Sunteți pe pagina 1din 483

b{TRU SLAVA,SFINTEI gr CELEI DE o FIINIA.

DE VIATA FACATOARII$I NTEDESPARTITEI


TREiMI

c c n, $ t 0 v
TIPARIT CU APR.OBAREASFANTULU SINOD
SI CU BINECUVANTAREA
PREA FERICITULUI PARINTE

TEOCTIST
PATRIARHULBISERICII ORTODOXE ROMANE

EDITURAINSTITUTULUIBIBLIC $I DE MTSIUNE
AL BISERICIIORTODOXE
ROMANE
BUCURE$Tr 2001

Sculi.ndu-tedin somn, lird lene $i cu mintea trcazi, sA te depArtezi


de a;tcrnut ti indati si te inchini dc trei ori, zicind:

Slavdlie, Dumnezeulnostru,slavi Jie.


Dupl aceasta,sd stai puJin in ticere, pani cc se vor linigti toate
simluriletalc qi atuncisi faci trei inchiniciuni pAni la pimint qi,daci
eqtipreot,si zici:
Rinecuv0ntat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum Si
pururea qi in vecii vecilor. Amin.
Iar daci nu eiti preot,sl zici:
L)oamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru
rugiciunile Preacuratei Maicii'fale qi ale tuturor slin{ilor,
miluie$te-ne pe noi. Amin.
$i si zici iariqi:

' Slavi
tieo Dumnezeil nostru,slavi tie.

-l
10

RUGACIUNT.RANDUIET,ISI SI,UJBE

Impirate ceresc,MAngiietorule, Duhul adevirului, Care


pretutindenea eqti gi toate le plinegti; Vistierul buniti{ilor qi
Ddtitorule de via{i, vino Ei Te silaqluieqteintru noi si ne
curdfegtepe noi de toati intiniciunea qi mAntuieqte,Bunule,
sufletelenoastre.
s lintc Dumnczeule,
Sfintctare, Sfintcflri dc moartc,miluic5tc-ne
penoi(delreiori).
Slavi TatiluiqiFiuluiqiSfAntului
Duh.gi acumgipururcaqiin vecii
vecilor.Amin,
Preasl'intd Treime, miluieEte-nepe noi. Doamne, curifegte
pAcatele noastre. Stipine, iarti firidelegile noastre. Sfinte,
cerceteazl qi vindeci neputinfele noastre,pentru numele Tiu.
(detrci or-i)Slavl..,$i acum...
Doamnc,
miluicqtc
Tatdl nostru, Care egti in ceruri, slinfeasch-senumele
Tdu, vie impirifia Ta, faci-se voia Ta, precum in cer aga gi
pe pimint. Piinea noastri cea de toate zilele dii-ne-o noui
astizi, qi ne iarti noui greselile noastre, precum qi noi
iertim greqifilor noEtri. $i nu ne duce pe noi in ispiti, ci ne
izblvegte de cel riu.
Ci a Ta este impird{ia qi puterea qi slava, a Tatilui qi a
Fiului qi a Sfdntului Duh, acum gi pururea gi in vecii vecilor.
Amin.
Apoi troparcle acestca:

SculAndu-ne din somn, cidem citre Tine, Bunule, qi


cAntare ingereasci strigim tie, Puternice: Sf6nt, Sfint,
Sfdnt eqti, Dumnezeulelpentru rugriciunileingerilor 'l'ii,
miluieqte-nepe noi.
Slavd...,

Din pat gi din somn m-ai ridicat, Doamne; mintea mea o


lumineazd,inima gi buzelemele le deschideca si Te laud pe

RUGACIUNILE DIMINETII

Tine, SfAnti Treime: Sfint, Slhnt, Sfint eqti,Dumnezeulel


pe noi.
pentru rugiciunile tuturor sfinfilorTii, miluiegte-ne
Si acum,..
Fdri de veste Judecltorul va veni qi faptele fieciruia se
vor descoperi.Ci cu frica si strigim in miczul noptii: Sfent'
SfAnt, SfAnt eqti, Dumnezeule; pentru Niscitoarea de
Dumnezeu, miluieqte-nepe noi.
Doamne, miluieqtc(dc l2 ori)' apoi ruglciunea aceasta:

T)in

somn sculendu-mI,multumescu-litie'

I-lplss5finti
Treime, ci, pentru multi bunitatea Ta Ei pentru indelungi-ribdarea Ta, nu Te-ai
miniat pe mine, lenegul qi picdtosul, nici nu m-ai
pierdut pentru firldelegile mele, ci ai ardtat iubire
de oameni, dupd obicei; qi, tntru dezniddjduire
zicind eu, m-ai ridicat, ca se manec gi si slivesc
puterea Ta. Deci, acum lumine^zd-mi ochii gindului'
deschide-migura, ca si mi invdf cuvintele Tale, si
in{eleg poruncile Tale, si fac voia Ta, si-fi cint
intru mdrturisirea inimii qi si laud preasf6nt numele
Tiu, al Tatilui qi al Fiului qi al SfAntuluiDuh, acum
qi pururea qi in vecii vecilor. Amin.
Alti rugiciune:

atotputernice,
lavi !ie, impdrate, Dumnezeule
Care, cu purtarea Ta de grijn cea dumnezeiascd qi de oameni iubitoare, m-ai invrednicit pe
mine, picitosul Si nevrednicul,a mi scula din somn
qi a dobindi intrare in sfintl casa Ta. Primegte,

RUGACIUNI,RANDUIELI $I SLUJBE

qi glasul rugiciunii mele,ca qi al sfintelor qi


PoTol",
infelegitoarelor Tale puteri, qi binevoieqteca, din
inimi curatd qi cu duh de umilinfi, si fi se aduci
fie laudd din nccuratelemele buze; ca $i eu sa md
Iac pdrtaq fecioarelor celor infelepte, cu luminati
ficlia sufletului meu, qi si Te sliver. pe Tine,
Dumnezeu-Cuvintul cel slivit in Tatil si in Dutrut
Sfint. Amin.
Apoi:

Venifi sd ne inchinim impiratului nostru Dumnezeu!


Venifi si ne inchindm qi si cidem la Hristos, lmpiratul
nostru Dumnezeu!
^ Veni{i sh_ne inchinim qi si clidem la insugi Hristos,
Impiratul gi Dumnezeul nostru (cutrci inchiniciuni)!
Apoiindati psalmul50:

\ fliluiegte-mio Dumnezeule,dupA mare mila Ta


J-VIgi, dupi mulfimea incluririlor Tale, qterge
_
firidelegea mea. Mai vdrtos md spali de fnrnde_
legea mea qi de picatul meu mi curi(eqte. Ci fird_
delegeamea eu o cunoscqi pdcatul meu inaintea mea
estepururea. tie unuia am greqitqi riu inainteaTa
am ficut, aqaincit drept eqti Tu intru cuvinteleTale
qi biruitor cind vei judeca Tu. Cn iati intru
frradelegi m-am zimislit qi in picate m-a niscut
maica mea.Ci iati adevirul ai iubit; celenearitate
qi celeascunseale intelcpciuniiTale mi-ai aritat mie.
Stropi-mi-vei cu isop, qi mi voi curifi; spila-mi_vei,

RUGACIUNILE DIMINETII

qi mai virtos decit zipada mi voi albi. Auzului meu


vei da bucurie qi veselie; bucura-se-vor oaselecele
smerite. intoarce fafa Ta de cdtre picatele mele, qi
toate firidelegile mele qterge-le. Inimd curati
zideqteintru mine, Dumnezeule,qi duh drept innoie;te intru cele dinduntru ale mele. Nu mi depirta
de la fafa Ta, qi Duhul Tiu cel Sfint nu-L lua de la
mine. Dd-mi mie bucuria mintuirii Tale, qi cu duh
stipinitor mi intiregte. Invifa-yoi pe cei fdrl de
lege clile Tale, Ei cei necredincioqi Ia Tine se vor
intoarce. Izbiveqte-ml de virsarea de singe, Dumnezeule, Dumnezeul mintuirii mele; bucura-se-va
limba mea de dreptatea Ta. Doamne,buzelemele vei
deschide,qi gura mea va vesti lauda Ta. Ci, de ai li
voit jertfi, li-aE fi dat; arderile de tot nu le vei
binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima
infrinti qi smeritd Dumnezeu nu o va urgisi. Fi
bine, Doamne,intru bundvoirea Ta, Sionului, qi sI se
zideasci zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi
jertfa drepti{ii, prinosul qi arderile de tot; atunci
Yor pune pe altarul Tiu vi{ei.
Apoi
Rugiciunea intAi,
a Sfintului Macarie cel Mare:

T\oamne. curdfeqte-mi pe mine plcitosul, ci


I-.,f niciodatd n-am ficut bine tnaintea Ta. Izbdveqte-mi,deci,de cel vicleangi si fie intru mine voia
Ta, ca, hri de osendd, si deschid gura mea cea

14

RUGACIUNI,RANDUIEI,I SI SLUJBE

nevrednicl qi si laud preasfAntnumeleTiu, al Tatitui


qi al Fiului Eial Sfintului Duh, acum Si pururea gi in
vecii vecilor.Amin.
Rugiciunea a doua,
a Slintului Macarie iel Mare:

somn sculendu-mi, cintare de miez de


nin
I-lnoapte aduc fie, Mintuitorule, qi, inaintea Ta
cdz6nd, strig: Nu mi lisa si adorm in moartea
picatelor, ci mi miluieqte, Cel ce Te-ai ristignit de
voie, qi pe mine, cel ce zac in lene; gribind, mi
scoali qi mi mAntuieste, ca sA stau inaintea Ta
intru rugiciuni; iar dupd somnul nop(ii, si-mi
luminezi ziua fird, de picat, Hristoase Doamne, qi
mi mintuiegte.
Rugliciuneaa treia,
a Sfintului Macarie cel Mare:

q culindu-mi din somn, citre Tine, Stipine,


5*)Iubitorule de oameni, scap gi spre lucrurile
Tale mi nevoiesc.Mi rog fie, ajuti-mi cu milostivirea Ta in toati vremea qi in tot lucrul. Izbivegtemd de toate lucrurile lumeqti cele rele qi de sporirea
diavoleasciizbiveqte-mi qi mi du intru impirifia
Ta cea veqnicl. Ci Tu eqti Ficitorul meu qi purtitorul de grijn qi Ditdtorul a tot binele 5i intru Tine
estetoati nidejdea mea qi fie slavi inalf, acum qi
pururea qi in vecii vecilor.Amin.

RUGACIUNILE DIMINETTI

15

Rugiciunea a patra,
a Sfintului Macarie cel Mare:

T-1oamne, Cel ce cu multa Ta bunitate qi cu


I-rfinduririle Tale cele mari mi-ai dat mie, robului Tiu, de am trecut timpul nopfii acesteia,firi de
ispiti de toati riutatea pizmaqului, Tu insu{i, Stip6ne,Ficdtorule a toate cite sunt, invrednicegte-mi,
cu adeyirati lumina Ta, ca si fac voia Ta cu inimd
luminatd, acum qi pururea qi in vecii vecilor. Amin.
Rugiciunea a cincea:

T\oamne, Dumnezeule,Atotfiitorule, Care priI-rf megti de la puterile Tale cele cereqti cintarea
Sfintei Treimi, primeqte qi de la noi, nevrednicii robii
Tdi, cintarea Sfintei Treimi qi ne diruieqte ca, in tofi
anii viefii noastre gi in tot ceasul, tie slavi sn-fi
inilfim: Tatllui qi Fiului qi Sfintului Duh, acum qi
pururea qi in vecii vecilor. Amin.
Rugaciuneaa lasea:

T\oamne, Atotfiitorule, Dumnezeul puterilor qi


L)al tuturor trupurilor, Care intre cele de sus
locuieqti qi spre cele de jos priveqti; Cel ce ispitegti
inimile gi rdrunchii qi tainele oamenilor le qtii cu
adeviratl Lumini fdri de inceput $i pururea
fiitoare^,in care nu estemutare sau umbri de schimbare; [nsu{i, Impirate firi de moarte, primeqte
rugiciunile noastrepe care le aducemfie din gurile
noastre celeintinate, in acestceasal nop(ii, indriz-

16

RUGACIUNI. NAi\{IUTNT,TSI SLUJBE

nind pentru mul{imea milelor Tale. Iarti-ne noud


greqelilece am greqit inaintea Ta, cu cuv6ntul, cu
fapta, din qtiin{n qi din negtiin(n.Curdfeqte-nepe noi
de toate intinlciunile trupeqti gi sufletegti,ficindune pe noi casi cinstitului qi Sf6ntului Tiu Duh. $i ne
diruieqte noui, cu inimi veghetoareqi curati, si trecem toati noaptea acesteiviefi, aqteptind luminata
qi sf6ntazi a Unuia-NdscutFiului Tiu, a Domnului
Dumnezeului qi MAntuitorului nostru lisus Hristos,
cind va veni pe pimflnt cu slavd si iudece pe to{i qi
sd pliteasci fieclruia dupi faptele lui. Ca sd nu fim
aflafi zicind qi dormitind, ci priveghind gi scula{i
intru lucrarea poruncilor Lui qi si fim gata a intra
in bucuria qi in cimara slaveiLui celeidumnezeieqti,
unde este glasul cel neincetat al celor ce Te laudi qi
nespusadulceafi a celor ce vdd pururea frumuse{ea
cea nespusi a slavei Tale. Ci Tu eqti lurnina cea
adevdratd,Care luminezi qi sfinfeqtitoate, qi pe Tine
Te laudi toati fiptura in veci. Amin.
Rugiciuneaa faptea:

Tine Te binecuvAntim, Dumnezeule


f)e
I preainalteqi Doamne al milelor, Cel ce faci cu
noi pururea lucruri mari gi cu anevoie de urmat,
slivite qi preaminunate,care nu au numlr. Cel ce
ne-ai dat noue somn spre odihna neputintelornoastre qi spre repaosde osteneliletrupului, mul(umindu-fi cd nu ne-ai pierdut pe noi cu fdridelegile

RUGACIUNILE DIMINETII

17

noastre, ci, dupi obicei, Te-ai aritat iubitor de


oameni qi ne-ai ridicat pe noi a mineca qi a slavi
stipinirea Ta. Pentru aceea,ne rugim bundti(ii Tale
celeineaseminate:lumineazi ochii gindului nostru
qi ridicd mintea noastri din somnul cel greu al lenei
qi deschidegura noastri qi o umple de laudele Tale,
ca si putem in liniqte a cinta, a striga qi a ne mdrturisi pururea Jie, Dumnezeului celui slivit in toate qi
de tofi: Tatilui celui firi de inceput, impreuni gi
Unuia-Niscut Fiului TIu qi Preaslintului qi bunului
Ei de via{i ficdtorului Tdu Duh, acum qi pururea qi
in vecii vecilor. Amin.
Rugiciunea a opta,
a SfAntului Ioan Guri de Aur:
Dupi numdrulceasurilor
nopJiiqi alezilei:
Pentru ceasurilenopfii:

T\oamne, nu mi lipsi pe mine de bineleTiu cel


I/ceresc. Doamne, izbiveqte-mi dc chinurile
celeveqnice.Doamne,de am greqit,fie cu mintea,fie
cu g6ndul, sau cu cuv6ntul, sau cu fapta, iarti-mi.
Doamne, izbdveqte-mi de toatl neEtiinfa qi uitareao
de trAndivirea qi de nesim{irea cea impietriti.
Doamne, izbivegte-mi de toata ispitirea. Doamne,
lumineazi-mi inima pe care a intunecat-opofta cea
'Iu,
rea. I)oarnne,
ca un f)umnezeu induritor,
miluieqte-mi pe mine, ca un om care am greqit,
v i z 6 n d n e p u t i n { a s u f l e t u l u im e u . D o a m n e ,t r i r n i t e

18

RUGACIUNI,RANDUIELI SI SLUJBE.,

mila Ta intru ajutorul meu; ca se preaslivesc


p r e a s f i n t n u m e l eT i u . D o a m n e ,I i s u s eH r i s t o a s e ,
scrie-md pe mine, robul Tiu, in cartea viefii qi-mi
d d r u i e q t es f i r q i t b u n . D o a m n e , D u m n e z e u lm e u ,
d e E in - a m l i c u t n i c i u n b i n e i n a i n t e a T a , d i - m i ,
dupi harul Tdu, sd pun inceput bun. Doamne,
s t r o p e E t ei n i m a m e a c u r o u a h a r u l u i T i u . D o a m n e
al cerului gi al pimintului, pomeneqte-mipe mine,
picitosul, ruqinatul qi ncvredniculrobul Tiu, intru
impirdfia Ta. Amin.
Pentru ceasurilezilei:

T-\oamne, primeqte-mi intru pociinfi. Doamne,


L)nu mi lisa pe mine. Doamne,nu md duce pe
mine in ispiti. Doamne,di-mi cugetbun. Doamne,
di-mi lacrimi Ei aducere aminte de moarte gi
umilin{i. Doamne,di-mi cugetsi mdrturisesctoate
picatele mele. Doamne, di-mi smerenie, curl{ie qi
ascultare.Doamne,di-mi ribdare qi voie nebiruiti
gi bl6nde{e. Doamne, sideqte in mine riddcina
buniti{ilor gi liica Ta in inima mea. Doamne,
invrednicegte-mi sd Te iubesc cu tot sufletul qi g6ndul mcu qi si fac in toatevoia Ta. f)oamne,apiri-mi
de oameni gilcevitori, de diavoli qi de patimile
trupeqti qi de toate celelaltelucruri necuviincioase.
Doamne, qtiu cd faci precum vrei Tu, deci si lie qi
'Ia,
intru mine,,picdtosul, voia
ci binecuvintat eqti
in veci.An'in.

RUGACIUNILE DIMINETII

Rugiciuneaa noua,
citre sfintul inger,pizitorul vie{ii:
Jngerule cel sfint al lui llristos, citre tine cad gi
Imi rog. pizitorul meu cel sf6nt,care estidat mie
de la Slhntul Botez,spre piziren sufletuluiqi a pacitosului meu trup. Iar eu, cu leneamea si cu obiceiurile mele celerele, am miniat preacurati lumina ta
qi te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele
de ruqine: cu minciunile, cu clevetirile, cu pizma, cu
osindirea, cu trufia, cu neascultarea.cu neiubirea
de frafi qi cu {inereade minte a rlului., cu iubirea de
argint, cu desliinarea. cu minia, cu scumpitatea,
cu mincarea cea firi de sa{, cu befia, cu multa vorbire, cu gdndurile cele rele gi viclene. cu obiceiurile
cele rele gi cu aprinderea spre desfrinare, av6nd
osebiti voire spre toati potta cea trupeasci. O, rea
voire a mea, pe care nici fiinfele celenicuvintitoare
nu o au! Dar cum vei putea si cau(i spre mine sausd
te -apropii de mine, cel necurat? Sau cu ce ochi, inge_
rule al lui Hristos, vei ciuta spre mine, cel ce m-am
incurcat aga de riu in lucrurile cele intinate? Sau
cum voi putea si-mi cer iertare pentru laptelc mele
cele amare, rele qi viclene,in care cad in toate zilele
qi nop{ileqi in tot ceasul?De aceeacad inainteata qi
mi rog, pizitorul mcu cel sfint, rnilostivcgte-te
spre
mine,pdcitosul,qi-mi fii mie intr-ajutor qi sprijinitor
aupra pizmaquluimeu celui riu, cu slintelc tale ru_
gdc'iuni,Eiimpdrnfiei lui f)umnezeumi fi pirtaq cu
to{i stinfii, acum Ei pururea qi in vecii vecilor.Amin.

RUGACIUNI, RANDUIELI $I SLUJBE

'

Rugiciunea a zecea,
citre PreasfdntaNiscitoare de Dumnezeu:

"preasfAnti

stipina mea, de DumnezeuNisciI toare, cu sfintelcqi preaputcrniceletale rugiciuni, izgoneqtede la mine,, smcritul qi ticilosul
robul tiu, deznndnjduirea, uitarea, necunoqtinfa,
nepurtarea de grijd gi toate g6ndurile cele intinate,
cele rele Ei hulitoare de la ticiloasa mea inimd qi de
la intunecata mea minte. $i stinge vlpaia poftelor
mele, ce sirac sunt qi ticilos. $i me izbiveqte de
multe rele qi aduceri-aminte qi ndravuri, qi de toate
CI binecuvdntati eqti
faptele celerele mi slobozeqte.
de toate neamurile, qi preacinstitul tdu nume se
sldveqtein vecii vecilor. Amin.
Altd rugiciune ciitre PreasfAnta Ndscdtoare
de Dumnezeu:

Jmpiriteasa mea ceapreabuni qi nidejdea mea,


INiscitoare de Dumnezeu,primitoarea siracilor
Eiajutitoarea striinilor, bucuria celor mihni{i, acoperitoarea celor necijifi, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul; ajutd-mi ca pe un neputincios,hrinegte-mdca
pe un striin. Necazul meu il qtii; ci il dezleagi precum voie$ti,ci n-am alt ajutor farl de tine, nici alti
folositoaregrabnicd, nici alti mAngdietoarebunl, ci
numai pe tinc, o Maica lui Dumnezeu,ca si mi
pizeqti qi si mi acoperi in vecii vecilor.Amin.

RUGACIUNILE

DIMINETII

2I

Apoi:

Cuvine-secu adevirat sd te fericim, Niscitoare de


Dumnezeu,cea pururea fericitl qi prea nevinovati gi
Maica Dumnezeului nostru. Ceeace eqti mai cinstiti
dec6t heruvimii qi mai miritl, firl de aseminare,
decdt serafimii, care, fird striciciune, pe Dumnezeu
Cuvdntul ai niscut, pe tine, cea cu adevirat
Niscdtoarede Dumnezeu,te mirim.
:

Slav5,.,$i acum...,Doamne,miluicqtc(de 3 ori). Pirintc, trinecuvintezA,li otpustul.

RANDUIALA MIEZONOPTICII
DIN TOATE ZILELE
Preotul,cu epitrahilulpe grumaz,din fafa uqilorimpiriteqti,
cu dvcra inchisi, di binccuvintarca,zicind:
BinecuvAntat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum qi
pururea qi in vecii vecilor.
Amin. Slavri fic, Dumnczcul nostru, slave tic. Impitratc ccresc...'
Sfintc Dumnezeule...(Se l'ac trei inchiniciuni, iar daci estc post, se fac
trci mctanii).
Slavn...,$i acum..., Prcasfinti Treime..., Doamnc, miluicgtc (de 3 ori),
Slavi...,,$i acum...,Tatil nostru...,Ci a Ta estcImpdriJia..,, Doamne,,miluieftc (dc 12 ori). Slavi... $i acum...,Vcnifi sn nc inchinitm...(dc 3 ori). in
accsttimp prcotul sc inchinir, dc trci ori, qi intri in Slhntul altar, pc ufa
dinsprc miazizi, $i indatir la stranir Psalnrul 50: Miluieqtc-mi, Dumnezcule...(cautl la pag. 12),apoi Catismaa ;aptcsprczccca,
Psalmul 118.
Starcaintii:

Arericifi cei fhri prihani in cale,care umbld in


l' LegcaDomnului. Fericifi cei ce pizesc poruncile [,ui si-L cauti cu toati inima lor, ci n-au umblat

RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILELE

in cdile Lui cei ce lucreazi fdridelegea. Tu ai poruncit ca poruncile Tale si fie pizite foarte. O, de s-ar
indrepta cdile mele, ca si pizesc poruncile Tale!
Atunci nu mi voi ruqina cind voi ciuta spre toate
poruncile Tale. Liuda-Te-voi intru indreptarea
inimii, ca si invi( judeci{ile dreptn{ii Tale. indreptirile Tale voi pizi; nu mi parisi pini in stirqit.
Prin ce igi va indrepta tinirul caleasa? Prin pizirea
cuvintelor Tale. Cu toati inima Te-am cdutat pe
Tine; si nu mi lepezi de la poruncile Tale. in inima
mea am ascunscuvintele Tale, ca si nu greqesctie.
Binecuv6ntat eqti, Doamne, invafi-mi indreptdrile
Tale. Cu buzele am rostit toate judeci(ile Tale. tn
calea mirturiilor Tale m-am desfitat, ca de toati
bogd{ia. La poruncile Tale voi cugeta qi voi cunoaqte
ciile Tale. La indreptirile Tale voi cugeta Ei nu voi
uita cuvintele Tale. Rispldteqte robului Tiu! Voi trii
qi voi pizi poruncile Tale. Descoperi ochii mei gi voi
cunoaqteminunile din Legea Ta. Striiin sunt eu pe
pimint, sd nu ascunzi de la mine poruncile Tale.
Aprins e sufletul meu de dorirea judecdfilor Tale, in
toati vremea. Certat-ai pe cci mindri; blestema(i
sunt cei ce se abat de la poruncileTale.Ia de la mine
ocara qi defiimarea, ci mdrturiile Tale am pizit.
Pentru cd au qezutcdpeteniilegi pe mine mi cleveteau, iar robul 'Idu cugeta la indreptirile Tale. Cd
mirturiile Tale sunt cugetareamea, iar indreptirile
'Tale,
sfatul meu. Lipitu-i-a de pdm6nt sufletul meu;

RUGACIUNI. RANDUIELI SI SLUJBE

viazi-md, dupi cuvintul Tiu' Vestit-am ciile mele 9i


m-ai auzit; inva{i-md indreptirile Tale. Fi si in{eleg
calea indreptirilor Tale qi voi cugeta la minunile
Tale. Istovitu-s-a sulletul meu de supirare; intireqte-md intru cuvintele Tale. Depirteazi de la mine
caleanedreptifii qi cu Legea Ta mi miluieqte.Calea
adevirului am ales qi judecifile Tale nu le-am uitat.
Lipitu-m-am de mirturiile Tale, Doamne, si nu mi
ruqinezi. Pe calea poruncilor Tale am alergat, cfrnd
ai lnrgit inima mea. Lege pune mie, Doamne 9i calea
indreptirilor Tale o voi pdzi pururea. Infelepfeqte-mi
qi voi ciuta Legea Ta qi o voi pizi cu toati inima
mea. PovifuieEte-mi pe cirarea poruncilor Tale, ci
aceastaam voit. Pleaci inima mea la mirturiile Talet
qi nu la licomie. intoarce ochii mei ca si nu vadi
deserticiuneal in calea Ta viazi-mi. Implineqte
robului Tiu cuvintul Tiu, care estepentru cei ce se
tem de Tine. indepdrteazi ocara de care mi tem,
cdci judeci{ile Tale sunt bune. Iati, am dorit poruncile Tale; intru dreptatea Ta viazi-mi. Si vini peste
mine mila Ta, Doamne, mAntuirea Ta, dupi cuventul Tiu, qi voi rispunde cuvint celor ce mi ocirisc
ci am nidijduit in cuvintele Tale. SI nu indepirtezi
din gura mea cuvintul adevdrului, p6ni in sfirqit,
ci intru judeci{ile Tale am nddijduit, qi voi pdzi
Legea Ta pururea, in veac qi in veacul veacului. Am
umblat intru lirgime, ci poruncile Tale am cdutat.
Am griit despre mirturiile Tale inaintea implra-

RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILELE

25

{ilor, qi nu m-am ruqinat. Am cugetat la poruncile


Tale pe care le-am iubit foarte. Am ridicat miinile
mele la poruncile Tale, pe care le-am iubit, qi am
cugetat spre indreptirile Tale. Adu-fi aminte de
cuvdntul Tiu, cdtre robul Tdu, intru care mi-ai dat
nidejde. Aceasta m-a mingdiat intru smereniamea,
cici cuvintul Tiu m-a viat. Cei mindri m-au batjocorit peste misurd, dar de la Legea Ta nu m-am
abitut. Adusu-mi-am aminte de judeci{ile Tale cele
din veac,Doamne, qi m-am mingiiat. Mihnire m-a
cuprins din pricina plcitoqilor, care pdrisesc Legea
Ta. Cintate erau de mine indreptirile Tale, in locul
pribegiei mele.Adusu-mi-am aminte de numeleTiu,
Doamne,qi am pizit LegeaTa. Aceastas-a licut mie,
ci indreptdrile Tale am ciutat. Partea mea eEti,
Doamne, zis-am si plzesc Legea Ta. Rugatu-m-am
fefei Tale, din toati inima mea, miluiegte-mi dupd
cuvintul Tiu. Cugetat-am la ciile Tale qi am intors
picioarele mele spre mirturiile Tale. Gata am fost qi
nu m-am tulburat sd pdzescporuncile Tale. Funiile
picitoqilor s-au infAEuratimprejurul meu, dar Legea
Ta n-am uitat. La miezul nopfii m-am sculat ca si Te
laud pe Tine pentru judeci{ile dreptnfii Tale. Pirtaq
sunt cu tofi cei ce se tem de Tine qi pizesc poruncile
Tale. De mila Ta, Doamne, este plin tot pim6ntul;
indreptirile Tale mi inva{i. Bundtate ai fdcut cu
robul Tiu, Doamne,dupi cuvintul Tiu. tnvafi-mi
bunitatea, invi{itura qi cunoqtin(a,cd in poruncile

RUGACIUNI.RANDUIELI SI SLUJBE

Tale am crezut. Mai inainte de a fi umilit, am gregit;


pentru aceastacuvintul Tiu am pizit. Bun eqti Tu,
Doamne, qi intru bunitatea Ta, inva{i-mi indreptirile Tale. Inmulfitu-s-a asupra mea nedreptatea
celor mindri, iar eu cu toati inima mea voi cerceta
poruncile Tale. Inchegatu-s-aca grisimea inima lor,
iar eu cu Legea Ta m-am desfitat. Bine este mie ci
m-ai smerit, ca sI invi{ indreptirile Tale. Buni-mi
este mie Legea gurii Tale, mai mult decit mii de
comori de aur qi argint.
Slavn...,$i acum...,Aliluia (de trei ori), cu inchiniciunl qi in Postul
Mare, cu metanii. Doamnc, miluicAtc (de trci ori), Slavi..., $i acum...
Starea a doua;

1 7f,6inileTale m-au ficut gi m-au zidit, infelepIVlleqte-mi gi voi invi{a poruncile Tale. Cei ce
se tem de Tine mi vor vedeaqi se vor veseli,ci in
cuvinteleTale am nndnjduit. Cunoscut-am,Doamne,
ci drepte sunt judecifile Tale qi intru adevir m-ai
smerit. Faci-se, dar, mila Ta, ca sd mi ming6ie,
dupi cuvintul Tiu, cdtre robul Tiu. SI vini peste
mine induririle Tale qi voi trii, ci Legea Ta cugetarea mea este. Si se ruqinezecei mindri, ci pe
nedrept m-au nedreptn{it; iar eu voi cugeta la
poruncile Tale. Si seintoarci spre mine cei ce setem
de Tine si cei ce cunoscmirturiile Tale.Si fie inima
mea I'dri prihanl intru indrcptirile Tale, ca si nu
mi ruqinez.Se topeqtesufletulmeu dupi mintuirea
Ta; in cuv6ntul Tiu am-nndnjduit. SfirEitu-s-au

RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILELE

ffi

ochii mei dupi cuvintul Tiu, zic6nd: <<Cindmi vei


mingAia?>>.Ci m-am ficut ca un foale la fum, dar
inclreptlrile Tale nu le-am uitat. Cite sunt zilelerobului Tiu? Cind vei judeca pe cei ce mi prigonesc?
Spusu-mi-au cdlcitorii de lege deqerticiuni, dar nu
sunt ca Legea Ta, Doamne.Toateporuncile Tale sunt
adevirl pe nedrept m-au prigonit. Ajuti-mi! Pu(in
a lbst de nu m-am sfdrqit pe pimint, dar eu n-am
pirisit poruncile Tale.Dupi mila Ta viazi-mi, qi voi
pizi mirturiile gurii mele. In veac,Doamne, cuvAntul Tiu rdm6ne in cer; in neam $i in neam. adevirul
Tdu. intemeiat-ai pimAntul Ei rimine. Dupi rAnduiala Ta rdmine ziua, cd toate sunt slujitoare fie.
De n-ar fi lbst Legea Ta gindirea mea, atunci aq fi
pierit intru necazul meu. In veac nu voi uita
indreptirile Tale, ci intr-insele m-ai viat, Doamne.
Al Tiu sunt eu, mintuieqte-mi, ci indreptirile Tale
am ciutat. Pe mine m-au aqteptatpicatoqii ca si mi
piardi. Mirturiile Tale am priceput. La tot lucrul
desivArgit am vizut sfirqit, dar porunca Ta estefird
de sfirEit. Ci am iubit Legea Ta, Doamne, ea toati
ziua cugetarea mea este. Mai mult decdt pe
vrijmagii mei m-ai in{clep{it cu porunca Ta, ci in
veac a mea este.Mai mult dec6t invi{itorii mei am
priceput, ci la mirturiile Tale este gindirea mea.
Mai mult decit bitrflnii am in(eles,ci poruncile
Taleam ciutat. De Ia toatd caleacearea mi-am oprit
p i c i o a r e l em e l e , c a s i p i z e s c c u v i n t e l e ' f a l e ,D e l a

{
l

.i
.ii

.rg

RUGACITJNI.
nANnuTnIT SI SI,UJBE

judecn{ile Tale nu m-am abitut, ci Tu ai pus mie


Lege. Cdt sunt de dulci limbii mele cuvintele Tale,
mai mult dec6t mierea, in gura mea! Din poruncile
Tale m-am ficut priceput; pentru aceastaam urit
toati calea nedreptifii. Ficlie picioarelor mele este
Legea Ta gi luminl clririlor mele. Juratu-m-am gi
m-am hotir6t si pdzesc judeci{ile dreptlfii Tale.
Umilit am fost pini in slhrqit; Doamne, viazi-ml
dupi cuvflntul Tiu. Cele de bunivoie ale gurii mele
binevoiegte-le,Doamne, qi judeci{ile Tale mi invafi.
Sufletul meu in miinile Tale este pururea qi Legea
Ta n-am uitat. Pusu-mi-au picdtoqii cursi mie, dar
de la poruncile Tale n-am riticit. Moqtenit-am
mdrturiile Tale in veac, ci bucurie inimii mele sunt
ele. Plecat-am inima mea ca si fac indreptirile Tale
in veac,spre rdsplitire. Pe cdlcdtorii de lege am urAt
qi Legea Ta am iubit. Ajutorul meu qi sprijinitorul
meu egti Tir, in cuvintul Tiu am nddijduit. Depirtafi-va de la mine cei ce vicleniJi qi voi cercetaporuncile Dumnezeului meu. Apdrl-md, dupi cuvintul
Tiu, qi md viazd qi sd nu-mi dai de ruEineaqteptarea
mea. Ajutd-mi qi md voi mintui gi voi cugeta la
indreptirile Tale pururea. Defdimat-ai pe tofi cei ce
se depirteazd de la indreptdrile Tale, pentru ci
nedrept estegindul lor. Socotit-am cilcitori de leg0
pe tofi picltoqii pimintului; pentru aceasta am
iubit mirturiile Tale, pururea. Stripunge cu liica Ta
trupul meu, ci de judeci{ile Tale m-am temut.

RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILELE

Ficut-am judecati qi dreptate; nu mi da pe mflna


celor ce-mi fac strimbitate. Primeqte pe robul Tiu
in bunitate, ca si nu mi cleveteascl cei m6ndri.
SfArgitu-s-auochii mei dupl mintuirea Ta gi dupi
cuventul dreptd{ii Tale. Fi cu robul Tiu dupi mila
Ta qi indreptdrile Tale mi invafi. Robul Tiu sunt
eu; infelep{eqte-mi qi voi cunoaqtemirturiile Tale.
Vremea este si lucreze Domnul, ci oamenii au stricat LegeaTa. Pentru aceastaam iubit poruncile Tale
mai mult dec6t aurul qi topazul. Pentru aceastaspre
toate poruncile Tale m-am indreptat, toati calea
nedreaptd am urit. Minunate sunt m[rturiile Tale'
pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu.
Aritarea cuvintelor Tale lumineazd qi in(elepfeqtepe
prunci. Gura mea am deschis qi am aflat, ci de
poruncile Tale am dorit.
Slavn...,$i acum...,Aliluia (de 3 ori), cu inchinlciuni, qi in Postul
Mare, cu metanii.Doamne,miluieqtc(de3 ori), Slavi.-.,$i acum.,,.
Stareaa treia:

judecata
f l a u t n s p r e m i n e E i m d m i l u i e q t ed. u p i
lr.-, Ta fati de cei ce iubesc numele Tiu. Pasii mei
indrepteazi-i, dupd cuvintul Tiu, qi sAnu md stipi=
neascdnici o firddelege. Izbdveqte-mdclc clevetirea
oamenilor gi voi pizi poruncile Tale. Fafa arat-o
robului Tiu qi mi inva{i poruncileTale. Izvoarede
lacrimi au virsat ochii mei pentru ci n-am pizit
-[a.
Legca
Drept eqti, Doarnne,qi drepte sunt judecifile'Iale. Poruncit-aicu dreptatemirturiile Tale qi

R U G A c t u Nnl i. n o u l E l . l $ t s r . u J B E

cu tot adevirul. Topitu-m-a rivna caseiTale, cd au


uitat cuvintele Tale vrijmaqii mei. Limurit cu foc
estecuvflntul Tiu lbarte qi robul Tiu l-a iubit pe el.
Tindr sunt eu qi del'iimat, dar indreptdrile Tale nu
le-am uitat. Dreptatea Ta este dreptate in veac qi
Legea Ta, adevirul. Necazuri qi nevoi au dat peste
mine, dar poruncileTale sunt gdndireamea.Drepte
sunt mirturiile Tale in veacl in{elepfeqte-mdqi voi fi
viu. Strigat-am cu toati inima mea: Auzi-mi,
Doamne! Indreptirile Tale voi ciuta. Strigat-am
cltre Tine: Mintuieqte-mi qi voi pizi mirturiile
Tale. Din zori m-am sculat gi am strigat: intru
cuvintele Tale am nldijduit. Deschis-amochii mei
dis-de-dimincafi,ca sd cugetla cuvinteleTale.Glasul meu auzi-I, Doamne, dupi mila Ta; dupi judecata Ta mI viazi. Apropiatu-s-au cei ce mi prigonesc
cu faridelegc, dar de la Legea Ta s-au indepirtat.
Aproape eqti Tu, Doamne, qi toate poruncile Tale
sunt adevirul. Din inceput am cunoscut,din mirturiilc Tale, ci in veac le-ai intemeiat pe ele. Vezi
smereniamea Ei mi scoate,ci LegeaTa n-am uitat.
JudecI pricina mea qi md izbiveqte;dupi cuvintul
TIu, fi-mi viu. Departe de pdcitoqi estemintuirea.
ci indreptirile Tale n-au ciutat. induririle Tale
multe sunt, Doamneqdupi judecata Ta mi viazi.
Mulfi sunt cei ce md prigonescqi mi necijesc,dar de
la mdrturiile Tale nu m-am abdtut.Vizut-am pe cei
nepricepu{iEi mi sfdrgeam,ci n-au pizit cuvintele
Tale.Vezicd poruncileTale am iubit, Doamne;intru

RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILF'LF.

I
;

31

mila Ta md viazi. Inceputul cuvintelor Tale este


adevdrul qi veEnice sunt toate judeci(ile drepti(ii
Tale.Cdpeteniilem-au prigonit in zadar; iar de cuvintclc Tale s-a infricoqat inima me.a.Bucura-mi-voi de
cuvintele Tale, ca qi cel ce a aflat comoari mare.
Nedreptateaam urit qi am disprefuit, iar Legea Ta
am iubit. De qapte ori pe zi Te-am ldudat pentru
judeci{ile dreptifii Tale. Pacemulti au cei ce iubesc
Legea Ta qi nu se smintesc.Aqteptat-am mdntuirea
Ta, Doamne,qi poruncile Tale am iubit. Pizit-a sufletul meu mdrturiile Tale qi le-a iubit foarte. Pdzit-am
poruncile Tale qi mirturiile Tale, ci toate cdile mele
inaintea Ta sunt, Doamne. Si se apropie rugiciunea
mea inaintea Ta, Doamne; dupi cuv6ntul Tiu mi
infelep{eqte.Si ajungi cererea mea inaintea Ta,
Doamnel dupi cuvintul Tiu mi izbiveqte. Sd
rdspindeascd buzele mele laudi, ci m-ai invi{at
indreptirile Tale. Rosti-va limba mea cuvinteleTale,
ci toate poruncile Tale sunt drepte. Mina Ta si md
m6ntuiascd, ci poruncile Tale am ales. Dorit-am
mintuirea Ta, Doamne, qi Legea Ta cugetareamea
este.Viu va fi sufletul meu EiTe va liuda Eijudeci{ile
Taleimi vor ajuta mie. Rdtdcit-amca o oaiepierduti;
cauti pe robul Tiu, ci poruncile Tale nu le-am uitat.
Slavn...,$i acum...qi indatS:

'Ihtil
red intru Unul Dumnezeu,
Atot{iitorul,
Ficitorul cerului ;i al pimintului, al tuturor
celor vizute si nevdzute.

32

RUGACIUNI. RANDUIELI SI SLUJBE

$i intru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Niscut, Care din Tatil S-a niscut, mai
inainte de tofi vecii; Lumini din Lumini, Dumnezeu
adevirat din Dumnezeuadevirat, ndscut,nu flcut;
Cel de o liin{i cu Tatil, prin Care toate s-au ficut.
Care, pentru noi oamenii qi pentru a noastrl mintuire, S-a pogorfft din ceruri qi S-a intrupat de la
Duhul SfAnt qi din Maria Fecioara gi S-a flcut om.
$i S-a rnstignit pentru noi in zilele lui Ponfiu Pilat
qi a pitimit qi S-a ingropat;
$i a inviat a treia zi, dupd Scripturi;
$i S-a innl{at la ceruri qi qadede-a dreapta Tatilui;
$i iariqi va sd vini cu slavi, si judece viii gi
mor{ii, a Cirui impiri{ie nu va avea sfirqit.
$i intru Duhul Sf,int, Domnul de viafd Ficltorul,
Care din Thtil purcede,Cel ce,impreuni cu Tatdl qi cu
Fiul, esteinchinat qi slavit, Care a griit prin prooroci.
Intru una, sfinti, soborniceasci qi apostoleasci
Bisericd.
Mirturisesc un botez spre iertarea picatelor.
Aqtept invierea morfilor.
$i viafa veacului ce va sd fie. Amin.
Sfinte Dumnczeulc...,
cu trei inchiniciuni. Preasfinti Treime....
Tatil nostru...,Ci a Ta cstcimparn{ia...
Apoi troparclcacestea,
glasulal SJea:
Iati, Mirele vine in miezul nopfii gi t'ericiti estesluga pe care
o va afla priveghind; dar nevrednici esteiar:iqi pe care o va afla
lenevindu-se. Vezi dar, suflete al meu, cu somnul si nu te
ingreuiezi, ca si nu te dai morfii qi afard de impirifie
si te

*
!,
$l

nANnuIaIa

MIEZ0NOPTICII DIN TOATE ZILELF.

incui. Ci te deqteapti, strigind: SfAnt, Sfhnt, SfAnt eqti, Dumnezeulelpentru Niscitoarea de Dumnezeu,miluieqte-nepe noi,
Slavi...,

La ziua cea infricoqitoare gindind, suflete al meu, privegheazi, aprinzrindu-(i candelata, cu untdelcmn lumin6nd-o,
cd nu qtii cAnd va veni la tine glasul ce va zice: <Iati Mirele!>>.Vezi dar, sullete al meu, si nu dormitezi, cici vei
rdmine afirri, batind ca qi cele cinci l'ecioare.Ci, in priveghere,agteapt5,ca si intdmpini pe Hristos, cu untdelemn de
ungere,qi-{i va da {ie cimara cea dumnezeiascia slaveiSale.
al Nascitoarei
dc Dumnezeu:
$i acum...,
Pe tine, zidul cel nebiruit, int:irirea mintuirii, Niscitoare
de Dumnezeu,Fecioari, te rugim: Sfaturile celor potrivnici
le risipeqte,intristarea poporului tiu in bucurie o intoarce,
fara ta o apdri qi o ajutd, pentru pacealumii te roagi, cd tu
eqti,Ndscitoare de Dumnezeu,nidejdea noastri.
Doamne, miluicltc (de 40 de ori) qi rugiciunca aceasta:

rI

el ce, in toatd vremea qi in tot ceasul,in cer $i


\-rpe pimint, eqti inchinat gi slivit, Hristoase
Dumnezeule, indelung-ribditorule. Mult-milostive
qi Mult-milos6rde; Care pe cei drep{i iubegti qi pe cei
picitoqi miluieqti; Care pe tofi chemi la mintuire
pentru figiduinfa bundtifilor ce au si fie; insufi,
Doamne, primeEte qi ruglciunile noastrein ceasul
acesta qi indrepteazd via(a noastrd spre poruncile
Tale; sufletele noastre le sfin{eqte,trupurile curifeqte,cugeteletndrepteazi,gdndurile curdfeqtegi ne
izbiveqtepe noi de tot necazulcelor rele qi al durerii.

I
3 - CEASLOV

RUGA

RANDUIEI,I I ST,UJBE

lnconjoard-ne pe noi cu sfin{ii Tdi ingeri, ca' prin


mijkrcirea lor, fiind pnzifi qi povi{uifi' si ajungem la
unirea credin{ei qi la cunoqtin{a slavei Tale celei
neapropiate,ci binecuvintat eqtiin vecii vecilor.Amin'
Doamne, miluicqtc (dc 3 ori), Slavir..,,$i acttm..,

Ceea ce egti mai cinstiti decit heruvimii qi mai miritd,


fird de aseminare, decit serafimii, care,liri striciciune, pe
Dumnezeu-Cuvintul ai niscut, pe tine, cea cu adevdrat
Niscitoare de Dumnezeu,te mdrim.
Pirintc!
binecuvinteazi,
Strana:intru numele.f)omnului,
Preotul:
)umnezeule, milostiveqte-Tcspre noi;i ne binecuvinteazi, lumineazi flalaTa spre noi qi ne miluieqte.
$i daci esteAliluia sau Postul Mare, se zice rugiciunea aceastaa
SfAntuluiEfrem Sirul, in trei stAri, cu trei metanii mari:
Doamne gi Stipinul vie{ii mele, duhul trindiviei' al grijii
de multe, al iubirii de stipinie qi al grnirii in degert, nu mi-l
da mie (o metanie).

Iar duhul curl{iei, al gffndului smerit, al rdbdirii qi al


dragostei,diruieqte-l mic, slugii Tale (o mctanic).
Aqa, Doamne, Impirate, ddruieEte-mi ca si-mi vdd
greqelilemele qi sd nu osindesc pe fratele meu, ci binecuvintat eqti in vecii vecilor.Amin (o mctanie).
sezic acestcpatru stihuri,tot in trei
$i, dupnrugiciuncaaceasta,
stiri, cu 12inchiniciuni:
f)umnezeule,milostiv tii mie pacitosul (o inchindciunc).
Dumnezeuleo curifegte-mi
inchindciu ne).

pe mine

picitosul

(o

9
s

ff:
RA.NDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILELE

35

Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mAntuieqte-mi (o


inchiniciune).

Firi

de numdr

am gregit, Doamne, iarti-mi

(o

inchiniciune).
$i, pc urmi, iariqi rugdciunca Sfintului Efrem Sirul, toati, cu douA
inchindciuni, qi la slhrEit cu o metanic mare: Doamnc qi Stnpinul viefii
m e l e . .A
, poi:

Rugiciunea aceastaa lui Mardarie:


*

iF

#
il
*

f
;

tipffne Dumnezeule,Pirinte Atotputernice,


Doamne.Fiule Unule-Ndscut.
IisuseHristoase
qi Duhule Sfinte, o Dumnezeire,o Putere, miluiegte-md pe mine, picitosul, qi, cu judecdjile care qtii,
m6ntuieqte-mdpe mine, nevredniculrobul Tdu, ci
binecuvintat eqti in vecii vecilor. Amin.
Iar daci nu cstc Aliluia sau Postul Marc, se omit rugiciunea
Sfintului Elicm Sirul: Doamnc 9i Stnpinul vic(ii mclc...qi mctaniile qi
se zicc numai rugdciunca dc mai sus: Stapenc Dumnczculc, Pirintc
atotputernice...Apoi sc zice: Vcnili sd nc inchinim.., (dc 3 ori), qi

Psalmul120
p idicat-am ochii mei la mun{i' de unde va veni
I\ajutorul meu.Ajutorul meu de la Domnul, Cel
ce a frcut cerul qi pimintul. Nu va lisa sd se clatine
piciorul tiu, nici nu va dormita cel ce te pizeqte.
Iatd, nu ya dormita, nici nu va adormi Cel ce pizeqte
pe Israel. Domnul te va pizi pe tine; Domnul este
acoperim6ntul tiu, de-a dreapta ta. Ziua soarelenu
te va arde, nici luna, noaptea.Domnul te va pizi pe
tine de tot riul; pizi-va sufletultiu. Domnul va pizi
intrarea ta qi iegireata de acum Ei pinn in veac.

ll

|1

36

RUGACIUNI. NANIUTNLT SI SI,UJBE

Psalmul133

Tati acum binecuv6ntafipe Domnul toate slugile


IDomnului, care stati in casa Domnului, in
cur{ile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridica{i
miinile voastre spre cele sfinte gi binecuv6nta{i pe
Domnul. Te va binecuv6ntaDomnul din Sion, Cel ce
a ficut cerul gi pimdntul.
Slavd.,.,
SlintcDumnezeule
...,trei inchiniciuni,Preasfinti
$i acum...,
Treimc...,
Tatil nostru...
glasulal 2-lea:
Apoi tropareleacestea,
Pomeneqte,Doamne, ca un bun pe robii Tii gi, cite in
viafi au greqit,iarti-le; ci nimeni nu esteliri de picat, lard
numai Tu, Cel ce pofi qi celor adormi{i a le da odihni.
Cel ce, prin adAncul in{elepciunii, cu iubirea de oameni,
toate le chiverniseqti, qi ceea ce este de folos tuturor le
diruiegti, Unule, Ziditorule, odihneqte, Doamne, sufletele
adormifilor robilor Tii, ci spre Tine nddejdea Ei-au puso
spre Ficitorul gi Ziditorul qi Dumnezeul nostru.
Slavi...,

Cu sfin{ii odihneqte, Hristoase, sufletele adormifilor


robilor Tii, unde nu este durere, nici intristare, nici suspin,
ci via{i liri de slhrgit.
al Nlscetoarci
deDumnezeu:
$i acum...,
Fericimu-te pe tine toate neamurile, Niscitoare de
Dumnezeu, Fecioari, ci, intru tine, Cel neinciput, Hristos
Dumnezeulnostnl, a binevoit a incipea. Fericifi suntem qi
noi, folositoare pe tine avAndu-te,ci ziua gi noaptea te rogi
pentru noi. Pentru aceasta, liudindu-te, strigim fie:
Bucuri-teocr.eace egti plini de haroDomnul estecu tine.

RANDUIALA MIEZONOPTICtr DIN TOATE ZILELI'

37

Apoi Doamn, miluicqtc (de 12 ori) qi

Rugdciuneaaceasta:

-Domenegteo
Doamne, pe cei ce intru nidejdea
I invierii qi a viefii veqniceau adormit, pe pirinfii qi fra{ii nogtri, qi pe tofi care, in cucernicic qi in
credin{i, s-au slvirqit; qi iarti lor toati greqealacea
de voie qi cea ffiri de voie, cea cu cuventul, sau cu
fapta, sau cu g6ndul, qi-i aqazi pe dffngii in Iocuri
luminoase,in locuri ricoroase, in locuri de odihni,
de unde a fugit toati durerea, intristarea gi suspinul,
unde cercetareafe{ei Tale veseleqtepe tofi sfin{ii Tdi
cei din veac. Diruieqte lor Ei noui impdrifia Ta qi
impirtiqirea buniti{ilor Tale celor negriite qi veqnice
qi desfrtarea vie{ii Tale celei nesfirqite qi fericite. Cd
Tu eqti viafa qi invierea qi odihna robilor Tdi celor
adormifi, Hristoase,Dumnezeul nostru, gi fie slavd
inllflm, impreund cu Cel frri de inceput al Tiu
Pirinte qi cu Preasfintul gi Bunul qi de via{i frcdtorul
Tdu Duh, acum qi pururea Eiin vecii vecilor.Amin.
pururea Fecioari, Maica lui Hristos
Preamiriti
Dumnezeu,du rugdciunea noastri la Fiul tiu qi Dumnezeul
nostru qi cere si mAntuiasci, pentru tine, sulletelenoastre.
Nidejdea mea este Tatil, sciparea mea este Fiul, acoperim6ntul meu este Duhul Sf?nt: Treime Sf'6ntd.slavl Tie.
Glasul al 6-lea:

Miluieqte-nepe noi, f)oamne,miluieqte-nepe noioci, nepricepAndu-nede nici un rlspuns, aceastirugdciuneaducemfie,


ca unui StnpAn,noi pacatoqiirobii Tii; miluieqte-nepe noi.

'I

f,

38

RUGACIUNI, RANDUIEI,I

$I SLUJBE

Slavh,..,

Doamne, miluiegte-nepe noi, cd intru Tine am nidijduit;


nu Te minia pe noi foarte, nici pomeni frradelegile noastre,ci
cauti qi acum ca un milostiv gi ne izbiveqtepc noi de vrijmaqii
noqtri,ci Tu eEtiDumnezeulnostru qi noi suntempoporul Tiu,
to{i lucrul miinilor Tale qi numeleTiu chemim.
Si acum....al Niscitoarci dc Dumnczcu:

Uqa milostivirii deschide-onoui, binecuvAntati Niscitoare de Dumnezeu, ca si nu pierim cei ce nidijduim intru
tine, ci sd ne m6ntuim prin tine din nevoi, ci tu eEti mAntuirea neamului creqtinesc.
in timpul troparelorde umilinti, prcotuliescdin Sfintul Altar in
fa(a uqitor impiriteiti

li, cu lata cltrc rdsirit, zicc ectenia:

Miluieqte-ne pe noi, Dumnezeule, dupi mare mila Ta,


rugdmu-ne Jie, auzi-ne gi ne miluieqte.
Doamne,miluicttc(dc3 ori).
inci ne rugim pentru ca sd sepizeasci sfint locaqulacesta, (ara aceasta qi toate oragele gi satele: de boali, de
foamete,de cutremur, de potop, de foc, de sabie,de ndvllirea
altor neamuri asupra noastri qi de rlizboiul cel dintre noi;
pentru ca milostiv, blind qi lesneiertitor si lie noui Bunul
si Iubitorul de oameni Dumnezeul nostru' sI indepirteze qi
sa imprigtie toatd minia care sc pornette asupra noastri qi
si ne izbiveascd pe noi de mustrarea Lui cea dreaptS,care
este asupra noastri, qi si ne miluiasci pe noi.
Doamnc, miluicqtc (dc 3 ori).

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule,Mintuitorul nostru, nidejdea tuturor marginilor pimAntului qi a celorce sunt pe mare
departe qi, milostive Stip6ne, milostiv lii nouh, la{i de
picatele noastreqi ne miluiegtepe noi.

RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZII,ELE


alrr

ry
f
i!:
4'

39

Preotul zice ecfonisul:

Ca milostiv qi iubitor de oameni Dumnezeueqti qi Jie


slavi inil{im, Tatilui qi Fiului qi Sthntului Duh, acum qi
purureaqi in vecii vecilor.
Strana:Amin.Preotul:

l*

Slavd !ie, Hristoase, Dumnezeul nostru, nidejdea noastri, slava Tie.


Strana: Slavi..., $i acum..,,Doamne, miluicqtc (de 3 ori), Pirinte,
binecuvinteazA... Iar preotul, intorcindu-sc cu fafa citre credincioqi,
zice otpustul ccl mic:

Hristos, Adeviratul Dumnezeul nostru, pentru rugiciunile Preacuratei Maicii Sale, ale preacuvioqilor qi de
Dumnezeupurtdtorilor pirin{ilor noqtri qi pentru ale tuturor
sfinfilor, si ne miluiascl qi sd ne mintuiasci pe noi, ca un
bun qi de oameni iubitor.
Apoi, plecindu-sepreotul cltre strini, iqi cereobiqnuitaiertare,
zic6nd:

BinecuvAntafigi mi ierta(i pe mine,picitosul!


Iar fraJii rispund:

Dumnezeu sd te ierte gi sd te miluiasci, pirinte sfin{ite.


Apoi preotul seintoarce citre risirit

qi zice ecteniaaceasta:

Si ne rugdm pentru pacealumii.


Pentru buna sporire gi intirirea dreptslivitorilor creqtini.
Pentru Prea Fericitul Pirintele nostru (N), Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Romine [pentru (inalt-) Prea Sfin{itul
(Arhi-) Episcopul(qi Nlitropolitul)nostru (N)1,9i pentru to{i
fra{ii noqtri cei intru Hristos.

ffi

RUGACIUNI, RANDUIELI

Pentru binecredinciosul popor romin de pretutindeni,


pentru c6rmuitorii {nrii noastre,pentru mai marii oraEelor
gi ai satelor gi pentru iubitoarea de Hristos oaste.
Pentru cei ce ne urisc qi pentru cei ce ne iubescpe noi.
Pentru cei ce ne miluiesc qi ne slujescnoui.
Pentru cei ce ne-au cerut noui, nevrednicilor,si ne rugdm
pentru d6nqii.
Pentruizbivirea celor robifi.
Pentru pirin{ii qi frafii noEtri care sunt departe.
Pentru cei ce cdlitoresc pe uscat,pe ape, qi prin aer.
Pentru cei ce zac in neputinfe.
Sdne rugim qi pentru imbelqugarearoadelor pimintului.
Pentru arhiereiiortodocqi.
$ pentru tofi ortodocqii creqtini.
Sd ne rugim pentru conducntorii {irii.
Pentru ctitorii slhntului Iocaquluiacestuia.
Pentru pirin{ii gi invnfltorii noqtri.
Pentru to{i cei mai inainte adormifi, pnrin{i $i frati ai
noqtri, dreptcredinciogi, care odihnesc aici qi pretutindeni.
Si zicem qi pentru acegtia.
Doarrrrrr. miluieqte (de 3 ori).

Pentru rugiciunile Slinfilor Pdrin(ilor noqtri, Doamne


IisuseHristoase,Fiul lui Dumnezeu,miluieqte-nepe noi.Amin.
Se cuvine a qti cd aqa sc citqteMiezonoptica din toatc zilele pcste
toatl siptAmena, afarA de simbita, duminica qi cind cstc Privcghcrc.

s,

!s
st
,a
.rd.

l|$

rffi
irf
T

r
*

RANDUIALA

MIEZONOPTICIIDIN SAMBETE
Preotul, cu epitrahilul pe grumaz, din fafa uEilor impiriteqti, cu
dvera inchisl, face inceputul, dupd obicei, zicflnd: Binecuvintat este
Dumnczcul nostru,.. Strana: Amin. Slavn Tic, Dumnczcul nostru, slavi
tic! impnrate ceresc..., Sfinte Dumnezeulc...,Prcasl'inti Trcime...,
Tatil nostru...,Ci a Ta cstc impAralia...,Doamnc, miluicqtc (de 12 ori),
Slavd...,$i acum...,Vcnifi si nc inchinim... (de 3 ori). Prrotul seinchini
dc trei ori qi intrd in sthntul altar. Apoi Psalmul 50: Miluiegte-mi,
Dumnezeule...(cauti la pag. l2), $i Catisma a noua:

Psalmul64
fie ti se cuvine cintare, Dumnezeule,in Sion Ei
{ Tie fi se va implini fngnduinfain lerusalim.
Auz-irugiciunea mea; citre Tine tot trupul va veni.
Cuvintele celor firi de lege ne-au biruit pe noi qi
nelegiuirilenoastre Tu le vei curi{i. Fericit estecel
pe care l-ai alesgi l-ai primitl locui-va in cur(ile Tale.
Umple-ne-vomde bunltn{ile caseiTale; sf6nt este

42

RUGACIUNI, RANDUIELI SI SLUJBE

locagul Tdu, minunat in dreptate. Auzi-ne pe noi,


Dumnezeule,Mintuitorul nostru, nidejdea tuturor
marginilor pimintului gi a celor de pe mare, departe.
Cel ce gitegti munfii cu tiria Ta, incins fiind cu putere; Cel ce tulburi ad6ncul mirii qi vuietul valurilor
ei. Tulbura-se-vor neamurile Ei se vor spiimAnta cei
ce locuiesc marginile, de semneleLui; iesirile diminefii qi ale serii le vei veseli.Cercetat-aipimintul qi
l-ai adipat pe el, bogdfiile lui le-ai inmultit; riul tui
Dumnezeus-a umplut de api; gitit-ai hrana lor, ci
aqa este gitirea Ta, Adapi brazdele lui, inmulfeqte
roadele lui qi se vor bucura de picituri de ploaie,
risirind. Vei binecuv6nta cununa anului bunitnfii
Tale gi cimpiile Tale se vor umple de roade grase.
Ingriqa-se-vor pigu^nilepustiei qi cu bucurie dealurile se vor incinge. Imbricatu-s-au piqunile cu oi qi
viile vor inmul{i gr6ul; vor striga qi vor c6nta.
Psalmul 65

trigafi lui Dumnezeu tot pim6ntul. Cinta{i


9numele Lui; da{i slavi laudei Lui. Zice(i lui
Dumnezeu: Cdt sunt de infricositoare lucrurile Tale!
Pentru mulfimea puterii Tale, Te vor linguqi
vrijmaqii Tni. Tot pimAntul si se inchine Tie Si sI
c6nte tie, sd c6nte numelui Tnu. Venifi qi veclefi
lucrurile lui Dumnezeu, Cel infricoEitor in sl'aturi,
mai mult decit liii oamenilor. Cel ce preface marea
in uscat,prin riu vor trecc cu'piciorul.Acolo ne vom
veselide D6nsul,de Cel ce stip6neqtecu putereaSa

nANoUIq.IA MIEZONOPTICII DIN SAMBETE

veacul. Ochii Lui spre neamuri privesc; cei ce se


rizvritesc si nu se inal{e intru sine. Binecuv6nta{i
neamuri pe Dumnezeul nostru 9i face{i si se audi
glasul laudei Lui, care a dat sufletului meu via(d qi
n-a lisat si se clatine picioarele mele. Ci ne-ai cercat pe noi, Dumnezeule,cu foc ne-ai limurit pe noi,
precum se limureqte argintul. Prinsu-ne-aipe noi in
cursi; pus-ai necazuri pe umirul nostru; ridicat-ai
oameni pe capetele noastre, trecut-am prin foc qi
prin api qi ne-ai scosla odihni. Intra-voi in casaTa
cu arderi de tot, implini-voi fie fngiduin{ele mele,
pe care le-au rostit buzele mele qi le-a griit gura
mea, intru necazul meu. Arderi de tot grase Yoi
aduce fie, cu tdmiie qi berbeci; I{i voi jertfi boi qi
{api. Veni{i de auzifi to{i cei ce vi temefi de
Dumnezeu qi vd voi povesti cite a ficut El sufletului
meu. Citre Dinsul cu gura mea am strigat qi L-am
liudat cu gura mea. Nedreptatede am avut in inima
mea, se nu mi audi Domnul. Pentru aceastam-a
auzit Dumnezeul luat-a aminte glasul rugiciunii
mele. Binecuvintat este Dumnezeu,Care n-a depirtat rugdciunea mea qi mila Lui de la mine.
P s a l m u6l 6

T\umnezeule, milostiveqte-Tespre noi qi ne


fa(a Ta spre noi Ei
I-lbin".uninteazd,lumineazi
ne miluieqte,ca sd cunoagtempe pimint caleaTa, in
toate neamurile mintuirea Ta. Lduda-T'e-vor pe
Tine popoarele,Dumnezeule'lAuda-Te-vorpe Tine

I
popoareletoate.Veseleasci-se
qi si se bucure neamu_
rile, ci vei judeca popoarelecu dreptate Eineamurile
pe pimint le vei povi{ui.'Lluda-Te-vor pe Tine
popoarele, Dumnezeule. liuda-Te-vor pe Tine
popoarele toate. Pimintul qi-a dat rodul siu.
Binecuvinteazd-nepe noi, Dumnezeule,Dumnezeul
nostru. Binecuvinteazi-nepe noi, Dumnezeule,gi sd
se teami de Tine toate marginile pdmintului.
Sf"uA.-::,$i
acum...,Aliluia (de3 ori), Doamne,miluieqte...
(de3 ori),
^Slavl...,$i acum...

psalmul67

d se scoaleDumnezeu Ei si se risipeasci vrdjmaqii Lui qi si fugi de la fa{a Lui cei ce-L urisc
pe Dinsul. Precum se stingefumul, si se stingi; cum
se topeqte ceara de fafa focului, aqa si piard
pdcitogii de la fa{a lui Dumnezeu, iar drepfii si se
bucure Ei si se veseleasciiinaintea lui Dumnezeu,si
se desfrteze intru veselie. Cintafi lui Dumnezeu.
c6nta{i numele Lui, gitifi calea Celui ce stribate
pustia, Domnul este numele Lui, qi vi bucurafi
inaintea Lui. Sd se tulbure de fafa Lui, a pdrintelui
orfanilor qi a Judecitorului vdduvelor. Dumnezeu
estein locul cel sfint al Lui. Dumnezeuagazi pe cei
singuratici in casd, scoate cu vitejie pe cei legatriin
obezi, la fel, pe cei amirdfi, pe cei ce locuiesc in
morminte. Dumnezeule, cffnd mergeai Tu inaintea
poporului Tiu, cf,nd treceai Tu, prin pustie, pdm6ntul s-a cutremurat qi cerurile s-au topit qi Sinaiul s_a

RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN SAMBETE

F
;

45

clitinat de la fafa Dumnezeului lui Israel. Ploaie de


bunivoie yei osebi,Dumnezeule,moqtenirii Tale.Ea
a slibit, dar Tu ai intirit-o. Vietn{ile Tile locuiescin
eal intru bunititea Ta, Dumnezeule,purtat-ai grijn
de cel sirac. Domnul va da cuv6ntul celor ce vestesc
cu putere multi. impiratul puterilor va impirfi
prdzile poporului iubit. Daci ve{i dormi in mijlocul
mogtenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi
ca ale porumbifei qi spatele vostru ya striluci ca
aurul. Cind Implratul cel ceresc va imprigtia pe
regi in fara Sa, ei vor fi albi ca zdpada pe Selmon.
Munte al lui Dumnezeu este Muntele Vasan,munte
de piscuri este Muntele Vasan. Pentru ce, munfi cu
piscuri, pizmuifi muntele in care a binevoit Dumnezeusd locuiasci in el, pentru ci va locui in el pind
la sfirEit? Carele lui Dumnezeusunt mii de mii; mii
sunt cei ce se bucuri de ele. Domnul in mijlocul lor,
pe Sinai, in locaqul Siu cel sfint. Suitu-Te-ai la
inil{ime, robit-ai mulfime, luat-ai daruri de la
oameni, chiar qi cu cei rizvrdti[i ingnduifi au fost
sd locuiasci. Domnul Dumnezeu este binecuvfintat,
binecuvAntat este Dumnezeu zi de zi; si sporeasci
intre noi Dumnezeul mdntuirii noastre.Dumnezeul
nostru este Dumnezeul m6ntuirii gi ale Domnului
Dumnezgu sunt ieqirile morfii. Dar Dumnezeuv^
sfdrflma capetele vrijmaqilor Sii, creqtetul pirului
celor ce umbli intru greqelilelor. Zis-a Domnulr
<<DinVasanii voi intoarcel intoarce-voi pe vrijmaqii

RANDUIELI SI SI,UJBE

tii din adincurile mdrii, pentru ca si se afunde


piciorul tiu in singele lor qi Iimba c6inilor tii in s6ngelevrijmaqilor tiil>. Vizut-am, Dumnezeule.intrarea Ta. I izut-am intrarea Du-mnezeului
qi impnrat u l u i m e u i n l o c a q ucl e l s f d n t :l n a i n t em e r g e a uc i p e teniile, dupi ei cei ce c6ntau din strune, in mijloc
fecioarele,bitind din timpane qi zic6nd: <<inadunlri
binecuvintafi pe Dumnezeu,pe Domnul din izvoarele lui Israel!>>.
Acolo era Veniamin cel mai tinir, in
uimirel cipeteniile lui Iuda, povifuitorii lor, cipeteniile Zabulonului, cipeteniile Neftalimului Ei
ziceau: <<PorunceEte,
Dumnezeule,puterii Tale; intireqte,Dumnezeule,aceasti lucrare pe care ai ficut-o
noui. Pentru locagul Tiu, din Ierusalim, t1i vor
aduce impira(ii daruri. Cearti fiarele din trestii,
cearti taurii adunafi impotriva junincilor popoarelor, ca si nu fie depirtafi cei care au fost incercafi
ca argintul. Risipeqte neamurile cele ce voiesc
rizboaie>>.Veni-vor soli din Egipt; Etiopia va intinde
mai inainte la Dumnezeu mina ei, zicind: <impirifiile plmdntului, cintafi lui DumnezeuocAntati
Domnului. C6nta{i Dumnezeului Celui ce S-a suit
peste cerul cerului, spre rlsirit; iatd, va da glasul
Siu, glas de putere. Dafi slavd lui Dumnezeu!peste
Israel mire{ia Lui gi puterea Lui in nori. Minunat
este Dumnezeu intru slintii Lui" Dumnezeul lui
lsrael; tnsuqi va da putere qi intirire poporului Sdu.
Binecuv6ntatesteDumnezeu>.

nANnuu]-a MIEZONOPTICIIDIN SAMBETE

47

(de3 ori),
Slavn...,$i acum...,Aliluia (de3 ori), Doamnc,miluicqtc,..
Slavi....$i acum...
Psalmul 68

l\ fantuie$te-md. Dumnezeule,cA au intrat ape


la sufletul meu. Afundatu-m-am in
IVIpina
noroiul ad6ncului, care n-are fund. Intrat-am in
addncurile mirii qi furtuna m-a potopit. Ostenit-am
strigind, amor{it-a g6tlejul meu, sllbit-au ochii mei
nidijduind spre Dumnezeul meu. Inmul(itu-s-au'
mai mult decit perii capului meu, cei ce mi urlsc pe
mine in zadar.Intiritu-s-au vrijmaqii mei, cei ce mi
prigonescpe nedrept; cele ce n-am ripit, pe acelea
le-am plitit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea qi greqelilemele de la Tine nu s-au ascuns.
Si nu fie ruginafi, din pricina mea, cei ce Te aqteapti
pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici infruntafi pentru mine cei ce Te caute pe Tine, Dumnezeul
lui Israel. Ci pentru Tine am sul'erit ocari, acoperit-a batjocura obrazul meu. instriinat am fost de
frafii mei gi striin fiilor maicii mele, ci rivna casei
Tale m-a mancat qi ocirile celor ce Te ocirisc pe
Tine au cezut asupra mea. $i mi-am smerit cu post
sufletul meu gi mi-a fost spre ocari mie. $i m-am
imbricat cu sac qi am ajuns pentru ei de batjocuri.
impotriva mea griiau cei ce qedeauin por{i Eidespre
mine c6ntau cei ce beauvin. Iar eu,intru rugdciunea
'['ine,
Doamne,am strigat la timp binemea catre
'I'ale
plicut. Dumnezeule, intru mulfimea milei

'I

nANtumr-r
auzi-md,, intru adevdrul milei Tale. Mintuieqte-mi
din noroi ca sd nu mi afund; izbiveqte-mi de cei ce
mi urisc Ai din adincul apelor, ca si nu mi inece
vAltoarea apei, nici sa mi inghiti ad6ncul, nici si-qi
inchidn peste mine addncul gura lui. Auzi-mi,
Doamne, ci buni estemila Ta; dupd mulfimea induririlor TaIe cauti spre mine. Si nu-{i intorci fa{a Ta
de la credinciosul Tiu, cind md necijesc. Degrab
md auzi.Ia aminte la sulletul meu Ei-l mintuiegte pe
el; din m6inile vrijmaqilor mei izbivegte-mi, ci Tu
cunoqtiocara mea qi ruqinea mea qi infruntarea meal
inaintea Ta sunt tofi cei ce md necijesc. Zdrobit a
fost sufletul meu de ocdri Ei de necaz.$i am aqteptat
pe cel ce m-ar milui qi nu era, qi pe cei ce m-ar
mingiia gi nu i-am aflat. $i mi-au dat spre m6ncarea mea fiere qi in setea mea m-au adipat cu o(et.
Faci-se masa lor inaintea lor cursi, risplitire gi
sminteali; si se intunece ochii lor, ca si nu vadi, qi
spinarealor pururea o girboveqte.Varsi pestedinqii
urgia Ta gi minia urgiei Tale si-i cuprindi pe ei.
Faci-se curtea lor pustie qi in locaqurilelor si nu fie
locuitori. Ci pe care Tu t-ai bitut, ei l-au prigonit, qi
au inmulfit durerea rlnilor lui. Adaugi firidelege
la fdrddelegealor, qi si nu intre intru dreptatea Ta.
$tergi si fie din cartea celor vii gi cu cei drepfi si nu
fie scriqi. Sirac qi indurerat sunt euqmintuirea Ta,
Dumnezeule,si md sprijine:rsci.Liuda-voi numele
Dumnezeului meu cu cdntare qi-L voi preaslivi pe El

RANDUIALAMIEZoNopTICII lrx sANrsBtn

49

cu laudi. $i-I va pldcea lui Dumnezeu mai mult


dec6t vifelul tinir, cdruia ii cresc coarne gi unghii. Si
vadi siracii qi si seveseleascilcauta{ipe Dumnezeuqi
viu va fi sufletul vostru. Cd a auzit pe cei sdraci
Domnul, qi pe cei ferecafi in obezi ai Sii nu i-a urgisit.
Si-L laude pe El cerurile Ei pimintul, marea qi toate
cStese tirisc in ea. Ci Dumnezeuva mintui Sionul qi
se vor zidi cetifile Iudeii, qi vor locui acolo qi-l vor
moqteni pe el. $i seminfia credincioqilor Lui il va
stip6ni pe el qi cei ce iubescnumeleLui vor locui in el.
Psalmul69

umnezeule,spre ajutorul meu ia aminte!


Doamne,sn-mi ajufi mie gribeqtc-Te!Si se

rugineze Ei si se infrunte cei ce cauti sufletul meu;


sii seintoarci inapoi qi si se ruqinezecei ce-mi voiesc
mie rele. Intoarcd-se indati rugina{i cei ce-mi grdiesc mie: <<Bine,bine!>>.Si se bucure si si se veseleasci de Tine to{i cei ce Te cauti pe Tine, Dumnezeule,qi si zicl pururea cei ce iubesc mintuirea
Ta: <Slivit sI fie Domnul!>. Iar eu sirac sunt qi
sdrman, Dumnezeule,,ajutl-md! Ajutorul meu qi
lzbivitorul meu eEtiTul Doamne, nu zibovi!
Slavn...,$i acum...,Cred intru unul l)umnczcu(cautAla pag,31),
SfintcDumnezeulc,.,,
Prcasl'i.ntiTrcimc.,.,Tatdl nostru...,Ce a Ta cstc
impirifia...
Apoi troparele acestea,glasul al,2-lea:
a toate, buzele noastre le
Neziditi fire, Ficitorule
deschide ca sd vestim lauda'lh, strigAnd: SlAnt, Sf'6nt,,Sfint

4 - CEASLOV

50

RUGACIUNI. RANDUIELI SI SLUJBE

eqti, Dumnezeule; pentru Niscitoarea de Dumnezeu,


miluieqte-nepe noi.
Slavi....

UrmAnd pe pimint puterilor celor de sus,cAntarede biruin{i aducem tie, Bunule: Slhnt, SfAnt, Slhnt eqti, Dumnezeulelpentru Ndscitoareade Dumnezeu,miluieqte-nepe noi.
$i acum...
Din pat gi din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o
lumineazi, inima qi buzele mele le deschide,ca si Te laud pe
Tine, Slhntd Treime: Sldnt, Sl6nt, Sldnt egti, Dumnezeulel
pentru Niscitoarea de Dumnezeu,miluieqte-nepe noi.
Doamne, miluic;te (de 40 dc ori). Cel cc in toati vrcmca... (cautAla
pag. 33). Doamnc, miluieqte (dc 3 ori), Slavd...,$i acum...,Ceca cc cfti
mai cinstiti dccit hcruvimii..., Intru nunrclr Domnului binccuvintcazi,
Pdrintc! Preotul: Dumnczoulc,milostivcttc-Tcsprc noi qi nc binecuvinteazi... Apoi sc zicc rugiciunca: Stipinc Dumnczcule,,Pirintc atotputernicc... (cauti la pag. 35). $i

RugiciuneaSfintului Eustratie
livindu-Te, Te slivesc pe Tine, Doamne, ci ai
ciutat spre smerenia mea qi nu m-ai dat in
miinile vrijmaqilor, ci ai mAntuit din nevoi sufletul
meu. $i acum,Stipine, si mi acoperepe mine mena
Ta Ei si vini peste mine mila Ta, ci s-a tulburat
sufletulmeu qi durerosii cstesi iasi din acestticilos
gi intinat trup al meu. Ca nu cdndvavicleanulsfat al
celui potrivnic sd-l intimpine qi siJ impicdice intru
intuneric, pentru picatele cele fdcute de mine cu
negtiin{a qi cu Etiinfa in via(a aceasta,milostiv fii
mie. Stap6ne.qi si nu vadi sufletulmeu intunecatul

RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN SAMBETE

t
I

51

chip al viclenilor diavoli, ci si-l ia ingerii Tdi cei


strilucifi Ei lumina(i. Di slavi numelui Tiu celui
sfint qi cu puterea Ta mi ridici ta dumnezeiascaTa
judecati. C6nd ma vei judeca, sd nu md apuce pe
mine mAna stipinitorului lumii acesteia,ca si mi
arunce pe mine, picitosul, in adincul iadului; ci stai
lingi mine gi-mi fii mintuitor gi sprijinitor; pentru
ci muncile acesteatrupegti veseliesunt robilor Tii.
Miluieqte, Doamne, sufletul meu cel intinat cu
patimile vie{ii acesteiagi curat pe el, prin pocninfi qi
marturisire, il primeqte,ci binecuvintat egtiin vecii
vecilor.Amin.
Venifi si nc inchinim... (de 3 ori), Psalmul 120:Ridicat-am ochii mei
la mun{i..., Psalmul 133: Iati acum binecuvi.lltali pc Domnul toate
slugilc Domnului... (cauti la pag. 36). Slavn..., gi acum..., Slinte
I)umnezeule...,Preasfanti Treime...,Tatil nostru...$i troparele acestea:
Pomcncqte,Doamne, ca un bun pc robii Tni..., Ccl cc prin adf.ncul
in(elepciunii, cu iubirea dc oameni..., Slavd..., Cu slinJii odihnctte,
Hristoase...,$i acum...,Fericimu-te pe tinc toate ncamurilc, Niscitoare
de Dumnezeu... Doamne, miluiclte (dc 12 ori), apoi rugdciunea:
Pomcnc;te, Doamnc, pc cei ce intru nidcidca invicrii qi a vie{ii
ve;nicc... (cautl la Miczonoptica din toate zilele, pag. 37). Apoi cctcnia qi otpustul.

llr
$l

RANDUIALA
MIEZONOPTICIIDIN DUMINICI
Preotul, cu epitrahilul pe grumaz, din fafa uqilor implriteqti, cu dvera
inchisi, face inceputul, dupi obicci, zicS.nd: Binecuvantat este
Dumnczeul nostru... Strana: Amin. Slavi Jic, Dumnezeulnostru, shvi
tie! impnrate ceresc...,Slintc Dumnczculc..., Preasfinti Treime..., Tatil
nostru...,Ci a Ta esteimpirifia..., Doamnc miluicatc (de 12 ori), SlavI...,
$i acum.,.,Vcnifi sd nc inchinim... (de 3 ori). Preotul intri in sl6ntul altar.
psalmul 50: Miluicitc-mi, Dumnezeulc...(cautAh pag. 12).
$i indatn se zice Canonul Treimii (Troicqnicul),al glasului cc va fi d
r6.nd.$i, dupi canon, se centd Troparclc Treimicc, glasul al 2-lea:

Quvine-se,cu adevirat, a liuda pe Treimea cea intru tot


dumnezeiascd: pe Tatil Cel {dri de inceput qi a toate
lucrdtor, pe Cuvintul Cel impreuni fiird de inceput,Care,
din Tatil, mai inainte de veci, lird striciciune, S-a niscut, qi
pe Sfintul DuhoCel ce din Tatdl,lIrI de ani, purcede.
Cuvine-sr:'cu adevirat, a Te sldvi pe Tine,, DumnezeuCuvintul, de Care se inliicoqeazi gi se cutremurl heruvimii

RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN DUMINICI

f-t

qi Te slivesc puterile cereqti.Cel ce ai inviat a treia zi din


mormAnt, Hristoase, Ditltorule de via{i. cu fricd Te sldvim.
Si liudim to(i cum se cuvine pe Dumnezeu,cu cdntiri
dumnezeieqti:pe Tatil gi pe Fiul gi pe Duhul cel dumneze_
iesc,Stipdnia ceain trei lpostasuri, o impnri{ie qi o Domnie.
Si preaslivim Unimea cea dupd fiinfi, pe Cea in trei
Ipostasuri, pe Care o laudi tofi pimintenii gi o sldvesc
puterile cereqti,Cireia to{i cu credin{I I se inchini.
Domneasci incepitorie peste heruvimi si dumnezeiasci
StdpAnire, fird de aseminare, peste serafimi, Treimea cea
nedespdrfitli in unire, Ceea ce egti, dupi adevlr, dum_
nezeiascl Stip6nire, pe Tine Te slivim.
Tatilui, Celui firi de inceput qi Dumnezeu, Cuv6ntului,
Celui impreund IEri de inceput, 9i Duhului mi inchin. Fiinta
cea nedespir{iti, una impreunatiio Unimea cea intreit
n u m d r a t i , c u l a u d es d o m i r i m .

f
*

1*

Fulgerele Tale, cele cu raze strilucitoare, strilucegte_le


mie, f)umnezeul meu, Cel ce eqti in trei Ipostasuri,
Atotlhcdtorule; gi locag mi arati al slavei iale celei
neapropiate, luminati Ei purtitoare de luminl si neschim_
batd.
De Care se infricoqeazii qi se cutremuri heruvimii si_L
sliverc o^qtileingeregti, pe Cel ce din Fecioari, in chip de
negriit, S-a intrupat, pe Hristos, Dititorul de via{io cu frici
s5-[, slivim.
Slavi...,
Pirinte Atot{iitorule, Cuvinte al lui Dumnezeu,intru tot
Duhule Sfinte, o Putere qi un Chip, o impiri(ie, o Dum_
nezeireqi o Stipf,nire, miluieqtepe cei ce seinchini Tie.
-

RUGACIUNI,RANDUIELI SI SI,UJBE

54

$i acum,,.,
prin morfi vizind pe Fiul tiu, Preacurati Fecioard,inviat
cu cuviin{i dumnezeiasci, de bucurie negriiti lumea s-a
umplut, pe Acela slivindu-L qi pe tine mirindu-te.
guvine-se cu adevirat si te fericim, Niscitoare de
Dumnezeu, cea pururea fericiti qi prea nevinovat5'gi Maica
Dumnezeuluinostru.
Ceea ce eqti mai cinstiti decAt heruvimii qi mai miritd,
firi de aseminare, decit serafimii, care, firi striciciune, pe
Dumnezeu-Cuvintul ai niscut, pe tine, cea cu adevirat
Niscdtoare de Dumnezcu. te mirim.
PreaslhntdTreime,.,,Tatelnostru...,Ci a Ta
SfinteDumnezeule,..,
estc impdrhfia...' Ipacoi al glasului de rind. Doamnc, miluieftc (de 40
6s 61i). Slavi..., $i acum...,Ccca ce eqti mai cinstiti dccAt hcruvimii...,
intm numele Domnului, binccuvintazi, Pirintc! Protul: Dumnczcule,
milostivcqtc-Tcsprc noi gi nc binccuvinteazit...Apoi citeqte din lafa
uqilor impirdteqti, in genunchi, cu fata sprc apus, aceasti

Rugdciune citre PreasfAntaTreime


Facere a lui Marcu Monahul
A

fntru tot puternici qi de viafd ficdtoare gi incelpitoare de lumini Preasfintd Treime,Care, din
bunitate, toati fiptura lumii qi pe cea mai presusde
lume dintru nefiin{I ai adus-ogi, cu purtarea de griji'
o qi stipineEti; Care, dupi alte nespusefaceri de
bine ale Tale fa{i de neamul omenesc,pentru neputin{a trupeasci, ne-ai dinrit noui pociinfi, pini in
clipa mor{ii, nu ne lisa pe noi, ticiloEii, si murim in
faptele noastre cele rele, nici pe incepdtorul rnutifii
q i p i z m i t a r e { u l q i p i e r z d t o r u l s d - q ir 6 d i d e n o i . C i

II

RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN DUMINICI

s
I

t
#,

qtii, Indurate, cAta pizmuire qi vrajbd are asupra


noastrd qi citi este Ei pitimirea qi slibiciunea qi
nepurtarea noastri de grijl. Ci, Te rugim, nu ne
lipsi de bun6tifile Tale pe noi,, care Te m6niem in
toattr ziua qi in tot ccasul,prin cilcarea cinstitclor gi
de via{i frcitoarelor Tale porunci. $i toate greqelile
noastre, pe care le-am ficut in toatd viafa noastri,
pini in ceasulde acum, sau cu fapta, sau cu cuvintul, sau cu gflndul, ni le lasi gi ni Ie iartl. $i ne
invredniceqteca cealalti viafi a noastri si o sdvirqim
intru pociinfn qi in umilin{i qi intru paza sfintelor
Tale porunci. $i, cu orice fel de dezmierdare ingelindu-ne, in multe chipuri am greqit gi, cu urite pofte
nefolositoare qi vdtimitoare amigindu-ne, ne-am
purtat; sau,cu minie qi cu iufeali, lird socotealdpornindu-ne, am mihnit pe vreun frate al nostrul sau,
cu limbd slobodi qi neinfr6natd, in tari curse ne-am
prinsl sau, cu vreuna din simfirile noastre, sau cu
toate, de voie sau de nevoie, cu gtiinfi ori cu neqtiinfl, sau din infierbintare, sau din deprindere,
nebuneqteam alunecat; sau, cu ginduri viclene gi cu
Etiinfd deqarti, ne-am intinat; sau, cu orice chip de
greEealdo
am picltuit, din aducereaminte qi din obiceiul cel riu qi cumplit; iarti-ne noui qi lasi toate,
intru tot Indurate, preabunule qi Mult-milostive. $i
ne ddruieqte,Bunule, deqteptareqi putere, ca si
facem voia Ta cu buni pldcere qi in chip desivirqit.
Ca, din riutatea cea din noapte qi intunecati, cu

s6

RUGACIUNI, NANIUIBI-I $I SLUJBE

vederealuminii, prin pociin(i, sd ne schimbim Ei'in


lumini, cu bunlcuviin{i, si umblim qi, cura{i t'afi
de iubirea Ta de oameni ardt6ndu-ne noi, nevrednicii. si Te liudim si si Te sldvim in veci. Amin.
Dupi tcrminarea rugiciunii, sculindu-sc, preotul zicc: Slavi tie,
Hristoasc, Dumnezcul nostru, nedcjdca noastrA,slavi f,ie.
Strana: $lavl..., $i acum,,., Doamne, miluieqte (de 3 ori)' Perinte,
binccuvinteazi! Prcotul:

Cel ce a inviat din mor{i, Hristos, adeviratul Dumnezeul


nostru, pentru rugiciunile Preacuratei Maicii Sale, ale sfin(ilor mirifilor qi intru tot l5uda{ilor Apostoli qi pentru ale
tuturor sfinfilor, si ne miluiasci gi si ne mintuiasci pe noi
ca un bun qi de oameni iubitor. Amin.
Apoi preotul iqi ia cuvcnita icrtare qi, intorcindu-se iarlqi cu fafa
spre risArit, zicc cctcnia: Sd ne ruglm pcntru..., ata cum s-a aritat la
Miezonoptica din toate zilcle (cauta la pag. 39-40).

'

t
il

t
l)

UTRENIA
Dupi ce preotul binecuvinteazd, din fala Sfintci Mese: Binecuvintat
estc Dumnezeul nostru..., avflnd epitrahilul pe grumaz' dacd cste Postul
Marc, se zice: Sfinte Dumnezeule...,Prcaslhnti Treime.,,, Tatil nostru...,
Ci a Ta cstc impArilia-, Doamnc, miluieqtc (de 12 ori)' Veni{i si ne
lnchinim... (dc 3 ori). ln acesttimp cintdre{ul (citcJul)seinchinl dc trei ori.
Iar daci nu este Postul Mare, dupi cc binecuvintcazi preotul, se
zice: Vcniti sd ne inchinlm... (dc 3 ori) qi psalmii 19 Ei 20. Dacd in
biserici nu s-a sivirqit Miczonoptica, se inccpc cu: Slavi lie'
Dumnezeul nostru, slavd tic, Impiratc ccrcsc...,Slintc Dumnczculc.'.,
Prcaslinti Trcimc...,Tatil nostru...,CI a Ta cstc imparl{ia..., Doamne,
miluieqte(de l2 ori), Veni{i si ne inchinim (de 3 ori), apoi cei doi psalmi:

Psalmul 19
*

I uz5-teDomnul in ziua necazului.scuteasci-te


fLnumele Dumnezeului lui lacob. Trimiti {ie
ajutor din locaqul Siu cel sl6nt qi din Sion sprijineasci-te pe tine. Pomeneascitoati jertfa ta qi

RANDUIELI SI SLUJBE

arderea de tot a ta binepldcuti sd-I fie. Dea


fie
Domnul dupi inima ta qi tot sfatul tiu si-l plineasci.
Bucura-ne-vom de mintuirea ta si intru numele
Dumnezeuluinostru ne vom mdri. plineasciDomnul
toate cereriletale.Acum am cunoscutci a mdntuit
Domnul pe Unsul Siu, cu puterea dreptei Sale.
Auzi-L-va pe Dinsul din cerul cel sf6nt afLui. Unii
se laudl cu cirufele lor, al{ii cu caii lor, iar noi ne
liudam cu numele Domnului Dumnezeuluinostru.
Aceqtia s-au impiedicat qi au clzut, iar noi ne-am
sculat gi ne-am indreptat. Doamne, mintuiegte pe
impiratul qi ne auzi pe noi, in orice zi Te vom cherna.
Psalmul 20

oamne,intru puterea Ta seva veseliimpiratul


gi intru mintuirea Ta seva bucura foarti. Dupi
dorirea inimii lui i-ai dat lui Ei de voia buzelor lui nu
l-ai lipsit pe el. Ci l-ai intimpinat pe eI cu binecuvintirile bunita{ii, pus-ai pe capui lui cununi de
piatri scumpi. Via{I a cerut de Ia Tine si i-ai dat lui
lungime de zile, in veacul veacului.Mare esteslava
lui intru m6ntuirea Ta, slavi gi mare cuviin{i vei
pune pesteel. CI ii vei da lui binecuvAntarein veacul
veacului, veseli-l-veipe d6nsul intru bucurie cu fa{a
Th. Cn impiratul nddijduieEte in Domnul qi intiu
mila Celui Preainalt nu seva clltina. Afld-sem6na Ta
pestetofi vrijma;ii Tii, dreapta Ta si afle pe tofi cei
ce'le urdsc pe Tine. Pune-i-veipe ei ca un iuptor de
foc in vremeaaritirii Tale; Domnul intru m6nia Sa ii

I
&

lF

UTRENTA

59

va tulbura pe ei' qi-i va mAncape ei focul. Rodul lor de


pe pim6nt il vei pierde qi sdmin{a lor dintre fiii oamenltor. Ca au gindit rele impotriva Ta, au cugetatsfaturi'
care nu vor putea si stea.Cd ii vei Pune pe ei pe fugi gi
cu arcul Tiu vei finti capul lor. Inal{i-Te, Doamne'
intru tiria Ta; c.flnta-vomqi vom liuda puterileTale'
Preaslintl Treimc"',Tatil
Slavn...,$i acum...,SfintcDumnczeule...,
nostru...,Ce a Ta cstcimpiritia.'. Dator cstcprcotul a lua amintcca sA
lie in mijlocul biscricii cind vr zicc: Cd a Ta cstc impnrnJia"'Dupi
SfinteDumnczcule'..
ti Tatnl nostru...'cAntlreJulziceacestctropar:
MAntuiegte, Doamne, poporul Tiu qi binecuvinteazl moqtenirea Ta. Biruin{[ binecredincioqilor cre;tini asupra celui
potrivnic dlruiegte qi, cu Crucea Ta, pizeqte pe poporul Tiu'
Slavi...,
Cel ce Te-ai innlfat pe Cruce de bunivoie, poporului Tdu
celui nou, numit cu numele Tiu, induririle Tale diruieqte-i'
Hristoase Dumnezeule. Veseleqtecu puterea Ta pe binecredincioqii creqtini, diruinduJe lor biruinfi asupra celui potrivnic, avind ajutorul Tiu armi de pace, nebiruiti biruin{5'
Si acum....al Niscitoarei dc Dumnczcu:
Ocrotitoare, neinfricati qi neinliuntati, nu trece cu vederea, ceea ce eqti buni, rugiciunile noastre, intru tot liudati
Niscitoare de Dumnezeu. intdreqte viafa cea de obqte a
drepmiritorilor creqtini. Mintuieqte pe cei ce i-ai rAnduit si
conduci si le dd lor biruin{a din cer, pentru cd ai niscut pe
Dumnezeu, ceea ce eqti unn binecuvffntati.
Prcotul, din t'aJa Sfintei Mese, zice ectenia aceasta,la care se
rispunde: Doamnc,miluieqte(dc 3 ori).
Miluie$te'.rre pe noi, Dumnezeule, dupi mare mila Ta'
rugimu-ne fie' auzin-ne qi ne miluie5te.

ll

I
RUGA

RANDUIELI SI SLUJBE

pirintele nostru (N),


_ Inci ne rugim pentru Prea Fericitul
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romine, [pentru (inalt_) piea
Sfinfitu-l(Arhi-) Episcoput (qi Mitropoliiul) nostiu (N)j, pen_
tru sinitatea qi mintuirea lui.
lnci ne rugim pentru binecredinciosulpopor romAn de
pretutindeni, pentru cArmuitorii {arii nouit.e, pentru mai
marii oraqelor gi ai satelor gi pentru iubitoarea de Hristos
oaste,pentru sinitatea qi mintuirea lor.
inci- nc rugim pentru to(i t'ra{ii noqtri qi pentru to{i
cucernicii qi dreptmiritorii cregtini, pentru sinatatea qi
mintuirea lor.
Ecfonis:
Ci milostiv gi iubitor de oameni Dumnezeu egti
9i fie
slavi inil{dm, Tatilui gi Fiului qi Sf6ntului Duh, acum
Ei
pururea gi in vecii vecilor.
pirintel
Strana:Amin.intru numelcDomnului,
binecuvinteazA.
Preotul:
Slavi Sfintei qi Celei de o fiin(i qi de viafii ficitoarei si
nedespir{itei Treimi, totdeauna, acum gi pururea qi in vec'ii
vecilor.
Strana:Amin.
Iar cintircJul cel rinduit (saucel mai mare),cu evlavieqi cu.frica
Iui Dumnczcu.
zicc:
Slavi intru cei de sus lui Dumnezeu gi pe pimAnt pace,
intre oameni bundvoire (dc trci ori).
Doamneo buzele mele vei deschide qi gura mea va .vesti
lauda Ta (de doua ori).
(Preotul,cu capul descopcrit,citc;tc in lafa Stintei Meseprimele
$ascruglciun i alc diminelii).

. t

UTRENIA

6l

Psalmul 3

T\oamne, cAt s-au inmullit cei ce mI necijesc!


L-lnnutti se scoali asupra mea; mul{i zic sufletului meu: <<Nueste mdntuire lui, intru Dumnezcul
lui!>>.Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eqti, slava
mea gi Cel ce inal{i capul meu. Cu glasul meu citre
Domnul am strigat qi m-a auzit din muntele cel sfint
al Lui. Eu m-am culcat qi am adormitl sculatu-m-am,
ci Domnul mi va sprijini. Nu mi voi teme de mii de
popoare, care imprejur mi impresoari. Scoali,
f)ourntre,m6ntuieqte-mi, Dumnezeul meu, ci Tu ai
bitut pe tofi cei ce mi vrijmiEesc in deqert; dinfii
picitoqilor ai zdrobit. A Domnului estemintuirea qi,
pestepoporul Tiu, binecuventareaTa.
$i iarigi:

Eu m-am culcat si am adormitl sculatu-m-amrcA


Domnul mi va sprijini.
Psalmul37
T\oamne, nu cu minia Ta si mi mustri pe mine,
cu iutimea Ta si mi cerfi. Ci sige{ile Tale
l)nici
s-au infipt in mine qi ai intirit peste mine mina Ta'
Nu este vindecare in trupul meu de la fa{a m6niei
Talel nu estepace in oaselemele din pricina picatelor mele.Ci ffirndelegilemele au covirqit capul meu'
ca o sarcinl grea apisat-au pestemine. Umplutu-s-au
de miros greu Ei au putrezit rinile mele,din pricina
nebuniei mele. Chinuitu-m-am qi m-am g0rbovit

RUGACIUNI, RANDUIELI

I SLUJBE

pAnd in sfirqit, toatl ziua mihnindu-md umblam.


Ci qalelemele s-au umplut de ociri qi nu estevindecare in trupul meu. Necijitu-m-am gi m-am srnerit
foartel rdcnit-am din suspinareainimii mele.Doamne,
inaintea Ta estetoatd dorirea mea qi suspinul meu de
la Tine nu s-a ascuns.Inima mea s-a tulburat,,pirisitu-m-a tiria mea ;i lumina ochilor mei, qi aceasta
nu estecu mine. Prietenii mei qi vecinii mei in preajma mea s-au apropiat gi au qezut;qi cei de aproape
ai mei departe au stat. $i se sileau cei ce cdutau
sulletul meu, $i cer
sufletul
cei ce ciutau cele rele mie griiau
deqerticiuni, qi viclequguritoati ziua cugetau.Iar eu
ca un surd nu auzeam gi ca un mut ce nu-Ei deshide
gura sa. $i m-am fdcut ca un om ce nu aude si nu are
in gura lui mustriri. Cd spre Tine, Doamne, am
nndnjduit; Tu mi vei auzi, Doamne" Dumnezeul
meu, ci am zis, ca nu cumva se se bucure de mine
vrijmaqii mei; qi, c6nd s-au clitinat picioarele meleo
impotriva mea s-au semefit. Ci eu spre bitii gata
sunt qi durerea mea inaintea mea este pururea. Cd
IEridelegea mea eu o voi vesti qi mi voi ingriji pentru picatul meu. Iar vrdjmaqii mei triiesc qi s-au
intlrit mai mult decit mine, qi s-au inmul{it cei ce
md urisc pe nedrept. Cei ce imi risplitesc rele pentru bune md defiimau, ci urmam bunitatea. Nu md
ldsa,Doamnc, Dumnezeulmeu, nu Te depirta de Ia
mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamneal m6ntuirii mele.

UTRENIA

$i iariqi:

Nu md lisa, Doamne,Dumnezeulmeu,nu Te depirta


de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al
mintuirii mele.
Psalmul 62

J\umnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut


I-:rdis-de-dimineati. Insetat-a de Tine sufletul
meu, suspinat-a dupi Tine trupul meu, in pimirt
pustiu qi neumblat qi flrd de api. Aga in lrll t'bl
sfint m-am aritat tie, ca si vid puterea Ta qi slava
Ta. Ci mai buni este mila Ta decAt viata; buzele
mele Te vor liuda. Aga Te voi binecuvinta in viafa
mea $i in numeleTdu voi ridica mAinilemele.Ca de
seu qi de grisime si se sature sufletul meu qi cu buze
de bucurie Te va liuda gura mea. De mi-am adus
aminte de Tine in aqternutul meu, in diminefi am
cugetat la Tine, ci ai fost ajutorul meu, qi, intru acoperimintul aripilor Tale, mi voi bucura. Lipitu-s-a
sufletul meu de Tine, qi pe mine m-a sprijinit dreapta
Ta. Iar ei in deEertau ciutat sufletul meu, intra-vor in
cele mai de jos ale pimintului; da-se-vorin m6inile
sabiei; pirfi vulpilor vor fi. lar impdratul seva veseli
de Dumnezeul lduda-se-vatot cel ce se iuri intru EI,
cA s-a astupat gura celor ce grdiescnedreptifi.
$i iaragi:
in diminefi am cugetat la Tine, cI ai fost ajutorul
meu, qi, intru acoperdmintul aripilor Tale, mi voi

64

RUGACIUNI, RANDUIELI $I SLUJBE

bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine, qi pe mine


m-a sprijinit dreapta Ta.
Slavn..., $i acum..., Aliluia (de 3 ori), firi
m i l u i e q t r( d e 3 o r i ) . S l a v i . . . ,g i a r u m . . .

inchinlciuni, Doamnd;

Preotul iese din SfAntul Altar, iqi dcscoperi capul Si cite;te in taini
ultimele fasc rugaciuni dc dimineaJi, inaintea uiilor impAritegti.

Psalmul87

T-\oamne, Dumnezeul m6ntuirii mele, ziua qi


I-lnoaptea arn strigat inaintea Ta. Si ajungi
inaintea Ta rugiciunea mea; pleacd urecheaTa spre
ruga mea, Doamne. CI s-a umplut de rele sufletul
meu qi via{a mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost
cu cei ce se coboard in groapi; ajuns-am ca un om
neajutorat, intre cei mor(i slobod. Ca niqte oameni
rinifi ce dorm in mormint, de care nu Ti-ai mai
adus aminte Ei care au fost lepidafi de la m6na Ta.
Pusu-m-au in groapa cea mai de jos, intru celeintunecate gi in umbra mor{ii. Asupra mea s-a intirit
minia Ta Ei toate valurile Tale le-ai adus pestemine.
Depirtat-ai pe cunoscufiimei de la mine, a.iuns-am
uriciune lor. Inchis am fost qi n-am putut ieqi. Ochii
mei au sldbit de suferin{i. Strigat-am citre Tine,
Doamne, toatd, ziua intins-am citre Tine m6inile
mele. Oare, mor{ilor vei face minuni? Sau cei morfi
se vor sculaqi Te vor liuda pe Tine? Oare, va spune
cinevain morm6nt mila Ta si adevdrulTiu in locul
pierzirii? Oare, se vor cunoaqteintru intuneric
-I'aleqi
minunile
dreptatea Ta in pimint uitat? Iar

UTRENIA

eu citre Tine, Doamne, am strigat qi diminea{a rugiciunea mea Te va int6mpina. Pentru ce, Doamne,
lepezi sufletul meu qi intorci fa{a Ta de la mine?
Sdrac sunt eu gi in ostenelidin tincrefile mele,indl{at
am lbst, dar m-am smerit gi m-am m6hnit. peste
mine au trecut miniile Tale qi infricoqirile Tale
m-au tulburat. inconjuratu-m-au ca apa toati ziua
qi m-au cuprins deodatl. Depirtat-ai de la mine pe
prieten gi pe vecin, iar pe cunoscu{ii mei din cauza
ticiloqiei mele.
$i iardqi:

Doamne,Dumnezeulmintuirii mele,ziua qi noaptea am strigat inaintea Ta. Sd ajungi inaintea Ta


rugaciuneamea; pleaci urecheaTa spreruga mea.
'p

Psalmul102

inecuvinteazi, suflete al meu, pe Domnul qi


L-ltoate celedinliuntrul meu, numele cel sf6nt al
Lui. Binecuvinteazd,,sufleteal meu, pe Domnul qi nu
uita toate risplitirile Lui. Pe Cel ce curifeEte toate
frridelegiile tale; pe Cel ce vindecd toate bolile tale;
pe Cel ce izbivegtedin stricdciunevia{a ta; pe Cel ce
te incununeazd,cu mili qi cu induriri; pe Cel ce
umple de bundtdfi dorirea ta; innoi-se-vorca ale
vulturului tinerefile tale. Cel ce I'ace milostenie,
Domnul, qi judecatd tuturor celor ce Ii se face
strimbitate. Cunoscutea lacut ciile Sale lui Moise,
f i i l o r l u i I s r a e l ,v o i l e S a l e .i n d u r a t s i m i l o s t i v e s t e

s - cEAsLov

RANDUIELI

I SLUJBE

Domnul, Indelung-ribditor Ei Mult-milostiv. Nu


pffnd in sfflrqit Se va iufi; nici in veac Se va mfrnia.
Nu dupa picatele noastre a ficut noui, nici dupi
firidelegile noastre a risplitit noui, ci, cAt este de
departe cerul de pimflnt, at6t estede mare mila Lui
spre cei ce se tem de El. Pe c6t sunt de departe risiriturile df apusuri, depirtat-a de la noi firddelegile
noastre. In ce chip miluiegte tatdl pe lii, aqa a miluit
Domnul pe cei ce setem de Dinsul. Ci EI a cunoscut
zidirea noastril adusu-$i-a aminte ci fdrini suntem. Omul, ca iarba, zilele lui, ca floarea c6mpului;
aqa va inflori. Ci duh a trecut printr-insul Ei nu va
mai fi $i nu se va mai cunoagtenici locul siu. Iar
mila Domnului din veac in veac spre cei ce se tem de
DAnsul, gi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce
pizesc legimintul Lui qi iqi aduc aminte de poruncile Lui, ca si le facd pe ele. Domnul in cer a gntit
scaunul Sdu qi impirifia Lui peste to(i stip6negte.
Binecuvintafi pe Domnul tofi ingerii Lui, cei puternici la vartute, care faceJi cuventul Lui qi auzifi
glasul cuvintelor Lui. BinecuvAnta{i pe Domnul
toate puterile Lui, slugile [,ui, care face(i voia Lui.
Binecuvintafi pe Domnul toate lucrurile Lui; in tot
locul stipinirii Lui binecuvinteazd,suflete al meu,
pe Donrnul.
$i iardqi:
ln tot locul stipAnirii Lui, binecuvinteazi,suflete
aI meu,,pe Domnul.

