Sunteți pe pagina 1din 249

t

NDUMNEZEIT

Panayots Nellas

Colectia

DQQUftTCa

n viziune ortodox, B iserica n u e ste altceva d e c t


Iis u s H ristos F iul lu i D um nezeu In tru p a t ca Reveladle
d e p lin In c o n tin u ita te a eficientei Lui m n tu ito a re In
istorie prin D u h u l S fnt. Prin S c rip tu r iT radtie, p rin
n tre a g a e i v ia t c u ltic -sa c ra m e n ta l i m istic, B iserica
m e n tin e In a c tiu n e i fructifica R evelatia In n te le su l ei
a u t e n ti c i a l o n a t $i a p ra t p rin form ulri dogm atice.
Dogmele co n c en trea z In form ule sin te tic e i
p a r a d o x a l e m ie z u l R e v e la fie i d u m n e z e i e t i i
In d u m n ezeito are propovduite, explcate i a c tu a lz a te
d e B iserica. E x p licitan d P erso an a i opera lui Iisu s
H risto s, D u m n ezeu l-O m u l, U nul d in Treim e, dogm ele
evidentiaz p n etele nodale ale Intlnirii au ten tice d in tre
divin $i u m a n , in fin it $i finit, tra n s c e n d e n t i im a n e n t,
s itu n d u -s e In c e n tru l iigurii exem plare a C ru c ii, In
Ia n s a li locul de i n t e r s e c n tre vertical i orizontal.
Intelegerea dogm elor, deci, reclam experienfa cru cifian t
a ascezei m intii care - d u b lat de ascezafizic - u rm re^ te
a d a p ta re a m in tii i fintei n o a stre Intregi la R e v elare (nu
invers).
Aa cu m s u b lin ia P rintele D. S tniloae:
C aracteru l definit al dogm elor n u contrazice, ci
dim potriv, a s ig u r c o n tin u tu l lor infinit. R e n u n ta re a la
delim itrile lor a r tran sfo rm a ad n c im e a fr de fu n d a
m iste ru lu i Intr-o b a lta fr sem nifcatie In care e posibil
orice, d a r n im ic c u ad e v ra tn o u i profund. n c o n fin u tu l
ato teu p rin z to r al form ulelor dogm atice care delim iteaz
s tric t a c e st infinit, In b o g fia n e c o n fu n d a t a a sp ec te lo r
lu i de in ep u izab il ad n cim e $i com plexitate, teologia
a re u n obiect de in te rm in ab il reflexiune. Dogm ele a u
nevoie de o p u n e re In lu m in a a c o n tin u tu lu i lor v iu i
in fin it In c o re sp o n d e n f c u v iafa d u h o v n ic e a sc a
su fic tu lu i crcd in cio s, c u m odul In c a re le-au In teles i
I r A11 SII n fi I Pfl ri n^i al Bisericii $i c u nevoile fecrei ep o ci.
( )pcra accattiti o face B iserica p rin teologie.*4

Panayotis N ellas

OMULANIMAL NDUMNEZEIT
pentru o antropologie ortodox
Studiu introductiv i traducere
diac. loan I. Ic jr.

sisuarrscA
jv eteana
J>A."M f T C E R N A ' TULCBA
-F T T 5'

DR

'

.............T^ T

,^ 'm

v .

Editura j S DEISIS
S ib iu
1994

JL
*
4

Coperta:
nvierea, detaliu fresc C/zora-Constantinopol (sec. XIV)

Viziune grafic: Crnei Toma


Redactare: Brzu Vasile

M u ltu m iri d o am n ei S o tiria N e lla s i re d ac tie i re v iste i


II

Synaxi* p entru p e rm isiu n e a g e n e ro a s de a e d ita a c e a st


carte n ro m n en te.

*
.

- ,

sn

O Editura DEISIS pentru versiunea de faj.


Traducere dup originalul neogreci

riANATIiTH NEAAA
nPOOIHIKEE riA MIA OP0OAOEH XATANOHIH
TOY AN9PHI0Y
e nonTEiA
AHNA

1979

ISBN 973-63.29-7-1

"ndumnezeirea" omului, P. Nellas $i conflictul


antropologiilor

far indoial, din zorii modernit! $i pana azi in pragul secolulcii


XXL problema omului este chestiunea centrala a epodi noastre. Inceput.
spiritual vorbind. in 1882 cu proclamarea mortii lui Dumnezeu ni
exaltarea dionisiaca a supra-omuiui de ctre F.Nietzsche, secolul XX
$i-a derulat parcursul in umbra sinistra a celei mai gigantice negn
ideologice $i suprimri fzice a omului (adevrat apoteoz negativa a
inumanului. veritabil trium f al ne-omului") in numele clasei, rasei ori
ideologiilor. Un moment culminant al acestei evolutii l-a constituit
proclam area teo retica in structuralism ul i post-structuralism ul
deconstructivist, in voga actualmente, a kimortii omului'1, a decesului sau
uciderii filosofice a ideii europene de om - simpl reiicv epistemic a
unei ere intelectuale revolute. uDemersuri att de diferite, ca ontologia lui
Heidegger, structuralismul, psihanaliza sau marxismul au totui o tematica
in comun, $i ea vizeaza in esen{a nlturarea sensului trit i dizolvarea
omului. Dup moartea lui Dumnezeu prin voci bine armonizate, noua
filosofie proclama moartea uciga$ului: lichidarea omului"1.
Inaugurata sub auspiciile umanismului triumfator ezoterictotalizator al Rena$terii i continuata sub semnul celui ra(ionalist al
Reformei, Contrareformei ji Iluminismului, modemitatea pare a sfarai in
pragul unei post-modemitap, tot mai insistent revendicate, sub zodi ile unui
tot mai apstoranti-umanism. Succesul actual al filosofici antiumaniste*
in secolul nostru, ne d un serios avertisment. Cci s-ar putea ca el sa se
datorczc unei stari de fapt, filosofia oglindind o anumit situatie creata a
omului ast/i. situ ale care greveaza gndirea i pe care ea doar o exprim",
Unu nscoce$tc de fapt nimic: inainte de a gndi moartea omului, epoca
noastr o trie$tc'\ din plin $i ca pe 0 banalitate am aduga. Mai grav ins
chiar decat gcnocidurilc reiterate ale secolului, este poate faptul ca omul
ii nscocete astzi i o alt moarte: acolo unde crima inc nu s-a comis,

VI
se ntrevede o sinucidere sau cel pupn o abdicale: omul renunjasfieom.2
laraceastdemisiedelaumanitatetradeazaprecaritateadefinitiilor
omuluivehiculatenepocamodern.Duprefijzulsaureprimareantelegerii
teologice creatine medievale, de la Renaciere ncoace omul european e un
animai in cutarea unei definitii. Reluate de metafizicile rationaliste ale
iluminismuluiclasicisf\vechiledefinipiantice(anim al rational imuritor,
animai social etc.) au coexistt concurential cu reprezentrile arhaice $i
gnostice(omul ca m icrocosm " i microtheos ,cascteiededivinitate
czut n materie etc.) reiansate n alchimie, magie i ezoterisme i
dezvoltate speculati v de metafizicile dealiste romantice ca$i de ideologi ile
nscute n secolul al XLX-lea n urma rstumrii acestora: marxismuL
existenpalismul,istorismul, etc. Emancipata desubtutelatradipei teologice
i metafizice, ieita din perspectiva lor finalista (kCteleologic - omul se
explica prin scopuri transcendente), antropologia moderna a privilgit in
ultmele doua secle, n sens pozitivist, demersul arheologic, plednd
pentin explicareareductionistaomului prin originilei condipileexisten|ei
luinaturaledin perspectiva dominan ta sau conjugataabiologiei,psihologiei,
sociologici, lingvisticii, sistemelor, comunicrii etc. Omul era redus la
nevoile elementare biologice i culturale ale supravietuirii lui (hrana,
reproducerea), la jocul pulsiunilor fundamntale create n jurul acestor
nevoi,aIrela{iiloreconomice,limbajului,etc.FuncpaintegratorieaReveIatiei
a fost uzuipat de metafizic i apoi de ideologie, rezultatul funest fiind
catastrofa umanismelor europene moderne al cror antropocentrism frgil
n-a putut stvili sinuciderea n mas a omului ca fiinf teologica i
religioas, nici ororile omuciderii industrialzate $i dezumanizarile de
tot felul care au invadat societpie actale (droguri, violenf, erotismul
exacerbt, consumerismul) depersonalizndu-Ie intens.
Confruntat cu perspecti vele terifiante ale sinuciderii sau omorului,
omul modem, nscut din crima fondatoare a deicidului nietzscheean,
freudian ori marxist, dispune de o antropologie precar i ffagil, edificata
peruineleteologieii cosmologici sau, mai exact, peo cosmologie ratat
i o teologie abdicata.3 Refuzat sau pervertita, perspectiva religiostcologicsedovedete,dupa cum arata cercetarilefenomenologieireligiilor,
orizontul de nedepit al oricrei antropologii.
Far a putea depi radical lumea, situndu-se transcendent ei ca
zcii, dar $i fr a se putea acomoda definitiv la imanenfa pur a lumii ca
animalclc, omul subzist precar n intervalul dintre o animalitate
iimcceptabilcaataivpnlacaptiodivinitateinaccesibilincasumabil
nici ca n mod definitiv pe cont propriu. Pentru a-$i face suportabil

VII
supravietuirea in acest interval, omul i-a creat o supra-natur*' umana
sui-generis: cultura.4 Spre.deosebire de animai (i de zei), omul devine
om, adugnd ceva existentei sale naturale; omul se na$te nu se inmultete
pur $i simplu, se hrnete nu doar mnnc, vorbe?te nu striga numai, iar
jocul animal se transforma la el in munc, art, rii, jtiint, cultura, politic,
etc. Daca prin trup exista in natura, prin spirit el se ridica deasupra ei,
instrinndu-se de ea i instpnindu-se in acela$i timp asupra ei, prin
cultura (magic-ritual sau tehnic-$tiintific), respectiv asumndu-$i fata de
lume o atitudine quasi-divin de creator $i asigurndu-i o supra-vietuire
limitata. Limitata, pentru c jocul natura-cultura in care este implicai omul
areo limitdureroasa^i implacabi l: moartea, pe care n-o putem domestici
ori asimila lumii noastre. Slbindu-se in timp, trupul moar i putreze$te
facnd astfel ca aventura spiritului uman sa e$ueze inevitabil intre pereti i
unui mormnt.Nici fiar, nici nger, nici instinct pur, nici simpl inteligent,
omul penduleaz intre viatacare nu este inc i moarteacare-l face s nu mai
fie.5Paradoxal, cu ct inainteaz in umanizare cu att se apropie de moarte.
Spre deosebire de animalul care piere sau de zei, inger $i demoni care sunt
venici, omul tie c moar, tie c jocul su cu viata ?i lumea se incheie cu
o infrngere. Moartea apare astfel in lume, ca locul unei diferente mai
profunde situate (dincolo de di ferenta: trup-spirit, natur-cultur): di ferenta
originara ntre Creator (care este dar nu exista) i creatura (care exista dar
nu este).6Abiarelafiaom-Dumnezeu, con$tiin|acreaturalittii i pctoeniei
este cea care-i permite omului sesizarea exact (dincolo de simplul joc cu
naturaam ortizatprincultur)apozitieisalerealeinexistentiaproximarea
unei definitii adecvate a propriei sale umanitari: omul ca animai
rational (deci supra-natural) dar muritor , deci creat i pctos.
Jocul existentei umane de d e sfa jara , deci, incadrul unuitriunghi
fundamental: Dumnezeu-om-lume. E sentai este faptul cnu relafiaomului
cu natura, ci relatia sa cu Dumnezeu este cea care-i reveleaz misterul ultim
al existenjei sale, sensul uman al viefii i morfii sale in jocul - primejdios si
mntuitor in acela$i tim p-cu Dumnezeu revelat de religie, mituri i credinf
$iconcretizatinrituri.Credinta,miturileirituriledeschidomului perspectiva
unc a treia dimensiuni a existentei: orizontul divinului i necreatului care
osandole ncautenticitatea viefii pctoase ?i muritoare deschizndu-i in
acelasi timppcrspectivaunei viefi autentice, m ntuiteji sfinite care rpete
morjii caractcrul terifiant i funest, imblnzind-o ?i tocindu-i acu $i
ti$ul nemilos. Prin credinfi rituri, actele fundamntale ce apartinjocului
naturai mortai om-lume devin acte sacramentale angajate in istoria
tridimensional om-lume-Dumnezeu (a mnca devine a te cumineca, a

v in
actiona moral nseamn a face voia lui Dumnezeu, etc.) ajungnd ca atare
purttoare de viat venic.7
Religia nseamn, deci, pentru om asumarea contient prin
credint i in ascultare de Dumnezeu a revelatiei creaturalitatii (eu sunt
pmnt i cenu, crt i finit - Tu eti necreat i infiniti) i pctoeniei
sale(eu suntpctosi nedesvrit-Tueti sfanti desvrit!)5nndejdea
c Dumnezeu insui Cel necreat. Creator, sfant i desvrit, va interveni
milostiv, solutionnd antinomiile creatural itati i i pctoeniei lui mntuindu-l de moarte i tergndu-i pcatul prin comunicarea sensibil
(sacramentai) a nemuririi i sfinteniei Sale proprii. in relafia religioas
autentica, nu omul il afrm, judec i explic pe Dumnezeu, ci el este cel
afirmat, judecat i explicat de Dumnezeu. Religia nu este primordial
cuvntul omului despre Dumnezeu, ci Cuvntul lui Dumnezeu ctre i
despre om, nu e revelarea divinului de ctre om. ci revelatia umanului de
catre Dumnezeu (de aceea, n perspectiv religioas, teologia nu este
posibilitatea suprema a antropoiogiei ci premiza oricrei antropologii).
Iar Cuvntul rvlt al Dumnezeului personal - nu cel cosmic al
mitului, ci al Bibliei - ne interzice categorie s ntfacem chipurT(im agini)
alelui Dumnezeu (Ex.20; 4; Deut.4,16). A ceastapentrucacest chip este
dat de Dumnezeu n omul nsui facut dup chipul i asemnarea lui
Dumnezeu (G en.l, 27), n Adam cel vechi, iar, cu maxima transparent
(dup cderea lui Adam), n Adam cel nou, Hristos Care, att ca Dumnezeu
ct i ca om, este Chipul Dumnezeului Celui nevzuf (Col. 1,15). Abia n
Hristos, Dumnezeu-Omul, i n Biseric, locul prezentei Lui sacramentale,
omul poate cunoate n acelai timp att chipul su adevrat, ct i
Arhetipul, Modelul divin dup a crui Icoan a fost crt initial, dar pe
care a obscurizat-o prin caderea n pcat.
Religia biblic este revelarea unei antropologii teonome, n care
omul i accept liber n credint i ascultare de Dumnezeu conditia d echip
crai al lui Dumnezeu. Acceptareaacestei conditii rezolvmntuitordubla
antinomie a de nedepit creaturalittii i pctoeniei umane n miserul
ndumnezeirii omului, ca nfiere (i natere) a lui dup h a r8 n Dumnezeu
Tatl, prin Fiul.n Duhul Sfant. Omului carespunedespresinensui: Sunt
pmnt i cenu (G en .l8, 27), vienne i nu om (Ps.21, 6), pctos,
nevi cdnicinaiesvrit! Dumnezeu ispunen Hristos: Sunteti dumnezei
i lii ai Celui Pica inalt!" (Ps.81 ,6 i In.10,34). Taina ndumnezeirii ca
inlicit* liaric a omului in Dumnezeu conciliaz paradoxal att dependenfa
i linitudinea u catural a omului ct i destinul su ultim de participare a
liberlutea i infinitntca absolutfl a lui Dumnezeu. Omul devine dumnezeu

IX
dup h a r \ fiu in Fiul, ajunge conform chipului Fiului lui Dumnezeu
(Rom .8,29),44se nnoiete purtnd chipul omului ceresc venic (I Cor. 15,
49; C o l.3 ,18) i se preface din slavin slava in acelai chip" (II Cor.3,18).
ndumnezeirea ca infiere prin har concentreaza, deci, esenta antropologiei
biblice i patristice, reveleaza misterul ultim al existentei umane.
In virtutea libertri sale, pentru om exist ins nu numai calea
teonomiei, calea credintei ?i ascultarii de Dumnezeu (care-l duce la infiere
$i ndumnezeire prin har), ci $i calea 44autonomiei", a refuzului orgolios al
lui Dumnezeu, a neascultrii i revoltei, a neacceptrii pctoeniei $i
creaturalittii i a uzurprii funeste a conditici absolute a Creatorului prin
asumarea unei atitudini divine" de dominatie magica, tehnico-$tiintific,
culturalori social-politica asupra existentei. Datoritdezordinii ontologice
create in existent, aceast cale a autodivinizai ii i autoumanizri i s t a r a t e
nsintragicomediamortiiasumatecinicori resemnaUnoroareasinuciderii
sau omuciderii, in farsa demonica a autoidolatrizrii sau a divinizrii
elementelor cosmice ori a propriilor pulsiuni naturale mptimite (Rom. 1,
23 .u.). Utilizand natura sa proprie (trupul i spiritul), civilizatia $i cultura
ca pe un meterez ridicat impotriva lui Dumnezeu, omul czut (omul
tumului Babel) a incercat i incearc mereu sa se fortifice in umanul sau $i
s-i ctige ndumnezeirea pe cont propriu revendicnd-o obstinat prin
miturile succesive ale nemuririi (i divinittii esentiate) a sufletului sau sau
a spiritului generic al um anitri, ale progresului istorie nelimitat, ale
istorici sau culturii divinizate, respectiv idolatrizate (ca tot attea chipuri"
aleabsolutului {acute de om). in abisul cderii ins se poateciti noglind,
rstumat, altitudinea originala a existentei umane, in deformarea sau
p erv ertila pcatului prefectiunea chipului" se mentine negativ, la modul
ideal, ca 0 absent. Destinul ndumnezeirii omului prin har ramane
nscris negativ, ca surs de ispit i condifie a posibilitfii cderii (i vefi
ficaDumnezeu...")inautodivinizareaartificia,individualsaucolectiv,
mistica sau cultural in care se perpetueaza esenta cderii in pcat.
Pozitiv sau negativ, teonom sau autonom, divino-uman sau
u m an isf, haric sau demonic, ndumnezeirea omului se dovede$te nu
numai 0 chestiune marginal a istoriei teologici, 0 speculale mitologica
sau metafizic otioas; ne izbim de ea in toate laturile gndirii umane, 9
e chiar 0 constanta a conditici i istoriei umane in ansamblul ei. Departe de
a li 0 chestiune ezoteric, ndumnezeirea marcheaza profund utopiile $i
angoasele epocii moderne, e una din ideile cele mai active $i mai
pencil *utealeepociinoastre. 10uEpocanoastr-subliniaintr-unptrunzator

X
studiti pe aceast tema pr.Ch.von Schnbom - e profond marcata de
aspirada spre divinizare. Homo secundus deus (omul, al doilea dumnezeu)
e leitmotivul acestei cutri. Unele crente de gndire, ideologii, micri
rei igioase, exalta aceast aspi rafie i invita pe om sa-i recunoasc adevrata
natura divina (neognoza) sau s se creeze pe sine nsui ca subiect al istoriei
printr-o practica demiurgica (cultul geniului, marxismul). Alte crente
denunt aceast aspirale ca surs a tuturor relelor epocii: dorinta de
divinizare e dezvluit ca o lips de msur narcisiaca ca o iluzie
periculoas, opunndu-i-se acceptarea ntr-un spirit de solidaritate a unei
finitudini radicale i de n e d e p it11
Ideea c omul e divin n esenta lui i ca trebuie s-$i elibereze
aceast diviniate natural a sa de tate instrinrile materiale caie o
voaleazeatotprezent in gndireai aspiratale modemittii. D ousuntn
principiu directiile de realizare a acestei autodivinizri: fie cea gnostica,
mistic-ezoteric sau estetica (prin m editale de tip neoplatonic sau extremoriental: yoga, tantra etc., ori prin creativitate esteticexaltat mistic in stil
romantic), fie cea umanista, aceasta la rndul ei psihologic-psihanalistic
(prin maturizare, de-complexare i emancipare psihologic omul devine
egalul lui Dumnezeu, independent ca i EI - cf.E.Fromm, You shall be as
Gods, 1966) sau social-istoric, ca n cazul marxismului (interprtt efecti v
ca soteriologie gnostic i utopie teogonic de E.Bloch in celebrul su op
Hoffnungsprinzip, 1967). Rezultatul catastrofal i mortai n pian istorie
social $i uman al giganticei tentative a marxismului de autodivinizare
sociala umanitri comunizate prin teroare, violent i minciun ideologic,
cu prefol distrugerii cinice a oamenilor concreti, nu mai e cazul s fie
comentataici.Sretinemdoarultimelerndurialemasiveianalizefilosofice
a marxismului ntreprinse de L.Kolakowski ntr-o monumentala trilogie:
cAutodivinizareagenului uman creia marxismul i-adatexpresiefilosofic
a luat sfarit in acetati mod ca i tate celelalte ncercri de acest fel, fie
individuale fie colective: s-a relevt a fi aspectul de fars al servitufii
umane. 12
N-au lipsitns(i nu lipsesc)inOccidentnici voci care protesteaza
impotriva utopiei autodivinizrii ori exaltrii mistice aomului in ideologiile
secolului sau in neognozele ori ezoterismele in ascensiunein acest final de
seco! (teosofie, antroposofie, gunonism,New-Age-ism etc.). Psihologi ca
I lorst Richter (Per Gotteskosmplex, 1979) au pus in evident pulsiunea
libidinal i narcisiac-nevrotic a omului modem care-1 impinge spre
identificare cu atotputemicia i atot^tiinfa divin ca fiind la rdcina
situa(ieiamcnin|toarea umanitri m odem epe care in conditile revolufiei

XI
tehnologice actuale o impinge spre autodistrugere colecti va - facnd un apel
la ntoarcere la modestie i msur, la echilibru intre atotputemicie i
neputint(All- und Ohnmacht). Filosofi ca F J.van Rintelen (Philosophie
der Endlichkeit, 1951) rei iefeazpatosul fmitudinii, refuzul infmitului i
absolutului i exaltarea corelativ a relativitatii ca fiind esenja ascuns a
spiritului modem pentru care finitul devine in fapt absolutul ! Iar un
teolog liberal (dominicani) ca J.Pohiers (Quand je dis Dieu, 1977)
excogiteaz o justificare teologica a acestei finitudini radicale a omului,
singura care ar conserva, chipurile, pana la capt alteritatea lui Dumnezeu
fata de om, ferind-o de identificri panteiste. Dumnezeu Insui e prezentat
aici ca origine a contingen|ei radicale a mortii, sexului, pcatului vinei
care ar fi locurile privilegiate ale manifestar "prezentei" lui Dumnezeu
in lume. Intr-o asemenea viziune creatina' sui-generis, obsedata de
distanta dintre om $i Dumnezeu, Intruparea lui Dumnezeu, indumnezeirea
omului i Invierea lui ii pierd orice semnifica(ie reala. In ultim in s ta la ,
in acest *4exces de umi lin{a'se ascunde tot un uorgol iu sacrileg'(G.Marcel),
absolutizarea fmitudinii radicale a omului constituind in realitate o alta
forma ascunsa de autodivinizare. 13 0 autodeificare camuflata, la fel de
satisfacuta de sine, chiar dac de asta data nu prin exces, ci prin deficienza,
nu una ofensiv, ci defensiv. 14
Larga raspndire de care se bucur in cultura contemporan idei le
neognostice sau patosul fmitudinii sunt un indiciu d a r al faptului cat de
izolat straina lumii se prezinta astazi imaginea despre om - autentic creatina. 15 Ideea cretin a indumnezeirii are de luptat atat impotriva
pervertili i ei monist-panteiste, ofensive (neognostice),cat $i a refuzului
ei dualist-finitist defensiv (nu mai pupn gnostic!), in sens biblic i
patristic indumnezeirea omului (thosis) ca infiere prin har in care
Sf.Parinp vd scopul existenjei umane i al intregii creaci 16este reversul
inomemrii lui Dumnezeu Cuvntul in Hristos ?i, ca atare, se opune atat
autodivmizarii ct i autoumanizarii (auto-finitizrii) omului european
modem, invasatura biblica $i patristic despre Indumnezeire unente
paradoxal atat caracterul creat, finit, al existenjei umane (deci, implicit,
refiizul oncrui monism panteist i al oricrei autodivinizari naturale a
omului prin postularea unui dualism creajional ireductibil intre creatnecreat) ct $i chemarea i aspiraZia natural a omului de a participa la viaZa
lui Dumnezeu (deci, implicit, refuzul unui dualism ontologie radicai intre
creat i necreat $i postularea unui monism haric intre Dumnzeu i om - prin
indumnezeire omul devine prin har tot ce e Dumnezeu afar de identitatea
de fiinZa).17 In sens biblic i patristic, deci, indumnezeirea omului e har

XII
(chris), nu natura (physis), paiticipare (metousia) nu identitate fiintial
(arnia) a omului cu Dumnezeu. Aceasta pentru c participarea la necreat nu
anuleazinvttura despre caracterul fundamental creatal existentei umane.
Caracterul creat al existentei umane ns exclude numai kryptodivinitatea
ei, nu $i participarea ei la harul necreat; nu inseamn, deci, finitudinea ei
radicala. Omul este creat, dar dup chipul lui Dumnezeu", ceea ce
inseamn c in insali natura lui finit exist o deschidere spre necreat i
infinit, spre o imprtire haric de viata necreat (nu de fiinta necreat ceea ce ne-ar arunca in panteism) a lui Dumnezeu, participare care
transfonn prin nfiere chipul potenziai al lui Dumnezeu in om in
AsemnaredeplinactualizatcuEl.Invtturaortodox,biblicipatristic
despre indumnezeire" implic, deci, o anumit conceptie att despre
omul indumnezeit (chip creat al lui Dumnezeu in vederea unei asemnri
harice cu EI) ct ji despre Dumnezeu indumnezeitorul (distinctia in EI intre
harul sau energiile Lui divine necreate accesibile i comunicabile $i fiinta
Lui necreat etem inaccesibil) - o anumit interpretare, dinamic, att a
teologici ctiaantropologiei.carespoatexprim arealism ulcom -uniunii
omului cu Dumnezeu far s basculeze in panteism sau in dualism. 0
recunoate azi i un dominican ca pr.Ch.von Schnbom: pe ct de
problematic ar fi solutia palamita - distinctia real in Dumnezeu intre
energii i fiinta - pe att de incontestabi l e preocuparea creia aceasta caut
s-i fac dreptate: in indumnezeire se comunica Dumnezeu Insui, far a se
ajunge la o identitate de esenta intre om i Dumnezeu." 18
Modelul concret al realizarii indumnezeirii omului ni-l ofer
hristologia, iar locul nfaptuirii ei ni-l aratecleziologia. Indumnezeirea nu
inseamn o absorbtie sau o predominare natural, o covr$ire fizic (in sens
monofizit) a divinittii asupra umanittii; ea se realizeaza prin concursul
liber al voinfei umane cu voinfa divina. A$a cum spune decizia dogmatica
a Sinodului VI Ecumenic (681 ) care investente 'Indum nezeirea" in sensul
ei crejtin, hristologic, cu autoritatea suprema a unui Sinod ecumenic,
voinjacereasc [a lui Hristos] nueinghifit, ci mai degrabindumnezeit.
Indumnezeirea este un act voluntar liber, nu un proces naturai, se refera,
precizeaza Sf.Maxim Mrturisitorul, nu la ratiunea naturii" (sau definitia
ei) [lgos physeos] care ramane intact, ci la modul ei de existen|k
| trpos hyprxeos]. Mai precis, a fi indumnezeit inseamn inainte de toate
a asuma liber modul de existenta filial al Fiului lui Dumnezeu, adeveni prin
bar lu in Fiul. 19 ntruct condifia realizarii indumnezeirii e intrarea in
modul de existenta filial al lui Hristos, ea nu se poate nfaptui dect in
fni|Hjl lui carccsteBiserica.Insensortodox,biblicipatristic, indumnezeirea

