Sunteți pe pagina 1din 36

slujba sfântului

ierarh ioan
maximovici,
arhiepiscop de shanghai
ªi san francisco, mare
făcător de minuni al
secolului xx
slujba sfântului ierarh slujirea Sfintei Liturghii și
ioan maximovici, împărtășirea cu Preasfintele
Taine, a pornit cu râvnă la
arhiepiscop de shanghai ªi san
ostenelile sale, grăbindu-se să
francisco, mare făcător de
ajungă în casele celor aflați în
minuni al secolului xx
suferință și la cei bolnavi din
(2 iulie)
spitale. Drept aceea, arătată
(tradusă din limba engleză) fiind sfințenia și milostivirea sa,
a fost învrednicit de sus de
LA VECERNIA MARE darurile tămăduirii și înainte
vederii; iar acum, în cer, se
După obișnuitul psalm 103 se cântă: roagă cu îndrăzneală pentru
Fericit bărbatul…, starea întâi.
mântuirea sufletelor noastre. (de
La Doamne strigat-am… se pun 8
două ori)
stihiri: 4 stihiri pe:
Glasul al 6-lea: Cântare să-i aducem lui Ioan,
sfântului ierarh al lui Hristos,
ântare să-i aducem lui tămăduitorul plin de dragoste
Ioan, Sfântului Ierarh al al copiilor și pruncilor,
lui Hristos, mijlocitorul înțeleptului și grabnicului povă-
dăruit nouă de la țuitor al bărbaților, povățuito-
Dumnezeu, care nevoin- rul mamelor, spre înțelepțirea
du-se întru rugăciune fiilor lor, binecuvântare lăsând
neîncetată, și întărit fiind prin celor botezați și căsătoriți, cel
mai înflăcărat apărător al celor
4 LUNA IULIE

aflați în pragul vieții celei ce va le lași drept pildă, Sfinte


să fie, iubitorului de dumne- Părinte Ioane. (de două ori)
zeiești slujbe, pline de măreții și Cu ce buze vom cânta
slavă, păstor și arhipăstor al privegherile tale neadormite și
turmei cuvântătoare lăsate lui cum vom aduce cântare
de Dumnezeu; și să-i strigăm: o, sfintelor tale nevoințe! Căci în
fericite făcătorule de minuni, mijlocul lumii celei care zace
sfinte Ioane, roagă-te pentru întru cel rău te-ai ostenit,
noi, cei ce cu dragoste cinstim asemănându-te pustnicilor de
sfântă pomenirea ta! odinioară. Drept aceea, bine-
Veniți voi toți, cei de la răsărit cuvântatule și de Dumnezeu
și de la apus, de la miazăzi și de înțelepțite Sfinte Ioane, ne
la miazănoapte, să prăznuim călăuzești pe calea mântuirii, pe
pomenirea sfântului ierarh și noi cei care-ți cinstim sfântă
făcătorului de minuni. Bucura- pomenirea ta. (de două ori)
ți-vă și voi, ceruri, primind în
sânurile voastre pe îngerul cel Slavă…,
pământesc, iubitorul de Glasul al 4-lea:
rugăciune și doctorul fără de Adunați fiind cu toții
arginți, de Dumnezeu insuflat, dimpreună, cântare să-i
tămăduitorul, proorocul și aducem omului lui Dumnezeu,
trâmbița cea plină de har, sfinte preaalesului arhipăstor, lumi-
Ioane, ajutătorul nostru cel nătorul fiilor pravoslavnicii
milostiv, mare mijlocitor pentru Rusii, risipiți în toată lumea,
noi la judecata ce va să fie. învățătorul neamurilor, peleri-
Apoi 4 stihiri, pe: nului în această lume călătoare,
Glasul al 3-lea: moștenitorului împărăției
Viețuind în sfințenie și cerurilor, sfântului Ioan,
credincioșie și binepăstorind iubitului ierarh; și să-i strigăm:
turma lui Hristos cea fii pururi mijlocitor către
încredințată ție, ai supus părții Domnul pentru mântuirea
celei mai bune cugetul trupului sufletelor noastre.
și te-ai împotrivit uneltirilor Și acum..., a Născătoarei de
vrăjmașului cu neîncetate Dumnezeu a Învieri Dogmatica
privegheri, osteneli mai presus Proorocul David, carele
de fire și fierbinte dragoste pentru tine este a lui
către Domnul, pe care acum ni
ZIUA DOUĂ 5

Dumnezeu, părinte, cu cântare legea și mila pe limbă le poartă.


pentru tine mai-nainte a glăsuit, Deci, ascultați-mă pe mine, o, fiilor,
către Cel ce a făcut ție măriri : că lucruri de cinste vă voi spune; și
fericit este omul care va păzi căile
Stătut-a împărăteasa aproape mele. Că ieșirile mele sunt ieșiri de
dea-dreapta Ta. Că pe tine viață și se gătește vrerea de la
Maică pricinuitoare a vieții te-a Domnul. Pentru aceasta, vă rog pe
arătat Dumnezeu, Cel ce fără voi și pun glasul meu înaintea fiilor
de tată din tine a Se face om oamenilor. Că eu, înțelepciunea, am
bine a voit, ca iarăși să zidească tocmit sfatul și știința, iar gândul eu
chipul Său cel stricat de patimi; l-am chemat. Al meu este sfatul și
întărirea, a mea este priceperea și a
și oaia cea rătăcită pierdută mea este tăria. Eu îi iubesc pe cei ce
prin munți aflându-o, pe umeri mă iubesc pe mine; iar cei ce mă
ridicându-o, la Tatăl să o caută vor afla har. Înțelegeți, dar,
aducă, și după voia Sa cu cei fără de răutate chibzuiala și cei
puterile cerești să o neînvățați puneți la inimă. Ascultați-
împreuneze, și să mântuiască, mă pe mine că iarăși lucruri mărețe
Născătoare de Dumnezeu, vă voi spune. Și voi scoate din buzele
mele cele drepte, că adevăr va învăța
lumea, Hristos, Cela ce are gâtlejul meu, iar buzele mincinoase
mare și bogată milă. sunt urâte înaintea mea. Cu
dreptate sunt toate graiurile gurii
VOHOD mele, nimic nu este într-însele
Lumină lină. strâmb, nici încâlcit. Toate sunt
Prochimenul zilei drepte pentru cei ce află cunoștința.
Că vă învăț pe voi adevărul, ca
PAREMIILE: nădejdea voastră să fie în Domnul și
De la Pilde, citire: să vă umpleți de Duh.
(10: 8; 3: 13-16)
Pomenirea dreptului cu laude și Din Înțelepciunea lui Solomon,
binecuvântarea Domnului peste citire:
capul lui. Fericit este omul care a (4: 7-15)
aflat înțelepciunea și muritorul care
a cunoscut priceperea. Că mai bună Dreptul de va ajunge să se
este îndeletnicirea cu acestea decât sfârșească întru odihnă va fi. Că
vistieriile de aur și de argint. Și mai bătrânețile sunt cinstite, nu cele de
scumpă este decât pietrele cele de mulți ani, nici cele ce se măsoară cu
mult preț; și tot ce este de preț nu numărul anilor, ci cărunțelile sunt
este vrednic de ea. Pentru că înțelepciunea oamenilor, iar vârsta
lungimea de zile și anii vieții sunt în bătrâneților, viața nespurcată.
dreapta ei, iar în stânga ei bogăție și Plăcut lui Dumnezeu făcându-se, l-a
slavă. Că din gura ei iese dreptatea, iubit și fiindcă viețuia între păcătoși,
6 LUNA IULIE

