Sunteți pe pagina 1din 48

GHIDULSOLICITANTULUI

SUBMSURA6.3

Sprijinpentrudezvoltareafermelormici

Sesiunea12015

PROGRA MULNA IONAL DEDEZ VOLTARE RURAL 2014202 0


ProgramfinanatdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomnieiprin
FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL

EUROPAINVESTETENZONELERURALE

GHIDULSOLICITANTULUIpentruaccesarea
SUBMSURII6.3Sprijinpentrudezvoltareafermelormici
Versiunea01iulie2015

Ghidul Solicitantului este un material de informare


tehnic a potenialilor beneficiari ai Fondului European
AgricolpentruDezvoltareRural(FEADR)iconstituieun
suport informativ complex pentru ntocmirea proiectului
conform cerinelor specifice ale PNDR 20142020. Acest
documentnuesteopozabilactelornormativenaionalei
europeneaplicabile.
Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea,
ntocmirea i depunerea proiectului, precum i
modalitateadeverificare,selecie,aprobareiderularea
proiectului dumneavoastr. De asemenea, conine
documentele, avizele i acordurile pe care trebuie s le
prezentai, modelul Cererii de Finanare, al Planului de
Afaceri,aleDecizieideFinanare,precumialteinformaii
utile realizrii proiectului i completrii corecte a
documentelor.

GhidulSolicitantului,precum idocumenteleanexatepot
suferi rectificri din cauza modificrilor legislative
naionale i europene sau procedurale varianta
actualizat este publicat pe pagina de internet
www.afir.info.

IMPORTANT!
Pentru a obine informaiile cu caracter general, consultai pliantele i ndrumarele editate de
MADR i AFIR, disponibile la sediile AFIR din fiecare jude i din regiunile de dezvoltare ale
Romniei,precumipepaginiledeinternet:www.afir.infoiwww.madr.ro.
Deasemenea,pentruaobineinformaiidespreFEADR,neputeicontactadirectlasediilenoastre
prin telefon, email sau pagina de internet vezi datele de contact de la finalul Ghidului
Solicitantului.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3


Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

1.Prevederigenerale
4

2.Prezentareasubmsurii6.3
5
2.1. Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile
5
2.2. Condiiiledeeligibilitatealeproiectului
8
2.3. Categoriiledecosturieligibileineeligibile
13
2.4. Criteriiledeseleciealeproiectului
14
2.5. Valoareasprijinuluinerambursabil
18

3. Modalitatea de accesare a fondurilor nerambursabile acordate pentru


19
dezvoltareafermelormici
3.1. Completarea,depunereaiverificareaDosaruluiCereriideFinanare
19
3.1.1.CompletareaCereriideFinanare
19
3.1.2.DepunereaDosaruluiCereriideFinanare
21
3.1.3.VerificareaDosaruluiCereriideFinanare
22
3.2. Contractareasprijinuluinerambursabil
26
3.3. DepunereaDosaruluiCereriidePlat
27

4.Informaiiutilepentruaccesareafondurilornerambursabile
31
4.1. DocumentelenecesareladepunereaCereriideFinanare
31
4.2. Documentelenecesarenvederea semnrii DecizieideFinanare
35
4.3. ListaanexelorlaGhidulsolicitantuluidisponibilepesiteurileMADRiAFIR
36
4.4.Dicionaruldetermeniicondiii
37
4.5. Legislaiaeuropeaninaionalaplicabil
43
4.6.AFIRnsprijinuldumneavoastr
48

5.ANEXELElaGhidulSolicitantului
5.1. Anexanr.1FiaMsurii06iFiaSubmsurii6.3
5.2. Anexanr.2CerereadeFinanare
5.3. Anexanr.3PlanuldeAfaceri
5.4. Anexanr.4DeciziadeFinanareianexelelaaceasta(RaportuldeProgres,Instruciunile
dePlat)
5.5. Anexanr.5Listacoeficienilordecalculaiproducieistandardpentruvegetal/zootehnie
5.6. Anexanr.6AnexaaferentSubprogramuluiTematicPomicol
5.7. Anexa nr. 7 Nominalizarea arealelor viticole i ncadrarea localitilor pe regiuni viticole,
podgoriiicentreviticole
5.8. Anexanr.8Listadenumirilordeoriginecontrolat(DOC),listaindicaiilorgeografice(IG)i
ameniunilortradiionalealevinuriloradmisepentruutilizarenRomnia
5.9. Anexa nr.9Cerineleminimeobligatoriiderespectareabunelorpracticiagricoleprivind
gestionareagunoiuluidegrajd(sistemulindividualnexploataiiagricole)
5.10.Anexanr.10Calculatorulcapacitilordestocareidemprtiereagunoiuluidegrajd
5.11. Anexa nr. 11 Sinteza studiului privind Zonarea potenialului de producie agricol i a
potenialului de dezvoltare a investiiilor n activitile de procesare agroalimentar, estimarea
necesarului de stocare i procesare pe zone i Metodologia de realizare a studiului privind
zonareapotenialuluiagricoliapicol
5.12. Anexa nr. 12 Lista Raselor Autohtone (Indigene) eliberat de Agenia Naional pentru
Zootehnie
Ghidul Solicitantului Submsura 6.3
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

5.13.Anexa nr. 13 Lista Asociaiilor cresctorilor de animale acreditate de Agenia Naional


pentruZootehnie
5.14. Anexanr14ListaUATurilordinzonelenormale;
5.15. Anexanr15ListaUATurilordinzonelemontane;
5.16. Anexanr16ListaUATurilordinzonelecuconstrngerispecifice;
5.17. Anexanr17ListaUATurilordinzonelecuconstrngerisemnificative;
5.18.Anexanr.18Formulareledeplat(DeclaraiadeealonareadepuneriiDosarelorCererilor
dePlat,CerereadePlatiAnexaIdentificareaFinanciar,RaportuldeExecuie,Tabelulprivind
stabilireacategorieidefermiDeclaraiapepropriarspundereabeneficiarului).

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3


Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul1
PREVEDERIGENERALE

Submsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici se ncadreaz, conform


prevederilor art.19 din Regulamentul nr. (CE) 1305/ 2013, cu modificrile i completrile
ulterioare,nMsura06Dezvoltareaexploataiiloriantreprinderiloricontribuieladomeniul
de intervenie DI 2A mbuntirea performanei economice a tuturor exploataiilor agricole i
facilitarearestructurriiimodernizriiexploataiilor,nspecialnvedereacreteriiparticipriipe
piaiaorientriisprepia,precumiadiversificriiactivitiloragricole.

Submsura6.3Sprijinpentrudezvoltareafermelormiciarecascop:
mbuntireamanagementuluiexploataieiagricoledemicidimensiuni;
cretereaorientriictrepiaiaveniturilorexploataiiloragricoledemicidimensiuni.

Sprijinul va fi acordat sub form de sum forfetar pentru implementarea obiectivelor


prevzutenPlanuldeAfaceri.

Contribuiapublictotalaferentsesiuniipentruanul2015pentruSubmsura6.3estede
72.848.330Euro,dincare21.854.499Europentruzonamontan.

Procenteledecontribuiepublicsunt:
pentrutoateregiunile(frRegiuneaBucuretiIlfov):
15%contribuiaGuvernuluiRomniei;
85%contribuiaUniuniiEuropene.
pentruRegiuneaBucuretiIlfov:
25%contribuiaGuvernuluiRomniei;
75%contribuiaUniuniiEuropene.

ncadrarea exploataiei ntrun UAT din zona montan, trebuie s corespund cu


nregistrareanAPIA(localitilemarcatecuabreviereaANCZM),isevarealizaconformAnexei
nr.15ListaUATurilordinzonelemontanelaGhidulSolicitantului.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3


Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul2
PREZENTAREASUBMSURII6.3

2.1 CINEPOATEBENEFICIADEFONDURINERAMBURSABILE

n cazul dezvoltarii fermelor mici, principiul finanrii nerambursabile este transformarea


structuralideschidereasprepiaafermelormicicupotenialdeadevenintreprinderiagricole
viabile, precum i de a crete capacitatea de a identifica noi oportuniti de valorificare a
producieiacestora.

Solicitanii(reprezentaniilegali)eligibilipentrusprijinulfinanciarnerambursabilacordatprin
aceastsubmsurtrebuiesndeplineascurmtoarelecondiiiobligatorii:

sfiefermiericareaudreptdeproprietatei/saudreptdefolosinpentruoexploataie
agricol1careintrncategoriadefermmic1cuexcepiapersoanelorfiziceneautorizate;

sfiepersoanejuridiceromne;

sacionezennumepropriu;

saibvrstadecelpuin18animpliniiladatadepuneriiCereriideFinanare;

saibnvmntulminimde8ani(clase);

ssencadrezentrunadinformeledeorganizare:
persoan fizic nregistrat i autorizat n conformitate cu prevederile OUG nr.
44/2008,cumodificrileicompletrileulterioare:
o capersoanfizicautorizat;
o cantreprinztortitularaluneintreprinderiindividuale;
o cantreprinderefamilial;
societate cu rspundere limitat cu asociat unic/ majoritar (majoritate absolut
50%+1) nfiinat n baza Legii nr. 31/1990 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
reprezentatprin:
o asociatuniccareareicalitateadeadministratoralsocietii;
o asociatmajoritar(majoritateabsolut50%+1)careareicalitateadeadministrator
al societii. n cazul persoanei juridice cu acionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie s
exercitecontrolulefectivpentreagaduratdevalabilitate1aDecizieideFinanare.

ncategoriaSRLuriesteinclusimicrontreprindereanfiinatdentreprinztoruldebutant
("societatecurspunderelimitatdebutant"sau"S.R.L.D.")nbazaprevederilorOUGnr.6/
2011, cu modificrile i completrile ulterioare, cu condiia respectrii criteriilor prevzute de
legislaiaeuropeaninaionalnvigoarepentruschemademinimis,peduratadevalabilitatea
DecizieideFinanare;

s respecte ncadrarea n categoria de microntreprinderi1 sau ntreprinderi mici1,


indiferentdeformadeorganizareeconomic;

snucreezecondiiipentruaobinenmodnecuvenitunavantaj,nsensulprevederilor
art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificrile i completrile ulterioare, n orice
etapdederulareaproiectului.

SOLICITANTUL NU POATE FI ACIONAR NTRO ALT MICRONTREPRINDERE/


NTREPRINDEREMICAGRICOLCAREACCESEAZ/AACCESATSUBMSURA6.3.
1

conform Capitolului 4.4 - Dicionarul de termeni i condiii

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3


Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

PENTRU EVITAREA CRERII DE CONDIII ARTIFICIALE 2 , VERIFICAREA SE FACE ATT


PENTRU SOLICITANT/ BENEFICIAR, CT I PENTRU CEDENI2. NU ESTE ADMIS FRMIAREA
EXPLOATAIILOR AGRICOLE2, N SCOPUL CRERII N MOD ARTIFICIAL DE CONDIII NECESARE
PENTRUABENEFICIADESPRIJIN.

Se vor verifica, ncepnd cu momentul nregistrrii solicitantului, istoricul i continuitatea


activitii microntreprinderii/ ntreprinderii mici pentru a se evita frmiarea exploataiilor, n
vedereaaccesriifondurilorFEADR,prinprezentareadectreacestaadocumentelorsolicitatede
AFIR.

Exploataiaagricoltrebuiesndeplineascurmtoarelecondiiiobligatorii:

areodimensiuneeconomiccuprinsntre8.00011.999S.O.

estenregistratcamicrontreprindere/ntreprinderemic;

estenregistratdesolicitant,nnumepropriusausubformadeorganizareeligibilpentru
accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni nainte de solicitarea sprijinului prin intermediul
Submsurii 6.3, n Registrul Unic de Identificare2 APIA i/ sau n Registrul Naional al
Exploataiilor2ANSVSA,precumilaPrimrienRegistrulAgricol2.

N CADRUL UNEI FAMILII, DOAR UNUL DINTRE MEMBRI POATE BENEFICIA DE SPRIJIN,
INDIFERENT DE FORMA DE ORGANIZARE A MEMBRILOR FAMILIEI, AFERENT ACCESRII
SUBMSURII6.3(PFA,II,IF,SRL).

CONTRACTELECARECONFERDREPTULDEFOLOSINASUPRATERENURILORAGRICOLE
TREBUIE SA FIE NCHEIATE N NUMELE SOLICITANTULUI I S FIE VALABILE LA MOMENTUL
DEPUNERIICERERIIDEFINANARE.

CONTRACTELE CARE CONFER DREPTUL DE FOLOSIN ASUPRA CLDIRILOR TREBUIE


NCHEIATEPENTRUOPERIOADDECELPUTIN10ANIDELAMOMENTULDEPUNERIICERERIIDE
FINANARE, IAR IN CAZUL RECONVERSIEI I NFIINRII PLANTAIILOR POMICOLE, PRECUM I
NFIINRII EXPLOATAIILOR VITICOLE PENTRU O PERIOAD DE MINIMUM 15 ANI (EXCEPIE:
PEPINIERELE,CULTURILEDECPUN,ZMEUR,MUR,COACZIAGRIUNDEPERIOADAMINIM
ESTEDE10ANI).

N CAZUL EXPLOATAIILOR CARE DEIN ANIMALE, ACESTEA VOR FI N PROPRIETATEA


PERSOANEIAUTORIZATE/SOCIETII.

PE PERIOADA DE IMPLEMENTARE I MONITORIZARE A PROIECTULUI, SOLICITANTUL


TREBUIESMENINCELPUINNCADRAREANDIMENSIUNEASOAEXPLOATAIEIAGRICOLE,
FR A REDUCE DIMENSIUNEA SO SUB LIMITA CARE DEFINETE MRIMEA EXPLOATAIEI
PENTRUCAREPROIECTULESTESELECTATIAPROBAT.

Beneficiariiacesteisubmsuri,auobligaia:
de a menine cel puin dimensiunea economic (S.O.) pentru care sa acordat sprijinul,
pentru perioada de implementare i monitorizare a proiectului, respectiv de maximum 8 ani
(maximum10anipentruexploataiilepomicole);
deanureducedimensiuneasuprafeeiexploataieidinanul02idinanulint2.
2

conform Capitolului 4.4 - Dicionarul de termeni i condiii

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3


Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Finanarea n cadrul acestei submsuri derulat prin PNDR 20142020 este restricionat
pentruurmtoarelecategoriidesolicitani/beneficiari:

Solicitanii/ beneficiarii, dup caz, nregistrai n Registrul debitorilor AFIR, att pentru
Programul SAPARD, ct i pentru FEADR, pn la achitarea integral a datoriei fa de AFIR,
inclusivadobnzilorimajorrilordentrziere;

Solicitanii/ beneficiarii, dup caz, care au contracte de finanare pentru proiecte


nerealizate ncetate din proprie iniiativ, pentru 1 an de la data rezilierii, iar solicitanii/
beneficiariicareaucontractedefinanarencetatepentrunerespectareaobligaiilorcontractuale
dininiiativaAFIRpentru2anideladatarezilierii;

BeneficiariiProgramuluiSAPARDsauaicofinanriiFEADR,careseaflnsituaiilitigioase
cuAFIR,pnlapronunareadefinitivainstaneidejudecatnlitigiuldedusjudecii;

Beneficiariicareauobinutsprijinnerambursabilprinintermediul:
Msurilor112Instalareatinerilorfermieri,411112dinPNDR20072013;
Msuriilor141Sprijinireafermeloragricoledesemisubzisten,411141carenui
aufinalizatDeciziiledeFinanare(sprijinulnuafostncasatdebeneficiaripeparcursul
celor5anideimplementare)dinPNDR20072013;
Submsurilor6.1Sprijinpentruinstalareatinerilorfermieri,19.2aferentadinPNDR
20142020;
Submsurilor6.3Sprijinpentrudezvoltareafermelormici,19.2aferentadinPNDR
20142020.