Yll
tir,

ffi
&
{l:

i,t,

UTRENIA

Psalmul 142

T\oamne, auzi rugiciunea mea, ascultl cererea


lJmea, intru credincioqia Ta; auzi-mi, intru
dreptatea Ta. Si nu intri la judecati cu robul Tiu,
ci nimeni din cei vii nu-i drept inaintea Ta. Vrijmagul prigoneqtesufletul meu qi viafa mea o calci fn
picioare; ficutu-m-a sd locuiescin intuneric ca mortii
cei din veacuri.Mihnit e duhul in mine si inima mea
incremenitd inlduntrul meu. Adusu--i-a- aminte
de zilele celede demult; cugetat-amla toate lucrurile
Tale, la faptele miinilor Tale m-am gindit. Tins-am
citre Tine miinile mele, sufletul meu, ca un pimint
insetoqat.Degrab auzi-mi, Doamne.ci a slabit duhul
meu. Nu-lfi intoarce fafa Ta de la mine, ca si nu mI
asemin celor ce se coboari in morm6nt. Fi sd aud
dimineafa mila Ta, ci ta Tine mi-e nddejdea.Aratd-mi
caleape care voi merge, ci la Tine am ridicat sufletul meu. Scapi-mi de vrijmaqii mei, ci la Tine
alerg, Doamne. lnvafd-mi si fac voia Ta, ci Tu eqti
Dumnezeul meu. Duhul Tiu cel bun si mI povituiasci la pimintul dreptn{ii. pentru numele Tiu,
Doamne, diruieqte-mi viafa. intru dreptatea Ta,
scoate din necaz sufletul meu. Fd bunitate de
stirpeqte pe vrijmaqii mei qi pierde pe to{i cei ce
necijescsufletul meu, ci eu sunt robul Tdu.
$i iarigi:.

Auzi-ml, Doamne, intru dreptatea Ta. Sd nu intri


Ia judecati cu robul Tdu!

68

RUGACIUNI. NANIUINT-I SI SI,UJBE

Auzi-mi, Doamne, intru dreptatea Ta. Si nu intri


la judecati cu robul Tiu!
Duhul Tiu cel bun sd mI povd{uiasci la pim6ntul
drepti{ii.
Slavn...,$i acum.,.,Aliluia (de 3 ori). Apoi preotul, cu capul descopcrit. zic ectcnia marc si indati se c6nti:

Dumnezeu este Domnul qi S-a aritat noui; bine este


cuvAntat Cel ce vine intru numele Domnului.
esteDomnul...secanti dupi glasultroparului,cu aceste
Dumnezeu
patrustihuri:
Liuda(i pe Domnul ci estebun, ci in veac estemila Lui.
inconjurAnd m-au inconjurat qi, in numele Domnului,
i-am infrint pe ei.
Nu voi muri, ci voi fi viu qi voi povesti lucrurile
Domnului.
Piatra pe care n-au bigat-o in seamdziditorii' aceastas-a
ficut in capul unghiului; de la Domnul s-a fdcut aceastaqi
este minunati intru ochii noqtri.
Apoi sc cintir troparul sirbitorii care sc prdznuiefte' sau al slantului, sau al invicrii, pe glasul care va fi la rind.
Iar in Sfintul qi Marelc Post, se canti Aliluia (dc 3 ori), dupi glasul
d e r i n d . c u a r c s l cp a t r u s t i h u r i :

De noapte minecd duhul meu citre Tine, Dumnezeule,


pentru ci lumini sunt poruncile Tale pe pimint.
Dreptate vi invi{a{i toJi cei ce locui{i pe pimint.
Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neinvifat qi acum
focul pe cei potrivnici va minca.

I
*

UTRENIA

69

Adaugi lor rele, Doamne, adaugi rele celor mnri{i ai


pim6ntului.
$i, dupd Aliluia, se cdnti cAntirile treimice ale glasului de r6nd,
ficcare catc o dati.

Cintirile treimice
GLASUL 1

l-'1u trupegti inchipuiri, citre mintea cea netru_


\.,peascd qi ftrn materie a Puterilor celor liri de
trup ridicflndu-ne Ei, prin cintare intreit-sfinti a
Dumnezeirii celei in trei ipostasuri, primind stri_
lucire, ca heruvimii sd strigim citre Unul Dum_
nezeu: Sff,nt, Sfint, SfAnt eqti, Dumnezeul nostrul
cu ocrotirile celor firi de trup, miluieqte-nepe noi.
SlavA...,

Cu toat Puterile cereqti,ca heruvimii si strigim Celui ce


esteintru cei de sus,intreit-slintI laudn inAlfandu_I:SlAnt.
Sfint, Sldnt eqti, Dumnezeul nostrul pentiu rugiciunile
tuturor slinfilor Tii, miluieqte-nepe noi.
Dl acum,,.

il

gculAndu-ne din somn, cidem citre Tine, Bunule,


gi
ingereascd strigim tie, puternic", Sfent, Sfeni,
liltare
Sfint eqti, Dumnezeul nostru; pentru Niscitoarea de
Dumnezeu,miluieqte-nepe noi,
Si se qtie ci:
La sfilqitul Centdrilortreimicc,in toati sApttmana,sezice:
L t r Nt

Cu ocrotirile celor fird de trup, miluieqte_nepe noi.

I
70

RUGACIUNI, NANIUINIT $I SLUJBE


M A R TI

Pentru rugiciunile Inaintemergitorului, miluieqte-nepe noi.


MIERCURI $I VINE RI

Cu puterea Crucii Tale, pizeqte-nepe noi.


JOI

Pentru rugiciunile Sfin{ilor Apostoli qi ale SfAntului


pe noi.
Ierarh Nicolae,miluieqte-ne
Tot aqaseziccqi la LuminindeleSfi.ntuluigi MareluiPost.
,

GLASULAL 2-LEA

Puterilor celor de sus urmAnd pe pimint, cAntare de


biruinfi aducem lie, Bunule: Sff,nt, Sfint, Sf6nt eqti, Dumnezeul nostru; cu ocrotirile celor l'iri de trup, miluiegte-ne
pe noi.
SIavi...

tuturor, buzele noastre le


Neziditi fire, Ficitorul
deschide, ca si vestim lauda Ta, strig6nd: SI'6nt,Sfint, Sfdnt
eqti, Dumnezeul nostruq pentru rugiciunile tuturor sfinfilor
Tii, miluieqte-nepe noi.
$i acum...
Din pat qi din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o
lumineazi, inima mea gi buzele mele le deschide,ca si Te
laud pe Tine, Sl6nti Treime: Sfint, Sfdnt, Sf6nt eqti,
Dumnezeul nostru; pentru Niscdtoarea de Dumnezeu,
miluiegte-nepe noi.
GLASUL AL 3-LEA
Treime de o fiin(d qi nedespdr{itn,Unime in trei ipostasuri
gi impreuni-vecuitoare,tie, ca unui singurDumnezeu,cAntare

U T R EN I A

7l

ingereascistrigim: SfAnt,Sffint,SI6ntegti,Dumnezeulnostru;
cu ocrotirilecelorlEri de trup, miluieqte-ne
pe noi.
Slavi...,

Pe Tatil cel firi de inceput, pe Fiul cel impreuni fdri de


inceput, pe Duhul cel impreund-vecuitor,Dumnezeireacea
una, ca heruvimii a slivi indrlznind, zicem: Slhnt, Sf6nt,
Sfint, egti, Dumnezeul nostru; pentru rugiciunile tuturor
sfin{ilor Tii, miluieqte-nepe noi.
$i acum...

Fere de veste Judecitorul va veni qi faptele fieciruia se


vor descoperi; deci, cu frici si strigim in miezul nop{ii:
SfAnt, SfAnt, Sfint eqti, Dumnezeul nostru; pentru Ndscitoarea de Dumnezeu, miluiegte-nepe noi.
GLASULAL 4-LEA
Noi, cei muritori, indriznind si aducem cdntareaslugilor
Tale celor ce sunt duhuri, zicem: Sfdnt, Sf6nt, Sfint eqti,
Dumnezeul nostru; cu ocrotirile celor firi de trup, miluieqte-nepe noi.
Slavd...,

Precum ceteleingerilor acum in cer, aga qi stirile oamenilor pe pimint, cu liici, cintare de biruinfi aducerritie,
Bunule: Sl6nt, Sl?nt, Sl6nt eqti, Dumnezeul nostru; pentru
rugiciunile tuturor slin{ilor Tii, miluiegte-nepe noi.
$i acum...
Pe Pirintele Tiu cel tird cleinceput gi pe Tine, Hristoase
I)umnezeule,9i pe Duhul cel Preasfint, ca heruvimii a slivi
indriznind, zicem: Sl6nt, Sfint, Sfint eqti, Dumnezeul nostru; pentru Niscitoarea de Dumnezeu,miluieqte-nepe noi.

RUGACIUN

ruANoumr-rI SLUJBE

GLASULAL 5-LEA
Vremea cdntirii este qi ceasul rugiciunii. Cu osirdie si
strigdm citre Unul Dumnezeu: Slint, Sfint, Sfint egti,
Dumnezeul nostru; cu ocrotirile celor liri de trup, miluieqte-nepe noi.
Slav1...,

indriznind a ne asemina oqtilor TaIe celor in(elegltoare'


Treime, Ceea ce egti fdri de inceput, cu guri nevrednice
strigim: SfAnt, Sfint, Sfint egti,Dumnezeul nostru; pentru
rugiciunile tuturor sfinfilor Tii, miluieqte-nepe noi'
$i acum...
Cel ce in p6ntecefeciorescai inciput qi de sinurile Tatilui
nu Te-ai despir{it,, Hristoase Dumnezeule, cu ingerii
primegte-neqi pe noi, care strigim fie: SfAnt, SlAnt, SfAnt
e$ti, Dumnezeul nostrul pentru Niscitoarea de Dumnezeu,
miluieqte-nepe noi.
GLASUI,AL 6-LEA
Heruvimii, stind inainte cu trici, 9i seratimii, spiim6ntdndu-se cu cutremur, intreit sfdnti cdntare aduc cu glas
firi de ticere. Cu care 9i noi picdtoqii strigim: Sl6nt, SfAnt'
SfAnt esti. Dumnezeul nostru; cu ocrotirile celor {lri de
trup, miluieqte-nePe noi.
Slav1...,

Qu guri firi de trup,, cu doxologii firi ticere, cei cu cnte


nosEasearipi cdnti fie intreit slinti cintare, Dumnezeul
tru; iar noi, cei de pe paminto cu buze nevrednicelaudd Jie
inal{im: S{int, Slhnt, St?nt eqti, Dumnezeul nostru; pentru
rugiciunile tuturor slin{ilor Tdi, miluieqte-nepe noi'

UTRENIA

73

$i acum...
Pe Unimea Dumnezeirii in Treime, in unire neamestecatd
O slivim gi cf,ntare ingereasci strigim: Sfint, SfAnt, Slhnt
eqti,Dumnezeulnostru; pentru Niscitoarea de Dumnezeu,
miluiegte-nepe noi.
GLASUL AL 7-LEA
Cel ce egti liudat de heruvimi cu putere preainalti gi cu
dumnezeiascl slavi de ingeri inchinat, primeqte-neqi pe noi,
cei de pe pimAnt, care, cu buze nevrednice, laudi tie
iniltim: SfAnt, SfAnt, Sf6nt eqti, Dumnezeul nostrul cu
ocrotirile celor firi de trup, miluieqte-nepe noi.
SlavA..,,
;

r
ll
;

Ca pe un somn lepid6nd lenea, suflete, indreptare spre


lauda Judecitorului aratd qi cu fricd strigi: Slhnt, Slhnt,
SfAnt eqti, Dumnezeul nostrul pentru rugiciunile tuturor
sfin{ilor Tdi, miluiegte-nepe noi.
$i acum..,
Dumnezeirii celei neapropiate,Treimii celeiintr-o Unime,
intreit-sfdnta laudd a serafimilor inilfAnd, cu fricd si
strigim: SfAnt, Slf,nt, Sfint egti,Dumnezeul nostru; pentru
Ndscitoarea de Dumnezeu,miluieqte-nepe noi.
GLASULAL 8-LEA

Spre cer inimile avdnd, cetelor ingereqti si urmim qi, cu


frici la Cel ce nu ia mitd,, sd cidem, laudi de biruinfi
strigAnd: Sl?nt, Sfint, Slint eqti, Dumnezeul nostru; cu
ocrotirile celor liri de trup, miluiegte-nepe noi.
Slavi...,

Heruvimiio neindrdznind a privi la Tine, zburind, strigi


cu iniltare de vers cdntareadumnezeiascia glasuluicelui

74

RUG4CIUNI, RANDUIELI $I SLUJBE

intreit-sfAnt;cu care Ei noi strigim fie: SfAnt,Sfint, SfAnt


Dg,lneleul nostru;pentru rugiciunile tuiuror stin{ilor
l$=t1,
r a\ mttuteqte-ne
pe noi.

$i acum...
Fiind robifi de mul{imea gregelilor noastre gi
neindrdznind

lu.ilu]tiT: T::.t1""1msufletutqi truful qi cu ingerii


l^!li'i
cantare strigem

f ie: SlAnt, SfAnt,Sthnt eqti,Dumnezeulnos_


tru; pentru Nlscdtoareade Dumnezeu,miluieqte_ne
pe noi.
Urmcazi citirea Catismclorpsaltirii qi Sedelncle,
dupl rinduiala
s0:
Dumnezeule...
(cauti
ia pag. r2),
1"_.:.
1."1f:"1
,Mituiesre-mi,

aporcantarilc lui Moiscr;iCanonul.Iar la Cintarea a C_aa


Canonului,
secenti:
IMNUT PREASFINTEINi,scAToAREI DE DUMNEZEU
Preotul zice:

Pe Niiscitoarea de Dumnezeu gi Maica Luminii,


intru
c6ntdri cinstind-o,si o mirim.
MireEte, suflete al meu, pe Domnul s_abucurat
duhul
9i
meu de Dumnezeu,MAntuitorul meu.
Strana:
a
_Ci _ciutat spre smerenia roabei SaIe,cd, iati, de acum
md vor ferici toate neamurile.
Ci mi-a fdcut mie mirire Cel puternic sthnt
numeleLui ,
Ai
gi mila Lui in neam qi in neam spre cei ce
se tem de EI.
tirie cu bra(ul Siu Domnul, risipit_a pe cei
^fa,c1t--a
m6ndri in cugetul inimii lor.
Pogor6Gape cei puternici de pe scaunegi a
ridicat pe cei
smeri{i; pe cei fliminzi i-a umplut de bunata6, iar
pe cei
boga{i i-a scosal'ard deserti.

UTRENIA

II

Luat-a pe Israel, sluga Sa, ca sd pomeneascimila, precum.


a griit cdtre parin{ii noqtri, lui Avraam gi semin(ieilui pdni
in veac.
DupAfiecarestih, se canta:Ceeace eqti mai cinstiti decAtheru'
vimii...9i se lhce inchinirciune.Apoi Cintarca a 9-a a Canonului' Dupl
Canon, se cintl, pc glasul irmoaselor:

Cuvine-se cu adevirat sd te fericim. Niscitoare de


Dumnezeu, cea pururea {'ericiti qi prea nevinovati qi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce eqti mai cinstiti decit heruvimii qi mai miriti, firi de aseminare, decAtserafimii, care,
firi striciciune, pe Dumnezeu CuvAntul ai ndscut, pe tine,
cea cu adevirat Niscitoare de Dumnezeu,te mirim.
DupnsfffrqitulCanonului,dacdnu esteduminici,secinti: Cuvine-se
cu adcvirat..., ectenia mici, iar daci estc duminicA, dupi cctcnie, se zice:

Sfent esteDomnul Dumnezeulnostru (dcdouAori),iar a treia


oara se zicc:

Sfint esteDomnul Dumnezeulnostru.Innlfafi pe Domnul


Dumnezeul nostru qi vi inchina{i aqternutului picioarelor
Lui (inchiniciune), ci sfint este.
Apoi Lumininda invierii. Iar daci este Postul Mare, se cAnti
Luminindele glasuluide rind. Sfirgitul Lumin$ndclorse face cu stihurile trcimice,precums-a aritat la tipicul dc la inccputulCintirilor
treimicc,adicd:
LUNI

pe noi.
Cu ocrotirilecelorfiri de trup, miluiegte-ne
JlIARTI

Pentru rugiciunile inaintemergitorului, miluieqte-nepe noi.


M IERCURISI VINERI

Ctr puterea Crucii Tale, pizegte-nepe noi.

RANlumr.r I SLUJBE
fl

I
I

JOI
_ Pentru rugiciunile Sfin{ilor Apostoli gi ale Sfintului
Ierarh Nicolae,miluiegte-nepe noi.

Luminindele postului Mare


FiecareLumininddsec6nti detrei ori, dupi glasul
carevali derAnd.
GLASUL 1
". rdsari lumini, Doamne, curifegte sufletul
. .C"J
meu de
tot pAcatul,cu ocrotirile celor liri de trup,
ll ma mintuieste.
GLASULAL 2-LEA
* Lumina Ta cea pururea veqnici trimite_o, Hristoase
Dumnezeule,qi lumineazl ochii cei de taini
ai-inimii melo,
cu ocrotirile celor lirl de trup, gi mi mintuieqte.
GLASULAL 3-LEA
lumina Ta, Hristoase Dumnezeule,qi
lumineazE
-Trimite
lnlma mea, cu ocrotirile celor lhri de trup, qi
mE mintuieste.
GLASULAL 4-LEA
Cel ce risari lumini lumii Tale, sufletul meu cel
ce este
intru jntuneric-,curifegte-lae tot pacatul,
*-o.ioi.if. ""fo.
rara oe trup. $i md mAntuiegte.
GLASULAL s-LEA
Datdtorulede lumini, Doamne,trimite lumina qi
Ta luminea_
_
zi inima mea,cu ocrotirilecelorlird de trup,
qi m; ;Antuieste.
GI,ASULAL 6-LEA
Doamne,trimite sulletclor noastrelumina Ta
cea pururea
veqnici, cu ocrotirile celor lhri de trup, qi
mA me;iuieste.

UTRENIA

77

.
GLASULAL 7-LEA
Ridicd-mi, Doamne,spre lauda Ta, qi mi invafi si fac voia
Ta, Sfinte, cu ocrotirile celor IirI de trup, qi mi mffntuieqte.
I
GLASUI,q,L 8-LEA "
Luminl fiind, Hristoase, lumineazi-mi intru Tine, cu
ocrotirile celor firi de trup, qi mi m6ntuieqte.

Lumindndele zilelor de peste


toatd siptimffna
LUNI
A lngerilor:
Podobie:Femei,auzi{i...
Arhangheli qi ingeri, incepatorii gi Domnii, Puteri,
StdpAnii gi Scaune, Heruvimi, cei cu ochi mul(i, qi Serafimi,
cei cu cite qase aripi, rug6{i-vn acum pentru noi, si ne
izbivim din nevoi qi de focul cel nestins.
Alta:
Cel ce ai impodobit cerul cu stele, ca un Dumnezeu, qi,
prin ingerii Tii, tot pimdntul luminezi, Ficitorule a toate,
mdntuieqte pe cei ce Te lauda pe Tine.
A NiscAtoaride Dumnezeu:
. Ceea"ce eqti dulceaJa ingerilor, bucuria celor neciji(i,
folositoareacregtinilor,Fecioarl, Maica Donrnului, apirr:-r-ne
pe noi gi ne izbiveqte de chinurile cele veqnice.
MARTI
A inaintcmergitorului:
Proorocule preamdrite gi inaintemergitorule al harului,
cel ce ai propoviduit pocdin{.amffntuirii tuturor Ei pe Mielu-

78

R U G A C t U Nnt n
. l l o u l el t $ l s t . u J B E

g.elul,Cel ce a ridicat picatele lumii L-ai ardtat, fericite,


pe
Acela acum roagd-L si miluiasc[ Iumea.
Alta:

Pe_in aintemergitorul Ioan qi Botezitorul M6ntuitorului,


pe cel intre prooroci prooroc gi pe cel hrinit in pustie,pe
cei
ndscut al Elisabeteito{i sn-l laudam.
A Ndscitoarei de Dumnezeu:

* Fecioard, pe tine to{i proorocii mai inainte te_au vestit.


David pe tine munte te numeqte, chivot gi sf.eqnic,scari qi
pod, nistrapi, ceeace por{i mana, gi toiag odr-nsfit.lar
noi,
ca pe o Ndscdtoarede Dumnezeu,dupe vrednicie te cinstim.
MIERCURI
A Crucii:

lauda cregtinilor, armi nebiruiti qi


- Cruce dumnezeiascdo
intirire a credin{ei, cu credinfi te liudim
Ei ne inchinim;
pizitoarea dreptmiritoriJor creqtini qi slava mucenicilor,
dupi vredniciepe tinc te liudirm.
Alta:

_- Ctucea este pizitoare a toati lumea, Crucea, podoaba


Bisericii,Crucea, stipinia celor ce conduc,Crucea.fntirirea
credinciogilor.
Crucea,slavaingerilor qi diavolilorranI.
A NiscAtoarei
deDumnezeu:
I-6ngi Cruce inainte a stat ceeace Te_aniscut mai presus
de lire qi tinguindu-se, a strigat: Vai mie, preadulce Fiule,
cum ai apus de la ochii mei? Cum intre cei morti Te_aisocotit?
JOI
A SfinJilorApostoti:
Pe,Petru qi pe Pavel, pe Andrei, pe [oan, pe lacob, pe
.,
Vartolomeu qi pe Matei, pe Filip, pe Toma qi pe Simon, p c

UTRENIA

79

Iacob al lui Alfeu, pe Iuda Tadeul qi pe Matia, Apostolii


Domnului, gi pe sfin{ii evangheliqti Marcu qi Luca cu
credin{i to{i si-i liuddm.
Alta:

Apostoli ai MAntuitorului, in toatd latura cea de sub soare


alergind, afi propoviduit cu adevirat sfinta intrupare a lui
Hristos din Fecioari qi, din inqelaciuneintorcind pe pngAnigi
luminindu-i, pe tofi ia{i invn{at si cinsteascipe Sfinta Treime.
A Sfintului Nicolae:

Pe marele arhipistor qi ierarh qi int6iul qezitor pe scaunul


Mirelor, pe Nicolae, toJi si-l liudim, ci pe mulfi birba{i, ce
erau si moari firi dreptate, i-a izbivit qi impiratului qi lui
Avlavie s-a arAtat in vis, stricAnd cu totul hotirdrea lor cea
nedreapti.
A NiscitoareideDumnezeu:
Marie preacurati, cidelnifd de aur, ceeace ai fost incipere
Dumnezeirii celei neincipute, intru care Tatil a binevoit gi
Fiul S-a snlaqluitqi Duhul cel Preaslint, umbrindu-te pe tine,
FecioarS,te-a aritat de DumnezeuNischtoare.
VINERI
A Crucii:
Bucuri-te, Cruce preasfinti, zidul cel nesurpat al lumii,
sciparea scirbifilor qi a celor ce sunt intru nevoi, biruin(a
celor ce conduc gi apiritoarea credincioqilor,surparea barbarilor, cununa Apostolilor qi mintuirea credincioqilor.
AIta:
Crucea este pizitoare a toatd lumea, Crucea, podoaba
Bisericii, Crucea, stirpAniacelor ce conduc, Crucea, intlrirea
credincioqilor, Crucea, slava ingerilor qi diavolilor ranI.

80

RUGACIUNI, RANDUIELI SI SLUJBE


A Niscdtoarei dc Dumnezcu:

?e Cruce ristignit vizAndu-Te pe Tine preacurata,


pldngdnd gi tdnguindu-se,striga: Cum ai apus, Soarele
slavei.Incepitorul luminii? Cum pe Cruce ai lbst pironit qi
cu sulifa in coasti ai lbst impuns, Fiule qi Dumnezeul meu.
pentru a oamenilormintuire?
SAMBATA
A tuturor Slintilor:
Prooroci preaslivi(i, Apostoli f'ericifi, drep{ilor, patriarhilor, o din{uire a ierarhilor qi a preacuvioqilor,adunarea
sfintelor f'emeiqi tofi sfinfii mucenici,cu Maica lui Dumnezeu
rugafi-va Domnului si miluiasci pe ai vogtri robi.
A morfilor:

Cel ce stipineqti pe cei mor(i Ei pe cei vii, ca un


Dumnezeu, qi, prin sfinfii Tii, tot pimintul luminezi,
Ziditorule a toate, mintuie;te pe cei ce Te laudi pe Tine.
A Niscdtoarei de Dumnezeu:

Noi intru tine ne lduddm, Niscitoare de Dumnezeu,qi folositoarecitre Dumnezeute avem; tinde mAna ta cea nebiruith
gi slirimd pe vrirjmaqiinogtri; trirnite robilor tii aiutor dintru
Cel slant.
$i indati

Laudele
Daci va fi duminici sau praznic impdritcsc sau sfint care are
Doxologicmarc, laudclc se ci.nti pc glasul cc va li de rind sau al primei
stihiri de la laudc.

Toatl sullareasd laude pe Domnill Liurla(i pe Domnul


din ceruri, lnuda{i pe lll intru cele inalte; 'fie se cuvine
cintare. Dumnezeule.

UTRENIA

81

L iudafi-L pe El tofi ingerii Lui, Inuda{i-L pe El toate puterile


Lui; fie se cuvine cAntare,Dumnezeule.
Iar dacl va fi altd zi, pestesiptdmini, se citescace$tipsalmi:
*

Psalmul 148

iuda{i pe Domnul din ceruri, liuda(i-L pe El


intru cele inalte. Laudn{i-L pe El to{i ingerii
Lui, liudafi-L pe El toate puterile Lui. Liudafi-L pe El
soareleqi luna, liuda(i-L pe El toate steleleqi lumina.
Liudafi-L pe El cerurile cerurilor qi apa cea mai presusdc ceruri si laude numele Domnului, ci El a zis qi
s-au ficut, El a poruncit qi s-au zidit. Pusu-le-ape ele
in veac qi in veaculveaculuil lege le-a pus qi nu o vor
trece.Liudafi pe Domnul tofi cei dc pe pimint: balaurii qi toate adAncurile,focul, grindin arzlpada, gheafa,
viforul, toate indeplinifi cuv6ntul Lui; mun{ii Ei toate
dealurile, pomii cei roditori qi tofi cedrii; fiarele qi toate
animalele,t6ritoarele qi pislrile celezburitoare; implrafii pimdntului Eitoatc popoarele,cipeteniile qi tofi
judecitorii plmintului; tinerii gi fecioarele,bitrinii cu
tinerii si laude numele Domnului, ci numai numele
Lui s-a indl{at. Lauda Lui pe pimint gi in cer. $i va
indl{a puterea poporului l,ui. Cintare tuturor cuvioqilorlui, fiilor lui Israel,poporului ce seapropiede El.
Psalmul 149

inta{i Domnului cdntare noui; lauda Lui in


adunareacclor cuvio$i,Si seveseleasciIsrael
d e C e l c e l - a l i c u t p e e l q i f i i i S i o n u l u is i s e b u c u r e

6- CEASLOV

RUGACIUNI. RANDUIELI SI SLUJBE

de Impiratul lor. SI laude numele Lui in hori; in


timpane qi in psaltire si-I cinte Lui. Cd iubeqte
Domnul poporul Sdu qi va inil{a pe cei blinzi qi-i
va izbivi. Se vor liuda cuvioqiiintru slavi qi sevor
bucura in agternuturile lor. Laudele Domnului in
gura lor qi sibii cu doui taiquri in miinile lor, ca si
s e r i z b u n e p e n e a m u r i q i s n p e d e p s e a s c lp e
popoare, ca si lege pe impira{ii lor in obezi qi pe
cei slivifi ai lor in cituqe de fier, ca si faci intre
dinqii judecati scrisi. Slava aceastaeste a tuturor
c u v i o s i l o rS d i .
Psalmul150

iuda{i pe Domnul intru sfin{ii Lui; liuda{i-L


pe El intru tiria puterii Lui. Liuda{i-L pe El
intru puterilc Lui; tdudafi-L pe El dupi mul{imea
slavei Lui. Liuda{i-L pe El in glas de trimbifi;
lnuda{i-L pe El in psaltire qi in aliuti. Liudafi-l pe
El in timpane qi in hori; liuda{i-L pe El in strune qi
in organe. Lnuda(i-L pe El in chimvale bine risunltoarel ldudafi-L pe El in chimvale de strigare.
Toatd suflarea sd laude pe Domnul.
Daci va fi duminici,sezic aceste
stihuri:
Scoall-Te, Doamne Dumnezeulmeu, inal{i-se mina Ta,
nu uita pe siracii TIi pinn in sfirgit.
l, iuda-Te-voi, Doamneo cu toatd inima mea, spune-voi
toate minunile Tale.

UTRENIA

83

Slav6...,StihiraEvangheliei,
a NAscitoarei
deDumnezcu:
$i acum,..,

'' Preabinecuvintati eqti,Niscitoare de DumnezeuFecioari,


ci, prin Cel ce S-a intupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a
chcmat, blestemul s-a nimicit, Eva s-a liberat, moartea s-a
omorit gi noi am inviat. Pentru aceastacintind, strigim:
BinecuvAntat eqti, Hristoase Dumnezeule,Cel ce ai binevoit
aqa,slavi lie.
(Daci estePraznic,sfint cu Doxologiesausfint cu Polieleu,secinti
Slavn...,$i acum...,din Minei, Triod sau Penticostar).
Apoi: Preotul sau diaconulzice:
Slavi Jie, Celui ce ne-ai aritat noui lumina!
Strana cintd:

Doxologia
Slavi intru cei de sus lui Dumnezeu gi pe pimAnt pace,
intre oameni bunlvoire.
Liudimu-Te, bine Te cuvintdm, inchinimu-ne fie,
slivimu-Te, mul{umim fie pentru slava Ta cea mare.
Doamne, impirate
ceresc, Dumnezeule, Pirinte
Atot{iitorule, Doamne Fiule, Unule-Niscut,,IisuseHristoase
9i Duhule Sfinte.
Doamne, Dumnezeule,Mieluqelul lui Dumnezeu, Fiul
Tatilui, Cel ce ridici picatul lumii, miluieqte-nepe noi, Cel
ce ridici picatele lumii.
Primegte rugiciunea noastri, Cel ce Eezi de-a dreapta
T a t l l u i . q i n e m i l u i c g t ep e n o i .

84

RUGACIUNI, NANNUMII $ISLUJBE

Ci Tu eqti Unul Sfint, Tu eqti Unul Domn Iisus Hristos,


intru slava lui DumnezeuTatdl. Amin.
tn toate zilele Te voi binecuv6ntaqi voi liuda numele Tiu
in veac si in veacul veacului.
invrednicegte-ne,Doamne, in ziua aceasta,fdri de picat
sE ne pizim noi.
BinecuvAntat eqti, Doamne, Dumnezeul pirin{ilor noqtri,
qi Iiudat gi preaslivit estenumele Tiu in veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nidijduit
intru Tine.
Binecuvintat eqti, Doamne, invafi-mi indreptirile Tale
(detrei ori).
Doamne, scipare Te-ai ficut noui in neam qi in neam. Eu
am zis: Doamne, miluieqte-mi, vindeci sulletul meu, ci am
gregit tie.
Doamne, la Tine am scipat, invafi-mi si fac voia Ta, cd
Tu esti Dumnezeul meu.
CA Ia Tine esteizvorul vietii. intru lumina Ta vom vedea
luminS.
Tinde mila Ta celor ce Te cunoscpe Tine.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte liri
miluieqte-nepe noi (detrei ori).

de moarte,

Slavi..., $i acum...,Sfinte fdrd de moarteomiluiegte-ne


pe noi.
Apoi maipelarg:
Stinte Dumnezeule, Slinte tare, Sfinte fdri de moarte,
miluieqte-nepe noi.

UTRENIA

Iar dacSestePostulMaresaualti zi,cen-arcdoxologie


mare,dupi
Laude,Slavi...$i acum...,
centereful
celr6nduitziccaqa":
_ 1ie_slavi se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, gi tie
slavi indlfim, Tatilui qi Fiului gi Slintului Duh. acum si
pururea gi in vecii vecilor.Amin.
Preotul: Slavii Jie, Celui cc ne-ai aritat noui lumina. Centlrejul:
Slavi intru cci dc sus lui Dumnezeu.., Doamnc, sciparc-:l.c-ailiicut
$i

noua...

Apoi:

l
]

lnvredniceqte-ne, Doamne, in ziua aceasta,frri


picat se ne pizim noi. Binecuvintat eqti,
_ Ide
Doamne, Dumnezeul pirinfilor no;tri, qi lnudat qi
preaslivit estenumele Tiu in veci.Amin. tr'ie,Doamne,
mila Ta spre noi, precum am nadijduit intru Tine.
Binecuvflntat eqti, Doamne, invifi-ne indreptdrile
Tale. Binecuvantat eqti, Stip6ne, in{elep{eEte_ne
cu
indreptdrile Tale. Binecuvdntat eqti, Slinie, tumi_
ne zd-\e cu indreptirile Tale. Doamne, mila Ta este
in veac,lucrurile miinilor Tale nu le trece cu vederea.
fie se cuvinelaudi, tie secuvinec6ntare,Jie slavi se
cuvine, Tatilui Ei Fiului qi Sfdntului Duh, acum gi
pururea qi in vecii vecilor.Amin.
prcotrrlziceectenia:Si plinim rugiciunilenoastrecelede
dimineafi
*
Domnului...

Apoi, daci nu estepraznie,se zicc Stihoavnadin Oetoih.cu aceste


Ctihuri:
Stih l: Umplutu-ne-am dimineafa dc mila Ta, Doamnc,,i ne-am
bucuratqi nc-amveselitin toatczilclcvie{iinoastre.Vcsclitu_nc_am
pcn_
tru zjlelcin carene-aismcritpc noi,pentruanii in carcam vizut rclc.
cautdsprerobii Tii qi sprc lucrurileTaleqi indrcptcazipe tiii lor. $i

RUGA

RANIUTAIT SI SLUJBE

Stih 2: $i si lie lumina DomnuluiDumnczculuinostrupestenoi' !i


lucrurile mfiinilor noastrele indrepteazl.
Slavl.,,,$i acum,..,daci arc sfertul, dacanu, din Octoih.Apoi:
Bine este a ne mirturisi Domnului qi a cAnta numele Tiu,
Preainalte, a vesti diminea{a mila Ta qi adevirul TIu in toati
noaptea (fire metanii),
DupA accea:Sfintc Dumnezeule...,PrcasfAntdTreime...'Tntal nostru... $i troparul sli.ntului, Slavn...,$i acum...,al Niscitoarci dc
I)umnczeu.
Preotul zice ectenia:Miluieqte-nepe noi, Dumnezeule,dupi mare
mila Ta... si celelalte. Iar dupl ecfonis: Infclcpciune! Strana:
Strana:Amin.
Binecuvinteazi!Prcotul:Ccl ce estebinecuvantat...
intdreqte, Dumnezeule, sfinta qi dreapta credin{i a
creqtini, qi Sfdnta Biserica Ta o pizeqte in
dreptmiritorilor
veacul veacului.
gi lndati: Venifi si ne inchinim..' (de 3 ori) qi seincepeCeasulintei
$i apoiotpustul dtsi\Ar$i1.
Daci stePostulMarc, sezice:Bine estea ne merturisiDomnului"'
Prcasfinti Treimc..',
(de 2 ori), cu mctanii,apoi:SfintcDumnezeule'..,
Tatil nostru.,.,Ci a Ta esteimpAraFa...ti secite$tetroparul acesta:
in Biserica slavei Tale stAnd, in cer a sta ni se pare;
Niscitoare de Dumnezeu, ceea ce eqti uqi cereascd,deschide

noui usa milei tale.


Doamnc, miluieqtc (dc 40 de ori), Slavl..., $i acum,..,Ccca cc eqtimai
cinstitd deci.t heruvimii. lntru numele Domnului, binccuvintcazi,
Pirinte!
Prcotul, din l'afa Sfintci Mcsc:

Cel ce estebinecuvintat, Hristos' Dumnezeul nostru, totdeauna,acum qi pururea qi in vecii vecilor'


Amin.
Cantarctul:

UTRENIA

81

Impirate ceresc, pe binecredinciosul nostru popor


ocroteqte-|,credinfa o intiregte, pe cei rii ii imblAnzegte,
lumea o impaci, slint locaqul acestatrine-l pdzeqte,pe cei
mai inainte riposafi, pnrin{ii qi tiafii noqtri, in locaqurile
drepfilor ii aqazi, iar pe noi intru pociin{i qi mirturisire ne
primeqte, ca un bun qi de oameni iubitor.
Dup[ aceease fac trei metanii,zicind frecareintru sine,la fiecare
metanie,rugdciuneaSfintului Eliem Sirul: Doamncpi Stipinul vietii
melc...,aqacum s-a aritat la Miezonopticade toate zilelo(cauti la pag.
34). Dupe cc sc ridici fra(ii, cel mai marc sau centirelul rinduit incepc:
Veni{isdne inchindm...(dc 3 ori), cu inchiniciuni, qi seciteqteCeasulintii.
Daci este duminici, dupi sl'irgitul doxologici qi Sfrnte
Dumnezeule...,secAnti troparul Invierii.
La glasurilcl, al 2lca, al 3Jca qi al 4-lea,acestTropar al invierii, pe
glasulal 4-lea:
Astdzi mintuirea a toati lumea s-a ficut; si c6ntim Celui
ce a inviat din mormint gi incepitorului vie{ii noastre; ci,
stricind cu moartea pe moarte, biruinfi ne-a diruit noui qi
mare mili.
^ La glasurile al S-lea, al 6-lea, al TJea gi al 8Jea, acestTropar al
Invierii, pe glasul al 8-lea:

inviat-ai din mormint 9i legiturile iadului ai rupt; stricat-ai osAnda morfii, Doamne, pe tofi din cursele vrijmaqului izbivindu-i. AritAndu-Te pe Tine Apostolilor Tii,
trimisu-i-ai pe dinqii la propovdduire; qi printr-inqii pacea
Ta ai diruit lumii, Unule Mult-milostive.
Apoi cctcniilcti otpustulUtrcnici.

CEASUL INTAI
Vcniti si ne inchinam Impiratului

nostru Dumnezeu... (de 3 ori).

Psalmul 5

1-\raiurile mele asculti-le, Doamne! in{elege


\Jstrigarea mea! Ia aminte la glasul rugdciu;ii
mele, Impiratul meu qi Dumnezeul meu, cici citre
Tine mi voi ruga, Doamne! Diminea(a vei auzi glasul meu; diminea(a voi sta inaintea Ta qi mi vei
vedea. Cd Tu eqti Dumnezeu, Care nu voie$ti liridelegea,nici nu va locui lingi Tine cel ce vicleneqte.
Nu vor sta cilcdtorii de legein preajma ochilor Tii.
Urit-ai pe toti cei ce lucreazi fdrldelege. Pierde-vei
pe totri cei ce grdiesc minciuna; pe uciga$ qi pe
viclean il uriqte Domnul. Iar eu, intru mul(imea
milei Tale, voi intra in casaTa, inchini-mi-voi spre

t
t

sfint locaqul Tiu, intru frica Ta. Doamne, povifuiegte-mi intru dreptatea Ta, din pricina duqmanilor
mei! Indrepteazi inaintea mea calea Ta. Ci nu este
in gura lor adevir, inima lor este deqarti; groapi
deschisi grumazul lor, cu limbile lor yiclenesc.
Judeci-i pe ei, Dumnezeule; si cadi din sfaturile
lor; dupl multimea nelegiuirilor lor, alungi-i pe ei,
ci Te-au amir6t, Doamne, Si si se veseleascito{i cei
ce nidijduiesc intru Tine; in veac seyor bucura qi Ie
vei fi lor silaE, gi se vor lluda cu Tine toti cei ce
iubesc numele Tiu. Cd Tu vei binecuvinta pe cel
drept, Doamne, cici cu arma bunivoirii ne-ai incununat pe noi.
Psalmul 89

T\oamne, scdpareTe-ai ficut noui in neam $i in


IJneam. Mai inainte de ce s-aulIcut mun{ii gi s-a
zidit pamintul Ei lumea, din veac Eip6ni in veac egti
Tu. Nu intoarce pe om intru smerenie,Tu, Care ai
zis: <<Intoarcefi-vi,fii ai oamenilor>>,
ci o mie de ani
inaintea ochilor Tii sunt ca ziua de ieri, care a trecut, Ei ca straja noptii. Nimicnicie vor fi anii lor;
dimineafa ca iarba va trece. Dimineafa va inflori qi
se va trece, seara va cidea, se va intiri Si se va usca.
Ci ne-am sfirgit de urgia Ta qi de minia Ta ne-am
tulburat. Pus-ai firddelegile noastre inaintea Ta,
greqelile noastre ascunse,la lumina fe{ei Tale. Ci
toate zilele noastre s-au impu{inat qi in minia Ta
ne*am stins. Anii no;tri s-au socotit ca p6nza unui

RUGACIUNI, NANNUTN,j $I SLUJBE

piianjen; zilele anilor noqtri sunt taptezeci de ani;


iar de vor fi in putere optzeci de ani, qi ce este mai
mult decet aceqtia,ostenealeEi durere; ci trece viafa
noastra$i ne vom duce.Cine cunoaqteputereaurgiei
Tale qi cine misoari minia Ta, dupi temerea de
Tine? Inva{i-ne si socotim bine zilele noastre,ca si
ne indreptim inimile spre infelepciune.intoarce-Te,
Doamne! Pind c6nd vei sta departe? M6ngiie pe
robii Tei! Umplutu-ne-am dimineafa de mila Ta gi
ne-am bucurat gi ne-am veselit in toate zilele vie(ii
noastre. Veselitu-ne-ampentru zilele in care ne-ai
smerit, pentru anii in care am vizut rele. Cauti spre
robii Tii Si spre lucrurile Tale gi indrepteaz[ pe
fiii lor. $i si fie lumina Domnului Dumnezeului
nostru peste noi, gi lucrurile miinilor noastre le
indrepteazi.
Psalmul100
\ fila 9i judecata Ta voi cinta fie, Doamne.
qi voi merge, cu pricepere,in cale
IVlCinta-voi
ftri prihani. Cind vei veni la mine? Umblat-am
intru nerdutateainimii mele, in casamea. N-am pus
inaintea ochilor mei lucru nelegiuit; pe cilcitorii de
lege i-am uret. Nu s-a lipit de mine inima indiritnici; pe cel riu, care se depirta de mine, nu l-am
cunoscut.Pe cel ce cleveteain ascunspe vecinul sdu,
pe acela l-am izgonit. Cu cel mAndru cu ochiul qi
nesifios cu inima, cu acelan-am mencat.Ochii mei
sunt pestecredincioqii pimintului, ca si qadi ei im-

9l

CEASULINTAI

preunA cu mine. Cel ce umbla pe cale fdrd prihani,


acelaimi slujea. Nu va locui in casamea cel m6ndrul
cel ce griieqte nedrepti{i nu va sta inaintea ochilor
mei. in dimine{i voi judeca pe to{i pdcntoqiipdmintului, ca si nimicescdin cetateaDomnului pe toti cei
ce lucreazi firidelegea.
Aliluia (de3 ori), cu trei inchinlciuni.
Slavn...,$i acunr...,
Dac[ se cinti: Dumnezeuestel)omnul...,sezice:Slavi...,Troparul
sfS.ntului,
$i acum...,Cum te vom numi, ceeac elti pnni de har....?
(vezi mai ios).
Iar daci estePostulMare, secinti Tloparul acesta,pe glasulal6-lea:
Diminea{a auzi glasul meu, impiratul
meu.

meu qi Dumnezeul

CAnt6ndu-1,sc fac mctanii cu genunchiila pimant.


Stih 1: Graiurile mele asculti-le, Doamnc,infelegestrigareama.
Stih 2: Citre Tine mi voi ruga, Doamne.
u:
Slavn...,$i acum...,al Niscetoareide Dumneze
Cum te vom numi, ceea ce eqti plind
pe Soarele dreptn{ii? Rai, ci
risirit
nestriciciunii? Fecioari, ci ai rimas
curatd, cd ai avut ir1 slintele tale bra(e
tuturor? Pe Acela roagd-L si mintuiasci

de har? Cer, cd ai
ai odrislit floarea
nestricatd? Maici
Fiu, pe Dumnezeul
sufletele noastre.

Paqii mei indrepteazi-i dupd cuvAntul Tnu 9i si nu mi


stipineasci nici o laridelege.

Izbiveqte-mi de clevetirea oamenilor gi voi pizi poruncile


Tale.
Fa{a Ta arat-o peste robul Tiu qi mi invafa indreptarile
Tale.

gd se umple gura mea de lauda Ta, Doamne. ca si laud


slavaTa, toati ziua mare cuviintaTa.
Slintc Dumnezeulc..., prcasl'i.nti Treime,.., Tatdl nostru...
_ _Dacdnu estc Postul Mar, s zicc Condacul Sfintului, dace are, sau
al Praznicului ce se va intfmpla.
Daci estc Postul Marc, se zic aceste Tropare alc Nescltoarei de
Dumnezcu:
LUNI, MARTI $I JOI

Pe Mirita Maici a lui Dumnezeu 5i mai sfinti decit


sfinfii ingeri, firi incetare, o liudlm cu inima qi cu gura,
Ndscitoare de Dumnezeupe dinsa mirturisind-o, ca pe ceea
ce cu adevirat a niscut pe Dumnezeu intrupat gi se roagd
neincetat pentru sufletelenoastre.
MIERCURI $I VINERI

Degrab ne intimpini pe noi mai inainte p6ni ce nu ne


rotrim, c6nd vrljmagii 'fe hulesc pe Tine gi ne ingrozescpe
noi, Hristoase, Dumnezeul nostru. pierde cu Crucea Ta pe
cei ce se lupti cu noi, ca si cunoasci cit poate credinJa
dreptmiritorilor creqtini, pentru rugiciunile Ndscitoarei de
Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.
SAMBATA
Ca o pirgi a firii, lie, Siditorule al fipturii, tumea i1i
aduce,Doamne,pe purtdtorii de Dumnezeumucenici,pen_
tru ale ciror rugiciuni, in pace adAnci, Biserica Ta, pentru
Niscitoarea de Dumnezeu,o pdzeqte,
Mult-milostive.
Duminica, la praznicc sau la sfinJi cu dorologic sau cu polielcu, se
cite$tecondacul glasului de rind, sau al sdrbitorii respecti\r'e.
Apoi: Doamnc,miluicltc (dc.t0 dc ori), Ccl ce in toati vrcmcn si in tot
ceasul...(cautalB pag.33).Doamnc,miluie!tc (d9 3 ori),Slavir..., acum...,
$i
Ccea ce ctti mai cinstiti dccjit her.uvinrii...,intru numelc Domnului.
binecuvinteazi, Pirintc! Preotul: Dumnezule,milostiveqtc-Tcsprc noi...

CEASULINTAI

93

Iar daci este Aliluia sau Postul Marc, sc zice rugiciunca Sfintului
Efrem Sirul: Doamnc qi Stipanul vie{ii mclc...,afa cum s-a aretat la
Miezonoptica din toatc zilcle (cautd la pag. 34). Apoi Sfinte
Dumnczeule...,Preasienti Tlcimc..., Tatil nostru...,Doamnc, miluieste
(de l2 ori). $i

Rugiciunea aceasta
I

ristoase,Lumina cea adeviratl. Care luminezi qi sfinfegtipe tot omul ce vine in lume, si
seinsemnezepestenoi lumina fefei Tale, ca intr-insa
si vedem lumina cea neapropiatd.Indrepteazi paqii
no;tri spre lucrarea poruncilor Tale, pentru rugiciunile Preacuratei Maicii Tale si ale tuturor sfintilor Tdi. Amin.
Apiritoare Doamni, pentru biruin(i mul(umiri,
izbivindu-ne din nevoi, aducem (ie, Niscltoare de
Dumnezeu, noi, robii tei. Ci, ca ceea ce ai stipAnire nebiruiti, izbiveqte-nepe noi din toate nevoile,ca si strigim fie:
Bucuri-te, Mireasi, pururea Fecioari.
in zilelede rind se faceotpustuldesAvar$it,
iar Duminicase face
otpustulmic.

MIJLOCEASULINTAI
Dupi ce preotul binecuvinteazi, se zice: Sfinte Dumnezeule...,
Preasfinti Treimc...,Tatil nostru...,Ci a Ta cstcimpiritia..., Vcnifi si
ne inchinim...(de3 ori), qi apoi aceqtipsalmi:
Psalmul 45

J-\umnezeu este sciparea qi puterea noastri,


L) ajutor intru necazurile ce nc impresoari.
Pentru aceastanu ne vom teme cind seva cutremura pimentul gi se vor muta munfii in inima mirilor.
Venit-au Ei s-au tulburat apelelor, cutremuratu-s-au
munfii de tiria Lui. Apele r6urilor veselesccetatea
lui Dumnezeu; Cel Preainalt a slin{it locaqulLui.
Dumnezeue in mijlocul cetitii, nu seva clitinal o va
ajuta Dumnezcu dis-de-dimineafl.Tulburatu-s-au
n e a m u r i l e , p l e c a t u - s - a ui m p i r i { i i l e ; d a t - a C c l
Preainalt glasul Lui, cutremuratu-s-a pimentul.

r
]

MIJLOCEASUL iNTAI

Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui lacob. Venifi qi vede{i lucrurile lui Dumnezeu,minunile pe care le-a pus Domnul pe pimant.
Pune-va capit rizboaielor p6ni la marginile
pim6ntului, arcul va sfdrima qi va fringe arma, iar
pavezclein foc le va arde. Opri{i-vd Ei cunoaqte{ici
Eu sunt Dumnezeu, indlfa-Mi-voi pe pdmint.
Domnul puterilor este cu noi, sprijinitorul nostru,
Dumnezeul lui Iacob.
Psalmul91
p ine estea liuda pe Domnul qi a c6nta numele
Preainaltc,a vesti diminea{a mila Ta Ei
lJTIu,
adevdrul Tiu in toati noaptea,in psaltire cu zece
strune, cu cantecedin alduti. C[ m-ai veselit,Doamne,
intru ffipturile Tale qi intru lucrurile miinilor Tale
mi voi bucura. Cit s-au mirit lucrurile Tale,
Doamne, adinci cu totul sunt gandurile Tale! Birbatul nepriceputnu va cunoaqteEi cel neinfelegdtor
nu va intelegeacestea,cind risar picitoqii ca iarba
qi se ivesc to{i cei ce fac firidclegea, ca si piari in
veacul veacului. Iar Tu, Preainalt eqti in veac,
Doamne.Ci iatd vrijmaqii Tii, Doamne,vor pieri qi
se vor risipi tofi cei ce lucreazi frridclcgea. $i se va
inil{a puterea mea ca a inorogului qi batrAnelile
mele unse din blequg.$i a privit ochiul meu citre
vrijmaqii mei, Ei pe cei vicleni,ce se ridicd impotriva mea,ii va auzi urecheamea.Dreptul ca finicul va
inllori qi ca cedrul cel din l,iban se va inmul{i.

RUGACIUNI. IIANDUIELI SI SLUJBE

Rnsadifi fiind in casa Domnului, ln curtile Dumnezeului nostru vor inflori. inci intru bitr6nefe
unse se vor inmulfi qi bine-viefuind vor fi, ca si
yesteascd:drept esteDomnul Dumnezeulnostru qi
nu estenedreptateintru Ddnsul.
Psalmul92
omnul a impirifit, intru podoabi S-a imbricat; imbricatu-S-a Domnul intru putere qi S-a
incins, pentru ci a intirit lumea care nu se va
cldtina. Gata este scaunul Tdu de atunci, din veac
eqti Tu. Ridicat-au r6urile, Doamne, ridicat-au
rffurile glasurile lor, ridicat-au rAurile valurile lor;
dar mai mult dec6t glasul apelor clocotitoare, mai
mult decit zbuciumul neasemuit al mirii, minunat
este.intru cele inalte. Domnul. Mirturiile Tale s-au
adeverit foarte. Casei Tale se cuvine sfintenie.
Doamne, intru lungime de zile.
Slavn.,,, $i acum..., firi Atiluia. Sfinte Dumnczeule..., cu trei
inchiniciuni. PrcasfAnti Treime.... Tatdl nostru.... CA a Ta estc
i m p i r n l i a . . . ! i T r o p a r c l ca c c s t c ag, l a s u la l 6 - l c a :

Miluieqte-nepe noi, Doamne,miluiegte-nepe noi, ci, nepricepindu-nede nici un rispuns, aceastdrugiciune aducemfie,
ca unui StipAn, noi, picitogii robii TIi, miluiegte-nepe noi.
SIavI"',

Doamne,miluiegte-nepe noi, ii intru'l'ine am nldijrluit;


nu Te minia pe noi lbarte, nici pontenilirrirdclcgilenoastre,
ci cauti gi acum ca un milostiv qi ne izbiveqtepe noi de
vrijmaqii nogtri, cd Tu eqtiDumnezeulnostru gi noi suntem
poporulTiu, to{i lucrul miinilor'Iale gi numeleTiu chemim.

MIJLOCEASUL INTAI
$i acum...,al NiscAtoarei de Dumnczcu:

Uqa milostivirii deschide-onoui, binecuvintati Niscitoare de Dumnezeu, ca si nu pierim cei ce nidijduim intru
tine, ci sd nc mintuim prin tine din ncvoi, cir tu eqti mintuirea neamului crestinesc,
Doamnc, miluicqtc (de 40 de ori). Slavd...,$i acum...,Ceeacc cqti nrai
cinstiti tlccit hcruvimii..., intru numclc Domnului, birrecuvintcazi,
Pirinte: Preotul: Pentru rugiciunile sfinfilor pnrin{ilor no{tri...
$i sc zice rugiciunea Sf6ntului Efrem Sirul: Doamne qi StipAnul
viefii mcle..., a$a cum s-a arltat la Miezonoptica din toate zilele (cautl
la pag. 34). Apoi aceasti

Rugiciune a Marelui Vasile

T \ u m n e z e u l e c e l v e ; n i c q i f n r n d e i n c e p u t ,L u pururea fiitoare, Ficdtorule a toati fipI-lmini


tura, Izvorule al milei, adincul buniti{ilor qi noianul cel neurmat al iubirii de oameni, arati pestenoi
lumina fefei Tale; Doamneostriluceqte in inimile qi
in cugetelenoastre soareledreptifii qi umple de a Ta
veselie sufletele noastre. Invafi-ne pe noi ca si
spunem judeci{ile Tale Ei si ne mirturisim fie
neincetat, Stipinului nostru qi Ficitorului de bine.
Miinile noastrc le indrepteazi spre lucrarea voirii
Tale qi li cu noi ca sI Te iubim qi si sporim bine-ficind celeplicute fie, ca qi intru noi, nevrednicii,si
se sliveasci preasfAntnumele Tiu, al Tatilui gi al
Fiului Ei al Sfdntului Duh; o Dumnezeire gi o
Impirifie, Circia se cuvine toati slava, cinsteagi
inchiniciunea in vecii vecilor.Amin.

7 - CEASLOV

98

RUGACIUNI. NANUUTNT,T
SI SLUJBE
Apoi se zice Si aceaste

Rugiciune a Marelui Vasile

el ce trimifi lumina gi purcezi qi risari soarele


peste cei drep{i qi peste cei nedrepfi, pestecei
rIi qi pestecei buni qi cu lumina ceade ziui luminezi
toati lumea,lumineazi qi inimilc noastre,Stipine al
tuturor. Diruieqte noui ;i in ziua ce vine, si facem
cele plicute !ie. Pizeqte-nede tot picatul qi de toatd
lucrarea cea rea. Izbiveqte-ne pe noi de toate
sige(ile ce zboari ziua qi de puterile cele potrivnice,
pentru ruglciunile Preacuratei Stipinei noastre de
DumnezeuNdscdtoare,ale cereqtilorputeri, slujitorii Tni cei firi de trup, gi ale tuturor slinfilor care
din veac au bineplicut !ie. Cn tie se cuvine si ne
miluiegti qi si ne mintuieqti pe noi, Dumnezeul nostru, qi fie slavi inil{im, Tatilui qi Fiului qi Sfintului
Duh, acum qi pururea qi in vecii vecilor.Amin.
Otpustul mic

r
l
CEASULAL TREILEA
Dupi ce preotul binecuvinteazi, sc zice: impirate cercsc..,,Sfintc
Dumnezculc..., Prcaslintir Trcime..., Tatil nostru..., CA a Ta cstc
impirefia..., Doamnc, miluicqtc(de 12 ori). Slav5...,gi acum...,Vcni{i si
ne inchinim... (de 3 ori).

Psalmul16

I uzi, Doamne. dreptateamea, ia aminte cerelLrea


mea, asculti rugiciunea mca, din buze
frri de viclenie.De la fa{a Ta judecatamea si iasi,
ochii mei sd vadi celedrepte. Cercetat-aiinima mea,
noapteaai cercetat-o;cu foc m-ai ldmurit, dar nu s-a
aflat intru mine nedreptate.Ca si nu griiascd gura
mea lucruri omeneqti,pentru cuvintelebuzclor Thle
eu am pizit cii aspre.indrepteazi picioarelemelein
cdririle'Iale, ca si nu se clatine paqii mei. Eu am
s t r i g a t ,c i m - a i a u z i t , I, ) u m n c z c u l e p
; leaci urechea

100

RUGACIUNI. NANIUTITT SI SLUJBE

Ta citre mine si auzi cuvintele mele. Minunate fd


milele Tale, Cel ce mentuieqti pe cei ce nidijduiesc
in Tine, de cei ce stau impotriva dreptei Tale. Pizeqte-mi, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu acoperdmintul aripilor Tale, acoperi-md de fa{a necredincioqilorcare mi necijescpe mine. Vrijmaqii mei
sufletul meu l-au cuprins; cu grisime inima lor qi-au
incuiat, gura lor a griit mAndrie. Izgonindu-md,
acum m-au inconjurat, ochii lor gi-au afintit ca sd
mi plecela pdmint. Apucatu-m-au ca un leu gata de
pradi, ca un pui de leu ce locuieqtein ascunziguri.
Scoal6-Te,Doamne, intimpini-i pe ei Siimpiedici-i.
Izbiveqte sufletul meu de cel necredincios,cu sabia
Ta. Doamne, desparte-mi de oamenii acesteilumi,
ce-$i iau partea in via{i, cici s-a umplut pinteccle
lor de bunitifile Taleq slturatu-s-au fiii lor qi au
lisat rimlqi{ele pruncilor. lar eu intru dreptate mi
voi arita fefei Tale, situra-mi-voi cind se va arita
slava Ta.
Psalmul24
f'lntre Tine, Doamne. am ridicat sufletul meu,
\-rDumnezeul meu. Spre Tine am nidijduit, sd
nu fiu ruginat in veac,nici si r6dd de mine vrijmaqii
mei. Pentru ci to(i cei ce Te agteaptdpe Tine nu se
vor ruqina; sd se rutineze tofi cei ce fac liridelegi in
deEert.Ciile Tale,Doamne,aratA-mi, qi ciririle Tale
md inva{i. indrepteazi-mi spre adevirrul'Iiu qi md
inva{i, cd 1u egti Dumnezeu,Mintuitorul meu, gi pe

F
CEASULAL TREILEA

101

Tine Te-am aEteptattoatd ziua. Adu-Ti aminte de


induririle Tale qi de milele Tale, Doamne, ci din
veac sunt. Picatele tinerefilor mele qi ale negtiin{ei
melenu le pomeni.Dupi mila Ta, pomencqte-md
Tu,
pentru bunitatea Ta, Doamne. Bun gi drept este
Domnul, pentru aceastalege va pune celor ce greEescin cale. Indrepta-va pe cei blinzi la judecati,
invifa-va pe cei blinzi ciile Sale. Toate ciile
Domnului sunt milA qi adevdr pentru cei ce cauti
agezimintul Lui qi mirturiile Lui. pentru numele
Tiu, Doamne, curiteqte picatul meu, ci mult este.
Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va
pune lui in calea pe care a ales-o.Sufletul lui intru
bunitdfi se va siliglui gi semin{ia lui va moEteni
pimdntul. Domnul este intlrirea celor ce se tem de
Dinsul, aqezim6ntul Lui il va arita lor. Ochii mei
sunt pururea spre Domnul, cI El va scoatedin laf
picioarele mele. Cauti spre mine qi mi miluieqte,cA
pirisit qi sdracsunt eu. Necazurileinimii mele s-au
inmulfit; din nevoile mele scoate-mi. Vezi smerenia
mea qi ostenealamea gi-mi iarti toate picatele mele.
Vezi pe vrljmagii mei, cd s-au inmulfit Ei cu uri
nedreapti m-au ur6t. Pizegte sufletul meu Ei mi
izbdveqte,ca sA nu mi ruginez cd am nidijduit in
Tine. Cei firl riut:rte qi cei drep(i s-au lipit de mine,
cI Te-am aqteptat,Doamne. Izbivegte, Dumnezeule,
pe Israel din toate necazurile lui.
Psalmul 50: Miluie$tc-mi Dumnczcule...(cauti la pag. l2), Slavir...,
$ i a c u m . . .A, l i l u i a ( d c I o r i ) .

r0z

RUGA

RANDUIELI

SI SLUJBE

Dacdse cSnti: DumnczeuestcDomnul,..,sezicc Slavi...,Troparul


zilci sau al sfintului, $i acum...,NlscAtoarede Dumnezeu,tu estiviJa
ccaadcvArati...(vczimai .jos).
Iar dacl estcAliluia sau PostulMarc, se c6ntl Troparul acsstapc
glasulal 6-lca:
Doamne, Cel ce pe Preasfintul Tiu Duh, in ceasul al
treilea, L-ai trimis Apostolilor Tii, pe Acela, Bunule, nu-L
lua de la noi, ci ni-l innoieqte noui, celor ce ne rugdm tie.
qi la cele doui stihuri ce
in acesttimp se fac metanii; asemenea
urmeazi:
Stih 1: Inimi curatfl zideEtcintru minc, Dumnezeulc,qi duh drcpt
innoie$teintru celedinlluntru ale mcle.
Stih 2: Nu mi lepida pe minc dc la fafa Ta qi Duhul Tiu cel Sfi.nt
nu-L lua dc la minc.
Slavn...,$i acum...,al NiscAtoareide Dumnezeu:
Niscitoare de Dumnezeu, tu eEti vifa cea adevirati, care
ai odrdslit Rodul viefii; {ie ne rugim: Roagi-te, Stip6ni, cu
Sfinfii Apostoli, sd se miluiasci sufletele noastre.
Domnul Dumnezeu este binecuvAntat. BinecuvAntat este
Domnul ziua, in toate zilele; si faci priincioase cele ale noastre Dumnezeul m6ntuirii noastre, Dumnezeul nostru,

Dumnezeulmintuirii.
SfinteDumnczeule...,
Prcasf6ntiTrcimc.,.,Tatil nostru...,Ci a Ta
esteimpAriJia...qi condaculslhntului.
Iar daci estePostulMarc, sc zic accstcTroparc,pc glasulal SJca:
BinecuvAntat egti, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce
preain{elep{i pe pescari ai ardtat, trimi{6ndu-le lor Duhul
Slint, qi printr-inqii lumea ai vinat, Iubitorule de oameni,
mirire Tie.

CEASUL AI, TREILEA

103

Slavi.,,,

Grabnicd gi tare mAngAieredd robilor Tii, Iisuse,cind se


mAhnescduhurile noastre. Nu Te osebi de sulletelenoastre
intru necazuri; nu Te depirta de gindurile noastre intru
primejdii, ci pururea ne intAmpini pe noi. Apropie-Te de
noi, apropie-Te Cel ce egti pretutindeni. Precum gi cu
Apostolii Ti-i ai fost pururea, aqa qi cu cei ce dorescde Tine
Te uneqte, Indurate, ca, liind impreuni cu Tine, si Te
liudam pe Tine qi si slavim pe Duhul Tdu cel intru tot Sf6nt.
$i acum..., al Nirsc6toareidc Dumnczeu:

Nidejdea, ocrotirea gi sciparea cregtinilor, zid nebiruit


celor slabi, liman neinviforat tu eqti, Niscdtoare de
Dumnezeu, Preacurati. $i precum lumea o mAntuiegti cu
neincetati rugiciunea ta, pomeneqte-neqi pe noi, Fecioari,
intru tot l5udati.
Doamne, miluieqte (de 40 de ori), Cel ce ln toati vremea... (caute la
pag. 33). Doamne, miluieqte (d^e3 ori). Slavn...,$i acum...,Ceea ce eqti
mai cinstitd decet hcruvimii..., Intru numclc Domnului, binecuvinteazi,
Pdrinte! Preotul: Dumnezculc, milostivette-Tespre noi...
Iar daci cstc Postul Mare, sc zicc rugiciunca Sfi.ntului Eliem Sirul:
Doamne qi Stdpanul vieJii mele..., ata cum s-a aritrt la Miczonoptica
din toate zilelc (cauti la pag. 34). $i
RugdciuneaSlhntului Mardaric

Stnpine Dumnezeule, Pirinte Atotputernice, Doamne,


Fiule Unule-NIscut, Iisuse Hristoase, Ei Duhule Slinte, o
Dumnezeire, o Putere, miluiegte-ma pe mine, picitosul, Ei,
cu j udecifile care gtii, mintuieqte-mi pe mine, nevrednicul
robul Tdu, ci binecuvf,ntat egtiin vecii vecilor.Amin.

MIJLOCEASULAL TREILEA ,
Dupi ce preotul binccuvinteazi, se zice: Sfinte Dumnczcule...,
Preasllnti Treimc...,Tatil nostru...,Ci a Ta cstcimpirifia..., Doamnc,
miluieqtc (dc l2 ori), Slavi..., $i acum...,Veni{i sh nc inchinlm,.. (de 3
ori) qi apoi se citescaccfti psalmi:

Psalmul29
Doamne, ci m-ai ridicat qi n-ai
Jnil(a-Te-voi,
I
'
Iveselit pe vrijmaqii mci impotriva mea.Doamne,
Dumnezeul meu, strigat-am cdtre Tine qi m-ai vindecat. Doamne, scos-aidin iad sufletul meu, mantuitu-m-ai de cei ce se coboari in groapi. C6ntafi
Domnului cei cuviogi ai Lui qi Inuda{i pomenirea
sfin{eniei Lui. Cn iu{ime este intru m6nia Lui qi
v i a [ i i n t r u v o i a L u i ; s e a r as e v a s i l i q l u i p l i n g e r e a .
iar diminea{a,bucuria. Iar eu am zis intru indestul a r e a m e a : < < N um i v o i c l i t i n a i n v e a c ! > >D,o a m n e .

MIJLOCEASUL AL TREILEA

r05

intru voia Ta, dat-ai frumusefii mele putere; dar


cflnd ti-ai intors fafa Ta, eu m-am tulburat. Citre
Tine, Doamne, voi striga qi citre Dumnezeul meu
md voi ruga. Ce folos ai de singele meu, de md cobor
in striciciune? Oare, Te va liiuda pe Tine
firAna, sau
va vesti adevirul Tdu? Auzit-a Domnul qi m_a
miluit; Domnul a fost ajutorul meu! Schimbat_ai
plingerea mea intru bucurie, rupt-ai sacul meu
Qi
m-ai incins cu veselie,ca slava mea sn-Ji c6nte
lie qi
sii nu mA m6.hnesclDoamne, Dumnezeul meu. in
veacTe voi liuda!
'pericifi

psalmul 3l

cirora s-au iertat ffiridelegile qi cirora


I s-au acoperit picatele. Fericit birbatul ciruia
nu-i ya socoti Domnul picatul, nici nu este in gura
lui vicleEug.Ci am ticut, imbitr6nit-au oaseleriele,
cind strigam toati ziua. Ci ziua Ei noaptea s_ain_
greunat pestemine m6na Ta, qi am cizut in suferin(d
c6nd ghimpele Tdu mi irnpungea. plcatul meu
l-am cunoscut qi firldelegea mea n-am ascuns_o
impotriva mea. Zis-am: <<Mirturisi-voi firidelegea
mea Domnulub>; qi Tu ai iertat nelegiuireapdcatilui
meu. Pentru aceasta se va ruga citre Tine tot
c_uviosul
la vreme potriviti, iar potop de ape
multe
-mea
de el nu se va apropia. Tu eqti sciparea
din
necazul ce mI cuprinde, bucuria meal izblvegte-mi
de_ccice m-au inconjurat. in{elepfi-te-voiqi te voi
i n d r e p t a p e c a l e aa c e a s t ap, e c a r e v e i m e r g e ; a t i n _
-

106

RUGACIUNI, RANDUIELI $I SI,UJBE

ti-voi spre tine ochii Mei. Nu fi ca un cal Ei ca un


cat6r, la care nu estepricepere; cu zibald qi cu friu
frlcile lor voi stringe, ca si nu se apropie de tine.
Multe sunt bitnile picitosului; iar pe cel ce nddijduieqte in Domnul, mila il va inconjura. Veselifi-vi
in Domnul gi vi bucura{i, drep{ilor, gi vd liudafi tofi
cei drep{i la inimi.
Psalmul 60

I uzi, Dumnezeule, cererea mea; ia aminte la


-flrugiciunea mea! De Ia marginile pimintului
citre Tine am strigat; cind s-a mihnit inima mea,
pe piatrd m-ai inilfat. Povifuitu-m-ai, ci ai fost
nidejdea mea, turn de tdrie in fafa vrdjmaqului.
Locui-voi in locaqul Tdu in veci; acoperi-mi-voi cu
acoperimintul aripilor Tale, cd Tu, Dumnezeule,ai
auzit rugiciunile mele; dat-ai moqtenire celor ce se
tem de numele Tiu. Zile la zilele impdratului
adauge, anii lui din neam in neam. Rimine-va in
veac inaintea lui Dumnezeu; mila qi adevdrul va
pizi. Aqa yoi cinta numelui Tdu in veacul veacului,
ca si implinesc flgiduinfele mele zi d,ezi.
Slavi..., $i acum..., Sfinte Dumnczeule..,,Prcaslinti Trcimc.,.,
TatAlnostru...,Cd a Ta cstc impiretia... qi sc zic troparcle accstca,
glasulal 4-lca:
Dumnezeul pirinfilor
nogtri, Care faci pururea cu
noi, dupi blAnde{ile Tale, nu indepErta mila Ta de la
noi, cio pentru rugiciunile lor, in pace ocArmuieqte via{a
noastre.

MIJLOCEASUI,AI, TREII,EA

107

Mucenicii Tii, Doamne, intru nevoin{ele lor, cununile


nestriciciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru, cio
avAnd tiria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au qi ale
diavolilor neputincioaseleindrizniri. Pentru rugiciunile lor,
mAntuieqtesulletelenoastre.
$i acum...,al Niscitoarei de Dumnezeu:

Niscitoare de Dumnezeu Fecioari, ceeace eqti zid nesurpat noui, cregtinilor, citre tine scip6nd, nevitimafi
rimineml gi iariqi greqind, pe tine te avem rugitoare.
Pentru aceea,mulfumind, strigdm (ie: Bucuri-te, ccca ce
eqti cu dar diruiti, Domnul estecu tine.
Doamnc, miluicitc (de 40 de ori), Slava...,$i acurn..,,Ceca ce e$timai
cinstitA decat hcruvimii..., Intru numclc Domnului, binccuvintcazi,
Perintcl Prcotul: Pentru rugiciunile sfinlilor pirinjilor no;tri... gi sc
zicc ruglciunca Sfi.ntului Eli'cm Siml: Doamnc qi StnpS.nulvicJii
mele...,aqacum s-a aritat la Miczonoptica din toate zilele(cauti la pag.
34). Apoi accasti

Rugiciune a Marelui Vasile

oamneDumnezeul nostru, Cel ce dai paceaTa


oamenilor qi harul Preasfdntului Duh l-ai
trimis Ucenicilor qi Apostolilor Tdi qi prin limbile
cele ca de foc, cu puterea Ta, ai deschisgurile lor,
deschide gi gurile noastre, ale picitoEilor, qi ne
invafi cum se cuvine a ne ruga pentru toate trebuinfele. Indrepteazi via{a noastri cea cu valuri la
liman lin qi arati noud calea pe care vom merge.
Duh dreptinnoiesteintru celedinliuntru ale noastre
qi cu duh stdp6nitor intdreqte cugetelenoastre ca si

RUGA

RANIurnr,r I SLUJBE

nu alunece; ca, in toate zilele, de Duhul Tiu cel bun


fiind povifuifi citre cele de folos, si ne invrednicim
a face poruncile Tale gi a ne aduce aminte pururea
de preaslivita a doua venire:,cind vor fi cercetate
faptele oamenilor, gi si nu fim amigifi de frumu_
sefilecelestricicioase ale acesteilumi; ci ne intareqte
a dori risplitirea bunitd{ilor ce vor si fie, ci binecu_
v6ntat eqti 9i liudat de to{i sfinfii Tdi, in vecii vecilor.
Amin.
l:

f
;

CEASULAL $ASELEA
Venitisencinclrinirm.,.
(de3 ori).
Psalmul53

f)umnezeule, intru numeleTiu mAntuiefte-mA


I-lqi intru puterea Ta md judecd. Dumnezeule,
auzi rugiciunea mea, ia aminte cuvintele gurii
mele! CA striinii s-au ridicat impotriva mea fi cei
tari au ciutat sufletul meu, Si n-au pus pe
Dumnezeu inaintea lor. Ci, iati, Dumnezeu ajuti
mic qi Domnul este sprijinitorul sufletului meu.
Intoarcc-va cele rele vrijmaqilor mei; cu adevdrul
Tnu ii vei pierde pe ei. De bunivoie voi jertfi !ie;
liuda-voi numele Tiu, Doamne,cA estebun, ci din
tot necazulm-ai izbivit qi spre vrijmaqii mei a privit
ochiulmeu.

110

RUGACIUNI, RANDUIELI

$I SLUJBE

Psalmul54

uzi, Dumnezeule,rugiciunea mea qi nu


trece
r-d rcu vederearuga mea.fa aminte
spre mine qi
mi asculti; m6hnitu_m_amintru neliniitea
mea qi
m_-amtulburat de glasul vrijmaEului qi
de necazul
pdcitosului, ci a abitut urup.u-*.u
id.dd.lege qi
intru m6nie m-a vrijmiqit. tnima -;.;_;
tutburat
intru mine qi frica mortrif a cdzutp"rt.
_in": teama
qi cutremur au venit asupra mea qi
;:; ;;;;;;
intunericul. $i am zis: <Cine_mi nu Ou
-iL aripi ca
de porumbel, ca si zbor
Ei sn mn odihnesc?>.Iatd,
fugind qi m-ag siliqtui in pustie.
Tj^$_lLd"pdrta
Alteptat-am
pe Dumnezeu,Cel ce mi mintuieqtede
pufinitatca sufletului qi de vifor. Risipeqte_i,
Doamne,
Ei imparte limbile lor, ci am vizut'firiOelege qi
dezbinare in cetate.Acestea ziua qi noopt"u
ocolesc

in mijtocut
ei e riuiateqi'neoreptate;
:i.
:jiTlf
i:.
n-a
Upsit
din
$
uli(ele

ei camdtdqi vicleEug.
Ci, de m_ar
fi ocirit vrijmagul, aE fi ribdat; qi,'a;.n
cel ce mi
uriEte s-ar fi filit impotriva -"o, -_uq
li ascunsde
el. Iar tu, omule, asemeneamie, cdpetenia
mea gi
cunoscutulmeu, care impreuni .u *ln"
te_aiindul_
cit dc minciruri, in casa lui Dumnezeu
am umblat
. in acetaqigdnd. Si vini moarte" p;il J Ei sA se
pogoare in iad de vii, cd viclequg"it.
in locaqurile
lor, in mijlocul lor. Iar eu, citre Dumnezeu
am stri_
gat qi Domnul m-a auzit pe mine. Searaqi
Jimineala
qi la amiezispune-voi,veiti_voiqi
nu uuri'eiorul meu.

CEASULAL$ASELEA

111

Izbivi-va cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de


mine, ci multi erau impotriva mea. Auzi-va Dumnezeu,Cel ce estemai inainte de veci, qi-i va smeri pe
ei. Ci nu le estecu putinfi si se schimbe,qi de Dumnezeunu setem; cd iEi ridicd miinile asupra prietenilor
lor qi iEi calci legitura ce au ficut cu ei. Intinat-au
legimAntul Lui. Risipifi au lbst de m6nia fefei Lui gi s-au
apropiat inimile lorl muiatu-s-au cuvintele lor mai
mult decit untdelemnul, dar ele sunt sigeti. AruncI
spre Domnul grija ta qi El te va hrini; nu va da in veac
clitinare dreptului. Iar Tu, Dumnezeule,ii vei cobori
pe ei in groapa striciciunii. Birbafii vdrsitori de
singe qi vicleni nu vor ajunge la jumdtatea zilelor lor;
iar eu voi nidijdui spre tine, Doamne.
Psalmul 90

1^'tel ce locuiegte in ajutorul Celui Preainalt,


lr-,intru acoperim6ntul Dumnezeuluicerului se
va sildElui. Ya zice Domnului: <Sprijinitorul meu
eqti qi sciparea mea; Dumnezeulmeu, voi nndnjdui
spre Dinsub. Ci El te va izbdvi din cursa vindtorilor qi de cuvdntul tulburdtor. Cu spatele te va
umbri pe tine qi sub aripile Lui vei nldijdui; ca o
armi te va inconjura adevirul Lui. Nu te vei teme
de frica de noapte, de sdgeata ce zboard ziua, de
lucrul ce umbli in intuneric. de molima ce bintuie
intru amiazi. Cidea-vor dinspre latura ta o mie gi
zecemii de-a dreapta ta, dar de tine nu sevor apropia.
lnsi cu ochii tii vei privi Ei risplitirea picitoEilor

RUGACIUNI, RANDUTTIT sI SLUJBE

vei vedea.Pentru cd pe Domnul, nddejdeamea, pe


Cel Preainalt L-ai pus scipare fie. Nu vor veni citre
tine rele qi bitaie nu seva apropia de locagultiu. Ci
ingerilor Sii va porunci peniruiine ca si te pazeasci
in toate ciile tale. pe m6ini te vor indl{a ca nu cumva
si impiedici de piatri piciorul tlu. ieste aspidi qi
vasilisc vei pdgi qi vei cdlca pesteleu qi peste balaur.
<Ci spre Mine a nndnjduit qi-t voi iznevi pe el, zice
Domnul; il voi acoperi pe el, ci a cunoscutnumele
Meu. Striga-va citre Mine gi-l voi auzi pe el; cu din_
sul sunt in necazgi-t voi scoatepe el qi_ivoi slivi. Cu
lungime de zile iI voi umple pe et, qi_i voi arita lui
mintuirea Mea>>.
Slavi...,gi acum...,Aliluia (de 3 ori).
Daci sec6ntd:DumnezcuesteDomnul...,seziceTloparul
SfAntului
ce se-vaintAmpla.Slavd...,$i acum..,,Ncav6ndindrizncali...
(vezimai
jos),Iar daci csteAliluia, secinti Troparulaccsta,
glasuial2_lea:
CeI ce, in ziua qi in ceasul al qaselea,pe Cruce ai pironit
_
picatul, cel cu indrdzneald facut de Adam in
rai, gi iapisul
greqelilor noastre rupe-|, Hristoase Dumnezeule,
gi ne min_
tuiegte pe noi.
in acesttimp, se fac metanii; asemeneaqi la cele doui stihuri
care
urmeaza:
Stih 1: Auzi, Dumnezeule,glasul meu
Ei nu trccc cu vederea
rugiciuncamea
Stih 2: Eu citre,Dumnezeuam strigatqi Domnulm_aauzitpe
mine.
Slavn...,$i acurir...,
al Ndscitoareide Dumnczeu:
Neav6nd indrizneali, pentru picatele noastre cele
multe,
.
tu, pe Cel ce S-a ndscut din tine, roagi_L, Niscitoare
de

CEASULAL$ASELEA

113

Dumnezeu,.Fecioard,ci mult poate rugiciunea Maicii spre


imblAnzirea StipAnului. Nu trece cu vederea rugiciunile
picitoqilot, Preacurati, ci nrilostiv este gi poatc sI mintuiasci Cel ce a voit a pntimi pentru noi.
in PostulMare,aicisccantA,din Triod,TroparulprofcJici,
Slavd...,
acclaqi
Tropar,apoisecitettcPtrcmia,tot dcacolo,
$i acum...,
5isccontinudcuTroparulurmitor:

Degrab si ne intAmpine pe noi induririle Tale, Doamne,


ci am s:iricit foarte. Ajuti nouir, Dumnezeule,MAntuitorul
nostru, pentru slava numelui Tiu. Doamne, izbdveEte-nepe
noi qi curifeqte plcatele noastre,pentru numele Tiu.
SfinteDumnczculc...,
PrcaslSntiTrcimc...,Tat,ll nostru...
DacAnu estcPostul Marc, sc zicecondaculsthntului cc sc va intimpla. Iar daci estePostulMarc, sczic Troparclcaccstca,pe glasulal2-lea:
M6ntuire ai lucrat in miilocul pimintului,
Hristoase
Dumnezeule; pe Cruce ai intins preacurate miinile Tale,
adunAnd toate neamurile cele ce strigi: Doamne, slavd fie.
Slavi,...

Preacuratului Tiiu chip ne inchinim,, Bunule,, cerind


iertare greEelilor noastre, Hristoase Dumnezeule. Ca, de
voie, ai binevoit a Te sui cu trupul pe Cruce, ca si izbiveEti
din robia vrijmagului pc cei pe care i-ai zidit. Pentru aceea,
cu mul{umire striglm tie: Toate le-ai umplut de bucurie,
Mdntuitorul nostru, Cel ce ai venit si mintuieqti lumea.
gi acum....al Niscitoarci de Dumnczcu:
Ceea ce eEti izvorul milei, invredniceqte-ne pe noi milostivirii, Niscitoare de f)umnezeu. Cauti spre poporul cel
picitos gi aratd, precum de-a pururea puterea ta. Ci, intru
tinc nldiiduind, strigdm fie: <Bucuri-te!>, ca gi oarecind
Gavriil, mai-marele voievod al celor lirri de trupuri.

8 - CEASLOV

rl4

RUGACIUNI, N.I,NNUTTLTSI SLUJBE

Troparele dc mai sus sc zic luni, marfi;i ioi; iar micrcuri qi vineri
sezic acestTropar al Crucii gi al NiscAtoarei dc Dumnczcu, pe acelaqi
glas:

Preamiriti eqti, Niscitoare de Dumnezeu, Fecioard.


Liuddmu-te pe tine, ci, prin Crucea Fiului tiu, s-a surpat
iadul qi moartea s-a omorAt qi cei morfi au inviat qi vie(ii neam invrednicit; raiul am luat, desfdtarea cea de demult.
Pentru aceasta,mul{umind, slivim, ca pe Cel puternic, pe
Ilristos, Dumnezeul nostru qi singurul Mult-milostiv.
Apoi: |samns, miluieqte(de 40 dc ori), CcI ce in toatevremea...
(cauti la pag. 33), Doamne, miluiegte (de 3 ori), Slavd..,,gi acum...,
Ceca cc cqti mai cinstiti dccat hcruvimii.... intru numclc Domnului,
binecuyinteazA,Parintc! Preotul: I)umnezeule,milostiveqte-Tcsprc noi.
Iar daci estePostul Mare, sc zicc rrgiciunca Sliintului Elicm Sirul:
Doamnc Ai Stnpinul viefii melc...,aga cum s-a aritat la Miczonoptica
din toate zilele (cauti la pag.34).Iar daci sc citcscMijloceasurile,in loc
de rugdciunca de mai jos: Dumnezeulegi Doamne al putcrilor..., sc zicc
rugdciunca: StipAne Dumnczeule, PArintc atotputernice... (cauti la
pag. 35).
Iar c6nd nu este nici Postul Mare qi nu se citesc nici Mijloceasurilc,
se zicc aceastd

Rugaciune a Marelui Vasile

f)umnezeule gi Doamneal puterilor gi Ziditor a


LJ toatd ffiptura, Care, pentru milostivirea milei
Tale celei neasemlnate,pe Unul-Niscut, Fiul Tiu,
pe Domnul nostru lisus Hristos, L-ai trimis spre
mintuirea neamului nostru qi, prin cinstiti Crucea
Lui, zapisul plcatelor noastrel-ai rupt qi ai biruit
intru Dinsul stipiniile qi puterile intunericului;
Insu{i Stipine, Iubitorule de oameni,primeEteaceste rugdciuri de mul(umire qi de cerereale noastre,

. . , i

CEASULAL$ASELEA

F$

ale picitoqilor, qi ne izbdveqte pe noi de toati


ciderea in picat cea de tot pierzitoare qi intunecati
gi de tofi vrijmaqii vdzufi gi nevizu{i care cauti si
ne facd riu. Pdtrunde cu frica Ta trupurile noastre
gi nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau gf,nduri
rele, ci, cu dorirea Ta, hrinegte sufletelenoastre.Ca,
spre Tine totdeauna clutind qi cu lumina cea de la
Tine povi{ui{i fiind, la Tine, Lumina cea neapropiatd qi pururea fiitoare privind, neincetati mirturisire Ei mulfumire tie si inil{im, Tatilui celui firi
de inceput, impreuni Unuia-Niscut Fiului TIu gi
Preasfintului gi Bunului Ei de via{i ficdtorului Tiu
Duh, acum qi pururea qi in vecii vecilor.Amin.
Sl6rgitul Ceasului al qaselea.
Daci s-a cantat: Dumnezcu estc Domnul...,sc cite$tcObcdni(a.
Iar dacl esteAliluia, aceastase citeltc dupd Ceasulal nouilca.

U5

MIJLOCEASULAL SASELEA
Venifi si ne inchinlm... (de 3 ori) qi aceqtipsalmi:

Psalmul55
\ ,lf iluieqte-md, Doamne, cA m-a necijit omul;
IYItoatii ziua rizboindu-se,m-a necijit. Cdlcatu-m-au vrijmagii mei toati ziua, cd mul{i sunt cei
ce se lupti cu mine, din inil{ime. Ziua cind mi voi
teme, voi nadnjdui in Tine. in Dumnezeuvoi liuda
toate cuvintele mele toatl ziua; in Dumnezeu am
nidljduit, nu mi voi teme; ce-mi va face mie omul?
Toati ziua cuvintele mele au urit, impotriva mea
toate gindurile lor sunt spre riu. Locui-vor l6ngd
mine qi se vor ascundelei vor pizi cilc6iul meu, ca
$i cum ar ciuta sulletul meu. Pentru nimic nu-i vei
mintui pe ei; in minie popoare vei slirima, Dum-

MIJLOCEASULAL $ASELEA

117

nezeule.Viafa mea am spus-o Jie; pune lacrimile


meleinaintea Ta, dupi figiduinfa Ta. intoarce-se-vor
vrijmaqii mei inapoi, in orice zi Te voi chema. Iati,
am cunoscut ci Dumnezeul meu eSti Tu. tn
Dumnezeuvoi lduda graiul, in Dumnezeuvoi liuda
cuvintul; in Dumnezeu am nidiiduit, nu mi voi
temeqce-mi va face mie omul? in mine sunt, Dumnezeule, figdduinfele pe care le voi aduce laudei
Tale, ci ai izbivit sufletul meu de la moarte, picioarele mele de alunecare, ca bine sI plac inaintea lui
Dumnezeu,in lumina celor vii.
Psalmul 56

\ filuiegte-mi, Dumnezeule,miluieqte-md,cAspre
IVITine a nidnjduit sufletul meu qi in umbra
aripilor Tale voi nndijdui. pinl ce va trece fdridelegea.Striga-voi citre Dumnezeul cel preainalt,
Dumnezeul,Care mi-a ficut binc. Trimis-a din cer qi
m-a mintuit, dat-a spre ocard pe cei ce mi necdjesc
pe mine. Trimis-a Dumnezeu mila Sa gi adevirul
Siu qi aizbdvit sufletul meu din mijlocul puilor de
lei. Adormit-am tulburat. Fiii oamenilor, Oinlii lor
sunt arme gi sngefiqi limba lor sabieascu{itd.inalfd-Te
peste ceruri, Dumnezeule, qi peste tot pimintul
slava 'Ia! Curse au gdtit sub picioarele mele qi au
impilat sufletul meu; sipat-au inaintea mea groapi
qi au cizut in ea. Gata esteinima mea, Dumnezeule,
gata esteinima mea! Cdnta-voiEiTe voi lduclaintru
s l a v a m e a . D e q t e a p t i - t e ,s l a v a m e a ! D e f t e a p t i - t e ,

RUGACIUNI, RANDUIELI

I SI,UJBE

psaltire qi aliuti! Degtepta-md-voidiminea{a- Liuda-Te-voi intre popoare' Doamne, cinta-voi tie


intre neamuri, ci s-a mirit Pini la cer mila Ta qi
pinl la nori adeYdrul Tiu. Inal{i-Te peste ceruri,
Dumnezeule,qi pestetot pimintul slava Ta!
Psalmul 69

umnezeule,spre ajutorul meu ia aminte!


Doamne,si-mi ajufi mie gribegte-Te!Si se
ruqineze qi sl se infrunte cei ce cauti sufletul meu;
sI se intoarci inapoi qi si se ruqinezecei ce-mi vorbesc mie rele. intoarci-se indati ru$inati cei ce-mi
Si sebucure qi si sevesebine!>>.
griiesc mie: <<Bine,
leasci de Tine to{i cei ce Te caut6 pe Tine' Dumnezeule,qi sd zici pururea cei ce iubesc mf,ntuirea
Ta: <Slivit si fie Domnul!>>.Iar eu sirac sunt ti slrman, Dumnezeule,ajutd-mi! Ajutorul meu qi IzbIvitorul meu eqti Tul Doamnernu zibovi.
...,PrcaslhntlTreime...,Tatil
Slavn...,$i acum...,SfinteDumnczeule
qi
acstca'glasull:
troparclc
impnri{ia..'
a
Ta
estc
nostru...,Cd

MAntuieqte,Doamne, poporul Tnu qi binecuvinteazi


cregtini asupra
mostenireaTa. Biruin{i binecredincioqilor
celui potrivnic ddruieqte qi, cu Crucea Ta, pizegte pe
poporulTiu.
Slavi...,

Pentru durerile sfinfilor, care pentru Tine au pitimit, fii


milostiv, Doamne, qi toate durerile noastre le vindeci,
lubitorule de oameni, rugimu-ne fie.

$i acum...,al Ndscitoarei dc Dumnczcu:

Pentru rugdciunile tuturor sfin{ilor, Doamne, gi ale


Niscitoarei de Dumnezeu, pacea Ta di-ne-o noud qi ne
miluieqtepe noi, ca un indurat.
Doamne, miluieqte(de 40 de ori), Slavi..., $i acum...,Ceace e$ti mai
cinstiti decf,t heruvimii..., Intru numele Domnului, binecuvinteazi,
Pdrinte! Prcotul: Pentru ruglciunile slin(ilor pirrinfilor noqtri... $i se
zice rugiciunea SlS.ntului El'rcm Sirul: Doamnc qi Stipinul viefii
mele...,aqacum s-a aritat la Miczonoptica din toatc zilclc (caut[ la pag.
34). Apoi rugiciunea Marelui Vasile: Dumnezculc Ai Doamne al puterilor... (cautd la pag. ll4).

OBEDNITA
se incePeaqa:

Psalmul 102
Binecuvinteazd,suflete al meu, pe Domnul Ei toate cele
din Iiuntrul meuonumele cel sfint al Lui.
Binecuvinteazi, suflete al meu, pe Domnul gi nu uita toate
binel'acerileLui.
Pe Cel ce curi{eEte toate firidelegile tale, pe Cel ce vindeci toate bolile tale;
Pe Cel ce izbivegte din stricdciune via{a ta; pe Cel ce te
incununeazd cu mili qi cu indurlri;
Pe Cel ce umple de bunntnfi dorirea ta; innoi-se;vor ca ale
vulturului tinere{ile tale.
Cel ce lace milostenie,Domnul, qi judecati tuturor celor
ce li se lace strimbitate.

OBEDNITA

t2l

Cunoscute a ficut ciile Sale lui Moise, fiilor lui Israel


voile Sale.
lndurat Si milostiv este Domnul, indelu ng-rnbditor qi
Mult-milostiv.
Nu pdnd in sf6rqit Se va iufi, nici in veac Se va m6nia.
Nu dupi pdcatele noastre ,a ficut nou5, nici dupi
firidelegile noastre a risplitit noui.
Ci, cit este de departe cerul de pim6nt, atit estede mare
mila Lui spre cei ce se tem de El.
Pe cit sunt de departe risdriturile de apusuri, depirtat-a
de la noi fdridelegile noastre.
in ce chip miluieqtetatil pe fii, agaa miluit Domnul pe cei
ce se tem de DAnsul.
Cn El a cunoscut zidirea noastr6; adusu-gi-a aminte cd
{ir6nii suntem.
Omul, ca iarba, zilele lui, ca floarea cimpului; aga va
inflori.
Cn duh a trecut peste el gi nu va mai fi qi nu se va mai
cunoa$lenici locul s5u.
Iar mila Domnului din veac in veac spre cei ce se tem de
Dinsul.
$i dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce pizesc legimAntul Lui.
$i igi aduc aminte de poruncile Lui, ca si le faci pe ele.
Domnul in cer a gitit scaunul Siu Eiimpiri{ia t,ui pesteto(i
stdp6neqte.

lr

Binecuvintafi, pe Domnul tofi lngerii Lui, cei puternici la


vArtute,care face{icuvAntul Lui qi auzi{i glasulcuvintelor Lui.

RUGACIUNI,nANIoUIgTT
BinecuvAnta{i pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui,
care I'ace{ivoia Lui.
Binecuv6nta{i pe Domnul toate lucrurile Lui; in tot locul
stdpinirii Lui, binecuvinteazi, sullete al meu, pe Domnul.
Stranaintdi:Slavi...,Stranaa doua:$i acum...
$i iarifi stranaintei:
Binecuvinteazd, suflete al meu, pe Domnul qi toate cele
din liuntrul meu, numele cel sl6nt al Lui. Binecuvintat esti.
Doam ne.
Strana a doua: Slavi...,

psalmul 145
Laudi, suflete al meu, pe Domnul
Liuda-voi pe Domnul in
Dumnezeuluimeu cit voi trbi.

viata

mea, cinta-voi

Nu vi increde{i in cei puternici, in fiii oamenilor: in care

nu stemAntuire.

Ieqi-va duhul lor qi se vor intoarcein pimAnt. ln ziua

aceeavor pieri toate gindurile lor.

Fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul lui Iacob, nidejdea


_
lui, in Domnul Dumnezeul lui,
Cel ce a ficut cerul gi pimAntul, marea $i toate cele din
ele; Cel ce pize$teadevirul in veacl
Cel ce face judecati celor nlpistui{i; Cel ce di hrani
celor flimAnzi.
Domnul dezleagi pe cei I'erecafiin obezi;
Domnul indreapti pe cei gdrbovifi; Domnul in{elepfegte
orbii; Domnul iubeqtepe cei drepgi;

OBEDNITA

123

Domnul pizeqte pe cei striini; pe orfani gi pe viduvi va


sprijini gi caleapicitoEilor o va pierde.
Impirifi-va

Domnul in veac, Dumnezeul tiu, Sioane,in

neam gi in neam.
$i acum,..

Unule-Niscut, Fiule gi CuvAntul lui Dumnezeu,Cel ce eqti


fiiri de moarte, qi ai primit, pentru mAntuirea noastrd, a Te
intrupa din Sfdnta Niscitoare dc Dumnezeu qi pururea
Fecioara Maria; Care, neschimbat, Te-ai intrupat qi,
rastignindu-Te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe
moarte ai cilcat; UnuI fiind din Sfdnta Treime, impreuni
slivit cu Tatdl qi cu Duhul Slhnt, m6ntuiegte-nepe noi.
Trebuie si se gtic ce, in Postul Marc, nu sc citesc psalmii de la
Obedni{d, ci, dupA rugdciunea: Stnpinc, f)oamne lisuse Hristoase,
Dumnezcul nostru...(de la slArqitul Ceasului al nouSlca,p. 146),strana
cca rinduiti inccpc: intru implritia Ta, pomenettc-ncpc noi, Doamnc,
cind vci veni intru impnriJia Ta. $i indatd: Fericifi cci siraci cu
duhul... Dupd fiecare fericirc, se cinti stihira: Pomencqte-nepc noi,
Doamne, cind vei veni intru impirrir{ia Ta, pe glasul al 8-lea,cu cintare
dulcc qi cu glas lin gi rar pini dupi: Slave...,$i acum...

intru impdrifia Ta cind vei veni, pomeneste-nepe noi,


Doamne, cdnd vei veni intru implrir{ia Ta.
Fericifi cei sdraci cu duhul, cd a acelora este impiri{ia
cerurilor.
Fericifi cei ce plAng, ci aceia se vor mingiia.
Fericiti cei blinzi, ci aceia vor mogtenipdmintul.
Ferici(i cei fldmAnzi qi inseta{i de dreptate, ci aceiase vor
situra.
Fericiti cei milostivi, ci aceia se vor milui.

RANDUIEI,I SI SLUJBE

Ferici(i cei cura{i cu inima, ci aceia vor vedea pe


Dumnezeu.
Ferici{i licdtorii de pace,ci aceiafiii lui Dumnezeusevor
chema.
Ferici(i cei prigoni{i pentru dreptate, ci a aceiora este
impirdfia cerurilor.
Ferici(i ve(i fi cind vi vor ociiri gi vi vor prigoni qi vor
zice tot cuv6ntul riu impotriva voastrd, minfind, pentru
Mine.
Bucura(i-vd qi vd veseli{i, ci plata voastrA multi este in
ceruri.
$i dacl cste Postul Mare, amf.ndoud stranelc cintd impreune cu
umilinfl: Pomcncqtc-ncpc noi, Doamnc...,in trci steri, cu trci metanii
mari. lar daci nu cstc Postul Mare, citeqtc degratr aqa:
Slavl..., $i acum,..

Pomeneqte-nepe noi, Doamne, cind vei veni intru


impiri{ia Ta.
Pomenegte-nepe noi, Stipine, cind vei veni intru
impiri{ia Ta.
Pomenegte-ne
pe noi, Sfinte, cind vei veni intru impirifia
Ta.
Ceata cereascdTe laudi pe Tine qi zice: SfAnt,Slint, SfAnt
Domnul Savaot,plin estecerul gi pimAntul de slava Ta.
Stih:Apropiati-yicitre DAnsulgivi vefilumina,qit'eJelc
voastre
nu
sevor rusina.
Ceata cereasciTe laudi pe Tine qi zice: SfAnt,Sf6nt, SfAnt
Domnul Savaot,plin estecerul qi pimAntul de slava Ta.

ll

OBEDNITA

125

Slavi...,

Ceata sfin{ilor ingeri qi a arhanghelilor, cu toate ceregtile


puteri, Te lauda pe 'Iine gi zice: Sfflnt, Sl6nt, Sfdnt Domnul
Savaot,plin estecerul qi pimintul de slava Ta.
Credintr-unulDumnczeu,..
(cautdla pag.31)
$i acum...,
Slibeqte,lasi, iart[, Dumnezcule,greEelile
noastre,celede
voie qi cele firi dc voie, cele cu lapta gi cu cuvintul, cele cu
gtiinfi qi cu neqtiin{i, celedin noapte gi din zi, celecu mintea
qi cu gdndul, toate le iarti noui, ca un bun gi de oameni
iubitor.
Tatil nostru,,.
Apoi Condacele,
dupi obicci,ce suntrinduitc dupi
zilclc slptlminii, qi al slintului al ciruia estc hramul bisericii. Iar daci
estc hramul Domnului Hristos, sc zicc mai inaintc Condacul hramului,
apoi al zilei qi al sfAntului de rind, a ciruia cste ziua, dacA arc.
Slavi...,

Cu sfin(ii odihneqte, Hristoase, sufletele adormi{ilor


robilor Tii, unde nu este durere, nici intristare, nici suspin,
ci via(i fird de sfArgit.
al NiscitoareideDumnezeu:
$i acum...,
Ceea ce eqti folositoare creqtinilor, neinliuntati mijlocitoare cdtre Ficitorul, neschimbatd, nu trece cu vederea
glasurile cele de rugiciune ale picdtogilor, ci apucd inainte,
ca o bunl, spre ajutorul nostru, care cu credin{i striglm
citre tine: Gribegte spre rugiciune gi sArguieqtespre
imblinzire, apirAnd pururea, Nlscitoare de Dumnezeu,pe
cei ce te cinstescpe tirre.
Iar unde va fi hramul Niscitoarci de Dumnezeu,se sfAr$eftea$a: $i
acum...,al hramului.

CONDACELE
DE PESTESAPTAMANA
LUNI
Al ingerilor,peglasulal 2-lea:
Mai-marilor voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai dumnezeiegtii slaveocipetcniile ingerilor gi povifuitorii oamenilor, cele de folos cere{i noud gi mare mild, ca unii care
suntefi mai-marii voievozi ai celor liri de trup.
MARTI
Al lnaintemergitorului, pe glasul al 2-lea:

Proorocule al lui Dumnezeu qi inaintemergitorule al


harului, capul tdu, ca un trandalir preasfin{itdin pdmint
aflffndu-1,vindeciri totdeaunaluim, pentru ci iariqi, ca qi
mai inainte,in lume propoviduieqtipociinfa.

CONDACELE DE PESTE SAPTAMANA


MIERCURI $I VINERI

iF
!}

127

Al Crucii, pe glasul al 4-lea:

Cel ce Te-ai innl{at pe Cruce de bundvoie,poporului Tiu


celui nou, numit cu numele Tdu, induririle Tale d:iruieqte-i,
Hristoase Dumnezeule.Veselegtecu puterea Ta pe binecredincioqii creqtini, dirruindule lor biruin(i asupra potrivnicului, avAndajutorul Tiu armd de pace,nebiruiti biruin{i.
JOI
Al Sfin{ilor Apostoli, pe glasul al 2-lea:
Pe propoviduitorii
cei tari gi de Dumnezeu vestitori,
cipetenia ucenicilor Tii, Doamne, i-ai primit intru
desfitarea bundti{ilor Tale gi in odihni: ci chinurile acelora
qi moartea ai primit, mai vf,rtos decit toatd roada, Unule,
Cel ce stii cele din inimi.
Al Sfintului Nicolae,pe glasul al 3-lea:
ln Mira
Lichiei, sfinte, sfin{itor te-ai aritat;
ci
Evanghelia lui Hristos, cuvioase, plinind-o, {i-ai pus sufletul
tdu pentru poporul tiu; scipat-ai pe cei nevinovafi din
moarte. Pentru aceasta te-ai sfintit ca un mare cunoscitor al
darului lui Dumrrezeu.

ft

SAMBATA
Sellce mai intdi Condaculhramului.apoi:
.

Slavi...,

Cu sfin{ii odihneqte, Hristoase, sufletele adormi{ilor


robilor Tii, unde nu este durere, nici intristare, nici suspin,
ci via(i fdrd de sfirgit.
gi acum...,al mucenicilor,pe glasulal 8Jea:
Ca o pArgi a firii, fie, Siditorului fipturii, lumea i1i
aduce, Doamne, pe purtitorii
de Dumnezeu mucenici.

128

RUGACIUNI. NANIUTNTj SI SLUJBE

Petnru ale ciror rugiciuni, in paceadinci, BisericaTa, pentru Niscitoarea de Dumnezeu,o pizeqte, Mult-milostive.
Iar acest condac se zice in toate zilele, afari dc simbiti:

Ceea ce egti folositoare cregtinilor, neinliuntati mijlocitoare cdtre Ficitorul, neschimbati, nu trccc cu vederea
glasurile cele de rugiciune ale picitogilor, ci apuci inainte,
ca o bun5, spre ajutorul nostru, care cu credin{i strigim
cltre tine: Grabegte spre rugiciune qi sirguiegte spre
imblinzire, apirAnd pururea, Ndscitoare de Dumnezeu, pe
cei ce te cinstescpe tine.
Daci cstc Postul Mare: Doamne, miluieqte(de 40 de ori), Shvn..., $i
acum..., Ceca cc cqti mai cinstite dcc6t hcruvimii..., intru numele
Domnului, binecuvinteazi, Pdrintc! Preotul: Dumnczculc,milostive$teTc sprc noi.,. $i se zice rugiciunca Sfintulni Efrem Sirul: Doamnc qi
Stipinul victii melc..., aqa cum s-a aretat la Miezonoptica din toate
zilele (cauti la pag.34). $i, dupA cc nc ridicim, ccl mai marc inccpc:
Vcni{i sir nc inchinim... qi Psalmul 103: Binecuvinteazi, suflete al meu,
pr l)onrn u 1...(pag. 152).
Iar dacl nu cstc Postul Mare, dupi Condace:Doamne, miluieqte(de
l2 ori) Ei accastd

Rugiciune

Treime, Stip6nie de o fiin{i,


Dleasfintl
I Impnrnfie nedespir{iti, Ceeace eqti pricina
tuturoi bunitifilor, lii binevoitoare $i mie picitosu-

Iui; intireqte qi intelep{eqte


inima meafi qtergetoati
intiniciunea mea. L,umineazi gindul meu, ca totdeaunasi Tc slivescqi si Tc laud gi sd mi inchin fie
qi sd zic: Unul Slint, Unul Domn lisus Hristos,intru
slava lui Dumnezeu Tatil. Amin.

