Sunteți pe pagina 1din 28

Slujba Sfintei

cuvioase Irina
Hrisovalantou
La VECERNIA MARE prăznuim Irina, Cuvioasă
Maică. Ci ca ceea ce ești mlădița
După obișnuitul început, cântăm: Duhului păcii, în legătura păcii
Fericit bărbatul... păzește pe cei ce cu dragoste
La Doamne, strigat-am..., se pun săvârșesc sfântă pomenirea ta.
stihirile pe 8, Slava lumească, plăcerile
glasul 1:
tinereții și cinstea neamului ales,
cu adevărat ca niște gunoaie le-
ai socotit, ca pe Hristos să-L
câștigi, Cel pe Care L-ai iubit cu
istierie de daruri prea
dor dumnezeiesc, căci focul cel
luminate te-ai arătat
ceresc te-a aprins a-I sluji Lui cu
fericită Irina, căci pe
osârdie în toate zilele vieții tale.
calea smereniei ai mers
Pe Acela roagă-L, fericită, să
cu inimă înfrântă. Prin
mântuiască sufletele noastre.
deșertul pătimirilor ai mers,
adăpându-te cu apa Înțelep- Însetată ai alergat, fericită
ciunii, iar acum în corturile Irina, precum o căprioară, spre
veșnice te rogi să aflăm și noi Sfânta Mănăstire a Hrisovalan-
sălășluirea Luminii (de 2 ori). tului, unde cu credincioșie ai
Ca pe o pârgă a cuvioaselor și scos izvoare de apă și viață
veșnică , din care adapi pe toți
a fecioarelor, fântână revărsând
cei ce cu dragoste săvârșesc
minuni cu adevărat, te
sfântă pomenirea ta.
4 LUNA IULIE

3 stihuri din Minei PAREMIILE:


Din Înțelepciunea lui Solomon,
Slavă…. glasul al 5-lea: citire:
Cel ce este Soarele curăției, pe (3: 1-9)
tine, trandafirul fecioriei, Sufletele drepților sunt în mâna lui
văzându-te a fi cu totul sfântă, Dumnezeu și nu se va atinge de ele
chinul. Părutu-s-a în ochii celor
mere nepământești ți-a trimis,
nepricepuți că au murit și ieșirea lor
cu o mireasmă de bucurie, și de din această lume s-a socotit pedepsire
atunci cuvintele tale precum și plecarea lor de la noi, sfărâmare,
florile miroseau, bucurând iar ei sunt în pace. Că de ar fi
inimile oilor celor cuvântătoare pedepsiți în fața oamenilor, nădejdea
adunate în turma ta. Roagă-te, lor este plină de nemurire. Și puțin
Cuvioasă, împreună cu toți fiind pedepsiți, cu mari binefaceri
vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a ispitit
Sfinții să se mântuiască sufletele
pe dânșii și i-a aflat vrednici de El.
noastre! Ca pe aur în topitoare i-a lămurit și
Și acum…, dogmatica, ca pe o jertfă de ardere de tot i-a
glasul al 5-lea: primit. Și în vremea cercetării lor vor
În Marea Roșie chipul Miresei străluci și ca scânteile pe paie vor
celei neispitite de nuntă s-a scris fugi. Judeca-vor neamuri și vor
stăpâni popoare și va împărăți peste
de demult. Acolo Moise - dânșii Domnul în veci. Cei ce
despărțitor al apei, iar aici nădăjduiesc spre El vor înțelege
Gavriil - slujitor al minunii. adevărul și credincioșii vor petrece în
Atunci adâncul l-a trecut cu dragoste cu Dânsul. Că har și milă
picioare neudate Israil, iar acum este întru cuvioșii Lui și cercetare
pe Hristos l-a născut fără de întru aleșii Lui.
De la Pilde, citire.
sămânță Fecioara. Marea după
(10: 1-30 versete alese)
trecerea lui Israil a rămas
nestrăbătută, iar cea fără de Fiul înțelept înveselește pe tatăl
său, iar cel nebun este supărarea
prihană după nașterea lui maicii lui. Binecuvântarea Domnului
Emanuil a rămas nevătămată. vine pe capul celui drept, iar ocara
Cel ce ești și mai înainte ai fost și acoperă fața celor fără de lege.
Te-ai arătat ca om, Dumnezeule, Pomenirea celui drept este spre
miluiește-ne pe noi binecuvântare, iar numele celor
VOHOD nelegiuiți va fi blestemat. Cel cu
inimă înțeleaptă primește sfaturile,
LUMINĂ LINĂ… iar cel nebun grăiește vorbe spre
Prochimenul zilei pieirea lui. Cel ce umblă întru
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 5
neprihănire umblă pe cale sigură, iar «Acesta este pe care-l aveam altădată
cel ce umblă pe căi lăturalnice va fi de batjocură și ținta ocărilor noastre.
dat de gol. Izvor de viață este gura Nebunii de noi! Am socotit viața lui o
celui drept, dar gura celor fără de nebunie și moartea lui o ticăloșie. Și
lege, izvor de nedreptate. Pe buzele iată cum a fost socotit între fiii lui
omului priceput se află Dumnezeu și partea lui între sfinți!
înțelepciunea; toiagul este pentru Așadar noi am rătăcit de la calea
spatele celui lipsit de chibzuință. Cei adevărului și lumina dreptății n-a
înțelepți ascund știința, iar gura celui strălucit pentru noi și nouă soarele
fără de socotință este o nenorocire nu ne-a răsărit. Ne-am săturat de
apropiată. Cel ce păzește învățătura cărările fărădelegii și ale pierzării;
apucă pe calea vieții, iar cel ce am străbătut pustietăți neumblate,
leapădă certarea rătăcește. Buzele iar calea Domnului n-am cunoscut-o.
celui drept călăuzesc pe mulți Ce folos ne-a adus trufia? La ce ne-a
oameni, iar cei nebuni mor din slujit bogăția și toată fala ei? Toate
pricină că nu sunt pricepuți. Numai acestea au trecut ca umbra și ca o
binecuvântarea Domnului îmbogă- veste care se duce pe aici încolo. Au
țește, iar truda zadarnică nu aduce trecut la fel cu corabia care răzbate
spor. Precum trece furtuna, așa piere marea învolburată și a cărei urmă în
și cel fără de lege, iar dreptul este ca apă nu poți s-o mai găsești și nici
o temelie neclintită. Frica de trecerea ei, în mijlocul valurilor; Sau
Dumnezeu lungește zilele (omului), ca pasărea ce zboară în aer și a cărei
iar anii celor fără de lege sunt puțini. călătorie nu lasă nici un semn; căci
Nădejdea celor drepți este numai ea, bătând cu aripile vântul cel ușor
bucurie, iar nădejdea celor păcătoși și despicându-l cu avântul pornirii,
sfârșește în rău. Calea Domnului este își taie cale prin mișcarea penelor, iar
o întăritură pentru cel desăvârșit și o după aceea nimic nu mai arată pe
prăbușire pentru cei ce săvârșesc unde a trecut. Sau la fel cu săgeata
fărădelegi. Niciodată cel drept nu se care zboară spre locul însemnat, iar
va clătina, iar cei nelegiuiți nu vor aerul pe care l-a spintecat se
locui pământul. împreună la loc și nu poți să mai știi
Din Înțelepciunea lui Solomon, care i-a fost urma. Tot așa și noi ne-
citire: am născut și am isprăvit cu viața, și
(V. 1-15) nu putem să arătăm nici un semn de
Atunci cel drept va sta cu multă faptă bună, ci în răutatea noastră ne-
îndrăzneală înaintea celor care l-au am risipit. Într-adevăr, nădejdea
prigonit și au disprețuit ostenelile celui nelegiuit este ca praful pe care-
sale. Iar ei, văzându-l, se vor tulbura l spulberă vântul, este ca pâcla
cu cumplită frică și se vor minuna de subțire pe care o împrăștie vijelia, ca
minunea mântuirii dreptului. Ei vor fumul pe care-l suflă o adiere și ca
zice, căindu-se în inima lor și gemând amintirea unui oaspete de o singură
întru strâmtorarea duhului lor: zi care se destramă. Însă cei drepți
6 LUNA IULIE