a fost mutat. Răpitu-s-a, ca să nu singură le umblă împrejur


schimbe răutatea mintea lui, sau căutându-i, și în cărări se arată lor
viclenia să înșele sufletul lui. Că cu bunăvoință. Pe înțelepciune
râvna răutății întunecă cele bune și niciodată nu o va birui răutatea;
neînfrânarea poftei schimbă gândul pentru aceasta am îndrăgit
cel fără de răutate. Desăvârșindu-se frumusețea ei și am iubit-o și am
în scurt timp, dreptul a plinit ani căutat-o din tinerețile mele, și am
îndelungați; că plăcut era Domnului încercat să mi-o aduc mie mireasă.
sufletul lui. Pentru aceasta Că Stăpânul tuturor o a iubit pe ea.
Dumnezeu S-a grăbit a-l scoate din Că ea este îndrumătoarea tainică a
mijlocul răutății. Iar popoarele au științei lui Dumnezeu și alegătoare a
văzut și nu au cunoscut, nici nu au lucrurilor Lui. Ostenelile ei sunt
pus în gând una ca aceasta. Că har faptele bune; ea învață cumpătarea
și milă este întru cuvioșii Lui și și cumințenia, dreptatea și bărbăția,
cercetare întru aleșii Lui. decât care nimic nu este mai de
trebuință în viața oamenilor. Și de
dorește cineva multă cunoștință, ea
De la Pilde citire:
știe cele trecute și pe cele viitoare le
(culegere de versete alese)
închipuie; ea pătrunde întorsăturile
cuvintelor și dezlegările tainelor,
Din gura dreptului picură cunoaște de mai înainte semnele și
înțelepciune, iar limba celui nedrept minunile și întâmplările vremurilor
va pieri. Din buzele oamenilor și ale anilor. Și tuturor este sfetnic
drepți picură daruri. Gura celor bun; că nemurire este într-însa și
înțelepți grăiește înțelepciune. Iar mărire în împărtășirea cu cuvintele
dreptatea îi izbăvește pe ei din ei. Pentru aceasta m-am rugat
moarte. Săvârșindu-se bărbatul Domnului și m-am umilit înaintea
drept, nu-i piere nădejdea; că fiul Lui, și am zis din toată inima mea:
drept se naște spre viață și întru Dumnezeule al părinților și Doamne
bunătățile lui va culege roada al milei, Cel ce toate le-ai făcut cu
dreptății. Lumina drepților este Cuvântul Tău, și cu înțelepciunea
pururi, și de la Domnul vor afla Har Ta ai orânduit pe om ca să
și mărire. Limba înțelepților picură stăpânească peste toate făpturile
cele bune și în inima lor odihnește cele făcute de Tine și să cârmuiască
înțelepciunea. Domnul iubește lumea cu cuviință și dreptate, dă-mi
inimile cuvioase și sunt primiți de El înțelepciunea care stă alături de
toți cei fără prihană în cale. scaunul Tău și nu mă despărți pe
Înțelepciunea Domnului luminează mine de robii Tăi; că robul Tău sunt
fața celui priceput; că întâmpină pe eu și fiul roabei Tale. Trimite-o pe
cei ce o doresc, mai înainte de a o fi dânsa din locașul Tău cel sfânt, și de
cunoscut pe dânsa. Cel ce mânecă la la scaunul slavei Tale; ca fiind cu
dânsa nu va obosi și degrabă fără de mine să mă învețe ce este plăcut
grijă va fi. Că celor vrednici de ea înaintea Ta; și să mă călăuzească în
ZIUA DOUĂ 7
cunoaștere și să mă păzească întru
slava sa. Că gândurile celor muritori
Părinte Sfinte Ioane, mare
toate sunt șovăielnice și cugetele lor făcătorule de minuni, laudă îți
sunt pline de greșeli. aducem, apostolul cel plin de
dar al vremurilor de har lipsite,
La Litie întru tot înțeleptule următor al
Se pune stihirile sfântului: nebunilor pentru Hristos și
Glasul al 6-lea: luminătorul cel cu minte
Pe când încă erai copil, ai fost prealuminată al pustnicilor.
mișcat de cuvântul lui Hristos,
prin care Domnul i-a chemat la Slavă…, același glas:
sine pe cei dintâi apostoli, Neîncetat Îl lauzi și Îl
spunându-le: veniți de-mi mărturisești pe Dumnezeu,
urmați Mie, și eu vă voi face Stăpânul cel minunat întru
pescari de oameni. Și primind sfinții Săi, Cel ce S-a arătat
în inimă aceste dumnezeiești întreit în persoane și S-a
cuvinte, sfinte Ioane, cel cu descoperit pe Sine într-unul
gând smerit, nicidecum n-ai singur, Cel ce a înălțat biserica
cugetat că ești ales a fi trâmbiță pentru Sine și sufletul tău și te-a
a lui Dumnezeu și mucenic al luminat cu veșnica Sa lumină și
vremurilor de pe urmă. Dar, prin tine revarsă în sufletele
Domnul cunoscându-te din noastre luminare și mare milă.
pântecele maicii tale, te-a slăvit.
Fie ca proslăvirea ta în ceruri Și acum…, același glas:
să fie pentru noi chemare la Bucură-te, preacurată fecioa-
adevărata pocăință spre ră! Bucură-te mireasă a lui
mântuirea sufletelor noastre. Dumnezeu! Bucură-te, scăparea
Glasul 1: credincioșilor! Bucură-te,
neîncetată cântare a sfinților
Având fierbinte dragoste, tu ierarhi! Bucură-te, ceea ce i-ai
te-ai asemănat cetelor celor binecuvântat pe cei care te-au
netrupești care neîncetat Îl iubit, pe fericitul Ioan, care ți-a
laudă pe Dumnezeu, o, pururi înălțat biserică! Și primind
veghetorule și cinstitorule, rugăciunile lui, mântuiește pe
sfinte Ioane; drept aceea, acum cei ce cu evlavie îți aduc
pururi te veselești dimpreună cântare.
cu cetele cele cerești.
8 LUNA IULIE

LA STIHOAVNĂ al Duhului Sfânt. Drept aceea,


Glasul 1: toate marginile pământului te
Podobia: Ceea ce ești bucuria slăvesc de la răsărit până la
cetelor… apus; și cu grăbire alergând la
Cu privegheri și rugăciuni moaștele tale, credincioșii iau
neîncetate ai stat împotriva vindecare și ajutor întru
uneltirilor vrăjmașului, sfinte necazuri; căci intrând întru
Ioane, mult răbdătorule ierarh, bucuria Domnului tău, pururi
care din tinerețile tale ai râvnit ești cu noi.
a sluji lui Dumnezeu; și Slavă…, același glas:
nevoindu-te neîncetat pentru Arătatu-te-ai, Sfinte Ioane,
împărăția cerurilor, te-ai adevărat cuvios, pilduitor
milostivit de cei de pe pământ, credincioșilor prin cuvânt, viață
dăruindu-le mângâiere. și duh, credință și curăție; drept
care, cuvântul învățăturilor tale
Glasul al 6-lea: s-a auzit până la marginile
Stih: În tot pământul a ieșit vestirea pământului, iar acum ți-ai aflat
lor și marginile lumii cuvintele lor. în cer răsplata nevoințelor tale.
(Psalm 18, 4).
Dar nu te-ai despărțit de cei de
Împotrivindu-te cu tărie pe pământ, ci ne-ai lăsat sfintele
poftelor celor stricăcioase ale tale moaște ca pe un izvor
trupului, ai urmat Domnului pururi dătător de har
tău și luând toiagul păstoriei ca mângâietor, iar acum te rogi
pe o cruce grea, ți-ai păstorit împreună cu noi, cei ce ne-am
turma, mergând înaintea ei și bucurat de darurile tale, să
chemând pe fiecare pe numele aducem și noi bună roadă
său. Iar noi, binecunoscându-ți duhovnicească.
glasul, ne nevoim a-ți urma,
căci mergând întru bucuria Și acum…, același glas:
Domnului tău, pururi ești cu Făcătorul și Izbăvitorul meu,
noi. Hristos Domnul din pântecele
Stih: Cerurile spun slava lui
Dumnezeu și facerea mâinilor Lui otău ieșind, Preacurată, întru
vestește tăria. (Psalm 18, 1). mine îmbrăcându-Se, din
blestemul cel dintâi pe Adam l-
O, fericite sfinte Ioane, te-ai a slobozit. Pentru aceasta, ție,
arătat a fi învățător al lumii,
Preacurată, ca Maicii lui
dascăl al cucerniciei și vas ales
Dumnezeu și Fecioarei cu
ZIUA DOUĂ 9

adevărat, strigăm fără încetare, Dumnezeu, iar pentru postul,


ca îngerul: Bucură-te! Bucură- privegherea și rugăciunile tale,
te, Stăpână, apărătoarea și cu drepții te numeri, răbdând
acoperământul și mântuirea cu smerenie batjocurile și
sufletelor noastre! ocările. Drept aceea, Hristos te-
a preaslăvit cu darul faceri de
Acum slobozește...”, „Sfinte Dumnezeule” minuni, pe care-l reverși cu
și celelalte.
La binecuvântarea pâinilor, se cântă
îndestulare celor ce se roagă ție
troparul Sfântului (de două ori) și al cu credință. Mântuiește-ne cu
Născătoarei (o dată). rugăciunile și mijlocirile tale,
preaminunate Sfinte Ioane,
ierarhe al lui Hristos.
Tropar,
Glasul al 5-lea
Iată, grija pentru turma
dăruită ție, în călătoria ei
pământească a arătat în Duhul
jertfele pe care tu aveai să le
aduci pentru lumea întreagă.
Așa credem și noi cu
statornicie, după ce am ajuns La Utrenie
să-ți cunoaștem dragostea, La Dumnezeu este Domnul…, se
sfinte ierarhe și făcătorule de cântă troparul Ierarhului (de două
ori), Slavă..., Și acum..., troparul
minuni Ioane. Întru totul sfințit Născătoarei de Dumnezeu-Învierii.
prin slujirea Preacuratelor
Taine și pururi întărit în acest După prima catismă,
chip, cu grăbire ai alergat la cei Sedealna întâi,
aflați în suferință, preafericite Glasul al 6-lea:
tămăduitorule. Grăbește-te și
acum să vii în ajutorul nostru,
al celor ce cu toată inima te , credinciosule slujitor
slăvim. al lui Dumnezeu
alt tropar Cuvântul și vas ales al
Glasul 1 Sfântului Duh, ți-ai
Talantul arhieriei l-ai înmulțit, pus temelia casei
asemenea apostolilor făcându-te sufletului tău pe stânca
în propovăduirea cuvântului lui poruncilor lui Hristos, iar când
10 LUNA IULIE

