Sunteți pe pagina 1din 20

SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL

SLUJBA SFANTULUI
ISAAC SIRUL
(28 IANUARIE)
SAVARSIM POMENIREA CUVIOSULUI SI DE DUMNEZEU PURTATORULUI
PARINTELUI NOSTRU ISAAC SIRUL, CARE A FOST EPISCOP AL NINIVEI.

VECERNIA MICA părinte Isaac, atunci a harului


Punem 4 stihuri și cântăm mântuitoare lege, ca un
următoarele stihiri: preaîndumnezeit păstor,
credincioșilor înainte o ai pus,
căreia te-ai și dăruit pe sineți,
Glasul al II-lea fericite. Pentru aceasta, arătatu-te-
Podobie: ai tuturor chip și plinitor al
Când de pe cruce… petrecerii celei înalte și al
dumnezeieștii Evanghelii.
Când ai primit în inimă focul
cel nematerialnic al dragostei lui Arătatu-te-ai monahilor
Hristos, părinte, atunci dascăl și tainic călăuzitor către
Mântuitorului Hristos din tinerețe desăvârșire, purtătorule de
i-ai urmat, întru tot fericite Isaac, Dumnezeu; căci prin strălucirea
lepădând împătimirea cea către viețuirii înfrumusețându-te,
lume. Pentru aceasta, monah izvorât-ai cuvânt de dumnezeiască
purtător de Dumnezeu te-ai arătat, învățătură și înțelepciune, prin care
prin înfrânare stăruitoare tăind suntem povățuiți la calea virtuților.
odrăslirile patimilor. Căci tu vas primitor al nepătimirii
și livadă binemirositoare te-ai
Când te-ai rănit la suflet cu arătat prin viețuirea ta, părinte
sfânta dragoste a liniștirii, Isaac.
cugetătorule de Dumnezeu, atunci
te-ai sălășluit în loc pustiu și înger Slavă... glasul al IV-lea
în trup cu adevărat te-ai arătat,
luminând cu strălucirea Duhului. Îndepărtându-te de legătura
Pentru aceasta, de Dumnezeu celor materialnice, luptelor
purtător tâlcuitor și dascăl al nevoinței te-ai dat cu fierbinte
monahilor cu fapta și cu cuvântul dorire, Isaac, și în trup materialnic
te-ai numit. întrecându-te cu îngerii cei fără de
materie și spre agonisirea celor mai
Când arhiereu al Ninivei bune pe toți îndemni, cu cuvântul
prin Duhul Sfânt ai fost arătat,

1
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL

cel făptuitor. Pentru aceea, pe cei


ce prăznuiesc pomenirea ta, Slavă...
păzește-i nerăniți de uneltirile
vicleanului, cerând tuturor Strălucirea cea tainică de la
dumnezeiască mare milă. Treimea cea mai presus de
dumnezeire agonisind, aprinde-ne,
Și acum... Isaac, cu dumnezeuiești învățături.

De tot felul de primejdii Și acum...


păzește pe robii tăi, binecuvântată
Născătoare de Dumnezeu, ca să te Izbăvește, Fecioară, sufletul
slavim pe tine, nădejdea sufletelor meu de duhul trândăviei și al
noastre. ușurătății și de toată necunoștința,
și mă mântuiește, cea cu totul fără
de prihană.
STIHOAVNA .
GLASUL AL II-LEA
Podobie: Acum slobozește...
Casa Efratului...

Bucură-te, sfeșnicul cel de Sfinte Dumnezeule...


lumină purtător al sihaștrilor, de
Dumnezeu cugetătorule Isaac, si
luminătorul preaîndumnezeit al
tuturor monahilor. TROPAR
GLASUL AL V-LEA
Stih: Cinstită este înaintea Domnului
moartea cuviosului Lui. Podobie:
Pe Cuvântul cel împreună...
Întreg din pruncie dându-te
pe tine Domnului, vas sfințit al Cu razele virtuților
Mângâietorului, prin liniștire, te-ai strălucindu-te, luminător mult
arătat, cuvioase. luminos al petrecerii celei întru
Hristos te-ai arătat prin Duhul,
Stih: Fericit bărbatul care se teme de purtătorule de Dumnezeu Isaac, și
Domnul cu învățăturile cele de Dumnezeu
insuflate, îndreptezi fără greșeală,
Cu rugăciunile tale dă pe calea mântuirii, pe cei ce te
pricepere minții mele, ca să pricep, cinstesc, părinte, ca pe un slujitor
părinte, mântuitoarea cunoștință a dumnezeiesc al lui Hristos.
dumnezeiștilor tale învățături.

2
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL

ALT TROPAR vorbit cu Dumnezeu, părinte,


GLASUL AL III-LEA unindu-te cu Dânsul prin
preacurată inimă. Și de aici de
Dumnezeiască jertfă te-ai
Dumnezeu cuprins te-ai făcut și
făcut fericite, căci ca un alt mare
plin de dumnezeiasca lumină cea
Isaac în Siria ai strălucit și ca al
mai presus de cuvânt, și dascăl
liniștei îndemnător, de Dumnezeu
înțelept al monahilor, de
însuflețite, prin rânduială
Dumnezeu purtătorule părintele
dumnezeiască ai preoțit în Ninive,
nostru Isaac, călăuzind în chip
sfinte părinte Isaac preacuvioase,
tainic la viețuirea cea mai bună pe
roagă-te lui Hristos Dumnezeu să
cei ce primesc cu credință
ne dăruiască nouă celor care te
strălucirea învățăturilor tale.
dorim pe tine, mare milă.
Făcându-te luminător și
tâlcuitor și dascăl al celor ce se
VECERNIA MARE liniștesc, și pildă preaînaltă,
După Fericit bărbatul..., punem 6 fericite, întraripezi cugetele noastre
stihuri la Doamne strigat-am... și către înaintarea în viețuirea cea
cântăm următoarele stihiri: desăvârșită. Căci ca o rouă, sfinte,
ce se coboară din Ermon pe munții
GLASUL AL IV-LEA
Sionului, precum este scris, și ca o
Podobie:
Cel ce Te-ai înălțat pe Cruce...
mană dumnezeiască și nectar
nematerialnic, veselește pururea
Aprinzându-te din tinerețe sufletele noastre cuvântul tău cel
de focul dragostei Mântuitorului, înțelept și insuflat de Dumnezeu, și
lepădat-ai toată împătimirea cea la Domnul ne duce, preafericite
către lume și cu râvnă întinsă Isaac.
Domnului ai urmat; prin aceasta
omorât-ai cugetul trupului cu ACELASI GLAS
luptele nevoinței și preastrălucit Podobie:
Dat-ai semn...
vas primitor al nepătimirii te-ai
arătat. Pentru aceea, toți pe tine te Dat-ai Ziditorului tău dorirea
fericim, de Dumnezeu purtătorule inimii tale, și toate mișcările minții
părintele nostru Isaac, ca pe unul către El îndreptând, cugetătorule
ce ne călăuzești către desăvârșirea de Dumnezeu, prin înfrânare și
virtuților. prin viețuire întocmai cu îngerii,
te-ai ridicat la înălțimea nepătimirii
Rănit fiind cu dumnezeiasca
și te-ai făcut plin de strălucirea
dorire a liniștirii, cu bucurie te-ai
sălășluit în pustiu neumblat și ai

3
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL

Mângâietorului, bineplăcând lui mintea noastră cu lumina


Dumnezeu, întrutot fericite Isaac. dumnezeieștii cunoștințe.