vor fi vii în veacul veacului și Slavă…, glasul al 6-lea:


răsplata lor este la Domnul și Cel
Atotputernic are grijă de ei. Nu ai dat somn ochilor tăi, nici
genelor tale dormitare, Sfântă
LA LITIE Preacuvioasă Irina, până nu ai
biruit pe diavoli și ți-ai supus
Glasul 1: trupul Duhului prin rugăciuni și
Cu florile cele neprihănite ale post îndelungat, prin lacrimi și
privegheri de toată noaptea.
virtuților și ale nevoințelor tale
Pentru aceea tot păcatul și
monahicești ai înmulțit podoaba
cugetul rău lepădând, cu Hristos
Raiului, Sfântă Cuvioasă Irina,
în veci te-ai logodit. Roagă-te lui
iar nouă, celor de pe pământ, ne
Dumnezeu să se mântuiască
picuri din mireasma cea
sufletele noastre.
dumnezeiască a harului lui
Hristos, întru a Cărui putere ai
Și acum…
biruit lumea și toată cugetarea
cea trupească. Biserică și ușă ce ești, palat și
Icoană vie și sfat dumnezeiesc tron al Împăratului, Fecioară cu
totul cinstită, prin care
te-ai arătat, grăind prin tăcere și
izbăvitorul nostru, Hristos -
obștea prin fapte minunate
Dumnezeu, celor ce dormim în
povățuind, învățând-o ca să
întuneric S-a arătat, Soarele
defaime toate cele pământești
dreptății fiind, vrând să
pentru dragostea lui Hristos.
lumineze pe cei ce I-a zidit după
Pentru aceea, astăzi, mai mult
chipul Său cu mâna Sa. Pentru
decât soarele a răsărit nouă
aceasta, cu totul lăudată, ca ceea
sfântă pomenirea ta.
ce ai dobândit îndrăzneală, ca o
L-ai rușinat pe Veliar și Maică, căzând la Dânsul, roagă-
nebunia lui cea întunecată, cu L neîncetat să se mântuiască
puterea dumnezeieștii lumini, sufletele noastre.
căci ajutându-te prin Hristos,
meșteșugurile aceluia îndată le-
LA STIHOAVNĂ
ai sfărmat și prin multe glasul al 5-lea:
nevoințe, darul lui Dumnezeu ai
dobândit, pe care cere-l și Suflând cu ură crâncenă
pentru noi cei ce te cinstim pe împotriva ta începătorul
tine. răutății, să te lovească a încercat
cel fără de minte, dar de rușine
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 7

și de râs s-a făcut, mai tare decât dumnezeiești; înspăimântându-


diamantul aflându-te; căci întru ne noi împreună cu maica ce a
Hristos te întăreai, Cel ce stins focul de viețuirea ta
dăruiește pace și mare milă celor nematerialnică, te rugăm să arzi
ce te laudă pe tine cu credință. cu focul rugăciunii tale
Stih: Scumpă este înaintea Domnului gândurile noastre necurate.
moartea cuvioșilor Lui (Ps. 115, 6). Și acum…
În faptă și în contemplație și în Hristos Dumnezeu, Făcătorul
priveghere de toată noaptea și Izbăvitorul meu, Preacurată,
fiind, mâinile tale ca niște flăcări din pântecele tău ieșind, pentru
ardeau, strălucind asupra ta mine întrupându-Se, din
Lumina cea de sus, asemenea blestemul cel dintâi pe Adam l-a
marelui Arsenie; tinde-le și slobozit; pentru aceasta Ție,
acum și te roagă fierbinte către Preacurată, ca Maicii lui
Ziditorul tău, pentru cei ce te Dumnezeu și pururea Fecioarei,
cinstesc cu credință. cu adevărat strigăm neîncetat ca
Stih: Fericit bărbatul care se teme de îngerul: Bucură-te, bucură-te,
Domnul, întru poruncile Lui va voi Stăpână mult folositoare,
foarte ( Ps. 111, 1). acoperământul și mântuirea
Virtuți minunate și minuni sufletelor noastre!
La binecuvântarea pâinilor cântăm
felurite te-ai arătat a lucra, de troparul Sfintei de două ori, apoi
Dumnezeu purtătoare, căci Născătoare de Dumnezeu, Fecioară,
auzul tuturor ai uimit, cele bucură-te..., o dată.
viitoare proorocind și cele încă TROPARUL
nefăptuite înainte cunoscând, ca glasul al 5-lea:
toți, credință tare dobândind să
Sfântă Preacuvioasă Maică
laude pe Hristos, Dumnezeul
Irina, tu cămara minții ți-ai
nostru.
sfințit cu mirul rugăciunii și ai
Slavă.., glasul al 3-lea:
aprins candela inimii cu focul
Nemișcată ai rămas întru gândului smerit, ca să strălucești
rugăciune, neluând seama la obștii tale lumina înțelepciunii.
mișcările neputincioase ale Stând acum înaintea Luminii
demonilor, care uneltind Negrăite, roagă-te să risipească
aprinderea veșmintelor tale fără întunericul sufletelor noastre cu
voia lor au sporit întru tine fulgerul rugăciunii tale.
înălțimea focului iubirii
8 LUNA IULIE

roagă-L să ne miluiască pe noi


cei ce te lăudăm pe tine.

După a doua catismă, sedealna a


doua,
Glasul 1:
Întru împărăția cea
LA UTRENIE neînserată, unde drepții ca
luminătorii strălucesc, acolo și
La Dumnezeu este Domnul..., se
tu te-ai sălășluit, Cuvioasă, căci
cântă troparul Sfintei (de două ori), încă în trup muritor îmbrăcată
Slavă..., Și acum..., al Născătoarei a fiind, ai strălucit ca soarele și cu
Învierii. totul te-ai arătat minunată,
răbdând ispitele cele de multe
După prima catismă, Sedealna întâi, feluri ale vrăjmașilor nevăzuți.
glasul 1: Pentru aceasta strigăm ție:
roagă-L, Preacuvioasă, pe
Hristos Dumnezeu, să ne
ntru nevoință viețuind mântuim noi, cei ce prăznuim
pe pământ, fericită, te- sfântă pomenirea ta. (de două ori)
ai arătat cu adevărat Slavă… Și acum…
locaș curat al Sfântului
Duh, luminând cu bune În Sfânta Sfintelor hrănindu-
învățături pe cei ce cu credință te, ai născut pe Cel mai Sfânt
veneau la tine. De aceea, acum, decât toți sfinții, Sfântă Mireasă
roagă pe Hristos Dumnezeu să a lui Dumnezeu; pentru aceea cu
lumineze sufletele noastre, a sfinte glasuri toți strigăm:
celor ce cinstim pomenirea ta, Bucură-te, Maica lui Dumnezeu,
Sfântă Cuvioasă Maică Irina. (de Preasfântă Născătoare de
două ori) Dumnezeu, Fecioară; bucură-te,
Slavă… Și acum… veselia Sfinților Îngeri.
Pe tine singură te-am
cunoscut, Preacurată, mai POLIELEU: Robii Domnului...
cinstită decât heruvimii, ca ceea
ce ai născut pe Cel ce i-a făcut pe
MĂRIMURILE:
dânșii dintru neființă; pe Carele
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 9

