Sunteți pe pagina 1din 20
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL (28 IANUARIE) SAVARSIM POMENIREA CUVIOSULUI SI DE
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL
SLUJBA SFANTULUI
ISAAC SIRUL
(28 IANUARIE)
SAVARSIM POMENIREA CUVIOSULUI SI DE DUMNEZEU PURTATORULUI
PARINTELUI NOSTRU ISAAC SIRUL, CARE A FOST EPISCOP AL NINIVEI.
VECERNIA MICA
părinte
Isaac,
atunci
a
harului
mântuitoare
lege,
ca
un
Punem 4 stihuri și cântăm
următoarele stihiri:
preaîndumnezeit
păstor,
credincioșilor
înainte
o
ai
pus,
căreia
te-ai
și
dăruit
pe
sineți,
Glasul al II-lea
Podobie:
fericite. Pentru aceasta, arătatu-te-
ai
tuturor
chip
și
plinitor
al
Când de pe cruce…
petrecerii
celei
înalte
și
al
dumnezeieștii Evanghelii.
Când ai primit în inimă focul
cel nematerialnic al dragostei lui
Hristos, părinte, atunci
Mântuitorului Hristos din tinerețe
i-ai urmat, întru tot fericite Isaac,
lepădând împătimirea cea către
lume. Pentru aceasta, monah
purtător de Dumnezeu te-ai arătat,
prin înfrânare stăruitoare tăind
odrăslirile patimilor.
Când te-ai rănit la suflet cu
sfânta dragoste a liniștirii,
cugetătorule de Dumnezeu, atunci
te-ai sălășluit în loc pustiu și înger
în trup cu adevărat te-ai arătat,
luminând cu strălucirea Duhului.
Pentru aceasta, de Dumnezeu
purtător tâlcuitor și dascăl al
monahilor cu fapta și cu cuvântul
te-ai numit.
Arătatu-te-ai monahilor
dascăl și tainic călăuzitor către
desăvârșire, purtătorule de
Dumnezeu; căci prin strălucirea
viețuirii înfrumusețându-te,
izvorât-ai cuvânt de dumnezeiască
învățătură și înțelepciune, prin care
suntem povățuiți la calea virtuților.
Căci tu vas primitor al nepătimirii
și livadă binemirositoare te-ai
arătat prin viețuirea ta, părinte
Isaac.
Slavă
glasul al IV-lea
Când arhiereu al Ninivei
prin Duhul Sfânt ai fost arătat,
Îndepărtându-te de legătura
celor materialnice, luptelor
nevoinței te-ai dat cu fierbinte
dorire, Isaac, și în trup materialnic
întrecându-te cu îngerii cei fără de
materie și spre agonisirea celor mai
bune pe toți îndemni, cu cuvântul
1
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL cel făptuitor. Pentru aceea, pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta, păzește-i
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL
cel făptuitor. Pentru aceea, pe cei
ce prăznuiesc pomenirea ta,
păzește-i nerăniți de uneltirile
vicleanului, cerând tuturor
dumnezeiască mare milă.
Slavă
Și acum
Strălucirea cea tainică de la
Treimea cea mai presus de
dumnezeire agonisind, aprinde-ne,
Isaac, cu dumnezeuiești învățături.
De tot felul de primejdii
păzește pe robii tăi, binecuvântată
Născătoare de Dumnezeu, ca să te
slavim pe tine, nădejdea sufletelor
noastre.
Și acum
Izbăvește, Fecioară, sufletul
meu de duhul trândăviei și al
ușurătății și de toată necunoștința,
și mă mântuiește, cea cu totul fără
de prihană.
STIHOAVNA
.
GLASUL AL II-LEA
Podobie:
Acum slobozește
Casa Efratului
Bucură-te, sfeșnicul cel de
lumină purtător al sihaștrilor, de
Dumnezeu cugetătorule Isaac, si
luminătorul preaîndumnezeit al
tuturor monahilor.
Sfinte Dumnezeule
TROPAR
GLASUL AL V-LEA
Stih: Cinstită este înaintea Domnului
moartea cuviosului Lui.
Podobie:
Pe Cuvântul cel împreună
Întreg din pruncie dându-te
pe tine Domnului, vas sfințit al
Mângâietorului, prin liniștire, te-ai
arătat, cuvioase.
Stih: Fericit bărbatul care se teme de
Domnul
Cu rugăciunile tale dă
pricepere minții mele, ca să pricep,
părinte, mântuitoarea cunoștință a
dumnezeiștilor tale învățături.
Cu razele virtuților
strălucindu-te, luminător mult
luminos al petrecerii celei întru
Hristos te-ai arătat prin Duhul,
purtătorule de Dumnezeu Isaac, și
cu învățăturile cele de Dumnezeu
insuflate, îndreptezi fără greșeală,
pe calea mântuirii, pe cei ce te
cinstesc, părinte, ca pe un slujitor
dumnezeiesc al lui Hristos.
2
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL ALT TROPAR GLASUL AL III-LEA Dumnezeiască jertfă te-ai făcut fericite, căci
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL
ALT TROPAR
GLASUL AL III-LEA
Dumnezeiască jertfă te-ai
făcut fericite, căci ca un alt mare
Isaac în Siria ai strălucit și ca al
liniștei îndemnător, de Dumnezeu
însuflețite, prin rânduială
dumnezeiască ai preoțit în Ninive,
sfinte părinte Isaac preacuvioase,
roagă-te lui Hristos Dumnezeu să
ne dăruiască nouă celor care te
dorim pe tine, mare milă.
vorbit cu Dumnezeu, părinte,
unindu-te cu Dânsul prin
preacurată inimă. Și de aici de
Dumnezeu cuprins te-ai făcut și
plin de dumnezeiasca lumină cea
mai presus de cuvânt, și dascăl
înțelept al monahilor, de
Dumnezeu purtătorule părintele
nostru Isaac, călăuzind în chip
tainic la viețuirea cea mai bună pe
cei ce primesc cu credință
strălucirea învățăturilor tale.
VECERNIA MARE
După Fericit bărbatul
,
stihuri la Doamne strigat-am
cântăm următoarele stihiri:
punem 6
și
GLASUL AL IV-LEA
Podobie:
Cel ce Te-ai înălțat pe Cruce
Aprinzându-te din tinerețe
de focul dragostei Mântuitorului,
lepădat-ai toată împătimirea cea
către lume și cu râvnă întinsă
Domnului ai urmat; prin aceasta
omorât-ai cugetul trupului cu
luptele nevoinței și preastrălucit
vas primitor al nepătimirii te-ai
arătat. Pentru aceea, toți pe tine te
fericim, de Dumnezeu purtătorule
părintele nostru Isaac, ca pe unul
ce ne călăuzești către desăvârșirea
virtuților.
Făcându-te luminător și
tâlcuitor și dascăl al celor ce se
liniștesc, și pildă preaînaltă,
fericite, întraripezi cugetele noastre
către înaintarea în viețuirea cea
desăvârșită. Căci ca o rouă, sfinte,
ce se coboară din Ermon pe munții
Sionului, precum este scris, și ca o
mană dumnezeiască și nectar
nematerialnic, veselește pururea
sufletele noastre cuvântul tău cel
înțelept și insuflat de Dumnezeu, și
la Domnul ne duce, preafericite
Isaac.