Cartea cuvintelor tale, ca o Și acum...


livadă preabine mirositoare, GLASUL AL VIII-LEA
veselește simțirile minții noastre Dogmatica:
prin florile învățăturilor tale, și răul Împăratul cerurilor...
miros al patimilor și al trândăviei îl
alungă din sufletele noastre prin VOHOD
dumnezeiescul Duh. Căci tu, Isaac,
LUMINA LINA
viețuind ca un înger, îndreptezi
mintea noastră către cele mai bune. PROCHIMENUL ZILEI
Întreg preaîndumnezeit
făcându-te prin nevoință, ierarh de PAREMII
Dumnezeu cuprins și păstor, și
întâistătător al Ninivei ai fost De la Înțelepciunea lui Solomon
arătat, întrutot fericite Isaac; dar citire:
din dumnezeieștile bunătăți ale (III,1-9)
liniștirii gustând, părinte,
sălășluitu-te-ai în pustie și,
Sufletele drepților sunt în mâna
curățind mintea prin vederi și lui Dumnezeu și nu se va atinge de ele
fâptuiri, grăit-ai cu Dumnezeu. chin. Părut-au în ochii celor fără de
minte că au murit, și păgubire a fost
Slavă... socotită ieșirea lor, și plecarea de la noi,
GLASUL AL VIII-LEA sfărâmare. Dar ei sunt în pace. Căci chiar
dacă în ochii oamenilor au fost chinuiți,
Cu focul nevoinței mistuind nădejdea lor este plină de nemurire. Și
puțin fiind pedepsiți, mari bunătăți li se
spinii patimilor, lucrat-ai roadă
vor face. Că Dumnezeu i-a încercat și i-a
virtuții, Cuvioase; căci dându-te lui aflat vrednici de El. Ca pe aur în
Dumnezeu, ai despărțit mintea de topitoare i-a curățit și ca pe o jertfă de
materie și ai primit în suflet ardere de tot i-a primit. Și în vremea
darurile dumnezeuieștii lucrări, cercetării lor vor străluci și ca scânteile
făcându-te întreg cu chip în miriște vor alerga. Judeca-vor neamuri
dumnezeiesc; și arătând cu fapta și și vor stăpâni popoare, și Domnul va
împărăți peste ei în veci. Cei ce se încred
cuvântul ale vieții în Hristos Într-ânsul pricepe-vor adevărul, și
haruri, monahilor, cu pilda ta, credincioșii în dragoste vor rămâne în El;
învățător te-ai arătat. Și acum, că har și milă sunt întru cuvioșii Lui și
părintele nostru Isaac, nu înceta a cercetare întru aleșii Lui.
te ruga lui Hristos să se lumineze

4
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL

De la Înțelepciunea lui Solomon căruntețea, și vârsta bătrâneții este viața


citire: nespurcată. Bineplăcut lui Dumnezeu
(V,15-VI,3) fiind, a fost iubit; și viețuind între
păcătoși, a fost mutat; răpit a fost ca nu
cumva răutatea să schimbe priceperea lui
Drepții în veac vor fi vii și întru
sau vicleșugul să înșele sufletul lui. Căci
Domnul plata lor, și purtarea lor de grijă
vraja răutății întunecă cele bune, și
la Cel Preaînalt. Pentru aceea, lua-vor
nestatornicia poftei surpă mintea cea fără
împărătesc însemnul bunei cuviințe și
de răutate. Desăvârșindu-se, în puțină
diadema frumuseții din mâna Domnului:
vreme a împlinit ani îndelungați; căci
căci cu dreapta Lui îi va acoperi și cu
plăcut era Domnului sufletul lui; pentru
brațul Său îi va ocroti. Lua-va drept arme
aceea a ieșit degrabă din mijlocul
râvna Sa și va înarma zidirea spre
răutății. Iar popoarele au văzut și nu au
apărarea de vrăjmași. Îmbrăca-va
înțeles, nici nu au pus în minte una ca
dreptatea ca o platoșă; și coif va pune
aceasta; că har și milă este întru cuvioșii
împrejur judecata nefățarnică. Lua-va
Lui și cercetare întru cei aleși ai Lui.
cuvioașia ca pavăză nebiruită; ascuți-va
mânia cea tăioasă drept sabie; lumea va
porni război împreună cu El împotriva LITIA
celor fără de minte. Merge-vor bine STIHIRI SAMOGLASNICE
țintite săgețile fulgerelor și ca dintr-un
arc al norilor bine încordat vor țâșni spre GLASUL I
țintă; și din praștie va fi azvârlită
grindina plină de mânie. Mânia-se-va Veselește-te întru Domnul,
împotriva lor apa mării și râurile îi vor mulțime a monahilor - care ați ales
acoperi fără cruțare; împotriva lor va sta
Duhul puterii și ca viforul îi va risipi, și
a purta dumnezeiescul jug -,
nelegiuirea va pustii tot pământul, și îmbogățindu-te cu un dascăl
facerea de rău va sfărâma scaunele celor preafăptuitor pe calea nevoinței, cu
puternici. Auziți, așadar, împărați, și Isaac cel purtător de Dumnezeu;
înțelegeți; învățați-vă, judecători ai căci a desăvârșitei virtuți lucrător
marginilor pământului; luați în urechi, făcându-se, fără greșeală ne
cei ce stăpâniți mulțimea și vă lăudați cu
mulțimi de neamuri; că de la Domnul s-a
călăuzește spre suișurile cele
dat vouă stăpânirea, și puterea de la Cel înțelegătoare, ca să luăm roadă
Preaînalt. lemnului vieții, călcând uneltirile
vicleanului. Pentru aceea, să
De la Înțelepciunea lui Solomon praznuim duhovnicește sfântă
citire: pomenirea lui, slăvind pe Hristos,
(IV,7-15) Cel Ce prin el ne dă dumnezeiasca
milă.
Dreptul, dacă ajunge să se
sfârșească, întru odihnă va fi. Căci GLASUL AL II-LEA
bătrânețe cinstită nu este cea de mulți
ani, nici nu se măsoară cu numărul Venind la petrecerea cea
anilor. Ci chibzuință este pentru oameni
nevoitoare, iubit-ai cu toată dorirea