Stih 1: Așteptând am așteptat pe După Polieleu, Sedealna,


Domnul și El a căutat spre mine și a glasul al 5-lea:
auzit rugăciunea mea (Ps. 39, 1-2).
Mărimu-te pe tine, Sfântă Viața ta cea cu fapte bune a
Preacuvioasă Maică Irina, lauda luminat, Preacuvioasă, și acum
Capadociei, și cinstim sfântă toți drept-slăvitorii creștini te
prăznuirea ta, povățuitoarea cinstesc cu cântări de laudă; căci
călugărilor și împreună tu, ca Ilie suindu-te în carul
vorbitoare cu îngerii. bunătăților, cu sufletul la ceruri
Stih 2: Genunchii mei au slăbit de post
ai zburat și acolo după dreptate
și trupul meu s-a istovit din lipsa cu cunună preastrălucită te-ai
untuluidelemn (Ps. 108, 23). încununat. Deci, mulțumind,
Stih 3: Pentru cuvintele buzelor Tale, strigăm ție, Fericită Irina,
eu am păzit căi aspre (Ps. 16, 4). roagă-L pe Hristos Dumnezeu
Stih 4: Întors-ai plângerea mea în să dăruiască iertare de păcate
bucurie, luat-ai sacul de pe mine și m- celor ce cinstesc cu dragoste
ai încins cu veselie ( Psalm 29, 11). sfântă pomenirea ta
Veniți toți credincioșii să Slavă… Și acum…
lăudăm pe Sfânta Cuvioasă Neavând îndrăzneala din
Irina, zicând: Pe mireasa lui pricina mulțimii păcatelor
Hristos. noastre, Preasfântă Născătoare
Stih 5: Să știți că minunat a făcut de Dumnezeu, pe tine te rugăm:
Domnul pe cel cuvios al Său (Ps. 4, 3). roagă pe Cel ce S-a născut din
Stih 6: Cinstită este înaintea tine să se mântuiască sufletele
Domnului moartea cuviosului Lui noastre.
(Psalm 115, 6). Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea:
Slavă..., glasul 1: Din tinerețile mele...
Slavă Ție, Treime Sfântă: Părinte,
Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând: PROCHIMEN,
Slavă Ție, Dumnezeule. glasul al 4-lea:
Și acum..., același glas: Scumpă este înaintea
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnului moartea cuvioșilor
Marie, Domnul este cu tine, zicând:
Lui (Ps. 115, 6).
Și prin tine cu noi.
Stih: Ce vom răsplăti Domnului
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, pentru toate câte ne-a dat nouă (Ps.
Dumnezeule (de trei ori)! 115, 3)?
10 LUNA IULIE

Toată suflarea... CANOANELE


Canonul Născătoarei de Dumnezeu
EVANGHELIA cu irmosul pe 6, al sfintei, pe 4, și al
De la Matei (11: 27-30) Sfinților Apostoli (din minei), pe 4:
,,Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Cântarea 1,
Toate sunt mie de la Tatăl Meu...” Canonul Născătoarei de Dumnezeu
(caută joi în săptămâna a IV-a după glasul al 6-lea :
Pogorârea Sfântului Duh ). Irmosul:
Ca pe uscat umblând Israel cu
Psalmul 50 «urme prin adânc, pe
Slavă..., glasul al 2-lea: «prigonitorul Faraon văzându-l
Pentru rugăciunile Cuvioasei «înecat, a strigat: Lui Dumnezeu
Tale Irina, Milostive, curățește «cântare de biruință să-I
mulțimea greșelilor noastre. «cântăm».
Și acum..., Bucură-te, tăria cea
Pentru rugăciunile prealăudată a părinților.
Născătoarei de Dumnezeu, Bucură-te, lauda cea preamărită
Milostive, curățește mulțimea a neamului nostru. Bucură-te,
greșelilor noastre. Izvorul mântuirii care izvorăști
mila celor ce cu credință te
Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, laudă pe tine, singură
după mare mila Ta și după prealăudată.
mulțimea îndurărilor Tale Primește laudă din buzele cele
curățește fărădelegile noastre. desfrânate, ceea ce ești mult
lăudată și preamărită. Că tu ești
Și stihira, glasul al 6-lea: buna podoabă și mântuirea
Cuvioasă Maică Irina, în tot lumii, care mântuiești pe toți cei
pământul a ieșit vestea ce cu cucernicie te cântă pe tine.
minunilor tale; pentru aceasta Bucură-te, cortule de lumină
în ceruri ai aflat plata ostenelilor purtător, făclie, biserică, masă și
tale, taberele diavolilor le-ai munte sfânt! Bucură-te, palatul
îndepărtat, la cetele îngerești ai măririi, dumnezeiescule locaș al
ajuns, a căror viață fără prihană lui Dumnezeu! Bucură-te, zidul
ai urmat. Îndrăznire având cel nesurpat al celor ce te lău-
către Dumnezeu, cere pace dăm pe tine.
sufletelor noastre.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 11

Ceea ce ești nădejdea și Vieții, căci din cursele ispitelor


ocrotitoarea celor fără de nă- totdeauna scoți pe robii Tăi cu
dejde, ajutătoarea cea mâna Ta cea puternică,
nerușinată a tuturor, deschide- îndrumându-i către calea
mi ușile cele cerești și mă du la pocăinței.
Catavasie: Deschide-voi gura mea...
Fiul tău, Stăpână și mă
mântuiește pe mine r o b u l tău.
Cântarea a 3-a:
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Canonul Cuvioasei Irina Irmosul:
Pe cărarea rugăciunii ai Nu este sfânt p r e c u m Tu
alergat ca să îmbrățișezi pe «Doamne, Dumnezeul meu, care
Mirele Cel ceresc, și «ai înălțat fruntea credincioșilor
depărtându-te de toate «Tăi, Bunule, și ne-ai întărit pe
legăturile cu lumea, te-ai «noi pe piatra mărturisirii
adăpostit în mânăstirea lui «Tale».
Hrisovalant, păzindu-ne pe noi
sub acoperământul rugăciunilor Pe t i n e Preasfântă, te
tale. măresc toate cetele îngerilor; iar
noi după datorie neîncetat te
Mâna Cea Nevăzută a Proniei cântăm și cu mulțumită te
te-a sfințit mireasa a lui Hristos, l ă u d ă m : Bucură-te, scăparea
smulgându-te din mijlocul și ajutorul celor ce cu credință te
deșertăciunilor lumii, de care cheamă pe tine.
depărtează și gândul nostru,
fericită Irina. Cine după vrednicie va lăuda
Slavă..., nașterea Ta, Născătoare de
Dumnezeu, F e c i o a r ă ? striga
Foarte s-au minunat cetele cu spaimă zidirea, văzând taina
îngerești de sporirea ta cea săvârșită întru tine; că în
duhovnicească întru smerenie și adevăr n-a născut alta fiind
așezând cununa slavei pe capul fecioară, afară de tine.
tău, te povățuiau a urca scara
rugăciunii, pe care întinde-ne-o Dăruiește milă, celor ce cer de
și nouă, celor neputincioși. la tine Fecioară, și-ți tinde mâna
Și acum..., a Născătoarei: ta cea tare celor ce sunt întru
nevoi; și ne întâmpină în
La Tine alerg, Preafericită, ca primejdii, că pe tine te avem toți
la un liman binecuvântat al izbăvire în necazuri.
12 LUNA IULIE