vânturile ispitelor băteau aceea, ne minunăm de


sălbatic, cămara sufletului tău preamărirea dată ție în cer și cu
nu s-a clătinat. Drept aceea, ți s- frângere de inimă prăznuim
a dat de sus putere să alungi sfântă pomenirea ta. (de două ori)
sălbăticia vânturilor și a
cutremurelor, deci fii nouă scut Slavă…, Și acum..., a
de apărare în fața valurilor Născătoarei de Dumnezeu:
mării sărate a acestei vieți și Dumnezeiasca Înțelepciune a
cârmuiește-ne corabia vieții la Tatălui, Cuvântul Cel mai
limanul cel liniștit. (de două ori) înainte de toți vecii și
nedespărțit de dumnezeiasca
Slavă…, Și acum..., a slavă, din tine, Maica lui
Născătoarei de Dumnezeu: Dumnezeu, S-a îmbrăcat întru
Cuvântul omenesc nu poate sărăcia noastră și fără de
îndeajuns să cânte faptele tale și stricăciune a luat chip de rob,
să-ți slăvească minunile din ca să ne ridice la slava cea
neam în neam, Stăpână. Drept dintâi și la fericirea raiului pe
aceea, cu sărăcia cuvintelor noi cei căzuți de acolo.
noastre și cu mare nădejde
strigăm către tine dimpreună Polieleu Robii Domnului...
cu arhanghelul: Bucură-te, ceea
ce ești plină de har! Mărimurile
Glas 1
După a doua catismă, sedealna a
doua, Stih 1: Auziți acestea toate
Glasul al 5-lea: popoarele. Ascultați toți cei ce locuiți
în lume (Psalm 48,1).
Cu credință și cu dragoste
cinstim sfântă pomenirea ta,
Mărimu-te pe tine, Sfinte
omule ceresc și îngerule
Ierarhe Ioane, și cinstim sfântă
pământesc, căci tu ai fost cu
pomenirea ta, că tu te rogi
adevărat locuitor al pustiei în
neîncetat pentru noi lui Hristos,
mijlocul tulburărilor lumii.
Dumnezeul nostru.
Omorându-ți toate patimile, ai
pășit pe trepte duhovnicești cu Stih 2: Gura mea va grăi înțelepciune
anevoie de urcat și ai fost o și cugetul inimii mele pricepere
(Psalm 48, 3).
preafericită minune în mijlocul
întunecimii acestui veac. Drept
ZIUA DOUĂ 11

Stih 3: Doamne, iubit-am bună- Ioane, călăuzește-ne și pe noi cei


cuviința casei Tale și locul sălășluirii care ne-am adunat în ceasul al
slavei Tale (Psalm 25, 8). unsprezecelea, ca întru slavă să
Stih 4: Gura dreptului grăiește ne ridicăm până la locul celor
înțelepciune și limba lui rostește întâi născuți ai Bisericii. (de două
dreptate (Psalm 36, 30). ori)
Stih 5: Întru pomenire veșnică va fi Slavă…, Și acum..., a
dreptul, de vorbire de rău nu se va Născătoarei de Dumnezeu:
teme (Psalm 111, 6). Adunându-ne astăzi, să
Stih 6: Fericiți sunt cei ce locuiesc în prăznuim cu evlavie pe
casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda minunatul ierarh Ioan, cel care
(Psalm 83, 5). ți-a înălțat o biserică, o,
Stăpână, în care tu ești veselia
Slavă..., glasul 1:
oricărei întristări, sprijinul și
Slavă Ție, Treime Sfântă: Părinte,
Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând:
tămăduirea neputincioșilor. Iar
Slavă Ție, Dumnezeule. noi cădem înaintea ta, avându-l
pe Sfântul Ioan ca încredințare.
Și acum..., același glas: Ajută-ne pe noi cei ce suferim
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, copleșiți de neputințele noastre
Marie, Domnul este cu tine, zicând: și suntem împovărați cu
Și prin tine cu noi. nenumărate fărădelegi, ca prin
rugăciunile tale să aflăm
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, grabnică milă la Fiul Tău și
Dumnezeule (de trei ori)! Dumnezeul nostru.
Sedelnele după polieleu; Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea:
Glasul al 4-lea
Cel ce cu dragoste nemăsurată PROCHIMENUL,
Glasul al 4-lea:
ai urmat vieții sfinților din
vechime uitați în Răsărit și Scumpă este înaintea Dom-
neluați în seamă în Apus, și scut nului, moartea cuvioșilor Lui.
având rugăciunile și bine- (Psalm 115, 6).
cuvântarea lor, te-ai învrednicit Stih: Ce voi răsplăti Domnului
pentru toate câte mi-a dat mie?
a locui dimpreună cu dânșii
(Psalm 115, 3).
după mutarea ta de aici. La
Toată suflarea.
ajutorul tău cel grabnic Evanghelia de la Ioan (10: 1-9)
alergăm acum, Sfinte Părinte (caută la 21 mai ).
12 LUNA IULIE

Psalmul 50 Canoanele
Slavă... Canonul Paraclisului pe 6, inclusiv
Pentru rugăciunile sfântului irmosul și al sfântului ierarh pe 8:
ierarh Ioan, Milostive, curățește
mulțimea păcatelor noastre. Cântarea 1
Si acum...
Glasul al 4-lea
Pentru rugăciunile Născătoarei Irmosul: Cel ce a trecut
de Dumnezeu, Milostive, curățește adâncul Mării Roșii…
mulțimea păcatelor noastre.
Bine este a lăuda pe aleșii lui
Dumnezeu în a căror ceată
strălucește acum Sfântul Ioan,
Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule,
mângâind și tămăduind cu
după mare mila Ta și după mulțimea
îndurărilor Tale curățește
mare bucurie pe fiii Bisericii
fărădelegile noastre. care se roagă lui cu credință și
învățându-ne prin pilda vieții
sale cea plină de nevoințe să fim
Și idiomela, glasul al 6-lea: râvnitori întru ajutorarea celor
aflați în suferință.
Adunările ortodocșilor,
veseliți-vă astăzi și uniți-vă într- O, dorirea inimii tale de
un singur glas strălucita Dumnezeu iubitoare încă din
cântare pentru a mări pe noul pruncie ai dorit a fi atlet al
luminător ale cărui raze sunt pe Adevărului, căci astfel ai fost
potriva ierarhilor din vechime cucerit de pildele minunaților
și care la plinirea vremii a sfinți, care nu și-au cruțat
strălucit peste lume și a luminat viețile pentru dreptatea
toate marginile pământului: dumnezeiască.
întru tot minunatul Ioan,
următor plin de sârguință al Slavă...
sfinților Ierarhi, asemenea O vreme ai cumpănit calea pe
mărturisitorilor în putere, care să o urmezi, ostășia sau
cununa și podoaba doctorilor slujirea lumii, dar ai simțit în
fără de arginți, cel care se roagă sufletul tău chemare mai
pururi pentru sufletele noastre. puternică să-ți închini cu totul
viața slujirii Sfintei Biserici a
lui Hristos.
ZIUA DOUĂ 13

Și acum...A Născătoarei: izbăvești de păcatul cel de


Întru tine ne lăudăm moarte și de patimile cele de
Născătoare de Dumnezeu și pe multe feluri.
tine te avem mijlocitoare Sedealna, glasul al 4-lea:
neînfruntată. Tindeți mâna ta
nebiruită și zdrobește pe Rugăciunile tale, Sfinte Ioane
vrăjmașii noștri, trimițând s-au arătat ca un stâlp de foc
robilor tăi ajutor de la Fiul tău care urcă până la cer, călăuzind
și Dumnezeul nostru. pe Israelul cel nou în
Catavasia Bunei Vestiri. întunericul acestui veac. Drept
aceea, nouă celor ce te cinstim
Cântarea a 3-a dăruiește-ne răbdarea ta cea
Irmosul: De Tine se bucură Biserica nemăsurată și ne învrednicește
Ta, Hristoase… să ne arătăm recunoscători
Sfântă pomenirea Ta o către Domnul, ca să nu ne
prăznuim cu bucurie, o, osândim laolaltă cu cei
arhipăstorul și călăuzitorul nemulțumitori și cu iubitorii de
nostru, și cinstim cinstitele și desfătări ai acestui veac, ci să
nestricăcioasele tale moaște, ne învrednicim de bucuria cea
cerând mijlocirile tale. veșnică a veacului ce va sa fie.
Ai luat asupra ta chipul Slavă…, Și acum…, , a
Născătoarei de Dumnezeu :
îngeresc „îmbrăcat cu toate
armele lui Dumnezeu” te-ai O, Maică lui Dumnezeu, tu ne
într-armat asupra duhurilor ești zid și scăpare noua celor ce
răutății de sub cer, biruindu-le suntem împresurați de
cu numele Domnului. năvălirile vrăjmașului, pentru
Slavă... că având apărarea ta dobândim
iertare de păcate și îndrăzneală
N-ai dat somn ochilor tăi și către Domnul.
genelor tale dormitare, Cântarea a 4-a
urmându-le părinților de Irmosul: Înălțat pe cruce
demult, nebiruitule ascet al lui văzându-Te pe Tine…
Hristos.
Călăuză fiind fiilor Bisericii
Și acum...A Născătoarei:
rusești răspândiți în toate
Grădină a vieții te-ai arătat cu colțurile pământului și râvnitor
adevărat, Maica lui Dumnezeu, al vieții monahicești, ai fost
drept aceea ne rugăm ție să ne Sfinte Ioane ca o minune pentru
14 LUNA IULIE