5
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL

frumusețea liniștirii, fericite Isaac; lucrezi semănarea virtuții în


căci întru ea zăbovind, toată brazdele inimilor, părinte cuvioase.
îngreuierea cea pământească ai Căci Dătătorul înțelepciunii întru
lepădat. Și afară de lume și de trup tine sălășluind, a dat ție, celui ce
făcându-te, prin preastăruitoare luminezi cu înțelepciunea
trezvie și rugăciune cu Dumnezeu dumnezeuieștilor fapte, cuvinte ale
te-a unit și pârga bunătăților ce vor vieții celei veșnice. Căci cuviința
să fie ai primit. Căci cu obiceiurilor tu înveți și
dumnezeiasca lumină petrecând scumpătatea viețuirii, înțelepțitule
de-a pururea, alungi întunericul de Dumnezeu Isaac, ca să ne facem
patimilor și aprinzi mintea noastră lui Hristos părtași.
a dori și a căuta cele de sus, ca un
slujitor adevărat al lui Dumnezeu.
Slavă...
GLASUL AL IV-LEA
GLASUL AL III-LEA

Din petrecerea cea Pe cel între cuvioși ierarh și


nevoitoare de Dumnezeu ai fost purtător de Dumnezeu între
călăuzit la grijă păstorească a nevoitori, pe Isaac cel lăudat, ca pe
sufletelor, întrutot fericite Isaac; și un plin de dumnzeiescul har, cetele
al Bisericii Ninivei păstor făcându- monahilor să-l cinstim. Căci curățit
te, strălucit-ai în chip cuvios și fiind la minte prin liniștirea cea
drept, ca un lucrător preaadevărat mai adâncă, făcutu-s-a organ al
al Evangheliei. Căci turmei tale Duhului celui Sfânt, înduplecând
celei date ție, chip pe sineți te-ai pe toți a căuta mărgăritarul cel bun
pus înainte întru toată dreptatea, și și a cugeta mai presus de cele
întru amândouă cercat vădindu-te, trecătoare; și acum, desfătându-se
ca un ierarh cuvios și purtător de de slava cea de sus, mijlocește fără
Dumnezeu nevoitor, ai luat plata încetare pentru sufletele noastre.
ostenelilor tale, binesăvârșind
alergarea ta. Ci, ca unul ce ai
îndrăzneală, mijlocește pentru cei Și acum...
ce te cinstesc pe tine.
De tot felul de primejdii
păzește pe robii tăi, binecuvântată
GLASUL AL IV-LEA de Dumnezeu Născătoare, ca să te
slăvim pe tine, nădejdea sufletelor
Cu plugăria cuvântului tăind noastre.
toată odrăslirea patimilor, bine

6
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL

STIHOAVNA Stih: Fericit bărbatul care se teme de


GLASUL AL V-LEA Domnul.
Podobia:
Bucură-te, cămara... Bucură-te, sfințite Isaac,
dascălul monahilor și pildă, și chip
Bucură-te, sfințite Isaac, al în înfrânare și în rugăciune
îngerilor următorule prin viețuirea înțelegătoare și în toate felurile
ta, căci luând asupră-ți, cu viețuirii celei mai bune; căci ca
înțelegere, petrecerea altora, lui unul ce ai făptuit, cuvioase,
Dumnezeu în chip cuvios ai precum Mântuitorul nostru zice,
bineplăcut; și din aceasta ai omorât bine înveți a petrece curat, în
săltările patimilor și ai dobândit cuviința și desăvârșirea vieții.
strălucirea nepătimirii, prin care ai Pentru aceea, dă todeauna nouă de
luminat ca un luminător mai presus sus putere, după cuvintele tale,
de lume. Pentru aceea, pe tine te părinte, a bineplăcea Dumnezeului
fericim ca pe un dumnezeiesc nostru, ca, după sfârșit, să
dascăl al viețuirii în Hristos și moștenim Împărăția lui Hristos.
preaiscusit învățător în lupte, care
ceri pentru toți curățire și mântuire Slavă...
si mare milă. GLASUL AL II-LEA

Stih: Cinstită este înaintea Domnului Pe cel ce cu îngerii întocmai


moartea cuviosului Lui. întru nevoință și cu chip
dumnezeiesc întru virtuți, pe Isaac
Bucură-te, sfințite Isaac, cel purtător de Dumnezeu, cu
tâlcuitorul cel de Dumnezeu laude și cu cântări să îl cinstim;
înțelepțit al liniștirii, căci întru căci ca un finic înalt, adăpat fiind
aceasta te-ai luptat, prin nevoință cu ploile lacrimilor, aduce Bisericii
curățindu-te pe sineți de toate cele lui Hristos preadulce rod cu
materialnice; pentru aceasta, lucrarea Duhului, și mijlocește
înălțatu-te-ai din pământeștile neîncetat la Dătătorul de lumină
deprinderi și întreg te-ai arătat Hristos să se dea nouă curățire și
ceresc la inimă, negrăit lumina cea iertare greșelilor.
nematerialnică primind. Căci în
întunericul cel mai presus de Și acum...
lumină ai intrat, fiind în trup, și în
chip curat ai grăit prin desăvârșită Toată nădejdea mea spre
minte cu Ziditorul. Pe Acela roagă- tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
L să ne dăruiască și nouă, părinte, păzește-mă sub sfânt
lumina harului dumnezeiesc. Acoperământul tău.

7
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL

Acum slobozește... UTRENIA


După prima catismă:
Sfinte Dumnezeule... SEDEALNA
GLASUL I
Podobie:
Mormântul Tău Mântuitorule...
TROPAR
GLASUL AL V-LEA Ca o stea strălucitoare, din
Siria luminând, aprinzi cetele
Podobie: monahilor cu cuvântul tău și
Pe Cuvântul cel împreună...
dezlegi noaptea cea fără de lună a
patimilor noastre, Isaac. Căci tu te-
Cu razele virtuților ai arătat fiu al luminii și al zilei.
strălucindu-te, luminător mult Pentru aceea, bucurându-ne,
luminos al petrecerii celei întru săvârșim pomenirea ta cea
Hristos te-ai arătat prin Duhul, purtătoare de lumină, lăudându-te
purtătorule de Dumnezeu Isaac, și pe tine.
cu învățăturile cele de Dumnezeu
insuflate, îndreptezi fără greșeală, Slavă...Și acum...
pe calea mântuirii, pe cei ce te
cinstesc, părinte, ca pe un slujitor Pe Dumnezeu în chip mai
dumnezeiesc al lui Hristos. presus de fire întrupându-L,
Fecioară, izbăvit-ai lumea de
blestemul cel de demult și la
ALT TROPAR strălucirea cea dintâi iarăși i-ai
GLASUL AL III-LEA
înălțat pe toți care slăvesc nașterea
ta cea netâlcuită și te laudă pe tine
Dumnezeiască jertfă te-ai ca pe o Maică a Domnului,
făcut fericite, căci ca un alt mare Fecioară cu totul fără prihană.
Isaac în Siria ai strălucit și ca al
liniștei îndemnător, de Dumnezeu După a doua catismă:
însuflețite, prin rânduială SEDEALNA
dumnezeiască ai preoțit în Ninive, GLASUL AL III-LEA
sfinte părinte Isaac preacuvioase, Podobie:
roagă-te lui Hristos Dumnezeu să Pentru mărturisirea...
ne dăruiască nouă celor care te
dorim pe tine, mare milă. Lumina cea nematerialnică
întru tine sălășluind, sfeșnic nestins
al liniștirii te-a arătat, purtătorule