XIII
nu poate fi izolat de hristologie i de ecleziologie: eaare o baz sacramentala
(baptismal-hrisrnonic-euharistic),odezvoItareetic-ascetic,oculminatie
contemplativa, o deschidere cosmologica i o finalitate eshatologic
(cf.Efes.l, 22 i I Cor. 15,28).
Se vedelimpede, deci,caOrtodoxiapatisticanteles antropologia
plecnd de la hristologie, n lumina hristologiei i in indisolubil unitate eu
aceasta.20 De altfel, opozitia ntre ceea ce se numete generic Rsritul
i Occidental cretin se situeaz cu maxima plauzibilitate la nivelul
antropologiei.21 Mascat de antagonisme mai nemijlocit sesizabile, mai
eu seam eclesiologice - recunoate patrologul catolic, pr.A.de Halleux diferenta fiindamental rezid n modul in care a fost simtit i exprimt
deoparte i de alta misterul comuniunii ntre Dumnezeu i om". Dei s-a
cristalizat n secolele XII-XIV, aceasta opozitie "era dj latent n cea a
augustinismului fat de traditia capadocian".22 Dac n Rsrit imaginea
cluzitoare dominant, n jurul creia se construiete ntreaga dogmatica
i care coaguleaz ntreaga experienta eclesial e cea a omului nou n
Hristos(eaexprimstarea natural aomului)-eaevectorul antropologiei,
sociologici, etc. - n Occident, de la Augustin (sec.V) incoio n prim-plan
se afl imaginea omului vechi n Adam (izolat de Hristos), imaginea
negativa a neautenticittii umane postulata ca stare naturala i implicit
normativa; ntreaga dogmatica i experienta eclesial e interpretat plecnd
de aici cum serie pr.Patric Ranson; augustinismul a devenit orizontul de
nedepit al teologici O ccidentale."23
De la Sf.Irineu trecnd prin Capadocieni i Sf.Maxim i pn la
Sf.Grigorie Palama, traditia patristica ortodox a rmas fidel intuirei unei
relapi organice ntre natura umana creatdupchipul lui Dum nezeu=dup
chipul lui Hristos i harul divin de care aceasta are nevoie pentru a-i realiza
asemnarea ndumnezeitoare i nfietoare eu Dumnezeu n care i
actualizeaz desvrirea ontologica. Data fiind relatia aihetipal ntre
omul rational [logikos] i Logosul divin, Intruparea Logosului ar fi avut loc
i daen-ar fi existt cderea lui Adam, scopul ei fiind unul esential pozitiv,
mplinitor, i doarn subsidiar negati v,rscumprtor. Confinutul mntuirii
objective este unul precumpnitor pozitiv - nfierea i indumnezeirea
omului, unirea far amestec i far separatie dintre divin i uman, Necreat
i crt, restaurarea asemnrii pierdutecu Dumnezeu care implicctigarea
nestricaciunii i a nemuririi prin umplerea um anitri lui Hristos, devenite
dupnltareiCincizecimeTrupulBisericii,deenergiileindumnezeitoare
ale Sf.Treimi. Subiectiv, asimilarea acestei mntuiri se realizeaza sub

XIV
forma unei incorporici sacramentale a existentei umane in Trupul lui
Hristos i a unei transfigurari i luminari conciente, progresive a ntregii
fapturi a omului de lumina necreat a Sf.Treimi care iradiaz din Trupul
preamarit al lui Hristos.
Att n versiunea ei pesim isti augustinian de inspirale
gnostica neoplatonica, viziune radicalizatade Reformatori, ct i in atenuarea
radicalismului acesteia in versiunea scolastica (tomist i neotomista) de
orientare aristotelica, antropologia creatina occidental - care a plecat mai
mult de la datele filosofici dect de la realitatea Revelatiei biblice postuleaz odisociere i o discontinuitate radicala ntre natura umana i har.
24 Vzut ca supranatur , harul este o realitate extrinseci naturii, nu
altceva dect o colectie de privilegii i de daruri gratuite acordate naturii
umane far a se imprima in tesutul ei. Natura umana a fost creata de
Dumnezeu in starea ei actual; starna ei naturala e cea a unui compus
instabil, domint de dualismul senzualitate (concupiscenti) - ratiune, tinut
n fru i redus la stare de latenti de har (grafie). Pierderea harului prin
cdere are consecin^e catastrofale; ca urmare a pcatului originar, ntreaga
umanitate ar fi trebuit s mearg n iad, destin tragic de la care mntuirea
adusa de Hristos salveazi doar un numar limitt de alei predestinati.
Relafiaom-Dumnezeuareuncaracterexteriorjuridic,domint decategoriile
satisfacfiei, pedepsei sau meritului. Intruparea lui Hristos are ca scop nu
ndumnezeirea, ci reconci 1ierea omului cu Dumnezeu n sacrificiul substitutiv
al lui Hristos pe Cruce care satisfece infinit majestatea i dreptatea divina
ultragiate prin picat. ScopuI existentei cretine este ctigarea prin fapte
morale-meritorii a unei gratii sfinfitoare supranaturale (create!) dar prin
care n viafe de dincolo omul va ajunge la fericirea vederii intelectuale a
esenjei (!) divine. Logica generala a relafiei Dumnezeu-om nu este aici cea
intima a participrii ci aceea a operafiei eficace exterioare, a relafiei cauziefect.25
Accentui excesiv pus pe exterioritate, pe distanza i pe distincfia
creat-necreat, uman-divin, a fcut ins ca Dumnezeu s fie tot mai mult
perceput ca o real itate strin, stri vitoare i in contradicfie cu natura uman.
Incontient s-a impus modelul unei relafii concurenfiale ntre Dumnezeu i
om. Maiestatea divina era asigurat cu prefiil unei anihilri a omului, de
aceea ideea de ndumnezeire a nceput s fie perceput tot mai mult ca o
ameninfere la adresa umanului i ca o anulare a lui. Astfel, in teologia
liberali protestanti de influenti luministi a secolului XDi (Ritschl,
W.l Iermann, A.von Harnack, .aOreeditatnteologiacatolic^progresist
a secolului XX s-a ajuns la o reducere radicali a Evangheliei la un simplu

XV
moralism religis prdicat de lisus-omul, ideea ndumnezeirii fiind
consideratdreptoelenizare inacceptabilacretinismului: sub influenza
neoplatonismuiui i a religiilor de mistere mntuirea ar fi fost transpus n
termenii naturali ai unui procs fizic, farmacologie, nu moral; aceasta
ar fi ins o transpunere radical inacceptabila nu numai pentru ca ar
reprezenta o falsificare a m oralei evanghelice, ci i pentru ca este total
incompatibil eu cotitura antropologica a modemittii - cotitura situata
in descendent secularizat a umanismului religis c r tin scolastic $i
reformatoric. Antinomia ontologic-etic, fizic-moral, reductia umanist a
hristologiei, loc comun n teologia protestant a secolului XIX ameninta
s devina astazi bun comun al hristologiei catolice . Curentul larg al
hristologiei protestante (i azi $i catolice) renunt pe scara tot mai larga la
invitatura despre ntrupare - respins in parte n mod deschis ca un mit $i numai arareori se mai ndrzne$te eu toat claritatea ntelegerea actelor,
spuselori patimilor lui lisuscai di vino-umane."2(1Doua recente exemple
din partea unor teologi proeminenti sunt eloevente in acest sens. In
"b estseller-ul su teologie Christsein ( 1975), teologul catolic liberal Hans
Kiing din Tbingen pune direct ntrebarea retorica: "Mai vrea astazi un om
rational
s devin dumnezeu? Problema noastr astzi nu este att
*
ndumnezeirea ct umanizarea omului 27 lar n 1978, teologul protestant
(coleg eu Kng la Universitatea din Tbingen) - plecnd de la o apoftegm
celebr a lui M .Lutherdintr-oscrisoaredin 1532:Trebuiesfirnoam eni,
iar nu Dumnezeu. Aceasta e summa - formula (n polemica subiacent cu
maxima patristic a Sf.Atanasie cel Mare: Dumnezeu s-a facut om ca noi
s firn facuti dumnezei)drept esenta a cretinismului reformatoric axioma
umanist eloevent: Dumnezeu s-a facut om ca s-1 faca pe om mai
uman.28
n fa|a evolutiei tot mai d a re spre un umanism religis a
cretinismelor occidentale (scolastic, reformatoric, luminisi, liberal),
Ortodoxiaarmasfideldivino-umanismului patristic,aIecrui implicaci
antropoiogice le-a explicitt i reafirmat cu claritate mpotriva influen{elor
occidentale ptrunse n spatiul ortodox, n dou rnduri (de fiecare dat
plecnd de la Sf.Munte Athos):
- n secolul al XIV-lea prin renaterea spiritual i liturgic a
isihasmuluiipalamismului(promovatdeSfiniiGrigorieSinaitul,Grigorie
Palama,NicolaeCabasilai Simeon al Tesalonicului)dublat de fascinanta
rcnatere artistica a epodi Paleologilor - ca raspuns la teologia filosoficoscolastic a umanitilor (Barlaam, Gregora) i unionitilor bizantini (fratii

XVI
Kydones, M.Calecas, fratii Hrisoverghi etc.);
- in secolul al XVIII-lea i nceputul celui de-al XlX-lea, prin
renajterea neoisihast a Filocaliei (grec. 1782; slavon 1793) promovata
de Sf.Nicodim Aghioritul (i a$a-numitii kolivazi) in spatiul grec i,
respectiv, prin aa-numitul tfcstre(ism" de Sf.Paisie Velicikovsky in
Moldova i Rusia - ca rspuns la k4pseudom orfoza1occidental (catolica,
protestane, iluminist) a traditici ortodoxe patristice in activitatea ?i
opereIeteoIogiloruoccidentalitiVlprogresitivsau'francmasoni,,fenomen
petrecutin conditiiledificile aleocupatiei otomane in Balcani i aorientrii
occidentaliste a tari 1or rui dup Petru cel Mare.
Cu toate aceste revirimente extraordinare, periodice ale traditici
spirituale ortodoxe autentice, evolutia accelerata a Greciei moderne dup
eliberarea ei de sub dottrinaria otoman in 1821-1829 pe orbita unei
occidentalizari europenizate i a unei re-1clasicizari antibizantine brutale
?i artificiale a elenismului romaic1* traditional i popular, a marcat (i
marcheaz in continuare) negativ autenticitatea ortodox a vietii spirituale
i a teologici din Grecia ultimelor dou secoie. S-a creat un divoil de
proportii intre teologia ?i viata modemizat a noii Biserici pe deoparte i
predania duhovniceasc i evlavia liturgica traditional pe de alta paite.
Dac teologia academic a universittii din Atena, organizata dup model
german, s-a dezvoitat pe linia intelectualismului i scolasticismului arid i
abstract reprezentat de dogmaticile11 profesorilor Ch.Andrutsos (18691935) $i P.T rembelas ( 1886-1976), religiozitatea popular a fost deviat de
asociatiile religioase misionare laice- cea mai important fiind frtia 4iZoi
(infiintat in 1907) - pe coordonatele pietismului moralist, biblicist i
individualist de d a r inspiratie protestant.29 Impotriva acestor evolufii
nefaste, in favoarea mentinerii unei Ortodoxii populare traditionale
''romaice11, vii pe linia Sfantului Cosma Etolianul, 1714-1774, au militat
mai ales laici de exceptie, scriitori, pictori i chiar militari de seam, cum
au fostigeneralul Makryannis,(l 797-1864), romancierul Al.Papadiamandi,
(1851-1911)- ''Dostoievski^-ul elen, scriitorul i iconografiil Photios
Kontoglou, 1897-1965, .a. Universitari le $i asociatiile laice au creat,
ins, o atmosfer negativ la adresa idealului ascetic i comtemplativ
traditional ortodox reprezentat de monahism, facnd eforturi considerabile
de impunere a unui nou tip de i4cre$tinisirf activist, necontemplativ, social
$i extrovcrtit, i a unui ascetism social $i eticist - ambele de inspiratie
pm lcslant.M izaconflictuluieradeprofijnzim ejitreceadincolodesim pla
eoneiiren(S a dou tipuri de spiritualitti1'. In realitate se ciocneau dou
antropologo, umanismul religios cre$tin intelectualist-scolastic ori

XVII
sentimental-moralist, pietist, ncercnd sa substituie divino-umanismului
constituti v al tradirei i experientei eclesiale autentic patristice i oitodoxe,
reductionismele antropologice facile ale schemele intelectuale scolastice,
inconsistente spiritual a exaltrilor sentimentale ori voluntarismul i
ocazionalismul activismului eticist. Aceste spiritualitati"' polarzate
reflectau dezintegrarea religioas a idealului oitodox integrai, divinouman, in tot attea umanisme axate pe conflictul facilitatilo!* psihice ale
omului neluminat de hai* $i pentru care indumnezeirea, daca nu era de-a
dreptul respins, era redus la o banal ameliorare etica a caracterului
(P.Trembelas).30
Apogeul instrainrii teologice i religioase de autenticitatea
vietii
9 oitodoxe avea s-l marcheze deceniul 6 al secolului nostru care a
reprezentat nflorirea $i expansiunea maxima a iniluentei fratiei pietiste
'Z o i" 31 asupra societri ielene. Dacin 1938 ea avea 300 d e b o li catehetice
cu 35000 de elevi ($ la premiul I la Congresul protestant mondial al
Scolilor de duminic de la Oslo) in 1959 ea detinea 2 2 16 $coli cu 147740
elevi. Dupa rzboiul de eliberare de sub ocupatia geiman i rzboiul civil
provocai de partizanii comuniti in nord-vestul Jrii (1946*1949).
conducatorul fratiei de pe atunci arhim.Serafim Papakostas (+1954)
incheiase o aliant politic cu avocatul AlexTsirintanis care preconiza,
pentru combaterea influentei comunismului i socialismului in Grecia,
instaurarea cu sprijinul religios-spiritual al Zof'-ului a unei civilizatii
eleno-cre5tine. Punerea dezastruoas in practica a acestui ideal politic
avea sa se fac in timpul dictaturii militare din anii 1967-1974, perioad in
care influenta politic i eclesistica a fratiei avea sa ating cota maxima
(prin inlturarea unor ierarhi de seam i crearea necanonic a unui
Sf.Sinod alcatuit din ierarhi tineri proveniti din snul asociatiei sau
simpatizantiaiei,)compromitndu-sensgravprinpaiticiparealaabuzurile
juntei militare. Procesul de dezagregare interna a fratiei' ncepuse ins
nc de la mijlocul anilor 50, odat cu disptele provocate de chestiunea
succesiunii arhim.Serafim Papakostas. Nemultumiti de ascensiunea in
1959calideralasociapeiaarhim .lliaM astroyanopuolos,cuvederiliberale,
un grup de 60 de membrii conservatori conduii de prof.P.Trembelas s-au
separai intemeind ff{ia teologica Sotir. Chiar dac incepnd de la
aceea data organizatiiie misionare laice extraeclesiale au intrat intr-un
declin lent dar ireversibil, reforma Bisericii Greciei pe care acestea i-au
propus-o, apreciaza prof.Ch.Yannaras, este ins un fapt implinit .32 Dup
acciai autor, eaechivaleaza cu protestantizarea practica a vietii biserice$ti
din Grecia la nivel popular prin aceea cele au reuit sa impun la nivel de

XVIII
maseaccep5uneaindividualistk4occidentalizata,acredin{ei(ideologizate),
a mntuirii (juridic-eticizate) $i a viejii sacramentale (privatizate $i
subiectivizate). In istoria elenismului modem, episodul jalonat de mretia
$i decderea asociatiilor misionare Iaice extraeclesiale (extraparohiale) ar
reprezenta in pian spiritual o catastro fa similare celeia a dezastrului national
al elenismului din Asia Mica in anii 1920-21.33
In afara mituriei tacite sau explicite a Athosului ramas fidel
spiritului Sfantului Nicodim Aghioritul reafirmat in scrierile din anii 507 0 ale monahului Teoclit Dionisiatul, delimitari i reacjii teologice d are
impotriva protestantizrii11 cretinismului ortodox de ctre teologia
acadmica i asociad i laice misionare au inceput s apara inc lasfar$itul
anilor 50 ?i in primii ani ai deceniului urmtor. Tot mai hotrat, teologii
incep s revendice intoarcerea la traditia patristica $i filocalic, la viata
liturgic-euharistica parohiei. Eleau venit initial delateologi greci custudii
in SUA (elevi ai pr.G.FIorovski), cum au fost Ioannis Romanidis $i Ioannis
Zizioulas. In dou dizertatii faimoase din 1957 34, respectiv 196535, ei vor
critica radicai: primul, intelegerea juridic i nojiunea augustinian a
pcatului originar1', iar cel de-al doilea intelegerea institutional-juridic a
Bisericii, reafirmnd cu claritate conpnutul ontologie al pcatului i,
respectiv, natura sacramental-euharistic a Bisericii. Contribuii decisive
vor venivi de la facultateadeteoIogiedinTesalonic recent infin^at^i unde
in 1962 prof.P.Christou va inizia edijia critica a operelor Sf.Grigorie
Palama, iar in 1963 Gheorghios Mantzaridis va suspne o im portarla tez
despre ntelesul ndumnezeirii la Sf.Grigorie Palam a.36
Darospectaculoas revolute neopatristicaveasseinregistreze
in chiar snul Zoi-ului. Ea va veni din partea grupului celor mai tineri
membri ai fratiei nscuti in anii '30 $i absolventi ai facultatii de teologie din
Athena, printre ei numrndu-se P.Nellas, Chr.Yannaras, V.Gondikakis
$.a. Imboldul generai de nnoire prin reinstaurarea autenticului duh ortodox
in snul frtiei 1-a dat conductorul din anii 1959-1965 al Zoi-ului:
arhim.Ilia Mastroyanopoulos. Acestaancredin{atcu formarea teologica i
inv(area limbilor moderne a grupului tinerilorzoiti pe un fost elev de
ai su, un teolog laic cu studii in Occident, un personaj controversa! cu o
biografie sinuoas, dar care avea s joace un rol decisiv in reorientarea
teologic a generatici deceniului 60": Dimitris Kutrubis (1921-1983).37
Accsta ii va familiariza pe tinerii de la Zoi cu teologia neopatristic a
emigratici ruse (Lossky, Florovsky, Meyendorff, Lot-Borodine) i cu
irprc/cntan|ii catolici ai intoarcerii la Prinp (Lubac, Danilou). In
1959 piccanti de la rcentele monografii despre Sf.Grigorie Palama i

XIX
Nicolae Cabasila ale prJ.M eyendorfFi respectiv, ale doamnei Myrrha
Lot-Borodin, D.Kutrubis publica trei articole programatice despre
actualitateagndirii Sf.GrigoriePalamai Nicolae Cabasila. Tot el initiaz
i redacteaz sumarul atrei volume-antologii continnd studii i articole ale
teologilor din diaspora rusa, volume care au aprut chiar la editura "ZoP ului: Teologia - adevr
viat (1962), Liturghia m astra (1963),
Monahismul i lumea contemporan (1963). In 1964, n prelungirea
acestui efort de recuperare a teologici ruse din exil, apare (la 20 de ani de
la prima ei aparitie n original) n traducere neogreac celebra incercare
asupra teologiei mistice a Bisericii Rsritului (1944) a lui Vl.Lossky etap esential n elib erarea teologiei greceti din captivitatea
academismului scolastic i reorientarea ei patristica. Sub ndrumarea
aceluiai D.Kutrubis, tinerii teologi "zoitP organizeaz ntre 1960-1964
la Athna i Tesalonic cinci congrese ale teologilor (Ephesi'os) eu un
semnificativ impact n epoca (vor participa la eie i un J.Meyendorff sau
E.Behr-Sigel). in 1965 ns arhim.MastroyanopouIos e nlturat de la
conducerea ZoP-ului de consiliul btrnilor conservatori, care avea sa
renunte i la serviciile lui D.Kutrubis. Evenimentul avea sa duca la rvolta
tinerilor zoiti caie, dezamgip i pierzndu-i sperantele de nnoire pe
care le nutriser, prsesc n grup frpa . Unii pleae la studii postuniversitaie la Paris, alpi n jurul lui D.Kutrubis - fctclugrul de lume
(kosmokalogeros) din Vouliagmeni (cartier al Atenei) -nfiineaza revista
Snoro (Granile). Au aprut 12 fascicule tematice trimestriale acoperind
intervalul 1964-1967 (n aprilie 1967 revista va fi suspendata de cenzura
regimului militar). Dupa cum arata temele abordate, revista i-a propus sa
exploreze din perspectiv ortodox domeniile de contact dintre Ortodoxie
i lumea contemporan (Ortodoxie i aita moderna, -i politica, - i
marxism,- i cstorie, - i nationalism, - i cultura, etc.) i continua acelai
deniers al receptrii teologiei ruse din diaspora (Evdokimov, Lossky,
Meyendorff,etc.)iadiscipoliloroccidentaIiaiacestora(T.Waie,O.Clement,
Ph.Sherard), dar revista era scris mai aies nu de teologi "specialisti, ct
de oameni de cultura, in majoritate tineri, atrai de vaiolile Ortodoxiei.
Nucleul era format din grupul tinerilor "zoiti revoltap. Unul din aceti
foarte nzestrap tineri era i Panayotis N ellas.38
Nscut n 1936 n satul Makrakomi de lng Lamia (Tesalia),
P.Nellas se stabilise n 1948 (dup moartea timpurie a tatlui n 1946) la
Atena unde va intra de timpuriu n frafia "Zoi . In 1954-1959 studiaz
teologia la facultatea din Atena iar dup 1% 0 (dup serviciul militar)

XX
devine predicato!* (hierokeryx) al Arhiepiscopiei Atenei. Lucreaz i la
biroul pentru tineret al institutiei oficiale a Bisericii elene Apostoliki
Diakonia ' ?i se ocup de organizarea operei de catehizare. La inceputul
anilor '60 face i el palle din cercul din jurul lui D.Kutrubis care-i treze$te
intesesul pentru studiul operei lui N.Cabasila i al monahismului ortodox.
Intre 1964-1966 se atta cu o burs de studii postuniversitare (pe tema
monahismului) in Franfa, la Lille i Paris. In capitala Franjei va stabili
contacte cu P.Evdokimov 5i Institutul S tS eige, ca $i cu Institutul catolic,
mai ales cu par J .Danielou. In 1966-1967 se va afla cu 0 nou burs la Roma
studiind tema mariologiei. Totodat paiticip la diverse congrese din
Grecia $i din strintate.
In primvara anului 1966 trei tineri fo$ti zoiti" intorbi de la
studii din Franta-P.Nellas, V.GondikakisiGh.Hatziem anuil-sestabilesc
ca novici la schitul Mnstirii Ivirion sub povtuirea faimosului "gheron
Paisios. Dac pentru P.Nellas $ederea la Sf.Munte se va limita doar la un
stagiu de trei luni. ceilal|i doi se vor stabili aici definitiv. In 1970,
pr.VasiliosGondikakisvadeveniegumenulmnstiriiathoniteStavronikita
(din 1990 al Ivirionului) fiind - alturi de pr.arhim.Emilianos Vafdis de
la Simonospetra- unul din principalii promotori in anii 70-?80ai renaterii
(respcctiv,ntineririi) monahismului laSf.M unte(ingravdecIinIam ijlocul
anilor 60), p o ate'cel mai impresionantevenimentdin viata Bisericii elene
din ultimele sccole. y) Dei nu s-a iacut monah (cum nu a devenit nici
cleric), ci s-a intors in Iurne, P.Nellas nu s-a cstorit, ci a trait ca un veritabi 1
kosmokalgeros, rmnnd profund legat de Sf.Munte i de gheronpi de
aici i revenind anual in ficcare vara pentru retrageri de studiu, rugaciune
i medilatielaStavronikita. P.Nellas era profund convinsdeunitateadintre
teologie^ njgciunespecificteologhisiriiSfinfilorPrin{i,dedimensiunea
ascetica i contemplativa a oricarei teologii autentic ortodoxe ca mod
[trfws] constitutiv al ei, independent de locul [tpos] in care se afla
teologul (pustie sau cetate).40 Experien|a contemplativa era ins la el
inseparabi l de viata Iiturgic $i sacramental in care esteadncinrdcinat.
Liturghia i cultul divin palliai la caie particip cu regularitate i fervoare
crau pentru Nellas centrul intregii saleexistenje, modelul $i principalasurs
de inspirale a gndirii sale care a pstrat un caracter intens eclesiocentric.41
Intors la Atena, din 1968 i pn la moarte, Nellas va funcpona cu
mare succes ca profesor de religie la cunoscutul liceu Arsakeion din capitala
eleni. Tot acum devine cercettori colaborator la recent infiinfatul Institut
de studii patristice al Patriarhiei Ecumenice de la Mnsirea Vlatadon din
l esalonic condus de prof.P.Christou, publicand 0 serie de studii in revista

XXI
Institutului Kleronomia . Investigatine sale patristice se concentreaza
asupra operei $i gndirii Sf.Nicolae Cabasila. In 1969 publica un foarte
erudii studiu intitulat Prolegomene la studiul lui N.Cabasila (care relua
textul unui amplu artieoi din monumentala "Enciclopedie religioas $i
moralneoelen). Cu un an nainte editase in originalul bizantin i traducere
neogreac Oniiliile manale ale Sf.Nicolae Cabasila, nsotite de note i
precedatedeoamplintroduceredespre*'umanismulmariologic . Volumul
inaugura colemia de texte patristice comntate ini tiat deNel las sub numele
semnificativ Epi tas pigas" (La izvoare). **Scopul seriei, scria in textul de
colemie Nellas, este acela de a ajuta la prelungirea $ activarea in zilele
noastre a dinamismului transfigurator al credintei. Seria nu are un scop att
academic, ct diaconie; reprezinta o explorare calda dar obiecti va, a ceea ce
a fost i a modului cum a functionat in epoca patristica traditia $i teologia.
Vrea s initieze pe flecare om contemporan nelirii$tit $i reflexiv in acea
intelegere catlica a lumii $i viefii caracterstica Prin(ilori care constituie
Traditia Ortodox. Avnd, deci, acest scop diaconie, Seria urmeaz, in
consecinf, metoda iniperii. Explornd textele patristice cele mai alese i
penetrante $i oferindu-le in perspectiva in care au fost scrise. speram s
putem oferi omului contemporan criterii le indispensabi le pentru intelegerea
real i inteipretarea corect a Prinfilor. Traducerea textelor in limba
greac popular [dimotiki], limb in care scriitorii neoeleni exprima
nelini$tea sp iritu a l a vremurilor noastre $i corelarea, in introduceri $i
comentarii, a problematicii Printilor cu problematica lumii actale, creaz
pungile indispensabile pentru a-i recunoate pe scriitorii tradirei drept
prinfii no$tri spirituali. Colecpa, ce se voia o modest replic ortodox la
faimoasa serie catolic de texte patristice traduse $i comntate "Sources
chrtiennes,vafipreluatin 1973 subegida edituriiApostolikiDiakonia .
In ea vor aprea din nefericire doar 4 volume, ce-i drept tate fundamentale,
i pentru realizarea crora P.Nellas - care avea un acut simf al Universalitt i
Ortodoxiei - a facut apel la teologi ortodocji de renume, dar ne-greci. in
1973 caprim volum al seriei va apare Mystagoghia Sf.Maxim Mrturisitorul
cu o ampia introducere i vaste note i comentari i semnate de pr D.Stniloae.
De altfel, P.Nellas a fost legat de timpuriu cu o profund prietenie i
admiratie de persoana i opera teologic a pr.D.Stniloae, pe care a
in{eIes-o in adevrateie ei dimensiuni ?i a caii gandir echilibrat s-a
strduit s o impun prin traduceri i in Grecia, in 1976 va semna o prefaf
clogioas la traducerea neogreac a studiului pr.Stniloae in problema
intercomuniunii. 42 Chiar inainte de sfaritul su neateptat pregtise un
num rntregalrevistei Synaxis 19/3/1986 dedicat printelui Stniloae

