Sunteți pe pagina 1din 6

Acatistul de Slavă a Domnului Iisus Hristos

Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…Tatăl nostru…

Condac 1
Sfântul Sfinţilor fiind, după Înălţarea Ta la Ceruri Te-ai aşezat la dreapta Tatălui, fiindu-Ţi dată
toată puterea în Cer şi pe Pământ. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Multrăbdător şi
Multîndurător, Multmilostiv şi Multiertător, Preasfânt şi Preaplin de Iubire, mulţumindu-Ţi
acum, cu iubire şi cu recunoştinţă Te slăvim, Te lăudăm, ne închinăm Ţie şi cântăm: Slăvit să fii
în veci, Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufletelor noastre!
Icos 1
În Sfânta Împărăţie a Cerurilor străluceşte în mod minunat lumina necreată a Preasfintei Treimi,
a slavei Dumnezeieşti, a Sfântului Tron Divin. Cu mintea noastră limitată nu ne putem închipui
măreţia Slavei Tale, Doamne Iisuse Hristoase, dar cu smerenie şi cu dragoste grăim:
Slăvit să fii Dumnezeule, Cel de O fiinţă cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt!
Slăvit să fii Dumnezeule Preaplin de Iubire, Răscumpărătorul păcatelor noastre!
Slăvit să fii Dumnezeule Preasfânt, că Tu eşti calea, adevărul şi viaţa!
Slăvit să fii Dumnezeule Preaînţelept şi Prealuminat, Învăţătorul sufletelor noastre!
Slăvit să fii Dumnezeule Multrăbdător şi Multîndurător, Care pe toate le-ai îndurat pentru noi!
Slăvit să fii Dumnezeule Multmilostiv şi Multiertător, Care ne ierţi păcatele şi ne chemi să Te
urmăm!
Slăvit să fii în veci Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufletelor noastre!
Condac 2
Preabinecuvântat fiind, stai pe Sfântul Tron Divin alături de Tatăl şi de Duhul Sfânt; şi toţi cei
din Ceruri şi de pe Pământ Te slăvesc şi Îţi cântă cu dragoste sfântă: Aliluia!
Icos 2
Tu, Doamne, ştii tot ce se petrece în Ceruri şi pe Pământ şi împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt
pe toate le veghezi şi le îndrumi cu înţelepciune. Plecând noi genunchiul inimii să ne smerim şi
să spunem aşa:
Slăvit să fii, pentru măreaţa Ta lucrare Dumnezeiască de peste tot Pământul!
Slăvit să fii, pentru iubirea Ta sfântă faţă de noi oamenii, zidirea Ta cea căzută!
Slăvit să fii, pentru milostivirea Ta nesfârşită faţă de toţi păcătoşii şi nevrednicii!
Slăvit să fii, pentru Dumnezeiasca Ta învăţătură, care ne călăuzeşte spre Împărăţia Cerurilor!
Slăvit să fii, pentru puterea Ta nemăsurată, cu care pe toate le faci, alături de Tatăl şi de Duhul
Sfânt!
Slăvit să fii, pentru răbdarea Ta nelimitată faţă de puţina noastră smerenie, umilinţă şi pocăinţă!
Slăvit să fii în veci Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufletelor noastre!
Condac 3
Stând pe Sfântul Tron Divin îi observi pe toţi din Ceruri şi de pe Pământ, precum şi pe cei din
iad, care se cutremură atunci când aud Numele Tău Preasfânt. Auzind noi acestea, cu inimile
încălzite de dragostea Ta, Îţi cântăm cu bucurie: Aliluia!
Icos 3
Nimeni nu poate sta împotriva Voinţei Tale Dumnezeieşti, dar fiindu-Ţi milă de cei păcătoşi nu
vrei să-i pierzi, ci mai vârtos Te lupţi cu ei spre a se întoarce cu toţii la pocăinţă. Cu smerenie, cu
umilinţă şi cu frică să ne plecăm în faţa Domnului şi slăvindu-L, cu dragoste să spunem aşa:
Slăvit să fii de cei duioşi care Te iubesc!
Slăvit să fii de cei miloşi care se smeresc!
Slăvit să fii de cei înţelepţi care Te respectă!
Slăvit să fii de cei puternici care Te slujesc!
Slăvit să fii de cei păcătoşi care se pocăiesc!
Slăvit să fii de cei evlavioşi care Ţi se roagă!
