Sunteți pe pagina 1din 513
Gy Ss Breas OSES X 6 = CES ee ET DE G FHNTA $1 Di LE PASTORIEL FULUL PARINTE, = 3008, EDITIA A SASEA TEOCTIST AL BISERICH ORTEDOXE ROMAT~ EUCURESEL PATRIARHUL BISERICU ORTOUIAE ROMANE, PREA Ties CU APRCBAREA SFINTULLUI SINOD PRUE RA INSIITUTULUL BIRUIC $1 DE MaS!UNE MIN FIUL DECEMBRIE INTRU SLAVA SFI VIATA FACATOA! MINEIUL PE DECEMBRIE ARE TREIZECI SI UNA DE ZILE ZIUA ARE 9 CEASURI $I NOAPTEA 15 CEASURI ZIUA INTHA Pomentrea Sfintulul Prooroc Naum. LA VECERNIE KaDoamne, strigat-am...S¢ pun stihirile Feo 2 din Octoth sf 3 ale sfintulul, glasul al 3lea: Podobie: Mare este puterea Crucii Tale... arul Sfintului Duh s-a sa- lasluit intru tine, prooro- cule al lui Dumnezeu, si cu stra- lucirea lui te-ai facut faclie prea- luminatd si prin tine propova- duieste Ninivei celei mari cele ce au sa fie. Nor luminos te-ai aratat, proo- rocule al lui Dumnezeu, Naum, picurind ploaia cunostintei de Dumnezeu ; si ai adapat cu apa judecatii Jui Dumnezeu cetatea ninivitenilor, care din nou era ingreuiata de paginatate. Facindu-te partas al stralucirii celei neimputinate, proorocule al lui Dumnezeu, Naum, si al slavei celei_tainice, al nespusei bucurii si al desfatarii celei dumnezeiesti, roaga-te pentru noi Stipinului tuturor, de Dum- nezeu insuflate. acum... & Nasedtoarel + slay Mare facere de bine dobin- dind prin tine, Preacurata, im- >_—_—$—$—$$— $$ 6 LUNA _DECEMBRIE preun& cu proorocii cinstim pe Fiul tau, Care a binevoit a Se naste din pintecele téu, pentru milostivirea Lui cea desdvirsité sia zidit din nou neamul omenesc. A Crucil, a Nascatoarel, asemenea : Vazind pe Cel ndscut din tine, spinzurat pe lemn fara suflare, ceea ce esti fara prihand, ai siri- gat cu amar: Fiul meu preado- rit, cum a apus frumusefea chi- pului Tau, ascunzindu-se de vo- ie, in umbra mortii ? LA STIHOAVNA Se pun stlbirlle din Octoth. Troparul, glasul al doilea ; Praznuind pomenirea proorocului Tau... Slava... Si acum... al Naseatoarel ; (cauta-le la sfir- sttul carttl). LA UTRENIE La Dumnezcu este Domnul..., se_ cinta froparul sfintulul (de dowd orl), Slax Si acum... al Nascdtoarei de Dumnezeu. Dupa obisnuitele Catisme urmeazd Se- deinele Octothulul, apot Psalmul 50. CANOANELE Se pun Canoanele din Octoih si Cano- nul prooroculul, pe 4. Canonul Prooroculul Naum Alcatuire a lul Teofan, Cintarea 1-a, glasul al 5-lea: Irmosul : Pe cal si pe calaret in Marea Rosie i-a surpat Hristos, «Cel ce a sfirimat razboaiele cu «bra{ puternic si pe Israel La «izbavit, pe cel ce cinta cintare «de biruinfa». Naum, de Dumnezeu insuflate, bucurindu-ne, fericim darul cel dumnezeiesc al mintii tale, celei primite de la Dumnezeu si lu- minate de harul Lui ; 0, de Dum- nezeu insuflate ! De sus coborind in sufletul tau harul Duhului, proorocule, tia insuflat tie dupa vrednicie, lucrare prooroceascd si ti-a pre- gatit limba insuflaté de Dumne- zeu, vrednicule de lauda. Slava... Organ atins de pana Duhului te-ai aratat, audind pe Dumne- zeu cel plin de rivna si spunind tuturor ci judecata Lui este ne- pastiritoare, vrednicule de lauda. Si acum... a Nascdtoarel ; pr ea binecuvintata, Fecioara preacurata, izbavesie pe cei ce ie lauda pe tine cu credinia si cu dragoste, ca pe o cinstita Maicé a lui Dumnezeu, potolind neimbiinzita salbaticie a pri- mejdiilor. ‘intarea a 3-a: Inmos ; Cel ce cu porunca Ti cu impartasirea facdtorului de viaii si dumnezeiescu- lui Duh ie-ai facut prealuminat la suflet. Pentru aceasta, din in- suflare dumnezeiasca, ai fost pus a vesti de mai inainte tuta- ror, in chip Kimurit, cele ce a- veau sé vina, de Dumnezeu in- suflate. Slav: ca un bun vazitor al celor dummezeiesti ai vazut de mai inainte, fericite, pedeapsa ce ee ZIUA INTHA avea sa vind impotriva veijma- silor celor nelegiuifi, care defai- mau indelunga-rabdarea, inga- duinfa si bunatatea dumneze- jasca, din pricina rautatii lor celei nevindecate. $i acum... a Nascditoarel s Jubitorul de oameni, Cel care odinioara din nimic a facut toate, Se naste din sfintul tau pintece, Preacurata, facindu-Se om, din iubirea de oameni, ca si mintuiasca pe oameni. Irmosul : Cel ce cu porunca Ta ai infipt «pamintul pe nimic si ai ridicat «meretinut pe cel ingreuiat, in- «tareste Biserica Ta, Hristoase, «pe piatra cea neclintita a po- «runcilor Tale, Unule, Bunule «si lubitorule de oameni». SEDEALNA, glasul al S-lea: Podoble: Pe Cuvintul cel imprenna... Pastrindu-fi mintea neprihani- ta de intiparixile celor de jos, Miarite Naum, te-ai facut vas preacurat al dumnezeiescului Duh, primind in chip luminat stralucirile Lui si impartasin- du-le tuturor. Pentru aceasta te rugim: roagé-te pentru pacea lumii. Slava... $i acum... a Nascitoaret: Minunea cea covirsitoare a Z4- mislirii si chipul cel negrait al nasterii, intru tine s-au facut cunoscute, curata, pururea fecioari. Gindul mi se inspai- mint& si cugetul se uimeste de mitrirea ta, care se intinde