8
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL

de Dumnezeu Isaac; pentru aceea, nevoința cea din fapte și fiecăruia


aprinde mintea noastră cu daruri împarți. Pentru aceea,
dumnezeieștile flăcări ale săvârșind pomenirea ta, ca pe un
învățăturilor tale. Părinte cuvioase, dumnezeiesc dascăl și povățuitor,
roagă pe Hristos Dumnezeu să se în chip simțit te lăudăm părinte
dăruiască nouă mare milă. cuvioase Isaac. Roagă-te lui
Hristos Dumnezeu să se dăruiască
Slavă...Și acum... iertare greșelilor celor ce cu dorire
prăznuiesc pomenirea ta.
Trup din sângiuirile tale cele
cu totul fără prihană a luat, Slavă...Și acum...
rămânând neschimbat. Cel ce din
cele ce nu sunt a adus cele ce sunt, Pe Mântuitorul tuturor și
și din blestemul cel de demult a Făcătorul, în chip negrăit, cu trup
izbăvit pe cei ce cu inimă neîndoită născându-L, mântuiește-mă, cea cu
strigă ție: Bucură-te, Preacurată totul curată, de nebunia
Fecioară, de Dumnezeu vrăjmașului și omoară cugetul cel
Născătoare, mântuitorul jertfelnic pământesc al trupului meu,
de împăcare al oamenilor. ridicând la cer dorirea sufletului
meu. Căci tu, Născătoare de
MARIMURI Dumnezeu, ești apărătoarea și
acoperitoarea și scăparea noastră, a
Mărimu-te dumnezeiesc celor ce strigăm pururea ție, cu
dreptar al liniștirii, Sfinte Cuvioase credință: Bucură-te, cea fără
Isaac; dascălul cel înțelept al prihană, bucuria muritorilor și
monahilor, care dai fiecăruia daruri slava și împărăteasa îngerilor, care
prin cuvântul harului. ceri celor credincioși iertarea
greșelilor.
După Polieleu:
SEDEALNA
GLASUL AL VIII-LEA
ANTIFONUL I
Podobia: GLASUL AL IV-LEA
Pe Înțelepciunea și Cuvântul...
PROCHIMENUL
Lui Dumnezeu din inimă
dându-te și Lui bineplăcând, Cinstită este înaintea
purtătorule de Dumnezeu, vas de Domnului moartea cuviosului Lui.
mult preț primitor al
dumnezeieștilor străluciri te-ai Stih: Fericit bărbatul care se teme de
arătat, curățindu-ți mintea prin Domnul.

9
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL

Evanghelia unui cuvios. Preotul spune rugăciunea:


PSALMUL 50
Mântuieşte, Dumnezeule,
Slavă... poporul Tău şi binecuvintează
moştenirea Ta, cercetează lumea
Pentru rugăciunile Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă
cuviosului Tău Isaac, Milostive, fruntea dreptmăritorilor creştini şi
curățește mulțimea păcatelor trimite-ne milele Tale cele bogate;
noastre. pentru rugăciunile Preacuratei
Și acum... Stăpânei noastre, Născătoarei de
Dumnezeu şi pururea Fecioarei
Pentru rugăciunile Maria; cu puterea cinstitei şi de
Născătoarei de Dumnezeu, viaţă făcătoarei Cruci; cu ocrotirile
Milostive, curățește mulțimea cinstitelor, cereştilor, netrupeşti
păcatelor noastre. Puteri; cu rugăciunile cinstitului,
măritului Prooroc,
Înaintemergătorului şi
IDIOMELA Botezătorului Ioan; cu ale Sfinţilor,
GLASUL AL VI-LEA măriţilor şi întru tot lăudaţilor
Apostoli; cu ale Sfântului Apostol
Andrei, cel întâi chemat şi Filip,
Stih: Mântuiește-mă Dumnezeule după ocrotitorii României; cu ale
mare mila Ta și după mulțimea
îndurărilor Tale, curățește fărădelegea
Sfinţilor Împăraţi şi întocmai cu
mea. apostolii cinstiţi, Constantin şi
mama sa Elena; cu ale celor între
sfinţi Părinţilor noştri mari dascăli
Lucrător cercat al poruncilor ai lumii şi ierarhi: Vasile cel Mare,
lui Dumnezeu făcându-te, lepădat- Grigorie de Dumnezeu
ai dulcea pătimire a trupului și Cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur,
pentru luptele cele nevoitoare te-ai arhiepiscopii Constantinopolului;
dezbrăcat; și închipuind în suflet cu ale sfinţilor: Ignatie Teoforul şi
strălucirea cea după chipul lui Policarp al Smirnei, Clement,
Dumnezeu, te-ai învrednicit de Ipolit, Leon, Silvestru şi Grigore,
bogate daruri, cuvioase părinte episcopii Romei, Ambrozie al
Isaac. Pentru aceea și pe noi Mediolanului, Andrei Criteanul şi
întărește-ne a umbla pe cărarea Irineu de Lugdunum; Ioan
virtuții, ca ai vieții veșnice Postitorul patriarhul
moștenitori să ne facem. Constantinopolului, Atanasie,
Chiril şi Ioan cel Milostiv,
patriarhii Alexandriei, şi ale