Lacrimi de pocăință nu am, ca puternică mijlocirea Ta. Inima


desfrânata de demult și în mea, ce s-a făcut iad a toată
desfrânări viața mea cheltuind- stricăciunea patimilor, prefă-o
o, cad la tine rugându-mă cu iarăși în rai tainic plin de
suspine: Dă-mi, Stăpână, cu curgerile gândurilor cuvioase.
Catavasie: Pe ai tăi cântăreți…
rugăciunile tale, plâns curățitor.
SEDEALNA
Canonul Cuvioasei Irina glasul al 4-lea:
În lumina cea negrăită
Marele Părinte Ioanichie ți-a desfătându-te neîncetat, te
grăit ție lucruri minunate, căci bucuri în slava Domnului; iar
aveai să strălucești în sfeșnicul mormântul tău, precum o
mânăstirii lui Hrisovalant cu pajiște, veselește mulțimile
înțelepciunea, cu care luminează credincioșilor, răspândind har
și gândurile noastre. spre vindecarea tuturor celor ce
Haina monahală îmbrăcând aleargă la tine cu credință.
Cuvioasă, te-ai dezbrăcat de Roagă pe Hristos Dumnezeu,
acoperământul patimilor și iertare de greșeli să dăruiască
asemenea îngerilor ai strălucit celor ce prăznuiesc cu dragoste
întru curăție; luminează și sfântă pomenirea ta.
veșmântul sufletului nostru cu Slavă…, Și acum…,
gânduri smerite. Când voi sta înaintea
Slavă..., Ziditorului meu, în ziua
Mie, celui ce zac necercetat în Judecății Celui Atotdrept,
pământul ispitelor, întinde-mi atunci, Stăpână, rămâi de față și
mână de ajutor în războiul cel mă izbăvește de chinurile
duhovnicesc; acoperă-mă cu veșnice, ca să nu mă pogor în
veșmântul rugăciunii tale, Iad, ci să mă mântuiesc cu
mergând înțelegător cu pas lin apărarea Ta, Preasfântă
împreună cu mine către Mirele Născătoare de Dumnezeu.
Hristos.
Și acum..., a Născătoarei: Cântarea a 4-a:
Preacurată Fecioară, Rai
Irmosul :
înțelegător Te știm pe Tine, noi Hristos este puterea mea,
cei ce alergăm cu pas bucuros la «Dumnezeu și Domnul,
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 13

«cinstita Biserică cu înecându-se întru mânie


«dumnezeiască cuviință cântă vrăjmașul mântuirii.
«strigând; din cuget curat întru Cu mărgăritarele lacrimilor
«Domnul prăznuind». tale ți-ai agonisit comoara
Tu ești s p r i j i n i r e a lumii, mântuirii, iar acum nouă, celor
Născătoare de Dumnezeu, lipsiți de lacrimile pocăinței,
curată, și mântuirea tuturor, ca trimite-ne ploaia rugăciunii tale.
ceea ce ai născut pe Dumnezeu. Slavă...,
Pentru aceea cu dragoste te Împărătese le socoteai pe
mărim toți și te binecuvântăm. maicile împreună slujitoare cu
Zid ești și întărire, și nădejde tine, punând Hristos pe capul
a credincioșilor și turn de tău cununa împărătească pentru
mântuire. Pentru aceea surpă, mulțimea smereniei tale, cu care
Preacurată, pe vrăjmașii care luminează și mintea mea
sunt asupra noastră, că în tine înțelenită în gândurile slavei
ne-am pus toate nădejdile. deșarte.
Având nădejdea ta cea nebi- Și acum..., a Născătoarei:
ruită, Preacinstită, surpăm Maica Luminii, în ceasul
semețiile vrăjmașilor, Prea- sfârșitului meu să-mi fii
curată, prin credința cea întru aproape, alungând întunericul
tine; că cu chemarea ta acum ne asupririi diavolești și gătindu-
întărim. mă mai înainte cu podoabele
Vezi-mi necazul meu, Prea- cele mântuitoare ale faptelor
curată, vezi suspinul meu, vezi- pocăinței.
mi mâhnirea și arată-ți întru
m i n e h a r u l tău cel mult, Cântarea a 5-a:
Irmosul :
umplând de veselie sufletul meu
cel smerit. Cu dumnezeiască strălucirea
«Ta Bunule, sufletele celor ce
Canonul Cuvioasei Irina «mânecă la Tine cu dragoste, mă
«rog luminează-le, ca să Te
Din tirania patimilor mă «vadă, Cuvinte al lui Dumnezeu,
slobozește, Cuvioasă, ceea ce cu «pe Tine adevăratul Dumnezeu,
blândețea ai slujit tuturor, «Cel ce chemi din negura
«greșelilor».
14 LUNA IULIE

Bucură-te, zidul credin- cei ce aleargă la acoperământul


cioșilor și mijlocitoarea cea tare, tău cel tare.
Preac u r a t ă ! Bucură-te,
Canonul Cuvioasei Irina
munte sfânt prealăudat!
Bucură-te, scară însuflețită,
Stăpână! Bucură-te, bucuria și Vrăjmașul mântuirii a
ajutorul tuturor celor fără slobozit asupra ta negura
ajutor, și acoperământul celor gândurilor lumești, dar cu
ce cu tot sufletul aleargă la tine. înțelepciune alergând pe calea
Ceata proorocilor strigând cu mărturisirii, ai risipit vicleșugul
lui, de care ne păzește și pe noi.
mare glas a propovăduit
înfricoșată taina nașterii tale; că Icoana vieții Cuviosului
tu singură ai născut fără Arsenie cel Mare contemplând,
stricăciune pe Dumnezeul ai râvnit să urmezi nevoința lui
tuturor, Care după naștere te-a cea îngerească și ți-ai logodit ție
păstrat Fecioară, precum te-a rugăciunea ca pe o mireasă
păzit și mai înainte de naștere. vrednică de neîncetată
Cine va putea Curată, să contemplare. Curățește și ochii
minții mele, ca să privesc eu spre
spună taina ta cea mai presus de
frumusețile ce izvorăsc din
minte? Că pe Dumnezeu ai
rugăciunea cea împodobită cu
născut și ca pe un prunc pe
smerenie.
acesta L-ai alăptat. Pentru aceea
Slavă...,
toate neamurile te fericesc,
precum mai înainte ai zis, Din izvorul Cuvântului te-ai
Fecioară, și cu dragoste cântăm adăpat și mai mult te-ai aprins
pe Cel ce te-a preamărit pe tine. cu dorul Dumnezeirii, pe care
Darurile tale cele de Dum- arat-O Milostivă, nouă, celor ce
pururea mâniem bunătatea Ei.
nezeu dăruite, ca ceea ce ești
Și acum..., a Născătoarei:
milostivă și iubitoare de bine, le
reverși oamenilor totdeauna, Icoana Învierii întru tine
Născătoare de Dumnezeu, strălucește cu putere, că deși ai
Maică nenuntită, și izbăvești pe trecut hotarul morții trupești,
toți din chinuri cu vie ești în mijlocul
r u g ă c i u n i l e tale. Pentru credincioșilor, luminând și
aceea să nu treci cu vederea pe povățuind pe toți către viața cea
veșnică.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 15
Cântarea a 6-a: Canonul Cuvioasei Irina
Irmosul :
Marea vieții văzând-o La vrednicia de stareță ai fost
«învăluindu-se de viforul chemată, dar cu multă smerenie
«ispitelor, la limanul tău cel lin ai primit cinstirea și ai slujit
«alergând, s t r i g către Tine: tuturor, socotindu-te mai mică
«Scoate din stricăciune viața între maici; pilda umilinței tale
«mea, Multmilostive». să plece la pământ gândurile
La tine cad, Preacurată Năs- noastre trufașe.
cătoare de Dumnezeu; cere prin Bolile trupești le-ai socotit
rugăciunile tale de la Fiul tău și binecuvântare spre întinerirea
Domnul, Dăruitorul a toată sufletului, dar nouă, celor
bunătatea, să-mi dea și mie neputincioși revarsă-ne
iertare greșelilor. mângâierea tămăduirilor
Întru adâncul viforului celui sufletești și trupești spre
cumplit al mării care mă mântuire.
învăluiește m-am aruncat, prin Slavă...,
nemăsuratele și grelele mele Darul vederii cu duhul ai
păcate; potolește-mi furtuna, și cerut cu multă smerenie, din
dăruiește-mi alinarea, cea cu dragoste pentru maicile cele ce
totul neîntinată. aveau trebuință de povățuitor
Ceea ce ești Stăpâna tuturor încercat; trimite-ne nouă darul
zidirilor, ca una ce pe Dumnezeu vederii fărădelegilor noastre
mai presus de fire L-ai născut, spre smerire.
curățește-mi rănile greșelilor, Și acum..., a Născătoarei:
Preacurată, și vieții celei veșnice Lumea se bucură luând
învrednicește-mă. izbăvire prin rugăciunile Tale,
Tu ești mângâierea și Fecioară, și toți Te cinstim cu
scăparea robilor tăi, Prea- credință, întru Tine punându-ne
curată; pentru aceea fă cerere toată nădejdea mântuirii
de rugăciune neîncetată către noastre. Scoate-ne din
Dumnezeu, pentru cei ce cu stricăciunea patimilor și haina
credință și cu dragoste te roagă sufletului nostru dă-ne să o
pe tine. curățim cu lacrimile pocăinței.
16 LUNA IULIE