Iar dacd estLiturghic, se zice:

e I seumple gurile noastrede lauda Ta, Doamne,


1)ca si liudim slava Ta, ci ne-ai invrednicit pe
noi a ne impdrtiqi cu Slintele, cele firi de moarte,
preacinstitele Ei de via(i ficitoarele Tale Taine.
Intireqte-ne pe noi intru sfinfenia 'fa; toati ziua sI
ne invi{dm dreptatea Ta. Aliluia, Aliluia, Atiluia.
Fie numele Domnului binecuvdntat, de acum qi pAni-n
veac (dc trci ori).
psalmul 33

'pinecuvinta-voi

pe Domnul in toatd vremea,


IJDpururea lauda Lui in gura mea.in Domnul se
va lluda suflctul meu; sA audd cei btAnzi Ei si se
veseleasci.Sldvi{i pe Domnul impreuni cu mine,
,i
si inilfim numele Lui impreund. Ciutat-am pe
Domnul Ei m-a auzit, qi din toate necazurilemele m-a
izbdvit. Apropia{i-vi de El gi vd lumina(i, qi fefele
voastresI nu se ruqineze.Siracul acestaa strigat qi
Domnul l-a auzit pe el, qi din toate necazurile Iui l-a
izbdvit. Strijui-va ingerul Domnului imprejurul
celor ce se tem de El, qi-i va izbivi pe ei. Gusta{i gi
vede{i ci trun este Domnul; fericit birbatul care
nidijduiegte ln El. 'Ieme{i-vi de Domnul tofi sfinfii
[,ui, ci n-au lipsi cei ce se tem de El. Bogafii au
sirdcit qi au flim6nzit,- iar cei ce-L cauti pe Domnul
nu sevor lipsi de tot binele.Venifi, fiilor, asculta(i-mi

9 - CEASLOV

130

RUGACTUNT,
nAnlUrrlr

sr SLUJBE

pe mine, frica Domnului vi voi invdfa pe voi; cine


este omul cel ce voieqtevia(a, care iubegte si vadi
zile bune? Opregte-filimba de la riu qi buzeletale si
nu greiasci viclegug.Fereqte-tede riu gi li bine,
cauti pacea qi o urmeazd pe ea. Ochii Domnutui
spre cei drep{i qi urechile Lui spre rugiciunea lor.
Iar fa{a Domnului spre cei ce fac rele, ca si piari de
pe pimint pomenirea lor. Strigat-au drep{ii gi
Domnul i-a auzit, gi din toate necazurile lor i-a
izbivit. Aproape esteDomnul de cei umilifi la inimd,
gi pe cei smerifi cu duhul ii va m6ntui. Multe sunt
necazuriledrep{ilor, qi din toate aceleaii va izbivi pe
ei Domnul. Domnul pizeqte toate oasele loro nici
unul din ele nu se va zdrobi. Moartea plcdtogilor
este cumpliti, qi cei ce urisc pe cel drept vor greqi.
Mintui-va Domnul sufletele robilor Sii, gi nu vor
gregi tofi cei ce niddjduiesc in El.
Cuvine-se cu adevirat si tc fericim..., Slavn...,$i acum,..,Doamne,
miluieqtc (dc 3 ori), Parintc, binccuvintcazA,Si otpustul.

RANDUIALA MESEI
Mai inainte de masi, fiecare laudl iariqi pe Ziditorul qi, venind la
mase.sezice

Psalmul144

Jnnlfa-Te-voi, Dumnezeul meu, impiratul meu,


IEi voi binecuvinta numcle Tiu in veacsi in veacul veacului. [n toate zilele Te voi binecuv6ntaqi voi
liuda numele Tiu in veac si in veacul veacului.
Mare esteDomnul qi liudat foarte,qi mire{ia Lui nu
are slirqit. Ncam gi ncam vor lduda lucrurile Tale qi
puterea Ta o vor vesti. Mire{ia slavei sfinfeniei Tale .
vor grii qi minunile Tale vor istorisi, qi puterealucrurilor TaIe inliicoqitoare vor spune qi slava Ta vor
istorisi. Pomenireamul{imii bunntifli Tale vor vesti si
de dreptatea Ta se vor bucura. indurat gi milostiv

I32

RUGACIUNI,RANDUIELI $I SLUJBE

esteDomnul, Indelung-ribditor qi Mult-mitostiv. Bun


este Domnul cu tofi Ei induririlg Lui peste toate
Iucrurile Lui. Sn Te laude pe Tine, Doamne, toate
lucrurile Tale qi cuvio$ii Tii si Te binecuvinteze.
Slava impird{iei Tale vor spune gi de puterea Ta vor
grii. Ca si lacd fiilor oamenilor cunoscuti puterea
Ta gi slava mire(iei impiri{iei Tale. impirn{ia lla
esteimpiritia tuturor veacurilor, iar stipinirea Ta,
din neam in neam. Credincios esteDumnul in cuvintele Sale qi cuvios in toate lucrurile Sale. Domnul
sprijine pe to(i cei ce cad qi indreaptl pe tofi cei girbovifi. Ochii tuturor spre Tine nidnjduiesc gi Tu le
dai lor hrani la buni vreme.DeschiziTu mina Ta qi
saturi pe tofi cei vii de bunivoinfd. Drept este
Dornnul in toate ciile Lui Si cuviosin toatelucrurile
Lui. Aproape esteDomnul de to{i cei ce-L cheaml pe
El, de to{i cei ce-L cheaml pe el intru adevir. Voia
celor ce se tem de El o va face qi rugiciunea lor o va
auzi qi-i va mintui pe dinqii. Domnul pizegte pe to{i
cei ce-L iubescpe El qi pe tofi picntoEiiii va pierde.
Lauda Domnului va grii gura mea qi si binecuvinteze tot trupul numele cel sfint al Lui, in veac gi in
veaculveacului.
Tatil nostru..., Slavn...,$i acum..., Doarnnc, miluicqte (de trei ori),
Pdrintc,binecuvintcazi! Prcotul binecuvinteazir rrlc puse inaiutc,
zicS.ndrugiciu nea mesei:

H ristoase Dumnezeule, binecuvinteazi mincarea qi


biutura robilor Tii, ci slhnt eqtitotdeauna,acum gi pururea
qi in vecii vecilor.

RANDUIALA MESEI

133

CiteJul: Amin. gi ccl randuit zice inda6 titlul cuvantului cc arc si


citeasci qi, isprivind titlul, zicc: Binccuvinteazi, pirintc, pcntru a
citi.
Iar preotul zicc: Pentru rugiciunilc stinfilor pnrinfilor noliri... qi citclul
zice:Amin. Apoi aqtcapti pufin, peni cincl ic aqazl tofi li.afii la maie;
iar.dlpi ce se agazi, prcotul lovcltc in clopolel qi indaiit citclul inccpc
a citi cuvintul, ori viafa sfintului cc sc va intAmpla, p,ini c6nd frafii,
mi.ncind, se indestulcazi. Dnpl accca, prcotul,.iovind iariqi
in
clopoJcl,,citcJul
face sfArgitul cuvAntului, zic6nd: Dumnezeului nostru .
slavi. Iar preotul zice:Aceluia slava qi stipinirca, totdeauna, acum
si
pururea qi in vecii vccilor. Citctrul: Amin.
$i dupl cc sc scoali dt la
masA,cite{ul zice: pentru rugiciunile Sfin{ilor paiinlilor noqtri...
Si indati zice:

BinecuvAntat este Dumnezeu, Care ne miluiegte qi ne


hrinegte pe noi din tinerefile noastre,Cel ce di hrani la tot
trupulo umple de bucurie gi de veselie inimile noastre: ca.
totdeauna, toatd indestularea avind, si ne prisoseascespre
tot lucrul bun, intru lisus Hristos, Domnul nostru. cu Care
fie se cuvine slava,stiipinirea, cinsteagi inchiniciunea.cu
SfAntul Duh, in veci. Amin.
Slavd lie, Doamne, slavd tie, Sfinte, slavi
fie, tmpirate,
ci ne-ai dat noui bucate spre veselie.Umple-ne pe noi qi de
Dulul Tnu cel Sf6nt, ca si ne aflim inaintea Ta bineplncufi qi
neinfruntafi, cind vei rdspliti lieciruia dupi lucrurile sale.
Mulfumim tie, Hristoase, Dumnezeul nostru, ci ne_ai
siturat pe noi de bunnti(ile Tale celepnminteqti; nu ne lipsi
pe noi nici de cereascaTa impiri(ie, ci, precum in mijlocul
ucenicilor Tii ai venit, Mintuitorule, pace dendu_lelor, vino
qi la noi qi ne mAntuie5te.
Apoi Troparele acestea:

_ Dumnezeulpirinfilor noqtri, Care faci pururea cu noi


dupn bhnde{ileTale,nu indepirta mila Ta de la noi, ci, pentru rugiciunile lor, in paceocirmuiegtevia{a noastri.
-

134

RUGACIUNI. N.,1,NOUTTLT
SI SLUJBE

Cu singiurile mucenicilor Tii celor din toati lumea, ca gi


cu o porfiri qi cu vison, Biserica Ta impodobiti fiind, printrinqii strign citre Tine: Hristoase Dumnezeule, poporului
Tiu trimite-i induririle Tale, pace obgtii Tale daruieqte-igi
sufletelor noastre mare mili.
Slavl,.,,

Cu sfinfii odihneqte, Hristoase, sufletele adormifilor


robilor Tii, unde nu este durere, nici intristare, nici suspin,
ci viafi firi de sfArqit.
$i acum,.,
Pentru rugiciunile tuturor sfin(ilor, Doamne, qi ale
Niscitoarei de Dumnezeu, pacea Ta di-nc-o noui qi ne
miluieqte pe noi ca un indurat.
Cuvine-sccu adevdrat...,Slavi..., $i acum...,Doamne, miluicqtc (de
3 ori). Pirintc, binecuvintcazd!
Preotul zice:

Binecuvantat este Dumnezeu, Cel ce ne miluieqte gi ne


hrdneqtepe noi din darurile Sale cele bogate, cu al Siu har
gi cu a Sa iubire de oameni, totdeauna,acum gi pururea qi in
vecii vecilor.Amin.
Accasta este, precum s-a spus, rinduiala mcsei dc Ia amiazi in
mdnistirilc cu via{i de obitc; iar la meselecrcqtinilor,rinduiala, cind
estc d lali preotul, cstc accasta:cineva zice la inceputul mesei: Tatil
nostru.,., Slavd..., $i acum..., Doamne, miluicste (dc 3 ori). Pnrinte,
b i n e c u v i n t e a z!d
.Preotul zice:

Hristoase Dumnezeule, binecuvinteazi mincarer !i


biutura robilor Tii, ci slint eqtitotdeauna,acum qi pururea
si in vecii vecilor.Amin.

!li

RANDUIALA MESEI

135

La sculareade la masA,cincva zice iariqi:

M ulfumim fie, Hristoase, Dumnezeul nostru, cd ne-ai


sAturat pe noi de bunnta{ile Tale cele pamAnteqti;nu ne lipsi
pe noi nici de ccre:rscaTa impirrd{ie, ci, precum in mijlocul
ucenicilor Tii ai venit, Mintuitorule, pace dindu-le lor, vino
Ei Ia noi qi ne mhntuieqte.
(de3 ori), Parintc,binccuvinSlavd...,
Doamne,
miluicqtc
$i :rcum...,
telzdl
Preotulzice:
BinecuvAntat este Dumnezeu, Cel ce ne miluiegte gi ne
hrineqte pe noi din darurile Sale cele bogate,cu al Siu har
qi cu a Sa iubire de oameni,totdeauna,acum qi pururea qi in
vecii vecilor. Amin.
Daci nu este preot de fafd, cineva din cei care au m6,ncat zice:
Mul{umim Tie, Hristoase,Dumnezeul nostru.,.

RANDUIALA PANAGHIEI
ce se face in mAndstiri
Ia zlle insemnate
Dupd sivirgirea dumnczeieqtii Liturghii, daci estc priveghere,
mergc cel mai mare imprcund cu toti fratii in biseric5.$i, luind preotul cel dc r6.ndicoanaprazniculuisau a sfintului in cinstcaciruia s-a
I?lcutpriveghere,ics imprcunir cu toJii cintind Troparul praznicului
sau al sfi.ntului,pa.ni cc intri in trapczi. Dupi ce intri, cantirctul
cintd Slavi...,$i acum...,condacul.$i, pind cc sccintA accstca,
prcotul
ce va fi de ri.nd scoatco parte din prescurapusirin panaghicr.DupI
sfiirqitulcondacului,
centlrclul inccpeindati: Tatil nostru...prcotul:Ci
a Ta esteimplratia... C6ntirrcful:Slavn...,
$i acum...,Doamne,miluieqte
(de 3 ori), Pirrintc.bincculinteazir!Prcotul,binecuvintindmasa,zice:
Hristoase,Dumnezeule,binccuvintcazimincarea $i biutura...
lar daci nu estePriveghere,mergecel mai marc,impreunecu toti
frafii la trapczi qi cffntirclul zicc Psalmul 144: initJa-fe-voi
Dumnezculmeu,impiratul mcu...(cauti la pag.l3l). gi, dupl sl'irqitul
psalmului,sc zicc:'Iatel nostru...,Stavn...,
$i acum...,Doamne,miluicqte

lt
RANDUIALA

PANAGHIEI

t37

(de 3 ori), Pdrinte, binecuvinteazi! Prcotul binccuvintcaze masa


zicind: Hristoase Dumnezeule,binecuvinteazi mincarea si bdutura.,,
qi celelaltcdupl cum s-l scris mai sus.$i, dupi cc sc scoalirde la masi,
cintire{ul zicc: Pentru rugiciunile sfinJilor pirintilor noitri...,
Binccuvintat estc f)umnezeu...,Slavi tie, Doamnc, Slavi fic, Sfinte,
Slavi tie, impdrate... (cauti la pag. 133); Slavn.,.,Si acum,..,Doamne.
miluieEte (dc 3 ori), Pirinte, binccuvinteazi! $i ccl tincluit a ridica
panaghia zice:

Binecuvintati, pirinfi sfin{i{i, 9i mi ierta{i pe mine


picitosul.
gi toti rdspund:

Dumnezeusi te ierte Eisd te miluiasci.


$i, luind cintircJul panaghia cu amAndoul miinile, cu virful
degctelor,o inalla pulin cu chipul Sfintei Treimi, zicind cu glas mare:
Mare este numele.
Iar cel mai mare sau preotul de rind zice:

Al PreasfinteiTreimi.
$i, punind-o pe Icoana Ndscitoarei de Dumrlezeu, inscmneazl
cruciq,zic6,nd:
PreasfAnti Ndscitoare de Dumnezeu, ajuti-ne noui.
$i preotulzice:

Cu ale ei rugiciuni, Dumnezeule,miluiegte-ne


Eine mintuieqtepe noi.
CentirefulziceapoiTroparulNAscitoarei
deDumnezeu:
Fericimu-te pe tine toate neamurile, Niscitoare de
Dumnezeu, Fecioard, ci intru tine Cel neinciput, Hristos
Dumnezeul nostru, a binevoit a incipea. Ferici{i suntem gi
noi, avAndu-te pe tine folositoare,ci ziua qi noaptea te rogi
pentru noi. Pentru aceasta Iiudindu-te, strigim {ie;
Bucuri-te, ceeace eqti plini de har, Domnul estecu tine.

138

RUGACIUNI, NANIUIUT

$I SLUJBE

Apoi se cinti: Cuvine-se,cu adevArat,si te fcricim...


SA SE STIE ci, daci estc praznic impiritesc, in loc dc : Cuvine-se
cu adcvirat... sc cf.nti irmosul Ci.ntirii a 9-a; qi accstarintindu-se, cel
ce a ineuat panaghia poarti panaghicml pc la tofi fraJii, carc, dupi
rdnduiali, sirutendu-l, gustir din prcasfinta partc; qi, sfirqindu-ie
c6ntarea,preotul zice:

lntru multe rugdciunilePreacurateiStipinei noastrede


Dumnezeu Niscitoarei gi pururea FecioareiMaria.
Iar cintircful zicc:

Pentru rugiciunile ei, Dumnezeule, miluiegte-ne qi ne


m6ntuieqtepe noi'
Preotul:
Domnul cel milostiv gi indurat a dat hrand celor ce se tem
de DAnsul qi dreptatea Lui rimine in veacul veacului.
Apoi centiretul citctte
Psalmul 121

\ /eselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: ,,in curu


V Domnului vom merge!>. Stdteau picioarele
noastre in cur(ile tale, Ierusalime! Ierusalimul, cel
ce este zidit ca o cetate, ale cirei porfi sunt strAns
unite. CI acolo s-au suit semin{iile,seminfiile Domnului, dupi Legea lui Israel, ca si laude numele
Domnului. CI acolo s-au a$ezatscaunelela judecati,
scaunele pentru casa lui David. Rugafi-va pentru
pacea lerusalimului qi pentru indestulareacelor ce te
iubescpe tine. Si fie pacein intiriturile tale qi indestulare in turnurile tale. Pentru frafii mei qi pentru
vecinii mei griiam despre tine pace. pentru casa
Domnului Dumnezeuluinostru am dorit celebune tie.

RANDUIALA PANAGHIEI

139

Apoi: Sfintc Dumnezeule...,Prcasfi.nti Trcimc..,,Tatil nostru...,Cl


a Ta esteimpirifia... Cantlrtul: Mul{umim Jic, Doamnc, f)umnezeul
nostru,,, gi-Condacul praznicului sau al sfintului. Duminica se zice
Condacul Invicrii, dupi glasul dc rAnd. Apoi: Slavi..., $i acum...,
Doamne, miluicqtc (dc 3 ori), Pirintc, binecuvirrteazir
! Iar ccl mai mare
sau preotul dc rind zice: Binccuvf,.ntatcstc Dumnezeu, Cel ce ne
miluicqtc;i nc hrincgtc pc noi din darurilc Salc cclc bogate...
Apoi preotul, lovind in clopolel,zice:

Slavi Tie. Dumnezeul nostru, slavi Tie!


Cantirelul:
Nidejdea noastrii, slavi tie!
Preotul:
Dumnezeu si-l ierte qi siJ mintuiasci pe Prea tr'ericitul
Pirintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romine,
[pe (Inalt) Prea Slin(itul (Arhi-) Episcopul nostru (N)].
Cintdretul:

t;

Dumnezeu sd-l ierte qi si-l miluiascd pe el.


Preotul:
Dumnezeu si ierte qi si miluiascd gi pe prea cuviosul
pdrintele nostru (N), dimpreuni cu tofi pirin(ii Ei frafii slujitori ai slhnt locaqului acestuia.
CantAre(ul:
Dumnezeu si-i ierte qi si-i miluiasci pe ei.
Preotul:
Dumnezeu si ierte qi si miluiasci pe cei ce ne miluiesc qi
ne ajuti pe noi.
CentArcful:
Dumnezeu si-i ierte qi si-i miluiasci pe ei.

Preotul:

Dumnezeusi ierte gi si miluiasci pe cei ce seostenesc


Ei
slujesc,pnrinfii gi fra{ii nogtri.
Ciintdretul:

Dumnezeusi-i ierte Eisi-i miluiasci pe ei.


Preotul:

Dumnezeusi odihneascipe fericifii qi purureapomeni(ii


ctitorii sfAntului locaquluiacestuia.
Centereful:
Veqnicalor pomenire.
Preotul:

Dumnezeu, pentru rugiciunile preacuratei Maicii Sale.


ale preacuvioqilor qi de Dumnezeu purtiitorilor plrinfilor
nogtri gi ale tuturor slin{ilor, si ne miluiascd qi si ne m6ntu_
iasci pe noi. Amin.

CEASULAL NOUALEA
Dupl ce preotul binecuvinteazd,se zice: impirate ceresc...,Sfinte
Dumnczc'u1c...,
Preasferti Trcimc...,Tatil nostru,,.,Ci a Ta este
impiritir..., l)oamnc,nriluicqtc(de 12 ori), Vcni{i sd nc inchirrim...(de
3 ori), qi aceqtipsalmi:
.

Psalmul 83

de iubite sunt locaqurileTale, Doamne al


flnt
\.rputerilor! Doreqteqi se sfirqegtesulletul meu
dupl cur{ile Domnului; inima mea qi trupul meu
s-au bucurat de Dumnezeulcel viu. Ca pasirea $i-a
aflat casi qi turtureaua cuib, unde-qiva -punepuii
sii. Altarele Tale, Doamne al puterilor. Impiratul
meu Ei Dumnezeulmeu. Fericiti sunt cei ce locuiesc
in casaTa; in vecii vecilor Te vor liuda. Fericit este
trirbatul al cirui ajutor este de la 'I'ine, Doamnel
suiEuriin inima sa a pus,in valea plingerii, in locul

RANDUIELI

carei-a fost pus; ci binecuvintareva da Cel ce pune


Lege; merge-vor din putere in putere, arita-Se-va
Dumnezeul dumnezeilor in Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugiciunea mea! Asculti,
Dumnezeul lui Iacob! Apdrdtorul nostru, vezi,
Dumnezeule,qi cauti spre fafa unsului Tdu. Ci mai
bunl este o ziin curtile Tale decit mii. Ales-am a Ii
lepidat in casa lui Dumnezeu,mai vertos decit a
locui in locaqurile picdtoqilor. Ci mila Ei adevirul
iubeqte Domnul; Dumnezeu har qi slavi va da.
Dumnezeu nu va lipsi de bundtifi pe cei ce umble
intru neriutate. Doamne al puterilor, fericit este
omul cel ce nldijduieqte in Tine.
'p

Psalmul 84

inevoit-ai.Doamne,pimintului Tiu, intors-ai


L-lrobimca lui Iacob. Iertat-ai firidclegile poporului Tiu, acoperit-ai toate picatele lor. Potolit-ai toati
mflnia Ta; intorsu-Te-ai de citre iufimea m6niei
Tale. Intoarce-ne pe noi, Dumnezeul mintuirii noastre, qi-fi intoarce minia Ta de la noi. C)are,in veci
Te vei mdnia pe noi? Sau vei intinde minia Ta din
neam in neam? Dumnezeule,Tu intorcindu-Te, ne
vei dirui via{i gi poporul Tdu se va veselide Tine.
Arati-ne noui, Doamne, mila Ta qi m6ntuirea Ta
di-ne-o noud.Auzi-voi ce va grii intru mine Domnul
Dumnezeul ci va grii pace peste poporul Siu qi
pestecuviosii Sni qi pestecei ce igi intorc ininra spre
D6nsul. Dar m6ntuireaLui aproapeestede cei ce se

CEASUL AL NOUALEA

ia

143

tem de D6nsul, ca sAse siliqluiasci slava in pem6ntul nostru. Mila qi adevirul s-au intempinat, dreptatea gi pacea s-au sirutat. Adevirul din pimint a
risirit qi dreptatea din cer a privit. Ci Domnul va
da bundtate gi pim6ntul nostru iqi va da rodul siu;
dreptatea inaintea Lui va merge qi ya pune pe cale
paqii sdi.
Psalmul85
f)leaci. Doamne.urecheaTa gi mi auzi, cd sirac
I Ei neciiit sunt eu. Pizeqte sufletul meu, cici
cuvios sunt; mentuieqte,Dumnezeul meu, pe robul
Tiu, pe cel ce nidijduieqte in Tine. Miluieqte-mi,
Doamne, ci spre Tine voi striga toati ziua. VesclcEte
sufletul robului Tiu, ci spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Ci Tu, Doamne, bun qi blind eqti qi
Mult-milostiv tuturor celor ce Te cheami pe Tine.
Asculti, Doamne, rugiciunea mea fi ia aminte la
glasul cererii mele. In ziua necazuluimeu am strigat
citre Tine, ci m-ai auzit. Nu esteasemeneafie intre
dumnezei, Doamne, qi nici fapte nu sunt ca faptele
Tale. Veni-vor toate neamurile pe care le-ai ficut gi
'Ia,
se yor inchina inaintea
Doamne, qi vor slivi
numele Tiu. Cn mare eqti Tu, Cel ce faci minuni, Tu
eEti singurul Dumnezeu.Povifuieqte-mi, Doamne,
pe calea Ta qi voi merge intru adevirul Tiul veseleasci-seinima mea, ca si se teami de numeleTiu.
Liuda-Te-voi, Doamnc, Dumnezeul meu, cu toati
inima mea si voi slivi numeleTiu in veac.CA mare

RUGAC

RANDUIELI SI SLUJBE

este mila Ta spre mine qi ai izbdvit sufletul meu din


iadul cel mai de jos. Dumnezeule,cdlcltorii de lege
s-au sculat asupra mea qi adunareacelor tari a cdutat
sufletul meu qi nu Te-au pus pe Tine inaintea lor.
Doamne,Dumnezeuindurat gi Milostiv eqti;
Pu_.Tu,
Indelung-ribditor qi Mult-milostiv qi adevlrat. Cauti
spre mine Ei mi miluieqte, di tiria Ta slugii Tale qi
mflntuiegte pe fiut slujnicei Tale. FI cu mine semn
spre bine, ca si vadi cei ce mi urisc qi s,i serulineze,
cd Tu, Doamne,m-ai ajutat qi m-ai m6ng6iat.
Iariqi:

Fd cu mine semn spre bine, ca si vadi cei ce mi


urisc Ai si se rugineze,ci Tu, Doamne, m_ai ajutat qi
m-ai mAngiiat.
Slavd...,gi acum...,Aliluia (de 3 ori), Doamne,miluioqte(de3 ori).
Daci s-a cAntat: Dumnezeueste l)omnul..., se citegte Slavi.,.,
Troparul sfentului,gi acum...,Cel ce pentru noi...(vezimai
los;.
Iar daci csteAliluia, secintd Troparulacesta,glasulal g_lca:
Cel ce, in ceasul al nouilea, pentru noi cu trupul moarte
ai gustat, omoari cugetul trupului nostru, Hristoase

Dumnezeule,gi ne mintuieqtepe noi.

in acesttimp se fac metaniil asemnea


gi la celedoui stihuri care
urmeazS:
Stih l: Sn se apropierugAciuneamea inainteaTa, Doamne,dupi
cuv6.ntulTeu mA infeleptegtc.
Stih 2: Sn intrc cercreamea lnainteaTa, Doamne,dupir cuvintul
Tiu mi izbivegte.

f;
CEASULAL NOUALEA

r45

Slavi.,., $i.acum...,al Niscitoarci dc Dumnczeu:

Cel ce pentru noi Te-ai niscut din Fecioari gi ristignire ai


ribdat, Bunuleo Care, cu moarta pe moarte, ai pridat gi
invierea ai aritat, ca un Dumnezeu,nu trece cu vedereape
cei ce i-ai zidit cu mina Ta. Arati iubirea Ta de oameni,
Milostive, primeqte pe Niscitoarea de Dumnezeu, ceea ce
Te-a niscut pe Tine, care se roagl pentru noi, gi mAntuieqte,
M6ntuitorul nostru, pe poporul cel deznidijduit.
Nu ne ldsa pe noi pini in sfirqit pentru numele Tiu cel
sfAnt gi nu strica legitura Ta qi nu depirta mila Ta de la noi,
pentru Avraam cel iubit de Tine, qi pentru Isaac, robul Tiu,
qi Israel, sfintul Tiu.
SfintcDumnczeule...,
Preasfinti Tfeime...,Tatil nostru...,Ci a Ta
esteimperafia,.,Condaculsfintului ce va fi de rand, Iar daci cste
Postul Mare, Troparclc accstoa:

VdzAnd tAlharul pe incepitorul vie(ii pe Cruce spAnzurat,


zicea: De n-ar fi fost Dumnezeu intrupat, Care cu noi a fost
ristignit, nu qi-ar li ascuns soarele razele sale, nici s-ar fi
clitinat pimAntul, cutremurdndu-se. Ci; Cel ce toate le-ai
suferit, pomeneqte-mi,Doamne,intru impirifia Ta.
Slavtu-,.
in mijlocut a doi tAlhari, cumpina dreptn{ii s-a aflat
Crucea Ta; unul adici s-a pogorit in iad, cu ingreuierea
hulei; iar celdlalt s-a uqurat de gregeli, spre cunoaqterea
cuvAntirii de Dumnezeu, HristoaseDumnezeule,slavi fie.
$i acun..., al Niscitoarci dc Dumnczcu:

Pe Mieluqelulqi Pistorul 9i Mintuitorul lumii pe Cruce'


vizindu-L ceace L-a niscut, a zis. licrimAnd: Lumea se
bucuri luAnd izbivire, iar inima mea arde vizAnd riistignireaTa,pe carpentru tofi o rabzi,Fiuleqi Dumnezeulmeu.

r0- cEAsLov,

!16

RUGAcruNr,
nANlursLr gr SLUJBE

Doamne, miluieqte(de 40 dc ori), Ccl cc in toate vre mca...(cauti la


pag. 33). Doamn^c,miluiegte(dc 3 ori), Slav5...,$i acum...,Ceeacc cqti
mai cinstiti... Intru numclc Domnului binecuvinteazi, Pdrintc!
Preotul: Dumnczeule,milostivc te-Tc sprc noi...
$i dacl estc Post, adici Postul Naqterii lui Hristos qi al Sfintilor
Apostoli, se fac celc l6 rnctanii obi$nuite,pcntru ci se c5.nt5mijloccasurile. $i, in loc dc: Stipine Doamnc, Iisusc Hristoase,Dumnczcul nostru... (vezi mai departc), se zice: Stipine Dumnczeule,Pirintc ttotputernice...(cautA la pag. 35).
Iar in Sfintul qi Marele Post se l'ac numai trei mctanii mari, cu
rugiciunea Sfi.ntului Efrem Sirul, 9i indati

Rugiciunea Marelui Vasile

tipine Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul


nostru, Cel ce indelung ai ribdat pentru
greqelilenoastre gi pind Ia acestceasde acum ne-ai
adus pe noi, intru care, pe lemnul cel de viafi
frcdtor fiind ristignit, t6lharului celui bine-cunoscitor intrara in rai i-ai ficut qi cu moartea pe moarte
ai sfirimat, curdte$te-nepe noi plcntoqii qi nevrednicii robii Tdi, ci am greEit qi firadelegi am ficut gi
nu suntemvrednici si ridicdm ochii nogtri qi si privim la inalfimea cerului, pentru ci am lisat calea
dreptd{ii Tale qi am umblat in voile inimii noastre; ci
ne rugdm neasemdnateibundti{ii Tale, iarti-ne pe
noi, Doamne,dupi mulfimca milei Tale, qi ne m6ntuieqte pentru sf6nt numele TAu, ci s-au stins intru
deqerticiuni zilele noastre. Scoate-ne din mina
potrivnicului,iarti noui pecatelenoastregi omoard
gindul nostru cel trupesc.Ca, lepidind pe omul cel
v e c h i ,i n t r u c e l n o u s An e i m b r i c i m q i t i e s d v i e -

CEASULAL NOUALEA

rf
tI

r47

fuim, Stipflnului nostru gi Ficitorului de bine. $i


aqa,urmand poruncile Tale,Ia odihna ceaveqnici sA
ajungem, unde este locaqul tuturor celor ce se veselesc.Ci Tu eqti cu adevirat veseliacea adevirati Si
bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul
nostru, qi tie slavi inilfim, impreuni cu pirintele
Tiu cel firi de inceput qi cu Preasffintul qi Bunul qi
de viafd ficltorul Tiu Duh, acum qi pururea Ei in
vecii vecilor. Amin.
SfArsitulCeasuluial nouilea

Si se gtie:

Ci, daci se citefte Ceasul al noudleain pridvorul bisericii, sc face gi


otpustul mic aici; iar daci sc citeqtein biscrici, la stranA, nu se lhce
otpust, ci, dupi rugdciunea: Stipinc, Doamne, Iisuse Ilristoase,
Dumnczcul nostru...,binccuvintind prcotul din Sllntul altar, indati se
incepc Vecernia.

MIJLOCEASULAL NOUALEA
Venifi si ne inchinlm... (de 3 ori) qi acegtipsalmi:

Psalmul112

T iudafi, tineri, pe Domnul, liudafi numele


I;Domnului. Fie numele Dornnului binecuvintat
de acum gi p6nd in veac. De la risiritul soarelui
pflni la apus, liudat este numele Domnului. inalt
estepestetoate neamurileDomnul, pesteceruri este
slava Lui. Cine esteca Domnul Dumnezeulnostru,
Cel ce locuieqteintru cele inalte qi spre cele smerite
priveEte,in cer qi pe pim6nt? Cel ce scoatedin pulbere pe cel serac qi ridicd din gunoi pe cel sirman,
ca se-l a$ezecu cei mari, cu cei mari ai poporului
SIu. Cel ce face sd locuiasci cea stearpi in casi, ca
o mami ce se bucuri de lii.

MIJLOCEASUL AL NOUALEA

i3

ir

149

Psalmul137

f iuda-Te-voi, Doamne,cu toati inima mea, ci


-l,tai auzit cuvintele^ gurii mele, gi inaintea
ingerilor i1i voi c6nta. inchina-mi-voi in locaqul
Tiu cel sfint qi voi liuda numele Tiu, pentru mila
Ta gi adevirul-Tiu; cd ai mirit pestetot numele cel
sfint al Tiu. in orice zi Te voi chema, degrab mi
auzi! Sporeqtein sufletul meu puterea.Sd Te laude
pe Tine, Doamne, tofi impirafii pimfintului, cind
vor auzi toate graiurile gurii Tale, qi si cinte in
ciile Domnului, ci mare este slava Domnului. Ci
inalt esteDomnul qi spre celesmerite priveqtegi pe
cele tnalte de departe le cunoaqte.De ajung la
necaz, viazi-mi! impotriva vrijmagilor mei ai
intins mdna Ta qi m-a izbivit dreapta Ta. Domnul
le va pliti lor pentru mine. Doamne, mila Ta este
in veacl lucrurile miinilor TaIe nu le trece cu
vederea.
Psamul139
coate-mi, Doamne, de la omul viclean, gi de
omul nedrept mi izbiveEte, care gandeau
nedreptate in inimd, toatd, ziua imi duceau rizboi.
Ascufit-au limba lor ca a qarpeluil venin de aspidi
sub buzele lor. Pizegte-mi, Doamne, de mena
picdtosului; scoate-mi de la oamenii nedrep{i,care
au gindit si impiedice paqii mei. Pusu-mi-au cei
mindri cursi mie qi funii; curseau intins picioarelor

ls0

RUGACIUNI. RANDUIELI SI SLUJBE

mele; pe cirare mi-au pus pietre de poticneall.


Z i s - a m D o m n u l u i : ( < D u m n e z e u lm e u e q t i T u o
ascuItA,Doamne,glasul rugdciunii mele>.Doamne,
Doamne, puterea m6ntuirii mele, umbrit-ai capul
meu in zi de rdzboi. Si nu mi dai pe mine,
Doamne, din pricina poftei mele, pe m6na
picitosuluil viclenit-au impotriva mea; sA nu mA
piriseqti, ca sd nu se trufeasci. V6rful lafului lor,
ostenealabuzelor lor sd-i acopere pe ei! Sd cadi
peste ei cirbuni aprinqi; in foc arunce-i pe ei, in
necazuri pe care si nu le poati ribda. Birbatul
limbut nu se va indrepta pe plmint; pe omul
nedrept riutatea il va aduce la pieire. $tiu ci
Domnul va face judecati celui sirac qi dreptate
celor sermani. Iar drepfii vor liuda numele Tiu qi
vor locui cei drepfi in fafa Ta.
Slavi..,,$i acum.,.,
SfintcDumneze
ule.,,,PreasfAntd
Treime...,
Tatil
nostru.,.,
C[ a Ta estoimpirnfia...qiTroparele
acestea:
Cel ce ai luminat pe pimdnteni cu Crucea gi ai chemat pe
pdcntogi la pociinfi, si nu mi despar{i de turma Ta,
Pistorule bun. Ci, StipAne, cauti-mi pe mine rdticitul gi
mi numiri cu turma Ta cea sfinti. ca un milostiv si de
oameni iubitor.
Slavi...,

Ca tdlharul mirtu risindu-mi, strig Jie, Bunule:


Pomeneqte-mi,Doamne, intru impdrn{ia Ta qi mi
insofegteqi pe mine cu el, Cel ce de voie ai patimit
pentru noi.

,ii!.

MIJLOCEASUL AL NOUALEA

151

$i acum...,al Ndscitoarei de Dumnczcu:

Pe Cel ce pentru noi s-a ristignit, venifi tofi si-L liudim,


cd pe Acesta vizindu-L Maria pe Cruce, a grdit: Deqi rabzi
ristignire, dar Tu eqti Fiul qi Dumnezeul meu.

tl

Doamne, miluieqte(de 40 de ori), Slavi..., $i acum...,Ceeace e$timai


cinstiti decit heruvimii..., Si cele trei metanii maii. Apoi se zice
rugiciunea accasta a Marclui Vasile: Stip6.ne, Doamne, Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel cc indelung ai ribdat pentru greqelile
noastr... (cauti Ia pag. 146). Iar dupi stirpitul rugdciunii sc zice:
Slavn..., $i acum..., Doamne, miluieqte (de 3 ori) $i otpustul
Mijloccasului al nouilca.

VECERNIA
Dupi ce preotul binecuvinteazl, dln fafa Sfintei Mese, avind epitrahilul pc grumaz, se zice: VcniJi si ne inchinim... (de 3 ori). Daci in
biserici nu s-a sivArqit ccasulal nouilca, atunci dupi binccuvAntare,se
incepecu: Slavi tie, Dumnezeulnostru, Shvn fie..., impirate ceresc...,
Sfinte Dumnezeule..., Preasfinti Trcime..., Tatil nostru..., Ci a Ta este
impirnfia..., Doamne, miluieqte(de l2 ori), Venifi si ne inchinim (de 3
ori) apoi

Psalmul103
inecuvinteazd, suflete al meu, pe Domnul!
Doamne,Dumnezeulmeu, mlritu-Te-ai foarte!
Intru strilucire gi in mare podoabi Te-ai imbricat.
Cel ce Te imbraci cu lumina ca fi cu o haind; Cel ce
intinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele
mai de deasupraale lui; Cel ce pui norii suireaTa;
Cel ce umbli peste aripile vinturilor; Ce ce faci pe
ingerii Tii duhuri gi pe slugileTale pari de foc; Cel

VECERNIA

l*

153

ce ai intemeiat pimintul pe intirirea lui qi nu se va


clitina in veacul veacului. Addncul ca o haini este
i m b r i c d m i n t e a L u i ; p e s t em u n { i v o r s t a a p e . D e
certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tiu se vor
infricoqa. Se suie mun{i Ei se coboard vii, in locul in
care le-ai intemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l
vor trece qi nici nu se vor intoarce si acopere
pdmintul. Cel ce trimifi izvoare in vii, prin mijlocul
mun{ilor vor trece ape; adipa-se-vor toate fiarele
c.impului, asinii silbatici seteaigi vor potoli. Peste
aceleapisdrile cerului vor locui; din mijlocul stflncilor vor da glas.Cel ce adipi munfii din cele mai de
deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va
sltura pim6ntul. Cel ce risari iarbi dobitoacelor qi
verdea{i spre trebuin{a oamenilor; ca sd scoate
piine din pimint qi vinul veselelte inima omuluil
Ca sd veseleascifafa cu untdelemn qi piinea inima
omului o intireEte. Situra-se-vor copacii cAmpului,
cedrii Libanului pe care i-ai sidit; acolo pnsirile igi
vor face cuib. LocaEuI cocostircului in chiparogi.
. Munfii cei inalfi, adipost cerbilor, st6ncile, scipare
iepurilor. Ficut-ai luna spre vremi; soareleqi-a cunoscutapusul siu. Pus-aiintuneric qi s-afrcut noapte,
cdnd vor iegi toate fiarele pddurii; puii leilor mugesc
ca sd apuce qi si ceard de la Dumnezeu mincarea
lor. Rdsirit-a soareleqi s-au adunat qi in culcuqurile
lor sevor culca.Iegi-vaomul la lucrul siu gi la lucrarea
sa p6nd seara.Cit s-au mdrit lucrurile Tale,Doamne,
toate cu in{elepciune le-ai lEcut! Umplutu-s-h pi-

R U G A C t L NnTl.t o u l e l l

$tSLUJBE

mfintul de zidirea Ta. Marea aceastaeste mare


$i
largl; acolo se gisesc t6rdtoare, cdrora nu este
l1-4., vietifi mici qi mari. Acolo coribiile umbti;
balauru_lacestape care l-ai zidit, ca si sejoace in ea.
Toate cdtre Tine aqteaptl ca si le dai lor hrand la
buni vreme. Dindu-le Tu lor, vor aduna; deschizAnd
Tu m6na Ta, toate se vor umple de bunitdfi; dar
intorcindu-fi Tu fa{a Ta, se voi tulbura; lua_veidu_
huJ lor qi se vor sfirqi qi in firind se vor intoarce.
Trimite-vei Duhul Tnu qi se vor zidi qi vei innoi fa(a
pimintului. Fie slavaDomnului in veac!Veseli_Se_va
Domnul de lucrurile Sale. Cel ce cautA spre pimint
gi-l face pe el de se cutremurl; Cel ce se atinge
de
munfi gi fumega. C6nta-voi Domnului in via{ahea,
c6nta-voi Dumnezeului meu cAt voi fi. plicute sd_I
fie Lui cuvintelemele,iar eu mA voi veselide Domnul.
Piari pdcito.qiide pe pimAnt gi cei llri de lege,ca sd
nu mai fie. Binecuvinteazd,,sufleteal meu, pe itomnul.
Iarigi:

_Soarele$i-acunoscutapusulsiu. pus_aiintuneric
$i s-a fficut noapte.CAt s-au mirit lucrurile Tale,
Doamneotoate cu infelepciunele-ai I'icut!
Slav6..,$iacum.,.,Aliluia (de3 ori). Ecenia mare.Dupi Catisma
^
de
.i"q
Psaltirc,Doamne,strigat-am...,pe glasulpiio["i ,tl,i.i;
-dt1
iu"
simbdti scarasec$nt6pc glasuldc r,ind.

psalmul140
Dolmne,strigat-amcdtreTine,auzi_mi;ia amintela glasul
rugdciuniimele,c6ndstrig citre Tine,auzi_mi,Doamne!

ll

VECERNIA

155

Si se indrepteze rugiciunea mea ca timAia inaintea Ta;


ridicarea miinilor mele, jertfd de seari, auzi-mi, Doamne!
Stilrurilc carc urmeazi sc citcsc;iar la slinJi cu doxologicmarc, slinJi
cu policlcu, praznicc, sembatA scara gi la Sllntclc Liturghii Initc cu
Vecernia,sc centi:

Pune, Doamne, straji gurii mele qi ugi de ingridire


imprejurul buzelor mele.
Si nu aba{i inima mea spre cuvinte de viclegug,ca si-mi
dezvinovd{escpicatele mele.
Cu oamenii cei ce fac fiiridelege qi nu mi voi inso{i cu
aleqiilor.
Certa-mi-va dreptul cu mili gi mn va mustra; iar untul de
lemn al picitoqilor si nu ungi capul meu.
Ci inci qi rugdciunea mea este impotriva vrerilor lorl
prdbuqeasci-sede pe stAnci judecitorii lor.
Auzi-se-vor graiurile mele, ci s-au indulcit. Ca o brazdi de
pimAnt s-au rupt pe pimAnt, risipitu-s-au oaselelor lAngi iad,
Cici citre Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine
am nidijduit, sd nu iei sufletul meu.
Pizeqte-mh de cursa care mi-au pus mie Ei de smintelile
celor ce fac firddelege.
C5dea-vor in mreaja lor picitoqii, ferit sunt eu pdni ce
voi trece.
Psalmul 141
' Cu glasul meu citre Domnul am strigat, cu glaeul meu
citre Domnul m-am rugat.
Virsa-voi inaintea Lui rugdciunea mea, necazul meu
inaintea Lui voi spune.
CAnd lipsea dintru mine duhul meu, Tu ai cunoscut
ciririle mele.

t56

RUGA

RANDUIELI SI SLUJBE

In calea aceastain care am umblat, ascuns-aucursi mie.


Luat-am seamade-a dreapta qi am privit, gi nu era cine si
md cunoasci,
Pierit-a fuga de la mine, qi nu estecel ce cauti sufletul meu.
Strigat-am citre TineoDoamne,zis-am: "Tu egti nhdeidea
mea, partea mea etti Tu in pimintul celor vii".
Ia aminte spre rugiciunea mea, ci m-am smerit foarte.
IzbiveEte-md de cei ce mI prigonesc,ci s-au intdrit mai
mult decit mine.
Aici sc inccpecintarca stihirilorVecernici,pc 10,pe g, pc 6, saupe
4, dupi importan{azilci liturgiccsaua sArbitoiii preinuiic, combinate
cu stihurilecareurmeazi:
(Stih.pe t0):
Scoate din temnifii sufletul meu, ca si laude numele Tiiu.
Pe mine mi aqteapti drep{ii, pind ce-mi vei rispliti mie.
Psalmul 129 (stih.pe 8):
Dintru adAncuri am strigat citre Tine, Doamne! Doamne,
auzi glasul meu!
Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugiciunii

mele.

(Stih.pc 6):
De Te vei uita la ffiridelegi, Doamne, Doamne, cine va
suferi? Ci la Tine este milostivirea.
Pentru numele Tiu Te-am a$teptat, Doamne; aEteptat-a
sufletul meu spre cuvintul TIu, nidiiduit-a sulletul meu in
Domnul.
(Stih.pe 4):
Din straja diminefii pAni in noapte, din straja dimine(ii si
ndddjduiasci lsrael in Domnul.

VECERNIA

157

Ci la Domnul este mila gi multd mintuire la El, gi El va


izbivi pe Israel din toate firidelegile lui.
Psalmul116
Liuda{i pe Domnul toate neamurile, l6udati.I, pe El toate
popoarele.
CI s-a intirit mila Lui peste noi qi adevirul Domnului
rimine in veac.

I
;

Slavi..., a slhntului, $i acum..., a Niscitoarei de Dumnezeu, din


Minei. Octoih. Triod sau Penticostar.
La sfinfii cu doxologic marc, sfinfii cu polieleu, praznice, semblti
seara qi Ia sfintclc Liturghii unitc cu Vcccrnia, acum sc l'accvohod cu
cadelnita sau-cu Sf. Evanghelie, daci cste rAnduit a sc citi pericopi
evanghclicd.In zilclc dc rffnd nu sc I'accvohod.
Apoi acoasti laude pentru Sfinta Treimo, facere a lui Sofronie,
patriarhul Icrusalimului:

Lumini lini a sfintei slave a Tatilui ceresc.Celui fira de


moarte, a Sfdntului, Fericitului, Iisuse Hristoase,venind la
apusul soarelui,vizind lumina cea de seard,liudim pe Tatil
qi pe Fiul qi pe Slintul Duh, Dumnezeul vrednic eEtiin toatd
vremea a fi laudat de glasuri cuvioase,Fiul lui Dumnezeu,
Cel ce dai via(i, pentru aceastalumea Te sliveqte.

Prochimenelesdptdm6nii
}

3
I

Secuvinea qti ci, dacl sc va intAmplaunul din posturiti dacdeste,


Aliluia, in locul prochimenelorslptiminii., sc centi accstca:
LUNI SEARA
Aliluia (de 3 ori), pe glasulal 6-lea:
Stih: Doamne,nu cu urgia Ta sAmA mustri, nici cu minia Ta sd mi
ccrfi,
Alilu ia.

RUGACIUNI,zuiNnumII

SLUJBE

Stih: $i in veciivecilor.
Iar strana,cu glasmare: Aliluia.
MARTI $TJOI SEARA
Aliluia(de 3 ori), pe glasutal 6-lea:
Stih: innl{a{i pe DomnulDumnczeulnostru,i vi inchinatiarternutului picioarelor Lui, ci sfint este.

Aliluia.
Stih: $i in vcciivecilor,
Aliluia.
MIERCURI $I VIN ERI SEARA
Aliluia

(de trei ori), pe glasul al 6-lea.

Stih: in tot pnmintul a ietit vestirealor qi la marginilc lumii graiurile lor.


Stih: $i in vccii vecilor.

Aliluia.
Simbntdsearaqi duminici searanu secinti niciodatdAliluia.
Iar daci s-acentat:Dumnezeu
esteDomnul...,
secAntaprochim-

nele acestca:

SAMBATA SEARA
Glasul al 6{ca:
Domnul

a impiirdfit,

intru

podoabi

S-a imbricat.

Stih: imbrdcatu-S-a Domnul intru putere qi S-a incins.


Stih: Pentru ci a intirit lumca, carc nu sc va clinti.
Stih: Cdsei Tale se cuvine sfintcnie,Doamnc, intru lungime de zile.
DUMINICA SEARA
Glasul al 8-lea:

Iatd, acum binecuv6ntafi pe Domnul tofi slujitorii Domnului.


Stih: Cei ce stafiin casaDomnului,in curfile caseiDumnezculuinostru.

F
;
]

VECERNIA

159

LUN.I SEARA
Glasul al 4-lea:

'Domnul

mii va auzi cind voi striga citre Dinsul.

Stih: Cind Te-am chemat, auzitu-m-ai, Dumnezeuldrcptdfii mele.


MARTI

S EA R A

ClasulI:

Mila Ta, Doamne, mi va urma in toate zilele vie{ii mele.


Stih: DomnulmA patteqi nimicnu-miva lipsi; la loc cu pesunc,
acolom.a silnqluit.
MIERCURI SEARA
Glasul al S-lca:

Dumnezeule,intru numeleTiu m6ntuieqte-migi intru


putereaTa mi judeci.
Stih: Dumnezeule,asculti rugiciunea mea, ia amintc graiurile gurii
mele.
JOI SEARA
Glasul al 6-lea:

A jutorul meu de la Domnul, Cel ce a ficut cerul qi


pim6ntul.
Stih: Ridicat-amochii mei la munJi,de undeva veni ajutorul meu.
VINERI SEA.RA
Glasul al 7-lea:

Dumnezeule, sprijinitorul meu egti Tu qi mila Ta mi va


intimpina.
Stih: Scoate-md dc la vrijmaqii mei, Dumnczcule, qi dc cci cc sc
s c o a l i a s up r a m c a i z b i \ c 5 t c - m i i .

160

RUGACIUNI, RANDUIELI $I SLUJBE


$i dupd Prochimen sc zice:

Doamne,in searaaceasta,{Are
Jnvredniceqte-ne,
Ide
picat si ne pizim noi. Binecuvintat
eqti,
Doamne,Dumnezeulpirin{ilor nogtri, qi Inudai qi
preaslivit este numele Tiu in veci. imin.
Fie,
mi]1 Ta spre noi, precum am ;ndnjduit
P:"-i:
rntru tine. Binecuvintat eqti, Doamne,invafa_ne
indreptirile Tale. Binecuventat eEti, Step6ne,
inte_
indreptirite TaIe. binecuiintat eqti,
.cu
l?j:ur";""
srtnrc, tumineazi_ne
cu indreptdrileTale. loamne,
mila Th estein veac;Iucrurile miinilor Talenu le trece
cu yederea.lie secuvinelaudi,
lie secuvinec6ntare,
fie slavi secuvine,Tatllui EiFiului qi Sfintului Duh,
acumqi purureaqi in veciivecilor.Amin.
stihirile Stihoavnci, la carc sc zic stihurilc
accstcadeplin, de nu
^--Apoi
este
sirbitoare.

psalmul122:
Stih l: Citre Tine, Cel ce locuie;ti in cer, am ridicat
ochii mei. Iati,
precumsunt ochii robilor Ia mAinilcstdpAnitor
lor, prccumsunt ochii
siujnicci ta miinilc stipinci sale,aqasrint ochii
";;il-;;;."
nomnul
I)umnezeulnostru,pAnI cc Sc va milostivisprc noi.
Stih 2: Miluieqte-nepe noi, I)oamnc,rqilqieSte_ne
pe noi, cA mult
n-amsiturat de defiimarc,c5 prca murt s-asaturat
s'fletur nostrude
ocaracelorindestuta{i;idc dcflinrarcacclor mindri.
Daci c simbiti, la Stihoavnisc zic stihurilc:Domnul
a impdrnfit...
precums-ascrismai sus.
D.aciestePraznicimpiritesc sauseva serba
vreunsf6nt,sc zic sti_
,
hurile
Prazniculuisaualeslhntului.
Sbvn...,$i acum..,,a Niscitoarei de Dumnezcu.

VECERNIA

161

Apoi rugirciuneaDreptului Simcon, primitorul dc Dunnezeu (Luca

rr,29-30):

$
I

Acum libereazi pe robul Tiu, StipAne, dupi cuvdntul


Tiu, in pacc; cd vdzuri ochii mei mintuirea Ta, pe care ai
gitit-o inaintea fefei tuturor popoarelor: lumini spre
descoperireaneamurilor qi slavi poporului Tiu lsrael.
Sfintc Dumnezeule..,,
PrcaslentiTrcimc..,,Tatll nostru.,,Apoi
TroparulPraznicului
ce seva intimpla,,saual sfintului,saual zilei,
Slavd..,, $i acum..., al Ndscdtoarei dc Dumnczcu, Ectcnia intrcitl qi
Otpustul.
Iar dace este Postul Mare, se cAnti troparele acestea,glasul al 5-lea:

Niscitoare de DumnezeuFecioari, bucuri-te, ceeace egti


plini de har, Marie, Domnul estecu tine. Binecuvdntati eqti
tu intre f'emeiEi binecuvAntatesterodul pAnteceluitiu, ci ai
niscut pe MAntuitorul sufletelor noastre(o mctanie).
Botezitorule al lui Hristos, pe noi to(i ne pomeneqte,ca si
ne izblvim de firidelegile noastre, cd {ie s-a dat har a te
ruga pentru 16i (o mctanic).
Slavi...,

R.ugati-vi pentru noi, Sfin{ilor Apostoli qi to{i sfinfii, ca si


ne izbivim de primejdii qi de necazuri; ci pe voi calzi folositori citre M6ntuitorul v-am ciqtigat (o mctanie).
al NiscitoareideDumnczcu:
$i acum...,
Sub milostivirea ta scipim, Niscdtoare dc Dumnezeu.
Rugiciunile noastre nu le trece cu vedereain nevoi, ci din
primejdii ne izbdveEtepe noi, una curatl gi binecuvintati
( a c e a s l as c z i c c l E r I m e t a n i e ) .
Doamnc, miluieqtc (dc 40 d ori)' Slavi..,, gi acum...,Ceeace eqti mai
c i n s t i t t r . . .l ,n t r u u u m e l c l ) o m n u l u i , b i n c c u v i n t e a z iP
, irinte:

ll - cEAsLov

RUGA

RANDUTTTj SI SLUJBE

Preotul, din fa{a Sfintei Mcsc:

Cel ce este binecuvintat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum ;i pururea gi in vecii vecilor.Amin.
Apoi:

impdrate ceresc,pe credinciosulnostru popor ocroteqte-ln


credinla o intAreEte, pe cei rii ii imblAnzeqte, lumea o
impaci, sfAnt locaqulacestabine-l pizeqte,pe cei mai inainte
riposa{i, pnrin(ii qi lia{ii noqtri, in locaqurile drep{ilor ii
agazi gi pe noi intru mdrturisire qi pocdin{i ne primeqte, ca
un bun gi de oameni iubitor.
Dupi aceca,sc zice rugiciunea Sf6ntului Efrem Sirul: Doamne qi
Stipinul vicfii mclc...,agacum s-a aritat la Miezonopticade toatc zilele
(cauti la pag. 34). Slinte Dumnczculc...,Preasfi.ntdTreime...,Tatil nostru..., Ci a Ta cstc impirifia..., Doamne, miluicqte(de 12 ori). Iar daci
est Postul Mare, se zice accastd

Rugiciune

preasfintd TreimeoStipdnie de o fiinfi, lmpnI rifie nedespirfitA,Ceeace eqtipricitra tuturor


bunitifilor, binevoieqteqi pentru mine, picdtosull
intdreqte qi in{elepfeqteinima mea qi qterge toati
intinarea mea.Lumineazd gendul meu, ca totdcauna
sd Te slivesc $i sA Te laud qi si mi inchin tie qi sn
zic: unul Sfdnt,unul Domn, IisusHristos,intru slava
lui DumnezeuTatil. Amin.
Fie numele Domnului binecuv6ntat de acum qi pini in
veac (dc trci ori). cu trci metanii.
Slavn...,$i acum...,Binc voi cuvdnta pe Domnul in toatir vrcmca...,
Psalmul 33 (cauti la pag. 129), qi: Indlfa-Te-voi, Dumnczcul mcu,
ImpAratul meu. qi voi binecuvanta numclc TIu... Psalmul 144(cauta la

F
VECERNIA

i63

pag. 131). Cuvine-se cu adcverat sA tc fcricim..., Slavi..,,


$i ac.um,..,
Doamnc, miluieqtc (dc 3 ori). Binccuvinteazi...Apoi sc face Otpustul.
Acesteasc lac cind e Postul Marc.

Iar daci-ji ste voia, dupi sf:ffrqitulVecerniei, zi aceasti

Rugdciune a Marelui Vasile

p inecuvintat esti, Stipine Atotfiitorule. Care


I-lai luminat ziua cu luminl de soare qi noaptea
ai strilucit-o cu raze de foc; Care ne-ai invrednicit a
trece lungimea zilei Si a ne apropia de inceputurile
noptii; asculti rugiciunea noastri gi a tot poporul
Tdu qi ne iarti noui tuturor picatele noastre celede
voie $i celefrri de voie. Prirncqterugdciunilenoastre cele de seari qi trimite multimea milei Tale qi a
induririlor Tale peste moEtenireaTa. Ocrote$te-ne
cu sfinfii Tdi ingeri. intrarmeazi-ne cu armele
dreptifii Tale. IngrldeEte-ne cu adevirul Tau.
Pizeqte-ne cu puterea Ta. Mdntuieqte-ne de toati
primejdia, de tot viclegugul celui potrivnic qi ne
diruieqte qi aceasti seari, cu noapteace vine qi toate
zilele viefii noastre deslv6rqit, sl6ntd, cu pace, firi
de picate, firi sminteald qi fird nilucire. pentru
rugeciunile Preasfintci Niscitoarei de Dumnezeu qi
ale tuturor sfin{ilor, care Ti-au plicut din veac.Amin.
Apoi: Ceea ce efti mai cinstitir dccit hcruvimii... Si otpustul.

RUGACILINEA
LA MASA DE SEARA
Mergind seara la masi, se zice:

Minca-vor siracii gi se vor situra qi vor liuda pe


Domnul; iar inirnile celor ce-L cauth pe Dinsul, vii vor fi in
veacul veacului.
Slavl...,$i acum..,,
(de3 ori),Pirintc,binecwinDoamne,
miluieqte
teazd: Prcotul binecuvinteazI masa.
Dupi scularca de la masi, se zic acestcrugiciuni cetre Niscitoarea
de l)umnczeu:

Fdcutu-s-a pAntecele tiu masi sfAnti, avind cereasci


piine pe Hristos l)umnezeul nostru, dintru Care tot cel ce
minincd nu va muri, precum a zis Hrinitorul tuturor,
Niscdtoarede Dumnczeu.
Darurilor tale lb-ne pe noi vrednici, Niscitoare de
Dumnezeu, Fecioari, trecind cu vedereagreqelilenoastre gi

RUGACIUNE LA MASA DE SEARA

165

ddruind vindecare celor ce iau cu credintd binecuvAntarea


ta, Preacuratd.
Apoisezice:Cuvine-se
cu adevirat...qi:
;

3
3
p

Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne, intru fipturile Tale, gi


intru lucrurile mAinilor Tale ne-am bucurat. insemnatu-s-a
peste noi lumina fefei Tale, Doamne. Dat-ai veseliein inima
mea, mai mare decit veseliapentru rodul lor de griuo de vin
qi de untdelemn ce s-au inmulfit. Cu pace impreunl ne vom
culca gi vom adormi, ci Tu, Doamne, indeosebi, intru
nddejde ne-ai aqezat.
Slavn...,
Doamne,
miluiefte(de3 ori),pirinte,binecuvin$i acum.,.,
teazd!

Prcotul:
Cu noi este Dumnezeu, cu al Siu har Ei cu a Sa iubire de
oameni, totdeauna, acum qi pururea gi in vecii vecilor. Amin.

p
3

PAVECERNITA
MARE
Preotul, cu epitrahilul pe grumaz, din fafa ugilor imperitetti, cu dvera
inchis5, zicc: Binccuvintat cstc Dumntzcul nostru... Iar daci nu este
preot, se 2igg; Pcntru rugiciunile Slin{ilor PnrinJilor noftri... $i cintn'fic,
nostru, slavi
-relul ccl ri"nduit inccpc aqa: Slavi fic, Dumnezeul'frcimc..",
Impiratc ceresc...,Slintc Dumnezeule...,Prcasfiinti
Tatil nostru-. Preotul: Ci a Ta esteimpireJia... CAntirctul: I)oamnc, miluicQte
(de 12 ori), Slavn...,$i acum.,., Vcnifi se ne inchiniim... (dc 3 ori). Preotul
intri in sfAntul altar.
Dacd cste siptimina

intAi a Postului Mare, se citeqtc

Psalmul 69

T\umnezeule, spre ajutorul meu ia aminte!


I--.,f[)oamne,si-mi aju{i mie, grdbeqte-Te!Si se
ru$inczeqi si se infrunte cci ce cauti sufletul meu;
si seintoarcl inapoi qi si se ruginezecei ce-mi voiesc
mie rele. Intoarci-se indati ru$inati cei ce-mi
grdiescmie: <<Bine,
bine!>>.
Si sebucureqi si seveseleasei de Tine to{i eei ce Te cauti pe Tine, Dumnezeule,gi si zici pururea cei ce iubesc mintuirea

Ta: <Slivit si fie Domnul!>>.Iar eu sirac sunt qr


sirman, Dumnezeule, ajuti-md! Ajutorul meu Ei
Izbdvitorul meu esti tu; Doamne"nu zAbovi.
Dupi sfArqitul psalmului, sc cAnti Canonul cel Marc al Sf6ntului
Andrei Critcanul, preotul imbrircAnd in accstscop qi felonul, pe care il
dezbraca la sfArSitullui.
Iar dacd nu cste SAptAmAnaMare, se inccpe aqa:

Psalmul4

Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul


latnA
mele! Intru necaz m-ai desfitat!
\.,dreptnfii
Milostiveqte-Tespre mine qi asculti rugiciunea mea.
Fiii oamenilor, peni cind vefi fi grei la inimi? pentru ce iubifi degerticiunea gi cduta{i minciuna? Si
gtifi cd minunat a ficut Domnul pe cel cuviosal Sdu;
Domnul mA va auzi cend voi strigi citre D6nsul.
M6niafi-vd, dar nu gregiti; de celece ziceti in inimile
voastre,intru aqternuturile voastre, vi cii{i. Jertfifi
jertfa dreptdfii qi nndnjduifi in Domnut. Mul{i zic:
<<Cine
ne va arita noui celebune?>.Dar insemnatus-a peste noi lumina fefei Tale, Doamne! Dat-ai
veseliein inima mea, mai mare decat veseliapentru
rodul lor dc grdu, de vin gi de untdelemn ce s-au
inmulfit. Cu pace,aEami voi culca qi voi adormi, ci
Tu, Doamne, indeosebiintru nideide m-ai aqezat.
Psalmul 6

oamne,nu cu maniaTa si mi mustripe mine,


nici cu urgia Ta si md cerfi. Miluieqte-ml,
Doamne,ci neputinciossunt.Vincleci-md,Doamne,

RUGA

RANDUIELI SI SLI]JBE

ci s-au tulburat oaselemele; gi sufletul meu s_atul_


burat foarte, ;i Tu, Doamne,p6nn c6nd?intoarce_Te,
Doamnel izbivegte sufletui meu, mentuieEte_md,
pentru mila Ta. Ci nu este intru moarte cel ce Te
pomene$tepe Tine. $i in iad cine Te va lluda pe
Tine? Ostenit-am intru suspinul meu, spila_voi in
fiecare noapte patul meu, cu lacrimile meie aqternu_
tul meu voi uda. Tulburatu-s-a de supirare ochiul
meu, imbdtrinit-am intre tofi vrnjmaErt mei. Depir_
tafi-vi de la mine to{i cei ce lucrali friidelegea, cd a
auzit Domnul glasul plingerii mele.Auzit_abomnul
cerereamea, Domnul rugdciuneamea a primit. Si se
ru$inezeqi si setulbure foarte tofi vrnjma$ii mei; sAse
intoarci qi si se ru$inezefoarte degra"b.
psalmul12
pfne _cinO,-Doamne,
mi vei uita, pini in sfirqit?
I Pinn cind vei intoarcefafa Th de la mine? pinn
cind voi grimldi ginduri in sufletul meu, durere in
inima mea ziua qi noaptea? p6ni c6nd se va inilfa
wijmagul meu impotriva mea? Cautl, auzi_mi,
Doamne,Dumnezeul meu, Iumineazaochii mei, ca
nu cumya si adorm ?ntru moarte, ca nu cumva sd
zici vrijmaqul meu: <intlritu-m-am asupralub>.Cei
ce md necdjescse vor bucura de mi voiclitina. Iar
eu spre mila Ta am niddjduitl trucura_se_va
inima
m:a qe mintuirea Tal cf,nta-voi Domnului, Celui ce
mi-a ficut bine, qi voi centa numeleDomnului Celui
Preainalt.

PAVECERNITAMARE

169

Iariqi:

fautl, a\zi-md,' Doamne, Dumnezeul meu, lumineazi ochii mei, ca nu cumva si adorm intru
moarte, ca nu cumva si zici vrijmaqul meu:
<<Intiritu-m-am asupra lui>.
Slavn...,$i acum....Aliluil (de 3 ori) qi trei metanii. Doamne,
miluieqte
(de3 ori), Slavi...$i acum..,

Psalmul24
/^liitre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu,
\-,Dumnezeul meu. Spre Tine am nidiiduit, si
nu fiu ruginat in veac,nici sd ridi de mine vrijmagii
mei. Pentru cd to{i cei ce Te aqteaptl pe Tine nu se
vor rutina; si se ruginezeto{i cei ce fac firidelegi in
degert.Ciile Tale,Doamne, arAti-mi, qi ciririle Tale
mi invafi. indrepteazi-mi spre adevirul Tiu qi mi
inva{i, ci Tu eqti Dumnezeu,Mintuitorul meu, qi pe
Tine Te-am a$teptat toati ziua. Adu-ti aminte de
induririle Tale gi de milele Tale, Doamne, cA din
veac sunt. Plcatele tinerefilor mele qi ale neqtiinfei
mele nu le pomeni. Dupi mila Ta pomeneqte-mdTu,
pentru bunitatea Ta, Doamne, Bun gi drept este
Domnul; pentru aceasta lege va pune celor ce
greqescin cale.Indrept:r-va pe cei bldnzi la judecati,
invi{a-va pe cei blinzi ciile Sale. Toate ciile
Domnului sunt mild qi adevir pentru cei ce cautA
agezimantul Lui qi mirturiile Lui. Pentru numele
Tiu, Doamne, curifeqte picatul meu, ci mult este.
Cine esteomul cel ce se teme de Domnul? Lege va

RUGAC

RANDUIN,LI SI SLUJBE

pune lui in calea pe care a ales-o.Sufletul lui intru


bunitifi se va siliqlui gi semin{ia lui va mosteni
pdmdntul. Domnul esteintirirea celor ce se tem de
D6nsul, aEezimentul Lui il va ardta lor. Ochii mei
pururea spre Domnul, ci EI va scoate din lat
picioarele mele. Cauti spre mine qi mi miluieqte,ci
pirisit qi sirac sunt eu. Necazurileinimii mele s_au
inmul{it; din nevoile mele scoate-mi. Vezi smerenia
mea qi ostenealamea Si-mi iartd toate picatele mele.
Vezi pe vrijmaqii mei, cA s-au inmulfit
Ei cu uri
nedreapti m-au urat. pizeqte sufletui mlu gi mi
izbiveEte, ca si nu mi ruginez cA am nddijduit in
Tine. Cei firi rdutate qi cei drep{i s-au lipit de mine,
ci Te-am agteptat,Doamne. Izbdvegte,Dirmnezeule,
p e I s r a e ld e l o a t en e c a z u r i l el u i .
Psalmul 30

Qpre-Tine, Doamne,am ndddjduit, ca s[ nu fiu


L)ruqinat in veac. Intru indreptarea Ta izbdveq_
te-mi qi mi scoate.pleaci spre mine urechea Ta,
gribe$te de mi scoate.Fii mie Dumnezeuapiritor
gi casd de scdpareca sA mi mintuieqti. Ci puterea
mea ;i sciparea mea etti Tu gi pentru numele Tiu
mi vei povifui gi mi vei hrdni. Scoate_mi_veidin
cursa aceastape care mi-au ascuns_o
mie, cd Tu eqti
apiritorul meu. in m6inile Tale voi da duhul meul
izbivitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul aclevirului.
Ur6t-ai pe cei ce pizesc deqerticiuniin zadar,iar eu
s p r e D o m n u l a m n i d i j d u i t . B u c u r a _ m d _ v o$i i m i

voi veselide mila Ta, cd ai ciutat spre smereniamea,


mintuit-ai din nevoi sufletul meu. $i nu m-ai lisat in
miinile vrijmaqului; pus-aiin loc desfitat picioarele
mele.Miluiegte-mi,Doamne,ci mi neciiesc;tulburatu-s-a de mAnie ochiul meu, sufletul meu gi inima
mea. Ci s-a stins intru durere viafa mea qi anii mei
in suspinuri; slibit-a intru siricie tiria mea si oasele mele s-au tulburat. La tofi vrijmaqii mei m-am
frcut de ocari qi vecinilor mei foarte, qi fricd cunoscufilor mei. Cei ce mi vedeauafari fugeau de mine.
Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns-am ca
un vas stricat, ca am auzit ocara multora din cei ce
locuiescimprejur, cind seadunau ei impreund impotriva meal ca si ia sufletul meu s-au sfdtuit. Iar eu
citre Tine am nidijduit, Doamne, zis-am: <Tu eqti
Dumnezeul meu>).In miinile Tale soarta mea, izbivegte-mi din mina vrijma;ilor mei qi de cei ce md
prigonesc. Arati fa{a Ta peste robul Tdu, mentuiegte-mdcu mila Ta! Doamne, si nu fiu ruqinat ci
Te-am chemat pe Tine; sd se ruginezenecredincioqii
;i sA se pogoare in iad. Mute si fie buzele cele viclene, care grdiesc impotriva dreptului firidelege, cu
mindrie qi cu defiimare. CAt estede mare mu(imea
bunitd{ii Tale, Doamne, pe care ai gitit-o celor ce se
tem de Tine, pe care ai fdcut-o celor ce nadijduiesc
in Tine, inaintea fiilor oamenilor!Ascunde-i-veipe
dingii cu acoperimintul fe{ei Tale de tulburarea
oamenilor. Acoperi-i-vei pe ei in cortul Tiu de

nANIuTnu sI SLUJBE

impotrivirea limbitor. Binecuvintat esteDomnul, cd


minunatd a fost mila Sa in cetateintiriti. Iar eu am
zis intru uimirea mea: Lepidat sunt de la fa{a
ochilor Tii. Pentru aceastaai auzit glasul rugiciunii
mele cdnd am strigat citre Tine. Iubifi pe Domnul
tofi cuvioqii Lui, ci adevdrul cauti i)omnul gi
rdsplateqte celor ce se m6.ndresc, cu prisosinfi.
Imbirbitafi-vi qi si seintdreascl inima voastrl. toti
cei ce nidijdui{i in Domnul.
psalmul90
el ce locuiette in ajutorul Celui preainalt,
intru acoperimintul Dumnezeului cerului se
va sdfaslui.Ya ziceDomnului: <Sprijinitorul meu egti
qi sciparea mea; Dumnezeulmeu, voi niddjdui spre
D6nsub>.Cd El te va izbivi din cursa vinltoriloi qi
de cuvflntul tulburitor. Cu spatele te va umbri pe
tine Ei sub aripile Lui vei nnddjdui; ca o arme te va
inconjura adevirul Lui. Nu te vei teme de frica de
noapte,de sigeata ce zboari ziua, de lucrul ce umbti
in intuneric, de molima ce bintuie intru amiazi.
Cidea-vor dinspre latura ta o mie si zece mii de_a
dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. tnsi cu
ochii tii vei privi qi risplitirea picitoqilor vei vedea.
Pentru cd pe Domnul, nidejdea mea,pe Cel preainalt
L-ai pus scipare fie. Nu vor veni citre tine rele
Ei
tritaie nu se va apropia de locaqul.tiu. Ci ingerilor
Sdi va porunci pentru tine ca si te pizeascd in toate

,*

r
*

PAVECERNITAMARE

I73

ciile tale. Pe miini te vor inilfa ca nu cumva si impiedici de piatri piciorul tiu. Pesteaspidi qi vasiliscvei
pAqi qi vei cilca peste leu qi peste balaur. <<Cdspre
Mine a nndljduit qi-l voi izbivi pe el, zice Domnul;
il voi acoperi pe el, cA a cunoscut numele Meu.
Striga-va citre Mine qi-l voi auzi pe el; cu dinsul
sunt in necaz qi-l voi scoatepe el gi-l voi slivi. Cu
lungime de zile il voi umple pe el, qi-i voi arita lui
mintuirea Mea>>.
Slavd..,,$i acum.,.,Aliluia (de 3 ori), cu trci metanil.
Apoi strana intdi incepe Cintarea Proorocului Isaia, cu c6.ntare
dulce,lin gi rar, pe glasula TJea:
Cu noi estc Dumnezeu, inJelege{i, neamuri, gi vi plecafi,
cici cu noi este Dumnezeu.
Strana a doua cintd iar aceasti centare toati, apoi amindoui
stranele,fiecare citc un stih:
Auzi{i pdni
Dumnezeu.

la marginile pimAntului,

ciici cu noi este

.
Cei puternici, pleca{i-v5, cici cu noi este Dumnezeu.

Cd iariqi de ve(i putea qi iariqi ve{i fi biruifi, cici cu noi


este Dumnezeu.
$i orice sfat ve{i sfitui, risipi-l-va Domnulo cici cu noi este

Dumnezeu.
$i cuvintul pe care il ve(i grni nu va rdmAne intru voi,
cici cu noi esteDumnezeu,
De frica voastri nu ne vom teme,nici ne vom tulbura, cici
cu noi este Dumnezeu.

174

RUGACIUNI, RANDUIELI

I SLUJBE

Pe Domnul Dumnezeul nostru, pe Acela vom slin{i, gi El


va li noui liici, cici cu noi esteDumnezeu.
$i, de voi fi nidnjduindu-mi spre D6nsul, va fi mie spre
sfinfire, cici cu noi esteDumnezeu.
$i voi fi nidijduindu-mi spre Dinsul gi mi voi mintui
printr-lnsul, cdci cu noi esteDumnezeu.
Iati eu gi pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu,cdci cu noi
este Dumnezeu.
Poporul cel ce umbla intru intuneric a vizut lumini mare,
cici cu noi esteDumnezeu.
Cei ce locui{i in latura gi in umbra morfii, lumini va
striluci pestevoi, clci cu noi esteDumnezeu.
Ci prunc S-a niscut noud Fiul qi S-a dat noui. cici cu noi
esteDumnezeu.

A Cirui stipAnires-aficut pesteumirul Lui, cdci cu noi


esteDumnezeu.
$i pncii Lui nu estehotar,cdci cu noi esteDumnezeu.
$i se cheaml numeleLui inger de mare sfat, cici cu noi
esteDumnezeu.
Sfetnicminunat,cici cu noi estcDumnezeu.
Dumnezeutare,Stip6nitor,Domn al picii, cici cu noi este
Dumn czeu.
Pirinte al veacului ce va si fieocici cu noi esteDumnezeu.
Slavi Tatllui qi Fiului gi Slhntului Duh, cici cu noi este
Dumnezeu.

#
.

.$i acum qi pururea Eiin vecii vecilor.Amin. Cdci cu noi


esteDumnezeu.
Apoi amindoui stranelecantdimpreune:
Cu noi este Dumnezeu,infelege{i,neamuri, gi vi pleca{i,
cici cu noi esteDumnezeu(dctrei ori).
.

$i indatl Tfoparele acestea:


.

Strana intii:

Ziua trecind, mulfumescfie, Doamne;seara,rogu-mi, cu


noaptea, firi de picat diruieqte-o mie, Mintuitorule, qi mi
mintuiegte.
Strana a doua:
Slavi...,

Ziua trecind, slivescu-Tepe Tine, StipAne; seara,rogu-mi,


cu noaptea,firi de sminteali diruieqte-o mie, Mintuitorule,
gi mi mAntuiegte.
StranaintAi:
$i acum...
*

Ziua trec6nd, cu cintare Te slivesc pe Tine, Sfinte; seara;


rogu-mi, cu noaptea, fira de bAntuiali ddruieqte-o mieo
Mintuitorule, gi mi mAntuieqte.
.

AmA,ndoulstrinilc cArtl impreuni,peglasulal 2-lca:

Firea cea fdra de trup a heruvimilor cu cAntiri firi


incetare pe Tine Te sldvegte.
Vie{uitorii cei cu c6te gasearipi, serafimii, cu neincetate
glasuri pe Tine Te preainal{i.
Toate ogtile ingerilor cu cintiri intreit slinte Te laudi.
Ci mai inainte de toate egti, Cel ce egti P5rinte, qi impreuni fdri de inceput ai pe F'iul Tiu.

116

RUGACIUNI,RANDUIELI$ISLUJBE

$i intocmai cinstit purtind pe Duhul vie{ii, nedespir{irea


Treimii ari{i.
PreasfAnti Fecioari, Maica lui Dumnezeu,Eicei ce a{i fost
singuri vizitori Cuvintului qi slujitori,
Ale proorocilor qi ale mucenicilor toate cetele,ca cei ce
ave(i via{d nemuritoare,
Pentru to(i ruga{i-vi cu deadinsul, ci to{i suntem intru
nevoi,
Ca, izbivindu-ne de inteliciunea celui riu. si c6ntim
cAntare ingereasci:
Sfinte, Sfinte, Sfinte, intreit Sfinte, Doamne, nriluieqte-ne
gi ne mAntuieqtepe noi, Amin.
(cautila
$i indati seciteltecuglaslin: Clredintru unul)unnq2su...
pag.31).
Apoi:
Preasfinti Stipind, de Dumnezeu Niscitoare,
pentru noi picito5ii (de trci ori).

roagi-te

Toate puterile cereqti, ale slinfilor ingeri qi alb arhanghelilor, rugafi-vi pentru noi, picitogii (dc doueori).
Sfinte loane, Proorocule gi in ain temergdto rule gi Bote-

zitorule al Domnului nostru Iisus Hristos, roagi-te pentru


noi picltoqii (dcdouaori).
Sfinfilor miri(ilor apostoli, proorocilor qi mucenicilor gi
to{i sfin{ii, ruga{i-vi pentru noi pncitoqii (dedounori).
Preacuvioqilorqi de Dumnezeupurtitori pirinfi ai nogtri,
pistori qi invi{dtori ai lumii, rugdti-vi pentru noi pncatoqii
(de doud ori).

PAVECERNITA MARE
Aici se pomenegte qi sfAntul al cirui
(de doui ori).

hram il poarti

t7'l
biscrica

Cea nebiruiti qi necuprinsi Ei dumnezeiascdputere a cinstitei gi de viafi ficitoarei Cruci, nu ne lirsape noi, picitogii
(dedounori).
Dumnezeule,curifeqte-ne pe noi, picitogii.

Dumnezeule,curifeqte-ne pe noi, picatoqii.


Dumnezeule, curi(eqte-ne pe noi, pacitoqii, qi ne
miluieste.
Sfinte Dumnezeule..., Preasfinti Treimc..,, Tatil nostru.,., Ci a Ta
estc impirifia... $i sc cinti Troparclc acestea(iar de este praznic,
Troparul praznicului,;:
LUNI $I MIERCURI SEARA
Se cinti acesteTropare, pe glasul al 2-lca:

Lumineazd ochii mei, HristoaseDumnezeule,ca nu cAndva


si adorm intru moarte, ca nu cindva si zici vrirjmaqul meu:
Intiritu-m-am asupra lui.
Slav5""

Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule,ci umblu prin


mijlocul a multe cursc. Izbivegte-md de ele qi mi mintuieqte,Bunule, ca un iubitor de oameni.
$i acum...

Pentru cd nu avem indrizneali pentru,rmulte pdcatele


noastre,tu, pe Cel ce S-a niscut din tine, roagi-L, Ndscitoare
de Dumnezeu Fecioard,ci mult poate rugiciunea Maicii
spre imblf,nzirea Stipinului. Nu trece cu vederea ruglciunile plcatoqilor, Preacurati, ci milostiv estegi poate si mAntuiasci Cel ce a primit a pitimi pentru noi.

12 - CEASLOV

178

RUGACIUNI, RANDUIEI,I SI SLUJBE


MARTI

$I JOI SEARA

Se cSntd acesteTropar, glasul al 8-lea:

Neadormirea nevizufilor mei vrljmaqi o gtii, Doamne, gi


slibiciunea tic:ilosului meu trup o cunogti,Cel ce m-ai zidit.
Pentru aceastain miinile Tale voi da duhul meu.Acoperi-md
cu aripile bundtn{ii Tale, ca nu cdndva si adorm intru
moarte. $i ochii min{ii mele lumineazl-i intru deslita rea
dumnezeiegtilor Tale cuvinte; gi mi deqteapti ia vreme
potriviti, spre a Ta sllvire, ca un bun si de oameni iubitor.
Stih:Cautd$i ml auzi,Doamn,
Dumnezcul
mcu.
Cit va fi de infricoqiitoare judecata Ta, Doamne! ingerii
stAnd inainte, oamenii in mijloc adunAndu-se,cirtile deschizdndu-se,faptele cercetindu-se,gAndurileintrebAndu-se.
Ce judccati va li mie, cclui zimislit in picate? Cine-mi va
stinge vipaia? Cine-mi va lumina intunericul, de nu mi vei
milui Tu, Doamne, ca un iubitor de oameni?
Slavi..,,

Lacrimi di-mi mie, Dumnezeuleoca oarecAndfemeii celei


picitoase, qi md invredniceqtesI ud picioarele Tale, care,
din calea rdticirii, pe mine m-au izbivit. $i si aduc Jie mir
de buni mireasmi, via{i curati, intru pocdin{rimie agonisiti; ca sd aud qi eu glasul Tiu cel dorit: Credinta ta te-a
mintuit, mergi in pace!
al NiscitoareideDumnczcu:
$i acum...,
Neinfruntati nidejdea ta, Niscitoare de Dumnezeu,
avind, md voi mintui. Folosin{ata agonisind,preacurati, nu
mi voi teme. Izgoni-voi pe vrijmagii mei qi-i voi birui pe ei,
imbricAndu-mi numai cu acopcrlmAntul tiu ca gi cu o
platoqa; qi intru ajutorul tiu cel atotputernic rug6ndu-mio

PAVECERNITA MARE

t79

strig citre tine: StipAni, mdntuieqte-micu rugdciuniletale.qi


mi scoali din intunecatul somn, spre a ta sllvire, cu puterea
Celui ce S-a intrupat din tine, a Fiului lui Dumnezeu.
Doamnc, miluicite (dc 40 de ori), Slava...,9iacum...,Ccea cc cqti mai
cinstitii dccit hcruvimii..., intru numelc Domnului, binccuvintcazi
Pirint0! Prcotul: Pcntru ruglciunile Slinfilor pirin{ilor noqtri...Apoi
se citeslearcaste

Rugiiciune a Marelui Vasile

oamne, Doamne, Cel ce ne-ai izbivit de toati


sigeata ce zboari in zi.-izbdveqte-neqi de tot
lucrul ce umbli intru intuneric. Primeqte jertfa cea
de seari, ridicdrile miinilor noastre, gi ne invrednicegtegi misura nop(ii fira de prihand a o trece,
neispitifi de rele, qi ne iztrdveqtede toati tulburarea si
ingrozireacare ne vin de la diavol. DiruieEtesulletelor
noastreumilinfi qi g6ndurilor noastregrijire de intrebarea ce va sAfie la infricogitoareaEidreaptaTa judecati. Pitrunde cu frica Ta trupurile noastreqi omoari
midularele noastrecelepimintcqti, ca gi intru liniqtea
somnului si ne luminim cu privirea la judecifile Tale.
intoarce de la noi toatd nilucirea nec;vioasi gi pofta
cea vitimdtoare $i ne ridici in vreme de rugdciune.
intiri(i in credinfi gi sporindintru poruncileTale,cu
buni vrerea qi bunitatea Unuia-Nlscut Fiului Tduocu
Care binecuv6ntat e$ti, impreuni cu preasfintul 5i
Bunul qi de viafi Ficitorul Duhul Tiu, acum gi
pururea qi in vecii vecilor.Amin.
$i indatA: Vcni{i si nc inchinim,.. (dc 3 ori). Psalmul50: Miluieste-mi.
Dumnczeulc...(caut5 la pag. 12).

RANDUIELI $I SLUJBE

Psalmul 101

oamre, auzi rugiciunea mea, qi strigarea


mea
la Tine si ajungi! Si nu intorci fali fa ae
ia
mine; in orice zi mi necijcsc, pleaci spre mine
ure_

ch-ea
Ta! in oricezi.Tevoi dil;, J;f;
auzi_mi!
Ci s-austinsca fumul zilelemelegi Jor"i" mele
ca

usciciunea s-au ficut. Rinita esteinima


mea fi s_a
uscat ca iartra; ci am uitat si_mi minin"
pii.r"u
mea. De glasul suspinului meuoosul meu s_a
lipit de
carneamea.Aseminatu_m_amcu pelicanuldin
pustie;
ajuns-am ca bufnifa din dnrAmnturi. privegheat_am

ca o pasire singuraticipc lcoperiq.


fl^:I
_1i-""r
t o a r a z t u a m _ a uo c i r e t

v r i j m a q i i m e i , E i c e i C em a
Iiudau impotriva mea sejuiau. be ."nuEa
um men_
cat in loc de p6ine qi bnutura mea cu pieng"."
u_
amestecat-odin pricina urgiei TaIe gi a miniei
Tale;
ci,,ridicindu-mi
eu, m-ai surpat. Zilele mele ca
umbra s-auplecat Eieu ca iarba h_am uscat.
Iar Tu,
Doamne, in veac rdm6i gi pomcnirea fo, ain-n"o_
in
nj1-. Scul6ndu-Te,vei milui Sionul, ce vremea
este
si-l.miluieqti pe el, ci a venit vremea. Ci
au iubit
robii Tii pietreletui gi de {ir6na lui le va fi
miln. gi
se vor teme neamurile cle numele Domnului qi
toii
impirdfii pimintului de slava Ta. Ci n"
,lOi no__
nul Sionul gi Se va arita intru slavaSa.Ciutat_a
spre
rugiciunea celor smeri{i qi n_adispre{uit cererea
lor.
Si se scrie acesteapentru neamui ce va
si vini, qi
poporul ce sezideqteva lduda pe Domnul.
Ci a privit

PAVECERNITA MARE

181

din inilfimea cea sfenti a Lui, Domnul din cer pe


pimint a privito ca sd audi suspinulcelor ferecafi,se
dezlege pe fiii celor omord{i, si vesteasci in Sion
numele Domnului qi lauda Lui in lerusalim, c6nd se
vor aduna popoarleimpreuni Ei impdrn{iile, ca se
slujeasci Domnului. Zis-am citre Dumnezeuin calea
tiriei Lui: Vesteqte-mipu{initatea zilelor mele. Nu
mi lua la jumitatea zilelor mele,ci anii Tii, Doamne,
sunt din neam in neam. Dintru inceput Tu, Doamne,
pim6ntul l-ai intemeiat qi lucrul mdinilor Tale sunt
cerurile. Aceleavor pieri, iar Tu vei rdm6ne, qi tofi ca
o haind sevor invechi qi ca un ve$mentii vei schimba
qi se vor schimba.Dar Tu acela$ieqti qi anii Tii nu se
vor impu{ina. Fiii robilor Tii vor locui pimAntul lor
Ei seminfia lor in veac va propdqi.
Rugiciunea lui Manase, regele iudeilor

J-\oamne, Atotfiitorule, Dumnezeul pirinfilor


L/noqtri, al lui Avraam, al lui Isaac qi al lui
Iacob qi al semin{iei celei drepte a lor, Cel ce ai fdcut
cerul qi pimintul cu toati podoabalor, Care ai legat
marea cu cuvantul poruncii Tale, Care ai incuiat
adincul qi l-ai pecctluitcu numeleTIu cel intiicogdtor qi sldvit, inaintea CIruia toate se tem qi tremuri
din pricina atotputerniciei Tale,pentru cd nimeni nu
poate si steainaintea strilucirii slaveiTale qi nesuferiti estem6nia urgiei Tale asupra celor picitoqi!
Insi nemisurati Ei neajunsi estegi mila fnglduin{ei

182

RUGACIUNI, NANNUTNILT
$I SLUJBE

Tale, cdci Tu eEtiDomnul Cel Preainalt, Bun, Indelung-ribddtor $i Mult-milostiv, Ciruia ii pare riu
de riutifile oamenilor. Tu, Doamqe, dupi mu(imea
bunita{ii Tale, ai ligiduit pocdinti qi iertare celor ce
fi-au greqit qi, dupi mu[imea induririlor Tale, ai
hotdrit pociin(i picitoqilor spre mentuire. Afadar
Tu, Doamne,Dumnezeul celor drepti:,n-ai pus pociin{i pentru cei drepfi: pentru Avraam qi Isaac qi
Iacob, care nu ti-au gregitfie, ci ai pus pociinfi mie,
pdcitosului, pentru cA am pdcituit mai mult dec6t
nisipul mirii. Multe sunt liridelegile mele qi nu sunt
vrednic a ciuta Ei a privi inilfimea cerului, din pricina multimii nedreptdtilor mele. Strins sunt eu cu
multe cituqe de fier, incAt nu pot si-mi ridic capul
meu qi nu am nici loc de odihni,, pentru ci Te-am
miniat qi am frcut rdu inaintea Tal n-am implinit
voia Ta, nici am pdzit poruncile Tale, ci am pus uriciuni qi am inmulfit smintelile. Dar acum imi plec
genunchii inimii mele, rugend bundtatea Ta: Am
picituit, Doamne,am picituit qi ftrndelegile mele eu
le cunosc.Insd cer, rugendu-Te: larti-mi, Doamne,
iarti-mi qi nu mi pierdein llridelegile mele Einici nu
md osnndila intuneric sub pimint, cdci Tu eqti,Dumnezeule,Dumnezeul celor ce se pocdiesc.Aratd-fi
peste mine bunitatea Ta, mffntuieqte-mi pe mine,
nevrednicul,dupi mare mila Ta, qi'Ie voi preaslivi in
toatezilelevie{ii mele.Cici pe 'Iine Te slivcsc toate
puterile cereqtiqi a Ta esteslavain vecii vecilor.Amin!

PAVECERNITA MARE

F.

183

Sfintc Dumnczeule...,cu trei mctanii, Prcasfinti Trcime,'.,Tatdl nostru..., Cd a Ta cstc impirrdfia...,apoi Troparclc acestca,glasul al 6-lea:
Mituieqte-nc pc noi, Doamnc, miluic;tc-nc pc noi,.., Slavi..., Doamnc,
miluieqte-ne pe noi..., $i acum.,., U;a milostivirii dcschidc-o noui...
(cauti la pag. 3?-38),.Doamne, miluicqtc (dc 40 dc ori). Slavi'.., $i
acum.... Ceca ce csti mai cinstitir dec6t heruvimii..., Intru numcle
Domnului, binecuvintcazir, Pdrintc! Prcotul: Pcntru rugiciunilc
Sfinfilor Plrintilor noltri... fi accasti

Rugiciune a lui Mardarie

Q tipiLne, Dumnezeule, Pirinte atotputernice,


DDoamne, Fiule, Unule-Niscut,IisuseHristoase
qi Duhule Sfinte, o Dumnezeire,o Putere, miluieqte-mi pe mine, picitosul, Ei, cu judecifile care Etii,
mAntuiegte-mi pe mine, nevrednicul robul TAu, cd
binecuvintat esti in vecii vecilor.Amin.
Venili sl ne inchinim... (de 3 ori).

Psalmul 69

T\umnezeule. spre ajutorul meu ia aminte!


I--rf Doamne, si-mi aju{i mie, gribeqte-Te! Sd se
ruqineze qi si se inliunte cei ce cautd sufletul meu;
sd setnto?rci inapoi qi si se ruEinezecei ce-mi voiesc
mie rele. Intoarci-se indati rusinati cei ce-mi griiesc
mie: <<Bine,
bine!>>.
Sd sebucureqi si seyeseleascide
Tine tofi cei ce Te cautd pe Tine, Dumnezeule,$i sI
zici pururea cei ce iubescmintuirea Ta: <Slivit sd
fie Domnul!>. Iar eu sdrac sunt gi sdrman, Dumnezeule,ajutd-mi! Ajutorul meu qi lzbivitorul meu
eqtiTu; Doamne,nu zibovi!

184

R U G A C I U N IR
. A N O U I E I I$ I S L U J B E

Psalmul 142

T\oamne, auzi rugiciunea mea, asculti cererea


J-Jmea intru credinciogia Ta; auzi-mi intru
dreptatea Ta. Si nu intri la judecati cu robul Tiu,
ci nimeni din cei vii nu-i drept inaintea Ta. Vrijmaqul prigone$tesufletul meu qi viafa mea o calci in
picioare; licutu-m-a si locuiescin intuneric ca mor_
(ii cei din veacuri. Mihnit e duhul in mine qi inima
mea incremeniti inliuntrul meu. Adusu-mi-am
aminte de zilele cele de demult; cugetat-amla toate
lucrurile Tale, la laptele miinilor Tale m-am g6ndit.
Tins-am citre Tine miinile mele, sulletul meu, ca un
pim6nt insetoqat. Degrab auzi-md, Doamne, ci a
slibit duhul meu. Nu-Ji intoarce falaTa de la mine,
ca sd nu mA asemin celor ce secoboari in mormint.
Fi si aud dimineafa mila Ta, cd la Tine mi-i nidej_
dea.Arati-mi caleape care voi merge, cd la Tine am
ridicat sufletul meu. Scapi-mi de vrijmaqii mei, ci
la Tine alerg, Doamne. invafi-mi si fac voia Taoci
Tu eqti Dumnezeul meu. Duhul Tdu cel bun si mi
povi{uiasci Ia pim6ntul dreptnfii. pentru numele
Tiu, Doamne, diruieqte-mi viafi. intru dreptatea
Ta scoate din necaz sufletul meu. Fd bunitate de
stffrpeqtepe vrdjmaqii mei qi pierde pe tofi cei ce
necijescsufletul mcu, ci eu sunt robul Tiu.
cei de sus lui Dumnezeu, qi pe
Sllrd ^intru
LJpamant pace,lntre oameni bunivoire. Laudi_
mu-Te, Te binecuvintim, inchinimu-ne fie, slivi-

PAVECERNITA MARE

185

mu-Te, mulfumim tie, pentru slava Ta cea mare.


Doamne,Impirate ceresc,Dumnezeule,Pirinte atot(iitorule, Doamne, Fiule, Unule-Niscut, Iisuse
Hristoase qi Duhule Sfinte. DoamneoDumnezeule,
Mieluqelul lui Dumnezeu, Fiul Tatilui. Cel ce ridici
pdcatul lumii, miluiegte-nepe noi, Cel ce ridici picatele lumii. Primeqte rugiciunea noastri Cel ce qezi
de-a dreapta Tatllui, gi ne miluiegte pe noi. Ci Tu
eqti unul Sfint, Tu egti unul Domn lisus Hristos,
intru slava lui DumnezeuTatil. Amin. in toate zilele
Te voi binecuvinta gi voi Iiuda numele Tiu in veac
gi in veacul veacului.
f)oamne, scipare Te-ai ficut noue in neam qi in
IJneam. Eu am zis: Doamne, miluiegte-mi, vindeci sufletul meu, ci am greqit fie. Doamne,la Tine
am scepat, inva{d-mi sd fac yoia Ta, ci Tu eqti
Dumnezeul meu. Ci la Tine esteizvorul viefii, intru
lumina Ta vom vedealumini. Tinde mila Ta celor ce
Te cunoscpe Tine.
Jnvredniceqte-ne, Doamne, in noaptea aceasta
IIErd de plcat sI ne pizim noi. Binecuvintat eqti,
Doamne, Dumnezeulpirin(ilor noqtri, qi liudat qi
preaslivit este numele Tiu in veci. Amin. Fie,
Doamne, mila Ta spre noi precum am niddjduit intru
Tine. BinecuvAntateqti,Doamne,invafi-ne indreptdrile'Iale. Binecuvintat eqti,StIpAne,in{elepfeqte-ne
cu indreptirile'[alc. Binccuvintat egti,Slinte, lumineazd-necu indreptirile'Iale. Doamne,mila Ta este

186

RUGA

RANDUIELI SI SLUJBE

in veac, lucrurile miinilor Tale nu le trece cu vederea. fie se cuvine laudi, Tie se cuvine cintare. Tie
slavi se cuvine, Tatilui qi Fiului qi Sfintului Duh,
acum qi pururea qi in vecii vecilor.Amin.
Apoi se zice Canonul de rind al sfAntuluisau al Niscitoarei de
Dumnezeu.
Iar dupi sfi,rqitul canonului se cAnte: Cuvine-sc cu adcvirat...,
SfinteDumnezeulc...,
Prcasfi.ntiTrcimc...,Tatil nostru,...Ci a Ta cstc
impnriJia...
Apoi inccp stranclcsi c6.ntclin qi rar, pe glasutal TJca:
Doamne al puterilor, fii cu noi, cd pe altul, al'ari de Tine,
ajutor intru necazuri nu avem. Doamne al puterilor, miluie$te-ne pe noi (oc doui ori, lirt stih).
Apoi secinti inso{it de stih.
Stih: Liuda(i pc Domnulintru stinfii Lui, lnudafi-Lpe Et intru tiria
puterii Lui.
Doamne al puterilor...
Stih: Lduda{i-L pc El intru puterilc Lui, hudali-L pc El dupi
mullimcaslavciLui.
.

Doamne al puterilor...

Stih: Liudafi-L pe El in glasdc trAmbi{n,liuda{i-L pe El in psaltire


ti ali rti.

Doamne al puterilor...
Stih: LnudaJi-Lpe El in timpancqi in hori, lludaJi-l pc Et in strune
qi in organe.
Doamne al puterilor...
Stih: Lnuda{i-Lpc El in chimvalcbinc risunitoarc, lduda{i-I,pc El
in chimvalcde strigare.Toati suflareasAlaudcpe Domnul.

Doamneal puterilor,..
Stih: Laudafi-Lpe f)omnulintru sfinliiLui, lnudafi-I,pc El intru
tiria puteriil,ui.
Doamne al puterilor.,.
SIavi...,

Doamne, de n-am aveape sfin{ii Tdi rugitori qi bundtatea


Ta milostivindu-sespre noi, cum am indrizni, Mintuitorule,
a Te lduda pe Tine, pe Care Te binecuvinteazi neincetat
ingerii? $tiutorul inimilor, iarti sufletelenoastre.
$i acum...,al Niscitoarei de Dumnezeu:

n{ulte sunt mulfimile gregelilor mele, Niscitoare de


Dumnczeu.La tine am scipat, curati, mAntuiretrebuindu-mi.
Cerceteazi neputinciosul meu sullet gi te roagi Fiului tnu gi
Dumnezeului nostru sd-mi diruiasci iertare clerelele ce am
ficut, ceeace esti una binecuvintati.
preasfdntd Niscitoare de Dumnezeu, iir vremea viefii
mele, nu mi lisa pe mine. Aiutorului omenescnu md incredin(a, ci singuri mi sprijineqtegi mi miluiegte.
$i aceasta,a Niscitoarei de Dumnezeu:

Toati nidejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,


pdzeqte-mi sub acoperdmintul tiu.
Doamnc, miluieqte (dc 40 dc ori). Cel ce in toatit vrcmca $i in tot ccas u l . . ,( c a u t Al a p a g . 3 3 ) .D o a m n c .m i l u i c q t c( d r J o r i ) . S l a r r i . . .g, i a c u m . , . ,
Ceca cc e;ti mai cinstitir dccjit hcruvimii..., intru numclc Domnului...
Prcotul: Dumnczculc, milostit'cqtc-Tcsprc noi... [ar liccarc, stind
pufin, zicc intru sine ruglciunca Sfintului Efrcm Sirul: Doamne Si
Stnpinul vicfii mclc."., aia cum s-a aritat la Miczonoptica din toate
zilele (cnuti la pag. 34). Apoi: Slinte Dumnczculc..., Prcaslintir
T r c i m c . . . ,T a t i l n o s t r u . . , ,C i a ' I h c s t ci m p i r i f i a . . . , D o a m n c ,m i l u i c s t c
(de I2 ori). $i aceasti

RUGACIUNI. RANDUIELI SI SLUJBE

Rugiciune de cerere
citre Preasfinta de Dumnezeu Ndsciitoarea
Facere a lui Pavel Monahul din Ministirea Ficitoarei de bine.

neintinatd, fdrd prihani, Preacurati


\lepntata,
I \ Fecioard, a lui Dumnezeu Mireasi, Stipind,
care pe Dumnezcu-Cuvdntul cu oamenii, prin
preaslivite naqterea ta, L-ai unit qi firea cea
lepidatd a neamului nostru cu cele cereEtiai impreunat-o; ceea ce eqti singuri nidejdea celor fdrd de
nidejde qi celor birui{i ajutitoare; gata folositoare
celor ce aleargd la tine qi tuturor creqtinilor scipare;
nu te scirbi de mine, cel picdtos qi intinat, care, cu
urffte ginduri qi cu cuvinte qi cu fapte, pe mine de tot
netrebnic m-am fficut gi, prin lene dulce{ilor vie(ii,
cu voia rob m-am ficutl ci, ca ceea ce eqti Maica
iubitorului de oameni Dumnezeu, cu iubirea de
oameni milostiveqte-tespre mine, picitosul qi intinatul, fi primeste rugiciunea mea, ce se aduce (ie
din buze necurate;iar pe Fiul tiu qi StipAnul nostru
qi Domnul, cu indriznirea ta ca o Maicd cuprinzend,
roagd-L si-mi deschidn qi mie milostivirile cele
iubitoare de oameni ale bunitifii Sale! $i, trecflnd
greqelile mele cele nenumirate, si md intoarci la
pociin{i qi lucritor poruncilor Sale iscusit sI mi
arate. $i fii l6ngn mine pururea ca o milostivl,
milosirdi gi iubitoare de bine.intru aceastiviali de
acum, caldi folositoareti ajutitoare, nivilirile po-

t
*

trivnicilor oprindu-le qi la pociin{d indrept6ndu-md.


$i, in vremea iegirii mele, ticilosul meu suflet
pizindu-l qi intunecatele chipuri ale viclenilor
diavoli departe de acesta izgoninduJe. $i, in ziua
infricoqdtoarei judecifi, de munca cea veqnici
izbivindu-mi gi slavei celei negrdite a Fiului tiu qi
Dumnezeului nostru moqteanpe mine aritindu-mi.
Pe care si o qi dobindesc, Stipina mea, Preasfinti
de Dumnezeu, Ndscitoare, prin mijlocirea qi sprijinul tdu. Cu harul gi cu iubirea de oameni ale UnuiaNiscut Fiului tiu, ale Domnului qi Dumnezeului qi
Mintuitorului nostru Iisus Hristos, Ciruia se cuvine
toati slava, cinstea qi inchiniciunea, impreuni cu
Cel fdrl de inceput al Lui Pirinte qi cu PreasfAntul
qi Bunul qi de viafi ficitorul Duhul Lui, acum gi
pururea gi in vecii vecilor.Amin.
Rugiciunea
citre Domnul nostru lisus Hristos
Facere a lui Antioh Monahul Pandcctul.

i ne dd noui, Stipine, celor ce mergem spre


Q
psomn. odihni trupului qi sufletului; qi ne
piz'eqtepe noi de intunecatulsomn al picatului ;i de
toati intunecata qi cea de noapte patimi a dulcefii.
Conteneqte intirfftdrile patimilor, stinge sige{ile
vicleanului cele aprinse, cele pornite asupra noastrd cu viclequg.Zburddrile trupului nostru le potoleqteqi tot gindul nostru cel pimdntesc qi trupesc

190

RUGACIUNI, RANDUIELI SI SI,UJBE

adoarme-I.$i ne diruieqte noui, Dumnezeule,minte


deqteaptl,cugetcurat, inimi treazd,somn ugor qi de
toati nilucirea sataneinestrlmutat.Scoali-nepe noi
in vremea rugdciunii, intirili intru poruncilc Tale qi
pomenirea judeca{ilor Tale intru noi ncstricati
avAnd:o.Cuvintare de slaya Ta in toati noaptea ne
diruieqte, ca si cintim qi sI binecuvintim si si
slivim prcacinstitul qi preaincuviinfr,rtulTIu nume,
al Tatilui gi al Fiului qi al Slhntului Duh, acum gi
pururea qi in vecii vecilor.Amin.
Preasliviti pururea Fecioarii binecuvAntati, de
Dumnezeu Niscitoare, du rugiciunea noastri la
Fiul tiu qi Dumnezeulnostru Ei cere si mintuiasci
prin tine sufletelenoastre.
Rugiciunea Sf6ntului Ioanichie
Nidejdea mea este Tatdl, sc:ipareamea esteFiul, acoperimintul meu esteDuhul Slint, Treimc Sfinti, slavi Jie.
Toati nideidea mea spretine o pun, Maica lui Dumnezeu,
pizegte-mI sub acoperlmintul tiu.
Preotul, numai in primele cinci zilc din sdptdmina intdi a postului
Mare, imbracir lclonul, dcschidc slintele uqi;i citc$te Evanghelia
rAnduifi, apoi inchidc ugile gi dezbracl slita. Urmeazi otpirstul.
Preotul, din lafa slintelor ugi: Slavi Jic Hristoasc Dumnezcule.,.
CAntilreful: SIavn..., $i acum..., I)olmnc miluie;tc..., (tlc trci ori),
Pirirrtc binccuvinte^zti i^r noi. to(i, nc plccirm la pimiut qi prcotul, t6t
i n g e n u n c h i ,c u l a t t l a a p u s ,z i c ec r r g l a s m a r c a c c a s t i :

Rugiciune

Mult-milostive, Doamne, Iisnse


Qtnpine
LJllristoase, Dumnezeulnostru, pentru rugiciunile Preacuratei Stipdnei noastre de Dumnezeu

PAVECERNITA MARE

191

Ndscdtoareiqi pururea Fecioarei Maria; cu puterea


cinstitei qi de viafi ficitoarei Cruci; cu folosinfele
cinstitelor cereqtilor puteri celor flri de trupuri;
pentru rugiciunile cinstitului, miritului prooroc
Inaintemergitorului qi Botezitorului Ioan; ale
sfinfilor, miri{ilor qi intru tot liudafilor Apostoli; ale
sfinfilor, mirifilor qi bunilor biruitori mucenici;
ale preacuvioqilor gi purtitorilor de Dumnczeu
pirinfilor nottri; ale Sfinfilor qi drepfilor dumnezeieqti pdrinfi Ioachim qi Ana gi ale tuturor
sfin{ilor TIi, bineprimiti lE rugiciunea noastri;
diruieqte-ne iertare de greqelile noastre; acoperlne cu acoperimintul aripilor Tale; izgoneqtede la
noi pe tot vrijmagul gi pizmaqul; impaci viafa noastril Doamne, miluieqte-nepe noi qi lumea Ta qi mintuieqte sufletele noastre, ca un bun qi de oameni
iubitor.
Apoi, ftcind cel mai mare metanic pini
sau citre credinciosi:

'

la pimint,

zice citre fra(i

Binecuvdntafi qi mi iertafi pe mine, picdtosul.


Iar fraJii(crcdincioqii)
Dumnezeu si te ierte, pirinte stin{ite.