vremurile de acum, ca cel ce ai Ioane, căci ți-ai pus viața


rămas neclintit în nevoințe mai pentru turma ta, iar acum stai
presus de fire. cu îndrăzneală înaintea
„Dacă voiți a vedea un om al Păstorului Celui Mare.
lui Dumnezeu, alergați către Darul ți s-a dăruit încă din
orașul Bitol, și acolo îl veți vremea slujirii tale preoțești și
vedea pe părintele Ioan!” Așa l-ai înmulțit în zilele arhieriei
grăia un ales slujitor al Bisericii tale, iar acum îl ai pe el
sârbești, uimit de viața și desăvârșit în viața cea veșnică.
lucrările Cuviosului Ioan. Slavă...
Slavă... Te-ai nevoit dimpreună cu
Tinerii din Serbia, studenți la Sfântul Cuvios Naum în
seminar vorbeau despre tine cu lucrarea tămăduirilor, cerce-
mare înduioșare, spunând tând casele celor aflați în
despre lepădarea de sine ce o suferințe având cu tine sfânta
aveai și de dragostea ta pentru sa icoană.
ei, amintindu-și cum îi Și acum...A Născătoarei:
binecuvântai pe ei cu semnul Preacurată Fecioară, Maica a
crucii ca și cum ai fi umblat lui Dumnezeu, bună ajutătoare
printre ei, păzindu-le drumul. a toată lumea tămăduitoare
Și acum...A Născătoarei: sufletelor și trupurilor noastre,
O, Preacurată Fecioară a pleacă-ți urechea ta spre
Domnului, care te milostivești rugăciunea celor ce te cheamă
chiar și de cei mai păcătoși robi pe tine.
ai tăi, ca un izvor nesecat de tot Cântarea a 6-a
felul de bunătăți, ridica-ne pe Irmosul: Pogorârea Ta cea de trei
noi cei căzuți în cumplite zile închipuind-o…
păcate, ceea ce ești ajutătoarea Veniți cu laude să-i cântăm
și bucuria tuturor credin- celui ce a înălțat biserică
cioșilor. preafrumoasă Născătoarei de
Dumnezeu și care a fost el
Cântarea a 5-a însuși bucurie tuturor celor
Irmosul: Venit-ai în lume ca o necăjiți și locaș al Duhului
lumină … Sfânt.
Următor adevărat al lui Grabnic ai alergat spre casele
Hristos ai fost Sfinte Ierarhe celor aflați în suferințe si spre
ZIUA DOUĂ 15

cei ce zăceau de boală în spitale, cinstitelor tale moaște, sfinte


de care Domnul te înștiința ca părinte Ioane, roagă-te ca să fie
să-i împărtășești cu Preacurate- păzite în pace sufletele noastre.
le Sale Taine.
Slavă... SINAXAR
Izvor de vindecări te-ai arătat Sinaxarul din Minei, apoi acesta:
a fi copiilor bolnavi, Sfinte În aceeași lună, în ziua a 2-a se
face pomenirea Sfântului Ierarh
Ioane, schimbând întru bucurie Ioan Maximovici, Arhiepiscop de
întristarea părinților lor, și te-ai Shanghai și San Francisco, mare
arătat a fi prea dorit ajutător făcător de minuni al secolului XX.
celor de toate vârstele.
Și acum...A Născătoarei: Sfântul Ioan Maximovici (1896 -
1966) este considerat de către
Lipsitu-ne-am de casa
creștinii ortodocși de pretutindeni, ca
părintească, Stăpână, când fiind unul dintre cei mai mari sfinți ai
mânia lui Dumnezeu s-a abătut secolului XX. Manifestând diferite
asupra noastră, caci ne făcusem forme de sfințenie, el a fost în același
iubitori ai lucrurilor deșarte și timp un mare teolog inspirat de
mincinoase, dar când sufletele Dumnezeu și „nebun întru Hristos”,
noastre nu au mai putut răbda un zelos ierarh misionar și un
apărător al săracilor, un ascet
apăsarea necazurilor, ne-am desăvârșit și un părinte iubitor pentru
adus aminte de Domnul, căci tu orfani. Asemeni lui Moise, el și-a scos
ești mijlocitoarea rugăciunilor turma din robie, conducând-o din
laudelor noastre către Dânsul. China în lumea liberă. Urmaș al
primilor apostoli, el a dobândit de la
Dumnezeu puterea de a tămădui
CONDAC, glasul al 4-lea:
sufletele și trupurile suferinde.
Urmând lui Hristos, Păstorul Străbătând valul timpului și spațiului,
cel Mare, te-ai arătat ca un ales el cunoștea și răspundea gândurilor
ierarh al lui Hristos, căci ți-ai oamenilor, înainte ca aceștia să și le
exprime. Fericitul Ioan răspândea o
izbăvit turma de lupii cei
putere ce-i atrăgea pe oameni mai
răpitori, adăpostindu-o la un mult chiar decât nenumăratele sale
loc liniștit, iar prin purtarea de minuni. Aceasta era puterea iubirii
grijă față de păstoriții tăi le-ai lui Hristos – marea taină inaccesibilă
tămăduit neputințele sufletelor înțelegerii lumești.
și trupurilor lor. Roagă-te acum Acum în Ceruri, el continuă să se
lui Hristos Dumnezeu pentru roage și să-i viziteze pe cei ce-l
cheamă în ajutor, după cum
noi cei ce ne închinăm înaintea
16 LUNA IULIE

mărturisesc minunile și tămăduirile Moșia familiei Maximovici se afla


înregistrate peste tot în lume. La 2 în vecinătatea mănăstirii Sviatogorsk.
iulie, 1994, în America a avut loc Tânărul Mihail, „monah din
proslăvirea arhiepiscopului Ioan de copilărie”, își petrecea toată vara la
San-Francisco, ierarh al Bisericii mănăstire.
Ortodoxe Ruse din diaspora. La vârsta de 11 ani a fost trimis la
Patria arhiepiscopului Ioan a fost școala militară din Poltava. În acești
înfloritoarea regiune Harkov, din ani l-a întâlnit pe episcopul Teofan al
sudul Rusiei. Aici, pe moșia Poltavei, vestitul ascet, care a rămas
Adamovka, în ilustra familie de nobili pentru el un model de sfințenie până
Maximovici, în data de 4 iunie 1896, la sfârșitul vieții.
părinților Boris și Glafira li s-a În 1914, Mihail a absolvit școala
născut un fiu. La sfântul botez a de cadeți și, urmând vocației sale
primit numele de Mihail – în cinstea intime, a hotărât să intre la Academia
sfântului arhanghel al Domnului. Duhovnicească de la Kiev. Pǎrinții
Neamul Maximovici era renumit din însă au insistat să se înscrie la
vechime prin evlavia și patriotismul facultatea de drept și, din ascultare, el
său. a renunțat la dorința sa. Anii de
Cel mai strălucit reprezentant al maturitate și terminarea studiilor au
acestei familii de viță veche era coincis cu începutul groaznicei
sfântul ierarh Ioan, mitropolitul revoluții, al cărei scop a fost sa
Tobolskului, cunoscut scriitor și poet conducă lumea către anticreștinism.
duhovnicesc, luminător al Siberiei, În 1921, în timpul războiului civil,
care a trimis prima misiune ortodoxă emigrează la Belgrad împreună cu
în China și a săvârșit numeroase întreaga familie. În 1925 a absolvit
minuni. El a fost canonizat în 1916, facultatea de teologie. În 1926 a fost
iar sfintele sale moaște se păstrează tuns în monahism și hirotonit ca
până în zilele noastre la Tobolsk. Cu ierodiacon în mănăstirea Milkovo,
toate că sfântul ierarh Ioan a murit la luând numele de Ioan. La sfârșitul
începutul secolului al XVlIl-lea, aceluiași an, părintele Ioan a fost
duhul acestuia a purces asupra hirotonit ca ieromonah. Între anii
urmașului său îndepărtat, care mai 1929-1934 a fost profesor și diriginte
târziu i-a purtat numele. la seminarul teologic „Sfântul Ioan
Mihail era un copil bolnăvicios, Botezătorul” din Bitol. În anul 1934
firav și blând. Nu-i plăceau jocurile s-a luat hotărârea de a-l înainta la
zgomotoase și deseori era adâncit în rangul de episcop. În ceea ce-l
gândurile sale. Iubea animalele, mai privește pe însăși părintele Ioan,
ales câinii. În copilărie se deosebea nimic nu putea fi mai străin
printr-o religiozitate profundă. năzuințelor sale decât acest lucru.
Colecționa icoane, cărți duhovnicești Cineva, care-l cunoștea, povestește
și istorice. Cel mai mult ii plăcea să cum l-a întâlnit în acea vreme la
citească Viețile sfinților. Belgrad. El i-a spus că se afla în oraș
din greșeală, chemat în locul unui
ZIUA DOUĂ 17
oarecare ieromonah Ioan, care urma jurisdicția sa Bisericile Ortodoxe din
sa fie făcut episcop. A doua zi, el i-a Olanda și Franța. Unicul preot
comunicat acelei persoane că s-a ortodox al Misiunii de la Madrid a
creat o situație și mai proastă decât fost hirotonit de el. În ceea ce privește
crezuse el – anume că, pe el vor să-l America – aici activitatea sa de
facă episcop! arhipăstor s-a realizat cel mai deplin.
Hirotonirea sa ca episcop a avut Vlădica Ioan poate fi considerat
loc la 28 mai, anul 1934. ocrotitorul adevăratei Ortodoxii în
Vlădica s-a dovedit a fi ultimul Lumea Nouă.
dintre episcopii hirotoniți de În anul 1962, la cererea unor
mitropolitul Antonie (Hrapovitki). A numeroși credincioși, ce-l cunoșteau
fost trimis în China, în eparhia de la Shanghai, Vlădica a fost invitat
Shanghaiului. Aici el desfășoară o la San-Francisco, cea mai mare
activitate rodnică, în organizarea eparhie ortodoxă din America.
unor societăți filantropice și de La San-Francisco, Vlădica Ioan a
binefacere, aplanează conflicte găsit comunitatea scindată și
religioase, ridică o catedrală. construcția marii catedrale în cinstea
Odată cu venirea comuniștilor la Icoanei Maicii Domnului Bucuria
putere, colonia emigranților ruși din tuturor scârbiților oprită. Vlădica
China a fost nevoită să se refugieze și Ioan s-a adresat credincioșilor cu
de acolo, majoritatea prin insulele rugămintea de a face donații pentru
arhipelagului filipinez. continuarea lucrărilor. Acest apel a
În 1949, în insula Tubabao, în trezit un entuziasm neobișnuit in
lagărul pentru refugiați locuiau rândul ortodocșilor americani. Pacea
aproximativ cinci mii de refugiați. a fost restabilită și construcția
Insula se afla în calea uraganelor catedralei dusă la bun sfârșit.
sezoniere. Într-o convorbire cu În 1963, cu blagoslovenia Vlădicăi
localnicii, un rus a menționat teama a fost întemeiată Frăția
sa de uragane, însă aceștia i-au spus preacuviosului Gherman din Alaska,
că nu există motive de îngrijorare, devenită ulterior cel mai important
întrucât „sfântul vostru bine- centru misionar ortodox din
cuvântează lagărul în fiecare noapte California.
din toate cele patru părți”. După ce Arhiepiscopul Ioan Maximovici a
lagărul a fost evacuat, un uragan rămas credincios până la sfârșit căii
devastator s-a năpustit asupra insulei. alese de el, de a sluji cu devotament
În anul 1951, Arhiepiscopul Ioan Biserica. Cei ce l-au cunoscut în
este trimis în Europa, mai întâi la ultimii ani ar fi putut evidenția,
Paris, apoi la Bruxelles. probabil, două trǎsǎturi principale
În Europa Occidentală, Vlădica ale caracterului său. Înainte de toate
acordă un interes constant nu numai – strictețea în tot ceea ce se referea la
diasporei ruse, pentru care trudea Biserică și la Tradiție. Era un
neobosit, ca și la Shanghai, ci și apărător consecvent al legii creștine.
populației locale. El primește sub Interzicea clerului său să participe la
18 LUNA IULIE