CONDACUL În această lună, în ziua a 28-a,


glasul al 2-lea: pomenirea Preacuvioasei Maicii
Podobie : Cu sângiurile tale… noastre Irina, care era din Capadocia
și se afla în Mănăstirea lui
Hrisovalant.
De dragostea Mirelui Hristos Sfânta Irina s-a născut în secolul al
arzând, ai alergat către Izvorul IX-lea și a făcut parte dintr-o familie
înțelepciunii Cel tăinuit în bogată din Capadocia.
mânăstirea lui Hrisovalant și, După moartea soțului ei, Teofil,
adăpându-ți setea de îndumne- împărăteasa Teodora a condus
zeire, te rogi acum ca să ne Imperiul Bizantin ca regentă pentru
tânărul ei fiu, Mihail. Sfânta
facem noi părtași mântuirii Teodora (prăznuită pe 11 februarie)
Cuvântului. a sprijinit Biserica împotriva ereziei
ICOS iconoclaste și a ajutat la restabilirea
cultului sfintelor icoane. Această
Lepădând toată grija cea victorie este prăznuită în prima
lumească, te-ai logodit lui duminică a Postului Mare (Duminica
Hristos și, prin post și Ortodoxiei). Când Mihail a împlinit
rugăciune, te-ai făcut ca o vârsta de 12 ani, Sfânta Teodora a
văpaie de foc, Preacuvioasă trimis mesageri în tot Imperiul în
Maică Irina, încât trupul ți se căutarea unei fete virtuoase și
rafinate, pentru a fi soția viitorului
înălța, fața ți se lumina și îngerii
împărat.
te ocroteau când vorbeai cu Remarcată de trimișii Curții pentru
Dumnezeu. De aceea, într-un frumusețea sa și pentru noblețea
glas, îți cântăm: Bucură-te, deprinderilor sale, Irina fu trimisă la
povățuitoarea înțeleaptă a Constantinopol împreună cu sora sa,
monahilor; bucură-te, care s-a căsătorit mai târziu cu
mângâierea celor ținuți în împăratul Bardas, fratele Teodorei.
Fiind în trecere pe lângă Muntele
lanțurile neputințelor; bucură-
Olimp din Bitinia, făcu o vizită
te, grădina cea bine- Sfântului Ioanichie cel Mare (cf. 4
înmiresmată a virtuților; noiembrie) care o salută prezicându-
bucură-te, vas curat al Duhului i că avea să devină Stareță a
Sfânt; bucură-te, bucuria celor Mănăstirii lui Hrisovalant. Planul
ce te cinstesc cu dragoste. divin împiedicase căsătoria ei cu
împăratul și, cu inima ușurată și
plină de bucurie, ea își împărți
SINAXAR averea și se retrase la mănăstirea lui
Se zice sinaxarul zilei, apoi acesta: Hrisovalant, ctitorită de patriciul
Nicetas (Nicolae), în apropierea
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 17
rezervorului de apă ce poartă numele diavolească nu putea să o atingă.
lui Aspar, într-un loc plăcut, departe Când diavolul îi aducea în minte
de piețele publice și de locurile mărirea și ușurința vieții pe care ea o
zgomotoase. Cu ocazia consacrării în lăsase în urmă, se ducea să își
monahism, preafericita taie, odată cu mărturisească aceste gânduri
podoaba părului său, orice legătură Stareței sale îndoindu-și efortul în
pe care o mai ținea cu lumea și se asceza, și astfel era îndată izbăvită.
dedă cu sârguință lucrării ascezei, La moartea Stareței, ea fu
știind că în măsura în care trupul desemnată, împotriva voinței ei, să îi
este slăbit, omul interior se urmeze și primi consacrarea de la
reînnoiește și se apropie de Patriarhul Sfântul Metodie (cf. 14
Dumnezeu. Înveșmântată cu o iunie). Amintindu-și atunci de
singură tunică, pe care o schimba o profeția Sfântului Ioanichie și
dată pe an, hrănindu-se doar cu considerând de datoria ei să nu caute
pâine și apă, se supunea de bunăvoie, plăcerea, ci să „ducă slăbiciunile
cu bucurie, la tot ce i se oferea, fără celor ce nu aveau forța ei” (Romani
sa se împotrivească sau să cârtească. 15, 1), ea trăi de acum ca un înger
Căința ei neîncetată îi umplea inima pământesc, prelungindu-și posturile,
de bucurie și făcea să-i strălucească rugându-se toată noaptea și făcând
fața; asemenea unui pământ fertil, ea nenumărate metanii. Prin aceste
rodea fructele îmbelșugate ale mijloace ea își atrase bunăvoința lui
sfintelor virtuți. Le privea pe toate Dumnezeu și primi atâta
măicuțele ca pe niște regine și se înțelepciune încât fu în stare să
considera slujitoarea lor, dedându-se conducă nenumărate suflete pe calea
celor mai grele munci pentru a le mântuirii. Ea cerea măicuțelor să nu
ajuta. Din gura sa nu ieșeau decât o considere ca o stăpână, ci ca una
cuvintele Evangheliei sau ale dintre ele, care fusese pusă în slujba
Sfinților Părinți, la care medita lor. Cu blândețe și răbdare le
neîncetat. Pe când se afla de mai încuraja să se conducă în tot ceea ce
puțin de un an în mănăstire, citind înfăptuiau după spiritul Evangheliei.
plină de admirație viața Sfântului Refuzând deșertăciunea laudei și a
Arsenie cel Mare (cf. 8 mai) care se cinstei din partea oamenilor, pentru
ruga de la apusul soarelui până a a nu fi renunțat la lume decât în
doua zi dimineața, ea se puse să facă aparentă, ele trebuiau să se
asemenea. Cu ajutorul harului lui îngrijească să-și păstreze nu doar
Dumnezeu, ajunse încet-încet să curăția, ci și blândețea, virtuți
rămână în picioare, cu mâinile superioare celor ale naturii, pe care
întinse în rugăciune, toată ziua și Hristos le dă în dar celor care se
toată noaptea. Lupta cu atâta roagă Lui cu credință. Orice reușită
iscusință pentru a-și supune trupul la vor fi avut, ea le sfătuia să o considere
aplecarea ce o avea sufletul ei către ca un dar al lui Dumnezeu și să
Dumnezeu, încât nici o uneltire rămână în căință și rugăciuni de
18 LUNA IULIE