Preotul sc intoarce cu lafa citrc Risdrit qi zice: Si nc rugdm pentru... Qicclclaltc, dupd cum s-a aritat la Nliczonoptica din tottc zilcle
( p a g . 3 9 - 4 0 ) ;$ i d u p i f i c c a r c s t i h s e c e n t i : D o a m n c , r n i l u i c S t eI.a r l a
urmi cel mai mare zicc: Pentru ruglciunilc Sfin{ilor Pnrinfilor
noltri...

192

RUGACIUNI, RANDUIEI,I $I SLUJBE

$i incep fralii sau crcdincioqii, de-a drcapta ti de-a stAnga,cite doi, pc


rind, a face metanii qi a cere iertare de la cel mai mare, zicind fiecare:

B inecuvinteazd, pdrinte sfin(ite, qi mi iarti


picdtosul.

pe mineo

Iar cel mai mare sti in mijlocul bisericii, p:flne ce toji fraJii terminl
de a-gi lua iertarea dc la el.
Iar ci.nd merg in chilii, monahii (gi mirenii mergind acase) rostcsc
aceastd

Rugiciune
Iibeqte, Iasi, iarti, Dumnezeule, gre$elile
noastre cele de voie qi celefird de voie, cele cu
fapta qi cu cuventul!,cele cu qtiinfn qi celc cu ner;tiinfio cele din noapte qi din zi, cele cu mintea qi cu
gindul. Toate le iartd noud, ca un bun qi de oameni
iubitor.
p e cei ce ne urisc pe noi qi ne fac strimb[tate
I iartd-i, Doamne.Celor ce ne fac bine fd-lebine.
Fra{ilor gi rudeniilor noastre diruieqteJe cererile
cele citre mintuire qi via{n veqnici. Pe cei ce sunt
intru neputinfi cercctcazi-i gi vindecarediruieqte-le.
Pe cei de pe mare ocirmuieqte-i. Cu cei cilitori
impreunl cdlitoreqte. Pe cei din vdzduh ocrote$te-i.
Celor ce ne slujesc qi ne miluiesc pe noi iertare
pdcatelor diruieEteJe. Pe cei ce ne-au cerut noul,
nevrednicilor,si ne rugim pentru dingii miluiegte-i,
dupd mare mila Ta. PomeneEte,Doamne, pe cei
mai clinainteadormifi, pirin{ii qi fra{ii noqtri, qi-i
odihnegte unde lumineazl lumina fetei Tale.

PAVECERNITA MARE

F
}

193

Pomeneqte,Doamne, pe fra(ii nogtri cei din necazuriqi-i izbiveqte de toati primejdia. PomeneEte,
Doamne, pe cei ce aduc daruri qi fac bine in sfintele
Tale biserici qi Ie dn lor cererile cele citre mintuire
qi viafi veqnice.Pomeneqte-ne,Doamne, qi pe noi,
smeri{ii, picntoqii qi nevrednicii robii Tii, qi lumineazi mintea noastrd cu lumina cunoqtinfeiTale Ei
ne indrepteaza pe calea poruncilor Tale. Pentru
ruglciunile Preacuratei Stipinei noastre, Niscitoarei de Dumnezeu gi pururea Fecioarei Maria, gi
ale tuturor sfin{ilor Tdi, ci binecuvintat eqti in vecii
Yecilor.Amin.

13 - CEASLOV

PAVECERNITAMICA
Dupi ce preotul di binecuvintarea, cu epitrahilul pe grumaz, din fafa
uqilor impiriteqti, cu dvera inchisi, se zicc: impiratc ceresc...,Sl.inte
Dumnczcule...,PreasfAnti Trcime..., Tatil nostru..., Ci a Ta cstc impiui_
Jia...,Doamne, miluicste (de 12 ori)' Slavr1...,gi acum...,Vcniti si ne inch!
ndm...(dc 3 ori). Prcotul inftA in sflntul altar.Apoi psalmul 50: Miluieqte.md,
Dumnczculc...(cauli la pag. l2).

Psalmul69
umnezeule, spre ajutorul

meu ia aminte!

l-lDoamne, si-mi ajufi mie, gribegte-Te! Si se ru_


ginczegi si seinfrunte ceicecauti sufletulmcu: s:iseintoarcd inapoi qi si se ru;ineze cei ce-mi voiescmie rele.
Intoarci+e indati ruqinafi cei ce-mi griiesc mie: <Bine,
bine!>>.
Si sebucureqi si seveseleasci
de Tine tofi cei ce
Te cauti pe Tine, Dumnezeule,gi si zicd pururea cei ce
iubescm6ntuirea Ta: <Slivit si fie Domnul!>. Iar eu

PAVECERNITA MICA

serac sunt Ei sirmano Dumnezeule,ajuti-mi! Ajutorul


meu qi Izbivitorul meu eqtiTir; Doamne,nu zibovi!
Psalmul 142

f\oamne, auzi rugiciunea mea, asculti cererea


I-'f mea, intru credinciogia Ta, auzi-mi intru
dreptatea Ta. Sd nu intri la judecati cu robul Tdu,
c[ nimeni din cei vii nu-i drept inaintea Ta.
Vrijmaqul prigoneqte sufletul meu qi via(a mea o
calci in picioare; fdcutu-m-a si locuiescin intuneric
ca morfii cci din veacuri. M6hnit e duhul in mine qi
inima mea incremeniti inliuntrul meu.Adusu-mi-am
aminte de zilele cele de demult; cugetat-amla toate
lucrurile Tale, la faptele m6inilor Tale m-am gindit.
Tins-am citre Tine miinile mele, sufletul meu ca un
pimffnt insetoqat. Degrab auzi-me, Doamne, cd a
slibit duhul meu. Nu-ti intoarce fa{a Ta de la mineo
ca sd nu md asemin celor ce se coboardin morm6nt.
Fd si aud diminea{a mila Ta, ci la Tine mi-i
nidejdea. Arati-mi calea pe care voi merge, ci la
Tine am ridicat sufletulmeu. Scapi-mi de vrdjmagii
mei, ci la Tine alerg,Doamne.invafi-mi si fac voia
Ta, cd Tu eqti Dumnezcul meu. Duhul Tiu cel bun si
mi povi{uiascd Ia pimintul drepti{ii. Pentru numele
Tiu, Doamne, diruieqte-mi viafi. intru dreptateaTa
scoate din necaz sufletul meu. Fi bunitate de
stirpeqte pe vrijmaqii mei qi pierde pe to(i cei ce
necejescsufletul meu, ci eu sunt robul Tdu.

n1.Nlurnl,r I SLUJBE

Q lavn intru cei de suslui Dumnezeuqi pe pimint


LJpace, intre oameni bunivoire. Liuddmu-Te,
bine Te cuventim, inchindmu-ne tie, slivimu-Te,
mul{umim Jie, pentru slavaTa cea mare. Doamne,
Impirate ceresc,Dumnezeule,Pirinte atot{iitorule,
Doamne, Fiule, Unule-Niscut, lisuse Hristoase qi
Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule,Mieluqelul lui
Dumnezeu,Fiul Tatllui, Cel ce riclici picatele lumii,
miluiegte-ne pe noi, Cel ce ridici picatele lumii. primeste rugiciunea noastri, Cel ce qezi de-a dreapta
Tatdlui, Eine miluieqtepe noi. Ci Tu eqtiunul Sf,int, Tu
egtiunul Domn lisus Hristos,intru slavalui Dumnezeu
Tatdl. Amin. in toate zilele Te voi binecuv6nta qi voi
liuda numeleTIu in veacqi in veaculveacului.
f\oamne. scdpareTe-aifdcut noui in neam qi in
IJneam. Eu am zis: Doamnc,miluieqte-ml,vindeci sufletul meu, ci am greqit fie. Doamne, la Tine
am scipat, invafd-mi si fac voia Ta, cd Tu eqti
Dumnezeulmeu. Ci la Tine esteizvorul viefii, intru
lumina Ta vom vedealumini. Tinde mila Ta celor ce
Te cunoscpe Tine.
fnvredniceqte-ne, Doamne, in noaptea aceasta
Ifrri de picat si ne pizim noi. Binecuvdntateqti,
Doamne, Dumnezeul pdrin(ilor no$tri, qi liudat qi
preaslivit este numele Tiu in veci. Amin. Fie,
Doamne, mila Ta spre noi, precum am nidijduit
intru Tine. Binecuvintat eqti, Doamneoinva(i-ne
indreptirile Tale. Binecuv6ntat eEti, Stipine, infe-

Iep(eqte-necu indreptirile Tale. Binecuvintat egti,


Sfinte, lumineazi-ne cu indreptirile Tale. Doamne,
mila Ta este in veac, Iucrurile miinilor Tale nu le
trece cu yederea.lie se cuvine laudi, fie sc cuvine
cintare, fie slavdse cuvine,Tatilui qi Fiului qi Sfintului Duh, acum qi pururea qi in vecii vecilor.Amin.
Cred intr-unul Dumnezeu...(cauti la pag. 31)

3
}

tr

Apoi Canonul din CanoanclcNiscitoarci dc Dumnezeu,al glasului


de r6nd, sau Canonul sfintului din acca zi. Iar dupi sfirgitul
Canonului, se cinti: Cuvine-sc cu adcvirat..., Slintc Dumnczculc...,
Prcasfinti Treimc...,Tatil nostru..., Cl a Ta cste impirifia... Apoi se
citc$te Troparul zilei, al hramului sfintutui li celelalte.
Iar daci estehramul lui Hristos sau al NAscitoari de Dumnezeu,se
citesc int6i al hramului gi al zilei. Apoi acesteTropare, glasul al 4-lea:

Dumnezeul pirinfilor noqtri, Care faci pururea cu noi


dupn blAnde(ileTale, nu depirta mila Ta dc la noi, ci, pentru
rugEciunile lor, in pace ocArmuieEtevia{a noastri.
Cu sAngiurilemucenicilor Tii, celor din toati lumea, ca Ei
cu o porfiri qi cu vison, Biserica Ta impodobiti fiind,
printr-ingii strigi citre Tine, Hristoase, Dumnezeule:
Poporului Tdu trimite-i induririle Tale, pace obqtii Tale
ddruiegte qi sufletelor noastre mare mili.
Slavi...,

Cu sfinfii odihneqte,Hristoase, sufletele adormitilor


robilor Tii, unde nu estedurere,nici intristare,nici suspin,
ci viafi fdri de st'6rgit.
Si acum..,,al NdscAtoareide Dumnezeu:

Pentru rugiciunile tuturor sfin{itor, Doamne. qi ale


Ndscitoarei de Dumnezeu, pacea Ta di-ne-o noui qi ne
miluieEtepe noi, ca un indurat.

198

RUGACIUNI, RANDUIEI,I SI SI,U.IBE

Vineri seara,troparulTuturorSfinfilor,glasulal 2-lea:


Apostolilor,mucenicilor,proorocilor, ierarhilor, cuviogilor
qi drep{ilor, care bine a(i sdvirgit lupta gi credin{a afi pizit,
indriznire avind cdtre Mintuitorul, pe Acela, c:r pe un bun,
ruga{i-L pentru noi, si mAntuiascd, rugimu-vi, sulletele
noastre.
Slavi,.,,

Cu slin{ii odihnegte,Hristoase...(cauumaisus).
al Nescetoari
deDumnezeu:
Si acum.,,,
Ca o p6rgi a firii, tie, Sdditorului lipturii, lumea i1i
aduce,Doamne,pe purtdtorii de Dumnezeumucenici;pentru ale cdror rugiciuni, in pace adinci Biserica Ta, o
pdzegte,pentru Nirscdtoareade Dumnezeu,Mult-milostive.
Iar Simbiti
scara, Condacul glasului de rAnd; la praznicele
impiritcqti (cind nu sc lacc priveghcrc) sau la slinJii mari, se zic
Condacclclor. Doamnc, miluicqtc (dc '10dc ori). Ccl cc in toati vrcmea
qi in tot ccasul...,Doamnc, miluicqtc (de 3 ori). Slavd...,$i acum...,Ccca
ce etti mai cinstiti..., intru numelc Domnului, binccuyintcazil,pirinte:
Preotul: Pntru rugiciunilc Slintilor Pririn{ilor noqtri... $i indatl
rugiciunea de cerere citrc Sfinta dc Dumnezeu NAscAtoarea:
NcpitatI, neintinatd, nestricati... (cautAta pag. 188).
$i rugiciunca cltre Domnul nostru Iisus Hristos: gi ne di noui.
Stdpine... (cauti la pag. 189).
Dupir aceasta,otpustul qi obiqnuita iertare.
Accasta Pavcccrniti micA sc citc$tcpcstc tot anul ncschimbat,iar in
Postul Marc,,Simbriti gi Duminici s0ara,cu cxccplia Sembctcimari. in
sAptemenaluminatil, cstc inlocuiti cu CeasurilePaqtilor.

n
RUGACILINILE DE SEARA

Dupe obi$nuitul inceput, ca qi la Rugiciunile diminefii, se zice: Shva


tie, Dumnezeul nostru..., impirate ceresc...,Sfintc Dumnczcule...,
Preasffinti Treime...,Tatil nostru..., Ci a Ta esteimpireFa... Apoi Troparelc acestea,glasul al 6Jca: Miluiclt-ne pe noi, Doamnc, miluicqtc-nc pc
noi..., Slavl..., Doamnc, miluicqtc-nc pe noi..., $i acum..., Uqa milostivirii
deschide-onoui... (cauti la pag. 37-38).Doamne, miluielte (dc l2 ori). Apoi

Rugiciunea intAi, a SfAntului Macarie cel Mare,


cdtre Dumnezeu-Tatil

f)umnezeule cel vegnicqi impirate a toati frptuIJ va.'Celcem-aiinvrednicita ajungepini in acest


ceas,iarti-mi picatele ce am llcut in aceasti zi, cu
fapta, cu cuvantul gi cu gindul; qi curd{eqte,Doamne,
smeritul meu suflet de toati intindciuneatrupului qi a
suflctului.$i-mi dn, Doamne,in aceastinoapte,a trece
somnul in pace ca, sculindu-md din ticirlosul meu

RUGACIUNI nANnutBlr

SLUJBE

aqternut, bine si plac preasf,intului Tdu nume in toate


zilele viefii mele qi si calc pe vrijmaqii cei ce se lupti
cu mine, pe cei trupeqti qi pe cei frri de trup. $i mi
izblvegte,Doamnc,de gindurile celede$arte.care md
intineazi, Ei de poltele cele rele. Ci a Ta estc impirifia, puterea $i slava,a Tatilui qi a Fiului Si a Sf6ntului Duh, acum qi pururea qi in vecii vecilor.Amin.
Rugiciuneaa doua,a SfAntuluiAntioh,
citre Domnul nostruIisusHristos

tot{iitorule Cuvinte al Tatilui, insu{i fiind

-Cldesivirqit,
Iisuse Hristoase, pentru multi
milostivirea Taonu Te dezlipi de mine, robul Tiu. ci
odihnegte intru mine pururea, Iisuse, Cel ce eqti
Pistor bun al oilor Tale.Nu mi da ispitei qarpelui,nici
nu mi lisa in pofta satanei, cd siminfa putrejunii
esteintru mine.Tu, DoamneDumnezeuleo-el ciruia
ne inchinim, impirate sfinte, Iisuse Hristoase.
pdzeqte-mdin timpul somnului cu lumina cea nein_
tunecatd, cu Duhul Tiu cel Sf6nt, cu Care ai sfinfit
pe uceniciiTii. Di-mi, Doamne,qi mie, nevrednicu_
lui robului Tiu, mflntuirea Ta in asternutul meu.
L u m i n e a z i m i n t e a m e a c u l u m i n a i n f e l c g e r i si f i n t e i
Tale Evanghelii, sufletul meu cu drago-tea Crucii
Tale,inima meacu curifia cuvintclorTale.trupul mcu
cu patima Ta cea nebiruitd.cugetulmeu cu smerenia
Ta il pizegte qi md ridicd, la vreme cuviincioasi, spre
a Ta slivire, cd preasldvitegticu Cel liri dc incepui al
Tiu Pirinte qi cu preasfintul Duh in veci.Amin.

RUGACIUNILE DE SEARA

Rugiciunea a treia, cdtre Sfintul Duh

impdrate ceresc, Mingfiietorule,


T\oamne,
I--lDuhule adevirate, milostiveqte-Tespre mine,
pdcitosul robul Tiu, qi mi miluieqteqi-mi iarti mie,
nevrednicului, toate c6te am greqit fie astlzi ca un
om, qi nu numai ca un om, ci si mai rdu dec6t necuvintitoarele, plcatele mele cele de voie si cele firi
de vole, celeqtiutegi celeneqtiute,care sunt din tinere{e qi din obiceiul cel riu gi care sunfdin yoia cea
slobodi qi din lene; ori de m-am jurat cu numele
Tiu, ori de l-am hulit in g6ndul meu, sau pe cineva
am ociret, sau pe cineva am clevetit in m6nia mea,
sau am mihnit, sau de ceva m-am maniat. sau am
minfit, saufire de vremeam dormit, sauvreun sarac
a venit la mine qi nu l-am socotif saupe fratelemeu l-am
m$hnit, sau m-am sfidit, sau pe cineva am os6ndit.
sau m-am mirit, sau m-am trufit, sau m-am meniat,
sau, stiind la rugiciune, mintea mea s-a ingrijit de
vicleniile acesteilumi, sau rizvrltire am cugetat,sau
prea m-am sdturat, sau m-am imbitat, sau nebuneste
am res, sau ceva riu am cugetat, sau frumusefe
striini am vezut qi cu dinsa mi-am rlnit inima, sau
ce nu se cuvine am griit, sau de plcatul liatelui meu
am res, iar picatele mele sunt nenumdrate!sau de
rugiciune nu m-am ingrijit, sau altceya riu am
frcut qi nu-mi aduc aminte; ci acesteatoate gi mai
mari decdt acesteaam ficut. Miluieqte-mi, Stipine
Ei Facitorul meu, pe mine, leneEulqi nevrednicul

R U c A ( ' r u \ tn. 4 n o u l e l t g rs L U J B E

robul Tiu, gi mi uqureazi Ei mi slobozeqteqi mi


iarti, ca un bun qi de oameni iubitor. Ca in pace sd
md culc qi si dorm eu, picitosul qi necuiatul qi
ticilosul, gi sd mi inchin qi sa cint qi si preaslivesc
preacinstitnumeleTiu, impreuni cu al'fatilui qi cu
al Unuia-NdscutFiului Lui, acum qi pururea gi in
vecii vecilor.Amin.
Rugiciunea a patra

oamne, Dumnezeul nostru, oricc am greqit in


aceasti zi cu cuv6ntul, cu fapta qi cu g6ndul,
ca un bun gi iubitor de oameni, iaita-mi. SJmn cu
pace qi firi mdhnire diruiegte-mi. pe ingerul Tdu
cel apiritor il trimite si mi acopere
ll ,e -a
pizeascdde tot riul. Cd Tu eEtipiziiorut iufletelor
qi al trupurilor noastreqi fie slavniniltim. .Iatilui
qi Fiului qi Stintutui Duh, acum qi purur-eagi in vecii
vecilor.Amin.
Rugdciuneaa cincea

oamne,Dumnezeulnostru,in Care am crezut


I-lgi al Cirui nume mai vArtosdec6ttot numele
il chemdm,di-ne noui iertare sufletuluiqi trupului,
celor cc mergem spre somn; pdzegte-ne
de toati nilu_
cirea Ei, Iiri intunecati dulceafi, potolegtepornirea
poftelo-r,.stinge
aprindereazburdirii trupeqtiqi ne di
in
-c-uri(ie a viefui cu lucrurile qi cu cuvintele, ca,
dob6ndindvia{i cu lhpte bune,si nu cddemdin binele
Tiu cel fEgiduit, ci binecuvAntategtiin veci.Amin.

RUGACIUNILE DE SEARA

Rugiciunea a gasea,citre
Sfffnta Ndscitoare de Dumnezeu

qi binecuvintati de Dumnezeu
f)reacurati
I Niscitoare, Marie, Maica cea buni a Bunului
lrnpirat, varsi mila Fiului Tiu qi Dumnezeuluinostru
spre pdtimaqul meu suflet qi, cu rugiciunile Tale, mi
indrepteazi spre fapte bune, ca cealaltl vreme a viefii
mele IArI de prihanl si o trec gi pentru tine raiul si
dobindesc, Fecioari de Dumnezeu Niscitoare. care
egti una curati gi binecuvintati.
Rugiciunea a gaptea,cdtre
sfbntul inger, pizitorul vie{ii
A

Jngerul lui Hristos, pdzitorul meu cel sfint gi


Iacoperitorul sufletului gi al trupului meu,
iarti-mi toate cite am greqit in ziua de astizi, qi de
toati viclenia vrijmaqului meu celui potrivnic md
izbiveqte, ca si nu m6nii cu nici un picat pe
Dumnezeulmeu; qi te roagl pentru mine, picitosul
gi nevrednicul rob, ca si mi ari(i vrednic bunlti{ii
gi milei Preasfintei Treimi qi Maicii Domnului meu
lisus Hristos qi tuturor sfin{ilor. Amin.
Condacul NiscAtoarci de Dumnczeu, glasul al SJea:

Apiritoare Doamnd, pentru biruinfi mulfumiri, izbivindu-ne din nevoi, aducem {ie, Niscitoare de Dumnezeu,noi
robii tni. Ci, ca ceea ce ai stipf,nire nebiruiti, izbiveqte-ne
din toate nevoile, ca si strigdm {ie: Bucuri-te, Mireasi.
pururea l'ecioarii.

RUGACIUNI,RANOUTTTT

_._Fecioarii, care e$ti pururea sliviti, de Dumnezeu


NA-scdtoare,
Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru,
primegtc rugiciunilc noastre
9i le du Fiului tiu Ei
Dumnezeului nostru, ca si mintuiascd gi si lumineze, pen_
tru tine, sulletelenoastre.
nideidca mea spre tine o pun, Maica lui Durhnezeu,
_Toatl
pizeqte-mi sub acoperdmintul t6u.
De DumnezeuNiscltoare Fecioari, nu md trece cu vederea pe mine.picitosul, cel ce am nevoiedc ajutorul tiu qi
de
folosinfa ta, cd spre tine nidljtluiegte sufletul meu.
si mi
miluieqte.
RugdciuneaSfAntului Ioanichie
Nndejdea mea este 'fatil, sciparea mea este Fiul, acope_
rimintul meu esteDuhul SfAnt, Treime Slintl, slavl
tie.

Apoi: Cuvine-secu adcvirat...,Slavi...,


$i acum...,Doamne,
miluicqtc(de 3 ori). plrintc, binecuvinteaziipreotul
otpustut mic:
Hristos,AdevdratulDumnczculnostru.,.
1v"zip, lg; ia. Lca nu e$ti
preot, sd zici:

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru


rugiciunile Preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioEilor
pdrinfilor nogtri qi ale tuturor sfin{ilor, mintuie;te_me
pe
mine, picitosul.
Rugiciunea Sfdntului Ioan Damaschin
(Aceastasdo zici aritand sprepatultiu)

tipine, Iubitorule de oameni,au doari nu_mi


Q
L-r va tr acestpat groapi? Sau inci vei mai lumi_
na cu ziua ticilosul meu suflet? Iati, groapa imi zace
inainte qi iati, moartea imi stl inainle. De judecata
Ta, Doamne, md tem qi de chinul cel fdri de sf6rsit;

RUGACIUNILE DE SEARA

r
3

f
*

245

iar a face rAu nu mai contenesc.Pe Tine, Domnul,


Dumnezeul meu, pururea Te minii qi pe Preacurata
Maica Ta qi pe toate puterile cereqti qi pe sfAntul
inger, pizitorul mcu. $i qtiu, Doamne, cd nu sunt
vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de
toati osinda qi chinul. Ci, rogu-Te,Doamne,mAntuieqte-mi dupi mul{imea bunitifii Tale, ci, de vei
mintui pe cel drept, nu-i lucru mare, iar de vei milui
pe cel curat, nu-i nici o minune, ci sunt vrednici de
mila Ta, ci spre mine, picitosul, si laci minuni cu
mila Ta; intru aceastasi arlfi iubirea Ta de oameni,
ca sd nu biruiasci riutatea mea bunitatea si milostivirea Ta cea veqnicd, ci, precum voiqti, tocmeqte
pentru mine lucrul.
Apoi cu inchiniciunepane la pimint. zi:

Mi inchin fie, Preasfinti Treime, Care eqti o Fiinfn de


via{5 licitoare gi nedespirfitd: Pirinte gi Fiule qi Duhule
Slinte; cred intru Tine qi Te mirturisesc Ai Te slAvesc;ttri
mul{umesc qi Te laud, Te cinstesc,Te preainalf Ei Te rog:
Miluiegte-mi pe mine, nevrednicul robul Tiu, pentru
numele Tiu (detrei ori).
Mi inchin fie, Preasfinti N5scltoare de Dumnezeu,care
ai aritat noul lumina cea adevlratir cu nagterea ta,
impirlteasa cerului gi a pimintului, nidejdea celor lhri de
nidejde, ajutitoarea neputincioqilor qi impicarea cu
Dumnezeu a tuturor picitoqilor. Tu md acoperaqi mi apiri
de toate nevoile gi impresuririle sufleteqtigi trupeqti. gi te
rog si-mi fii folositoare cu preaputerniceletale rugiciuni (o

inchiniciune).

RUGACIUNI, N,{NIUTN,IT SI SI,UJBE

PreasfAnti StnpAnAde Du.mnezeuNdscitoare, primegte


aceasti pu{ind rugiciune gi o du Fiului tiu qi Dumnezeului
nostru, ca si mAntuiasci qi si lumineze,pentru tine, sufletele
noastre (o inchindciune).
Toate puterile cereqti: Scaunele,Domniile, incepitoriile,
S t n p i n i i l e . P u t e r i l e .H e r u v i m i i . S e r a f i m i i .A r h a n g h e l i i9 i
Ingerii, rugafi-vi lui Dumnezeupentru nrine, phcirtosul(o
inchiniciune).

Sfinte qi mare Proorocule Ioane, inaintemergltorule qi


Botezitorule al Domnului, cel ce ai pitimit pentru Hristos qi
ai luat indrizneali citre Stirpinul, roagir-te pentru mine,
pdcitosul., ca si mi mintuiesc cu rusiciunile tale (o
inchiniciunc).

Slinfilor ai lui Dumnezeu:Apostolilor,proorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, tematorilor de Dumnezeu,


drep{ilor, locuitorilor in pustie, cilugirrilor, patriarhilor qi
tofi slin{ii, care afi pitimit pentru Hristos Ei afi cAqtigat
indrizncali citre StipAnul, ruga{i-vi pentru mine, picitosul, ca si md mintuiesc cu rugiciunile voastre (o
inchiniciune).

Slinte Ioane Guri de Aur, cu Vasilecel Mare, cu Grigorie,


de Dumnezeu cuvAntitorul, gi cu ldcdtorul de minuni,
Nicolae, cu to{i sfin{ii inccpitori ai preo{iei, ajutafi-mi qi
milui(i-mi cu ruglciunile qi ajutorul vostru (o inchiniciune).
Toate sfintele femei: mironosi{e, mucenice,temitoare de
Dumnezeuqi fccioare,care afi sluiit MAntuitorului Hristos
cum se cuvine, rugafi pe Dumnezeu pentru mineopicitosul
(o inchinnciunc).
Cea nebiruitil gi dumnezeiasci putere a cinstitei qi de
via(i ficdtoarei Cruci a Domnului, nu mi lisa pe mine,

RUGACIUNILE DE SEARA

207

pdcitosul, ci mi apiri de toati ispita cea trupeasci qi


sufleteascd(o inchiniciunc).
Preacurati StapAni, de Dumnezeu Niscitoare, nhdeidea
tuturor creqtinilor,pentru ci alti indrizneali qi nideide nu
am, fdrd numai pe tine, ceea ce eqti cu totul nevinovati,
StipAna mea qi Doamni, de DumnezeuNiscdtoarc,Maica
lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mi rog:
Miluieqte-mi qi mi izbiveqte de toate riuti{ile mele qi roagd
pe milostivul tdu Fiu qi Dumnezeul meu ca sI miluiascd
ticilosul meu suflet gi si ma izblveascd de veqnicelechinuri
qi si mi invredniceascEimpirnfiei Sale (o inchinnciune).
Sfinte ingere,, pizitorul meu, acoperd-mi cu aripile
bunntn{ii tale qi izgoneqtede la mine toatd lucrarea cea rea a
diavolului qi roagi pe Dumnezeu pentru mine, picitosul.
$i apoi, vrind si te agezipe a$ternut,zi aceasta:

t
tr
i

Lumineazd-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu


cindva si adorm intru moarte, ca nu cindva si zici
vrijmaqul meu: intiritu-m-am asupra lui.
Slavi...,

Sprijinitor sulletului meu fii, Dumnezeule,ci umblu prin


mijlocul a multe curse; izbiveqte-mi de dinsele qi mi mintuieqte,Bunule, ca un iubitor de oameni.
$i acum...,al Nascitoarei de Dumnezeu:

tr

Preamiritd Maici a lui Dumnezeu, care egti mai sfAnti


decit sfinfii ingeri, neincetatte cffntim cu inima qi cu gura,
mirturisind ci tu eqti de Dumnezeu Niscdtoare, cici cu
adevdrat ne-ai niscut noud pe Dumnezeu intrupat qi te rogi
neincetatpentru sulletelenoastre.

208

RUGACIUNI. RANDUIELI SI SLUJBE

Apoi sn-{i sarufi crucea ta $i sA faci semnul Sfintei Cruci pe locul


unde vrei si te culci, de la cap pinl la picioare, aSijderea fi spre toate
laturile, grdind

RugiciuneacinstiteiCruci
Qn invie Dumnezeuqi si se risipeasclvrijmagii
tJLui qi si I'ugi de la fa(aLui ceice-Lurlsc pe
D6nsul. Si piara cum piere fumul; cum se topeqte
ceara de fafa focului, aqasi piari diavolii de la fa{a
celor ce iubesc pe Dumnezeu qi sc insemneazi cu
semnul crucii qi zic cu veselie: Bucuri-te, preacinstitd qi de viafi ficitoare Crucea Domnului, care
alungi pe diavoli cu puterea Celui ce s-a ristignit pe
tine, a Domnului nostru Iisus Hristos,qi S-a pogorit
la iad qi a cilcat puterea diavolului Ei te-a diruit
noui pe Tine, cinstiti Crucea Sa, spre alungareaa
tot pizmaqului.O, preacinstiti qi dc via(a ficitoare
Crucea Domnului, ajutl-mi cu Sf6nta Doamni
Fecioari, Niscdtoare de Dumnezeu, qi cu to(i sfin{ii
in veci. Amin.
Din Pateric,cuv6ntul al 4-lea.
Apoi, ficindu-fi semnul Crucii qi cu rugeciuneain guri adormind,
gende$te-tela ziua judecdfii, cum vei sta inaintea lui Dumnezeu.

3,

BINECUVANTAzuLEIXVMNTT
Ce se cAnti dupi: Fricili cei lEri prihani,.., in toate duminicile de
peste an.
Glasul al S-lea:
La fiecarc tropar, se zice:

Binecuvertat elti, Doamne,invafi-nc pe noi indrcptirile Tale.

oborul ingerescs-a mirat vizindu-Te pe Tine intre cei


morfi socotit fiind, gi puterea mor{ii, M6ntuitorule,
stricAnd, qi impreuni cu Tine pe Adam ridicinduJ, si din iad
pe to{i slobozindu-i.
Binecuvantat
e5ti,Doamnc...
Pentru ce
-miruri, din milostivire, cu lacrimi amesteca{i,o,
uceni{elor? tngerul, cel ce a strilucit Ia mormAnt, a zis
mironosifelor: Vcde{i, voi, groapa qi infelege{i ci MAntuitorul a inviat din mormint.

l4 - CEASLOV

2n

RUGACIUNI,RAnnuTn[T SI SLUJBE
Binecuvintat elti, Doamn...

Foarte de dimineafi, mironosi{eleau alergat la mormintul Tiu, tinguindu-se; dar inaintea lor a stat ingerul gi a zis:
Vremea tinguirii a incetat, nu mai plingefi; ci Apostolilor
spunefi Invierea.
Binecuvfi.ntat eqti, Doamne...

Mironosifele femei, cu miruri venind la groapa Ta,


Mintuitorule, au plAns; iar ingerul citre dinsele a griit,
zicind: Pentru ce socoti{i pe Cel viu cu cei morfi? Cici, ca
un Dumnezcu,a inviat din mormint.
Slavi...'al Tteimii:
tnchinimu-ne Tatilui qi Fiului Acestuia gi Duhului celui
SfAnt, Sfintei Treimi, intru o fiin(i, cu serafimii strigind:
Sfint, Slhnt, Sldnt eqti,Doamne.
x| NiscitoareideDumnezeu:
$i acum'..'
Pe Dititorul de via{n nirscindu-L, Fecioari, de picat pe
Adam l-ai mintuit qi bucurie Evei, in locul intristirii, i-ai
diruit, gi pe cei cdzu(i din via{I i-a indreptat la aceeaqiCel
ce S-a intrupat din tine, Dumnezeu gi om.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavi lie, Dumnezeule(detrei ori).

r
ft
BINECUVANTARILEMORTILOR
Ce se c5.nti sambiti dupi Fericifi cei fiirl
m6ntiri sau la parastase, glasul al S-lea:

prihani..., la inmor-

La fiecare tropar se zice:


Binecuvintat e$ti, Doamne, invate-ne pe noi indreptdrile Tale.

1-l eata sfinfilor a aflat izvorul viefii qi uga raiului; si aflu


- \.zqi eu calea prin pociinfi. Eu sunt oaia cea pierdutli,
cheami-mi, Mintuitorule, qi mi m6ntuieqte.
. BinecuvS.ntat
eqti,Doamne...
Cei ce pe Mielul lui Dumnezeu afi mdrturisit qi afi fost
junghiafi ca niqte miei, fiind mutafi la via{a cea neimbitrAnitoare qi pururea veEnici,slinfilor; Aceluia cu de-adinsul,mucenicilor, vi rugafi, si ne diruiascd noui dezlegaredatoriilor.
BinccuvAntate$ti,Doamne...

Cei ce afi umblat pe calea cea strAmti qi cu chinuri, tofi,


care in viafii crucea ca un jug afi luat gi Mie Mi-afi urmat cu

212

RUGACIUNI. NANNUTTT,T
SI SI,UJBE

credinfi, venifi de luafi darurile, care am gitit voui, qi


cununile cereqti.
Binecuvintat etti, Doamne,,.

Chipul slavei Tale celei negriite sunt, deqi port rinile


picatelor; miluieqte zidirea Ta, Stipine, qi o curifeqte cu
indurarea Ta qi mogtenireaceadoriti diruieqte-mi, lScindumi pe mine iariqi ceti(ean al raiului.
Binccuventat
eEti,Doamne....
Cel ce cu mina dintru nefiin{i m-ai zidit qi cu chipul Tiu
cel dumnezeiescm-ai cinstit, iar, pentru cilcarea poruncii,
iariqi m-ai intors in pimint, din carc am fost luat, la cel
dupi aseminare md ridici, cu frumuse{ea cea dintdi iarigi
impodobindu-mi.
Binccuvi.ntat eqti,Doamne.,.

Odihnegte,Dumnezeule,pe robii Tii, qi-i aqazi in rai, unde


cetelesfinfilor, Doamneoqi drepfii ca luminitorii strilucesc; pe
adormi{ii robii l'iri odihneqte-i,trecAndule lor toate greqelile.
Slavi..., al Trcimii:

Pe o Dumnezeire in trei striluciri, cu dreapti credinfi sd


O liudim, strigind: Sfdnt egti, Pirinte, firi de inceput;
Fiule, Cel impreuni firi de inceput, qi f)uhule, cel
Dumnezeiesc;lumineazd-nepe noi, care cu credin(i slujim
fie, qi ne scoatedin lbcul cel de veci.
$i acum...,al Niscitoarei de Dumnezeu:

Bucuri-te, curati, ceeace ai niscut pc Dumnezeucu trup,


spre mdntuirea tuturor, cd neamul omenesca aflat mAntuire
prin tine. $i noi sn aflIm raiul, Niscitoare de Dumnezeu,
curati gi binecuvf,ntatd.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavi Jie, Dumnezeule(detrei ori).

TROPARELE
$I CONDACELETRIODULUI
ln DuminicaVameguluigi a Fariseului
Troparulinvierii, al glasuluider6nd.
Condacul, glasul al 4-lea:
Podobie:Aritatu-Te-ai astAzi...

Sii fugim de vorbirea cea trufagi a fariseului gi si ne


invi{dm smerenia vameqului, cu suspine strigind citre
Mintuitorul: Milostivegte-Tespre noi, Unule, inJurate.

In DuminicaFiului risipitor
Troparul invierii, al glasului de rind.
Condacul, glasul al 3-lea:
Podobic: Fccioara astizi...

De la pirinteasca slavi a Ta depirtindu-mi nein{elep{eqte,ln riutif am risipit bog5(iace mi-ai dat. pentru aceas-

2|4

RUGACIUNI,R.,.INDUIELI
$I SLUJBE ,.. .. .

ta, glasul desfrAnatului aduc tie: Greqit-am inaintea Ta,


Pirinte indurate. Primeqte-mi pe mine, cel ce md pociiesc,
qi mi fd ca pe unul din arga(ii Tii.
in Simbita ldsatului secde carne
Troparul,glasuluial 8-lea:
Qel ce prin adincul in{elepciunii, cu iubirea de oameni,
toate le chiverniseqti qi ceea ce este de folos tuturor le
diruieqti; Unule, Ziditorule, odihneqte, Doamne, sufletele
adormifilor robilor Tii, cd spre Tine nidejdea gi-au pus,
spre Fictorul gi Ziditorul gi Dumnezeul nostru.
Condacul, glasul al 8Jea:

Cu sfin(ii odihneqte,Hristoase, sufletele adormi(ilor


robilor Tii, unde nu estedurere,nici intristare, nici suspin,
ci viafi fdri de sfdrgit.
In Duminica lisatului sec de carne
Troparul invicrii, al glasuluide rAnd.
Condacul,glasulI:
Podobie:Mormintul Tlu, Mflntuitorule..,
Cind vei veni, Dumnezeule, pe pimAnt cu slavd Ei toate se
vor cutremura qi riul cel de foc inaintea divanului va curge,
cir{ile se vor deschide gi cele ascunse se vor virdi, atunci si
mi izbiveqti de focul cel nestins gi si mi invrednicegti a sta
de-a dreapta Ta, Judecitorule preadrepte.
in Simbita

din sdptimina

brinzei

Sc lhce pomenireatuturor celor ce au strAlucit intru sihistrie,


cuvioqilor$i de Dumnezupurtittorikrrpirin(ilor noltri.

r*
TROPARELE SI CONDACELE TRIODULUI

2t5

Troparul, glasul al 4-lea:

Dumnezeul pirinfilor noqtri, Care faci pururea cu noi


dupn blinde{ile Tale, nu depirta mila Ta de la noi, ci, prin
rugiciunile lor, in pace indrepteazdvia{a noastri.
Condacul,glasulal SJea:
Podobie:Ca o pArgl a firii...

Ca pe niEte propoviduitori ai dreptei credinfe qi


infr6nitori ai pnginntn(ii ai bucurat, Doamne, ceata
purtitorilor de Dumnezeu,care a luminat lumea. Pentru
rugiciunile lor, in pacedesdvirqiti, pe cei ce Te slivescpe
Tine EiTe laudi pizeqte-i,ca si-Ji cAntefie: Aliluia.
Si seqtie:
ln miercurea qi vinerea din siptimina br6.nzei,dupi Ceasul al
nouilea, se mininci bri.nzi qi oui, dupi Canonul cclui intre sfinJi
Pirintelui nostru Nichifor, patriarhul Constantinopolului.

in Duminicalisatului secde brinzi


'

Troparulinvierii, al glasuluidc rind.


glasulal 6Jea:
Condacul,

Al in{elepciunii indreptitorule qi de gtiin@ Ddt6torule, al


celor nein(elep{i lnvi{itorule qi al slracilor Sprijinitorule,
intireqte gi in{elep{eqteinima mea, StipAne. Di-mi cuvint,
Cuvinte al Tatilui, ci iatd buzele mele nu le opresc a striga
citre Tine: Indurate, miluieqte-mi pe mine, cel cizut.
in accasti zi, la Vccernic,
se cAnti prochimcnul, glasul al 8-lea:

Si nu lntorci fa{a de la sluga Ta; cAnd mi necdjesc,


degrab mi auzi; ia aminte spre sulletul meu qi-l mAntuieqte
pe el.

216

RUGACIUNI. RANDUIELI SI SLUJBE

Ta,Dumnczeul,
Stih l: ryI6ntuirea
samAspriiincasci.
Si nu intorci fa{a Ta de la sluga Ta...
Stih2: Sl vadi sdraciiti si seveseleasca.
Sd nu intorci fafa Ta de la sluga Ta...
gi va fi viu sufletulvostru.
Stih3: Cnuta{ipc Dumnczcu
$i iardti,cu glasmaiinalt:
Si nu intorci fafa de la sluga Ta; cAnd mA necejesc,
degrab mi auzi; ia aminte spre sufletul meu qi-l mAntuieqte
pe eI.
in SAmbntadin int6ia siiptiminii a Marelui Post
Sefacepomcnireaminunii cc s-aflcut pentrucolivcde cAtreSfartul
Marc MucenicTcodorTiron.
Troparul,glasulal 2-lea:
Mari sunt isprdvile credin{ei; in izvorul vipiii, ca intr-o
apd de odihni, Sl?ntul Mucenic Teodor s-a bucurat. Cici, cu
foc tot arzindu-se, ca niqte piine dulce Sfintei Treimi s-a
adus. Pentru rugiciunile lui, Hristoase Dumnezeule, m6ntuieqte sufletele noastre.
glasulal SJca:
Condacul.
Primind credinfa lui Hristos ca o pavdzi iniuntru in
inima ta, puterile cele potrivnice le-ai cilcat, mult-pdtimitorule, qi cu cununi cereasci te-ai incununat in veci,
Teodore, ca un nebiruit.
in Duminica intii a Marelui Post,
a Ortodoxiei
Sc facepomenircaSfin{ilorProoroci:Moisc,Aaron qi a cclorlalfiqi
inallarcaslin(clorsi cinslilcloricoanc.

TROPAREI,E $I CONDACELE TRIODUI,UI

217

Troparul Invierii, al glasului dc rind.


S l a v 5 . . .g, l a s u la l 2 - l e a :

Preacuratului Tiu chip ne inchinim, Bunule, cer6nd


iertare greqelilornoastre,Hristoase,,Dumnezeule.Ci dc voie
ai binevoit a Te sui cu trupul pe Cruce, ca si scapi din robia
vrijmaqului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru aceasta cu
mul{umire strigim fie: Toate le-ai umplut de bucurie,
Mintuitorul nostru, Cel ce ai venit si m6ntuiesti lumea.
$i acum...,al Niscitoarei de Dumnczeu:

Tbate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt


preamirite, Nlscltoare de Dumnezeu. Cu curifia fiind
pecetluiti qi cu f'ecioria piziti, cu adevirat Maici te-ai
cunoscut, niscAnd pe Dumnezeu cel adevArat; pe Acela
roagd-L sd mAntuiasci sufletelcnoastre.
Condacul, glasul al 8-lea:

Cuvintul Tatilui cel necuprins, din tine, Niscitoare de


Dumnezeu, S-a cuprins, intrupffndu-Se; gi chipul cel intinat
la chipul cel dintii intorcindu-l, cu dumnezeiascapodoabd
l-a amestecat.Deci, mirturisind mintuirea, il inchipuim cu
fapta qi cu cuvAntul.
in aceasti zi la Vecernie, se cAntl acest Prochimen, glasul at 8-lea:

Dat-ai mogtenirecelor ce se tem de numele Tiu, Doamne.


Stihl: Dc la marginilepdmintuluicatrcTineamstrigat.
Dat-ai mogtenire...
Stih 2: Acoperi-mi-voi cu acopcrirmAntularipilor Talc,

Dat-ai moqtenire...
Stih3:A{a voi cinta numeluiTiu in vcci...

,;. .,..

r
Dat-ai mogtenire celor ce se tem de numele Tiu, Doamne,

218

RUGACIUNI,RANDUIEI,I SI SLUJBE

gi iarngi,cu glasmai inalt:


Dat-ai moqtenirecelor ce se tem de numele Tiu, Doamne.
^

$i aqa'cintind pe r5nd, unul dupe altul, pSnd sc sf6rqescduminicile


Marelui Post,

In Duminica a doua a Marelui Post


SecAnti slujbaceluidintrc sfinti PilrintcluinostruGrigoriePalama,
arhiepiscopul
Tesalonicului,
lEcitorul dc minuni.
Troparul invierii, al glasului de rind.
Slavi..., Troparul sfintului, glasul a 8-lca:
Luminitorule
al dreptei credinfe, sprijinul Bisericii qi
invi{itorule, podoaba monahilor, apiritorule cel nebiruit al
teologilor; ficitorule de minuni, Grigorie, lauda TesalonicuIui, propoviduitorule
al harului, roagA-te pururea si se
mintuiasci sulletele noastre,
Condacul,glasulal 8-lea:
'

Podobie:
ApdretoareDoamni...

Pe tine. organul infelepciunii cel sfinfit Ei durnnezeiesc,


trimbi{a cuvintirii de Dumnezeu cea strirluciti, cu un glas
te liudlm, Grigorie, de Dumnezeu griitorule. Ci, cel ce stai
ca o minte inaintea Minfii celei dintii, citre DAnsul indrepteaze mintea noastri, Pirinte Grigorie, ca si strigim:
Bucuri-te, propoviduitorule al harului.
in Duminica a treia a Marelui Post
SepriznuiegteinchinarcacinstitciSidc via(i L-lcitoareiCruci.
Troparulinvicrii, al glasuluidc rind.
Slavi...,TroparulCrucii, glasulI:
Mdntuiegte, Doamne, poporul Tnu qi binecuvinteazd
moqtenirea Ta. Biruin{ir binecredincioqilor creqtini asupra celui
potrivnic diruiegte qi cu Crucea Ta pizeqte pe poporul Tdu.

TROPAREI,E $I CONDACEI,E TRIODULUI

2t9

$i acum,.., al Niscitoarei, dc la glasul Troparului Crucii


Condacul, glasul al 7-lea:

Nu mai pizeqte inci sabia cea de vdpaie uga Edenului, cii


lntr-insa a venit minunata legdturd, prin lemnul Crucii. AcuI
mor{ii qi biruin{a iadului s-au alungat, cn de fa{n ai stat,
MAntuitorul meu, strigend celor din iad: Intra{i iardqi in rai.
in Duminica a patra a Marelui Post
PirintcluinostruIoanScdrarul.
Secintd slujbaPrcacuviosului
Troparulinvierii, al glasuluiderind.
Slavi...,troparulsfentului,glasulI:
l,ocuitor pustiului qi inger in trup qi de minuni ficitor te-ai
ardtat, de Dumnezeu Purtitorule, Pirintele nostru, Ioanel
cu postul, cu privegherea qi cu rugaciunea cereqtileharuri
luind, vindeci pe cei bolnavi qi sufletelecelor ce aleargi la
tine cu credin{i. Slavi Celui ce ti-a dat {ie putere; slavi
Celui ce te-a incununat pe tine; slavi Celui ce lucreaze,prin
tine, tuturor timiduiri.
'

Sau acesta,glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale, ai lucrat pustiul cel neroditor


qi, intru suspinuri din ad6nc, ai frcut insutit roditoare
osteneliletale; te-ai ficut luminitor, strdlucind lumii prin
minuni, Cuvioase loane, pirintele nostru. Roagi-te lui
Hristos Dumnezeu, sI mintuiasci sufletelenoastre.
glasull:
al Niscitoarei-invierii,
$i acum...,
Condacul,glasulal 4Jea:
Podobie:Arhtatu-Te-aiastezilumii,..
lntru lniil{imea infrflnirii te-a pus pe tine Domnul, ca pe
marginile,
o stea adeviratd qi neritacita, luminind
invd{itorule [oane, pdrintele nostru.

220

R U C A C t U N tR. A N D U | E L $Tl S t . u J B E

Joi, in a cincea siptimini a Marelui post


Secenti slujbaCanonului
celuimare.
Condacul, glasul al 6-lea:

Suflete al meu, su{lete al meu, scoali! Pentru ce dormi?


Sfirgitul se apropie qi te vei tulbura. Degteapti-te dar, ca si
se milostiveasci spre tine Hristos Dumnezeu,Cel ce estepretutindeni gi toate le plinegte.
Simbiti, in a cincea sdptimini a Marelui post
Secintl AcatistulPreasfintei
Niscdtoare
deDumnczcu.
Troparul,glasulal 8Jea:
Poruhca cea cu taini luAnd-o intru cunogtin{i, cel firi de
trup, in casalui losil, degrab a stitut inainte, zicind celei ce
nu Etia de nunti: Cel ce a plecat cu pogorarea cerurile
incape, fEri schimbare,tot intru tine. Pe Care qi viz6ndu-L
in pintecele tiru, luind chip de rob, mi spiimdntez a striga
cAtre tine: Bucuri-te, Mireasd, pururea Fecioari.
Condacul,glasulal 8-lea:
Apiretoare Doamni, pantrubiruin(e...1pag.b:;.
In Duminica a cincea a Marelui post
Seci.nti slujbaPreacuvioasei
Maicii noastreMaria Egiptcanca.
Tfoparul invierii, al glasuluide rind.
Slavi...,troparul,glasulal g_lea:
intru tinc, maicir,cu osirdic..,
Condacul,glasulal 3-lea:
Podobie:Fccioaraastizi...
Ceea ce erai mai inainte plini de tot felul de dtisfriniri,
astdzi te-ai ardtat mireasi lui Hristos, prin pociin{i urmind
vie(ii ingereqti, gi cu arma Crucii calci in picioare pe demoni.

TROPAREI,E $I CONDACELE TRIODULUI

221

Pentru aceasta,te-ai aritat mireasi a ilmpnrifiei cerului,


Marie preacinstiti.
Sdmbiti, in a gaseasiptimini a Marelui post
Sccinti slujbaSffntului gi DrcptuluiLazir.
,

Troparul,glasull:

invierea cea de obgte, mai inainte de patima Ta, incredinf6nd-o, pe Lazdr din morfi l-ai sculat, Hristoase. Dumnezeule.
Pentru aceastaqi noi, ca pruncii, semnelebiruinfei purtindo
Jie, Biruitorului mor{ii, strigim: OsanaCelui dintru inilfime!
Binecuvdntateqti,Cel ce vii intru numeleDomnului.
Condacul, glasul al 2-lea:
Podobie: Cele de sus ciutind...

Bucuria tuturor, Hristos, adevirul, lumina, via{a gi invierea


lumii, celor de pe pdmint S-a aritat cu a Sa bunitate si S-a
flcut chip invierii, dind tuturor dumnezeiascdiertare.
in Duminica StAlpirilor
Tloparul, glasul I: invicrea cca de obtte..,(de 3 ori) (cauti mai sus).
Slavi..., Si acum...

ingropAndu-ne impreund cu Tine prin Botez, Hristoase,


Dumnezeul nostru, vie{ii celeilhri de moarte ne-am invrednicit cu invierea Ta gi,,cAntind, strigim: Osana Celui dintru
inil{ime, binecuvdntat egti, Cel ce vii intru numele
Domnului.
Ipacoi, glasul al 6-lea:

Cu stilpdri liudindu-L mai inainte, cu lemne mai pe


urmi au prins pe Hristos Dumnezeu nemultumitorii iudei:
iar noi. cu credin{5neschimbatdpururea lhudAndu-L.ca pe

I
t

222

RUGACIUNI, RANDUIELI $I SLUJBE

un ficitor de bine, totdeauna strigim citre D6nsul: Binecuventat e;ti, Cl ce ai venit si chemi pe Adam.
Condacul, glasul al 6-lea:

Pe scaun,in cer, gi pe manz, pe pimant, liind purtat,


Hristoase,Dumnezeule,lauda de la ingeri ai primit qi
c6ntarede la pruncii cei ce strigau fie: Binecuvintat egti,
Cel ce vii sd chemipe Adam.
tn SfAnta qi Marea Luni, la Utrenie
Troparul,glasulal 8-lea:
Iati Mirele vine in miezul nop{ii gi fericiti este sluga pe
care o va afla priveghind; iar nevrcdrricl este iariqi cc:r pe
care o va afla lenevindu-se.Vezi, dar, sufleteal meu, cu somnul sA nu te ingreunezi, ca si nu te dai mor{ii Ei afari de
impirdfie si te incui, ci te deqteapti strigind: Sl6nt, Sfint,
SfAnt eqti, Dumnezeule; pentru rugiciunile Niscitoarei de
Dumnezeu,miluieqte-nepe noi.
Condacul,glasulal 8-lea:
Podobie:Ca o pirgi a firii...
iacob plAngea pentru lipsa lui Iosif qi viteazul qedea in
cdrufi, ca un impirat fiind cinstit; ci, plicerilor egiptencei
atunci nefEcAndu-se rob, s-a mirit in schimb de la Cel ce
vede inimile oamenilor gi di cununi nestricicioasi.
in SfAnta qi Marea Marfi
Troparul, glasul al 8-lca: Iatd Mirele vine in miezul nopJii...(cauti
mai sus).
Condacul,glasul al 2-lca:.
' t, .:

. -.?. -

Podobie: Celede susciutind..:

La ceasul sfArqitului, suflete, gdndind, gi de tiierea


smochinului temAndu-se, talantul cel dat (ie cu iubire de

TROPARELE SI CONDACELE TRIODULUI

)71

osteneali lucreazd-1,ticiloase, priveghind qi strigind: Si nu


rimanm afari din cAmara lui Hristos.

tr

in SfAnta gi Marea Miercuri


Troparul,glasulal 8-lea:Iatl Mirclcvinein miczulnopfii...(cautAla
pag.222).
Condacul, glasul al 4-lca:
Podobic: CeI ce Te-ai ini{at...

i#
l*'

Mai mult decit desfiAnata ficind firidelege, ploi de


lacrimi nicicum nu fi-am adus, Bunule; dar, cu tlcere
rugendu-mi, cad citre Tine, cu dragoste sdrut6nd preacuratele Tale picioare, ca si-mi dai iertare de greqeli ca un
Stipin, mie, celui ce strig: MAntuitorule, de intiniciunea
faptelor melecurif eqte-mA.
ln Sfinta qi Marea Joi
Troparul, glasul al 8-lea:

CAnd mnri{ii ucenici la spilarea cinei s-au luminat,


atunci Iuda cel rdu credincios, cu iubirea de argint
bolnivindu-se, s-a intunecat gi judecitorilor celor fira de
lege pe Tine, Judecitorul cel drept, Te-a dat. Vezi,
iubitorule de avu{ii, pe cel ce pentru acesteaspinzurare qi-a
agonisit. Fugi de sufletul nesi(ios, care a indriznit unele ca
acestea asupra invifdtorului. Cel ce eqti spre tofi bun,
Doamne, slavi fie.
Condacul, glasul al 2-lea:
Podobie: Cele de sus ciutdnd..,

PAinea luind-o in miini vdnzitorul, pe ascuns aceleagi


le-a intins gi a luat preful Celui ce a zidit cu miinile Sale pe
om; 9i neindreptat a rimas luda, sluga gi inqelitorul.

224

RUGACIUNI, NANOUTOTTSI SLUJBE

In Sfhnta qi Marea Vineri


Tfoparul,glasulal Slea: Cffndmiritii uccnici...(cautala pag.223).
Condacul, glasul al 8-lea:

Pe Cel ce S-a ristignit pentru noi, venifi tofi si-L liudim,


ci pe Acela L-a viznt Maria pc lemn gi a zis: Degi rabzi
ristignirea, Tu eqti Fiul qi Dumnezeul meu.
in Sfinta gi Marea SAmbntd
Troparul,glasulal 2-lea:
Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luAnd preacurat trupul
Tiu, cu giulgiu curat infiqur6nduJ qi cu miresme,in mbrmAnt nou ingropindu-I, l-a pus.
Slavi..,,

Cind Te-ai pogorat la moarte, Cel ce eqtivia{a cea fEri de


moarte, atunci iadul l-:ri omorit cu strilucirea Dumnezeirii;
qi, c6nd ai inviat pe cei mor{i din cele de dedesubt,toate puterile cereqti au strigat: Dr'ititorule de viafi, Hristoase,
Dumnezeul nostru, slavi Jie.
Si acum....
Mironosi{ele femei stind lAngd mormint, ingerul a strigat: Miresmele morfilor sunt cuviincioase,iar Hristos putrez i c i u n i iS - a a r E t a ts t r i i n .
Condacul, glasul al 6Jea:

Cel c.ea incuiat adffnculs-a vizut mort $i, cu smirni gi


cu giulgiu inldqurindu-se, in mormint a lbst pus ca un
mort Cel l5ri de moartel qi femeile au venit si-L ungi cu
mir, plingind cu amar gi strigind: Aceastaeste Sdmbita
cea binecuvintatd,intru care Hristos, aclormind.va invia a
treia zi.

F
TROPARELE$I CONDACELETRIODUI,UI

Si se qtie:
ln Sfinta qi Marea Joi, in loc dc Hcruvic se c6nti: Cinci lhlc..., iar
.
in loc dc Axion sc centi lrmosul Cintirii a 9-a: Din ospiJul Stipinu_
lui..,; in loc de Chinonic sc c6nte tot Cinci Talc...
in Slhnta gi Marea Simbirti, in loc dc I{eruvic se cantAaccst.liopar!
pe glasul erlS-lca:

Si tacd tot trupul omenesc gi si stea cu fricA $i cu


cutremur qi nimic pimAntesc intru sine si nu gindeasci; ci
Impiratul impira{ilor gi Domnul domnilor merge si se
junghie qi sn Se dca spre m6ncare credinciogilor. -..g
li
inaintea Lui cetele ingeregti cu toati cipetenia gi puterea,
heruvimii cei cu ochi mulfi Ei serafimii cei cu cAteqasearipi,
fefele acoperindu-Ei Si strigind cAntarea: Aliluia. Aliluia.
Alilu ia.

$i in locdeAxion,Irmosul:Nu tc tingui,Maici...
Chinonicul

Sculatu-S-aca din somn Domnul qi a inviat, mintuindu-ne


pe noi.

't5 -

CEASLOV

ls\
\q
(t

TROPARELE$I CONDACELE
PENTICOSTARULUI
ln DuminicaPaqtilorEiin SnptimAnaLuminatd
SA SE $TIE ce, din aceastASf:intn qi Mare zi a Duminicii Pagtilor
pini la Duminica Tomii, Miezonoptica, Ccasurilc qi Pavecernifase
citescin acestchip:
Dupi ce binecuvinteazlpreotul, sezice:

ristos a inviat din mor(i, cu moarteape moarte cilcend


gi celor din morminte via{i diruindu-le (dctreiori).
nvierea lui Hristos vizind, si ne inchindm Sfintului
Domnului Iisus, Unuia Celui liri de picat. Crucii Tale ne
'fa
inchinim, Hristoase, gi Sl'dntn Invierea
o liudim gi o
slivim; cd Tu eqti Dumnezeul nostru, alard de Tine pe altul
nu qtim, numele Tdu numim. Venifi to{i credincioqii sI ne
inchinim Srintei Invierii lui flristos, ci, iati, a venit prin
Cruce bucu''ie la toati lumea. Totdeauna binecuventind pe

TROPARELE $I CONDACELE PENTICOSTARULUI

227

Domnul, liudim Invierea Lui, ci, rdstignire ribdAnd pentru noi, cu moartea pe moarte a cilcat (detrei ori).
Ipacoi, glasul al 4-lea:

Venind mdi inainte de zori cele ce au fost cu Maria qi


gisind piatra risturnati de pe mormAnt, auzit-au de la
inger: Pentru ce ciutafi printre mor(i, ca pe un om, pe Cel
ce esteintru lumina cea pururea fiitoare? Vede{i giulgiurile
cele de ingropare! Alerga(i qi propoviduifi cd S-a sculat
Domnul, omorend moartea, ci este Fiul lui Dumnezeu, Cel
ce mintuieqte neamul omenesc.
Condacul, glasul al 8-lea:

De$iTe-ai pogoret in mormAnt, Cel ce eqti firi de moarte,


dar puterea iadului ai zdrobit gi ai inviat ca un biruitor,
Hristoase, Dumnezeule, zicdnd l'emeilor mironosi{e:
Bucura{i-vi!, gi Apostolilor Tii pace diruindu-le, Cel ce dai
celor cizuti inviere.
$i acestetropare, acelaqi glas:

ln mormAnt cu trupul, in iad cu sufletul ca un Dumnezeu,


in rai cu tdlharul qi pe scaun ai lbstoHristoase,cu Tatil gi cu
Duhul, toate umpliindu-le, Cel ce egti necuprins.
*

F.

r
F

Slayl...,

Ca un purtdtor de via{i, mai infrumusefat decit raiul cu


adevirat qi mai luminat decdt orice cimari impiriteasci s-a
aritat, Hristoase,mormintul 'f 5u, izvorul invierii noastre.
$i acum,..,al Nlscdtoarei dc Dumnczcu:

Ceea ce egti locag slin{it dumnezeiescal Celui preainalt,


bucuri-te, ci prin tine s-a dat bucuria, Niscdtoare de
Dumnezeu, celor c strigd: Binecuventati eqti tu intre l'emei,
stipAni, ceeace eqti cu totul fird prihani.

228

RUGACIUNI.NANIUITIT SI SLUJBE

Doamne, miluieqte(de 40 de ori),Slavi..,, $i acum...,Ccca ce cqti mai


cinstite decet heruvimii..,, Intru numele Domnului binecuvinteazi,
Pirrintc: Prcotul; Pcntru rugdciunilc Slinfilor Pirin{ilor no$tri... Centlrejul: Amin. Hristos a inviat din mor{i... (dc 3 ori), Slavn...,$i acum...,
Doamnc, miluieqte (dc 3 ori). Pitrintc, binccuvintcazir...$i otpustul,
Aqa se cAnte la Ccasurile 3, 6,9, la PavcccrniJi Si Miczonoptici,
pini la Duminica Tomii.
La sfirqitul Pavecernifei, rugiciunea: Binecuv6ntat eqti' Stnpine
Atotjiitorulc... (cauti la pag. 163).

Vineri in Siptimina Luminati


Se face pomenirca Izvorului Maicii Domnului
Condacul, glasul al 8Jca:
Podobic:Apirdtoarc Doamni...

Din izvorul tdu cel nesecat, ceea ce eqti de Dumnezeu


diruiti, imi dlruieqti mie, izvorind pururea, curgerile
harului tiu mai presusde cuvant. Clci, ca pe ceea ce ai
niscut, mai presus de cuget, pe Cuventul, te rog si mi
rourezi cu darul tlu, ca si strig: Bucurd-te, api izbivitoare!
tn Duminica Sfintului Apostol Toma
Troparul,glasulal 7-lea:
Pecetluit fiind mormintul, via{i din mormint ai risirit,
qi uqile liind incuiate,inaintea uceniHristoase Du^mnezeule;
cilor ai stat, Invierea tuturot duh drept printr-intii innoindu-ne noui, dupl mare mila Ta.
Condacul, glasul al SJea:

Toma, cu dreapta lui cea iubitoare de incredinfare, a cercat


coasta Th cea de via{d ddtitoare, Hristoase Dumnezeulel c5,
daci ai intrat, ugilefiind incuiate,dirnpreunl cu ceilalfi Apostoli, a strigat citrc Tine: Domnul meu eqti qi Dumnezeul meu.

fr
TROPARELE$I CONDACELEPENTICOSTARULUI 'r)o

In Duminica Mironosifelor
Troparul,glasulal 2-lea:

CAnd Te-ai pogoret la moarte, Cel ce eqtiVia(a ceafirli de


moarte, atunci iadul l-ai omordt cu strilucirea Dumnezeirii,
iar cind ai inviat pe cei morti din cele de dedesubt, toate
Puterile ceregti au strigat: Dititorule de viafi, Hristoase,
Dumnezeul rostru, slavi f ie.
.

Slavi...

Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luAnd preacurat trupul


Tiu, cu giulgiu curat infigurindu-l qi cu miresme, in mbrm6nt nou ingropindu-l, l-a pus; dar a treia zi ai inviat,
Doamne, diruind lumii mare mili.
Dracum...
StAnd lAngd morm6n! ingerul a strigat mironosifelor femei:
Mirurile secuvin morfilor; dar flristos S-a aritat strdin putreziciunii. Ci striga{i: A inviat Domnul, diruind lumii mare mili.

tr
3

Condacul, glasul al 2-lca:

Zlcind purtitoarele de mir: Bucura{i-vi!, plAngerea


strimoaqei Eva o ai potolit cu invierea Ta, Hristoase
Dumnezeule; iar Apostolilor Tdi le-ai poruncit a binevesticI
MAntuitorul a inviat din mormint.
,

in Duminica Slibinogului
Troparulinvierii,glasulal 3-Iea:
Condacul, glasul al 3Jea:
Podobic: Fccioara astdzi...

Ridicd, Doamne, cu dumnezeiesculTiu ajutor, sufletul


meu cel sliibinogit prin picate de tot t'elulgi prin fapte netrebnice,precum de demult ai rirlicat pe sllbinogul, ca, mintuit
fiind, si strig fie: Slavhputerii'I'ale, Hristoaseinrlurate.

Miercuri, la InjumntnfireaPraznicului
Cincizecimii
Tfoparul, glasul aI 8-lea:

Injumntn{indu-sePraznicul, sulletul meu cel insetat


adapd-lcu apledrepteicinstiride Dumnezeu,
Mintuitorule;
ci tuturor ai strigat: Cel insetatsi vini Ia Mine gi sA bea.
Izvoruleal vietii noastre,HristoaseDumnezeule,
slavi tie.
Condacul,glasulal 4-lea:
podobie:CelceTc-aiindl{at,..
Injumnta{indu-se Praznicul Legii, Ficitorule a toate gi
Stipine, ai zis citre cei ce erau de la{i, Hristoase
Dumnezeule:Veni(i qi scoatc{i apa nemuririi. Pentru aceasta la Tine cddem qi cu credinti strigim: Ddruieqte nouii
induririle Tale, ci Tu eqti Izvorul vie{ii noastre.
ln Duminica Samarinencei
Tfoparulinvierii, glasulal 4-lca:
Condacul, glasul al 8-lea:
Podobie: Ca o p6rgi a firii...

Cu credinfe venind la lintina samarineanca,Te-z vhzut


pe Tine, apa intelepciunii, din care, band din destul, cea in
veci vrednici de laudi a mogtenit impnrafia cea de sus.
in Duminica Orbului
Troparulinvicrii, glasulal S-lea:
Condacul, glasul al 5Jea:
Podobie: Aritatu-Tc-ai astdzilumii.,.

Orbit fiind cu ochii sufletului, vin la Tine, Hristoase, ca


orbul cel din naqtere,cu pociin{i strigend lie: Tu eqti lumina cea preastrilucitoare a celor din intuneric.

TROPARELE $I CONDACELE PENTICOSTARULUI

'231

In Joia Iniltirii
Tioparul,glasulal 4-lea:
;

Inil{atu-Te-ai intru slavd, Hristoase Dumnezeul nostru,


bucurie fEcAnd Ucenicilor cu figiduinf a Sf?ntului Duh;
in credinfindu-se ei, prin binecuvintare, cA Tu egti Fiul Iui
Dumnezeu,Izbivitorul lumii.
Condacul, glasul al 6Jea:

Plinind rAnduiala cea pentru noi qi pe celede pe pimint


unindule cu cele cereqti,Te-ai inil{at intru slavi, Hristoase,
Dumnezeul nostru, de unde nicicum nu Te-ai desplr{it, ci,
riminind nedepdrtat, strigi celor ce Te iubesc pe Tine: Eu
sunt cu voi fi nimeni impotriva voastri.
in Duminica Sfin{ilor qi purtitorilor de Dumnezeu
Pirin(ilor celor de la Niceea
Troparul, glasul al SJea:

Prea proslivit eEti,Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce


ai aEezatpe Pdrinfii noEtri luminAtori pe pimint; Ei printringii pe noi to{i ne-ai indreptat la adevirata credinfi, Multindurate, slavl fie.

Condacul,glasulal 8-lea:
Podobie:Ca o p6.rgi a firii...
Propovlduirea Apostolilor qi dogmele Pdrin(ilor au intdrit
Bisericii o singuri credinfi, care, purtand haina adevirului,
cea fsutl din Teologia cea de sus, drept indrepteazi qi
slivegte taina cea mare a dreptei cinstiri de Dumnezeu.

in SAmbita ceadintai a PogorAriiSfintului Duh


Se face pomenirea tuturor cclor din veac adormifi, parinfilor 9i
Iiafilor noEtri.

)17

RUGACIUNI.RANDUIELI SI SLUJBE

Troparul qi Condacul din Simbita lisatului sec de carne (cauti la

prg.2r4).
tn DuminicaPogordriiSlhntuluiDuh
.

Troparul,glasulal 8-lea:

BinecuvAntat eqti, Hristoase, Dumnezeul nostru, CeI ce


prea in{elepfi pe pescari ai aritat, trimifAnduJe lor Duhul
SfAnt, qi printr-in$ii lumea ai vinat, Iubitorule de oameni,
slavi lie.
Condacul, glasul al S-lea:

Cind Cel Preainalt, coborandu-Se,a amestecatlimbile,


atunci a despirfit neamurilel iar cind a impnrfit limbile cele
de foc, atunci a chemat pe tofi la o unire; qi cu toti, ca intr-un
glas, slivim pe Duhul cel Preaslent.
in Duminica Tuturor Sfintilor
Troparulinvicriiqi al Slintilor,glasulal 4Jea:
Cu singiurile mucenicilor Tii celor din toati lumea, ca qi
cu o porfiri qi vison impodobitd fiind Biserica Ta, printr-inqii strigi citre Tine, Hristoase,Dumnezeule: Poporului
Tiu trimite-i induririle Tale, pace obqtii Tale diruieqte gi
sulletelor noastre mare mili.
Condacul, glasul al 8-lea:

Ca o pirgi a firii, fie, Siditorului fdpturii, lumea i1i


aduce,Doamne,pe purtitorii de Dumnczeumucenici.Pentru
ale ceror rugiciuni, in pace adAncI pizeqte, Mult-milostive,
BisericaTa, pentru Niscitoarea de Dumnezeu.

TROPARELEINVIERII
Pe cele opt glasuricu ipacoi
$i condacele1or
GLASULI
Troparul:

liind pecetluiti de iudei gi ostaqii strdjuind


piat.a
r preacurat trupul Tiuo inviat-ai a treia zi, MAntui_
torule, dlruind lumii via{i. Pentru aceasta, puterile
cerurilor strigau fie,- Ditdtorule de viafi: Slava invierii
Tale, Hristoascl slavi implrnfiei Tale; slavi iconomiei Tale.
Unule, Iubitorule de oameni.
Al Niscitoarei de Dumnezeu:

Gavriil zicAnd fie: Fecioari, bucuri-te!, impreuni cu


glasul S-a intrupat StdpAnul tuturor intru tine, chivotul cel
sf6nt, precum a zis dreptul David. Aritatu-te-ai mai cuprinzftoare decAt cerurile, ceea ce ai purtat pe Fichtorul tiu.
Slavi Celui ce S-a sdliqluit intru tine, slavi Celui ce a iegit
din tine; slavi Celui ce ne-a izbavit pe noi, prin nar;tereata.

Ipacoi:

Pociinfa tilharului raiul a dob6ndit, iar plingerea


mironositelor bucuria a vestit; ci ai inviat, Hristoase,
Dumnezeule,diruind lumii mare mili.
Condacul:
lnviat-ai ca un Dumnezeu din morment intru mirire gi
lumea impreuni o ai inviat ti lirea oamenilor Te laudi, ca pe
Cel ce egti Dumnezeu.Moartea a pierit qi Adam dinfuieqte,
Stipdne, iar Eva acum, izbivitd fiind din legituri, sebucuri,
strigind: Tu eqti,Hristoase,Cel ce dai tuturor invierea.
GLASULAL 2-LEA
Troparul:
CAnd Te-ai pogorat la moarte, Cel ce eqtiVia(a ceafhrii de
moarte, atunci iadul l-ai omorit cu strilucirea Dumnezeirii;
qi, cind ai inviat pe cei mor{i din cele de dedesubt, toate
Puterile cereqti au strigat: Dltitorule de viafd, Hristoase,
Dumnezeul nostru, slavi Jie.
Al NiscitoareideDumnezeu:
Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt
preaslAvite, Niscitoare de Dumnezeu. Cu curifia fiind
pecetluiti qi cu I'ecioriapiziti, cu adevdratMaicd te-ai cunoscut, niscind pe Dumnezeucel adevirat; pe Acela roagd-L si
mAntuiasclsulletelenoastre.
Ipacoi:

D upi patimi, mergand l'emeilela mormAnt, ca si ungi cu


mir trupul Tiu, Hristoase, Dumnezeule,vizut-au ing'eri
in mormint qi s-au spiimAntat; cd glas au auzit de la dAnqii,
cA a inviat Domnul, diruind lumii mare mili.

TROPARELEINVTNNTT

235

Condacul:

lnviat-ai din mormint, MAntuitorule Atotputernice, gi


iadul, vizAnd minunea, s-a spdimantat, qi mor{ii s-au sculat,
gi fiptura, vizind, se bucuri de'I'ine, qi Adam impreuni se
veseleqte,qi lumea, Mintuitorul meu, Te laudi pururea.
GLASUL AL 3-LEA
Iroparul:
Sd seveseleascicelecereqtiqi sd sebucure celepiminteqti.
Ci a frcut biruin{i cu braful Siu Domnul, cilcat-a cu
moartea pe moarte. Cel Intii-Niscut din morti S-a ficut, din
penteceleiadului ne-a izbivit pe noi Si a dat lumii mare mil5.
Al NiscitoareideDumnezeu:
Pe tine, ceeace ai mijlocit mintuirea neamului nostru, te
ldudim, Niscitoare de Dumnezeu,Fecioard;cici, cu trupul
cel luat din tine, Fiul tiu qi Dumnezeul nostru, prin Cruce
rnbdAnd patimi, ne-a izbivit pe noi din stricdciune, ca un
iubitor de oameni.
Ipacoi:

SpdimAntind cu vederea,Iiniqtind cu graiurile, ingerul cel


strilucitor a zis mironosifelor: Ce chuta(i pe Cel viu in mormint? Sculatu-S-a, detertand mormintele. Cunoaqte{i pe
Cel neschimbat, ca schimbitor al striciciunii. Zice{i lui
Dumnezeu: Cit sunt de infricosdtoare lucrurile Tale. cd ai
mantuit neamul omenesc.
Condacul:
.

Podobie: Fecioara astizi...

inviat-ai astizi din mormant, indurate, qi pe noi ne-ai


scosdin portile mortii. Astizi Adam dinfuieqte qi Eva se
bucuri, iar proorocii, impreuni cu patriarhii, laudi
neincetat puterea cea dumnezeiasci a stipinirii Tale.

236

RUGACIUNI, RANIUINIT SI SLUJBE

GLASUL AL 4-LEA
Troparul:
Propoviduirea lnvierii celci luminate in(eleg6nd-o de la
inger uccni{eleDomnului qi lepid$nd osAndireacea str:imoqeasci,Apostolilo4 liudAndu-se, au zis: Jefuitu-s-a moartea,
sculatu-S-aHristos,Dumnezeu,diruind Iumii mare mili.
Al Niscdtoarei dc Dumnczcu:

Taina cea din veac ascunsi gi de ingeri neqtiuti, prin tine,


Ndsc6toare de Dumnezeu, celor de pe pimint s-a aritat:
Dumnezeu intrupindu-Se, intru unire neamestecatd. si
Crucca, de bunivoie, pentru noi luind; prin care,inviind pe
cef intei zidit, a mAntuit din moarte sulletelenoastre.
Ipacoi:

Cele despre minunati sculareaTa, mai inainte alergind,


mironosifele lc-au vestit Apostolilor, Hristoasc, cI ai inviat
ca un Dumnezeu,diruind lumii mare mili.
Condacul:
Podobic:Aritatu-Tc-ai asted lumii...
MAntuitorul qi Izbivitorul meu, din mormAnt, ca un
Dumnezeu, a sculat din lcgituri pe pimintcni qi por{ile
iadului a zdrobit Si, ca un Stipin, a inviat a treia zi.
GLASULAL s-LEA.
Troparul:
Pe Cuvintul, cel impreuni ldri de inceput cu Tatal qi cu
Duhul, Care S-a niscut din tr'ecioari, spre mdntuirea noastrd, si-L liuddm credinciogii gi si I ne inchinim; ci a binevoit a Se sui cu trupul pc Cruce gi moarte a rlbda qi a scula
pe cei morli, intru sliviti invierea Sa.

TROPAREI,E INVIERII

)7,1

AI Niscetoarei de Dumnezeu:

BucurA-te,uga Domnului cea neumblati. Bucuri-te, zidul


gi acoperdmdntulcelor ce aleargi la tine. Bucuri-te, limanul
cel neinviforat qi neispitit de nunti, care ai niscut cu trup pe
Ficitorul tiu qi Dumnezeu.Nu inceta a te ruga pentru cei ce
laudi qi se inchinl naEteriitale.
Ipacoi:

ft

De ingereascavederespiimintAndu-se cu mintea mironosi{ele,qi, prin dumnezeiascasculare, luminindu-gi sufletul,


Apostolilor au bincvcstit: Vesti(i intre neamuri invierea
Domnului, Cel ce impreunA-lucreazi prin minuni qi daruieqtenoui mare mili.
Condacul:

La iad, MAntuitorul meu, Te-ai pogoret gi, porfile


sfirf,mAnd, ca un Atotputernic, pe cei morfi, ca un ziditor,
impreuni i-ai inviat qi boldul morfii, Hristoase, l-ai zdrobit, qi
Adam din blestem s-a izbivit, Iubitorule de oameni. Pentru
aceastato{i strigim citre Tine: Mentuieqte-nepe noi, Doamne.
,}

GLASULAL 6-LEA
Troparul:
Puterile ingereqti,la mormintul Tiu, gi strijerii au adormit qi sta Maria la mormAnt,clutAnd preacurattrupul'l'iu.
Pridat-ai iadul, neliind ispitit de dAnsul; intimpinat-ai pe
Fecioara, diruind viatd. Cel ce ai inviat din mor{i, Doamne,
slavi Tie.
Al Niscitoarei de Dumnezeu:

Cel ce pe cea binecuvantati ai numit-o Maici i Ta, venit-ai


la patimd prin hotirire dc bundvoie; strilucit-ai pe Cruce,
vr6nd sh cauti pe Adam, griind ingerilor: Bucurafi-vi impretI

238

RUGACIUNI, RANDUIELI SI SLUJBE

uni cu Mine, ci s-a aflat drahma ceapierdutd. Cel ce pe toate


cu intelepciunele-ai rAnduit, Dumnezeulnostru, slavATie.
Ipacoi:

Cu moartea Ta cea de bundvoie qi de via(i ficitoare,


Hristoase,por(ile iadului sfirAmAndu-le,ca un Dumnezeu,
ne-ai deschisnoui raiul cel de demult qi, inviind din morfi,
ai izblLvitdin striciciune viata noastri.
Condacul:
Cu palma cea incepdtoare de viafi, pe cei morti din adAncurile celeintunecoaseinviindu-i pe tofi, Dltdtorul de via{i,
Hristos,Dumnezeu,inviere a ddruit neamuluiomenesc;ci este
Mdntuitorul tuturor, invierea qi viafa qi Dumnezeu a toate.
GLASULAL 7-LEA
Troparul:
Stricat-ai cu Crucea Ta moartea, deschis-ai tilharului
raiul. Plingereamironosi{eloro ai schimbatqi Apostolilora
propovidui le-ai poruncit, cA ai inviat, Hristoase, Dumnezeule,dlruind lumii mare mili.
Al NiscitoareideDumnezeu:
Ceeace eqti vistieria invierii noastre,pe cei ce niddjduiesc
in tine, Prealdudat5, scoate-i din groapd qi din adincul
greqelilor.Ci tu, nisc6nd Mintuirea, pe cei vinovati picatului i-ai mintuit, ceea ce mai inainte de nagtere ai fost
l'ecioard, gi in naqtere I'ecioar5,qi dupi naqtere iariqi ai
rimas l'ecioari.
Ipacoi:

Cel ce chipul nostru ai luat qi ai ribdat Crucea trupegte,


mdntuieqte-mi cu invierea Ta, HristoaseDumnezeule,ca un
iubitor de oameni.

TROPARELE INVIERII

239

Condacul:

Nu va mai putea inc6 stipAnia mor(ii cu puterea se fini


pe oameni, cI Hristos S-a pogorAt, slhrimand qi stricind
puterile ei. Legat esteiadul. Proorocii cu un glas se bucu.ri,
zicind celor ce erau in credin(i: Sosit-aMintuitoruMegi{i,
credincioqilor,la inviere.
GLASULAL 8-LEA

F.

r
l*

Dintruinnfim" *-", JH;:rMro.tin.,

iog.opareai luat

de trei zile, ca sA ne izbiveqti pe noi din patimi. Cel ce egti


viafa Ei invierea noastri, Doamne, slavi Tie.
Al Niscitoarei de Dumnezeu:

Cela ce pentru noi Te-ai nlscut din Fecioari qi rdstignire


ai ribdat, Bunule, Care, cu moartea pe moarte ai pridat qi
invierea ai arltat, ca un Dumnezeu, nu trece cu vedereape
cei ce i-ai zidit cu mana Ta. Aratl iubirea Ta de oameni,
Milostive, primegte pe NAscdtoareade Dumnzeu,care Te-a
niscut qi se roagi pentru noi, qi mdntuieqte,MAntuitorule,
pe poporul cel deznddnjduit.
Ipacoi:
Mironosi{ele, stAndinaintea mormentului Dititorului de
viatA, pe StipAnul cel frrA de moarte il ciutau intre cei morfi;
qi, bunele vestiri de bucurie de la inger primind, Apostolilor au
vestit ci a inviat Hristos Dumnezeu, diruind lumii mare mili.
Condacul:

inviind din mormint, pe cei^morfii-ai ridicat qi pe Adam l-ai


inviat; Eva din{uieqte intru Invierea Ta, qi marginile lumii
priznuiesc intru sculareaTa cea din morti, Mult-milostive.

TROPARELE
NASCATOAREIDE DUMNEZEU
Pe fiecare glas, care se centi peste tot anul la Vecernie, la
Utrenie, dupi Dumnezeu esteDomnul..., qi la sfirgitul Utreniei.
GLASULI
D U MI N I C A S E A R A
.

la DumnezeuesteI)omnul...
$i luni dimineaJa,

Minunea minunilor vizind-o intru tine, ceeace eqliplini de


har, liptura se bucuri; ci ai zlmislit liri simin(i qi ai niscut,
in chip de negriit, pe Cel pe Care cipeteniile cctelor ingereqti
a-L vedea nu pot. Pe Acela roagi-L pentru sufletele noastre.
' La slhrqitul Utreniei:

Preacurati de DumnezeuNiscitoare, ceeace eqtibiil;luvantati in ceruri qi pe pim6nt mdritd, bucuri-te, Mireasi


nenuntite!

TROPARELE NASCATOAREI DE DUMNEZEU

241

L U N IS E A R A
$i mar{i dimineafa,la Dumnezeu
esteDomnul...
Ceea ce ai zimislit firi de ardere focul Dumnezeirii si ai
niiscut frri de sdmin{i pe Domnul, Izvorul vie{ii, ceea ce
eqtiplini de har, Nisc5toare de Dumnezeu,mintuieqte pe cei
ce te miresc pe tine.
La sfir5itulUtreniei:
Pe Cel ce estein cr firi de maici, pe pimAnt L-ai niscut
frri de tati, mai presus de in{eles gi de aui; pe Acela roagi_L,
Niscitoare de Dumnezeu, pentru sufletele noastre.
MARTI SEARA
la DumnezeuesteDomnul.-$i miercuridimineaJa,
ta folosin(5 agonisind, Preacurati, gi, cu rugiciunile
-A
tale, din nevoi izbivindu-ne, pretutindenea fiintt pazili cu
Crucea Fiului tdu, dupi datorie toti cu cucernicie pe tine te
mirim.
La sfirqitul Utreniei:
Preacurati de Dumnezeu Ndscitoare... (vezita pag.240).
M I E R C U R IS E A R A
la DumnezeuesteDomnul...
$i joi dimineaJa,
Ceea ce ai zimislit flri

de ardere... (vezimai sus).

La sfirqitul Utreniei:
Pe Cel ce este in cer fird de maici... (vezimai sus).
JOI SEARA

$i vineri dimineafa,la DumnezeuesteDomnul...


A ta folosinfi agonisind... (vczi mai sus),.

16 - CEASLOV

242

RUGACIUNI. RANDUIELI SI SLUJBE

La slhrEitulUtreniei:
Preacuratl de Dumnezeu...(vczipag.240).
V I N E R IS E A R A
la Dumnezeu
esteDomnul...
$i simbntddimineata,
Gavriil zicind {ie, F-ecioari: Bucuri-te!, impreuni cu
glasul S-a intrupat StnpAnul tuturor intru tine, chivotul cel
sfint, precum a zis dreptul David. Aritatu-te-ai mai deslhtati
decAtcerurile, ceeace ai purtat pe Flcdtorul tiu. Slavi Celui
ce S-a siliqluit intru tine; slavi Celui ce a ieqit din tine; slavi
Celui cc ne-a mentuit pe noi, prin naqtereata.
La sfirsitulUtrenici:
Pe Cel ce estein cer firi
,

de maici... (vezipag.241).

GLASULAL 2-LEA
D U M I N I C A S EA R A

$i luni dimineafa,la DumnezeuesteDomnul...


Ceea ce eqti izvorul milei, invrednice$te-ne pe noi
milostivirii, Niscitoare de Dumnezeu; cautA spre poporul
cel picitos; arati precum de-a pururea puterea tal ci, intru
tine nidijduind,
strigdm fie: Bucuri-te, ca $i oarecand
Gavriil, mai-marele voievod al celor lhri de trupuri.
La sfdrgitul Utreniei:
Maici SfAnti a Luminii celei negrAite, cinstindu-te pe tine

cu ingeresticentiri, cu buni-credin{i te mirim.


LUNI SITAR'\
$i marli diminea{a,la DumnezeuesteDomnul.,,
Firii celei dumnezeieqti ne-am ficut pirtaqi prin tine, de
Dumnezeu .r{dscitoare, pururea f,'ecioari; ci pe Dumnezeu

TROPARELE
NASCATOARET
DEDUMNEZEU

243

intrupat L-ai ndscut noui. Pentru aceasta,dupii datorie, pe


tine tofi cu buni-credin{d te mirim.
La sfArgitulUtrenici:

Pe tine te mdrim, Niscdtoare de Dumnezeu. strigind:


Bucurd-te, norul Luminii celei neapuse,care ai purtat in

brafepe insuEiDomnulslavei.

M A R T IS E A R A
estcDomnul...
la Dumnezeu
$i miercuridiminea(a,
Preamiriti egtitu, Ndscitoare de Dumnezeu,Fecioari, pe
tine te liudim; cA,prin Crucea Fiului tiu, iadul s-a pridat,
moartea s-a omorAt gi noi, cei morfi, ne-am sculat gi viefii
ne-am invrednicit; raiul am luat, desfitarea cea de demult.
Pentru aceasta, mu[umind, sldvim ca pe un puternic pe
Hristos, Dumnezeul nostru, Cel unul Mult-milostiv.
La sf6rEitulUtrcniei:
*

N iscitoare de Dumnezeu, pe tine te mirim, strigAnd:


Bucurd-te, toiagul din care Dumnezeu, tidrislind fard de
siminfi, a pierdut prin lemn moartea.
M I E R C U R IS E A R A
$i joi dimineafa,la DumnezeuesteDomnul...
Firii celei dumnezeieqti ne-am ficut pirtagi,.. (vezipag.242).
La sfirqitul Utreniei:

Pe tine te mirim, Niscitoare de Dumnezeu... (vozimai sus).


JOI SEARA
$i vineri dimineafa,l1 DumnezeuesteDomnul...
Preamiritl

egti tu, Niscitoare

de Dumnezeu_. (vezimai sus).

244

RUGACIUNI,nANouTnTTSI SI,UJBE
'La sfirsitul Utreniei:

Pe tine te mArim, Niiscitoare de Dumnezeu...(vezipag.243).


V I N E R IS E A R A
$i s:imbntndiminea{a,la I)umnezeuesteDomnul...
Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt
preamdrite, Niscitoare de Dumnezeu. Curi{ia fiindu-fi
pecetluiti qi fecioria pdzitS, cu adevirat Maici te-ai cunoscut, nAscandpe Dumnezeucel adeviratl pe Acela roaga-L sa
mintuiasci sufletelenoastre.
La sffrgitul Utreniei:
Maicd sfintd a Luminii celeinegriite, cinstindu-tepe tine,
cu ingeretti cent5ri, cu dreaptd credinti te mirim.
Iar dacd se va intAmpla Aliluia' la fiecare glas, se zic acestetropare:

Apostolilor, mucenicilor $i proorocilor, ierarhilor, cuviogilor


qi drepfilor, care bine afi sivArqit lupta qi credin{a a[i phzit,
indrizneali avind citre Mdntuitorul, pe Acela,ca pe un bun,
rugati-L pentru noi si mintuiasci sulletele noastre.
Slavi..., al mortilor:

Doamne,ca un bun pe robii TAi gi cite in viafd


PomeneEte,
au gregit, iartiJe; ce nu este nimeni fdri picat, afarE de
Tine, Cel ce pofi a da odihni $i celor riposa{i.
$i acum..,,
Maici sf6nti a Luminii celei negriite... (vezimaisus).
GLASULAL 3-LEA
D U MI N I C A S E A R A
la DumnezeuesteDomnul...
$i luni dimineaJa,
[e frumuse{ea fecioriei tale qi de prealuminatA curAtia ta
Gavriil, mir6ndu-se, a strigat (ie, Niscitoare d Dumnezeu:

TROPARELE NASCATOAREI DE DUMNEZEU

n
p

245

Ce laudi vrednici voi aduce fie? Sau cum te voi numi pe


tine? Nu mi pricep Ei mi minunez! pentru aceasta,precum
mi s-a poruncit, strig {ie: Bucuri-te, ceeace egti plini de har.
La sfirqitul Utreniei:
Fiecare, unde se mAntuiegte,acolo dupl dreptate gi aleargi;
qi care altd scipare de felul acesta poate fi, Niscitoare de
Dumnezeu, in afari de tine, ceeace acoperi sufletele noastre?
LUNI SEARA

),

$i mar(i dimineaJa,la Dumnezeu esteDomnul...

Ceea ce esti scepareaqi puterea noastri, de Dumnezeu Niscdtoare, ajutlitoarea cea tare a lumii, acoperi-ne cu rugiciu_
nile tale pe noi, robii tii, de toati nevoia,una binecuvAnlati.
La sfirqitul Utreniei:
Fiecare, unde se mintuieqte... (vczimaisus).

f
3

MARTI SEARA
$i miercuri dimineafa, la Dumnezeu esteDomnul...

Toiag de putere cigtigind Crucea Fiului tiu, Niiscitoare


de Dumnezeu, cu dAnsa surpdm intirAtirile vrijmaqilor
nottri, cei ce cu dragosteneincetatpe tine te mirim.
La sl6rqitulUtreniei:
Ceea ce e$ti sciparea Ei puterea noastre..,(vezirnaisus).
MIERCURI SEARA
$i joi dimineafa, la Dumnezeu esteDomnul...

Proorocii mai inainte au propoviduit, Apostolii au


invi{at, mucenicii au mirturisit qi noi am crezut;A tu eqti cu
adevdrat de DumnezeuNiscitoare; pentru aceastaqi mirim
naqtereata cea de negriit,

246

RUGACIUNI, RANDUIELI SI SLUJBE

La sffrsitul Utreniei:
Fiecare,unde se mintuieqte... (vezipag.245).
JOISEARA
$i vineri diminea{a,la Dumnezeueite Domnul..
Toiag de putere cdqtigind Crucea Fiului tiu... (vezipag.245).
La slerfitul Utrcniei:
Ceea ce e$ti sciparea.., (vezipag.245).
V I N ER I S E A R A
$i s:imbntndimineafa,la DumnezeuesteDomnul...
Pe tine, ceea ce ai mijlocit mAntuirea neamului nostru, te
liudim, Niscitoare de Dumnezeu, Fecioari. Cici, cu trupul
cel luat din tine, Fiul tlu gi Dumnezeul nostru, prin Cruce
primind patim6, ne-a mAntuit p noi din striclciune, ca un
iubitor de oameni.
La sfi,rEitulUtreniei:
Proorocii mai inainte au propoviduit...

(vezipag,245),

GLASUL AL 4-LEA
D U MI N I C A S E A R A
$i luni dimineala, la DumnezeuesteDomnul...
Celei ce a fost hriniti in Templu, in Sf6nta Sfintelor, celei
imbricate cu credin(a gi cu infelepciunea Ei cu neintinata
feciorie, arhanghelul Gavriil i-a adus din cer inchinare qi
strigarea: Bucuri-te! Bucuri-te, cea binecuvantati. Bucuri-te, preamiritir, Domnul este cu tine.
La slflrsitul Utreniei:
Pe tine, cea mai inalti dec6t fiptura, a te lAuda dupi
vrednicie nepricependu-ne, de Dumnezeu Niscitoare, te
rugim, in dar, miluiegte-ne pe noi.

TROPARELE NASCATOAREI DE DUMNEZEU

247

. L U N IS E A R A
$i mar{i dimineata,la I)umnezeuesteDomnul...
Citre Niscdtoarea de Dumnezeu acum si alerglm cu
osirdie noi, picitoqii gi smerifii, qi si cddem cu pociin{i,
strigAnd din adAncul sufletului: Stirp6ni, ajuti-ne, milostivindu-te spre noi; sArguieqte,cd pierim de mulfimea picatelor; nu intoarce pe robii tii deqerfi, ci pe tine singuri
nidejde te-am cAqtigat.
La sfirqitul Utreniei:
;

Pe tine te mirim, Niscitoare de Dumnezeu, strigind: Tu


egti rugul in care, fard de ardere, Moise a vdzut fbcul
Dumnezeirii,ca o flacdr5.
,MARTI SEARA

;J-

$i miercuri diminea{a, la Dumnezeu este Domnul.,.

Fecioari cu totul fEri prihaniio Maica lui Hristos, sabie a


stribitut prin sf6nt sufletul tdu cind ai vizut ristignit de
voie pe Fiul qi Dumnezeul tiu; pe Care, binecuvAntati, nu
inceta rug6ndu-L si ne diruiasci noui iertare de greqeli.
La sfArsitulUtreniei:
Ndscitoare de Dumnezeu,pe tine te mirim, strigAnd: Tu
e$ti muntele din care in chip negriit S-a tiiat Piatra, de Care
porfile iadului s-au sfirimat.
MIERCURI SEARA
$i joi dimincata, la Dumnezeu esteI)omnulr..

Pe CuvAntul Tatilui, Hristos Dumnezeul nostru, intrupat


din tine, L-am cunoscut, Niscdtoare de Dumnezeu,
Fecioard,ceeace efti singuri binecuvintati; pentru aceasta,
neincetatliudAndu-te, pe tine te mirim.

RUGAcruNr,nAnruror-r $r SLUJBE

24

La sfArqitul Utreniei:

Pe tine, cea mai inalti decAtfiptura... (vezipag.246).


JOI SEARA
$i vineri dimineaJa,la DumnezeuesteDomnul...
Fecioari

cu totul firi

prihan5.. . (vezi pag.246).

La slSrsitul Utreniei:
Pe tine te mirim,
246).

Niscitoare

de Dumnezeu.,. (vezi pag.

VINERISEARA
$i simbntl diminea(a,la DumnezeuesteDomnul...
Taina cea din veac ascunsi gi de ingeri ne;tiuti, prin
tine, Niscitoare de Dumnezeu, celor de pe pimAnt s-a
aritat, Dumnezeu intrupindu-Se intru unire neamestecatA
qi crucea de bundvoie pcntru noi primind; prin care,
inviind pe cel dint6i zidit, ^ mantuit din moarte sufletele
noastre.
La sfirqitul Utreniei:
Pe tine te mdrim, Niscitoare
246).

de Dumnezeu... (vezi pag.

GLASULAL 5-LEA
D U M I NI C A S EA R A
$i luni dimineata,la DumnezeuesteDomnul...
Cu ingerii, cel cereqti, cu oamenii, cele pimentetti strigim
cu glas de bucurie, Niscitoare de Dumnezeu, cAtre tine:
Bucuri-te, poarta cea mai deslEtati dec6t cerurile. Bucuri-te,
singura mintuire a pimAntenilor. Bucurd-te, curati, ceea ce
e$ti plinn de har, care ai niscut pe Dumnezeu cel intrupat.

TROPARELENASCATOAREIDEDUMNEZEU

249

La sfArqitulUtreniei:
Cel ce ai risirit lumii din Fecioari, Hristoase Dumnezeule.
gi fii ai luminii printr-insa ne-ai aritat, miluieqte-nepe noi.
I ,U N I S E A R A
$i marfi dimineaJa,la I)umnezeuesteDomnul..,

Acoperimintul
tiu cel grabnic gi ajutorul qi mila arati-le
spre robii tii; qi valurile detartelor gAnduri le liniqtegte,
curati, de Dumnezeu Niscitoare, qi sufletul meu cel cizut
ridici-l; ci gtiu, Fecioari, ci pofi toate cAte le voieqti.
La sfirqitul Utreniei:

Maicii a lui Dumnezeu,Preasfintii, cetateacrestinilor, mantuiegteca totdeauna pe poporul tdu, care se roagi citre tine cu
osirdie. Stai impotriva gAndurilor celor ruqinoaseqi mAndre,
ca si strigim citre tine: Bucuri-te,, pururea Fecioari.
MARTI SEARA
$i miercuri diminea{a,la DumnezeuesteDomnul...
}

Cu Crucea Fiului tiu, ceea ce e$ti de Dumnezeu diruitd.


inqeliciunea idolilor toati s-a surpat qi tiria demonilor s-a
cdlcat; pentru aceasta, credincioqii dupi datorie pururea te
gi te binecuvAntim Ei, Niscitoare de Dumnezeu
liudim

lntru adevir mirturisindu-te,te mirim.


La slirSitul Utrcniei:

Cel ce ai risirit

lumii din Fecioari... (vezimaisusl


M T E R C U RS
I EARA

$i joi diminea{a,la DumnczeuesteDomnul...


Taina cea minunati a Fecioarei lumii s-a aritat mAntuire;
ci dintr-insa Te-ai niscut firi
qi cu trup fird
simin{i
striciciune Te-ai aritat, bucuria tuturor, Doamne, slavli fie.

2s0

RUGACIUNI, NANOUTOTjSI SLUJBE

La sfi.rqitulUtreniei:
Maici a lui Dumnezeu,Preasf6nti... ('rezipag.249).
JOI SEARA
$i vineri diminea{a, la Dumnczeu este Domnul...

Cu Crucea Fiului tiu... (vczipag.249).


La sf6rqitul Utreniei:

Cel ce ai risarit lumii din Fecioard...(vezipag.249).


V I N E R IS E A R A
esteDomnul...
$i simbntndimineafa,la Dumnezeu
'Bucuri-te,
uga Domnului cea neumblatii; bucure-te, scutul Ei acoperimintul celor ce aleargi la tine; bucuri-te,
limanul cel neinviforat. Ceea ce, neispitite de nunti, ai
niscut cu trup pe Ficitorul tiu qi Dumnezeu, nu lipsi a te
ruga pentru cei ce laudi qi se inchini nagterii tale.
La sfirgitul Utrcniei:
Cel ce ai rlsirit lumii din Fecioari... (vezipag.249).
GLASULAL 6-LEA
DUMINICA SEARA
$i luni dimineafa, la Dumnezeu esteDomnul...

lncepitura a mAntuirii s-afdcut vestireaIui Gavriil citre


Fecioara, cA a a'uziti Bucuri-te!, gi n-a fugit de inchinare,
nici s-a indoit ca Sara in cort, ci aqa a zis: Iati, roaba
Domnului, fie mie dupl cuventul teu.
La sfi.rsitulUtrenici:

Arhanghelicesccuvent ai primit qi tron de heruvimi te-ai


aritat qi in brafele tale ai purtat, de Dumnezeu Niscitoare,
pe Nidejdea sulletelor noastr.

TROPARELE NASCATOAREI DE DUMNEZEU

25I

.
L U N IS E A R A
Dumnezeu
esteDomnul,..
$i mar(idiminca(a,la
Nidejdea lumii cea bund, Nisciitoare 9e Dumnezeu
Fecioari, a ta singuri gi tare solire cerem: IndurI-te spre
poporul cel ferA de ajutor, roagi-L pe induratul Dumnezeu
si mintuiascd sufletelenoastre de toati ameninfarea, ceea
ce etti una binecuvintati.
La sfir;itulUtrcniei:
*

Nimeni din cei ce aleargi la tine nu iese ruginat, curati


Fecioari, de Dumnezeu Niscitoare; ci cere mili qi ia dar
spre folosuI cererii.
MARTI SEARA

$i miercuri diminea{a,la DumnezeuesteI)omnul,..


De Dumnezeu Niscitoare Fecioari, roagA-L pe Fiul tiu,
Cel ce s-a pironit de bunivoie pe Cruc gi lumea din

inqeliciunea izbivit, pe Hristos,Dumnezeulnostru,sAmentuiascdsufletelenoastre.

La sfirqitul Utreniei:
Pe Cel ce S-a niscut mai inainte de veci din Tati frri de
maici, pe Fiul qi Cuvintul lui Dumnezeu,in anii cei de apoi
L-ai niscut intrupat, din curate sdngiurile tale, firi birbat,
de Dumnezeu Niscitoare; pe Acela roagir-L si ne diruiascd
noud iertare de pdcate, mai inainte de sl'irqit.
MItrIiCUIiI SEARA
$i joi diminca{a, la Dumnezeu cstc I)omnul...

Sfintn Stdp6ni, Curati, Maica Dumnezeului nostru, care


ai niscut in chip negriit pe Ficitorul tuturor, roagi-te totdeauna bunitnfii [,ui, impreuni cu Sfin{ii Apostoli, sI ne
izblveasci de patimi gi sd ne dea noui iertare de picate.

'r<)

RUGACIUNI. RANDUIELI SI SLUJBE

La sfi.rqitulUtreniei:
De mari haruri, curatd FecioarA' Maica lui Dumnezeu,
te-ai invrednicit; cd ai niscut cu trup pe Unul din Treime,
pe Hristos, Dititorul de via{i, spre mentuirea sufletelor
noastre.
JOI SEARA
$i vineri dimineala,la DumnezeuesteDomnul...
De Dumnezeu Niscitoare Fecioari, roagi-L... (vezipag'251).
La slSrqitul Utrcniei:
Pe Cel ce S-a niscut ... (vczi pag.251).
VINERI SE.\RA.
$i simbltn dimineaja,la DumnezcuesteDomnul...
Mai inainte a spus Ghedeon zdmislirea qi a tilcuit David
naQterea ta, Niscitoare de Dumnezeu; ci S-a pogorat ca
ploaia pe l6nd Cuvintul in pintecele tiu gi ai odrislit firi de

sAmanti, pamintule slinte, lumii mantuire, pe Hristos


Dumnezeulnostru,ceeace estiplnA de har'
Utreniei:
La sfA.rqitul
Pe Cel ce s-a niscut mai inainte de veci...(vezipag.25l).
GLASULAL 7-LEA
D U M I NI C A S E A R A
$i luni dimincafa,la DumnczeucsteDomnul...
De Dumnezeu Niscitoare, Fecioari neintinate' pe Fiul
tdu roagi-L, cu puterile cele de sus' iertare de greqeli mai
inainte de sfArqit si ne diruiasci noui, celor ce cu credintA

pe tine te slavim.

TROPARELE NASCATOAREI DE DUMNEZEU

253

La sfirsitul Utreniei:

te-ai aritat, binecuvAntati, de Dumnezeu Niscitoare, care ai


niscut pe Ilristoso Minfuitorul sufletelor noastre.
LUNI SEARA
$i marJi diminea{a, la Dumnezeu este Domnul,..

fie, Niscitoare deDumnezeu,aducemstrigare:Bucuri-te!,


cA decat ingerii mai inalti te-ai arAtat, pe Dumnezeu
nascend.
La sfArqitulUtreniei:

*'

lmpacd, cu rugiciunile Niscitoarei de Dumnezeu, via{a


noastri, a celor ce strigim citre Tine: Milostive Doamne,
slavl f ie!
MARTI SEARA
$i miercuri dimineaia, la Dumnczeu esteDomnul..,

Pe Hristos Dumnezeu,Cel ce s-a rAstignit pentru noi qi a


stricat puterea mor{ii, roagi-L nincetat, de Dumnezeu
Niscitoare Fecioari, si mintuiasci sufletelenoastre.
La sfirgitul Utreniei:
Izbiveqte-ne,Niscitoare de Dumnezeu,de picatele ci ne
cuprind pe noi, ci alti nidejde nu avem credincioEii,frri
numai pe tine qi pe Dumnezeu,Cel ce S-a ndscut dintru tine.
M I E R CU R I S E A R A
$i joi dimineaJa,la DumnezeuesteDomnul..,
Rodul pintecelui tdu, Preacurati, este plinirea proorocilor
qi a Legii; pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Niscitoare,
intru cunoqtinfi mlrindu-te, cu cucernicie te liudim.