OEXPLOATAIEAGRICOLNUPOATEPRIMISPRIJINDECTOSINGURDATNCADRUL
SUBMSURII 6.3 SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI, DIN PNDR 20142020, N
SENSUL C EXPLOATAIA NU POATE FI TRANSFERAT NTRE 2 SAU MAI MULI FERMIERI,
BENEFICIARIAISPRIJINULUIPRINACEASTSUBMSUR.

UNBENEFICIARPOATEACCESAALTEMSURI/SUBMSURIDINPNDR20142020DOAR
DUP FINALIZAREA IMPLEMENTRII PLANULUI DE AFACERI, RESPECTIV DUP DATA PLII
SPRIJINULUIAFERENTCELEIDEADOUATRANEDEPLAT.

SOLICITANTUL SPRIJINULUI PRIN SUBMASURA 6.3 NU POATE COMBINA


MSURI/SUBMSURIDIFERITEPRINPLANULDEAFACERI.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3


Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


2.2CONDIIILEDEELIGIBILITATEALEPROIECTULUI

Pentru a putea primi sprijin n cadrul submsurii 6.3, solicitantul sprijinului trebuie s
ndeplineascurmtoarelecondiii:

ssencadrezencategoriamicrontreprinderilor3iintreprinderilormici4:

SEVAVERIFICA,INCLUSIV,CONDIIADENTREPRINDERIPARTENERE4SAULEGATE4PENTRU
NCADRAREA N CATEGORIA DE MICRONTREPRINDERE SAU NTREPRINDERE MIC. VOR FI
ELIGIBILI SOLICITANII CARE, INDIFERENT DE ACTIVITATEA DESFURAT I N ALTE
NTREPRINDERI
AGRICOLE
SAU
NONAGRICOLE,
RESPECT
STATUTUL
DE
MICRONTREPRINDERE/NTREPRINDEREMIC.

sdeinoexploataieagricolcudimensiuneaeconomiccuprinsntre8.00011.999
S.O.(valoareproduciestandard)4;

Stabilirea dimensiunii economice se face conform situaiei existente la momentul depunerii


CereriideFinanare,aacumestenregistratnIACS4APIAdinperioadadedepunerestabilit
conformlegislaieinaionalei/saunRegistrulexploataiilorANSVSA,precumilaPrimrien
RegistrulAgricol.

Astfel,dimensiuneaeconomicsevacalculapebazanregistrrilornnumepropriudinultima
perioad(campanie)dedepunere(nregistrare/actualizare)acereriiunicedeplatpesuprafa
nIACSstabilitconformprevederilorlegislaieinaionalenvigoarei/saunRegistrulExploataiei
la ANSVSA, precum i n Registrul Agricol, efectuat nainte cu cel mult 30 de zile fa de data
depuneriiCereriideFinanare.

Pentru calculul dimensiunii economice la data data depunerii Cererii de Finanare, se va


considera ultima perioad (campanie) de depunere (nregistrare/ actualizare) a cererii unice de
platpesuprafanIACS,cafiindanulncareaufostnregistratesuprafeeledeterenlaAPIA,n
numeleformeideorganizareasolicitantului(PFA,II,IF,SRL),ncepndcuanul2014.

CalcululSOserealizeazastfel,nfunciedeperioadadedesfurareasesiuniideproiecte:
pentrusesiuniledeproiectederulatenperioada01ianuarieipnladatadeschiderii
sesiunilordedepunereacererilorunicedeplatpesuprafa(APIA)seiauncalculnregistrrile
dinIACSAPIAdinanulanterior.
pentrusesiuniledeproiectederulatedupncepereasesiunilordedepunereaCererilorde
Plat[ pe suprafa (APIA) se iau n calcul nregistrarile din IACS APIA din anul curent depunerii
CererilordeFinanare.

Calculul S.O. se realizeaz pe baza coeficienilor de producie standard pentru vegetal/


zootehnieprevzuinAnexanr.5laGhidulSolicitantului.

conform Capitolului 4.4 - Dicionarul de termeni i condiii

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3


Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

TOATEEXPLOATAIILEAGRICOLECAREFORMEAZCALCULULS.O.SIDINSTUPI,TREBUIE
S INTRODUC SISTEMUL DE IDENTIFICARE I NREGISTRARE A STUPILOR I STUPINELOR,
CONSTNDNPLCUEDEIDENTIFICAREPENTRUFIECARESTUPIPANOURIDEIDENTIFICAREA
STUPINELOR,NCONFORMITATECUPREVEDERILEORDINULUINR.119/2011,CUMODIFICRILE
ICOMPLETRILEULTERIOARE.

saibexploataiaagricolnregistrat,conformprevederilorlegislativenaionale,cucel
puin24deluninaintedesolicitareasprijinului;
Sevainecontdenregistrareaexploataiei,indiferentdeformadeorganizareeconomic
cucarefigureaznRegistrulUnicdeIdentificare(RUI)/RegistrulNationalalExploataiilor(RNE),
precum i la Primrie n Registrul Agricol, cu cel puin 24 de luni naintrea depunerii Cererii de
Finanare.

CONDIIA DE 24 DE LUNI CU PRIVIRE LA NREGISTRAREA EXPLOATAIEI SE APLIC


TUTUROR EXPLOATAIILOR DEINUTE DE SOLICITANT/ PERSOANA FIZIC AFERENT
SOLICITANTULUI, INDIFERENT DAC EXPLOATAIA RESPECTIV NDEPLINEA SAU NU
DIMENSIUNEA MINIMELIGIBIL LA MOMENTUL NREGISTRRIISOLICITANTULUI/ PERSOANEI
FIZICE AFERENTE SOLICITANTULUI, CONFORM LEGISLAIEI NAIONALE N VIGOARE LA DATA
RESPECTIV.
CONDIIA DE 24 DE LUNI CU PRIVIRE LA NREGISTRAREA EXPLOATAIEI SE APLIC
INDIFERENT DE FORMA DE ORGANIZARE ECONOMIC A SOLICITANTULUI PE CARE ACESTA O
AVEA LA MOMENTUL RESPECTIV (CU CEL PUIN 24 DE LUNI NAINTE DE SOLICITAREA
SPRIJINULUI.
STATUTULDEMICRONTREPRINDERE/NTREPRINDEREMICTREBUIESFIERESPECTAT
LA DATA DEPUNERII CERERII DE FINANARE, INDIFERENT DE MOMENTUL NREGISTRRII
SOLICITANTULUI CONFORM PREVEDERILOR OUG NR. 44/2008, CU MODIFICRILE I
COMPLETRILE ULTERIOARE/ LEGII NR. 31/1990 REPUBLICAT, CU MODIFICRILE I
COMPLETRILE ULTERIOARE/ OUG NR. 6/ 2011, CU MODIFICRILE I COMPLETRILE
ULTERIOARE.

NDEPLINIREA CONDIIEI DE ELIGIBILITATE PRIVIND DIMENSIUNEA MINIM A


EXPLOATAIEI TREBUIE RESPECTAT NCEPND CU MOMENTUL DEPUNERII CERERII DE
FINANARE.

sprezinteunPlandeAfaceri;

PlanuldeAfacerivafintocmitconformmodeluluidinAnexanr.3laGhidulSolicitantuluii
trebuiescuprindcelpuinurmtoarele:
Prezentarea situaiei iniiale a exploataiei agricole (de ex: datele solicitantului, aria de
cuprindereaactivitii,formajuridicasolicitantului,abilitiprofesionale,istoriculntreprinderii
agricole,facilitideproducie,dotareaexploataiei);
Prezentarea intelor i obiectivelor de etap propuse pentru dezvoltarea exploataiei
agricole (de ex: obiectivul general, obiectivele operaionale planificarea ndeplinirii acestora,
riscuriledeimplementare,standardeinormeeuropenelegatedeproteciamunciiidemediui
normele sanitareveterinare, n cazul exploataiilor agricole care vizeaz creterea de animale,
planuldeamenajripentrugestionareagunoiuluidegrajd,conformnormelordemediuprecumi
previziuneabugetuluidevenituricheltuieli);
Prezentarea detaliat a aciunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului i de
utilizarea eficient a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploataiei agricole, formarea sau
Ghidul Solicitantului Submsura 6.3
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

consilierea (mbuntirea economic propus a exploataiei, planul propus pentru formare i


consiliere pentru a mbunti aptitudinile beneficiarilor i eficacitatea exploataiei,
restructurarea i diversificarea activitilor agricole (evaluarea riscurilor de mediu i planificarea
implementrii).

GESTIONAREA EFICIENT A PLANULUI DE AFACERI ESTE CONDIIONAT DE STABILIREA


DOMICILIULUIBENEFICIARULUINUATULNCAREEXPLOATAIAESTENREGISTRAT,PRECUM
I DE EXISTENA LOCULUI DE MUNC N ACELAI UAT SAU ZONA LIMITROF A UATULUI N
CARE ESTE NREGISTRAT EXPLOATAIA (DAC ESTE CAZUL). ACESTE CONDIII TREBUIE
NDEPLINITENMAXIMUM9LUNIDELADATASEMNRIIDECIZIEIDEFINANARE.

PLANULDEAFACERINUPOATECUPRINDEALTEACIUNIDINCADRULPNDR20142020,
N AFARA CELOR SPECIFICE SUBMSURII 6.3. I CARE NU SUNT N ACORD CU OBIECTUL DE
ACTIVITATEEFECTIVALNTREPRINDERII.

PLANUL DE AFACERI TREBUIE S INCLUD DETALII PRIVIND OBIECTIVELE CARE SE


REALIZEAZ DEMONSTRND C SPRIJINUL ACORDAT VA FI INVESTIT PENTRU REALIZAREA
CONFORMITII CU STANDARDELE EUROPENE, MODERNIZAREA I DEZVOLTAREA
EXPLOATAIEI.

nuabeneficiatdesprijinanteriorprinaceastsubmsurdinPNDR20142020;

o exploataie agricol nu poate primi sprijin dect o singur dat n cadrul acestei sub
msuri prin PNDR 20142020, n sensul c exploataia nu poate fi transferat ntre doi sau mai
mulifermieri,beneficiariaisprijinuluiprinaceastsubmsur;

ncazulinvestiiilornexploataiiviticolepentrusoiuriledestruguridevin,vorfieligibile
doar exploataiile de vi de vie pentru vin din arealele vitiocole nominalizate prin Ordinul nr
397/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, prevzute n Anexa nr 7 la Ghidul
Solicitantului);

n cazul nfiinrii/ reconversiei plantaiilor pomicole, vor fi luate n considerare pentru


sprijin doar speciile eligibile i suprafeele incluse n Anexa aferent Subprogramului Tematic
PomicoldinAnexanr.6laGhidulsolicitantului,exceptndculturadecpuninspaiiprotejatei
pepinierele,acesteaputndfirealizatepentregteritoriulnaional;

n acest caz, se aplic nota de favorabilitate, conform metodologiei de calcul din cadrul
Anexei aferente Subprogramului Tematic Pomicol (Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului). Aceasta
nuseaplicncazulachiziiilorsimple.

n cadrul acestei Submsuri sunt eligibile pentru sprijin proiectele implementate n UAT
urilecareaunotadefavorabilitatepotenat2,40.
n cazul UATurilor care au nota de favorabilitate potenat <2,40 pot fi eligibile
amplasamenteledincadrulUATuluidacsolicitantulsprijinuluifurnizeazAFIRunstudiuavizatde
ICDPMrcineni,efectuatprinmetodologiastudiuluiprivindzonareaspeciilorpomicole,conform
cruia se demonstreaz c amplasamentul respectiv are o not de favorabilitate natural sau
potenat2,40.
Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

10

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Informaiile privind obinerea studiului necesar recalculrii notelor de favorabilitate pe
amplasamenteledincadrulUATurilorcareauonotdefavorabilitatepotenat<2,40seregasesc
pepaginawebaInstitutuluideCercetareDezvoltarepentruPomiculturaPitetiMaracinenila
urmatoareaadresaweb:http://icdp.ro/anunturi/Pasi%20recalculare.pdf
Semnificaia notelor din tabelul privind gradul de favorabilitate al unui amplasament pentru o
speciepomicolseregsetenAnexanr.6laGhidulSolicitantului.

n cazul exploataiilor care presupun nfiinarea i/sau reconversia plantaiilor pomicole,


precum i nfiintarea plantaiilor viticole, materialul sditor utilizat trebuie s fie din categorie
biologiccertificat.

implementareaPlanului de Afaceritrebuiesnceapntermendecel mult9lunidela


datasemnriidecizieideacordareasprijinului;

naintea solicitrii celei dea doua trane de plat, beneficiarul face dovada creterii
performaneloreconomicealeexploataiei,princomercializareaproducieipropriinprocentde
minimum20%dinvaloareaprimeitranedeplat(cerinavafiverificatnmomentulfinalizrii
implementriiplanuluideafaceri);

n cazul n care exploataia agricol vizeaz creterea animalelor, Planul de Afaceri va


prevede n mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de
mediu(cerinavafiverificatlamomentulfinalizriiimplementriiPlanuluideAfaceri,respectiv
naintedeacordareatraneiadoua);

Cerinele minime obligatorii de respectare a bunelor practici agricole privind gestionarea


gunoiului de grajd se regsesc n Anexa nr 9 la Ghidul Solicitantului, precum i modalitatea de
calculacapacitilordestocareidemprtiereagunoiuluidegrajdseregsescnAnexanr10la
GhidulSolicitantului.
Pentru calculul stabilirii capacitaii maxime de stocare a gunoiului de grajd, n vederea
respectrii condiiilor de bune practici agricole pentru gestionarea gunoiului de grajd (n
conformitatecuAnexelenr.9inr.10laGhidulSolicitantului),estenecesarcafiecarebeneficiar
care ivapropuneinvestiiinsectorulzootehnic,sicalculezeisiprevadcapacitateade
stocareaferentaagunoiuluidegrajd.Acestcalculsevantocmiprinintroducereadatelorspecifice
ncalculatorulcapacitilordestocareagunoiuluidegrajdfilaProduciegunoi.
nceeaceprivetecalcululstandarduluiprivindcantitateamaximdengrmintecuazot
carepotfiaplicatepeterenulagricol,acesteasevorcalculaprinintroducereadatelorspecificen
calculatorulprivindcantitateamaximdengrmintecarepotfiaplicatepeterenagricoldinfila
PMN(Anexanr.10laGhidulSolicitantului).Excepiedelacalcululprivindcantitateamaximde
ngrminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, sunt beneficiarii care fac dovada
ncheierii unui contract cu o platform comunal de gunoi de grajd. Rubricile n care pot fi
completatedatelenAnexanr10laGhidulSolicitantuluisuntmarcatecugri.

s aib stabilit domiciliul/ sediul social n Unitatea Administrativ Teritorial n care este
nregistratexploataia.ncazulncaresolicitantulestencadratntroactivitatesalarizat,locul
de munc trebuie s fie n aceeai UAT sau zona limitrof4a UATului n care este nregistrat
4

conform Capitolului 4.4 - Dicionarul de termeni i condiii

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

11

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

exploataia vizat pentru sprijin. Aceste condiii trebuie ndeplinite n maxim 9 luni de la data
semnriiDecizieideFinanare.