slujbele comune „inter-creștine” din vizibilă a flǎcǎrilor în timpul Sfintei


cauza canonicității îndoielnice a Liturghii, prigoana feroce la care a
unora dintre participanți. Activitatea fost supus și, în sfârșit, ceea ce nu toți
ecumeniștilor creștini i se părea la fel au fost capabili să prețuiască (poate
de îndoielnică. din cauză că acest aspect al sfințeniei
Precum Pǎrinții din vechime, care era practic incompatibil cu rangul de
s-au văzut siliți să acorde o atenție arhiepiscop) – nebunia lui pentru
specială ereziilor triadologice și Hristos. Vlădica își orânduia viața
hristologice, Arhiepiscopul Ioan a întemeindu-se pe Legea lui
opus o rezistență statornică celor mai Dumnezeu, fǎrǎ să se gândească cât
„actuale” erezii ale contempora- de imprevizibile și chiar stranii pot
neității – denaturării dogmei ortodoxe apărea faptele sale, celor ce se
despre Fecioara Maria în cadrul conduc după criterii pur omenești. De
sofiologiei. Actualitatea scrierilor obicei mergea pe jos, adesea desculț,
ereziologice ale Vlădicăi Ioan se vizitând spitale, aziluri și ospicii.
aprofundează prin aceea că actualele Slujea desculț și în biserică. Vlădica
mișcări „marianice” manifestă o era cunoscut ca sfânt nu numai
afinitate spirituală evidentă cu printre creștinii ortodocși, ci și în
religiozitatea paracreștină. rândul credincioșilor de alte
Cu toate acestea, Vlădica a rămas confesiuni. Așa, bunăoară, în una din
în memoria credincioșilor nu prin bisericile catolice din Paris, preotul
severitatea sa, ci, dimpotrivă, prin încerca să trezească interesul
blândețea, veselia și chiar prin ceea tinerilor față de credință prin
ce se numește „nebunie întru următoarele cuvinte: „Afirmați că în
Hristos”. prezent nu se mai întâmplă minuni,
Ultimii ani ai vieții Arhiepiscopului nu mai există sfinți. De ce să vă
Ioan au fost amărâți de atacurile și prezint dovezi teoretice, când astăzi pe
persecuțiile adversarilor săi, cărora le străzile Parisului umblă un sfânt –
răspundea totdeauna fără a se plânge sfântul Jean cel Desculț!”
sau a învinui pe cineva, cu un calm În toate spitalele europene se știa
netulburat. despre acest arhiereu, care era în
Împlinise abia șaptezeci de ani, stare să se roage toată noaptea pentru
când a murit, însingurat, cum a și un muribund. Era chemat la
fost mereu, de când devenise căpătâiul bolnavului – fie el catolic,
arhiereu. protestant, ortodox, evreu sau oricare
În 1966, după trecerea în veșnicie altul – pentru că atunci când el se
a arhiepiscopului Ioan, în presă au ruga, Domnul era milostiv.
apărut numeroase materiale atestând Era cunoscut și venerat în întreaga
sfințenia sa: tămăduirile miraculoase, lume. La Paris, dispecerul căii ferate
exorcizarea demonizaților, ascetismul reținea plecarea trenului până la
riguros al vieții sale, privegherea în venirea „Arhiepiscopului rus”.
timpul nopții, aparițiile sale după Însemnătatea Sfântului Ioan
moarte, darul clarviziunii, pogorârea Maximovici pentru omenirea
ZIUA DOUĂ 19
secolului XX nu poate fi estimată. El credință Singurului Împărat a
a fost denumit de întreaga lume toate.
ortodoxă – fǎcǎtorul de minuni al
Shanghaiului, Europei Occidentale și Domnul, în chip minunat a dat
Americii de Nord. ajutor și mângâiere poporului
În epoca Universalei secătuiri tău celui îndepărtat de
duhovnicești, a celor mai mari pământul strămoșesc, dăruin-
cataclisme sociale și a rătăcirii du-te pe tine ca un mare
minților, el a crezut de cuviință să
trăiască așa cum au trăit marii asceți
ajutător, Sfinte Părinte Ioane.
ai Fivaidei și Palestinei, care, Slavă...
exprimându-ne prin cuvintele Izbăvește-ne și acum de
Sfântului Siluan Athonitul, iubindu- vrăjmașii noștri văzuți și
L pe Dumnezeu, L-au iubit până la
nevăzuți, și din mâinile celor ce
urmă.
ne urăsc pe noi!
Cu ale lui sfinte rugăciuni,
Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-
ne și ne mântuiește pe noi. Amin!
Și acum...A Născătoarei:
Părinții noștri au păcătuit și
Cântarea a 7-a au fost dați în mâinile
Irmosul: Tinerii lui Avraam … vrăjmașilor nedrepți, mai
Harul Duhului te-a făcut cu vicleni decât fuseseră vreodată
adevărat fiu al luminii și al zilei, pe pământ. Ce vom face atunci
căci întărit și unit cu Dumnezeu noi cei ce mereu adăugăm la
prin sfintele taine în fiecare zi, păcatele părinților noștri,
ți-ai întărit inima pe piatra cea Stăpână? Și cum vom scăpa noi
neclintită a poruncilor lui de cursele vrăjmașilor dacă nu-i
Dumnezeu vei ajuta tu pe cei ce se pocăiesc
și au trebuință de mântuire?
Prin rugăciune plină de
milostivire credincioșii și Cântarea a 8-a
necredincioșii au fost izbăviți și Irmosul: Mâinile tinzându-și Daniil
au primit darurile harului. Și …
dăruind tuturor belșug de
Cu revărsare de inimă te-ai
vindecări, nu încetezi a te ruga
îndreptat către toți cei care cu
pentru cei ce se află în
dragoste se roagă ție, Sfinte
întunericul deznădăjduirii,
Ierarhe Ioane și care săvârșesc
învățându-i să cânte cu dreaptă
pomenirea luptelor și
nevoințelor pline de osteneli ale
20 LUNA IULIE

vieții tale și adormirea ta cu cuvântul tău rostit în duhul:


pace și fără de dureri, o, „de acum mă vor ferici toate
credinciosule slujitor al neamurile.”
Preacuratei Stăpâne.
Nici o stavilă nu te-a putut Cântarea a 9-a
Irmosul: Hristos, Piatra cea netăiată
opri de a-ți cerceta copiii aflați …
în suferință - nici ploaia, nici
furtuna, nici întunericul nopții Grăbindu-te spre cei aflați în
- fără ca cineva să fi strigat suferință, ți-ai pus sufletul
după ajutorul tău, o, bunule pentru turma ta, drept aceea ai
păstor. Dar ai văzut în duhul primit darul facerii de minuni,
nevoile lor, Domnul ajutându-te căci prin rugăciunile tale cei
și călăuzindu-ți calea, ca toți să- slabi s-au încins cu putere și
l poată slăvi pe Dumnezeul prin virtute s-au înălțat la viața
părinților noștri. cea după Dumnezeu.
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Lumină dumnezeiască ai fost
Sfântul Duh, Domnul, turmei tale, părinte Ioane, când
sufletul ți s-a tulburat de
Când ținuturile ortodoxe au apăsarea necazurilor atunci
fost date uitării, tu n-ai încetat când mânia lui Dumnezeu s-a
Sfinte Ierarhe Ioane a te ruga abătut asupra lor. Dar Domnul
pentru ca biruința să le fie dată Și-a adus aminte de milele Sale
binecredincioșilor cârmuitori cele din veac și prin tine i-a
împotrivindu-te schimbării mângâiat pe cei mici ai
cântărilor bisericești prin aceea poporului.
că stăpânia lor fusese Slavă...
binecuvântată de Dumnezeul Drepte fă căile noastre către
Părinților Cel binecuvântat și poruncile lui Dumnezeu, tu cel
preaslăvit. ce I-ai slujit în sfințenie și
Și acum...A Născătoarei: credincioșie în toate zilele vieții
Sufletul tău mărește pe tale. Îndreptează ochii noștri
Domnul, o, Stăpână și duhul către Domnul și luminează pe
tău se bucură de Domnul, Fiul cei ce stau în întuneric și în
și Mântuitorul Tău. Cu ce umbra morții, fericite părinte
cântări vom lăuda smerenia ta Ioan, ca întru cântări de laudă
dacă nu a fost îndeajuns să slăvim sfântă pomenirea ta.
ZIUA DOUĂ 21