ACELASI GLAS
Podobie:
Dat-ai semn
Rănit fiind cu dumnezeiasca
dorire a liniștirii, cu bucurie te-ai
sălășluit în pustiu neumblat și ai
Dat-ai Ziditorului tău dorirea
inimii tale, și toate mișcările minții
către El îndreptând, cugetătorule
de Dumnezeu, prin înfrânare și
prin viețuire întocmai cu îngerii,
te-ai ridicat la înălțimea nepătimirii
și te-ai făcut plin de strălucirea
3
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL Mângâietorului, bineplăcând lui Dumnezeu, întrutot fericite Isaac. mintea cu
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL
Mângâietorului, bineplăcând lui
Dumnezeu, întrutot fericite Isaac.
mintea
cu
dumnezeieștii cunoștințe.
noastră
lumina
Cartea cuvintelor tale, ca o
livadă preabine mirositoare,
veselește simțirile minții noastre
prin florile învățăturilor tale, și răul
miros al patimilor și al trândăviei îl
alungă din sufletele noastre prin
dumnezeiescul Duh. Căci tu, Isaac,
viețuind ca un înger, îndreptezi
mintea noastră către cele mai bune.
Și acum
GLASUL AL VIII-LEA
Dogmatica:
Împăratul cerurilor
VOHOD
LUMINA LINA
PROCHIMENUL ZILEI
Întreg preaîndumnezeit
făcându-te prin nevoință, ierarh de
Dumnezeu cuprins și păstor, și
întâistătător al Ninivei ai fost
arătat, întrutot fericite Isaac; dar
din dumnezeieștile bunătăți ale
liniștirii gustând, părinte,
sălășluitu-te-ai în pustie și,
curățind mintea prin vederi și
fâptuiri, grăit-ai cu Dumnezeu.
PAREMII
De la Înțelepciunea lui Solomon
citire:
(III,1-9)
Slavă
GLASUL AL VIII-LEA
Cu focul nevoinței mistuind
spinii patimilor, lucrat-ai roadă
virtuții, Cuvioase; căci dându-te lui
Dumnezeu, ai despărțit mintea de
materie și ai primit în suflet
darurile dumnezeuieștii lucrări,
făcându-te întreg cu chip
dumnezeiesc; și arătând cu fapta și
cuvântul ale vieții în Hristos
haruri, monahilor, cu pilda ta,
învățător te-ai arătat. Și acum,
părintele nostru Isaac, nu înceta a
te ruga lui Hristos să se lumineze
Sufletele drepților sunt în mâna
lui Dumnezeu și nu se va atinge de ele
chin. Părut-au în ochii celor fără de
minte că au murit, și păgubire a fost
socotită ieșirea lor, și plecarea de la noi,
sfărâmare. Dar ei sunt în pace. Căci chiar
dacă în ochii oamenilor au fost chinuiți,
nădejdea lor este plină de nemurire. Și
puțin fiind pedepsiți, mari bunătăți li se
vor face. Că Dumnezeu i-a încercat și i-a
aflat vrednici de El. Ca pe aur în
topitoare i-a curățit și ca pe o jertfă de
ardere de tot i-a primit. Și în vremea
cercetării lor vor străluci și ca scânteile
în miriște vor alerga. Judeca-vor neamuri
și vor stăpâni popoare, și Domnul va
împărăți peste ei în veci. Cei ce se încred
Într-ânsul pricepe-vor adevărul, și
credincioșii în dragoste vor rămâne în El;
că har și milă sunt întru cuvioșii Lui și
cercetare întru aleșii Lui.
4
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL De la Înțelepciunea lui Solomon citire: (V,15-VI,3) Drepții în veac vor
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL
De la Înțelepciunea lui Solomon
citire:
(V,15-VI,3)
Drepții în veac vor fi vii și întru
Domnul plata lor, și purtarea lor de grijă
la Cel Preaînalt. Pentru aceea, lua-vor
împărătesc însemnul bunei cuviințe și
diadema frumuseții din mâna Domnului:
căci cu dreapta Lui îi va acoperi și cu
brațul Său îi va ocroti. Lua-va drept arme
râvna Sa și va înarma zidirea spre
apărarea de vrăjmași. Îmbrăca-va
dreptatea ca o platoșă; și coif va pune
împrejur judecata nefățarnică. Lua-va
cuvioașia ca pavăză nebiruită; ascuți-va
mânia cea tăioasă drept sabie; lumea va
porni război împreună cu El împotriva
celor fără de minte. Merge-vor bine
țintite săgețile fulgerelor și ca dintr-un
arc al norilor bine încordat vor țâșni spre
țintă; și din praștie va fi azvârlită
grindina plină de mânie. Mânia-se-va
împotriva lor apa mării și râurile îi vor
acoperi fără cruțare; împotriva lor va sta
Duhul puterii și ca viforul îi va risipi, și
nelegiuirea va pustii tot pământul, și
facerea de rău va sfărâma scaunele celor
puternici. Auziți, așadar, împărați, și
înțelegeți; învățați-vă, judecători ai
marginilor pământului; luați în urechi,
cei ce stăpâniți mulțimea și vă lăudați cu
mulțimi de neamuri; că de la Domnul s-a
dat vouă stăpânirea, și puterea de la Cel
Preaînalt.
căruntețea, și vârsta bătrâneții este viața
nespurcată. Bineplăcut lui Dumnezeu
fiind, a fost iubit; și viețuind între
păcătoși, a fost mutat; răpit a fost ca nu
cumva răutatea să schimbe priceperea lui
sau vicleșugul să înșele sufletul lui. Căci
vraja răutății întunecă cele bune, și
nestatornicia poftei surpă mintea cea fără
de răutate. Desăvârșindu-se, în puțină
vreme a împlinit ani îndelungați; căci
plăcut era Domnului sufletul lui; pentru
aceea a ieșit degrabă din mijlocul
răutății. Iar popoarele au văzut și nu au
înțeles, nici nu au pus în minte una ca
aceasta; că har și milă este întru cuvioșii
Lui și cercetare întru cei aleși ai Lui.
LITIA
STIHIRI SAMOGLASNICE
GLASUL I
De la Înțelepciunea lui Solomon
citire:
(IV,7-15)
Veselește-te întru Domnul,
mulțime a monahilor - care ați ales
a purta dumnezeiescul jug -,
îmbogățindu-te cu un dascăl
preafăptuitor pe calea nevoinței, cu
Isaac cel purtător de Dumnezeu;
căci a desăvârșitei virtuți lucrător
făcându-se, fără greșeală ne
călăuzește spre suișurile cele
înțelegătoare, ca să luăm roadă
lemnului vieții, călcând uneltirile
vicleanului. Pentru aceea, să
praznuim duhovnicește sfântă
pomenirea lui, slăvind pe Hristos,
Cel Ce prin el ne dă dumnezeiasca
milă.