RUGACIUNI, RANIUTOI-T

La sl6rgitulUtreniei:
Rodul pintecelui tdu' dumnezeiaci Mireasi, oamenilor
S-a aratat Mijlocitor de mAntuire; pentru aceastape tine, de
Dumnezeu Nhscitoare, cu cugetul gi cu graiul marindu-te'
credincio$iite liudim.
,

J OI SEARA

$i vineri diminea{a,la DumnezeuesteDomnul"'


Pe Hristos Dumnezeu, Cel ce s-a rastignit... (vezipag' 253)'
La sfirqitul Utrenici:
Izbdvegte-ne, Niscitoare de Dumnezeu... (vezipag' 253)'
VINERI SEARA
: :"
$i simbiti dimineafa,la DumnezeuesteDomnul"'
Ceea ce esti vistieria invierii noastre' pe cei ce se incred in
tine, Prealiudati, scoate-i din groapl qi din adAncul greqelilor,
cA tu ai mintuit pe cei vinovati de picate, ceea ce ai niscut
Mintuirea; care,;ai inainte dc nagtere, ai lbst l'ecioara gi in
na$tere fecioari, qi dupn naqtere iarigi ai rimas f'ecioari'
La sfariitul Utreniei:
Bucuri-te, ceea ce ai incdput in pintecele tiu pe Cel
neincAput in ceruri. Bucuri-te, Fccioari, propoviduirea
p.oo.oiilo., prin care a strilucit Emmanuel. Bucuri-te,
maica lui Hristos Dumnezeu.
GLASULAL 8-LEA
D T ' MI \ I C A S E A R A
$i luni diminea{a,la DumnezeuesteDomnul"'
Bucuri-te, ceeace prin ingeri ai primit bucuria lumii: Bucurd-te, ceeace ai nescut pe Ficitorul tiu gi Domnul' Bucurh-te,
ceea ce te-ai invrednicit a {i Maica lui Hristos Dumnezeu'

TROPARELE NASCATOAREI DE DUMNEZEU

La slhrsitul Utreniei:

t<{
_i t

Bucura-te, uga Impiratului slavei, prin care singur C6l


Preainalt a trecut qi pe tine singurd pecetluitate-a pizit, spre
mAntuirea sulletelor noastre.
L UNISEARA
$i mar(i diminea(a,la DumnczcuesteDomnul...
intirirea credinfei cea neclintiti qi cinstitul dar al sulletelor

r
*

noastre,pe Nescitoareade Dumnezeu,cu cantiri si o mirim


credincioEii. Bucuri-te, ceea ce pe Piatra viefii in pintecele
tdu ai inciput-o. Bucuri-te, nidejdea marginilor, sprijinitoarea celor intristafi. Bucuri-te, Mireasi, pururea fecioari.
La sfarqitulUtrenici:
Fecioari preacurati, mintuieqte-ne pe noi cu rugiciunile
tale, miqcf,nd cu milostivirea cea de maici pe Fiul tnu qi
Dumnezeul nostru.
MARTISEAITA
$i miercuri dimincata,la DumnezeuestcDomnul.,,

Pe Mielul qi Pistorul gi Mintuitorul lumii vizindu-L pe


Cruce, ceeace L-a niscut a zis, ldcrim6nd: Lumea se bucuri
luAnd izbivire, iar celedinliuntru ale meleard vizind ristignirea Ta, pe care pentru tofi o rabzi, Fiul qi Dumnezeul meu.
La sfirsitul Utreniei:
Rodul pAntecelui tiu, Preacurati, esteplinirea proorocilor
gi a Legii; pentru aceastape tine, de DumnezeuNiscitoare,
intru cunoqtin{5liudAndu-te, cu cucerniciete mirim.
M IERCURI

SEAI{A

$i joi dimineafa, Ia Dumnezeu estc Domnul.,.

Poarta viefii cea in{elegitoare, Preacurati, de Dumnezeu


Niscitoare, pe cei ce aleargd la tine cu credinte, izbiveqte-i

256

RUGACIUNI, RANDUIELI $I SLUJBE

din nevoi, ca sA mArim preasfenti naqterea ta, spre mAntuirea sufletelor noastre.
La sfArqitulUtreniei:
Fecioari preacurati, mAntuieqte-ne...(vezipag.255).
JOI SEARA
$i vineri dimineala. la Dumnezeueslc Domnul,..

Pe Mielul qi PEstorul qi Mdntuitorul... (vezipag.255).


La sl6rqitul Utreniei:
Rodul pAntecelui tiu... (vezipag.255).

V I N ER I S B A R A
la Dumnezeu
esteDomnul...
$i s6mbntndimineaJa,
Cel ce pentru noi Te-ai niscut din Fecioari qi rdstignire ai
rdbdat, Bunule, Care cu moartea pe moarte ai pridat qi
invierea ai aritat, ca un Dumnezeu, nu trece cu vedereape
cei ce i-ai zidit cu mAna Ta. Aratd iubirea Ta de oameni.
Milostive, primegte pe Niscitoarea de Dumnezeu, ceea ce
Te-a niscut pe Tine, care se roagi pentru noi, gi mAntuieqte,
Mintuitorul nostru, pe poporul cel deznidijduit.
La sfirqitul Utreniei:
Fecioarii preacurati, mintuieqte-ne... (vezipag.255).

3
TROPARELE
DE PESTETOAIA SAPTAMANA
LUNI
Troparul, glasul al 4-lea:

\ 7f ai-marilor Vbievozi ai ogtilor cere$ti.rugimu-vi pe


IYIvoi,
noi, nevrednicii,sI ne acoperifi pe noi, prin
rugiciunile voastre, cu acoperimintul aripilor slavei voastre celei netrupegti, pizindu-ne pe noi, cei ce cidem cu
deadinsul qi strigim: Izbivifi-ne din nevoi, ca nigte mai-mari
peste oqtile puterilor celor de sus.

MAli f r
Troparul,glasulal 2Jca:
Pomenirea dreptului cu laude, iar {ie destul i{i este
mdrturia Domnuluio Inaintemergitorule; ci te-ai aritat cu
adevirat Ei decAt proorocii mai cinstit, cI te-ai invrednicit a
boteza in repejuni pe Cel propovaduit. Drept aceea, pentru

I7 - CEASLOV

258

RUGACIUNI.I{ANDUIELI

SI,UJBE

adevir nevoindu-te,bucurAndu-te, ai binevestit qi celor din


iad pe Dumnezeu,Cel ce S-a aritat in trup, pe Cel ce a ridicat picatul lumii qi ne-a diruit noui mare mili.
M IERCUIII SI VINEITI
Troparul, glasul 1:

Mintuiegte. Doamne,poporul Tiu... (vczipag.59).


JOI
Troparul,glasulal 3-lea:

Sfinfilor Apostoli,rugafi pe milostivul Dumnezeuca si


deaiertare de picate sufletelornoastre.
Alt tropar, glasul al 4-lca:

lndreptdtor credinfei qi chip blAnde{ilor, invi{itor


infrindrii te-a aritat pe tine, turmei tale, adevirul
lucrurilor. Pentru aceastaai ciqtigat cu smereniaceleinalte,
cu sdrdcia, cele bogate. Parinte Ierarhe Nicolae, roagi pe
Hristos Dumnezeu si mintuiasci sufletelenoastre.
SAMBATA
Troparul, glasul al 2-lea:

Apostolilor, mucenicilor...(vezipag.198).
Alt tropar, glasul al 2-lea:

Pomenegte,Doamne, ca un bun... (vezipa'g.244),

CANON DE POCAINTA
CATREDOMNULNOSTRU
ilSUS HRISTOS
CintarcaI, glasulal 6-lca:
Irmos:Ajutorgi acopcritor...
Stih:Miluieqtc-mA,
Dumnczculc,
miluic$tc-m6.
A cum m5 apropii eu, pdcitosul Ei impoviratul, citre
-f1Tine. Stlpinul gi Dumnezeul meu, gi nu indriznesc si
mi uit Ia cer, num:ri ml r rog qi griiesc: Di-mi, Doamne, mai
inainte, ca si plAng faptele mele cu amar.
(), amar mie, pdcitosului, ci sunt ticilos mai mult decAt
to{i oamenii; pociin{i nu este intru mine. Ci-mi di mie.
Doamne,lacrimi, ca si pleng laptele melecu amar.

CANOANE I)E RUGACIUNI

262

Slave...,

Omule nebun qi dcalos;pentru ce-ti pierzi vremeain lene?


Gindeqte-te la via{a ta qi te intoarce citre Dumnezeu,ca sd
plAngi laptele tale cu amar.
$i acum.,.,a Niscitoarei dc Dumnczcu:

Maica lui Dumnezeu preacurati' cautA spre mine,


picdtosul, qi mi izbiveqte de la{ul vriimaqului, indreptindu-mi pe calea pociintei, ca si pleng faptele mele cu
amar.
CAntareaa 3-a:
lrmos: intdreqtc,Doamnc,pc piatra mlrturisirii Tale.'.
6nd se vor pune scaunelela judecata cea infricoqitoare,
atunci faptele futuror oamenilor se vor vidi; amar va fi

atunci dc cei pdcitoqi, cici vor fi trimigi la chinuri. Deci,aceea


qtiind,sufleteal meu, pociie$te-tede lapteletale celerele.
Drep{ii se vor bucura, iar picitoqii vor plinge; ci atunci
nimeni nu ne va putea ajuta, cI laptele noastrene vor osendi
pe noi. Drept aceea nu intarzia, ci, mai inainte de slirqit,
pociieqte-tede laptele tale cele rele.
Slavi..,,

O, vai de mine, cel mult pic6tos, care m-am spurcat cu


faptele qi cu gAndurile, neavand picituri de lacrimi de la
invArto$areainimii mele; ci acum cautd la piment' sullete al
meu, ti te poclieqtede laptelecelerele.
$i acum..., a Niscatoarci de l)umnczctt:

Iati, Doamni,, Fiul tiu ne invati spre bine; iar eu,


pdcitosul, pururea I'ug de cele bune; ci tu' ca o milostivi,
miluiegte-mi,ca sit mir pociiescdc laptelemelecelerele.

C;\N()N D !1,POCAINTA CATRE DON'INUL NOSTRL] IS. llS. 263

C-"intarca
a 4-a:
Irmos: Auzit-aproorocul..,
fi plAcutn este aici calea dezmierdirilor, dar
f\esfitatb
l-:Zamari va li ziua cea de apoi, cAnd se va dcspir{i
sufletul de trup. Dcci, pociiegte-tede acestea,sufleteal meu,
pentru impdrdfia lui Dumnezeu.
Pentru ce faci strimbitate celui sArac?D ce opreqti plata
slugilor? Pe fratele tdu nu-l iubegti; desfrinarea qi
amiriciunea iubeEti. Deci, lasi acelea,suflete al meu, gi te
pociieqte pentru impiri(ia lui Dumnezeu.
Slavir...,

Q nebune om, pani cind te vei afunda qi ca o albini vei


aduna bogi{ia ta, care degrab va pieri ca praful qi ca
cenufa?Ci caut[ mai vertosimpirifia lui Dumnezeu.
$ i a c u m . . . ,a N i s c i t o a r c i d c D u r n n c z c u :

Doamni, de DumnezeuNdscitoare, miluieqte-mi pe mine


picitosul fi md intareqtespre lapte bune qi md pizette ca sA
nu md ripeaschpe mine nepregitit moarteaceaur6ti; ci mi
povAtuieqte,
Fecioarii,la implrhfia lui Dumnezeu.
Cintarea a 5-a:
'
*

Irmos: Pc mine, cel ce mincc,..

I du-fi aminte.ticilosuleom. cd de plcate e$tirobit: cu


'-f-\minciuna, crr clevetirea,cu vrajba, cu neputinta,ca
de o fiari cumpliti. Sulleteal meu picitos, au doari rceea
ai voit?
Mi se cutremurd midularele qi cu totul sunt vinovat
privind cu ochii, auzintl cu urechilegi cu totul dindu-mh pe
mine gheenei.Sufleteal meu plcdtos,au doari aceeaai voit?

CANOANEDE RU(;ACITJNI
Slavi...,

Pe desfrinatul qi pe tilharul, care s-au pociit, i-ai primit,


Mintuitorule, iar eu cu leneapicatului m-am ingreuiat gi de
cel r:iu sunt robit. Sulleteal meu pirclios,au cloari aceeaai
voit?
$i acum,.., a Niscitoarei dc Dumnczeu:

diutitoare minunatir gi grabnici tuturor oamenilor,


Maica lui Dumnczeu,ajuti-mi mie, nevrednicului,ci sulletul meu cel picitos aceastaa voit.
C i n t ar c a a 6 - a :
Irmos: Strigat-am cu toati inima mea...

piment viafi desliinar5 am vie(uit qi sufletul Ia


f)e
,f intuneric l-am dat; dar acum, milostive Stdpine,
izbiveEte-mi de toatd robia vrdjmaqului Ei mI in{elepfeqte
ca si lac voia Ta.
Cine lace unele ca acestea,precum fac eu? precum zace
porcul in tini, aqa qi eu slujesc picatului; ci Tu, Doamne
Dumnezeule,scoate-mi din trindivirea aceastasi-mi di mie
inimi ca si lac voia T:r.
Slavi...,

gcoali-te, omule ticilos, aleargi citre Dumnezeumirturisind picatele tale, gi cazi ld,crimdndgi suspinind; iar Acela,
ca un indurat, va da fie ajutor ca sI laci voia Lui.
$i acum".., a Niscitoarei dc Dumnczcu:

Niscdtoarede Dumnezeu,Fecioarl preacuratl, pizeqtene pe noi de r:iuta(ile vrijrnaqului celui vdzut qi celui
nevizut gi primeqterug:iciunilenoastrc;i le du pe acestea
Fiului tiu, Si-midi minte ca sI fac voia ta.

CANON DTtPOCA

A CAT'REDOMNUI, NOSTRI] IS. HS. 265

CO N DAC tJL, glasul al 6lea:

' Sufleteal meu, pentrrr 6s te imbogifeqti pdcate?


in
Pentru
ce faci voia diavolului?In ce-fi pui nideidea? piriseqte pe
acestaqi te intoarce citre Dumnezr:ustr.igirnd:indurate
D o a m n em
. i l u i e q t c - m pi e m i n e .p l c i t o s u l .
ICOS

l*

GAndeqte,sullete al meu, la ceasulcel amar al morfii qi la


judecata cea inliicoqitoare a Ficdtorului Dumnezeu, ci
ingerii cei intunecafi te vor lua pe tine, suflete,qi te vor duce
in lbcul cel de vcci. lar tu, mai inaintede moarte,te pociieqte,
strigind: Miluieqte-md,Doamne,pe mine, picitosul.
Centara
a 7-a:
lrmos: GreEit-am,fdridelege am IEcut...

\1u nldnjdui. sufleteal meu, in bogn{iacea trecitoare


L\sau in adunareacea nedreapt:i,cir to:rte acesteanu
qtii cui le vei lisa, ci strigA: Miluiegte-md, Hristoase
Dumnezeule,pe mine, picitosul.

Nu nidijdui, sufleteal meu, in sinitatea trupeasci cea


trecltoare, nici in fiumusefea cea degrab trecitoare, ci vezi
cum gi cei puternici qi cei tineri mor; ci strigd: Miluiegte-mi,
HristoaseDumnezeule,pe minc, nevretlnicul.
Slavi.,.,

Adu-{i aminte, suflete al meu, de via{a cea de veci, de


impnrifia cerului cea gatiti slin{ilor, de intunericul cel osebit
qi de minia lui Dumnezeu,careesteasupracelorrrii,qi strigi:
MiluieEte-mi, HristoaseDumnezeule,pe mine, nevrednicul.
i c Dunrnczcu:
$ i a c u m . . . ,f l N i r s c i l o n r u d

. Cazi, sullete al meu, la Maica lui Dumnezeu,qi te roagi


ei, cdci este grabnic aiutitoare celor ce se pocdiesc,ca

266

CANOANEDE RUGACIUNI

sa roage pe Hristos, Dumnezeul nostru, si mi


iascd pe mine, nevrednicul.

milu-

Cflntarea a 8-a:
Irmos: Pc Care ostilc ceresti...

um nu voi plinge cind imi aduc aminte de moarte?


Ci am vizut pe fratele meu in groapi, zicind firi de
mirire qi fEri de chip. Dar ce a$tept?$i in cine nidijduiesc?
Numai in Tine, Doamnc, pe Care Te rog ca, mai inainte de
sfirqit, sa mi indreptezi.
Cu ochiul Tiu cel milostiv cauti spre mine cind voi sta
inaintea Ta qi voi li judecat, Unule, lesneIertitorule.
Binecuv6ntimpe Tatll qi peFiul qi pe Sl'intulDuh,Domnul.
Cred ci vei veni si judeci viii qi mor{ii $i to{i vor sta intru
a lor rAnduiali: bitrinii Eitinerii, conduc5torii qi supuqiilor,
domnii gi judecitorii, boga{ii qi siracii, femeile qi bdrbafii.
Oare cum mi voi afla cu atunci?Drept aceea,strig lie: Di-mi,
Doamne, mai inainte de slhrqit si mi pociiesc.
$i acum...,a Niscitoarci dc Dumnczcu:

Preacurati Niscitoare de Dumnezeu, primeqte rugiciunea .ma cea nevrednici, pizeqte-mi de moartea cea
uriti qi-mi diruieqte mai inainte de stArqitsd mi pociiesc.
C6ntareaa 9-a:
Irmos: Naqtereaceafiird de simerti,..
I cum scap la voi, ingeri, arhangheli Ei toate puterile,
-flcare stafi inaintea scaunului lui Dumnczeu: Rugati-v5
cAtre Fdcitorul vostru si lie izbivit sufletul meu de chinurile cele ve$nice.
Acum pling citre voi, sfinfilor, patriarhilor, impira{ilor
qi proorocilor, Apostolilor gi arhiereilor qi to{i aleqii lui

CANONpE POCATNTA
CATREDOMNULNOSTRUIS. HS.. 267
Hristos, ajuta(i-mi mie la judecatA, ca si se m6ntuiascji
sufletul meu de intunericul vrijmaqului.
Slavi...,

Acum ridic m6inile mele citre voi, sfin(ilor mucenici,


pustnicilor, preacuvioqilorqi to(i slin(ii, care vi rugafi cltre
Dumnezeu pentru toati lumea, ca si se mintuiasci sulletul
meu in ceasulmor{ii.
$i acum..., a Niscltoarei de Dumnezeu:
}

Maicalui Dumnezeu,ajuti-mi mie, celuice cu totul intru


tine nidijduiesc, Eiroagi pe Fiul tiu ca si mApuni p mine,
nevrednicul,de-adreaptaSa,cAndva gedeasi judeceviii qi
morfii.
Apoi: Cuvine-secu adevirat..., Ceeace eqti mai cinstiti..., Nideidea
mea cstc Tatnl... ii otpustul.

CANON DE RUGACILINE
CATRE INCBNUL PAZITOR

AL VrETrr OMULUT
Facere a lui Ioan Monahul
Cintarea I, glasulal SJea:
Irmos:Apa trecand-oca pe uscatisraeliteanul..,
Stih: Sfinte ingere, pdzitorul vie(ii mele, roagi-te lui Hristos
Dumnezeupentru mine,pdcAtosut.

De tine. phzitorul sufletuluimeu, cel neadormit,folosiI torul qi indreptltorul vie{ii mele,pe carete-amdobindit de la Dumnezeu,te laud, dumnezeiescule
inger al lui
Dumnezeu,Cel atotstipAnitor.

CANON I)Ii RUGACIUNECATRE INGERUI, PAZI'I'OI{

269

Vrind ca tofi oamenii sd semAntuiasci, Cuvinte, ai pus pe


sfin{ii ingeri indreptitori gi lumina{i povifuitori oamenilor,
care nc povl{uiesc pe noi la frica Ta.
De noaptea cea intunecati liind cuprins qi cu negura cea
deasi a patimilor fiind acoperit, cu lumina pociin(ei
lumineazi-mi, indreptltorule, lblositorule qi pizitorul meu.
Slavi.,.,

';

Potop cu tini qi intuneric de ginduri ruginoaseintru mine


izvordsc, despir{ind de la Dumnezeu mintea mea, p care
usuci-lc.ajutitorul meu.
a NAscltoarei
deDumnezeu:
$i acum,..,
Tu eqti, stipini, liniqtea gi adipostirea celor inviluifi in
marea picatelor. Pentru aceastaalerg citre a ta adipostire,
fiind inviluit cu viforul a multe feluri de patimi.
Cintareaa 3-a:
Irmos:Doamnc,
Celceai fecutcclededeasupra
eruguluiccrcsc...
p iin f n am din amestecituri de pdmAnt, de tind qi
I fdrind, pentru aceastade pimAnt m-am lipit. Ci, o,
folositorul meu, indreptitorul qi izbivitorul meu, intoarce
dorirea mea citrc cele ceregti.
Ziua qi noaptea, cu faptele mele cele rele, te amigesc, te
mihnesc qi te intdrit; dar, te rog, nu sta departe de mine, ci
ajuti-mi spre a mi indrepta.
Supus sunt grijii qi mAhnirii, cA nepocAit qi neindreptat
petrec. Pentru aceasta diruieqte-mi si mi pocdiesc cu
adevirat qi si te bucur pe tine, pizitorul meu.
Slavi...,

Cel ce vezi fa{a de nevizut a lui Dumnezeu,Care gadein


ceruri Ei Se uiti pe pimAnt cu gindul qi-l face pe el de se
cutremuri, pe Acla roagi-L si mi m6ntuiasci, sfinteingere.

270

CANOANI] DE RUGACIUNI
$i acum...,a Niscitoarci dc Dumnczeu:

Minte, cuget $i cuvant, harul lui Dumnezeuam luat, ca, pe


Stipinul cunoscand, cu lapte bune si-L cinstesc; iar cu
patimile ocdrend harul, pe Stipdnul am defiimat, stipini,
m iluieqte-mi.
glasul al 4Jea:
SEDEALNA,
Podobie: Cel ce Te-ai inil{at...

Pizitorul sufletului Ei al trupului meu, cel ales mie de la


Dumnezeu, dumnezeiesculeinger, urmand lui Dumnezeu,
treci cu vederea, preasfinte, toate greqelile sufletului mu
celui ticAlosqi ma izbiveqte de curselecelede multe feluri ale
ingelltorului gi fi milostiv pe Dumnezcul tuturor, ca si-mi
dea iertare la judecatd.
Cintarea a 4-a:
' frmos: T[ esti tiria mea. Doamnc. Tu esti bucurla mea..,

aducendu-miaminte, MAntuitorule, de infricoqitoarea judecati la care am si stau inainte qi si dau


rdspuns pentru tot lucrul gi cuvantul, nici gAndindu-mi la
moartea cea fdri de veste, sunt neindreptat; dar tu,
indrcptitorul meu, nu mi llsa pe mine.
Cu deadinsul toati rdutatea am plinit din tinere(egi n*am
incetat a te amiri pe tine, apiritorul meu, cu cuvinte qi cu
fapte fird de lege; nu te mAnia dar, ci mai agteapt5,
in{elep{indu-mi, luminAndu-mi gi intirindu-m5.
Urmind indelung-ribdirii Cuvintului lui Dumnezeu,
Care a venit ca si cheme p to{i pAcdtogiila pocnin{n qi
aqteaptA indreptare de bunivoie qi nu face sili, gi tu,
indreptitorul meu, spre mine cu indelungi-ribdare petreci.

CANON DE RUGACIUNECATRE INCT,NUT,PAZIToR

2'IT

Slavi...,
*

Departe de la Dumnezeu picatul m-a lepAdat pe mine,


netrebnicul rob; dar Stipinul meu, Iisus, m-a primit cu
milostivire gi m-a licut al Siu; iar eu, lepidand atAta har al
Lui, te scflrbescinci pe tine, ingerul lui Dumnezeu.
$i acum...,a Niscirtoarci dc f)umnczcu:

tr

Cu adevirat Domnul S-a ficut lmpirat, cu imphri(ie


car nu cade, gi, precum psalmistul griieqte, S-a imbricat
din tine, Maica lui Dumnezeu,intru preafrumoasepodoabA,
in trup sfAnt, cu care a luat moarte Dia surpat impnrifia ei.
Ci.ntarcaa 5-a:
.

Irmos: Pentru ce m-ai lepddatde la fafa Ta...

ft

De tine pAzitor cAqtigAndu-te,impreuni-petrecitor gi


I impreuni-vorbitor, sfinte ingere, pizindu-mi, cu mine
cilitorind, impreuni-locuind qi cele de mintuire inainte
pururea punindu-le, ce irtare voi lua, necunoscitor fiind?

Cu multd indriznire stAnd inaintea scaunului Atotstipanitorului qi impreund din{uind, la impiratul fhpturii roagi-te,
ajutitorul meu, si-mi dea iertare de rduti{ile mele celemulte.

Muncile gi chinurile care mA aqteapti mai inainte


vdzAndu-le qi de impietrirea, nebunia gi orbirea mea
ficindu-fi-se mild, suspini Ei te tAnguieqti Ei te intristezi,
fiind plin dc mAhnire, izblvitorul meu.
Slavi...,

Nici intr-un ceas,nici intr-o clipi sau qi mai putin decat


aceea,nu te-am lisat pe tine, pizitorul gi fEcitorul meu de
bine,sd te bucuri de mineqi si te veselegti
gi si sal(i,fiind eu
pururea stricat cu picatele.

272

CANOANE DE RUGACIUNI
$i acum...,a Nlscatoarei dc Dumnczcu:

Prunc nou S-a aritat Cel necuprins cu mintea, din tine,


ceea ce eqti cu totul firi prihani, Cel ce a pus pidurile cu
hotar Ei munfii cu aqezimAntul cunoEtin{ei,Cel ce numirii
mulfimea stelelor Ei piciturile de roui qi schimbi suflirile
vinturilor.
.

Cintarca a 6_a:
l r m o s : R u g A c i u n vi i r s c i t r c D o m n u l . . .

qi ogtindu-te imprejurul meu qi intorcind


pizindu-mi
I inapoi pornirile diavolilor qi ndvdlirile lor cele in
chipurile fiarelor, nu inceta, pdzitorul meu, pururea a le
depirta de la mine, ci pe tine te am cald folositor.
Cel ce eqti mir scump qi cu buni mireasmio nu te scerbi
de intinlciunea mea, nu te depirta de la mine pAni la sfirqit,
ci fii mie pizitor pururea nedepirtat, ci gi soarele,trecAnd
peste locurile celeintinate, nu se intineazi.
Pe cel ce a acoperit cu ape prin cuvAnt cele mai pe deasupra ale Lui, roagi-L, lblositorul meu, ca si-mi dea har a
izvori picituri izvorAtoare de lacrimi, ca prin aceleasI se
curi(easci inima mea qi si vadE pe Dumnezeu.
' Netrupeqte,
ca cel ce eqti curat qi firi de materie, stAnd
inaintea Celui curat qi firi materie, Ei cAgtigAnd multd
indriznire qi apropiere cdtre Dinsul, pe Acela roagi-L cu
deadinsul si diruiasci sufletului meu m6ntuire.
Slavi...,

infruntarea gi ruqinea si acoperefefele vriimaqilor cele


intunecate.ruqinoaseqi intinate.cind se va despir{i cletrup
sulletul meu cel smerit, qi siJ acoperi,indreptitorul meu, cu
aripile tale cele luminate qi preasfinte.

CANON DE RUGACIUNECATRE INCOITUT,


PAZITOR

273

a NiscitoareideDumnezeu:
$i acum...,
Ceeace eqti mai sfinti decit sfin{ii ingeri qi mai presusde
heruvimi qi de serafimi, mintea mea ceatAritoare pe pimint
qi de cele pdmintegti rAvnitoare,mai presus dec6t polta cea
piminteasci qi trupeascl o aratd, ridicind-o de la pimAnt
cilre dragosteacea cereascd.
glasul al 2Jea:
CONDACUL,
Podobie:Cele de sus ciutAnd...

Slujitorul lui Dumnezeu qi pizitorul meu cel prea-ales,


petrecepururea impreuni cu mine, picdtosul, izbivindu-mi
de toati facereadc r:iu a diavolilor; dar te rog, indrepteazimi la ciririle cele dumnezeieqti,silindu-mi spre via{a cea
nestricAcioasi.
Cintarea a 7-a:
lrmos: Din ludeeavcnindtinerii in Babilon,..
ul{imile cele intunecate ale tAlharilor celor nevdzu{i,
ce cad imprejur asupra mea,,care cautd si atragi qi

si ripeasci sufletul meu, nu lipsi izgonindu-le cu sabia ta


cea de foc, ca un puternic, ajutitorul meu.
CAnd va vrea sA mi judece Judecitorul si Dumnezeul
meu qi sA mi osAndeascipe mine, cel osindit de congtiinfa
mea, mai inainte de judecata aceea,nu mi uita pe mine,
povifuitorul meu.
AvAndu-rni eu trupul mami, iar tina, tatd qi {irAna,
stremoq, prin inrudirea cu acestea,la pimint neincetat
caut; ci di-mi, ajutltorul meu, ca lhrd frici si mi uit vreodati gi in sus Ia frumusefea cerului.
Ca cel ce egti liumos prin frumuse(ea dulce, plicut qi cu
minte strdlucitoare ca soarele,luminat si-mi stai inainte cu

r8 - cEASLOV

274

CANOANEDE RUGACIUNI

veselAfa(e qi cu privire lini, c6nd mi vei lua de pe pimdnt,


indreptdtorul meu.
Slavi...,

Pentru milostivirea milei $i pentru multa mu[ime a


iubirii de oameni, si mi acoperi pe mine cu acoperimintul
aripilor tale cAnd voi ie$i din trup, pizitorul meu, ca sA nu
vid fe(elecele urdte ale diavolilor,
$i acum..., a Niscitoarei de Dumnczeu:

Ceea ce esti poarti cereascdqi uql de mintuire qi scari


infelegdtoare,pe care Dumnezeu S-a pogorAt gi om S-a suit,
cu induririle tale, curati, invredniceqte-ml de impirifia
cerurilor pe mine, robul tiu.
Cintarca a 8-a:
Irmosul:

qapte ori cuptorul chinuitorul haldeilor l-a ars


T-\e
I--lnebunegte pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar
vizdndu-i pe aceqtiamintui{i de o putere mai mare, Ficitorului Ei Izbivitorului a strigat: <Tineri binecuv6nta{i-L,
preofi lAudati-L, popoare preainilfa(i-L intru to(i vecib>.
Dupd Dumnezeu pe tine te-am luat de Ia Dumnezeu
folositor, povi{uitor, ajutitor qi apirdtor, preasfinte ingere,
Pentru aceasta nu inceta, te rog, povi(uindu-mi, indreptindu-mi gi invi{indu-mi si fac cele cuviincioaseqi sd-mi
luminezi mintea pini ce mA vei inth{iga mintuit inaintea
lui Hristos.
CAnd se vor pune scaunel gi cir{ile se vor deschide qi
Cel vechi de zile va qedea qi oamenii vor fi judeca{i gi
ingerii vor sta inainte 9i pimdntul se va clitina qi toate se
vor infricoq r ti se vor cutremura, atunci arate spre mine

CANON DE RUGACIUNECA'TREINCNRUT,PAZI'TOR

215

iubirea ta de oameni gi md izbdveqtede gheeni, pe Hristos


imbl6nzindu-L.
Acum in chip nevazut mi inconjurii, ca niqte'.albine
fagurele,uritorii dc Dumnezeuqi pierzitorii diavoli, ca niqte
plisiri ripitoare, ca niqte vulpi viclene qi ca niqte mencitori
de cruzime; ca pisirile celemancitoare de start imprejurul
meu zboard; acoperi-mi, pizitorul meu, precum iqi acoperi
vulturul puii sIi.
Di-mi izvoare de lacrimi, ca se curgi neincetat din ochi
din destul, care si mA spelepe mine tot, din creqtetpAni la
picioare, ca, imbricindu-mi in haina pociin(ei, cea mai
albi decit zhpada,si intru in cimara lui Dumnezeu,pe tine
cinstindu-te, apiritorul meu.
Casi lui Hristos fiind inima mea, prin patimi viafi de
fiinfe necuvintitoare am urmat. Ci md intireqte, ajutdtorul
sufletului meu, curifeqte viafa mea, timAiaz-o qi stropeqte-o
cu miresm qi cu miruri de rugiciuni qi de curi{ie, ca si fie
iarigi casi lui Hristos cu bun miros.
BinecuvintimpeTatAlqi peFiul 9i pc SfintulDuh,Domnul.
indreptitorule, pizitorul meu, folositorul qi izbivitorul
meu, pizitorul ticilosului meu suflet, cend mi va scula din
pdmint la judecati inliicoqatorul glas al trimbifei, atunci
aproape de mine sA stai, bl6nd qi vesel, cu nidejdea mAntuirii depirtind de la mine frica.
$i acum..., a Niscdtoarei dc Dumnczeu:

Cu nemirginirea bunitdtii in dar mi miluieqte,ceeace ai


niscut Izvorul milostivirii, ci vrednic de milir sunt, dar nu
am ce si-(i aduc {ie, ci bunurile mele nicicum nu-(i trebuie,
ca una care ai zimislit ncspus pe Ddtitorul de bine qi
Mintuitorul lumii, ceeace eEtiplini de har.

276

CANOANE DE RUGACIUNI
C6ntarcaa 9-a:
Irmos: Sl seinfricosczctot auzul...
e-a dreapta sufletului meu celui ticilos si te vdd
stAnd, luminat qi blind, pe tine, ajutitorul gi tblosi-

torul meu, cand va ieqi din mine cu anevoiesufletul meu, gi


izgonind pe amarii vrijmaqi care cauti sA mi apuce.
Ca un dumnezeiescslujitor al lui Dumnezcu, care faci
vrerile Lui cele dumnezeieqti,ai multi indriznire citre
Dflnsul, sfinte ingere. Pentru aceasta,cu cilduri roagd-L
pentru mine, ca, mintuindu-mi prin tine, sd te laud lblosind
gi acoperimintul tAu.
in toati viafa mea, prin multi degerticiune trecind, de
sfArEit m-am apropiat; ci, te rog, pizitorul meu, fii mie
ajutitor qi apiritor nebiruit, cend voi trece vimile judeci{ii.
Greqelile minfii mele, riticirile, jefuirile, rnutn{ile qi
cugetelecele de rusine ale gindurilor celor necurateqi spurcate,nu inceta, ajutitorul meu, a le intoarce in ginduri bune
Si in cugeteroditoare de focul umilin{ei.
Iisuse,Unule-Niscut, Preabunule,biruieqtecu milostivirea
Ta mul{imea cea nemisurati a riutifilor mele, cu rugiciunile celedumnezeieqtiale slujitorului Tiu cel firi de trup, pe
care l-ai pus mie pizitor din pruncie. ca irn iubitor de oameni.
Slavi....

Toati nidejdea mea de mentuire, dupi Dumnezeu, spre


tine am pus-o, pdzitorul $i purtitorul meu de grijn gi
apiratorule; fi rugiciune neincetati la Dumnezeu pentru
mine, luAnd impreuni-rugitori gi ajutitori ceteleingerilor.
dt: Dumnczeu:
$i acum...,a Nirscartoarci

inalfi fruntea cregtinilor fi surpa intiritirile piginilor,


Niscitoare de Dumnezeu. mintuind nebiruiti turma ta

CANON DE RUGACIUNECATRE INCNNUT,PAZITOR

1'11

aceasta,intru care numele tdu cel mare gi mult cinstit este


liiudat gi mirit cu credinfi.
.

Stihirilc,ale aceluiaqi,
glasulal 2-lea:
podobie: CasaEl.ratutui...

ingere aI lui Dumnezeu, cel ce stai firi mijlocire inaintea


Sfintei Treimi, nu inceta a te ruga pentru mine, robul tiu.

Ca unul care ai luat tirie de la Dumnezeu a pizi sufletul


meu, nu inceta, cu acoperimAntul aripilor tale, a-l acoperi
pe el pururea.
Har fie lui Iisus, Cel ce te-a dat pe tine mie, mare pizitor
sufletului meu $i armi asupra vrdjmaqilor mei, de
Dumnezeu cinstitule inger,
invredniceqte-mi qi pe mine si dobAndescimpirifia cea
de sus a lui Dumnezeu,ca impreuni cu tine si cant cAntarea
Slintei Treimi.
Slavi..,,

A doua lumini tu eqti,dupi Dumnezeu,o, pizitorul meul


nu inceta a-mi ajuta ca si vdd Ei eu lumina D-umnezeiriicea
in trei striluciri.
$i acum...,a Niscitoarei dc Dumnczeu:

StepAnalngerilor qi a oamenilor,Niscitoare de Dumnezeu,


nu inceta a ruga, Fecioari, pe Fiul tiu pentru mine, robul tiu.
Rugiciune
citre sfintul inger pdzitor

Q finte ingere, cel ce stai inaintea pitimaqutui


L)meu suflet $i al vie{ii mele celei ticiloase, nu
mi ldsa pe mine, pdcitosul, nici nu te depirta de
mine pentru neinfrinarea mea. Nu da loc diavolului

CANOANEDE RUGACIUNI

celui viclean, ca si-mi stipfineasci cu silnicie acest


trup muritor. Intireqte mena mea cea slabi qi neputincioasi gi mi indrepteazi la cale? mantuirii. Aqa,
sfinte ingere al lui Dumnezeu, pizitorul qi acoperitorul sufletului qi al trupului meu celui ticilos,
iartl-mi toate cu cite te-am sc6rbit in toate zilele
vie{ii mele qi orice am grc$it in accasti zi. Acoperi-md in aceasti noapte qi mi pizeqte de toati
ispita celui potriynic, ca si nu minii cu nici un picat
pe Dumnezeu;Site roage pentru mine citre Domnul,
ca si md intireasci intru liica Sa si vrcdnic si mi
arate pe mine, robul Siu, bundtifii Sale.Amin.

ft

h
w
CANON DE RUGACILINE
CATRE PUTERILE CERE$TI

$I CATRE TOTI SFINTII


Cintarea I, glasul al 3-lea:
Irmos: Pe Faraon,careera purtat in car.,,
uvinte cel firi de inceput, pentu sfin(itele rugiciuni
ale Heruvimilor, Serafimilor, ale Stipiniilor, Scaune-

Ior, ale Puterilor cclor dumnezeiegti,ale ingerilor, Arhanghclilor, ale Cipeteniilor qi Domniilor, diruieqte-ne milele
Tale cele mari, ca un iubitor de oameni.
Ajutd-mi, inaintemcrg6torule al Domnului, rugind pe
H r i s t o s ; q i v o i , c e a t a p r o o r o c i l o r ,a d u n a r e aA p o s t o l i l o r ,

280

CANOANEDE RUGACIUNI

multimea mucenicilor,rugati pe Stipflnul tuturor si mi


mintuiasci pe mine,cel cuprinsde multe picate.
Slavi..,,

D umnezeieEtilorfemei care bine a{i pdtimit qi a(i postit,


soborul arhiereilor, cuvioqilor qi drepfilor, cinstifilor sfin{ilor
mucenici, ruga{i-vi ca sA dobandim buniti{ile cele v$nice,
cei ce cu credinfd vi fericim.
NAscetoarei
deDumnezeu:
$i acum...,a
M intea mea fiind robitA de dezmierdirile trupeqti, cu
totul o izbivegte, stipini, ceeace eEtiuna buni, qi credincios
mai adevirat prin fapte bune mi aratd Fiului tiu, ca dupi
datorie si te miresc.
'

CArtareaa 3-a:

Irmos: Cel ce ai intirit

din inceput cerurile...

D ogu-m5,Serafimi"Stipdnii, Heruvimi,izbnvifi-mi de
-L\smintelile vrijmaqilor; voi, Domnii,Cipetenii,Scaune
qi Arhangheli, impreuni cu tofi Ingerii, ruga{i pe Izbivitorul
pentru mine, picitosul.
i naintemergitorule, roagi pe Hristos si dobindesc viafa
cea fAcitoare de bine mie pururea; proorocilor gi cetele
mucenicilor, ale Sfinfilor Apostoli, ale arhiereilor Ei ale
cuvio$ilor qi ale sfin{ilor mucenici, care v-afi sivirqit prin
sAnge,rugafi-vi pentru mine, picitosul.
Slavi...,

Feniei care vitejeqtea{i pntimit $i luminat aJipostit qi pe


vrejmaqull-a(i biruit, rugati-vi si lim Ei noi pirtaqi acelei
desfitdri gi miiriri nesfirqitede carevoi v-a{i invrednicit.

CANON DE RUGACIUNE CATRE PUTERII,N CERE$TI

281

$i acum...,a Niscitoarei dc Dumnozcu:

De Dumnezeu diruiti, Curati Fecioari, roagi-te impreunl


cu cetele cele de sus,cu to{i infelep{ii Apostoli, cu sfinfii mucenici qi cu proorocii, ca si luim dcsivirqit dezlegarede picate.
Cintarez n 4-a:
Irmos: Tir egtitiria mea,Doamne..

t
F

ezi, Ilristoase, si nu mA heci cu vederea, rogu-mi, pe


mine cel cuprins de toate pecatele, ci, cu rugiciunile

tuturor sfinfilor Tii ingeri, cu ale mucenicilor qi cu ale


Apostolilor Tii, miluieqte-mi $i mi rnAntuieqteqi moEtean
impnrnfiei Tale mi aratd,,ca un milostiv.
Propoviduitorule al lui Hristos, inaintemergitorule,
aprinde acum ficlia cea stinsi a inimii mele, cel ce ai fost
luminitor Soarelui celui infelegdtor,qi te roagi, impreuni cu
proorocii qi cu to(i sfinfii, sd trec in caldd pociin{d aceasti
viafi trecitoare.
Slavi...,

Striluceqte-mi lumina poceinfei, Iubitorule de oameni,


Iisuse, qi mi invredniceqte sA dobindesc mdntuirea, cu
mijlocirile celor ce au slujit fie intru credinti, ale sfintelor
femei, ale ierarhilor gi ale mucenicilor Tii, ale propoviduitorilor, ale Apostolilor qi ale sfin{ilor mucenici.
$i acum,..,a Niscitoarei de Dumnezeu:

Ceea ce singuri ai niscut pe Dumnezeuintrupat, ceeace


eqticu totul slhnti, pe Acela roagi-L si ne mintuiasci pe tofi
in ziua cea infricogltoare gi si ne izbiveasci de chinuri gi si
ne invredniceasci de via{a qi de lumina cea veqnic5,impreuni qi cu cei ce bine I-au slujit.

CANOANEDE RUGACIUNI

282
.

Cantareaa 5-a:
Irmos: Pentru ce m-ai lcpedat de la fata Ta...

uterile cele in{elegitoare Te roagd acum, Milostive


Doamne, Stipiniile, Scaunele, Serafimii qi Domniile'

ingerii impreuni cu Arhanghelii qi cu Capeteniile: Fii


milostiv poporului Tnu qi-l mantuieEte,ca un indurat.
Fericite inaintemergitorule' cel ce ai petrecut via{i striini
singuraticS, li-mi striin de tot chinul, rugAnd pe lisus,
Iubitorul de oameni,impreuni cu dumnezeieqtiiprooroci, cu
Apostolii, cu ierarhii qi cu stintele oqti ale mucenicilor.
Slavi..,,

Cel ce ai luminat pe ierarhii Tni gi pe sfin{ii mucenici,


Doamneoqi ai mirit dumnezeiascaadunare a cinstitelor
femei,carevitejeqteau pitimit, pentru rugiciunile acestora
miluie$te-mi,Cel ce gtii toate gregelilemele cele lira de
numar.
$i acum..,,a Niscltoarci de Dumnezeu:

PreasfAnti Fecioari, care ai ndscut pe Cuvintulo Cel cu


totul sfAnt, izgoneqtetoati mAhnirea qi intristarea sufletului
meu qi indeamni gindul meu si faci lucruri dumnezeieqti,
ca sA te miresc cu credintd qi cu dragoste.
Cintarea a 6-a:
Mentuitorule...
Irmos: CurAtc9tc-me,

acolo,
Heruvimi, Scaune, Domnii, ingeri, Arhangheli,
Cipetenii $i Puteri, ruga(i pe Stipinul a toati fiptura.
a sA mA izbdveasci de chinul

cel gitit

C u cetele Apostolitor fi cu ottile mucenicilor, Inaintemergatorule, propoviduitorule al lui Hristos, roagi pe Iisus,

CANON DE RUGACIUNNC]ATREPUTEIIII,E CERES'II

283

Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, ca sd aflim mili in


ceasuljudecifii.
Slavi...,

S fdnti Mucenifi Tecla, ceea ce eqti inteia dintre femeile


care tare au pitimit, imprcuni cu acelea,roaga pe milostivul
Dumnezeu, ca si ne izbivim de intunericul patimilor $i de
ispitelecelede mulle lt'luri.
$i acum...,aNiscirtoarei dc Dumnezcu:

f
3

Pe tine, stApeni, ceea ce egti de Dumnezeu diruiti, te


liudim credincioqii,ci ai niscut cu trup pe Dumnezeul cel
liudat, pe Care roag5-L, cea ce eqti neintinati, sI mentuiasci {ara aceastaqi poporul ei in pace.
Cantarea
a 7-a:
ruqinat'..
focul's-a
Irmos:Decoborirealui Dumnezeu
f, iind voi a doua lumini din Lumina cea dintii, sfinfilor
I ingeri. cu impirtlLqirea cea netrupeasci qi preabogati
afi strilucit. Pentru aceastastrig: Lumina{i mintea mea cea
pururea intunecati cu patimile viefii.
Ceata cea fericiti a Apostolilor, a mucenicilor $i a sfin{ilor
prooroci, a ierarhilor qi a cuvioqilor,impreuni cu fericitul
inaintemergitor, Te roagi, Iubitorule de oameni, sA trci cu
vederea greqelile noastre ale tuturor, care strigdm Tie:
BinecuvAntat eqti,Dumnezeul pirinfilor noqtri.
Slavi...,

Schimbi durerea sufletului meu, Hristoase,Similuie$tepentru mijlocirile sfinfilor mucenici, ale ierarhilor Si ale cuviotilor
Tii, gi sa nu mi ruginezicind voi sta inaintea scaunuluiTau,
ci binecuvdntat eSti,Dumnezeul pirin{ilor noqtri.

284

CANOANE DE RUGACIUNI
$i acum,..,a Nescitoari dc Dumnezcu:

Ca un scaunin chip de foc por(i pe tmpiratul fdpturii, pe


Care roagi-L, Fecioard,impreund cu fericitele qi sfintele
femei,sii mi invredniceascd
de impdrn{iaSa pe mine,cel ce
cu credinfi miresc ajutorul tdu.
Cintareaa 8-a:
lrmosul:
e tapte ori chinuitorul haldeilor cuptorul l-a ars
netrunegte, pentru cinstitorii de Dumnezeul dar,
<<vizindu-i pe ace$tia mintui{i de o putere mai mare,
Ficitorului qi Izbdvitorului a strigat: Tineri binecuvAnta{i-L, preo{i liudafi-L, popoare preainnl{a(i-L intru to{i
vecii>.
O, Heruvimi, cei in chipul fbcului, Serafimi, cei cu multe
aripi, Scaune, Stipinii qi Capetenii, ingeri Ei tofi
Arhanghelii Eisfinfite Domnii, rugdfi-vi, impreuni cu inaintemergdtorul, cu proorocii, cu Apostolii, cu ierarhii, cu
cuvioqii gi cu to{i drepfii, ca sA ne miluiascd pe noi.
Da{i-ne ajutor, Sfinfilor Apostoli: Petre, Pavele, Iacobe,
Bartolomee, Toma, Filipe, Andrei, Marcu impreuni cu
Luca, Ioane, iubitul lui Hristos, Simone qi luda, cel cu totul
fericit, qi marele Matia, fiind noi biruifi de ispitele
inqelitorului qi rntncifi.
Binecuventimpc Tatil qi peFiul qi pe Sfintul Duh,Domnul.
$tefane,incepitorul mucenicilor, cel ce ai fost mai luminat decat razele soarelui, roagi-te impreuni cu aceqtiasd ne
lumindm tofi gi si scipim de toati negura picatului noi, cei
ce strigim StipAnului: Preofi binecuvinta(i, popoare
preaineltafi pe Domnul intru tofi vecii.

t
*,

CANONDE RUGACIUNE CATRE PUTERII,I, CERE$TI

285

$i acum.,.,a Niscitoarci dc Dumnozcu:

Fd si urmez, ceeace eEticu totul curati, celor ce cu cuviinfd au viefuit cu via{i imbuniti(iti, rinind pe vrijmagii cei
ce mi mihnesc fird de mila qi mi supirir neincetat,
trigindu-mi la patimile celetrupeqti, ca, bucurAndu-mh,si
strig: Popoare,preainilfa{i pe Hristos in veci.
Cd.ntareaa 9-a:
.

Irmosul:

piimintatu-s-a de aceasta cerul, qi marginile piimAntului s-au minunat, ci Dumnezeu S-a ardtat oamenilor

(trupeqte qi pAntecele tiu s-a ficut mai desfitat decit


cerurile. Pentru aceasta,p tine, Nisciitoare de Dumnezeu,
Incepitoriile cetelor ingeregti qi omeneqtite miresc>>.

^ O, dumnezeieEtiStdp6niio Heruvimi, Serafimi, Domnii,


lngeri, Scaune, toate Cipeteniile qi preamirite Puteri qi
Sfinfilor Arhangheli, facefi rugiciune la Dumnezerr ca,
bine vie{uind, si dobAndim mflntuire si si ne izbivim de
nevoi.
tnaintemergitorule, ca unul care ai fost prooroc mai ales,
impreuni cu to{i proorocii, invredniceEte-netuturor
buniti{ilor gi pe noi, cei ingreuiafi de patimi qi pururea
cuprinqi de ispitele celui viclean gi de ingeliciunile vie{ii, ca
sii vd cinstim cu credinJd.
Slavi..,,

Dumnezeiegti,cu totul mari{i, cei doisprezeceApostoli,


impreund cu to{i mucenicii, cu preo{ii qi cu sfin(ii mucenici
gi cu ferici(ii gi dumnezeieqtiiprooroci, cuvioase Ei drepte
femei, care tare afi pitimit, facefi rugiciuni pentru noi cdtre
Iubitorul de oameni.

286

CANOANEDE RUGACIUNI
$i acum,,.,a Niscitoarei dc Dumnczcu:

Fecioari, ceeace esti iubitoare de bine, roagi pe Fiul tiiu


cel bun qi Domnul, ca sAtimiduiascA qi sii mAntuiasci sufletul meu cel slab gi necijit pururea de asuprelile balaurului
celui stricitor de suflet qi si-l l'ericeasclimpreuni cu toate
inil{irile celepurtdtoare de luminS.
Sl'ArgitulCanonului cltre Putcrilc ccrcqti qi cntrc toji slin{ii.

RANDUIALA

sFrNTEriUpAnrA$IRI

RANDUIALA

sFrNTEr
iUpenra$nr
Urmind a ne lmpirtiqi cu Preacuratele Taine, dupi slujba obirnuiti
de seari, sc face inceputul qi sc zic: ImpI rratc "ci"r"..., Sfint"
I)umnezcule...,Preaslh.ntlTrcimc..., TatAI nostl.u...Prcotul: Ci a Ta
cstc impilrIfia... Apoi sc zice:Doamnc, miluic:1tc(dc 12 ori),Vcnifi sit nc
i n c h i n i m . . . ( d c l r c i o r i ) . P s a t m u l5 0 ( p a g . l 2 ) ; i i n c t a r i

Canonul
CantareaI, glasul al 2Jea:
Irmos: Veniti, popoar,si cAntim,.,

Stih: Inimi curate zidefte intru minc, Dumnezcule,qi duh drept


innoieqtcintru ccledinliuntru alc melc.
a vie{ii celei veqnice sd-mi fie mie Trupul Tiu cel
[6ine
I sl6nt, Milostive Doamne, qi scump S6ngele Tiu, gi
timdduire durerilor celor de multe feluri.

I9 - CEASLOV

Stih: Nu ml lcpida dc la fata Ta ;i Duhut Tnu ccl Sfi.nt nu-L lua dc


la mine.
StipAne, pe mine, nevrednicul' se
invrednicegte-mi,
mininc Trupul Tiu cel preacurat;i sA beau Sdngele'l'iu cel
preascump, cu credin{I ti cu dragoste.
Slava...,

tntinat fiind cu lucruri netrebnice eu, ticilosul, nu sunt


vrednic sA me impArtiqesc cu preacuratul Tau Trup gi cu
dumnezeiesculTiu Sdnge, Hristoase; ci fi-mi vrednic de
aceasta.
$i acum.,,,a NAscitoarei dc Dumnezeu:

DumnezeiasciMireasi, ceeace e$ti buni qi binecuvAntatd'


care ai odrislit Spicul cel nearat qi de mintuire lumii, invredniceqte-mi ca, mancendu-Lpe Acesta,si mi mdntuiesc.
Cintareaa 3-a:
intirindu-mi...
Irmos:PepiatracrcdinJci
Hristoase, picituri de lacrimi, care si-mi
FIA-mi,
lJcurdleascd necuri{ia inimii mele, ca, fiind curefit' in
cuget curat, cu credintA gi cu frici si vin, Stdpine' spre
impirtigirea Darurilor Tale.
Spr iertarea picatelor si-mi fie mie Preacuratul Tiu
Trup qi dumnezeiesculT6u Singe, qi spre impirtiqirea cu
Duhul Sfint, gi spre via(a de veci, Iubitorule de oameni, qi
spre indepErtarea durerilor ii a necazurilor.
Slavi..,,

Doamne, invrednicegte-ma sA mA impirtiqesc firi de


osendd cu Preacurat Trupul Tiu qi cu scumpul Tiu Singe,
si si sldvescbundtateaTa.

nANnurAl'r, sFrNTEtIMPARTA
$i acum,..,a Niscitoarei de Dumnczcu:

Preacurat5, ceea ce eqti masii a Piinii Vietii. Care S-a


pogorit de sus, pentru milh, gi a diruit lumii via{i noui,
invredniceqte-mi acum qi pe mine, nevrednicul, si gust cu
frici din Acesta Ei si fiu viu.
Doamne,miluieqte(detrei ori).
glasul al 8-lca:
SEDEALNA,

Foc Ai lumini si-mi fie mie, primirea Preacuratelor qi de


viafii ficitoarelor Tale Taine, M6ntuitorule, arzAnd neghina
picatelor gi luminAndu-md peste tot, spre cuvintarea de
Dumnezeu cea adevirati; ci nu voi da inseliciunii
vrijmaqului celesfinte, nici itri voi da sirutare ingeiitoare, ci
ca desfrenata, cizind, inaintea Ta, qi ca tAlharul, mirturisindu-mi, strig cdtre Tine: Pomene$te-mi,Doamne, cAnd
vei veni intru impdrdfia Ta.
Centarea
a 4-a:
Irmos:Venit-aidin Fecioari...
intrupAndu-Te, Mult-milostive, voit-ai a Te da spre
junghiere, ca un miel, pentru pAcatelenoastre.pentru aceasta mA rog tie si curi(eqti gi picatele mele.
Tdmdduiegte rinile sufletului meu, Doamne, qi md
sfin{egtetot gi mi invrednicegteoStlpine, si fiu pirtag dumnezeieqtiiTale Cine celei de taini eu. ticilosul.
ShvA...,

Sil stdm tofi cu frici $i cu cutremur, finAnd ochii inimii in


sus qi strigdnd citre MAntuitorul: intireqte-ne qi ne
infelep(egte,Milostive Doamne,intru liica Ta.

292

RANDUIALA SFINTEIiMPARTA$TRI

a NiscitoareideDumnezeu:
$i acum...,
Fi qi mie milostiv pe Cel pe Care L-ai purtat in pintecele
tiu, stipAn6, qi mA pdzette pe mine, robul tdu, neintinat qi
fEri de prihani, ca, primind in liuntrul meu Mirgiritarul
cel duhovnicesc,si mi sfin(esc.

Drecum ai zis mai inainte, Hristoase,fii acum cu smeI ritul robul TAU gi petrece intru mineo precum ai
figdduit, cA iati, mininc Trupul Tiu cel dumnezeiescqi
beau SAngeleTiu.
Cuvinte al lui Dumnezeu qi Dumnezeule, cerbunele
Trupului Tiu si-mi lie mie, intunecatului, spre luminare, qi
SAngeleTiu, spre curi{irea intinatului meu suflet.
Slav1...

AvAnd suflet intinat qi buze necurate,nu cutez se me


apropii de Tine, Hristoase,qi sAprimescTrupul Tiu; ci fEmi vrednicde aceasta.
a NAscitoarei
deDumnezeu:
$i acum.,,,
Marie, Maica lui Dumnezeu, care esti silaq scump al
bunei miresme, cu rugiciunile tale f6-mi vas ales pentru a
mi impirtiqi cu Sfintele Taine ale Fiului tiu.
Ciltarea a 6-a:
Irmos: intru adincul Picatelor..,
gi sufletul. inima qi trupul sfin{eqte-mi-le,
l\ 71 intea
LVlMintuitorule,
fi mI invrednicegte firi de osAndi,
mi
apropii
StipAne, sI
de inliicoqitoarele Tale Taine.

nanntrrlLa sFlNTEr
innpAnrAsrm

293

Ca, instrdin6ndu-mi de patimi, si arn adiuqirea harului


Tiu qi intirirea vietii, prin impirtiqirea cu Stint.le Tule
Taine, Hristoase.
Slavi...,

Cu fricd gi cu cutremur si ne apropiem tofi de dum_


nezeieftileTaine ale lui Hristos qi si primim adevdratulgi
sfintul Lui Trup qi adeviratul,sf6ntulgi scumpulLui Singe.
$i acum..,,a Niscitoarci dc Dumnezeu:

Dumnezeule,Cuv6ntulIui Dumnezeucel Sfint, slinfe$te_


mE acum cu totul pe mine, cel ce vin citre dumnezeiestile
TaleTaine,pentru rugiciunile SfinteiMaicii Tale.
Apoi: Doamnc, miluicqtc (dc 3 ori). Slavn..., acum... I)upi aceasta
$i
coNDAcUL,glasul al 2_lea:
Podobie: Cele de sus...

3
i

Si nu mii treci cu vederea, Hristoase, pe mine, cel ce


primesc P6inea, adici Trupul Tiu, qi dumnezeiesculTiu
Singe qi ma implrtiqesc cu preacuratele gi inliicositoarele
Tale Taine, Stdpine; sd nu-mi lie mie, ticdlosuiui, spre
osandA,ci spre via{a veqnici Ei f5ri de moarte.
Cdntareaa 7-a:
Irmos: Chipului celuide aur...

Jmpirtiqirea nemuritoarelor Tale Taine,Hristoase,si_mi


Ifie mie acum izvor de bunithfi, lumini, viafi, nepitimire
qi solire spre adiugirea Ei inmulfirea dumnezeiestii Tale
bunitifi, ca sd Te sldvescpe Tine, Cel ce singur eqti bun.
IzbiveEte-mi de patimi, de vrijmaqi, de nevoi qi de tot
necazul, pe mine, cel ce mi apropii acum cu cutremur, cu
dragoste qi cu sfiald, Iubitorule de oameni, de.fainele Tale

294

nANlurALl sFIN'rErirrpAnrAstRr

celenemuritoare qi dumnezeieqti,qi-li cAnt tie: BinecuvAntat egti,Doamne, Dumnezeul pirin(ilor nogtri.


Slavi...,

Suflete al meu ticilos, suflete pitima$, spiimanteazi-te


vizend preaslivitele Taine; licrimeazd suspinend Ei,
bdtindu-te in piept, strigA ti zi: Doamne, curdteqte-mi pe
mine, desfrAnatul.
a NiscitoareideDumnezcu:
$i acum,..,
Ceea ce ai niscut pe Mantuitorul Hristos mai presus de
minte, de Dumnezeu diruiti, {ie, celei curate, md rog acum
eu, robul tiu cel necurat: Pe mine, cel ce voiesc sA mi
apropii acum de TainelecelePreacurate,curiteEte-mAintru
totul de intiniciunea trupului qi a sufletului.
Ci.ntarca a 8-a:
Irmos: Pe cel ce in cuptorul cel cu foc...
qi Sfinteloi Tale Taine,
ereqtilor, infricogitoarelor
Hristoase, si Cinei Tale celei dumnezeieEti Si de tainA

$i pe mine, cel dezniddjduit, acum pirtaf a fi mi invredniceqte,Dumnezeule,MAntuitorul meu.


Citre a Ta milostivire alergind, Bunule, cu frice strig
citre Tine: Petrece intru mine, Mintuitorule, qi eu intru
Tine, precum ai zis; ci iati, indriznind spre mila Ta,
minAnc Trupul Tiu gi beau Singele Tiiu.
Binecuvintim pc Tatelqi peFiul qi pe Sfintul Duh,Domnul,
Mi cutremur, primind focul, si nu mi aprind ca ceara $i
ca iarba. O, infricoqitoare Taini! O, milostivire a lui
Dumnezeu! Cum eu, tini fiind, mi impirtaqesc cu dumnezeiesculTrup gi SAngegi mi fac firi stricdciune.

RANDUIALA SFINTEI IMPARTASIRI

295

a NiscitoareideDumnczcu:
$i acum...,
Cu adevirat, Maica lui Dumnezeu, in pSnteceletiu S-a
copt Painea cea dumnezeiascda Vietii, pdzind nevitimat
pinteccle tdu cel nevinovat.Pentru aceastate lludim pe tine
ca pe hrinitoarea noastri, intru tofi vecii.
CAntareaa 9-a:
Irmos: Fiul Perintclui celui fird de inceput...
pentru
f,! un este Domnul, gusta{i qi vede{i' ci de demult
-Ulnoi. precum suntem noi fdcdndu-Se, ti o dati pe Sine
Pirintelui Siu ca jertfi aducdndu-Se, pururea Se junghie,

sfinfindpe cei ce seimpirtiscsc cu Densul'


Cu sufletul gi cu trupul sA mA sfintesc,Stipine, si mi
luminez, se mA mAntuiesc,sn-Ji fiu fie locag prin
implrtagirea Sfintelor Taine, avindu-Te pe Tine locuitor
intru mine, impreuni cu Tatil qi cu Duhul, Fdcitorule de
bine,Mult-milostive.
Slavi...,

Ca focul qi ca lumina si-mi fie mie Trupul qi S6ngeleTiu


cel scump, Mintuitorul Meu, arzAnd materia picatului qi
mistuind spinii patimilor qi luminindu-mA tot pe mine, cel
c mi inchin Dumnezeirii Tale.
deDumnezeu:
$i acum...,a Ndscitoarei

Dumnezeu S-a intrupat din sAngiurile tale cele curate.


Pentru aceastate laudi pe tine' stIpAtri, tot neamul gi te
mireqte multimea ingerilor, cA prin tine au vdzut pe Cel ce
stipineqte toate luind fiin(i omeneasci.
$i indati: Cuvine-sccu adeveratsi tc lcricim...,Sfintc I)umnezeulc'..,
Preasf6.ntiTreime...'Tatdl nostru... Troparul zilci sau al praznicului, dc
cste praznic impirltcsc, sau al slintului' Doamnc, miluiegtc (dc 40 dc
ori) qi rugiciunile Paveccrnitei,adici: Nepltati, neintinatA"., $i ne de

nANlur,u,A SFINTET
inrpAnrAsrnr
noui, Stlpine... Apoi troparcle: Miluieqte.,:ne
pe noi, Doamnc,
miluieftc-ncpe noi...,Slavd...,
pc noi...,$i acum...,
Doamnc,miluicgtc-ne
Uqamilostiviriideschidc-o
noui,..
Iar a doua zi, dupi slujba cea obignuiti a Ceasurilor,se facc
inceputulpi sezice:implrate ceresc.,.,
SfintcDumnezeule...,
Preasfinti
Tleirne...,Tatil nostru...Prcotul: Ci a Ta esteimpnratia.,.,Doamnc,
miluieqte(dc 12 ori), Slavn...,$i acum...,Venifi si nc inchinim.,.(de 3
ori), dupi caresecitcscaccqtipsalmi:

Psalmul 22

J-)omnul mI pagtegi nimic nu-mi va lipsi. La loc


LJ cu pdsune,acolo m-a snliqluit; la apa odihnei
m-a hrinit. Sufletul meu l-a intors, povituitu-m-a
pe ciile dreptifii, pentru numele Lui. Ci de voi qi
umbla in mijlocul umbrei morfii, nu mA voi teme de
rele; cA Ttr cu mine eqti. Toiagul Tnu qi varga Ta,
acesteam-au mangeiat. Gdtit-ai masi inaintea mea,
impotriva celor ce mi necdjesc;uns-aicu untdelemn
capul meu gi paharul Tiu este addpindu-md ca un
puternic. $i mila Ta mi va povdtui in toate zilele
vie{ii mele, ca sI locuiesc in casa Domnului, intru
lungime de zile.
Psalmul23
[ | Domnului este pim6ntul qi plinirea lui,
.f-\lumea qi tofi cei ce locuiesc in ea. Acesta pe
miri l-a intemeiat pe el Ei pe r6uri l-a aqezatpe el.
Cine se va sui in muntele Domnului qi cine va sta in
locul cel sfint al Lui? Cel nevinovat cu miinile gi
curat cu inima, care n-a luat in deqertsufletulsiu Si
nu s-ajurat cu vicleEugaproapeluisdu.Acestava lua

NANouT..\T,.q,
SFINTEI IMPARTASIRI

binecuvflntare de la Domnul qi milostivire de la


Dumnezeu, Mintuitorul seu. Acesta este neamul
celor ce-L cauti pe Domnul, al celor ce caute fata
Dumnezeului lui lacob. Ridicafi, cipetenii, porfile
voastre qi vi ridica{i porfile cele ve;nice qi va intra
Impiratul slavei.Cine esteAcestaImpiratul slavei?
Domnul cel tare qi puternic, Domnul cel tare in
rdzboi. Ridicafi, cdpetenii,porfile voastre qi vi ridicafi porfile cele veqniceqi va intra impiratul slavei.
Cine esteAcesta impiratul slavei? Domnul puteriIor, Acesta esteImpiratul slayei.
Psalmul 115

pentru aceeaam griit. iar eu m-am


/^lrezut-am,
\-zsmerit foarte. Eu am zis intru uimirea mea:
Tot omul este mincinos. Ce voi rdspldti Domnului
pentru toate cite mi-a dat mie? Paharul m6ntuirii
voi lua gi numele Domului yoi chema. Fnglduin{ele
mele le voi plini Domnului, inaintea a tot poporului
Siu. Scumpi este inaintea Domnului moartea
cuviofilor Lui. O, Doamne, eu sunt robul Tiu, eu
sunt robul Tiu qi fiul roabei Tale; rupt-ai legiturile
mele. tie-Ji voi jertfi jertfn de laudi qi numele
Domnului voi chema.Fignduin{ele mele le voi plini
Domnului, inaintea a tot poporului Lui, in curfile
casei Domnului, in mijlocul tiu, Ierusalime.
Slavi...,$i acum...,Aliluia... (de trei ori) qi trei metanii.

298

nANrourA,L.A.
SFINTETiMpARTAsrRt
Apoi acesteTroparc, glasul al 6Jca:

Firidelegile mel trece-le cu vedera,Doamne, Cel ce Te-ai


niscut din Fecioari, qi curifeqte inima mea, ficind-o biserici a Preacuratului Tau Trup gi SAngeqi nu mi lepida pe
mine de la fa[a Ta, Cel ce ai nemisurati mare mili.
Slavh,..,

Spre impirtiqirea Sfintelor Tale Taine cum voi indrizni


eu, nevrednicul? Cn de voi cutezasi mi apropii de Tine laolalti cu cei vrednici, haina mi videqte cA nu estede cini, qi
osandAvoi pricinui prea picitosului meu suflet; ci curifeEte,
Doamne, necurifia sulletului meu gi me mintuieEte, ca un
iubitor de oameni.
$i acum.,,
. Multe sunt muUimile greqelilormele,Nisclitoare de Dumnezeu. La tine am scipat, curatS, mintuire trebuindu-mi.
Cerceteazi neputinciosul meu sul'letEi te roagi Fiului tiu qi
Dumnezeului nostru sd-mi dlruiasci iertare de relele ce am
ficut, ceeace eEtiuna binecuvintatd.
Iar in Sf6nta ti Marca Joi, se zice acesta:

Cind mnrifii ucenici, la spilarea Cinei s-au Iuminat,


atunci Iuda cel rAu credincios, cu iubirea de argint
bolnivindu-se, s-a intunecat qi judecitorilor celor ftri de
legepe Tine, Judecitorul cel drept, Te-a dat. Vezi, iubitorule
de avu(ii, p cel ce pentru acesteasp6nzurare gi-a agonisit;
fugi de sufletul nesi{ios, care a indriznit unele ca acestea
asupra Inv5{itorului. Cel ce eqti spre toti bun, Doamne,
'fie.
slavi
Apoi: Dexmls, miluieqte (dc 40 dc ori) qi mctrnii, cete vom
putea.

RANDUIALA SFINTEI iMPARTASIRI

299

Rugiciunile inainte
de dumnezeiascaimpirtdqire
Dupe aceasta,zicAnd acestestihuri, si fim cu luarc aminte spre
indrcptarea noastri:

Trupul StipAnului vrAnd si-L primeqti spre hrani,


Fii cu fricd sA nu te ^rzi, ca foc este;
SAngeleLui vrind si-L bei spre-mpdrtiqire,
Mergi 9i cu cei ce te-au mAhnit te impacd,
$i aqaindriizneqtede ia hrana sfAnti.
Vr6nd si te-mpirtdgeqti cu Jertfa de Taini,
Cu al StipAnului Trup ficitor de viafi,
intru acestchip t roagA cu cutremur:
.

Rugiciunea intAi,
a Sfhntului Vasile cel Mare

, umnezeul
Q t d p 6 n e D o a m n e ,I i s u s eH r i s t o a s e D
L)nostru, Cel ce eqti izvorul viefii Ei al nemuririi,
Ficitorul a toati ffiptura v5'zuti gi nevdzutl, Fiul
Tatilui celui IbrI de inceput, Cel ce eqti impreundveqnic cu Densul qi impreuni frri de inceput, Care
pentru multa bunitate, in zilele cele din urmi, ai
purtat Trup qi Te-ai ristignit qi Te-ai jertfit pentru
noi, cei nemulfumitori qi nerecunoscitori, qi cu
Singele Tiu a^iinnoit firea noastri cea stricat,i prin
picat, Insu{i Impirate, Cel ce e$ti lhrd de moarte,
primeste gi pociinfa mea, a picdtnsului, qi pleaci
urechea Ta citre mine qi ascultd graiurile mele, ci
am greqit,Doamne;greEit-amla cer EiinainteaTa qi
'fale.
nu sunt vrednic a ciuta spre iniltimea slavei

RANDUIALA SFINTEI IMPART

Cd am m6niat bunitatea Ta, cilcdnd invdtiturile Tale


gi neascult6ndde poruncile Tale.Ci Tu, Doamne,I'irI
riutate fiind, Indelung-ribditor $i Mult-milostiv,
nu m-ai dat pe mine si pier cu taridelegile mele, in
tot chipul a$tept6ndintoarcerea mea. Ci Tu ai zis,
Iubitorule de oameni,prin proorocul Tiu: <(Cuvrere
nu voiescmoartea picitosului, ci se se intoarci qi sd
fie viu>. Ci nu vrei, Stipine, si pierzi thptura m6inilor Tale, nici nu voieqti pierderea oamenilor, (ci
vrei ca to{i si se mantuiasci qi la cunoEtintaadevirului si vini>>.Pentru aceastaEi eu, deqisunt nevrednic cerului qi pim6ntului qi acesteiviefi trecitoare,
pentru cA m-am supus cu totul picatului qi m-am
ficut rob dezmierdirilor qi am necinstit chipul Tiu,
dar, fiind fdptura qi zidirea Ta, nu deznidijduiesc de
a mea mantuire, eu ticilosul, ci, nidijduind in milostivirea Ta cea frri de margini, vin citre Tine: prim e q t e - m dd e c i q i p e m i n e , I u b i t o r u l e d e o a m e n i
Hristoase, ca pe desfrenata $i ca pe telharul, ca pe
vamequlqi ca pe fiuI cel pierdut, qi ridici sarcina cea
grea a pdcatelor mele, Cel ce ridici picatul lumii qi
timiduieqti neputinfele oamenilor; Cel ce chemi la
Tine pe cei osteniti qi impovdrafi qi le dai odihni; Cel
ce n-ai venit se chemi la pociinfd pe cei drepfi, ci pe
cei picitoqi, qi md curitefte de toati necuretia
trupului ;i a sufletului. inva{d-me si siv6rqesc
sfin{enieintru frica Ta, ca,intru curatd mdrturisirea
cugetului meu, primind pirticica Sfintelor Tale

nANlurar,n srrnrEr itrpAnrA$rnt

301

Taine, sA me unesc cu SfAntul Tiu Trup qi S6ngeqi


si Te am pe Tine locuind qi petrecind intru mine
impreuni cu Tatil qi cu Sf6ntut Duh. Aga, Doamne,
Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu' si nu-mi fie mie
spre os6ndi impirtigirea Preacuratclor qi de via(i
Ihcitoarelor Tale Taine, nici si ajung neputincios cu
sufletul gi cu trupul, impdrtiqindu-md cu nevrednicie; ci di-mi, pini la suflarea mea cea mai de pe
urmi, flri de os6ndd si primesc pirticica Sfintelor
Tale Taine, spre impirtdqirea cu Duhul Sfint, ca
merinde pentru via{a de veci qi spre rispuns
bineprimit la infricoqdtorul TAu scaun de judecati,
ca $i eu, dimpreuni cu tofi aleqii Tii, si fiu pirtaq
buniti{ilor Tale celor nestricicioase, pe care le-ai
gitit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, intru care
eqti preaslivit in vecii vecilor.Amin.
R.ugiciunea a doua,
a SfAntului Ioan Guri de Aur

T-\oamne. Dumnezeulmeu,qtiu cI nu sunt vrednic,


J-Jnici in stare ca si intri sub acoperim6ntul
caseisullctului meu, pentru ci estecu totul pustiu qi
surpat qi nu afli in mine Ioc potrivit ca sA-Ti pleci
capul. Ci, precum din inil{ime Te-ai plecat pentru
noi, pleaci-Te Ei acum spre smerenia mea. $i, precum ai binevoit a Te culca in peqteri qi in ieslea
necuvantltoarelor, a$abinevoieqtea intra Eiin ieslea
necuventitorului meu suflet Eiin intinatul meu trup.
$i, precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra si a

R-,INDUIALA SITINTEIIMPATTA

cina impreuni cu picitoqii in casalui Simon cel lepros,


ata binevoiegtea intra gi in casasmeritului, leprosului qi picitosului meu suflet. $i, precum n-ai indepirtat pe desliinata cea picitoasi, cea asemenea
mie, care a venit gi s-a atins de Tine, a;a Te milostiveqteqi de mine, picitosul, care vin qi mi ating de
Tine. $i, precum nu Te-ai scirbit de intinata qi necurata ei gure, ce Te-a sirutat, a$anu Te scirbi nici de
intinata qi mai necurata mea gure, nici de buzele
mele cele necurate gi pingirite qi de limba mea cea
cu totul necurati. Ci sd-mi fie mie cdrbunele
Preasfintului Tiu Trup qi al Scumpului Tiu S6nge
spre sfinfire $i spre luminare, spre insdnitoqirea
smeritului meu suflet qi trup, spre u$urareagreutAfii
greqelilor mele celor multe, spre paza de toatd lucrarea diavoleascd,spreindepirtarea $i mutareardului gi
vicleanului meu obicei, spre omorerea patimilor, spre
plinirea poruncilor Tale, spre adiugirea dumnezeiescului Tiu har gi spre dobindirea impnrd{iei Tale. Ci
nu vin la Tine ca un nepisdtor,HristoaseDumnezeule,
ci increzindu-mi in bunitatea Ta cea nespusd$i ca nu
cumva, riminand departe prea multi vreme de
impdrtiEirea Ta, si fiu prins de lupul cel infelegitor.
Pentru aceastami rog fie, Cel ce singur eqti slint,
StIpAne: SfinfeEte-mi sufletul qi trupul, mintea qi
inima, rdrunchii qi miruntaiele; innoieqte-mi tot qi
inriddcineazi frica Ta intru mddularele mele, qi
sfin{enia Ta fi-o nettearsi de la mine. $i-mi fii mie

nANnurA.LA,
sFrNTErirrPAnrAsrnr

ajutor qi folositor, indreptind in pace via{a mea gi


invrednicindu-mi a sta de-a dreapta Ta, cu sfinfii
Tdi, pentru rugiciunile Eimijlocirile PreacurateiMaicii
Tale qi ale slujitorilor Tii celor firi de trup, ale
preacuratelor puteri, qi pentru ale tuturor sfin(ilor,
care din yeac au bineplicut tie. Amin.
Rugiciunea a treia,
SfAntului Simeon Metafrastul

T\oamne, Cel ce singur eEticurat qi IEri stricdI-fciune, Care, pentru nespusa milostivire a
iubirii de oameni, ai luat toati firea noastri din
curatele qi fecioreqtile singiuri ale celei ce Te-a
nescut pe Tine mai presus de fire, cu venirea dumnezeiesculuiDuh qi cu bunivoirea Tatdlui celui de-a
pururea veqnic, Hristoase lisuse, infelepciunea lui
Dumnezeu, pacea Ei puterea; Cel ce ai primit cu
trupul Tiu patimile cele de viafi ficdtoare qi mintuitoare: crucea,piroanele,sulifa, moartea, omoarimi patimile celetrupeqti, care imi stricl sufletul. Cel
ce cu ingroparea Ta ai pridat impiri{ia iadului,
ingroapi-mi sfaturile mele celeviclene,prin ginduri
bune, gi risipeqte duhurile cele viclene. Cel ce cu
invierea Ta cea de a treia zi qi de via{i purtitoare ai
ridicat pe strimoEul cel cizut, ridici-mi qi pe mine,
cel ce am aluncat in picat, punindu-mi inainte
chipuri de pociin{d. Cel ce cu preasliviti indl{area
Ta la cer ai indumnezeittrupul pe care l-ai luat qi l-ai
cinstit cu qedereade-a dreapta Tatilui, invredniceq-

n inoutau sFINTEI
imrAnrA

te-mi prin impirtdqirea Sfintelor Tale Taine si


dob:indescpartea cea de-a dreapta a celor m6ntuifi.
Cel ce prin pogor6rea M6ng6ietorului Duh ai ficut
vase cinstite pc Sfin{ii Tii Ucenici, arati-mi Si pe
mine a fi locaqal venirii Lui. Cel ce vei veni iardqi si
judeci toati lumea intru dreptate, binevoieqtesi Te
intimpin ti eu pe nori, pe Tine, Judecltorul qi Ficitorul meu, impreuni cu toti sfin{ii Tii, ca neincetat
si Te slivesc qi sA Te laud pe Tine, impreuni cu
Pdrintele Tdu cel ffird de inceput gi cu preasfintul qi
Bunul qi de viafi Ficltorul Tiu Duh, acum fi
pururea qi in vecii vecilor.Amin.
Rugiciunea a patra,
a Sfdntului Simeon Metafrastul

Drecum voi sta inaintea infricoqitorului gi neflI farnicului Tiu scaun de judecati, Hristoase
Dumnezeule,primind intrebare qi dAnd rispuns de
relele ce am ficut, afa qi astizi, mai inainte de a sosi
ziua osfindirii mele,stind la sf6ntul Tiu altar, inaintea Ta Eiinaintea infricoqitoritor qi sfinfilor Tdi ingeri,
fiind induplecat de mirturia cugetului, pun inainte
faptele mele celerele gi firidelegile, dindu-le pe fa{d
qi vidindu-le. Ci vezi, Doamne, smerenia mea qi-mi
iarti toate picatele mele; vezi ci s-au inmul{it mai
mult decat perii capului meu fdridelegile mele. Cici
ce riu n-am sivar$it? Ce plcat n-am ficut? Ce rlu
nu mi-am inchipuit in sufletul meu? Ci iati gi cu
faptele am Acut desfrinare gi preadesfrinare, m6n-

N,qNNUINT-ASFINTEIiMPARTASIRI

drie, trufie, batjocuri, huli, vorbi deqarti, infierbintare la ris, befie, Idcomie a p6ntecelui, mincare
frrd misuri, rAutate, pizmd, iubire de argint, iubire
de avufie, clmitirie, iubire de mine insumi, iubire
de mirire, hripire, nedreptate, agonisire de ruqine,
invidie, grdire de riu, firidelege; toate simfirile qi
toate midularele mi le-am intinat qi le-am stricat qi
de nici o treabi le-am ficut, ajungdnd cu totul sela$
diavolului. $i qtiu, DoamneocI liridelegile mele au
covargit capul meu, dar mulfimea indurdrilor Tale este
neasemdnati, gi mila bunitdfii Tale cea flri de riu_
tate este nespusi, qi nu estenici un p[cat care si biru_
iasci iubirea Th de oameni. pentru aceasta,preaminunate impdrate, frri de riutate Doamneofr minunate
milele Tale spre mine, picitosul; arati-mi puterea
bunitifii Tale, arati-mi tiria mitostivirii Tale celei
indurate qi md primegte pe mine, picitosul, cel ce
mi intorcl prime$te-mi cum ai primit pe fiul cel
pierdut, pe tdlharul qi pe desfrAnata.primeqte-mi
pe mine, cel ce pestemisuri li-am greqit qi cu cuvintul gi cu fapta qi cu pofta cea frrA cale Si cu gindul cel
dobitocesc.$i, precum ai primit pe cei ce au venit in aI
unsprezecelea
ceas,care nimic vrednicn-au lucrat, aqa
mi primegteqi pe mine,pdcitosul; ci mult am greqitqi
m-am spurcat, gi am scirbit Duhul Tdu cel Sfint, qi am
miniat milostivirea Ta cea iubitoare de oameni, cu
fapta, cu cuventul qi cu gindul, noapteaqi ziua, pe fafe
qi intr-ascuns, cu yoie si frri de voie.

20 - CEASLOV

nANlur.q.l.q SFTNTEI IMPARTASRI

$i qtiu ci vei pune inaintea mea pdcatelemele in


acelaqichip in care le-am ficut, qi md vei intreba de
cele ce cu StiinfA, frri de iertare, am greqit. Ci,
Doamne, nu cu judecata Ta cea dreapti, nici cu
minia Ta si md mustri pe mine gi nici cu urgia Ta sd
mA pedepseqti.Miluieqte-md, Doamne, ci nu sunt
numai neputincios, ci qi zidirea Ta sunt. Ci Tu,
Doamne, ai intirit peste mine frica Tao dar eu am
flcut riutate inaintea Ta. fie Unuia am greqit, dar
Te rog si nu intri la judecati cu robul Tiu. Ci de vei
ciuta la fdridelegi, Doamne, Doamne, cine va putea
sta inaintea Ta? Cn eu sunt ad6ncul pdcatului gi nu
sunt vrednic, nici in stare a cduta qi a privi inil{imea
cerului, din pricina mu[imii picatelor mele celor
flri de numir; ci toate lucrurile rele qi inchipuirile
qi meqtequgirile diavoleqti, toati riutatea iadului,
indemnurile spre picat, dezmierddrile qi alte patimi
nenumirate n-au lipsit de la mine. Cici cu ce fel de
picate nu m-am stricat? De care rele n-am fost
prins? Tot picatul l-am frcut, toati desfrtarea neiertatd am lisat si intre in sufletulmeu. Netrebnicm-am
IEcut inaintea Ta, Dumnezeul meu, qi inaintea oamenilor. Cine ma va ridica pe mine, cel ce am cizut
intru atitea pacate rele? Doamne, Dumnezeul meu,
spre Tine nidijduiesc. De mai este pentru mine
nidejde de mAntuire, de biruiegte iubirea Ta de oameni multimea lhrddelegilor mele, fii mie MAntuitor qi, dupi induririle qi mileleTale,slibeEte,lasi,

RANrurar-l SFINTET
inrpAnrAsrnr

iarti-mi toate cite am greqit fie; ci s-a umplut de


multe rele sufletul meu qi nu aflu intru mine nidejde
de mdntuire. Miluieqte-mi, Dumnezeule,dupi mare
mila Ta, qi si nu-mi rispliteqti mie dupi faptele
mele, ci intoarce-mi, sprijineqte-mi,izbiveqte sulletul meu de relele ce au crescut intr-insul qi de agonisirile lui cele cumplite. Miluieqte-mi pentru mila
Ta, ca unde s-a inmulfit picatul si prisoseasciharul
Tiu, qi sd Te Iaud qi si Te slivesc in toate zitele viefii
mele. Cd Tu egti Dumnezeul celor ce se pocdiescqi
M6ntuitorul celor ce gretesc qi tie stavd inilfim,
impreuni qi Pirintelui Tiu celui frri de inceput gi
Preasf6ntului qi Bunului qi de viafl Ficdtorului Tiu
Duh, acum $i pururea qi in vecii vecilor.Amin.
RugEciuneaa cincea,
a Sfintului Ioan Damaschin

Qtnpine Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul


L)nostru, Cel ce singur ai putere a ierta picatele
oamenilor, ca un bun qi iubitor de oameni, treci cu
yederea toate gregelile mele cele cu qtiinfl qi cu
neftiinp, qi mi invrednicegte sd mi impirtiqesc,
ffiri de os6ndi, cu dumnezeieqtile,preaslivitele,
preacuratele gi de via{i ficitoarele Tale Taine, nu
spre osendd,nici spre adiugirea picatelor, ci spre
curl{ire qi sfinfire qi spre dobindirea vie{ii qi
impirnfiei ce va sI fieospre zid qi ajutor, spre izgonirea celor potrivnici fi spre pierderea gre$elilor
mele celor multe; ci Tu eEtiDumnezeul milei si al

RANDUIALA SFINTEI IMPARTASTRI

induririlor qi al iubirii de oameni qi tie slavi inil{im, impreuni Ei Tatilui qi Duhului Sfint, acum gi
pururea Ei in vecii vecilor.Amin.
Rugiciunea a gasea,
a Sfintului Vasile cel Mare

Q tiu, Doamne. ci mA impirtiqesc cu nevrednipcie cu Preacuratul Tdu Trup qi cu Scump


Sin'geleTIu, qi vinovat sunt, Si osende mie insumi
minAnc Aibeau, neputandu-mi da seama,precum se
cuvine, de Trupul qi Singele Tiu, Hristoase, Dumnezeul meu. Ci, indriznind spre induririle Tale, mi
apropii de Tine, Cel ce ai zis: <(Cel ce mindnci
Trupul Meu qi bea Singele Meu intru Mine rimine
qi Eu intru dinsul>. Deci, milostiveqte-Te,Doamne,
Si nu mi pedepsip mine, picitosul, ci li cu mine
dupi mila Ta. $i si-mi fie mie Slintele Tale Taine
spre tdmiduire gi curifire, spre luminare qi pazA,
spre mentuirea qi sfinfirea sufletului qi a trupului;
spre izgonirea a toatl nilucirea, a faptei celei rele $i
a lucririi diavolegti,care selucreazdcu gindul intru
midularele mele, spre indrlznirea qi dragosteacea
citre Tine, spre indreptarea $i intirirea vie{ii, spre
inmulfirea faptei celei bune gi a desiv6rqirii, spre
plinirea poruncilor Si spre impirtiqirea cu Sfintul
Duh, ca merinde pentru viafa de veci, fi spre rispuns bineprimit la infricoqitorul TIu scaunde judecati, iar nu spre certare sau spre osandi.

RANDUIALA SFINTIII IITPAIT

Rugiciunea ,a qaptea,
a Sf6ntului Simeon,Noul Teolog

buze intinate, din inimi pAngdritd, din


T-\il
LJlimbd necurati, din suflet spurcit, primeg_
te-mi rugiciunea, Hristoase al meu, Ei, neinliturin_
du-mi nici cuvintele,nici obiqnuinfele,nici nerusina_
real di-mi mie a grdi cu indrizneald cele ce voiesc,
Hristoase al meu, qi mai virtos mi qi inva{d ce mi se
cuvine a face gi a grii. Gregit-am mai mult decit
desfrinata care, aflend unde siliqluieEfi, cumpi_
rind mir, cu indrizneali a venit si ungi picioarele
Tale, ale Stipinului meu Hristos gi Dumnezeului
meu. Cum pe aceea,apropiindu-sedin inimi, n_ai
Iepldat-o, nici de mine nu Te scirbi, Cuvinte. ci di_mi
si fin qi sAsirut picioareleTale,gi cu izvor de lacrimi,
ca qi cu nigte mir de mare pret, cu indrizneald si le
ung. Spali-mi cu lacrimile mele, curiteqte_mi cu
ele, Cuvinte. Iarti-mi gregelile$i imi dd i;dreptare.
$-tii mulfimea rEuti{ilor mele, Etii qi bubele mele, qi
rinile mele le vezi, dar qi credinfa mi_o
Etii, voinfa
mi-o vezi qi suspinurile mi le auzi. Nu se ascunde
inaintea Ta, Doamne, Dumnezeul meu. Ficitorul si
Izbivitorul meu, nici picitura de lacrimi, nici din
picituri vreo parte. Cele incl nesivirsite de mine
le-au cunoscut ochii Tni qi in cartea Ta se afla scrise
$i cele inci nefrcute de mine. Vezi smerenia mea,
vezi-mi osteneala citd este qi toate pdcatele mi le
iarti, Dumnezeulea toate,inc6t, cu inima curatt" cu
-

310

RANDUIALA SFINTEI iMPARTASIRI

gflndul infricoqat qi cu sufletul smerit si md impirtiqesc cu Tainele Tale cele preacurate 9i preasfinte,
cu care se indumnezeieqteqi se face viu tot cel ce
minincl Ei bea din ele cu inimi curati; cI Tu ai zis,
Stdpinul meu: <<Totcel ce mdn6ncd Trupul Meu 9i
bea Singele Meu intru Mine rdmine qi Eu intru
dinsul>>.Cu totul adevdrat estecuv6ntul Stdpinului
gi Dumnezeului meu, ci cel ce se impirtAqeste cu
Darurile cele Dumnezeietti qi indumnezeitoare nu
estesingur, ci cu Tine, Hristoase al meu' Cel ce eqti
din Lumina cea cu trei striluciri, Care lumineazi
lumea. Deci, pentru ca sii nu rim6n singur, fird de
Tine, Ddtitorule de via{i, suflarea mear Yia{a meat
bucuria mea, mantuirea lumii, pentru aceastam-am
apropiat de Tine, precum Yezi,cu lacrimi gi cu sufletul umilit. Mi rog si iau izbivire de gretelile mele qi
sI md impdrtiqesc frrd de osindi cu Tainele Tale
cele detitoare de Yiati qi fird de prihani, ca sd
rimii, precum ai zis, cu mine, cel de trei ori ticilost
ca sA nu mi rdpeasci cu viclesug inEeldtorul,aflindu-mi depirtat de harul TEu gi inqelindu-mi sd mi
depirteze qi de indumnezeitoareleTale cuvinte. Pentru
aceasta cad inaintea Ta qi cu cildurl strig citre
Tine: Precum pe fiul cel pierdut qi pe desfrinata,
care au venit la Tine, i-ai primit' aqamA primeqte $i
pe mine, desfrinatul gi spurcatul, Milostiver care cu
suflet umilit vin acum la Tine. $tiu, Mintuitorule, cd
altul ca mine n-a gre$it Tie, nici a ficut faptele pe

nANlurAr,AsrrNrEriN{pAnrASrRr

F
F

3U

care le-am ficut eu. Dar Ei aceastagtiu, ci mirimea


greqelilor mele qi mulfimea picatelor mele nu
coy6rSescribdarea cea multi a Dumnezeuluimeu,
nici iubirea Lui de oameni cea inalti; ci pe cei ce
fierbinte se pociiesc, cu mila induririi ii curifeEti
qi ii luminezi qi cu lumina ii uneqti, pirtagi Dumnczeirii Tale ficindu-i firi pizmuirel qi lucru
striin de gindurile ingereqti gi omeneqtivorbeqti cu
ei, de multe ori, ca qi cu niqte prieteni ai Tii
adevirafi. Acestea me fac indriznef, acestea inli
dau aripi, Hristoase al meu, qi, punindu-mi
nidejdea in multele Tale binefaceri fati de noi,
bucurindu-mi qi cutremurendu-mi, cu focul mi
impirtiqesc; iarbi uscati fiind eu, qi - striini minune! - mi ricoresc nears, ca rugul de demult,
care, aprins fiind, nu se.mistuia.Pentru aceasta,cu
gind mulfumitor qi cu multumitoare inimi, cu
mulfumitoare midulare ale sufletului Ei ale trupului meu mi inchin gi Te miresc gi Te preaslivesc pe
Tine, Dumnezeul meu, Cel ce cu adevirat egti
binecuvintat, acum qi in veci. Amin.
I

Rugaciuneaa opta,
a Sfintului loan Guri de Aur

T\umnezeule, slibeqte, lasi, iarti-mi toate


I;fgreEelile cAteTi-am gre$itTie, sau cu cuventul, sau cu fapta, saucu gindul, cu voie sau fire de
voie, cu gtiin(d sau cu neqtiinfd,toate mi le iartd ca
un bun qi de oameniiubitor. $i, pentru rugiciunile

RANDUIALA SFINTEI IMPARTA

Preacuratei Maicii Tale, ale slujitorilor Tii ingeri,


ale sfintelor puteri qi ale tuturor sfin{ilor, care ti-au
bineplicut tie din veac, binevoiegteca firi osindi
sA primesc Sfintul qi Preacuratul TIu Trup qi
Scumpul Tiu Singe, spre timiduirea sufletului qi a
trupului qi spre curilirea gindurilor mele celor rele.
Ci a Ta esteimpirAfia qi puterea qi slava, a Tatilui
gi a Fiului qi a Sfintului Duh, acum fi pururea in
Yecii vecilor.Amin.
.

Rugiciunea a noua,
a Sf6ntului loan Guri de Aur

l\Tu sunt vrednic,Stipine Doamne,si intri sub


I \ acoperimintul sufletului meu, ci, de vreme
ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei si locuieqti
intru mine, indriznind, mi apropii. Poruncegte-mi
qi voi deschide uqile, pe care Tu insu{i le-ai zidit, qi
intrd cu iubirea Ta de oameni, pe care pururea o ai.
Intrl qi lumineazi cugetul meu cel intunecat. $i
cred ce aceastavei face, ci n-ai indepirtat pe desfrinata care a venit la Tine cu lacrimi, nici pe
vamequlcare s-a pociit nu l-ai alungat,nici pe t6lharul care a cunoscutimpirifia Ta nu l-ai izgonit,
nici pe prigonitorul Pavel ca4e s-a pociit nu l-ai
lisat cum era; ci pe tofi care au venit la Tine cu
pociintd i-ai r6nduit in ceata prietenilor Tii, Cel ce
singur eqti binecuvdntattotdeauna,acum Si in vecii
nesfirqi{i.Amin.

Rir,roul,{r,a SFTNTEI
il|p,tnr
Rugiciunea a zecea.a SfAntului Ioan Guri de Aur

T\oamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu,


I-lslIbeEte, lasI, milostiveqte-Te qi-mi iarti
mie, pdcitosului, netrebnicului qi nevrednicului
robului Tiu, ciderile in pdcat, smintelite gi
greEelilemele, toate cete am picituit fa{i de Tine,
din tinere(ile mele pini in ziua qi ceasulde acum,
fie cu qtiinfi, fie din negtiin{I, cu cuventul, sau cu
fapta, sau cu gdndul, sau cu cugetul, cu deprinderile qi cu toate sim{urile mele. $i, pentru rugiciunile celei ce firE de prihani Te-a niscut pe Tine,
ale Preacuratei qi pururea FecioareiMariao Maicii
Tale, singura nidejde neinfruntatl qi ocrotitoare gi
izbivitoare a mea, invredniceqte-mi fird de
osindi se me impirtiqesc cu Preacuratele,nemuritoarele, de via{i ficitoarele qi tnfricoqitoarele
Tale Taine, spre iertarea picatelor qi spre viafa de
veci, spre sfin{ire, spre luminare, spre tdrie, spre
vindecare qi spre sinitatea sufletului qi a trupului
$i spre qtergereaqi pierderea cu totul a cugetelor,a
gdndurilor qi a deprinderilor mele celor rele Ei a
ndlucirilor de noapte ale duhurilor celor viclene qi
intunecate. Ci a Ta este impiri{ia qi puterea,
slava, cinstea gi inchiniciunea, impreuni cu Tatil
gi cu Duhul Stint, acum qi pururea Ei in vecii
vecilor. Amin.

3t4

SFINTEI IMPARTASIRI
RANDUTA.I-A.

Rugdciuneaa unsprezecea
)
a Sfintului Ioan Damaschin

f naintea uqilor caseiTale stau qi de gindurile cele


Irele nu md depdrtez.Ci Tu, HristoaseDumnezeule, Care ai indreptat pe vame$ul qi ai miluit pe
canaaneancagi ai deschis tdlharului uqile raiului,
deschide-miqi mie induririle iubirii Tale de oameni
gi mi primegte pe mine, cel ce vin qi mi ating de
Tine, ca pe desfrinata qi ca pe cea cu scurgereade
senge.Cd aceasta,atingindu-se de marginea hainei
Tale, prea lesne a luat timiduire, iar aceea,
cuprinzend preacuratele Talc picioare, a dobindit
dezlegarede picate. Iar eu, ticilosul, intreg Trupul
Tiu cutez6nd a-L primi, sd nu fiu ars, ci mi
primeste ca ;i pe d6nsele gi-mi lumineazi sim{irile
cele sufleteqti,,arzind nelegiuirile picatelor mele,
pentru rugdciunile celei ce firi de simin{i Te-a
nescut pe Tine qi ale puterilor cereqti,cd binecuv6ntat eqti in vecii vecilor. Amin.
Rugiciunea a douisprezecea,
a SfAntului Ioan Gurir de Aur

1-\red, Doamne, qi mirturisesc ci Tu eqti cu


\.radevirat Hristos, Fiul lui Dumnezeucelui viu,
Care ai venit in lume si mintuieqti pe cei picitoli'
dintre care cel dintii sunt eu. Incd cred cA acesta
esteinsuqi Preacurat Trupul Tnu qi acestaesteinsuqi
Scump SAngeleTdu. Deci, mi rog tie: Miluiegte-md

nANour.tr-a SFINTEIimpARr

gi-mi iarti greqelilemele cele de voie gi cele firi de


voie, cele cu cuventul sau cu fapta, cele cu qtiinta qi
cu neqtiinfa, qi mi invredniceqtefiri de osindi si
mi impirtiEesc cu Preacuratele Tale Taine, spre
iertarea picatelor ;i spre viafa de veci. Amin.
Deci, mergind si te impirrtdqeqti,si zici in taini accstestihuri ale
SfentuluiSimeonMetafrasful:

Iati mi apropii de sfinta impiirtdqire.


$i-mpnrtigindu-mi, Dqamne, si nu md arzi;
Ci tu egti foc qi arzi pe cei nevrednici,
Ci, curlteqte-mi de toati-ntinarea.
Apoi:

1-'linei TaIe celei de taini, Fiul lui Dumnezeu,


\,,astizi pdrtag mi primeqte, cA nu voi spune
vrdjmlqilor Tii Taina Ta, nici sirutare Ifi voi da ca
Iuda; ci, ca telharul mdrturisindu-mi, strig Tie:
Pomeneqte-mi,Doamne, intru impiri{ia Ta.
Dupi aceea,stihurilc accstca:

Singele cel indumnezeitor privind, spiimAnteazi-te,


omule.
Ci foc esteqi arde pe cei nevrednici.
DumnezeiesculTrup mi indumnezeieqtegi mi hrineEte,
tmi indumnezeiegtesufletul qi-mi hrdnegte minunat
mintea.
Apoi accsteTropare:

indulcitu-m-ai cu dorul Tiu, Hristoase, qi m-ai schimbat


cu dumnezeiascaTa dragoste; ci arde, cu focul cel firi de

316

nANnuIAr,I SFINTET
IMPARTASIRI

materie, picatele mele qi mi invredniceqtea mi situra de


desfitarea care esteintru Tine, ca, de amAndoui veselindumi, sd slSvesc,Bunule, venirea Ta.
intru strilucirile sfin{ilor Tdi, cum voi intra eu, nevrednicul? Ci, de voi indrizni si intru in cimard. haina mi
videqte, ci nu este de nunti, qi voi fi legat qi lepidat de
ingeri. Ci, curifeqte, Doamne, intiniciunea sufletului meu si
mi mAntuieqt,ca un iubitor de oameni.
DupA acecase zicc aceasti

Rugiciune
Q tnpine. Iubitorule de oameni, Doamne, Iisuse
LJ Hristoase, Dumnezeul meu, si nu-mi fie mie spre
osindi Sfintele acestea,pentru ci sunt nevrednic, ci spre
curd(irea qi sfinfirea sufletului gi a trupului qi spre arvunirea
vie(ii qi a impnrifiei ce va sI fie. <Iar mie bine-mi estea mi
alipi de Dumnezeu qi a pune in Domnul nidejdea m6ntuirii
mele>>.
gi iardqi:CineiTaIecclcidetaini...$i aqa,cu umilinti,si merscm
si ncimpirtigim.

Rugiciunile de mulfumire
dupi dumnezeiascaimpirtdqire
Stihuri dc indcmn

Dupii ce vei primi impirtdqirea sfinti


A ficdtoarelor de via{d Daruri,
Laudd adu Ei mul{umire mare,
$i cu cdlduri Domnului te roagA:
'fie,
Slavl
Doamne, Slavn '[ie, Doamne!
'fie,
Slavn
Dumnezeului nostru!

$
t
nAnl ur.{r,.rsFrNTErIMPARTASTRI

317

Apoi griieqte urmitoarclc rugiciuni:

'

I
l

Rugiciunea intii,
a Sfintului Vasile cel Mare

\ fulfumesc Tie, Doamne,Dumnezeulmeu, ce


.J.VInu m-ai lepidat pe mine, picitosul, ci pdrtaq
a fi Sfintelor Tale Taine m-ai invrednicit. Mulfumescf,ie cd pe mine, nevrednicul,a mi impirtiqi
de Preacuratele Tale Daruri m-ai invrednicit. Ci,
Stipdne, Iubitorule de oameni, Care pentru noi ai
murit Si ai inviat Ei ai diruit noui acesteinfrico$etoare qi de viafi ficitoare Taine, spre binefacerea ;i sfinfirea sufletelor qi a trupurilor noastre,
di sii-mi fie gi mie acesteaspre timiduirea sufletului gi a trupului, spre izgonirea a tot potrivnicului,
spre luminarea ochilor inimii mele, spre implcarea
sufletegtilor mele puteri, spre credin(i neinfruntatd, spre dragoste nefi{arnici, spre desivir;irea
in{elepciunii,spre paza poruncilor Tale, spre adiugirea dumnezeiesculuiTiu har qi spre dobAndirea
impiri{iei Tale. Ca, intru sfin{enia Ta, cu acestea
fiind pIzit, se pomenescharul Tdu pururea gi si nu
mai yiez mie, ci tie, Stlpinului gi Binefdcitorului
nostru. $i aqa, ieEind dintru aceastAvia{i intru
nidejdea vie{ii celeiveqnice,si ajung la odihna cea
de-a pururea, unde esteglasul cel neincetat al celor
ce laudd qi dulceafa cea firi de sfirqit a celor ce
vid frumusefea cea nespusi a fefei Tale. Ci Tu eqti

318

RANouI.qT,I SFINTEI IMPARTASIRI

dorirea cea adevirati qi veselia cea nespusea celor


ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, qi pe
Tine Te laudi toatd fiptura in veci. Amin.
Rugiciunea a doua,
a SfAntului Vasile cel Mare

Qtdpine, Hristoase Dumnezeule, impiratul


Jveacurilor gi Ficitorul tuturor, muUumescTie
pentru toate bunitifile cite mi-ai dat mie qi pentru
impirtiqirea cu Preacurateleqi de via{d licdtoarele
Tale Taine. Deci, mi rog Tie, Bunule gi Iubitorule de
oameni, pizeqte-mi sub acoperimintul Tiu qi sub
umbra aripilor Tale,qi-mi diruieqte, pini la suflarea
cea mai de pe urmd, cu cuget curat Ei cu vrednicie sA
mi impdrtiqesc cu Sfintele Tale Taine, spre iertarea
picatelor qi spre via{a de veci. CI Tu eqti Piinea
viefii, Izvorul sfin{irii, Dititorul bunltifilor, gi tie
slavi inilfim, impreund qi Pdrintelui qi Sfintului
Duh, acum qi pururea gi in vecii vecilor.Amin.
Rugiciunea a treia,
a SfAntului Simeon Metafrastul

ce de bunivoie mi-ai dat mie spre hrani


flel
\-/Trupul Tiu. foc fiind, care arde pe cei nevrednici, si nu me arzi pe mine, Ficitorul meu, ci mai
vertos intri in alcituirea midularelor mele qi intru
toate incheieturile,in rirunchi qi in inimio Ei arde
spinii tuturor pdcatelor mele; curifeEte-mi sufletul;

RANournu. SFTNTEIiMPARTASTRI

319

sfinfeqte-mi gindurile qi oasele; numarul deplin al


celor cinci sim{uri il lumineazi; peste tot m[ pdtrunde cu frica Tal pururea mA acoperi qi md apdri
qi md pizeqte de tot lucrul Ei cuv6ntul pierzitor de
suflete; curife$te-mi, spali-mi qi mi indrepteazi,
infelepfegte-mi Ei mi lumineazil arate-mi locaq
numai al Duhului Tiu qi si nu mai fiu silaq picatului, ci tie casa,prin primirea impirtiqaniei. Ca de
foc si fugi de mine tot lucrul rlu, toati patima.
Rugitori aduc pentru mine pe tofi sfinfii, pe mai-marii
cetelor celor fire de trup, pe Inaintemergdtorul TAu,
pe infelepfii Apostoli, qi cu aceqtiaqi pe Preacinstita
qi Preacurata Maica Ta, ale ciror rugiciuni primeqte-le, Milostive Hristoase al meu, qi pe mine, slujitorul Tiu, fiu al luminii mn fn; ci Tu insufi eqti,
Bunule, sfinfirea gi luminarea sufletelor noastre Si
fie, dupi cuviinfi, ca unui Dumnezeuqi Stnpin, tofi
slavi Ifi inilflm in toate zilele. Amin.
Rugiciunea a patra,
a Sfintului Chiril al Alexandriei

Tiu cel sfint, Doamne, Iisuse Hristoase,


frupul
I Dumnezeul meu, si-mi lie mie spre via(a de
veci, Ei Singele Tiu cel scump, spre iertarea
picatelor. $i sn-mi fie mie Impdrtdqania aceastaspre
bucurie, spre senitate qi spre veselie. $i la infricoqitoarea fi a doua venire a Ta, invednicegte-mi pe
mine, picitosul, sA stau de-a dreapta slavei Tale,

320

nANlur,tt,AsFrNTEr
inmAnrAsrnr

pentru rugAciunilePreacurateiMaicii Tale si ale


tuturor sfinfilor Tii. Amin.
Rug:iciune citre
PreasfAntaNiscitoare de Dumnezeu

Stlpini, Niscitoare de Dumnezeu,


preasfintl
I care e$ti lumina intunecatului meu suflet,
nidejdea, acoperim6ntul, sciparea, mingiierea qi
bucuria mea, mulfumesc tie cI m-ai invrednicit pe
mine, nevrednicul, si fiu pirtaq Preacuratului Trup
qi Scumpului S6nge al Fiului tdu. Ci tu, care ai
nescut Lumina cea adeviratd, lumineazi-mi ochii
cei infelegdtori ai inimii. Ceea ce ai niscut Izvorul
nemuririi, inviazi-md pe mine, cel omor6t de picat.
Ceea ce eqti Maica iubitoare de milostivire a
Dumnezeului celui milostiv, miluieEte-mn qi dn
umilinfi qi zdrobire inimii mele gi smerenie g6ndurilor mele ;i ridicare din robia cugetelor mete. $i
mi invredniceqte, pini la sf6rEitul viefii, frri de
osendi si primesc sfinfirea Preacuratelor Taine,
spre tAmAduirea sufletului qi a trupului. $i-mi di,
Stipini, lacrimi de poclinfi qi de mirturisireo ca sii
te laud qi si te miresc pe tine in toate zilele viefii
mele, ce binecuvintati qi preamdriti eqti in veci.
Amin.
prcasfinti Trcimc...,
Apoi: Acum libcrcazi..,,SfintcDumnezculc...,
'Iroparul
Tatil nostru...,Cd a Ta estcimpire(ia... gi
slirtului a cirui
liturghieseva Ii slvir;it in:rcta zi.

nANlutar,A SFINTEIitrpARr
DacAsteLiturghia Sfintului Ioan Guri dc Aur,
sezicctroparul,glasulal 8-lea:
in gura ta ca o lumini de foc striilucind harul, toati
lumea a luminat, vistieriile neiubirii de argint lumii a

ciqtigat, indlfimea gindului smerit noui ne-a aritat. Si. cu


cuvintele tale invifindu-ne, Pirinte Ioane Gurd de Aul
roagi pe Cuvdntul Hristos Dumnezeu, si mAntuiascd
sufletele noastre.
Slavi..., Condacul, glasul al 6-lea:

Din cer ai primit dumnezeiesculhar qi cu buzele tale pe


to{i ii invefi si se inchine unui Dumnezeu in Treime, Ioane
Guri de Aur, preafericite cuvioase; dupi vrednicie te
lluddm deci pe tine, ci egti invi(itor, ca unul care arifi cele
dumnezeieqti.
9i acum...,al NAscitoareideDumnezeu:
Ceea ce eEti cregtinilor ocrotitoare neinfruntati qi mijlocitoare stiruitoare citre Ficitorul, nu trece cu vederea
glasurile cele de rugiciune ale picdtoqilor, ci sArguiegte,ca o
buni, spre ajutorul nostru, care cu credin{i strigim citre
tine: Gribeqte spre rugiciune gi te nevoiegtespre mijlocire,
apirind pururea, Niscitoare de Dumnezeu,pe cei ce te cinstescpe tine.
DacdesteLiturghiaSlantuluiVasitecel Mare,
sezicetroparul,glasulI:
in tot piim6ntul a ieqit vestirea ta, cd acesta a primit
cuv6ntul tiuo prin care, cu dumnezeiasci cuviinfd, ai invii(at, firea celor ce sunt ai ariitat, obiceiurile oamenilor le-ai
impodobit, impiriteasci preo{ie. Pirinte cuvioase,roagd pe
Hristos Dumnezeu sd mAntuiasci sufletelenoastre.