Și acum...A Născătoarei: mare ajutător care lucrează


Îndreptează pașii noștri pe minuni pe pământ și din cer
calea păcii, Preacurată privește spre cei necăjiți. Lui
Stăpână, ceea ce ai adus lumii să-i aducem cântare și cu frică
Pacea cea adevărată, pe Fiul să cădem înaintea sfintelor sale
tău, Care prin cruce a moaște, cerând izbăvire de
îndepărtat vrăjmășia și cu slavă păcate și mântuire sufletelor
a biruit pe balaurul cel vechi. noastre,
Veniți să-l lăudăm pe
LUMINÂNDA vrednicul păstor și ocrotitorul
orfanilor, căci râvnitor fiind
Chiar dacă am murit, eu însă
pentru turma sa n-a părăsit pe
sunt viu! Nu te întrista poporul
cei orfani și le-a ridicat adăpost,
meu! Așa ai grăit după mutarea
chemându-l în ajutor pe Sfântul
ta, luminând cu Lumina
Ierarh Tihon, nepărăsindu-i în
Treimică pe cei ce îți cântă ție,
războiul cu cei fără de
părinte Ioane, Sfinte și
Dumnezeu, ci le-a aflat loc de
luminătorule Ierarhe!
scăpare mergând chiar până la
Slavă…, Și acum…, a
marginile pământului. Cu ale
Născătoarei:
cărui rugăciuni, Mântuitorule,
De tine se bucură, Preasfântă miluiește-ne pe noi.
Fecioară, toți sfinții prăznuind,
iar noi, cei de pe pământ,
Aducând cântări de
nevrednicii tăi robi, toată priveghere, noi credincioșii, să-
nădejdea în tine ne-am pus, L lăudăm pe Domnul Dumne-
strigând. Bucură-te! Bucură-te, zeul nostru și pe bunul Său
Maică a lui Dumnezeu Celui slujitor ce nu era din această
Atotputernic. lume, și pe care El l-a ales. Căci
pildă de răbdare și neîncetată
rugăciune ai fost, cu trezvie
LA LAUDE biruind neputințele trupești și
Se pun patru stihiri,
Glasul al 4-lea:
luminat de înțelepciunea lui
Dumnezeu ai iubit credința
Veniți mulțimile credincioșilor ortodoxă mai presus de orice,
cu mulțumire să cântăm dându-le învățături în tot chipul
Domnului Dumnezeului nostru celor credincioși. Drept aceea,
și să-L lăudăm pentru slăvitele cu rugăciunile sale, Hristoase
Sale minuni, căci El ne-a dăruit
22 LUNA IULIE

Dumnezeule, ajută-ne să lumi, slava creștinilor ortodocși,


rămânem întru dreapta pierde mulțimile ereticilor și
credință și cucernicie. rușinează-i pe cei ce nu cinstesc
Precum spune psalmul: preasfânta ta icoană, Fecioară
„Toată suflarea să laude pe Preacurată.
Domnul!”, Cel „minunat întru
sfinții Săi”, Care la sfârșitul Doxologia mare și apolisul.
veacurilor ne-a trimis mângâie-
rile Sale minunate. Sfinte Ioane,
ierarhule a toată lumea, atlet
preatare al Adevărului, care ai
rămas neclintit în mijlocul
vrăjmășiilor și minciunii, care
pe toți îi aduci din întunecata
înșelare la Lumină, condu-ne și LA LITURGHIE
pe noi spre mântuire. La Fericiri se pun pe 8: din Canonul
Ierarhului: cântarea a III-a pe 4 și din
Slavă…, același glas:
cântarea a VI-a pe 4.
Mărturisim pururea minuna- Întru împărăția Ta când vei veni,
tul tău ajutor și nu ascundem pomenește-ne pe noi, Doamne, când
minunile tale cele săvârșite cu vei veni întru împărăția Ta.
noi, Sfinte Ierarhe Ioane, Fericiți cei săraci cu duhul, că a
mijlocitorul nostru înaintea acelora este împărăția cerurilor.
Domnului, căci în acest chip tu Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor
ne înveți nădejdea în dreapta mângâia.
credință pe noi cei împuținați în Pe 10
credință, slabi și lesne biruiți de Fericiți cei blânzi, că aceia vor
moșteni pământul.
patimi, ca prin ale tale
rugăciuni să dobândim ajutor Fericiți cei flămânzi și însetați de
dreptate, că aceia se vor sătura.
de sus, și astfel, cei ce slăvim Pe 8
după cuviință sfântă pomenirea Fericiți cei milostivi, că aceia se
ta, să fim mântuiți în acest vor milui.
neam lipsit de credință.
Și acum…, a Născătoarei, Sfântă
pomenirea Ta o
același glas: prăznuim cu bucurie, o,
arhipăstorul și călăuzitorul
Preasfântă Născătoare de nostru, și cinstim cinstitele și
Dumnezeu, împărăteasa întregii
ZIUA DOUĂ 23

nestricăcioasele tale moaște, însuși bucurie tuturor celor


cerând mijlocirile tale. necăjiți și locaș al Duhului
Fericiți cei curați cu inima, că Sfânt.
aceia vor vedea pe Dumnezeu. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata
Ai luat asupra ta chipul voastră multă este în ceruri.
îngeresc „îmbrăcat cu toate Grabnic ai alergat spre casele
armele lui Dumnezeu” te-ai celor aflați în suferințe si spre
într-armat asupra duhurilor cei ce zăceau de boală în spitale,
răutății de sub cer, biruindu-le de care Domnul te înștiințat ca
cu numele Domnului. să-i împărtășești cu Preacurate-
Fericiți făcătorii de pace, că aceia le Sale Taine.
fiii lui Dumnezeu se vor chema. Slavă...
N-ai dat somn ochilor tăi și Izvor de vindecări te-ai arătat
genelor tale dormitare, a fi copiilor bolnavi, Sfinte Ione,
urmându-le părinților de schimbând întru bucurie
demult, nebiruitule ascet al lui întristarea părinților lor, și te-ai
Hristos. arătat a fi prea dorit ajutător
Fericiți cei prigoniți pentru celor de toate vârstele.
dreptate, că a acelora este împărăția Și acum...
Lipsitu-ne-am
cerurilor
de casa
Călăuză fiind fiilor Bisericii părintească, Stăpână, când
rusești răspândiți în toate mânia lui Dumnezeu s-a abătut
colțurile pământului și râvnitor asupra noastră, caci ne făcusem
al vieții monahicești, ai fost iubitori ai lucrurilor deșarte și
Sfinte Ioane ca o minune pentru mincinoase, dar când sufletele
vremurile de acum, ca cel ce ai noastre nu au mai putut răbdat
rămas neclintit în nevoințe mai apăsarea necazurilor, ne-am
presus de fire. adus aminte de Domnul, căci tu
Fericiți veți fi când, din pricina Mea, ești mijlocitoarea rugăciunilor
vă vor ocărî și vă vor prigoni și, laudelor noastre către Dânsul.
mințind, vor zice tot cuvântul rău
împotriva voastră.
Tropar,
Veniți cu laude să-i cântăm Glasul al 5-lea
celui ce a înălțat biserică
preafrumoasă Născătoarei de Iată, grija pentru turma
Dumnezeu și care a fost el dăruită ție, în călătoria ei
pământească a arătat în Duhul
24 LUNA IULIE

jertfele pe care tu aveai să le ierarh al lui Hristos, căci ți-ai


aduci pentru lumea întreagă. izbăvit turma de lupii cei
Așa credem și noi cu răpitori, adăpostindu-o la un
statornicie, după ce am ajuns loc liniștit, iar prin purtarea de
să-ți cunoaștem dragostea, grijă față de păstoriții tăi le-ai
sfinte ierarhe și făcătorule de tămăduit neputințele sufletelor
minuni Ioane. Întru totul sfințit și trupurilor lor. Roagă-te acum
prin slujirea Preacuratelor lui Hristos Dumnezeu pentru
Taine și pururi întărit în acest noi cei ce ne închinăm înaintea
chip, cu grăbire ai alergat la cei cinstitelor tale moaște, sfinte
aflați în suferință, preafericite părinte Ioane, roagă-te ca să fie
tămăduitorule. Grăbește-te și păzite în pace sufletele noastre.
acum să vii în ajutorul nostru,
al celor ce cu toată inima te Apostolul
slăvim. Din Epistola către Evrei (7, 26-
alt tropar 8, 2). ( Caută la 15 septembrie.)
Glasul 1 Evanghelia
Talantul arhieriei l-ai înmulțit, De la Ioan (10: 9-16)
asemenea apostolilor făcându-te (caută Duminecă în săptămâna a
doua din Postul Mare ).
în propovăduirea cuvântului lui
Dumnezeu, iar pentru postul,
CHINONICUL
privegherea și rugăciunile tale,
Întru pomenire veșnică va fi
cu drepții te numeri, răbdând
dreptul, de auzul rău nu se va
cu smerenie batjocurile și
teme,.
ocările. Drept aceea, Hristos te-
a preaslăvit cu darul faceri de
minuni, pe care-l reverși cu De se va întâmpla sărbătoarea
îndestulare celor ce se roagă ție Sfântului Ierarh Ioan sâmbătă în
cu credință. Mântuiește-ne cu săptămâna întâi după Cincizecime, la
rugăciunile și mijlocirile tale, Odovania Pogorârii Sfântului Duh,
preaminunate Sfinte Ioane, (când Sfintele Paşti cad pe 8 mai) să se
ierarhe al lui Hristos. vadă învăţătura de tipic.