NU ESTE OBLIGATORIU CA SOLICITANTUL S FIE NCADRAT NTRO ACTIVITATE


SALARIZAT, ACEAST CONDIIE SE APLIC DOAR SOLICITANILOR CARE SE AFL NTRO
ASTFEL DE SITUAIE. LOCUL DE MUNC POATE FI CONSIDERAT SEDIUL SOCIAL SAU PUNCTUL
DELUCRUALANGAJATORULUI,CARETREBUIESFIENACELAIUATSAUZONALIMITROFA
UATULUINCAREESTENREGISTRATEXPLOATAIA.

NCAZULNCARESOLICITANTULVAFINCADRATNTROACTIVITATESALARIZAT,ULTERIOR
TERMENULUI DE MAXIM 9 LUNI DE LA DATA SEMNRII DECIZIEI DE FINANARE, ACESTA VA
NOTIFICAAFIRCUPRIVIRELALOCULDEMUNC,NTERMENDE10ZILECALENDARISTICEDELA
DATAANGAJRII.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

12

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


2.3.ELIGIBILITATEACHELTUIELILOR

Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea Planului de Afaceri i activitatea economic


desfuratdebeneficiar.

CheltuielilepropusenPlanuldeAfaceri,inclusivcapitaluldelucruiactivitilerelevante
pentru implementareacorect a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile,indiferent de natura
acestora.

2.4CRITERIILEDESELECIEALEPROIECTULUI

Scorareaunuiproiectserealizeaznbazaurmtoarelorprincipiideselecie:

Nr.
CRITERIIDESELECIE
Punctaj
crt.
Principiulniveluluidecalificarendomeniulagricol(nfunciedeniveluldeeducaiei/sau
calificarendomeniulagricol)
1. Solicitantul a absolvit cu diplom de studii superioare n domeniul
20p
agricol5,agroalimentar,veterinarsaueconomieagrar
2. Solicitantulaabsolvitstudiipostlicealei/saulicealendomeniulagricol,
15p
agroalimentar,veterinarsaueconomieagrar
3. Solicitantul prezint dovada urmrii unui curs de calificare de minimum 10p
Nivel I n domeniul agricol, agroalimentar, veterinar sau economie
agrar finalizat cu un certificat de competene profesionale eliberat de
un furnizor de formare profesional a adulilor recunoscut de ctre
AutoritateaNaionalpentruCalificri(ANC)
sau
recunoaterea de ctre un centru de evaluare si certificare a
1
competenelor profesionale obinute pe alte ci dect cele formale
autorizat ANC a competenelor dobndite ca urmare a experienei
profesionale
Competenele profesionale trebuie s fie n acord cu aria de activitate
agricolspecificexploataieivizatepentrusprijin.
4. Solicitantul prezint dovada de absolvire a unor cursuri de 5p
iniiere/instruire/specializare n domeniul agricol, agroalimentar,
veterinarsaueconomieagrar,carenunecesitundocumenteliberatde
formatorii recunoscui de ctre ANC i presupune un numr de ore sub
numruldeoreaferentNiveluluiIdecalificareprofesional.
Competenele profesionale trebuie s fie n acord cu aria de activitate
agricolspecificexploataieivizatepentrusprijin.
Documentul care atest formarea profesional a adulilor, trebuie s fie un certificat de
calificareemisdeunfurnizordeformareprofesionalaadulilorrecunoscutdeAutoritatea
5

conform Capitolului 4.4 - Dicionarul de termeni i condiii

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

13

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

NaionalpentruCalificrisauuncertificatdecompeteneemisdeuncentrudeevaluaresi
certificareacompetenelorprofesionaleobinutepealtecidectceleformale,caretrebuie
deasemeneasfieautorizatdeAutoritateaNaionalpentruCalificri.
Principiul sectorului prioritar care vizeaz sectorul zootehnic (bovine, apicultur, ovine i
caprine) i vegetal (legumicultura, inclusiv producia de material sditor, pomicultura i
produciadesemine).
a.Sectorulvegetal:
1. Legumicultur (se refer att la legumele n cmp ct i la cele n
spaii protejate, inclusiv ciupercriile din spaiile climatizate), se 15p
acceptiproduceredematerialsditor/smndelegume
2. Producere de smn/material sditor (inclusiv pentru pepiniere 12p
pomicoleiviticole)cuexcepiacelor pentrulegumicultur
3. Pomicultur,exceptndpepinierelepomicole
10p
b.Sectorulzootehnic:
1. Bovine*
15p
2. Apicultur
12p
3. Ovineicaprine
10p
Pentruacordareapunctajuluideseleciesevainecontdepondereaculturilorsauspeciilor
deanimalencadrulcalcululuiSOcaretrebuiesfiedominantntotalulSOexploataie.
Se vor acorda 15 puncte pentru o exploataie legumicol, n care se consider a fi permis
inclusivproducereadematerialsditor(precumimaterialulsemincer),doarpentruculturile
delegumei12punctepentruoexploataiecarevizeazproduceredesmnimaterial
sditor (sunt acceptate pepinierele pomicole i viticole) doar exploataiilor care vizeaz
celelaltetipurideculturi,excluznduselaacestpunctculturiledelegume.
ncazulpepinierelorpomicoleiviticole,punctajulvafiacordatncadrulceluidealdoilea
criteriudeselecie.
n cazul exploataiilor mixte dac proiectul a fost ncadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic
(acesta reprezentnd componenta majoritar msurat n SO din total exploataie) analiza
SOagrupeidecultur/specieideanimalesevafacecomparativcutotalulSOalsectorului
vegetal/zootehnic,inucutotalSOalntregiiexploataii.
*Speciabovineincludeibubalinele.
Principiulpotenialuluiagricolalzoneicarevizeazzonelecupotenialdeterminatenbaza
studiilordespecialitate
1. Proiectulesteimplementatntrozoncupotenialridicat
30p
2. Proiectulesteimplementatntrozoncupotenialmediu
25p
ncadrareantipuldepotenial(ridicatsaumediu)sevafaceinndcontdenotadebonitare
aterenurilordinUATulundefigureazculturapredominantexistent/nfiinatraportatla
totalvaloareSO,nbazaStudiuluiICPASintezastudiuluiprivindZonareapotenialuluide
producie agricol i a potenialului de dezvoltare a investiiilor n activitile de procesare
agroalimentar,estimareanecesaruluidestocareiprocesarepezonedinAnexanr.11la
Ghidulsolicitantului
SevainecontdeprecizriledinlegendamenionatnMetodologiaderealizareaStudiului,
dinAnexanr.11laGhidulsolicitantului,princaresefacecorelareadintreculoareipotenial
(ridicat=culoareaverde,mediu=culoareagalben,sczut=culoarearosupentrucarenuse
acordpunctaj).
n cazul n care cultura propus prin proiect nu este n foaia de lucru Vegetal din Anexa
nr11laGhidulsolicitantului,solicitantulvaconsultafoaia2delucruAsimilariculturipentru
ncadrareapepotenial.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

14

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Dacexploataiaesteprevzutcusistemdeirigaiisauprinproiectesteprevzutunastfel
de sistem, atunci se va ncadra n potentialul agricol conform notei de bonitare aferent
culturilorpentruterenurileirigate,conformAnexeinr.11.
Pentruspaiileprotejate(sere,solarii,ciupercrii)sevaacordapunctajulaferentzonelorcu
potenialagricolridicat.
n cazul exploataiilor ce vizeaz creterea albinelor, se va acorda punctajul maxim aferent
zonelorcupotenialridicat.
Pentru reconversia/nfiinarea exploataiilor pomicole n zonele cu nota de favorabilitate
potenat ntre 2,5 i 3,5, acestea vor fi ncadrate n zonele cu potenial agricol mediu, iar
celedinzonelecunotadefavorabilitatepotenatmaimarede3,5vorfincadratenzonele
cupotenialagricolridicat.
Pentruexploataiileviticolepentrusoiuriledestruguridevindinsoiurinobiledinarealelecu
DenumiredeOrigineControlat(DOC)iIndicaieGeografic(IG),aacumsuntnominalizate
i identificate n Anexa nr. 8 la Ghidul Solicitantului, conform prevederilor Ordinului nr.
247/2012,cumodificrileicompletrileulterioare,acesteavorfincadrateninvestiiidin
zonelecupotenialagricolridicat.
Referitorlacretereaanimalelor,ncadrareantipuldepotenial(ridicatsaumediu)conform
Anexei nr.11 la Ghidul Solicitantului se va face innd cont de nota de bonitare acordat
UATului n care este amplasat punctul de lucru vizat de proiect, n funcie de modul de
cretereaanimalelor,nsistemnchissauliber,ideexistenasaunuaaciuniideprocesare
n cadrul fermei. Se va lua n calcul specia de animale predominant din total efectiv de
animale, exprimate n SO (potenial ridicat = culoarea verde, mediu = culoarea galben,
culoarearosureprezintapotenialsczutinuseacordpunctaj).

n cazul exploataiilor mixte dac proiectul a fost ncadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic
(acestareprezentndcomponentamajoritarmsuratnSOdintotalexploataie),analiza
SOagrupeidecultur/specieideanimalesevafacecomparativcutotalulSOalsectorului
vegetal/zootehnic,inucutotalulSOalntregiiexploataii.

n cazul speciilor de plante i de animale care nu se regsesc n Anexele la Ghidul


Solicitantuluimenionateanterioripentrucarenusuntaduseprecizrisuplimentarenuse
acordpunctajlaacestprincipiudeselecie.
Principiulfermelordefamilie
Prioritizarea fermelor de familie6conform definiiei din OUG nr. 43/2013,
caresencadreazndimensiuneafermeimici(8.00011.999SO);
30p

Principiulraselor/soiurilorautohtone
Solicitantul demonstreaz c deine/dezvolt la nivelul exploataiei agricole 5p
si prevede n cadrul Planului de Afaceri c va pstra / dezvolta, pe toat
duratadeimplementareaacestuia,nucleulderaseindigene,respectivsoiuri
autohtone(indiferentdepondereaacestora msuratnSO*);
SectorulVegetal
Solicitantul i propune prin proiect sau demonstreaz c deine/dezvolt la nivelul
exploataieiagricoleiprevedencadrulPlanuluideAfacericvapstra/dezvoltanucleul

conform Capitolului 4.4 - Dicionarul de termeni i condiii

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

15

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

desoiuriautohtonepetoatduratadeimplementareimonitorizareaproiectului.
Soiurileautohtonesuntceleobinutedinsmnautohton,ianumesmnacertificat
n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare n domeniul calitii seminelor, care a
fost produs pe teritoriul Romniei din soiuri nregistrate n Catalogul oficial al soiurilor de
plante de cultur din Romnia elaborat de ctre Institutul de Stat pentru Testarea i
InregistrareaSoiurilor(ISTIS)),ceseregsetelaadresahttp://istis.ro/CatalogISTIS,nanul
respectiv de cerere, n dreptul crora este nscris un cod care aparine menintorilor din
Romnia.
Punctajul se va acorda proporional n funcie de ponderea nucleului soiurilor autohtone n
totalculturvegetal(exprimatnSO)dincadrulexploataiei.

SectorulZootehnic
Solicitantul i propune prin proiect sau demonstreaz c deine/dezvolt la nivelul
exploataieiagricoleiprevedencadrulPlanuluideAfacericvapstra/dezvoltanucleulde
rasepetoatduratadeimplementareimonitorizareaproiectului.
PunctajulsevaacordapentruanimalelepentrucaresepoateprezentaCertificatuldeorigine
pentru animalele de ras (indigene) menionate n Anexa nr. 12 la Ghidul solicitantului
eliberatdeAsociaiile/Organizaiilecresctorilordeanimale,acreditatepentruntocmireai
meninerearegistruluigenealogic.ListaacestororganizaiiiasociaiiseregsetenAnexa
nr.13laGhidulSolicitantului.
Punctajulsevaacordaproportionalnfunciedepondereanumruluideanimalepentrucare
seprezintcertificate,ntotalefectivdeanimale(exprimatnSO)dincadrulexploataiei.

*n cazul exploataiilor mixte dac proiectul a fost ncadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic
(acestareprezentndcomponentamajoritarmsuratnSOdintotalexploataie),analiza
SOagrupeidecultur/specieideanimalesevafacecomparativcutotalulSOalsectorului
vegetal/zootehnic,inucutotalulSOalntregiiexploataii.
TOTAL
100

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

16

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


2.5VALOAREASPRIJINULUINERAMBURSABIL

Sprijinul public nerambursabil se acord pentru o perioad de maximum 3/ 5* ani


(*perioadade5aniseaplicdoarpentrusectorulpomicol)iestede15.000deeuro,procentulde
finanarenerambursabilfiindde100%.

Sprijinulpentrudezvoltareafermelormicisevaacordasubformdeprimndoutrane,
astfel:
75%dincuantumulsprijinuluilasemnareaDecizieideFinanare;
25%dincuantumulsprijinuluisevaacordacucondiiaIMPLEMENTRIICORECTEaPlanului
deAfaceri,fradepi3/5*ani(*5anipentruexploatatiilepomicole),delasemnareaDeciziei
deFinanare.

IMPLEMENTAREA CORECT a Planului de Afaceri, presupune ndeplinirea n mod


obligatoriuaurmtoarelorcondiii:

comercializareaproducieipropriinprocentdeminimum20%dinvaloareaprimeitrane
de plat, aspect demonstrat prin prezentarea documentelor justificative, n conformitate cu
prevederilelegislaieinvigoare,precumialeDecizieideFinanareianexelorlaaceasta;

nfiinareaplatformelordegestionareagunoiuluidegrajdconformnormelordemediun
vigoarecurespectareacerinelorminimeprevzutenAnexanr.9laGhidulSolicitantului,ncazul
ncareexploataiaagricolvizeazcretereaanimalelor;

stabilirea domiciliului/ sediului social al solicitantului, n UATul n care este nregistrat


exploataia. Aceasta condiie trebuie ndeplinit n termen de maxim 9 luni de la data semnrii
DecizieideFinanare;

stabilirea locului de munc al beneficiarului (sediul social sau punctul de lucru al firmei
angajatoare) n acelaiUATsau zona limitrof aUATuluin careeste nregistrat exploataia, n
cazulncarebeneficiarulestencadratntroactivitatesalarizat;
Aceastacondiietrebuiendeplinitntermendemaxim9lunideladatasemnriiDeciziei
deFinanare.

ncazulncare,seconstatcBeneficiarulnurespectcondiiiledeimplementarecorect
a Planului de Afaceri, respectiv nu sunt ndeplinite conditiile de eligibilitate i de selecie i/ sau
celelalteobiectiveprevzutenPlanuldeAfaceri,AFIRvaproceda:
fielarecuperareaintegralaajutoruluifinanciarnerambursabilpltitineacordareacelei
deadouatranedeplat(ncazulneimplementriiobiectiveobligatoriidinPlanuldeAfaceri);
fie la plata parial (din valoarea tranei a doua, i dup caz de la beneficiar), respectiv
proportional cu obiectivele propuse de solicitant i nerealizate din Planul de Afaceri (n cazul
neimplementriiobiectivelorpropusedesolicitantnPlanuldeAfaceri).