Slăvit să fii în veci Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufletelor noastre!
Condac 4
Cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor şi toţi cei care ajung acolo, se închină în faţa
Prealuminatului Tron Divin; iar Tu, Doamne, Fiule şi Cuvinte al Lui Dumnezeu, îi preamăreşti
pe cei care Te preamăresc şi îi iubeşti pe cei care se smeresc, se pocăiesc şi cântă: Aliluia!
Icos 4
Preamărind eşti Preamărit, iubind cereşte eşti Iubit, binecuvântându-i pe alţii eşti Binecuvântat,
Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, iar noi cinstindu-Te creştineşte, spunem din inimă aşa:
Slăvit să fii Doamne Dumnezeule, Preaînţeleptule Ziditor al vieţii!
Slăvit să fii Doamne Dumnezeule, Cel ce eşti Mântuitor şi Smerit Biruitor al morţii!
Slăvit să fii Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvâtul Tatălui Ceresc!
Slăvit să fii Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Fiul Maicii Preacurate!
Slăvit să fii Doamne Dumnezeule, Atoatefăcătorule, lumină a Îngerilor şi nădejde a oamenilor!
Slăvit să fii Doamne Dumnezeule, Veşnicule Stăpânitor al Cerului şi al Pământului!
Slăvit să fii în veci Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufletelor noastre!
Condac 5
Toţi iubitorii de Dumnezeu şi de cele sfinte, care caută mântuirea, să se roage neîncetat, să
postească, să se smerească, să facă multe fapte bune şi din inimă să cânte: Aliluia!
Icos 5
Toţi cei de pe Pământ, care au auzit învăţătura Ta, Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, şi au
citit Sfânta Evanghelie, trebuie să ia aminte la cele spuse de Tine şi cu inimă curată să Te
preamărească:
Slăvit să fii de cei care Te urmează şi împlinesc Voia Ta Dumnezeiască!
Slăvit să fii de cei care cunosc şi împlinesc învăţăturile Sfintei Evanghelii!
Slăvit să fii de cei care se întorc pe calea cea bună şi sfântă a mântuirii!
Slăvit să fii de cei care, căzând în păcate, se pocăiesc şi Îţi cer ajutorul!
Slăvit să fii de tot poporul Tău şi de românii de peste tot Pământul!
Slăvit să fii de toţi creştinii şi Sfinţii de acum şi din viitor!
Slăvit să fii în veci Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufletelor noastre!
Condac 6
Iată că Eu voi fi cu voi până la sfârşitul veacurilor! - ai spus Doamne Iisuse Hristoase, cuvintele
care au rămas scrise în Sfânta Evanghelie; iar noi cu bucurie şi cu iubire Îţi cântăm din inimă:
Aliluia!
Icos 6
Nu le-a fost dat Sfinţilor Apostoli să trăiască o viaţă continuă, fără a trece la cele veşnice.
Învăţăturile Tale minunate le-ai dat pentru cei care Te iubesc şi Te vor iubi de-a lungul tuturor
veacurilor, dar şi pentru cei care Te caută şi încă nu Te-au găsit, Doamne; iar noi, iubindu-Te în
inimile noastre, Îţi spunem aşa:
Slăvit să fii de cei care urmează calea strâmtă a mântuirii!
Slăvit să fii de cei care împlinesc adevărul învăţăturilor Tale şi fac numai bine!
Slăvit să fii de cei duioşi, iubitori, înţelepţi şi cu viaţa curată!
Slăvit să fii de cei smeriţi şi binecredincioşi, că s-au apropiat de Împărăţia Cerurilor!
Slăvit să fii de cei evlavioşi, milostivi şi iertători, că se vor mântui şi vor avea viaţă veşnică!
Slăvit să fii în Sfintele Mănăstiri, în Biserici şi oriunde se înalţă sfinte rugăciuni către
Dumnezeu!
Slăvit să fii în veci Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufletelor noastre!
Condac 7
Celor aleşi Te-ai arătat în vedenie împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, ori însoţit de Preacurata
Maică a Ta, iar cei care împlinesc cuvântul Divin se smeresc şi cântă cu dragoste sfântă: Aliluia!
Icos 7
Doamne, însoţit de Sfinţii: Îngeri, Arhangheli, Heruvimi şi Serafimi, Te-ai arătat unor oameni şi
le-ai spus tot ce trebuiau să ştie sau să împlinească. Aplecându-ne genunchiul inimii să spunem
aşa:
Slăvit să fii Doamne Dumnezeule, că din lucrarea bunătăţii Tale ne-ai mântuit pe noi!
