Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


Instituia de nvamnt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/Calificarea
Forma de nvamnt
Codul disciplinei

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca


de Resurse Minerale si Mediu
Resurse, Geodezie si Mediu
Inginerie Geodezic
Licena
Msurtori terestre i cadastru/Inginer
IF-invatamint cu frecventa
RMTCL801

2. Date despre disciplina


2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Denumirea disciplinei
Responsabil de disciplin
Titularul activitilor de curs
Titulari activitilor de lucrri
Anul de studii IV 2.6 Semestrul 2

Proiectarea si optimizarea retelelor geodezice


ef lucrri dr.ing.Gabriel Bdescu
ef lucrri dr.ing.Gabriel Bdescu
Kollar Lenu a
2.7 Evaluarea Examen
2.8 Regimul disciplinei

O/DD

Nr.
spt.

Curs

Aplicaii

Curs

[ore/spt.]
S L P
II/2

Proiectarea si optimizarea
retelelor geodezice_CLUJ.doc

14

3.1 Numr de ore pe sptamn


4
3.2 din care curs
3.4 Total ore din planul de nv.
42
3.5 din care curs
Studiul individual
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec i pe teren
Pregatire seminarii/laboratore, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinari
Alte activiti
3.7
Total ore studiul individual
48
3.8
Total ore pe semestru
90
3.9
Numar de credite
3

Aplicaii

Stud.
Ind.

[ore/sem.]
S L P
28

14
2
28

3.3
3.6

48
aplicaii
aplicaii

Credit

Denumirea disciplinei

TOTAL

3. Timpul total estimat


An/
Sem

90

3
1
14
Ore

16
14
14
2
2
-

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1
4.2

De curriculum
De competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1
5.2

De desfurare a cursului
De desfurare a aplicaiilor

Baia Mare, Cldirea Babes, Nr. 62/A - L4/1


Baia Mare, Cldirea Babes, Nr. 62/A - L4/1

Competene
profesionale

6. Competene specifice acumulate


Cunotine teoretice
(Ce trebuie s cunoasc)

C1.1
Utilizarea adecvat n comunicarea profesional a conceptelor pentru
determinarea formei i dimensiunilor Pmntului

C1.2 Explicarea i interpretarea unor probleme din domeniul


ingineriei geodezice prin utilizarea argumentat
a tehnicilor,
conceptelor i principiilor fundamentale din matematic, fizic
precum i a celor de specialitate din topografie, geodezie,
fotogrametrie, teledetecie, cadastru, etc.

Deprinderi dobndite:
(Ce tie s fac)

Abiliti dobndite:
(Ce instrumente tie s
mnuiasc)

C1.3
Aplicarea metodelor de calcul numeric, a metodelor i tehnicilor specifice
geodeziei pentru rezolvarea unor probleme inginereti uzuale.

Competene
transversale

C1
Utilizarea strategiilor de munc riguroas, eficient i responsabil, de
punctualitate i rspundere personal fa de rezultat i etapele de obinere
a acestuia, pe baza principiilor, normelor i a valorilor codului de etic
profesional, a cunoaterii legislaiei, normelor deontologice i posibilitilor
de comunicare specifice domeniului.

7 Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specific acumulate)


7.1

Obiectivul general al disciplinei

7.2

Obiectivele specifice

C1
Proiectarea i realizarea de reele de sprijin pentru ridicri
topografice, ridicri cadastrale i alte lucrri inginereti.
C1.1
Utilizarea adecvat n comunicarea profesional a conceptelor
pentru determinarea formei i dimensiunilor Pmntului
C1.2 Explicarea i interpretarea unor probleme din domeniul
ingineriei geodezice prin utilizarea argumentat
a tehnicilor,
conceptelor i principiilor fundamentale din matematic, fizic
precum i a celor de specialitate din topografie, geodezie,
fotogrametrie, teledetecie, cadastru, etc.