mulțumire neîncetate. Ea le în jos brațele amorțite. Într-o noapte


interzicea, de altfel, să se roage o monahie privi în curte și o văzu pe
pentru sănătatea lor, căci nimic nu e Sfânta Irina în rugăciune, ridicată de
mai folositor sufletului, spunea ea, la pământ în chip minunat, iar cei doi
decât boala acceptată cu falnici chiparoși care se înălțau în
recunoștință. curtea mănăstirii își aplecaseră
Primind de la un Înger darul de a fi vârfurile lor până la pământ și nu le-
văzătoare cu duhul, Sfânta era ca un au ridicat decât după ce Sfânta i-a
profet al lui Dumnezeu în mănăstirea însemnat cu semnul Crucii. Această
sa. După ce se odihnea puțin la rugăciune din noapte era
terminarea slujbei de dimineață, ea înspăimântare pentru diavoli, care
le chema pe măicuțe una câte una și, își înmulțeau asalturile în timpul
cu multă artă și înțelepciune, le ajuta nopții. Odată unul dintre ei aruncă
să se arate în fața lui Dumnezeu pe ea fitilul aprins al unei candele.
curate și fără prefăcătorie, scoțându- Veșmintele Irinei începură imediat
le la iveală gândurile lor cele mai să ardă. Dar ea rămase neclintită și
tainice. Ea deveni la scurt timp ar fi fost arsă de vie, dacă o monahie,
renumită în toată capitala pentru trezită de mirosul cărnii și al hainelor
virtuțile sale și pentru înțelepciunea calcinate, nu ar fi forțat ușa să intre
cu care își conducea comunitatea, și în chilia ei. În mijlocul fumului des,
toate felurile de oameni, bogați și ea o văzu cu surprindere pe Sfânta în
săraci, simpli și nobili, veneau către flăcări, în picioare și nemișcată în
ea pentru a-i primi sfaturile și să se rugăciunea sa. Cum era deranjată de
mărturisească în rugăciunile ei. Pe măicuța ce se străduia să stingă
toți îi învăța folosul pocăinței, care, în flăcările, Irina își lasă brațele în jos și
orice clipă, poate să ni-l aducă pe îi spuse pe un ton de reproș : „De ce
Dumnezeu în ajutor. m-ai lipsit de o asemenea bucurie
Sprijinită de harul dumnezeiesc, ea prin venirea ta neașteptată? Un
făcea neîncetate progrese în asceză și Înger se ținea înaintea mea,
în rugăciunea curată. În timpul împletindu-mi o cunună de flori
Postului Mare, până la Pasti, ea nu nemuritoare, nemaivăzute de ochiul
mânca pâine, ci doar câteva legume, omenesc și era gata să mă ia când tu
o dată pe săptămână. Privegherea în l-ai alungat”. Iar când măicuța
fiecare noapte îi devenise la fel de smulse zdrențele de haine lipite de
naturală ca somnul pentru ceilalți carnea ei, o mireasmă plăcută
oameni și ea își petrecea toate cuprinse toată mănăstirea.
nopțile, cu mâinile întinse spre cer, Altă dată, un călător pe mare venit
cufundată în sfinte contemplații. din Patmos se prezentă la mânăstire
Uneori rămânea în această stare și și dădu Sfintei trei mere delicioase,
două zile la rând, ba chiar o pe care Sfântul Apostol Ioan îl
săptămână întreagă, încât una din însărcinase să i le înmâneze. Primul
măicuțe trebuia să o ajute să își lase măr îi ajunse să o hrănească 40 de
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 19
zile, timp în care gura ei răspândi o bine-plăcută lui Dumnezeu. Până în
mireasmă nemaiîntâlnită, pe cel de al zilele noastre Sfânta Irina nu a
doilea îl împărți comunității în Joia încetat să intervină în ajutorul celor
Mare și îl păstra pe al treilea ca pe un care o cheamă cu încredere.
talisman de preț, zălog al bunurilor Cu ale ei sfinte rugăciuni, Doamne,
nepieritoare ale Raiului. miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Cu simțul său profetic, preafericita Amin!
Irina împlini un mare număr de alte Cântarea a 7-a:
minuni și prezise în mod special Irmosul
asasinarea lui Bardas, urmată la
puțină vreme de cea a lui Mihai al
Dătător de rouă cuptorul l-a
III-lea (867), precum și preluarea «făcut îngerul cuvioșilor tineri;
puterii de către Vasile «iar pe haldei arzându-i
Macedoneanul. Ajutată de Sfântul «porunca lui Dumnezeu, pe
Vasile cel Mare și de Sfânta «chinuitorul l-a plecat a striga:
Anastasia Farmacolitria, ea vindeca «Binecuvântat ești Dumnezeul
pe posedați și salvă pe una din rudele «părinților noștri».
sale – pe care împăratul plănuia să o
omoare, acuzată de trădare – Maică Fecioară, să nu încetezi
apărând în fața suveranului, a ruga pe Domnul, ca să ne
strălucitoare și plină de mărire. izbăvească pe noi din primejdii
Împăratul Vasile își recunoscu și din necazuri, Stăpână, ca cu
greșeala, ceru iertare, și apoi își arătă
sârguință să cântăm: Bine-
bunăvoința în ajutorul mănăstirii.
Sfânta Irina ajunse la vârsta de 103 cuvântat este, Preacurată, rodul
ani, păstrându-și toată prospețimea pântecelui tău.
și frumusețea trupească, semn al Maică Fecioară, Stăpână, mai
frumuseții sufletului său. Îngerul său
sfântă te-ai arătat decât toate
păzitor o prevenise cu un an înainte
de ziua exactă a morții sale și când puterile cerești, și d e c â t
veni ziua aceea ea își adună h e r u v i m i i și serafimii, ca
măicuțele, le numi Stareță pe care o ceea ce ai născut pe Hristos,
alesese Dumnezeu și după ce le-a Stăpânul zidirii.
încurajat să disprețuiască tot ce este Și ai născut și ești Fecioară, și
trecător pentru a nu trăi decât
după naștere ai rămas curată ca
pentru Mirele lor preaiubit, ea
închise liniștit ochii și își dădu și mai înainte de naștere,
sufletul în mâinile Domnului. Născătoare de Dumnezeu,
Înhumată în biserica Sfântului nearzându-se pântecele tău.
Mucenic Teodor, mormântul său Pentru aceea, cu credință,
răspândea în permanență o aromă d u p ă Dumnezeu pe tine te
suavă, arătând tuturor că se făcuse mărim, Preacurată.
20 LUNA IULIE