10
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL

Sfântului Nifon, patriarhul Ştefan; cu ale Sfinţilor, măriţilor şi


Constantinopolului; cu ale celor marilor mucenici: Gheorghe,
între sfinţi părinţilor noştri: purtătorul de biruinţă, Dimitrie,
Nicolae arhiepiscopul Mirelor izvorâtorul de mir, Teodor Tiron,
Lichiei şi Spiridon al Trimitudinei, Teodor Stratilat, Mina, Efrem cel
făcătorii de minuni, Bretanion, Nou şi Ioan cel Nou de la Suceava;
Teotim, Efrem şi Tit, episcopii cu ale Sfinţilor sfinţiţilor mucenici:
Tomisului, Irineu de Sirmium, Haralambie, Elefterie, Terapont al
Niceta de Remesiana, Chiril, Ciprului, Silvestru Olşevski,
Modest şi Sofronie patriarhii Antipa al Pergamului, Vlasie al
Ierusalimului; Grigorie Palama, Sevastiei, Filumen de la Fântâna
Iachint de Vicina, Antim Ivireanul lui Iacov, Ciprian, Epictet şi Astion
şi Grigorie Dascălul, mitropoliţii de la Halmiris; Nichita Romanul,
Ţării Româneşti; Varlaam, Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la
Dosoftei şi Teodosie de la Brazi, Niculiţel, Emilian, Nicandru,
mitropoliţii Moldovei, Iorest şi Marcian, Iuliu Veteranul, Pasicrat,
Sava, mitropoliţii Transilvaniei, Valentin şi Isihie de la
Iosif cel Nou de la Partoş, Durostorum, Dasie, Chiril şi
mitropolitul Banatului, Petru Chindeu de la Cernavodă
Movilă, mitropolitul Kievului, (Axiopolis), Macrobie, Gordian,
Ghelasie de la Râmeţ, Leontie de Helie, Lucian, Valerian, Argheu,
la Rădăuţi, Ioan de la Râşca şi Narcis şi Marcelin din Tomis,
Secu şi Pahomie de la Gledin, Serghie şi Vah, Montanus preotul
episcopii Romanului, Calinic de la şi Maxima, Dimitrie diaconul,
Cernica, Nectarie de la Eghina, Secundus şi Anastasia, Claudiu,
Ioan Maximovici, Nicolae Castor, Nicostrat, Sempronian şi
Velimirovici, cu ale Sfinţilor: Simpliciu din Sirmium, Donat şi
Tihon, Alexei, Filip, Iov, Iona, Silvan diaconii, Romul preotul şi
Filaret, Ermoghen, Macarie, Venust din Cibales, Maxim,
Inochentie, mitropoliţii Moscovei, Cvintilian şi Dada din Ozovia,
făcătorii de minuni, cu ale Hermes, Stratonic şi Lup, Sava de
Sfinţilor: Sava arhiepiscopul la Buzău, Ioan Rusul, Ioan Valahul
Serbiei, Fotie cel Mare şi Marcu al şi Oprea din Săliştea Sibiului; cu
Efesului, Rafail de Brooklin, rugăciunile Sfinţilor mărturisitori:
Dionisie din Zakynthos, Tihon din Constantin Brâncoveanu voievod
Zadonsk, Teofan Zăvorâtul, şi cei patru fii ai săi: Constantin,
Dimitrie al Rostovului, Ioasaf de Ştefan, Radu şi Matei şi sfetnicul
Belgorod şi cu ale tuturor sfinţilor Ianache, Ioan din Galeş, Moise din
sfinţiţilor ierarhi; cu ale Sfântului, Sibiel, Atanasie Todoran din
Întâiului Mucenic şi Arhidiacon Bichigiu, Vasile din Mocod,

11
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL

Grigorie din Zagra, Vasile din Onufrie, Macarie, Pahomie,


Telciu, Cosma Etolianul, Justin Arsenie, Moise, Atanasie al
Popovici, Petru Aleutul şi cu ale Atonului şi Simeon Noul Teolog,
Sfântului Evghenie Ostaşul Noul Ioan Cassian, Gherman şi Dionisie
Mucenic; cu ale sfinţilor mucenici Exigul din Dobrogea, Dimitrie cel
ţarişti: Nicolae şi Alexandra, Nou, ocrotitorul Bucureştilor,
Alexei, Olga, Tatiana, Maria şi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa
Anastasia, şi cu rugăciunile tuturor Vâlcii, Nicodim cel sfinţit de la
sfinţilor, bunilor, biruitori Tismana, Daniil Sihastrul de la
mucenici; cu ale sfinţilor voievozi Voroneţ, Ioan de la Prislop,
Ştefan Cel Mare al Moldovei şi Simeon şi Amfilohie de la
Neagoe Basarab al Ţării Pângăraţi, Iosif şi Chiriac de la
Româneşti, cu ale Sfântului Bisericani, Rafael şi Partenie de la
Voievod Alexandru Nevski; cu ale Agapia Veche, Chiriac de la
Sfinţilor, doctori fără de arginţi şi Tazlău, Visarion Sarai şi Sofronie
făcători de minuni: Cosma şi de la Alba-Iulia, Antonie de la
Damian, Chir şi Ioan, Pantelimon Iezerul-Vâlcii, Paisie Velicikovski
şi Ermolae, Samson şi Diomid, şi Ioan Iacob de la Neamţ, Vasile
Mochie şi Anichit, Talaleu şi de la Poiana Mărului, Onufrie de la
Trifon, Iulian şi Leontie, ale Vorona, Antipa de la Calapodeşti,
Sfântului Ierarh Luca al Crimeii; Gheorghe de la Cernica şi
cu ale Sfintelor muceniţe: Tecla, Căldăruşani, Iosif de la Varatic,
Ecaterina, Varvara, Irina, Eugenia, Ioanichie cel Nou de la Muscel,
Marina, Chiriachi, Paraschevi, Serafim de Sarov, Andrei
Fevronia, Hristina, Eufimia, Riubliov, Serghie de Radonej,
Anastasia, Perpetua şi Felicitas, Siluan Athonitul, Kukşa din
Marcela, Claudia, Alexandra, Odessa, Ioan Kukuzel, Roman
Lucia, Daria, Larisa, Fotini Melodul, Gherman de Alaska,
Samarineanca, Elena din Sinopi, Arsenie Capadocianul, David de
Sofia cu fiicele Elpis, Pistis şi Evia, Maxim Mărturisitorul,
Agapis, Elisaveta Marea Ducesă a Nicodim Aghioritul, Alexandru din
Rusiei, Filoteia de la Curtea de Svir, Ioan de Rila, Serafim de
Argeş şi Tatiana de la Craiova şi Vâriţa, Alexie omul lui Dumnezeu,
cu rugăciunile tuturor sfintelor Nicolae Planas, Iona şi Teofil cel
muceniţe; cu ale Sfinţilor nebun pentru Hristos de la Kiev,
preacuvioşilor şi de Dumnezeu Ioan de Kronstadt, Andrei,
purtătorilor Părinţilor noştri: Simeon, Paisie, Iannis şi Vasile cei
Antonie cel Mare, Sisoe, Eftimie, nebuni pentru Hristos, Lavrentie şi
Sava cel Sfinţit, Teodosie Teodosie din Cernicov, Iov şi
începătorul vieţii de obşte, Amfilohie de la Poceaev, Ioan