TOATE ACTIVITILE PE CARE SOLICITANTUL SE ANGAJEAZ S LE EFECTUEZE N CADRUL


PLANULUI DE AFACERI I PENTRU CARE A PRIMIT PUNCTAJ LA SELECIE, DEVIN CONDIII
OBLIGATORII PENTRU MENINEREA SPRIJINULUI I PE TOAT PERIOADA DE VALABILITATE A
DECIZIEIDEFINANARE.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

17

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul3
Modalitateadeaccesareafondurilornerambursabileacordatepentrudezvoltarea
fermelormici

3.1COMPLETAREA,DEPUNEREAIVERIFICAREADOSARULUICERERIIDEFINANARE

DosarulCereriideFinanareconine:
CerereadeFinanare(Anexanr2laGhidulsolicitantului);
PlanuldeAfaceri(Anexanr3laGhidulsolicitantului);
Altedocumentejustificative.

3.1.1 COMPLETAREACERERIIDEFINANARE

Completarea Cererii de Finanare, inclusiv a anexelor la aceasta, se va face conform


modeluluistandard.

Pentru stabilirea dimensiunii economice a exploataiei agricole se completeaz Seciunea


Stabilirea categoriei de ferm din Cererea de Finanare. n aceast seciune a Cererii de
Finanaresenscrietoatbazadeproducie(suprafee,animale,psriifamiliidealbine)pentru
care solicitantul are documente de proprietate i/sau arend/ concesionare i care sunt
nregistratenIACSlaAPIA,i/saunRegistrulExploataiilordelaANSVSA/,precuminRegistrul
Agricolnaintedesolicitareasprijinului.

DateledinCerereadeFinanaretrebuiescorespundcucelemenionatenRegistrulUnic
deIdentificaredelaAPIA,RegistrulExploataiilordelaANSVSA,precumicucelemenionaten
Registrul Agricol. n cazul n care acestea nu corespund, iar n urma solicitrii de informaii
suplimentare, solicitantul nu depune documentele justificative, atunci proiectul va fi declarat
neeligibil.

SPECIILE DE PLANTE I DE ANIMALE CARE NU SE REGSESC N SECIUNEA PRIVIND


CALCULUL S.O STABILIREA CATEGORIEI DE FERM, N CADRUL CODULUI EUROSTAT, DIN
CEREREA DE FINANARE, NU SUNT ELIGIBILE PENTRU CALCULUL DIMENSIUNII EXPLOATAIEI
AGRICOLE.

ncadrareanSeciuneaprivindcalcululS.OStabilireacategorieideferm7dinCerereade
Finanare:
a plantelor de cultur se realizeaz conform prevederilor Regulamentului (CE) nr.
1444/2002, cu modificrile i completrile ulterioare i a Catalogului Oficial al soiurilor i
plantelordeculturdinRomania.
a animalelor se realizeaz conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1444/2002, cu
modificrileicompletrileulterioare.

n vederea stabilirii dimensiunii economice a exploataiei agricole se va ine cont de


urmtoareleaspecte:
7

Coeficienii SO 2010 sunt calculai de compartimentul RICA MADR, n baza legislaiei CE


aferente
Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

18

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Pentrupui,ginioutoare,altepsri,valoareaS.O.sereferla100capete;
PentruciupercriivaloareaS.O.sereferla100mp/an(suntincluse4cicluripean);
PentrufamiliidealbinevaloareaS.O.estecalculatpestup.

N CAZUL EXPLOATAIILOR ZOOTEHNICE, SOLICITANTUL DEMONSTREAZ EXISTENA


UNOR CONSTRUCII ZOOTEHNICE (ADPOSTURI/GRAJDURI) N CADRUL EXPLOATAIEI,
CORESPUNZTORADAPTATEPENTRUCRETEREAANIMALELORIAPASRILOR.

La momentul depunerii Cererii de Finanare, solicitantul se va angaja ca, n cazul n care


proiectula fostselectat,snregistrezeexploataiaconformprevederilorOrdinuluiPreedintelui
ANSVSA nr. 16/ 2010, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv ca fiind exploataie
comercial de tip A, urmnd ca la data semnrii de ctre AFIR a Deciziei pentru acordarea
sprijinului,acestasprezintedocumentulcarecertificaceastnregistrare.Deasemenea,ncazul
ncaresolicitantularedejandeplinitaceastcondiie,angajamentulnumaiestenecesar,acesta
prezentnddirectdocumentulcarecertificaceastnregistrare.

SolicitantulareobligaiasdeclarelaAPIAtoateparceleleagricoleeligibileineeligibilepe
careleutilizeaz,indiferentdesuprafaaacestora,nperioadadedepunereacererilordeajutor/
deplatstabilitconformprevederilorlegislaieinationalenvigoare.

Solicitanii trebuie s fac dovada existenei terenului ce reprezint vatra stupinei, dei
terenulcareformeazaceastvatrnuesteobligatoriusfienregistratlaAPIA.

Solicitaniicaredeinexploataiizootehnice(inclusivapicole)nuauobligaiasdeinbaze
deproducievegetal

SolicitantultrebuiescompletezenCerereadeFinanareurmtoarelerubrici,astfel:
sectorulexploataieiagricole:
vegetal: culturi de cmp, horticultur, viticultur, culturi permanente (altele de ct
viticultura).
zootehnic:bovinepentrucarne,bovinepentrulapte,ovineicaprine,porcine,psride
curte,
mixteculturimixte
mixteanimalemixte
mixteculturiianimale,cuexcepiaalbinelor,
albine
altele.
sectorulobiectivuluiprevzutnPlanuldeAfaceri:
vegetal: culturi de cmp, horticultur, viticultur, culturi permanente (altele de ct
viticultura).
zootehnic:bovinepentrucarne,bovinepentrulapte,ovineicaprine,porcine,psride
curte,
mixteculturimixte
mixteanimalemixte
mixteculturiianimale,cuexcepiaalbinelor,
albine
altele.
Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

19

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

zonancareseaflexploataia:
zonanormal(Anexanr14laGhidulSolicitantului);
zonamontan(Anexanr.15laGhidulSolicitantului);
zonacuconstrngerispecifice(Anexanr16laGhidulSolicitantului);
zonacuconstrngerisemnificative(Anexanr17laGhidulSolicitantului).

ncazulncaresolicitantulaprimitsprijinprinPNAi/sauPNS,vatrebuisbifezeacest
lucrunCerereadeFinanareisdetaliezenPlanuldeAfaceritipuriledecheltuielifinanatei
datalacareaaccesat,respectivfinalizatproiectulfinanatprinPNSi/sauPNA.
N DIMENSIUNEA ECONOMIC A EXPLOATAIEI AGRICOLE CULTURILE I ANIMALELE
CAREASIGURCONSUMULUMANIHRANAANIMALELORTREBUIESREPREZINTEPESTE75%
DINTOTALSOATTNANUL0CTILASOLICITAREAACORDRIICELEIDEADOUATRANE
DEPLAT.
N CAZUL SOLICITANILOR CARE DEIN CIUPERCRII, PONDEREA ACESTORA DIN
DIMENSIUNEA ECONOMIC A EXPLOATAIEI AGRICOLE NU TREBUIE S DEPEASC 50% DIN
TOTALS.O.NANUL,,0.
DAC LA STABILIREA DIMENSIUNII ECONOMICE A EXPLOATAIEI SAU LUAT N CALCUL,
PENTRUANUL,,0,ATTFLORICTICIUPERCI,PONDEREAACESTORACUMULATNUPOATE
DEPI50%DINTOTALULDIMENSIUNIIECONOMICEAEXPLOATAIEI.NACESTCAZFLORILENU
TREBUIESDEPEASC25%DINTOTALULDE50%DINTOTALS.O.

REZULTATUL CALCULUI DIMENSIUNII EXPLOATAIEI AGRICOLE LA DATA DEPUNERII


CERERII DE FINANARE MENIONAT N SECIUNEA STABILIREA CATEGORIEI DE FERM DIN
CEREREADEFINANARETREBUIESCOINCIDCUANUL0DINPLANULDEAFACERI.

3.1.2DEPUNEREADOSARULUICERERIIDEFINANARE

DosarulCereriideFinanaresecompleteazntrunexemplaroriginalisedepunepe
suport de hrtie personal de ctre solicitant la Oficiul Judeean pentru Finanarea Investiiilor
Rurale (OJFIR) aferent judeului unde este nregistrat exploataia, mpreun cu formatul
electronic (CD) al Anexelor 2 Cererea de Finanare i 3 Planul de Afaceri. n cazul n care
proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judee, acesta va fi depus la OJFIRul pe raza
cruiaexploataiaagricolarepondereaceamaimare(suprafaaagricol/animale).

NU SE PERMITE DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANARE DE CTRE PERSOANE


MANDATATEPRINPROCURNOTARIAL.

Dosarul Cererii de Finanare va fi legat, opisat i numerotat manual de la ,,1 la ,,n n


partea dreapt sus, a fiecrui document, unde ,,n este numarul total al paginilor din dosarul
complet, inclusiv documentele anexate, astfel nct s nu se permit detaarea i/sau nlocuirea
documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina ,,0, iar fiecare pagin va purta semntura i
tampilasolicitantului.

Pentruaceledocumentejustificativeoriginalecarermnnposesiasolicitantului(ex:act
de proprietate, act de identitate, etc.), copiile depuse n Dosarul Cererii de Finanare trebuie s
coninameniuneasolicitantuluiConformcuoriginalul.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

20

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Opisulvaaveaurmtorulformat:

Nr.crt. Titluldocumentului
Nr.pagin(dela.....pnla.....)

Cererea de Finanare trebuie completat n format electronic, n limba romn. Aceasta


trebuiecompletatntrunmodclaricoerentpentruanlesniprocesuldeevaluarealacesteia.n
acestsens,sevorfurnizanumaiinformaiilenecesareirelevante,carevorprecizamodulncare
vafiatinsscopulproiectului,avantajelecevorrezultadinimplementareaacestuiaincemsur
proiectulcontribuielarealizareaobiectivelorprogramului.

Documentele justificative aferente Cererii de Finanare depuse vor fi bifate n csuele


corespunztoare din cadrul Seciunii E Lista documentelor anexate proiectelor aferente
submsurii6.3aCereriideFinanare.

Cererea de Finanare trebuie nsoit de anexele tehnice i administrative conform listei


documentelor prevzute n modelul standard. Anexele Cererii de Finanare fac parte integrant
dinaceastaivorfidepusenformatletric(pehrtie).

NUMAI CEREREA DE FINANARE I ANEXELE LA ACEASTA DUP MODELUL STANDARD


PREZENTATNANEXA2,POTFIACCEPATENSISTEMNCADRULSUBMSURII6.3

SOLICITANTUL TREBUIE S SE ASIGURE CA RMNE N POSESIA UNUI EXEMPLAR


COMPLETALDOSARULUICERERIIDEFINANARE,NAFARACELUIPECARELDEPUNE.

3.1.3VERIFICAREADOSARULUICERERIIDEFINANARE

VerificareaCererilordeFinanareserealizeazdectreOJFIR.

1.VERIFICAREAELIGIBILITIICERERIIDEFINANARE

Verificareaeligibilitiiesteefectuatnbazadocumentelordepusedectresolicitant,pe
suportletric.

Verificareaeligibilitiitehniceifinanciareconstn:
verificareaexisteneidocumentelordepuselaCerereadeFinanare;
verificareacondiiilordeeligibilitatealesolicitantuluiialeexploataieiagricole;
verificareacriteriilordeeligibilitatealeproiectului;
verificareaconinutuluiPlanuluideafaceriiadocumenteloranexateCereriideFinanare.

n cazul n care proiectul face obiectul controlului pe teren, caz n care solicitantul va fi
notificatcuprivirelaacestaspect,acestuiaisevanmnaocopieaFieideverificarepeteren.

AFIRIREZERVDREPTULDEASOLICITAINFORMAIISAUDOCUMENTESUPLIMENTARE
ORICNDPEPARCURSULVERIFICRILORIIMPLEMENTRIIPROIECTULUI,DACSECONSIDER
NECESAR.

nurmaacestorverificripotexistaurmtoarelesituaii:
proiectulesteneeligibil,cazncaresolicitantulvafintiinatcuprivirelaacestaspect;
Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

21

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

proiectul este eligibil, caz n care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de
selecie.

2.VERIFICAREACRITERIILORDESELECIE

nurmaverificriipotexistaurmtoarelesituaii:
Cererea deFinanare are un punctaj verificat pragul decalitate8 lunar, caz n care va
intranprocesuldeselecie;
CerereadeFinanareareunpunctajverificat<praguldecalitatelunar,cazncareCererea
deFinanarevarmnenateptarepncandpunctajulCereriideFinantarevafimaimaresau
egalcupraguldecalitateaferentuneiluniulterioare
CerereadeFinanareareunpunctajverificat<pragulminim9deselectiealmasurii,cazn
careCerereadeFinanarenuvafiselectat;

CerereadeFinanareareunpunctajestimat(autoevaluare,prescoring)maimarecu20%
fata de punctajul calculat de AFIR, caz n care Cererea de Finanare va rmne n ateptare
pentruprocesuldeseleciefinal,urmndafiinclusnultimulprocesdeselecieaferentsesiunii
dinanulrespectiv.

SOLICITANTULAREOBLIGAIADEAIDENTIFICAPUNCTAJULESTIMAT(AUTOEVALUARE/
PRESCORING), CE TREBUIE COMPLETAT N RUBRICA PUNCTAJ ESTIMAT DIN SECIUNEA A6
TOTAL PUNCTAJ ESTIMAT PENTRU CRITERIILE DE SELECIE NDEPLINITE A CERERII DE
FINANARE

PUNCTAJUL ESTIMAT (AUTOEVALUARE) SE VA FACE PE PROPRIA RASPUNDERE A


SOLICITANTULUI.

ULTIMULRAPORTDESELECIELUNARAFERENTSESIUNIICONTINUEANUALEDESELECIE
ACERERILORDEFINANAREVACONINEREZULTATULEVALURIITUTURORPROIECTELORCARE
AU PUNCTAJUL ESTIMAT MAI MIC DECT ULTIMUL PRAG DE CALITATE LUNAR, PRECUM I A
PROIECTELOR CARE AU AVUT PUNCTAJUL ESTIMAT MAI MARE 20% FA DE PRAGUL DE
CALITATECORESPUNZTORLUNIINCAREAFOSTDEPUSPROIECTUL.

TOATEACTIVITILEPECARESOLICITANTULSEANGAJEAZSLEEFECTUEZENCADRUL
PLANULUI DE AFACERI I PENTRU CARE A PRIMIT PUNCTAJ LA SELECIE, DEVIN CONDIII
OBLIGATORII PENTRU MENINEREA SPRIJINULUI I PE TOAT PERIOADA DE VALABILITATE A
DECIZIEIDEFINANARE.

3.SELECIAPROIECTELOR

Submsura va beneficia de o alocare financiar anual. Alocarea financiar public a


submsuriiaferentaperioadeidedepunerecontinue,criteriiledeselectie,punctajeledeselectie,
criteriilededepartajareipragulminimsuntrealizatelainitiativaMADRAMPNDRcuconsultarea
prelabila a Comitetul de Monitorizare. Pentru fiecare sesiune anual continua se public un
ANUN DE LANSARE A LICITAIEI n care se vor preciza: alocarea anuala corespunzatoare

conform Capitolului 4.4 - Dicionarul de termeni i condiii

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

22

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

domeniilor de interventie, intervalul de depunere a proiectelor, pragul minim i pragurile de


calitatelunare.

PUNCTAJULMINIMPENTRUACEASTSUBMASURESTEDE15PUNCTE.

Depunereacontinuaaproiectelorncadrulsesiuniianualeseopretenaintedetermenul
limit, atunci cnd valoarea public total a proiectelor depuse avnd un punctaj estimat
(autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal dect pragul de calitate aferent lunii respective
ajungelanivelulalocriisesiuniianuale.