Slăvit să fii Doamne Dumnezeule, că eşti Sfinţenie nemuritoare şi Biserică a milostivirii!
Slăvit să fii Doamne Dumnezeule Multmilostiv, că din a Ta plinătate am luat noi toţi!
Slăvit să fii Doamne Dumnezeule Preasfânt, că eşti nădejdea şi întărirea noastră!
Slăvit să fii Doamne Dumnezeule Preaplin de Iubire, că ne cureţi cu focul iubirii Tale arzătoare!
Slăvit să fii Doamne Dumnezeule, Cel ce ne întăreşti în credinţa cea atotbiruitoare!
Slăvit să fii în veci Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufletelor noastre!
Condac 8
Sfintele: Începătorii, Domnii, Stăpânii, Scaune Cereşti, Puteri Cereşti şi Îngereşti Te laudă
neîncetat împlinind neabătut Sfintele Tale Porunci şi cu cinstire mare cântă: Aliluia!
Icos 8
Sfinţii Arhangheli vin în faţa Sfântului Tron Divin şi îşi acoperă feţele lor cu aripile. În rugăciuni
fierbinţi şi noi să ne apropiem cu sufletul de Tine, Doamne Iisuse Hristoase, şi să spunem aşa:
Slăvit să fii de Sfinţii: Heruvimi, Serafimi şi Arhangheli!
Slăvit să fii de Sfintele: Începătorii şi Domnii!
Slăvit să fii de Sfintele: Stăpânii şi Scaune Cereşti!
Slăvit să fii de Sfintele: Puteri Cereşti şi Îngereşti!
Slăvit să fii de Sfintele Oştiri Cereşti şi de Soboarele Dumnezeieşti!
Slăvit să fii de Sfinţii Îngeri de Lumină şi de toţi Sfinţii!
Slăvit să fii în veci Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufletelor noastre!
Condac 9
Alături de Domnul Iisus Hristos sunt Marile Personalităţi Cereşti, care ne pot sprijini şi pe noi
oamenii. Rugându-ne pentru aceasta, le mulţumim pentru ajutor, şi cu adâncă smerenie şi cu
iubire sfântă Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 9
Toate cărţile despre faptele oamenilor, scrise de Sfinţii Îngeri Păzitori, de Sfinţii Îngeri Scriitori,
de Sfintele Puteri Cereşti, sunt prezentate Bunului Dumnezeu şi se depun apoi la Sanctuarul
Ceresc, pe naţiuni şi pe veacuri. Auzind acestea să ne smerim inimile şi cu iubire să spunem aşa:
Slăvit să fii de Sfintele Personalităţi Cereşti!
Slăvit să fii de Sfinţii Îngeri Păzitori!
Slăvit să fii de Sfinţii Îngeri Scriitori!
Slăvit să fii de Sfinţii Îngeri Inspiratori!
Slăvit să fii de Sfinţii Îngeri de Lumină!
Slăvit să fii de Sfintele Puteri Cereşti şi de Oştile Îngereşti!
Slăvit să fii în veci Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufletelor noastre!
Condac 10
Tot ce se petrece în viaţa fiecărui om, în fiecare loc, în fiecare ţară este scris şi se păstrează în
Sfânta Împărăţie a Cerurilor. Auzind acestea cu cinstire şi cu dragoste să-I cântăm Lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icos 10
Toate sfintele porunci cereşti comunicate de Dumnezeu pentru oameni sunt preluate de Sfinţii
Heruvimi şi transmise fiecare acolo unde trebuie. Noi, cei dornici de sfinţenie şi de cele sfinte, cu
evlavie să spunem aşa:
Slăvit să fii Doamne Iisuse, de toţi cei din Cer şi de pe Pământ!
Slăvit să fii Doamne Iisuse, de toţi cei care comunică mesajele Tale sfinte!
Slăvit să fii Doamne Iisuse, de Heruvimii cei preaînţelepţi!
Slăvit să fii Doamne Iisuse, de Serafimii cei plini de iubire arzătoare!
Slăvit să fii Doamne Iisuse, de Sfintele Puteri care stăpânesc peste toţi Îngerii!
Slăvit să fii Doamne Iisuse, de Sfinţii de acum şi din viitor!
Slăvit să fii în veci Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufletelor noastre!