12
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL

Damaschin, Stelian Paflagonul,


Efrem şi Isaac Sirul, Nicolae CANTAREA I
Cabasila, şi cu rugăciunile tuturor GLASUL AL VIII-LEA
sfinţilor preacuvioşilor Părinţi; cu Irmos:
ale Sfintelor preacuvioaselor Pe faraon cel ce se purta în car...
maici: Pelaghia, Teodosia,
Tărie dă-mi și cuvânt
Eupraxia, Teodula, Eufrosina,
buzelor, Cuvinte al lui Dumnezeu
Maria Egipteanca, Matroana din
și Dumnezeule, ca să laud pe Isaac
Moscova, Xenia din Sankt
cuviosul, cel ce luminat Te-a slăvit
Petersburg, Liubov din Riazan,
pe Tine prin viețuire desăvârșită și
Dositeea de la Kitaev, Iuliana din
cetele monahilor le-a povățuit cu
Lazarevo, Nona, Antuza, Emilia,
de Dumnezeu insuflat cuvânt.
Monica, Irina din Hrisovalanti,
Toată dulcea pătimire a
Parascheva de la Iaşi, Teodora de
trupului urând-o din tinerețe,
la Sihla, Teofana Basarab, Mavra
împreună cu fratele tău, fericite
de la Ceahlău, şi cu ale tuturor
Isaac, răniți fiind de dumnezeiasca
Sfintelor preacuvioaselor maici; cu
dragoste, ați ridicat pe umeri
rugăciunile Sfintei Preacuvioasei
crucea Domnului bucurându-vă și
Maicii noastre Parascheva,
ați ales viața nevoitoare.
ocrotitoarea acestui sfânt locaş şi
Slavă...
ale Sfinţilor (N) a căror pomenire o
Împreunându-te cu
săvârşim; cu ale Sfinţilor, Drepţilor
dragostea lui Hristos, Dătătorul de
Părinţi: Iosif Logodnicul, Simeon
viață, cuvioase, întreg te-ai
Primitorul de Dumnezeu, Iov
întraripat spre viața cerească, și
Mult-îndurătorul, Iosif Patriarhul,
prin luptele cele de nevoință
Moise Văzătorul de Dumnezeu, cu
pribeag și străin te-ai făcut pentru
ale Dumnzeieştilor Părinţi Ioachim
cele din lume, întrutot fericite
şi Ana şi pentru rugăciunile tuturor
părinte Isaac.
sfinţilor, rugămu-Te,
Și acum...
Multmilostive, Doamne, auzi-ne,
Neispitită de nuntă ai purtat
pe noi păcătoşii, care ne rugăm Ţie
în pântece pe Dumnezeu, Care
şi ne miluieşte.
pentru noi, asemenea nouă, din
curatele tale sângiuiri, fără
Strana: Doamne miluieşte
schimbare, trup S-a făcut,
(de 12 ori).
Preacurată Nascătoare de
Dumnezeu, Marie. Pentru aceea
Apoi canoanele: al Născătoarei și
izbăvește-ne de schimbarea spre
al Cuviosului, al cărui acrostih
ceea ce e mai rău.
este:
Isaac Sirul să se laude. A lui Gherasim.

13
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL

CANTAREA A III-A cea neînserată a viețuirii


Irmos: îmbunătățite. Pentru aceasta, cetele
Doamne, Cel ce ai făcut... monahilor te cântăm ca pe un
luminător dumnezeiesc, de
Curățindu-ți inima de Dumnezeu purtătorule Isaac, și cu
legătura patimilor, arătatu-te-ai dorire ne plecăm asupra cuvintelor
locaș primitor al nepătimirii și vas tale purtătoare de lumină.
de bun folos al viețuirii luminate,
prin înfrânare întinsă, fericite Slavă...Și acum...
Isaac, împreună locuitorule cu
îngerii. Neîncetat roagă, curată
Plin fiind de cerești haruri, Maică Fecioară, pe Hristos
ca un următor al îngerilor prin Dumnezeul nostru, Cel întrupat din
viețuirea ta, cuvioase, izvorăști tine pentru negrăita milă, să dea
pururea, ca o apă dulce a nouă iertare greșelilor, Fecioară, și
nestricăciunii, cuvânt de mântuire dezlegare a căderilor cumplite din
din buzele tale, părinte. viață, căci la tine, Macă a lui
Slavă... Dumnezeu, cu credință alergăm.
Lepădându-te de poverile
trupești, cuvioase, ai ales a locui în CANTAREA A IV-A
pustie, unindu-te cu Dumnezeu Irmos:
prin multă liniștire și rugăciune și Tu ești tăria mea, Doamne...
postire. Pentru aceea, te-ai făcut
casă a Duhului Celui dumnezeiesc. Cu curgerile sfințitelor tale
Și acum... învățături adăpându-se mulțimile
Prealăudată Fecioară, care ai monahilor, înțelepte Isaac, rodesc
născut pe Dumnezeu și ai nimicit luminat curăția înfrânării,
păcatul cel vechi, mintea mea o adâncimea minții întru rugăciune și
înnoiește cu harul tău, Fecioară, harul nepătimirii, cântând: Slavă
din învechirea patimilor celor ce puterii Tale, Iubitorule de oameni.
mă necăjesc. Cu toată mintea vorbind și
unindu-te, de Dumnezeu
SEDEALNA înțelepțite, cu Dumnezeu cel
GLASUL AL IV-LEA singur, văzut în chip mai presus de
Podobie: înțelegere, te-ai umplut de
Degrab apucă înainte... luminarea cea mai presus de minte,
cuvioase, și te-ai arătat purtător de
Ca un de Dumnezeu luminat lumină, stâlp al liniștirii și
sfeșnic al liniștirii, înțelepte, luminător mult luminos al
luminezi marginile lumii cu lumina monahilor.