Dreptul, dacă ajunge să se
sfârșească, întru odihnă va fi. Căci
bătrânețe cinstită nu este cea de mulți
ani, nici nu se măsoară cu numărul
anilor. Ci chibzuință este pentru oameni
GLASUL AL II-LEA
Venind la petrecerea cea
nevoitoare, iubit-ai cu toată dorirea
5
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL frumusețea liniștirii, fericite Isaac; căci întru ea zăbovind, toată îngreuierea
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL
frumusețea liniștirii, fericite Isaac;
căci întru ea zăbovind, toată
îngreuierea cea pământească ai
lepădat. Și afară de lume și de trup
făcându-te, prin preastăruitoare
trezvie și rugăciune cu Dumnezeu
te-a unit și pârga bunătăților ce vor
să fie ai primit. Căci cu
dumnezeiasca lumină petrecând
de-a pururea, alungi întunericul
patimilor și aprinzi mintea noastră
a dori și a căuta cele de sus, ca un
slujitor adevărat al lui Dumnezeu.
lucrezi semănarea virtuții în
brazdele inimilor, părinte cuvioase.
Căci Dătătorul înțelepciunii întru
tine sălășluind, a dat ție, celui ce
luminezi cu înțelepciunea
dumnezeuieștilor fapte, cuvinte ale
vieții celei veșnice. Căci cuviința
obiceiurilor tu înveți și
scumpătatea viețuirii, înțelepțitule
de Dumnezeu Isaac, ca să ne facem
lui Hristos părtași.
Slavă
GLASUL AL IV-LEA
GLASUL AL III-LEA
Din petrecerea cea
nevoitoare de Dumnezeu ai fost
călăuzit la grijă păstorească a
sufletelor, întrutot fericite Isaac; și
al Bisericii Ninivei păstor făcându-
te, strălucit-ai în chip cuvios și
drept, ca un lucrător preaadevărat
al Evangheliei. Căci turmei tale
celei date ție, chip pe sineți te-ai
pus înainte întru toată dreptatea, și
întru amândouă cercat vădindu-te,
ca un ierarh cuvios și purtător de
Dumnezeu nevoitor, ai luat plata
ostenelilor tale, binesăvârșind
alergarea ta. Ci, ca unul ce ai
îndrăzneală, mijlocește pentru cei
ce te cinstesc pe tine.
Pe cel între cuvioși ierarh și
purtător de Dumnezeu între
nevoitori, pe Isaac cel lăudat, ca pe
un plin de dumnzeiescul har, cetele
monahilor să-l cinstim. Căci curățit
fiind la minte prin liniștirea cea
mai adâncă, făcutu-s-a organ al
Duhului celui Sfânt, înduplecând
pe toți a căuta mărgăritarul cel bun
și a cugeta mai presus de cele
trecătoare; și acum, desfătându-se
de slava cea de sus, mijlocește fără
încetare pentru sufletele noastre.
Și acum
GLASUL AL IV-LEA
Cu plugăria cuvântului tăind
toată odrăslirea patimilor, bine
De tot felul de primejdii
păzește pe robii tăi, binecuvântată
de Dumnezeu Născătoare, ca să te
slăvim pe tine, nădejdea sufletelor
noastre.
6
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL STIHOAVNA Stih: Fericit bărbatul care se teme de Domnul. GLASUL AL
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL
STIHOAVNA
Stih: Fericit bărbatul care se teme de
Domnul.
GLASUL AL V-LEA
Podobia:
Bucură-te, cămara
Bucură-te, sfințite Isaac, al
îngerilor următorule prin viețuirea
ta, căci luând asupră-ți, cu
înțelegere, petrecerea altora, lui
Dumnezeu în chip cuvios ai
bineplăcut; și din aceasta ai omorât
săltările patimilor și ai dobândit
strălucirea nepătimirii, prin care ai
luminat ca un luminător mai presus
de lume. Pentru aceea, pe tine te
fericim ca pe un dumnezeiesc
dascăl al viețuirii în Hristos și
preaiscusit învățător în lupte, care
ceri pentru toți curățire și mântuire
si mare milă.
Bucură-te, sfințite Isaac,
dascălul monahilor și pildă, și chip
în înfrânare și în rugăciune
înțelegătoare și în toate felurile
viețuirii celei mai bune; căci ca
unul ce ai făptuit, cuvioase,
precum Mântuitorul nostru zice,
bine înveți a petrece curat, în
cuviința și desăvârșirea vieții.
Pentru aceea, dă todeauna nouă de
sus putere, după cuvintele tale,
părinte, a bineplăcea Dumnezeului
nostru, ca, după sfârșit, să
moștenim Împărăția lui Hristos.
Slavă
GLASUL AL II-LEA
Stih: Cinstită este înaintea Domnului
moartea cuviosului Lui.
Bucură-te, sfințite Isaac,
tâlcuitorul cel de Dumnezeu
înțelepțit al liniștirii, căci întru
aceasta te-ai luptat, prin nevoință
curățindu-te pe sineți de toate cele
materialnice; pentru aceasta,
înălțatu-te-ai din pământeștile
deprinderi și întreg te-ai arătat
ceresc la inimă, negrăit lumina cea
nematerialnică primind. Căci în
întunericul cel mai presus de
lumină ai intrat, fiind în trup, și în
chip curat ai grăit prin desăvârșită
minte cu Ziditorul. Pe Acela roagă-
L să ne dăruiască și nouă, părinte,
lumina harului dumnezeiesc.
Pe cel ce cu îngerii întocmai
întru nevoință și cu chip
dumnezeiesc întru virtuți, pe Isaac
cel purtător de Dumnezeu, cu
laude și cu cântări să îl cinstim;
căci ca un finic înalt, adăpat fiind
cu ploile lacrimilor, aduce Bisericii
lui Hristos preadulce rod cu
lucrarea Duhului, și mijlocește
neîncetat la Dătătorul de lumină
Hristos să se dea nouă curățire și
iertare greșelilor.
Și acum
Toată
nădejdea
mea
spre
tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă
sub
sfânt
Acoperământul tău.
7
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL Acum slobozește UTRENIA După prima catismă: Sfinte Dumnezeule SEDEALNA GLASUL I
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL
Acum slobozește
UTRENIA
După prima catismă:
Sfinte Dumnezeule
SEDEALNA
GLASUL I
Podobie:
Mormântul Tău Mântuitorule
TROPAR
GLASUL AL V-LEA
Podobie:
Pe Cuvântul cel împreună
Cu razele virtuților
strălucindu-te, luminător mult
luminos al petrecerii celei întru
Hristos te-ai arătat prin Duhul,
purtătorule de Dumnezeu Isaac, și
cu învățăturile cele de Dumnezeu
insuflate, îndreptezi fără greșeală,
pe calea mântuirii, pe cei ce te
cinstesc, părinte, ca pe un slujitor
dumnezeiesc al lui Hristos.
Ca o stea strălucitoare, din
Siria luminând, aprinzi cetele
monahilor cu cuvântul tău și
dezlegi noaptea cea fără de lună a
patimilor noastre, Isaac. Căci tu te-
ai arătat fiu al luminii și al zilei.
Pentru aceea, bucurându-ne,
săvârșim pomenirea ta cea
purtătoare de lumină, lăudându-te
pe tine.