Toate proiectele depuse ntro lun calendaristic, care au punctajul estimat


(autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal dect pragul de calitate corespunzator lunii
respective, vor fi evaluate de ctre AFIR. Celelalte proiecte vor fi evaluate n lunile urmtoare,
atuncicndpunctajulestimat(autoevaluare/prescoring)vadevenimaimaresauegalcupragulde
calitate corespunzator lunii respective, i vor intra n competiie cu proiectele depuse n lunile
respective.

Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate
corespunzator lunii respective se va ntocmi un raport de selectie lunar, cu exceptia proiectelor
pentrucaresolicitantiiiauestimatpunctajul(autoevaluare/prescoring)cumaimultde20%fa
depunctajulstabilitdeAFIR,candacetiavorintranprocesuldeselecienRaportuldeselecie
final.

Seleciaproiecteloreligibilesefacenordineadescresctoareapunctajuluideselecien
cadrulalocariidisponibilepentruselecialunarcereprezintdiferenadintrealocareaanuali
valoareapublictotalaproiectelorselectateprinrapoarteledeselecielunareanterioare.

n cazul proiectelor cu acelai punctaj, departajarea acestora se face n ordinea


descresctoareasectoarelorprioritarestabilitencadrulprincipiulsectoruluiprioritar.

n cazuln care exist proiecte cu acelai punctajiaceeai prioritate,departajarease va


face n ordine descresctoare a dimensiunii economice a exploataiei agricole exprimate prin
valoareaproducieistandard(SO).

Dup finalizarea raportului de selecie lunar i publicarearaportului de selecie pe siteul


AFIR, AFIR notific solicitanii cu privire la rezultatul procesului de selecie, iar solicitanii au la
dispoziie10zilelucrtoarepentruadepunecontestaiicuprivirelarezultatulselecieilasediile
OJFIR.

Dup expirarea termenului de depunere a contestaiilor, AFIR va proceda la selecia


proiectelor care au punctajul total mai mare sau egal dect pragul de calitate aferent ultimei
sesiuni pentru care sa ntocmit un raport de selecie lunar i care nu au depus contestaii, iar
proiectele eligibile care au punctajul total mai mic dect ultimul prag de calitate aferent lunii
Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

23

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

pentru care sa ntocmit un raport de selecie lunar vor rmne n ateptare i vor intra n
competiiecuproiecteledepuseulterior.

DupsoluionareacontestaiilordectreComisiadeContestaiisipublicarearaportuluide
contestaii pe pagina de internet al AFIR, solicitanii sunt notificai n 3 zile lucrtoare de la
publicare cu privire la rezultatul contestaiilor. Dup publicarea raportului lunar de contestaii,
AFIR va proceda la selecia proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal decat pragul de
calitateaferentultimeilunipentrucaresantocmitunraportdeselecielunar,iarproiectelecu
punctajul total mai mic dect ultimul prag de calitate aferent lunii pentru care sa ntocmit un
raport de selecie lunar vor rmne n ateptare i vor intra n competiie cu proiectele depuse
ulterior.

EVALUAREACRITERIILORDESELECIESEFACEDOARNBAZADOCUMENTELORDEPUSE
NCADRULDOSARULUICERERIIDEFINANARE.

PROCESULDESELECIEIPROCESULDEVERIFICAREACONTESTAIILORSEDESFOAR
POTRIVITREGULAMENTULUIDEORGANIZAREIFUNCIONAREALPROCESULUIDESELECIEI
ALPROCESULUIDEVERIFICAREACONTESTAIILORPENTRUPROIECTELEAFERENTEMSURILOR
DIN PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE RURAL 20142020 (PNDR), PUBLICAT PE SITE
URILEWWW.MADR.ROIWWW.AFIR.INFO

RAPOARTELEDESELECIELUNAREVORFIPUBLICATEDUPVERIFICAREACALCULULUISO
CONFORM BAZEI DE DATE IACS A APIA, RESPECTIV DUP FINALIZAREA CAMPANIEI DE
DEPUNEREINREGISTRAREACERERIIUNICEDEPLATLAAPIAAFERENTANULUIDEDEPUNERE
A CERERII DE FINANARE N CADRUL SM 6.3, N CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGISLAIEI
NAIONALENVIGOARE.

REEVALUAREA CERERILOR DE FINANARE N URMA CONTESTAIILOR SE REALIZEAZ


DOAR N BAZA DOCUMENTELOR DEPUSE ODAT CU CEREREA DE FINANARE, NU I PE BAZA
CELORDEPUSEULTERIORLACONTESTAII.

SOLICITANII VORPUTEASREDEPUNO SINGURDATPROIECTULNCADRULUNEI


SESIUNIANUALECONTINUE,DOARDACACESTAAFOSTRETRAS.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

24

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


3.2.CONTRACTAREASPRIJINULUINERAMBURSABIL

Pentru proiectele selectate, AFIR notific beneficiarul privind selectarea Cererii de


Finanarenvedereaprezentriidocumentelornecesarecontractriinmaxim5zilelucrtoarede
ladataprimiriinotificrii,precumiadocumentelororiginaledepusencopielaDosarulCereriide
Finanare,pentrucaexpertulAFIRsverificeconformitateacuoriginalulacestora.
n urma depunerii la AFIR a documentelor solicitate,pe suport de hartie, un proiect
selectatpoatefideclarat:

selectatpentrufinanare,dacnurmaverificriidocumentelorsuntndeplinitecondiiile
deeligibilitateicriteriiledeselecie,cazncaresevasemnaDeciziadeFinanare(Anexanr.4la
GhidulSolicitantului)isevanotificasolicitantulnvedereaprezentriilaCRFIRnmaxim15zile
lucrtoare pentru luare la cunotin; n cazul n care solicitantul nu se prezint n termenul
precizatnNotificarepentrualualacunotinDeciziadeFinanareinicinuanunAFIRcnuse
poateprezentantermen,atunciseconsidercarenunatlaajutorulfinanciarnerambursabil;

neselectat pentru finanare, dac n urma verificrii documentelor nu sunt ndeplinite


condiiiledeeligibilitateicriteriiledeselecie,cazncaresevanotificasolicitantul.

Obiectul Deciziei de Finanare l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre


AFIR,pentrupunereanaplicareaCereriideFinanareasumatdectresolicitant.

Beneficiaruluiisevaacordafinanareanerambursabilntermeniiicondiiilestabiliten
Decizia de Finanare i anexele la aceasta, inclusiv n Cererea de Finanare aprobat, pe care
acestaareobligaiadealerespecta.

SE RECOMAND SOLICITANTULUI/ BENEFICIARULUI CONSULTAREA INTEGRAL A


TEXTULUIDECIZIEIDEFINANAREIANEXELORLAACEASTAIASUMAREACELORPREVZUTE
N ACEASTA I ANEXELE AFERENTE, ASIGURNDUSE TOTODAT DE INTRAREA N POSESIE A
ACESTORA.

Durata de valabilitate a Deciziei de Finanare cuprinde durata de execuie i durata de


monitorizare.

DuratadeexecuieaproiectuluiaferentDecizieideFinanareestedemaxim36deluni(60
delunipentrusectorulpomicol)deladatasemnriiacesteiadectreAFIR.Aceastacuprinde:
33deluni(57delunipentrusectorulpomicol)deladatasemnriiDecizieideFinanarede
ctreAFIRreprezentnddurataderealizareaobiectiveloriimplementareacorectaPlanuluide
Afaceri, care include i termenul limit pn la care beneficiarul poate depune trana a IIa de
plat.
90 de zile calendaristice de la data nregistrrii tranei a IIa de plat pentru efectuarea
plii.

DuratademonitorizareaproiectuluiaferentDecizieideFinanareeste de 5anicalculat
deladataefectuariipliitranseiaIIadeplat,perioadncarebeneficiarulseoblig:
srespecteismenincriteriiledeeligibilitateideselecie;
s nu modifice obiectivele prevazute n Planul de afaceri, parte integrant din Decizia i
CerereadeFinanare;
snunstrinezeexploataiaparialsauintegral;
snuincetezeactivitateaagricol.
Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

25

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


PENTRU CATEGORIILE DE BENEFICIARI AI FINANRII DIN FEADR CARE, DUP
SELECTAREA/CONTRACTAREA PROIECTULUI, PRECUM I N PERIOADA DE MONITORIZARE, I
SCHIMB TIPUL I DIMENSIUNEA NTREPRINDERII AVUTE LA DATA DEPUNERII CERERII DE
FINANARE,NSENSULTRECERIIDELACATEGORIADEMICRONTREPRINDERELACATEGORIADE
MIC SAU MIJLOCIE, RESPECTIV DE LA CATEGORIA NTREPRINDERE MIC SAU MIJLOCIE LA
CATEGORIA ALTE NTREPRINDERI, CHELTUIELILE PENTRU FINANARE RMN ELIGIBILE, CU
RESPECTAREAPREVEDERILORLEGALEN VIGOARE,CONFORMPREVEDERILORART.10DINHG
NR.226/2015,CUMODIFICRILEICOMPLETRILEULTERIOARE.

Modificarea Deciziei de Finanare se poate realiza numai n cursul duratei de execuie a


acesteia stabilit prin decizie i nu poate avea efect retroactiv. Orice modificare se va face cu
acordul ambelor pri, cu excepia situaiilor n care intervin modificri ale legislaiei aplicabile
finanriinerambursabile,cndAutoritateaContractantvanotificanscrisBeneficiarulcuprivire
laacestemodificri,iarBeneficiarulseobligalerespectantocmai.

Oricemodificarela DeciziadeFinanaresaulaanexeleacesteiaserealizeaznscrisprin
Not de aprobare. Notele de aprobare vor fi ncheiate n aceleai condiii ca i Decizia de
Finanare.Astfel:
ncazulmodificriiadresei,asediuluiadministrativ,acontuluibancarsaualbnciipentru
proiectulPNDR,ncazdenlocuirearesponsabiluluilegalsauadministratoruluifrasemodifica
datele de identificare ale firmei, Beneficiarul se oblig a notifica Autoritatea Contractant.
Notificarea Beneficiarului va fi nsoit de documente justificative eliberate n conformitate cu
legislaianvigoaredeautoritilecompetente.
n cazul modificrii Planului de Afaceri, Beneficiarul se oblig s depun documentaia
aferentcucelpuin3luninaintededepunereatraneiadouadeplat.Peparcursuldurateide
execuie,potfiaprobatemaximdoumodificrialePlanuluideAfaceri.

PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR DIN PLANUL DE AFACERI, BENEFICIARUL ARE


PREVZUTUNTERMENPENTRUADAPTAREALASTANDARDELEEUROPENE(DACESTECAZUL)
I ARE OBLIGAIA DE A DEPUNE N TERMEN DE MAXIM 15 ZILE LUCRTOARE, DOCUMENTUL
EMISDEINSTITUIILEABILITATECARESATESTECANDEPLINITSTANDARDULNTERMENUL
DEGRAIESTABILIT.

Conform prevederilor art 2 (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanarea,
gestionarea i monitorizarea politicii agricole comune i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.
352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 i (CE) nr.
485/2008aleConsiliului,nsensulfinanrii,algestionriiialmonitorizriiPAC,foramajori
circumstaneleexcepionalesuntrecunoscute,nspecial,nurmtoarelecazuri:
(a)decesulbeneficiarului;
(b)incapacitateaprofesionalpetermenlungabeneficiarului;
(c)ocatastrofnaturalgravcareafecteazputernicexploataiaagricol;
(d)distrugereaaccidentalacldirilordestinatecreteriianimalelor,aflatepeexploataiaagricol;
(e)oepizootiesauoboala plantelorcare afecteazparialsauintegraleptelulsau, respectiv,
culturilebeneficiarului;
(f) exproprierea ntregii exploataii agricole sau a unei mari pri a acesteia, dac exproprierea
respectivnuarfipututfianticipatladatadepuneriicererii.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

26

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

ncazulapariieiforeimajore/circumstaneiexcepionale,cazncareduratadeexecuiea
proiectuluiaferentDecizieideFinanare,sesuspendbeneficiarulareobligaia:
deanotificaAFIRnmaxim5ziledelaproducereaevenimentului;
de a prezenta AFIR documente justificative emise de ctre autoritile competente n
maxim15ziledelaproducereaevenimentului;
deanotificaAFIRnmaxim5ziledelancetareaproduceriievenimentului.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

27

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


3.3DEPUNEREADOSARULUICERERIIDEPLAT

DosarulCereriidePlatsedepunedebeneficiarlaOJFIR,pesuportdehrtieipesuport
electronic(CD).DosarulCereriidePlattrebuiescuprinddocumentelejustificativeprevzuten
AnexaIIIInstruciunideplatlaDeciziadeFinanare.nAnexanr18laGhidulSolicitantuluise
regsescFormulareledeplattipizateceseataeazlaDosarulcereriideplat:
FormularulAP0.1DeclaraiadeealonareadepuneriiDosarelorcererilordeplat;
Formularul AP 1.1 Cererea de Plat aferent tranelor 1 i 2 i anexa Identificarea
financiar;
FormularulAP1.2RaportuldeExecuie;
FormularulAP1.3Tabelulprivindstabilireacategorieideferm;
FormularulAP1.4Declaraiapepropriarspundere.

Sprijinulpentrudezvoltareafermelormicivafiacordatndoutranedeplat,astfel:
primatrandeplatreprezentnd75%dinvaloareasprijinuluifinanciarnerambursabilse
vadepunenmaximum10ziledeladatasemnriiDecizieideFinanare;
adouatrandeplatreprezentnd25%dinvaloareasprijinuluifinanciarnerambursabil
sevadepuneduprealizareaobiectivelorpropusenplanuldeafaceri,nmaximum33/(57deluni
pentru sectorul pomicol) de la data semnrii Deciziei de Finanare. Aceasta se depune dup
ndeplinireatuturorobiectivelorprevzutenPlanuldeAfaceri.

BeneficiarulareobligaiasdepunRaportuldeProgresAnexaIIlaDeciziadeFinanare,
nmaxim15zilelucrtoaredelaexpirareaperioadeide9luninecesaredemarriiimplementrii
Planului de Afaceri, precum i anual n maxim 15 zile lucrtoare de la ncheierea unui an
calendaristiccalculatdeladatasemnriiDecizieideFinanare,pnladatadepuneriitraneide
douadeplat.

Plata se va efectua de ctre AFIR n maxim 90 de zile de la data nregistrrii Dosarului


CereriidePlatlaOJFIR.

ncazulncare,seconstatcBeneficiarulnurespectcondiiiledeimplementarecorect
a Planului de Afaceri, respectiv nu sunt ndeplinite conditiile de eligibilitate si de selectie i/ sau
celelalteobiectiveprevzutenPlanuldeAfaceri,AFIRvaproceda:
fielarecuperareaintegralaajutoruluifinanciarnerambursabilpltitineacordareacelei
deadouatranedeplat(ncazulneimplementriiobiectiveobligatoriidinPlanuldeAfaceri);
fie la plata parial (din valoarea tranei a doua, i dup caz de la beneficiar), respectiv
proportional cu obiectivele propuse de solicitant i nerealizate din Planul de Afaceri (n cazul
neimplementriiobiectivelorpropusedesolicitantnPlanuldeAfaceri).