peste 7 tofi, Nascatoare de Dumnezeu, spre mintuirea_ sufletelor noastre. A Crucli, a Nascatoaret ; Prin crucea Fiului tau, ceea ce esti de Dummezeu cu har dirut- ta, s-a_ nimicit toata ratacirea idolilor si s-a calcat in Ppicioare puterea demonilor. Pentru a- ceasta, credinciosii, dupa da- torie, pururea te Kiudam si te binecuvintim ; si miarturisin- du-te cu adevarat Nascitoare de Dumnezeu, pe_ tine te miarim. Cintarea a 4-a: Irmosul + [)umnezeiasca Ta iconomie, Hristoase, cunoscind-o de «mai inainte Naum, cu fricd «a strigat caitre Tine: venit-ai «spre mintuirea poporului Tau, «ca s{ mintuiesti pe unsii Tair. Fiind luminat de raza Duhului, mai inainte ai vestit niniviteni- Jor amenintarea pustiirli, aratin- du-le, graitorule de Dumnuezeu, c& nu vor sc&pa de puterea lui Dumnezeu. judecata Ziditorului cea dreap- ta hotraste cumplita nimicire a poporului celui vrajmas, pre- cum proorocind ai grait, prea- fericite Naum, proorocule al lui Dumnezeu. Slava... {mpodobit find sufletul proo- rocului Tau cu cuget cumpatat, s-a inalfat mai presus de fire, catre privirea Dumnezeirii Tale, 8 LUNA _DECEMBRIE Bunule, si cétre stralucirea dum- nezeiestii cugetari. $i acum.., 2 Nascdtoarel : Marie, stapina fapturii, ca ceea ce singura ai nascut pe imparatul tuturor, prealaudata, scapa-ma de tirania patimilor, cu rugaciunile tale. Cintarea a 5-a: Irmosal : ‘el ce Te imbraci cu lumina ca si cu o haini, la Tine a- «erg dis-de-dimineata gsi citre «Tine graiesc : lumineaza sufle- «tul meu cel intunecat, Hristoa- «se, ca un milostiv». Via{a curata si fara de prihana petrecind, te-ai invrednicit de lucrarea si de luminarea Sfintu- lui Duh, preacinstite Proorocule Naum. Trupul Lai supus cu osirdie gindului celui de sine stpinitor, punind suisuri in inima ta; pentru aceasta ai dobindit infa- fisare vrednici de Dumnezeu. Slava... Darurile celor cinstiti ca pro- orocia sint mai presus de cele ce se vad; c& printr-ingii graieste Duhul Sfint, Cel care este Bun si Domn. $i acum..., a Nascdtoarel : Nici chiar vreo putere intele- gatoare din ceruri nu va putea cu adevarat sa te laude pe tine, Nascatoare de Dumnezeu, dupa cuviinta, ca ai n&scut pe Zidi- ee torul, Care este ldudat de pute- rile ceresti. Cintarea a 6-a = Irmos : Marea patimilor... 4 laudam, credinciosii, pe cel care a fost casi a dum- nezeiescului har; pe cel care sa facut vas curat al aratarii lui Dumnezeu, celei mai presus de minte. Slava... Cel ce a primit lumina cea neapusé a dumnezeiescului Duh sia cistigat cuget indumnezeit, indeamna spre lauda pe drept- cinstitorii de Dumnezeu. Si acum... a Nascatoarel : Puterile cele intelegatoare si toate neamurile oamenilor te maresc pe tine, ca pe ceea ce ai nascut pe Dumnezeu, cea puru- rea binecuvintaté si cu totul fara de prihana. Irmosul : Marea patimilor cea salbati- «cité de viforul cel de suflet «stricdtor, alineaz-o, Stapine «Hristoase, si ma scoate din «stricaciune, ca un milostiv». CONDACUL glasul al 4lea: Podoble : Aratatu-Te-al astazi.. Luminindu-se cu Duhul inima ta cea curata, s-a facut locas prealuminat de proorocie; c& cele de departe le vezi ca si cum ar fi de fata. Pentru aceasta te cinstim, fericite Proorocule Naum, prealaudate. 7IUA INTHA SINAXAR In aceasta lund, in ziua intila, I. rea Sfintulnt Prooroc Naum. oe! Proorocul Naum, al cirui nume se til- cuieste : «odihna» orl «mingileren, sau «minte» ori , 14 LUNA DECEMBRIE Cintarea a 6-2: Irmos : Proorocul Iona... in Teman a venii Dumse- zeu, intrupindu-Se, pre- cum mai inainte ai griit, fiind Tuminat cu strélucixe de Dinsul, Preafericite Avacum, si Jumea a facut-o sa straluceascé de lumina. Lumineaz4, Dumnezeule, su- fletele celor ce Te lauda pe Tine, cu rugéciunile cinstitului si de Dumnezeu inteleptitului Ava- cum, cart cu dummezeiasca insuflare i-ai huminat cugetul. Slav. Graiul tau si puterea dumne- zeiestilor tale cuvinte, de Dum- nezeu graitorule, au sixaibatut toate marginile pamintului, ara- tindu-ne mai inainte dumneze- iasca venire a Cuvintului. $i acum... a Nascatoarel: Pe Fiul, Care este de o fiintaé cu Tatal si este inteles, cu ade- varat, far’ de inceput impreun’ cu Cel ce L-a nascut, mai pe ur- ma intrupindu-Se L-ai nascut, Fecioara. Irmosul Proorocu] iona taai inainic «inchipuind in chit ingroparea «Ta cea de trei zile, a strigat, «rugindu-se: din stricaciune «izbavestema, Lisuse, impa- «rate al Puterilor». ($e CONDACUL glasul al Alea: Podobie : Degrab ne intimpina... De Dumnezeu graitorule Ava- cum, vazut-ai pe sfintii ucenici ca pe niste cai, tulburind vadit marea necunostintei si inecind inselaciunea cu dogmele dreptei cinstiri de Dumnezeu. Pentru aceasta ca pe un adevirat proo- voc te laudam, cerindu-tia te raga Domnului sa ne miluiascd pe noi. SINAXAR Tn aceasta luna, in ziua a doua, pome- nirea Sfintului Prooroc Avacum. Proorocul Avacum, fiul lui Safat, era din semintia patriarhului Simeon. A’ trait cu 