Condac 11
Pământul este greu încercat, pământenii sunt inspiraţi de forţele binelui, dar sunt ispitiţi şi de
potrivnicii Lui Dumnezeu, şi de aceea suportă greu toate neajunsurile vieţii. Noi, aşa mici şi slabi
cum suntem, să ne smerim mai mult, să cerem întărire de la Dumnezeu şi cu dragoste să-I
cântăm Domnului: Aliluia!
Icos 11
Acum când forţele întunericului vor să stăpânească Pământul şi viaţa de pe Pământ, Doamne ai
poruncit ca Puteri Cereşti şi Îngereşti să lucreze pentru salvarea noastră de la dezastrul ce stă să
se abată asupra Pământului din cauza multelor noastre păcate. Pentru aceasta Îţi mulţumim
Doamne, şi cu credinţă spunem aşa:
Slăvit să fii Doamne Iisuse, Dumnezeule Desăvârşit, asemenea Tatălui şi Duhului Sfânt!
Slăvit să fii Doamne Iisuse, Dumnezeule Preasfânt, calea noastră spre Împărăţia Cerurilor!
Slăvit să fii Doamne Iisuse, de toate forţele binelui puse în slujba Pământului şi a vieţii de pe
Pământ!
Slăvit să fii Doamne Iisuse, de toţi cei care se luptă cu cei întunecaţi şi cu forţele întunericului!
Slăvit să fii Doamne Iisuse, de toate Puterile Cereşti şi Îngereşti din Sfânta Împărăţie a Cerurilor!
Slăvit să fii Doamne Iisuse, de toţi oamenii care doresc să fie pace, lumină şi iubire sfântă pe
Pământ!
Slăvit să fii în veci Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufletelor noastre!
Condac 12
Toate Personalităţile Cereşti ascultă Poruncile Preasfintei Treimi şi le împlinesc neabătut. Şi noi
să facem ascultare sfântă, să împlinim Voia Lui Dumnezeu şi cu dragoste să Îi cântăm: Aliluia!
Icos 12
Toţi cei din Ceruri, din Soborul Maicii Domnului, din Soboarele Sfinţilor Apostoli şi ale
Sfinţilor, Îţi aduc slavă şi laudă, Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase. Şi noi cu iubire şi cu
evlavie să spunem aşa:
Slăvit să fii Doamne Iisuse Hristoase, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt! Treime Sfântă slavă
Ţie!
Slăvit să fii Doamne Iisuse Hristoase, Cel de o fiinţă cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt!
Slăvit să fii Doamne Iisuse Hristoase, de toată Creaţia văzută şi nevăzută!
Slăvit să fii Doamne Iisuse Hristoase, Preasfântule Fiu al Maicii Preacurate, Care Te iubeşte
nespus!
Slăvit să fii Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Mântuitor, Îndelung-Răbdător şi Multiubitor!
Slăvit să fii Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Preasfânt şi Multpătimitor din iubire pentru
oameni!
Slăvit să fii în veci Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufletelor noastre!
Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Mântuitor, Multîndurător, Multmilostiv, primeşte
cuvintele de slavă și cinstire, de laudă și mulţumire, de recunoştinţă și iubire ale tuturor robilor
Tăi, care supuşi, cu smerenie şi cu aplecare sfântă Îţi cântă: Aliluia!

Rugăciune către Domnul Iisus Hristos

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii şi Răscumpărătorul
păcatelor noastre, Care eşti Preasfânt, Multiubitor, Multîndurător, Multiertător, slăvit să fii în
Ceruri şi pe Pământ de toată Creaţia văzută şi nevăzută! Slăvit să fii de creştinii din toată lumea,
de toţi românii de aici şi de pretutindeni şi de toți cei care Te-au căutat şi Te-au găsit! Doamne
Dumnezeule Iisuse Hristoase slavă şi mulţumire Îți aducem pentru Jertfa Ta de iubire pentru noi
oamenii! Laudă și cinstire Îți aducem pentru iubirea Ta sfântă pentru noi, păcătoşii, pentru
ajutorul Tău sfânt şi pentru toate învăţăturile Dumnezeieşti pe care ni le dai în viaţa aceasta
trecătoare pentru cucerirea vieţii veşnice! Recunoștință și iubire Îți aducem că ne ierţi păcatele şi
ne chemi să fim copiii Tăi, asemenea Ţie! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh acum şi
pururea şi în vecii vecilor! Amin!