XXII
i Oitodoxiei romneti, fiind primul num rcareaaprutdupm oartea sa
ncateptat n aprilie 1986. n 1974 la numrul 2 al seriei Epi tas pigas
apare editia a H-a din Theometor (omiliile mariale) ale lui N .C abasjla
ngrijite de P.Nellas nsui. n 1976 ca numrul 3 au fost publcate sub titlul
Theotokos omiliile mariale ale Sfantului loan Damaschin ngrijite de
cunoscutul teolog srb arhimadritul pe atunci (azi episcopul Bosniej)
Athanasie Jevtic. Iar n 1978 apare ca ultimul num r al seriei prima paite
(dinceletreiprevzute)ace!ebreIorAmbigua aleSf.MaximMrturisitoruI
(sub titlul Philosophika kai theologika erotemata) cu introducerea i
bgatele comentarii ale Pr.Stniloae. (Din pacate, din diverse motive, s-a
ramas la prima parte a lucrarli Ambigua, seria ncetnd sa apar dupa
1979).
Intre anii 1969-1979 P.Nellas a participt activ i la m ulte
seminarii i simpozioane pe terne ortodoxe de actualitate. (Astfel n 1971
participcueseuPkOrtodoxiaipolitica.Treipremizebiblice Iasimpozionul
i volumul Martyria Orthodoxias - alturi de K.Grigoriadis, I.Mainas.
Ath Jevtic i A.RadosIavievic). n 1972 prim eve (pentru scuri timp ns)
directia biroului special al Sf.Sinod al Bisericii Greciei pentru pregatir^a
Sfantului i Marelui Sinod Panoitodox (despre caie va serie i cteva
articole inipoilante). Colaboreaz n problme ecumenice i eu Patriarhia
Ecumenica, n 1975 fiind desemnat ca membru n delegaba oficiala a
Patriarhiei la cea de-a V-a Adunare general a Consiliului Mondial al
Bisericilor de la Nairobi. Intrigi de culise ns 1-au limint n curnd pe
Nellas din reprezentan(a ecumenic a Fanarului. Prezen(a sa avea s fie n
schim bdeosebitdcapreciatntreanii 1976-1979 lacongreseleorganizajiej
internationale a tineretului oriodox Syndesmos.
n 1974devinedoctornteologieal facultjjidin Atena eu oscurta
dar extrem de dens i excepponal tez despre Indreptarea omului /#
Hristos la Nicolae Cabasila (Pireu, 1974). De aceast lucrare (ine j
valorosul studiu biblic Indreptarea omului n Hristos dupa SfAp.Pavel
publicat in 1977 n volumul omagial [charisteria] nchinat la Tesaionie
personalittii mitropolitului Meliton al Chalcedonuiui. Mrunte interese
profesorale i intrigi meschine au torpilat ns sistematic accesul lui
P.Nellas la o catedr universitari! pe care ar fi onorat-o strlucit, ca pu(ini
alfii.43
Firc optimist i robust, Nellas i-a continut neobosit calea sa
teologic prin care a pecetluit inconfiindabil destinul unei ntregi genera(ij
( gcncia(ia deceniului 60 , dup Ch.Yannaras). El a devenit astfel
deschi/toiul dedrum al unei teologii neopatristiceactualenici conservatoaie

XXIII
nici liberale, nici ecumeniste nici zelotiste, evolund cu grafie i sigurant
dincolo de orice extreme, ntre plaga mortala a academismului universitar
rationalist ca i diversiunea sentimental-voluntarist a pjtismului i
eticismului. i pentru c a inteles c miza principal aconflictului interior
care delira in polarizri pgubitoare viata eclesial a Greciei ($i a intregii
Oitodoxii) contemporane sejoac in antropologie, in 1979 Nellas public
- asamblnd i dezvoltnd studii deja aprute anterior -cartea care avea sa
devin capodopera $i testamentul su teologie: Zon theoumeon [Animai
ndumnezeit]. Perspective pentru o intelegere ortodox a antropologici una din cele mai remarcabile crfi de teologie ortodox ale epodi noastre,
de a crei analiz ne vom acupa in ultima sec(iune a studiului de fata. S
retinem aici doar aceea c cele 2500 de exemplare ale primei editii
epuizndu-se rapid, in 1984 apare o a doua editie iar in 1992 o a treia. In
1987 va apare o traducere american iar in 1989 una francez44, care cunosc
o larg audient i receptie intemational.
Dar vitalitatea lui P.Nellas nu se lsa confiscat integrai de
performance intectuale $i de succese livreati. Ca om duhovnicesc ce era,
aprecia mai mult realittile dect crdie. tia foarte bine c dincolo de crti
exist via(a real care a$teapt s fie abordata in lumina experientei
spirituale, liturgice $i patristice. Scopul su, ambitia sa secreta era aceea de
a contribui la realizarea unui dialog reai i efectiv al Oilodoxiei cu lumea,
dialog care s conduc in acela timp la renviorarea $i valori ficarea
modem a traditici ct i la transfigurarea ortodox real a societrii $i
culturii actuale. Avea toate datele naturale i personale pentru a reu$i la
realizarea acestui obiectiv: mie de statur cu mustat i par des, ondulai,
Nellas avea un temperament viu i cald, era prietenos $i afabil, plin de o
energie i o generozitate a inimii structural. Se adapta extrem de rapid in
toate medi ile, mi$cndu-se cu aceea$i uurin(- imbrcat modem la ultima
mod, in stil parizian - in saloanele intelighentiei elene ca $i in casele din
cartierele srace sau in satele cele mai umile ale Greciei, era prieten cu
valorosi profesori universitari i intelectuali deseam din Atena i Paris, dar
freeventa smerit i gheron(ii Sfantului Munte. Avea marele dar de a-1
asculta pe cellalt, de a-?i nfelege interlocutorul, ca i capacitatea rar de
a depi orice probleme sau contradicfii, de a nu le lsa s fie exasperate.
Fiindceraprofundcrestinsiajunseselaomsurduhovniceascdeosebit,
strin de orice imptimire care dezbin i creeaz polarizri, nu-i avea
dumani nici chiar pe cei pe care nu-i aproba. tia s lase in urma lui iubire
S prietenie. Dispozi(ia si preocuparea sa pentru unitate nu se bazau ins
numai pe caracterul su, ci in primul rnd pe dreapta credint si teologia sa

XXIV
echilibrat. 45 Polarizrilor acute din snul societari i Bisericii greceti,
sciziunii intre Oitodoxie i ortopraxie, intre credintji viaja, intre Bisericile
$i teologiile ortodoxe nationale, intre Biseric i societate, Biseric i
cultura, P.Nellas le-aopus ideeageneroasde inspiratie liturgic-euharistica
a *ad u n rir (in grece$te: synaxi). a strngerii laolalt a celor risipite i a
celor mpr$tiati.
i astfel, nvingnd inertii $i scepticisme, dificultti financiare i
bIocajepsihoIogice,Nellasinfiinteaznl982cuunmicgrupdecoIaboratori
revista trimestrial de promovare a Ortodoxiei Synaxi, cu al crei proiect
s-a confundat aproape, pentru c acesta ii exprima pe deplin personalitatea.
Tehnic i intelectual vorbind, revista venea sa ocupe intervalul religios ?i
cultuial rmas neacoperit periodicele academice tiintifice specializate ale
universittilor i marele numr de reviste $i ziare religioase populare
abundente in Grecia att la nivel national ct i eparhia!. 1Synaxi se adresa
intelectual itati i medii i tuturor celor care fra a fi spedalini" erau
interesati de teologie i Ortodoxie, i iacea aceasta prin eseuri inteligente,
in care o ideatie profunda $i sofisticata se impletea cu o stilistica moderna
i transparent, accesibil unui cititor contemporan. Numerele de o tinut
grafica de exceptie erau tematico, iar la diversitatea temelor se aduga
polifonia vocilor colaboratorilor. In paginile caietelor revistei P.Nellas a
reu$it adeseori sa strng semnturi ale unor personalit^ de cele mai
diferiteorientarLorigini i convingeri: monahi aghiori ji $i teologi universitari,
scriitori ?i pictori, intelectuali de dreapta sau de stnga (chiar $i marxiti),
studenti $i profesori. dialogau panic asupra unor probleme arzatoare legate
desensul prezen jei ortodoxe ?i al contributiei potenziale a tradi^iei patristice
la solutionarea problemelor ce ffmntomul modem in genere, societatea
elen contemporan ndeosebi (lata cteva teme abordate sub nemijlocita
directie a lui Nellas: Traditia ortodoxa; Nicolae Cabasila: Ortodoxie i
ecumenism; Cre$tinism i lume; Ortodoxie i marxism; Cre$tinism i
socialism (apropieri); Ortodoxia $i Europa unificata; Creajia; Cuvntul
Domnului; Atena i Tesalonic; Credint i tiinta; Credinji i poezie, $.a. ).
Revista a atras rapid un tiraj de 4000 de exemplare, ceea ce la
proportiile Greciei reprezinta un succes impresionant. Prezenta ei a reuit
s modifice in sens benefic climatul spiritual tensionat, acut polarizat al
Greciei contemporane. Remarcabil s-a dovedit a fi impactul ei misionar,
S ynaxf redeteptand gustul pentru teologia patristica $i tradi jia ortodoxa
in snul tinerilor$iintelectualitjiielene(indeobtemarxizant,dinopozifie
faj de situatia social contrastant a trii). A dat curaj preotilor $i a inspirai
pc teologi $i laici in sensul unei mrturii ortodoxe vii i creatoare, in acelai

XXV
timP traditionale $i actale. Desigur n-au lipsit nici vocile critice i
iutacj0ase ^ ttd in paitea marxi$tilorcare au prezentat innoireateologica
tentata. de Synaxi i de generada 60 ca o ncercare de aggiornare' a
Ortodoxiei prin crearea unei neoortodoxir' adaptate epocii moderne, ct
i ln partea cercurilor ecleziastice conservatoare ( hyper-ortodoxe''),
refi Retare de principiu oricrei deschideri spre lume i preocpate exclusiv
de afirj^area repetativ a Adevrului ortodox $i aprarea lui de deviatiile
4teretce ale epocii moderne; ba chiar $i din partea unor teologi i laici
ortodoc^i liberali pentru care ''intenda unionista $i dialogica a periodicului
1-a privat de dinamica unei intervenni critice in spatiul social, spiritual i
teologie, de vreme ce prima efortul de a nu exista ciocniri cu nici o opinie
de a nu crea nemultumiri, ins cu pretul acestei neutral itati s-a obtinut
marea reu$ita a polifonizrii i armoniei celor mai diferite sensibilitti $i
nelini^ti". 46 Pentru unii revista era prea liberala pentru alpi prea
"conservatoare. Nellas a tiut sa asume cu inteligent aceast delicata i
diticil pozitie mediana, dar a protestai mpotriva etichetrii intreprinderii
sale 5i a generatici lui de ctre marxisti (prof.D.Maronitis) - cu ocazia
controversatului dialog intre un grup de teologi ortodoci $i un grup de
intelectuali marxisti in decembrie 1983 - drept neortodoxie. Nu s-a
realizat nici o schimbare a Ortodoxiei in epoca noastra, nici nu exista un
curent neoortodox . Poate c exista un curent ufiloortodox , mai exact o
adtudinefiloortodoxamultora(intelectuali, artiti, etc). Atitudineaaceasta
nu e o moda, ci o necestate a vremilor, deaceea, dupprerea mea, cutarea
aceasta nu se va opri. 47 In ciuda tuturor contestrilor, Synaxi a reuit sa
fie o mrturie i o prezent ortodoxa deschis, vie i concreta in cultura $i
societatea elen a ultimului deceniu.
Eforturileincordatei neprecupetitedepusedeNellasnrealizarea
revistei pe care o supraveghea pn in cele mai mici detalii (pe lang
activitatea sa didctica) aveau s-i spun cuvntul. La 6 aprilie 1986 pe
neateptate inima generoas a lui P .Nellas a incetat sa mai bat, Dumnezeu
chernndu-1 la Synaxa venic a mprpei cerurilor. Cu pufin timp
inainte de moarte, incheiase un nou studiu despre N.Cabasila i se afla in
plin lucru la o carte despre Sf.Maxim M rturisitom l.47a
Incurajati de primirea favorabil a revistei, colaboratorii lui
P-Nellas au decis sa mearg mai departe pe drumul deschis de acesta.
Editata de sora teologului disprut, doamna Sotiria Nellas i de Sotiris
Gunelas, redactor ef, Synaxi apare neintrerupt pn astzi. Numrul
caietelor trimestriale a ajuns acum la 50, eie abordnd tot atatea teme de
actualitate, din care menjionm aici: Probleme ale teologici i educatici,

XXVI
Biserica $i statu eien; O privire ortodox asupra psihologiei; Ortodoxia $i
traditiile extrem-orientale; Mrturie $i Martiriu; Rusia - un mileniu de
istorie; Vechile Biserici orientale; Ciprul ortodox, Chestiuni de exegez;
Eros divin i eros uman; Eleni sau Europeni? Femeia in Biseric $i in lume;
Teologia in Grecia astzi; Tineretui -1991 ; Balcanii $ Europa rsritean;
Clerul ortodox; Prezenta ortodox in Europa; De la vechea la nona
ordine; Calea Bisericii $i npile religii; Putere sau slujire; Popor, Neam,
Biseric; Ascez, Euharistie, Imprfie. In ultimii ani, revista a publicat in
paginile ei, pe lng temele generale menzionate, i o serie de intervenni i
dialoguri critice (lubrica dialoguri cu cititorii este aproape intotdeauna
extrem de incitanti vie), privitoare lasuccesul sau eecul, ori laspecificul
contribufiei generatici 60 lamodificareaclimatului spiritual al Ortodoxiei
elene contemporane.
Reprezentati ai generatici ca Ch.Yannaras48, P.Nikolopoulos49
sau Th.Papathanasiou 50 inclina s vorbeasc mai degrab de un e$ec al
generapei; in viziunea ultiitiului autor citai, e vorba de o reintoarcere d a r
a vietii eclesiale elene la pietism i conservatorism, de un vai de neopietism
$i neoconservatorism teologie ?i canonie. Sub masca intoarcerii la Prin{i
?i a restabilirii traditici, s-ar practica de fapt o feti$izare a trecutului i o
justificarem ioapaprezentului,expresieaunei frici de istorie,auneitemeri
de viitor i un indiciu al pierderii perspectivei eshatologice; cu tate
progreseleinregistrate in reinviorareaeuharisticavietiiparohiale, instituya
oficiaIaBisericiicontinusfunc{ionezebirocratic,rigid; neona{ionalismul
face ravagii; teologia persoanei mascheaz de fapt o reintoarcere camuflat
la individualism; perpetuarea discocierii intre spiritual i social conduce la
o vinovat i iresponsabil orbire in faja gravelor probleme sociale; afazia
teologic i intelectual a clerului ia proporci ingrijortoare, divorjul intre
teorie i via{ - inexistent la Prinp - e perpetuai sub forma unui
trirism pietisti a unui obscurantism care domin ep isco p ati, clerul,
colile teologice $ o parte a credinciojilor i se reflect i in duritatea
fanatic a polemicilor $i controverselor. Dup prof.Ch. Yannaras, tate
acestesimptomecare ilustreazejecul lascar socialal innoirii promovate
de generala 60 ar m arca triumful absolut al religiozitpi de tip
occidental asupra O rtodoxiei autentice i aceasta toemai in ceasul
unificarii europene i integrrii Greciei in structurile economice ale
Com unitri Europene; ori d isp arita totmaievidentaacriteriilorOrtodoxiei
nu v-a putea mpiedica asim ilarea $i spiritual a Greciei moderne la noua
identitate european. C a atare am asista la sfar$itul Greciei $i la
triumful postum al efortului secular de occidentalizare a {arii intreprins cu

XXVII
tenacitate ncepnd din sec.XlV de umanitii filocatolici bizantini i
involuntar,chiardeSf.NicodimAghioritul!51Am fi martorii unei paradoxale
definitive i inedite occidentalizri religioase a Greciei: sub aparenta
celui mainverunatconservatorismitraditionalismcanonicipatrioticde
fapt "ierarhia papizeaz iar poporul protestantizeaz 5Exist ns i un alt tip de dezamgire i el este exprimt de
Ath.Kottadakis 55 pentru care faimoasa generale 60 n-ar fi ieit din
refugiul ideilor reprezentat de asociatiile extraeclesiale dect pentru a
intran refiigiuL.slujbelor,al Liturghiei,mnstirilorimisticii ortodoxe;
satisfacutnarcisiaccadescoperitOrtodoxiapurexorcizndprin teologia
ruilor din diaspora academismul i pietismul occidentalizant, generala
60 n-ar fi pus totui Ortodoxia n contact direct eu viata, favoriznd un
verbiaj steril i narcotizant despre Ortodoxie (o 'orthodoxologie !),.
despre erosuri divine i theoptii mistice i un fel de cretinism cultural
"snob i estetizant. E timpul sa trecem de la Ortodoxia numelor la
Ortodoxia faptelor, eu altecuvinte, dincolo de Ortodoxiaoccidentalizat
i Ortodoxia pura spre un model vasilian al Ortodoxiei.
Cu toate aceste, nimeni nu contesta faptul c exista sector al
realittii ecleziale care - chiar i atenuat - s nu poarte pecetea nviorrii
patristiceadusedegenera|ia60 .Iardacntr-unfel,prinexisten(ialismur
su personalist prof.Ch.Yannaras e un Berdiaev elen, atunci incontestabil,
P.Nellas este Lossky-ul teologici greceti contemporane.
In orice caz, capodopera teologica reprezentat de Zon
theomenon constitue - o spune pr.Stniloae - cea mai cuprinztoare i
fidel expresie a antropologiei patristice H i deci ortodoxe, scrise pn
acum. Ea reuete o ptrunztoare reabilitare a nfelesului autentic, biblic
i patristic, ai nopunii de ndumnezeire a omului, relevndu-i exact
dimensiunile i semnificapa antropologica. Semnificape din nefericire
ignorata att de augustinism i tomism n Occidentul medieval, ct i de
neognozaantropocentrictipicromanticaunuilacobBoehme,inspiratomi
principal al filosofici religioase a lui Berdiaev. Pentru aceasta din urm,
antropologia patristica e limitata i negativa copleit de contiinpi
pcatului i luptei pentm eliberarea de parimi, ceca ce a dus la njosirea
omului i la prbuirea forfei lui-creatoare 5S. Patristica n-a putut revela
hristologia omului, respectiv natura divin(!) a omului pe care o
descoper abia creativitatea iar nu ascetismul. Exista la Sf.Prinp o
nvtur despre ndumnezeire (thosis), dar n acest thosis omul e total
absent. Problema omului nici nu se pune, omul se ndumnezeiete numai
pc calea amuprii a tot ce e uman, a disparirei omului i a aparipei n locul

XXVIII
lui a Dumnezeirii. 56Neintelegnd de loc traditia patristica ortodox (pe
care de altfel a criticat-o sever $i inacceptabil57), Berdiaev a incercat sa
acrediteze o falsa opozitie, gnostica i neoromantica, intre hristologie
(= mntuire de pacai, ascez, ascultare, antropologie negativa) i
pnevmatologie (= liberiate, creativitate, antropologie pozitiv a adevratei
divinizari a omului). N u Hristos i Biserica, ci un Duh Sfant detaat de
Hristos, nu religia ci cultura ai* aduce adevrata revelatie despre om,
revelata di vinitji i lui, a statutului su nu de fiu, ci de om creator, simetric
egal lui Dumnezeu. Misterul biblic al reveiatiei" a$a cum il descrie
referatui mozaic al Genezei ca ?i cel al "infierii^ cum il proclama epistolele
pauline i-au rmas intei*zise filozofului neognostic rus, caie le-a preferat
mistologia suspecta a lui Adam Kadmon din ezoterismul K abalei58sau din
teosofia lui Iacob Boehme.
Situndu-nein acestregistru principal al optiunilorantropologice
fondamentale, meritul lui Zon theoumenon e de a reliefa implicita dai- nu
mai putin viguros un fapt esentisi: $i anume acela c intre degradarea
augustinian a omului privit excesiv prin prisma pesimist catastrofica a
cderii primordiale $i exaltarea lui gnostici romantica al crei optimism
fiizeazclarhybris-ul,echilibrulntreantitesi iladucedoar antropologia
biblica in exegeza autorizat i congenial a Sfin{ilor Printi. Nici numai
animai ragionai i muritor, nici numai dumnezeu care se ignora i czut
in trup, omul e un animai ndumnezeit59(Sf. Grigorie Teologul) sau, altfel
spus, creatura dar care a primit pomnca de a deveni dumnezeu (Sf. Vasi le
cel Mare). Rezolvarea aporiilor iremediabile in care se destram cele dou
antropologii filosofice extreme ale scolasticii i gnozei il ofera, deci, nu
speculatile ragionale nici initierile ezoterice, ci un demers teologie mult
mai banal $i desconsiderat poate toemai din cauza umilitatii lui: e vorba de
o lectur a textelor biblice in interpretarea Sfinjilor Printi ?i a crtilor de
cult ortodoxe. Acestui intreit demei-s exegetic, nespectaculos ?i deliberai
nesistematic (vezi prefata crtii) cu modestie dar cu competenza, i se
consacra P.Nellas in cele irei sectiuni principale ale carpii sale.
Dezlegarea secretului oricrei antropologii - relatia dintre omul
ideal ji cel real, empirie - implica, aa cum demonstreaz stralucit
primul studiu, interpretareacorectaafirmaZilorGenezei de la 1,26(crearea
omului dup chipul lui Dumnezeu") i 3,21 (imbracarea omului dup
cadere de ctre Dumnezeu in haine de piele). In interpretarea patristica,
crearea omului dup Chipul lui Dumnezeu - identificai cu Cuvntul sau
Fiul lui Dumnezeu (Col. 1,15; I Cor.15,49) - modelarea lui Adam ca i
chip creat al Chipului necreat i vejnic al Tatlui Care e Fiul Su,

XXIX
sugereaz caracterul iconic al ontologici umane,relatiaontologica prin care
omul este unit cu Arhetipul su etem. Aceasta inseamn c destinul $i
constitutia omului sunt in mod naturai hristologice. Realizarea de sine a
um anuluireclam inchipim periosunireaipostaticachipuluicu Arhetipul
ca astfel s poat actualiza asemnarea ndumnezeitoare a omului cu
Dumnezeu. Dumnezeu Cuvntul s-ar fi ntrupat chiar dac omul n-ar fi
czut in pcat e nvttura d a r a Sfintilor Printi de la Sf.Maxim trecnd
prinSf.GrigoriePaIamai pnIaSf.Nicodim Aghioritul(asevedeatexteIe
patristiceselectatein sectiuneaalV -aacrtii).lndumnezeirea omului are
un continut antropologie iar acesta este revelat de i in Hristos in baza i ca
reversaInomenirii Fiului lui Dumnezeu. C anfiere inharn Dumnezeu,
indumnezeirea"esteechivalentcuhristificarea"omuluirespectivdivinoumanizarea" (expresiile apartin pr.Justin Popovici). Realizarea umanului
este actualizarea constitutiei i destinului su divino-uman teo - i hristocentric teo - i hristo-nom. Umanismul biblic i patristic este de fapt
divino-umanism. Esenta cderii in pcat st spiritual vorbind toemai in
asumarea autonom de ctre om a umanului su, ntr-un umanism
antropocentric i cosmocentric care, excentrndu-1 ontologie, il condamn
la autodistrugere. Atras de iluzia demonic a auto divinizrii, refuznd
legtura sa naturala1cu Dumnezeu, omul ii deviaz viata pe un fga ariti
- sau para - naturai. n mod naturai (in sensul patristic al cuvntului)
spiritul omului primea via^a divinde la Dumnezeu pe care prin interm edia
sufletului o comunic trupului i cosmosului. Acum, mintea incepe s
triascpe seama sufletului, sufletul pe seama trupului. iartrupul peseama
lumii pmnte^ti, ucide pentru a manca i astfel, descoper moaitea . 60
Pentru a supravietui in aceast stare de dup cadere - stare
paranatural pentru Sf.Printi, naturala1pentru Augustin ?i scolastic, Dumnezeu, aa cum arat Scriptura, ii face omului haine de piele .
Sectiuneaconsacratanalizei semnificatiilorituturorimplica|iiloracestei
nvtturi biblice ^i patristice uitate i ignorate de moderni, n ciuda rolului
ei cheie n antropologia biblic $i patristic, constituie poate parteacea mai
original a ntregului v o lu m .61 Opunundu-se interpretrii spiritualistplatonizante a origenismului care vedea in mbrcarea hainelor de piele
o alegorie a cderii sufletului preexistent n corporalitatea muritoare, Sf.
Printi au subliniat cu energie c acestea nu sunt nici moartea nici trupul
uman n sine, ci exprim devierea i conveitirea ptima a fmctiilor
spirituale ale chipului lui Dumnezeu inspre materialitate, fapt prin care
viaZa" paradisiac a fost transformatn sim plsupravieZuire biologica,
social, cultural, adaptat actualei stri a naturii deczute. Incluznd

XXX
totaiitatea elementelor ce alctuiesc nveli$ul biologic-sociologic-cultural
al existentei umane actale -N ellas se oprete mai pe larg la cstoriejege,
politica ?i cultrala - hainele de pele sunt o realitate bivalenti au un
dublu carcter: eie sunt in acetati timp o consecint a cderii in pcat i a
pedepsei inerente care i-a urmat, deci blestem, ct binecuvntare,
fiind create de Dumnezeu ca mijloace de amanare a mortii (consecint
inevitabil a pcatului) , ca atare, ca $ans nu doar de supra-vietuire, ci i
de re-apropiere a omului de Dumnezeu. Autonomizate, eie due la negarea
naturii iconice a omului de Chip al lui Dumnezeu, la axfixierea lui
spiritual, la blocarea lui definitiva pe liniasimplei supravietuiri (biologice,
economice, culturale), i in cele din urm, la celebrarea neantului i
triumfului definitiva! mortii: in BisericinsaltoitepeTrupuI indumnezeit
al lui Hristos, teonomizate, hainele de piele pot fi transfigurate liturgicsacramental i etic-ascetic devenind vehicole transparente - ca hainele
albe ale Mantuitorului la Schimbarea la Fata - ale prezentei lui Dumnezeu
in lume $i istorie. Aceasta binenteles cu conditia cintei, a botezului lor, i
a ascezei care dobndesc astfel o semnificatie cruciala nu numai pentru
individ, ci pentru intreaga civilizatie umana.
In conformitatecu naturabivalentahainelordepiele Biserica,
- in care intra $i cultura care, nu trebuie ca atare, nici discreditata nici
divinizat - Ortodoxia are fata de lume o atitudine in acefali timp radicai
critica (de condamnare a autonomizrii ei fatale) i radicai pozitiv (de
teonomizare a elementelor ei transfigrate i de asumare a lor la zidirea
Trupului lui Hristos). Biserica, deci, nu este chemat nici laoacceptarefr
rezerve a lumii a$a cum este ea, nici la o condamnare a ei in bloc, ci la o muli
mai dificil i complexa deosebire a duhurilof care o bntuie i la o
neincetat asumare critica i pozitiv constructiva (imaginea cluzitoare
a cea a zidirii intregii lumi in Trupul eclezial i cosmic al lui Hristos). E
vorba de o asumare ?i o transfigurare activa ?i o orientare, real i integrala,
de profimzime a tuturor realittilor create, i nu doar de una pasiva $i
partala, superficial i exterioara, cum din pacate s-a inteles mult prea
adesea?i pgubitorn istoria cre?tinismului. D ecelem ai multe ori, creatimi
au asumat pietist doar sufletul i interioritatea - subiectiviznd Evanghelia
?i transformand-o intr-o simpl exaltare sentimental - abandonnd trupul,
materia, civilizatia, istoria, societatea, cultura pe care modemitatea
secularizat le va dezvolta pe o linie autonom-antropocentric. E imperios
nccesar, deci, pledeaz Nellas in eseurile ?i publicistica sa teologica, un
cnorm efori intreprins de intreg trupul Bisericii - deci nu numai i nu in
priniul rnd declerici i teologi,ci,mai ales, delaici responsabili (intelectuali,