2r - CEASLOV

322

RANDUIAT,ASFINTEI iMPARTASIRI
Slavi..,, Condacul, glasul al 4-lca:

Aritatu-te-ai temei neclintit Bisericii, dind tuturor oamenilor domnia cea nefurati, pecetluind-o cu invd{iturile tale'
dititorule al celor ceregti,Vasile Cuvioase.
$i acum..,,al Niscitoarci dc I)untnczcu:

Ceea ce eqti creqtinilor ocrotitoare...(vezipag.321)'


Iar daci esteLiturghiaDarurilormaiinaintesfinfitc,
scziceTroparul,glasulal 4-lea:
Cel ce de sus,de la Dumnezeu, ai luat dumnezeiesculhar,
mirite Grigorie, gi, cu puterea Aceluia intirindu-te, de
bunivoie ai urmat Sfintei Evanghelii a lui Hristos, de la
Care ai luat plata ostenelilortale, intru tot fericite; pe Acela
roagA-L si mAntuiasci sufletelenoastre.
Slavi..., Condacul, glasul al 3Jea:

Ca rin incepitor te-ai aritat lui Hristos, lncepiitorului


pistorilor, qi pirtaq cilugirilor, Pirinte Grigorie, povifuindu-i citre cetatea cea cereasci, de unde ai invefat turma
lui Hristos poruncile Lui qi acum cu dingii te bucuri qi
din(uieqti in corturile cereqti.
$i acum...,al Niscitoarei de Dumnczcu:

Ceea ce eqti creqtinilor ocrotitoare'..(vezimaiEus).


(dc 12 ori), Ceeace eqtimai cinstiti..',
Apoi: Doamne,miluicqte
otpustul.
acum.,,
Slavi...,$i
$i

ACATISTE
$I PARACLISE

F
ACATIS TUL BLINE,IVESTIRI
A PreasfinteiNdscdtoareide Dumnezeu
gi purureaFecioareiMaria
Preotuldi obiqnuitabinccuvintare,zicSnd:
BinecuvAntat este Dumnezeul nostru totdeauna. acum si
pururea gi in vecii vecilor.Amin.
Slavi tie, Dumnezeul nostru, slavi lie.
impdrate ceresc,MAngiietorule, Duhul adevirului. Care
pretutindenea egti qi toate le plinegti; Vistierul bunitd{ilor gi
Dititorule de viaf5, vino qi Te sdligluieqte intru noi qi ne
cur5tegtepe noi de toati intiniciunea qi mAntuieqte,Bunule.
sufletelenoastre.

326

ACATISTN$I PARACLISE

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fnri


miluieqte-nepe noi (dctrci ori).

de moarte,

Slavi Tatilui qi Fiului qi SfAntului Duh.


$i acum $i pururea qi in vecii vecilor.Amin.
Preasfinti Treime, miluieqte-ne pe noi. Doamne, curifegte picatele noastre. Stipine, iarti l?ridelegile noastre.
Sfinte, cerceteazi $i vindeci neputinfele noastre, pentru
numele Tdu.
Doamne,miluieqte(dc 3 ori). Slavi,..,$i acum,..
Tatil nostru, Care eqti in ceruri, sfin(eascd-senumele
Tiu, vie impnrn{ia Ta, facl-se voia Taoprecum in cer aqa qi
pe pimint, PAineanoastrd cea de toate zilele di-ne-o noui
astizi, qi ne iartd noui greqelile noastre, precum qi noi
iertim gregi{ilor nogtri. $i nu ne duce pe noi in ispiti, ci ne
izbiveqte de cel r5u.
Ci a Ta este impirifia, puterea qi slava, a Tatilui gi a
Fiului gi a Sfdntului Duho acum qi pururea qi ln vecii vecilor.
Amin.
Apoi Troparele, glasul al 6Jea:

MiluieEte-ne pe noi, Doamneo miluiegte-ne pe noi, ci,


nepricepindu-ne de nici un rispunso aceasti rugAciune
aducem tie, ca unui StipAn, noi, picitogii robii Tii,
miluieqte-nepe noi.
Slavi...,

'Iine
Doamne, miluiegte-ne pe noi, ci intru
am nidijduit;
nu Te minia pe noi foarte, nici pomeni lEridelegilenoastre,ci
cauti qi acum ca un milostiv qi ne izbivegtepe noi de vrijmaqii
noqtri, ci Tu eqti Dumnezeul nostru, gi noi suntem poporul
Tiu; tofi lucrul mAinilor Tale qi numeleTiu chemdm.

ACATISTUI, BUNEIVNSTIRI

$i acum...'a Nlscitoarcidc Dumnczcu:


Uqamilostivirii deschide-onoui, binecuvAntatiNiscitoare
de Dumnezeu,ca si nu pierim cei ce nidijduim intru tine, ci
sd ne mintuim prin tine din nevoi, cici tu eqti mintuirea
neamului cregtinesc.
Apoi:
Cred intru unul Dumnezeu, Tatil atot{iitorul, Ficitorul
cerului qi al plmAntului, al tuturor celor vizute qi nevdzute.
$i intru unul Domn lisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Niscut, Care din Tatil S-a ndscut mai inainte de tofi
vecii; lumini din lumini, Dumnezeu adevirat din
Dumnezeu adevirat, n:iscut, iar nu lbcut, Cel de o fiin{a cu
Tatil, prin Care toate s-au licut;
Care, pentru noi oamenii gi pcntru a noastri mintuire, S-a
pogorat din ceruri gi S-a intrupat de la Duhul S{hnt qi din
FecioaraMaria qi S-a licut om;
$i S-a ristignit pentru noi in zilele lui Pon(iu Pilat qi a
pitimit qi S-a ingropat;

$i a inviat a treia zi, dupd Scripturi;


$i S-a innl{at la ceruri gi gadede-a dreapta Tatilui;
$i iarnqi va sd vini cu slavi si judece viii qi morfii, a Cirui
impdr5{ie nu va avea sfirqit.
Si intru Duhul SfAnt, Domnul de via{d Ficitorul, Care
din T'atnl purcede, Cel ce impreund cu Tatil Ei cu Fiul este
inchinat qi sl:lvit,Care a griit prin prooroci.
intru una, sl6nti, soborniceasciEi apostoleasclBiserici.
; Mirturisesc un Botezspre iertareapicatelor.

328

ACATISTE SI PARACLISE

Aqtept invierea mor(ilor.


gi viafa veacului ce va si fie. Amin.
La Doamne, strigat-am.,.,sc cintd stihirile accstea,glasul al 6-lca:
podobie: Toati nidejdea...

S fatul cel mai inainte de veci descoperindu-l


{ie, Fecioari,
Gavriil a stat inaintea ta, inchindndu-se fie Ei zic6nd:
Bucuri-te, pimAntul cel nesemdnat; bucuri-te, rugul cel
nearsl bucuri-te, adincul cel ce cu anevoie poate fi vizut;
bucuri-te, podul care ne treci pe noi la ceruri gi scara cAa
inalti pe care a vizut-o lacob; bucuri-te, nistrapi dumnezeiasci cu manil bucuri-te, dezlegarea blestemului;
bucurd-te, chemarealui Adam, Domnul estecu tine.
Te ard{i mie ca un om, zis-a curata Fecioard ciitre
arhistrateg, gi cum vestegti graiuri mai presus de om? Zis-ai
ci Dumnezeuva fi cu mine qi Seva siliElui in pintecele meu?
$i cum voi fi sdlag desfdtat, spune-mi, 9i loc sfin(irii Celui ce
estemai presusde heruvimi? Nu mi ingelape mine cu inqeliciune, ci n-am cunoscutdulceafanunfii, sunt neimpreunat5,
de nuntd nu m-am impnrtdEit.deci prunc cum voi nagte?
Dumnezeu unde voieqtese biruieEte rinduiala firii, zis-a
cel fdri de trup, gi se lucreazhcelece sunt mai presusde om.
Crede cuvintelor mele celor adevirate, ceeace esti cu totul
sfintl gi firi de prihani. [ar ea a strigat: Fie mie acum dupi
cuvintul tiu Eivoi na$tep Cet t'irn de trup, Care va lua din
mine trup, pentru ca si ridice, cu impreunareaoca un puternic, pe om la cinstea cea dintAi.
S l a v e . . .$, i a c u m . . .g, l a s u la l 2 J e a :

Taina cea din veac se descoperi astizi Ei Fiul lui


Dumnezeufiu al omului seface,ca, luAnd ce estemai riu, si-mi

ACATISTUL BUNEIVESTIRI

329

dea mie ce este mai bun. Amigitu-s-a de demult Adam gi,


poftind si fie Dumnezeu, nu a fost; iar Dumnezeu Se face
om, ca sd laci pe Adam Dumnezeu.Si se veseleascifiptura
Eisi saltefirea, ci arhanghelul sti cu liicd inaintea Fecioarei
qi-i aduce bucurie in locul intristirii. Cel ce Te-ai licut om
pentru milostivirea milei, Dumnezeul nostruoslavi
Tie.
La Stihoavni se c6nti stihirilc accstea,glasul I:
Podobie: Ceea ce egti bucuria..,

- Din crugurile ceregtizburAndGavriil in Nazaret,a stat


lnainteaFecioareiMaria, zicAndcitre d6nsa:Bucuri_te,ci
ai si zlmislegti Fiu pe Cel mai de demult decit Adam, pe
Ficitorul veacurilor qi Izbivitorul celor ce-(i c6ntn
fe:
bucuri-te, curati.
Stih: Asculti, fiicd,qi vezi,9i pleacdurccheata qi uiti poporultiu gi
casapdrinteluitiu.
Gavriil, aducAnd veste buni din cer Fecioarei. a zis:
Bucuri-te, ci ai si zimisleqti in pAnteceletiu pe Cel ce va
inciipea in tine, dar in toate este neinciput; qi ai sa te arifi
Niscitoare Celui ce a risirit din Taial, mai inainte de
luceafir.
Stih: Fefeitalsevor ruga mai-mariipoporului.

Cuvdntul Cel ce esteimpreuni veqniccu Tatnl Cel firi de


inceput, nedespirfindu-Se de Cel de sus, acum a venit la cei
de jos, pentru preamarea Sa milostivire, ficAndu_I_semili
de alunecarea noastri gi, lu6nd siricia lui Adam. S_a
inchipuit in cel striin.
Stih: Tot pimfntul si seinchinetie qi sdcAntetie.
Cuvintul cel mai presusde fiinfi, Care estedin Tatil din
veci, qi din Maici sub vremi, ardtAndu-Selumii, chipul robu_

ACATISTE $I PARACLISE

lui primeqteqi Se face trup, neosebindu-Sede Dumnezeire,qi


zidegtepe Adam in pAnteceleaceleia, care L-a zimislit pe
Ddnsul lhri de simdn{i.
S l a v 5 . . .$, i a c u m . . . .g l a s u la l 2 - l c u ;

Astizi binevestegteGavriil celei pline de har: Bucuri-te,


Maici, ceeace eqti fecioari gi nu gtii de nunti. Nu te mira de
chipul meu cel striin, nici nu te spiimAnta, ci arhanghel
sunt. $arpele a inqelat pe Eva, oarecind, iar eu acum
binevestesc(ie bucurie: Vei rimAne fecioarS,dar vei naEtepe
Domnul, Preacurati.
(del2 ori).Slavn...,
VenilisAne
Apoi:Doamnc,miluicqte
$i acum...,
(de
inchinlm... 3 ori) 9i
Psalmul 142

T\oamne, auzi rugiciunea mea, asculti cererea


LJmea, intru credinciogia Ta; auzi-me, intru
dreptatea Ta. SI nu intri la judecati cu robul TAu,
ci nimeni din cei vii nu-i drept inaintea Ta. Vrijmaqul prigone$tesufletul meu gi viata mea o calci in
picioare; lhcutu-m-a si locuiesc in intuneric ca
morfii cei din veac.Mehnit e duhul in mine qi inima
mea incremeniti inlduntrul meu. Adusu-mi-am
aminte de zilele cele de demult; cugetat-amla toate
lucrurile Tale, la faptele miinilor Tale m-am gindit.
Tins-am citre Tine miinile mele, sufletul meu ca un
pimAnt insetoEat.Degrab avzi-mi, Doamne, cii a
sldbit duhul meu. Nu-Ti intoarce lafa Ta de la mine,
ca sd nu mi asemin celor ce se pogoard in mormint.
Fd sI aud dimineafa mila Ta, cd la Tine mi-e nidej-

ACATISTUL BUNETvESTIRI

331

dea.Aratd-mi caleape care voi merge, cd la Tine am


ridicat sufletul meu. Scapi-mi de vrijmagii mei, cI
la Tine alerg, Doamne. Inva{i-mi si fac voia Taoci
Tu eqti Dumnezeul meu. Duhul Tiu cel bun si md
povAfiiasci la pim6ntul dreptn{ii. Pentru numele
Tiiu, Doamne, diruiegte-mi via{i. intru dreptatea
Ta scoate din necaz sufletul meu. Fi bunitate de
stdrpeqte pe vrljmaqii mei qi pierde pe toti cei ce
necAjescsufletul meu, ce eu sunt robul Tiu.
Slavn...,$i acum...,Aliluia (de 3 orl). gi indatn se cAntA:Dumnezeu
esteDomnul...(dc trci ori), pc glasulal 8-lea,Si,tot de trei ori, troparul
accsta:

Porunca cea cu taini luind-o intru cunostinfi cel


IEri de trup, in casa lui Iosif degrab a stat inainte,
zicind celei ce nu Etia de nunti: Cel ce a plecat, cu
pogorerea, cerurilc, incape firi schimbare tot intru
tine; pe Care qi vizindu-L in pintecele tlu lu6nd
chip de rob, mI spiimentez a striga (ie: Bucuri-te,
Mireasi, pururea Fecioari.
Apoi:Doamne,
(dc3 ori).Slavi...,$i acum,..
miluieqte
Psalmul50:

\ filuiegte-m:i, Dumnezeule,dupi mare mila


lYITa, gi dupn multimcainduririlor Tale,qterge
flridelegea mea.Mai vartos mi spali de fdrldelegea mea qi de picatul meu mi curi{eqte. CI
frridelegea meaeu o cunoscqi picatul meuinaintea
mea estepururea.fie unuia am grefit qi rdu inain-

332

ACATISTE SI PARACI,ISE

tea Ta am mcut, a$a incAt drept eqti Tu intru cuvintele Tale qi biruitor cind vei judeca Tu. Ci iatd, intru
frridelegi m-am zimislit, gi in picate m-a niscut
maica mea. Cd iatd, adevirul ai iubit; celeneardtate
qi celeascunseale infetepciunii Tale mi-ai aritat mie.
Stropi-md-vei cu isop qi mi voi curdfi; spila-mi-vei
qi mai virtos decit zdpada mi voi albi. Auzului meu
vei da bucurie qi veselie; bucura-se-vor oaselecele
smerite. intoarce fa(a Ta de citre picatele mele qi
toate firidelegile mele $terge-le. Inimi curati
zidegfeintru mine, Dumnezeule,qi duh drept innoieqteintru celedinliuntru ale mele.Nu mi lepida de
lafala Ta qi Duhul Tiu cel Sfint nu-L lua de la mine.
Di-mi mie bucuria mAntuirii Tale qi cu duh stipAnitor mi intireqte. invi{a-voi pe cei firi de lege ciile
Tale qi cei necredincioqi la Tine se vor intoarce.
Izbiveqte-mi de virsarea de senge, Dumnezeule,
Dumnezeul mfrntuirii mele; bucura-se-valimba mea
de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide
$i gura mea va vesti lauda Ta. Ci de-ai fi voit jerfr,
fi-aq fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa
lui Dumnezeu: duhul umilit; inima infrinti Ei smeriti Dumnezeu nu o va urgisi. Fi bine, Doamne,
intru bunivoirea Ta, Sionului, Ei sd se zideasci
zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa
dreptifii, prinosul qi arderile de tot; atunci vor pune
pe altarul Tiu vifei.

ACATISTUL BUNEIVESTIRI

333

Apoi
CanonulNiscitoarei de Dumnezeu
Facere a lui Iosif
Ce.ntareaI, glasul al 4-lea:
lrmosul:

J\eschide-voi gura mea qi se va umple de Duhul, qi


I-.,,tcuvint rispunde-voi impiritesei Maici, gi mi voi
ardta duminat priznuind, gi voi cAntaminunileei, bucur6ndu-mi>>.

Stih:Preasfintl NAscitoaredeDumnezeu,
miluieqte-ne
pe noi.
Pe tine, cartea lui Hristos cea insuflefiti, pecefluitl cu
Duhul, viiz6ndu-te marele arhanghel, curati, a strigat citre
tine: Bucuri-te, ceea ce eqti locaEul bucuriei prin care se
strici blestemul strdmoagei.
Bucuri-te, Fecioari, mireasi dumnezeiascd,indreptarea
lui Adam Ei omorirea iadului; bucuri-te, palatul impiratului tuturor, ceeace eqti cu totul firi de prihani; bucuri-te,
scaunul cel de foc al Aceluia ce esteatottiitor.
Slavi,..,

Bucurd-te,floarea cea neveqtejiti, singura care ai crescut


Mirul cel cu miros bun; bucuri-te, ceeace ai niscut mirosul
cel bun al impiratului tuturor; bucuri-te, mintuirea lumii,
ceace nu qtii de nuntd.
$i acum...,
hrcuri-te, comoara curi{iei, prin care ne-am sculat din
ciderea noastri; bucuri-te, stdpAni, ceea ce eqti crin cu
dulce miros, care umpli de buni mireasmi pe cei credincioqi,
timAia cea cu miros bun qi mirul cel de mare pre(.

ACATISl'E I PARACI,ISE
CAntareaa 3-a:
lrmosul:
e ai tii cintarefi, Niscitoare de Dumnezeu, ceea ce egti
izvor viu gi <indestulat, care s-au impreunat ceati

duhovniceasc5,intireste-i intru dumnezeiasci mirirea ta.


cununilor miririi invrednicindu-f>,
Ceea ce ai rdsdrit spicul cel dumnezeiesccu adevirat, ca
o farind nearati, bucuri-te; bucuri-te, masa cea insufletiti,
intru care a inciput Piinea vie{ii; bucurd-te, stipind, care
egti izvorul apei viefii cel nedegertat.
Bucuri-te, ceeace ai niscut credincioEilorpe Cel firi de
prihanA; bucuri-te, mieluqeaua,care ai niscut pe Mieluqelul
lui Dumnezeu, Cel ce a ridicat picatele a toati lumea;
bucurd-te, curi{itoare caldii.
Slavi...,

BucurA-te, luceafdrul dimine(ii cel prealuminat, care singurd ai purtat pe Soarele Hristos; bucurd-te, ceea ce eqti
locaqulluminii, care ai stricat intunericul qi ai izgonit de pretutindeni pe diavolii cei intuneca{i.
$i acum...,
Bucurii-te, ceea ce eqti singura u$e prin care a trecut singur Cuvintul, stipAni, care ai sfirimat cu nagtereata incuietorile Ei uqile iadului; bucurd-te, dumnezeiasci intrare a
celor ce se mintuiesc, ceeace eqti cu totul ldudati.
Cintarca a 4-a:
Irmosul:

qadeintru slavi, pe scaunul Dumnezeirii, pe nor


1.-'t el ce
\g,, ufor a vcnit lisus, <<Dumnezeulcel Preainalt, qi a
mAntuit pe cei ce strig5: Slavd, Hristoase,puterii Tale>>.

ACAl'ISTTJI, BUNEIVESTIRI

I
l8
l.

335

' In glasuri de cAntiri, cu credinfi strigim citre tine, ceea


ce egti cu totul liudati: Bucurd-te, munte gras qi inchegatcu
Duhul; bucur5-te, sfeqnicqi nistrapi, ceea ce por{i mana,
care indulceqti sim{urile tuturor credinciogilor.
Bucuri-te, preacurati stipAnd, care egti curifirea lumii;
bucuri-te, scari care ai inilfat cu harul pe to{i de pe
pim6nt; bucurd-te, pod care cu adevirat treci din moarte la
via{i pe to{i cei ce te laudd pe tine.
Bucuri-te, Preacurati, ceea ce e$ti mai inalti decit
cerurile, care firi de osteneali ai purtat in pintecele tiu
temeliapimAntului; bucuri-te, rogeali,care ai vopsit din singele tiu veEmintul cel dumnezeiescal Impiratului puterilor.
Slavi...,

Bucuri-te, stipdnii, care ai niscut cu adeviirat pe


Dititorul de lege,Care curi{eqte in dar firidelegile tuturor,
adAncimeacea necuprinsdcu mintea, indl{imea cea nespusi,
ceeace nu qtii de nunti, prin care noi to{i ne-amindumnezeit.
$i acum...,
Pe tine, ceeace ai impletit lumii cununa cea neimpletiti de
mAni, te liudim strigAnd citre tine: Bucuri-te, Fecioari,
pizitoarea tuturor, ingridirea, intdrirea gi sciparea ceasfin{iti.
Centarea
a 5-a:
Irmosul:
Q pnim6ntatu-s-autoate de dumnezeiaciimirirea ta, ci
D tu, Fecioari, care nu Etiide nunti, ai avut in pintece <pe
Dumnezeu,Cel ce estepestetoate,gi ai niscut Fiu pe Cel firi
de ani, Cel ce d5ruiegte pace tuturor celor ce te laudi pe tine>>.
Bucurd-te, prea nevinovati, care ai niscut Calea viefii qi
ai mAntuit lumea din potopul picatului; bucuri-te, mireasi

336

ACATISTE SI PARACLISE

dumnezeiasci, ceea ce. eqti auzire qi grai infricogitor;


bucuri-te, locaqul Stipinului fipturii!
Bucurd-te, Preacuratd,ceeace eqtitiria gi intirirea oamenilor, loc de sfinfire a slavei, omorire a iadului, cimard de
mire cu totul luminoasi; Lrucuri-te, Lrucuria ingerilor;
bucuri-te, ajutdtoarea celor ce se roagi {ie cu credinfi!
Bucuri-te, stipAni, ciru(a Cuvintului ceain chipul focului; raiule cel insuflefit, care ai in mijloc Pomul vie(ii, pe
Domnul, a Cirui dulcea(i inviazd pe cei ce seimpirtigesc cu
credinti qi au fost supuEistriciciunii.
Slavi,,.,

intdrifi fiind cu puterea ta, cu credin{i griim fie: Bucuri-te,


cetateaImpiratului tuturor, de care s-au grdit luminat cele
preamirite gi vrednice a se auzi, muntele cel netiiat; bucurii-te, adAncul cel nemdsurat!
$i acum...,
Ceea ce eqti silaq desfitat al CuvAntului, bucuri-te;
bucuri-te, Preacurati, vasul care ai scos mirgdritarul cel
dumnezeiesclbucurl-te, impicarea cea citre Dumnezeu,cu
totul minunati, a tuturor celor ce pururea te fericescpe tine,
Niscitoare de Dumnezeu.
C6.ntarea
a 6-a:
lrmosul:
n
Jnfelepfii lui Dumnezeu,carefacefiacestpraznic dumnezeiesc
Iqi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu,venifi <si plesnim
cu mAinile,slivind pe Dumnezeu,Cel ce S-a ndscutdintr-insu.
Ceea ce eqti cimari neintinati a Cuvintului qi pricini
lndumnezeirii tuturor, bucuri-te, Preacuratio chemarea
proorocilor; bucuri-te, podoaba apostolilor.

ACATISTUL BUNEIVESTIRI

JJ

,/

Dintru tine a cizut roua care a stins viipaia mul{imii idolilor; pentru aceeagriim {ie: Bucuri-te, lini plini de roud,
pe care, Fecioard,Ghedeonmai inainte o a vdzut.
Slavi...,

Iati, Fecioari: Bucuri-te, griim {ie; fii adipostire qi


linigte celor ce ne inviluim intru adAncul necazurilor qi al
tuturor smintelilor potrivnicului!
Si acum....
Ceea ce eqti pricina bucuriei, umple de har gindul nostru,
ca si griim fie: Bucuri-te, rugul cel nears qi norul cel cu
totul luminos, care ncincetat umbreEti pe cei credincioqi.
Catavasie:
(veziirmosulla CAntarea
infelepfiilui Dumnezeu...
a 6-a).
Condacelegi Icoasele
Condacul I:

/\ piritoare Doamnio pentru biruin{5 mul(umiri,


-flizblvindu-ne
din nevoi aducem fie, Ndscitoare de
Dumnezeu,noi robii tii. Ci, ca ceeace ai stipinire nebiruiti,
izbivegte-ne din toate nevoile, ca si strigim (ie: Bucuri-te,
Mireasi, pururea Fecioari!
Icosul I:
n

Jngerul cel mai intii stititor din cer a fost trimis si-i
Izicd Ndscitoareide Dumnezeu:BucurS-te!gi.impreuni
cu glasul lui cel netrupesc, vdzAndu-Te,Doamne, intrupat,
s-a spiimintat qi i-a stat inainte griindu-i unele ca acestca:
Bucuri-te, prin care risare bucurial
Bucurii-te, prin care piere blestemul;
Bucurd-te, chemarealui Adam celui cizut;
Bucuri-te, Strgerealacrimilor Evei;

,, _coASLov

ACATISTE SI PARACLISE

338

Bucuri-te, inilfime, intru care cu anevoie se suie gAndurile omenegti;


Bucurd-te, adincime, care nu te po{i lesnevedea nici cu
ochii ingereqti;
^
Bucuri-te, cd eqti scaun Impiratului;
Bucurd-te, ci porfi pe Cel ce pe toate le poarti;
Bucuri-te, steauacare ari{i Soarele;
Bucurd-te, pAnteceledumnezeiegtiiintrupilri;
Bucuri-te, prin care se innoieqteliptura;
Bucuri-te, prin care prunc Se face Ficitorull
Bucurd-te, Mireasi, pururea Fecioari!
r

Condacul al 2-lea:

Q tiindu-se pe sine sfAntaintru curdfie, zis-a lui Gavriil


l]cu indrdznire: Preaslivitul tiu glas cu anevoiese arati
a fi" primit sufletului meu; ci naqtere cu zdmislire firi
siminfi, cum imi spui? Cintf,nd: Aliluia!
Icosulal 2lea:

n{elegerea cea nein{eleasii ciutAnd Fecioara si o


in{eleagi, a griit citre cel ce slujea: Din pintece curat,
cum estc cu putin{d sI se nasci fiu, spune-mi?Cdtre care el
a zis cu liici, insi, grdind aqa:
Bucuri-te, tiinuitoarea sfatului celui nespus;
Bucuri-te, incredin{area celor ce au trcbuinfd de tdcere;
Bucuri-te, inceputul minunilor lui Hristos;
Bucuri-te, capul poruncilor Lui;
Bucurl-te, scara ccreasci pe care S-a pogorAtDumnezeu;
Bucuri-te, podul care treci la cer pe cei de pe pimAnt;
Bucuri-te, minunea mult slivitl de ingeri;
Bucurii-te, ceeace le eqti diavolilor rani de mult pl6ns;
Bucuri-te, ceeace ai ndscut Lumina cea neapusil

ACATISTUL BUN EIVESTIRI

339

Bucuri-te, ceea ce n-ai invifat pe nimeni in ce chip s-a


petrecut;
Bucurd-te, ceeace intreci mintea in(elep{ilor;
Bucuri-te, ceeace luminezi gAndurile credinciogilor;
Bucuri-te, Mireasi, pururea Fecioari!
Condacul al 3-lca:

puterea Celui de sus a umbrit-o atunci, spre zimislire,


I pe ceeace nu qtia de nunti; qi pAnteceleei cel cu buni
roadi, ca pe o tarina dulce l-a aritat tuturor celor ce vor fi
si seceremAntuire, cind vor cinta aqa:Aliluia!
Icosul al 3lea:

I v6nd Fecioarain pAntecepe Dumnezeuprimit, a alerf1'gat


la Elisabeta; iar pruncul acesteia, indati
cunoscAndu-iinchinarea,s-a bucurat qi, cu sdltiri in pintece,
ca gi cum ar fi cAntat,a griit citre Niscitoarea de Dumnezeu:
Bucuri-te, vi{a mlidi(ei celei nevegtejite;
Bucuri-te, cAqtigarearodului celui firii de moartel
Bucuri-te, ceea ce ai lucrat pe Lucritorul iubirii de
oamenil
Bucuri-te, ceace ai niscut pe Siditorul vie{ii noastre;
Bucuri-te, brazdi care ai crescut inmulfirea milelor;
Bucurd-te, masi care por{i indestularea milostivirilor;
Bucuri-te, ceeace infloregti ca raiul desfitdrii;
Bucuri-te, ceeace gdtegtiadipostire sufletelor;
Bucuri-te, timAia rugiciunii cea bine primitii;
Bucurii-te, curii(ia a toati lumea;
Bucurd-te, bunivoirea lui Dumnezeu citre noi cei muritori;
BucurI-te, indriznirea celor muritori citre Dumnezeul
Bucuri-te, Mireasl, pururea Fecioari!

ACATISTE SI PARACLISE
Condacul aI 4-lea:

/ifbr de ginduri necredincioase aviitd intru sine


V inteleptul losif, s-a tulburat uitindu-se la tine, cea
neamestecaticu nunta, gdndind cd eqti furati de nunti, tu,
ceeace egti firi prihani; iar cAnd a cunoscut ci zimislirea
ta estede la Duhul Sfint, a zis: Aliluia!
\

Icosulal 4-lea:
I uzit-au pistorii pe ingeri Inud6nd venirea cu trupul a
.FLlui Hristos qi. alergind spre Acestaca spre un pistor,
viizutu-L-au ca pe un miel liri prihani hrinindu-Se in pinteceleMariei, pe care liudhnd-o, au zis:
Bucuri-te, Maica Miclului qi a Pdstorului;
Bucuri-te, staulul oilor celor cuvAntitoare;
Bucuri-te, chinuirea vrijmaqilor celor nevizufi;
Bucuri-te, deschizitoareau$ilor raiului;
Bucurd-te, ci cele cereqti impreuni se bucurii cu cele
pimAnteqti;
Bucuri-te, ci celepiminteqti impreuni din(uiesc cu cele
cereqti;
Bucuri-te, gura apostolilor cea neticutA;
Bucurh-te, indriznirea cea nebiruiti a purtitorilor de
chinuri;
Bucuri-te, temeiul cel tare al credinfei;
Bucurh-te, cunoqtinfacea luminoasi a darului;
Bucuri-te. prin care s-a golit iadul;
Bucuri-te, prin care ne-am imbricat cu slavi;
Bucuri-te, Mireasd, pururea Fecioari!
Condacul al 5lea:

Qteaua cea cu dumnezeiascdmergere vizind-o in(e- tJlepfii. mers-au pe urma luminii ei; qi, {indnd-o ca pe o
ficlie, cu eir ciutau pe puternicul lmplrat; gi, ajungind la
Cel neajuns, s-au bucurat, cdntAndu-I: Aliluia!

ACATISTTJLBUNEryESTIRI

34r

Icosul al S_lea:

\/ezut-au_pruncii haldeilor in brafele Fecioareipe Cel


_ Y ce a zidit pe om cu mAnal gi, cunoscdndu_La te n
Sjafn deqiluasechip de rob, s-au nevoit cu daruri a_Lsluji
qi a-i c6nta celei binecuvAntate:
Bucuri-te, Maica stelei celei neapusel
Bucuri-te, raza zilei celei de taina:
Bucuri-te, ceeace ai stins cuptorui inqeliciunii;
Bucuri-te, ceeace luminezi pe tiinuitorii Treimii;
Bucuri-te, ceea ce ai aruncat din dregitorie pe chinui_
torul cel firi de omenie;
Bucuri-teo ceeace ai aritat pe Domnul Hristos, iubitorul
de oameni;
Bucuri-te, ceeace ne-ai m6ntuit din slujba pigdneasci;
Bucuri-te, ceeace ne curi{eqti de lucruiile celEintinate;
Bucurd-te, ceace ai stins inchinarea la foc;
Bucuri-te, ceeace ne-ai potolit vipaia chinurilor;
Bucuri-te, indreptdtoarea infelepciunii celor credinciogi;
Bucuri-te, veseliatuturor neamurilor;
Bucuril-te, Mireasi, pururea Fecioari!
Condacul al 6-lea:

drturisitori,-purtdtori de Dumnezeu,fiind fiIozofii,


\rrf
l-Vls-au
intors in Babilon, implinindu_ti proorocia;qi
tuturor mirturisindu-Te pe Tine, Hristoase,,
lisatu_l_aupe
Irod ca pe un mincinos,ci nu qtia si cAnte:nflrri"l
Icosul al 6_lea:

Qtrnlucind in Egipt Tu, Lumina adevirului, gonit_ai


L)tntunericul minciunii. Cn idolii lui, nerdbdAnd tiria
Ta, Mintuitorule, au cizutl iar cei ce de ei au scdpat ii
cin_
tau Niscitoarei de Dumnezeu:
Bucurd-te, indreptarea oamenilori
-

342

ACATTSTE SI PARACLISE

Bucuri-te, ciiderea demonilor;


Bucurd-te, ceeace ai zdrobit stapinia ingeliciunii;
Bucuri-te, ceeace ai vndit inqeliciunea idoleasci;
Bucuri-te, mare care ai inecat pe netrupesculfaraon;
Bucuri-te, piatri care ai adipat pe cei insetafi de viafi;
Bucuri-te, stilp de foc care ciliuzeqti pe cei ce sunt intru
intuneric;
Bucuri-te, acoperimintul lumii cel mai lat decAtnorul;
Bucurd-te, hrani qi nistrapd cu manil
Bucuri-te, slujitoarea desfitirii celei sfinte;
Bucuri-te, pimintul fngnduin{ei;
Bucuri-teo izvorAtoarede miere qi'lapte;
Bucuri-teo Mireasd, pururea Fecioari!
Condacul al 7-lea:

/rind Simeon si se mute din veacul acestainqel5tor.


V Te-ai dat lui ca un prunc; dar Te-ai l6cut lui cunoscut
qi ca Dumnezeu desivirqit. Pentru aceea, s-a mirat de
in{elepciuneaTa cea nespus6,cAntAnd:Aliluia!
\

Icosul al 7-lea:

A retat-a fEpturi noui aritindu-Se Fdcitorul noui,


Acelor ce suntem ficuti de DAnsul,risirind din pintecele cel firi simin{i qi pdzinduJ intreg, precum a lbst; ca
noi, vizand minunea, si o lludim griind:
Bucurd-te, lloarea nestriciciunii;
Bucuri-te, cununa infrinirii;
Bucur6-te, ceeace ai strilucit chipul invieriit
-.
Bucuri-teo ceeace ai ardtat viafa ingereasci;
Bucuri-te, pomul cel cu luminoasi roadi, din care se
hrinesc credincioqii;
Bucuri-te, copacul cel infrunzit cu buni umbri, sub care
mul(i se adumbresc;

ACATISTUL BUNEryESTIRI

343

Bucuri-te, ceea ce ai purtat in pAntecepe Indreptitorul


celor ritdci{i;
Bucuri-te, ceeace ai nilscut pe MAntuitorul celor robifi;
Bucuri-te, imbl6nzirea Judecdtorului celui drept;
Bucuri-te, iertarea multor greqifi;
Bucuri-te, haina celor goi de indrizneali;
Bucuri-te, dragosteacare biruieqte toati dorirea;
Bucuri-te, Mireasi, pururea Fecioard!
Condacul al 8-lca:
*

/nzind naqtere minunat5, sd ne instriinim de lume,


Y mutindu-ne mintea la cerq ci pentru aceasta
Preainaltul Dumnezeu pe pimint S-a aritat om plecat,
vrind si tragi la inilfime pe cei ce-[ cAnti: Aliluia!
\

Icosul al 8-lea:

jos, iar de cei de sus nicicum


f'tu totul a fost intre cei de
\.znu S-a depirtat CuvAntul cel necuprins; ci dumnezeiascd pogorAre a fost, iar nu mutare din loc, qi naqteredin
Fecioari primitoare de Dumnezeu,care aude acestca:
Bucuri-te, inciperea lui Dumnezeu celui neinciput;
Bucuri-te, uqa tainei celei de cinste;
Bucuri-te, auzirea cea cu nepricepere pentru cei necredincioqi;
Bucuri-te, lauda cea firE de indoiali a celor credincioqi;
Bucurd-te, purtitoarea cea preasf6nti a Celui ce estepe
heruvimil
Bucurd-te, silaqul cel preamirit al Celui ce estepe serafimi;
Bucuri-te, ceeace ai adunat lucruri potrivnice intru unal
Bucuri-te, ceeace ai unit fecioria qi naqterea;
Bucurd-te, prin care s-a dezlegatcdlcareaporuncii;
Bucuri-te, prin care s-a deschisraiul;

344

ACATISTE SI PARACLISE

Bucuri-te, cheia impiri{iei lui Hristos;


Bucur5-te, nidejdea buniti{ilor celor veqnice;
Bucuri-te, Mireasi, pururea Fecioard!
Condacul al 9lea:

Toati firea ingereasci s-a minunat de lucrul cel mare al


I intrupdrii Tale; ch pe cel neapropiat, ca Dumnezeu,
L-au vdzut om apropiat tuturor, viefuind impreuni cu noi ti
auzind de la to{i aqa:Aliluia!
Icosulal 9lea:
pe ritorii cei mult-vorbitori ii vedem, Niscdtoare de
I Dumnezeu,ci-fi stau inainte ca nigtepeqtifdri de glas;
ci nu se pricep si spuni in ce chip qi fecioari ai rimas gi ai
putut nagte.Iar noi, de o taini ca aceastaminundndu-ne,cu
credinti cintim:
Bucuri-te,, silaqul lnfelepciunii lui Dumnezeul
Bucuri-te, comoara r6nduielii Lui;
Bucuri-te, ceeace pe filozoli ii arnfi neinfelepJi;
Bucurd-te, ceea c ai vidit pe cei megteri la cuvAnt a fi
necuv6ntitori;
Bucuri-te, ci au innebunit intrebitorii cei cumpli{i;
Bucurd-te, ci s-au veqtejit ficdtorii de basme;
Bucurd-te, ceea ce ai risipit vorbele cele incdlcite ale atenienilor;
Bucuri-te, ceeace ai umplut mrejele pescarilor;
Bucuri-teo ceeace ne-ai ridicat din adAnculnecunogtin{ei;
Bucurd-te, ceeace pe mulfi i-ai luminat la minte;
Bucurd-te, corabia celor ce vor si se mintuiasci;
Bucurd-te, limanul celor ce umbli cu cordbiile acestei
vie{i;
BucurE-te,Mireasi, pururea Fecioarli!

ACATISTUL BUNEIVESTIRI

345

Condacul al l0-lea:

/rind Impodobitorul tuturor si mdntuiasc6lumea, la ea


Y a venit precum i se frgdduise gi, Pistor fiind, ca un
Dumnezeu,pentru noi S-a aritat om ca noi. Cici, cu aseminarea chem6nd pe cel asemenea,ca un Dumnezeu aude: Aliluia!
\

Icosulal 10-lea:

egtifecioarelor,Niscitoare de DumnezeuFecioari,
Jid
Z-rgi tuturor celor ce aleargi la tine: ci Ficitorul cerului
qi al pim6ntului te-a gitit pe tine, curati, sdliqluindu-Sein
pAnteceletiu qi invifAndu-i pe tofi si cAnte{ie:
Bucuri-te, turnul fecioriei;
Bucuri-te, uqa mintuirii;
Bucuri-te, incepitoarea prefacerii celei pline de-nfeles;
BucurS-te, ddtitoarea darului celui dumnezeiesc;
Bucuri-te, ci tu ai innoit pe cei zimislifi intru ruqine;
Bucur5-te, ci tu ai invi{at pe cei lipsi{i de minte;
Bucurl-te, ceeace ai stricat pe stricitorul gAndurilor;
Bucuri-te, ceace ai niscut pe Semindtorul curi{iei;
Bucuri-te, cimara nun{ii celei firi de simdn{i;
Bucurh-te, ceeace ai impreunat Domnului pe cei credincioqi;
Bucurd-te, ceea ce intre fecioare ai lbst unici hrinitoare
de pruncl
Bucuri-teo cimara cea impodobiti a sufletelor slin{ilor; '
Bucuri-te, Mireasd, pururea Fecioari!
Condacul al lllea:

Tmperate Stinte. de ti-am aduce cintiri qi psalmi la


I n u m i r i n l o c n r a i c a n i s i p u l .n i m i c n u p l i n i m c u m s e
cuvine, ci se biruiegte toati cintarea care va si tindi spre
mulfimea milelor Tale celor multe, pe care le-ai dat celor
ce-Ti cAnti: Aliluia!

346

ACATISTE SI PARACLISE
Icosul al ll-lea:

f dclie primitoare de lumini, ardtati celor ce sunt intru


I intuneric. o vedem pe PreasfentaFecioari; ci, aprinzind in sine lbcul cel netrupesc, pe to{i ii indrepteazi spre
cunoqtin{acea dumnezeiasci,ce lumineazi mintea cu raza ei
qi se cinsteqtecu chemareaaceasta:
Bucuri-te, raza Soarelui celui infelegdtor;
Bucuri-te, raza Luminii celei neapusel
Bucuri-te, fulgerul care luminezi sufletele;
Bucuri-te, ceace pe vrijmaEi ii ingrozeqtica un tunetl
Bucuri-te, ci din tine a risdrit strdlucirea cea cu multi
lumini;
Bucur6-te, ci ai izvorit rAul cel ce curge cu ape multel
Bucuri-te, ceeace ne-ai aritat chipul colimvitrei;
Bucuri-te, ceeace curifegti intiniciunea plcatului;
Bucurd-te, baie care speli conqtiin{a;
Bucurd-te, pahar care dai gust bucuriei;
Bucurd-te. mireasma mirosului celui bun al lui Hristos:
Bucuri-te, via{a veselieicelei de taini;
Bucuri-te, Mireasi, pururea Fecioari!
Condacul al l2Jea:

\ /rnnd si dea har datoriilor celor de demult, DezlegiV torul tuturor datoriilor omeneqtivenit-a singur la cei
ce se indepirtaseri de harul Lui gi, rupind zapisul, aude de
la to{i aga:Aliluia!
Icosul al 12-lea:

f-lAntind na$terea ta, te liuddm togi ca pe o bisericd


\.,insufle{iti, Niscitoare de Dumnezeu, ci, locuind in
pintecele tiu Domnul, Care fine toate cu minao a sfin{it, a
sldvit gi a invi{at pc to{i si-{i cinte:
Bucuri-te, locaqul lui Dumnezeu-CuvAntul;

r
F

ACATISTUL BUNEIVESTIRI

34'1

Bucuri-te, sf6nti care eqti mai mare decit sfin(ii;


Bucuri-te, chivot poleit cu Duhul;
Bucuri-te, comoara vie{ii cea nedeqertate;
Bucuri-te, coroana cea scumpi a impira{ilor celor credincioSi;
Bucura-te, lauda cea de cinste a preo{ilor celor cuvioti;
BucurS-te, stilpul Bisericii cel neclintit;
Bucuri-te, zidul impiri{iei cel nebiruit;
BucurI-te, prin care se ridici biruin{ele;
Bucurli-te, prin care se surpi vrijmaqii;
Bucuri-te, timiduirea trupului meu;
Bucuri-te, mAntuirea sufletului meu;
Bucuri-te, Mireasi, pururea Fecioari!
Condacul al l3-lea:

, Maici prealiudati, care ai niscut pe Cuvintul, Cel


ce este mai sfdnt decAt to{i sfin{ii, primind acest dar
de acum, mAntuiegtede toatd ispita qi scoatedin chinul ce va
si fie pe to{i cei ce-{i cAnt5: Aliluia!
AcestCondacsc zicede trci ori.
$i iarnqi Icosul I: ingerul cel mai int6i stitdtor... si Condacul I:
Apiritoare DoamnA...

Apoi
Rugiciunea
citre Preaslinta N iscitoare de Dumnezeu

rA, Preasfinti Niscdtoare de Dumnezeu'Fecioari


ceeace eqti mai inalti qi mai presus
\-lrtepa"a,
decit ingerii qi arhanghelii Eimai cinstiti decit toati
fiptura; mirarea cea mare a ingerilor, propovdduirea proorocilor, podoaba cea aleasi a arhanghelilor,

ACATISTE SI PARACLISE

intirirea cea tare a mucenicilor, lauda cea preamiriti a apostolilor, povdfuitoarea cea tare a cnlugnrilor, infr6narea cea tare a postitorilor, curn{ia qi
mirirea fecioarelor,veseliacea Iini a maicilor, infeIepciunea gi invifitura
pruncilor, cirmuitoarea
siiracilor qi a viduvelor; imbrlcdminte celor goi,
sinitate celor bolnavi, izbivire celor robiti; liniste
celor de pe mare, liman bun celorinvilbrafi, povnfuitoare neostenitdcelor rdtici{i, mergereugoari celor
cdlitori, odihnl bund celor ostenifi, acoperimint qi
scAparecelor asupriti; nidejde celor ffiri de nidejde,
ajutAtoare celor lipsifi; celor siraci bogn{ieneimpu{inatio celor intrista{i de-a pururea mingiiere, celor
pe care nu-i iubegtenimeni iubire cu smerenie;celor
picitoqi mflntuire citre Dumnezeu; tuturor creqtinilor ocrotire tare, ajutitoare nebiruiti si folositoare. Prin tine Cel nevizut S-a frcut vizui, pentru
care aducem rugiciune fie, noi robii tii. Doamna
noastrii. O, preamilostivi impiriteasi a Luminii
celei infelegdtoare qi preamiriti, care ai niscut pe
Impiratul nostru, Hristos Dumnezeu,Cel ce di viafi
tuturor, ceeace eqtimdriti de celecereEti,minte inge_
reasci, stea cu totul luminoasi qi mai sfAnti dec6t
to{i sfinfii; impiriteasa impirafilor,, stlpina tuturor
fipturiloro Fecioarl incuviin(ati de Dumnezeu,
mireasi nestricati, palat al preasfintului Duh.
scaun de foc al nevizutului impirat, chivot ceresc;
purtdtor al Cuv6ntului lui Dumnezeu,ciruta cea in
-

ACATISTUL BUNETVESTIRI

chipul focului; odihna Dumnezeului celui viu, zAmislirea negreiti a trupului lui Hristos, cuibul Vulturului ceresc, turtureaua cea cu buni gldsuire,
porumbita cea preabuni, tini Ei firn de riutate;
Maici iubitoare de fii, ad6ncul milelor, picitura
care risipeqti minia lui Dumnezeu, adencimea cea
nemisurate, taina cea negriite, minunea cea neqtiute, minune nespuse; Biserici nefrcuti de mini
omeneasci a Insu;i Impiratului tuturor veacurilor;
tdm6ia cea cu bun miros, vefment cinstit, porfiri de
Dumnezeu fesuti, rai sufletescoodrasla pomului
celui de viafi purtitor, floarea cea preafrumoasi,
care ai inflorit noui veselia cereascd, strugurele
mintuirii noastre,paharul impiratului ceresc;intru
care s-a dres de Ia Duhul Sfint vinul harului Celui
neimpu(inat; solitoarea legii, incepitura credinfei
celei adevdrate a lui Hristos, turnul cel neclintit,
pieirea ereticilor, sabia miniei Iui Dumnezeuimpotriva tuturor celor nelegiuifi;_ingrozire diavo'ilor,
biruinfd in rizboaie, pizitoarb adevdrati tuturor
crestinilor qi lumii incredinfatd mintuire. Oo intru
tot milostivi Doamni FecioarE,stip6ni Niscitoare
de Dumnezeu, auzi-ne pe noi cei ce ne rugim fie gi
arati mila ta poporului dreptcredincios; roage pe
Fiul tdu si ne izbiveasci de tot riul. $i pEzeqteloca$ul acestaqi toate oraqeleqi satele qi pir(ile creqtinegti qi tot poporul cel binecredincios,care scapi gi
cheami numele tiu cel sfint, de toate nipistuirile, de

ACATISTE SI PARACLISE

boali, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de


venirea altor neamuri asupra noastri qi de rizboiul
cel dintre noi, de toate durerile qi de toati imbulze l^. C^ sA nu fie impu{inafi robii tii nici cu rini,
nici cu ingrozire, nici cu moarte, nici cu dreapta
minie a lui Dumnezeu; ci ii plzeqte Ei ii mdntuieqte
cu mila ta, Doamni, ceeace te rogi pentru noi Eipentru buna intocmire a vizduhului, spre vremi aducetoare de roadele cele de folos, pe care noui le diruieqti. Uqureazd,ridici Ei miluiegte, stipflni preamilostivi, Niscitoare de Dumnezeu prealdudati, de
toate nevoile, pe cei ce sunt in primejdii. Adu-(i
aminte de robii tii qi nu trece cu vederealacrimile qi
suspinarealor; ci ne innoieqte pe noi cu bunitatea
ta, ca si ne mengaiem cu mu[umire, allfindu-te pe
tine ajutitoare. Milostiyeqte-te,Doamni preacurati'
spre ajutorul poporului celui binecredincios.Nddejdea
noastri, adunl pe celerisipite: pe cei retecifi pe cale
povi(uie$te-i, pe cei cizufi de la dreapta credinfl
iariqi la credinfe intoarce-i, pe cei bdtrini sprijineqte-i, pe cei tineri ii invafi, pe prunci hrineqte-i
Si preamAreqtepe cei ce te preamdresc;dar mai ales
pizeqte sfinti Biserica Fiului tiu qi o feregteintru
lungime de zile. O, milostivi gi preaindurati impireteasi a cerului qi a plmintului, Niscitoare de
Dumnezeu, pururea Fecioard, miluieqte cu miilocirea ta poporul dreptcredincios qi toati dreptcredincioasacreEtinetate.Pizeqte-osub acoperdm6ntul

A('ATIS'TULBUNEryESTIRI

351

milei tale, apir-o pe ea cu cinstitul tdu acoperimflnt


qi roagi pe Hristos, Dumnezeul nostru, pe Care mai
presus de fire L-ai intrupat, si ne incingi pe noi cu
putere de sus, ca si ne putem apira impotriva vrijmaqilor nostri vlzufi qi nevizufi ce se ostescasupra
noastri. Miluieqte qi mAntuiegtecu rugiciunile tale,
Maici, pe Prea Fericitul Pirintele nostru (N),
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romine, [pe (tnatt)
prea Sfintitul (Arhi-) Episcopul (qi Mitropolitul)
nostru (N)l Si pe toti ortodoc$ii arhierei, pirinfi
arhimandrifi, preo{i qi diaconi fi pe tot clerul bisericesc qi pe tot poporul dreptcredincios care se
inchini icoanei tale. Cauti spre noi tofi cu folosin{a
ta cea preamilostiyi, ridici-ne pe noi din adincul
pdcatelor qi ne lumineazi ochii inimii spre cdutarea
mintuirii. Milostivi fii noud aici, iar la infricogdtoarea
judecati, pe Fiul tiu pentru noi roagi-L. Pe cei ce
s-au mutat intru dreapta credinfi din aceasti viafi in
cea vegnici, impreuni cu ingerii, cu arhanghelii qi
cu toti sfinfii, impirtiqeqte-i ca sd stea de-a dreapta
Fiului t[u qi Dumnezeu; Ei cu rug,iciunea ta invredniceqte pe tofi ortodocqii cregtini si viefuiascd cu
Hristos, gi cu bucurie in locaqurile ingeregti si se
desfiteze. Ci tu egti, Doamni, mirirea celor cereEti
qi ajutitoarea pimantenilor; qi tu egti nidejdea qi
folositoarea tuturor celor ce aleargi la tine qi cer
ajutorul tiu cel sfAnt; tu eqti rugitoarea cea fierbinte citre Fiul tdu qi Dumnezeul nostru, ce rugai-

ACATISTE

PARACLISE

ciunile Maicii mult pot spre imblenzirea Stdpinului.


$i, cu a ta mijlocire, indriznim si ne apropiem de
sfintul altar, de harul preasfintelor qi de via(i ficdtoarelor Taine, degisuntem nevrednici.Pentru aceea,
qi pe icoani v6zSnd chipul tiu cel intru tot cinstit qi
pe Cet atotfiitor cu mena fin6nd, ne bucurdm noi
picitoqii qi, cu umilinfi ciz6nd, pe acesta cu dragosteSi cu frici il sirutim, a$teptend'Doamni, prin
sfintele gi de Dumnezeu primitele tale rugiciuni' se
ajungem la cele cerqti ale vie{ii celei flri de sfirqit'
qi si stim fhri de ruginein ziua judecnfii de-a dreapta Fiului tlu qi Dumnezeului nostru' slivindu-L pe
El impreuni cu Cel firi de inceput al Lui Pirinte qi
cu Preasfintul Eibunul qi de via{i fficltorul Lui Duh'
acum qi pururea gi in vecii vecilor.Amin.
Cintarea a 7-a:
Irmosul:

l\T-au slujit fnpturii infelepfii lui Dumnezeu,flri numai


I \ Ficdtoruluil ci, groaza lbcului birbiteqte cilcind-o,
(<s-aubucurat cAntind: Prealiudate Dumnezeul pdrinfilor
noqtri ti Doamne, bine eqti cuvantat).
Pe tine te liudim, griind: Bucuri-te, cilrufa Soarelui
celui infelegator qi vifa cea adevirati' care ai crescut Strugurele cel copt, din care curge vinul cel ce veseleqtesufletele
celor c te slivesc pe tine cu credintA.
Ceea ce ai niscut pe Vindecdtorul tuturor oamenilor,
bucurh-te, mireasi dumnezeiasci, toiagul cel de taini, care
ai inllorit floarea cea nevegtejiti; bucurd-te, stipin6, prin
care ne umplem de bucurie gi moqtenim viafa.

ACATISTULBUNEIVESTIRI

353

Nu poate, stipAni, limba cea cu podoabi vorbitoare si te


laude pe tine; ci te-ai inil{at mai presus de serafimi,
ndscind pe tmpiratul Hristos, pe Care roagi-L sd ne
izbiveasci din toati nevoia pe noi, cei ce ne inchinim fie cu
credintA.
Slavi...,

Marginile lumii te laudi pe tine gi te fericesc Ai cu


dragoste cinti {ie: Bucuri-te, cartea in care s-a scris
Cuvdntul cu puterea Tatilui, ceea ce egti curati; pe Care
roagi-L, Ndscdtoare de Dumnezeu, ca si scrie in cartea
viefii pe robii tii.
$i acum..,,
Plecim genunchii inimii noastre noi, robii tii, gi ne rugim
fie: Pleaci urechea ta, ceeace eqti curati, qi ne miluieqte pe
noi, cei ce suntem culunda(i pururea in necazuri,qi apEr5-ne
de toatd robia vrdjmaqului, Niscitoare de Dumnezeu.
Cintarea a 8-a:
Irmos: Pe tinerii cei binecrcdincioqi..,

pintece ai primit pe Cuvantul qi ai purtat pe Cel ce


Jn
Ipoarti toate gi ai hrdnit cu lapte, ceeace eqti curati, pe
Cel ce hrineqte pe toati lumea cu bunivoire, Ciruia cAntiim, curati: Pe Domnul lucrurile lduda{i-L gi-L preainalfa{i
intru tofi vecii.
Moise a cunoscut in rug taina cea mare a nagterii tale,
Preasf6nti, curati Fecioari; iar tinerii mai inainte au
inchipuit aceasta,mai luminat, in mijlocul focului stAnd qi
fiind neargi; pentru aceeate liudim pe tine intru tofi vecii.
Noi, cei care mai inainte, pentru inEeliciune, eram
dezbrica{i, acum ne-am imbricat in haina nestriciciunii

23 - CEASLOV

354

ACATISTE [iI PARACLISE

prin naEtereata; iar cei ce qedeamin intunericul picatelor


am vizut luminio Fecioar5,ceeace egti locagluminii; pentru
aceeate liudim intru to{i vecii.
BinecuvintimpeTatdlqi pc Fiul Eipe Sfintul Duh,Domnul.
Cei morfi prin tine inviazd,,ci ai niscut Viafa cea intr-un
Ipostas.Cei ce mai inainte erau mufi acum griiesc bine; cei
intinafi se curifesc, bolile se izgonescgi mulfimea duhurilor
celor din vdzduh se biruieqte, Fecioari, ceea ce eqti mintuirea oamenilor.
$i acum...,
Ceea ce ai niscut mintuirea lumii, prin care ne-am ridicat de pe pimdnt Ia inilfime, bucuri-te, cea cu totul binecuvAntati, care eEtiacoperdmint qi putere, zid qi tirie celor ce
cAntio curati: Pe Domnul lucrurile Inuda{i-L gi-L preainil(afi intru tofi vecii.
Irmosul:
Stih: SdleudAm,si binecuvintimqi si neinchinim Domnului,cAntdndu-Iqi preainillandu-Lpc Dinsul intru toti vccii.
Pe tinerii cei binecredincioqi,in cuptot na$tereaNiscitoarei de Dumnezeu i-a m6ntuit; atunci fiind inchipuiti, iar
acum lucrati, pe toatii lumea ridic-o si-fi cinte fie: Pe
Domnul lucrurile liudafi-L qi-L preaindlfa(i intru to{i vecii>>.
Cintarea a 9-a:
Irmosul:

ot neamul pimintesc si salte,cu duhul liind luminat,


gi
I.
si priznuiascd firea minfilor celor fird de trup,, cinstind sfAnta priznuire a Maicii lui Dumnezeu, qi si c6nte:
BucurA-te, preafericitd Niscitoare de Dumnezeu, curati,
pururea Fecioari.
f

I
ACATISTUL BUNEIVESTIRI

Izbiveqte-ne pe noi, Fecioard, de ispitele picatelor qi de


opicepedeapsi,care vine asupra oamenilor,pentru mul{imea
gregelilor lor, ca si cAntim {ie noi, credincioEii:Bucurd-te,
prin care noi ne f'acempirtaqi bucuriei celei de-a pururea.
Te-ai aritat luminarea qi intirirea noastri, pentru aceasta cdntim: Bucurd-te, steaua cea neapusi, care ai adus in
lume pe Soarele cel marel bucuri-te, curati, ceea ce ai
deschis raiul cel incuiat; bucuri-te, stAlpul cel de foc, care
povi{uiegti firea omeneasci Ia viata cea de sus.
Si st6m cu cuvioasi temere in casaDumnezeului nostru qi
si cintim: Bucurl-te, stdpina lumii; bucuri-teo Marie,
Doamna noastri a tuturor; bucuri-te, ceeace singura intre
femei eqti firi de prihani qi buni; bucuri-te, vasul care ai
primit mirul cel neimpu{inat, ce s-a virsat asupra ta.
Slavi...,

Porumbi{i, care ai ndscut pe Cel milostiv, bucuri-te, pururea Fecioari. Bucurd-te, lauda tuturor cuvioqilor; bucurd-te,
cununa mucenicilorl bucurl-te, frumuse{eacea dumnezeiasci
a tuturor drepfilor gi mintuirea noastrd, a credinciosilor.
$i acum,..,
Fie-(i mili, Doamne, de moEtenireaTa, gi treci cu vederea
acum picatele noastre, avAnd rugitoare spre aceastacitre
Tine pe ceeace Te-a niscut pe pimint mai presus de lire pe
Tine, Hristoase,Care ai binevoit a lua fire omeneasce,pentru mare mila Ta.
L U MIN A N D A

Podobie:Femei' auziti...
Sdltafi, din{uind, cu veselie cAntafi. Gavriil, bucurie
Fecioarei aducAnd, i-a stat inainte in cetatea Nazaretului

356

ACATISTE SI PARACLISE

zicAnd: Acum sunt bunele vestiri de bucurie; bucuri-te,


curatd qi firi prihani, folositoarealumii; bucur5-te, scaun
ceresc.
Slavi...,$i acum..,,
Taina cea din veci se cunoa$te astizi, cii DumnezeuCuvAntul Se face Fiul FecioareiMaria pentru milostivire qi
Gavriil vestegtebucuria vestirii celei bune, cu care dimpreuni si cAntim tofi: Bucuri-te, Maica Domnului.
LA LAUDE
Se cAnti stihirile accstea,glasul al 4-lea:
Podobic: Ca Pe un viteaz...

Taina cea ascunsa gi negtiuti de ingeri arhanghelului


Gavriil i seincredinfeazi $i cAtretine acum vine, ceeace eqti
buni gi porumbi(i curati gi chemarea neamului nostru, Ei
strigi citre tine, Preasfinti: Bucuri-te gi te gdteqte,prin
cuvintul acesta,si primeqti pe Dumnezeu-CuvAntulin pAnteceletiu (dc doui ori).
Cimard purtitoare de lumini s-a gitit tie, StdpAne,pAntecelecel curat al dumnezeieqtiifiice; pogoari-Te gi vino la
ddnsa Ei miluieqte fiptura Ta, impotriva cireia a dus rizboi
pizmaqul, care a fost (inuti in robie de cel viclean qi a pierdut frumusefea cea dintai gi aEteapti pogorereaTa cea mintuitoare.
G avriil, arhanghelulo de fafi vine citre tine gi zice {ie, ceea
ce eqti cu totul nevinovatd: Bucuri-te, dezlegareablestemului gi sculareacelor cizu{i; bucurd-te, ceeace singuri ai lbst
aleasi lui Dumnezeul bucuri-te, norul cel insufle(it al
Soareluiqi primeqte in p6ntecepe Cel neinceput,Care Se va
siliglui in pAnteceletiu.

ACATISTUL BUNETVESTIRI

357

glasulal 4Jca:
Slavn...,
$i acum...,
Aauzit Niscdtoarea de Dumnezeulimba pe care nu o Etia,
cii griia citre dinsa arhanghelul graiurile vestirii celei
bune. Deci, primind vestirea cu credin(i, Te-a zdmislit pe
Tine, Dumnezeule cel mai inainte de veci. Pentru aceeagi
noi, bucurindu-ne, griim tie: Dumnezeule, Cel ce Te-ai
intrupat dintr-insa fira de schimbare, diruieqte lumii pace
gi sufletelor noastre mare mili.
Apoi:Cuvine-se
cu adcvdrat...,
SfinteDumnezu|c...,
Tatil nostru..,,
Ci a Ta est impirifia..., troparul: Porunca cca cu taini..., Doamne,
miluieqtc (dc .10 dc ori), Ccca cc Sti mai cinstiti dcci.t heruvimii...,
Slavn...,$i acum,.. Ei otpustul zilci.

F
!

ACATISTULDOMNULU NOSTRU
ilSUS HRISTOS
Preotul dA obilnuita binccuvintare gi strana zice: Slava
Tie,
Dumnezeulnostru...,impiratc ceresc..,,
preasfiltd
SfinteDumnezeule..,,
Treime...,Tatil nostru...,Ci a Ta estelmpiri{ia...
.

Apoi Troparele,glasulal 6-lea:

Miluieqte-ne pe noi, Doamne, miluieqte-ne pe noi, cii, nepricepindu-ne de nici un rispuns, aceasti rugiciune aducem
lie,
ca unui StapAn, noi, picitoqii robii TIi, miluieqte-ne pe noi.
Slavi,..,
D_oam1e,miluieqte-ne pe noio ci intru Tine am nidijduit;
nu Te minia pe noi lbarte, nici pomeni firddelegile noastre,
ci cauti gi acum ca un milostiv gi ne izbiveqte pe noi de

ACATISTUL DOMNULUI NOSTRUIISUSHRISTOS

359

vrijmaEii noqtri, cd Tu eqti Dumnezeul nostru qi noi suntem


poporul Tnu; tofi lucrul miinilor Tale qi numele Tiu
chemlm.
$i acum.,.,a Niscitoarei dc Dumnezcu:

Uqa milostivirii deschide-onouA,binecuvintati Niiscitoare


de Dumnezeu,ca si nu pierim cei ce ndddjduim intru tine, ci
si ne izbivim prin tine din nevoi, cici tu eqti mintuirea neamului creqtinesc.
(cautAta pag.31)
Apoi: Credintru unulDumnzeu...
La Doamne, strigat-am.,.,sc cAnti stihirilc accstea,glasul al 6-lea:
Podobie:Toati nldejdea...

Jisuse preadulce. mingiierea sulletului meul lisuse,


Icuriifirea minfii mele, Stipine Mult-milostive, Iisuse,
mintuieqte-mi; lisuseoMAntuitorul meu, Iisuse al meu atotputernice, nu mi lisa pe mine, Mintuitorule, ci md miluiegte
qi mi izbiveqte de toatA chinuirea; de partea celor mAntui{i,
Iisuse al meu, mi invredniceqteqi ln-mn pirtag cetei aleqilor
Tii. Iisuse,Iubitorule de oameni.

Iisuse preadulce, slava Apostolilor; Iisuse al meu, lauda


mucenicilor; Stipine atotputernice, Iisuse, m6ntuieqte-mi
pe mine, cel ce alerg Ia Tine; Iisuse,Mintuitorul meu, Iisuse
al meu preainfrumusefate, MAntuitorule, Iisuse.,miluieqte-mi,
pentru rugiciunile celeice Te-a nAscutgi ale tuturor sfin{ilor
Tii, Iisuse,qi ale tuturor proorocilor,Mintuitorul meu, Iisuse,
gi mi invrednicegte desfitirii raiului, Iisuse, Iubitorule de
oameni.
Iisuse preadulce, lauda monahilor; Iisuse lndelungribditorule, desfitarea qi podoaba pustnicilor; Iisuse,mAntuiegte-m6,Iisuse,Mintuitorul meul lisuseal meu preabunule, scoate-mddin m6na balaurului, M6ntuitorule Iisuse,gi

360

ACATISTE I P.\RACLISE

mi slobozegteacum, Mdntuitorule lisuse, din la(urile acestuia; Ei din groapa cea prea adinci mi scoate,Mintuitorul
meu, Iisuse,qi mi numirl impreuni cu oile celede-a dreapta, Iisuse.
Slavi..., $i acum,..,a Niscitoarei de Dumnczeu, glasul al 2Jea:

Niiscitoare de Dumnezeu, ceea ce ai niscut pe Iisus cel


preadulce,pe Iisus cel atotindurat Ei Dumnezeuqi iubitor de
oameni,pe Iisus cel singur bun qi induritor, pe Acela roagi-L,
StdpAnalumii intru tot nevinovatdosd mi miluiasci pe mine,
picitosul, qi de gedereacea de-a stinga sI mi scapeogi stirii
celei de-a dreapta si mi invredniceasci, atunci cind va
qedeasi judece lumea, precum estescris.
La stihoavni sc canti stihirilc acestca,glasul al 6-lea:

Mintuitorul meu, Iisuse,Cel ce ai mAntuit pe desfrAnatul;


MAntuitorul meu, Iisuse, Care ai primit pe desfrAnata,
miluiegte-mi qi pe mine acum; Iisuse Mult-milostive, mintuiegte-mi Ei induri-Te de mine, o, fisuse, Dititorule de
bine, precum Te-ai indurat de Manase. Milostive Iisuse al
meu, ca Unul care eqti insu{i iubitor de oameni.
Stih:Ascultd,Dumnezcule,
rugiciuncameaqi nu trececu vederea
rugamea.
Nici o porunci a Ta n-am implinit pe pim6nt. Cum mi voi
arita fie, Celui ce qezipe tron, si dau rispuns gi s:i liu judecat
pentru toate c6te am lEcut cu qtiin{i Eicu neEtiin(i,,Hristoase al
meu, Iisuse? Drept aceea,strig Jie: Pentru rugiciunile slujitorilor Tii, Iisuse, mintuieqte-mi pe mine, picitosul.
Stih:Eu citre Dumnczeu
am strigatqi Domnulm-aauzit,
Cine nu mi va plinge pe mine, care am cilcat porunca Ta,
Iisuse, cu neinliinarea, gi in locul raiului in iad m-am
siligluit, Iisuse? Cu vederea celor dulci la gustare, moarte

ACATISTUL DOMNUT,LTI
NOSTRUIISUS IIRISTOS

361

mi-am agonisit,qi de slava Ta, MAntuitorul meu, Iisuse,qi de


viafi m-am ardtat striin. Ci mi primeqte pe mine, care md
pociiesc, ca un milostiv gi de oameni iubitor, Iisuse al meu.
pentru mare mila Ta.
I

Slavi...,$i acum...,
a Nirscitoarei
dc Dumnczcu:
Preacuratii Fecioari, care singuri ai niscut pe Iisus,
izbiveqte-mi de picatele cele sufleteqti qi te rog sd mi
miluieqti pe mine cel mortl ci tu egti nddejdea celor firii de
nddejde gi ajutitoarea lumii; ci po{i a-mi ajuta, Fecioari, c4
o Maici a Domnului; nu trece rugiciunea mea, nici nu mii
liisa, intru tot curati stipini,, ci, ca o iubitoare de oameni,
miluiegte-md.
$i acum...,Venifisi ne
- Apoi:Doamne,miluieEte(dc 12ori),Slavd,..,

inchinlm... (dc 3 ori) qi Psalmul 142: Doamnc, auzi rugaciunea mea


(cauti la pag. 67). Slavn...,gi acum..., Atituia (dc 3 0ri1. gi indati se
cantl: D[mnzeu esteDomnul... (dc trci ori).
Apoi Troparul accsta,glasul al 2-lea:

CAnd Te-ai pogorit la moarte, Cel ce egti via{a cea firii de


moarte, atunci iadul ai omorAt cu strilucirea Dumnezeirii;
iar cind ai inviat pe cei mor(i din cele de dedesubt,toate
puterile cereqti au strigat: Ddtitorule de viafi, Hristoase,
Dumnezeul nostru, slavi fie (clcdouaori).
Slavn...,$i acum,.., al NiscAtoarci dc Dumnezeu:

Toate tainele tale sunt mai presus de cuget; toate sunt


preamirite, Nisciitoare de Dumnezeu; cu curdfia fiind
pecetluiti qi cu fecioria piziti, cu adevirat Maici te-ai
cunoscut, niscind pe Dumnezeu cel Adevirat, pe Care
roagi-L si mAntuiasci sufletelenoastre.
Doamne,miluicqte(dc 3 ori), Slavn...,gi acum...,psalmul50:

Miluicqtc-mi, Dumnezeule,,,(cauta la pag. l2).

362

ACATISTE SI PARACLISE

Canon de umilinti
citre Domnul nostru Iisus Hristos
Facerc a Sf6ntului Tcoctist Studitul.
Ci.ntarea I, glasul al 2-lca:
Irmosul:
A

Jn adinc a agternutde demult toatd oastealui Faraon


lputerea cea prea-intrarmatil iar Cuvintul, intrupdndu-Se,a pierdut picatul cel prea riu, Domnul cel preasldvit,
<cici cu slavi S-a preaslivit>.
Stih: Iisusepreadulce,
Fiul lui Dumnezeu,
miluieqte-ml.
Iisuse,preadulceHristoase,Iisuse,indelung-ribditorule,
vindeci rinile sufletului meu, Iisuse, qi indulcegte,Te rog,
inima mea, Mult-milostive, ca, Iiind mAntuit, sd Te slivesc pe
Tine. Iisuse.Mintuitorul meu.
Iisuse, preadulce Hristoase, Iisuse, deschide-mi uqile
pociinfei, Iubitorule de oameni Iisuse, qi mi primeqte pe
mine, cel ce cad la Tine qi fierbinte Te rog, Iisuse,
Mintuitorul meu, Cel ce egti iertarea picatelor.
Slavd...,

Iisuse, preadulce Hristoase, Iisuse, scoate-mi din mina


lui Veliar cel ingeldtor,Iisuse, qi mI fI stitdtor de-a dreapta
slaveiTale; Iisuse,MAntuitorul meu, izbiveqte-mi de partea
cea de-a stinga.
$i acum.,., a Niscirtoarei de Dumnezeu:

Stipdni, care ai ndscut pe Iisus Dumnezeu,roagi-L pentru noi, netrebnicii robii tii, Preacurati, ca si ne izbivim de
chinuri cu rugiciunile tale, noi cei intinafi, ceeace eqti firi
de intiniciune, primind intru tine slava cea de-a pururea.

ACATISTUI,DOMNULUI NOSTRUIISUSIIRISTOS

363

Cintarea a 3-a:
Irmosul:
e piatra credinfei intirindu-mi,
Th ai deschis gura
mea asupra vrijmaqilor mei; ci s-a veselit duhul meu

<a cdnta tie: Nu este sfint ca Dumnezeul nostru si nu este


drept afard de Tine, Doamner>.
Auzi, Iubitorule de oameni, Iisuse al meu, pe robul Tiu,
care strigii cu umilin{i, gi ma izbivegte de osAndi si de chinuri, Iisuse al meu, Cel ce eqti singurul indelung-iibditor,
Iisuse preadulce,Mult-milostive.
Ridici-mi, Iisuse,pe mine, robul Tiu, cel ce cad cu lacrimi,
Iisuse al meu, gi mi mintuieqte, lisuse al meu, pe mine, cel
ce mi intorc, qi mi izbiveEte, Stdp6ne, de gheeni, Iisuse
preadulce,Mult-milostive.
Slavi...,

Vremea, Iisuse al meu, pe care mi-ai dat-o, in patimi am


cheltuit-o, Iisuse al meu; drept aceea,nu mi lepida pe mine,
Iisuse al meu, ci mi cheamd, Te rog, Stipine, Iisuse preadulce, qi mi mintuieqte.
a NlscitoareideDumnezeu:
$i acum...,
Fecioardocare ai niscut pe Iisus al meu, roagi-L sd mi
izlriveasci de gheeni, cici tu singurl egti rugitoare pentru
cei sc6rbifi, ceea ce eqti de Dumnezeu diruiti. si mi invredniceqtede via{a cea veEnici, ceeace eEticu totul tiri de
p r i hani .
Catavasie:
,
Pizeqte-nede nevoi pe noi, robii Tii, Milostive, ci noi cu
deadinsul cdtre Tine scipdm ca la izbivitorul cel milostiv,
Stipinul a toate,Domnul lisus.

364

ACATISTE $I PARACI,ISE
glasul al 3-lca:
SEDEALNA,

Cele cereqtiqi cele pim6nteqti cu cuvAntul Tiu le-ai adus


intru fiin{i, ca un atotputernic; iar cetele ingerilor, cu
cutremur stAnd inaintea Ta, neincetat laudn Ifi aduc lie,
StipAne, Celui ce toate marginile le-ai strilucit cu lumina
Ta. Pentru aceasta qi noi cu credinfi ne rugim lie:
MAntuieqte-nepe noi cu milostivirea Ta.
Slavd...,

Iisusepreadulce,lumina lumii,lumineazi ochii sufletului


meu, Fiul lui Dumnezeu, cu lumina Ta cea dumnezeiegte
strilucitoare, ca si Te laud pe Tine. lumina cea neinserati.
$i acum..., a Nirscdtoareide Dumnczeu:

Ata folosin(i agonisind,Preacurati, qi cu rugiciunile tale


de nevoi izbiivindu-ne, cu Crucea Fiului tiu pretutindeni
hind pazi6, dupi datorie pe tine tofi cu buni credin{i te
mirim.
Cintareaa 4-a:
frmosul:

I i venit din Fecioari, nu sol, nici lnger, ci Tu insufi,


-f1l)oamne, Te-ai intrupat qi m-ai mAntuit pe mineoomull
((pentruaceastastrig citre Tine: Slavi puterii Tale,Doamne>.
Vindeci, Iisuse al meu, rinile sufletului meu, Iisuse al
meu, gi mi scoate,Te rog, din mina lui Veliar cel stricdtor de
suflete,Iisuse al meu, Milostive, qi mI mintuiegte.
Am gregit, Iisuse al meu preadulce, indurate Iisuse aI
meu, mintuieqte-mi pe mine, cel ce scap sub acoperimAntul
Tdu, lisuse Indelung-ribditorule, qi mi invredniceqte de
'I'a.
impirdf ia

ACATISTUL DOMNULUI NOSTRUIISUS HIIISTOS

355

Slavi...,

N-a gregit, Iisuse al meu, nimeni precum am greEit eu,


ticilosul; ci cad, rugindu-mi: Iisuse aI meu, mintuieqte-md
qi-mi daruieqtemoqtenireavie{ii, Iisuse al meu.
Si acum...,a Nirscitoarci dc Dumnczcu:

Cu totul liudati, ceea ce ai niscut pe Iisus Domnul, pe


Acela roagi-L sI izbiveasci de chinuri pe to{i cei ce te laudi
pe tine qi te numesc,dupi adevir, Niscitoare de Dumnezeu.
Cintarea a 5-a:
Irmosul:

J uminarea celor ce ziceau intru intuneric Ai mdntuirea


I--tcelor deznndnjduifi Tu eqti, Hristoase, Mintuitorul
<<meu,qi la I'ine minec, Impiratul plcii; lumineaz5-mi cu
strilucirea Ta, ci nu qtiu alt dumnezeu afari de Tine>>.
Tu eqti lumina min(ii mele, Iisuse al meuq Tu eqti mAntuirea sufletului meu celui deznidijduit, Mintuitorulel Tu,
Iisuse al meu, de chinuri qi de gheeni mi izbdveqtepe mine,
cel ce strig: MAntuiegte-md, Iisuse al meu, Hristoase, pe
mine, ticiilosul.
Cu totul fiind surpat de patimi de ocard, Iisuse al meu,
acum strig: Tu, Iisuse al rneu, trimite-mi mini de ajutor gi
mi scoate pe mine, cel ce strig: MAntuiegte-mi, Iisuse al
meu, Hristoase,pe mine, ticilosul.
Slavi..,,

Minte intinati avAnd, Iisuse al meu, strig cdtre Tine:


Curi(eqte-mi de intiniciunea ciderilor in picate qi mi
izbivegte pe mine, cel care am alunecat din neqtiinfn in
adincurile rdutd{ii, Mdntuitorule, qi,'fe rog, [isuse al meu,
mAntuiegte-mi.

366

ACATISTE SI PARACLISE
$i acum.,.,a Niscltoarci dc Dumnezeu:

Fecioari de DumnezeuNdscitoare, care ai niscut pe Iisus,


pe Acela roagi-L, curatd, si mAntuiasci pe tofi dreptcredinciogii,pe cilugiri Ei pe mireni, qi si izbiveasci de gheeni pe
cei ce strigi: Nu qtim alti ajutitoare tare afari de tine.
Centarca
a 6_a:
Irmosul:
]1e adincul picatelor fiind inconjura(i, chem ad6ncul
LJ cel nep5truns al milostivirii Tale: Scoate-mi din
<<striciciune,Dumnezeule>>.
Iisuse al meu, Hristoase Mult-milostive, primeqte-md pe
mine, cel ce mi mirturisesc !ie, o, Iisuse, qi mI mdntuieqte
qi mi scoatedin striciciune, Iisuse al meu.
Iisuse al mu, n-a fbst nici un alt desfr6nat precum sunt
eu, ticilosul, o, Iisuse, Iubitorule de oameni; dar Iu, Iisuse"
mintuieste-md.
Slavl...,

Iisuse al meu, pe desfrinata qi pe desfrinatul gi pe


Manase qi pe vamequl am cov6rqit cu patimile, o, Iisuse al
meu, qi pe tAlharul, Iisuse,qi pe niniviteni.
a NAscitoarei
$i acum.,.,
deDumnezeu:
Fecioari preacurati, ceeace ai niscut pe Iisus, Hristosul
meu, tu, care singurd egti neintinat5, curi{eqte-mi acum cu
isopul rugiciunilor tale pe mine cel intinat.
Catavasie:

Pizeqte-nede nevoi pe noi, robii Tii, Milostive, cd noi cu


dinadinsulcitre Tine sc:ipim, ca la izbivitorul cel preamilostiv, Stipinul a toate, Domnul lisus.

ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU IISUS IIRISTOS

367

Apoi, inainte de Condaceqi Icoase,citeqterugiciuneaaccastacetrc


Domnul nostruIisusHristos,licutd de Slh.ntulIsaacSirul:
Domnuluisi ne rugdm.

J\oamne, IisuseHristoase,Dumnezeulmeu, Care cerceLJ tezi f6ptura Ta. CIruia Ii sunt aritate patimile mele qi
neputin{a firii noastreomeneqtiEi tiria pizmaquluinostru, Tu
insu{i ma acoperi de riutatea lui, pentru ci puterca lui este
tareoiar firea noastrd,pitimaqi qi tiria, neputincioasi.Tu, dar,
o, Bunule, Cel ce qtii neputin{a noastri, Care qi porfi greutatea
neputin{ei noastre,pizeqte-mi de tulburarea cugetelorgi de
potopul patimilor qi fr-mi vrednic acesteislu.ibesfinte a Ta, ca
nu cumva, in poftele mele celeintinate, sd pierd dulceafaei qi
si mi aflu flri de ruqinc gi hri liici inainteaTa. Ci, Doamne,
preadulcele meu lisuse, miluiegte-mi gi mi m6ntuieqte.
Apoi se zic

Condacelegi Icoasele
Condacul I:

pirdtorule cel mai mare EiDoamne, Biruitorul iadului,


izbivindu-ne de moartea cea vesnici. cele de laudi
aducem lie noi, robii Tni qi zidirea Ta. Ci, ca Unul care ai
induriri nenumirate, de toate nevoile ne izbiveqte pe noi,
care-fi cAntim fie: lisuse,Fiul lui Dumnezeu,miluieqte-ne!
IcosulI:

icdtorule al ingerilor qi Doamne al puterilor, deschidc-mi mie, nepriceputului, mintea qi limba, spre lauda
preacuratului Tiu nume, precum ai deschis auzul gi limba
celui surd qi gingav de demult, ca si griiesc qi eu acestea:
lisusepreaminunate,mirarea ingerilor;
Iisusepreaputernice,izbivirea strimogilor;

t
I
I

ACATISTE

PARACI,ISE

Iisuse preadulce,slava patriarhilor;


Iisuse preasldvite,tiria ocArmuitorilor;
Iisuse preaiubiteoplinirea proorocilor;
Iisuse preaminunate,intirirea mucenicilor;
Iisuse prealine, bucuria cilugirilor;
lisuse preamilostive,dulceafapreofilor;
Iisuse preaindurate, infrinarea pustnicilor;
Iisuse preadulce,bucuria preacuviogilor;
Iisuse preacurate, mintea cea intreagi a celor cura(i cu
fecioria;
Iisuse, Cel mai inaipte de veci, mAntuirea picitogilor;
Iisuse,Fiul lui Dumnezeu, miluieqte-mi!
Condacul al 2lca:

\ /nzAnd, Doamne, pe viduva care plAngea foarte qi,


Y precum atunci, milostivindu-Te,ai inviat pe fiul ei, pe
care il ducea si-l ingroape, aqa inviazi qi sulletul meu cel
omorAt cu picate, Iubitorule de oameni, gi Te milostiveqte
spre mine, care-fi cint tie: Aliluia!
lcosul al 2-lca:

Jnfelegerea cea neinfeleasi cliutdnd Fitip sn o in(eleagi,


Igriia: Doamne,arati noud pe Tatil. Iar Tu ai zis citre
dAnsul:AtAta vreme fiind cu Mine, au n-ai cunoscutci Tatil
esteintru Mine gi Eu intru Tatil? De aceea,fie, Celui ce egti
necuprins, cu frici I{i griim:
IisuseoDumnezeulecel mai inainte de veci;
Iisuse, impiratule cel puternic;
Iisuse, Stipine cel Indelung-ribditor;
Iisuse,Mintuitorule cel preamilostiv;
Iisuse,pdzitorul meu cel preabun;
Iisuse,curi(egte picatele mele;

AC,{IISTUL DOMNULUI NOSTRUIISUSHRISTOS

369

Iisuse, ridicd firidelegile mele;


Iisuse,iarti nedrepti{ile melc;
Iisuseoniidejdea mea, nu mi lisa pe mine;
Iisusc,ajutorul meu, nu mn tepndape minel
Iisuse, Ziditorul meu, nu mi uita pe mine;
Iisusc, Pistorul meu, nu mi pierde pe mine;
Iisuse,Fiul lui Dumnezeu, miluiegte-m5!
Condacuf
al 3_lea:
isuse"Care ni imbrlcat cu putere de sus pe apostolii Tii
f
care
gedeauin Ierusalim, imbraci-mir qi pe mine, cel
I
golit de toate laptele celebune, cu cildura Duhuiui Tiu celui
Sl6nt, gi-mi di mie si cint I'ie cu dragoste:Aliluia!
cosul al 3-lea:

isuse.Cel ce ai mullime de induriri, Care ai chematpe


f
I vameqigi pe pncito;i qi pe cei necredinciogio
nu md trece
cu vedereaacum pc mine, cel asemenealor; ci, ca niste mir
de mult pref, prinregtecintarea aceasta:
Iis use,puterea cea nebiruiti;
Iisuse, mila cea firi de sfArqit;
Iisuse,liumuse{ea cea prealuminatd;
Iisuse,dragosteacea nebiruitl;
Iisuse,Fiul lui Dumnezeucelui viu;
Iisusemiluiegte-mipe mine, picitosul;
Iisuse, auzi-mi pe mine, cel zimislit intru fdridelegi;
Iisuse,curi{eqte-mi pe mine, cel niscut in pAcate;
Iisuseoinvaf5-mdpe mine, netrebnicult
lisuse.lumineazh-ntirpe mine,intunecatull
I isuse.curS(eqte-mipe rnine,intinatul;
l i s u s e s. c o a t e - m p
i e m i n e .d e s f r 6 n a l u l ;
lisuse,Fiul lui Dumnezeu.miluieste-md!

24 - CEASLOV

310

ACATISTE $I PARACLISE
Condacul al 4-lea:

/ifor de qinduri indoielnice avind inliuntru, Petru se


V afunda; iar vizindu-Te pe Tine, Iisuse,fiind cu trup
gi umblAnd pe api, Te-a cunoscut pe Tine l)umnezeu
adevdrat Ei,pii-ittd mina Ta cea mintuitoare' a zis: Aliluia!
Icosulal 4-lea:
\

A uzit-a orbul, Doamne' cA Tu treci pe cale qi a strigat:


6.Iisuse, Fiul lui David, miluieqte-mi; 9i chemAnduJ i-ai
deschisochii lui. Lumineazd cu mila Ta gi ochii cei cugetitori
ai inimii mele, ai celui ce griiesc:
.Iisuse, ziditorul celor de sus;
Iisuse, riscumpirlitorul celor de jos;
Iisuse, pierzitorul celor de dedesubt;
Iisuse,infrumuse{itorul fipturilor;
Iisuse, mingAierea sufletului meul
Iisuse,luminitorul min{ii mele;
Iisuse,vesliainimii mele;
Iisuse,sinitatea truPului meul
Iisuse, MAntuitorul meu, m6ntuieqte-mi;
Iisuse, luminitorul meu' lumineazi-mi;
Iisuse,izbiveSte-mi de tot chinul;
Iisuse, mAntuiegte-mEpe mine' nevrednicul;
Iisuse,Fiul lui Dumnezeu,miluieqte-ml!
Condacul al S-lea:

recum ne-ai riscumpArat pe noi de demult din


blestemullegii cu singele cel izvoritor din Dumnezeu'
Iisuse, agane scoatepe noi din lan(urile cu care qarpelene-a
impiedicat pe noi, prin patimile cele trupeqti 9i prin
indemnirile spr desfranare qi prin trindivirea cea rea' pe
cei ce-fi cintdm Jie: Atiluia!

<

Icosul al 5lea:

dzind pruncii evreilor in chip omenescpe Cel ce a


zidit pe om cu mAinile gi cunoscindu-L pe El a fi

Stip6nul, s-au nevoit cu stilpiri a-l plicea Luii strigAnd:


Osana!Iar noi aducemtie cAntare,griind:
IisuseoDumnezeul cel adevirat;
Iisuse, Fiul lui David;
Iisuse,impiratul cel preaslivit;
' :
Iisuse,Mielul cel nevinovatl
Iisuse,Pdstorul cel prealuminat;
Iisuse,pizitorul prunciei mele;
Iisuse,indreptitorul tinerefilor mele;
Iisuse,lauda bitrAnefilor mele;
Iisuse,nidejdea cea de la moartea mea;
Iisuse,viafa mea de dupd moarte;
Iisuse,liniqtea mea la judecata Ta;
Iisuse, dorirea mea, nu mI rugina pe mine atunci;
Iisuse,Fiul lui Dumnezeu, miluieqte-mi!
Condacul al 6_lea:

l Testirea gi graiurile propovliduitorilor celor de


! Dumnezeupurtitori plinind-o, Iisuse, pe pimAnt
Te-aiaritat Ei cu oameniiai vie{uit,Cel ce egti neaJuns,gi
durerile noastrele-ai ridicat, de unde, cu rdnile Tale noi
tdmiduindu-ne,ne-amdeprinsa cinta: Atiluia!
Icosulal 6-Iea:

p isiirit-a in lume luminarea adevirului Tiu gi s-a izgoin$eldciuneacea diavoleasci,MAntuitorul nostiu.


I\nit
ci irlolii, nerdbdind tiria Ta, au cizut, iar noi. dobindind
m A n l u i r e .m u l l u m i r ei f i a d u c e mc, 6 n t A n da q a :

Iisuse, adevdrul cel ce izgonegtiingeliciunea;


Iisuse,lumina cea mai presus de toate luminile;
Iisuse,impirate, intiritorul tuturor tariilor;
Iisuse,Dumnezeule,Cel ce petreci intru mili;
Iisuse,piinea vie{ii, saturi-mi pe mine, cel lllmAnd;
Iisuse,izvorul infelepciunii,adapi-mi pe mine, cel insetat;
Iisuse,vegmintul cel de veseli'imbraci-md pe mine, cel
intinat;
Iisuse, acoperimAntul cel de bucurie, acoperi-mi pe
mine, nevrednicull
Iisuse. dAtatorul celor ce cer' di-mi si plAng pentru
picatele mele;
Iisuse, Cel ce afli pe cei ce Te cauti' afle qi sufletul meu;
Iisuseodeschizitorul celor ce bat, deschideinima mea cea
ticiloasi;
Iisuse, riscumpiritorul pdcitogilor, curdte$te fdridelegile mele;
Iisuse.Fiul lui Dumnezeu,miluieqte-md!
Condacul al 7-lea:

r6nd si descoperitaina cea din veac ascunsA,ca un


miet spre junghiere Te-ai adus,Iisuse,qi ca o oaie firi
de glasinaintea celor ce o tund, Si ca un Dumnezeudin mor{i
ai inviat gi cu slavi la ceruri Te-ai indl{at qi ne-ai ridicat pe
noi, care-fi cintim tie: Aliluia!
Icosul al 7-lea:

minunati, aritindu-Se noui,


A retat-a fipturl
ci din Fecioari, mai presus de fire S-a
f\Fd.itorul;
intrupat qi din mormint a inviat, nestricdnd pece{ile,qi la
apostoli prin ugile incuiate a intrat cu trupul. Drept aceea'
minunAndu-ne,cu credin(5, griim acestea:

ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

373

Iisuse,Cuvintul cel necuprins;


Iisuse, CuvAntul cel nevizut;
Iisuse, puterea cea neajunsd;
Iisuse,infelepciuneacea mai presusde cuget;
Iisuse,Dumnezeireacea de necuprins in scris;
Iisuse, domnia cea nenumirati cu anii;
Iisuse,impiri{ia cea nebiruiti;
Iisuse, stip6nirea cea firi de sfirqit;
Iisuse,tdria cca preainaltii;
Iisuse, puterea cea veqnici;
Iisuse,Ficitorul meu, miluiegte-mi;
Iisuse, Mintuitorul meu, mAntuiegte-mi;
Iisuse,Fiul lui Dumnezeu,miluiegte-m!i!
Condacul al SJea:

/azand minunati intruparea lui Dumnezeu, si ne


! instriinim din lumea cea degarti gi mintea spre cele
dumnezeiegti si o suim, cd pentru aceastaDumnezeu pe
pimAnt S-a pogorAt, ca si ne ridice la ceruri pe noi, cei ce-I
cAntim Lui: Aliluia!
\

Icosulal 8-lea:
u totul era lntre cei de jos, gi dintre cei de sus nicicum
nu S-a despdrfit Cel negriit, cind, de voie, pentru noi
a pitimit qi, cu moartea Sa, moartea noastri a omorAt-o si.
cu invierea Sa, a diruit viafi celor ce-I cAnti:
Iisuse, bucuria inimii;
Iisuse, tiria trupului;
Iisuse, lumina sufletului;
Iisuse,repejuneamin{ii;
Iisuse, bucuria cunoqtinfei;

ACATISTESI PARACLISE

374

Iisuse, nidejdea cea aleasii;


Iisuse, pomenirea cea Preaveqnic6;
Iisuse,lauda cea mai presus de ceruri;
Iisuse,slava mea cea Preainalti;
Iisuse,dorirea mea, nu ma lepida pe mine;
Iisuse,Fistorul meu, cauti-md pe mine;
Iisuse,Mintuitorul meu, mflntuieqe-mi;
Iisuse,Fiul lui Dumnezeu, miluieqte-md!
Condacul al 9-lea:

oati firea ingereasci, Iisuse, firi

de incetare sl5veqte

I preasfAnt numele Tiu in ceruri' strigind: Sf6nt'


Sfint, SfAnt;iar noi, picitoqii, pe pimant, cu buzede tind,
cAntim: Aliluia!
Icosul al 9-lea:

retorii cei mult-griitori

ii vedem tdcind ca nigte peqti

-f fare de glasdespreTine, Iisusc,MAntuitorul meu; ci


nu sepricep si spundcum Dumnezeucel neschimbateqtiqi
viefuieqti ca om deplin. Iar noi, minundndu-ne de o taini ca
aceasta,cu credinfd grhim acestea:
Iisuse,Dumnezeul cel Preaveqnic;
Iisuse,impdratul imPira{ilor;
Iisuse, StipAnul stiPinitorilor;
Iisuse, Judecitorul celor vii qi al celor morti;
Iisuse, nddejdea celor fird de nidejde;
Iisuse, mingiierea celor ce Pl6ng;
Iisuse, slava siracilor;
Iisuse, nu md judeca pe mine dupd faptele mele;
Iisuse,curi{eqte-mi dupi mare mila Ta!
Iisuse, izgoneqtede la mine trinddvireal

ACATISTULDOMNULUINOSTRUIISUSIIRISTOS
*

375

Iisuse, lumineazi-mi gindul cel tainic al inimii;


Iisuse, di-mi aducereaminte de moarte;
Iisuse, Fiul lui I)umnezeu, miluiegte-mi!
Condacul al l0lea:

rAnd si mAntuieqtilumea,Rlsiritule al,risiriturilor,


venind citre apus, la firea noastri cea intunecati,
Te-ai smerit pina la moarteq drept aceea s-a preainil$at
numele Tiu mai mult decdt tot numele qi de la toate
fEpturile ceregtiqi pimAntegti auzi: Aliluia!
Icosulal 10-lea:
f mpdrate cel preavegnic, MAngAietorule cel adevirat,
I Hristoase. curifegte-ne pe noi de toati intindciunea,
precum ai curifit pe cei zece leproqi, qi ne timiduiegte pe noio precum ai timiduit sufletul cel iubitor de
argint al lui Zaheu vamegul, ca si cAntim fie cu umilinfi
acestea:
Iisuse, vistierul cel nestricat;
Iisuse,bogifia cea neimpu(inatii;
Iisuse.hrana cea tare:
Iisuseobiutura cea nesecati;
Iisuse,imbricimintea siracilor;
Iisuse,folositorul vAduvelor;
Iisuse,,apirdtorul celor lipsifi;
Iisuse, aiutitorul celor osteni(i;
lisuse, indreptdtorul celor strdini;
Iisuse,cArmaciul celor ce inoati pe mare;
lisuse, liniqtea celor invdlui{i;
Iisuse,Dumnezeule,ridici-mi pe mine, cel cizut;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,miluiegte-mi!

ACATISTE
.

PARACLISE

Condacul al lllea:

1-lintare cu totul de umilinfi aduc tie, eu, nevrednicul,


\-,qi strig fie ca gi canaaneanca:Iisuse,miluieqte-ml, ci
nu am liici, ci trup, care cumplit estestirpinit de diavolul qi
cu patimi qi cu urgie este aprinso gi dn-mi timiduire mie
celui ce-f i cint: Aliluia!
Icosul al ll-lea:

J uminitorul cel primitor de lumini al celor dintru


I-rintunericul necunoqtin(ei,Pavel, care mai inainte Te
izgonea pe Tine, socotind puterea glasului celui de
Dumnezeuin{elep{itor,qi-a limpezit pornirea cea rea a sufletului. Aqa qi mie lumineazi-mi luminile cele intunecate ale
sufletului,,ale celui ce griiesc lie:
Iisuse.impiratul meu cel preatareq
lisuse, Dumnezeul meu cel preaputernic;
Iisuse,Domnul meu cel tari de moarte;
Iisuse,Z.iditorul mcu cel preaslivit;
Iisuse,indreptltorul meu cel preabun;
lisuse, Pistorul meu cel preaindurat;
I isuse,Stipinul meu cel preamilostiv;
lisuse, MAntuitorul meu cel preamilosdrd;
Iisuse, Iumineazi-mi mintea cea intunecati cu patimile;
lisuse, timiduiegte-mi trupul cel rinit cu picatele;
Iisuse, curi(eqte-mi mintea de gAndurile celedeqarte;
Iisuse,pizegte-mi inima de poftele celeviclene;
Iisuse,,Fiul lui Dumnezeu,miluiegte-mi!
Condacul al 12-lea:

nhruiegte-nri har, f)ezlegltorule al tuturor datoriilor,


I-flisuse, qi mi primeqtepc ntine, cel ce md pocdiesc,
precum ai primit pe Petru, care s-a lepidat de Tine, gi mi

ACATISTUI, DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

371

cheami pe mine trindavul, precum de demult pe Pavel,care


Te prigonea pe Tine, gi mi auzi pe mine, cel ce-fi cint fie:
Aliluia!
Icosul al l2-lea:

Qlnvind invierea Ta, Te liudim to{i qi credem cu Toma


LJci Domn gi Dumnezeu eqti, Cel ce gezi de-a dreapta
Tatilui ti va sAjudeci viii gi morfii, Atunci adici mi invredniceqteqederiide-a dreapta pe mine, cel ce zic:
Iisuse,impiratul cel mai inainte de veci, mAntuieqte-mi;
Iisuse,floarea cea cu bun miros, bine inmiresmeazi-md;
Iisuse, cildura cea iubiti, incdlzeqte-mi;
Iisuse,acoperimintul cel mai inainte de veci, acoperi-mi;
Iisuse, veEmAntul cel luminat, inliumuse{e azi-md,;
Iisuse, mirgiritarul
cel cinstit, lumine azd-mdi
Iisuse,piatra cea scumpi, strlluceqte pestemine;
IisuSe,soareledreptnfii, lumineazd-mi;
Iisuse,lumina cea sfintii, strilucegte pestemine;
Iisuse, de durerile cele sufleteqtiqi trupeiti izbiveqte-mi;
Iisuseoscoate-mi din mina potrivnicului;
Iisuse, izbiveqte-mi de lbcul cel nestins qi de alte chinuri
vegnice;
Iisuse,Fiul lui Dumnezeu,miluiegte-mi!
Condacul al 13-lea:

preadulce Eiintru-tot-induiate IisuseHristoase,Fiul


f\,
Dumnezeu, primeEte acum aceasti pu{ind
\-flui
rugiciune a noastri, precum ai primit cei doi bani ai
viduvei, Ei pizeqte moqtenireaTa de vrijmagii cei vizufi qi
de cei nevizufi, de venirea altor neamuri asupra noastri, de
neputinfe qi de foamete, de toate necazurile gi rinile cele
aducitoare de moarte, gi din chinurile celeviitoare scoate-ne
pe to{i, care cintdm fie: Aliluia!

3'78

ACATISTE SI PARACLISE

Acest Condac se zice dc trei ori.

upA aceastas zice iariqi Icosul intii: Flcltorul lngerilor qi


Doamne al puterilor...$i Condaculintii: Apdritorulc cel mai mare qi
Doamne..,
Apoi secite$teaceasti

Rugiciunecitre Domnul nostru


Iisus Hristos
Ficuti de Sfintul Isaac Sirul
Domnuluisi ne rugim.

oamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,


Care ai plins pentru Lazdr qi lacrimi de intristare qi de milostivire ai vdrsat pentru dinsul, primegte
lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindeci patimile
mele. Cu rinile Tale, timiduieqte rinile mele. Cu
sfrngele Tiu, curiifeqte singele meu qi amestecii in
trupul meu mireasma trupului Tiu cel de viafi fficitor. Fierea, cu care vrijmaEii Te-au adipat, si indulceascaamiriciunea cu care potrivnicul m-a addpat.
Trupul Tiu intins pe Cruce si intindi citre Tine
mintea mea cea trasl jos de diavoli. Capul Tiu, pe
care l-ai aplecat pe Cruce, si inalfe capul meu cel
pilmuit de potrivnici. PreasfinteleTale miini, pironite de cei firi de lege pe Cruce, si mi tragi spre
Tine din prApastia pierzirii, precum a frgiduit
preasfanti gura Ta. Fafa Ta, cea batjocoriti cu
pilmuiri qi cu scuipiri, si umple de strilucire fafa
mea cea intinati in fiiridelegi. Duhul Tiuo pe Care

ACATISTUI, DOMNULUINOSTRU IISUS HRISTOS

379

L-ai incredin(at Tatilui cind erai pe Cruce, se me


povifuiasci spre Tine, prin harul Tiu. Nu am inimi
plini de durere ca sA Te caut. Nu am pocAinta,nici
umilinfa care intorc pe fii la moqtenirealor. Nu am
lacrimi mingiietoare, Stipine. S-a intunecat mintea
mea cu celelumegti qi nu poate si caute spre Tine cu
durere. S-a ricit inima mea de at6tea ispite qi nu
poate se se infierbinte cu lacrimile dragostei celei
pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase,
Dumnezeule, Vistierul buniti{ilor, diruieqte-mi
poceinti neqtirbiti gi inimi indurerati, ca sA pornesc cu tot sufletul in ciutarea Ta; cici fhrd de Tine
mi voi instriina de tot binele. Di-mi atadar, Bunule,
harul Tiu. Tatil. Care Te-a ndscut din sinurile Sale
ISri de ani ;i mai inainte de veci, si innoiasci in
'Iale.
Te-am pirisit,
mine inchipuirea icoanei
Doamnel sAnu mA piriseqti. Am ieqit de la Tine; iegi
in ciutarea mea. Du-me la piqunea Ta cea duhovniceasci. NumIri-mi intre oile turmei Tale preaalese.
Hrineqte-md impreuni cu ele din verdeafa dumnezeieqtilorTale Taine. Cici inima lor curatii este
silaqul Tiu qi se vede intr-insa strilucirea descoperirilor Tale. Strilucirea Ta este mingiierea qi
odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine in necazuri
qi in toate felurile de chinuri. Acestei strdluciri mi
invredniceqtefi pe mine, nevrednicul, cu harul qi cu
iubirea de oameni a MAntuitorului nostru Iisus
Hristos, in vecii vecilor. Amin.