Mă înfricoșează și mă tulbură gândurilor rele care tulbura


valurile g r e ș e l i l o r m e l e ; inima mea și plânsul cel lin al
dar tu, Preas f â n t ă , ceea ce pocăinței îmi dăruiește spre
ești b u n ă , cere-mi milostivire întoarcere din robia morții
în ceasul încercării, dăruindu- sufletești.
mi mântuire. Cântarea a 8-a:
Irmosul :
Din
Canonul Cuvioasei Irina
văpaie c u v i o ș i l o r
Postul Mare ți s-a făcut ție «rouă ai izvorât și jertfa
«dreptului cu apă o ai ars; că
desfătare duhovnicească, măcar
«toate le faci, Hristoase, cu
că doar cu puține legume te
«singură voirea Ta; pe Tine Te
hrăneai; patima lăcomiei
«preaî n ă l ț ă m întru t o ț i
alungă-o de la noi, fericită,
«vecii».
adăpându-ne pe noi cu
rugăciunea ta. Tu ești scăparea noastră și
Cu sfinte contemplații te-ai mângâierea tuturor, Fecioară
Preacurată. Că iată Domnul
luminat, mintea ta petrecând în
t u t u r o r , născându-Se din
cămările cerești, iar noi, străini
pântecele tău, te p ă z e ș t e
fiind de înălțimile duhovnicești,
Fecioară și după naștere. Pe
te rugăm numai să sădești în
care bine-L c u v â n t ă m c u
inimile noastre gândurile cele
buze nevrednice și-L
smerite.
preaînălțăm întru toți vecii.
Slavă...,
Pe marea vieții călătorind, ai Pleacă-te, ceea ce ești gata
fierbinte sprijinitoare a
trecut neudată de valurile
credincioșilor și scăparea mea, și
ispitelor, iar acum stinge focul
primește rugăciuni dureroase
patimilor noastre cu ploaia
din inima mea, și mă scapă de
rugăciunilor tale.
împătimirea dobitocească, și de
Și acum..., a Născătoarei:
relele deprinderi, și plâns de
Lauda fecioriei ești și podoaba bucurie dă Fecioară sufletului
lumii îngerești, povățuind și meu celui întunecat.
luminând pe toți pe calea
Când gândesc la relele cele
mântuirii. De piatra rugăciunii
făcute de mine și la judecata cea
Tale zdrobește pruncii
groaznică, mă înfricoșez,
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 21

Fecioară, și mă tem. Dar tu, ca o neîncetată mijlocirea ta către


iubitoare de oameni, mai înainte Izvorul vieții.
de sfârșit fă-mi milostiv pe Și acum..., a Născătoarei:
Judecătorul; că tu e ș t i Leagă rănile sufletului meu,
întemeierea tuturor celor căzuți, Preacurată, picurând peste ele
nădejdea și folositoarea c e l o runtdelemnul milostivirii Tale și
deznădăjduiți. arată-mă mai râvnitor spre cele
Roagă, Curată, pe Fiul tău și dumnezeiești. Surpă îndrăznea-
Dumnezeu să ne fie nouă mi- la vrăjmașilor nevăzuți și la
lostiv și lesne împăcat; și cu limanul păcii mă povățuiește.
rugăciunile tale păzește-ne de Catavasie:
toată nălucirea cea potrivnică și Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne
să se s u r p e degrab semeția închinăm Domnului, cântându-I și
preaînălțându-L pe Dânsul întru toți
vrăjmașilor; ca să te lăudăm pe vecii.
tine cea cu har dăruită.
Pe tinerii cei bine-credincioși...
Canonul Cuvioasei Irina Cântarea a 9-a:

Tulburarea minții mele Irmosul :


oprește-o, îndreptându-mă la Pe Dumnezeu a-L v e d e a nu
limanul liniștit al rugăciunii, ca «este cu putință oamenilor, spre
să mă învrednicesc a așeza în «care nu cutează a căuta cetele
hambarul inimii roadele «îngerești; iar prin tine,
cugetărilor smerite. «Preacurată, s-a ar ă t a t
Cu darul proorociei fiind «oamenilor Cuvântul î n t r u -
luminată, ai vestit moartea «p a t . Pe care mărindu-L cu
prințului și a împăratului, iar «oștile cerești, pe tine te
acum vestește-ne și noua «fericim».
biruința asupra patimilor ce ne Să nu ne uiți pe noi robii tăi,
asupresc. Maică Fecioară, neispitită de
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe nuntă, cei ce năzuim la Biserica
Sfântul Duh, Domnul..., ta. Că tu singură ești nădejdea
Focul nu a putut stinge focul creștinilor, întărirea tuturor
râvnei tale pentru rugăciune, iar celor ce aleargă la tine, Curată;
acum roagă-te să ne izbăvim noi ascultă și împlinește rugăciunile
de focul cel veșnic prin n o a s t r e , Stăpână.
22 LUNA IULIE

Bucură-te, zidul cel nesurpat; cu rugăciunea ta izbăvește-ne pe


bucură-te, acoperământul noi de osândirea în focul cel
lumii; bucură-te, Biserică; veșnic în ceasul judecații
bucură-te, făclie; bucură-te, noastre.
scaun al lui Dumnezeu! Bucură- Slavă...,
te, bucuria și ajutătoarea Trei mere ți-a trimis
t u t u r o r ceea ce ești de-a Apostolul iubit al lui Hristos în
pururea armă de mântuire cinstea Treimii, iar acum
nebiruită, asupra vrăjmașilor izbăvește-ne pe noi de întreitele
celor nevăzuți. valuri ale patimilor cu singură
Avându-te pe tine, rugăciunea ta.
Preac u r a t ă , părtinitoare, Și acum..., a Născătoarei:
acoperământ și nădejde, zid și Bucurie Ție Arhanghelul Ți-a
scăpare, curățire și dezlegare de vestit și întristarea Evei a fost
c e l e rele, ne mântuim de ispite alungată, iar acum noi, cei aflați
și de primejdii, de boli și de în mâhnire din pricina
patimi; pentru aceea neîncetat necazurilor, alergăm la
lăudăm puterile tale. mijlocirea Ta, dătătoare de
Tu ești mărirea îngerilor, bucurie.
oglinda proorocilor, l a u d a
patriarhilor și a apostolilor; tu, Luminânda
podoaba mucenicilor lui
Hristos, sfințenia pustnicilor și a Fiind chemată de Hristos
drepților, și înnoirea a toată pentru a duce viață îngerească,
lumea. ai părăsit lumea și cele
trecătoare și, înțelepțește
Canonul Cuvioasei Irina
nevoindu-te în Mănăstirea lui
Hrisovalant, fericită Irina, laudă
Nu te depărta de suspinurile călugărilor te-ai făcut, mireasă
inimilor noastre, fericită, ci lui Hristos prin neadormită
veselia cea veșnică ne solește rugăciune, prin post, prin
nouă, celor ce prin păcate ne-am lacrimi și cugetarea la cele
agonisit numai tânguire. cerești, pe diavoli arzând și cu
Pe rudenia cea nedreptățită ai îngerii împreună vorbind.
izbăvit-o din moarte, iar acum Roagă-te, Maică preacuvioasă,
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 23