600 de ani inainte de Hirlstos. Inainte de luarea in robie a poporului indeu, Avacum a vazut céderea Ierusali- mutui si a Templului si a plins foarte. Cind a venit Nabucodonosor in Lerusali proorocul a fugit si traia ca strain in pa- mintul tui Israel. Dar dupa ce s-au intors haldeii in Babilon, ducind cu ei robi pe sili in Ierusalin si in Egipt, s-a intors si el in pamintul sau, Avacum a cunoscut mai dinainte ca peste pulind vreine avea sa se intoarcd poporul din robia Babilonului. A murit cu doi ani inainte de intoarcerea iudeilor din robie si a fost ingropat in farina lui. Proorocul Avacum a dat semn in Iu- deea. Iar semnul este acesta: Vor vedea iudeii lumina in Templu si asa vor vedea slava ui Dumnezeu. Avacum a proorocit si de sfirsitul Templului. A spus ca Tem- plul are sa fie dirimat de un popor din ‘Apus; ca are si fie rupta in bucafi mict catapeteasma lui David, adica a locului celui mai dinduntru al Sfintei Sfintelor ; ca au sa fie luate acop2rigurile celor dol slipi ai Templului si nitneni u-are sa slie unde sint; ca acoperisurile acestea au SA fie duse de inger in pustiul Sinai, acolo unde la inceput a fost intocmit Cortel marturiei $i ci in ele are si fie cunoscut in stirsit Doranul si ca ele au si lumineze pe cei prigoni{i dintru inceput de sarpe. ee ZIUA A DOUA Tot in aceasta zi, pomenirea i, cuviosilor Parinfilor nostri si pustnis mon, Andrel st Teofh, TY Toa Tracle- Acesti cuviosi parinli erau de loc din cetatea Oxirih, care se afla in Egipt, aproape de riul Niluiui, Parin{ii lor au fost crestini. Indeletnicindu-se indetung: ta vreme cu citirea Sfintelor Scripturi, s-a umplut suflelul de cainl&. De aceea au parasit Iumea si, povatuili de Dumnezeu, s-au dus in cele mai adinci locuri ale pus- tiului, Acolo au dat de un barbat sfint, tare bairin si au stat pe linga el un an, Du- Pa moattea hatrinului, au ramas in locul a- cela saizect de ani, trdind in post si aspra vieluire, Se hraneau nnmai cu poame si heau numai apa; si asta numai de doua Traiau despartili unul de altu, unbiaw prin munti, locuian in fel de fel de pesteri si se rngau lui Dum- nezeu. Simbata si dwuninica se intilneau, Euharistic si eran im- partasi{i de ingerul Domnului cu Sfintele Taine. Acestea ni le-a povestit marele pustnic Pafnutie, care i-a vazut si a scris viafa lor. Tot in aceasta zi, Mucenife Miropa. pomenirea Sfintei Sfinia aceasta Miropa s-a nascut in Efes, Murind tatal ei, a fost crescuts de maica-sa, Dupa ce s-a nascui din nou prin sfintul botez, statea copila la mormintul Sfintei Ermiona, una din fiicele siintului ‘Apostol Filip, ‘si primea din mormintul sfintel, mir, pe care-] dadea din belsug tuturora. De aici a primit si numele de Mitopa, Cind imparatul Decia, care i parajea pe vremea aceea, a pornit pr goana impotriva crestinilor, mama luat copila si s-a dus in insula Hios, unde avea o mostenize parinteasca. Si slateau amindoua in cas3, Tugindu-se lui Dum- nezeu. Odata a venit in insulé un mare dre- gator imparatesc. Acesta a intemnijat pe un ostas din ostirea de sub comanda lui, pentru ca era crestin. Dar neputind sa-l faca sa se lepede de credinja in Hristos, a poruncit sa i se tafe capul, iar trupul 88 fie aruncat si sa fle pazit de ostasi, ca sa nu fie furat de crestini. Cuvioasa Miropa, miniata de dumne- zeiasca rivna, s-a dus noaptea cu stujl- toarele ei si au luat sfintele moaste. Le-a uns cu mir gi le-a ingropat intr-un toc deosebit. Cind a aflat dregatorul de furtul moastelor, a legat pe paznici cu lanturi de fier si le-a poruncit sa umble prin tot orasul ca sa Ie caute. Le-a mai spus 15 capul vor gai tural, in vremea hotartt de ei oP Sfinta Miropa, vazind in fi ica ostasit suldr tare 31 ain pricine tasteiee de pe ef si din pricina ranilor facute de Janjuri si din pricina gindului cé-i agteap- t moartea, a fost cuprinsa de mare durere Sufleteasca si sl-a zis intru sine: «Dacd ostasii acestia mor de pe urma_furtului savirsit de mine, imi umplu sufletul de picat si val de mine in ziua judecatii-, Atunci ea a Gicul cunoscuta fapta ei si a infruntat pe imparat care a poruncit si fie chinuita si apoi si fie inchisd in tem- nil, unde sfinta si-a dat dubul lui Dum- nezeu. Jar moastele sfintei, cu voia dregi- torului, le-au luat crestinii si le-au ingro- pat intr-un loc deosebit. Tot in aceasta zi, pomenirea celul intre sfinti parintelui nostru Solomon, arhiepis- copul Efesului, care in pace s-a savirgit. Tol in aceasta zi, pomenirea Sfintulul Aviv cel nou, care prin foc s-a savirsit. Tot in aceasta zi, pomenirea Cuviosulul Parintelni nostru Chiril Fileotu, care a pustnicil pe la anul 1060. Cu ale lor sfinte rugaciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mintuieste pe noi. Ami Cintarea a7-a Irmosul : J= cuptorul din Babilon, U- nerii lui Avraam de dorul «dreptei credinje fiind aprinsi, cmai mult decit de vapaia fo- «cului, au strigat : Binecuvintat «esti in