Slavă
Și
acum
ALT TROPAR
GLASUL AL III-LEA
Dumnezeiască jertfă te-ai
făcut fericite, căci ca un alt mare
Isaac în Siria ai strălucit și ca al
liniștei îndemnător, de Dumnezeu
însuflețite, prin rânduială
dumnezeiască ai preoțit în Ninive,
sfinte părinte Isaac preacuvioase,
roagă-te lui Hristos Dumnezeu să
ne dăruiască nouă celor care te
dorim pe tine, mare milă.
Pe Dumnezeu în chip mai
presus de fire întrupându-L,
Fecioară, izbăvit-ai lumea de
blestemul cel de demult și la
strălucirea cea dintâi iarăși i-ai
înălțat pe toți care slăvesc nașterea
ta cea netâlcuită și te laudă pe tine
ca pe o Maică a Domnului,
Fecioară cu totul fără prihană.
După a doua catismă:
SEDEALNA
GLASUL AL III-LEA
Podobie:
Pentru mărturisirea
Lumina cea nematerialnică
întru tine sălășluind, sfeșnic nestins
al liniștirii te-a arătat, purtătorule
8
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL de Dumnezeu Isaac; pentru aceea, aprinde mintea noastră cu dumnezeieștile flăcări
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL
de Dumnezeu Isaac; pentru aceea,
aprinde mintea noastră cu
dumnezeieștile flăcări ale
învățăturilor tale. Părinte cuvioase,
roagă pe Hristos Dumnezeu să se
dăruiască nouă mare milă.
Slavă
Și
acum
nevoința cea din fapte și fiecăruia
daruri împarți. Pentru aceea,
săvârșind pomenirea ta, ca pe un
dumnezeiesc dascăl și povățuitor,
în chip simțit te lăudăm părinte
cuvioase Isaac. Roagă-te lui
Hristos Dumnezeu să se dăruiască
iertare greșelilor celor ce cu dorire
prăznuiesc pomenirea ta.
Trup din sângiuirile tale cele
cu totul fără prihană a luat,
rămânând neschimbat. Cel ce din
cele ce nu sunt a adus cele ce sunt,
și din blestemul cel de demult a
izbăvit pe cei ce cu inimă neîndoită
strigă ție: Bucură-te, Preacurată
Fecioară, de Dumnezeu
Născătoare, mântuitorul jertfelnic
de împăcare al oamenilor.
Slavă
Și
acum
MARIMURI
Mărimu-te dumnezeiesc
dreptar al liniștirii, Sfinte Cuvioase
Isaac; dascălul cel înțelept al
monahilor, care dai fiecăruia daruri
prin cuvântul harului.
Pe Mântuitorul tuturor și
Făcătorul, în chip negrăit, cu trup
născându-L, mântuiește-mă, cea cu
totul curată, de nebunia
vrăjmașului și omoară cugetul cel
pământesc al trupului meu,
ridicând la cer dorirea sufletului
meu. Căci tu, Născătoare de
Dumnezeu, ești apărătoarea și
acoperitoarea și scăparea noastră, a
celor ce strigăm pururea ție, cu
credință: Bucură-te, cea fără
prihană, bucuria muritorilor și
slava și împărăteasa îngerilor, care
ceri celor credincioși iertarea
greșelilor.
După Polieleu:
SEDEALNA
GLASUL AL VIII-LEA
ANTIFONUL I
Podobia:
GLASUL AL IV-LEA
Pe Înțelepciunea și Cuvântul
PROCHIMENUL
Lui
Dumnezeu
din
inimă
dându-te
și
Lui
bineplăcând,
Cinstită
este
înaintea
purtătorule de Dumnezeu, vas de
Domnului moartea cuviosului Lui.
mult
preț
primitor
al
dumnezeieștilor străluciri
te-ai
arătat,
curățindu-ți
mintea
prin
Stih: Fericit bărbatul care se teme de
Domnul.
9
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL Evanghelia unui cuvios. PSALMUL 50 Preotul spune rugăciunea: Slavă Pentru
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL
Evanghelia unui cuvios.
PSALMUL 50
Preotul spune rugăciunea:
Slavă
Pentru
rugăciunile
cuviosului Tău Isaac, Milostive,
curățește mulțimea păcatelor
noastre.
Și acum
Mântuieşte, Dumnezeule,
poporul Tău şi binecuvintează
moştenirea Ta, cercetează lumea
Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă
fruntea dreptmăritorilor creştini şi
trimite-ne milele Tale cele bogate;
pentru rugăciunile Preacuratei
Stăpânei noastre, Născătoarei de
Dumnezeu şi pururea Fecioarei
Pentru
rugăciunile
Născătoarei de Dumnezeu,
Milostive, curățește mulțimea
păcatelor noastre.
Maria; cu puterea cinstitei şi de
viaţă făcătoarei Cruci; cu ocrotirile
cinstitelor, cereştilor, netrupeşti
Puteri; cu rugăciunile cinstitului,
măritului
Prooroc,
IDIOMELA
GLASUL AL VI-LEA
Stih: Mântuiește-mă Dumnezeule după
mare mila Ta și după mulțimea
îndurărilor Tale, curățește fărădelegea
mea.
Lucrător cercat al poruncilor
lui Dumnezeu făcându-te, lepădat-
ai dulcea pătimire a trupului și
pentru luptele cele nevoitoare te-ai
dezbrăcat; și închipuind în suflet
strălucirea cea după chipul lui
Dumnezeu, te-ai învrednicit de
bogate daruri, cuvioase părinte
Isaac. Pentru aceea și pe noi
întărește-ne a umbla pe cărarea
virtuții, ca ai vieții veșnice
moștenitori să ne facem.