8. Coninutul

12
13
14

Obse
rvaii

Metode de predare Observ


aii

8.2. Aplicaii - lucrri


1
2
3

Expunere, discuii, cret colorat

10
11

Curs 1 . Optimizarea reelei geodezice


Curs 2 . Forma optim de dezvoltare a unei baze de triagulaie
Curs 3. Utilizarea tehnologiei GNSS la optimizarea retelei de triangulaie
Curs 4. Eroarea unei laturi ntr-un lan de triangulaie.
Curs 5. Forma optim a unui triunghi din reelele de triangulaie.
Curs 6. Reelelor geodezice clasice din Romnia.
Curs 7. Elaborarea proiectului reelelor geodezice
Curs 8. Proiectul unei reele geodezice de ndesire.
Curs 9. Proiectul unei reele geodezice tridimensionale utiliznd
tehnologia GNSS.
Curs 10. Recunoaterea terenului
Curs 11. Reperarea punctelor de triangulaie vechi i identificarea
(reconstruirea) acestora.
Curs 12.Proiectarea i optimizarea reelelor GNSS
Curs 13. Principii de proiectare a reelelor GNSS.
Curs 14. Reeaua geodezic naional GNSS.

Laborator 1 - Calcule privind reducerea bazelor geodezice


Laborator 2 - Unghiul optim la intersecia simpl nainte
Laborator 3 - Stabilirea conditiilor optime pentru preciziile
msurtorilor
Laborator 4 - Planificarea si efectuarea msuratorilor in cadrul
unei retele GNSS
2

Rezolvarea
problemelor
interactiv.
Prezentarea tehnicii
de lucru n teren n
lucrrile de
masuratori
geodezice

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Metode de predare

Video-proiector

8.1. Curs (titlul cursurilor + programa analitic)

5
6
7

Laborator 5 - Compensarea unei retele GNSS ca retea libera.


Laborator 6 - Compensarea unei retele GNSS ca retea constransa.
Laborator 7 - Compensarea unei reele GNSS studiu comparativ.

Bibliografie
Pentru teorie;
1. Sef Lucrari Univ. Dr. Ing. Gabriel BADESCU - Proiectarea si optimizarea retelelor geodezice, Note
de curs-2012
2. Prof. Univ.Dr. Ing. D. Ghiu - Geodezie i Gravimetrie Geodezic 1983
3. Prof. Univ.Dr. Ing. C. Moldoveanu - Geodezie 2002
4. Prof. Univ.Dr. Ing. J. Neuner - Sisteme de Poziionare Global Editura MatrixROM - 2000
5. Conf. Univ.Dr. Ing. C.Punescu - Geodezie 2003
6. Facultatea de Geodezie , Masuratori terestre. Fundamente-vol.1+2+3 , ISBN:973-685-320-9
7. Manualul inginerului geodez. Editura Tehnica -1974
Pentru lucrri;
1.ndrumtor proiect geodezie matematic / Gabriel N. Bdescu, Rodica Bdescu - Baia Mare : Editura
Universitii de Nord, 2011, ISBN 978-606-536-207-9.
2. Prof. Univ.Dr. Ing. D. Ghiu - Geodezie i Gravimetrie Geodezic 1983
3. Prof. Univ.Dr. Ing. C. Moldoveanu - Geodezie 2002

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii


epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori din domeniul aferent programului
Competenele achiziionate vor fi necesare angajailor care-i desfoara activitatea
n domeniul msurtorilor terestre, n special n investi ii, n toate fazele de la studiile de
fezabilitate, proiectare, execu ie, exploatare. Competen ele acumulate n cadrul grupului de
discipline de Geodezie in de latura profund geodezica a proiectarii si optimizarii retelelor in cadrul
meseriei de inginer geodez.

10. Evaluare
Tip
activitate
Curs

Aplicaii

10.1 Criterii de evaluare

10.2

Examen const dintr-un test, o


ntrebare, din partea teoretica
Rezolvri de probleme(1) din
partea aplicativ (1ora).
Temele din cadrul lucrrilor se
corecteaz i se noteaz.

Metode de
evaluare
Proba scris
teorie durata
evaluarii
1or
Proba scris
(probleme)
Durata evalurii
1 or

10.4 Standard minim de performan


Participarea la lucrari condiioneaz intrarea la examen.
Teorie (nota T); Aplicaie (nota A); Lucrri (nota L) N=0,50T+0,25A+0,25L;
Condiia de obinere a creditelor: T5, A5, L5,

10.3

Ponderea din nota final


50%

25%

Data
completrii
15.09.2012

Titularul de Disciplin

Responsabil de curs

ef lucrri dr.ing.Gabriel Bdescu

Data avizrii n departament


20.09.2012

ef lucrri dr.ing.Gabriel Bdescu


Director departament
Prof.univ.dr.ing. Bud Ioan