Biserica slavei Tale, «Doamne». Ajungind la cunostinta cea mai presus de cuvint, intelepte, si dobindind faclia cea mult stralucitoare a profetiei, strigi acum: Dumnezeul parintilor binc esti cuvintat. a 16 LUNA DECEMBRIE Slava... Si acum. Nascdtoarei: impirtisirea siralucivii celei Cu adevarai Maica 2 Celui ce in trei Lumini si a slavei celei negraite {ia daruit Dumnezeu, pe Care L-ai slivit, graind: Dumnezeul pirintilor nostri, bine esti cuvintat. Si acum... a Nascatoarel : intru neamuri si neamur te-ai ariitat, Maici Fecioara bi- necuvintata, niscind mai presus de cuget pe Cuvintul intrupat ; pentru aceasta, te Laudam, curata. Cintarea a 8-2: Inmos : Toate lucrurile lui Dumnezeu... ‘iind luminat de lumina cea jntreit luminatoare, te-ai invrednicit, preafericite, de pri- velisti dumnezeiesti si mai pre- sus de fire strigind si preainal- tind pe Dumnezeu in veci. Bind din izvorul desfatarii $i umplindu-te de intelegerea cea nematerialnic, te-ai impartagit de marirea si de cinstea proo- roceasca si, bucurindu-te, lauzi pe Hristos in veci. Binecuvintain pe Tatal si pe Fiul si pe Sfintul Duh, Domnul. O, frumusetea cea dumneze- jasc’ si cinstita a proorocului Avacum! Ca acesta, veselin- du-se impreuna cu puterile in- geresti, se bucuri, audind pe Dumnezeu in veci. a risarit din Tatal mai inainte de veci te-ai aratat ; ca numai tu ai fost mai vrednica decit tofi. Pentru aceasta te laudam, curata, in veci. SA ldudim, bine si cuvintam si sa ne inchinam Domnului, cintindu-l si prea- indlfindu-L intra toli vecii, Irmosul : Toate lucrurile lui Dumnezeu «si toata zidirea binecuvintati «pe Domnul ; ca El face sa risa- «ra lumina oamenilor de pe pa- «mint si daruieste lumii viata «vesnici. Laudati-L popoare «si-L preainaltati intru toti «vecii». Cintarea a 9-a: Inmos :_ Nasterea ta nestricata... omenirea ta striluceste, proorocule, lasind ca raza cea luminoasa a grairii tale de Dumnezeu si a invafaturii tale celei de taina sia luminii tale si fie vazuti de cei ce te cinstesc, Preafericite Avacum. Propovaduind pe Domnul slavei si vestind de mai inainte venirea Lui, pe care ai vizut-o savirsindu-se si ariitindu-se din- to fecioaraé sfinta, te bucuri, Preafericite Avacum. Slava... Toti proorocii veselindu-se, se bucura de ziua ta cea plina de veselie, de Dumnezeu intelepti- oo ZIUA A TREIA 7 te, impartasindu-se din bucuria si dummezeiasca ta m&rire; cu care impreund rugindu-te, sca- pa din nevoi pe cei ce te laudi pe tine. Si acum... a Ngscatoarel : Cu picaturile indurarilor tale, curata, spala fletului meu si fa si izvorasc’ din mine neincetat izvoare de lacrimi, Fecioara, oprind izvoa- rele patimilor mele. Inrmosul : Nasterea ta nestricata s-a a- «ratat ; Dumnezeu din coapsele «tale a iesit. CA S-a aratat pur- «tator de trup pe pamint si cu «oamenii a petrecut. Pentru «aceasta pe tine, de Dumnezeu «Nascatoare, toti te marim». calaltd slujba a Utreniei, dupa rin- duiala, si olpustul. iN ACEASTA LUNA JIUA A‘TREIA lui Proorec Sofonie. Pomenirea La Doamne, strigat-am..., se pun stihi- rile pe 6:3 din Octoin si 3 ale sfintului, pe glasul al 4-lea : Stihirile sfintului Podobie : Cel ce de sus esti chemat... [Pe proorocul Tau Sofonie ca pe un nor insufletit |-ai a- ritat, Nemuritorule, trimifin- du-l ca pe o apa din destul izvo- ritoare spre viata cea cu adeva- rat vesnica si i-ai daruit Duhul cel Sfint si de o fiinja cu Tine, Parintele cel Atotputernic, si cu Fiul Tau, Cel ce a stralucit din fiinta Ta. Prin care mai inainte S-a vestit mintuitoarea venixe a lui Hristos, Dumnezeul nostru, si s-a proorocit tuturor neamu- vilor mintuirea. Cel ce in curatia mingii ai pri- mit raza luminii celei dumneze- ieste atotstapinitoare si ai fost graitor de mai inainte al cuvin- telor dumnezeiesti si prevesti- tor si prooroc dumnezeiesc, gu- ra a Buhului, de Dumnezeu miscata, te-ai aratat, imparta- sind tuturor cele aratate de El tie, si lamurind tuturor neamu- rilor mintuirea ce avea sa se dea si imparatia lui Hristos, preacinstite. Pe Acela roaga-] s& mintuiasci si sa lumineze sufletele noastre. Cel ce dupa vrednicie te-ai lu- minat cu vederea lui Dumnezeu si ai fost cinstit cu prooroceasca intiietate si cu har, si te-ai in- vrednicit de dumnezeiasca feri- cire, de Dumnezeu insuflate, folosindu-te acum de indraz- neala si de bundvointa pe care Je-ai dobindit pe ling’ Cel prea- bun, nu inceta a-L ruga pentru cei ce te laud& pe tine cu cre- dinid si te cinstesc ca pe un graitor de Dumnezeu si de Dumnezeu insuflat, ca sé ne izbavim din primejdii si sa se mintuiasca sufletele noastre- a ey 18 LUNA PECEMBRIE Slava... $i acum.., a Nascitoarei : Ca sé descoperi tuturor mul- timea milei si noianul cel ne- marginit al bunatatii tale, cura- tA, sterge toate pacatele robilor tai. Caci ca o Maica a lui Dum- nezeu te milostivesti, Preacura- td, asupra fapturii, si mijlocesti pentru toate precum voiesti cu puterea ta. Ca