ACATISTE I PARACLISE
Cintarea a 7 -a:
Irmosul:

f-r ei trei tineri a u cilcat porunca potrivnicli lui


\.,Dumnezeu de a seinchina chipului de aur din cimpul
<<Deiragi, fiind arunca(i in mijlocul focului, ricorindu-se, au
c6ntat: Binecuvintat egti, Dumnezeul pirin{ilor noqtri>>.
Hristoase Iisuse,nimeni n-a greqit pe pimint din veac, o,
Iisuse al meu, precum am greqit eu, ticilosul qi rltiicitul.
Pentru aceasta,Iisuse al meu, strig cdtre Tine: MilostiveqteTe spre mine, cel ce cAnt: BinecuvAntat egti, Dumnezeul
pirinfilor noqtri.
Hristoase Iisuse, stribate-mii cu frica Ta, strig citre Tine,
o, Iisuse al meu, qi mi indrepteazl acum la limanul cel
liniqtit, ca, mintuindu-mi, Iisuseal meu indurate, si-fi cAnt
tie, strigAnd: BinecuvAntat eqti, Dumnezeul plrinfilor
noEtri.
Slavi...,

Hristoase lisuse, de mii de ori eu, ticiilosul, o, Iisuse al


meu, am fEgdduit f,ie a mea pociinf i, dar am minfit,
pitimagul; pentru aceasta,Iisuse al meu, strig citre Tine:
Lumineazi sufletul meu, care petrece fird de infelegere,
Hristoase,Dumnezeuleal pirinfilor noqtri.
a NiscitoareideDumnezeu:
$i acum...,
Ceea ce ai niscut pe Hristos Iisus, in chip minunat gi mai
presus de fire, pe Acela roagi-L, ceeace eqti cu totul firi de
prihan5, si ierte toate picatele mele cele mai presusde fire,
Fecioario ca, mAntuindu-mi, si strig: Binecuvdntati eqti,
ceeace ai ndscut pe Dumnezeu cu trup.

ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU IISUS IIRISTOS

381

a 8-a:
Centarea
Irmosul:

s'
t

f1e Dumnezeu,Cel ce S-a pogorAtin cuptorul cel cu foc,


-f la tinerii cei de demult, gi vipaia in ricoreali a
lSuda(i-L fnpturi ca pe Domnul qi-L preaindl{afi
<<prefEcut-o,
intru to{i veciil>.
Pe Tine, Iisuse al meu, Te rog: Precum ai izbivit pe desfrdnata, Iisuseal meu, de multe gre$eli,aqaqi pe mine' Iisuse
Hristoase al meuoizbiveqte-mi li curAfqtesufletul meu cel
intinat, Iisuse al meu.
La dulcefile celor necuvintitoare m-am plecat, Iisuse, qi
necuvantitor m-am ficut; Ei lor, o, Iisuse al meu, MAntuitorule, cu adevirat m-am aseminat eu, ticilosul, ca un pitimat; pntru aceasta,Iisuse,izbivegte-mi de toati josnicia.
BinecuvintimpeTatil qi peFiul qi pe Sfi.ntulDuh,Domnul,
Am cezut. Iisuse, intre tilharii cei stricdtori de suflet gi
sunt dezbricat acum de haina cea {esuti de Dumnezeu,
Iisuse aI meu, qi zac plin de rini grele; toarni pesteele untdelemn qi vin, Hristoase al meu.
$i acum..",a Niscitoarci de Dumnezeu:

:t|t?.

Ceea ce ai purtat, mai presus de cuv$nt, pe Iisus Hristos,


Dumnezeul meu, Ndscitoare de Dumnezeu Marie, pe Acela
roagi-L pururea si mdntuiasci de nevoi pe robii Ei
cAntiiretii tii, Fecioard, ceeace nu gtii de birbat.
CAntareaa 9-a:
Irmosul:
T)e Dumnezeu.Cuv6ntul, Care, cu in{elepciunemai pre-f sus de cuv6nt, de la Dumnezeua venit ca si innoiasci
(pe Adam cel cizut cumplit in stricdciune,din pricina

382

ACATISTE $I PARACLISE

mAncirii; pe Cel ce din SfAntaFecioari, in chip de negriit,


S-a intrupat pentru noi, credinciogii,cu un gAnd in cintiri
sd-L sliivim>.
Pe Manase, Iisuse al meu, pe vamegul,pe desfrAnata,pe
desfrAnatul, Milostive Iisuse, qi pe tAlharul am intrecut,
Iisuse al meu, cu fapte de ruqine qi de ocari, Iisuse. Ci Tu,
Iisuse al meu, int6mpin6ndu-md, mintuieEte-mi.
Pe tofi cei ce au gregit de la Adam, Iisuse al meu, mai
inainte de Lege gi in Lege, Iisuse, 9i dupi Lege qi in legea
harului, Iisuseal meu, i-am cov6rqitcu patimile, eu ticilosul,
ca un pitimaq; ci Tu, Iisuse al meu, cu judecdfile Tale, mAntuiegte-mi.
SIavi..,,

Si nu fiu osebit, lisuse al meu, de slava Ta cea negrliiti: sli


nu dobindesc, Iisuse.gedereacea de-a stenga,p-readulce
Iisuse; ci Tu, impirtiqindu-mh oilor Tale celor de-a dreapta,
Hristoase Iisuse al meu, fi-mi odihni, ca un indurat.
a NiscitoareideDumnezeu:
$i acum.,.,
Pe Iisus, Niscdtoare de Dumnezeu,pe Care L-ai purtat,
Marie, Fecioari curatd, ceea ce singurii nu gtii de birbat,
roagd-L ca pe Fiul tiu qi Ficitorul si izbiiveasci pe cei ce
aleargi la tine, de ispite qi de nevoi gi de focul ce va si vie.
LUMTNANDA

Iisuse,ditdtorul infelepciunii 9i al gindului, indreptitorul


celor siraci, folositorul celor lipsi{i, doctorul celor bolnavi,
timiduieqte gi lumineazi, Iisuse,inima mea cea acoperiti cu
rinile picatelor gi cu stricdciunea patimilor, Iisuse, qi mi
mintuieste.

ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU IISUS TIRISTOS

383

Slavi'.., $i acum."' a Niscfltoarei dc Dumnczcu:

Cu strilucirea Celui ce a risirit din tine, Fecioari,


mintea mea o striluceqte, inima o lumineazi, intunericul
picatelor il izgoneqtegi pierde cea{alenei mele.
La Laude se cAntA stihirile acestea,glasul al 4-lea:

nostrut
Numele Tdu cel minunat, Iisuse, Mintuitorul
pe
pimAnt,
cu
buze
ingerii il laudi in ceruri, qi noi picitoqii
de tinii, il cintim, pentru care miluieqte-ne pe noi.
Numele Tiu cel preamare' Mintuitorule cel qezitor de-a
dreapta Tatdlui, in ceruri se cinsteqte; iar pe pimAnt
negriiti intruparea Ta se sliveqte Ei pogorirea Ta in iad
infricoEeazi pe diavoli' de care 9i pe noi ne izbiveqte,
Hristoase Dumnezeule,qi ne mAntuieqte.

Avacum, ca intr-o ghicituri mai inainte cunoscand


lucrurile Tale cele minunate, cu fiici s-a mirat. $i apropiindu-se anii, ai fost cunoscut desfrina{ilor qi tilharilor, Iisuse,
iar eu, ticilosul, petrec intru nebigare de seamil ci micar de
acum inainte di-mi mie infelepciuneaEi frica Ta, Indurate,
gi mare milii.
a NiscitoareideI)umnezeu:
Slavi...,$i acum..',
Nisclltoare de Dumnezeu' ceea ce eqti izbivitoare tare
celor ce nidijduiesc in tine, indrepteazi-ne la linigtea cea
lini a dumnezeieqtiivoiri, cu indriznirea ta ceade Maici, pe
care o ai citre Fiul tiu, Mireasi dumnezeiascd.
Preasfinti
Apoi: Cuvine-secu adevirat...,Sfinte Dumnezeule'-,
Tatll nostru...,Ci a Ta esteimplrifia"' Troparul:Cind
Treime...,

Doamne'
Te.ai pogorAt la moarte..., Slava...,$i acum"', Toatc tainele-tal""
acum"'
Slavi"''
mai
cinstiti"',
$i
eiti
ii
miluieft"e (dc 40 rlc ori). Ccca ce
o t p u s tu l z i l e i .

o\
4>

:t

ACATISTUL
SFANTULUI IERARH NICOLAE,
ArhiepiscopulMirelor Lichiei
(6 decembrie)
DupAobilnuitulinceput,sezic
Condacele qi [coasele
.

CondaculI:

1-\el ce verqi mir de mult pref la toati lumea, qi mie,


\-zcelui nevrednic qi mai mult decit toli picitos,
ddruiegte-mica sd-ti aduc {ie cinta re, pirinte Nicolae.Tu, ca
unul care ai indriznire citre Dumnezeu"izliiveste-mi din

ACATISTUL SFANTULUI IERARH NICOLAE

385

toate necazurile ca si cint fie: Bucurd-te, Slinte lerarhe


Nicolae, mare ficitor de minuni!
Icosul I:

A rEtatu-te-ai in vis impiratului celui cinstitor de


.F\ DumnezeuEi,pentru moartea voievozilor acelora,l-ai
ingrozit pe el $i, degrab ascultind de porunca ta, Sfinte
Nicolae, a poruncit ca si-i Iiberezepe d6nqii, pentru aceea,
ei au fost cuprinqi de bucurie qi de fricdo iar eu cu dAnsii
grdiescfie, Sfinte Nicolae:
Bucuril-te, capul cel sfin{it;
Bucurd-te, cel ce ai sfdrAmat capul cel diavolesc cu
rugiciunile tale;
Bucuri-te, slujitorule al tmpiratului tuturor;
Bucuri-te, ajutitorul celor credincioqi;
Bucuri-te, intirirea Ortodoxiei;
Bucuri-te, pierzitorul celor firi de lege;
Bucuri-te, cel ce eEtiinsuflat cu suflarea Duhului SfAnt;
Bucuri-te, cel ce ai pierdut viforul mulfimii zeilor;
BucurS-te,cel ce eqti dimpreund vorbitor cu ingerii;
Bucuri-te, izgonitorul demonilor;
Bucurl-te, graiule al dumnezeieqtilorcuvinte;
Bucuri-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor;
Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nicolae,mare lhcitor de minuni!
Condacul al 2-lea:

e pimAnt al doilea inaintemergitor te-ai aritat, Sfinte


Nicolae,spre mustrarea firidelegilor; ci acelaa mustrat
pe lrod, sivArgitorul firddelegii, iar tu ai ruqinat pe Arie, cel
orbit cu eresul; qi toati lumea ai voit sd o curd{e5tide invi{iturile lui celenedrepteqi turma ta a o lumina, ca un pirinte
Ei invd{itor. Pentru aceea,cintim lui Dumnczeu:Aliluia!

25 - CEASLOV

ACATISTE SI PARACLISE
Icosul al 2-lea:

frind dimineafa Avlavie, dupi porunca impiratului,


V si scoatl pe cei lega{i din temnifl la tiiere, tu, cu minunile talc, mai inainte ai apucat prin vis qi, ingrozindu-l pe
el, ai zis: Nimic si nu laci birba{ilor acestora,cd nevinovati
sunt spre a fi tnia{i; pentru aceea,qi noi cu dingii grnim {ie'
mirite Nicolae:
Bucuri-teo mare fecAtorulede minuni;
BucurA-te, grabnic ajutitorule;
Bucuri-te, cald folositorule;
Bucuri-te, cercetitorul celor neciji{i;
Bucur6-te, limanul cel lin al celor inviforafi;
Bucuri-te, mAngiierea celor ce plfing;
Bucuri-te. hrinitorul celor flAmanzi;
Bucurd-te, povituitorul celor orbi;
Bucuri-te, bogn{ia siracilor;
Bucuri-te, toiagul cel tare al bitrine{ilor;
Bucuri-te, cununa Bisericii;
Bucuri-te, pirintele siracilor qi bun diruitorule;
Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nicolae,mare flcitor de minuni!
\

Condacul al 3-lea:

m auzit, Sfinte Nicolae, de minunile tale gi m-am


spilimAntat, c5, de bucurie ;i de frici, fiind cuPrins,
ce am a rispunde, nu mi PriceP. Ci tu, cu rugiciunile tale
cele treze, lumineazi-mi mintea ca si cint lui Dumnezeu
dimpreuni cu tine: Aliluia!
Icosul al 3-lea:

A rhanqhelii cu ingerii se minuneazdopdrinte, de


ta cea tare citre Dumnezeu; apostolii cu
Acredinta
proorocii se laudd cu tine; oamenii cei dreptcredincioqispre
iitr" uu nidejde. Pentru aceasta,qi eu, degi sunt nevrednic,
griiesc {ie, Sfinte Nicolae:

ACATISTUL SFANTULUI IERARH NICOLAE

387

Bucuri-te, cel ce impreuniJocuitor eqti cu ingerii;


Bucuri-te, cel ce aduci intristare diavolilor;
Bucuri-te, cel ce eqti slujitor asemenea lui Grigorie
Teologulin preo{ie;
Bucuri-te, cu Ioan Guri de Aur dimpreuni vorbitorule;
Bucuri-te, prietenul marelui Vasile;
Bucuri-te, ci dimpreuni cu dinqii tai eresurile;
Bucuri-te, cel ce por{i o credin{i cu dinqii;
Bucuri-te, ci faci minuni spre impicare;
Bucuri-te, ce tu curefi lumea de mulfimea zeilor;
Bucuri-te, cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea
Niscitoarei de Dumnezeuin Bisericiil
Bucuri-te, ci ruqinind pe Arie, inqelitorul, la sobor l-ai
invins;
Bucur6-te, ci pe fecioareleaceleale-ai oprit de la impreunarea cea desfrAnati, cu ajutorul tEu;
Bucurd-te,Slinte Ierarhe Nicolae,mare ficitor de minuni!

Condacul al 4-lea:

, mare fdcitorule de minuni, Sfinte Nicolae, deqi pe


fecioarele acelea vroia tatil lor si le dea, pentru
sdracie,la desfrinare, tu, pirinteo nrai inainte apucAnd,aur
din destul tatilui lor ai dat. Pentru aceeaonepriccpAndei de
unde se ficea aceasta, minunindu-se, au cintat lui
Dumnezeu cintarea: Aliluia!
Icosulal 4lea:
1r'la sd arifi a ta mare milostivire citre cei siraci,
\-z preafericite, bitrinului, noaptea, intru ascuns trei
legituri de galbeni de aur ai dat, izbivindu-l pe el gi pe fetele
lui de la ciderea in picat. Pentru aceea,auzi de la to{i:
Bucuri-te, vistieriamilei lui Dumnezeul
Bucuri-te, primirea mai inainte a cunogtin{eiLui;

388

ACATISTE SI PARACLISE

Bucuri-te, ditdtorule al buniiti{ilor lui Dumnezeul


Bucuri-te, hrana qi bucuria celor ce aleargi cdtre tine;
Bucurd-te, piine de hrani neimpu(inati celor lipsi{i;
Bucuri-te, bogi{ie de Dumnezeudiruiti celor ce vie{uiesc
in lipsi pe pimAnt;
Bucuri-te, ridicarea grabnicA a siracilor;
Bucuri-te, limpede cugetarecelor neciji(i;
Bucuri-te. ci esti blAnd ascultitor celor neputincio$i;
Bucurd-teodulcea{a a toatd lumea;
Bucuri-te, mirele celor trei fete;
Bucuri-te, izbivitorul necazurilor mele cu rugiciunile tale;
Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nicoale,mare ficitor de minuni!
Condacul al S-lea:

itre biserica ta mergind oarecdnd Vasile,sArguindu-se


si-ti aduci dar, a fost ripit de agareni qi l-au dat pe el
ostaqiilui Amira stipAnului lor spre slujbi; iar pirinfii lui'
deqi erau intrista(i, insi n-au incetat a indrepta citre tine
rugiciuni qi, trecAndziua praznicului tiu, de citre seari, l-ai
pus pe el inaintea lor Ei, vdzind ei aceasti minune, cu tine
cintare de bucurie lui Dumnezeu cAntau:Aliluia!
Icosul al Slea:

rgand fiul lui Agricola si dea un pahar lui Amira, a


stat inaintea lui cu tiicd; iar tu, pdrinte, rugat fiind de
pirin{ii lui, l-ai izbivit pe el din miinile lui in acel ceas;pentu
aceeacu dAnqiigrnim fie, Sfinte Nicolae,ca unui bun pistor:
Bucuri-te, ierarhul Domnului;
Bucuri-te, luminati propovhduire a creEtiniti{ii;
Bucuri-te, cel ce por{i nume de biruin{d;
Bucurd-te, stirpirea patimilor celor neroditoarel
Bucuri-te, aducereade roadi a pomilor celor duhovnicegti;

ACATISTUL SFANTULUI IERARH NICOLAE

389

Bucuri-te, indreptitorul dreptcredinciogilor;


Bucuri-te, pridarea pngAnhtn{ii;
Bucuri-te, doctorul cel fira de plati;
Bucuri-te, ci in dar ai luat, in dar impar(i timiduiri;
Bucuri-te, al celor neputincioqibun pistor;
. Bucuri-te, cel ce izgoneqtidintre noi pe slujitorii cei diavoleqti;
Bucuri-te, desfiitareaa toati lumea;
Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nicolae,mare lEcdtor de minuni!
Condacul al 6-lea:

#
i

\ fin unatn s-a ardtat naqtereata, Sfinte Nicolae, crelYldincios fiind tu pe p6mAnt din vremea naqterii tale;
ci ai supt numai din sAnul cel drept qi de la s6nul maicii tale
te-ai cunoscut flicitor de minuni; pentru aceeaqi acum cu
tine cAntim lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosulal 6-lea:

l-1e impresuririle diavoleqti izbiveqte pe oameni,


I-,/pdrinte, cu rugdciunile tale, cel ce cu riurile sudorilor tale ai stins mul(imea zeilor celor pngAni;pentru aceea,
qi acum diruieqte vindeclri neputin{elor meleoierarhe, ca si
te laud pe tine zicAnd:
Bucuri-te, Sfinte Nicolae;
Bucuri-te, fdclitorule de minuni;
Bucuri-te. ierarhe:
Bucuri-te, preacuvioase;
Bucurd-te, preal'ericite;
Bucurd-te, cel ce eqti cu nume mare;
Bucurd-te, preamdrite;
Bucuri-te, hrinitorul postitorilor;
Bucuri-te, invd{itorul inlif, nirii;
Bucurl-te, indreptarea celor riticiti;

390

ACATISTE SI PARACLISE

Bucuri-teo cA altceva nu Etiu si griiesc liri numai:


bucuri-te;
Bucuri-te, ci prin tine ne indestulim de lumini;
Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nicolae,mare flcitor de minuni!
Condacul al 7-lea:

I vind vicleand cunoqtinfd,Arie a inceput a invlfa


-fLeresurile cele fird de Dumnezeu gi a intrat in turma
ta ca un lup, vrind ca o liarA si o apucel dar tu, prealiudate,
degrab alergind citre Stipinul, cu rugiciunile tale ai izgonit toatd nebunia lui gi, ca pe o fiari cumpliti, l-ai surpat.
Pentru aceea cu tine, Sfinte Nicolae, cintim lui Dumnezeu,
Celui ce fi-a dat (ie aceasti putere: Aliluia!
Icosul al 7-lea:

\ fai inainte impotrivindu-te eresului lui Arie, cel de


lVltrei ori blestemat,ai ruqinat a lui firi de Dumnezeu
invd{ituri qi, ca pe al doilea Iudi surpAndu-I, l-ai liisat.
Pentru aceea,qi eu griicsc fie neincetat:
Bucuril-te, intAistitdtorule pe scaunul Mirelor;
Bucurd-te, mare ierarh al Lichiei;
Bucuri-te, cale neritAciti a celor ce inoati pe mare;
Bucuri-te, timpan, care dai sunet de dumnezeiascdglisuire;
Bucuri-te, chimval bine risunitor;
Bucuri-te, trimbifa Sfintei Treimi;
Bucuri-te, ci ai stricat trAmbi{a eresurilor lui Arie;
Bucuri-te, ziceaJie Constantin;
Bucuri-te, a griit {ie Avlavie;
Bucuri-te, a adus (ie tatil cu l'etele;
Bucuri-te, au griit Agricola cu Vasile;
Bucurd-te, ci prin tine de minia potopului izbivindu-ne'
pacecu Dumnczeuaflim;
Bucuri-te, Sfinte Ierarhc Nicolae,mare ficitor de minuni!

ACATISTUI, SFANTULUI IERARH NICOLAE

39r

Condacul al 8-lea:

\ finune dumnezeiasci te-ai ardtat, fericite, celor ce


IVI alergau la biserica ta, de l)umnezeu purtitorule, de
multe feluri de necazuri gi nnvnliri izbivindu-i, pirinte, pe
cei ce, dupi Dumnezeu, spre tine cu credin{i qi-au pus
nidejdea cintAnd: Aliluia!
IcosulaI 8lea:
a cel ce ai indriznire citre Hristos. Sfinte Nicolae.ci
turma Lui pizegti de lupii cei vizu{i qi nevizu{i qi de
citre cei ce scapi sub acoperimintul tiu nu te intorci, gi
mie, celui ce mi inviluiesc de ginduri qi de lucruri viclene,
di-mi mdni de ajutor, pdrinte, ca si te laud pe tine, zicind:
*

Bucuri-te, Sfinte Nicolae prealAudate;


Bucurd-te, intdrirea Mirelor;
Bucuri-te, podoaba Lichiei;
Bucurd-teocArmuitorule cel bun;
Bucuri-te, ci dimpreuni cu ingerii sal{i;
Bucurd-te, cici cu arhanghelii te veseleqti;
Bucuri-te, ci lhri materie cu heruvimii slujeqti Ficitorului;
Bucuri-te, ci pe Arieo diavolul cel intrupat, l-ai surpat;
Bucuri-te, cel ce diruiegti bun miros;
Bucur5-te, cel ce respingi mirosul cel riu;
Bucuri-te, albeali, care speli patimile;
Bucuri-te, roqeali, care acoperi picatele;
Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nicolae,mare ficitor de minuni!
Condacul al 9-lca:

11u pricep de unde voi incepea-{i aducelaudi, pirinte!


I\ Care cintare iti voi cdnta? Sau cu ce cununi te voi
incununa?Ca de-mi voi aduceamintedc voievozi,mi minunez; de Vasile, mi mir; despre t'ecioareleacelea,nu mi pri-

392

ACATISTE 51 PARACLISI,

cep ce si griiesc; de to{i numai mi minunez qi impreuni cu


tine I'I Dumnezeu, Celui ce (i-a dat {ie cele preamirite,
Iaudi Ii trimit, cAntAndcAntarea:Aliluial
Icosul al 9lea:

Fzend StipAnul a toate nealnul omenescpierzAndu-se


V cu eresul nebuniei lui Arie, pe tine te-a dat mustritor
nebuniei lui. Dar tu, pirinte, de Ia masa invititurii dumnezeieqti,ca pe un ur6t. l-ai lepadat; iar pe mine cu
firAmiturile Ortodoxiei mi miluieqte,ca si cint fie:
Bucuri-te, Slinte Nicolae.Israelul cel nou:
Bucuri-te, sabie ascu(iti, care tai nedumnezeirea;
Bucuri-te, intirirea credincioqilor;
Bucuri-te, omorArea celor IEri de lege;
Bucuri-te, cel ce ai luat Duhul Sfint ca un porumbel;
Bucurii-te, cel ce ineci duhurile cele viclene in marea cea
de foc;
Bucurii-te, porumbelul Domnului;
Bucuri-te, cursl prinzitoare asupra celui viclean;
Bucurii-te, cel ce diruieqti celor lega(i slobozire;
Bucurii-te, cd ai legat eresurile cele fdrli de Dumnezeu;
Bucuri-te, cii deschizigurile ortodocqilor;
Bucuri-te, ci legi limbile celor vicleni;
Bucurd-te,Sfinte Ierarhe Nicolae,mare fdcitor de minuni!
\

Condacul al l0-lea:

A uzit-am pe Vasile acela griind qi inaintea tuturor


flspun6nd minunile tale, pe care le-ai licut cu dAnsul,
pirinte; 9i minunAndu-mi, am preamirit puterea ta cea
dati fie de Dumnezeul ci tu, ca un bun pdstor,degrab alergi
citre cei ce te roagi pe tine gi pentru tofi te rogi lui
Dumnezeuqi Stipinului, cdntind: Atiluia!

ACATISTUL SFANTULUI IERARII NICOLAE

r
t

393

Icosul al l0-lea:

pbdvegte-md, pirinte, cu rugiciunile tale, ca qi pe Vasile


Iacela, Auzi-m5, preacuvioaseocu auzul tiu, precum ai
auzit pe voievozii cei lega{i. Di-mi m6ni de ajutor, Slinte
Nicolae, precum ai dat celor ce fuseseri invilui{i in mare, ca
si griiesc {ie acestea:
Bucurd-te, al doilea Moise;
BucurS-te,tabli duhovniceascli;
Bucuri-te, haina preofiei;
Bucuri-te, mai inainte arititorul drepti(ii;
Bucuri-te, intunecdtorul nedreptifii;
Bucuri-te, de Dumnezeuincununate ierarhe;
Bucuri-te, cel ce ingrideEti gurile celor hulitori de
Dumnezeul
Bucuri-te, lumina cea aprinsi cu dumnezeiasci vlipaie;
Bucuri-te, cd ai stins vipaia cea diavoleasci;
Bucuri-te, aur de Dumnezeulimurit;
Bucuri-te, ci ai afundat pe satana ca plumbul in adinc;
Bucurd-te, miirgiritar mult-luminos;
Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nicolae,mare frcitor de minuni!
Condacul al ll-lea:

rf.U e$tt pistorul cel bun, Sfinte Nicolae, ci pe turma ta


I o povifuieqti cltre piEunea cea duhovniceasci qi din
izvorul raiului o adipi pe ea. Pentru aceea,impreund cu tine
cintim lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul aI ll-lea:

pom al raiului fiind. fericite, ci ai stAlpiri de rugiciuni


I neincetatecdtre Dumnezeu,dd-mi mie sub umbra
aceloratotdeaunaa mi umbri, ca si griiesc {ie:

Bucuri-te, viefuitorule in locaEulCelui Preainalt;


Bucuri-te, cel ce ai inecat pe liii diavolegti;
Bucuri-te, pizitorul rinduielii tale;
Bucu ri-te, mitropolite;
Bucuri-te, ci ai ruginat basmul eresurilor lui Arie;
Bucuri-te, maica mulfimii popoarelor pnmAnteqti;
Bucuri-te, rana mulfirnii diavolilor;
Bucurd-te, pirinte qi invi{itorule;
Bucuri-te, cd pe dascalul efesurilor l-ai ruqinat;
Bucuri-te, cel ce ai cinstit cirunte{ile, infrumuse(dnduJe
cu inf elepciuneduhovniceascil
Bucuri-te, cel ce ai ruqinat ciruntefile lui Arie celeurAte;
Bucuri-te, cii prin tine ne-am invi{at a ne inchina
Ziditorului in Treime;
Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nicolae,mare licitor de minuni!
Condacul al 12-lea:

ta ceaintru tot cinstiti pe Arie cel riticit


f n(elepciunea
gi
Il-a ruginat, minteata a stricat mulfimeazeilor; mAntuiegteqi sufletulmeu cel riticit qi mi inva(i a cinta cu tine
lui Dumnezeu:Aliluia!
IcosulaI 12-lea:

u inima m-am spiimintat, cu sufletul m-am tulburat,


cu limba nu pricep ce si griiesc, firi numai acestea:
Bucurd-teocel ce efti mai mare intre preo{i;
BucurE-te, cel ce egti int6istititor pe scaunul Mirelor;
Bucuri-te, impreuni-qezltorule pe scaun cu apostolii;
Bucurii-te, cel ce eqti lumini inalti;
Bucuri-te, cel ce ai surpat indlfirile gAndurilor celor
diavoleqtiale lui Arie celui bArlitor;
Bucuri-te, ridicina dumnezeiesculuipom;

t
3

ACATISTUL SFANTULUI IERARH NICOLAE

39s

Bucuri-te, cd ai tiiat riddcina eresurilor satanei;


Bucuri-te, pomul cel sidit de ingeri;
Bucuri-te, cel ce ai incuiat pe ingerul sataneiintru adAnc;
Bucurd-te, liman lin al celor invnlui{i;
Bucuri-te, bun cirmuitor al coribiei celei duhovniceqti;
Bucur5-te, ci prin tine ne invrednicim de viafa ceafiri de
sfArqit;
Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare f?icitor de minuni!
Condacul al 13-lea:

preaminunate Piirinte Nicolae, pling Ei alerg cdtre


f),
\-/al t5u sprijin, aducAndfie acum aceasti pufne rugAciune, ca sd md izbiveqti de chinul cel de veci cu rugdciunile
tale, ierarhe prealhudate,qi md invredniceqteveqniceiimpiri{ii, ca dimpreuni cu tine si cAnt cAntarealui Dumnezeu:
Aliluia!
AcestCondacsezicedetrei ori.
Apoi iarigi seziceIcosulintai: Aratatu-fc-aiin vis lmpiratului...9i

Condacul intAi: Cel ce vergi mir de mult pre{.,. Dupi aceease citeqte
aceaste
Rugiciune

preabunule Pirinte Nicolae, pistorul gi


A:
\-:/invifdtorul celor ce aleargi cu credinfi citre
a ta folosinfi qi cu fierbinte rugaciune te cheamd pe
tine, sirguieqte degrab a le ajuta; izbiveqte turma
lui Hristos de lupii cei ce o rlpesc pe ea, qi toate
pir{ile creqtine$tile ocroteqteqi le pizeqte prin sfintele tale rugdciuni de gAlcevilelumeqti, de cutremur,
de venirea altor neamuri, de robie qi de rizboiul cel
dintre noi, de foameteode potop, de sabie,de boali

ACATISTE

PAR{CLISE

qi de moarte grabnici; $i, precum ai miluit pe cei trei


birbafi, care tedeauin temniti, qi i-ai izblvit pe ei de
minia impdratului qi de tiierea sabiei, aga mi
miluiegte Ei pe mine, cel ce cu mintea, cu cuventul qi
cu fapta sunt intru intunericul plcatelor, gi mi
izbdveqte de minia lui Dumnezeu gi de chinul cel
veqnic ca, prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila gi cu
harul lui Hristos, Dumnezeu sd-mi dea viati lind si
ffiri de picat, ca sd vie{uiescin veacul acesta.li de
partea stirii de-a st6nga si mi izbdvesc,;i in partea
de-a dreapta, impreuni cu toti sfinfii, si mi invrednicesc.Amin.
$i se faceotpustul.

}
i

t
l

PARACLISUL
PREASFINTEINASCATOAREI
DE DUMNEZEU
F acere a lui TeognostMonahul;
dupi al(ii, a lui Teofan
Acest paraclis se CAnti la intristarea sufletului si la vreme de
nevoie.

t
I

Prcotul face inceputul obiqnuit: BinecuvAntatestc I)um czcul nostru... CAntiretul: Impiratc ceresc...,
SfinteDumnezeule,...
Preasfinti
Trcime...,Tatil nostru...Preotul:Ci a Ta estcimpiriJia.., CAntiretul:
Doamnc,miluiegte(dc l2 ori). Slavi...,$i acum...,Vcniti si nc inchinim
(de 3 ori), Psalmul142:f)oamne,auzi rugdciuneamca...(cauti la pg.
67).DumnezeuesteDomnul...(dc trei ori).

Apoi Troparele acestea,glasul al 4-lca:

dtre Nisciitoarea de Dumnezeu, acum cu osdrdie si


alergim noi piicitogii gi smeri(ii qi si cidem cu
pociinfi, strigind din adincul sulletului: StapinI, ajut:i-ne,
milostivindu-te spre noi; gribegte ci pierim de mul{imea
picatelor; nu intoarce pe robii tdi deqer(i,ci pe tine singuri
nidejde te-am c6qtigat(dectouri
ori).
Slavd...,
$i acum...,
Nu vom ticea, NAscitoarede Dumnezeu,pururea a spune
puterile tale noi, nevrednicii. Cio de nu ai fi stat tu inainte
rugAndu-te,cine ne-ar fi izbivit pe noi din atitea nevoi? Sau
cine ne-ar fi pizit pAni acum slobozi?Nu ne vom depirta de
la tine, stipini, cI tu izbiveEti pe robii tii pururea din toate
nevoile.
Dumnezeule...
ApoiPsalmul50:Miluieste-ma,
lcauti la pag,l2).
Canonul Niscdtoarei de Dumnezeu
Centarea
I, glasulal 8-lca:
Irmosul:
. I pa trecAnd-o ca pe uscat gi din riutatea egiptenilor
israeliteanul striga: Izbivitorului qi
fa.scipind.
<<Dumnezeului
nostru sd-I cintim>>.
pe nol. '
Stih: Prcasfinti Niscitoarcdc Dumnezeu,
miluiepte-ne
)e multe ispite fiind cuprins, citre tine alerg ciut6nd
mintuire; o, Maici a Cuvintului qi Fecioari, de rele 5i de
nevoi mf,ntuieEte-mi.
4supririle chinurilor mi tulburi qi de multe necazuri se
umple sulletul meu; alini-le, Fecioari, cu liniqtea l'iului qi
Dumnezeului tiu, ceeace eqti cu totul firi de prihanii.

F
PARACLISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU

399

Slavi...,

Pe tine, ceeace ai niscut pe Mflntuitorul gi Dumnezeu,te


rog, Fecioari. izbiveqte-mi din nevoi, ci, la tine scipand;
acum imi tind qi sufletul qi gindul meu.
$i acum..,,
Fiind bolnav cu trupul Ei cu sufletul, cercetirii celei
dumnezeieqti $i purtirii tale de griji invedniceqte-mdtu,
Maica lui Dumnezeu, ca una care eqti buni qi Niiscdtoarea
Celui bun.
i.ntareaa 3-a:
lrmosul:
T\oamne, Cel ce ai ficut cele de deasupra crugului
Lrfceresc qi ai zidit Biserica, Th pe mine mi intireqte
<<intrudragosteaTa; ci Tu egti marginea doririlor qi credincioqilor intdrire, Unule, Iubitorule de oameni>>.

tI
t

Folositoare qi acoperimAnt viefii mele te am pe tine,


Niscitoare de Dumnezeu Fecioari; tu md indrepteaz,i la
adipostirea ta, ceea ce egti pricina bunntn{ilor qi
credincioqilorintdrire, una intru tot liudati.
Tb rog, Fecioard, risipegte-mi tulburarea sufletului $i
viforul necazurilor mele, ci tu, mireasi dumnezeiasci, pe
Hristos incepitorul linigtei ai niscut, ceea c eqti de
Dumnezeu fericiti.
.

Slavl...,

Ceea ce ai niscut pe Ficitorul de bine, Care este pricina


bunit5{ilor, bogd(ia facerii de bine izvorigte-o tuturor, cA
toate lc po(i ca una care-ai ndscut pe Hristos cel puternic
intru tdrie, una preacurati.

400

ACATISTE STPARACI,ISE

$i acum,..,
F iind cuprins de neputinfe cumplite qi de chinurile bolilor,
tu, Fecioari, ajuti-mi; cer ajutorul tiu, Fecioari, ci pe tine
te gtiu comoari de tamiduiri neimpu{inati qi necheltuiti,
ceeace egti cu totul firi de prihani.
Urmitoarelestihirisczicdupl Cantirilea 3-aqi a 6-a:
Izbdveqte de nevoi pe robii tii, Ndscitoare de Dumnezeu,
cii tofi, dupi Dumnezeu, la tine scipim, ca qi citre un zid
nestricat qi folositor.
Cauti cu milostivire, cu totul liudati, Niscitoare de
Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu qi vindeci durerea sufletului meu.
Preotul zice ectenia:Miluieqte-nepe noi, Dumnczeule,,.,
la care
pomenettepe cei pentrucaresc l'accparaclisul;Doamne,miluieqte(de
l2 ori). Apoi prcotulziceecfonisul:Ci milostivqi iubitor dc oameni...$i
indati Sedealna,glasulal 2Jea:
Podobie:Celede susciutind...
Ceea ce egti rugiitoare caldi gi zid nebiruit, izvor de mili
gi lumii scipare, cu dinadinsul strigim citre tine, Niscitoare de Dumnezeu, stipAni: Vino degrab Ei ne izbiveqte pe
noi din nevoi, ceea ce egti singura grabnic folositoare.

C0ntarca
a 4-a:
Irmosul:
m auzit, Doamne, taina r6nduielii Tale, am infeles
lucrurile Tale Ei am preaslivit DumnezeireaTa.
Tulburarea patimilor mele gi viforul greqelilormele alind-leo
ceea ce ai niscut pe Domnul-Indreptitorul, dumnezeiascl
mireasi.

PARACLISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU

401

ChemAnd eu adincul milostivirii tale, di-mi-l mieoceeace


ai niscut pe Cel milostiv gi pe MAntuitorul tuturor celor ce
te laudi pe tine.
Slavi...,
indulcindu-ne, Preacurati, cu darurile tale, fie cAntarede
mulfumire cAntim, qtiindu-te pe tine Maica lui Dumnezeu.
$i acum...,

Nndejde qi intirire gi zid de scipare nemi$cat cAqtigAndu-te pe tine, ceeace eqti intru tot liudati, de tot necazul ne
izbivim.
Cintareaa 5-a:
Irmosul:
J umineazi-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale qi cu
TIu cel inalt; pacea Ta di-ne-o noui,
I-rbralul
Iubitorule de oameni.
Umple, Preacurati, de veselie viafa mea, diruindu-mi
bucuria ta cea nestricati, ceeace ai niscut pricina veseliei.
lzbiivegte-nepe noi din nevoi, Niscdtoare de Dumnezeu,
curati, ceeace ai ndscut izbivirea cea vegnici qi pacea care
covArqeqtetoati mintea.
Slavl...,

Risipeqtenegura gregelilor mele, dumnezeiascEmireasii,


cu strelucirea luminii tale, ceeace ai niscut lumina cea dumnezeiasceEi veqnici.
$i acum...,
Timiduiegte, curate, neputin(a sufletului meu, invrednicindu-md cercetirii tale, gi sinitate, cu rugiciunile tale,
diruieqte-mi.

26 - CEASLOV

402

ACATISTE $I PARACLISE
C6,ntareaa 6-a:
Irmosul:

ugiciunea mea voi virsa citre Domnul qi Lui voi


l\pune
necazurile mele; cA s-a umplut sufletul meu de
riuti{i Ei via{a mea s-a apropiat de iad, gi ca Iona mA rog:
<<Dumnezeule.
din striciciune scoate-md>>.
Cum a mAntuit de moarte qi de putrejune firea mea, care
era {inutd de moarte Ei de putrejune, pe Sine insuqi dindu-Se
spre moarte, Fecioari, roagd-te Fiului qi Dumnezeului tiu,
si mi izbiveasci qi de riutifile vrijmaqului.
Pe tine te qtiu folositoare gi pizitoare prea tare viefii mele,
Fecioari, care risipeqtitulburarea nipastelor qi izgonegtiasupririle diavolilorl de aceeami rog totdeauna: Izbiveqte-md
de striciciunea chinurilor mele.
Slavi...,

Pe tine, Fecioari, te-am dobAndit ca un zid de scipare qi


sufletelor mdntuire desivirqiti gi desfitare intru necazuri;
de lumina ta pururea ne bucurim, o, stIpeni; qi acum ne
izbiiveqtedin nevoi qi din chinuri.
$i acum...,
Acum zac in patul durerilor qi nu estetimiduire trupului
meu; ci mi rog (ie, celei bune, care ai niscut pe Dumnezeu,
M6ntuitorul lumii qi Timiduitorul bolilor, ridicii-mi din
striciciunea durerilor.
Preotulpomeneltepeceipentrucarescfaceparaclisul,aqacums-a
aretatdupdCintareaa 3-a.Apoi ecfonisul9i Condacul,glasulal 6Jea:
Ceea ce eqti piizitoarea creqtinilor nebiruiti, qi rugitoare
neincctati citre Ficitorul, nu trece cu vedereaglasurile cele
de rugiciune ale picdtoqilor; ci s6rguieqteca o bund spre aju-

PARACLISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU

403

torul nostru, care cu credin{i ne rugim fie: Gribeqte spre


rugiciune qi te nevoieqtespre imblinzire, apirind pururea pe
cei ce te cinstescpe tine, Niscitoare de Dumnezeu.
PRocHIMEN,

g l a s ua
l l 4-lea:

Pomeni-voi numele TEu in tot neamul gi neamul.


Stih:Asculti,fiici, qiveziqi pleaciurechea
ta ti uiti poporulteu $i
casapArinteluitiu.
Apostolul
Diaconul:infclcpciunc.
Din Epistolacitre Evrei a SfAntuluiApostolPavel,citire:
(vrl,7-17)
p rafilor. fdrE de nici o indoiali, cel mai mic ia binecuI v6ntare de la cel mai mare. $i aici iau zeciuiali niqte
oameni muritori, pe cind dincolo, unul care e dovedit ci este
viu. $i ca si spun aqa,prin Avraam, a dat zeciuali gi Levi,
cel ce lua zeciuial5,fiindci el era inci in coapselelui Avraam
cAnd l-a intimpinat Melchisedec,Daci deci desivirgirea ar
fi fost prin preo{ia levi{ilor, cici Legea s-a dat poporului pe
temeiul preofiei lor, ce nevoie mai era si se ridice un alt
preot, dupi rAnduiala lui Melchisedec,qi sd nu se zicd dupii
rAnduiala lui Aaron? Iar dacd preofia s-a schimbat, urmeazi
numaidecit qi schimbarea Legii. Cici acela, despre care se
spun acestea,iqi ia obirqia dintr-o alti seminfie, de unde
nimeni n-a slujit altarului, qtiut fiind ci Domnul nostru a
risirit din Iuda, iar despre seminfia acestora,cu privire la
preofi, Moise n-a vorbit nimic. Apoi estelucru qi mai limurit
ci, daci se ridicd un alt preot dupi asemdnarealui
Melchisedec,El s-a fdcut nu dupi legeaunei pomnci trupegti,
ci cu puterea unei viefi nepieritoare,cici se mlrturiseqte: <Tu
eqti Preot in veac,dupi rinduiala lui Melchisedec>.

404

ACATISTE SI PAR.\CLISE

duhuluitiu. Aliluia-, glasulal 4Jea:


Preotul:Pacc
fic. Cintdrctul:$i
perobulTiu, Stipi.nc,dupi cuv6ntulTiu, in pace.
Acumsloboze$te
neamurilor'
Stih:Luminlsprcdescoperirca
Evanghelia
drepti.,.
Diaconul:intelepciune,
dela Luca,citire:
Din Sfinta Evanghelie
(I, 39--19,
s6)
fn zilele acelea,sculdndu-seMaria, s-a dus in grabi la
Irnunte, intr-un oraq al lui Iuda, gi a intrat in casa lui
Zaharia qi a salutat pe Elisabeta.Iar c6nd a auzit Elisabeta
salutareaMariei, pruncul a siltat in pintecele ei qi Elisabeta
s-a umplut de Duh SfAnt gi cu glas mare a strigat gi a zis:
BinecuvAntati egti tu intre femei qi binecuvAntateste rodul
pintecelui tnu. $i de unde mie aceasta,ca si vini la mine
Maica Domnului meu? Cici iati, cum veni la urechile mele
glasul salutirii tale, pruncul a siltat de bucurie in pAntecele
meu. $i fericiti steaceeacare a crezut cd se vor implini cele
spusc ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: N{dregte,sufletul
meu, pe Domnul qi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu,Mintuitorul meu. CA a cAutat spre smereniaroabei Sale,ci' iatd, de
acum mA vor f'erici toate neamurile. Ci mi-a frcut rnie mdrire
Cel Puternic ai sfint estenumele Lui. $i a rdmas Maria impreuni cu Elisabeta ca la trei luni. Apoi s-a inapoiat la casasa.
Slav6.'.' glasul al 2-lca:

Frinte, Cuvinte gi Duhule, Treime Sfinti, curifeEt


mulfimeagregelilornoastre.
$i acum...,

Rntru rugiciunile Niscitoarei de f)umnezeu, Milostive,


curd{eqtemulfimea greqelilornoastre.

PARACLISUI, NASCATOAREI DE DUMNEZEU

40s

Stih: MiluicSte-ne, Dumnczeule, dupi marc mila Ta


fi, dupd
mulJimea induririlor Tale, curi{elte firitlclcgile noastre.
gi stihirile acestea,glasul al 6-lca:
'

Podobic: 10s11nddejdea...

A jutorului omenescnu ne incredinfa pe noi,.preaslhnti


Stiipin5, ci primegte rugiciunea robilor tii, ci necazurilene
cuprind 9i nu putem ribda sigetlrile diavolilor;
acoperim6nt nu ne-arnagonisit nicdieri unde si scipim noi,
pdcitoqii, pururea fiind biruifi; mingf,iere nu avem alari de
tine, stipAna lumii. Nndejdea qi folositoarea credincioqilor,
nu trece rugiciunile noastr,ci le fd de folos.
N imeni din cei ce aleargd la tine nu iese ruqinat,
Niisclitoare de Dumnezeu F ecioari; ci, cerAnd dar bun.
primeqte ddruirea citre cerereacea de folos.
P refacerea celor neciji{i, izbivirea celor neputinciosi
fiind, izbdvegte pe robii tAi, Niscitoare de Dumnezeu
Fecioari, pacea celor din rizboaie, linigtea celor inviforafi,
singura folositoare a credinciogilor.
Preotulzice:
Antuieqte, Dumnezeule, poporul Tiu

gi binecuvin-

r-v r [s12[ msqtenireaTa. Cerceteazi lumea Ta cu mili qi


cu indurdri. Inalfi fruntea dreptmiritorilor cre5tini si tri_
mite peste noi milele Tale cele bogate, pentru rugiciunile
Preacuratei Stipinei noastre, Niscitoarei de Dumnezeu 9i
pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei Si de viati
ficltoarei Crucit cu lblosin{elecinstilelor.cereqtilor,
n etrupegti^puteri; pentru rugiciunile cinstitului, miritului
Prooroc, Inaintemergltorului gi Botezitorului Ioan; ale
Sfinfilor, miritilor qi intru tot liudafilor Apostoli; ale celor
intre sfin{i Pirin{ilor noqtri,mari dascili si ierarhi ai lumii:

SiIoan
Vasilecel Mare, Grigorie de DumnezeucuvantetorulMirelor
al
C".a A" Aur; Atana,ie cel Mare, Chiril' Nicolae
ale
Spi.idon al Trimitundei, ficdtorii de minuni;
;";;"i;i
ale PreacuviJi"iir"t, -i.r{ilor, bunilor biruitori mucenicil
Grigore
oqilor qi de Dumnezeupurtitori pnrin(ii loltr,i:
cel Nou; ale
ii"*p.i'r],"1, Nicodim ".i sfitttrit qi Di-ittie
Ioachim qi Ana;
rn-"iii.- qi dreptrilor dumnezeiegtipdrin{i:
astdzi'gi pen"f"^ria"ttf"i N), a carui pomenireo sdvirgim
Doamne'
tru aletuturor sfin(ilor,rugdmu-ne,Mult-milostive
uuri-". pe noi, picdtoqii,qi ne miluiegtepe noi'
Cu mila qi cu
Doamne, miluieqte (de 12 ori), apoi ecfonisul:
induririle 5i cu iubircadc oameni"'
Cintrrea r 7'a:
Irmosul:
rfrinerii.

oarecind'
cei ce au mers din Iudeea in Babilon

au cdlcat-o'
I.u .."aint, Treimii, vdpaia cuplorului
eqt >'
..cantand:Dumnezeulpnrinlilor noqtri'binecuvintat
MintuCAnd ai vrut si rinduiegti mintuirea noastri'
pe care ar
itorule, Te-ai siliqluit in pintecele Fecioarei'
Dumnezeul
iatut- folositoarelumii' Binecuvintat egti'
pirin{ilor noqtri.
pe Care L-ai
Maici preacuratd,roagi pe Domnrrl.milei'
nar"ui, .a'i"taveasci de iacate qi de inti niciune-sufleteasci
Dumnezeul
p."..i". "a",4 cu credintrA:BinecuvAntategti'
pirinfilor nogtri.
.Slavl...'

turn-de tirie gi ugi


ComoarA de mintuire 9i izvor de cur6{ie'
ai aritat-o celor ce
au po"ai"ta pe ceeace Te-a ndscutpe Tine
pirin{ilor noqtri'
.aotat Sirr".unAntat eqti,Dumnezeul

PARACLISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU

401

$i acum...,

De neputinfele trupeqti gi de pdcatelesufletegti,pe cei ce


vin cu dragoste citre acoperimintul tiu cel dumnezeiesc,
invredniceqte-i si lie timiiduifi, Niscitoare de Dumnezeu,
care ai niscut noui pe MAntuitorul Hristos.

CAntareaa 8-a:
Irmos:Peimpiralul ceresc..,
\Tu trece cu vedereape cei ce au trebuinfii de ajutor de
1\ la tine. Fecioari, pe cei care cAnti qi te preainal{i
intru to{i vecii.
Timiduieqte neputinfa sufletului meu qi durerile trupului
meu, F'ecioari, ca sl te slivesc, curatd, in veci.
Binecuv6ntimpeTatdlqi pc Fiul qi pc Sfintul Duh,I)omnul.
Bogn{ie de timiduiri vergi, Fecioari, celor ce te laudd cu
credinfa gi preainal{i naStereata cea de negriit.
$i acum...,
Tu izgonegti asuprirea qi nivilirea patimilor, Fecioari;
pentru aceeate ldudEm intru tofi vecii.
Stih: SdInudim,binesecuvArtlm gi sdneinchinim Domnului,cintindu-I qi preaindlffndu-Lpc Dinsul intru to(i vecii.
Irmosul:
Pe impiratul ceresc, pe Care ll laudi ogtile ingeregti,
diuda{i-L ;i-L preainil{afi intru tofi vecii>>.
Cintarea a 9-a:
Irmosul:

u adevirat, Niiscitoare de Dumnezeu te mirturisim


pe tine Fecioard curati, noi cei izbivi(i prin tine,

slivindu-te cu cetelecele tird de trup.

408

AC'\"TISTE SI PARACLISE

Si nu intorci fafa ta de la izvorul lacrimilor mele,


Fecioari, care ai niscut pe Hristos, Cel ce a qters toatd
lacrima de pe la{a tuturor,
Umple de bucurie inima mea, Fecioari, ceeace ai primit
plinirea bucuriei qi ai pierdut grija picatului.
Slavi...,

Cu strilucirea luminii tale lumineazi, Fecioari, negura


ne$tiinteigi o izgoneqtede la cei ce cu credin{i te mirturisesc
pe tine, Niscitoare de Dumnezeu.
$i acum...,
Pe mine, c rez c de boaliin locul cel de rliutate, timiduieqte-md,Fecioari, qi mi intoarce din boal5 in sdnitate.
Catavasia:
O, prealuminate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se
lupti cu noi surpd-i cu dreapta ta cea stipAnitoare gi atotputernici, qi celor ce sunt in necazuri Ie ajutd, pe cei asupri(i
ii mAntuiegteqi dezleagi de pdcate pe cei ce se roagi {ie, ci
toate le pofi cite le voieqti.
Apoi:
Cuvine-se cu adevirat sil te fericim. Niscitoare de
Dumnezeu, cea pururea fericiti qi prea nevinovati gi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce egti mai cinstitl decAt heruvimii gi mai sliviti, fird de aseminare, decit serafimii, care,
fhri striciciune, pe Dumnezeu CuvAntul ai niscut, pe tine,
cea cu adevirat Niscitoare de Dumnezeu,te mirim.
glasulal 2-lea:
Apoi stihirileacestea,
Podobie: CAnd de pe lemn.;,

Rntru to{i care scapi cu credin(d intru acoperimintul


tiu cel puternic te rogi, ceeace egtibunl; ci noi, picdtogii,

PARACLISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU

ft

409

nu avem alti izbivire ciitre Dumnezeu in nevoi qi in necazuri, pururea fiind incirca{i cu multe picate, Maica
Dumnezeului celui de sus. Pentru aceeacidem inaintea ta.
si ne izbiveqti pe noi, robii tii, din toate nevoile.
Stih: Pomeni-voi
numeletiu in tot neamulqi neamul...
Tuturor necijifilor bucurie qi asuprifilor folositoare gi
fliminzilor dititoare de hrani, striinilor mdngdiere,celor
invilui{i adipostire, bolnavilor cercetare,celor neputincioqi
acoperimAnt qi sprijinire, toiag bitrAne{ilor tu eqti,
Preacurati, Maica Dumnezeului celui de sus; pentru aceea,
fie ne rugim: Gribeqte gi miluiegtepe robii tii.
Stih: Asculti, fiicl, li vezigi pleacnurecheata qi uitd poporultiu qi
casapirin(eluiteu.
B ucuri-te, Fecioari preacurat6l bucurd-te, cinstitul sceptru al Impiratului Hristosl bucuri-te, ceea ce ai crescut
Strugurele cel de taini; bucuri-te, uga cerului qi rugul cel
nearsl bucuri-te, lumini a toatd lumea; bucurd-te, bucuria
tuturor; bucuri-te, mintuirea credincioqilor; bucuri-te,
apiritoarea gi sciparea tuturor creqtinilor,stapini.
Slavl..., $i acum...,glasulal 8-lea:

.!t

B ucuri-te, lauda a toati lumea; bucuri-te, casaDomnului;


bucurii-te, munte umbrit; bucurd-te,scdparelbucuri-te, ceeace
egti sfeqnic de aurl bucuri-te, Preacurati, care esti slava
cre$tinilor; bucuri-te, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul bucuri-te, rai; bucuri-te, masa ceadumnezeiasci;bucuri-te, biserici; bucuri-te, nistrapi de aurl bucuri-te, bucuria tuturor.
in timp ce preotul cidcftc S1. Altar qi poporul, sc cinti
Tropare alc Niscitoarei de Dumnezeu,glasul al 8-lea:

accstc

Pe ceea ce este mai inalti decit cerurile qi mai curati


decAt strilucirile soarelui, car ne-a izbdvit pe noi din
blestem, pe stipAna lumii, cu cdntiri sd o cinstim.

410

ACATISTE SI PARACLISE

Pentru picatele mele cele multe mi seimbolniveqte trupul


qi sl5begtesufletul meu; la tine scap, ceea ce eqti plini de
daruri; nidejdea tuturor celor firi de nidejde, tu imi ajutd.
Stnpina gi Maica lzbivitorului' primeqte rugAciunea
nevrednicilor robilor tii, ca si fii folositoarecitre Cel ce S-a
niscut din tine, oostipAna lumii, fii miilocitoare'
Cintim cu osArdie acum cAntare de bucurje {ie, celei
lntru tot liudati, Niscitoare de Dumnezeu.Cu Inaintemergitorul qi cu tofi slin{ii roagi-L, Niscdtoare de Dumnezeu,
ca sA ne mAntuiasci pe noi.
Toate oqtile ingereqti, inaintemerglitorul Domnului, cei
doisprezeceApostoli ;i to(i sfin{ii, impreuni cu Niscitoarea
de Dumnezeu,f'ace(irugiciuni ca si ne mentuiascdpe noi.
Milostivi fii mie, smeritului, ci afari de tine altl scipare
nu $tiu eu, cel ce sunt plin de tot felul de pdcate.Miluieqte-mi'
niidejdea creqtinilor.
Preasfinti Treime..''Tatil nostru"'
Apoi: SfinteDumnezeule...,
Preotul: Ci a Ta esteimplrefa.'. $i Troparele,glasulal 6-lea:

Slavi'..,I)oamne,miluicgtc-ncpe noi"',
pe noi, Doamne...,
MiluieEte-ne
Si acum...,Uqa milostivirii... (cauti la pag. 37-3E).
Preotul zice ectenia:

Miluieqte-nepe noi, Dumnezeule,dupii mare mila Ta'


rugimu-ne fie, auzi-negi ne miluiqete'
miluieqte
(de3 ori).
Strana:Doamne,
lnci ne rugim pentru mila, viafa, pacea,sinitateao mintuirea" cercetarea, iertarea, buna-sporire qi chivernisire a
robilor lui Dumnezeu N gi pentru ca si li se ierte lor toati
gregealacea de voie qi cea firl de voie.

PARACLISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU

4II

Strana:Doamnc,miluieqtc(de3 ori).
lnci ne rugim ca si fie plzit sfAnt locagul acesta,fara
aceasta,oragul acestaEi toate oraqeleqi satele,de boali, de
foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie,de venirea
altor neamuri asupra noastrd gi de rizboiul cel dintre noi;
pentru ca milostiv, blAnd qi lesne iertitor si ne fie noui
Bunul qi Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, gi sn-$i
intoarci toati minia, care se porneSteasupra noastrd, si ne
izbdveasci pe noi de ingrozirea Lui cea dreaptdocare este
asupra noastri, qi si ne miluiasci pe noi.
Strana:Doamne,miluieqte(de40 deori).
Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mintuitorul
nostru,
nddejdea tuturor marginilor pimAntului qi a celor ce sunt pe
mare departe gi, Milostive Stipine, milostiv fii noui, pentru
picatele noastre qi ne miluieqtepe noi.
Strana:Doamne,miluieqte(de3 ori), iar preotulziceecfonisul:

Cd milostiv qi iubitor de oameni Dumnezeu eEti qi tie


slavd inil(im, Tatdlui gi Fiului qi Sf6ntului Duh, acum qi
pururea Ei in vecii vecilor.Amin.
Apoi preotulfaceotpustulcelmic.

AL DOILEA PARACLIS
AL PREASFINTEINASCATOAREI
DE DUMNEZEU
AcestParaclissc canti la intristarcsuflcteascA
Eila oriccintimplare
grea, fiind foartc l'olosiforpentru tot creqtinul.
Preotullhceinceputulobiqnuit:Binecuvi.ntatesteDumnezeulnostru...
PrcaslhntiTreime,..,
Cintircful: impirate ceresc.,.,
SfintcDumnezeulc...,
Ciinlrlrctul:
Doamne
Tatel nostru...Prcotul: Ci a Ta esteimpiriJia...
l2 ori), Slavn,..,
Vcnitisirneinchinim(dc3 ori).
miluiegte...(de
$i acum...,
Psalmul142:Doamne,auzi rugiciunea mca...(cauti la pag.67).
La Vcccrnic,seci.nti stihirilc pc 4, glasulal SJea:
Stih: Sfinlit-alocaqulSiu cel prcainalt;Dumnczcucstein mijlocul
lui si nu seva clitina.

-DOMNULUt
AL DOTLEApARACLtSAL MAICTT

413

la-leea ce egti mai cinstiti, Maici prealiudati, nu ne pri\-,cepem noi. plcitoqii, a te liuda cum se cuvine. insi.
nepricepindu-ne, griim fie: Bucuri-te, Maica Soarelui celui
neapus,a Ziditorului tuturor.
Stih:$i va dori impiratul frumusetea
ta, ci El esteDomnultiu.
lh rugim (ie, ceea ce egti cu totul liiudatd, stiipinii a
lumii, si ne izbiveqti pe noi din primejdiile noastre,precum
ai izbivit din surparea caseipe pruncul femeii celei ce te cinstea pe tine.
Stih:Voipomeninumeletlu ln tot nedmulqi neamul.

ftrviazi-mi, Maica lui Dumnezeu,pe mine, cel mort pentru frridelegile mele, precum ai inviat pe pruncul evreicei
celei ce te-a chemat pe tine in ajutor,
Stih:Ascultl,fiici, !i veziEipleaci urecheata $i uite poporultiu $i
casaparinteluitAu.
Iioagd pe Fiul tiu qi Dumnezeul nostru, pe Care L-ai
niscut, neqtiind de nunti; pentru o taind ca aceasta.care s-a
sivArgit intru tine, minunindu-ne, griim: Bucuri-te, Maici
pururea fecioard.

t
I

I
I

Slavn.,,,
$i acum...,glasulal S_lca:
h Unul din Treime, Care S-a niscut din Tatil mai inainte
de veci, pe Acela L-ai niscut, Maici prealiudati, cu nespusi
minune prin umbrirea SfAntului Duh. pentru aceasta,cu
glasul lui Gavriil grdim {ie: Bucuri-te, prin care risare bucuria; bucuri-te, prin care piere blestemul, Domnul estecu tine.
LaDumnezcu estc Domnul..,, se centl lioparcle acestca:

Chtre Ndscdtoareade Dumnezeu, acum cu osArdie sii rilergim noi, picitoqii gi smeri{ii,qi si cidem cu pocdin{i, strigAnd
din adAncul sufletului: Stipini, ajuti-ne, milostiveqte-tespre

414

ACATISTE $I PARACLISE

noi; gribegte, ci pierim de mulfimea picatelor; nu intoarce pe


robii tii degerfi,ci pe tine, singuri nidejde te-am cigtigat.
dc Dumnczcu
Tiopar;$iacum...,al Niscetoarei
Slavi...,acela$i
Nu vom ticea, Niscdtoare de Dumnezeu' pururea a spune
puterile tale noi, nevrednicii. Ci de n-ai fi stat tu inainte
rugAndu-te,cine ne-ar fi izbivit pe noi din atitea nevoi? Sau
cine ne-ar fi pizit pini acum slobozi?Nu ne vom departa de
la tine, stipini, c5 tu izbiveqti pe robii tii pururea din toate
nevoile.
(cauti la pag.l2).
Apoi Psalmul50: Miluieqte-m[,Dumnezeule..'
Canonul de rugdciune
citre Niiscitoarea de Dumnezeu
Cintarea1, glasulal 8-lea:
capc uscat...
Irmos:Apa trecAnd-o
T)e moartea ce se silbiticise de demult, prin naqtereata,
-F stipinn. o ai surpat; pentru aceasta,grdim fie: Bucuri-te, mAntuirea celor robifi; bucuri-te, innoirea tuturot
stiipAni.
Noi intru tine ne ldudim gi prin miilocirea ta scipim din
cursele cele de multe feluri ale diavolului; pentru aceasta'
grliim citre tine, Niscitoare de Dumnezeu: Bucuri-te,
cedereadiavolilor qi intdrirea noastri a credinciogilor.
Slavi..,,

Tatil a binevoit, qi Fiul S-a pogorit prin umbrirea Sf6ntului


Duh in pintecelet!iu, preanevinovatistipdni a lumii.
$i acum..,,
Bucurii-te, grhim {ie, Niscitoare de Dumnezeu' ceea ce
egti lblositoarea tuturor celor ce sunt itr nevoi 9i a tuturor
celor ce scapi sub acoperimAntul tiu, stipini.

AL DOILEA PARACLIS AL MAICII DOMNULUI

415

Cdntareaa 3-a:
Irmos: Doamne,Care ai fiicut ccle de deasupra...

\ foise. proorocul de demult, te-a inchipuit pe tine,


IVlzicind: Rug insuflefitqi nearsegti,Fecioarl, ceeace
ai in pintece focul Dumnezeirii.
Fiul tdu ascultAndrugiiciunea ta, Preacurati Ndscitoare
de Dumnezeu, Se milostivegtespre sufletele noastre, ca un
iubitor de oameni.
Slav5,..,

Pe Unul din Treime ai ndscut, Maici prealiudatd, cu nespusii minune, pe Care L-a liudat adunarea pruncilor,
strigind: Osana, binecuvAntatesteCel ce vine intru numele
Domnului.
$i acum...,
$tiindu-te pe tine a fi Maicd lui Dumnezeu, ne rugim {ie
si ne izbiveqti pe noi de greqealelenoastre celede voie qi cele
fird de voie.
Cintareaa 4-a:
Irmos:Am auzit,Doamne,tainarinduielii Tale...
('1u strigare firi incetare striga citre tine bolnavul cel
\,,slibinogit
in boala cea frri de vindecare, pe care,
auzindu-|, I-ai vindecat, preanevinovati stipAni.
Zapisul boierului celui ce scrisesecu singele siu l-ai scos
din mAna diavolului cu puterea ta cea atotstipinitoare.
Slavi...,

I
t
I

r
,

Auzind puterea ta, cu care ai izbivit pe mulfi din primejdii, Preacuratd Niscdtoare de Drrmnezeu,griim citre

416

ACATISTE SI PARACLISE

tine: Ceea ce ai niscut pe Cel sldvit in Treime, roagi-te si ne


mAntuiasci de partea cea de-a stAnga.
-r '
$i acum...,
Ch adevirato Niscitoare de Dumnezeu, tu eqti sciiparea
noastrd din amiritul picat al lui Adam cel intAi zidit.
Cintareaa 5-a:
Irmos:Auzi-nepe noi cu poruncaTa...
\ filuieqte-md. Maica lui Dumnezeu, precum ai miluit
J.YIpe femeia aceea.cdreia i se umflase tot trupul, ci nu
am altA nidejde sau ajutor alari de tine.
Sd qtii, Doamna mea, cA pentru picatele mele te supir gi,
pentru ci S-a intrupat Fiul lui Dumnezeu intru tine gi.pentru noi f5c6ndu-Se om, pentru aceaam nizuit la tine eu,
ticilosul, si mi miluiegti.
Slava...,
'

StipAna ingerilor, Maica siracilor qi ajutorul celor


striini, la cunoqtin{a ta, la ajutorul tiu qi la acoperimAntul
tiu scap, ca si mi miluiegti.
$i acum,..,
Mlostivegte-te spre mine, Maica lui Dumnezeu, precum
te-ai milostivit spre cele doui l'ecioarecurate, trimifAnduJe
lor cununi din cer.
a 6-a:
Ca'ntarca
mcavoi virsa cAtreDomnul.,.
Irmos:Rugiciunca
Ducuri-te, ceeace egtiplind de bucurie, Marie, Domnul
l-leste cu tine, a strigat Aglaida gi a izgonit pe diavolul,
care-i ldcea supdrare in tot ceasul.

AL DOII,EA PARACLIS AL MAICII DOMNUI,UI

417

Cu deadinsul mii rog {ie, Maica lui Dumnezeu" sd mi


miluiegti qi si md acoperi sub acoperimAntul tiuo cflnd va
qedeaFiul tiu pe scaunul cel infricoqitor.
Slavi.,.,

Cu cintdri intreite cintim fie: Bucuri-te, ceeace ai ndscut


Lumina lumii; bucurii-te, ceeace ne mAntuieqtide primejdiile
noastre; bucuri-te, Maica lui Hristos, Dumnezeulnostru.
$i acum...,
Cum te vom lliuda, Maica lui Dumnezeu,qi cu ce buze te
vom sEruta, sau cu c ochi vom ciuta la chipul tiu cel
zugrivit, liind impila(i cu necuri{iile noastre? Ci numai
grdim fie: Miluiegte-ne,Maica milostivirii.
coNDAcUL,

glasua
l l 3-lea:

Partenie, pustnicul, cel ce mergea la Muntele Sinai de se


inchina sfAntului rug, aducAndu-giaminte de minunea naqterii
tale, cea intru tot liudati, striga cdtre tine: Bucuri-te, minunea cea de ingeri mult-liudati, Maica Ficdtorului tuturor.
ICOSUL:

pre nevointAsi ne sArguimgi dezmierdirile lumesti

_ -lJ toate si le urim qi la Domnul pururea sn gindim qi de


DAnsul si ne lipim, ca si ne deschidi noui usa milostivirii
Sale, precum a ficut de demult qi cu al{i pacitoqi: a dat
iertare tuturor picatelor lor, slibdnogului pe care I-a vindecat sulletegtegi trupeqte,vameqului ciruia i-a dat iertare de
pdcate,qi altora mul{i. Deci, si ne sirguim gi noi si-I aducem
lacrimi vrednice de pociin{i Ei si ne rugim Lui: Milostive,
primegte pe Niscitoarea de Dumnezeu.&re se roagi pentru
noi, pe care o laudh ingerii din cer,qi noi, pe pimini, cu buze
de tini griim cdtre d0nsa: Bucuri-te, minunea cea de ingeri
mult-lludatio Maica Ficitorului tuturor.

27 - CEASLOV

418

ACATISTE $I PARACLISE
P R o c H I M E N , g l a s u la l 8 - l e a :

Mireqte, sufletul meu, pe Domnul qi s-a bucurat duhul


meu de Dumnezeu,MAntuitorul meu.
Stih: Cd a ciutat spre smerenia roabei Sale, Iati' de acum mi vor
ferici toate neamurile,

A p o st o I u I
Diaconul:inlelePciune.
Din Epistolacitre Evrei a SfentuluiApostolPavcl'citire:
(IX, l-7)
f,rafilor. adevirat este cA Si cel dintAi AgezimAnt avea
I orinduieli pentru slujba dumnezeiasci qi un altar
pimAntesc, cici s-a pregitit cortul mirturiei. In el se aflau,
mai intAi, sfeqniculqi masa 9i piinile punerii inainte; partea
aceastase numeqteSfdnta.Apoi, dupi catapeteasmaa doua,
era locul numit SfAnta Sfintelor, avind altarul timAierii de
aur qi chivotul aqezim6ntului ferecatpestetot cu aur, in care
era nistrapa de aur, care avea mana, era toiagul lui Aaron
ce odraslise qi tablele Legii. Deasupra chivotului erau heruvimii slavei,care umbreau altarul impicirii; despre acestea
nu putm acum si vorbim cu de-amdnuntul. Astl'el fiind
intocmite acesteinciperi, preo(ii intrau totdeauna in cortul
cel dintii, sivdrqind slujbele dumnezeieqti; in cel de-al
doilea insi, numai arhiereul, o dati pe an, qi nu firi de
sAnge,pe care il aduceapentru sineinsuqi qi pentru gre;elile
poporului.
Preotul: Pacefie. Cilntire{ul: $i duhului tiu. Aliluia' glasul al 8-lea'
Prochimen: AscultA,fiicl, qi vczi, qi pleaci urecheata $i uitA poporul
tiu gi casa pirintclui tdu.
Stih: tsefcitale se vor ruga mai-marii poporului'

AL DOII,EA PARACLIS AL MAICII DOMNULUI

419

Evanghelia
Diaconul:infelepciune,
drcpfi...
Din Sfinta Evanghelicde la Luca, citirc:
(X,38-42; Xl,27-28)

Jn vremea aceeaa intrat Iisus intr-un sat, iar o femeie,cu


lnumele Marta, L-a primit in casaei. $i ea aveao sori ce
se numea Maria, care, agezindu-sela picioarele Domnului,
asculta cuv6ntul Lui. Marta insi se silea cu multi slujire qi,
apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socote$ticd sora mea m-a
lisat singurii si slujesc?Spune-i deci si-mi ajute. gi, rispunzAnd,Iisus i-a zis: Marto, Marto, te ingrijegti qi pentru multe
te sileqti; dar un lucru trebuie: cici Maria partea cea buni
qi-a ales, care nu se va lua de la ea...Iar cAnd zicea D6nsul
acestea,o femeie din popor, ridicind glasul, l-a zis: Fericit
estepintecele care Te-a purtat qi ferici{i sunt sAnii pe care i-ai
supt! Dar Iisus a zis: AEa este, dar fericifi sunt gi cei ce
asculti cuvAntul lui Dumnezeu qi-l pizesc.
Slavi.,., glasul al 2Jea:

P irinte, Cuvinte gi Duhule, Treime SfAnti, curAfeste


multimagreEelilornoastre.
$i acum...,

Pentru rugiciunile Niscitoarei de Dumnezeu,Milostive,


curi(egtemulfimeagreqelilornoastre.
Stih: Miluieqtc-nc,
Dumnczeule,
dupe maremila Ta...
glasulal 6Jea:
Apoi stihirileacestea,
Podobie:Toatdnddejdea.,.
Aiutorului omenesc nu ne incredin(a pe noi, Preasfinti
StipAniL, ci primegte rugiciunea robilor tiii, ci nevoile ne
cuprind qi nu putem ribda sdgetirile diavolilor; acoperi-

420

ACATISTE I PARACI,ISE

mAnt nu ne-arn agonisit niciieri unde si scipim noi' picitoqii, pururea fiind biruifi; ming6iere nu avem afari de tine,
Stnpina lumii. Nndejdea qi ajutitoarea credincioqilor,nu
trece rugiciunile noastre,ci le fi de folos.
Nimeni din cei ce aleargi la tine nu iese ruqinat,
Niscitoare de Dumnezeu, Fecioari; ci, cerind dar bun,
primegte dbruirea citre cerereacea de folos.
hefacerea celor mihni{i, izbivirea celor neputincioqi
fiind, izbiveqte pe robii tii, Niscitoare de Dumnezeu,
Fecioari, pacea celor din rizboaie, liniqtea celor invifora{i,
singura folositoare a cregtinilor.
CAntareaa 7-a:
din Iudeeain Babilon..'
Irmus:Pruncii,caremerseserA
.}e
Mingiietorul tuturor niscend, Maici prealiudati'
I curatd ai rimas ca qi inainte de naqtere;pentru aceasta, griim: Bucurd-te, Maici, care nu qtii de mire; pe tine te
binecuvAntim intru tofi vecii.
Fecioari ai fost mai inainte de naqtere qi intru nagtere
iarigi ai fbst fecioari gi dupd na$tereiarigi fecioari ai rdmas;
pentru aceasta,pe tine te binecuvAntim intru tofi vecii.
Slavi...,

inviluindu-ne intru aceastdlume qi cizind in noroiul


picatelor noastre, scipAnd cdtre tine, stipini, griim {ie:
Vino degrab qi ne scoatepe noi din adincul riuti(ilor noastre, ci pe tine te binecuvAntim intru toJi vecii.
Si acum...,
[,a tine este sciparea noastri qi intru tine ne-am pus
nideidea; tu ne ajutl nou5, cd po{i toate c6te le voieqti,Maica
Ficitorului tuturor, gi pe tine te binecuvAntimintru to{i vecii.

AL DOILNA PARACI,IS AL N{,\IC]II DOMNULUI

42t

CS.ntareaa 8-a:
Irmos: Pc impiratul

ceresc,pc Care il la dl oqtile ingereqti.,,

e impiriteasa cerutui qi a pimAntului, care a ndscut


neispititi de nunti pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu,gi pe
care o laudi oqtile ingereqti,lluda(i-o qi preainilfa{i-o intru
tofi vecii.
D aniel proorocul de demult a inchipuit naqterea ta,
PreacuratENiscitoare de Dumnezeu, ci ai purtat in pintecele
tiu pe Fdcitorul cerului qi al pim6ntului, pe Care, nisc6nrlu-L,
ai rimas nestricatli; pe tine te preainil{im intru tofi vecii.
Binecuvfntempc Tatil, pc Fiul qi pc Stintul Duh,Domnul.
Pe Dumnezeu, Cuv6ntul cel din Dumnezeu, Care S-a pogorAt in pAntcceletiu prin umbrirea Sf6ntului Duh, L-ai niscut
frri de stricdciune; pe tine te preainilflim intru to(i vecii.
$i acum...,
Pe tine, Maica lui Dumnezeu, folositoare te-am cAqtigat;
ajutitoare te avem intru primejdiile noastre pe tine gi mdntuire
desivirqiti sufletelor; pe tine te preainil{im intru tofi vecii.
Cdntareaa 9-a:
Irmos: Cu adevirat NAscAtoare
de Dumnezeu...

saia,de demult, diinfuind a griit: Iatli, Fecioarain pinJ


Itece va lua gi va naqte Fiu. Pentru aceastagriim (ie:
Bucuri-te, ceea ce ai purtat in pdntecele tiu pe Cel mai
inainte de to{i vecii; pe Acela roagl-L sd mAntuiasci sufletele
noastre.
Proorocul David te-a liudat oarecdndin cartea psalmilor.
aritAndu-te Maica Ficdtorului tuturor, pe Care roagi-L sI
mAntuiasci sufletelenoastre.

422

ACATISTE SI PARACLISE
Slavi...,

Ce limbd omeneasci te va l6uda pe tine dupi vrednicie,


ceeace eqti mai cinstiti decAtheruvimii? Pentru aceasta,cu
guri firi de ticere, griim {ie: Bucuri-te, ceeace de ingeri
egti mult liudati, I)omnul estecu tine.
$i acum...,
Roagi-te cu deadinsul citre Milostivul Dumnezeupentru
noi, picitoqii, care greqim in tot ceasul, ca si ne lie noui
milostiv in ziua judeci{ii.
Apoi:
Cuvine-se cu adevlirat si te fericim, Niscdtoare de
Dumnezeu,cea pururea fericiti Ei prea nevinovati qi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce eqti mai cinstiti decit heruvimii qi mai miriti, firi de aseminare, decAtserafimii' care,
firi stricdciune, pe Dumnezeu Cuvintul ai nlscut, pe tineo
cea cu advAratNiscitoare de Dumnezeu,te mirim.
L UMIN A N D A

$a rugat, de demult, citre tine, Preacurati, Maria Egipteanca,pe care, auzind-o,ai invrednicit-o a vedeaqi a siruta
Crucea Fiului tiu; pentru aceastaostrigim citre tine: Roagi-te Fiului tiu, qi Dumnezeului nostru ca sh se milostiveaschspre noi, si nu ne osindeasci dupi picatele noastre'
ci sd ne miluiasci pe noi ca un iubitor de oameni (dedoul ori).
LA LAUDE
Se cintd stihirilc pe 6, glasul al 2Jea:
Podobie:Cu ce cununi de laude."

Cu ce cununi de Iaudevom incununa pe Maica lui Dumnezeu, care s-a aritat scaun cerescului Impirat, care se
roagi pentru noi citre Milostivul Dumnezeu qi ne izbiveqte

AL DOILEA PARACLIS AL MAICII DOMNULTJI

kr

423

din firadelegile noastre? Deci, citre dAnsa si griim


Bucuri-te, Preacurati, ci prin tine a fost cu noi Domnul
puterilor; roagi-te cu deadinsul si se mintuiasci sulletele
noastre (dedoui ori).
Cu ce podoabe de cAntdri vom liuda pe Maica lui Dumnezeu, pe ceea c s-a invrednicit a fi impiriteasi a toate,
care s-a aritat mai inalti decit cerurile qi mai sfAnti decAt
tofi sfinfii? Deci, citre dAnsasi griim: Roagd-te,Preacurati,
cu toti sfinfii, si se mAntuiasci sufletele noastre (dedounori).
Cu ce flori duhovnicegti vom incununa pe Maica lui
Dumnezeu,care s-a aritat scari cereasci,prin care am aflat
lesne-suireacdtre Dumnezeu? Deci, tofi si ne adundm qi si
o liudimo grdind: Bucuri-te, Preacurati, prin care am
aflat har; bucuri-te, ci prin tine s-a dat tuturor bucurie;
bucuri-te, nddejdea sufletelor noastre, prin care noi tofi ne
mAntuim.
Cu ce mAngAietoarecintiri vom incununa pe Maica lui
Dumnezeu, pe care o laudd ingerii in ceruri cu cintiri firi
incetare, strigAnd: Bucuri-te, mirirea noastri; bucuri-te,
mintuirea pdmflntenilorl bucurd-te, ceea ce eqti scaun
Impiratului nostru! Deci, qi noi, picltoqii, citre dAnsa si
griim: Roagd-te,Preacurat!, cdtre Cel pe Care L-ai niscut
firi striciciune. si mintuiascd sufletelenoastre.
glasulal 8-lea:
Slavn...,
$i acum..,,
Venifi, tofi pim6ntenii, sA facem priznuire Maicii lui
Dumnezeu,cea care ne izbivegte pe noi din miinile diavolului, cel ce uriqte binele, precum a izbdvit pe femeia care se
ruga ei qi a inviat-o de qi-aspovedit picatul. Vezi,dar, suflete
al meu, pentru ce te leneveqtiqi nu strigi cdtre Maica lui
Dumnezeu: Doamni atotstdp6nitoare,ceea ce ai niscut cu

I'
ill!
ACATISTE SI PARACLISE

nespusi minune pe Domnul cel iubitor de oameni, pe Acela


roagd-L si ne mintuiasci pe noi.
Apoi Doxologia qi troparele Ndscitoarei de l)umnezeu (pag. 409),
dupi care preotul citefte aceastA

Rugiciune
cAtre Preacurata Niscitoare de Dumnezeu

f\r preamilostivi stipina mea, nu mi teplda pe


l.-/mine, nevrednicul, ci primeqte aceasti pufnl
rugiciune a mea din buzele mele cele intinate, gi o
du Fiului tiu qi Dumnezeului nostru, Care S-a niscut cu trupul din tine spre mentuirea noastri; Care,
pentru noiopicitoqii, s-a ristignit qi s-a ingropat qi a
inviat a treiazi. Deqi fir6delegea mea estemai grea
dec6.ttoate firidelegile, totuqi tAlharii qi desfrfinafii
pe care Iubitorul de oameni, pentru nemisurata Lui
milostivire, i-a primit qi i-a miluit, imi dau indriznirel qi, cu toate ci nu te aveau pe tine mijlocitoare
buni, nu le-a inchis uqa milostivirii Sale.Cum si nu
mi primeasci, dar, qi pe mineocare nidijduiesc in
ajutorul tiu? Milosfiveqte-te,deci, spre mine, Doamna
mea, cAci poti toate c6te le voieqti,iar pe care le ceri
de la Fiul tiu le gi iau firi indoiali, deoarecepe tine
te-a flcut mijlocitoare creEtinilor.Pentru aceastape
tine te binecuvdntlm qi te preainil(dm in vecii
Yecilor.Amin.

SINAXAR
PESTETOT ANUL

SINAXAR
PESTETOT ANUL
Explicarea semnelor puse inaintea zilelor anului
pentru indicarea Praznicelor ImpErItegti,
ale Ndscitoarei de Dumnezeu gi ale sfin{ilor
Praznicelesunt imperf te in: Praznicemari, de mijloc gi mici.
(t) arate Praznicele mari inchinate: Sfintei Treimi, Mintuitorului,
Sfintului Duh, Niscitoarci dc Dumnezeu;sArbAtorile
in cinstca:
Inaintemcrgitorului: Naqtereaqi Tiicrea capului,gi a Sfin{ilor
ApostoliPctru gi Pavel,la caresc lhcepriveghercmarel
t) aratn praznicelede mijloc alc slin(ilor,la carcsc lhccpriveghero.
arat5 praznicelede mijloc,la carcnu sc lnccprivegherc,ci secinti
t
numai polieleu.
X) aratd praznicelemici, careau doxoloqicmarc.
X arati praznicelc
mici.carcau slujbape gase.

LUNA SEPTEMBRIE
.

Are 30 de zile. Ziua are 12 ceasuri


qi noaptea12 ceasuri

l. t ln ziua dintAi,inceputul indictionului*, adici al anului nou bisericesc, Pomenirea Cuviosului pirintclui nostru Simeon Stitpnicul qi
arhimandritul qi a mamei salc,Marta. Soborulin cinstcapreasfintei
Niscitoarei dc Dumnezeu,ccl de la Measinc.SlSntulMuccnicAitala,
sfintele40 de femeiMuceniccai Sfintul Amun diaconul,dascllul lor.
Sfin{ii Mucenici: Calista, Evod qi Ermoghcn, fraJi buni. Pomcnirca
Dreptului Iosua Navi. Aducereaaminte de ardcrca ceamarc. - Praznic
gi dezlegarela vin Eila untdelemn.
* Inceputul indictionului. Indictionul (lat.: indictio)
cste o pcrioade
de 15 ani, al cdrui prim an se numc$te indictionul intii, Si asa mai
departc, ceilalfi, peni la al lS-lca, dupi ordinca lor. Tcrminindu-sc
astl'elgirul celor l5 ani, inccpc iariqi un nou gir, la care, ascmcnca,anul
intii se numeqte indictionul intii, pini la al l5Jea, dupir carc iariqi
incepeun alt gir nou. Cum ci indictionul igi arc numclc dc la tributurilc
extraordinare, dcstinatcpentru plata soldatilor (acestl'cldc tributuri sc
numeau indictioncs),dcspreaceastanu cxistirnici o indoiali. Mai grcu
estea rispunde la intrcbarca: pcntru cc pcrioada arc 15 ani, precum qi
de cind s-au introdus pcntru intiia oarir indictioanclc?
Regula practice pcntru a gAsi al cetclca an al indictionului cstc un
an oarccarc dupi Hristos, cste urmitoarca: adaugir 3 la anul in
disc[tie ;i apoi impartc totul ta 15 $i, daci alari tlc cit nu mai
r i m 6 . n cn i m i c , a n u l i n d i c t i o n u l u i c s t c l 5 ; i a r d a c i r i m A n c u n n u m i r ,
aceita va li anul indictionului. Astl'cl.ca si stim al c6tclcaan al indic-

LUNA SEPI-EMBRIN

429

Sflntul CuviosSimeons-anAscutla anul392.El s-afEcutmonalifoarte


de tanAr'gi,dupi ce s-a nevoit mult timp in manAstire,
s-a retrasapoi in
pustietategi, in sfirgit, s-aurcatpc un stalpinalt $i a petrccutaici mai mulfi
ani pandla mutareasacatreDomnul,la anul461,in varstade 69 de ani.
Troparul Indictionului, glasul al 2-lca:
A toati frptura, Ziditorule, Cel ce vremile qi anii ai pus
intru puterea Ta, binecuvinteazi cununa anului bunEtifii 'l ale,
Doamne, pizind in pace poporul qi fara aceasta, pentru
rugiciunile Niscitoarei de Dumnezeu, qi ne mintuieqte pe noi.
Condacul Indictionrlui, glasul al 2-lca:

Cel ce locuiegtiintru cei de sus, Hristoaselmpirate,


Ficdtorul tuturor celor vizute Ei celor nevizute gi
Ziditorule; Cel ce zilele qi nop(ile, vremile qi anii ai licut,
binecuvinteazi acum cununa anului, t'ereqtegi pizeEte in
pace pe dreptcredincioqi, fara aceastagi pe poporul Tiu,
Mult-milostive.
2. Sfintul MucnicMamant$i ccl dintresfinfi PirintelenostruIoan

Postitorul, patriarhul Constantinopolului.

tionului este anul 1983, adAugim 3 qi apoi suma de 1986, o impir{im


prin 15 qi vom gasi ci, in albra citului 132, mai rirminc 6; prin
urmare, anul 1983 esteal 6-lca an al pcrioadci indictionului. S u n t 3
fe I u ri d e i n d i c t i o a n e: indictionul constantinopolitan,care
incepe de la 1 septcmbrie; indictionul ccsarescsau constantinian,
lncepAnddc Ia 24 septembrie;gi indictionul papal sau roman, ce incepe
dc la I ianuarie.
Biserica serbeazi accasti zi pcntru doui motive: intei pcntru cA
luna lui septcmbric sc considcri inccputul anului qi de acccirBiscrica,
mul{umind lui Dumnezeu pcntru roadclc dc pcstc an, sc roagi ca ;i
anul nou se fi roditor qi, in al doilca rAnd, sc scrbcazi ziua aceastaca
lnceputul prcdicirii Domnului, adicl in amintirca intririi lui Iisus in
sinagogi, cf.nd, deschizind cartca cc I s-a dat, a citit locul din prol'etul
Isaia, unde se zice: <Duhul Domnului pestc Minc...>>
(Luca IV, 16-18).

430

SINAXAR

3. S1'6ntul
slin{itulMucenic Antim, episcopulNicomidiei,qi Cuviosul
Pirintclc nostru Teoctist; Sfi.nta Vasilisa; Slhntul Aristion, episcopul
Alexanclriei.
4. Sfintul sfinfitul Muccnic Vavila, episcopulAntiohiei, qi Sfintul
Prooroc Moisc, vizitorul de Dumnezeu;Sl'6ntulVavila, dascilul;
Sl'inta Ermiona.
5. t Sfintul Prooroc Zaharia, tatil Sllintului Ioan Botezitorull
Slinfii Mucenici Urban, Teodor,Medinon qi Avdcu cpiscopul.
6. t Pomcnireaminunii cc s-a fdcut in Colose,de Arhistrategul
Mihail. SfinJiiMucenici Eudoxie,Zinon, Romil qi Macarie.- Dezlegare
la vin qi la untdelen.rn.
7. inaintepriznuirea naqteriiPreasfinteide DumnezeuNiscatoarei;
SfAntulMucenic Sozont,Sfin{ii Apostoli Evod qi Onisilbr episcopul.
8. (f) Naqterea Preasfintei Stipenei noastre de Dumnezeu
Niscitoarea qi pururea fccioard Maria.
qi dezlegare
Praznic.- SArbatoare
la peqte.
Dupd predaniavecl.rea Bisericii,preacurataFecioards-a niscut cu 16
sau l7 ani inainteanagteriilui Hristos,din pdrinli sterpi:Ioachim,careera
din neamulimparatescal lui David, din semin{ialui Iuda, 5i Ana, fiicd a
preotuluiMatl.rangi a soJieilui, Maria,din familia preoleascd
a lui Levi.
Troparul, glasul al 4-lea:
N aqterea ta, de Dumnezeu Niscitoare Fecioari, bucurie a
vestit la toatb lumea; ci din tine a risirit Soarele drepti{ii,
Hristos Dumnezeul nostru, qi, dezlegind blestemul, a dat
binecuv6ntare qi, stricdnd moartea, ne-a dirruit noui via{h
vegnicI.
Condacul,glasulal 4-lea:
Ioachim qi Ana din deliimarea nenaqterii de fii, qi Adam
gi Eva din striciciunea mor{ii s-au izbivit, Preacuratd, prin
sf6nti naqterea ta. Aceasta o priznuiegte qi poporul tiuo de

LUNA SEPTEMBRIE

43L

vina greEelilor izbivindu-se cAnd strigi, citre tine: Cea


stearpi na$te pe Ndscitoarea de Dumnezeu qi hrinitoarea
Viefii noastre.
9. X SfinJii qi drep(ii dumnczeiegtiPirinJi Ioachim qi Ana qi Sf;flntul
Mucenic SeverianlCuviosulTeolhnMerturisitorul.
10. lnchinarca Slintei Cruci; Sfintele l'emei Mucenife Minodora,
Mitrodora ;i Nimlbdora;SfintriiApostoliApelic,Luca qi Climent.

11. inchinarea Sfintei Cruci; Cuvioasamaica noastrATcodora cea


din Alexandria qi Cuviosul Eufrosin.
12.inchinarea Sfintei Cruci; Sfintii Mucenici Autonom, Macedonie
qi Teodul,Sfdntul Teodor,episcopulAlexandriei.Slujbalui secAntdla I I
pentru cA in aceasF zi este odovaniaprazniculuiNagterii
septembr-ie,
Nascatoarei
de Dumnezeu.
13.f) Pomcnireainnoirii invierii lui Hristos,Dumnezculnostru,qi
lnainte-priznuirea inilfirii Cinstitei ti de viali frcitoarei Cruci;
Sfinfii Mucenici: Cornelie sutaqul,Lucian Si Leontic; Sfintul Cuvios
Ioan de la?rislop. * DezlegareIa vin gi la untdelemn.
14. (f) Innlfarea Cinstitei qi de viall fiicitoarei Cruci.
- Praznicqi post,in oricezi s-arintdmpla.'
CinstitaCrucea fost gasitdde Sfinta Elenain Ierusalim,la anul 326,qi
a fost inallatAde patriarhulMacaric,iar popbrul,cenda vAzut-o,a strigat:
Doamne,miluiegte.Trebuiesase$tieca, dupaaflaleaCrucii, o partca fost
iar rcstula rdmasin lerusalim,pAndla anul 614,
adusdla Constantinopol;
cind perqii,prddAndPalcstina,au luat$i SfentaCruce,la anul628.inrparatul
Heraclie,fbcind o expediJieimpotrivalor', a luat-o iaraqiqi a adus-ola
Constantinopol.
Troparul, glasul I:
Mintuiegte, Doamne, poporul Tnu qi binecuvinteazi
moqtenirea Ta; biruinfn binecredinciogilor creqtini asupra
celui potrivnic diruiegte gi, cu Crucea Taopdzegtepe poporul
Tliu.

432

SINAXAR
Condacul, glasul al 4-lca:

C el ce Te-ai indl{at pe Cruce de bunivoie, poporului Tiu


celui nou, numit cu numele Tiu, induririle Tale diruieste-i.
llristoase Dumnezeule.Veseleqtecu puterea Ta pe credinciosul nostru popor, diruindu-i lui biruinfi asupra
potrivnicului, avind ajutorul Tdu, armi de pace, nebiruitd
biruin{d.
15.Sfintul Mare MucenicNichitaGotull SfAntulPirintele nostru
Visarion,arhicpiscopulLarisei,licitorul dc minuni;Sfintul Icrarh
Iosif ccl Nou tlc la Partoi; CuviosulFilotei prcotul.t SfentulMarc
MucenicNichitaRomanul.
TfoparulSfffntuluiIosif celNoudela Partoq,
glasul al 8-lea:

Din tinere{e cu totul te-ai supus Domnului, cu rugdciunile


gi cu ostenelile gi cu postul. Pentru aceasta, vizind
Dumnezeu nevoinfele tale, arhiereu gi pistor Bisericii Sale
te-a rAnduit; gi, dupi moarte,in ceteleslin(ilor te-a siligluit,
Sfinte Pirinte Iosif. Roagi-te lui Hristos Dumnezeu si ne
diruiasci iertare de gregelinoui, celor ce, cu credin(i qi cu
dragoste,sivdrqim sfintd pomenirea ta.
Condacul, glasul al SJea:

Apdritor nebiruit, ca unul prin care din nevoi s-a m6ntuit,


te are pimintul Banatului, Sfinte losif. Ci, ca unul care ai
lndrizneali c:itre Dumnezeu,apiri-l pe el de toati nevoia,ca
si strigdm {ie: Bucuri-te, Sfinte Iosif, ticatorule de minuni.
16. X Sfintclefi intru tot liudatelc Mari MucenilcEulimia qi
Meletina.
17. Sfenta Muceniti Sofia qi cele trei liicc ale ei: pistis, Agapis qi
Elpis; Stinta Agatoclia qi Teodota.

I,UNA SEPTEMBRIT]

433

1.8. Cuviosul Pdrintcle nostru Eumenie, episcopul Gortinci,


ficitorul dc minuni; Sfinta Muceniti Ariadna,
19.Stinfii Vluccnicilrolim, Savaticqi Dorimedont.
20. X SfAntulMare MucenicEustatieqi soliasa,Tcopisti,cu cei doi
lii ai lor, Agapie qi Teopist; Sfinfii Mdrrurisitori Ipatic opiscopul qi
Andrci prcotul.
21. Slintul ApostolCodrat cel din Magnesia;Sfintul proorocIona.
f Pomenireaccluiintre sfinfi,PdrinteluinostruDimitric,mitropolitul Rostovului.
".":.jU zi se odoviiegtepraznicul inillnrii Cinstitei de viare
-_ i"
li
ficetoareiCruci qi sc cantAtoatealepraznicuiui;iar slujbaApostolului
se cinti la 22 septembrie.
22. Sfin(ii sfinfifii Mucenici:Foca,episcopuldc la Sinopi,Isaacqi
Martin.
23.f) ZdmislireaSfantuluislivitutui proorocinaintcnrcrgitoruluigi
BotezatoruluiIoan; Cuvioasele
Xantipa qi p0lixcnia!i muccnitaRaida.
.- Dezlegarcla vin Eila untdeler.nn.
24. I SfantaintieiaMuccnifi qi intocmai cu Apostolii Tecla;Cuviosul
Coprie.
25. CuvioasaMaica noastri Eufrosina;Sfintii Mucenicipavel si
Tatis, cu fiii lor.
26, f) Mutarea SfAntuluiApostolfi EvanghelistIoan, dc Dumnezeu
cuventatorul.- Dezlegarela vin qi la untdelemn.
Troparul,glasulal 2_lea:
A postole iubite al lui Hristos Dumnezeu, gribeqte de
izbdvegte pe poporul cel fird de rispuns, ci te primeqte,
cAnd cazi citre Dinsul, Cel ce te-a primit c6nd te-ai rizimat
pe pieptul L,ui. Pe Acesta roagi-f,, de Dumnezeu cuv6ntitorule, ca norul vrdjmaqilor, cel ciizut asupra noastrl, si se
risipeasci, cerindu-ne noul pace gi mare mili.

28 - CEASLOV

434

SINAXAR
Condacul, glasul al 2-la:

Miririle tale, iubitorule de l'eciorie,cine le poate spune?


Ci verqi minuni qi izvoriqti timiduiri Ei te rogi pentru
sufletelenoastre,ca un cuvAntitor de DumnezeuEi prieten al
lui Hristos.
27. Slintul MucenicCalistratqi cci imprcuni cu dinsul 49 de
Mucenici; Sfinta Mucenitd Epiharia; Slinfii z\postoli Marcu, Aristarh
qi Zinon; SfAntul Ierarh Martir Antim Ivire anul.
28. t Cuviosul Perintele nostru Hariton Mdrturisitorul; Sfi,ntul
Prooroc Varuh; Sfintul Mucenic Pimen. - Dezlcgate la vin 9i la
untdelemn.
29. X Cuviosul Pirintele nostru Chiriac Sihastrul; SfexrtaMucenile
Gudelia; Sfinfii Muccnici: Dada, Govdela qi Cosdoas.
30, X Slhntul sfin{it Muccnic Grigoric Luminitorul, arhicpiscop
al Armeniei celci mari; Muceni!ele Ripsimia, Gaiani 9i cclc impreuni
cu ele.

LUNA OCTOMBRIE
Are 31 de zile. Zila are 11 ceasuri
Ei noaptea 13 ceasuri
1. SfdntulApostolAnania,unul din ceigaptezeci;
Cuviosulpirintele

nostruRoman,lEcdtorulde cAntiri.

(t) Tot in aceastn


zi priznuim ti AcoperlmantulprcaslintciStipdnei
noastrcNiscdtoareidc Durnnezeu
gi pururca FecioareiMaria.
2. X SfAntul sfintit Mucenic Ciprian; Sfinta MuceniJi Iustina
fecioara;CuviosulTeofilMArturisitorul.
3. X Sfin{ii sfinfifi Mucenici DionisicAreopagitul,Dionisie,Elcfterie
Pirinte Ioan Hozcvitul,episcopulCczarcii.
9i Rustic;Preacuviosul
4. Sfintul PnrintelcnostruIerotei,cpiscopulAtenci;SlinJiiMucenici
Audacl,Domninasi Calistena.
5. SfinteleMuccnileHaritinaqi Mamelta.
6. X Sf6ntul Apostol Toma; SfdntaMuceni{i Erotiida, - Dezlesarela
vin gi la untdelemn.
7. Sfin{ii Mucenici Serghie qi Vah; Slinfii polihronic, Iulian
prezbiterulqi Chesariediaconul.
8. CuvioasaMaica noastri Pelaghia;Sfinta Taisia.
9, X) SfantulApostol lacov at lui Alt'eu;Cuviosulpirintelc nostru
Andronicii Atanasia,soJialui. - Dezlegare
la vin qi la untdelemn.
10.Sfin{ii MuceniciEvlampieqi Evlampia,soralui,9i TeofilMirtu_
risitorul.

SINAXAR

436

11.Sfantul Apostol Filip, unul din cei gaptediaconi; Cuviosul Pirinmitropolitul Niceii; Slintelc
tele nostru Tcolhn Mirturisitorul,
Muccni{e Zcnaida ;i Filonila.
Duminici, dupd l1 alc acesteiluni, se cinti sluiba Slin{ilor Pdrinfi
care au fost la al VIIJea Sobor cc s-a tinut la Niceea(787).
12. Slintii Muccnici Prov, Tarah 9i Andronic; PreacuviosulPlrintcle
nostru Cosma, fAcdtorul de cintiri, episcopulMaiumei.
13. Slin{ii Muccnici Carp' Papil, Agatodot Agatonica, Florentic'
Dioscor,Veniamin diaconul gi Antigon.
14. Sfin1ii Mucenici: Nazarie, Ghervasie,Protasie,Chelsie' Silvan 9i
Petru Avselamul.
Parascheva
f) in acceaqizi se priznuieqtc AiCuvioasaMaica noastri
a Moldovci
Mitropolii
sfintei
catedrala
afli
in
se
moaqte
(ale cirei slinte
qi Succvci, in Iaqi).
.

Troparul mucenicilor, glasul al 4-lea:

M ucenicii Tii, Doamne, intru nevoin{ele lor' cununile


nestriciciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostrul cio
avAnd tliria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au qi ale
diavolilor neputincioaseindrizniri. Pentru rugirciunile lor,
HristoaseDumnezeule,mintuiegte sufletelenoastre.
Condacul mucenicilor,glasul I:
Podobie: Ccata ingereasci...

Mirirea cea impitrit numirati a mucenicilor lui Hristos


si o liudim. credinciosilor,cu laude de cintiri; pe Nazarie,
Protasie,pe Ghervasiegi Chelsie,cd acegtias-aunevoit pini
la tiiere qi moarte gi, luind cununa nestriclciunii, se roagi
si ne mintuim noi.
Troparul cuvioasei,glasul al 8-lea:

intru tine, maici, cu osirdie s-a m6ntuit cel dupi chip, cd,
luAndCrucea, ai urmat lui Hristos Ei,lucrind,, ai invi{at sd

LUNA OCTOMBRIE

137

nu_se uite la trupo cici este trecitor, ci si poarte grije de


sullet, de lucrul cel nemuritor. pentru aceasia,qi cu ingerii
impreund se bucuri, CuvioasdMaicd parascheva,duhul tiu.
Condacul cuvioasei,glasul al 3,lea:
Podobie:Fecioara astizi...

R sfAnta,folositoareacelor ce sunt in nevoi, toti cu buni


c_redinJisi o liudim, pe Preacinstitaparaschevalca aceasta,
lisdnd viafa cea stricicioasi, pe cea nestricicioasi a luat_o
in veci. Pentru aceasta,mirire a aflat qi daruri de minuni, cu
porunca lui Dumnezeu.
- 15.SfinfitulCuviosEiMucenicLuchian,preotulAntiohiei;Cuvioqii
Savin episcoprrlqi Vars, episcopul Edcsei.

16, Sfintul Mucenic Longhin sutaqul;Cuviosul Mal.


17. Sfintul Prooroc OseaqCuviosul Mucenic Andrei Critcanul.
l8: X Sfdntul Apostol gi EvanghelistLuca; SfinJii Mucenici Iulian qi
-Martin. * Dezlegarela vin gi la untdclcrnn.
19. Sffuitul Prooroc Ioil; SfinJii Muccnici Uar, Felix gi Sadot,
20. X Sfinfii Mari Muccnici Artemie, Evor, Evnoi qi Matroanal
Cuviosul Ghcrasim ccl Nou.
21. X Cuviosul Pdrintele nostru Ilarion cel Marc; Cuvio$ii Mirtu_
risitori Visarion Sarai, Sofronic dc la Cioara gi Muccnicul Oprca din
Snntt; Slinfii Preoli Mirturisitori Ioan din Gale; Si Moise Micinic tlin
Sibicl.

Troparul CuviogilorMirturisitori VisarionSarai,


Solionicde la Cioaragi al MuccniculuiOprca
din Siliqte,glasulI:

Irrptdtorilor pentru Ortodoxie, ca niqteingeregtitr6mbife


afi inviorat in suflete intlriznirea marturisirii dreptei
credin{e qi, ca niqte infelep{i propoviduitori, pe popor l_a{i
hrinit cu dreaptl qi luminatir invi(ituri. Mari au lbst

438

STNAXAR

ostenelile lucririi voastre; mare 9i osirdia propoviduirii;


mare a fbst gi rodul luptei voastre drepte, pururea
pomenifilor ostagiai lui Hristos.
Condacul lor, glasul al 4-lea:

Vizind noi astdzi toate nevoinfele voastre, cu nespusd


bucurie lacem pomenirea voastri, Prealduda{ilor apiritori
ai Ortodoxiei; cici, cu puterea Iui Hristos liind intrarmafi,
strilucite biruinfe pentru poporul dreptcredinciosa{i secerat voi. cei ce ati fost adevirafi soli cre$tini qi muceniceascd
pitimire a{i patimit.
22. SfAntulti intocmaicu ApostoliiAverchie,episcopulIerapolei'
fiicAtorul dc minuni; Sfinfii qaptetineri din Efes,Maximilian' Iamvlih'
Martian, Dionisic, Antonin, Exacustodian Qi Constantin; Slinlii
Mucenici Alcxandru cpiscopul,lraclie, Teodota,Glicheria, Ana qi
Elisabeta.
23. X) Sfintul Mucenic qi Apostol lacov, fratele (ruda) Domnului;
la vin
MacarieRomanul'- Dezlegare
Ignaticpatriarhul gi Preacuviosul
Eila untdelemn.
24. Slintul Mare Muccnic Areta $i cei imprcunl cu di.nsul; Sfinfii
Mucenici Valentin 9i Sevastianal Cuviosul Proclu, patriarhul
Constantinopolului.
25.Sfintii MuccniciMarcian,Martirie 9i Anastasie;SfantaTavita.

26. f) Sli.ntul Mare Mucenic Dimitrie, izvoratorul de mir;


pomenireamarelui gi infricotitorului cutrcmur' Plaznic - Dezlegarela
vin 5i Ia untdelemn.
TroParul, glasul al 3-lea:
te-a aflat intru primejdii lumeao
Mare apiritor
purtitorule de chinuri' pe tine, cel ce ai biruit pe pngAni.
Deci, precum mAndria lui Lie ai surpat qi la lupti indrizne(
ai licut pe Nestor, aga, Sfinte Dimitrie, pe Hristos f)umnezeu
roagi-L si ne diruiascd noui mare mili.

LUNA OCTOMBRIE

439

Troparulcutremurului,
glasulal 8-lea:
Cel ce cau{i spre plimAnt qi-l faci pe el de se cutremuri,
izbivegte-ne pe noi de groaza ceainfricogitoare a cutrenlurului, Hristoase, Dumnezeul nostru, qi trimite noui milele
Tale cel bogate, pentru rugiciunile Niscitoarei de
Dumnezeu,Unule, Iubitorule de oameni.
Condacul
mucenicului,
glasulal 2-lea:
Cu curgerile sAngiurilor tale, Dimitrie, Biserica a roqit-o
Dumnezeu, Cel ce {i-a dat {ie tdrie nebiruiti qi pizegte
cetateata nevitimati, ci tu eqti intirirea ei.
Condaculcutremurului,glasulal 6-lea:
Podobie:Plinind rinduiala...

Izbiveqte-ne, Doamne, pe noi to{i de cutremurul cel greu


gi de rinile cele nesut'erite pentru picatele noastre.
Miluieqte, Doamne, pe dreptcredinciosul nostru popor, pe
care l-ai cAqtigat,cu scump sAngeleTiu, Stipine, qi cetatea
Ta si nu o dai pierzdrii prin cutremurul cel infricoqAtor; ce
alt Dumnezeu afard de Tine nu gtim. $i strigi celor ce-ti
cAnti fie: Eu sunt cu voi gi nimeni impotriva voastre.
27.Sfintul MucenicNestor.
piriirteluinostru
Cuviosului
f Totin aceastizi facemqi pomenirea

Dimitrie cel Nou (din Basarabi),alc cirui sfintemoa$tcsc afli in catedrala sfintei Patriarhii din Bucurcqti.
Troparul cuviosului,glasulal SJea:

intru tine, pirinte,, cu osArdie s-a mintuit cel dupd chip,


c5, luAnd crucea,ai urmat lui Hristos qi, lucrind, ai inva{at
si nu se uite la trup, cdci estetrecator, ci si poarte grije de
suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta,qi cu ingerii
impreund se bucuri, CuvioasePdrinte Dimitrie, duhul tdu.