Înaintemergătorului şi
Botezătorului Ioan; cu ale Sfinţilor,
măriţilor şi întru tot lăudaţilor
Apostoli; cu ale Sfântului Apostol
Andrei, cel întâi chemat şi Filip,
ocrotitorii României; cu ale
Sfinţilor Împăraţi şi întocmai cu
apostolii cinstiţi, Constantin şi
mama sa Elena; cu ale celor între
sfinţi Părinţilor noştri mari dascăli
ai lumii şi ierarhi: Vasile cel Mare,
Grigorie de Dumnezeu
Cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur,
arhiepiscopii Constantinopolului;
cu ale sfinţilor: Ignatie Teoforul şi
Policarp al Smirnei, Clement,
Ipolit, Leon, Silvestru şi Grigore,
episcopii Romei, Ambrozie al
Mediolanului, Andrei Criteanul şi
Irineu de Lugdunum; Ioan
Postitorul patriarhul
Constantinopolului, Atanasie,
Chiril şi Ioan cel Milostiv,
patriarhii Alexandriei, şi ale
10
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL Sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului; cu ale celor între sfinţi părinţilor
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL
Sfântului Nifon, patriarhul
Constantinopolului; cu ale celor
între sfinţi părinţilor noştri:
Nicolae arhiepiscopul Mirelor
Lichiei şi Spiridon al Trimitudinei,
făcătorii de minuni, Bretanion,
Teotim, Efrem şi Tit, episcopii
Tomisului, Irineu de Sirmium,
Niceta de Remesiana, Chiril,
Modest şi Sofronie patriarhii
Ierusalimului; Grigorie Palama,
Iachint de Vicina, Antim Ivireanul
şi Grigorie Dascălul, mitropoliţii
Ţării Româneşti; Varlaam,
Dosoftei şi Teodosie de la Brazi,
mitropoliţii Moldovei, Iorest şi
Sava, mitropoliţii Transilvaniei,
Iosif cel Nou de la Partoş,
mitropolitul Banatului, Petru
Movilă, mitropolitul Kievului,
Ghelasie de la Râmeţ, Leontie de
la Rădăuţi, Ioan de la Râşca şi
Secu şi Pahomie de la Gledin,
episcopii Romanului, Calinic de la
Cernica, Nectarie de la Eghina,
Ioan Maximovici, Nicolae
Velimirovici, cu ale Sfinţilor:
Ştefan; cu ale Sfinţilor, măriţilor şi
marilor mucenici: Gheorghe,
purtătorul de biruinţă, Dimitrie,
izvorâtorul de mir, Teodor Tiron,
Teodor Stratilat, Mina, Efrem cel
Nou şi Ioan cel Nou de la Suceava;
cu ale Sfinţilor sfinţiţilor mucenici:
Tihon, Alexei, Filip, Iov, Iona,
Filaret, Ermoghen, Macarie,
Inochentie, mitropoliţii Moscovei,
făcătorii de minuni, cu ale
Sfinţilor: Sava arhiepiscopul
Serbiei, Fotie cel Mare şi Marcu al
Efesului, Rafail de Brooklin,
Dionisie din Zakynthos, Tihon din
Zadonsk, Teofan Zăvorâtul,
Dimitrie al Rostovului, Ioasaf de
Belgorod şi cu ale tuturor sfinţilor
sfinţiţilor ierarhi; cu ale Sfântului,
Întâiului Mucenic şi Arhidiacon
Haralambie, Elefterie, Terapont al
Ciprului, Silvestru Olşevski,
Antipa al Pergamului, Vlasie al
Sevastiei, Filumen de la Fântâna
lui Iacov, Ciprian, Epictet şi Astion
de la Halmiris; Nichita Romanul,
Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la
Niculiţel, Emilian, Nicandru,
Marcian, Iuliu Veteranul, Pasicrat,
Valentin şi Isihie de la
Durostorum, Dasie, Chiril şi
Chindeu de la Cernavodă
(Axiopolis), Macrobie, Gordian,
Helie, Lucian, Valerian, Argheu,
Narcis şi Marcelin din Tomis,
Serghie şi Vah, Montanus preotul
şi Maxima, Dimitrie diaconul,
Secundus şi Anastasia, Claudiu,
Castor, Nicostrat, Sempronian şi
Simpliciu din Sirmium, Donat şi
Silvan diaconii, Romul preotul şi
Venust din Cibales, Maxim,
Cvintilian şi Dada din Ozovia,
Hermes, Stratonic şi Lup, Sava de
la Buzău, Ioan Rusul, Ioan Valahul
şi Oprea din Săliştea Sibiului; cu
rugăciunile Sfinţilor mărturisitori:
Constantin Brâncoveanu voievod
şi cei patru fii ai săi: Constantin,
Ştefan, Radu şi Matei şi sfetnicul
Ianache, Ioan din Galeş, Moise din
Sibiel, Atanasie Todoran din
Bichigiu, Vasile din Mocod,
11
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL Grigorie din Zagra, Vasile din Telciu, Cosma Etolianul, Justin Popovici, Petru
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL
Grigorie din Zagra, Vasile din
Telciu, Cosma Etolianul, Justin
Popovici, Petru Aleutul şi cu ale
Sfântului Evghenie Ostaşul Noul
Mucenic; cu ale sfinţilor mucenici
ţarişti: Nicolae şi Alexandra,
Alexei, Olga, Tatiana, Maria şi
Anastasia, şi cu rugăciunile tuturor
sfinţilor, bunilor, biruitori
mucenici; cu ale sfinţilor voievozi
Ştefan Cel Mare al Moldovei şi
Neagoe Basarab al Ţării
Româneşti, cu ale Sfântului
Voievod Alexandru Nevski; cu ale
Sfinţilor, doctori fără de arginţi şi
făcători de minuni: Cosma şi
Damian, Chir şi Ioan, Pantelimon
şi Ermolae, Samson şi Diomid,
Mochie şi Anichit, Talaleu şi
Trifon, Iulian şi Leontie, ale
Sfântului Ierarh Luca al Crimeii;
cu ale Sfintelor muceniţe: Tecla,
Ecaterina, Varvara, Irina, Eugenia,
Marina, Chiriachi, Paraschevi,
Fevronia, Hristina, Eufimia,
Anastasia, Perpetua şi Felicitas,
Marcela, Claudia, Alexandra,
Lucia, Daria, Larisa, Fotini
Samarineanca, Elena din Sinopi,
Sofia cu fiicele Elpis, Pistis şi
Agapis, Elisaveta Marea Ducesă a
Rusiei, Filoteia de la Curtea de
Argeş şi Tatiana de la Craiova şi
cu rugăciunile tuturor sfintelor
muceniţe; cu ale Sfinţilor
preacuvioşilor şi de Dumnezeu
purtătorilor Părinţilor noştri:
Antonie cel Mare, Sisoe, Eftimie,
Sava cel Sfinţit, Teodosie
începătorul vieţii de obşte,
Onufrie, Macarie, Pahomie,
Arsenie, Moise, Atanasie al
Atonului şi Simeon Noul Teolog,
Ioan Cassian, Gherman şi Dionisie
Exigul din Dobrogea, Dimitrie cel
Nou, ocrotitorul Bucureştilor,
Grigorie Decapolitul de la Bistriţa
Vâlcii, Nicodim cel sfinţit de la
Tismana, Daniil Sihastrul de la
Voroneţ, Ioan de la Prislop,
Simeon şi Amfilohie de la
Pângăraţi, Iosif şi Chiriac de la
Bisericani, Rafael şi Partenie de la
Agapia Veche, Chiriac de la
Tazlău, Visarion Sarai şi Sofronie
de la Alba-Iulia, Antonie de la
Iezerul-Vâlcii, Paisie Velicikovski
şi Ioan Iacob de la Neamţ, Vasile
de la Poiana Mărului, Onufrie de la
Vorona, Antipa de la Calapodeşti,
Gheorghe de la Cernica şi
Căldăruşani, Iosif de la Varatic,
Ioanichie cel Nou de la Muscel,
Serafim de Sarov, Andrei
Riubliov, Serghie de Radonej,
Siluan Athonitul, Kukşa din
Odessa, Ioan Kukuzel, Roman
Melodul, Gherman de Alaska,
Arsenie Capadocianul, David de
Evia, Maxim Mărturisitorul,
Nicodim Aghioritul, Alexandru din
Svir, Ioan de Rila, Serafim de
Vâriţa, Alexie omul lui Dumnezeu,
Nicolae Planas, Iona şi Teofil cel
nebun pentru Hristos de la Kiev,
Ioan de Kronstadt, Andrei,
Simeon, Paisie, Iannis şi Vasile cei
nebuni pentru Hristos, Lavrentie şi
Teodosie din Cernicov, Iov şi
Amfilohie de la Poceaev, Ioan
12
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL Damaschin, Stelian Paflagonul, Efrem şi Isaac Sirul, Nicolae Cabasila, şi cu
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL
Damaschin, Stelian Paflagonul,
Efrem şi Isaac Sirul, Nicolae
Cabasila, şi cu rugăciunile tuturor
sfinţilor preacuvioşilor Părinţi; cu
ale Sfintelor preacuvioaselor
maici: Pelaghia, Teodosia,
Eupraxia, Teodula, Eufrosina,
Maria Egipteanca, Matroana din
Moscova, Xenia din Sankt
Petersburg, Liubov din Riazan,
Dositeea de la Kitaev, Iuliana din
Lazarevo, Nona, Antuza, Emilia,
Monica, Irina din Hrisovalanti,
Parascheva de la Iaşi, Teodora de
la Sihla, Teofana Basarab, Mavra
de la Ceahlău, şi cu ale tuturor
Sfintelor preacuvioaselor maici; cu
rugăciunile Sfintei Preacuvioasei
Maicii noastre Parascheva,
ocrotitoarea acestui sfânt locaş şi
ale Sfinţilor (N) a căror pomenire o
săvârşim; cu ale Sfinţilor, Drepţilor
Părinţi: Iosif Logodnicul, Simeon
Primitorul de Dumnezeu, Iov
Mult-îndurătorul, Iosif Patriarhul,
Moise Văzătorul de Dumnezeu, cu
ale Dumnzeieştilor Părinţi Ioachim
şi Ana şi pentru rugăciunile tuturor
sfinţilor, rugămu-Te,
Multmilostive, Doamne, auzi-ne,
pe noi păcătoşii, care ne rugăm Ţie
şi ne miluieşte.
