Sunteți pe pagina 1din 4
sisteme care si permits spalarea (curijarea) conductelor de sifonare si/sau descarcarea rejelei de (10)Dimensionarea hidraulicd a conductelor de sifonare are la baza ecualia AH = Diy (45) unde: ul din camera de intrare i nivelul din camera de AH - diferenja minimg intre Dh, ~suma de intrare si iesire; erderilor de sarcing locale si distribuite pe circuitul hidraulic intre camera 4.2.7 Stati de pompare (in rejeaua de canalizare stafile de pompare sunt necesare: a) in zone depresionare unde nu se poate asigura curgerea gravitationala; b) in dif datorate pantelor impuse de realizarea vitezei minime de autocurire; sccfiuni ale refelei unde se realizeaza adncimi de pozare mari (> 7 - 8 m) ©) in amplasamente unde statia de epurare este amplasata la cote mai ridicate fata de colectoarele pri cipale (2)Adoptarea solutici cu statie de pompare in reteaua de canalizare va decide printr ~ un calcul tehnico ~ economic ludnd in considerate: a) Costurile opersiri refelei (curatirea periodica a depunerilor); b) Costurile cu energia electricg utilizata in stafii de pompare. 4.2.7.1 Amplasamentul statiilor de pompare Constructia statiei de pompare se va realiza intr — un spajiu special destinat care {ind in consideratie: incadreze in planurile urbanis zonale si generale a) Disfunctiunile create mediului: eventuale mirosuri, evacuarea retinerilor pe grita zgomot; b) Asigurarea unei distane minime de 50 m fai de clidirile de locuit; ©) Amenajarea unei zone verzi in amplasamentul statiei de pompare. 34 4.2.7.2 Componentele statiei de pompare (1)Bazinul de receptie pentru primirea apelor uzate, inmagazinarea acestora, adsipostirea pompelor (submersate) sau aspiratiilor acestora, (2)Volumul bazinului de recep se stabileste pe baza: a) Variatiei orare a debitelor influente in statia de pompare; b). Variati lebitelor pompate determinate de capacitatea utilajelor, numgrul pompelor si conditiilor impuse de vitezele de autocuritire pe conductele de refulare: ©) Conditiongrile impuse de fabricantul pompelor referitor la nr. orar de poririlopriti ale utilajetor, (3)Pentru stajii de pompare de capacitate redus (< 5 V/s) volumul bazinului de recep (prefabricat din masa plastica sau din beton) se determina pentru timpi de ordinul 1 ~3 min gui Ee ison ST Figura 4.5, Exempla de state de pompare pentru ape uate (debit reduse) 35 (Ain stabilirea volumului bazinului de receptie al staliei de pompare: a) Se vor evita situatiile de acumulare a apei uzate un timp care si conduc la producerea de depuneri b) Se vor prevedea gritare (sau tocgitoare) pe sul apei in bazin care si elimine intrarea corpurilor mari (5)in figura 4.6 se indica configuratia general a statiei de pompare in 2 variante: a) Cuelectro-pompe submersibile in camera ume b) Cu clectro-pompe in camerguscatgi, solujia se va adopta pentru stajii de pompare mari ( Q > 750 ~ 1,000 m'sh); se va prevedea adiacent statiei de pompare ape uzate constructia de graitare rare cu curiire automata, circular sau rectangular; se impune sa omg Figura 4.6. tafe de pompare —(a) cameriiumed,(b) camer seat (6)Construetiv bazinul de receptie al statiei de pompare se executa sub forma unui cheson sigure: a) Amenajarea radierului astfel incdt namolurile sa fie antrenate in pompe: b)_ Masuri constructive pentru demontarea (5 bile: aterea) pompelor subme 36 ©) in situatiile bazinelor de receplie inchise © vor adopta masuri pentru evacuarea ¢gazelor prin prevederea instalatiilor de ventilatie; d) La statii de capacitate mare ( >1.000 m’/h) se va lua in consideratie compartimentarea ‘bazinului pe fiecare unitate de pompare (7Pentru statii de pompare cu debite mici si medi (Q < 25.000 m’/zi) se recomanda solutia cu bazin de recepfie cuva umed§ cu electro ~ pompe submersibile; anexat bazinului de ceplie se va prevedea un compartiment al instalafiilor hidraulice in care se va face accesul independent de bazinul de receptie; in plangul superior al bazinului de receptie se vor prevedea galerii inchise cu gratare care s permit extragerea pompelor, grétarelor cu retineri si ventilatie natural (8)La stajiile de pompare de capacitate mare, dotate cu electro ~ pompe in camer uscal se adopta misuri pentru a) Asigurarea etansarii perfecte a compartimentului uscat al pompelor si instalatiilor hidraulice; b) Prevederea unei suprastructuri gi sisteme de ridicare si act la utilaje si instata hidraulice; ©). Ventilarea la nivel de 10 schimburi de aer/orgia camerei uscate; d) Interdictia de acces in camera u di find funetionarea sistemului de ventilagie pornit ‘cu minim 30 min, inainte de acces, (8)in caz de avarie a stati de pompare este mi sar izolarea stajiei prin inchiderea cu vangi (stavilé) a admisiei apei in bazinul de receptie (cdmin cu van in amonte de statia de pompare). 5. Retele de canalizare in sistem vacuumat (l)Obiectiv: Colectarea apelor uzate printr-un sistem hidraulic care sf evite depunerile gi pozarea la adncimi mari in zone cu terenuri plate sau cu pante foarte mici (2)Aplicare: Refea de canalizare apa uzate in sistem separativ 5.1 Elemente componente a) Racorduri gravitationale de la producatorii de ape uzate; b). Camine colectoare dotate cu supape de vacuum; ©) Rejele de conducte cu functionare la p < Pais