XXXI
medici,economiti,artiti)-peliniaunei ampledecantri criticeidezvoltari
transfiguratoare divino-umane creatoare a evolujiilor actuale ale tiintelor,
artelor, culturii, societtii i politicii.62 Acest efoit trebuie sa le smulg
tentatici autonomizrii, demonizrii lor autodistructive, ispitei simplei
supravietuiri. deschizandu-le spre Dumnezeu $i facndu-le sa reveleze
transparent prezenta divina in lume. Dar in cretinism aceast divinoumanizare a societtii i creatici (just sesizat ca existent de filosofia
religioas rus) are un model i un sens precis hristologic i eclesial (ceca
ce nu vedea un Berdiaev) i trece in prealabil prin divino-umanizarea
fiecrui cre$tin in parte.
Modul i modelul concret de teandrizare al existentei umane $i
cosmice in Hristos i in Biseric este expus de Nellas cu remarcabil
concizie in cel de-al doilea studiu al crtii sale consacrat antropologiei
hristocentrice a lui Nicolae Cabasila . Premizele, "natura1, trairea $i
rodirea vietii spirituale in cretinism apar, succesiv, ca: creatie $i
mntuire (re-creatie)a omului in Hristos" caviatn Hristos" i, respectiv,
caextindereaacesteivieti sub forma uneihristificri aintregiicreatii prin
i in Biseric. Nellas disociaz d a r viata spiritual-religioas a omului de
viata lui naturala, material-biologica sausufletesc-intelectual, ori culturalsocial i storica. Viata sp iritu a l autentica nu e altceva dect viata in noi
a Duhului SfantCare ns nu este cu putint dect in Hristos i in Biseric,
Trupul Lui. Prin Intrupare, Cruce i Inviere, Hristos, Adam cel nou, Omul
deplin $i desvrjit, depe$te intreitul obstacol al naturii, pcatului i
mortii care 1-a separat pe om de Duhul Sfant i de viata dumnezeiasc.
Trupul ndumnezeit al lui Hristos functioneaz ca un organism nou, cu
simturi $i functii umane transfigurante, divino-umane i inaugurand 0
nou ontologie a umanului. Acest trup divino-umanizat devine al fiecrui
credincios in parte prin Stntele Taine i Virtuti. Acestea realizeaz 0 dubl
hristologie a existentei umane: sacramentala i, respectiv, etic-ascetic.
Botezul, Mirungerea, Euharistia transm ite ontologie, altoindu-le in
Dum nezeu existent, micarea i viata biologic a omului
hristificndu-le, iar meditatia i rgciunea, iubirea fraterna $i sfintenia
realizeazhristificareamintiii,respectiv,avointei.Aceastdublhristificare
sacramentala i etic-ascetic are 0 dimensiune cosmica i social. Ea
trebuie s conduc la un nou mod de ntelegere i organizare a rela^iilor
Dumnezeu-om-lume, la 0 reconstituire a dimensiunilor fundamentale
existentei fizice, biologice $i sociale dup model liturgic-euharistic. E
vorba de transfigurarea $i reconcentrarea eclesial a timpului i spatiului,
de transformarea rela^iilor naturale biologice (patemitatea, iubirea) sau

XXXII
social-economice(dreptatea), fcnd din eie anticipal i ale transfigurrii lor
finale in Imprtia eshatologic a Sfintei Treimi. Viata spirituale
(duhovniceasc1) nu e o schimbare de loc [tpos/ , ci de mod de existent
[trpos] in locul in care ne aflm; nu este, de aceea, o fuga de lume, ci o
asumare ?i transfigurare a ei. Iar aici, Sf.Nicolae Cabasila prin umanismul
su hristocentric, prin dimensiunea in acela$i timp social i liturgica a
spiritualittii pc care a $tiut s o reveleze, face figura de precursor. Intuibile
$i limile sale de gndire trebuie restituite, reluate ?i continuate.
In fine, cel de-al treilea studiu il constituie o densa meditatie
asupia cosmologici i antropologiei implicite intr-unul din cele mai
zguduitoare oficii liturgice ale Bisericii Ortodoxe: Canonul cel Mare de
pocint al Sfantului Andrei Criteanul. Vasta fresca poetica a istoriei
diamei cderii i mntuirii omului in Hristos i in Biseric, Canonul Mare
reactualizeaz spiritual toateetapele $i evenimentele cejaloneaz parcursul
indelungat i evidentiat al creatici omului; al macerarii" sale ulterioare i,
respectiv, al intoarcerii sale prin pocint la Dumnezeu. In textul
imnografic, ins,N ellas urmrete identificarea datelor fundamentale ale
antropologiei biblice $i patristica atat in ontologia cat $i in dinamica ei
existenjial. Rupndve$mantul tesutde Dumnezeu1' al harului paradisiac,
omul czut a imbrcat peste frumusetea dintai a chipului hainele de
piele'1ale mortaiitfii i irationalittii biologice i pasionale. Blocndu-se
in eie i autonomizandu-se (nsumi idol m-am fcut) omul a intrat pe
caleamacerarii i dezorganizrii rationale a propriilor functii psihice i
somaticecaiaexistenteisalesocialeiistorice,dezorganizarececulmineaza
in absurdul mortii. Disperarea unei existente neautentice$i durereainstrinrii
de viata adeviat deschid ins omului calea aspra a intoarcerii la
Dumnezeu. Miezul acestei cai estecainta(umetanoia in sensul ei etimologie
de schimbare am intii) iar jtiinta ei este dobndirea iertarii. Aici Nellas
speculeaz extrem de profund asupra etimologici, eloevente teologie, a
cuvntului grecesc care inseamn iertare: syn-choresis vine de la choros
= loc, spajiu. Aadar, a dobndi iertarea pcatelor nu inseamn un proces
juridic, exterior, cu accentui pe negativ (ca in teologia reformatoric), ci
dobndirea pozitiv a unei impreun-locuirf cu Dumnezeu. Locuf*
prin excelental intlnirii omului cu Dumnezeu este Hristos, sau, mai exact
i concret, Biserica i cultul ei (a crei ontologie reveleaz autenticitatea
inipal a creafiei). Aici se realizeaz concret depirea spafiului i a
timpului, transformarea tridimensionalitpi lor limare sau piane divizive
(inainte, napoi, sus, jos; trecut, prezent, viitor) dintr-un vector al d istan ti
i succesiunii disociative ntr-un vehicol al coexistenjei i simultaneitfii,

XXXIII
al comuni unii asociati ve a tuturor existentelor, intre eie i cu Dumnezeu Cel
in Treime, a$a cum se vede la Liturghie $i in cultul oitodox. Antropologia
indum nezeirir e inscris iritr-o ontologie ($i cosmologie) liturgica, in
afara carei ramane incomprehesibil/'3 Asupra acestui aspect Nellas va
reveni in mai multe rnduri, inclusiv in ultimul su t e x t o interventie
inregistrat la TV in Postul Mare cu cteva zite inainte de moarte, i pe care
o reproducem drept cea mai nimerit incheiere a studiului de fata:

Dtmmezeiasca Liturghie reperezint, adicfceprezent activ


din nou, in mod rea ifi adevratJertfa. crucea f i invierea Domnului. Mai
cxact, in cealalici inie lege re fi organila re a titnpulin pe care o are, Biserica
ne scoate in timpul ei liturgie din timpul cotidian al ciclicittii continue,
timpul parcelat in trecut, prezent fi viitor fi ne conduce la acel timp stabil
fi Constant in care toate eveninintele trecute, prezente fi viitoare sunt
neincetat prezente. Astfel, ne face sa firn astzi cu adevrat f i reai
contemporani cu Hristos fi s nufini lipsiti, atunci cnd ne imprtfim de
dumnezeiasca Euharistie, de nimic din ceca ce au avut ucenicii Domnului
care au luat parte la Cina cea de Tain. In acetati mod, astzi, in Vinerea
Mare, Biserica ne reprezint Patimile, Crucea fi Mormntul Domnului.
Mergnd la Sfntul Epitaf, mergetn intr-adevr fi cu adevrat la o
inmormntare.Mergem la inmormntarea lui Hristos, iimielulinjunghiat,\
,(Mielul junghiat " e Pstomi. Aceasta arat adevrata iubire. Cine
iubepe nu sftuiepe numai, nu indreapt, nu pedepsepe, ci ia asupra sa
gre$elile celta iubit de e i Iubirea e participare la via(a celuilalt, iepre din
noi infine, jertfa. A dona dimensiune e aceea c Mrele Hristos ifi
svr$efie nuntaSacuoam eniica11miei injungheat Nuntaejertfa. Jertfa
nua allora, ci a Lui proprie. Fatui de nunt a lui Hristos e. Crucea Lui. Ca
sa arate aceast realitate, Sfntul Ioan Hrisostom foiosefie o imagine fi
mai expresiv. Umcmitatea zice, a fo st logodit cu Hristos in Paradis. Dar
in loc s se arate mergndspre nunt cu Hristos, ea Laprsitpe Hristos.
S-a desfrnat, s-a tvlit in mocirla pcatului. Iar Hristos ca un amant
nebun al umanitri s-a repezit s o gseasc, a cutat-o, a venit in sla$ul
unde aceasta se gsea fi cnd s-a infatuai inaintea ei, nu s-a prezentat ca
un Dumnezeu atotputernic, ci ca un simplu om. Ca ea s nu se inspimnte
cnd II vede sau s se ru$ineze. i nu i-a cerut socoteal: ce a fcui sau cum
de a ajuns astfel, ci a luat-o pur f i simplu, a curfit-o, a reinfrumusetat-o,
a reimbrcat-o fi, casnu maifug din nou, afacut-o carnea Lui. Aceasta
e Biserica lui Hristos. Trupul lui Dumnezeu fa r un alt Printe al Bisericii,
Sfntul Nicolae Cabasilafoiosefie o imagin lafel de expresiv. Dumnezeu,

XXXIV
zice, a creai inlreg acest univers mret, astrele fi galaxiile, toata aceast
fruttim ele f i a purtat-o ca pe un vefmnt, a fa cum indrgostitii se gtesc
deosebit casa-iemotioneze pe iubifiilor. Daratunci cndoamenii n-aufost
mifcafi f i n-au raspuns acestei iubirifugind departe de ea, Dumnezeu s-a
fcut om. S-a apropiat de ei ca om Si i-a vindecat cnd erau bolnavi, i-a
hr anit cnd eraufhimanzi, le-a facut bine, in totfelul, doar-doar ii va mifca
la sufici. Iar cnd din nou nu au fast mifcati, Hristos a urcat pe Cruce, fia deschis brtele Sale fi ramane <nolo cu snge le curgndu-i din mini, de
pe frunte fi din inima injungheata doar ne-om intrista fi-L vom iubi.
Accosta e i ubirea l ui Dumnezeu. A ceasta ne conduce la a treia dimensiune,
f i anume lafaptul ca Dumnezeu a venit pe pmnt f i a trait cum traini noi
oamenii, a slujit, a obosit, a fo st parasit de cei ai Lui; s-a aflat in
singurtate, in ultima dezndejde, in tradare, ca sa nu existe nimie, nici un
nrav, nido durere a noastra prin care sa nu treac. Pe pamnt s-a
pogort ca sa mrt urise asc pe A dam f i pe pamnt negasindu-L , afa cum
canta azi Biserica, p ana la ad s-a pogort cutndu-l A pogort la Iad.
Si romne ca Miei injunghiat in veci

d ia c .Io a n I .I c a jr.

XXXV

NOTE
1. Michel Dufrenne, Pentru om (Seuil. 1968), Bd.Politica.
ucureti, 1971, p.22.
2. Ibidem, p.233.
3. Gcrardus van der Leeuw, Der Mensch und die Religion,
Antropologischer Versuch. Basel, 1941, p.l 1,12.
4. Despre cultura ca supra-natur" intr-un sens quasi-religios, ca
$i cunoa$tere rational" distinct de cea naturala $i capabil s integreze
irafionalul i. respectiv, ca organizare tiin|ific $i tehnic a viefii" al crei
orizont deschisv ar merge pn inclusiv laie$irea cxtatic, prin creaci din
timpul istorie", a se vedeaC.Noica, Modelul cultural european, Humanitas.
1993, p.33-34, 185-186. Despre cultura ca$i cea mai adevrat modalitate
de a subzista in condita intervalului in conditile in care umanitatea ce sa rupt de instinct dar nu a ajuns inc la sfintcnie"; deci, ca un domeniu care
nu e autonom $i autosuficient ci trimite spre altceva decat omv, pentru c
'mai trebuie ceva dincolo de cultura care s o sustin i ne susina pe noi
inaine odat cu ea". vezi A.Ple$u, Minima Moralia, Carica Romaaneasc,
1988, p.l02, 107-109. 5. G.van der Leeuw, op.cit.,p.57.
6. Ibidem. p.38, 92.
7. Ibidem, p .l50.
8. B. Vyscheslavcev, Das Ebenbild Gottes im Wesen des Menschen,
in: Kirche, Staat und Mensch, Russisch-orthodoxe Studien, Genf, 1937,
p.316-348, aici p.345.
9. Christoph von Schnborn op., Ober die richtige Fassung des
dogmatischen Begriffs der Vergttlichung des Menschen, Freiburger
Zeitschrift fr Philosophie und Theologie 34(1987), 1-2, p.4-47. aici p. 19.
Textul reprezint un referat tinut in 1980, in cadrul Comisiei Teologice
Intemazionale a Vaticanului i reprezint o documentata ($i binevenit)
pledoarie venit din partea unui foarte bun cunosctor al Sfmplor Printi
pentru reconsiderarea unei dimensiuni fundamentale a cretinismului patristic
pierdute $i desconsiderate in teologia occidental.
10. Ibidem, p.10.
11. Ibidem, p.46.
12. Leszek Kolakowski; Main Currents in Marxism. Its Origins,
Growth and Dissolution, Oxford, 1978, III, p.530.
13. Ch. von Schnbom, op.cit.7p.19.

XXXVI
14. Cf. A.Cornea, Schifa peniru un non umanism n: Penunibra.
Eseuri, Cartea Romneasc, 1991, p. 79-94 $i 143-149. Autoru I opune
modclului umanismului titanic prometeic, gnostic, pozitiv, *tiin|ific**,
ofensiv, fieel politic camarxismul sau metafizic-culturalist(gcn reprezcntat
incultura romneasc de C.Noica sau A. Dumitriu), nu modclul umanismului
divin inuman*' al lui lisus - mai aies nu cel gnostic, dnie al Iisus-ului
ioaneicfuncponnd ca un fcl de desvrit ma$in de actiunesotcriologic,
atottiitor, recedi distant, n-areezitri.oscilaii(P-76)-moddulaproximativ,
precar, al umanismului agnostic, negativ". paranti inp lie", i "defensiv**,
al penumbrei, reperez.entat de figura lui lov *omul rezistent att la ispitclc
i sufcrin|ele cmii et $i la fascinaia $i seduefia iluzorie a adevrurilor
metafizice i religioasc/
15. Ch.von Schnbom, op.cit., p. 19.
16. Cf. Sf.Maxim Mrturisitorul, Ouaest.ad Thalassium 60; P.G.90,
621 A. Ep.24, P.G.91, 609 C.
17. Idem, Ambigua 41, P.G.91, 1308. Despre thosis la Sf.Printi
au scris in literatura ortodox din prima jumtate a secolului, in ordine
cronologica: Myrrha Lot-Borodine. La doctrine de la dification dans
l Eglise greque jusq au Xl-e siede, "Revue dHistoire des Religions, 105
(1932), p.5-43; 106 (1932), p.525-574 $i 107 (1933), p.8-55; N.Chitescu,
Despre indumnezeirea omului. De ce nu primesc romano-catolicii aceast
nvfqtur? n Biserica Ortodox Romna' 66 (1938), p.845-865;
Vl.Lossky, Essai sur la thologie mystique de l'Eglise d Orient, Paris 1944,
passim, i Rdemption and Dification, Sobomost 12 (1947), p.47-56
reluat n: A l Image et a la Ressemblance de Dieu, Aubier 1967, p.55-108;
pr.prof.D.Stniloae, Cursde Ascetica i Mistica Ortodox (Bucureti 19461947); ed.Il. Ascetica fi Mistica Ortodox, Ed.Deisis, 1983, vol.Il,p.l93 u.
18. Ch.von Schnbom, op.cit., p.27-28. Cf i Andre de Halleux,
ofm. Palamisme et scolastique, Revue theologique de Louvain 4 (1973),
p.409-442: Dac palamiti insista att pe caracterul etem i necreat al
energiilor divine e pentru a da seama de realismul ndumnezeirii. Dac ei
susjin c energiile sunt distincte de fiinta divina, e pentru a ndeprta de
indumnezeirea real orice suspiciune de panteism (p.415-416) Sau: Poate
c doctrina scolastica pstreaz mai mult dect palamismul transcendenfa lui
Dumnezeu... dar singur palamismul d seama pe deplin de realitatea
comunionalaharului (p.417), pentru cindumnezeirea rmne o metafora
pioas ct timp dami divin va fl redus la o form creat n suflet (p.418).
19. Ch.von Schnbom, op.cit., p.47, 32: aici i referin(ele exacte
la Sf.Maxim Mrturisitoml i Diadoh al Foticeii, Predica la Inlfare i n
traducerea noastr n Mitropolia Ardealului 3/1989, p.59.
20. Dacn Rsrit n-au existt deeizii dogmaticc sinodale asupra
antropologiei, e pentru c antropologia era vzut ca o consecin( a triadologiei

XXXV11
$i hristologiei" W.Schneemelcher n: Das Bild des Menschen in Ortodoxie
und Protestantismi. III. theologisches Gesprchzwischen dem kumenischen
Patriarchat und der EKD. (Chambesy 2-5 oct.1973). 1974, p. 102.
21. Ibidem, p. 100 (W.Schneemlchcr). p.37 (F.Heyer).
22. A. de Halleux, op.cit., p.409.
23. Patrie Ranson, Le lourd someil dogmatique de I Occident. n
Saint Augustin. Dossier H. LAge d'Homme, 1988. p.22-34. aici p.22. Nici
iudaismul vechi, nici cre^tinismul primr nu $i-au central teologia pe
relatarea primului pcat al lui Adam. La Printi cderea nu arc sensuI de
pcat originar*' $i nu este o realitatc obsedant $i n nici un caz categoria
majora i fondatoarc a experientei religioase" cum va deveni la Augustin a
carni sistcmatizarc va juca un roi decisiv (i adeseori catastrofal) n istoria
$i xi ata cotidian a cretinittii latine a crei civilizatie creatina a pus n
centrul ei cderea originari! - o catrastrof petrecut cndva la nceputul
istorici. J.Delumeau, Faillitde la Redemption, ibidem, p.61-66. aici 61-62.
O recunoa$te i fitosoficul catolic Cl. Tresmontant: teoria lui Augustin
despre pcatul originarascunde n eao rcductibilambivalents, mrcia lui
Augustin n lupta sa antimanitean i antipelagian nu disimuleazeu nimic
slbiciunea sa atunci cnd pretinde s construiasc o teorie capabil s fie
opus acestor eretici. De aisprezece veacuri purtm n Biseric roadele $i
povara mrefiei $i slbiciunii Sf.Augustin*. (La Mtaphysique du
christianisme et la naissance de la philosophie chrtienne, Seuil, 1961,
p.611).
24. Cf. M.Lot-Borodine, La doctrine de la grce et de la libert
dans l'Ortodoxie greco-orientale, Oecumenica 6(1939), p. 15-27, 114124, 211-228; i magistr.Ioan I.Ic, Conceptii teologice eronate asupra
raportului dintre natura fi har, Ortodoxia 12 (1960), p.526-551.
25. Cre$tintatea latina a fost mai pu|in interesat n a medita
asupra transformrii $i iluminrii naturii umane de ctre Cuvntul ntrupat,
ct de a asigura libertatea de a face binde pentru cretinul rconcilit prin
satisfaccia omului-Dumnezeu. Gndit n categoriile aejiunii, cauzei $i
efectului ca un habitus (intermediar ntre substanj i activitate) gra(ia
sanctifiants devine un dar supranatural $i infuz, ns crt i inerent sufletului,
efect numai al prezenjei divine n suflet. Era mare pericolul ca grafia creata
sfiereificataci transformatntr-unobiect inaptdea-indeplini funefia
unificatoare pentru c e tiat de sursa lui prin distanta infinit ce separa
Creatomi de creatura. Se pare c n epoca lui Palama, doctrina comun a
teologici latine czuse n aceast capcan (A. de Halleux, op.cit., supra
n.18, p.416).
26. Ch.von Schnbom, op.cit., p.22.
27. H.Kng Christsein, Mnchen, 1975, p.433. Si protestul lui
K.Rahner: Aceast ntrebare sceptic m-a ocat cel mai mult n aceast

X X X V III

carte" Diskussion um H.Kungs Christsein , Mainz, 1976, p.109). In


teologia lui Rahner se simtc dar efortul considerabil de a dep$i schema
scolastica a dualismului natur-supranatur ca $i efortul explicit de a
reintroduce idcea patristica abandonat de "har necreat $i cea de
autocomunicare divina" ca $i esenta pozitiv a mntuirii. Din pcate,
absenta distinctiei ntre fiinta i energiile divine ca $i, mai ales, punctul de
vedere antropocentric filosofie (transcedental in senskantian)adoptatcaa\
de referint il face s nu poata evita riscul real al naturalizrii panteiste a
harului i al unei excesive antropologizri a teologiei.
28.
E.Jngel, Zur Freiheit eines Christenmensche
Erinnerung an Luthers Schrift, Mnchen, 1981. p.24 u.; $i Gott-WahrheitMensch, Mnchen* 1980, p.317.
. 29. Pe larg istoria ntregii acestei evoluii la: Christos Yannaras,
Orthodoxia kai Dyse st neoter Hellda (Ortodoxie i Occident in Grecia
modem), Domos, Athena, 1992, passim.
30. Cf. polemica pe aceast tem din 1975 ntre Athos i
prof.P.Trembelas, in: Teoclit Dionisiatul. Dialoguri la Athos, II. Deisis,
1994, p.2I9.
31. Detalii pe larg la: Chr.Maczewski, Die Zoi-Bewegung
Griechenlands. Ein Beitrag zum Traditionsproblem der Ostkirche (Fzsyst.u
ok.Th. 21 ), Gttingen, 1970; V.Makridis, The Brotherhoods o f Theologians
in Contemporany Greece, Greek Orthodox Theofogical Review 33 ( 1988),
nr.2, p. 167-187 $i mai recent, expunerea $i verdictele nimicitoare aie lui
Ch.Yannaras, p. cit., p.363 .u.
32. Ch.Yannaras, op.cit., p.405.
33. Ibidem, p.393, 391.
34. T protopatorikn hamrtema (Pcatul strmo$esc), Atena,
1957.
35. He hentes tes Ekklesias en te theia Eucharistia kai to
Episkop kata'tos treis prtous ainas (Unitatea Bisericii in dumnezeiasca
Euharistie $i in Episcop in primele trei veacuri), Athena, 1965.
36. He peri theseos tou anthrpou didaskalia Gregoriou tou
Palflm (Invasatura despre indumnezeirea omului la Grigorie Palama),
Tessaloniki, 1963.
37. Nscutin 1921 la Atena, dupstudii de medicina, D.Kutrubis
vine dup rzboi in Franta, unde sub influenta unor iezuiti devine i el novice
iezuit. Studiaz la faculttile de la Heythrop $i Lyon (1948) unde ia contact
cu H de Lubac. In 1950 devine profesor de filosofie la Universitatea
St. Joseph din Beinith. Intr in conflict cu ordinul pe care-1 prsete in 1952.
Dup o cltorie prelungit prin Ierusalim, Roma, Franta $i Anglia revine in
1954 in Grecia $i se ntoarce la Ortodoxie. Intre 1959-1965 colaboreaz cu
arhim.Mastroyanopoulos care-1 angajeaz pentru formarea teologica i

XXXIX
spirituals a tinerilrzoiti'pccare-i inspiraci inrealizarea revisteiSynoro
(1964-1967). In 1978 plcac n Anglia pentru tratament unde $i moare in
1983. (Dupa Yannaras, op.c/7.,p.470-473).
38. Informatine despre P.Nellas dupnumrulomagial [aphiroma]
dedicat gndirii $i personalittii sale: nr.21/3/1987 (studii de: Teoclit
Dionisiatul. Dumitru Stniloae, Gh.Mantzaridis, Ch.Yannaras,
l.Panagopoulos. K.Grigoriadis $i Th.Papathanasiou). Un foarte (prea) scurt
medalion $i la Yannaras, op.cit.. p.477-478. Capitolul despre Nellas din
cartea teologului unit Yannis Spitseris, La Teologia Orthodossa Aeograeca. Bologna, 1992, p.255-277 nu ne-a fost accesibil.
39. Ch.Yannaras, op.cit., p.476.
40. Cf. Monahul Teoclit Dionisiatul, P.Nellas fi tradifia ghioritica
Synaxr nr.21/1/1987. p.23-29.
41. Cf. Kostas Grigoriadis. Fizionomi liturgica a fui P.Nellas,
Snaxi" nr. 18/1/1986. p.26-27.
42. Gi hna orthdoxo oikoumenismo. Eucharistia-piste-Ekklesia
no problema tes intercommunion), eisagoge: P.Nellas, Ekd. Athos, Peiraieus,
1976 = trad, neogrcacastudiului pr.Stniloae: Inproblema intercomuniunii,
Ortodoxia" 33 (1974), nr.4, p.561-584.
43. Ch.Yannaras evocare in Synaxi" nr.l 8/1/1986, p.24.
44. P.Nellas, Deification in Christ: the Nature o f the Human
Person, translated by Elisabeth Briere. Foreword by Bishop Kallistos of
Diokleia. Saint Vladimir's Seminary Press, Crestwood-New York, 1987;
P.Nellas, Le Vivant Divinise: Anthropologie des Pres de l'Eglise, traduit
par Jean-Louis Palierne, Cerf, Paris, 1989.
45. Arhim.Vasileios Gondikakis, evocare n Snaxr nr.l8/1/
1986, p.20, $i lot aici p. 12 (l.Lappas) $i 23 (Ch.Yannaras). Opozi{ia
artificial pe care prof. Yannaras o postuleazntr-o alt evocare a figurii lui
P.Nellas (Snaxi 21/1/1987, p.47-49) ntre o teologie a crei msur
esentala ar fi iubirca omului concret i slujirca frafilor (teologia lui
Nellas) $i teologia a crei msur ar fi aprarea individualist i fanatica
a adevruluf, pzirea intact a Ortodoxiei i c$tigarea unei atoritti
personale din aceast aefiune combativ ni se pare fortat i exagerat. In
Ortodoxie msura iubirii" este adevruF de la a crui rigori P.Nellas n-a
fcut nici o concesie principal, chiar dae s-a silit s-l fac accesibil i
deschis tuturor.
46. Ch.Yannaras, op.c/7.,(vezi supra nota 29), p.478.
47. Citat dup Synaxi, nr.29/1/1989, p.31.
47a. Ep.Kallistos Ware, prefat la traducerea americana 1987 a
volumului Zon theomenon (vezi supra nota 44), p.10,11.
48. Ch. Yannaras, op.cit., p.439-440, 483-489. Nu este aici locul
sdiscutm infrastructurafilosofic (existential ist) a provocatoarei critici

XL
generale a prof.Yannaras asupra evolutici Ortodoxiei in Grecia moderna, $i
care reclama un studili separai.
49.
To "philorthdoxo reuma. Apologismos kai pro
(eurentul filoortodox*. Apologie $i perspective). Synaxi nr.2> I 1989.
p.47-50.
50. Problcmata fes iheologis sten //eliadii to 1989 ni.Chr.
(Probleme ale teologici in Grecia AD. 1989, ibidem. p. 17-32.
5 1. Ch.Yannaras.op.cit. (vezisupra nota29). p.488. Judecfilcdc
valoare din accast cane (p. 196-209) la adresa Sf.Nicodim Aghioritul au
provocai scandal in presa reiigioas eleni cai protestul ferm al Sf.Munte
Athos (deelaratia de protest in Orthdoxos Typos'* nr.1020. 16 aprilie
1993). Reacfii critico pc aceca$i tema a publicat i Synaxi' nr.47/3/1993,
p.83-86; nr.48/4/1993. p.71-77 $i 79-85.
52. Expresie a pr.prof.Gheorghios Metallinos. Synaxi" nr.48/4/
1993. p.71.
53. Synaxi nr.37/1/1991. p.79-88; nr.45/1/1993. p.84-92 $i
nr.48/4/1993. p.71-77.
54. Note pe marginea linei crti de antropologie ortodox.
Ortodoxia" nr. 1/1988, p. 148-156. aici p. 148; comentariul par.Standone a
aprut initial in vcrsiuneneogrcacsubtitlul: P.Nellas, interpretcontemporan
al antropologici oriodoxcin numrul omagial dedicai lui Nellas de Synaxi
nr.21/1/1987, p.31-40. Alte recenzii scmnificative la Zon theoiimenon in
St. Vladimir's Theological Quartely'* nr. 1/1989, p. 100-102 (Ch.Lock) $i in
Synaxi 45/1/1993, p.l 13-119 (Thanasi Papathanasiou).
55. N.Berdiaev. Sensulcreafiei. Incercare de indreptfire a omului
(Moscova, 1914), trad.rom de A.Oroveanu, prefafde A.Plcu, Humanitas.
1992, p.88-89.91,98.
56. Ibidem, p.91. De altfel, pentru Berdiaev Unu cretinismul
Noului Testament - deci nu Evanghelia lui Hristos (axat pe problema
negativa a mntuirii (filosofili rus nu pare a infelege deloc misterul paulinal
infierii) - reprezintaadcvrul religios deplin i desavr^it (p. 100). Adevrata
revelafie a omului a naturii'* lui divine va veni abia abia in era Duhului
Sfnt, a carui Evanghelic c cea a libertri $i creativit! ii totale prin care abia
omul seindumnezeie$te devenind nu fiul ci simetric egalul lui Dumnezeu,
con-creator cu El. Este dificil, de aceea. dac nu de-a dreptul imposibil de
acceptat interpretarea filosofici ncognostice a lui Berdiaev drept o mrturie
majoratraditiei ortodoxe", cum vreas acredi tezeO.Clment, Unphilosophe
russe en France, Berdiaev, Paris, 1991, p.225 .u.
57. Ibidem, p. 161-162: Azi ascetismul Sf.Prinli $i-a pierdut
actualitatea, a devenit o otrav de hoit pentru omul nou, pentru vremurile
noi ', un izvor de moarte". Ascez negativa, calea smeritei supuneri,
trebuic dep$it de asceza pozitiv" a genialit! i creativit}, calea