CANTAREA I
GLASUL AL VIII-LEA
Irmos:
Pe faraon cel ce se purta în car
Strana:
Doamne
miluieşte
(de 12 ori).
Apoi canoanele: al Născătoarei și
al Cuviosului, al cărui acrostih
este:
Tărie dă-mi și cuvânt
buzelor, Cuvinte al lui Dumnezeu
și Dumnezeule, ca să laud pe Isaac
cuviosul, cel ce luminat Te-a slăvit
pe Tine prin viețuire desăvârșită și
cetele monahilor le-a povățuit cu
de Dumnezeu insuflat cuvânt.
Toată dulcea pătimire a
trupului urând-o din tinerețe,
împreună cu fratele tău, fericite
Isaac, răniți fiind de dumnezeiasca
dragoste, ați ridicat pe umeri
crucea Domnului bucurându-vă și
ați ales viața nevoitoare.
Slavă
Împreunându-te cu
dragostea lui Hristos, Dătătorul de
viață, cuvioase, întreg te-ai
întraripat spre viața cerească, și
prin luptele cele de nevoință
pribeag și străin te-ai făcut pentru
cele din lume, întrutot fericite
părinte Isaac.
Și acum
Neispitită de nuntă ai purtat
în pântece pe Dumnezeu, Care
pentru noi, asemenea nouă, din
curatele tale sângiuiri, fără
schimbare, trup S-a făcut,
Preacurată Nascătoare de
Dumnezeu, Marie. Pentru aceea
izbăvește-ne de schimbarea spre
ceea ce e mai rău.
Isaac Sirul să se laude. A lui Gherasim.
13
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL CANTAREA A III-A Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut Curățindu-ți inima
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL
CANTAREA A III-A
Irmos:
Doamne, Cel ce ai făcut
Curățindu-ți inima de
legătura patimilor, arătatu-te-ai
locaș primitor al nepătimirii și vas
de bun folos al viețuirii luminate,
prin înfrânare întinsă, fericite
Isaac, împreună locuitorule cu
îngerii.
Plin fiind de cerești haruri,
ca un următor al îngerilor prin
viețuirea ta, cuvioase, izvorăști
pururea, ca o apă dulce a
nestricăciunii, cuvânt de mântuire
din buzele tale, părinte.
Slavă
Lepădându-te de poverile
trupești, cuvioase, ai ales a locui în
pustie, unindu-te cu Dumnezeu
prin multă liniștire și rugăciune și
postire. Pentru aceea, te-ai făcut
casă a Duhului Celui dumnezeiesc.
Și acum
Prealăudată Fecioară, care ai
născut pe Dumnezeu și ai nimicit
păcatul cel vechi, mintea mea o
înnoiește cu harul tău, Fecioară,
din învechirea patimilor celor ce
mă necăjesc.
cea neînserată a viețuirii
îmbunătățite. Pentru aceasta, cetele
monahilor te cântăm ca pe un
luminător dumnezeiesc, de
Dumnezeu purtătorule Isaac, și cu
dorire ne plecăm asupra cuvintelor
tale purtătoare de lumină.
Slavă
Și
acum
Neîncetat roagă, curată
Maică Fecioară, pe Hristos
Dumnezeul nostru, Cel întrupat din
tine pentru negrăita milă, să dea
nouă iertare greșelilor, Fecioară, și
dezlegare a căderilor cumplite din
viață, căci la tine, Macă a lui
Dumnezeu, cu credință alergăm.
CANTAREA A IV-A
Irmos:
Tu ești tăria mea, Doamne
SEDEALNA
GLASUL AL IV-LEA
Podobie:
Degrab apucă înainte
Ca un de Dumnezeu luminat
sfeșnic al liniștirii, înțelepte,
luminezi marginile lumii cu lumina
Cu curgerile sfințitelor tale
învățături adăpându-se mulțimile
monahilor, înțelepte Isaac, rodesc
luminat curăția înfrânării,
adâncimea minții întru rugăciune și
harul nepătimirii, cântând: Slavă
puterii Tale, Iubitorule de oameni.
Cu toată mintea vorbind și
unindu-te, de Dumnezeu
înțelepțite, cu Dumnezeu cel
singur, văzut în chip mai presus de
înțelegere, te-ai umplut de
luminarea cea mai presus de minte,
cuvioase, și te-ai arătat purtător de
lumină, stâlp al liniștirii și
luminător mult luminos al
monahilor.
14
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL Slavă Slujit-ai lui Dumnezeu întru liniștire, de Dumnezeu purtătorule Isaac,
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL
Slavă
Slujit-ai lui Dumnezeu întru
liniștire, de Dumnezeu purtătorule
Isaac, petrecând în trup ca un fără
de trup, și de multe daruri te-ai
învrednicit de la Hristos, din care o
picătură împărtășește și mie, celui
ce strig: Slavă puterii Tale,
Iubitorule de oameni.
Și acum
Fără sămânță, fără
stricăciune, mai presus de minte,
născând cu trup, de Dumnezeu
Născătoare, pe Dumnezeu Cel mai
presus de înțelegere, ai dezlegat
osânda Evei cu nașterea ta. Pentru
aceea, și pe mine, Fecioară,
izbăvește-mă în ceasul judecății de
osânda cea înfricoșată.
Prin preacurata ta viețuire
fiind povățuit în chip tainic în cele
mai bune, de Dumnezeu
purtătorule Isaac, ai fost numit
dumnezeiesc arhipăstor al Ninivei,
lămurind tuturor cuvântul
Evangheliei și curățind rănile
sufletelor.