harul Duhului Sfint locuind vadit intru tine iti ajuta intru_ toate neincetat, preafericita. A Crucii, a Nascdtoarei : Nu te tingui, Maicé, vazind spinzurat pe lemn pe Cel pe Care L-ai nascut fara stricaciu- ne, Care a spinzurat pimintul pe ape fara atirnare si a intins largimea cerului cu cuvintul ; c4 Ma voi scula si Ma voi prea- slavi si voi sfarima cu putere imparatiile iadului si voi pier- de puterea lui si voi elibera din robia lui, ca un milostiv, pe oa- meni; si la Parintele Meu ii voi aduce, ca un iubitor de oameni. LA STIHOAVNA Se pun stihirile din Octoih, Troparul, glasul al 21ea, Praznuind pomenirea Proorocului Tai Slava... $h acum al Nascatoarei. Cauta-le la sfirsitul cartii. LA UIRENIE La Dumnezeu este Domnul. se troparul sfintului (de doua ori), Slav: $i acum... al Nascdtoarei de Dumnezeu. Dupa obignuitele Catisme, urmeazd Se- delnele Octoihului ; apoi Psalmul 50. CANOANELE Se pun Canoanele din Octoih si Cano- nul proorocului pe'4. Canonul Proorocului Sofonie Alcatuire a lui Teofan. Cintarea 1-a, glasul al 6-ea : Irmosul : a pe uscat umblind Israel cu picioarele prin adinc, pe «prigonitorul faraon vazindu-l «inecat, a strigat: Sa cintam «dui Dumnezeu cintare de «biruinta». Pe tine te rugim, proorocule, cel ce stai inaintea scaunului lui Dummezeu, si mijlocesti cu st4ruinta, sA se daruiasca lumi- nare noua, celor ce Jaudam, cu credinta, cinstita pomenirea ta. Slava... Ar&tatu-te-ai_ organ dumneze- iesc incapator al luminilor gi al darurilor dummezeiescului Duh, Preaintelepte Sofonie. Pentru aceasta credinciosii, bu- curindu-ne, pe tine te fericim. Si acum... a Nascatvarci : Soarele cel ce a siralucit din sfint pintecele tau, stapind, Iu- mineaz& cu raze stralucitoare tot pamintul. Prin care luminin- du-ne, pe tine te cinstim, Maica Jui Dummezeu. Cintarea a 3-a : Irmos : Nu este Sfint precum Tu... ca ce toate le vede, ca un Duminezeu, ti-a aratat cu dummezeiascA cuviin{i gsi {i-a eee ee ZIUA_A TREIA pT descoperit in chip vadit cunos- tinta celor viitoare si chipul ce- lor ce vor si fie, fericite, vred- nicule de lauda. Slava. intarindu-{i_ mintea, fericite, cu cucernicaé indrazneala te-ai plecat inaintea dumnezeiescului Duh si ai primit de Ia El dum- nezeiestile indrumari. $i acum... a Nascatoarei : Tat&, toate neamurile te fe- ricese cu credinf& pe tine, ceea ce ai nascut cu trup sub ani, mai presus de fire, pe Cuvintul cel fara de ani, si iarisi ai r&- mas fecioara. Inmosul ; Nueste Sfint precum Tu, «Doamne, Dumnezeul meu, «Care ai inaltat fruntea credin- «ciosilor Tai, Bunule, si ne-ai «intarit pe noi pe piatra martu- «risirii Tale». SEDEALN A, glasul al 3-tea: Podobie : Pentru marturisirea... Primind dumnezeiasca stralu- cive de Ja Domnul, ai proorocit lamurit c& va sa vind Imparatul slavei, rasarind izbavive din Sion, si luminind marginile lu- mii cu lumina pururea_viejui- toare. Pe Acesta roaga-L starui- tor si mintuiasci sufletele noasire. Slava... $i acum,,,a Nasciitoarel : Facutu-te-ai cort dumnezeiesc al Cuvintului, ceea ce singurA esti_ Nascitoare de Dumnezeu, preanevinovata, intrecind pe in- geri cu curatia. Deci si pe mine, cel ce m-am intinat: mai mult decit toti cu patimile trupului, curateste-ma, Sfinta, cu apele cele dumnezeiesti ale rugiciuni- lor tale, dindu-mi mare mila. A Crucil, a Nascatoarei Miecluseaua cea neintinata a Cuvintului, Fecioara, Maica cea nestricaté, vazind spinzurat pe cruce pe Cel ce a odraslit din- tr-insa fara durere, ca 0 maica, plingind, a strigat: Vai mie, Fiul meu! Cum _ patimesti, vrind sa izbavesti pe oameni din necinstea patimilor ? Cintarea a 4-a: Irmosul : ristos este puferea mea, Dumnezeul si Domnul, cin- «tA cinstita Bisericé plina de «cuviinté dummezeiasca, stri- «gind din cuget curat, intru «Domnul praznuind». Dommnul tuturor S-a aratat n0- ua dupa proorocia ta, fericite, chemind pe tofi la cunostinta Sa si din robie ia liberat. Slava. Luminat fiind de har, ai proo- rocit, zicind c& tofi cei ce se vor inchina si vor primi cre- dinta si Domnului vor sluji vor fi sub un singur jug. een 20 Si acum... a Nascatoarei : Marie preacurata, risipeste tulburarea_patimilor _gindului meu si viforul ispitelor, ceea ce ai nascut Izvorul nepatimirii, Maica-Fecioara. Cintarea a 5-a: Inmosul : ‘u dumnezeiasca Ta stralu- “cire, Bunule, Iumineaza «sufletele celor ce alearga «dis-de-dimineata la Tine cu dra- «goste, ca si Te vadi pe Tine, «Cuvinte al lui Dumnezeu, pe «Tine, Adevaratul Dumnezeu, «Cel ce chemi din negura gresea- «lelor». Intoarce-ma de Ja nedreptate si din robia patimilor, fericite, Ja fapta cea buna cu rugaciunile tale, Marite Proorocule Sofonie, si m& indrepteaz4_ cu fapta ca- tre lumina dreptei cinstiri de Dumnezeu. Slava... Luminindu-ti sufletul cu stra- lucivile faptelor bune, lai facut vrednic de facliile dumnezeies- cului Duh ; din Care te-ai imbo- g&tit cu harul proorociei. Si acum... a Nascatoarei : Grairile proorocesti araté prin semne nasterea ta, Preacurata, ale caror implinixi vazindu-le noi acum, pe tine te vestim cu adevarat Nascitoare de Dum- nezeu. LUNA DECEMBRIE Cintarea a 6-a: Irmos : Marea vietii vazind-o... > rimind, marite, ca o oglinda curata razele Duhului, ai raspindit in lume sclipirile dumnezeiestii proorociri, ari- tind cele viitoare ca pe niste Ju- cruri de fata. Slava... Bucura-te, Sioane, si te vese- leste, vazind cit de mare este impiratul, Care a venit la tine at cu straluci- Sale si a bixuit inselaciunea demonilor. Si acum... a Nascitoarei: Unindu-se cu trupul in pinte- cele tau, Cel Unul-Nascut din Tatal, unul din amindoua a ie- sit, fara de stric’ciune, pazind fara vitamare cinstité fecioria ta, prealaudata. Iemosul : Marea vietii vazind-o inaltin- «du-se de viforul ispitelor, la «limanul Tau cel lin alergind, «strig Tie : scoate din stricaciu- «ne viata mea, mult-Milostive». CONDACUL, glasul al 6-lea: Podobie : Usa milostiviri., Cura{indu-ti_ mintea de inti- naciune, intelepte, ai facut-o oglinda dummezeiasca, primind in ea razele dumnezeiescului Duh, si acum ai aflat loc la iz- vorul stralucirilor, bucuxindu-te, Proorocule Sofonie. ee ZIUA_A TREIA SINAKAR In aceasta tuna, ju i In ace in ziua a treia, pome. nirea Sfintului Prooroc Sofont " Sfintul Prooroc Sofonie, al carui nume se lilcuieste si Nascitoare de Dumnezeu, Fecioaré odata, $i cealalta parte a Privegherti. 2 62 vasul alegerii, stilpul si intarirea Bisericii, mogtenitorule al im- paratiei, nu tacea a striga pen- LA UIRENIE La Dumpezeu este Domnul troparul sfintu us, de doua ori.’ siav: acum... al Nascdtoarel de Dumnezeu Dupi Catisina intila, se cintd Sedealna, glasul al 8-lea : Podoble : pe Injelepciunea si Cuvintul... © uindu-te la inalfimea fapte- KR , lor bune si cu dumnezeias: ca stralucire cea de acolo lumi nindu-te, pirinte, de minunile Duhului te-ai ardtat cu adevarat stralucit luminator, folositor ne- biruit fiind intru ispite. Pentru aceasta in chip preamarit pe vrdjmas biruind, minciuna ai a- lungat si pe oameni i-ai izbavit de la_moarte, Sfinte Nicolae. Roagi-te lui Hristos Dumnezeu si diruiasca iertare de greseale celor ce cu dragoste praznuiesc sfinté pomenirea ta. glasul 1: P&dobie : Mormintul Tau. Cu razele minunilor stralu- cesti pe pamint Sfinte Nicolae, intelepte, si toata limba o in- demni spre slava si lauda Celui ce tea preamirit pe tine pe pa- mint; pe Care roagi-L sa izba- veasca de toat& primejdia pe cei ce cinstesc cu credinta si cu dra- goste, pomenirea ta, cel ce esti alesul parintilor. Si acum... a Nascdtoarei : ‘ Marie, cinstit locas al Stapinu- lui, ridica-ne pe noi cei cazuti in adincul cumplitei deznadajdu- iri, si al gresealelor si al neca- zurilor; cA tu esti mintuirea pa- c&tosilor si ajutatoare si sprii nitoare tare si miluiesti pe robii tai. Dupa Catisma a doua, se cinta Sedeal- na, glasul al 4-lea: Podobie : Aratatu-Te-ai astizl... naintestatator al credinciost- lor esti, acoperindu-i si pazin- du-i pe ei, fericite, si cu adeva- rat de tot necazul izbavindui, cel ce esti preafrumoasa laud si marire a_ierarhilor, Nicolae, cuvioase. SESS OSSD ZIUA A SASEA Si acum.., a Nascatoarei : 4 Ceea ce esti celor din nevoi a- paratoare nebiruité si celor ce nadajduiesc spre tine grabnici rugatoare, izbaveste-ma de_pri- mejdii si nu ma trece cu vede- rea, ceea ce esti tuturor ajuta- toare. Dupa Polieleu, se cinta Sedeaina, gla- sul al 4-lea: Podoble : Degrab ne intimpina... Ocrotitor fierbinte al Biserici lui Hristos te-ai aratat Nicolae, nimicind cu indrazneala, invata- turile eresurilor celor fara de Dumnezeu gi tuturor indreptar al Ortodoxiei te-ai aratat, rugin- du-te pentru toti cei ce urmea- za dumnezeiestilor tale invata- turi si indemnuri. Slava. a Nascatoarei : Degrab primeste, stapina, ru- gaciunile noastre si le du Fiului tau si Dumnezeu, Doamna, cu totul fara prihana. Dezleaga de asupriri pe cei ce alearga la ti- ne; sfarima’ mestesugirile si sw pa, Preacurata, indrazneala ce- lor fara de Dumnezeu, care se intrarmeazi impotriva robilor tai. $i acum. Antifonul intii al glasului 4. PROCHIMENU L, glasul al 41ea: Cinstita este inaintea Domnu- lui moartea cuviosilor Lui. Stih- Ce voi rasplati Domnului pen- tru toate cite mi-a dat mie. Toata suflarea... Evanghelia de la Ioan (X, 9-16) = Zis-a Domnul: Eu sint usa;_ prin Mine de va intra cineva, se va mintul... = (cauté la duminica a 2-2 din Postul Mare, Evanghelia ierarhului). Psalmul 50. . Slava.., glasul al. 2-Iea Tentru rugaciunile ierarhului Tau Nicolae, Milostive, curates- te multimea pacatelor noasire. . Si acum... Tentru rugaciunile Nascatoa- rei de Dumnezeu, Milostive, cu- rateste multimea pacatelor noastre. Stih . Miluieste-ne Dumnezeule dupd mare mila Ta.. Stihira glusul ol 6-lea: bine sluga buna si credi cioasa ! Bine lucratorule al viei lui Hristos ! Tu si greutatea zilei ai purtat si talantul