XLI
religioas a nesupunerii faj de rnduiala lundi Venica lamentare
datorat neputintei de a fi sfant e nedemn (p.164). idealul moral al
Sf.Prinp. idealul "strepsmului" [starcestvo] e o negare a tinerepi a
inipativei $i elanului creator al omului". (p.237). Mai mult, de sclerozarea
vietii creatine sunt azi rspunztori nu cei mai ri, ci cei mai buni ortodoci,
s-ar putea ca rspunderea cea mai mare s-o poarte tocmai Sfinpi Btrni
|"starep"].* Cu ctosul loral smereniei $i supunerii "nici cei mai buni dintre
ci n-ar putea rspunde chinurilor unni Nietzsche sau Dostoevski'' (p. 164).
58. Ibidem, p.73-74: in Kabalcontiinta de sine aomului atinge
culmea" in Kabal se ascunde o foarte profund antropologie n timp ce
"antropologia oficiala a Bisericii rmne vechi testamentar."
59. In originalul grec expresia zon theomenon fusese remarcat
ncdin 1961 de Cl. Tresmontant (vezi supra, nota 23, p.650) care o pusese
ca motto la unul din capitlele crpi sale despre "metafizica cretinismului.
60. Vl.Lossky, Thologie dogmatique. "Messager de f Exarchat
du Patriarche Russe en Europe Occidentale, nr.49 (1965). p.37.
61. Nellas nu pare s fi avut cuno$tiint de prima (dup $tiin|a
noastr) receptare dogmatic a temei hainelor de piele n legtur cu
interpretarea scxualittii $i morpi schijat de Vl.Lossky n cursul su oral,
de "teologie dogmatic'* ditt postum, ibidem, nr.48(1965), p.231-232.
Pentni Lossy. hainele de piele** ar reprezenta natura noastr actual, starea
noastr biologica brut, total deosebit de corporalitatea transparent din
paradis. E crt un nou cosmos care se apr prin sex mpotriva finitudinii
ntemeind legea naterii $i a mortii. Sexul apare nu ca o cauz a mortalitpi
-ca la Augustin, d.ex. - ci ca un antidot mpotriva ei. Sau: toat taina
"hainelor de piele" e aceea c Dumnezeu introduce o anumit ordine n
chiar mijlocul dezordinii, pentru a evita dezintegrarea total prin ru i
moarte, de$i universul salvai n acestfel nu reprezintlnc lumeaadevrat
care se afirm numai prin har (nr.49.1965, p.27).
62. Cf. Thanasi Papathanasiou, Koinoniks synpies tes theologias
toi P.billa (Consecre sociale ale teologici lui P.Nellas). Snaxi 21/1/
1987, p.71-83.
63. n secpunea inipal a studiului Canonului Mare, Nellas
schijeaz succint - ntr-un mod care amintete de dezvoltrile ample $i
inedite pe aceast tem ale pr. P.A.Florenski - o remarcabil ontologie a
cultului divin ca i cheie a impasurilor insurmontabile ale cosmologici $i
antropologiei actale. Vezi i Kostas Grigoriadis, He anthropine hyparxis
sto chro tes Orthodoxes latreias (Existera uman n spapul ouhului
ortodox), ibidem, p.71-84.
64. T esphagmnon rnion (Mielul njunghiat), n "Snaxi"
nr. 18/1/1986, p.6-7.

ob -vit mtn. w r- , JkW

g.
fa

:' '

?,:v^ #
-yi/l

Iv/MoppM*' "
'
' .
! ('

iaobor.. ' '


falffertjfr *1"' ! r : *' '*
if^f

*' nui?, w h ir *

urob'rt'lf'l U*

v'(^'Hv# ^evr?i^)C? V u ; jfi&tx1t>'M \] \r i:

?r : ; - , # ^ d y W

*5i?i-JrtUW^ vaV'
V;j'. kiKitt'jfSfi itbsy

9- I
' r K

'- . I l l

* '.

?*

UJv*?, u,

:,'

JV .

.? R 4 fg$3$

. '.

: ' .

OVtfqCK^::* fW->
A I i W i j \jt
'lr^ii)Wffif*I oto j^ britoviT "q'-.bol lia 1?y. :o ofokuuffP rtV m (i.i ow
^U aV/ .J f ti; _ - 1a i r> ;>. -, Z*
.v'\ 4.'r. f

nr 4 >

) i^.v .'oUm:>br;*:> aqqfwH no 32298 fHfcroithu

fifrity ZMb+;QfjH:%,k .;nbP/>rttr^ tff.

tytt

I.

V^w f tf tiK jr "4*?q :;A


y-Awo'Ufry-fkieWf

'.
-.-i
^ ^ittV^v..p: poq 'jibo 'fc^k 'r*V-,~>

S te r i 1

Ktty W & ti V W . f !r}'oi<Xf&-.- ob


*' b;- * is!;rqi fptg >l$jr/ fis]
: fctofetftyfiM 4yi&> ]W &?; m vj :ti->.^va m y
nu to rn .:
r. o
JUror* .tifiara t ^ iu # # 4*{$$3!
* fwW*.
^b:J3fh .wi( ^ . l ^ r
*
J$$i.&fn /ifD cu; o ocHiborm u ysoiarurti* 0 rt3 a "obtq ob oht
fa
tu vi*

# f ^ .r - :f*f:vsy ;Vf/

U
,

ivirsii'W idl^W
r.'^ -ilqirJ

Vs^tlNP: a*

' :;1

!;.

' 6-

yf
C.v

*a
,
.(Hi-m- --h '* * * &sn

p iw ^ .

Cuvnt inainte al autorului

E x is ta m o m e n te in c a re fle c a re se sim te ru p t i p r s it
in tr-u n u n g h e r a l u n iv e rs u lu i, c o n s tr n s s tr ia s c .
A lte o ri in s s im te c un su flu s tr in , d a r c a re c u t a te
a c e s te a , se iv e te in e l in su $ i i p e c a re il s im te al s u p ro p riu ,
il rid ic a d e a s u p ra n e c e s it tii, i d ru ie g u s ta re a u n ei lib e rt ri i
b u c u rii re a le . S fin fii P rin ti ai B is e ric ii v o rb e s c p e larg d e s p re
a c e s t s u flu . I-au d a t p rio rita te a b s o lu ta in ei inii, au le g a t d e
el t a te f u n c p ile e x is te n je i lo r i s -a u in lfa t a stfe l la s ta re a
l i b e r t r i d u ra b ile a f iilo r lm p r a tu lu i u n iv e rs u lu i. D e la a c e a s t
in n im e a u p riv it fire a o m u lu i. A u in fe le s $i in v fa t c s u flu l de
m ai su s , re s p e c tiv n c lin a r e a s p re D u m n e z e u , e d e n e a p ra t
tre b u in ^ c a o m u l s fe chip* al lui D u m n e z e u , a d ic in
acela i tim p p m a n te s c i c e re s c , v re m e ln ic i v e n ic, v z u t i
n e v zu t, v ie ju ito r ( a n im a i ) cu a d e v ra t i reai in d u m n e z e it .
P a rtic ip n d la c u ta re a c o m u n a u m a n it r i d e g sire
a n a tu rii $i s e n s u lu i c e lo r c e s u n t, ei a u a c c e p ta t c o m u l e s te un
v ie tu ito r (a n im a i) rag io n ai sa u p o litic i n -a u p u s la in d o ia l
fa p tu l c e l e s te c e e a ce m n n c o ri c e e a c e p ro d u c e sa u
c e e a c e s im te , d a r au a d u g a t c a d e v ra ta lu i m re ji nu se
g se $ te in a c e s te lu c ru ri, c i in a c e e a c ii e s te d a ta p o ru e a s
se fa c d u m n e z e u . A u a c c e n tu a i c o m u l i$i re a i iz e az e x iste n fa
s a in m s u ra in c a re se n a lf la D u m n e z e u i se u n en te c u E l.
N u m e s c in s , o m p e e e l c e a ieit d e p a rte d in u m a n ita te i a
^
in a in ta t sp re D u m n e z e u In su i.

In p a ra le l, ei a u d e s c ris cu p ro fu n z im e i s u b tilita te cu m
e s te n a tu ra o m u lu i a tu n c i c a n d fin e le g a tu ra cu D u m n e z e u i ce
d e v in e ea a tu n c i c a n d ru p e a c e a s t le g tu r . c u m fu n c fio n e a z
d iv e rs e le lui fu n c p i p s ih o -s o m a tic e n tr-u n c a z sa u a ltu l, c a re e
p e rc e p e re a e x iste n fe i pe c a re o a re c n d e s te u n it sau ru p i d e
D u m n e z e u . S tu d iu l tu tu r o r a c e s to r lu c ru ri c o n s titu ie sco p ili
a c e s te i c rti, te m a ei.
A n tro p o lo g ia P rin tilo r nu re p re z in t un siste m . D ar
d a te le p a tris tic e b g a te , i n a rm o n ie n tre e ie a le a c e ste i te m e
a r p u te a a n tre n a p e c e rc e t to ru l c o n te m p o ra n s p re so lu fia faci l
d e a p re z e n ta tr ir ile P rin tilo r ca p e n i te idei i d e a n lta cu
e ie un e d ific iu ragionai fru m o s a rtic u l t. M -a m s tr d u it s
r e a c p o n e z la a c e s t p e rie o i - s te te m i d e sis te m c a d e un leu,
n v a f P rin fii - d e s fa c n d s tru c tu ra m o rfo lo g ic a c rp i. A s tfe l,
d e u n a i a c e e a i te m m a p ro p ii in c in c i u n it ri s e p a ra te . In
p rim a s u n t e x p u s e s in te tic , d a r n u s is te m a tic , d a te le c e n tra le
d e fin ito rii ale a n tro p o lo g ie i P rin tilo r n n tre g s p e c tru llite ra tu rii
p a tris tic e $i e s te d e te rm in a t s e m n ifc a p a lo r p e n tr u p ro b le m a
g ra v a z ile lo r n o a s tre : r e la p a B is e ric -lu m e . In c e a d e - a d o u a ,
e s te e x p u s ac ea i te m la un P rin te c o n c re t a l B is e ric ii, ia r
in c e a d e - a tre ia , n tr-u n o fic iu litu rg ie b is e ric e s c . n c e a d e -a
p a tr a s u n t d a te n s i te x te le p a tris tic e n e v ra lg ic e p e n tru te m a
n o a s tr , p e n tru c a c itito ru l s a ib o g u s ta re n e m ijlo c it a
sim firii i m rtu rie i P rin p lo r. Ia r in a c in c e a s u n t p ro b a te te z e le
c r p i i e d e s fa u ra t c e r c e ta r e a p u n c te lo r d e fin ite p rin fo lo s ire a
m e to d e i te o lo g ic e tiin p fic e a c t a le .
O a lta d if ic lta te m e to d o lo g ic n s e m n a t a re ie it d in
lim b a p e c a re o fo lo s e s c P rin p i. E i i e x p rim e x p e rie n je le lo r
fa c n d u z d e te r m e n iie p o c ii lo rd a rn a c e la i tim p i sc h im b n d u le c o n p n u tu l. F c n d tra n s p a re n ti te rm e n ii e p o c ii lo r in lu m in a
ex p erien { ei p e rs o n a le , e i re v e le a z a d e v ru l - a d e v ru l pe
care-1 p u te a u c u p rin d e te rm e n ii n ii. n s a st z i te rm e n ii s-a u
s c h im b a t. D a c a m r m n e b io c a p la te rm e n ii p a tris tic i, am
a v e a p ro b a b il n fa{a n o a s tr n ite e x p re s ii fe re c a te i o b s c u re ,
p e c a re n u le-am p u te a fo io s i d e c t ca n i te id e i o b ie c tiv a te . D e
a c e e a , n a c e a s t c a rte am f c u t un efc>it e z ita n t i c t m a i a te n t

c u p u tin j d e a v o rb i n tr-u n lim b a j d u b lu , in e x p re s ii v e c h i $i


n o i. c a a s tfe l c u v n tu l d e - v ia t - f c to r al P rin tilo r sa a ju n g
p n l a n o i ia r te x te le p a tris tic e s a v o rb e a s c i a s t z i. D in a c e s t
p u n c t d e v e d e re c a rte a a c e a s ta nu e ste d e c t o s im p l tra d u c e re
a c t a la a e le m e n te lo r c e n tra le d e fin ito rii a le T ra d itic i n o a stre
a v a n s n d in p a ra le l cu m u n c a p e c a re n e s tr d u im s a o fa c e m in.
s e ria d e te x te p a tris tic e c o m n ta te L a iz v o a re ...
O a tre ia d ific lta te , d e s u b s ta n t i nu m e to d o lo g ic a d e
d a ta a c e a s ta , o v o r c re a p o a te c e le s p u s e in le g a tu ra cu a s u m a re a
- d e d ra g u l o m u lu i - in d e p e n d e n t d e c a d e re , a firii n o a stre
o m e n e ti in P e rs o a n a lui D u m n e z e u -C u v n tu l C a re re a liz e a z
aA s tfe l sfa tu l d in a in te d e v e c i al lui
D u m n e z e u p riv ito r la
A
In tru p a re a sau in tro d u c e re a C elili In t i-N s c u t in lu m e . C e
im p o rta n t c a p ita la p e n tru c o n c e p e re a i tr ire a c o re c t a
c re $ tin ism u lu i a re a c e a s t in v a sa tu ra , p re c u m i d e ce n e uim ete
e a a s t z i se v a e x p lic a la lo c u l p o triv it. E n e v o ie , p o a te s a se
s p u n n c d e a c u m c d in e p o c a S f n tu lu i N ic o d im A g h io ritu l
u n ii d in c e i c a re se o c u p a u n d e o s e b i c u te o lo g ia s f n t l - a u :
a c u z a t p e n tru c se s p r ijin e a p e ea. Ia r S fa n tu I, in A p o lo g ia pe
c a re a s c ris -o in le g a tu ra c u a c e a s ta - s a b in e v o ia s c c itito ru l s
n c e a p s tu d iu l a c e s te i c rti p o m in d d e la a c e s t te x t - c a s
p re in ta m p in e d is p u te p ro b a b ile , se rie : la r d a c u n ii... m
a c u z , s a c u z e m ai d e g r a b p e p u rt to ru l-d e -D u m n e z e u M ax im ,
p e G rig o rie (P a la m a ) a l T e s a lo n ic u lu i, p e M a re le A n d re i
( C rite a n u l) i p e c e ila lji d e la c a re a m p rim it c a un c e r e to r
a c e a s t o p in ie .
M a re p a rte d in a c e a s t c a rte am s c ris -o in b ib lio te c a
S fin te i M n s tiri (a to n ite ) S ta v ro n ik ita . E s te un m o tiv in p lu s
d e recu n o tin { . *)
P a n a y o tis N e l las

*) Ntele cu cifre arabe au carcter $tiintfic $i sunt plasate in sectiunea


finis a c&rpi: NOTE
Ntele cu litere alfabetice completca/. rcferin(ele patristice $i
sunt plasate la sfritul fiecSrui studiu.
Ntele cu asterisc indica faptul c in nota respectiva nu se fac doar
referinfe bibliografce. ci tema este tratat i pe alt plan, de regula $tiin|ific.
3

ri

; VOm

0UiO i

'

--A!

!,*l.vu:o3 %3 rM.<fi: ;. . . ./! ,:

Wv -1 tWi
, rinxM i f ^ n m v O - ;. jifia ; : ,. -J*.:
a*4 . v.,
!
V
-, <T, . /

c-tJ'v
^ i # .

* \ .v .'

w in q o 'ite s ttjs
; '.*i
Fni n
;rif . '<>..>
i. ai !
i vjfjtj. /T jjw m ^ ^ ^ ^ r ^ p ^ f i n i L . > nt nW , m
*. *
i* . m r 'o n f p n . s b

----- ~

'

' *.i.
-

. . ,.

?'

r ,' ;

t i n i v ito $ inJt ic m utiftu in v i

;. . ; r .. .

: *iB jq ,

' -V

. -.1

CHIP (ICOAN) A LUI DUMNEZEU


$1
]HAINE DE PIELE

O in v e s tig a tie in j u r u l
u n o r p u n c te c e n tr a le a le in v t tu r ii P r in tilo r
d e s p r e o m i r e la tia B is e r ic a - lu m e

T e m a c h ip u lu i [e ik n ] a r e o lu n g a isto rie . R e p re z in t
un te rm e n fu n d a m e n ta l in f ilo s o f ia e lin , la P la to n , la S to ic i i,
m ai t rz iu , la N e o p la to n ic i.1 In p a ra le l, e a re p re z in t i n u c le u l
a n tro p o lo g ie i V e c h iu lu i T e s ta m e n t, in s p e c ia l a c r tii F a c e rii i
a 1it r t il rii s a p i e n t i a l e .2 L a c o n flu e n z a a c e s to r d o u t r a d i t i ,
te rm e n u l e s te fo lo s it d e o p o triv n tr-u n m o d c e n tra i d e F ilo n
c a re -i d un c o n tin u i s p e c i a l . 3
In N o u l T e s ta m e n t, te rm e n u l s e m b o g ^e^te i c u un
c o n fin u t h ris to lo g ic , fa p t c a re d a n tro p o lo g ie i d im e n s iu n i n o i.
P e n tru S f n tu l A p o s to l P a v e l, c h ip [e ik n ] al D u m n e z e u lu i
c e lu i n e v z u t ( C o l .l , 15) e s te H ris to s . Ia r o m u l e ste , p re c u m
v o m v e d e a , c h ip al C h ip u lu i [e ik n E ik n o s]. D a r i te rm e n u l
h ris to lo g ic io a n e ic d e C u v n t al lu i D u m n e z e u a re, d u p cu m
se c u n o a te, un c o n tin u i a p ro p ia t, d a c n u id e n tic c a se m n ific a tie
c u te rm e n u l p a u lin d e C h ip al lui D u m n e z e u 7. 4
U lte rio r, n lite ra tu ra p a tris tic n c a re se s itu e a z su b
a s p e c tu l m e to d e i c e rc e ta r e a d e fa j , te m a c h ip u lu i serv en te
d re p t a x u l in ju r n l c ru ia se s tru c tu re a z a t t c o s m o lo g ia c t i
a n tro p o lo g ia o rto d o x i n s i h r is to lo g ia .5 D in a c e a s t u ria
b o g jie d o g m a tic a p a tris tic n e v o m lim ita la a e x p u n e n u m a i
a s p e c tu l a n tro p o lo g ie i la a v e d e a c u m te m a c h ip u lu i lui
D u m n e z e u n o m p o a te r e p re z e n ta te m e lia u n e i a n tro p o lo g ii
o rto d o x e . 6

d e c e n a tu r a o m u lu i s e s u s tr a g e
co n sid era tici te o re tic e , S f n tu l G rig o rie d e N y s s a s e rie c a , d in
m o m e n t c e D u in n e z e u e s te d e n e c u p rin s , e s te cu n e p u tin t ca
e h ip u l Lui d in o m s n u fie i el d e n e c u p r in s .7* A c e sta e s te
m otivili p en tru c a re n u p u te m g asi l a b ir in ti i B isericii o fo rm u la re
d e fin itiv a sau o d e fin id o c la ra a c h ip u lu i" . E ste in s a re v e la to r
fa p tu l c, in e f o itu r ile lo r s u c c e s iv e d e a a ju n g e la o in te le g e re
s a tis f a c a to a r e a p ro b le m e ia n tr o p o lo g ic e , P rin jii fo lo s e s e d re p t
p r g h ie c e n tr a l a c e r c e ta r ii l o r t e m a c h ip u lu lui D u m n e z e u .
T e rm e n u l e ste im b o g tit a stfe l p rin c o n tin u tu rile c e le
m ai v a ria te p o triv it p ro b le m e lo r c e se im p u n a fi a b rd a te d e
fic c a re d a t . D e e x e m p lu , u n e o ri. c h ip u l lui D u m n e z e u in o m "
e s te a trib u it lib e rta tii o m u lu i sa u n su irii lui d e fiin t ra tio n a l
sa u s t p n ito a re , a lte o ri s u fle tu lu i im p re u n cu tru p u l, a lte o ri
in te le c tu lu i, a lte o ri d is tin c tie i n tre n a tu ra i p e rs o a n a , e t c .,83 iar
a lte o ri o m u lu i in tre g , in to ta lita te a lui. b
A r fi in te re s a n t c a o d a t c in e v a sa c u le a g t a te a c e s te
s e n s u r i $i s a le a n a liz e z e . In sa o a s tf e l d e in v e s tig a r e
fe n o m e n o lo g ic a in c h id e n e a p e ric o lu l d e a-l fin e p e c e rc e ta to r
la s u p r a f a ja lu c ru rilo r. P e n tru c, in re a lita te , lip sa u n o r fo rm u le
c la re i d e fin itiv e p e n tru c o n jin u tu l c h ip u lu i lui D u m n e z e u in
o irT nu in s e a m n i lip sa u n e i d ir e c y i c la re .
A c e a s t d ir e e y e p a tris tic , c o m u n a d iv e rs e lo r a p lic a n
a le te r m e n u l u i ,e s t e e x a c t c e a c a r e p o a te s a lu m in e z e d in in te rio r
te rm e n u l $i sa re v e le z e a s tfe l, pe d e o p a rte o rig in e a , c o n s titu y a
$i m e n ire a o m u lu i lu m in a n d p e c t e c u p u tin ta in s a i n a tu ra lui,
ia r p e d e a lta sa d e a te o lo g ic i a c t a le p o s ib ilita te a d e a a ju ta
e fe c tiv lu m ea c o n te m p o ra n a , d u p a c e o in^elege i ju d e c n
p re a la b il.
E x p lic n d

A. Chip al lui Dumnezeu


1.
Omul,chip al Arhetipului:
chip al Chipului .[eikn Eiknos]
P u n c tu l d e p ie c a re i c e n tru l te o lo g ic i c h ip u l i e s te
p e n tru P rin p n v t tu ra S f n tu lu i A p s to l P a v e l. E ste in s un
d a t al tiinfei b ib lic e a c t a le fa p tu l c p e n tru P av el c h ip al lui
D u m n ezeu * ' e s te H r is to s .9n v ta tu ra A p o s to lu lu i re fe rito a re la
a c e a s ta e s te s in te tiz a t in p rim u l c a p ito l al E p isto le i c tre
C o lo s e n i i e ste fo a rte c a ra c te ris tic fa p tu l c e a e s te e x p rim a t
n u c a o p a re re p e rs o n a l a lui P a v e l, ci ca un im n litu rg ie al
c o m u n it r i c re a tin e p rim a re (p re -p a u lin e ): C a re e s te C h ip al
D u m n e z e u lu i C elili n e v z u t, m a i-in t i-n s c u td e c tto a t z id ire a ,
p e n tru c in E l s-a u z id it t a te , c e le d in c e ru ri i c e le d e p e
p m n t, c e le v z u te i c e le n e v z u te , fie tro n u ri, fie d o m n ii, fe
s t p n ii, fie p u te ri; t a te s-a u z id it p rin E l i p e n tru E l; i E l e s te
m a i in a in te d e t a te , t a te in tru E l s u n t a ezate; i E l e s te i
C a p u l T ru p u lu i c a re e s te B is e r ic a ( C o l .l , 1 5 -1 8 ). 10
C e e a c e e ste re m a rc a b il in a c e s t te x t e s te fa p tu l c e l
re p re z in t n u o in v t tu r tria d o lo g ic , c i u n a p u r c o s m o lo g ic a
i a n tro p o lo g ic . C u a lte c u v in te in e l se s u b lin ia z nu a t t
re la tia C u v n tu lu i c u T a t l - r e la p e d e s ig u r p re s u p u s i p e c a re
A p o s to lu l o d e z v o lt a ltu n d e v a - c t s e m n ific a tia lui H ris to s
p e n tru o m . A c e s t a s p e c t n c h id e in sin e o m a re im p o rta n t ,
p e n tru c el fa c e e v id e n t d im e n s iu n e a h ris to lo g ic a
a n tro p o lo g ie i lui P av el. A c e a s t d im e n s iu n e a te rm e n u lu i c h ip
se m a n ife s t , p e d e a lt p a rte , i in n v f tu ra fu n d a m n ta la a
A p o s to lu lu i p o triv it c re ia , p e n tru a fi in tr e g o m u l tre b u ie s

p o a rte c h ip u l o m u lu i c e r e s c , a d ic cel al lui H risto s


(I C o r. 15, 4 9 ), s a ju n g la m su ra v rste i p lin t tii lui
H ris to s ' (E fe s .4 , 14), i a c e a s ta c a e l s n u m ai fie p ru n e
(E fe s .4 , 14). P e n tru P a v el , m a jo ra tu l o m u lu i co in c id e cu

h ristific a re a lui.
tiin ta i in te rp re ta re a b b lic a c o n te m p o ra n a r ju d e c a
p o a te c a a rb itra r a c e a s ta e x te n s iu n e . D a c in s v o m n c e rc a s
in fe le g e m n v t tu ra lui P a v e l fo lo s in d c a m e to d nu n u m a i
a n a liz a c ritic a tiin tific , ci c rite riile p ro p rii a le A p o s to lu lu i,
aa cjum le -au fo lo s it P rin tii c a re au a v u t ac ele a $ i e x p e d e n te
d u h o v n ic e ti ca i e l, a d ic d a c n e v o m a p ro p ia d e n v t tu ra
lui P a v e l d in in te r io r u l B is e r ic ii i f o lo s in d c a m e to d
f u n d a m e n t a l c re d in ta , v o m in te le g e nu n u m a i le g itim ita te a .
d a r $i s e m n ific a tia e x tre m d e p ro fu n d a a c e sfe i in te rp re ta n .
In fa p t, P rin tii a u p re lu n g it lin ia d e m ai su s a lui P av el
in a in te d e H risto s, le g n d te m a p a u lin a H risto s - C hip a l lu i
D u m n e z e u cu te m a G e n e z e i " o m u l - d u p a c h ip u l lu i
D u n m e z e u D eja la Irin e u , C le m e n t, O rig e n , A ta n a sie , G rig o rie
d e N y s s a , .a. - ca s n e lim it m n u m ai la cei p e n tru c a re av e m
m o n o g ra fi i s p e c ia le a s u p ra a c e s te i te m e - 11 e s te c ia r d is tin e fia
c H risto s re p re z in t C h ip u l lui D u m n e z e u i o m u l c h ip u l lui
H ris to s , c, a d ic , o m u l este ch ip a l C h ip u lu i. C e l m a i-in t in s c u t d e c t to a t z id ire a e s te C h ip al lui D u m n e z e u ... o m u l,
in s , e ste fa c u t d u p C h ip u l lui D u m n e z e u (O rig e n ). 12 i:
D u p c h ip u l lui H ris to s ; c c i a c e a s ta in s e a m n d u p C h ip u l
C e lu i ce l-a z id it (H ris o s to m ). 13
D ei d e c e le m ai m u lte o ri r m n e n tr-o fo rm a sc u n s ,
a c e a s t te o rie p a tris tic e p e rm a n e n t , c ia r i a re o s e m n ific a p e
c a p ita l , p e n tru c p o a te s a ju te la d e te rm in a re a a tre i p u e te
a n tro p o lo g ic e fu n d a m n ta le : c o n s titu tia , d e s tin u l $i o rig in e a
o m u lu i.
a)
C o n stitu ia h risto lo g ic a o m u lu i. T e o ria d e
u n ific a m ai in t i n e le a p lic ri o c a z io n a l v a ria te a le e x p re s ie i
d u p c h ip u l lui D u m n e z e u 14 i n e p e rm ite s le v e d e m n u ca
p e ni$te p u e te d e v e d e re a fla te in c o n f lic t in tre e le , ci c a
d im e n siu n i recip ro c c o m p le m e n ta re ale u n ei c o n s titu p i o rto d o x e ,

a d ic s n to a s e , a o n iu lu i, c a d im e n s iu n i a ie u n e i a n tro p o lo g ii
o rto d o x e . S d m c te v a e x e m p le :
n t ln im a d e s e o ri la P rin ti e x p re s ia c a ornili e o fiin ta
ra tio n a l /c u v n t to a re [ n lo g ik ] p e n tru c a fo s t z id it d u p a
c h ip u i lui D u m n e z e u . In e fo rtu l lo r d e a lo c a liz a c h ip u i lui
D u m n e z e u n o m , m a n u a le le d e d o g m a tic a n v a t c el i a re
se d iu l n p a r te a rag io n ala a o m u l u i . 15 A r fi, n s , m ai c o re c t s
in { eleg em c o m u l e ste ra tio n a l/c u v n t to r p e n tru c a fo s t z id it
d u p C h ip u i lui H ris to s C a re e R a tiu n e a /C u v n tu l ip o sta tic al
T a t lu i. A ta n a s ie cel M a re , c a re c e rc e te a z in sp e c ia l a c e a s t
te m , o fo rm u le a z c u c la rita te : D u p In su i C h ip u i S u i-a
fa c u t p e e i, d n d u -le i p u te re a C u v n tu lu i/R a tiu n ii L u i, c a
a v n d -o in e i c a un fel d e u m b r a C u v n tu lu i/R a tiu n ii i
fa c n d u -s e rag io n ali, s p o a t r m n e in fe rie ire 15. 16
In a c e la i m o d p u te m n fe le g e c o m u l e c rea to r
[d e m io u rg o s ], p e n tru c e c h ip u i C u v n tu lu i/R a tiu n ii c re a to a re
p rin e x c e le n f : i in a c e a s t p riv in t o m u l e s te fa c u t c h ip al lui
D u m n e z e u , n tru c t c a o m c o n lu c re a z [s y n e rg e ] la fa c e re a
(n a te re a ) o m u lu i (C le m e n t A le x a n d rin u l). 17
E s te st p n [k y ria rc h o s ], p e n tru c H risto s, d u p al
C ru i C h ip a fo s t z id it, e s te D o m n i Im p ra t a to a te fiito r:
F a p tu l c a f o s t fa c u t c h ip a l n a tu rii c a re st p n e te t a te nu
n s e a m n n im ic a ltc e v a d e c t c n a tu ra lui a f o s t crea t d in tru
n ce p u t ca m p r te a s S (G rig o rie d e N y s s a ). 18
E ste lib e r [e le th e ro s ], p e n tru c e c h ip al lib e rt tii a b so lu te : In
lib e rta te a a le g e rii i-a a v u t a s e m n a re a e u C e l ce st p n e te
t a te i c a a ta re , n u a fo s t a s e r v it p rin n ic i o n e c e s ta te la c e v a
d in a f a r a lu i, c i d u p p ro p ria lu i v o ie s -a c o n d u s sp re c e e a c e i
s e p r e a p o tr iv it i a a ie s c e i-a .fo s t p l c u t e u d e p lin p u te re .
(G rig o rie d e N y s s a ) 19
E s te r e s p o n s a b il p e n tr u c r e a (ie ,c a u n u l ce e ste
re c a p itu la re f i c o n ftiin l [a n a k e p h a la io s e k ai sy n e id e se ] a
n tr e g ii c r e a fii, p e n t r u c A r h e t i p u l lu i, H r is to s , e s te
R e c a p itu la re a i M n tu ito ru l a t a te : la r u ltim u l n o rd in e a
c re a fie i 1-a c r t p e o m , d u p C h ip u i p ro p riu , d e p a rc n tre a g a
c r e a jie s - a r a r ta le g a t d e n e v o ile o m u lu i ( T e o d o r d e