Și acum
Omorât fiind prin
înșelăciunea și uneltirea șarpelui,
la tine scap, cea fără prihană, care
ai născut Viața cea veșnică; viază
mintea mea cu sprijineala ta cea
vie și îndreptează-mă la viața cea
fără ocară.
CANTAREA A VI-A
Irmos:
Milostiv fii mie, Mântuitorule
CANTAREA A V-A
Irmos:
Pentru ce m-ai lepădat de la fața Ta
Tinzându-ți mintea către
frumusețea cea fără prihană a lui
Hristos, cuvioase, străin de cele din
lume te-ai arătat prin viețuirea ta,
Isaac, și pe toți îi îndemni să treacă
cu vederea cele stricăcioase și să
dorească cele ce nicidecum nu se
desfac.
Tâlcuitor și chip al viețuirii
îngerești te-ai arătat, de Dumnezeu
purtătorule Isaac; pentru aceasta,
harul Duhului dumnezeiesc păstor
și de Dumnezeu purtător ierarh al
Bisericii lui Hristos te-a arătat.
Slavă
Luminat-ai haina arhieriei,
fericite, prin păzirea neabătută a
dumnezeieștilor porunci, de
Dumnezeu insuflate Isaac. Pentru
aceea, Mântuitorul te-a primit ca
pe unul de-al Său.
Îndreptând viața ta către
marginea doririlor, arhiereu
adevărat și cuvios te-ai arătat
Isaac, tâlcuind tuturor poruncile
legii harului.
Slavă
Cu înțelepciunea
duhovnicească cea din fapte
împodobindu-te, preadumnezeiesc
dascăl al monahilor te-ai arătat, cu
învățătura și cu făptuirea
15
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL îndreptându-ne spre desăvârșire, Isaac. Și acum Pe Dumnezeu Cel mai presus
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL
îndreptându-ne spre desăvârșire,
Isaac.
Și acum
Pe Dumnezeu Cel mai
presus de ființă născându-l cu trup,
Cea fără prihană, ai ridicat ființa
muritorilor din cădere la înălțimea
slavei de demult. Pentru aceasta, te
slăvim.
CONDAC
GLASUL AL VIII-LEA
Podobie:
Apărătoare Doamnă
Prin
viețuirea
ta
cea
întocmai cu îngerii, fericite, te-ai
arătat dumnezeiesc organ al
Mângâietorului, Isaac, și pildă
întru toate monahilor; ci ca cela ce
ești chip de viețuire în
dumnezeiescul har, cere har și
lumină cerească nouă, celor ce
strigăm ție: Bucură-te, părinte, de
Dumnezeu înțelepțite.
Bucură-te, cel mai presus de
cugetele pământești;
Bucură-te, părtașule al
luminii cerști;
Bucură-te, stâlp de
Dumnezeu înscris al sfințiților
sihaștri;
Bucură-te, gura cea de miere
curgătoare a învățăturilor
duhovnicești;
Bucură-te, că te-ai umplut de
înțelepciunea cea de Dumnezeu
dăriută;
Bucură-te, că izbăvești din
patimile răutății;
Bucură-te, preacald slujitor
al lui Hristos;
Bucură-te, dumnezeiesc
dascăl al nostru;
Bucură-te, înțelepte Isaac, de
Dumnezeu purtătorule;
Bucură-te, călăuzitorul
nostru de Dumnezeu grăitor;
Bucură-te, părinte, de
Dumnezeu înțepțite.
ICOS
SINAXAR
În trup fiind, arătatu-te-ai
înger prin nevoință, întrutot fericite
Isaac, de Dumnezeu purtătorule, și
prin glasul tău îngeresc ne-ai pus
înainte cuvinte de mântuire, prin
care povățuiți fiind la viața cea mai
bună, strigăm ție:
În această lună, în ziua a 28-a
facem pomenirea cuviosului și de
Dumnezeu purtătorului părintelui nostru
Isaac Sirul, care a fost episcop al cetății
Ninivei.
Bucură-te, steaua cea din
Siria;
Bucură-te,
sfeșnicul
liniștirii;
Stih: Pe Isaac cuviosul după datorie să-l
cinstim.
Ca unii ce printr-ânsul învățați în chip
tainic, în cele mai bune suntem.
A lui Isaac slavă nemuritoare în a
douăzeci și opta zi o cânt.
16
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL Acest om al lui Dumnezeu era din Siria și a viețuit
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL
Acest om al lui Dumnezeu era
din Siria și a viețuit în al șaselea veac de
la iconomia Întrupării lui Hristos. Rănit
fiind de dragostea cea dumnezeiască în
tânără vârstă și lăsând cele din lume, a
ridicat împreună cu fratele său jugul cel
ușor al Domnului și a îmbrăcat, într-o
oarecare mănăstire, schima monahilor; și
se iscusea întru toată virtutea și
supunerea și înfrânarea. De acolo
îndepărtându-se, s-a sălășluit în loc
pustiu, biruit fiind de dorirea unei
liniștiri adânci; și lepădând prin ea tot ce
e materialnic, s-a ridicat la înălțimea
vederilor (contemplațiilor) și s-a umplut
de strălucirile cele nematerialnice,
arătându-se înger în trup. De aici, prin
poruncă dumnezeiască, s-a suit la
scaunul arhieriei, fiind rânduit episcop și
păstor al Sfintei Biserici din Ninive. Dar
mai apoi se întrista și se necăjea, pe de o
parte, pentru pierderea bunătăților
liniștirii, iar pe de alta, pentru trecerea cu
vederea de către unii a poruncilor
evanghelicești. Și lăsând toate, s-a întors
cu picior vesel la iubita liniștire, în
aceasta petrecând restul vieții și
ajungând la desăvârșirea cu putință
oamenilor, și fiind plin de zile, s-a dus cu
veselie la doritul Hristos, luând
răsplătirile ostenelilor sale.
Acest dumnezeiesc bărbat, prin
harul cel bogat dăruit lui de Dumnezeu,
s-a făcut dascăl al monahilor și tâlcuitor
cu fapta al cuvioasei și fericitei vieți și
petreceri întru Hristos, alcătuind cuvinte
pline de dumnezeiască înțelepciune și
învățături sfinte, care dau îndulcirea
harului și călăuzesc către desăvârșirea
virtuților cetele monahilor.
CANTAREA A VII-A
Irmos:
Pogorârea lui Dumnezeu
Ca un soare cu totul luminat
ai strălucit în ceata monahilor,
părinte, și ca niște raze fulgeri
strălucirea învățăturilor tale tuturor
celor ce strigă cu credință:
Binecuvântat ești Dumnezeul
părinților noștri.
Povățuitor de Dumnezeu
purtător te cunoaște pe tine,
cuvioase, cinstita adunare a
monahilor, și călăuzitor către
viețuirea cea mai bună, și după
datorie cinstește pomenirea ta,
înțelepte părinte Isaac, dreptarul
sihaștrilor.
Slavă
Înălțatu-te-ai prin Duhul la
vederile tainicelor vedenii celor
mai presus de minte și ale tainelor
slavei celei mai bune, și
îndumnezeit fiind prin împărtășire,
ai strigat: Binecuvântat ești
Dumnezeul părinților noștri.