cel dat tie Lai inmultit si pe cei ce au ve- nit dup& tine nu i-ai pizmuit. Pentru aceasta portile cerurilor ti s-au deschis fie; intra intu bucuria Domnului tau si roagi- te pentru noi, Sfinte Nicolae. + ANOANELE po © an ata Dum + de cuirmosul pe si dowd C noane al + sfintului, pe 8. Canonul Mascatarei de Dumnezed Ciniarea 1-a, glasul 1 Irmosul : intare de biruinté sa cintam toti lui Dumnezeu, Celui ce «a facut minunate semme cu «bra inalt sia mintuit pe Is- arael, caci cu slava S-a prea «slavit». a 64 Ceea ce ai nascut adincul inte- lepciunii, curata, trimite-mi_pi- c&turi de intelepciune, Izvorule cel plin de har, ca si slvesc cu cintari noianul harurilor tale. Te tine te laud, prealaudata, pe care te Jauda cetele ingeri- lor, ca pe ceea ce ai nascut pe Dumnezeu cel prealaudat, Care toaté faptura fl lauda, c&ci cu slava S-a preaslavit. Canonul stintului Alcatuire a lui Teofan. Cint .ea ta, glasul al 21ea: Lrmos : Intru adinc ai asternut... Frurtatorule de cununa, stind cu ostile ingeresti inaintea scaunului lui Hristos, preainte- lepte Nicolae, daruieste-mi lumi- narea care si imprastie intune- ricul sufletului meu, ca sa laud, bucurindu-ma, preafericite, po- menirea ta. Lomnul, Cel ce slivesie pe toti cei ce-L slavesc pe Dinsul, ada- post te-a dat pe tine credincio- silor, care izbavesti de ispite pe cei ce aleargi la acoperaminiul tau, Nicolae, si te cheama cu credinta si cu dragoste, preama- rite. a, A Nasutoarei : Sarpele cel preaviclean, insu- flindu-mi pofta de a ma asema- na Ziditorului, ca pe un rob m-a rapit; iar prin tine, Preacurati, am fost iarasi chemat inapoi, in- dumnezeindu-ma, cu adevarat; cA tu, Maica lui Dumnezeu, ai v LUNA DECEMBRIE nascut pe Cel ce m-a indumne- zeit pe mine. Canonul al doitea al sfintutui Cintarea La, glasul 1: Amos: Hristos Se naste, sliviti-L.. u limb4& sicu buze ne- pricepute, vin sa aduc lauda scurté si rugaciune i timii tale celei_ de Dumnezeu cinstite Nicolae; ci, ca un bogat daruitor, daruieste-mi mie milostiv pe Mintuitorul si Dumnezeul meu. Om ceresc fiind, intocmai ca ingerii te-ai_ aritat pe pamint; vaduvelor ai fost mare ocrotitor, celor apasati, razbunator si tu- turor celor necajiti, ajutator in- tru nevoi, Parinte Nicolae. T.umea toataé face cunoscute minunile tale, Nicolae, detrei ori fericite, celor de sub soare, si noianul faptelor tale celor bune : cei lipsiti fac cunoscut pe ocrotitorul, siracii si vaduvele pe hranitorul, orbii pe povatui- torul si tofi pe aparatorul. Slava... Tretmit : Cinstesc Treimea cea nezidita : pe Tatal si pe Fiul, impreuna cu Duhul ; o singura Fiinta, o Dum- nezeire, o Fire neimpartita dupa fiinta; trei_ Ipostasuri pe Care le inteleg dupa fete si dupa ipostas. $i acum... Naseatoarei = .4ri saminté ai zimislit pe Cuvintul, pe Unul din Treime, Preacurata, si pe Acesia cu trup L-ai nascut, riminind dupa =‘ ZIUA A SASEA 65 nastere intreaga ca si mai inain- te. Pe Acesta, ca pe Fiul tau si Dumnezeu, roagi-L pururea pen- tru noi. Catavasie : Hristos Se naste, slaviti-L; «Hristos din ceruri, intimpina- «ti-L; Hristos pe pamint, inal- «tati- cintati Domnului tot «pamintul si cu veselie iuda- «iL, popoare, cA S-a_prea- «slavit !». Canonul Nascatoarei de Dumnezeu © Cintarea a 3-a: Inmosul : 4 se intareascé inima mea intru voia Ta, Hristoase «Dumnezeule, Care ai intarit «cerul a doua oara peste ape $i «ai intemeiat pamintul intru «ape, Atotputernice». Cerul cel preacurat, locasul imparatului, raiul cel cu adeva- rat fermecator si cu placut mi- ros, nadejdea crestinilor, Nasca- toarea de Dumnezeu sa fie liu- data. Cu cuvintul ai nascut pe Cu- vintul, Cel ce cu cuvintul a adus la fiinga toata firea cea cuvinta- toare impreund cu cea necuvin- titoare ; Care a izbavit pe oa- meni de necuvintare, ceea ce esti preabinecuvintata. Canonul inti al sfintului Inmos : Inflorit-a pustiul ca si crinul... icolae fericite, ucenic ade- varat al St&pinului facin- du-te, izbaveste din cumplitele nevoi si din moartea amar’, pe cei ce alearga la tine. Mult-Milostive, curateste robii Tai, dindu-le iertare te greseale, ca un Bun, pentru mij. locirile cele catre Tine, ale slugii Tale, Nicolae. A. Nascatoarei : Alineaza-mi tulburarea patimi- lor mele, stapina, si cirmuies- te-mi viata, Preasfinta, ceea ce ai nascut pe Hristos, intru Care s-a intarit inima mea. Canonul al doilea al sfintalni Inmos: Fiului, Celui nascut... Placa de multe fapte bune, scrisi de nemuritorul si preacuratul deget al lui Hristos Dumnezeu, dobindind in inima, de Dumnezeu __inteleptite Nicolae, picuri din buzele tale dulceata mai dulce decit fagu- rul si mierea. Harul a aratat asupra ta mi- nuni uimitoare ; ca viata ta cea curata, Nicolae, mai_straluci- toare cu adevarat decit tot aurul, prin strilucirea dumnezeiescu- lui Duh, imbraca cu totul in lu- mina sufletele cele intunecate. $i dupa moarte viezi, aratin- du-te Limurit in vise; si pe ti neri