M o p s u e s tia ) .20
E ste c o n s titu it d in s u fle t $i d in tru p , s ta in m ijlo c u l
c re a tic i i une te in el m a te rie i s p irit, p e n tru c H ris to s , p rin
c a re a fo st z id it, e s te u n ire a n e in ^ e leas, ip o s ta tic , n e d e s p rtit
i in a c e la ? i tim p n e a m e s te c a t a D u m n e z e irii n e c re a te i a
z id irii c re a te : F iin d c a$a c u m D u m n e z e ire a lui lu c re a z ...
te a n d ric " (d iv in o -u m a n )...a a is u fIe tu I e ste c h ip ia se m n a re
a C u v n tu lu i n e v z u t al lui D u m n e z e u , lu c re a z lip s ih a n d r ic \
a d ic su fle te te -tru p e te in a c ela i tim p , d u p m o d e lu l te a n d ric
a l lui H r is to s ' (A n a s ta s ie S in a itu I ) .21
E s te in a c ela i tim p p e rso a n i n a tu ra [p r s o p o kai
p h y se ] sa u , m ai e x a c t .p e rso a n c a re fa c e c o n c re ta $ ire v e le a z
n a tu ra , p e n tru c e s te c h ip al F iu lu i c a re re p re z in t un p o sta s
p e rs o n a l d is tin c t al fiin te i u n ic e $ i in d iv iz ib ile , c o m u n T a t lu i,
F iu lu i $i D u h u lu i S f n t . 22
A r fi p o a te n e c e s a r s in sist m in a c e a s t d ire c tie i s
o d u c e m m ai d e p a rte , i lu c ru l a c e s ta m e r it s fe fa c u t. P e n tru
c e s te e v id e n t c - d a c s u n t c o m p le ta te i a n a lz a te c a ra c te r is tic ile d is tin c tiv e a l e c h ip u lu i lui D u m n e z e u in o m la
c a re n e -a m re fe rit a ic i cu titlu d e in d ic iu , p o t a ju ta in m o d
d e c is iv la d e te rm in a re a d im e n s iu n ilo r c e n tra le a le c o n s titu p e i
o m u lu i, aa c u m o in je le g e T ra d ijia o rto d o x .
In fa p t, a c e s te e le m e n te le -a m p u te a s in te tiz a a s tfe l:
p e rs o a n $i in a c ela $ i tim p n a tu ra , o m u l e s te c a ra c te riz a t in m o d
fu n d a m e n ta l d e m is te ru l iu b irii c a re m p in g e d in in te rio r
p e rs o a n e le s p re o c o m u n iu n e n a tu ra la ; e x is te n j p e rs o n a l
c o n s i e n t a in tim p ; u n ita te p s ih o s o m a tic in d is o c ia b il , cu
p ro fu n z im e p s ih ic in c o m e n s u ra b il ; lib e r, s t p n , c re a to r,
racio n al, tiu to r, e tc . - s u n t a trib te le c e re v e le a z in m o d re a lis t
c o n s titu y a a d e v ra t a o m u lu i. M e rit n s s o b s e rv m c,
re p re z e n ta n d d im e n s iu n i c e n tr a le a le te m e i tra d iz io n a le a
c h ip u lu i lui D u m n e z e u in o m , a c e s te d e m e n t e nu p a r s se
in d e p rte z e p re a m u lt d e c o n c lu z iile c e le m a i s e rio a s e a le
c e rc e t rilo r a n tr o p o lo g ic e .23
b)
D e stin iti h risto lo g ic a l o m u lu i. D in c o lo , n s
a c e a s t a n a liz s ta tic sa u a n a to m ic , r e a lita te a c h ip u lu i

10

re v e le a z i e la n u l d in a m ic al fiin te i u m a n e , d e stin u l [ton


p ro o ris m ] e i. n tr-a d e v r, fiin d p l s m u it d u p c h ip u l lui
D u m n e z e u C el in fin it, o m u l e s te c h e m a t d e c tre p ro p ria lui
n a tu ra - $i d in a c e a s t p e rs p e c tiv to c m a i a c e s t lu c ru e ste
c h ip u l lui D u m n e z e u in o m - sa d e p e s c lim ite le m rg in ite
a le c re a tie i i s a se f a c in fin it. A c e s t fa p t s e re fe r la to a te
e le m e n te le lui, d e la c e le p e rife ric e p a n a la nsui c e n trili
e x is te n fe i lui. V o m d a i la a c e s t p u n c t c te v a e x e m p le :
D in m o m e n t c e re p r e z in t un c h ip al a to tin fe le p c iu n ii
C re a to ru lu i, in fe le p c iu n e a [so p h ia ] o m u lu i a re p u tin fa i d a to ria
d e a se rid ic a i e a la a to tn fe le p c iu n e . S e rie A ta n a s ie cel M a re :
D a r p e n tru c a e ie nu n u m a i s a e x is te , c i s a e x is te b in e , a
b in e v o it D u m n e z e u c a I n te le p c iu n e a L u i sa se p o g o a re la
c re a tu ri, c a sa s e a eze o in tip r ir e o a re c a re i o p e c e te a
C h ip u lu i L u i in to a te , p e n tru c a c e le fa c u te s a se a ra te in fe le p te
i v re d n ic e d e D u m n e z e u . F iin d c aa c u m c u v n tu l n o s tru e s te
c h ip a l C u v n tu lu i c a r e e s te F iu l lui D u m n e z e u , aa i
in fe le p c iu n e a c re a ta in n o i e s te in s a li c h ip u l C e lu i c e e s te
In fe le p c iu n e a L u i; in c a re (in fe le p c iu n e c re a ta ) a v n d p u tin fa
d e a c u n o a te i d e a c u g e ta , n e fa c e m p r im ito r i a i In fe le p c iu n ii
c rea to a re . 24 D e v in e a s tfe l e v id e n t c p ro g re s u l $tiin{ific al
o m u lu i n u e s t e un e v e n im e n t a r b i t r a r s a u in t m p l to r .
C u n o a te re a u m a n a s e d e z v o lt p e n tru c d e z v o lta re a e un
e le m e n t c o n s titu tiv a l e i. C u n o a te re a u m a n a e s te im p in s d e
p ro p ria e i n a tu r a s a s e in a lfe sp re a to tc u n o tin fa .
A c e la i lu c ru e v a la b il i p e n tru d o m n ia [k y ri te ta ]
o m u lu i a s u p r a c r e a f ie i. P rin fii p riv e s c p e o m c a p e u n a d e v ra t
c rm a c i i d o m n a l u n iv e rs u lu i i in te le g a c e a s t d o m n ie c a o
fo rm d e e x e rc ita re a in s u rii lui d e m p r a t .25 A s tfe l, p e n tru
c re d in c io s u l c a re p riv e te lu c ru rile te o lo g ie , n ic i u n p ro g re s sau
c u c e rire te h n ic nu re p re z in t o u im ire . R e v e l n d s e c re te le
c o s m o s u lu i, o m u l n u fa c e n im ic a ltc e v a d e c t s m p lin e a s c
u n u l d in p u n c te le d e s tin u lu i s u , d e v re m e ce in m o d s ig u r
o rg a n iz a re a c o s m o s u lu i n a in te a z in d ire c fia u m a n iz rii lui.
T e o r ia d e m a i s u s p o a te fi e x tin s la in tre a g a s c a r a
v ie fii i a c tiv it fii u m a n e . In p e r s p e c tiv o r to d o x , re v e n d ic a re a

11

d re p t tii $ ip c ii [d ik a io s n e k ai e ir n e ] se re v e le a z i e a c a
re fle x u l i, n a c e la i tim p , c a e fo rtu l n o s ta lg ie , c o n f i e n t sa u
in c o n tie n t, c a u m a n ita te a s a a ju n g la m o d u l m in u n a t d e
e x is t e n t i al A rh e tip u lu i ei T re im ic , d u p a c h ip u l c ru ia a fo s t
p l s m u it i n c a re n u m a i i p o a te g a si p a c e a i o d ih n a .26 O m u l
n tre g , s u fle t i tru p , e x is te n t p e rs o n a l n r e la p e n a tu ra la cu
c e le la lte e x is te n te u m a n e i n le g a tu ra o r g a n i c i c u c o s m o s u l.
tin d e p rin n s i i c o n s titu p a lui s i- i d e p i e a s c i lim ite le i sa
d e v in a n e m rg in it i n e m u rito r. F i i n d c i s e te a s u f le te lo r
o m en eti a re n e v o ie d e o a p infin iti, ia r lu m e a a c e a s ta m a r g in iti
c u m a r p u te a s i o s a tis f a c i? 27 (N ic o la e C a b a s ila ).
A c e s t a d e v a r, a c i r u i fo rm u la re u im e te s ta to m ic pe
s a v a n p , e x p l i c i i n a c e la i tim p n tre g e te te m a c h ip u l lui
D u m n e z e u n o m . A c e a s ta p e n tru c i c h ip u l u n i f i c i i
e i l iu z e t e n m o d e fic ie n t sp re Je lu l lo r t a te e fo rtu rile
o m e n e ti fra g m e n ta re i o a rb e s in g u re i, n c o n s e c in f i, p iin e d e
o m n d rie n a iv i.
P i r i n p i n s i , o v iie , p re c u m v e d e m d in n e le te x te a le
lor, s i a d o p te u im ire a e lin ilo r fa p i d e o m u l m ic r o c o s m " 28
p e n tru fa p tu l c i r e c a p itu le a z i n e l to t u n iv e rs u l. A c e s t m a re
f a p te s te to tu i m ie p e n tru P i r i n p . i e i s e g r i b e s c s ic o m p le te z e
c i a d e v ir a ta m i r e p e a o m u lu i n u s e g is e te n a c e e a c i e s te
e x is te n ja b io lo g ic i c e a m ai in a iti, u n a n im a i (v ie p iito r) ragionai
sau p o litic , ci n a c e e a c i e s te un viefu ito r... n d u m n e ze it"
c, c i r e p r e z in ti e x i s t e n t c r e a t i c a re a p r im itp o ru e a s a d e vin a
d u m n e z e u '. 29 M i r e p a lui n u s e a f l i p u r i sim p lu in fa p tu l c i
e s te un m ic ro c o s m , ci in a c e la c i e s te c h e m a t s i d e v in o
b is e r ic i t a i n i c i 30, un c o s m o s m a re i n o u in c e l m ie i v e c h i.
P e n tru c i fle c a re d in n o i e s te a d u s la e x is te n ji d e c i t r e
D u m n e z e u c a o a d o u a lu m e m a re in a c e a s t i lu m e m i c i i
v i z u t i . 31 n c e c o n s t i m i r e p a o m u lu i? n t r e a b i S fa n tu l
G rig o rie d e N y s s a . i r is p u n d e : N u in a s e m in a r e a lui c u lu m e a
c r e a t i , c i in fa p tu l c i e s te fa c u t d u p i c h ip u l n a tu rii c a re 1-a
c r t 32. A c e a s ta n s e a m n i c i m i r e p a o m u lu i s e a f l i in d e stin u l
lui.
A a c u m a d e v ir u l i p o s ib ilita d le c r e a p e i m a te ria le se

12

re v e l e a z i r e a liz e a z n o m , to ta s tfe l i a d e v ru l i p o s ib ilit tile


o m u lu ic r e a t s e re v e le a z i re a liz e a z n D u m n e z e u C e l n e c re a t.
A s tf e l d e v in e lim p e d e c m o tiv u l p e n tru c a re o m u l r m n e i v a
r m n e p e n tru tiin{ un m is te r tin e d e fa p tu l c el se a fl
d in c a lo d e lim ite le tiin te i, c n n u c le u l lui, d i n c a u z a c o n s titu tie i
s a le p r o p r i i, el e s te o fiin ta teo lo g ic a [ n th e o lo g ik ].
c)
O rig in ea [a rc h ] n H risto s a om ului. A c e a s t u ltim a
a f ir m a tie n e c o n d u c e la te m a o b r ie i o m u lu i i n e o b lig s
c e r c e t m n u n u m a i a n a lo g ia , ci i o n to lo g ia c h ip u lu i lui
D u m fle z e u " d in o m .
C a o m u l s se a s e m e n e e u D u m n e z e u i s tin d s p re el,
e s te n e c e s a r s a i b j n t r u s in e un e le m e n t d iv in . C e fe l, im a , $i
ce a tiu m e esteA in rnod e x a c t a c e st e le m e n ti I n tre b a re a e
f u n d a m e n ta l . In fa p t e s te v o rb a d e m a re a c h e s tiu n e a tu tu r o r
f ilo s o fiilo r i te o lo g iilo r se rio a se , a d ic d e s p re re la tia D u m n e z eu o m . c r e a t - n e c r e a t .33 P e n tru s o lu (io n a re a a c e s te i p ro b l m e , cu m
e s te c u n o s c u t, au fo s t fo rm u la te v a ria te te o rii: te o ria id e ilo r
( P l a t o n ) , a L o g o s u lu i ( F ilo n ) , a e m a n a tic i ( g n o s tic ii) , a
a u to fio m ie i (a te ii), .a.
D in p e rs p e c t iv a c re a tili o r to d o x i s in te tiz n d n tre a g a
T r a d i r e p a tris tic a d e p n la e l, S f.Io a n D a m a s c h in n v a f c:
t o a t e s u n t d is ta n fa te d e D u m n e z e u , n u n s p rin loc c i p rin
n a t u f . 34 In te rp re t n d a c e a s t e x p re s ie , G h e o rg h e F lo ro v sk y
f o r m u le a z te z a fu n d a m e n ta l c d ista n z a f in tia l n tre n a tu ra
d i v i n a i c e a u m a n n u e s te s u p rim a t n n ic i un ca z, ci e s te
n u m a i a s c u n s o a re c u m d e iu b ire a in fin it a lui D u m n e z e u . 35)
D is ta n c a fi in tia l n tre n a tu ra c re a t i c e a n e c re a t e ste a b s o lu t
i in f in it . D ar, f a r s d e s fiin fe z e d istan za fin tia l , n s i
b u n t a t e a in fin it a lu i D u m n e z e u a b in e v o it s a ru n c e d in tru
n c e p u t o p u n te p e s te e a p rin e n e rg iile ei n e c re a te . T e m a
te o lO g ic i c o s m o lo g ic a e n e rg iilo r n e c re a te a le lu i D u m n e z e u
i tesina a n tro p o lo g ic a c h ip u lu i lu i D u m n e z e u n o m se
n t ln e s c e x a c t n a c e s t p u n c t. E n e rg iile lui D u m n e z e u c a re
s u s d i t , c o n s e rv i, n r e l a i e cu lu m e a , a u sc o p u l d e a o c l u z i
s p r e d e s v r ire a e i, d o b n d e s c n o m u n p u rt to r c r t c o n c re t:
lib e f t a t e a o m u lu i, i o d i r e c t e c o n c re t : u n ire a o m u lu i c u

13

D u m n e z e u C u v n t u l . A c e s t a e c o n tin u tu l c h ip u lu i lu i
D u m n e z e u n o m .
O m u l a f o s t p rim u l s e g m e n t a l c re a tie i - t r n d in
p m n t (F a c .2 , 7 ) - c a re a fo st l g a t n c h ip a d e v ra t i re a l,
d a to rit c h ip u lu i', d e D u m n e z e u ; a fo st p rim a fo rm a d e v ia t
b io lo g ic a - v id e n t c e a m ai n a lt c a re a e x is t t p e p m a n t n a
a se a zi a c r e a t i e i 36d, c a re a fo s t n lta t d a to rit su fl ri i D u h u l u i
la o v ia t s p iritu a l , a d ic n m o d a d e v ra t i real te o c e n tric .
M a te ria c re a t , t r n a d in p m n t, a fo s t o rg a n iz a t a s tfe l
p e n tru p rim a d a t te o lo g ie , c r e a tia m a te ria l a d o b n d it o fo rm
i o c o n s titu e d u p c h ip u l lui D u m n e z e u , v ia ta p e p m n t a
d e v e n it c o n tie n t , lib e r i p e rso n a l .
T re b u ie s re m a re m , n p a ra le l c u c e le d e m ai su s, c
S f n tu lN ic o d im A g h io ritu l, u rm n d p e S f n tu l Ioan D a m a sc h in
37 i p e S f n tu l G rig o rie P a la m a 38, n v a t c n D u m n e z e u
v e d e m trei fe lu ri d e u n ire i c o m u n iu n e : d u p fiin t , d u p
p o sta s" i d u p lu c ra re . - 9D u p fiin f [ k a f o u sia n ] s u n t u n ite
n u m a i c e le tre i P e rs o a n e a le P re a S fin te i T re im i; u n ire a d u p
p o sta s [k a th y p s ta s in ] (ip o s ta tic ) a re a liz a t-o C u v n tu l lui
D u m n e z e u a tu n c i c n d i-a a s u m a t tru p u l d in F e c io a ra M a ria ;
p e c n d lu c ru ri le p e c a re le -a m sp u s m ai su s a ra t c un irea d u p
lu c ra re (sa u e n e rg ie ) [ k a f e n r g e ia n ] a fo st d ru it o m u lu i p rin
c re a tia lui d u p c h ip u l lui D u m n e z e u . D a r e ste lim p e d e c
a c e a s t a tre ia u n ire - i a c e s t p u n c t a re o n s e m n ta te d e o s e b it
p e n tru te m a n o a s tr - nu e ste d ep l in, p e n tru c e a nu d e sfi in je a z
d is ta n ta n tre n a tu ra d iv in i c e a u m a n , ci p u te m s p u n e c e a
a ru n c d o a r o p u n te p e s te a c e a s ta . n tre a g a ei s e m n ific a tie se
a fl n fa p tu l c p re g te te i co n d u ce sp re u n irea ip o sta tic
c a re e s te d e p lin i d e f in itiv p e n tru c, d e v re m e ce n H ris to s
n a tu ra d iv in i c e a u m a n au a c e la i ip o sta s sa u a c e e a i
p e rso a n , nu m ai e cu p u tin t s le s p a r n ici o d is ta n t .
Ip o sta su l c o m u n s u p rim d is ta n ta d i v in it p i i u m a n it r i fiin d
un te rm e n c o m u n al fie c re i n a tu ri, p e n tru c la c e le d is ta n ta te
n tre e ie n -a r p u te a fi u n te rm e n c o m u n . 40
U n ire a d u p lu c ra re a lui D u m n e z e u i a o m u lu i, c a re

14

a fo st d ru it u m a n it r i p rin c re a re a lui A d a m " d u p a c h ip u l lui


D u m n e z e u . a a v u t sc o p u l d e a c o n d u c e n a tu ra u m a n a la u n ire a
ip o s ta tic eu D u m n e z e u -C u v n tu l n H r is to s ^ A c e s t s c o p a
re p re z e n ta t d e s tin u l o rig in a r al lui A d am i el a ra m a s p e rm a n e n t
$i n e s c h im b a t - c c i s f a tu r ile D o m n u lu i s u n t n e s tr m u ta te - i
d u p a c a d e re . El a c o n tin u t s a c o n s titu ie e s e n ta p e d a g o g ic i lui
D u m n e z e u fa ta d e p o p o ru l iu d a ic , c o n tin u tu l i te lu l nu n u m ai
al p ro o ro c ilo r, ci al n tre g ii isto rii s fin te a m n tu irii.
D e v in e a stfe l lim p e d e fa p tu l c e s e n t a o m u lu i nu se a fl
in m a te ria d in c a re a fo s t c r t, ci n A rh e tip u l (m o d e lu l) p e b aza
c ru ia a fo st p l s m u it i s p re c a re tin d e . T o c m a i d in a c e s t m o tiv
in c o n c e p tia p a tris tic a d e s p re o rig in e a o m u lu i, te o ria e v o lu tie i
nu e s te o p ro b le m a , aa c u m nu c re a z o p ro b le m a p e n tru
e re d in c io s s p e c ia le m n u lu i d in c a re e s te fa c u t o ic o a n
b is e ric e a s c . tiin ta p o a te i a re d a to ria d e a s tu d ia " m a te ria
d in c a re a fo st fa c u t o m u l, d a r otrice om d e tiin t s e rio s tie c
ii e s te im p o sib il s c e rc e te z e cu tiin ta o b ie c tiv " m o d e lu l p e
b a z a c ru ia a fo st fa c u t o m u l. A a c u m a d e v ru l ic o a n e i se a fl
in p e rs o a n a z u g r v it p e e a , to t a a i a d e v ru l o m u lu i se a fl in
m o d e lu l lui. A c e a s ta to e m a i fiin d c m o d e lu l e s te c e l c a re
o rg a n iz e a z , p e c e tlu ie te i c o n fig u re a z m a te ria i, n a c e la i
tim p , o a tra g e . M o d e lu l ( a r h e tip u l) r e p r e z in t c o n tin u tu l
o n to lo g ie al c h ip u lu i ( " ic o a n e i ).
A c e s t u ltim p u n c t n s e a m n c a d e v ru l o n to lo g ie al
o m u lu i nu se a fl n s in e le lu i n fe le s n m o d a u to n o m : n
i n s p i r i l e lui n a tu ra le , c u m s u s tin te o riile m a t ria lis te , n s u fle t
sa u n p a rte a s u p e rio a r a s u fle tu lu i, m in te a (in te le c tu l), cu m
c re d e a u m ulfi filo s o fi a n tic i, sa u e x c lu s iv n p e rs o a n a o m u lu i,
c u m a d m it s is te m e le f ilo s o fic e p e rs o n o c e n tric e c o n te m p o ra n e ,
c i n A rh e tip u l lui. D e v re m e c e o m u l e s te o ic o a n , e x is te n ta lui
re a l nu e d e te rm in a t d e e le m e n tu l c r t d in c a re e ste fa c u t
ic o a n a , cu to t c a ra c te ru l ic o n ic p e care-1 a re n su i m a te ria lu l
c re a i, ci d e A rh e tip u l ( M o d e lu l) e i n e c re a t. O m u l e s te n te le s d e
P rin ti n m o d o n to lo g ie n u m a i c a fiin j te o lo g ic a . O n to lo g ia

lu i este iconica.
C e le d o u d e m e n t e p rin c a re A rh e tip u l se a fl i

15

lu creaz in m o d real in o m $i c a re c o n s titu ie r e a lita te a p ro p riu z is a o n iu lu i su n t s u b lim a te c u c la rita te d e un te x t c a ra c te ris t ic


al S fa n tu lu i G rig o rie d e N y ssa : "A a cu m o c h iu l v in e in
c o m u n iu n e e u lu m in a p rin s tr lu c rea c a r e s e a f l i n m o d n a tu ra l
in el. a tr g n d u - i p rin a c e a s t p u te re s d it in m o d n a tu ra l in
el e e e a c e e s l e c o n a tu ra l cu e l,a a a lo st n e c e s a r s lle a m e s te c a t
cu n a tu ra u m a n a c e v a c o n a tu ra l cu D iv in u l . c a p rin a c e a s t
e o re s p o n d e n t a c e a s ta sa a ib d o rin ta fata d e c e c a d e c a re e
n ru d it in tim ... D e a c e e a a fo st im p o d o b it cu v ia t . ra tiu n e $i
in te le p c iu n e . $i to a te c e le b u n e v re d n ic e d e D u m n e z e u , p e n tru
c a p rin fic c a re din a e e s te a s a a ib d o ri re d u p a c e le a c u c a re e ste
in ru d it in tim ... A e e s te a le - a a r ta tc u v n tu l d e sp re fa c e re a lum ii
n tr-u n s in g u r c u v n t fo lo s in d u -s e d e o e x p re s ie c u p rin z a to a re
$i z ic n d c o m u l a fost fa c u t d u p c h ip u l lui D u m n e z e u ." ,!
In a c e s t te x t d e v in e I im p e d e p e d e o p a rte c o m i in a ia
teo lo g ica a o m u lu i ( p e n tru a c e a s ta a fo st im p o d o b it cu v ia t ,
in te le p c iu n e $i to a te c e le b u n e v re d n ic e d e D u m n e z e u " ) ia r pe
d e a lta a tr a c tia pe c a re o e x e rc it in m o d in te rio r a s u p ra o m u lu i
A rh e tip u l ( a tr g n d u - i la s in e c e e a c e e c o n a tu ra l cu el p rin
p u te re a s d it in m o d n a tu ra i in e l ).
C um este ; im a , concrei, A rh e tip u l Insu$i? A c e a s t
te m a a re o s e m n ific a tie d e c is iv a $i e n e c e s a r s fie c e rc e ta t .