440

SINAXAR
Condacul cuviosului,glasul al 8-lea:
Podobie: Apiritoare Doamna...

Apdritor al siu nebiruit qi neinfrint, ca unul prin care


din nevoi s-a izbdvit, te pune inainte oraqul tiu, Dimitrie; gi'
ca unul care ai indrdznire citre Dumnezeu,de toate nevoile
izbiveqte-I, ca si strigim fie: Bucuri-te, ficitorule de minuni^ Dimitrie!
28. Slintii Muccnici Tercntic Ei Neonila, so{ia lui, qi cei qapte copii ai
lor: Sarvil, Nita, Ierax, Tcodul, Fota, Vila qi Eunichic; Cuviosul Pirintele nostru $tefan Savaitul qi Firmilian, episcopulCczareii Capadocici.
29. Sfinta Cuvioasi MucenifA Anastasia Romanal cuviosul Pdrintele nostru Avramie, Prcacuvioasa Ana qi Sfi.nta Muce niti Melitina.
30. Slin{ii Muccnici qi liaJi Zenovic, cpiscopul,qi Zcnovia, sora lui,
Eutropia, Apostolul Clcopa qi Iosif patriarhul; Marcian, cpiscopul
SiracuscitAlcxandru, Cronion, Iulian, Macarie, Asteric, Claudic, Ncon
si sora lor. Neonila.
31. SfinJiiApostoli Apclic, Stahic,Amplie, Urban, Aristobul, Narcis;
Sfinfii Mrccnici Epimah qi Iacob, epsicopulMigdoniei.

LUNANOIEMBRIE
Are 30 de zile. Ziua are l0 ceasuri
qi noaptea 14 ceasuri
f. X SfinfiiDoctorifiiri de arginJiqi ficdtori de minuniCosmaqi,
Damian, din Asia; Sfintul Erminingheld; Sfintcle Muccnifc Chiricna qi
Iuliana; Sfin{ii Muccnici Chesarie,Dasic, Ioan episcopul$i lacob preotul. DczlegareIa vin qi la untdclemn.
2, SfinJii Mucenici Achindin, Pigasie,Aftonie, Elpidifor, Anempodist,
Eudoxic qi Agapie; Preacuviosulpirinte Marcian.
3. Sfin{ii Mucenici Achcpsima, Iosif qi Aitala diaconul; pomenirea
innoirii biscricii SfAntului Marc Muccnic Gheorghc din Lida, unde este
pus cinstitul lui trup; Sfintul Ahemenid Persul.

4. Cuviosul Pirintcle nostru Ioanichie ccl Marcl Sfintii Mucenici


Nicandru episcopulgi Ermcu prcotul; SfAntul Muccnic Porliric.
5. Sfinlii Muccnici Galaction qi Epistimia; SfinJii Silvan qi Grigorie
arhiepiscopul; Sfinfii Apostoli din cci 70: Ermen, Lin, Gaie, Filolog Ei
Patrova.
6. X Sfintul Pirintele nostru Pavel Mirturisitorul,
Constantinopolului; Cuviosul Luca.

patriarhul

7. Sfinfii 33 dc Muccnici din Melitina; Cuviosul Pdrintelc nostru


Lazdr, {hcitorul dc minuni, carc a sihistrit in muntclc Galisici.
8. t) Soborul Mai-marilor Voievozi $i cetclor incepitori Mihail qi
Gavriil 9i ai tuturor ccrcltilor putcri. Dezlegar-e
la vin 5i Launttlclemn.

SINAXAR

442

TroParul,glasulal 4-lea:
Mai-marilor Voievozi ai oqtilor ceregti,rugimu-vi pe voi
noi, nevrednicii, ca si ne acoperifi pe noi, prin rugiciunile
voastre, cu acoperimintul aripilor miririi voastre celei
netrupegti, pizindu-ne pe noi, cei ce cidem cu dinadinsul qi
strigim: Izbivi{i-ne din nevoi, ca niqte mai-mari pesteoqtile
puterilor celor de sus.
Condacul, glasul al 2-lea:

Mai-marilor Voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai dumnezeieqtii slave, cipeteniile ingerilor qi povlfuitorii oamenilor, cele de folos cerefi noui qi mare mili, ca unii care
sunte{i Mai-marii Voievozi ai celor firi de trup.
9. Sfintii Muccnici Onisifor qi Porliric; CuvioasclcMaicile noastrc
Matroana {i Tcoctista; SfAntul Artcmon; Cuviosul Pirintc Simeon
Mctralast; SfintelefemeiEustoliaSiSopatra!i Sl'dntulMucenicAntonie.
10. Sfinfii Apostolidin cei 70: Olimp, Rodion,Erast, Sosipatru9i
Cvart; Sfinfii Mucenici:Orcst ti Mil episcopul.
11. Sfinfii Mucenici Mina, Victor gi Vichcntie; Sfinta Mucenitd
$telhnida;
X) CuviosulPdrintelenostruTeodorStuditul,Merturisitorul.
12. X Sfintul PArintelc nostru Ioan ccl Milostiv, patriarhul
Alcxandriei; Cuviosul Pdrintelc nostru Nil Pustnicull Prcacuviosul
ParinteMartin; SfAntulProorocAhia.
13. f) Cel intre slinJiPirintele nostruIoan Guri de Aur, patriarhul
la vin qi la untdelemn.
Constantinopolului. Dezlegare
.

Troparul,glasulal 8-lea:

Din gura ta ca o lumind de foc strilucind harul, toati


lumea a luminat, vistieriile neiubirii de argint lumii a cigtigat'
inal{imea gAndului smerit noui ne-a aritat. Ci, cu cuvintele
Pirinte loane Guri de Aur, roagd pe
tale invi{indu-ne,
Cuv6ntul, Hristos Dumnezeu, si mintuiasci sutletele noastre.

LUNA NOIEMBRIE
,

Condacul, glasul al 6-lea:


Podobie:Plinind rAnduiala cea pentru noi...

Din ceruri ai luat dumnezeiesculhar qi cu buzele tale pe


tofi ii inve{i sd se inchine unui Dumnezeuin Treime, Sfin1e
Ioane Guri de Aur, preafericite cuvioaseldupi vrednicie te
liudim pe tine, ci eqtiinvi{itor, ca unul care ardti celedumnezeieqti.
14. f Sfintul fi intru totul liudatul ApostolFilip, unul din cci 12

Apostoli, qi Sfintul Grigorie Palamaarhicpiscopul.- Dezlegarcla pegte.


TroparulApostolului,glasulal 3-lea:

SfinteApostoleFilip, roagi pe Milostivul Dumnezeu.ca


si deaiertare de greqelisulletelornoastre.
Condacul, glasul al SJea:
Podobie: Ca o pArgi a firii...

Ucenicul qi prietenul Tiu qi urmitorul patimilor Tale,


lumii Dumnezeu pe Tine Te-a propoviduit, de Dumnezeu
griitorul Filip. Pentru ale cirui rugiciuni, de vriima$ii cei
fEri de lege. Biserica Ta gi cetatea Ta o pizeqte. pentru
Niscitoarea de Dumnezeu,Mult-milostive.
15.Sfinfii Muccniciqi mirturisitori:Gurie,Samonasi Aviv dia_

conul;Slintii Muccnici:Elpidic,Marcelqi Eustochic.


- Din aceastA
zi se
incepepostulNir|tcriiDonrnu
lu'
16.X) SfAntulApostolli EvanghclistMatei.- Dezlegare
la vin gi la
untdelemn.

17. X Cel intre sfinJi Perintelc nostru, Grigoric, cpiscopul


Neocezareii,IEcitorul dc minuni; Cuviosul Lazir Zugravul,
18,Sfinfii MuceniciPlaton,Romanogi Zahcu.
19. Sfdntul ProorocAvdie; Stin(ii MuceniciVarlaam,Azi, Agapic qi
IIiodor.

444

SINAXAR

20. Inainte-priznuirea intrarii ln biserici a Preasfintei de


Pirrintcle nostru Proclu, patriarhul
Dumnezeu Niscitoarei;
Mucenici
Anatolie, Dasic, Nirsa episcopul,
Sfinfii
Constantinopolului;
qi
Eustatie Tespcsic.
f) Cuviosul Pirintcle nostru Grigoric Decapolitul (ale cirui sfinte
moa$tese afli in slanta Ministirc Bistrifa, din iude{ul Vilcea).
Troparul sfin{ilor, glasul al 4-lea:

Dumnezeul pirin{ilor noqtri, Care laci pururea cu noi


dupn blffnde{ileTale,nu deplrta mila Ta de la noi, ci, pentru
rugdciunile lor, in pace indrepteazi viata noastri.
glasulal 4Jca:
Troparulinainte-prdznuirii,
Bucurie mai dinainte ne diruieEte astizi Ana, odrislind
rod nepotrivit intristirii, pe singura pururea Fecioard, pe
care o gi aduce astizi cu bucurie, fngnduinfele rugiciunii
implinindu-gi, in Templul Domnului, ca pe ceea ce este
Biserica Cuvintului lui Dumnezeu si Maici curati.
Troparul Sfintului Grigorie, glasul al 3-lea:

Chip te-ai licut inliinirii qi prin dumnezeiesculDuh pe


toli i-ai luminat. Alergarea dreptei credinfe ai sivf,rqit-o qi
cu invd{iturile lumea ai luminat gi ai mustrat cugetelecelor
rdu credincioqi. Pirinte Cuvioase Grigorie, roagi-te lui
Hristos Dumnezeusi ne diruiascd noui mare mili.
Condacul Sfi.ntului Grigorie, glasul al 3-lea:
Podobic: Fccioara astizi...

Soareluminospe tine Bisericate cunoaqte,care cu podoabele laptelor bune gi cu razeletdmiduirilor pe to{i luminezi'
a lui Hristos slug6. Pentru aceasta,priznuim prealiudatd
pomenirea ta gi cinstim nevoin{eletale, preal'ericitePirinte,
in{elepte Grigorie.

LUNA NOIEMBRIE

44s

Condacul Sfintului Proclu, glasul al 4Jea:


Podobie: Ardtatu-Te-ai astizi lumii...

Dupli vrednicie astizi priznuieqte cea mai cinstiti decit


toate cetifile cu :rdevirrat cinstiti mutarea ta, Pirinte al
plrin(ilor, Preal'ericiteProclu in{elepte.
Condacul Inaintc-praznuirii, glasul al 4-lea:

Podobic:
Aritatu-Te-ai
astdzilumii...
De veselieastdzi lumea toatA s-a umplut intru strilucitul
praznic al Niscitoarei de Dumnezeu,strigind: Acesta este
cortul cel ceresc.
21. (t) Intrara in biscrici a PrcasfintriStipi.neinoastrcde
DumnezeuNiscetoarc Si pururca Fecioar:iMaria.
la pcate9i Ia r in.

praznicsi dczlegare

Dupa predania Bisericii, Nascatoareade I)ur.nnezeua fost adusA in


Ternplu la vdrsta de 3 ani gi aficrositi lui Dumnezeu;a r.amasaici I I sau 12
ani, panAla varstade 14 sau l5 ani. Atunci, ca o t'ecioar-d
neDrihAnita.a fost
logodiraeu Iusif. dupd impreuniL-ch
ibzuireaprcolilor.eiei pir.inlii ci rluriseracu J ani mai inainte.
Troparul, glasul al .lJea:

Astizi, inainte-insemnareabuneivoinfe a lui Dumnezeugi


propoviduirea mintuirii oamenilor, in Templul lui
Dumnezeu, luminat Fecioara se aratd qi pe Hristos tuturor
mai inainte Il vestegte.Acesteia gi noi cu mare glas si-i
strigim: Bucuri-te, plinirea rf,nduielii Ziditorului!
Condacul, glasul al 4Jca:
Podobic: Cct cc Tc-ai iniltat...

Preacurattemplu al Mdntuitorului, cdmara.ceade mult


pre{ qi Fecioara,sfinfitd vistieriaslaveilui l)umnezeuastizi
este adusi in casa Domnului, impreuni aducAnd harul

446

SINAXAR

Duhului lui Dumnezeu, pe care o laudd ingerii lui


Dumnezeu: Aceasta este cortul cel ceresc.
22. SfingiiApostoli din cei 70: Filimon, Onisim,Arhip qi Apfia qi cei
lmpreuni-cu hingii; Sf6,ntaMucenifi Cecilia; SfinJli Mucenici:
Valerian,Tiburtie, Menign Piuarul qi Atim.
23.Cei intrc sfinfi Pirintii noqtri:Grigorie,episcopulAcragandelor'
5iAmfilohie,episcopullconici;CuviosulSisinieMerturisitorul; Sfantul
CuviosAntoniede la lezerul- Vilcca.
24. SfinJii Mucenici Clemcnt, episcopulRomei, qi Petru, episcopul
Alexandriei.
25. X Sf$nta Mare MuceniJi Ecaterina; SfAntul, Mare Mucenic
Mercuriel PreacuviosulPirintc Petru Sihastrul. In aceastdzt se
la
prazniculIntrariiin Biscrica. Dczlegare vin 9i la untdelemn'
odovaie$te
26. CuviosulPirintele nostru Alipic stilpnicul li CuviosulStelian
pirinfi: Nicon,Acachic,IacovPustniculli Sil'
Paflagonul;PreacuvioEii
27. X Sfintul Mare Mucenic Iacov Persull Cuviosul Natanael;
Sfdntul Onufrie.
28. X Sfintul Cuviosul Mucenic $telan cel Nou; Sfi'ntul Mucenic
Irinarh.
29. Sfin{iiMuccniciParamon$i Filumen.
30. f Sfintul Apostol Andrei, ccl intii chemat;Sfintul Frumentie'
episcopulIndiei. - DezlegareIa vin 9i la untdelemn
TfoParul,glasulal 4Jea:
Cel ce ai fost dintre Apostoli mai intAi-chemat qi lui Petru
frate adevirat, Stipdnului tuturot Andreie, roagd-te, pace
Iumii si ddniiasci gi sufletelor noastre mare milh.
Condacul,glasulal 2-lca:
Podobie:Pe Niscitoareadc Dumnczcu"'
Pe griitorul de Dumnezeu, cel cu nume de-bdrbdfie numit
pe
qi cel mai intii-chemat dintre ucenicii Mintuitorului,
iiut"l" lui Petru si-l liudim, ci' precum de dernult acestuia,
gi nouir acum a strigat: Veni{i, allat-am pe Cel dorit'

LUNADECEMBRIE
Are 31 de zile. Ziua are 9 ceasuri
qi noaptea 15 ceasuri
1. SfAntul Prooroc Naum; Cuviosul Filaret Milostivul; Sfintul
MuccnicAnaniaPersul.
2. Sfintul Prooroc Avacum; Sfinta MuceniJe Miropa; Cuviogii
Pirinli: Ioan,Iraclemon,Andrei gi Tcofil.
3. Sf6,ntulProoroc Solbnie;Cuviosul Ioan Sinaitul (Sihastrul),episcopul Coloniei; SfAntulMuccnic Teodorl Cuviosul Pirinte Teodul.
4. t Sfinta Marc Mucenifi VarvaralCuviosulPirintele nostruIoan
Damaschin;CuviosulPirinte Ioan,cpiscopulPolivatului.- Dezlegarc
la
vin qi la untdelen.rn.
5. t Prcacuviosulqi purtitorul de DumnezeuPirintele nostru Sava
celsfinfit; Sfintul MuccnicAnastasie.- Dezlegare
la vin gi la untdelemn.
6. t) Cel intre slinfi, Plrintclc nostru Nicolae,arhiepiscopulMirei
Lichiei,Iicitorul de minuni. Sirrbitoarc.- Dezlegare
la vin 5i la untdelemn.
Troparul, glasul al 4-lea:
4

Indreptitor credinfei Ei chip blinde{ilor, invd(itor infrinirii te-a aritat pe tine turmei tale, adevirul lucrurilor.
Pentru aceasta,ai cdgtigatcu smereniaceleinalte, cu siricia
cele bogate. Pirinte Ierarhe Nicolae, roagi pe Hristos
Dumnezeusi mintuiasci sulletelenoastre.

448

SINAXAR
C o n d a c u l .g l a su l a l 3 - l c a :
P o d o b i e :F e c i o a r aa s t l z i . . .

in Mira Lichiei, slinte, sfin{itor te-ai aritat; cd,


Evanghelia lui Hristos plinind-o, cuvioase,fi-ai pus sufletul
tiu pentru poporul tiu; scipat-ai pe cei nevinovafi din
moarte. Pentru aceasta,te-ai sfinfit, ca un mare cunoscitor
al harului lui l)umnezeu.
7. Ccl intre slinJi Pirintclc nostru Ambrozie, episcopul
Mediolanului.
t Sfinta Muceniti Filofteeafecioara(alccirei sfintemoaqteseafli
in SfSntaMinistirc din Curtea de Argeg).
Troparul sfintci, glasul al SJea:

lntru ribdarea ta fi-ai agonisitplata ta, Fericiti Filofteea,


intru ispite neincetat ribdind, intru bitii suf'erind,intru
necazuri binevoind, pe siraci miluindu-i qi pe flnminzi
siturAndu-i; roagi-te lui Hristos Dumnezeu,buni fecioari,
si se mAntuiasci sufletelenoastre.
Condacul, glasul al 6-lea:
Podobie: Apirltoarc Doamni...

Filoltee preaf'ericiti, din pruncie te-ai adus, prin lapti


buni, jertla f'ara prihani lui Dumnezeu,Celui ce, mai inainte de a te nagte,te qtia pe tine, ceeace te-ai {icut podoabi
f'ecioarelorgi locuitoare cimirii celei de nunti, vrednici de
laudd. Pentru aceea, striglm fie: Bucuri-te, l'ecioari,
pururea pomenitd!
8. Cuvioqii Pirintii noftri Patapic qi Sofronie, episcopul Ciprului;
SfinJiiApostoli din cci 70: Sostcn,Apollo, Chilh, Tihic, Epaliodit, Cczar
qi 0nisilbr.

LUNA DECEMBRIE

449

9. X) ZdmislireaSfintei Fecioarede cAtrestrimoa$aAna; Proorocifa


Ana; Cuviosul PArinte$tefan cel Strilucit, - Dezlegarela vin gi la
untdelemn.
Troparul, glasul al 4-lea:
Astizi legdturile nerodirii de fii se dezleagi, ci Dumnezeu
auzind pe Ioachim qi pe Ana, mai presus de orice nddejde le-a
fignduit limurit cI vor naqte pe liica lui Dumnezeu, din care
S-a niscut Cel necuprins, om ficindu-Se, poruncind ingerului si-i strige: Bucuri-te, ceea ce egti plini de har, Domnul
este cu tine!
Condacul,glasulal 4-lea:
Podobie:Aritatu-Te-ai astAzi.,.
Astizi lumea priznuieqte zimislirea Anei, care s-a ficut
de la Dumnezeu; pentru ci aceasta a niscut pe ceea ce mai
presus de cuv6nt a niscut pe Cuvintul.
10. Sfinfii Mucenici Mina, Calicheladu,Ermogen,Eugraf, Ghemel;
Cuviosul Pirinte Toma Dcfurchinu,
11.Slin{ii Pnrin(ii noqtri Daniel Stilpnieul qi Luca; Sf6ntul Mucenic
Varsava;Sf. Mucenici:Achcpsci$i Aitala; Tcrcntic,Vichcntie,Emilian.
$i Vevea.
12, t Cel lntr sfinli Pirintele nostru Qi fAcatorul dc minuni
Spiridon; Sfintul Alcxandru, arhicpiscopullcrusalimului; Sfi:ntul
la vin gi la untdelcmn.
Mucenic Sinet. - Dezlcgzu'c
Troparul, glasul I:
Soborului celui dintdi te-ai aritat apiritor gi de minuni
ficdtor, Purtitorule de Dumnezeu Spiridoane, pirintele nostru. Pentru aceasta, cu femeia cea moarti in groapi tu ai
vortrit qi qarpele in aur l-ai prelhcut. $i, cdnd ai cintat tu
sfintele rugiciuni, ingeri ai avut impreuni cu tine slujind,

29 - Cf,ASLOV

450

SINAXAR

preasfin{ite. Slavi Celui ce te-a preamirit pe tine; slavA


Celui ce te-a incununat pe tine; slavi Celui ce lucreazi prin
tine tuturor timiduiri.
Condacul, glasul al 2-lea:
Podobic: Cele de sus ciutind...

De dragostea lui Hristos fiind rinit, preasfin{ite, mintea


indlfAndu-fi-se de lumina vie a Duhului, ai dobAndit incercarea cea lucritoare, prin adAnca-{icugetare la cele inalte,
insuflate de Dumnezeu,qi, jertfelnic dumnezeiescfdcindu-te,
cere pentru tofi dumnezeiasci iertare.
13. Sfin{ii Muccnici Eustratie'Auxcntie,Evghenie'Mardarie qi
Orest;Sfinta Muceni(lLucia fecioara;CuviosulArsenieceldin Latro'
.1Dezlegarela vin qi la untdelemn.

Duminica Sfinfilor Strlmoqi, adici a Sfinfilor Plrinfi celor mai


dinainte.
14. Sfintii Mucenici Tirs, Levchie, Calinic, Filimon, Apolonie qi
Arian.
15. X Sfin{ii sfintifi Mucenici Elefterie, Suzana 9i Vah cel Noui
Cuviosul Plrintelc nostru Pavelccl din Latro.
16. SfAntulProorocAgheu; Sfintul Muccnic Marin; Sf6ntaTeofana
lmpArlteasa.
17. X Sfintul Prooroc Daniel qi SfinJii trei tineri: Anania, Azaria Ei
Misail. - Dezlegarela vin $i la untdelemn.
Duminica inaintea Naqteriilui Hristos, a Sfin{ilor Pirinfi.
18. Sfintul Mucenic Scbastian,SfdntaMucenifi Zoe qi cei impreuni
cu dinqii; Sl'intul Pirintele nostru Modest,arhiepiscopulIerusalimului;
CuviosulFlor: Sfintul MuccnicEviot;SffintulCuviosDaniilSihastrul.
19,Sfintul MucenicBonil'atic;CuviosulGrighentic;Slin{ii muctnici:
Ilie, Prov,Arcs,Timotei;i Policuct.

LUNADECDMBRIE

45I

20. X inainte-prdznuirea Na$trii dupi trup a Domnului


Dumnezeului qi Mintuitorului nostru Iisus lfristos; Sfentul sfinJitul
Muceniclgnatie,purtitorul de DumnezeulCuviosulPirintc Filogonic,
patriarhul Antiohiei. - Dezlegarela vin 9i la untdelemn.
Troparulinainte-priznuirii,glasulal 4-lca:
Gitegte-te,

Betleeme, ci

s-a deschis tuturor

Edenul.

lmpodobeqte-te,Efrata, ci Pomul vie{ii in pegteri a inllorit


din Fecioari! Pentru cd pflnteceleaceleiarai infelegdtor s-a
aratat, intru care este dumnezeiescul Pom, din care
mAncind vom fi vii, iar nu vom muri, ca Adam. Hristos Se
na$te,ca si ridice chipul cel mai inainte cizut.
glasulal 4-lea:
Troparulsfe.ntului,
$i pirtag obiceiurilor qi urmitor scaunelor Apostolilor
fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea
privirii la cele inalte. Pentru aceasta,cuvAntul adevirului
drept invi{ind qi cu credin{i rnbdind pini la sAnge,sfin{ite
Mucenice Ignatie, roaga-te lui Hristos Dumnezeu si mintuiasci sufletelenoastre.
Condacul inainte-priznuirii, glasul al 3-lea:
Podobic: Fecioara astAzi...

Fecioara astizi pe Cuvintul cel mai inainte de veci merge


si-L nasci in peqteri in chip de negriit; dinfuieqte lumea
auzind, sldve$tecu ingerii qi cu phstorii pe Cel ce va si Se
arate Prunc tinhr, Dumnezeu cel mai inainte de veci.
astezi...
Podobie
: Fcioara
Ziua cea purtitoare de lumini a nevoin{elor tale celor
strilucitoare, mai inainte vesteqtetuturor pe Cel ce S-a
ndscut din Fecioarain peqteri; cd, de Acestainsetind gi din
dragosteade a te indulci de El, te-ai grabit si fii slirtecat de

452

SINT\XAR

fiare. Pentru aceasta,de Dumnezeu purtitor ai fost chemat'


lgnatie,mhrite.
21. Sfinta MucenileIuliana cea din Nicomidia;Sfintul Mucenic
Temistocle.
22. Sfinta Mare Muccnile Anastasia;SfinJii Mucenici Hrisogon qi
Teodota.
23. X Sfin{ii zeceMucenici din Cretal Cuvioqii Pavelqi Naum'
24. Slhnta Cuvioasi Muccnili Eugniaqi celeimpreuni cu d5'nsa'
Dezlegarela vin qi la untdelemn.
25, (f) Naqtereacea dupi trup a Domnului Dumnezeului9i
Mantuitorului nostru Iisus Hristos.- Praznicqi dczlcgarcla toatecelede
nu secitesc'
zi pdndin ajunulBobotezeiNlijloceasurile
mincare,din aceastd
TroParul, glasul al 4-lea:
Mqterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru' rdsirit-a lumii
lumina cunogtin{ei; ci intru dinsa cei ce slujeau stelelor de la
stea s-au invi{at sI se inchine fie, Soarelui drepti{ii, qi sd Te
cunoasci pe Tine, Risiritul cel de sus, Doamne, slavn fie!
Condacul,glasulal 3Jea:
Inslqi Podobia:
Fecioara, astizi, pe Cel mai presus d-e fiinfd naqte 9i
pimAntul pettera, Celui neapropiat, aduce. Ingerii cu pastorii
slavoslovescqi magii cu steaua cAlAtoresc.Ci pentru noi S-a
ndscut Prunc tindr, Dumnezeu cel mai inainte de veci.
26. X) Soborul PreaslinteiNiscltoarei de Dumnczeu; Slhntul
Mucenic El'timie, episcopulSardclor.
'Iot in aceastizi se facc qi pomenireaPreacuviosului
Pirintelui
f
nostru, dc f)umnezeupurtitorul, Nicodim de la Tismana(din ale
sealll o partela a saslhntl Ministire Tismana,din
ceruislintc moaQte
judcful Gori).

LUNA DECEMBRIE

453

. Duminici dupi NagtereaDomnului, pomenircaStinJilorqi Dreptilor


Iosif, logodnicul Fecioarei,David impiratul qi lacov, fratele (ruda)
Domnului. - Desprelacov,vezi ztuade 23 octombrie.
Troparul Praznicului,glasulal 4Jea:
Naqterea Ta, Hristoase... (cautdmai sus).
CondaculPraznicului,glasul al 6-lea:
Cel ce mai inainte de luceafir S-a nliscut din Tatil firi de
maici, astiizi pe pdmint S-a intrupat din tine, frrI de tati.
Pentru aceasta, steaua binevesteqte magilor; iar ingerii cu
pistorii laudi naqterea ta cea mai presus de fire, ceea ce egti
plini de har.
Troparul Cuviosului,glasulI:
Celui ce a rdsirit din Fecioara, mai-marelui pistorilor, ca
o oaie de turmi ai urmat, Pirintele nostru Nicodim. Cu postul, cu privegherea gi cu rugdciunileo te-ai fEcut lucritor
sfin{it de cele cereqti, timiduind sufletele celor ce aleargi la
tine cu credinfi. Pentru aceasta, strigim: Slavi Celui ce
te-a preamirit pe tine; slavd Celui ce {i-a dat (ie putere;
slavd Celui ce a aritat tuturor prin tine indreptare.
CondaculCuviosului,glasulal 8-lea:
Podobie:AplritoareDoamni...

Ca pe un impreund-r6vnitor sfinfilor qi ca pe un plirinte


mai mare, toati lavra ta, Tismana, te cinsteEtepe tine cu
credinfi, Sfinte Nicodime, pe care pdzeqte-ocu rugiciunile
tale, fericite, totdeauna nebiruiti qi netulburati de toate
nevoile,ca un pdrinte cuvios qi pururea lludat.
27. t) Sf6.ntulApostolintiiul Muccnicsi ArhidiaconStetbn:
CuviosulPirintelenostruTeodorMirturisitorulsi fratelcsiu icofan.
ficitorul de canoane,

454

SINAXAR

SfS'ntul
28. S{intii doulzeci de mii de Mucenici, cei arli in Nicomidia;
Glichericprcotul;Slinta Domna'
de,Irod; Cuviosul
29, Sfin{ii patrusprezecemii de prunci, cei uciqi
neadormifi
celor
peii"t"f" ,roit.u Mu.""t, igumenul ministirii
(Achimililor); CuviosulTadcu Mirturisitorul'
Sfintul Mucenic
30. Sfi.nta Muceni{i Anisia; Cuvioasa Teodora;
pentruca la 31
Melania,
cuvioasei
r ete" rot ln aceastdzi se cdntaslujba
prazniculNaqteriiDomnului'
decembrieseodovdieqte
3l.CuvioasaMelaniaRomanalCuviosulZoticpreotul'hrlnitorul
i" aceasGzi seodovdiesteprazniculNaqteriiDomnului'
a. otirti.

ffi
LUNAIANUARIE
.

Are 3L de zile. Ziua are 10 ceasuri


Ei noaptea 14 ceasuri

1. (t) Tiierea-impreiurcea dupi trup a Domnului nostru Iisus


Hristos;ccl intre sfin{i,Plrintcle nostruVasilecel Mare, arhicpiscopul
CezareiiCapadociei,
Troparul Praznicului, glasulI:

Cel ce qezipe scaunul cel in chipul focului, intru cei de sus,


impreuni cu Pirintele cel fird de inceput qi cu Dumnezeiescul Duh, ai binevoit a Te na$te pe pdmAnt din Fecioara,
Maica Tao care nu qtia de birbat, MAntuitorule Iisuse.
Pentru aceasta,ai qi fost tiiat imprejur, ca un om, a opta zi.
Slavd sfatului Tiu celui preabun; slavi rinduielii Tale; slavi
smerenieiTale, Unule, Iubitorule de oameni.
Troparulsf6ntului,glasulI:
in tot piimAntul s-a rispindit vestirea ta, cd acela a
primit cuvAntul tdu, prin car, cu dumnezeiasci cuviin(i,
ai invitat, firea celor ce sunt ai aritat, obiceiurile oamenilor le-ai impodobit. Pirinte cuvioase,preotie impir6teasci, roagi pe Hristos Dumnezeusi mintuiascd sufletele
noastre.

456

SINAXAR
Condacul Praznicului, glasul al 3_lea:
Podobie:Fecioara astizi...

Domnul tuturor rabdl tdiere-imprejur gi taie ca un bun


greqelilemuritorilor. Da lumii, astdzi,mAntuire, iar ierarhul
Ziditorului, purtitorul de lumind qi dumnezciesculpreot al
lui Hristos, Vasile,se bucuri intru cei de sus.
Condacul sfdntului, glasul al 4Jea:
Podobie:Aritatu-Te-ai astizi,..

Ariltatu-te-ai temei neclintit Bisericii, dind tuturor oamenilor domnia cea nelurati, pecetluind-ocu invifiturile tale,
griitorule de cele cereqti,Vasile Cuvioase.
2. inainte-priznuirea
Botczului
Domnului;cellntrc sfinti,pirintele
nostru Silvcstru, papi al Romci, gi Slinfii Mucenici: Serghie,Taghenqi
Vasile din Ancira,
3. Sfintul Prooroc Maleahi; Sf6ntut Mucenic Gordie.
4. Soborul Sfinlilor 70 de Apostoli; Cuviosul plrintele nostru
Teoctist, egumenul de la Kucumia Siciliei; Slintii Muccnici Zosima
M o n a h u l t i A l a n a s i cC o m c n t a r i s i u l :C u v i o a s an p o l i n a r i a .
5. Stinfii Mucenici Teopempt qi Tcona; Cuvioasa Sinclitichia. _
Ajunul Botezului Don.rnului; Cuvioqii pnrinJi Grigorie din Acrita qi
Fostiric. Post in orice zi s-ar intArnpla.
6, (t) Sf. Botez al Domnului I)umnezeu !i Mentuitorului nostru Iisus
Hristos. - Praznic Ai dezlegarela toate cel de mdncar.e.
Troparul, glasul I:

in lordan, botezAndu-TeTir, Doamne,inchinarea Treimii


s-a aritat; ci glasul Pirintelui a mirturisit fie, Fiu iubit pe
Tine numindu-'Ie, qi Duhul, in chip de porumbel, a adeverit
intiirirea cuvf,ntului. Cel ce Te-ai aritat, Hristoase
Dumnezeule,Ei lumea ai luminat, slavi Tie.

LUNA IANUARIE

45'1

glasulal 4-lea:
Condacul,
insnqtpodobia:
Aritatu-Te-ai astizi lumii qi lumina Tao Doamne, s-a
insemnat pestenoi, care, cu cunogtinfi, Te liuddm. Venit-ai
gi 'te-ai arhtat, Lumina cea neapropiati.
7. X) SoborulSf6ntuluislivitului Proorocinaintemerqitoruluisi
Botezltoruluiloan.- Praznici dezlegare
gi la vin.
Iapegre
Ttoparul,glasulal 2-lea:
Pomenirea dreptului este cu laude; iar {ie destul iti este
mirturia Domnului, Inaintemergitorule. Ci te-ai aritat cu
adevdrat gi decAt proorocii mai cinstit. Ci, si a boteza in
repejuni pe Cel propovdduit, te-ai invrednicit. Drept aceea,
pentru adevir nevoindu-te, bucurindu-te, ai binevestit qi
celor din iad pe Dumnezeu,Cel ce S-a aritat in trup, pe Cel
ce a ridicat picatul lumii Ei ne-a diruit noui mare.mili.
Condacul, glasul al 6-lea:

De venirea Ta cea trupeascd temAndu-se Iordanul, cu


frici s-a intors; gi slujba cea duhovniceasci plinind-o Ioan,
cu fiici s-a tras inapoi. Cetele ingereqti s-au spiimAntat,
vdzindu-Te pe Tine in repejuni cu trupul botezindu-Te, qi
to{i cei dintru intuneric s-au luminat, Iiud6ndu-Te pe Tine,
'Ie-ai
Cel ce
aritat qi ai luminat toate.
8. Dupi-priznuirea Botezului Domnului; Cuyiosul pirinte
GheorgheHozevitul;CuvioasaMaica noastri Domnica;Sfintii Mucenici:
Iulian,Vasilisaqi Carterie.
9. Dup[-prirznuireaBotezuluiDomnului;SfAntulMuccnicpolicuctl
CuviosulEustratic.

10.Dupi-priznuirea BotezuluiDomnului;Cel intre sfin{i pirintele


nostru Grigorie, episcopulNisei; Cuv. Antipa de la Calapodelti;
CuvioqiiDomctian,episcopulMclctinei,ti Marcianprcotul.

458

SINAXAR

11, t Dupn-preznuirca Botezului Domnului; t Cuviosul Pirintele


nostru Teodosic, incepitorul viclii cilugereqti de ob;te; Cuviosul
Pirintc Teodosie din Antiohia. - Dezlegarela vin 9i Ia untdelemn'
'froParul, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor


gi cu suspinurile cele dintru adinc ai ficut osteneliletale
insutit roditoare; si te-ai ficut luminitor lumii, strilucind cu
minunile, Teodosie,,pirintele nostru. Roagi-te lui Hristos
Dumnezeu ca sA mentuiasci sufletelenoastre.
Condacul,glasulal 8-lea:
Podobie:APiritoare Doamnl..'

Sndit fiind in curfile Domnului tiu, cu preastrilucitele


tale fapte bune, ai inflorit gi ai inmul{it fiii tni in pustie, cu
ploile lacrimilor tale udindu-i, pistorule al turmelor lui
Du-net.rr. Pentru aceasta'strigim: Bucuri-te, Pirinte
Teodosie!
12, Dupi-priznuirea Botezului Domnului; Sfintele Mucenite
Tatiana diaconila qi Eutasia; SfinJii Mucenici Pctru Avesalonitul ti
Mertic.
13. Dupi-prlznuirca Botczului Domnului; SfinJiiMucenici Ermil qi
Stratonic;CuviosulPdrintcIacobdin Nisibc.
- in aceastazi se canta9i slujbaSfinlilor Pdrinli celorucigi in Sinai 9i
prazniculBotezuluiDomnului'
Rait, pentrucd la 14 ianuarieseodovaieqte
14.Cuvioqii Plrintii noqtri cei ucigiin Sinai qi Rait' - in aceastdzi se
prazniculBotczuluiDornnului.
odovaieste
15.X CuviosiiPlrin{ii noqtriPavelTebeulqi loan Colibaqul;Sli'ntul
Mucenic Ponsofie.
16. X Cinstirealantului Sfantuluislivitului Si intru tot ldudatului
ApostolPtru; Slin{ii Mucenici qi fra{i buni Pcvsip,Elasip qi a bunicii
la vin ;i la untdelemn
lot Neonila.' Dezlegare

LUNA IANUARIE

459

Troparul, glasul al 4Jea:

Roma nepirisind, Ia noi ai venit prin cinstitelelan{uri pe


care le-ai purtat, intAistdtitorule pe scaunul Apostolilor.
Cirora cu credinfi inchinAndu-neote rugim: Cu ale tale
rugiciuni cetre Domnul, diruieqte noui mare mili.
Condacul,glasulal 2-lea:
Podobie:Celede susciut6nd...

Piatra Hristos, pe piatra credin(ei, cel mai intAi decit


ucenicii, pe intAiul $ezAtor pe scaunul ucenicilor, il
preasliveqte luminat. Ci cheami pe tofi si prizn uiasc5,
Petre, minunile cinstitului tiu lanf, qi di iertare de greEeli.
PlrintelenostruAntonie
17.f) Cuviosulgi purtatoruldeDumnezeu
qi
la
vin
la
untdelemn.
celMare. Slrbdtoare dezlegare
9i
Troparul,glasulal 4Jea:
AseminAndu-te cu obiceiurile rAvnitorului Ilie qi urmAnd
Botezitorului pe drepte ciriri, Pdrinte Antonie, te-ai ficut
locuitor pustiului Ei ai intdrit lumea cu rugiciunile tale.
Pentru aceasta,roagi'te lui Hristos Dumnezeu si mintuiasci sufletelenoastre.
Condacul,glasulal 2-lea:
Podobie:Celede susciuti.nd...

LepEdAnd tulburirile lumeqti, viafa sihistreasci ai dus-o


pAni la capit, Botezitorului urmind indeaproape,preacuvioase. Deci, impreuni cu dAnsul, te cinstim, pirinte al
pdrinfilor, Antonie,
18. f Cei intru sfinfi, Pirintii noqtri, arhiepiscopiiAlexandriei:
Atanasie qi Chiril.

Sarbatoaregi dezlegarela vin Ei la untdelemn.

460

SINAXAR

Troparul,glasulal 3-lea:
Pe ierarhii Domnului, pe tilcuitorii dogmelor,pe pdstorii
alexandrinilor, propovdduitori ai adevirului, perechea cea
iubiti de Dumnezeul pe strilucifii luminitori, risipitori ai
intunericului celor nelegiuifi: pe Atanasie cel Mare, seceritorul ereticilor,impreuni cu Chiril, cel ce a cinstit precum
se cuvine pe Niscitoarea de Dumnezeu,veni{i, to{i iubitorii
de priznuire, ca, adundndu-ne, cu veselieEi cu cAntiri si-i
cinstim; ci ei se roagi neincetatlui Dumnezeu pentru noi.
Condacul,glasul al 2-lea:
Podobie:Cu curgerile sAngiurilortale,..

dreptei credinfe sndind Ei spinii relei sliviri


lnvi{iturile
tiind, ai inmulfit snmAn{adreptei credin{ecu ploaia Duhului,
cuvioase.Pentru aceasta,pe tine te liuddm, Slinte Atanasie.
19. X Cuvioqii PlrinJii noqtri, Macaric Egiptcanul qi Macarie
Alexandrinul, Arsenie qi Marcu; Sfinta Eufrasia.
20 f Cuviosul qi de Dumnezeupurtdtorul Pirintele nostru Eltimie
celMarel Sfin{iiMuceniciVas,,Euscbiu,Eutihiu,Vasilid,In, Pin qi Tim.
- Sarbatoare
qi dezlegarela vin gi la untdclcmn.
Tfoparul, glasulal 4-lea:
Veselegte-te,pustiu care nu rodeai, bucuri-te, ceea ce nu
aveai durereq ci bdrbatul doririlor Duhului {i-a inmulfit {ie
fii, sadindu-i cu dreapta cinstire de Dumnezeu qi hrinindu-i
cu infiAnarea, spre implinirea faptelor bune. Cu ale cirui
rugiciuni, Hristoase Dumnezeule, mintuieqte sufletele noastre.
Condacul,glasulal 8Jea:
Podobie: Ca o P6rgd a lirii..,
lntru cinstitd na$terea ta, fiptura a aflat veselie; gi intru
dumnezeiasci pomenirea ta, cuvioaseobucurie a prirnit de

LUNA IANUARIE

461

pe urma multelor tale minuni; din care di din destul qi


sufletelor noastre qi ne curi{eEte de spurciciunea picatelor,
ca si cintim: Aliluia.
21. CuviosulPirintele nostru Maxim Mirturisitorul; Sfinfii

Muccnici Neofit, Evghcnie, Candid, Valerian qi Achila; Cuviosul


Pirinte Zosim; Sl'inta lrina,
22. X SfAntulApostol Timotei; Sfintul Cuviosul MucenicAnastasie
Persul; Sfin{ii mucenici: Manuil, Gheorghc,petru, Leon, Sioniu,
Gavril, Ioan qi Parod.- Dezlcgare
la vin qi la untdelemn.
23, X SfinJiiMucenici Clemcnt,episcopulAncirci, ti Agatanghel;
CuvioqiiPirinfi: MavismaSirul si SalamanSihastrul.
24. CuvioasaMaica noastri Xenia; Slintii Mucenici Vavila.Timotei.
Agapic,Pavel,Pavsirieqi Teodotion.
25 t) Cel intre slin{i, PArintelenostru Grigoric de Dumnezeu
cuventitorul, patriarhul Constantinopolului;
Sf. Bretanion,cpiscopul
Tomisului;CuviosulPublie.- Praznic.
Troparul, glasul I:
Fluierul cel pistoresc al teologiei tale a biruit trimbifele
ritorilor; ci fie, celui ce ai cercat adincurile Duhului, {i s-au
adiiugat qi liumusefile Cuvdntului. Deci, roagi pe Hristos
Dumnezeu, Pirinte Grigorie, si mintuiasci sufletele noastre.
Condacul,glasulal 3-lea:
.

.. Podobie:Fccioaraastlzi.,,

Cu limba ta cea de Dumnezeu griitoareo impletiturile


ritorilor dezlegAnduJe, mirite, cu haina Ortodoxiei cea
fesutd de sus Biserica o ai impodobit; pe care qi purtAnd-o,
strigi impreuni cu noi, fiii tii: Bucuri-te, pirinte, rnintea
cea preainaltd a teologiei!
26. CuviosulPirintele nostr.uXenofont,so(iasa Maria,;i liii lor,
Arcadic ;i loan; CuviosulSimcon;Sfinfii MuccniciAnaniasi pctru.

462

SINAXAR

nostru loan
27. t Aducerea moaitelor celui intre slinli' Perintele
Gurl de Aur. - Praznicqi dezlegarela vin 9i la untdelemr'L
Sihastrul'
28. X CuvioqiiPnrinfii noitri Efrm Sirul, Paladie$i Iacob
Ignatie'
29. X Aducerea moaitelor Sfintului sfintitutui Mucenic
Aviv'
Iperchie'
Filotci'
de Dumnezcul Sfin1ii Mucenici:
-n"*r"",
ourtato.ul
Vevea
Sarvil'
$i
Mochie'
Iacob' Silvan, Luca,
iirj"t,
Varsemeu.
ccl Marc'
30. f Cei intrc sfinfi, Plrin{ii no$tri'Mari Ierarhi: Vasilc
Sfli'ntul
Aur;
dc
qi
Guri
Ioan.
CrLori", a" DumnczeuCuvrintitorul la
vin
dezlegare
9i la
Praznic
Ai
sfin{itul Mucenic lpolit, paptral Romei'
untdelemn.
TtoParul, glasul al 4-lea:
lumii
Ca unii care a{i fost intocmai la obicei cu Apostolii 9i

si
iovafaiori, Stnpinului tuturor ruga(i-vi, pace lumii
dAruiascigi sufletelornoastremare mili'
Condacul, glasul al 2Jea:
Podobie: Pe ProPoviduitorii"'

pe
Pe sfin{ii propoviduitori 9i de Dumnezeu.vestitori'
.ap.t""iu invalAioritorTdi, Doamne,i-ai.primit.intru odihna qi deslntareabunitd{ilor Tale; cA ai primit ostenelile
ce
uc"tl.u qi moarteamai vartos decAtarderilede tot; Cel
. insu{i preasliveqtipe sfin(ii Tni.
31.Slinfii Doctori fArAdc arginfi;i facitori d-:*T.uni Chirqiloan;
Sarapin qi
Snnlii tvfucenici:Victorin, Victoi, Nichifor, Claudiu' Diodor'
papia; SnntetcMucenife:Atanasiacu fiicelei: Teodota'Teoctistasi
Eudoxia;Slinta MuceniJlTrifina.

LUNA FEBRUARIE
Are 28 de zile, iar daci estean bisect,29.
Zita are 1I ceasuri qi noaptea 13 ceasuri
f. inainte-priznuireainti.mpinirii Domnului Dumnezeului9i
Mi,ntuitorul nostru Iisus Hristosl Slhntul MucenicTrifon' Slintele
Muceni{ePerpetuagi Felicitas;PreacuviosulPetru, cel din Galatir.
2. (f) intimpinarea Domnului nostru Iisus Hristos; Sfin{ii Mucenici
Iordan qi Gavriil. - PraznicAidczlegarcla peqte.
Troparul, glasul I:

b
p

Bucuri-te, ceea ce eqti plnn de dar, Niscitoare de


Dumnezeu. Fecioard; ci din tine a risirit Soarele drepti(ii'
Hristos, Dumnezeul nostru, luminAnd pe cei dintru intuneric. Veseleqte-teqi tu, bitrinule drepte, cel ce ai primit in
bra(e pe Izbdvitorul sufletelor noastre, Cel ce ne-a diruit
noui si invierea.
Condacul,glasull:
Cel ce cu naqterea Ta ai sfin{it pintecele Fecioarei 9i
acum le-ai
miinile lui Simeon, care Te-au intimpinat,
binecuvAntat qi, precum se cuvenea, ne-ai mintuit pe noi,
flristoase Dumnezeule, impaci lumea ce se gAseqte in
rdzboaie gi intdregte Biserica pe care ai iubit-o, Unule,
Iubitorule de oameni.

464

SINAXAR

3. X Sl':ffntulqi Dreptul Simeon,de Dumnezeuprimitorul; SlentaAna


proorocita; Sfinlii Muccnici: Adrian, Evul, Vlasie,Pavelqi Simon.
4. Cuvioqii Perinfi: Isidor Pelusiotulqi Nicolae Mirturisitorul;
Sfintul Muccnic Avramic.
5. Sfintele Mucenife Agatia 9i Teodula; PreacuviosulPirinte
Teodosiedin Scopelon.
6. Cuviosul Pirintele nostru Vucol, episcopulSmirnei; Sfintii
MuceniciIulian, Fausta,EYilasiuqi Maxim.
7, Cuvioqii parinfii nostri Partenie,episcopulLampsacului,qi Luca
din Elada; Sfinfii 1003Mucenici din Nicomidia. Dezlegarela vin 9i la
untdelemn.
8. X Sfantul Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sf{ntul Prooroc
Zthrria; Sfintelesurori Marta qi Maria.
9. Sfinfii Muccnici Nichifor, episcopiiMarcel' Filagriu qi Pangratie.
prazniculintimpindrii
zi seodovaiegtc
in aceastd
10,f Sf6,ntulsfin1itMucenic Haralambie;SfintelcMuceniteEnata Ei
Valentina; PreacuviosulPirinte Zenon.- De nu cstePostulcel Mare,se
cdntdgi slujbaSfintului MucenicNichifor.
11. Sfintul sfintit Mucenic Vlasie, episcopul Sevastiei; Sfinta
Teodoraimplriteasa.
12. Cei intre slinJi Pirinfii noqtri Meletie, arhiepiscopulAntiohii
celei mari, qi Antonie patriarhul; Sfintul Mucenic llristea;
Maria.
Preacuvioasa
13. CuviosulPirintcle nostru Martinian; Sfintii ApostoliAcvila qi
Alexandriei.
Evloghie,arhiepiscopul
Priscila;Preacuviosul
14.CuvioqiiPlrin{ii noqtriAuxenfiu,Maron fi Avraam.
15. Sl6ntul ApostolOnisim; Slhntul Muccnic Maior; Sf6.ntulPirinte
Eusebiu.
16. Sfintii Mucenici Pamfil, Valentin qi cei impreuni cu dAnqii;
CuvioqiiFlavianqi Maruta.
-

LUNA FEBRUARIE

465

17, X Sfintul Mare Mucenic Teodor Tironl Sfinta Mariamna,


PreacuviosulPirinte Auxiviu, episcopul.- Dezlegarela vin Ei Ia
untdelemn.
18. Sldntul Pirintele nostru f,eon, papa Romei; Cuvioqii Agapit,
Mariam gi Pulhcria;Slin{ii Muccnici:Leon qi parigoriu.
19. Sfinfii Apostoli: Arhip, Filimon qi Aptia; Cuvioqii Eugeniu,
Macaric,Rirvuh ti Conon;Slinfii Muccnici:Maxim, 'ltodot qi Isihie.
20, Cei intre sfinli Pnrintii nottri Leon, episcopulCataniei,qi
Agaton;CuviosulVisarion;Sfi.ntulMuccnicSadocepiscopul.
21. CuviosulPdrintclcnostru Timotei; SfentulEustafiu,cpiscopul
Antiohiei; SfAntulPdrinte Ghcorghe,cpiscopulAmastridci; Stintul
MucenicMauriciu.
22. Aflarcz cinstitclor moaqtcale Slin{ilor crlor din Eughenia.
CuvioqiiAtanasic,Talasie,Irincu (Limneu)9i Varadat;SlentaAntusa.
23. f Sfintul sfintit Muccnic Policarp, cpiscopul Smirnei; SfAnta
Gorgonia;Prcacuvioqii
PdrinJi:Ioan, Moisc,Antioh,Antonim.Zevina.
Polihroniu,Moiseqi Damian.
2a. fl iltflnz qi a doua Allare a cinstitului cap al St?ntului sllvitului
Prooroc,lnaintemcrgltor !i Botezltor Ioan. - Dezlegarcla vin gi la
untdelcmn,
Troparul, glasul al 4-lea:
Din pimdnt risdrind capul inaintemergf,torului, arunci
credincioEilor razelc nestriciciunii timiduirilor.
De sus
aduni mul{imea ingerilor, de jos cheaml impreund neamul
omenesc, ca si inalfe cu un glas slavi lui Hristos Dumnezeu.
Condacul, glasul al 2-lea:
P o d o b i e :( c l c d c s u sc i u t i n d . . -

Proorocule al lui Dunrnezeugi [n aintemergdtorule al


harului, allAnd capul tiu ca un trand:rlir preasfinfil, din

30 - CEASLOV

466

SINAXAR

pimint timdduiri luim totdeauna; pentru ci iariqi, ca qi


mai inainte, in lume propoviduieqti pocdin{a.
Alexandruqi
25. Sfinlii Tarasie,arhiepiscopulConstantinopolului,
lpatie,
26. Cel intre shnti. Plrintele nostru Porlirie, arhicpiscopulGazei;
SfantaMuccniti Fotini; Sfintul Teodor.
27. Cuviosul Pirintele nostru Procopie Decapolitul; Cuviosul
TalaleuMirturisitorul.
28. CuviosulPirintcle nostru,VasileMirturisitorul, ce a sihestrit
lmpreuni cu SlantulProcopie;Sfi.ntulMuccnicNcstor;Sfintelcl'emei:
Chira si Marana.
29. Cuv. VasileMirturisitorul; in anii comunit CuviosulPirintele
nostruCasianRomlrnul;Slentlll CuviosGhermandin Dobrogca'

LUNAMARTIE
Are 31 de zile.Ziua are 12 ceasuri
qi noaptea12 ceasuri
l. CuvioasaMucenifAEvdochia;CuvioasaDomnina.
2. SfAntulslinfit MucenicTeodot,episcopulCircnei; Sfintii Mucenici
Isihie, Nestor qi Tribimiu; SfAntafecioari Eutalia.
3. Sfintii Mucenici Eutropie, Cleonic,VasiliscEiTeodoret.
4. Cuviosul Pirintele nostru Gherasim cel de la Iordan: Sfintii
Muccnici Pavelqi Iuliana, sora lui.
5. Sfin(itul Mucenic Conon; Sl'inta Muccnifl Iraidal Preacuviosul
Marcu monahul.
6. Sfin{ii 42 Mucenici din Amoreea;SfArtul Eul'rosin.
7, Sfinfii sfintitii Mucenici episcopidin Cherson: Vasilevs,Efren,
Evghenie,Capiton,Eterie,Agatadorqi Elpidie;CuviosulPavelcelSimplu.
8. CuvioqiiPirinji: TcotilactMirturisitorul, cpiscopulNicomidiei,gi
Pavel Mirturisitorul.
9. t) Sfin(ii 40 de Mucenici, care au pdtimit in iezerul Sevastici.Dezlegale
la vin 5i la untdelernn.
Troparul. glasult:

Pentrudurerile pe care sfinfii le-aupntimit pentru Tine,


milostiv fii, Doamne,qioTe rugdm, vindeci toate durerile
noastre,I ubitorulede oameni.

468

SINAXAR
Condacul, glasul al 6-lea:
Podobie: Plinind r'induiala"'

Toatd ogtirea lumii pirisind-o, de Stlpenul cel din


ceruri v-aii lipit, purtitorilor de biruinfi ai Domnului'
ferirnr if". put.or".i.'Ce, prin lbc qi prin api trecAndo
qi
.itifot, aupe vrednicie afi primit mirire din ceruri
m u l ( i m ed e c u n u n i .
impreunl cu
10. Sfintii Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisic qi cei
dingii; CuvioasaMaic:rAnastasiapatriciana'
patriarhul
11. Cel intre slinli, Plrintele nostru Sofronie'
lcrusalimului;Slin(iiMuceniciTrolimqiLalu;CuvioqiiPnrin{i:Pionqi
Gheorghc'
'l2.CuviosulPdrintelenostruTeofanMirturisitorulalSigrianei;
Sfintul Grigore Dialogul, papt al Romei'
Nichifor'
13.Aducercanloa$telorcelui intrc sfinfi, Pirintelui nostru
patriarhul C onstantinoPolului'
Alcxandru
14.CuviosulPArintelenostruBencdict;Sfintul Muccnic
prcotul.
imprcuni
15. Slin{ii MuccniciAgapie,Plisic,Romil, Timolau-9icei
cu dingii; Sfaot..lApottol Aristobul;SlAntulMuccnicNicandru'
f 6. Sfin{ii Mucenici Sabin,Papa,Romano,Anin qi Iulian'
Sfi'ntul
17. CuviosulPirintclc nostru Alcxie, omul lui Dumnczeul
Muccnic!l arin'
18. Cel intre slin{i Perintelc nostru Chiril' arhiepiscopul
lcrusalimului;Sfinlii MuccniciTrofim qi Evcarpion'
19.Slinfii Mucenici tlrisant, Daria, Ilaria 9i Panhariu'
Sava
20. CuvioqiiPnrinfii noqtri cei uciqi in mfinistirea Slintului
episcopul
cel sllntit; Cuviosul P i r i n t e N i c h i t a M d r t u r i s i t o r u l ,
Apoloniadei'

LUNA MARTIE

469

21, Cuviosul Plrintele nostru lacov' episcopul$i mirtul.isitorul;


Sfinfii Pnrinfi Toma, Serapion9i Virit; Sfinfii Mucenici Filimon si
Domnin.
22. Sflflntul sfin{it Muccnic Vasile, preotul biscricii din Ancira:
Sfinta Drosida.
23.SfantulcuviosulMucenicNiconriicci 199dc Muccniciai lui, care
au mdrturisit imprcuni cu el; preacuviosulGhcorghccel Nou.
24. X inainte-prdznuirea
Bunei Vestiri; Slhntul Cuviosulpdrintele
nostru Zaharia; Slintul Mucenic Luca; Sfantul.Artemon, episcopul
Seleuciei,
25. (f) Buna Vestire a PreasfinteiStnpAneinoastre,de Dumnezeu
Ndscitoareaqi pururea FecioaraMaria. - praznicqi dezlegarela peqte,
daciinu estein SaptArnAna
Patin.rilor
Troparul, glasul al 4-lea:
Astizi este inceputul mintuirii noaste gi aritarea tainei
celei din veac. Fiul lui Dumnezeu Fiu Fecioarei Se face, qi
Gavriil harul binel vestegte. pentru aceasta, gi noi, impre_
uni cu dAnsul, Niscitoarei de Dumnezeu sd-i strigim: Bucu_
ri-te, cea plini de har, Domnul este cu tine!
Condacul,glasul al SJea:
insdqipodobia:
Apiritoare Doamn{ pentru biruinfi mu[umiri, izbivindu_ne
din nevoi, aducem fie, Niscitoare de Dumnezeu, noi. robij tai: ci.
ca ceea ce ai stipinire nebiruitd, izbiveqte.ne pe noi din to:rte
nevoile, ca si strigdm fie: Bucurd-te, Mireasi, pururea Fecioari!
26. X SoborulArhangheluluiGavriil; Sf. Mc. Montanus,preotul,
9i
so{iasa Maxima; Slinfii 26 de muccnicidin Go(iaqi Slin{ii muccnici:
Codrat, Teodosicfi Emanuel; Cuviosulgtefan Mirturisitorul. _
Dezlcgare
la vin qi la untdclcrln.

470

SINAXAR

27. Sfinta Mucenitl Matroana cea din Tesalonic;Sfintul Prooroc


Ananial Sfintii Mucenici Filet Sincliticul cu sofia qi fiii lui'
28, Cuviosul $tefan, ficitorul de minuni, qi llarion, unul dintre cei
70 dc ucenici.
29. Cuviosul Pirintele nostru Marcu, episcopulAretuselor' Chiril
diaconul qi cei impreunl cu dinqii; Sfinfii muceniciIona qi Varahisiu'
30. CuviosulPirintcle nostru loan, care a scris <Scara>;Sfintul
Prooroc Ioad; Sfi.ntaEvula.
31. Cuviosulsi ficetorul de minuni Ipatie, episcopulGangrei; Sfinfii
Acachie Mirturisitorul, cpiscopul Melctinei, Avdas episcopul qi
Veniamin diaconul.

LUNAAPRILIE
.

Are 30 de zile.Ziua are 13 ceasuri


qi noaptea11 ceasuri

l. CuvioasaMaica noastri Maria Egipteanca;CuviosulMacarie


Mdrturisitorul.
2. Cuviosul Pirintele nostru Tit. ficltorul de minuni: Sfintii
Muceniciqi frafi buni Amfian qi Edesie.
3. Cuviosul Pirrintcle nostru Nichita Mlrturisitorul, egumenul
MAnistirii Midichiei; Sfintii Mucenici Elpidifor, Diu, Vitonic, Galic qi
PavelRusul.
4. CuvioqiiPlrin(ii noqtriIosit,scriitorulde cintiri, Gheorghecelde
la Maleon, Zosima gi Platon; Sfinta MucenitrAFervuta.
5, Sfinfii Mucenici Teodul,Agatopod,Claudic, Diodor, Serapion,
Nichilbr,Victor qi Victorin; Prcacuvioasa
Tcodora.
6. Sf. Irineu de Sirmium;Celintre sfinti, Pirintcle nostru Eutihie,
arhicpiscopulConstantinopolului;
CuvioasaPlatonida.
7. Cuviosul Pirintele nostru GheorghcMirturisitorul, episcopul
Melctinei;SfdntulMuccnicCaliopie; SlantaMuccnifi Achilina.
8. Slin{iiApostolidin coi 70: Irodion,Agav,Rut, F'lcgon,
Asincrit qi
Ermis; Sfintul Cclcstin,papi al Romci.
9. Sfintul Mucenic!lupsihiedin CezareealCuviosulVadim.
10.Slin{iiMucenici Tcrcntic,Pompie,
African,Maxim ;i cciimprcuni
cu d:Anqii;
SlhntulDima; Slintii Mucenicilacovprcotul;i Aza ctiaconul.

472

SINAXAR

ll. Sf:ffntul Sfinfit Mucenic Antipa, cpiscopul Pcrgamului Asiei;


Cuvioasa Trifina,
Tot in aceasti zi, Sfintul Ierarh Calinic dc la Cernica.
Troparul Slhntului Ierarh Calinic, glasul I:

D e Dumnezeu purtitorule ., Pdrintele nostru Calinico


povd{uitorule al cilugirilor, podoaba cuviogilor qi lauda
arhiereilor, ajutitorule al celor din nevoi gi thcitorule de
minuni, cu nevoin(eletale chip de sfinfenie te-ai arhtat, iar
acum cu ingerii in ceruri te veseleqti;cu care roagi pe
Milostivul Dumnezeu si ne diruiasci pace qi mare mili.
CondaculSfintului Ierarh Calinic,glasulal 8-Iea:
P omenirea ta cea purtitoare de luminir, Ierarhe Calinic,
veselegtesulletele celor credinciogi, gi atingerea sicriului
sfintelor tale moaqte sfinfegte simfurile qi diruieqte
timiduiri. Pentru aceasta,tlupi datorie te cinstim pe tine qi
cu bucurie ifi strigim: Bucuri-te, pirinte, de Dumnezeu
insufle{ite.
12. CuviosulPirintele nostru VasilcMirturisitorul, episcopul
Parieil Sfi.nta Antuzal SfAntul Mucenic Sava de la Buziu.
13, Sfin(ii Muccnici Artemon, Maxim, Cvintilian qi Dada.
14. Cel dintre sfinti, Pirintclc nostl.uMartin Mdrturisitorul, papi al
Romci; Sfinta Mucenifi Tomaida; Slhntul Muccnic Ardalion.
15. Sfin{ii Apostoli dintrc cci 70: Aristarh, Pud fi Trofim; Sfintul
Mucenic C rcsccnt; Slintclc N{ucenifc:Vasilisiaqi Anastasia.
16. Slintcle Muccnitc lbcioarc Agapia, Irina qi Hionia; Slinlii Filic
cpiscopul, Ianuaric prcotul, Furtunat qi Scptcnrin; Sfinfii Muccnici
Lconid, Harisa, Nichi, Galini, Calida, Nunt'hia, Vasilisa qi Tcodora;
SfAnta Muconifi Irina.
17. Cuvioqii Pirin(ii noqtri Sinrcon cpiscopul, Acachie cpiscopul,
Avdcla prcotul, Adrian r;iAgapct, papd al l{omci.

tr
LUNAAPRILIE

473

18. Cuviogii Perinfii nostri Ioan, ucenicul Sffi.ntuluiGirgorie


Decapolitul,qi loan, arhiepiscopulAntiohiei; Slintii Muccnici
Sava
Gotul $i Cosmaepiscopul;CuvioasaMaicaAtanasia.
19. Cuviosul Pirintele nostru Ioan dc la Lavra veche; Slinfii
Pafnutieqi GheorghcMirturisitorul, episcopul
Antiohicipisidei.
20.
pirintcle nostruTeodorTrihinal
, - Sll Tcotim,ep.Tomisului;Cuviosul
Sfintul.,\postolZaheu;SfentulMucenicAtanasie;Sfinfii MuceniciVictor,
Zotic, Zinon, Achindin,Chesarie,Severian,Hristofor,icona Antonin.
Si
21. Sfinfii sfin{iJiiMuccnici Ianuarie cpiscopulqi cci irnprcunacu
dinsul; Teodor cel din perga qi Alexandra impiriteasa; Slanta
Muccnifi Filipi; CuviosulAtanasieSinaitul;Sf6.ntuiMaximian,patriarhul Constantinopolului.
22. Cuviosul Pirintcle nostru Todor Sicheotul;Sfintul Apostol
Natanael,
23, t) Sfantul slivitul Marc Mucenic Gheorghe,purtdtorul
de
biruinln.qi ficitorul de minuni. - S6rbatoare
qi dezlegarela vin gi Ia
untdclemn.
Troparul,glasulal 4-lea:
Ca un izbdvitor al cclor robi(i gi celor sdraci ocrotitor,
celor bolnavi doctor, conducirtorilor ajutitdr, purtitorule
de
biruin{i, Mare Mucenice Gheorghe, .ougi pe Hristos
Dumnezeu sd mAntuiasci sufletele noastre.
Condacul,glasulal 4_lca:
Podobie:Cel ceTe-aiineltat...
L ucrat fiind de Dumnezeu, te-ai aritat lucrltor preacin_
stit dreptei credin{e, spicele laptelor bune adunindu_(i (ie;
ci, seminAnd cu lacrimi, cu veselie seceri
si, chinuindu-te
prin sdnge, pe Hristos ai luat qi, cu rugiciunile tale,
slinte.
tuturor le dai iertare de grcqeli.

414

SINAXAR

24. Sfintul Mucenic Sava Stratilat; Cuvioasa Maica noastri


Elisabeta,licitoarea dc minunil Sfinfii Muccnici: Pasicrat' Valentin,
Eusebic,Neon,Leontie,Longhinfi alfi 40.
Tot in aceastezi, Sfintii Ierarhi lorest qi Sava, mitropolifii
Transilvaniei,qi Iosif Mirturisitorul din Maramureq.
Troparul Sfin(ilor Ierarhi qi Mdrturisitori Iorest ;i Sava,
glasul al S-lea:
Mirturisitori

ai Ortodoxiei gi buni arhipistori

ai Bisericii

lui Hristos, indreptitori ai poporului, Preafericifi Ierarhi


purtitori de biruin{i, Iorest qi Savaocei ce v-afi invrednicit
de cununa vie{ii, rugi{i-vi Domnului si se mAntuiasci
sufletelenoastre.
Condacul, glasul al 4-lea:

ferarhilor preaincuviinfafi ai dreptei credinfe 9i apiritori


ai Bisericii lui Hristos, ocroti{i pe to{i cei dreptcredincioqi'
care c6nti pururea: Bucurafi-vi, Iorest qi Sava, minunafi
mirturisitori ai Domnului!
la vin qi la
Marcu.- Dezlegare
Apostolli Evanghelist
25.X) SfA.ntul
untdelemn.
Troparul,glasulal 3-lea:
invn{at liind de apostolul Petru, te-ai ficut apostol al lui
Hristos gi, ca un soare, ai strilucit marginilor, podoaba
alexandrinilor ai lbst, fericite, cici prin tine Egiptul s-a
slobozit din inEeliciune qi, ca un stilp al Bisericii, prin
pe tofi ai luminat. Pentru
invifitura ta cea evangheliceascd,
pomenirea
ta priznuim, de
aceasta, luminat cinstind,
Dumnezeu griitorule Marcu; roagd pe Dumnezeu cel induplecat prin tine si diruiasci iertare de greqeli sufletelor
noastre.

F
LUNA APRII,IE

475

Condacul, glasul al 2-lea:


Podobie: Cele de sus ciutind,.,

Harul Duhului primind dintru indl{imeo impletiturile


ritorilor le-ai stricat, apostole, qi pe to{i pnginii vinindu-i,
vrednicule de laudi, Marcu, Stipinului
tiu i-ai adus,
propovAduind dumnezeiasca Evan ghelie.
26. Sfintul sfinfit MucenicVasile,episcopulAmasiei;SfAntaGlafira.
27. X Sfintul sfinfit Mucenic Simeon, fratele (ruda) Domnului;
PreacuviosulIoan Mlrturisitorul; Sfinjii Apostoli din cei 70: Aristarh,
Marcu qi Zinon.
28. Sfinfii Apostoli din cei 70: Iason gi Sosipatru; Sfin{ii Mucenici
Maxim, Dada gi Cvintilian.
29. Sfin(ii 9 Mucenici, cei din Cizic; Cuviosul Pirintele nostru
Memnon,hcitorul de minuni.
30. X) SfiflntulApostol lacov, fratele Sfffntului Ioan, cuvS.ntltorulde
Dumnezeu;SfAntulDonat. - Dezlegarela vin gi la untdelemn.

LI]NA MAI
Are 31 de zile. Zilua are 14 ceasuri
qi noaptea 10 ceasuri
1. Sfintul Prooroc Icrmia; CuvioqiiEftimle, lgnafiu qi Acachie;
CuvioasaIsidora.
2. X Aducereamoaqtclorcelui intre sfinf Parintclui nostru Atanasic
cel Mar (vezi ianuaric 18). - Dczlegarela vin 9i la untdelemn.
3. Sfintii MuccniciTimotei,Mavra, Diodorqi Rodopian.
f Tot in accasti zi, pomenircapreacuviosuluiPdrintclui nostru
Teodosie,egumcnul Ministirii Pecerska,incepetorul vietrii dc ob$te
pc pdmintulRusiei.
monrhicr'qli
4, SfAntaCuvioasaMucenitdPelaghia;.CuvioqiiValerian,Ilarion,
Nichifor EiAtanasic.
5. Sfi-nta$i mArita Muccnife Irina; Sfinfii Mucenici Neofit gi Gaian.
6. Sfintul qi Drcptul Iov, mult-ribditorul; Cuvioqii Mamant,
Pahomic;i Ilarion,
7. X PomenireascmnuluiCinstitci Cruci, ce s-a aratat pc ccr in
cetateaIcrusalimului; Stintii Muccnici Acachie, Codrat, Rulin qi
Maximl cuviosulIoan Psihatul.
8. f Sf.intulslirvitulqi intru tot liudatul Apostolqi EvanghclistIoan,
cuvantatorulde Dumnczeu;Cuviosul Plrintclc nostru Arscnic cel
Mare.- Dezlcgalela vin gi la untdelemn.
9. AducereamoaqtelorSfintului lerarh Nicolae;SfAntul Prooroc
Isaia;Slinlii MuccniciHristolbr,Epimah9i (iordian.

LUNA MAI

471

10..X) Sf6ntul Apostol Simon Zilotul; ,CuviosulIsichie; Sfin(ii


mucenici qi fra(i Alliu, Filadelf qi Ciprian. - Dezlegarcla vin qi la
untdelernn.

11. SlinJii sfintiti Mucenici Mochie, Acachie si Dioscor; innoirca


Constantinopolului,

tl
I

12.X Cci intre sfinfi Pdrinfii nogtri Epifanie, arhiepiscopulCiprutui,


qi Gherman,patriarhul Constantinopolului.
Tot in aceasti zi, Sf6.ntulMucenic Ioan Valahul.

a
i
I

I
t.

II
t

Troparul Sfi,ntului Mucenic Ioan Valahul, glasul aI 4-lea:


Astizi, duhovniceqte priznuieqte Biserica drepcredinciogilor romini qi cu bucurie strigi: Veni{io iubitorilor de
mucenici, si priznuim pomenirea cea de peste an a luptelor
noului mucenic loan. Ci acesta, dintre noi cu voia lui
Dumnezeu rdsirindo in impirdteasca cetate a lui Cosntantin
a inflorit minunat, aducAnd StipAnului rod bogat gi bine
primit, prin mucenicie. Iar acum se roagd neincetat, in
ceruri, si se mAntuiasci sufletele noastre.
Condacul,glasulal 4-lea:
Aritatu-s-a noui astizi cel preainfru muse{at cu curifia,
tinirul
ostag al MAntuitorului, luminind pe tofi cei ce
strigi: Bucuri-te, Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos!
13. Sl:flntaMucenifi Glicheria;CuviosulSerghicMirturisitorul qi
cuviosulPavsicacos,
cpiscopulSinadei.
14.Sfin{iiMuceniciIsidor,cel din insulaHios,qi Terapont.
15. X CuviosulPirintcte nostru Pahomiccel Marcl StentulAhilc,
arhiepiscopulLarisiei, licdtorul dc minuni. - Dezlegarela vin gi la
ulltdclemn.

16.CuviosulPirintelc nostruTcodorcel slintit, uceniculcuviosului


Pahomic;
Sllnrul M ureniclsachie.
17.Slin{iiApostoliAndronicqi Iunia.

rf

418

SINAXAR

18.Sf6ntulsfinfitul MucenicTeodot,cel din Ancira; Sfinfii Mucenici


Petru, Dionisieqi Veniamin;i cei imprcuni cu dinqii; Sl'dntaHristina 9i
cclelapte fecioareimprcuni cu dinsa'
19.Sfintul sfintit Mucenic Patrichie,episcopulPrusiei,9i cei impreunA cu d6nsul; Slinta Mucenifi Chiriachi; CuviosulMemnon'
20. Sfinfii Mucenici Talaleuqi Talasie;CuviosulMarcu pustnicul'
2f . t) Sfinlii marii impirafi 9i intocmai cu Apostolii Constantin 9i
mama sa, Elena. Sarbatoarc
ai dczlegalcla vin 9i la untdelemn'
TfoParul, glasul al 8-lea:
Chipul Crucii Tale pe cer vizAnrlu-l qi ca Pavel chemarea
nu de la oameni luind, cel intre impira{i, apostolul Tiu'
Doamne, impiriteasca cetate in miinile Tale o a pus, pe care
pdzeqte-o toideauna in pace, pentru rugiciunile Ndscitoarei
de Dumnezeu, Unule' Iubitorule de oameni'
Condacul,glasulal 3-lea:
Podobie:Fcioaralstlzi..'

Constantin, astazi, cu maica sa Elena, Crucea au aritat


lemnul cel preacinstit, care este ruqinea iudeilor qi arma
credincioqilor asupra celui potrivnic; ci pentru noi s-a
aritat semn mare qi in rizboaie infricoqitor'
22.Sfintii MuceniciVasiliscqi Marcel;Sfin{iiPirinti dela Sinodulal
Il-lea Ecumenic.
23. Cuviosul Parintele nostru Mihail Marturisitorul, episcopul
Sinadei.
24. X Cuviosul Plrintelc nostru Simeon,cel din Muntelc Minunatl
la
Sfentul Mucenic Serapion;Sfanta Muceni{A Marciana' Dezlegare
vin si la untdclemn.
25. t A trcia Allare a cinstitului cap al SfAntului,Slivitului Prooroc'
inaintemergitorului 9i Botezitorului Ioan; Slintul MucenicCclestin'
Dezlegarela vin qi Ia untdclemn

LUNA MAI

479

Troparul, glasul al 4-lea:

Ca pe o dumnezeiascivistierie ascunsi in pimint, flristos


a descoperitcapul ldu nou[. Prooroculeqi Inaintemergitorule; deci, to{i adunindu-ne la aflarea luio cu cAntdri de
Dumnezeu griitoare, ldudim pe Mintuitorul, Cel ce ne
m6ntuieqtepe noi din striciciune, cu rugdciunile tale.
Condacul, glasul al 2-lea:

StAlpul cel luminos gi dumnezeiesc,care s-a ariitat in


lume, sl'eqniculcel mergitor inaintea Soarelui, aritind in
toate marginile lumii luminatul qi cinstitul siu cap, slinfeqte
pe cei ce cu credin{i sc inchind lui qi strigi: In{elepte
Botezitorule al lui Hristos, mAntuiegte-nepe noi, pe to{i.
.

Sau acesta,glasulal 4-lea:


Podobie:Ardtatu-Tc-aiastizi lumii...

Irodo tnaintemergitorule, flridelege ficind, femeii a dat


cinstit capul tiu, intru a cirui aflare strigim citre tine: Cere
ca tuturor si se diruiasci mili.
26. Sfintul Apostol Iuda; Sfinfii sfin(ifi Apostoli Carp li Alfcu din cei
qaptezcci;
Slintii MuceniciAvcrchicqi Elena.
27. Sf. Mc. Iuliu Veteranul;Sfintii sfinjili MuceniciTerapont,episcopul Sardei,Alipie qi Eladie.
28. Cuviosul Pirintele nostru Nichita, episcopulCatccdonului;
Sfinta Muceniti Eliconida.
29. Sfinta CuvioasaMuccnifi Teodosia,
fccioara;Slinfii Muccnici
OliviancpiscopulqiAlexandru,cpiscopul
Alexandriei;S15.nta
Mucenili
Teodosiafarigridcanca.
30. Cuvioqii PArinfii no$tri lsaachie Mirturisitorul, cgumenul
Ministirii Dalma(iei,gi Varlaam;Slh.ntulMucenicNatalic.
31.Sfintul ApostolErmie; Sfintiislin!ifi MuceniciErmei,Eusebieqi
Haralambic.

LUNA IUNIE
Are 30 de zile. Ziua are 15 ceasuri
Ei noaptea 9 ceasuri
1. Sfinjii Mucenici Iustin filosoful, alt lustin qi Firm 9i cei impreuni
cu dinsii.
2. Cel intre sfin{i, Pirintele nostru Nichifor Mirturisitorul, patriarhul Constantinopolului.
f Tot in aceasti zi, SfAntul Mare Mucenic Ioan cel Nou, ale cirui
sliute moalte se alli in Suceava,
Troparul, glasul al 4Jea:
Viafa ta pe pimint
bine cArmuind, pitimitorule, cu
milostenii qi cu neincetate ruglciuni qi lacrimi, qi iariqi,
citre pltimire, birbiteqte pornindu-te, necredinfa persani
ai mustrat. Drept aceea, Bisericii te-ai ficut intlrire gi
cregtinilor Iaudi, Ioane, pururea pomenite.
Condacul,glasulal 4-lea:
Plutind pe luciul mirii cu negufitorie, de la rislrit citre
miazinoapte te-ai nevoit gi, chemindu-te Dumnezeu pe tine,
precum Matei vama, qi tu negu{itoria lisind, Aceluia ai
urmat prin sAngele muceniciei, cu cele vremelnice riscumpdrind cele netrecitoare, qi ai luat cununir de biruin{i.

I,UNA IUNIE

481

3. Sfinlii MuceniciLuchilian,cu so{iaqi copiii lor: lpatic, Dionisic,


Claudie,Paulqi Paula.
4. Slinfii MuccniciZoticos,Atalos,Kamasisqi Filipos,Ccl intrc sfinfi,
Pdrintclenos(ruMitrolan,patriarhulConstantinopolului;
Cuvioasa
Solia.
5. Sfintii sfintitii Nluccnici:Dorofci, cpiscopulTirului, Marcian,
Nicandru,Lconid qi cei impreuni cu d6ngii.
-6, CuvioqiiPirinlii noqtri Visarion,lEcltorul dc minuni, qi Ilarion
cel Nou,dc la MenAstircaDalma{iei;Sfin{iiMuccniciGhelasie,
Eusebia
gi Sosana,
7. Sfantul sfinlitul Muccnic Teodot,cpiscopulAncirei, qi Licarion;
SfintelcMuccnifcZcnaidaqi Sevastiani;
CuviosulAntim.
8. X Aducerea moagtelor Sfintului Marelui Mucenic Tcodor
Stratilat;Sfinta MuccniJiCatiopi;CuvioasaMclrrnia;Slintii Muccnici
Nicandruqi Marchian.- Dezlegarc
lir r in yi ll unttlcJcrln.
9. X Cel intr sfinti, Pirintele nostru Chiril, arhiepiscopul
Alcxandrieil Sfintele Mucenitc Tccla, Mariamni, Marta, Maria si
E n al a ,

10.Snn{ii sinlifii MuceniciTimotei,episcopulprusiei,qi Alexandru;


Sfenta Muccnifi Antonia; preacuvioqiipn;inii Candid, Teofan gi
Pansemni.
ll. X SfinJiiApostoliVartolomeigi Varnava.- Dezlegare
la vin gi la
untdelemn.
^--12. \ CuvioqiiPirin{ii noqtri Onufrie cel Mare qi pctru Atontut;
SfentaMuceni(i Antonina.
13.Sfinta Muccni{I Achilina; Sfintut Trifilie, cpiscopulLeucosiei
din Cipru; Cuviosullacov.
14.Sfintul Pro0rocElisci;ccl inlrc slin{i, pSrintclcnoslru Mctotiic.
palriarhrrI Constantinopolului.
Troparul proorocului,glasulal 2-lea:
Cel ce a fost inger in trup, temeiul proorocilor, al doilea
inaintemergitor al venirii lrri llristos, llie miritui. care a

3l - CEASLOV

482

SINAXAR

trimis de sus lui Elisei dar, bolile izgoneqteqi pe cei leproqi


curite$te; pentru aceasta,qi celor ce-l cinstescpe dinsul le
izvordqtetimiduiri.
Condacul proorocului, glasul al 2-lea:
Podobic: Celc dc sus ciuti.nd...

i ndoit har luind de la Duhul, prooroc minunat te-ai


aritat tuturor marginilor, pe cei ce te laudd pe tine
izbavintlu-i din primejdii gi diruind harul minunilor tale
celor ce aleargi la tine cu credin(i ;i striga: Bucuri-te,
prooroculeminunate.
15. Sfintul ProorocAmos; Sf. Mc. Isihie, Ferici(ii Augustinqi
Ieronim;SfintulMucenicDula.
Amatundcidin
16.SlhntulTihon flcitorul dc minuni,episcopul
Apoloniadei'
Cipru;SthntulMucenicMarcu,episcopul
qicci
17.SlintiiMuceniciManuil,Savelgi Ismail,Isavru,Inochentic
imprcunicu dinqii.
lE. Sfin(ii Mucenici Leontie,Ipatie' Teodul qi Eterie; Cuviosul
Erasm.
19.X) SflirtulApostolIuda,liatcle(ruda)Domnului;CuvioiiiZinon

qi Paisicccl Mare; Slintul Muccnic Zosima' - Dezlegarela vin 9i la untdelenrn.


20.Sfintul sfin{itulMuccnicMetodic,episcopulPatarelorlCuviosul
Calist,patriarhul.
2l. Sfin(iisfiniili Mucenicilulian din Tarsqi Afrodisie'
Zcnonqi
22.Stin{iisfinJi{iMuccniciEuscbic,cpiscopulSamosatclor,
Zina.
23. Sfi.ntaMuccnili Agripina; SlentulMuccnicAristoclc'
24. (t) Naltcreacinstituluislivitului I'rooroc'inaintemcrgitorulqi
la pc$le$i la vin.
BotczatorulIoan. 5;11b51s1rc
5i dezlegalc

LUNA IUNIE

483

Troparul, glasul al 4-lea:

Proorocule Ei inaintemergitorule al venirii lui Hristos,


dupi vrednicie, a te liuda pe tine, nu ne pricepem noi, cei ce
cu dragoste te cinstim; cI nerodirea celei ce te-a niscut gi
amu{irea parintelui tdu s-au dezlegatintru miriti qi cinstitE
naqterea ta, qi intruparea Fiului lui Dumnezeu lumii se
propoviduiegte.
Condacul,glasulal 3-lca:
Podobie: Fecioara astizi.,.

Ceea ce mai inainte era stearpi, astizi pe inaintemergiitorul lui Hristos nagte,qi el esteplinirea a toati proorocial
ci, pe Cel pe Care proorocii mai inainte L-au propoviduit,
pe Acestain lordan mAna punAndu-gi,s-a aritat Cuvintului
lui Dumnezeu prooroc, propoviduitor, impreund gi inaintemergitor.
25.Sfinta CuvioasaMuceniJiFevronia;SfinJiiMuceniciProcopieqi
()rentie cu fratii sii.
C2b Cuviosut Pdrintele nostru David din Tesalonic;Sfintul toan,
-tiNt?;
'legl;
eplfcopulGolici. (e
bo4
27.CuviosutPirintele nostruSamson,primitorul de striini; Sfintul
MucenicAnect.
28.X AducereamoaftelorSfintilordoctoriqi lEcitori de minuni firi
d arginji, Chir qi loan (veziianuarie31); Sfintul MucenicPapia.
29. (f) Sfin(ii, slavifii $i intru tot lAudafii Si mai-marii Apostolilor,
Petru gi Pavel. Sarbatoare
qi dezlegarela pe;tc ai la vin,
Troparul,glasulal 4Jea:
Cei ce sunte(i intre Apostoli mai intii pe scaun qezitori gi
lumii invi{itori, Stdpin ului tuturor ruga{i-vd pace lumii sE
diruiasci si suUctelor noastre mare mili.

484

SINAXAR
Condacul glasul al 2-lea:

Pe propovdduitorii cei tari qi de Dumnezeu vestitori'


primit intru
"ap"tr,'"iifi ucenicilor Tii, Doamne, i-ai acelora
d."f"t"."u bunitl{ilor Tale qi in odihni; ci chinurile
Unule'
roada'
qi moartea ai primit, mai vdrtos decet toatl
Cel ce qtii celedin inimi.
30.t SoborulStinJilorslivifilorqi intru tot liudatilor12Apostoli;
Ia peqte'
Sl?ntulIcrarh Ghclasicdc la ltAmcfi' Dezlegale
TroParul,glasulal 4Jca:
Cei ce sunte{i intre Apostoli"' (cautl mai sus)'
Condacul,glasulal 2-lea:
Podobie:Ccle de susciuti'nd"'

Piatra Hristos, pe piatra credinlei' preamireqte luminat


tot
pe cel mai ales decAt ucenicii gi, impreuni cu Pavel'
pomenile
soborul celor doisprezecela numir, astlzi; a ciror
pe ei' Il
sdvirqind, cu credinfi, pe Cel ce i-a preamdrit
preaslivim.

LUNA TULIE
Are 31 de zile. Zita are 14 ceasuri
qi noaptea 10 ceasuri
1. X Sfin{ii doctori,frcitori de minuni fiiri de argin}i,Cosmaqi
Damian, cci din Roma; Sfintul Mavrichic; Smntul Ierarh Lcontic
de la l{idiuji. - Dezlcgarela vin gi la untdelcrnn.

2. X) Punerea in racli a cinstitului veqmant al prcasfintei SEpanci


noastre, Nescltoarci dc Dumnezcu in Vlahcrne; Sfantul luvenalie,
patriarhul Ierusalimului; Binccredinciosulvoicvod
$tclan cel Mare 5i
Sthnt. - Dezlegare la vin gi la untdelenn.
3. Sfintul Mucenic lachint; ccl intrc sfinti, pirintelc nostru Anatolic,
patriarhul Constantinopolului; Slinlii Mucenici Marcu gi Mochian.
4. Cel intrc slinti, PArintclc nostru Andrci, arhicpiscopul Cretei,
,i
Prcacuvioasa Marta, mama Slintului Simcon, liciitorul dc minuni;
Mucenifa Chiprila.
5. t Cuviosul gi purtitorul de Dumnczeu pirintele nostru Atanasie
al Atonului, cu ucenicii siri; Cuviosul Lampadic. Dezlegarcla vin gi la
untdclcrnn.
6. SfAntul Pdrintclc nostru Sisoeccl marc; Sfenta Muccni(i Lucia.
7. Cuvioqii Pirinfii noStri Toma ccl din Malcon, Acachic ccl tlc la
scari; Slhnta Marc Muccni{i Chiriachi; Sfintul Muccnic pcrcgrin qi
c c i i m p r c u n i c n r l . in s u l .
procopic;
X_
^ _.-8. tsl. Mc. Ilpictct qi Astion; Sthntul Marc Muccnic
Slhnta Muccni{ir'Icodora.

Ptl'

n?4'tf

rl',d/A

- 2!d1
o9-'tude

lr r'tYlos

e,2Not(

SINAXAR

episSfinJii Mucenici Pangratie,episcopulTavromenici' Chiril'


IAndrei qi Prov'
u'rvr'
vGortinei.
u'
coliul
LuPur
Sfinfii
10. Sfintii 45 de Mucenici cei din Nicopolea Armcniei;
Mucenici: Vianor, Silvanqi Apolonie'
plrintclui nostru
Pracuviosului
f Tot in aceastizi qi pomcnirca
incepitor al
Anionic din Lavra Peccrskadin Kiev, a celui ce a fost
tuturor monahilordin Rusia'
fost hotarul
11. X Sfinta qi liuclata Mucenifi Eufimia' care a
Marcian'
plrin{ilor; Sfinta Olga impAratcasa;Slentul
nostru
12. Sfinfii Mucenici Proclu qi llaric; Cuviosul Perintel
Mihail cel din Malcin; Sfinta Vcronica'
lui l{ristos
Tot in aceastl zi, pomenirca Sfintei Icoane a Maicii
Dumnezeu,<Prodromi!a>.
Perintclenostru
13.X SoborulArhangheluluiGavriil; Preacuviosul
gtefanSavaitul;SfentaMuccnitl Golinduh'
14. Sf6.ntulApostolAchila; Slin{ii Mucenici [ust fi Iraclie'
arhiepiscopul
15.X Sfintii MuceniciChiriac qi Iulita; Cuviosullosil'
Tesalonicului.
cu cei
16. Sfin{ii sfinfi{i Muccnici Atinoghen' episcopulPidahtoei'
zeceuceniciai lui, Avudimqi Faust'
intAi'al
in aceastdzi facemqi pomenireaSfinlilor Parinlide la Sinoadele
Ecumenice'
doilea,al treilea,al patrulea,al cincelea9i al qaselea
episcopul
17. X Sfinta Marc Mucenifi Marinal SlSntul Eufrasie'
Ienopolei;SlinJiiPnrin{idc la Sinoctulal lV-lcaEcumcnic'
cel din
l8' Sf. Mc. Emilian dc Durostor; Stin{ii Muccnici lachint'
Amastrida,Emilianqi Pavcl;SthntaMuccnifi Valcntina'
Maica
19.CuviosiiPlrintii noltri Dia qi Tcodorepiscopul;Cuvioasa
soraMareluiVasilc'
" noastriri\I;rcrina,
la vin qi la
20 f) Sl?ntul,slnvitulProorocllie Tcsvitcanul' I)ezlegare
untdcletnn.

481

LUNA IULIE
Troparul, glasul al 4-lea:

Cel ce a fost inger in trup, temeiul proorocilor, al doilea


lnaintemergitor al venirii lui Hristos, Ilie miritul, care a
trimis de sus lui Elisei har, goneEtebolile gi pe cei leprogi
curafe$te.Pentru aceasta,qi celor ce-l cinstescpe ddnsul le
izvoriqte tdmiduiri.
Condacul, glasul al 2-lea:

t
I

Proorocule qi inainte-vizitorule al lucrurilor celor mari


ale lui Dumnezeu, Ilie cel cu nume mare, care, cu cuvAntul
tiu, ai oprit norii cei curgitori de apd, roagd pentru noi pe
Iubitorul de oameni.
21.CuviogiiPirinfii noqtriSimeon,
cel cc s-alecutnebunpentru
Hristos,Ei Ioan, cel cc a sihistrit impreuni cu dSnsul,qi Slh.ntul
Prooroc lczechiel.
22. X Sfinta Mironosi{i qi intocmai cu Apostolii Maria Magdalcna,
Cuvioasa Marcela. Dczlcgarc la vin qi la untdelen.m.

Ig

&

ra
rt
i.

rt
I
I
i

i
I

b
a

23. Aducerea moa$telor Sli.ntului slinJitului Mucenic Foca; Sfinfii


Mucenici Apolinarie qi Vitalic, episcopii Ravenei; Trofim, Teofil qi cei
impreuni cu dinqii.
24. X Sfinta Mare Muceni{i Ilristina; Sl'intul Muccnic Ermoghen.
25. X) Adormirca Sfintci Ana, mama Niscitoarci dc Dumnczcu;
Sfintelefemei Olimpiada qi Eupraxia. - Dezlcgarela vin qi la untdclcmn.
26. SfinJii sfinfifi Mucenici Ermolac, Ermip qi Ermocrat; SlS.nta
Cuvioasa MucenifA Paraschevi.- Dczlcgarcla'vin qi la untdetemn.
27. t SfAntul Marc Muccnic fi tlmlduitor
A n t u z a ; C u \ i o s u lM a r c c l .

Pantclimon; Cuvioasa

Troparul, glasul al 3-lea:

Purtitorule de chinuri. Sfinte si timdduitorule Pantelimoane,roagd pe Milostivul Dumnezeuca si dea iertare de


gregelisufletelor noastre.

488

SINAXAR
Condacul, glasul al 5-lca:

Urmdtor fiind Celui milostiv qi dar de timiduire de la


DAnsul luAnd, purtitorule de chinuri qi mucenice al lui
Hristos Dumnezcu, cu rugiciunile tale, bolile noastre cele
sufletegtivindeci-le, gonind pururea smintelile luptitorului
de la cei ce strigi cu credinti: MAntuiegte-ne pe noi,
Doamne.
28.Preacuviosul
Pirinte PavelXiropotamiteanul.
29.Sfinfii MuceniciCalinic,Veniamin$i Mamant;SfAntaMucenifi
Teodota.
30. Sfinfii Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenetos$i Andronic;
Sfinta Mucenitd Iulita.
31. X inaintc-priznuirca scoatcrii cinstitci ti dc viafi fiicltoarci
Cruci:Sljintulsi DrcptulEvtlochinr:
St'intulIosifccldin Arinr:rtrer.
in
aceastdzi se lasi sccpentrupostulAdorniirii Maicii Domnului.

F
I

rd-@
Rffi,

LUNAAUGUST
Are 31 de zile. Zilua are 13 ceasuri
qi noaPtea11 ceasuri

1. X) Scoatcrca cinstitului lcmn al Cinstitei qi dc via(i ficitoarei


Cruci. Sfin{ii qaptefrafi Muccnici Macabci, alc cAror numc sunt: Avim,
Antonie, Gurie, Eleazar, Evscvona, Ahim qi Marcel, 9i maica lor,
Salomoni, prccum qi dascllul lor, Elcazar.
2. X Aduccrca moattclor Sfentului intiirrlui Muccnic 9i Arhidiacon
$tefan; Binccrcdinciosulimpdrat Iustinian.
3. Cuvio$ii PArinfii noftri Isachie, I)almat 9i Faust; Sfenta Salomeia
mironosi{a; Sf6ntul Mucenic $tclan, cpiscopulRomei.
4, Sfinfii qaptc tincri din El'cs;Slhnta Cuvioasa Muccni{i Evdochia'
5. X inainte-prnznuirca Schimbirii la hJn a Domnului nostru Iisus
Hristos; Slintii Muccnici Evsignic 9i Fabic, cpiscopulRomci; Cuvioasa
Nona; Sfantul Cuvios loan de l:r Ncamf liozevitul.
6. (t) Schimbareala lhfn a Donlnului Dumnczcului qi Mintuitorului
nostru Iisus Hristos. - Praznic $i dezlegarela peste
Troparul, glasul al 7-lea:

Schimbatu-Te-aila lh{i, in munte, HristoaseDumnezeule,


aritind ucenicilor Tii slava Ta, pe cit li se putea.
Striluceasci qi noua, plcdtogilor, lumina Ta cea pururea
fiitoare, pentru rugiciunile Niscltoarei de Dumnezeu,
Dititorule clelu nrinrl,slavi'fie.

490

SIN AXAR
Condacul, glasul al 7-lea:

ln munte Te-ai schimbat la lafi, HristoaseDumnezeule,gi


pe cAt au putut ucenicii Tii au vizut slava Ta; pentru ca,
atunci cind Te vor vedea ristignit, sd infeleagi Patima cea
de bunivoie qi si propoviduiasci lumii ci Tu eqti cu
adevirat raza Tatilui.
7. Preacuviosul
MucenicDometiePersul;Sfinfii MuceniciNarcis,
qiPotamiaiSfinta CuvioasiTcodoradc la Sihla.
cpiscopul
Ierusalimului,
8. Sfi.ntul Emilian Mirturisitorul, episcopul Cizicului; Sfinfii
MuceniciLeonid qi Stirachie;Sfdntul Miron, cpiscopulCretei,
9. X) Sfintul Apostol Matia; Slhntul Muccnic Antonin.
10.SfinJiiMucenici Lavrentie arhidiaconul,Xist $i Ipolit,
11. Sfintul Mucenic qi Arhidiacon Evplu; Sfiintul Pirinte Nifon,
patriarhulConstanlinopolului.
12.Sfinfii Muccnici Fotie ti Anichit; Sfdntul Pamfil.
13.Mutarca moastclorCuviosuluiPdrinteluinostruMaxim Mirturisitorul. - in aceasti zi se ottoviicqtcpraznicul Schimbirii la faJi, iar
slujbaSfAntuluiMaxim secintir la 12 alc lunii.
14. X inaintc-prdznuireaAdormirii Prcasfintci de Dumnczcu
Niscitoarei; Sl?ntul ProorocMiheea; Slinfii Muccnici Marcel, episcopulApamiei,qi Ursichic.
15 (t) Adormirea Preaslintei, mlritei, Stipenei noastre de
DumnczcuNascltoara$i pururcaFccioaraMaria. - Praznicgi dezlegarela pegte,untdelemn
gi vin.
Troparul,glasulI:
intru naqtere fecioria ai pizit, intru Adormire lumea nu o
ai pirdsit, de Dumnezeu Niscitoare. Mutatu-te-ai la via{i,
liind Maica Vie{ii, qi, cu rug:iciunile tale, izbdveqti din
moarte sul'letele noastre.

LUNA AUGUST

491

Condacul, glasul al 2-lea:

Pe Niscdtoarea de Dumnezeu, cea intru rugdciuni


neadormiti qi intru folosin{e nddejde neschimbatd' mormintul gi moartea nu au {inut-o. Cici, ca pe Maica Vie(ii' la
viatb a mutat-o Cel ce S-a snliqluit in pdntecele ei cel
pururea fecioresc.
dc
a icoaneinefacutc
din Edesala Constantinopol
16.X) Aducerea

m6ni a bornnuluinostru lisusHristos,adici a sfinteiMahrame;SlinJii


Muccnici Diomid, Atcibiad ii Stamatic;Slinfii Martiri Brincovcni:
Radu Qi
ConstantinVodl, cu cei patru fii ai sii: Constantin,$tefan'
Matci; SfetniculIanache'
17.SfinJii Mucenici Miron, Straton, Ciprian, Tirs qi Filip'
18.Sfinfii MuccniciFlor ;i Lavm; Polien,Ermi qi Scrapion'
19.SHntul MuccnicAndrci StratilatEicciimprcuni cu dAnsul'doui
mii cinci sute nouezciqi trei; Slin{ii Timotci EiAgapie; Slanta Tecla'
20. Sfi.ntul Prooroc Samucl; Sfinfii Muccnici Eliodor' Scver'
Memnon,l,uchiesi Soda.
9iVcnustl
Romul,prcotul'Silvan'diac-onul
21. Sf.Mc. Donat,diaconul,
Teoclita'
Sfinta
fiii
ci;
cu
Vasa,
Mucenifi
SfAnta
Sm"iui.qp"tt"l T"deu;
22. Sfinlii MuccniciAgatonicqi cei impreunl cu dansul:Antuza'
Zotic. I rincu triOr.
23. Sfrnfii Mucenici l,up gi lrineu, episcopulSirmiului; Cuviosul
s.eodovaieqte
C"tini., put.io.hul Constaniinopolului'in aceasta
-zi
la 22 alelunii'
se
cAntd
Lup
Mucenic
f.urni"ut iaot'tlririi, iar slujbaSfhntului
24. Sfintii sfintiJi Mucenici Eutihie, ucenicul Sfintului Ioan
cuyantetorul de Durnnezeu,$i Tatian'
25. X intoarccreamoaEtclorSfintului ApostolVartolomcu;SlAntul
Apostol Tit'
26. Sfintii MuceniciAdrian, Natalia,soiiasa' fi Atic'
27. Cuviosul Pirintclc nostru Pimen; SfAnta Muccnild Eutalia;
Sfintii MuceniciF'anuricgi ()sie,cpiscopulCordovtri'

492

SINAXAR

28. Cuviosul Pirintele nostru Moise etiopianul; Slin{ii Mucenici


Diomid Ei Lavrentie; Sf6.ntaAna proorocifa,
29 (t) Tnierea cinstitului cap al Slhntului, slivitului Prooroc, inaintemergitorului Si Botczirtorului loan. - Praznic5i post in ot.icezi s-ar
intdmpla.
Troparul, glasul al 2-lea:

Pomenireadreptului cu laude, iar (ie destul ifi estemirturia Domnului, Inaintemergitorule. Ci te-ai aritat, cu adevirat, mai cinstit decit proorocii. Ci, a botezain repejunile
Iordanului pe Cel propoviduit, te-ai invrednicit. Drept
aceea,pentru adevir nevoindu-te,bucurindu-te, ai binevestit
qi celor din iad pe Dumnezeu, Cel ce S-a aritat in trup, pe
Cel ce a ridicat picatul lumii qi ne-a diruit noui mare mili.
Condacul, glasul al 5Jea:

Mirita tiiere a inaintemergitorului r6nduiali dumnezeiasci a lbst, ca gi celor din iad si propoviduiascd
venirea Mdntuitorului. Si se tinguiascir Irodiada, care a
cerut ucidere firi de lege; ci nu Legea lui Dumnezeu,nici
via{a cea vie a iubit, ci pe cea amdgitoaregi vremelnici,
30, Cei intrc sfin{i, Pirinfii noqtri patriarhii Constantinopolului:
Alexandru,Ioan gi Pavelcel Nou; CuviosulFantin,
31. X) Aqczarcain racli a cinstituluibrAu al PrcasfintciNiscltoare
dc Dumnczcugi pururca FccioarciM:rria. - Dezlcgar.e
la vin qi Ia
untdelenn.

CUPRINSUL

RUGACIUNI, RANDUIELI $I SLUJBE

9
l l u g i r c i rnr i l c d i n r i ne { i i. . . . . . . . . . .
.,.
l i ' i i n r l u i a l aN l i c z o r r o p t i c di i i n t o a t cz i l c l c. , . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . , ,z2
4l
l . l i nd r ri al u M i c z o n o p t i c i id i n s i n r b c t c. . . . . . .
52
l L i n d u i a l a M i c z o n o p t i c i id i n d u n r i n i c i . . . . . .
57
U t r c ni a . . . . . . . . . . . . . .
I t
C e a s u li n t i i i . . . . . . .
94
M i i L r c c a s ritnl t 4 i . . . . . . . . . . . . . . , . . . .
99
C c a s rIr a l 1 r c i 1 c 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
I04
M i i k r c c a rsrI a l t r c i l c a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l()9
C c a s uI a l 5 a s c 1 c i t . . . . . . . . . . . . . . .
I 16
M i . j k r c c a s rrrll , , s a s c l c a . . . . . . . . , . .
O b c d ni { a . . . . . . . . . . .
I 2(}
126
C r r n d a c c l cd c p c s t cs i p t l n r i n i . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l { i n d u i a l a n r c s c .i . . . . . . . . . . . . . . . .
l3l
l l i i n d r ri a l a l ) a r a
r g hi c i . . , . . . . . . .
136
C c a s u la l n o u i r 1 c a . . . . . . . . . . . . . .
l4l
l4lt
M i i k r c c a s r ral l t r o u i r l c a . . . . . . . . . .
V ec c r rirr . . . . . . . . . . . .
152
l L u g i c i t r n c ah n r a s ad e s c a r i r . . . , , , . . . . . . . . . . . ,
.,, 164
l)avccern
i { : rN l u r c , . . . . . . . . . . . . . . . .
166
f)avcccrn
i ( a N li c i r. . . . . . . . . . . . . . . . . .
194
Ilrrsirciu
nilc dc scari.............
199
l l i n c c u v A nt i r r i l c i n v i c r i i . . . , , . . . . . . . . .
2O9
l l i nc c u v i i nt i r r i l c t n o r J i k r r . . . . . . . . . . . . .
211
'l
'l'riodu
r o p a r c l c , , scio nd r r c c l c
I ui . . . . . . . . . . . . . . . . .
213
'f'rrrparclc
q i c o r r r l a c c lIc' c n t i c o s t a r r r l r r i . .
2).6
'l
r o p a r c l cI n v i c r i i . . . . . . . . . . . . . .
?33
'l'rrrparclcNirscirtoarcidel)urnnczcu..,,...............,,
24o
'l-roparclcdc
p e s t c t o a t i rs I p t i r m 4 n a . . . . . . . . . . . . . , , . , , . . . . . . . . . . . . .2. 5
. .7. . .

494

CUPRINSUI,

( ANOANIi Dli Rtl(;n('ltlNl


C a n o n d c p o c i r i n J ie i r t r cl ) o m n u l n o s t r u l i s u s I l r i s t o s . . . . . . . . 261
.....
C a n o n r l e r r r g i r c i r r ncci r t r ci n g e r l l l p i r 2 i 1 o r . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .26tl
Canorr rlc rrrgircirrrrccirtrc prrtcrilc cerc;ti
279
;i cirtrc toli sl'irrt i i ......... ........
l i . i n d u i a l aS f i n t c i I n r n i r r t i r s i r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2tt9
A ( ' A ' I ' I S ' I ' IS
] I I'ARA('I-ISIl
A c a t i s t uI l l u n c i v c s t i r i . . . . . . .
325
Acatisttlll)ornnrrlrrinostnrlisrrsllristos.....,......... 35ll
A c a t i s t u lS l i n t u l r r i l c r a r h N i c o l a c . . .
3tl4
f ) a r a c l i s t tll) r c a s f i n t cN
i i r s c i r t o a r cdi c l ) u n r n c 2 c r r . . . . . . . . . . . . . . .3. 9
.7
A I d o i l c an a r a c l i sa l l ) r e a s l i n t cN
i l s c i r t o a r e di c l ) u m n c z c r r . 4 1 2
S I N A X A R l ) l i s ' ll ) ' l ( ) ' l ' A N t l l .
L r r n aS c p t u n b r i c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L r r n aO c t o r r r h r i c
L r r n aN o i c t r r b r i c
Lttna l)cccrrrbric
L t t t r a I a nu a r i e . . .
l , u n a l i c b r u a r i c.
Luna Martic......
LunaAprilic.....
L r r n aM a i . . . . . . . . . .
L u n a Iuni c . . . . . . . .
l , u n a I u1 i c . . . . . . , . .
l , r rn a a r r g u s t . . . , , .
C r rp r i n s u1 . . . . , . . . . .

42tl
435
441
447
455
46i
467
471
476
48{)
4tt5
4ti9
193

S-ar putea să vă placă și