Sprijinulfinanciarserecupereazintegraliproiectulestedeclaratneeligibilnurmtoarele
cazuri:
nerespectareacondiiilordeeligibilitateprivind:
dovada creterii performanelor economice ale exploataiei, prin comercializarea produciei
propriinprocentdeminimum20%dinvaloareaprimeitranedeplat;
existena platformei de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu n baza
cerinelorminimeanexatelaprezentulghid;
stabilireadomiciliului/sediuluisocialnUATulncareestenregistratexploataia;
Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

28

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

stabilirealoculuidemuncnacelaiUATsauzonalimitrofaUATuluincareestenregistrat
exploataia;
demararea implementrii Planului de afaceri n maxim 9 luni de la data semnrii Deciziei de
Finanare.
nerespectareamenineriicriteriilordeselecie;
creareadecondiiiartificiale;
nendeplinireaniciunuiobiectivdinPlanuldeAfaceri;
existenadubleifinanri.

n cazul apariiei forei majore/ circumstanelor excepionale, demonstrat de beneficiar


prin depunerea de documente conform prevederilor legislaiei n vigoare, nu se va recupera
sprijinulacordatlaprimatraninusevaacordasprijinulaferenttraneiadoua,ncazulncare
situaianupoatefiremediatntermenuldesuspendareaDecizieideFinanare.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

29

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul4
INFORMAIIUTILEPENTRU
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

4.1 DOCUMENTELENECESARELADEPUNEREACERERIIDEFINANARE

1.PlanuldeAfaceripentrudezvoltareaexploataiei(noriginal)

2.Copiiledocumentelordeproprietate/folosinpentruexploataiaagricol;

a)Pentruterenulagricol:
documentul care atest dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform
prevederilor legislaiei n vigoare (contract de vnzare cumprare autentificat de notar,
act de donaie autentificat de notar, hotarre judecatoreasc definitiv i irevocabil cu
punere n posesie, certificat de motenitor unic autentificat de notar, precum i alte
documente care demonstreaz terilor dreptul de proprietate conform prevederilor
legislaieinvigoareautentificatelanotar),
i/sau
tabelulcentralizatorcusuprafeeleluatenarendpecategoriidefolosiniperioadede
arendare, emis de Primrie, semnat de persoanele autorizate conform prevederilor
legislaiei n vigoare (care s conin sumarul contractelor de arendare valabile la data
depuneriiCereriideFinanare),
i/sau
contractuldeconcesionarevalabilladatadepuneriiCereriideFinanarensoitdeadresa
emisdeconcedentcareconinesituaiaprivindrespectareaclauzelorcontractuale,dac
estengraficulderealizareainvestiiilorprevzutencontractialteclauze;
documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei: acte de proprietate conform
legislaiei n vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arend valabile la data
depunerii Cererii de finanare. Suprafaa de teren eligibil pentru vatra stupinei este de
minim5mp/stupi50mppentrufiecarepavilionapicol.

b)Pentrucldiri:
actuldeproprietateasupracldirii;
alte documente care demonstreaz dreptul de folosin asupra cldirii (contract de
arend/concesiune)valabilecelpuin10anideladatasemnriiDecizieidefinanare;

n cazul realizrii de lucrri asupra cldirilor, documentele de proprietate menionate la


punctulb)suntobligatorii.

c)Pentruanimale,psriifamiliidealbine:
extrasul din Registrul Exploataiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripia Veterinar
actualizat cu cel mult 30 zile naintea datei depunerii Cererii de Finanare din care s
rezulteefectivuldeanimale(suine,bovine,ovine,caprine)deinutidataprimeinscrieria
solicitantuluinRegistrulExploataiei;
Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

30

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

documentul emis de forma asociativ apicol privind nregistrarea stupilor i stupinelor


constnd n numerele plcuelor de identificare pentru fiecare stup i panourile de
identificare a stupinelor n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare, precum i
Carnetul stupinei, actualizate cu cel mult 30 de zile naintea datei depunerii Cererii de
Finanare;
copia Registrului agricol emis de Primrie actualizat cu cel mult 30 de zile naintea datei
depunerii Cererii de Finanare, din care s rezulte dreptul de folosin
(proprietate/arend/concesionare) al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor
(toate categoriile de animale domestice i slbatice aflate n captivitate n cadrul
exploataiei),cutampilaprimrieiimeniunea"Conformcuoriginalul".

N SITUAIA N CARE PRIMRIA NU POATE ELIBERA COPIA REGISTRULUI AGRICOL CU


SITUAIA CURENT, SE VA DEPUNE COPIA ULTIMEI NREGISTRARI A REGISTRULUI AGRICOL,
NSOITDEADEVERINEMISDEPRIMRIEPRIVINDSITUAIACURENT.

3. Copiile situaiilor financiare pentru anii n si dupa caz, n1, unde n este anul anterior
depuneriiCereriideFinantare,nregistratelaAdministraiaFinanciar:
a)Pentrusocieticomerciale:
Bilanul(cod10);
Contuldeprofitipierderi(cod20);
Dateleinformative(cod30);
Situaiaactivelorimobilizate(cod40)
Declaraia de inactivitate (cod S1046), n cazul solicitanilor care de la constituire, nu au
desfuratactivitate.

b)Pentrupersoanefiziceautorizate,ntreprinderiindividualeintreprinderifamiliale:
Declaraiaprivindveniturilerealizate(Formularul200cod14.13.01.13);
Declaraia privind veniturile din activiti agricole impunere pe normele de venit
(Formularul221cod14.13.01.13/9);
Declaraia de inactivitate (cod S1046), n cazul solicitanilor care de la constituire, nu au
desfuratactivitate.

4.Copiaactuluideidentitatealreprezentantuluilegaldeproiect(asociatunic/asociatmajoritar/
administrator);

5.CopiaCertificatuluidenregistrareeliberatdeOficiulRegistruluiComertuluiconformlegislaiei
nvigoare;

6. HotrreaAdunrii Generale aAsociailor(AGA) persoanei juridice, prin carese desemneaz


reprezentantul legal sau administratorul (actionar majoritar 50%+1) care s reprezinte
societateanrelaiacuAFIRicareexercituncontrolefectivpetermenlung(decelputin8
ani/10 ani n cazul sectorului pomicol) n ceea ce privete deciziile referitoare la gestionare,
beneficii,riscurifinanciarencadrulexploataieirespective;

7. Documentelecaredemonstreazgradulderudenientreasociai/membriifamilieidincadrul
microntreprinderii/ ntreprinderii mici (copiile actelor de identitate, alte documente
relevante);
Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

31

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


8.Copiadiplomeideabsolvire/certificatuluidecalificareprofesional/certificatuluideabsolvire/
certificatului de competene profesionale/ documentului emis n urma absolvirii cursurilor de
instruire/documentuluicareatestabsolvireanvmntuluiminim:

diploma de absolvire se ataeaz n cazul studiilor superioare/ postliceale/ liceale n


domeniulagricol/agroalimentar/veterinar/economieiagrare;
certificatul de calificare profesional se ataeaz n cazul cursurilor de calificare/
recalificare n domeniul agricol/ agroalimentar/ veterinar/economiei agrare realizate de
ctrefurnizorideformareprofesionalaadulilorautorizaipentrurespectivulprogramde
formareprofesional;
certificatul de absolvire se ataeaz n cazul cursurilor de perfecionare/ specializare/
iniierendomeniulagricol/agroalimentar/veterinar/economieiagrarerealizatedectre
furnizori de formare profesional a adulilor autorizai pentru respectivul program de
formareprofesional;
certificatul de competene profesionale se ataeaz n cazul evalurii competenelor de
ctrecentreledeevaluareicertificareacompetenelorprofesionale;
documentulcareatestabsolvireanvmntuluiminimde8claseseataeazncazuln
care solicitantul nu are studii superioare/ postliceale/ liceale n domeniul agricol/ agro
alimentar/veterinar/economieiagrare;

Furnizorii de formare profesional a adulilor autorizai se regsesc n Registrul National al


Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor (RNFFPA) publicat la adresa
http://www.anc.edu.ro/?page_id=34

Centreledeevaluareicertificareacompetenelorprofesionaleobinutepealtecidect
cele formale autorizate se regsesc n Registrul naional al centrelor de evaluare i certificare a
competenelor profesionale obinute pe alte ci dect cele formale publicat la adresa
http://www.anc.edu.ro/?page_id=222

ncazulncaresolicitantulcareaabsolvitnultimele12lunipnladatadepuneriiCererii
de Finanare, nu poate prezenta la Cererea de Finanare copia diplomei de studii superioare/
postliceale/licealendomeniulagricol/agroalimentar/veterinar/economieiagrare,acestapoate
ataa o adeverin de absolvire a studiilor respective, nsoit de situaia scolar (sau dup caz
foaiamatricol),emisedectreinstituiadenvmntabsolvit,cucondiiaprezentriidiplomei
destudiinoriginalnvedereaacordriiceleideadouatranedeplat;ncazcontraracesta,vafi
declaratneeligibil,isevorrecuperasumelepltitenprimatran.

9. Copia/ copiile documentului/ documentelor care certific utilizarea resurselor genetice


autohtone
ncazulsoiurilordeplantedeculturautohtonesevorataacopiile:
facturiifiscaledeachiziieasemineicertificate;
documentului oficial de certificare a lotului de smn cu meniunea "smn admis
pentru nsmnare"/ buletinului de analiz oficial cu meniunea "smn admis pentru
nsmnare"/ buletinului de analiz oficial cu meniunea "Necesar propriu" i "Interzis
comercializarea"/documentului de calitateiconformitatealfurnizorului/oricruialtdocument
echivalentdocumentelormenionateemisntrunstatmembrualUniuniiEuropenesauntroar
tercareareechivalenconformDecizieiConsiliului2003/17/CE/eticheteioficiale;
Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

32

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Declaraiapeproprierspundereprivindmeninereacriteriuluideselecieprivindsoiurile
autohtone,
sau
Declaraiapeproprierspundereprivindndeplinireacriteriuluideselecieprivindsoiurile
autohtone pn la momentul acordrii celei dea doua trane de sprijin, pentru dezvoltarea
exploataieicuastfeldesoiuri.

SoiurileseregsescnCatalogulOficialalsoiuriloriplantelordeculturdinRomaniaISTIS.

ncazulspeciilorautohtonedeanimalesevaataa:
Certificatul de origine pentru animalele deinute de solicitant emis de ctre Asociaiile/
Organizaiile cresctorilor de animale, acreditate pentru ntocmirea i meninerea
registruluigenealogicdinspeciaprevzutnproiect,autorizatdeANZ;
Declaraia pe proprie rspundere privind meninerea criteriului de selecie privind rasele
autohtone,
sau
Declaraia pe proprie rspundere privind ndeplinirea criteriului de selecie privind rasele
autohtone pn la momentul acordrii celei dea doua trane de sprijin, pentru dezvoltarea
exploataieicuastfeldespecii.

10. Copiiledocumenteloremisedeautoritiledemediu,sanitar,sanitarveterinar,daceste
cazul

11.
Documentul emis de instituia financiarbancar n care s se menioneze denumirea i
adresa instituiei financiarbancare, titularul contului, CUIul titularului i codul IBAN al contului
princaresederuleazproiectulFEADR

12.
Altedocumentejustificative(dacestecazul).

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

33

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

4.2 DOCUMENTELENECESARENVEDEREASEMNRIIDECIZIEIDEFINANARE

1. CertificatulcaresatestelipsadatoriilorrestantefiscaleisocialeemisedeDireciaGenerala
FinanelorPublice,iarncazulncaresolicitantulesteproprietarasupraimobilelor,sevadepune
CertificatemisdePrimriadeperazacroraiausediulsocialipuncteledelucru;

2. Cazieruljudiciaralreprezentantuluilegalcaresatestelipsanscrierilorcareprivescsanciuni
economicofinanciare;

3. Documentul emis de ANSVSA prin care se certific nregistrarea exploataiei ca fiind


exploataiecomercialdetipA,conformprevederilorOrdinuluinr.16/2010,cumodificrilei
completrileulterioare.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

34

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


4.3LISTAANEXELORLAGHIDULSOLICITANTULUIDISPONIBILEPESITEURILEMADRIAFIR

Anexanr1FiaMsurii06iFiaSubMsurii6.3;
Anexanr2CerereadeFinanare;
Anexanr3PlanuldeAfaceri;
Anexanr4DeciziadeFinanareianexelelaaceasta(Raportuldeprogres,Instruciunile
deplat);
Anexanr5Listacoeficienilordecalculaiproduciestandardpentruvegetal/zootehnie;
Anexanr6AnexaaferentSubprogramuluiTematicPomicol;
Anexa nr 7 Nominalizarea arealelor viticole i ncadrarea localitilor pe regiuni viticole,
podgoriiicentreviticole;
Anexanr8Listadenumirilordeoriginecontrolat(DOC),listaindicaiilorgeograficeia
meniunilortradiionalealevinuriloradmisepentruutilizarenRomnia;
Anexanr9Cerineleminimeobligatoriiderespectareabunelorpracticeagricoleprivind
gestionareagunoiuluidegrajd(sistemulindividualnexploataiiagricole);
Anexanr10Calculatorulcapacitilordestocareidemprtiereagunoiuluidegrajd;
Anexa nr 11 Sinteza studiului privind Zonarea potenialului de producie agricol i a
potenialului de dezvoltare a investiiilor n activitile de procesare agroalimentar,
estimarea necesarului de stocare i procesare pe zone i Metodologia de realizare a
studiuluiprivindzonareapotenialuluiagricoliapicol;
Anexa nr 12 Lista Raselor Autohtone (Indigene) eliberata de Agenia Naionala pentru
Zootehnie;
Anexa nr 13 Lista Asociailor cresctorilor de animale acreditate de Agenia Naional
pentruZootehnie;
Anexanr14ListaUATurilordinzonelenormale;
Anexanr15ListaUATurilordinzonelemontane;
Anexanr16ListaUATurilordinzonelecuconstrngerispecifice;
Anexanr17ListaUATurilordinzonelecuconstrngerisemnificative;
Anexanr18Formulareledeplat(DeclaraiadeealonareadepuneriiDosarelorCererilor
de Plat, Cererea de plat i anexa Identificarea financiar, Raportul de execuie, Tabelul
privindstabilireacategorieidefermiDeclaraiapepropriarspundereabeneficiarului);

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

35

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


4.4DICIONARULDETERMENIICONDIII

Activitateaagricolreprezint:
a) producia, creterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea,
reproducereaanimalelorideinereaacestoranscopuriagricole,
b)meninereauneisuprafeeagricolentrostarecareofaceadecvatpentrupunatsaupentru
cultivare, frnicioaciune pregtitoarecaredepetecadrul metodelorialutilajeloragricole
uzuale,pebazacriteriilordefinitedestatelemembrencadrulstabilitdeComisie,sau
c) efectuarea unei activiti minime definite de ctre statele membre, pe suprafeele agricole
meninutenmodnaturalntrostareadecvatpentrupunatsaupentrucultivare

Agenia de Plai i Intervenie pentru Agricultur (APIA) reprezint instituia public


subordonat MADR care care este responsabil cu derularea i gestionarea fondurilor privind
plile directe i msurile de pia i unele msuri finanate din fonduri europene pentru
agricultur,dezvoltare rurali pescuit, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pdurilori
dezvoltriirurale.

Agenia Naional pentru Zootehnie (ANZ) reprezint autoritatea naional din subordinea
MADR, competent n domeniul zootehnic privind exploatarea, ameliorarea i reproducia
animalelor,inspeciadestatnzootehnie,controlullaproductoriiiprimcumprtoriidelapte,
conservareaimanagementuldurabilalresurselorgeneticelaanimale

Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale (AFIR) reprezintinstituiapublicsubordonat


MADRprincaresederuleazFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural(FEADR)

Anul0dinPlanuldeAfaceri.reprezintanulincareserealizeaznregistrarilennumepropriu
dinultimaperioaddedepunere(nregistrare/actualizare)acereriiunicedeplatpesuprafan
IACSstabilitconformprevederilorlegislatieinationalenvigoare,i/saunRegistrulexploatatiilor
laANSVSA,precumin Registrulagricol,conformsituaieiexistenteinexploataielamomentul
depuneriiCereriideFinantare.