14
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL

Slavă... Prin preacurata ta viețuire


Slujit-ai lui Dumnezeu întru fiind povățuit în chip tainic în cele
liniștire, de Dumnezeu purtătorule mai bune, de Dumnezeu
Isaac, petrecând în trup ca un fără purtătorule Isaac, ai fost numit
de trup, și de multe daruri te-ai dumnezeiesc arhipăstor al Ninivei,
învrednicit de la Hristos, din care o lămurind tuturor cuvântul
picătură împărtășește și mie, celui Evangheliei și curățind rănile
ce strig: Slavă puterii Tale, sufletelor.
Iubitorule de oameni. Și acum...
Și acum... Omorât fiind prin
Fără sămânță, fără înșelăciunea și uneltirea șarpelui,
stricăciune, mai presus de minte, la tine scap, cea fără prihană, care
născând cu trup, de Dumnezeu ai născut Viața cea veșnică; viază
Născătoare, pe Dumnezeu Cel mai mintea mea cu sprijineala ta cea
presus de înțelegere, ai dezlegat vie și îndreptează-mă la viața cea
osânda Evei cu nașterea ta. Pentru fără ocară.
aceea, și pe mine, Fecioară,
izbăvește-mă în ceasul judecății de
osânda cea înfricoșată. CANTAREA A VI-A
Irmos:
Milostiv fii mie, Mântuitorule...
CANTAREA A V-A
Irmos: Luminat-ai haina arhieriei,
Pentru ce m-ai lepădat de la fața Ta... fericite, prin păzirea neabătută a
dumnezeieștilor porunci, de
Tinzându-ți mintea către Dumnezeu insuflate Isaac. Pentru
frumusețea cea fără prihană a lui aceea, Mântuitorul te-a primit ca
Hristos, cuvioase, străin de cele din pe unul de-al Său.
lume te-ai arătat prin viețuirea ta, Îndreptând viața ta către
Isaac, și pe toți îi îndemni să treacă marginea doririlor, arhiereu
cu vederea cele stricăcioase și să adevărat și cuvios te-ai arătat
dorească cele ce nicidecum nu se Isaac, tâlcuind tuturor poruncile
desfac. legii harului.
Tâlcuitor și chip al viețuirii Slavă...
îngerești te-ai arătat, de Dumnezeu Cu înțelepciunea
purtătorule Isaac; pentru aceasta, duhovnicească cea din fapte
harul Duhului dumnezeiesc păstor împodobindu-te, preadumnezeiesc
și de Dumnezeu purtător ierarh al dascăl al monahilor te-ai arătat, cu
Bisericii lui Hristos te-a arătat. învățătura și cu făptuirea
Slavă...

15
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL

îndreptându-ne spre desăvârșire, Bucură-te, cel mai presus de


Isaac. cugetele pământești;
Și acum... Bucură-te, părtașule al
Pe Dumnezeu Cel mai luminii cerști;
presus de ființă născându-l cu trup, Bucură-te, stâlp de
Cea fără prihană, ai ridicat ființa Dumnezeu înscris al sfințiților
muritorilor din cădere la înălțimea sihaștri;
slavei de demult. Pentru aceasta, te Bucură-te, gura cea de miere
slăvim. curgătoare a învățăturilor
duhovnicești;
CONDAC Bucură-te, că te-ai umplut de
GLASUL AL VIII-LEA înțelepciunea cea de Dumnezeu
Podobie: dăriută;
Apărătoare Doamnă... Bucură-te, că izbăvești din
patimile răutății;
Prin viețuirea ta cea Bucură-te, preacald slujitor
întocmai cu îngerii, fericite, te-ai al lui Hristos;
arătat dumnezeiesc organ al Bucură-te, dumnezeiesc
Mângâietorului, Isaac, și pildă dascăl al nostru;
întru toate monahilor; ci ca cela ce Bucură-te, înțelepte Isaac, de
ești chip de viețuire în Dumnezeu purtătorule;
dumnezeiescul har, cere har și Bucură-te, călăuzitorul
lumină cerească nouă, celor ce nostru de Dumnezeu grăitor;
strigăm ție: Bucură-te, părinte, de Bucură-te, părinte, de
Dumnezeu înțelepțite. Dumnezeu înțepțite.

ICOS
SINAXAR
În trup fiind, arătatu-te-ai
înger prin nevoință, întrutot fericite În această lună, în ziua a 28-a
Isaac, de Dumnezeu purtătorule, și facem pomenirea cuviosului și de
prin glasul tău îngeresc ne-ai pus Dumnezeu purtătorului părintelui nostru
înainte cuvinte de mântuire, prin Isaac Sirul, care a fost episcop al cetății
Ninivei.
care povățuiți fiind la viața cea mai
bună, strigăm ție: Stih: Pe Isaac cuviosul după datorie să-l
Bucură-te, steaua cea din cinstim.
Siria; Ca unii ce printr-ânsul învățați în chip
Bucură-te, sfeșnicul tainic, în cele mai bune suntem.
liniștirii; A lui Isaac slavă nemuritoare în a
douăzeci și opta zi o cânt.

16
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL

Acest om al lui Dumnezeu era CANTAREA A VII-A


din Siria și a viețuit în al șaselea veac de Irmos:
la iconomia Întrupării lui Hristos. Rănit Pogorârea lui Dumnezeu...
fiind de dragostea cea dumnezeiască în
tânără vârstă și lăsând cele din lume, a
ridicat împreună cu fratele său jugul cel Ca un soare cu totul luminat
ușor al Domnului și a îmbrăcat, într-o ai strălucit în ceata monahilor,
oarecare mănăstire, schima monahilor; și părinte, și ca niște raze fulgeri
se iscusea întru toată virtutea și strălucirea învățăturilor tale tuturor
supunerea și înfrânarea. De acolo celor ce strigă cu credință:
îndepărtându-se, s-a sălășluit în loc
pustiu, biruit fiind de dorirea unei
Binecuvântat ești Dumnezeul
liniștiri adânci; și lepădând prin ea tot ce părinților noștri.
e materialnic, s-a ridicat la înălțimea Povățuitor de Dumnezeu
vederilor (contemplațiilor) și s-a umplut purtător te cunoaște pe tine,
de strălucirile cele nematerialnice, cuvioase, cinstita adunare a
arătându-se înger în trup. De aici, prin monahilor, și călăuzitor către
poruncă dumnezeiască, s-a suit la
scaunul arhieriei, fiind rânduit episcop și
viețuirea cea mai bună, și după
păstor al Sfintei Biserici din Ninive. Dar datorie cinstește pomenirea ta,
mai apoi se întrista și se necăjea, pe de o înțelepte părinte Isaac, dreptarul
parte, pentru pierderea bunătăților sihaștrilor.
liniștirii, iar pe de alta, pentru trecerea cu Slavă...
vederea de către unii a poruncilor Înălțatu-te-ai prin Duhul la
evanghelicești. Și lăsând toate, s-a întors
cu picior vesel la iubita liniștire, în
vederile tainicelor vedenii celor
aceasta petrecând restul vieții și mai presus de minte și ale tainelor
ajungând la desăvârșirea cu putință slavei celei mai bune, și
oamenilor, și fiind plin de zile, s-a dus cu îndumnezeit fiind prin împărtășire,
veselie la doritul Hristos, luând ai strigat: Binecuvântat ești
răsplătirile ostenelilor sale. Dumnezeul părinților noștri.
Acest dumnezeiesc bărbat, prin
harul cel bogat dăruit lui de Dumnezeu,
Și acum...
s-a făcut dascăl al monahilor și tâlcuitor Inima mea cea întinată de
cu fapta al cuvioasei și fericitei vieți și patimile îngerului celui nimicitor
petreceri întru Hristos, alcătuind cuvinte curățește-o, Fecioară, cu
pline de dumnezeiască înțelepciune și revărsările cele bogate ale milei
învățături sfinte, care dau îndulcirea tale și risipește întunecarea minții
harului și călăuzesc către desăvârșirea
virtuților cetele monahilor.
mele ca să văd lumina care
strălucește din tine.
Cu ale lui sfinte rugăciuni,
Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe CANTAREA A VIII-A
noi. Amin. Irmos:
De șapte ori cuptorul...