2. Arhetipul omului: Logosul ntrupat


A m m e n tio n a t d e ja c la Irin e u , O rig e n , A ta n a s ie ,
G rig o rie d e N y s s a $i alti P rin ti, in tre c a re M a x im M rtu ris ito ru l
i G rig o rie P a la m a , a rh e tip u l o m u lu i e ste H risto s. U n te x t al lui
N ic o la e C a b a s ila n u n e p e rm ite n ici o in d o ia l in a c e s t se n s. El
s e a m n in m o d c a ra c te ris tic c u te x tu l S fa n tu lu i G rig o rie d e
N y ssa p e c a re I-am c ita i i, in acelai tim p . il in te rp re te a z in
m o d d e c is iv : fiin d c p e n tru O m u l cel no u a fo st a lc tu it
d in tru in c e p u t n a tu ra o m u lu i; m in te a i d o rin ta au fo s t fa c u te
16

p e n tru A c e la: m in te am p rim it ca sa c u n o a tem p e H risto s,


d o rin t c a sa a le rg m sp re E l, m e m o rie av em c a s -L p u rl m in
ea pe F J .fi in d c E l a fo s t A rh e tip u l c e lo rzic lte (de El). F iin d c
nu A d am cel v e c h i e s te m o d e lu l lui A d a m cel n o n , ci A d am cel
no u e s te m o d e lu l c e lu i v e c h i. 42
A rh e tip u l o m u lu i nu e ste , d e c i, p u r i sim p lu L o g o su l,
ci L o g o su l in tru p a i. O m u l m e rg e s p re H risto s nu n u m ai p e n tru
D u m n e z e ire a lui, c a re e telu l a to a te , ci $i d in p ric in a c e le ila lte
n a tu ri a lu i (c e a u m a n a ) .43
N u a re im p o rtan za fa p tu l c H risto s nu a e x is ta t isto rie
p e v r e m e a c r e a tie i lui A d a m . F ap tu l c H risto s e s te in re a lita te a
s u p ra te m p o ra l a lui D u irm ezeu m a i-in t i-n s c u t d e c t to a t
z i d i r e a " ( C o l. 1. 1 5 -1 7 ) c o n s t i t u i e o in v a s a tu r a b i b l i c a
fu n d a m e n ta l . D ac o m u l. p e n tru c a re a fo s t fa c u t in tre a g a
crea tie m a te rial , a r s rit pe p m n t ultim ili d u p to ate c rea tu rile ,
a tu n c i e ste , n e g re it, lo g ie c a H ris to s , C a re re p re z in t sc o p ili
in tre g ii c re a tii m a te ria le i s p iritu a le , s a fie p o s te rio r lui A d a m ,
d e v re m e ce to a te Iu c ru ri le su n t c o n d u s e d e la c e le n e d e s v r$ ite
sp re d e s v r$ ire .4; C a re a liz a re s u p re m a a o m u lu i, e ste fi re se ca
H risto s sa re p re z in te sc o p u l m e rs u lu i a s c e n d e n t al u m a n it r i,
in c e p u t d a r f\ c a p t al isto ric i.
In a c e s t p rim a d e v r se a s c u n d e un al d o ile a . la fel d e
im p o rta n t. F a p tu l c A d a m a fo st c re a t d u p c h ip u l lui H risto s
n se a m n c el tre b u ia s se in a lte la A rh e tip u l lui s a u , m ai
e x a c t, s se c u r te a s c i s iu b e a s c p e D u m n e z e u in a$a
m su r in c t D u m n e z e u s v in s se s l $ lu ia sc n tru el.
L o g o su l s se u n e a s c ip o sta tic cu o m u l i, a stfe l, s a p a r in
isto rie H ris to s , s se a ra te D u m n e z e u -O m u l [o T henthropos ] .
'i n t r a r e a in lu m e a C e lu i in t i n s c u t (E v r. 1, 6 ) re p re z in t
sfa tu l c e l m ai in a in te d e v eci al lui D u m n e z e u , ta in a s u p re m a ,
6'a s c u n s d in v e a c u ri i din n e a m in n e a irT (C o l. 1 ,2 6 ). H ris to s
a fo st sfa tu l $i v o ia T a t lu i . 45 El a fo st p re -d e s tin a re a [h o p ro o ris m s ] ^i in c o n s e c in t m e rsu l n a tu ra i i c a p tu l d ru m u lu i
o m u lu i. O m u l, s e rie N ic o la e C a b a s ila , a fo st fa c u t d in tru
in c e p u t sp re H risto s c a sp re un c a n o n i o d e fin ip e ... c a s
p o a t p r im i p e D u m n ezeu \ 46 D e ra ie re a d e la a c e s t d ru m a

17

c o n s titu it-o c d e re a .
A la d a r , c re a tia o m u lu i d u p a c h ip u l lui D u m n e z e u
C a re 1-a p l s m u it, s - a fa c u t d in tru in c e p u t p e n tru El (H ris to s ),
c a s p o a t c u p rin d e c n d v a A rh e tip u l ; ?i le g e a d in R ai d a ta d e
D u m n e z e u a fo st to t p e n tru El (H ris to s ) , c a s a ju te , a d ic , pe
o m s f ie c l u z i t s p r e H r i s t o s , s e r i e S f n tu l G r i g o r i e
P a l m a . 47
i d u m n e z e ie s c u l M a x im : A c e a s ta e s te ta in a c e a m a re
$i a sc u n s ; a c e a s ta e s te tin ta [te l s] fe ric it p e n tru c a re s-a u
a lc tu it t a te ; a c e s ta e ste sc o p u l [sk p o s] d u m n e z e ie s c g n d it
m ai n a in te d e n c e p u tu l lu c ru rilo r, p e c a re d efin in d u -1 sp u n e m
c e ste tin ta fn a l m a i in a in te g n d it p e n tru c a re s u n t t a te , ia r
e a p e n tru n ic iu n a . S p re a c ea st fin ta (s p re u n ire a ip o s ta tic a
n a tu rii d iv in e i u m a n e , sp re H ris to s ) p riv in d , a a d u s D u m n e z e u
la e x is te n t fiin te le c e lo r c e s u n t.* '48
i, cu m a i m a re c la rita te , iar$i S f n tu l C a b a s ila :
F iin d c D u m n e z e u n -a c re a t n a tu ra u m a n p riv in d sp re a ltc e v a ...
c i a fa c u t-o c u t n d a c e a s ta : c a s-i ia d in e a M a ic a , c n d v a voi
s se n a sc ; $i p r e su p u n n d m a i in t i c a p e un ca n o n a c e a st
n evo ie (u n ire a ip o s ta tic , H ris to s ), s p re a c e a s ta p l sm u ie te
m a i a p o i p e o m . 49
P rin u rm a re , fa p tu l c D u m n e z e u a p l s m u it p e om
d u p c h ip u l L u P n s e a m n , in u ltim a n a li z c 1-a c re a t a s tfe l
c a e l s tin d p rin in s i n a tu ra lu i, p rin n su i fa p tu l c e s t e o m ,
s p re c e l c e e s te C h ip u l S u D u m n e z e ie s c . In s e a m n c E l i-a d a t
d a ru ri, i le -a d a t n .m o d re a l, a stfe l in c t a c e s te d a ru ri s
c o n s titu ie p e n tru o m , insi p o s ib ilita te a i sc o p u l d e a s lu ji
a c tiv la n tr u p a r e a L o g o s u lu i c a re e C h ip u l sa u Ic o a n a
d e s v r it i u n ic a T a t lu i . i a s tfe l, o m u l, e n ip o s ta z ia t in
L o g o s, s p o a t fi inl^at i el la c h ip , s se a ra te i el ic o a n
sa u c h ip a l lui D u m n e z e u .
A c e s t fa p t fa c e v d it a d e v ru l c c h ip u l lui D u m n e z e u
n om re p re z in t u n d a r i in acela i tim p u n sco p , o b o g p e d a r
i u n d e s tin , cu a lte c u v in te , c e l c o n s titu ie in m o d re a l in s i
e x is te n t u m a n , d a r n u m a i n p o te n t . C h ip u l lui D u m n e z e u
e s te o p o s ib ilta te re a l , un g aj d e lo g o d n c a re tre b u ie s

18

c o n d u c a la n u n t , a d ic la u n ir e a ip o s ta tic , a m e s te c u l
n e a m e ste c a t d a r re ai ai n a tu rii d iv in e $i u m a n e . N lim a i a iu tic i
e x is te n ta " ic o n ic a sa u in p o te n t a o m u lu i d e v in e o e x is te n ta
re a l . O rnili ii g se $ te c o n tin u tu l o n to lo g ie in A rh e tip .
A c e s ta d e v r fu n d a m e n ta l a re an u m ite d im e n s iu n i c a re
se cu v in su b lin ia te :

1. H risto s f i l i este o in t m p la re , un u ccid e ni in isto rie.


n tru p a re a lui D u m n e z e u -C u v n tu l nu e o n s titu ie o s im p l
c o n s e c in t a b iru in te i d ia v o lu lu i a s u p ra o m u lu i. H risto s n u e ste
c fe c tu l unei lu c r ri a s a ta n e i. U n ire a n a tu rii d iv in e i u m a n e
s -a la c u t p e n tru c e a e o n s titu ie sfa tu l cel m ai in a ia te d e v e c i al
lui D u m n e z e u . M o d u l in c a re s -a re a liz a t in fapt a c e a s t m a re
ta in s-a s c h im b a t, 50* fa p tu l a r m a s acela$ i. F iin d c e s te
e v id e n t tu tu ro r c ta in a s v r it in H risto s la sfr$ itu l v e a c u lu i
este n e in d o ie In ic a r ta re ip lin ire a c e lo ra $ e z a te in p ro to p rin te le
n o stru la in c e p u tu l v e a c u lu i . 51*
2. In a in te d e a se fi u n it ip o s ta s tic n a tu ra d iv in a c u c e a
u m a n a $i c h ia r $i in a in te d e c a d e re , o m u l e x is ta p e n tr u
H ristos,ceca, ce n s e a m n c a v e a i a tu n c i. cu to a te c nu
p c tu ise , n evo ie de m n tu ire , d e v re m e ce e ra n e d e s v r it i
n e m p lin it, p r u n c . In v j tu ra a c e a s ta e o n s titu ie n u c le u l
te o lo g ic i S f n tu lu i Irin e u . 52 N a tu ra u m a n a , in s , nu se p u te a
in tre g i p rin s im p la ei tin d e re s p re d e s v r$ ire ; e a tre b u ia s
re a liz e z e u n ire a c u A rh e tip u l. D e v re m e ce H ris to s e s te c a p u l
T ru p u lu i B is e ric ii ( C o l .l , 18), fa p t c a re p e n tru g n d ire a
p a tris tic n s e a m n c H ris to s e s te c a p u l a d e v ra te i u m a n it ri,
n a tu ra u m a n a n e p rim in d n c ip o s ta s u l L o g o s u lu i, e ra o a re c u m
far ip o sta s re a i, ii lip se a fa p tu l d e a fi ip o s ta z ia t d u p
H ris to s . 53 E ra o fe m e ie n e c s to rit , s te ril i, c u m s p u n e
P a v e l, lip sit d e c a p (I C o r. 11, 3 ). 54 R e a liz a re a o m u lu i c a
fiin^ cu a d e v ra t in tre g it , m n tu it , a a v u t lo c p rin n a te re a
lui H risto s. O a m e n ii re a li s-a u n s c u t a tu n c i c n d H ris to s a
in tra t in via{a a c e a s ta i s -a n s c u t . 55 D in a c e s t m o tiv V a si le
cel M a re n u m e$ te in m o d re a i i n u m e ta fo ric z iu a n a ^ te rii lui
H risto s zi d e n a $ te re a u m a n it r i .
B IM LIC M K A JU D ETEANA

. :

\rr

blta

i v

rtr cva

n* v x?

c rrrP O R l a D n y r i

Nr. Iv. M

3. S c o p ili p r im u lu i om ra m a n e to td e a u n a acclami.
F ie c a re o m c r e a i d u p c h ip u l lui D u m n e z e u e ste c h e m a t s
d e v in c h ip in H ris to s . S (re )d m c h ip u lu i (c e e a c e e ste )
< d u p c h i p u l > ( l u i D u m n e z e u ) ', s e r i e S f n t u l G r i g o r i e
T e o l o g u l . 57 H risto s a d e s c h is d ru m u l p e n tru re a liz a r e a a c e s tu i
sc o p . In tr-a d e v a r, n a ^ te re a lui D u m n e z e u C u v n tu I i Ic o n o m ia
L u i in tru p m i se e p u ize a z in ra scu m p ra re , in e lib e ra re a de
u rm a rile g re elii Sui A d a m . D o m n u l 1-a iz b v it p e o m d e
a s e rv ire a lui p a c a tu lu i, d ia v o lu lu i i m o rtii, d a r a re a liz a t i
lucriti p e c a re n u L a r e a liz a t A d a m . L -a u n it cu D u m n e z e u
d ru in d u -i e x iste n t a a d e v ra t in H ris to s i in lf n d u -l la ra n g u l
d e fa p tu r nou. 58 H ris to s re p re z in ta m n tu ire a o m u lu i nu
n u m a i la m o d u l n e g a tiv , izbv in d u-1 d e c o n s e c in te le p a c a tu lu i
p ro to p rin tilo r, ci $i p o z itiv , in tre g in d e x iste n fa lui ic o n ic a
d in a in te d e c a d e re . R e la tia L ui cu o m u l nu e n u m a i t m a d u ito a re .
M n tu ire a [he s o te ria ] o m u lu i e c e v a m u lt m ai larg d e c t
r s c u m p ra re a , e a co in c id e cu in d u m n ezeirea [t th o s e ].
4. C o n fin u tu l a n tro p o lo g ie re a i a l in d u m n e zeirii este
h ristifc a re a [c h ris to p o e s is ]. N u e o in t m p la re fa p tu l c a
A p o s to lu l P a v e l in E p is to la c a tre C o lo s e n i, in c a re la u d a in tru n im n p e H ris to s c a p e c h ip u l D u m n e z e u lu i c e lu i n e v z u t,
m a i-n t i-n a s c u t d e c t to a t z id ire a ... (1 , 1 5 -1 8 ), c h e a m pe
to t o m u l s se fa c a d e s v r it in H ris to s (1 , 2 8 ) $i pe
c re d in c io i s fie p lin iti in tru E l (2 , 10). n d e m n u l lui P a v e l
c tre o m u l c re d in c io s c a el s se in fa{i$ eze c a b rb a t d e s v r it,
la m s u ra v r s te i p lin t p i lu i H r is to s ( E f e s .4 , 13), s
d o b n d e a s c m in te a lui H ris to s (I C o r.2 , 16), in im a lui
H ris to s (E fe s .3 , 17), e tc ., n u e fa c u t d in m o tiv e d e p ie ta te
e x te rn i se n tim e n ta lis m , ci e l v o rb e te o n to lo g ie . N u in d e a m n
la o i m i t a l e e x te rio a r p u r e tic , c i la o h ris tific a re re a l . P e n tru
c, aa cu m s e rie S f n tu l M a x im , C u v n tu I lu i D u m n e z e u i
D u m n e z e u ... v re a p u ru re a i in t a te s se lu c re z e ta in a In tru p ri i
S a le . 59
5. V ia fa in H r is to s a lui P a v e l, P rin p i B is e ric ii au
n u m it-o jn d u m n e ze ire , in p rin c ip a l c a s a p e re sc o p u l fin a l i
cfcn tin u tiiilfct ah v ie^ ii in H ris to s d e p rim e jd iile p e c a re le-au
Vn
AV

tl

0 * Vf *

n *v

c r t e re z iile . M ai n t i a r ia n is m u l c a re , n v t n d c H risto s
e ste o c re a tu ra , re s tr n g e a in e v ita b il v ia ta n H risto s n lim ite le
c re a tu lu i
ia r n c o n tin u a re i c e le la lte e re z ii h ris to lo g ic e
(n e s to ria n is n u iL m o n o f i/is m u l. a p o lin a ris m u l. . a . ) l. P rin tii
11-a u o m is n ic io d a t sa a c c e n tu e /e fa p tu l c a t t c o n tin u tu l c t
i c a le a n d u m n e z e irii e s te u n ire a eu H ris to s , to c in a i fiin d c
u n ire a eu A rh e tip u l e ste e e a c a re c o n d u c e p e o m la n tre g ire a
l u i . 60
A
6. In tr-o e p o c a u lte rio a r (i a c e a s ta o b s e rv a tie e s te
n e e e s a r p e n tru c a c itito ru l c r u ia i s u n t s tr in e p o a te te z e le d e
m ai su s, sa n te le a g d e c e i s u n t s tr in e ), n c e p n d d e la
sf r itu l s e c o lu lu i al X ll-le a , n O c c id e n t a d o m in t o c o n c e p tie
d ife rit d e c o n c e p tia te o lo g ic a , a n tro p o lo g ic a i, prin e x e n siu n e .
s o te rio lo g ic i e c le z io lo g ic d e m ai su s. A c e a sta c o n c e p tie sa im p u s i in G re c ia n c e p n d d in s e c o lu l al X IX -le a , c n d la
n o u -n fiin ta ta U n iv e rs ita te d in A te n a te o lo g ia a fo s t c u ltiv a t i
p re d a ta n le g a tu ra nu a t t c u T ra d itia p a tris tic a , c t m ai a ie s eu
tiin ta te o lo g ic a o c c id e n ta l c o n te m p o ra n . R e z u lta tu l a fo st
e x tin d e r e a i n G r e c ia a c o n c e p tie i o c c id e n ta le d e s p r e
c re tin ism . A
7. In u ltim e le d e c e n ii, tem a n d u m n e zeirii s -a rid ic a t
d in n o u la s u p ra fa t i e s te s u f ic ie n t s tu d ia ta . F a p tu l e ste d e b u n
a u g u r d a r c o n s id ra n t c m a i tr e b u ie fa c u t un pas. D in tr-o
c a te g o rie s p iritu a l g e n e ra la , n d u m n e z e ire a tre b u ie sa c tig e
un c o n tin u t a n tro p o lo g ie c o n c re t, c e e a c e n lim b a ju l P rin tilo r
n s e a m n un c o n tin u t n a cela i tim p a n tro p o lo g ie i h r istologie,
tre b u ie a d ic s fie n te le s iari c a o h ristific a re . In te le s n a c e s t
m o d , sc o p u l o m u lu i i m ijlo a c e le d e re a liz a re ale a c e s tu i sc o p ,
c re d in ta , p a z a p o r u n c ilo r , a s c e z a , T a in e le , n tr e a g a v ia ta
b is e ric e a s c i d u h o v n ic e a s c , to a te se lum ineajz in te rio r, i
g s e s c le g a tu ra o rg a n ic a n tre e ie , e u lu m e a i e u H risto s,
n c e p u tu l i sf r itu l a to a te .
8. In c e le la lte c a p ita le a le c rtii ne v o m str d u i sa
p re z e n t m n te le g e re a p a tris tic a , n o u a p e n tru n o i cei d e a z i, i
to tu i tra d itio n a l , a a c e s to r re a lit ti. M e rita a ic i sa re m a rc m
e lib e ra re a p e c a re o c re a z o m u lu i a c e a s ta te o rie .
A

21

M ai n t i, o e lib e ra re de r u f i de p a c a i. O ric t d e
n fric o to r a r fi r u l. d e v re m e c e a c e s ta i nu H risto s c c e v a
e p is o d io i a c c id e n ta i, se d o v e d e te n u ltim a a n a liz a fi m ie.
In te le g e re a o m u lu i - a m n tu irii, a v ie tii s p iritu a le , e tc - e ste
d e z le g a t d e ru i le g a ta d e H risto s. R ul e s te re la tiv iz a t.
A d n c u l cel m a i m a re al p c a tu lu i n u a tin g e o b r ia i te lu l
o m u lu i. O m u l p o a te r m n e a ro b p c a tu lu i, l g a t d e el, d a r
p o a te fi i d e z le g a t. O b r ia sa dei fo rm a i te lu l te o c e n tric l fac
m ai m a re d e c t ru l i p a c a tili, m ai ta re d e c t d ia v o lu l.
E lib e ra re a p o i. d e c o n c e p tia c ic lic a i n u ltim a a n a liz
s ta tic a a isto ric i, d a r i d e c e a la lt c o n c e p tie c a re c o n s id e ra
isto ria c a pe o evo lu tie b io lo g ic a sa u d ia le c tic . D in m o m e n t ce
p rin c ip ili! o n to lo g ie al o m u lu i se a fl nu n b io lo g ie , ci n
e x is te n ta n H ris to s , i r e a liz a r e a e x is te n te in H risto s c o n stiti! ie
un m e rs d e la d u p a c h ip " la C h ip sau d e la e x is te n ta ic o n ic a la
c e a r e a l i , isto ria p o a te fi n te le a s to e m a i ca re a liz a re a a c e s tu i
m e rs. C a a ta re , e a i a re o b r ia i tin ta fin a l [a rc h k ai t lo s ]
n H risto s. i n tru c t H ris to s nu e s te n u m a i C el c e a fo st i C el
c e e s te " , ci i C e l c e v in e , is to ria nu e m i c a t i d e te rm in a ta
n u m a i d e tr e c u t i d e p re z e n t, ci i d e v iito r, u n d e ca v iito r v o m
c o n s id e ra nu le g ita ti le sp re c a re c o n d u c e e v o iu tia b io lo g ic a sa u
d ia le c tic n e c e s a r a c re a tic i, ci V e n ire a la sf r itu l v e a c u rilo r
a C e lu i c e r e c a p itu le a z to a te , H risto s, a d ic a L o g o su lu i
m p r e u n c u tr u p u l L u i, c o s m o s u l tr a n s f i g u r t . A s tf e l,
d e z v o lta re a sa u e v o l u t a u m a n it r i i, n g e n e re , a c re a tie i se
lu m in e a z in te rio r, ia r n te le g e r e a e i nu se lim ite a z la p ro c e s e le
d e s c h im b a re o b s e rv a te n m a te ria c h ip u lu i, ci, fa r sa fie
d e s c o n s id e ra ta a c e a s t p rim a d im e n s iu n e , e a se e x tin d e i se
n te le g e n p rin c ip a l c a evo lu tie s a u in o lia re a c h ip u lu i sp re
A rhetip. E v o iu tia c h ip u lu i sp re A rh e tip d e p e te , a stfe l, lim itele
c re a tie i - lim ite p e c a re se a fl c o n s tr n i sa le p u n to ti c ti
p riv e s c n u m a i la m a te ria c h ip u lu i, ig n o r n d n su i c h ip u l - i
m e rg e la in fin it. In a c e s t m o d , e v o iu tia e s te n te le a s i p u s n
v a lo a re in to a te d im e n s iu n ile ei - n u n u m a i n c e le p e c a re le
d e te rm in a o b s e rv a tia tiin tific .
9. A c e s te te z e n e c o n d u c s p re n u c le u l p r o b le m e i

22

a n tro p o lo g ice , a$a c u m o a b o rd m a s t z i. A d e v ru l p e care-1


c u p rin d e s te a d e v ru l a n tro p o lo g ie c e l m ai n e v ra lg ie , d u re ro s ,
d a r i n acela i tim p s a l v a t o r p e n tr u o m u l c o n te m p o ra n . D u re ro s ,
p e n tru c sm u lg e d in r d c in i i c e a m a i m ic a z v c n ire d e
re v e n d ic a re a a u to n o m iei. S a lv a to r, p e n tru c d e s c h id e in a in te a
o m u lu i o riz o n tu ri m re te i n e s fa r ite p e n tru o a c tivita te $i
d ezvo lta re re a l i cu a d e v ra t u m a n a .
D e sig u r, s p u n n d c a c e s t a d e v r lovete p u te rn ic
a u to n o m ia , nu in te le g e m c ju s tif ic h e te ro n o m ia in in te le s u l
f ilo z o f ic a la c e s to r te r m e n i. A c e tite r m e n ia u fo st g re it in tele i
$i e x p lic a p in u ltim e le s e c o le i d e a ltfe l, se g s e s c , in e s e n t ,
in a fa ra p ro b le m a tic ii o rto d o x e . E fo rtu l p e care-1 fa c e m a ic i e s te
d e a a r ta c D u m n e z e u nu e ste p e n tru o m un p rin c ip ili
e x te rio r, d e c a re o m u l a t rn in m o d e x te rio r, ci in m o d re a l i
a d e v ra t p rin c ip iu l i te lu l lui o n to lo g ie . F iin d p l s m u it d u p
c h ip u l lui D u m n e z e u , o m u l e ste a le tu it te o lo g ie .
p e n tru c a
s fie a d e v ra t, el tr e b u ie s e x is te i s tr ia s c in fie c a re c lip
te o c e n tric . C n d II n e a g p e D u m n e z e u o m u l se n e a g p e sin e
nsui i se a u to d is tru g e . C n d vie{uie$te te o c e n tric , e l se p u n e
in v a lo a re la in fin it p e s in e in su i, se d e z v o lt i in tre g e te in
v e jn ic ie . A s u p ra a c e s tu i p u n c t v o m re v e n i.

23

B. Haine depiele
[denntinoi chitnes]

S p u n e a m la in e c p u tu l a c e s tu i stu d ili c sco p ili lui e s te .


pe d o p a rte, e lu c id a re a p rin c ip iu lu i c o n s titu tie i d e s tin u lu i. a
n atu ri! o m u lu i in g e n e ra i, iar. p e .d e a lta p a rte , s ta b ilir la u n ei
b a z e pe c a re te o lo g ia o rto d o x se v a p u tc a s p rijin i s p ie a a ju ta
e fe c tiv lu m ea c o n te m p o ra n .
C e le c te le-am s p u s d e s p re c o n tin u tu i c h ip u lu i lui
D u m n e z e u " in om r s p u n d la p rim u l p u n c t. a r a ta s ta r e a n a tu ra la
a o m u lu i. C u to a te a c e s te a . nu s u fic ie n t, d e o a re c e e x p e rie n ta
a ra ta c re a lita te a sto ric a a o m u lu i e s te d ife rit d e c e a pe c a re
am v z u t c e d e te rm in a ta d e c h ip u l lui D u m n e z e u " in o m . In
c o n c e p tia c re a tin a , a c e a s ta se d a to re a z fa p tu lu i c re a lita te a
sto ric a e v o lu e a z in s ta re a c o n tra r n a tu rii in c a re se a fl o m u l
d u p c a d e re . A c e a s t s ta re ra m a n e s o stu d ie m .
In c e p riv e te cel d e -a l d o ile a p u n c t c e le c te le-am
sp u s p o t s a ju te in p a rte , p e n tru c in e s e n ta eie lu m in e a z
p o z itiv $i p u n in v a lo a re , c u t rile c e n tra le a le o m u lu i d u p
c u n o a te re , d e z v o lta re . d re p ta te , lib e ria te , e tc ., ca i c u t ri a le
n a tu rii lui d e c h ip (ic o n ic e ). In c o n c e p tia c re a tin a , a c e a s ta nu s e .
d a to re a z fa p tu lu i c nu e s te cu p u tin t c a el s le g s e a s c . c
e ie iiu-i a p a rtin . ci fa p tu lu i c le c a u t m i$ c n d u -se d in tr-u n
p u n c t d e p o rn ire gremii $i n tr-o d ire c tie g re c it . P u n c tu l d e
p o n i ire g re$ it e s te n e re c u n o a te re a s t rii c o n tra re n a tu rii in c a re
n e g sim , ia r d ire c tia g re c it e ste fa p tu l c noi c u t m c e v a ce
e ste d e fap t c o n tra r n a tu rii. B u n u rile n a tu ra le p e n tru o m s u n t cu
p u tin t s f ie g s ite , d a c s u n tc u ta te in iz v o ru l lo r reai i d a c .
p e n tru c a s le g s e a s c , o m u l se m i$ c v a lo rific n d p u te rile lui
n a tu ra le .