Anul int din Planul de afaceri (Anul 3/ 5 n cazul plantaiilor pomicole) reprezint anul
propusdebeneficiarpentrundeplinireaobiectivelorprevzutenPlanuldeafaceri.

AutoritateadeManagement(AMPNDR)reprezintstructuradincadrulMADRresponsabilcu
elaborarea strategiilor i politicilor specifice n domeniul dezvoltrii rurale, precum i
implementareaprogramelordedezvoltarerural20072013i20142020cufinanaredinFondul
EuropeanAgricolpentruDezvoltareRural

AutoritateaNaionalSanitarVeterinaripentruSiguranaAlimentelor(ANSVSA)reprezint
autoritatea de reglementare i control n domeniul sanitarveterinar i pentru sigurana
alimentelor,aflatnsubordineaGuvernuluiincoordonareaministruluiagriculturiiidezvoltrii
rurale

Beneficiarulreprezintpersoanajuridic(persoanafizicautorizat,ntreprindereaindividual,
ntreprinderea familial, societate cu rspundere limitat) care a luat la cunotin o Decizie de
FinanarecuAFIRpentruaccesareafonduriloreuropenencadrulsubmsurii6.3

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

36

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Carnetul de stupin reprezinta documentul elaborat de forma asociativ i aprobat de


AutoritateaNaionalSanitarVeterinaripentruSiguranaAlimentelor,careconineinformaii
cu privire la micarea efectivului, starea de sntate i ntreinere a fiecrei familii de albine,
tratamenteleefectuate,deplasrilenpastoral,precumialteoperaiunidindomeniulapicol

Cedentulreprezintfermierulcarecedeazintegral/parialoexploataieagricolnregistratn
Registrulagricolprinactedeproprietatei/sauarend/concesiuneunuialtfermier

Centrul Regional Pentru Finanarea Investiiilor Rurale (CRFIR) reprezint structura


organizatoriclanivelulregionalaAFIR(lanivelnaionalexist8regiuni)

Cererea de Finanare reprezint solicitarea depus de solicitant/ potenialul beneficiar n


vedereaobineriifinanriinerambursabile

Cesionarul reprezint fermierul cruia i se transfer integral/ parial o exploataie agricol


nregistratnRegistrulagricolprinactedeproprietatei/sauarend/concesiune

Condiiaartificialreprezintcondiiacreatdesolicitant/beneficiarnvedereaobineriiunor
avantaje care contravin obiectivelor legislaiei n vigoare i care conduce fie la neacordarea
sprijinului, fie la recuperarea sumelor pltite pn la momentul descoperirii acesteia, conform
prevederilorart60dinRegulamentulnr1306/2013,cumodificrileicompletrileulterioare

Decizia de Finanare reprezint documentul legal n baza cruia se acord ajutorul financiar
nerambursabil

Direcia Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor (DSVSA) reprezint structura


organizatoriclaniveljudeeanaANSVSA

Domeniul agricol/ agroalimentar/ veterinar/ economie agrar reprezint, pentru studiile


universitare ncadrarea conform prevederilor HG nr 580/ 2014, cu modificrile i completrile
ulterioare iar pentru studiile liceale ncadrarea conform prevederilor HG nr 844/ 2002, cu
modificrileicompletrileulterioare

DuratadeexecuieaproiectuluiaferentDecizieideFinanarereprezintperioadademaxim3/5
ani(pentrusectorulpomicol)deladataaprobariiDecizieideFinanareiincludetermenulde90
dezilecalendaristicedeladatanregistrriicereriipentrutranaadouadeplat,aferenteplii
acesteitrane.

DuratademonitorizareaproiectuluiaferentDecizieideFinanarereprezinperioadade5ani
calculatdeladataefectuariipliitranseiadouadeplat.

Durata de valabilitate a Deciziei de Finanare cuprinde durata de execuie a obiectivelor din


Planuldeafaceriiduratademonitorizareaproiectului.

Exploataia agricol (ferma) reprezinta unitatea tehnicoeconomic de sine stttoare, cu o


gestiune unic i care desfoar activiti agricole prin utilizarea suprafeelor agricole i/sau
cretereaanimalelorsauactivitidemeninereaterenuriloragricolenbunecondiiiagricolei
demediu,fiecaactivitateprincipal,fiecaactivitatesecundar.Exploataiapoateficompusdin

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

37

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

unasaumaimulteunitideproduciesituatepeteritoriulRomniei,gestionatedeunfermieri
utilizatepentruactivitiagricole;

Exploataia comercial de tip A reprezint exploataia de animale deinut de persoane fizice


autorizate, ntreprinderi individuale, ntreprinderi familiale sau persoane juridice organizate n
condiiile legii, nregistrate i autorizate de oficiul registrului comerului, nregistrat n Sistemul
naionaldeidentificareinregistrareaanimalelor,carendeplinetecondiiileprevzutenanexa
nr.50laOrdinulPreedinteluiANSVSAnr.16/2010pentruaprobareaNormeisanitareveterinare
privind procedura de nregistrare/autorizare sanitarveterinar a unitilor/centrelor de
colectare/exploataiilor de origine i a mijloacelor de transport din domeniul sntii i al
bunstrii animalelor, a unitilor implicate n depozitarea i neutralizarea subproduselor de
origineanimalcarenusuntdestinateconsumuluiumaniaproduselorprocesate.

Frmiarea exploataiei agricole reprezint preluarea unei exploataii agricole de ctre cel
puindoifermieri,nvedereacreriinmodartificialdecondiiipentruobinereasprijinuluiprin
Submsura6.3.

Ferma de familie reprezint exploataia agricol aparinnd ntreprinderii familiale sau


persoanei juridice ai crei asociai sunt exclusiv membri ai aceleiai familii. Dimensiunea
economicafermeidefamiliencadrulacesteiSubmsuriestecuprinsntre8.00011.999SO.
Prinmembriiaceleiaifamiliisenelegesoul/soiairudelepnlagradulIIIinclusiv

Ferma mic reprezint exploataia agricol cu o dimensiune economica intre 8.000 11.999
S.O.(valoareaproducieistandard).

Fia Msurii/ Submsurii reprezint seciunea din Programul National de Dezvoltare Rurala
20142020 care descrie motivaia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele msurii/
submsurii,ariadeaplicareiaciunileprevzute,tipuriledeinvestiii,categoriiledebeneficiari
eligibiliitipulsprijinului

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) reprezint instrumentul de


finanarecreatdeUniuneaEuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune

ntreprinderea reprezint conform prevederilor orice form de organizare a unei activiti


economice,autorizatpotrivitlegilornvigoaresfacactivitideproducie,comersauprestri
de servicii, n scopul obinerii de venituri, n condiii de concuren, respectiv: societi
reglementate de Legea societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, societi cooperative, persoane fizice autorizate, ntreprinztori titulari ai unei
ntreprinderiindividualeintreprinderifamiliale,autorizatepotrivitdispoziiilorlegalenvigoare,
caredesfoaractivitieconomice.

ntreprindereaautonomreprezintoricentreprinderecarenuesteclasificatcantreprindere
legatsaucantreprinderepartener,icaredeinemaipuinde25%dincapitalulsocialsaudin
drepturiledevot(oricaredintreacesteaestemaimare)nunaorinmaimultentreprinderisau
dac una ori mai multe ntreprinderi nu dein mai mult de 25% din capitalul social sau din
drepturiledevotalentreprinderiincauz

ntreprinderile legate reprezint ntreprinderile ntre care exist oricare dintre urmtoarele
raporturi:
Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

38

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

a)ontreprinderedeinemajoritateadrepturilordevotaleacionarilorsaualeasociailorceleilalte
ntreprinderi;
b) o ntreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de
administraie,deconducereoridesupraveghereaceleilaltentreprinderi;
c)ontreprinderearedreptuldeaexercitaoinfluendominantasupraceleilaltentreprinderi,n
temeiulunuicontractncheiatcuaceastntreprinderesaualuneiclauzedinstatutulacesteia;
d) o ntreprindere este acionar sau asociat a celeilalte ntreprinderi i deine singur, n baza
unui acord cu ali acionari ori asociai ai acelei ntreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale
acionarilorsauasociailorntreprinderiirespective.

ntreprindereamicreprezintntreprindereacarearentre10i49desalariaiirealizeazo
cifrdeafacerianualnetsaudeinactivetotaledepnla10milioaneeuro,echivalentnlei;
Calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri ai solicitantului se stabilete conform
prevederilor art 4 din Legea nr. 346/2004, cu modificrile i completrile ulterioare i Ghidului
IMMdepepaginadeinternet:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf

ntreprinderilepartenerereprezinttoatentreprinderilecarenusuntclasificatecantreprinderi
legateintrecareexisturmtoarearelaie:ntreprinderea(dinamonte)deine,individualsaun
comun cu una ori mai multe ntreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din
drepturiledevotaleuneialtentreprinderi(dinaval).

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale (MADR) reprezint autoritatea public central


responsabil cu aplicarea strategiei i programului de guvernare, cu rol n elaborarea i
implementarea strategiilor naionale sectoriale n domeniile agriculturii i produciei alimentare,
dezvoltriirurale,mbuntirilorfunciare,precumindomeniileconexe:cercetaretiinificde
specialitate,conservareaimanagementuldurabilalsolurilorialresurselorgeneticevegetalei
animale

Microntreprindereareprezintntreprindereacarearepnla9salariaiirealizeazocifrde
afacerianualnetsaudeinactivetotaledepnla2milioaneeuro,echivalentnlei;
Calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri ai solicitantului se stabilete conform
prevederilor art 4 din Legea nr. 346/2004, cu modificrile i completrile ulterioare i Ghidului
IMMdepepaginadeinternet:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf

Microntreprindereanfiinatdentreprinztoruldebutant("societatecurspunderelimitat
debutant" sau "S.R.L. D.") reprezint microntreprinderea nounfiinat, condus de un
ntreprinztor debutant n afaceri, care desfoar pentru prima dat activitate economic, prin
intermediuluneisocieticurspunderelimitat

Oficiul Judeean pentru Finanarea Investiiilor Rurale (OJFIR) reprezint structura


organizatoriclaniveljudeeanaAFIR(lanivelnaionalexist41OficiiJudeene)

Pragul de calitate reprezint punctajul lunar cumulat realizat pe baza anumitor criterii de
selecie,apreciatdreptreper,careasigurfinanareacuprioritateaproiectelordecalitate

Pragul minimreprezintpragulsubcareniciunproiectnupoateprimifinanarencadrulunei
Msuri/SubmsuridincadrulPNDR20142020
Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

39

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Preluarea integral a exploataiei agricole reprezint trecerea tuturor terenurilor aflate n
proprietate/ folosin i/sau animalelor existente ntro/ la o gospodrie/ exploataie agricol
individual/ persoan fizic autorizat/ ntreprindere individual/ ntreprindere famial
nregistratenRegistrulagricoldelacedentlacesionar,cuexcepialocuineiiaterenuluiaferent
acesteia(anexagospodreasc)

Preluarea parial a exploataiei agricolereprezinttrecereauneipridinterenurileaflaten


proprietate/ folosin i/sau animalele existente ntro/ la o gospodrie/ exploataie agricol
individual/ persoan fizic autorizat/ ntreprindere individual/ ntreprindere famial
nregistratenRegistrulagricoldelacedentlacesionar,cuexcepialocuineiiaterenuluiaferent
acesteia(anexagospodreasc)

Programul Naional de Dezvoltare Rural (PNDR) 20142020, aprobat prin Decizia Comisiei de
punerenaplicarenr.C(2015)3508finaldindatade26.05.2015reprezintdocumentulpebaza
cruiavaputeafiaccesatProgramulFEADRicarerespectliniiledirectoarestrategicededezvoltare
ruralaleUniuniiEuropene

Registrul agricol reprezint documentul oficial de eviden primar unitar, n care se nscriu
datele cu privire la gospodriile/ exploataiile agricole individuale/ persoanele fizice autorizate/
ntreprinderileindividuale/ntreprinderilefamialecareauterenurinproprietate/folosini/sau
animale

Registrul exploataiei reprezint colecia de date n format de hrtie i/sau electronic care
cuprinde informaii despre animalele identificate din exploataia respectiv i despre micarea
acestora, resgistrul fiind gestionat de ctre ANSVSA; la exploataiile nonprofesionale, registrul
exploataieiestereprezentatdecoleciaexemplarelordocumentelorcareseremitproprietarului
exploataiei la consemnarea micrii animalelor, inclusiv la identificarea iniial, prin arhivarea
respectivelorexemplare,nordinecronologic,ndosariatenmodcorespunztoripstrateprin
grijaproprietarului,pentruoperioaddeminimum3anideladatanchideriiexploataiei

Registrul naional al exploataiilor (RNE) reprezint colecia de date n format electronic care
cuprindeinformaiiledeidentificareafiecreiexploataiidinRomnia,registrulfiindgestionatde
ctreANSVSA

RegistrulUnicdeIdentificare(RUI)reprezintunelementcomponentalSistemuluiintegratde
administrareicontrolicarecuprindeinformaiireferitoarela:
a)identificareaagricultorilor;
b)identificareasolicitanilorcaredepuncererideajutor,inclusivasolicitanilorcaredepuncereri
definanarepentrumsuriledinPNDR;
c)identificareasolicitanilorpentrumsuriledepia,cotadelapte,comerulexteriorcuproduse
agricoleipromovareaacestorapepiaainterninritere;
d)identificareasolicitanilorpentruajutoareledestat,aliidectceiprevzuilalit.a)c).

Sistemul Integrat de Administrare i Control (IACS) reprezint sistemul de administrare i


controlalcererilordeplatalefermierilor,gestionatdectreAPIA

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

40

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Solicitantul reprezint persoana juridic (persoana fizicautorizat, ntreprinderea individual,


ntreprinderea familial, societate cu rspundere limitat), potenial beneficiar al sprijinului
nerambursabildinFEADR;

Sprijinul nerambursabil reprezint suma alocat proiectelor, asigurat prin contribuia Uniunii
EuropeneiaGuvernuluiRomniei;

Valoarea produciei standard (S.O.) se determin pe baza produciei standard totale a


exploataieiagricole,exprimatneuro,stabilitnconformitatecuprevederileRegulamentuluiCE
nr.1242/2008destabilireauneitipologiieuropenepentruexploataiiagricole

Vatradestupinreprezintalocul/suprafaadeterenpentruamplasareauneistupine,nsistem
staionar, permanent sau n sistem pastoral ori temporar. Vatra poate fi permanent, dac
stupiisuntamplasainacelailocpetoatperioadaanuluisaucelpuinpeperioadaiernrii,ori
temporar, atunci cnd stupii sunt transportai i amplasai pe o perioad limitat de timp n
vedereavalorificriiunuicules

Zonalimitrofreprezintzonadelimitatdecomunelesauoraelecucarecomunancareeste
nregistratexploataiaaregraniecomune,nacelaijudei/saunjudeelevecine,inclusivcel
maiapropiatora(conformhartrutier)deUATncareestenregistratexploataia.