17
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL

Îngerește ai viețuit, întrutot CANTAREA A IX-A


fericite Isaac, și prin liniștire și Irmos:
omorârea patimilor ai lucrat Uimitu-s-a pentru aceasta cerul..
începutul vieții ce va să fie, iar
acum cu îngerii strigi întru cele de Marele între cuvioși și
sus: Tineri binecuvântați, preoți nevoitori, Isaac, odrasla Siriei,
lăudați, popoare preaînălțați pe dascălul cel tainic și purtător de
Hristos în veci. Dumnezeu al viețuirii în Hristos și
Folosindu-te de rugăciuni și preaiscusitul scriitor al celor
mijlociri mult stăruitoare, te-ai unit tainice și luminător al monahilor să
cu Dumnezeu prin curăția minții și se laude după vrednicie, ca unul ce
te-ai arătat fericit și plin de har mijlocește la Dumnezeu să se dea
dumnezeiesc încă de când nouă dumnezeiasca milă.
petreceai în șuvoiul trupesc; și Intrat-ai în luptele cele sfinte
acum întru cele de sus, dezlegat de ale cuvioasei nevoințe și din ele te-
materie, în chip descoperit te ai învățat în chip tainic, cu
desfătezi de cele mai presus de dumnezeiască cuviință, toată
cuvânt. înțelepciunea nevoinței, și de ale
Slavă... vicleanului încâlceli în chip
Îmbrăcând în chip sfințit înțelept ne înveți a fugi, de
veșmântul arhieriei, l-ai arătat mai Dumnezeu purtătorule, și
luminat, de Dumnezeu purtătorule, îmbunătățit a viețui.
prin cuvioasele tale osteneli și prin Slavă...
nevoințele virtuților; iar acum, Mutatu-te-ai la slava cea
Isaac, dimpreună cu sfinții ierarhi adevărată, ale cărei arătări mai
și cu cetele cuvioșilor aduci dinainte le-ai dobândit, și vezi față
Domnului jertfă tainică a laudei către față strălucirea cea mai
nematerilnice. presus de minte a lui Hristos,
Și acum... Isaac, frumusețea cuvioșilor. Nu
Ca o maică ai alăptat, ținând înceta a mijloci pentru noi, care cu
întregi însemnele fecioriei, și pe dorire te cinstim.
Domnul pe care L-ai născut Îl porți Și acum...
ca pe un prunc, Stăpână Fecioară, Maică fără de bărbat,
Născătoare de Dumnezeu, Marie. Fecioară, care negrăit L-ai născut
Deci pe Acela roagă-L să dea a pe Dumnezeu cu trup, scapă-mă de
greșelilor iertare celor ce cântă trupeștile dureri și izbăvește de
slava ta cea negrăită. cumplita nesimțire sufletul meu cel
mult păcătos, și luminează mintea
mea cu lumina pocăinței, ca să te
cânt pe tine, cea mult lăudată.

18
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL

LUMINANDA ai de mult preț vas al Duhului,


Podobie: alungând întunecimea cea
Femei ascultați... sufletească prin al harului cuvânt
ce ție s-a dăruit.
Cu luptele nevoinței
curățindu-ți mintea de legătura Părinte Isaac insuflate,
patimilor, umplutu-te-ai de lumina lepădându-te de sineți, prin multa
cea nematerialnică și străclucești liniștire întraripatu-ți-ai mintea
pe toți cu razele cuvintelor tale. spre dragostea cea cerească și prin
Căci tu, ca unul ce ai făcut voia dumnezeiești vederi și făptuiri ne
Domnului, cuvioase, ne înveți cele povățuiești pe noi către
mai bune. desăvârșire; pentru aceea, pe tine
te cinstim ca pe un înțelept
Slavă... (aceeași) învățător și călăuzitor, prăznuind
sfântă pomenirea ta.
Și acum.... a Născătoarei
Părinte Isaac de Dumnezeu
Mai presus de fire ai purtat înțelepțite, ierarh de Dumnezeu
în pântece pe Făcătorul zidirii în cuprins și întâi șezător și păstor
materie omenească, Fecioară, și Ninivei ai fost pus, cu a lui
după naștere rămânând nestricată, Dumnezeu bunăvoire; și a
izbăvește-mă de stricăciunea poruncilor legii harului păzire
patimilor cu multa ta bunătate, tuturor ai arătat, povățuind pe toți
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, cu pilda ta să cinstească cu
și mântuiește-mă pe mine robul credincioșie mântuitoarele cuvinte
tău. ale Atotțiitorului.

Părinte Isaac lăudate, prin


LAUDE aspră nevoință slăvit-ai pe
Punem 4 stihuri Dumnezeu și viața cea în pustie,
GLASUL AL VIII-LEA prin care întocmai cu îngerii te-ai
Podobie: arătat; și bine săvârșindu-te, te-ai
O, uimitoare minune... suit la odihna cea mai presus de
lume și neurmată. Pentru aceasta,
Părinte Isaac fericite, al mijlocește totdeauna pentru noi,
vieții celei fericite din tinerețe rugămu-te, cei ce prăznuim întrutot
iubitor preaîndumnezeit te-ai luminată pomenirea ta.
arătat, lumea toată cu vederea
trecând; și prin înfrânare, al Slavă...
trupului cuget omorând, arătatu-te- GLASUL AL VIII-LEA

19
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL

Prin frica de ceea ce e mai Stăpână primește rugăciunile


bun rânduindu-ți viața, șters-ai din robilor tăi și ne izbăvește pe noi
suflet chipurile celor stricăcioase, din toată nevoia și necazul.
cuvioase. Căci prin multa liniștire
și prin înfrânare și trezvie, ai DOXOLOGIA MARE
zugrăvit în minte chipul viețuirii
celei nevoitoare, și din a inimii tale La Liturghie:
bogăție tuturor dai învățături de Psalmii, Fericirile și din canonul
mântuire. Și acum, părintele nostru cuviosului cantarea a III-a și a VI-a
Isaac, stând înaintea Luminii celei Apostolul și Evanghelia Sfântului
în trei Sori, izbăvește-ne de negura Sava.
patimilor noastre. Chinonic: Întru pomenire veșnică
va fi dreptul. Aliluia.
Și acum...

20

S-ar putea să vă placă și