CONDAC, glasul al 4-lea:


Urmând lui Hristos, Păstorul
cel Mare, te-ai arătat ca un ales
Acatistul Sfântului Ierarh Ioan Maximovici

Condacul 1:
Alesule făcător de minuni și slujitorule credincios al lui Hristos,
care lumii întregi reverși mirul cel de mult preț al inspirației
duhovnicești și mulțimea minunilor tale, noi cu dragoste te
lăudăm și-ți cântăm ție acestea: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane,
părintele nostru, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Icosul 1:
Ca un înger trimis de către Creatorul a toată făptura, apărut-ai
în aceste timpuri, ca prin mila lui Dumnezeu să te îngrijești de
pământeni. Văzând frumusețea virtuților tale, preafericite Ioane,
așa îți strigăm:
Bucură-te, căci de mic copil cu evlavie ai fost împodobit;
Bucură-te, cel ce cu frică și cutremur voia lui Dumnezeu o ai
împlinit;
Bucură-te, cel ce în tainice virtuți harul dumnezeiesc l-ai arătat;
Bucură-te, ascultător din depărtare al celor aflați în suferință;
Bucură-te, grabnic ajutător plin de iubire pentru aproapele tău și
pentru mântuirea lui;
Bucură-te, bucuria tuturor celor ce în rugăciune se îndreaptă
către tine cu grăbire;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de
minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 2:
Văzând revărsarea îmbelșugată a virtuților tale, Sfinte Ierarhe
slăvite Ioane, ca un izvor de viață dătător cu minunile tale ne
adăpi pe noi, cei ce strigăm cu credință lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2:
De Dumnezeu înțelepțite Ioane, cel ce plin ai fost și de
teologhisire, în tine cunoștința de Dumnezeu a izvorât din nou,
împreună cu milostivirea față de omenirea pătimitoare. Pentru
26 ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IOAN MAXIMOVICI

aceea, învață-ne și pe noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu Cel


Adevărat și cu umilință să-ți cântăm:
Bucură-te, scut neclintit al adevăratei Ortodoxii;
Bucură-te, vas de mult preț al darului Duhului Sfânt;
Bucură-te, dreptule acuzator al necredinței și falselor învățături;
Bucură-te, plinitor sârguincios al dumnezeieștilor porunci;
Bucură-te, ascet veghetor ce nu dormeai niciodată;
Bucură-te, păstor grijuliu al turmei lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de
minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 3:
Prin puterea dumnezeiescului har, părinte milostiv ai fost
pentru orfani și dascăl bun pentru cei tineri, crescându-i în frica
lui Dumnezeu și pregătindu-i pentru slujirea lui Dumnezeu.
Pentru aceea, fiii tăi duhovnicești se îndreaptă către tine,
cântându-I cu mulțumire lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3:
Cu adevărat te-ai învrednicit, părinte Ioane, să fii preamărit de
corurile cerești, căci nici unul dintre pământeni nu poate să
descrie măreția faptelor tale. Noi însă, dăruindu-I lui Dumnezeu
tot ce avem mai bun, ție acestea-ți cântăm:
Bucură-te, cel ce prin rugăciune necontenită pe fiii tăi ai
acoperit;
Bucură-te, păzitorul turmei tale cu semnul Sfintei Cruci;
Bucură-te, căci prin iubirea ta nemărginită, toate popoarele și
toate semințiile ai cuprins;
Bucură-te, luminător strălucit și iubitor de toți;
Bucură-te, chip al blândeții duhovnicești;
Bucură-te, dulce mângâietor al celor lipsiți și deznădăjduiți;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de
minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 4:
Copleșiți de mulțimea faptelor tale evlavioase și pline de
dragoste, nu știm cum să te lăudăm mai cu vrednicie, o fericite
ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IOAN MAXIMOVICI 27

Ioane! Căci ai ajuns până la capătul lumii, propovăduind


Evanghelia și salvându-i pe ceilalți din întuneric. Pentru aceea,
mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru lucrările tale apostolești, să-I
strigăm: Aliluia!
Icosul 4:
Oamenii credincioși de pretutindeni, contemplând viața ta, s-au
mirat de minunile tale descoperite din mila lui Dumnezeu chiar în
acest veac de apoi. De asemenea, și noi ne minunăm de slava lui
Dumnezeu arătată prin tine și cu frică strigăm:
Bucura-te, învățătorul celor afundați în bezna necredinței;
Bucura-te, cel ce ai condus poporul tău din Extremul Orient în
Occident;
Bucura-te, fântână de miracole revărsată de Dumnezeu;
Bucura-te, cel ce cu iubire și răbdare îndreptezi pe cei rătăciți;
Bucura-te, grabnică alinare a celor ce se căiesc de păcatele lor;
Bucura-te, călăuzitor al celor ce înaintează pe calea cea dreaptă;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorul de
minuni al vremurilor din urma!

Condacul 5:
Ca o rază de lumină divină te-ai arătat, fericite Ioane, furtunile
cele aprige împrăștiindu-le, iar pe cei aflați pe insulă, de
vârtejurile primejdioase prin rugăciuni păzindu-i și cu semnul
crucii îngrădindu-i. Păzește-ne și pe noi, cei ce te cheamă în ajutor
și învață-ne cu îndrăznire să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5:
Toți cei care s-au învrednicit de puternicul tău ajutor, fericite
Ioane, în necazuri și întâmplări te-au văzut, ca pe un îndrăzneț
mijlocitor înaintea Tronului dumnezeiesc și grabnic ajutător la
nevoie. Pentru aceea și noi nădăjduim către mijlocirea ta înaintea
lui Dumnezeu, strigând către tine:
Bucură-te, gonitorul stihiilor celor primejdioase;
Bucură-te, cel ce prin rugăciunile tale ne izbăvești din nevoi;
Bucură-te, pururea dătătorule de pâine celor flămânzi;
Bucură-te, cel ce pregătești belșug de bunătăți celor sărmani;
28 ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IOAN MAXIMOVICI

Bucură-te, mângâietorul celor ce zac în mizerie;


Bucură-te, izbăvitorul atâtor suflete sortite pieirii;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de
minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 6:
O, Sfinte Ierarhe Ioane, ca un nou Moise gângav te-ai arătat,
scoțând poporul tău din robie. Izbăvește-ne și pe noi din
prinsoarea păcatului și din cursa vrăjmașului mântuirii noastre,
ca să strigăm către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:
O, bunule Păstor, Bucură-te! căci ai strălucit prin rugăciunile
tale fierbinți și ai săvârșit imposibilul, reușind să convingi
autoritățile lumii acesteia să se îndure de cei păstoriți de tine.
Pentru aceea și noi împreună cu ei mulțumind, îți cântăm:
Bucură-te, sprijin de nădejde celor ce te cheamă cu stăruință;
Bucură-te, cel ce izbăvești de moartea cea nedreaptă;
Bucură-te, cel ce păzești de cleveteală și calomnii;
Bucură-te, apărătorul celor nevinovați de cătușe;
Bucură-te, cel ce respingi atacul păgânilor;
Bucură-te, cel ce nimicești minciuna și descoperi adevărul;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de
minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 7:
Dorind cu înflăcărare a-i proslăvi pe sfinții din vechime ai
Apusului înstrăinat de adevăr, tu ai restabilit cinstirea lor în
Biserica Ortodoxă, o iubitorule al Preacuvioșilor Răsăritului și
Apusului! În Ceruri sălășluind acum împreună cu ei, roagă-te lui
Dumnezeu pentru noi, cei care-I cântăm pe pământ lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 7:
Nou cuvios ales al lui Dumnezeu văzându-te, apărut-ai în aceste
vremuri din urmă, împreună cu Sfinții Ierarhi ai vechii Galii. Și,
precum unul dintre aceștia, ai însuflețit turma ta a păstra
ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IOAN MAXIMOVICI 29