ZonaMontanreprezintzonaformatdinsuprafeeleunitiloradministrativteritoriale(LAU
2)desemnateconformcriteriilordemaijos:
unitile administrativteritoriale situate la altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m,
limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate n Sistemul Integrat de
AdministrareiControl),careaparindeacesteUAT;
unitile administrativteritoriale situate la altitudini medii ntre 400600 m i care au o
pantmedieegalsaumaimarede15%,limiteleacestorafiindaceleaaleblocurilorfizice
(identificatenSistemulIntegratdeAdministrareiControl),careaparindeacesteUAT.
UATuriledinzonelemontaneseregsescnAnexanr15laGhidulsolicitantului.

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

41

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

4.5LEGISLAIAEUROPEANINAIONALAPLICABIL

Legislaiaeuropean

DocumentulComitetuluiComunitarRICARICC1500Rev.3/2010Manualdetipologie

DocumentulEUROSTATCPSA/SB/714/2013FormatuldetransmitereaSO2010

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microntreprinderilor i a


ntreprinderilormiciimijlocii

Regulamentul (CE) nr. 1444/2002 de modificare a Deciziei 2000/115/CE a Comisiei privind


definiiilecaracteristicilor,excepiiledelaacestedefiniiiprecumiregiunileicircumscripiilen
caresentreprindancheteleprivindstructuraexploataiiloragricole,cumodificrileicompletrile
ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 868/2008 privind fia exploataiei care urmeaz a fi utilizat n scopul
determinrii veniturilor exploataiilor agricole i analizrii activitii economice a acestor
exploataii,cumodificrileicompletrileulterioare

Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 al Comisiei de stabilire a unei tipologii comunitare pentru
exploataiiagricole,cumodificrileicompletrileulterioare

Regulamentul(UE)nr.1303/2013destabilireaunordispoziiicomuneprivindFonduleuropeande
dezvoltareregional,Fondulsocialeuropean,Fonduldecoeziune,Fonduleuropeanagricolpentru
dezvoltare rurali Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precumi destabilire a
unordispoziiigeneraleprivindFonduleuropeandedezvoltareregional,Fondulsocialeuropean,
Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a
Regulamentului(CE)nr.1083/2006alConsiliului,cumodificrileicompletrileulterioare

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr.1698/2005alConsiliului,cumodificrileicompletrileulterioare

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European i al Consiliului privind finanarea,


gestionarea i monitorizarea politicii agricole comune i de abrogare a Regulamentelor (CEE)
nr.352/78, (CE) nr.165/94, (CE) nr.2799/98, (CE) nr.814/2000, (CE) nr.1290/2005 i (CE)
nr.485/2008aleConsiliului,cumodificrileicompletrileulterioare

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor


normeprivindpliledirecteacordatefermierilorprinschemedesprijinncadrulpoliticiiagricole
comuneideabrogareaRegulamentului(CE)nr.637/2008alConsiliuluiiaRegulamentului(CE)
nr.73/2009alConsiliului,cumodificrileicompletrileulterioare

Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a


anumitor dispoziii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr.
1305/2013alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluinceeacepriveteresurseleirepartizarea
acestora pentru anul 2014 i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului i a
Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

42

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 i (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului
European i ale Consiliului n ceea ce privete aplicarea acestora n anul 2014, cu modificrile i
completrileulterioare

Regulamentul(UE)nr.1407/2013alComisieiprivindaplicareaarticolelor 107i 108dinTratatul


privind funcionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis Text cu relevan pentru SEE, cu
modificrileicompletrileulterioare

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) i de introducere a unor dispoziii
tranzitorii,cumodificrileicompletrileulterioare

Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de


aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European i al Consiliului privind
sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural
(FEADR),cumodificrileicompletrileulterioare

Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de


aplicareaRegulamentului(UE)nr.1306/2013alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluinceeace
privete sistemul integrat de administrare i control, msurile de dezvoltare rural i
ecocondiionalitatea,cumodificrileicompletrileulterioare

Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de


aplicareaRegulamentului(UE)nr.1306/2013alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluinceeace
privete ageniile de pli i alte organisme, gestiunea financiar, verificarea conturilor, normele
referitoare la controale, valorile mobiliare i transparena, cu modificrile i completrile
ulterioare

Legislaianaional

HotrreaGuvernuluinr.844/2002privindaprobareanomenclatoarelorcalificrilorprofesionale
pentru care se asigur pregtirea prin nvmntul preuniversitar, precum i durata de
colarizare,cumodificrileicompletrileulterioare

Hotrrea Guvernului nr. 522/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesional a adulilor, cu
modificrileicompletrileulterioare

Hotrrea Guvernului nr. 918/ 2013 privind aprobarea Cadrului naional al calificrilor, cu
modificrileicompletrileulterioare

Hotrrea Guvernului nr. 1050/ 2013 pentru aprobarea Programului naional apicol pentru
perioada 20142016, a normelor de aplicare, precum i a valorii sprijinului financiar, cu
modificrileicompletrileulterioare.

Hotrrea Guvernului nr. 580/ 2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor i al


specializrilor/programelordestudiiuniversitareiastructuriiinstituiilordenvmntsuperior
pentru anul universitar 20142015, precum i aprobarea titlurilor conferite absolvenilor
Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

43

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

nvmntului universitar de licen nmatriculai n anul I n anii universitari 20112012, 2012


2013i20132014,cumodificrileicompletrileulterioare.

Hotrrea Guvernului nr. 218/ 2015 privind registrul agricol pentru perioada 20152019, cu
modificrileicompletrileulterioare.

Hotrrea Guvernului nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a
msurilor programului naional de dezvoltare rural cofinanate din Fondul European Agricol
pentruDezvoltareRuralidelabugetuldestat,cumodificrileicompletrileulterioare.

Legea nr. 31/ 1990 privind societile comerciale Republicare, cu modificrile i completrile
ulterioare

Legeanr82/1991acontabilitiiRepublicare,cumodificrileicompletrileulterioare

Legea nr. 266/ 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul i certificarea calitii,
comercializareasemineloriamaterialuluisditor,precumitestareainregistrareasoiurilorde
planterepublicat,cumodificrileicompletrileulterioare.

Legeanr.571/2003privindCodulFiscal,cumodificrileicompletrileulterioare

Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu
modificrileicompletrileulterioare

Legeanr.1/2011aeducaieinaionale,cumodificrileicompletrileulterioare

Legeanr.383/2013aapiculturii,cumodificrileicompletrileulterioare

Programul National de Dezvoltare Rurala 20142020, aprobat prin Decizia Comisiei de punere n
aplicarenr.C(2015)3508finaldindatade26.05.2015

ProgramulNaionaldeSprijinalRomnieinSectorulVitivinicol20142018

Ordinulcomunalministruluieducaieiicercetriiialministruluimunciiisolidaritiisocialenr.
3228/2002privindechivalareanivelurilordecalificaredinnvmntulprofesional,licealfiliera
tehnologicivocaionalipostliceal,cumodificrileicompletrileulterioare

Ordinul ministrului agriculturii, alimentaiei i pdurilor nr. 397/ 2003 pentru aprobarea
Nominalizrii arealelor viticole i ncadrrii localitilor pe regiuni viticole, podgorii i centre
viticole,cumodificrileicompletrileulterioare

Ordinul comun al ministrului educaiei i cercetrii i al ministrului muncii, solidaritii sociale i


familiei nr. 4543/ 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare i certificare a competenelor
profesionaleobinutepealtecidectceleformale,cumodificrileicompletrileulterioare

Ordinulministruluiagriculturii,pduriloridezvoltriiruralenr.732/2005pentruaprobareaListei
denumirilor de origine controlat (DOC) pentru vinurile linitite, admise pentru utilizare n
Romnia, a Listei denumirilor de origine controlat pentru vinurile spumante, admise pentru
utilizarenRomnia,aListeiindicaiilorgeograficepentruvinurilelinitite,admisepentruutilizare
Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

44

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

nRomnia,aListeiindicaiilorgeograficepentruvinurilearomatizate,admisepentruutilizaren
Romnia, a Listei meniunilor tradiionale ale vinurilor, admise pentru utilizare n Romnia, i a
Listeidenumirilordeoriginecontrolat(DOC)pentruvinurilepetiante,admisepentruutilizaren
Romnia,cumodificrileicompletrileulterioare

Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 1269/ 2005 pentru aprobarea
Regulilor i normelor tehnice privind producerea, controlul calitii i/sau comercializarea
materialului de nmulire i plantare legumicol, altul dect seminele, cu modificrile i
completrileulterioare

Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 2371/ 2007 pentru aprobarea modelului i
coninutului unor formulare prevzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrileicompletrileulterioare

Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 355/2007 privind aprobarea
criteriilor de ncadrare, delimitrii i listei unitilor administrativteritoriale din zona montan
defavorizat,cumodificrileicompletrileulterioare.

Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 858/ 2008 privind depunerea declaraiilor fiscale
prinmijloaceelectronicedetransmitereladistan,cumodificrileicompletrileulterioare

Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 3512/ 2008 privind documentele financiar
contabile,cumodificrileicompletrileulterioare

OrdinulpreedinteluiAutoritiiSanitareVeterinareipentruSiguranaAlimentelornr.16/2010
pentruaprobareaNormeisanitareveterinareprivindproceduradenregistrare/autorizaresanitar
veterinaraunitilor/centrelordecolectare/exploataiilordeorigineiamijloacelordetransport
din domeniul sntii i al bunstrii animalelor, a unitilor implicate n depozitarea i
neutralizarea subproduselor de origine animal care nu sunt destinate consumului uman i a
produselorprocesate,cumodificrileicompletrileulterioare

OrdinulpreedinteluiAutoritiiSanitareVeterinareipentruSiguranaAlimentelornr.40/2010
privindaprobareaNormeisanitareveterinarepentruimplementareaprocesuluideidentificarei
nregistrareasuinelor,ovinelor,caprineloribovinelor,cumodificrileicompletrileulterioare

Ordinulministruluiagriculturii,pduriloridezvoltriiruralenr.150/2010privindcomercializarea
seminelordeplanteoleaginoaseipentrufibre,cumodificrileicompletrileulterioare

Ordinulministruluiagriculturii,pduriloridezvoltriiruralenr.155/2010privindproducerean
vederea comercializrii i comercializarea seminelor de plante furajere, cu modificrile i
completrileulterioare

Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 22/ 2011 privind reorganizarea
Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, n vederea accesrii msurilor
reglementatedepoliticaagricolcomun,cumodificrileicompletrileulterioare

Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 59/ 2011 pentru aprobarea
procedurilor privind cerinele specifice pentru producerea, certificarea i comercializarea

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

45

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

seminelor de cereale, plante oleaginoase i pentru fibre i plante furajere n Romnia, cu


modificrileicompletrileulterioare

Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 119/ 2011 pentru aprobarea
sistemuluiunitardeidentificareastupineloristupilor,cumodificrileicompletrileulterioare

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 65/ 2015 privind principalele aspecte legate de
ntocmirea i depunerea situaiilor financiare anuale i a raportrilor contabile anuale ale
operatoriloreconomicilaunitileteritorialealeMinisteruluiFinanelorPublice,cumodificrilei
completrileulterioare

Ordonana Guvernului nr. 129/ 2000 privind formarea profesional a adulilor Republicare, cu
modificrileicompletrileulterioare.

Ordonana Guvernului nr. 27/ 2002 privind reglementarea activitii de soluionare a petiiilor,
aprobatcumodificrileicompletrileulterioare

Ordonana Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedur fiscal Republicare, cu
modificrileicompletrileulterioare

OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.44/2008privinddesfurareaactivitiloreconomicede
ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, cu
modificrileicompletrileulterioare

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 6/ 2011 pentru stimularea nfiinrii i dezvoltrii


microntreprinderilordectrentreprinztoriidebutaninafaceri,cumodificrileicompletrile
ulterioare

OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.66/2011privindprevenirea,constatareaisancionarea
neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice
naionaleaferenteacestora,cumodificrileicompletrileulterioare

Ordonan de urgen a Guvernului nr. 43/ 2013 privind unele msuri pentru dezvoltarea i
susinereafermelordefamilieifacilitareaaccesuluilafinanarealfermierilor,cumodificrilei
completrileulterioare

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

46

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


4.6AFIRNSPRIJINULDUMNEAVOASTR

Fiecare cetean al Romniei, precum i persoanele juridice de drept romn care se


ncadreaz n aria de finanare a Msurilor/ Submsurilor din cadrul PNDR, au dreptul s
beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finanarea propriilor proiecte pentru
dezvoltarerural.

AFIR,princele8CentreRegionaleicele41deOficiiJudeene,vstladispoziiedeluni
pnvinerintreorele8:30i16:30pentruavacordainformaiiprivindmodalitiledeaccesare
aPNDR,daripentruaprimipropunerilesausesizriledumneavoastrprivindderulareaPNDR.

Experii AFIR v pot acorda, pe loc sau n termenul legal (maxim 30 de zile de la data
nregistrrii petiiei la AFIR, conform prevederilor Ordonanei Guvernului nr 27/ 2002, cu
modificrile i completrile ulterioare), orice informaie necesar n demersul dumneavoastr
pentru accesarea fondurilor europene. ns, nu uitai c experii AFIR nu au voie s v acorde
consultanprivindrealizareaproiectului.

Pentru a afla detalii privind condiiile i modalitatea de accesare, precum i fondurile


disponibileaferenteSubmsurii6.3,consultaiacestGhid.

Dacdoriiinformaiisuplimentareputeisconsultaiseciuneantrebrifrecventede
pepaginadeinternetaAFIR(www.afir.infoComunicarentrebrifrecvente)sausformulai
ntrebrictredepartamentelederelaiipublicedincadrulAFIR.Menionmfaptulcnaceast
seciunesunt publicate toate ntrebrilei rspunsurilelaspeeleconcrete care au aplicabilitate
general,fiindastfeldeinterespentrumaimulipotenialibeneficiari.

Echipa AFIR v poate ajuta ori de cte ori avei o plngere, o reclamaie sau o petiie
privindosituaiecareintrnariadecompetenaAFIR.

De asemenea, n cazul n care considerai c suntei nedreptit, defavorizat sau sesizai


posibile neregulariti n derularea PNDR, nu ezitai s v adresai n scris AFIR, pentru
soluionareaproblemelor.Trebuiesineicontcpentruaputeademarainvestigaiileiaplica
eventualesanciuni,reclamaiasausesizareatrebuiesfieexplicit,sconininformaiiconcrete
iverificabile,precumidateledecontactalepersoaneicareantocmitrespectivareclamaiesau
sesizare.

PENTRU NCHEIEREA CONTRACTELOR CU FIRMELE DE CONSULTAN PUTEI CONSULTA


MODELUL DE CONTRACT DE PRESTRI SERVICII PROFESIONALE DE SPECIALITATE, PRECUM I
RECOMANDRILE N VEDEREA NCHEIERII CONTRACTELOR DE PRESTRI SERVICII DE
CONSULTAN,PUBLICATEPEPAGINAOFICIALAFIRLASECIUNEA:INFORMAIIGENERALE>>
RAPOARTEILISTE>>LISTFIRMEDECONSULTAN.ACESTEDOCUMENTEAUUNCARACTER
ORIENTATIV, PRILE AVND LIBERTATEA DE A INCLUDE N CONTRACTUL PE CARE L VEI
SEMNA CLAUZELE CELE MAI POTRIVITE I ADAPTATE SERVICIILOR VIZATE DE RESPECTIVELE
CONTRACTE
Bucureti,Str.tirbeiVod,nr.43,sector1

reclamatii@afir.info;www.afir.info

www.facebook.com/afir.info

twitter:@AFIR_RO

031860.11.00

Ghidul Solicitantului Submsura 6.3

47

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.