Sunteți pe pagina 1din 6
IL NATIONAL (ACONOVICT LOGA™ Su | ministeRUL BOC. Logn, Nr 37, 300020, Tiger, Tims Ee) | eucatiet ) Te-Fax 256491873, 0256492098 / ze CUT: 2487752, email: edlozaloza.m, web: aww.clogs.10 ae | NATIONALE MODEL 1 ‘Test de admitere in elasa a V-a 1 _Laproblemele numerotate de Ia 1 1a7 se cere numai incereuirea rezultatului coreet: 1.Rezultatul calculului ——_[38-3x(7+4)}:5_ este: a7; b)0; el; d)5; 2. Suma dintre cel mai mic numa ce 4 cifie distinete si cel mai mare numa de 3 cifre este: a)2021; b) 2023; ¢) 2022; d) 1022 3. Valoarea lui a din: | 28:[3x(atl}2] =4 este: a) 5; b) 3 62; AL 4, Suma a doua numere este 32. $tiind cd unul este de 3 ori mai mare decat celiilalt, diferenta celor dou numere este: a) 14; b) 22; ©)16; 4) 10; 5. Cate numere de forma x0y exista? a) 10; b) 100; )90; 99; 6. Suma a trei numere consecutive este3096. Care este diferenfa dintre cel mare si cel mic. al; b)3; 2; AG: 7. La pomire, distanta dintre dou trenuri, care merg in acelasi sens este de 1 km. La fiecare interval delora distanja dintre ele se méreste cu 3 km. Distanta dintre ele dupa 11 ore va fi a)33; b)32;—o)34; d) 125 IL _Laproblemele 8 si 9 se cere rezolvarea completi, nu numai rispunsul: 8. Daca aseziim 2 elevi intr-o banc? rimién 6 elevi in picioare. Dacd asezim 3 elevi intr-o banca, raméne 6 banca liber si o banca numai cu 2 elevi. Céfi clevi si cate bainci sunt 2 9, Fie girul de numere: 1,4,7.10,13... a) Care sunt urmitori 3 termeni ai girl b) Dac& numérul 2013 face parte din sir. (justificati rispunsul) ©) Care este al 100-lea termen al sirului? Gustificati raspunsul) Aflati: BAREM Se acordi 30 p din oficiu Fiecare subiect valoreaza 10p. Rispunsuri gi indicatii RLI R2. 2022 R3. 2 R4. 16 RS. 90 R6. 2 RT. 34 RB, Notim cu a numarul de elevi si cub numdirul de banci, ‘Aver 2xb=a-6 gi 3x(b-2) + de unde deducem ca 2xb +6 = 3xb-4, deci b= 10 sia=26 R9. 2) 16,19,22 by observim efi numerele din sir sunt din 3 in 3 i dau restul 1 la impértirea cu 3 2013: 3= 670 rest 0, deci 2013 mu se afl in sir ©) primal termen este: 3x0+1 al doilea termen este: 3xI+1 al treilea termen este: 3x2 | deci al 100-lea termen este: 3x99 + Sef de catedra Prof. Bitea Heana couect CONSTANTIN ILNATIONAL /ACONOVICI LOGA" MINISTERUL, UCD. Logs N37, 300020, Tigo Tis EDUCATIEI } Tel-Fat 0285491873, 0256492004 (Cur: 2487759, emai clogat@ogaro, web: www. clog. NATIONALE MODEL 2 Test de admitere in clasa a V-a 1. _Laproblemele numerotate dela 1 1a7 se cere numai incereuirea rezultatului corect: 1. Rezultatul calculului 5x7-2x [34-5x(7-5)]:3. este: a)9 = b)21; 19; dy 1S; 2. Diferenta dintre semisuma vecinilor lui 2013 si 2013 este: a)2013; 6)0;—¢) 1013; d) 2015 3. Valoarea lui adin: 48:[3x(a+1)-2] =3 este: a5; 3; 2; DIE 4. Diferenta a dou numere este 24. $tiind c& unul este de 3 ori mai mare decat celalalt, suma celor doua numere este: a) 12; b)36; 16; AB 5. Cate numere de trei cifre distincte se pot serie cu cifrele 0,5 $i9? a)5; b) 18; 6)27; 4s 6, Suma a patru numere pare consecutive ¢ste1004. Care este cel mai mare numir?. a) 260; 6250; )254; d) 252; 7. Cu cét se mireste suma a 2 numere dac& unul dintre ele se miireste cu 2 iar celatalt de 10 ori mai mult deed primul? a)20; 22; 2 TI. _La