iai izbavit de moarte in chip minunat, strigind limpede imparatului : nu nedreptati pe acesti barbati, ca din pizma au fost piriti. Slava... @ Treimi Milostiva fii mie, Treime, Dumnezeul nostru, Preasfinta ce- 66 LUNA DECEMBRIE lui ce cu greseli nemasurate mi-am intinat viata, Parinte si le si Duhule cel viu, pazin- du-ma pretutindeni si pururea nevatamat de tot necazul. Si acum. a Nascatoarei : Nadejde de mintuire s& dai, Nascitoare de Dumnezeu, robi- lor tai; $i in nevoi si primejdii cu grabnice rugiciuni fii de fa- {&, ca s&i aperi si sti ajuti. Ca tu, dummezeieascai mireasa, esti lauda noastra a credinciosilor. Catavasie : Fiului, Celui nascut fara stri- «c&ciune din Fatal mai inainte «de veci, si mai pe urma din «Fecioara intrupat far-de sa- «min{a, lui Hristos Dumnezeu «sa-I cintam: Cel ce ai inaltat «fruntea noastra, Sfint esti, «Doamne». SEDEALN A, glasul al 8-lea: Podobie : Pe Injelepciunea si Cuvintul... Riu imbelsugat de tamaduiri si izvor de minuni neimputinat te-a aratat pe tine, Nicolae, adincul milostivirii ; cA cei a- marnic apasati de boli, si cum- plit cercati de nenorocirile vie- fii, aflA doctorie tAmaduitoare, cu adevarat, la toata mihnirea, in calda ta ocrotire. Pentru aceasta graim cAtre tine: roa- ga-te lui Hristos Dumnezeu, s4 daruiasca iertare de greseale celor ce praznuiesc cu iubire sfinta pomenirea ta. jaragi aceasta, «a Nascitoarel : ‘ Pe Infelepciunea si Cuvintul in pintecele tau zAmislind in chip de negrait, Maica lui Dum- nezeu, lumii ai nascut pe Cel ce tine toate ; si in brate ai purtat pe Cel ce cuprinde toate, pe Da- tatorul de hrana al tuturor, pe Facatorul fapturii si Domnul. Pentru aceasta te rog, Prea- curatA Fecioara, si cu credint& grdiesc c&tre tine, si fiu izbavit de greseale, cind va fi sa stau inaintea fefei Ziditorului meu. Stapina, FecioarA curat&, aju- torul tau sé mil daruiesti atunci, cA p ot i toate cite le voiesti. Canonul Nascatoarei de Dumnezeu Cintarea a 4a: Irmosul = u duhul vazind mai inain- te, Proorocule Avacum, «intruparea Cuvintului, propo- «vaduit-ai graind: cind se vor «apropia anii, Te vei cunoaste, «cind va veni vremea Te vei «arata. Slava puterii Tale, «Doamne !». pricina morfii oamenilor a fost Eva cu povajuirea sarpelui, curata; iar tu, Fecioara, nas- cind prin cuvint pe Cuvintul, te-ai aratat mijlocitoare nemu- ririi si a viefii. Pentru aceasta dupa vrednicie te iudam pe tine. Cu duhul mai dinainte te-au vazut, curata, proorocii : mun- te, poarta, mas&, chivot sfint, | a ee . ZIUA A SASEA @ sfegnic, scaun al vietii, nastra- Pa si pat, ar&tindu-te pe tine, astfel, Maica a lui Dumnezeu intru inchipuiri, a ciror plinire o vedem. Canonul intii al sfintului Irmos : Venit-ai din Fecioara... "[raind sub puterea apropia- ta a razelor Duhului, ai ajuns purtator de lumina, lumi- nind marginile lumii; inaintea tuturor stind si izbavind pe tot? cei ce cu credin{a alearga la tine. Precum te-ai aratat mai inain- te, izbavind pe tineri de moarte, cuvioase, asa si acum mintu- ieste-ma pe mine, de toata pri mejdia, de ispite si de nevoi, preafericite. Stralucit-ai ca o faclie a fap- telor bune, preafericite, facin- du-te urmator preaales al Sta- pinului tau si fiind chemat, iz- esti pe cei ce cu buna evla- vie si cu dragoste te maresc pe tine. A Niscatoarei : yenit-a la tine Stapinul si Domnul, intrupindu-Se si min- tuindu-ma, ca un milostiv, pe mine tot omul. Pentru aceasta strigim catre tine: Bucura-te Nascatoare de Dumnezeu, ceea ce esti cu totul fara de prihana. intulut Canonul al doilea al Irmos: Toiag din radacina tui lesei... Kumele tau singur, ori de cite ori este chemat, izba- veste indata, cu adevarat, din toate cursele vrajmasilor pe cei ce graiesc citre tine cu caldura, Sfinte Nicolae. Deci, precum ai izbavit mai inainte pe voievozi izbaveste-ne si pe noi de toata nevoia cumplita. Stind inaintea scaunului lui Dumnezeu, nu inceta a te ruga cu sirguinta, intelepte, pentru noi toti credinciosii robii tai, minunate Nicolae, ca sa fim iz- baviti de focul cel vesnic si de vrajmasi, de girfdul cel viclean si de rautate. Pretutindeni izvorasti tama- duiri celor ce cu credinta alear- ga la tine, si izbavesti pe toti din Jegaturi. Pentru aceasta schimba intristarea noastra in bucurie, cu rugiciunile tale cele bine-primite, Nicolae luminate, sfarimind trufia vrajmasilor nostri. Slava... a Treimil : Cinstesc stépinia Dumnezeirii celei fara de inceput : pe Tatal si pe Fiul si pe Preasfintul Duh, imparatia tuturor ; Unimea ne- despartita, Cea a toate facatoa re, una, neimpartita, in tret chi- puri si fete osebit& pururea. Si acum.,, a Nasc&toarel : + yu, Nasc&toare de Duninezeu Fecioara, te-ai aratat cu adeva- rat mai cinstité si mai presus decit oamenii si decit ingerii ; c& pe Facatorul tuturor in pin- tece L-ai lit, imbracat in trup de rob nascindu-L fara de sAminta. O, minunata priveliste!

S-ar putea să vă placă și