Și acum
Inima mea cea întinată de
patimile îngerului celui nimicitor
curățește-o, Fecioară, cu
revărsările cele bogate ale milei
tale și risipește întunecarea minții
mele ca să văd lumina care
strălucește din tine.
Cu ale lui sfinte rugăciuni,
Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe
noi. Amin.
CANTAREA A VIII-A
Irmos:
De șapte ori cuptorul
17
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL Îngerește ai viețuit, întrutot fericite Isaac, și prin liniștire și omorârea
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL
Îngerește ai viețuit, întrutot
fericite Isaac, și prin liniștire și
omorârea patimilor ai lucrat
începutul vieții ce va să fie, iar
acum cu îngerii strigi întru cele de
sus: Tineri binecuvântați, preoți
lăudați, popoare preaînălțați pe
Hristos în veci.
Folosindu-te de rugăciuni și
mijlociri mult stăruitoare, te-ai unit
cu Dumnezeu prin curăția minții și
te-ai arătat fericit și plin de har
dumnezeiesc încă de când
petreceai în șuvoiul trupesc; și
acum întru cele de sus, dezlegat de
materie, în chip descoperit te
desfătezi de cele mai presus de
cuvânt.
CANTAREA A IX-A
Irmos:
Uimitu-s-a pentru aceasta cerul
Slavă
Îmbrăcând în chip sfințit
veșmântul arhieriei, l-ai arătat mai
luminat, de Dumnezeu purtătorule,
prin cuvioasele tale osteneli și prin
nevoințele virtuților; iar acum,
Isaac, dimpreună cu sfinții ierarhi
și cu cetele cuvioșilor aduci
Domnului jertfă tainică a laudei
nematerilnice.
Și acum
Ca o maică ai alăptat, ținând
întregi însemnele fecioriei, și pe
Domnul pe care L-ai născut Îl porți
ca pe un prunc, Stăpână Fecioară,
Născătoare de Dumnezeu, Marie.
Deci pe Acela roagă-L să dea a
greșelilor iertare celor ce cântă
slava ta cea negrăită.
Marele între cuvioși și
nevoitori, Isaac, odrasla Siriei,
dascălul cel tainic și purtător de
Dumnezeu al viețuirii în Hristos și
preaiscusitul scriitor al celor
tainice și luminător al monahilor să
se laude după vrednicie, ca unul ce
mijlocește la Dumnezeu să se dea
nouă dumnezeiasca milă.
Intrat-ai în luptele cele sfinte
ale cuvioasei nevoințe și din ele te-
ai învățat în chip tainic, cu
dumnezeiască cuviință, toată
înțelepciunea nevoinței, și de ale
vicleanului încâlceli în chip
înțelept ne înveți a fugi, de
Dumnezeu purtătorule, și
îmbunătățit a viețui.
Slavă
Mutatu-te-ai la slava cea
adevărată, ale cărei arătări mai
dinainte le-ai dobândit, și vezi față
către față strălucirea cea mai
presus de minte a lui Hristos,
Isaac, frumusețea cuvioșilor. Nu
înceta a mijloci pentru noi, care cu
dorire te cinstim.
Și acum
Maică fără de bărbat,
Fecioară, care negrăit L-ai născut
pe Dumnezeu cu trup, scapă-mă de
trupeștile dureri și izbăvește de
cumplita nesimțire sufletul meu cel
mult păcătos, și luminează mintea
mea cu lumina pocăinței, ca să te
cânt pe tine, cea mult lăudată.
18
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL LUMINANDA Podobie: Femei ascultați ai de mult preț vas al Duhului,
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL
LUMINANDA
Podobie:
Femei ascultați
ai de mult preț vas al Duhului,
alungând întunecimea cea
sufletească prin al harului cuvânt
ce ție s-a dăruit.
Cu luptele nevoinței
curățindu-ți mintea de legătura
patimilor, umplutu-te-ai de lumina
cea nematerialnică și străclucești
pe toți cu razele cuvintelor tale.
Căci tu, ca unul ce ai făcut voia
Domnului, cuvioase, ne înveți cele
mai bune.
Slavă
(aceeași)
Părinte Isaac insuflate,
lepădându-te de sineți, prin multa
liniștire întraripatu-ți-ai mintea
spre dragostea cea cerească și prin
dumnezeiești vederi și făptuiri ne
povățuiești pe noi către
desăvârșire; pentru aceea, pe tine
te cinstim ca pe un înțelept
învățător și călăuzitor, prăznuind
sfântă pomenirea ta.
Și acum
a Născătoarei
Mai presus de fire ai purtat
în pântece pe Făcătorul zidirii în
materie omenească, Fecioară, și
după naștere rămânând nestricată,
izbăvește-mă de stricăciunea
patimilor cu multa ta bunătate,
Născătoare de Dumnezeu Fecioară,
și mântuiește-mă pe mine robul
tău.
Părinte Isaac de Dumnezeu
înțelepțite, ierarh de Dumnezeu
cuprins și întâi șezător și păstor
Ninivei ai fost pus, cu a lui
Dumnezeu bunăvoire; și a
poruncilor legii harului păzire
tuturor ai arătat, povățuind pe toți
cu pilda ta să cinstească cu
credincioșie mântuitoarele cuvinte
ale Atotțiitorului.
LAUDE
Punem 4 stihuri
GLASUL AL VIII-LEA
Podobie:
O, uimitoare minune
Părinte Isaac fericite, al
vieții celei fericite din tinerețe
iubitor preaîndumnezeit te-ai
arătat, lumea toată cu vederea
trecând; și prin înfrânare, al
trupului cuget omorând, arătatu-te-
Părinte Isaac lăudate, prin
aspră nevoință slăvit-ai pe
Dumnezeu și viața cea în pustie,
prin care întocmai cu îngerii te-ai
arătat; și bine săvârșindu-te, te-ai
suit la odihna cea mai presus de
lume și neurmată. Pentru aceasta,
mijlocește totdeauna pentru noi,
rugămu-te, cei ce prăznuim întrutot
luminată pomenirea ta.
Slavă
GLASUL AL VIII-LEA
19
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL Prin frica de ceea ce e mai bun rânduindu-ți viața, șters-ai
SLUJBA SFANTULUI ISAAC SIRUL
Prin frica de ceea ce e mai
bun rânduindu-ți viața, șters-ai din
suflet chipurile celor stricăcioase,
cuvioase. Căci prin multa liniștire
și prin înfrânare și trezvie, ai
zugrăvit în minte chipul viețuirii
celei nevoitoare, și din a inimii tale
bogăție tuturor dai învățături de
mântuire. Și acum, părintele nostru
Isaac, stând înaintea Luminii celei
în trei Sori, izbăvește-ne de negura
patimilor noastre.
Stăpână primește rugăciunile
robilor tăi și ne izbăvește pe noi
din toată nevoia și necazul.
DOXOLOGIA MARE
La Liturghie:
Psalmii, Fericirile și din canonul
cuviosului cantarea a III-a și a VI-a
Apostolul și Evanghelia Sfântului
Sava.
Chinonic: Întru pomenire veșnică
va fi dreptul. Aliluia.
Și acum
20