Credința Ortodoxă, așa cum o mărturiseau și ei odinioară în


Apus. Pentru aceea, ajută-ne să rămânem în adevărata credință și
pe noi, cei ce-ți cântăm ție unele ca acestea:
Bucură-te, noule Martine, prin înfrânarea, nevoințele și minunile
tale;
Bucură-te, noule Ghermane, prin mărturisirea credinței
Ortodoxe;
Bucură-te, noule Ilarie, prin dumnezeiasca teologhisire;
Bucură-te, noule Grigorie, prin cinstirea și proslăvirea cuvioșilor
lui Dumnezeu;
Bucură-te, noule Fauste, prin dragostea ta nobilă și prin râvna
cea monahiceasca;
Bucură-te, noule Cezarie, prin păstrarea cu strictețe a canoanelor
dumnezeieștii Biserici;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de
minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 8:
Stranie minune vedem la sfârșitul vieții tale, mult pătimitorule
Sfinte Ioane. Căci trimis fiind în Lumea Nouă, ca să
propovăduiești acolo creștinismul primelor veacuri, ai suferit
prigoană, fiindcă ai dorit să rămâi drept, pregătindu-ți sufletul
pentru Împărăția cerească. Mirându-ne acum de răbdarea și de
suferințele tale, cu mulțumire strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:
Lucrătorule desăvârșit în via lui Hristos, cel ce n-ai cunoscut
odihna până la sfârșitul vieții tale trudnice, ajută-ne și nouă,
nevrednicilor, în lucrările noastre să rămânem credincioși până la
sfârșit lui Dumnezeu. Pentru aceea, și noi te lăudăm, minunate
Ioane, cuviosul lui Dumnezeu, cântându-ți așa:
Bucură-te, cel ce ai răbdat până la sfârșit, dobândind mântuirea;
Bucură-te, că te-ai învrednicit a muri în fața icoanei Maicii
Domnului;
Bucură-te, păstrător credincios al credinței, în mijlocul prigoanei
celei nedrepte;
30 ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IOAN MAXIMOVICI

Bucură-te, că bun păstor al turmei fiind, moartea o ai primit, ca


un ierarh cârmuitor, șezând;
Bucură-te, că după moarte, prin miraculoasa ta întoarcere,
turma ți-ai consolat;
Bucură-te, săvârșitorul multor minuni pentru cei ce aleargă la
racla ta, cu credință și cu dragoste;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de
minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 9:
Toată firea îngerească s-a bucurat de înălțarea sufletului tău la
Ceruri. Pentru aceea, și noi mirându-ne de minunile tale făptuite
pe pământ și descoperite prin lucrarea Sfântului Duh, lui
Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 9:
Ritorii cei mult vorbitori nu pot descrie asprimea Sfintei tale
vieți, dreptule părinte Ioane, lăcaș Sfințit al lui Dumnezeu, Celui
de necuprins. O, ce minunată arătare dumnezeiască, descoperită
în veacul nostru puțin credincios! Pentru aceea, necontenit, cu
mare glas te mărim, cântându-ți acestea:
Bucură-te, palat al dumnezeieștilor porunci;
Bucură-te, mică și firavă adăpostire, în care a încăput
frumusețea lăcașurilor îngerești;
Bucură-te, scara prin care lesne urcăm la Ceruri;
Bucură-te, liman în care toate suferințele își află grabnic
vindecare;
Bucură-te, cămară tainică a rugăciunii statornice;
Bucură-te, templu luminat de Duhul Sfânt;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de
minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 10:
Lumea voind s-o mântuiască, izbăvitorul tuturor trimis-a un
nou Sfânt printre noi, chemându-ne astfel prin el din adâncurile
sumbre ale păcatului. Auzind această chemare a ta la pocăință,
noi, cei săraci în virtuți, lui Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia!
ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IOAN MAXIMOVICI 31

Icosul 10:
Zid ești tuturor celor ce aleargă către cereasca ta mijlocire,
părinte Ioane. Pentru aceasta, îngrădește-ne și pe noi de atacurile
demonilor și ne izbăvește de suferințe, năpaste și nevoi pe noi, cei
ce cu credință strigăm către tine:
Bucură-te, vederea celor orbi sufletește;
Bucură-te, căci prin puterea rugăciunii, ai întors la viață pe cei
aflați în agonie;
Bucură-te, cel ce păzești de răzvrătire și de războiul cel dintre
noi;
Bucură-te, rouă salvatoare celor ce pier în văpaia deznădejdii;
Bucură-te, părinte binevoitor al celor însingurați și părăsiți;
Bucură-te, dascăl Sfânt al celor ce caută Adevărul;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de
minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 11:
Viața ta fericite Ioane, a fost ca un imn închinat Preasfintei
Treimi, întrecându-i pe toți prin gândurile, cunoștințele și faptele
tale minunate. Fiindcă ai tălmăcit cu atâta înțelepciune poruncile
adevăratei credințe, călăuzindu-ne cu credință, nădejde și
dragoste, lui Dumnezeu Unul în Treime să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 11:
Luminător strălucit al Ortodoxiei ai fost pentru cei aflați în
întunericul necunoștinței, o păstorule ales al turmei lui Hristos.
Așa și după adormirea ta, celor neștiutori le dezvălui adevărul,
luminând sufletele credincioșilor, care aduc această cântare:
Bucură-te, luminare a celor necredincioși cu dumnezeiască
înțelepciune;
Bucură-te, curcubeu al pașnicei bucurii pentru cei blânzi și umili;
Bucură-te, tunet înfricoșător pentru cei ce stăruie în păcat;
Bucură-te, fulger ce lovești în eresuri;
Bucură-te, stâlp al dogmelor Ortodoxe;
Bucură-te, torent de gânduri dumnezeiești;
32 ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IOAN MAXIMOVICI

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de


minuni al vremurilor din urmă!
Condacul 12:
Harul pe care l-ai primit de la Dumnezeu, revărsându-l cu
dărnicie asupra noastră, pe acesta cu evlavie și recunoștință îl
primim noi toți, cei ce alergăm către atotputernica ta mijlocire. O,
prealăudate părinte Ioane, proslăvind minunile tale, lui
Dumnezeu să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 12:
Înălțând imnuri de laudă către Domnul, corul ceresc se bucură,
că El n-a uitat această lume decăzută și necredincioasă, arătându-
și voința Sa atotputernică în tine, blândul și umilul Său slujitor. O,
prealăudate părinte Ioane, cu toții minunându-ne, ne închinăm ție
și te cinstim așa:
Bucură-te, noule astru ce strălucești în Ceruri;
Bucură-te, noule profet, trimis mai înainte de asaltul final al celui
rău;
Bucură-te, noule Iona, care proorocești pieirea drept urmare a
păcatelor;
Bucură-te, noule Botezător, care îi chemi pe toți la rugăciune și
pocăință;
Bucură-te, noule Pavele, cel ce ai îndurat toate greutățile
propovăduirii Evangheliei;
Bucură-te, noule apostole, propovăduitorul credinței celei pline
de frumusețe;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de
minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 13:
O, Prealuminate și preaminunate cuvios al lui Dumnezeu,
Ierarhe Ioane, părintele nostru, mângâierea tuturor celor scârbiți,
primește acum prinosul rugăciunii noastre și roagă-te către
Domnul să ne izbăvească de focul gheenei prin mijlocirea ta cea
bineplăcută lui Dumnezeu, căci tu singur după moarte ai zis:
“Spuneți-le oamenilor: deși am murit, sunt viu”. Aliluia! (de 3 ori)
ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IOAN MAXIMOVICI 33

Apoi se zice iarăși

Icosul 1:
Ca un înger trimis de către Creatorul a toată făptura, apărut-ai
în aceste timpuri, ca prin mila lui Dumnezeu să te îngrijești de
pământeni. Văzând frumusețea virtuților tale, preafericite Ioane,
așa îți strigăm:
Bucură-te, căci de mic copil cu evlavie ai fost împodobit;
Bucură-te, cel ce cu frică și cutremur voia lui Dumnezeu o ai
împlinit;
Bucură-te, cel ce în tainice virtuți harul dumnezeiesc l-ai arătat;
Bucură-te, ascultător din depărtare al celor aflați în suferință;
Bucură-te, grabnic ajutător plin de iubire pentru aproapele tău și
pentru mântuirea lui;
Bucură-te, bucuria tuturor celor ce în rugăciune se îndreaptă
către tine cu grăbire;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de
minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 1:
Alesule făcător de minuni și slujitorule credincios al lui Hristos,
care lumii întregi reverși mirul cel de mult preț al inspirației
duhovnicești și mulțimea minunilor tale, noi cu dragoste te
lăudăm și-ți cântăm ție acestea: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, ,
părintele nostru, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Făcătorul de minuni al


vremurilor din urmă
O, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, bunule păstor și
tainicule văzător al sufletelor omenești! Acum te rogi înaintea
Prestolului dumnezeiesc, precum singur ai zis: “Deși am murit,
sunt viu”. Roagă-L pe Dumnezeu Cel Atotmilostiv să ne dăruiască
iertare de păcate, ca să ne recăpătăm puterea duhovnicească, să
scăpăm de amărăciunea acestei lumi și să strigăm către Domnul,
ca să ne dea smerenie și inspirație duhovnicească, cuget
dumnezeiesc și duh evlavios în toate căile noastre. Tu care ai fost
34 ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IOAN MAXIMOVICI

ocrotitor milostiv al orfanilor și îndrumător încercat pe pământ,


fii acum călăuză și pentru noi, ca un nou Moise, iar în discordiile
bisericești povață atotcuprinzătoare a lui Hristos. Ascultă
plângerea tinerilor descumpăniți și de îndrăcire cuprinși; scutură
lâncezeala plictiselii abătută asupra păstorilor, slăbiți de atacurile
lumii acesteia și care zac țintuiți de duhul toropelii zadarnice. Cu
lacrimi te rugăm pe tine, o, închinătorule înflăcărat, vino și la noi,
cei care în negura patimilor suntem afundați, așteptând
îndrumările tale părintești. Luminează-ne cu lumina neînserată
unde te afli tu acum, rugându-te pentru fiii tăi, împrăștiați pe
toată suprafața pământului, dar îndreptați cu iubirea lor
plăpândă către lumină, acolo unde sălășluiește Hristos,
Dumnezeul nostru, Căruia I se cuvine cinstea și Împărăția, acum
și pururea și în vecii vecilor. Amin!

S-ar putea să vă placă și