problemele 8 i 9 se cere rezolvarea complet, nu numai rispunsul: 8.Virsta tatdlui peste 4 ani va fi de 3 ori mai mare decat cea a fiului. Stiind c in prezent au impreund 32 de ani, aflafi ce varsta are fiecare acum, 9. La fiecare trei sirituri un edifelus primeste o bomboand, iar dupa 5 sarituri primeste o caramea. a) Dupa cate sirituri primeste 7 bomboane? b) Cate bomboane a primit cifelusul pan’ in momentul cand primeste a 100-a caramea? c) Dupa cate sdrituri numiirul bomboanelor primite este cu 40 mai mare decét numiérul caramelelor primite? BAREM Se acordi 30 p din oficiu. Fiecare subiect valoreaza 10p. Raspunsuri gi indicatii RI. 19 R20 R3. 5 Rd. 48 RS. 4 R6. 254 RT. 22 RB, Notim cu t varsta tatilui si cu f varsta fului. Avem t#f=32 $i (t#4) = (FH4)x3 de unde deducem ca t-3f =8, deci 4xf=24 adica f= 6 si t=26 9. a) dupa 3x7 = 21 siituri 'b) a 100-a caramea o primeste dupa 5x 100 = 500 sirituri ‘cum 500:3 =166 rest 2 avem cd a primit 166 bomboane. ©) fie a numarul de stituri avem cf a:3=a:5 + 40, adic’ Sxa=3xa + 600 de unde deducem c 2xa = 600, deci a =300 Sef de catedr Prof. Bite Heana COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN DIAC ONOWETL | savistexut ca A ae EPe: ans 81873 2s6-0aIB4 EDUCATIEL (CUE: 2087752, ema cdogaGogaro, web: www ilo. Sm | NATIONALE MODEL 3 Test de admitere in clasa a V-a L incercuifi raspunsul corect: 1, Care este diferenta dintre cel mai mare si cel mai mic numar natural de 5 ciffe, avand toate cifrele diferite? 2) 86 420 b) 88888) 8853187654 8B 765 2. Ciffa inlocuiti cu stelufi din impairtrea urmatoare 1*9 : 24= 8 rest 7 este a5 b)7 o4 On 9 3. In cate zile pot cra 20 de furnici 2000 de boabe de gréu, stiind c& 40 de furnici pot cara 4000 de boabe de grau in 10 zile? a) 10zile b)7zile —) 40zile ~—d) 20zile_—e) Szile 4. Dupa efectuarea operatilor: 1+2-1143-111-5-71 se va obfine nurirul: a) 86 b) 356 ©) 355 dl ©)201 II. Completati cu rispunsul coreet: 5, Scriefi in dreptunghiurile din desen cifrele de la 1 la 7, o singurdi data, astfel incat pe fiecare din cele dou’ drepte suma numerelor si fie 15. [=a] 6. Daca a si b sunt doua numere naturale pentru care avem a+ b= 18 sia + 3b = 52, atunci a = Sisco SD 7. O carte este deschistt Ia intimplare. Dac& suma numerelor de pe cele doua pagini este 187, atunci aceste numere sunt: III. Redactati rezolvarea completa : 8. Jon si Dinu au impreund 72 alune. Dac Dinu fi di lui Jon 0 zecime din numarul lui de alune, cei doi vor avea acelasi numar de alune. Cate alune a avu fiecare? COLEGIUL NATIONAL ; wore soamnices = i) | roucare 2, emailed para wete =m | NATIONALE (CUE 2617752, email: ellogazioga , web: www-edlogae 9. Perimetrul unui este eat $ din lungimea perimetrului.Ce lungime au laturile hi cu doua laturi de lungimi egale este de 56 m. Lungimea unei laturi inghiului? AML toate solufile problemei. BAREM Se acordi 30 p din ofici Fiecare subiect valoreaz 10p. T 2 3. 4 © e a a 3. 6. Ty Ta5+142 a= 93594 6444342 b=17 8. Orice metoda corecti de rezolvare este acceplata. 72..Notim x=nralune Dinu, _y =nralune lon. = 40, y= 32 Verificare: 40-4 =32+4. 9. Orice metoda corecta de rezolvare este acceptata. Py=hth+h=56 sih=h eee caz 1; 24+24+8=56 caz2: 16+16+24=56 4 Sef de catedra Prof. Bitea Tleana