să se mântuiască sufletele în trup, ca una fără de trup ai


noastre. viețuit și acum veselești pe toți
Slavă…Și acum… credincioșii cu pomenirea ta.
Deșteaptă-te, suflete trândave, Pentru care, Prealăudată Maică
scutură de la tine somnul și Irina, roagă-te lui Hristos
greutatea lenevirii leapăd-o, și Dumnezeu să-i izbăvească din
cu lacrimi fierbinți de pocăință nevoi și din necazuri, după mare
cazi la Maica Ziditorului tău, mila Sa.
strigând: Născătoare de Minunată a fost viața ta, pe
Dumnezeu, Fecioară, ajută-mi pământ, de care oamenii și
mie. îngerii s-au minunat. Uscat-ai
LA LAUDE patimile trupului prin curgerile
lacrimilor, de Dumnezeu
Se pun stihirile pe 4. înțelepțită, Cuvioasă Maică
Glasul 1: Irina, și multe nevoințe
duhovnicești ai împlinit. Pentru
Se bucură duhovnicește astăzi aceasta te cinstim, prăznuindu-
toți credincioșii întru pomenirea te cu credință și evlavie.
ta cea de peste an, cămară plină Prealăudată Maică Irina, cu
de roadele virtuților; căci rugăciunile tale, cere de la
ridicând crucea ai urmat lui Dumnezeu să ne dăruiască mare
Hristos, Cel ce te-a întărit întru milă.
nevoințe. Silindu-ți firea, ai De Dumnezeu cinstitoare,
călcat trufia trupului cea Cuvioasă Maică Irina, tu,
râvnitoare de cele pământești și precum zice proorocul, cu
ai zdrobit cursele diavolilor cele lacrimi ai udat pământul și n-ai
de multe feluri. Prealăudată dat somn ochilor tăi, nici genelor
Maică Irina, cu rugăciunile tale, tale dormitare, arătând dorul
cere de la Dumnezeu să ne inimii înflăcărate către Hristos,
dăruiască nouă mare milă. pe care L-ai iubit din copilărie.
Fericită Maică Irina, cine va Drept aceea, te-ai făcut pildă
putea spune îndeajuns ostenelile călugărilor și ai săvârșit tot felul
tale? Sau cine va putea lăuda de fapte bune. Deci, Prealăudată
nevoințele tale monahicești, Maică Irina, cu rugăciunile tale,
luptele cu demonii, lacrimile, cere de la Dumnezeu să dea
zdrobirea inimii și postirea? Că
24 LUNA IULIE

lumii pace, Bisericii unire și LA LITURGHIE


nouă mare milă. La fericiri, se pun din Canonul
Slavă…. glasul al 6-lea: Sfintei, cântarea a 3-a, pe 4, și cântarea
Viața ta strălucind luminat pe a 6-a, pe 4.
pământ, Preacuvioasă Maică
Întru împărăția Ta când vei veni,
Irina, te-ai suit la ceruri, în
pomenește-ne pe noi, Doamne, când
lumina tuturor Sfinților. Și aici, vei veni întru împărăția Ta.
întru bunătăți locuind, ai luat Pe 12
împreună cu Hristos moștenirea Fericiți cei săraci cu duhul, că a
cea de acolo, cu Care petreci, acelora este împărăția cerurilor.
bucurându-te. Pentru aceea, Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor
curat privești pe Sfânta Treime, mângâia.
rugându-te neîncetat pentru cei Pe 10
ce cu credință și cu dragoste te Fericiți cei blânzi, că aceia vor
cinstesc pe tine. moșteni pământul.
Și acum… Fericiți cei flămânzi și însetați de
Podobie: Toată nădejdea… dreptate, că aceia se vor sătura.
Din robia păcatelor scoate-ne,
Pe 8
Fericiți cei milostivi, că aceia se vor
Stăpână; izbăvește-ne de valul milui.
cel greu al ispitelor, scapă-ne,
Fecioară, din furtuna greșelilor Marele Părinte Ioanichie ți-a
noastre și, cu rugăciunile tale grăit ție lucruri minunate, căci
către Dumnezeu, potolește aveai să strălucești în sfeșnicul
năvălirile diavolilor, ca mânăstirii lui Hrisovalant cu
neîncetat să te slăvim pe tine, cea înțelepciunea, cu care luminează
pururea fericită. și gândurile noastre.
Fericiți cei curați cu inima, că aceia
vor vedea pe Dumnezeu.
Doxologia mare, troparele,
ecteniile și otpustul. Haina monahală îmbrăcând
Cuvioasă, te-ai dezbrăcat de
acoperământul patimilor și
asemenea îngerilor ai strălucit
întru curăție; luminează și
veșmântul sufletului nostru cu
gânduri smerite.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 25

Fericiți făcătorii de pace, că aceia sufletești și trupești spre


fiii lui Dumnezeu se vor chema. mântuire.
Mie, celui ce zac necercetat în Slavă...,
pământul ispitelor, întinde-mi Darul vederii cu duhul ai
mână de ajutor în războiul cel cerut cu multă smerenie, din
duhovnicesc; acoperă-mă cu dragoste pentru maicile cele ce
veșmântul rugăciunii tale, aveau trebuință de povățuitor
mergând înțelegător cu pas lin încercat; trimite-ne nouă darul
împreună cu mine către Mirele vederii fărădelegilor noastre
Hristos. spre smerire.
Fericiți cei prigoniți pentru Și acum..., a Născătoarei:
dreptate, că a acelora este împărăția
cerurilor.
Lumea se bucură luând
izbăvire prin rugăciunile Tale,
Din tirania patimilor mă Fecioară, și toți Te cinstim cu
slobozește, Cuvioasă, ceea ce cu credință, întru Tine punându-ne
blândețea ai slujit tuturor, toată nădejdea mântuirii
înecându-se întru mânie noastre. Scoate-ne din
vrăjmașul mântuirii. stricăciunea patimilor și haina
Fericiți veți fi când, din pricina sufletului nostru dă-ne să o
Mea, vă vor ocărî și vă vor prigoni și, curățim cu lacrimile pocăinței.
mințind, vor zice tot cuvântul rău
împotriva voastră.
La vrednicia de stareță ai fost TROPARUL
glasul al 5-lea:
chemată, dar cu multă smerenie
ai primit cinstirea și ai slujit Sfântă Preacuvioasă Maică
tuturor, socotindu-te mai mică Irina, tu cămara minții ți-ai
între maici; pilda umilinței tale sfințit cu mirul rugăciunii și ai
să plece la pământ gândurile aprins candela inimii cu focul
noastre trufașe. gândului smerit, ca să strălucești
Bucurați-vă și vă veseliți, că plata obștii tale lumina înțelepciunii.
voastră multă este în ceruri. Stând acum înaintea Luminii
Bolile trupești le-ai socotit Negrăite, roagă-te să risipească
binecuvântare spre întinerirea întunericul sufletelor noastre cu
sufletului, dar nouă, celor fulgerul rugăciunii tale.
neputincioși revarsă-ne
mângâierea tămăduirilor
26 LUNA IULIE

CONDACUL
glasul al 2-lea:
Podobie : Cu sângiurile tale…

De dragostea Mirelui Hristos


arzând, ai alergat către Izvorul
înțelepciunii Cel tăinuit în
mânăstirea lui Hrisovalant și,
adăpându-ți setea de îndumne-
zeire, te rogi acum ca să ne
facem noi părtași mântuirii
Cuvântului.

LA APOSTOL
Din Epistola către Galateni (5, 22-
26; 6, 2: „Fraților roada Duhului
este…
(Caută sâmbătă din săptămâna a 27-a
după Pogorârea Sfântului Duh).

EVANGHELIA

Evanghelia de la Matei
(XXV, 1- 13):
«Zis-a Domnul pilda aceasta:
Împărăția cerurilor se va asemăna
cu zece ficioare... »
(Caută sâmbătă din săptămâna a 17-a
după Pogorârea Sfântului Duh).

CHINONICUL:
Întru pomenire veșnică va fi
dreptul, de auzul rău nu se va
teme.

S-ar putea să vă placă și