24

P e n tru ca sa e x p lic e s ta re a d e d u p a c a d e re a o m u lu i. $i
p e n tru c a sa c re e z e d in d a tu l c o n tra i n a tu rii a l e x is te n te i d e d u p a
c a d e re a d o u a b a z a a a c e le i p u n ti c a re , a v n d p rim a bazi in
c h ip u l lui D u m n e z e u " in o m , sa in g d u ie o m u lu i d e o p o tr iv s a
s u p ra v ie tu ia s c in s ta re a c o n tra r n a tu rii, i sa se n to a rc la
s ta r e a c o n f o r m ^ c h ip u lu i , b a c h ia r , n tre g in d e la n u l u ltim u lu i.
sa a ju n g la c h ip , P rin tii a u d e z v o lta t in v a t tu ra d e m are
n s e m n ta te d e s p re h a in e le d e p e le . P rin a c e a s ta nu au la c u t
a ltc e v a d e c a t sa d e z v o lte c e a d e -a d o u a d in te z e le fu n d a m n ta le
a le R e v e l a t i e i b i b l i c e , a d i c f a p t u l c , d u p c d e r e a
p ro to p rin tilo r, c a ei s a p o a t s u p ra v ie tu i, D u m n e z e u , i-a
im bracai " p rin m ilo s tiv ire a S a in b a in e d e p ie le ( F a c .3 ,21 ).
R ste lim p e d e c p e n tru in tre g ire a s tu d iu lu i n o stru e ste n e c e s a r
s p riv im m ai in d e a p ro a p e $i a c e a s ta n v t tu ra p a tris tic a . 01

1. Continutul antropologie generai


In a in te d e to a te tre b u ie a c c e n tu a t fa p tu l c, a$a cu m
a ra t lim p e d e re la ta re a G e n e z e i, h a in e le d e p ie le " au fo st
a d u g a te o m u lu i d u p c d e re $i c n u re p re zin ta un elem en t
co n stitu tiv n a tu ra i a ! lui. ^ C e e a c e o b s e r v a tia e m p ir ic n u m e ^ te
n a tu ra i ita te a o m u lu i e ste p e n tru in v a sa tu ra b ib lic $i p a tristic
o s ta r e u lte rio a ra , d e d u p c d e re , nu nsi n a tu ra lu io rig in a r ,
$i p rin u rm a re , a d e v ra t . P e n tru c p ro p rie $i c o n fo rm n a tu rii
e s te p e n tru o a m e n i v ia ta a s e m n a t n a tu rii d iv in e . 6" P rin
u rm a re , d a c v re a s-i n te le a g pe d e p l in e x is te n ta . e le m e n te le
b u n e d a r $i c e le te rifa n te care-I b ic iu ie s c , o m u l c o n te m p o ra n
e s te c h e m a t s-i l rg e a s c o riz o n tu l, s se in tre b e d a c nu
c u m v a c e e a c e e l c o n s id e r n a tu ra i n u e c h ia r a$a n te le s d e
la sin e . i tre b u ie s re m a rc m c e s te d e bun a u g u r fa p tu l c in
sp a tiu l tiinSelor a n tro p o lo g ic e s a v a n tii ii p u n in u ltim ii an i
aceea i in tre b a re . 64 D e s ig u r, p e n tru c e l c e v re a s se m i$ te in
s p a tiu l a n tr o p o lo g ie i b ib lic o - p a tr is tic e o r to d o x e , a c e a s t
d is tin c tie a re o n s e m n ta te d e c is iv $i d e a c e e a , in c o n tin u a re ,
tre b u ie s fie lu a t b in e in c o n s id e ra re .

25

A l d o ile a p u n c t c a re tre b u ie re m a rc a t cu a c e a s t o c a z ie
e s te fa p tu l c h a in ele d e p e le n u re p re zin t tru p u l [s m a]
om ului. D e tim p u riu , P rin tii s-a u v z u t n e v o s i sa a c c e n tu e z e
a c e a s ta 8 c a sa sup rim e ereziile g n o sticilo r c a ie v alorizau negativ
trupul. 65 N u e s te d e m ira re fa p tu l c O rig e n , in flu e n ta t d e
c o n c e p tia lui e ro n a t d e s p re p re e x is te n te s u fle te lo r. a o v it
d a c a su b x p r e s ia S c rip tu rii h a in e d e p ie le tre b u ie in te le s e
sa u n u tru p u rile . ai* D a r c h ia r $i im p o triv a a c e s te i o v ieli
P rin tii e x e r c it o c ritic a d u r 67\ c a ra c te ris tic p e n tru e fo tu l
lo r d e a s u b lim a nu n u m a i v a lo a re a p o z itiv a tru p u lu i, ci d e a
a c c e n tu a a d e v ru l cre tin c e n tra i c , im p re u n cu s u fle tu l.
tru p u l alctu ie te prin c o m p u n e re (sin te z ) n a tu ra u m a n d ep lin .
cO m , in s , d u p n a tu r nu se num ete fo arte a d e v ra t nici sufletul
fa r tru p n ic itru p u lia r s u fle u c ic o m p u s u lre z u lta td in c o m p u n e re a
sufletului $i tru p u lu i in tr-u n sin g u rc h ip . 68 P entru T rad itiap atristic
a c e st a d e v r e ste nu num ai central ci $i lim pede. E ste nevoie, astfel.
v sa insistm aici asu p ra d o cu m en trii sau an alizei lui.
C e su n t ins h a in ele de p e le ? A m v o rb it d e ja m ai sur,
d e s p re in v t tu ra p lin d e s e m n ific a tii a P r in tilo r c u p riv ire h
a c e a s t te m . In v t tu ra p a tris tic e s te n tr- a d e v r p lin de
s e m n ifc a ti i, in s nu e s te s is te m a iic . A a c u m , p e n tru a e x p rim a
re a lita te a c o n fo rm a n a tu rii o m u lu i, P rin p i s-a u fo lo s it d e
e x p re s ia d u p c h ip u l lui D u m n e z e u fa r s e d ific e , in s , in
ju r u l a c e s tu i a d e v r un siste m , to t aa, c a s d e s c rie $i s
in te rp re te z e s ta re a d e d u p c a d e re a o m u lu i, s-a u fo lo s it a d e se o ri
d e c o n c e p tu l d e h a in e d e p ie le . In a c e s t m o d , e i a u fo rm u la t
m u lte a d e v ru ri p riv ito a re la h a in e le d e p ie le i a u fa c u t
v a ria te ap i ic ri a le a c e s tu i te rm e n .
&
U n p rim lo e c o m n a l tu tu r r a c e s to r a p lic ri e s te a c e la
c h a in e le d e p ie le e x p rim m o rta lita te a b io lo g ic [n e k r te s]
p riv it d e e i c a o a d o u a n a tu r a o m u lu i d e d u p c d e re . P e n tru
a c e a s ta (D u m n e z e u ) a fa c u t h a in e le d e p ie le , c a i c u m 1-ar fi
m b r c a t (p e o m ) c u m o rta lita te a ... (M e to d ie d in O ly m p ) .69 in
v re m e c e in a in te d e c d e re o m u l e r a g o l, s c u tit d e p u rta re a
p ie ilo r m o a r te , 70 d u p a c e a s ta el $i-a a s c u n s (g o lic iu n e a ) d e
j u r im p r e ju r c u p ie i m o a rte (G rig o rie d e N y s s a ) . 71 A la d a r,

26

m o r ta lita te a a f o s ta d u s d in n a tu ra v ie tu ito a re lo rn e c u v n t to a re
a s u p ra n a tu r c re a te p e n tru n e m u rire p rin ic o n o m ie (G rig o rie
d e N y s s a ) .72
C a ra c te ris tic n a c e s te p a s a je in lte le pe c a re nu
le -a m m ai c ita t 73, e s te fa p tu l c nu e v o rb a d e m o a rte [th n a to s ],
ci d e m o rta lita te [n e k r te s ], d e o n o u s ta re in c a re se g ase te
o m u l, d e o via ta in m o a rte [ m ia e n th a n to z o ] .74# S c h im b a re a
e ste m a re , re p re z in t o r s tu rn a re d e p lin a lu c ru rilo r. O m u l nu
m ai a re, c a in a in te , v ia ta c a o c a ra c te ris tic c o n s titu tiv a a lui, nu
m ai e x is ta d a to rit v ie tii c a re tnete in m o d n a tu ra l d in el, ci
e x is ta in tru c t a m a n a m o a rte a . C e e a ce e x is ta in p rin c ip a l a c u m
e ste m o artea, viata [zo] s-a sc h im b a t in su p ra vietu ire [ep ib i se],
n tr-o in s p ira t t lc u ire a m o d u lu i in c a re s -a a c u t
c d e re a lui A d a m , S f n tu l M a x im M rtu ris ito ru l il v e d e pe
o m u l cel d in t i c re a t g r b in d u -s e s c re e z e in el in m o d te h n ic
n $ u $ irile lui D u m n e z e u , s c re e z e in el in m o d a u to n o m . fa r
D u m n e z e u , in a in te d e D u m n e z e u $ nu d u p a D u m n e z e u , c e e a
c e e o c a ra c te ris tic e x c lu s iv a lui D u m n e z e u : v ia ta in sin e . El
a p rsil a stfe l h ra n a d u m n e z e ia s c 75h p o triv it n a tu r lui i,
p e n tru a-$i d u c e v ia ta lui s e p a ra ta , a a le s c a h ra n a ro d u l p o m u lu i
o p rit, cu t a te c a fo st in v ta t d in a in te c a c e s ta e ste un ro d al
m o rtii, a d ic un ro d al n e in c e ta te i c u rg e ri, s c h im b ri $i a lte r ri.
A stfe l i-a fa c u t s tr c io a s , a s e m e n e a ro d u lu i, i v ia ta lui ia r
m o a rte a a a ju n s v ie in el. P e n tru c , e x p lic d u m n e z e ie s c u l
P rin te , d e v re m e c e m o a rte a e x is t c a o s tr ic c iu n e ^i
d e s c o m p u n e re a fa p tu rii c a re se c re a z in fie c e c lip , iar tru p u l
c re a t n e in c e ta t p rin a flu e n ta i s c u rg e re a m n c ru rilo r se s tric
i s e d s c o m p u n e in m o d n a tu ra l, e s te e v id e n t c c e le p rin c a re
A d am c re d e c se c r e a z v ia ta au c re a t in el i in n o i m o a rte a pe
c a re o {in d e a tu n c i in flo a re . A stfe l, A d a m a d a t m or{ii in tre a g a
n a tu r u m a n . $ i m o a rte a triete-de a tu n c i in to t a c e s t in te rv a l
d e tim p fa c n d u -n e p e n o i m a n ca re a e i ins$i, ia r n o i nu m ai
trim nicio d at, fiind p u ru rea d ev o rad d e ea prin stricciu n e . 76 D e
a c e e a , p u tin m ai jo s , n u m e te ic a p tu l a c e s te i v ie ti p re z e n te nu
m o a rte a , c i iz b v ire a d e m o a rte . 77
A a d a r m o rta lita te a , a b s e n ta vie{ii tr it d e s u fle te le

27

s e n s ib ile a le Ile c e i e p o c i ca a b s e n ta a s e n s u lu i, v ia ta cu m e d
$i d iz o Iv a t sa u r c it \ e s te p rim a d im e n s iu n e a h a in e lo r
d e p ie le .
A c e a s t m o rta i ita te e s te o c a r a c te r is tic a n a tu rii
ir azionale. F a p tu l c o m u l a fo st im b ra c a i cu e a c o in c id e cu
fa p tid c a im b ra c a i n a tu ra ira tio n a l . c d e ac u m el tr ie te
v ia ta e i i se c a ra c te riz e a z p rin n s u irile ei. S fa n tu l G rig o rie
d e N y s s a v o rb e te d e s p re a c c a " h a in m o a rt i h id o a s a ru n c a t
a s u p ra n o a s tr , a lc tu it din p ie d e v ie tu ito a r e lo r ira tio n a le . $i
e x p lic : a u z in d v o rb in d u -s e d e s p re " p ie le s u n t d e p a re re c
tre b u ie s -m i in te le g i a sp e c tu l e x te rio r a l n a tu rii ira fio n a le in
c a re a m fo s t im b ra c a ti c a unii c e n e -a m fa m ilia riz a t s p re
p tim ir e '1. $i c u i m ai m a re c la rita te p re c iz e a z : C e le p e c a re
le -a lu a t ( o m u l) d e la p ie le a v ie tu ito r u lu i ragionai su n t:
im p re u n a re a s e x u a l , c o n c e p tia .n a te re a .n tin c iu n e a ,a l p ta re a
la s n . h ran a, s c u rg e re a s e m in te i, c re te re a d e la m ie la d e s v r it,
flo a re a v rs te i. b tr n e te a , b o a la , m o a rte a so, a d ic c e e a ce

asteizi n u m im via ta biologica.


A r fi o g re e a l s c o n s id e r m c in a c e s t te x t e s te v o rb a
e x c lu s iv d e tru p n u m a i p e n tru c h a in e le d e p ie le se e p u iz e a z
la tru p . m p re u n a re a , wn a te re a , " s n u l i c e le la lte sta d ii d e
d e z v o ita re a le o m u lu i nu se e p u iz e a z in lu c r rile tru p e ti, ci
c o n tin i lu c r rile sau fu n c tiile s u fle tu lu i c a re i e ie im b ra c
" a s p e c tu l e x te rio r ragionai - e s te s e m n ific a tiv c n u se s p u n e
tru p u l ira tio n a l - i p ie rd lib e rta te a i ra tio n a lita te a i d e c a d n
in stin etivita te. In tre g u l o rg a n is m p s ih o s o m a tic al o m u lu i a
s u fe rit o d a t c u c d e re a un fel d e p ip e m ic ire , s -a in c h is in d a te le
" a s p e c tu lu i e x te rio r al u n u i a n im a i ira tio n a l .
E fe c tu l a c e s te i n c h id e ri e s te v ia fa i-ra tio n a l sa u
p a ra -ra tio n a l . C a ra c te ris tic ile i in c lin a tin e d e ifo rm e a le
" c h ip u lu i lui D u m n e z e u in o m au d v i t d e la d ire c tia i
fu n c tio n a lita te a lo r n a t u r a l i in a c o rd cu ra fiu n e a lo r c o n a tu ra l ,
s-a u d e fo rm a t, au fo st s u p u s e n a tu rii ira tio n a le , i n s u irile
a c e ste ia au fo st m b r c a te d e o m c a h a in e ragionale. V ie fu ito a re le
p u rt to a re -d e -tru p s e c o n s e rv p rin ira s c ib ilita te , s e rie S fa n tu l

G rig o rie , i se in m u lte s c p rin p ia c e re ; la ita te a le s a iv e a z p e


c e le lip site d e p u te re $ fric a pe c e le uor d e p riris. T a te a c e s te a
i c e le la lte a s e m n to a re au in tra t in c o n s titu y a o m u lu i p rin
n a te re a lui d o b ito c e a s c " .81 A stfe l s-a u a m e s te c a t in o m c e le
p ro p rii n a tu rii rag io n ale . 82 V o m v e d e a m ai j o s cu m ai m u lte
d c ta lii c u m s -a fa c u t a c e a s t in ju g a re a o m u lu i cu in su g irile
n a tu rii ira tio n a le c a re a p a r in o m i f u n c tio n e a z c a p a tim i.1A ici
e d e a ju n s sa o b s e rv a m ca ea re p re z in t un e le m e n t al h a in e lo r
d e p ie le " .
D a r v ia ta p e c a re h a in e le d e p ie le " a u im p u s-o o m u lu i
e ste m o a rt sa u b io lo g ic a sa u ira tio n a l , fi in d e a , in u ltim a
a n a liz a , e m a teria ta . H a in e le d e p ie le " s u n t id e n tific a te d e
S f n tu l G rig o rie d e N y s s a cu "frunzele trec to a re ale a c e ste i
vieti m a te ria lm c e p e c a re ni le-am c u s u t in c h ip ru (c a b a in e )
d e z b r c a ti fiin d d e h a in e le c e le p ro p rii $i s tra lu c ito a re " . 83
A c e a s t m a te r ia lita te im b r ti e a z n tre g u l o rg a n is m
p s ih o so m a tic al o m u lu i i - m e rita s re m a rc m in c a o d a t - nu
se re fe ra e x c lu s iv la tru p . C o n tin u n d p a s a ju l d e m ai su s,
S f n tu l G rig o rie d e te rm in a fru n z e le v ie tii m a te ria ln ic e " ca
fiin d d e s fa t rile , s la v a $i c in s tirile e fe m e re i p le n jtu d in ile
fu lg e r to r u c ig to a re a le tru p u lu i" 84 i in a lt loc c a fiin d
p l c e re a i ira s c ib ilita te a , l c o m ia p n te c u lu i i in f r n a r e a i
c e le a s e m e n e a . 85 S la v a , c in s te a , ir a s c ib ilita te a n u s u n t
c a ra c te ris tic e ale tru p u lu i. )
D e sig u r, tru p u l a m b r c a t h a in e le d e p ie le " . a d e v e n it
d e n s i s o lid 86, e c a ra c te riz a t d e a c e a s t c o n s titu tie d e n s i
g re a 87, in v re m e c e la In v ie re , c n d ii v a re g a si d e s v r it
n a tu ra lui d in a in te d e c d e re , v a fi re te s u t su b til i a e ria iv ,
v a fi re s ta u ra i in fru m u s e te a lui c e a m ai b u n i d o r i t " . 88
D ar fu n c tiile p s ih ic e au d e v e n it i e ie , jm p re u n cu c e le
tru p e ti, c o rp o ra le " , 89 c o n s titu in d , d u p S f n tu l G rig o rie d e
N y ssa . m p r e u n c u tru p u l, a c o p e r m n tu l in im ii... v e m n tu l
c a rn a i al o m u lu i v ech i".* la r sp u n n d c a rn e " , d e te rm in a cu
m ai m a re e x a c tita te p e o m u l cel v ech i p e c a re A p o sto li!I
p o ru n c e te s fie d e z b r c a t i le p d a t" 9I, a d ic pe a c e l o m p e
c a re A p o sto li! 1 il m u n e n te c a rn a i'' sa u p s ih ic , in o p o z itie cu

29

cel s p iritu a l . k In a c o rd c u o fo rm u la c u p rin z to a re a S f n tu lu i


G rig o rie , h a in e le d e p ie le s u n t c u g e tu l tr u p e s d '. 92
E ste v o rb a , d e c i, d e o n ju g a re g e n e ra la a o m u lu i cu
m a te ria l ita te a , cu n e n c e ta ta c u r g e r e a e le m e n te lo r c e a lc tu ie s c
lu m e a m a te ria l , cu c o n tin u a m i$ c a re i s c h im b a re care-1 fac
m p tim it $i c a rn a i" in n tre g u l lui. In te le g e m , a s tfe l, d e ce,
p e n tru sf n tu l e p is c o p al N y s s e i, in a c e a s t c a rn a lita te b io lo g ic a ,
ira tio n a l , m a te ria l , m o a rt , c in s tir ile p e c a re le a fl o m u l
s u n t in m o d in e v ita b il efem ere*' i p e n tru c e p le n itu d in ile ,
a d ic z v c n irile . c e r tit u d in ile c r n ii s u n t u c ig to a re , a d ic
m o a rte i a d u c to a re -d e -m o a rte .
In a in te d e a fi im b ra c a i h a in e le d e p ie le , o m u l p u rta
un v e m n t tesiti de D u m n e z e ii 9\ h a in a lui p s ih o -s o m a tic
e ra te s u t d in h a ru l. lu m in a i s la v a lui D u m n e z e u . C e i d in t i
o a m e n i c re a ti e ra u im b ra c a ti cu s la v a d e su s... sla v a d e su s ii
a c o p e re a m ai b in e d e c t o ric e h a in . 94 E v o rb a d e v e $ m n tu l
c h ip u lu i lui D u m n e z e u " in o m , d e n a tu ra u m a n a d in a in te d e
c a d e re a lc tu it cu s u fla re a lui D u m n e z e u $i c o n s tru it d e ifo rm .
In a c el v e $ m n t s tr lu c e a a s e m n a re a cu D u m n e z e u " p e c a re
o c o n s titu ia u nu o fig u ra e x te rio a r sa u o c u b a r e , ci
n e p tim ire a , fe ric ire a " i n e s tr ic c iu n e a ', c a ra c te ris tic i in
c a re se c o n te m p la fru m u s e te a d u m n e z e ia s c . 95
C el d in t i o m z id it e ra , p o triv it fo rm u le i c u p rin z to a re
a S f n tu lu i G rig o rie T e o lo g u l, g o l p e n tr u s im p lita te . 96
A c e a s ta in s e a m n , d u p c u m e x p lic S f n tu l M a x im , c tru p u l
lui nu c u p rin d e a in el c a lit ti c o n tra re n tre e ie , c a re a c u m il
tra g in d ire c tii o p u s e , il m a c in a p rin s tric c iu n e i il c o ru p , ci
un a lt a m e s te c c u v e n it lu i... a lc tu it d in c a lit ti s im p le i
n e c o n tra d ic to rii n tre e ie " . E r a lip s itd e c u r g e r e id e s c u r g e r e ,
lib e r d e s c h im b a re a c o n tin u d in s p re a m n d o u a c e s te a p o triv it
d o m in a tic i c a lit tilo r lo r" i p e n tru a c e a s ta e ra p rta la
" n e m u rire a c e a d u p h a r " . 97 D a c vo m n te le g e g o lic iu n e a ca
tra n s p a re n t , p u te m s p u n e c tru p u l lui A d a m e ra a t t d e sim p lu
in c t in re a lita te e ra tra n s p a re n t, d e s c h is c re a tic i m a te ria le , nu
in t m p in a n ic i o re z is te n t i lu m e a n u -i o p u n e a n ici e a n ic i o
rezi ste n | , fiin d u -i p re d a t in tru to tu l. M e n tin n d u - ic o n s is te n ta
.a

30

p ro p rie i a lte rita te a lui fa ta d e lu m e, tru p u i u m a n nu a v e a ,


to tu $ i, n ici o d is ta n t fa ta d e ea.
i su fle tu l o m u lu i e ra d e s c h is p u te rilo r in g e ren ti $i lui
D u m n e z e u , nu in t m p in a re z is te n t , a v n d c o m u n iu n e in tih n
a t tc u lu m e a s p iritu a l a n g e lic a q t i cu D u h u l lui D u m n e z e u .
E x is ta a tu n e i. se rie d e D u m n e z e u -g r ito ru l e p is c o p al N y s s e i,
o s ta re u n ita r , c a a u n u i c o r, a n a tu rii ra tio n a le , a n g e lic e $i
u m a n e "care p ri\ ea s p re C o rife u l u n ic a ! c o ru lu i $i c a re c o n d u c e a
c o ru l sp re a rm o n ia d a ta d e A c e la '5. D a r p c a tu l a d iz o lv a t a c e a
d iv in a a rm o n ie a c o r u lu i . in tin z n d u -ji a lu n e c u $ u l a m g irii la
p ic io a re le p rim ilo r o a m e n i c a re a lc tu ia u un c o r m p re u n cu
p u te rile in g e ren ti , $i o m u l a c z u t, s-a a m e s te c a t cu n o ro iu l, a
d e z e rta t la $ arp e, a m b r c a t h a in e le m o a rte si a a iu n s un
c a d a v ru " . A stfe l, o m u l a ru p t c o n ta c tu l lui cu I n g e r i i " .98 In
m od a s e m n to r s-a ru p t $i c o n ta c tu l o m u lu i cu c re a tia m a te ria l .
A ju n g e m a s tfe l la un al d o ile a p u n c t al s tu d iu lu i n o s tru .
S a v ed em m ai a n a litic e u m s-a p ro d u s ru p tu ra d e m ai su s $i
in ju g a r e a c o r e s p u n z to a r e c u a s p e c tu I e x te r io r a l un u i v ie tu ito r
ragionai1, sa e x p lic m a d ic felu lcu rri s -a p r e f c u t in "baine de
A

p ie l e ' ve$m ntul d e i forni i tesa i de D u m n ezeu a l o m u lu i


d in a in te d e cadere. $i a s tfe l, se v o r lu m in a u n e le a s p e c te a le
in tre b rii in itia le re fe rito a re la c e a n u m e re p re z in t c o n tin u tu l
a n tro p o lo g ie al h a in e lo r d e p ie le 55.

2. Transformarea puterilor chipului lui


Dumnezeu din omul de mainte de cdere
n haine de piele
A

ln a c e s t p u n c t n e v o m s p rijin i p e S f n tu l M a x im
M rtu ris ito ru l.
D u p a a c e s t m a re d a s c l al B is e ric ii, c a ra c te rs tic a
c n tra la a e x is te n te i o m u lu i c o n fo rm n a tu rii e s te o u n ita te
re la tiv a sa u . m ai e x a c t, p o te n c a la , p e c a re o m u l e s te c h e m a t sa

31

o n a lte "p r in buna in tre b u in ta re [e u c h re stia ] a p u te r ilo r lu i


n a tu ra le " 99 la o u n ita te d e p lin , re a liz a t a c tu a l, a lui i a lu m ii
n D u m n e z e u .
A c e a s t u n ita te p o te n tia l , e x p lic e L e x is ta n tre lu m e a
m a te ria l i tru p u l o m u lu i, n tre tru p i su fle t, n tre s u fle t i
D u m n e z e u . C u n o a te m , se rie el, c s u fle tu l se a fl la m ijlo c
n tre D u m n e z e u i m a te rie i a re p u te ri u n ific a to a re fa ta d e
a m n d o u . 100 A d a m a v e a d r e p t s c o p ca, u tiliz n d c o re c t
p u te rile lui u n ific a to a re , sa r e a liz e z e in a c t u n ita te a n p o te n t ,
u n ific n d i a s tfe l s u p rim n d c e le p a tru m ari d iv iz iu n i a le
u n iv e rs u lu i: d iv iz iu n e a o m u lu i n b r b a t i f e m e ie ,a p m n tu lu i
n p a ra d is i lu m e Io c u it , a n a tu r ii s e n s ib ile n tre c e r i p m n t,
a n a tu rii c re a te n s e n s ib ii i in te lig ib il i, n fin e , c e a d e -a
c in c e a , c e a m ai n a lt i n e g r it d iv iz iu n e : n tre c re a tie i
C re a to r. 1014
A

In tr-u n -alt te x t, e x c e p tio n a l d e d e n s, pe c a re v o m


n c e rc a s-1 p re z e n t m , e x p licn d u -1 o a re c u m n c o n tin u a re I02,
S f n tu l M a x im d e s c r ie m ai n d e ta liu u n ita te a p o te n tia l
o rig in a r , c o n fo rm a n a tu rii, i e lu c id e a z m ai c o n c re t m o d u l
n tre g irii ei. El n v a t c e x is t o c o re s p o n d e n t c o n fo rm
n a tu r ii' n tre p u te rile s u fle tu lu i i s im tu rile tru p u lu i, n tre , d e
e x e m p ta , fa c u lta te a in te le c tu a l a s u fle tu lu i, in te le c tu l (m in te a )
i sim tu l v iz u a l, n tre fa c u lta te a p o ftito a re (c o n c u p is c e n t ) a
s u fle tu lu i i sim tu l g u s ta tiv , n tre fa c u lta te a v ita l a s u fle tu lu i
i sim tu l ta c til, etc. S p re a c e s te s im tu ri tru p e ti c a re se m a n ife s t
n a fa r p rin o rg a n e le d e s im t c o re s p u n z to a re , su fle tu l e ste
p u r ta t p r in p u te r ile lu i" i, p o m in d d e la s im tu rile tru p e ti,
p u te rile s u fle tu lu i su n t tra n sp o rta te " sp re lu m e a m a te ria l
s e n s ib ii . A s tfe l, d a e v a fa ce u z c o re c t d e s im tu ri, su fle tu l
p o a te prin p u te rile lui p ro p rii nu n u m a i s o rg a n iz e z e i s
g u v e rn e z e lu m e a l s n d -o n a fa ra lui n su i, ci i a c e s ta e s te
fa p tu l fu n d a m e n ta l - a re p u tin ta s m u te n sin e n m o d n te le p t
to t c e e a ce s e v e d e i n c a re s e a s c u n d e D u m n e z e u , fu n d
p ro p o v d u it d e a c e a s ta n t c e r e .
In a c e s t fe l, se c re a z c e le p a tr u v irtu ti g e n era le c a re n u
s u n t n u m ai n i te n su iri s u fle te ti, c i st ri re a le , am s p u n e

32

m a te ria le , d in m o m e n t c e su n t c re a te din u n ire a , m ai e x a c t


in tre te s e re a ( im p le tire a ), p u te rilo r s u lle tu lu i, a s im tu rilo r
c o re s p u n z to a re io rg a n e lo r d e s im i ale im p u ti lo r$ i a lu c r rilo r
s im tu rilo r p rin c a re s u fle tu l im b r ti e a z lu c ru rile s e n s ib ile .
P rim a v irtu te e ste ch ib zu in ta [p h r n e sis] c re a ta d in im p le tire a
in tre e ie a p u te rilo r in te le c tu a le $i ra tio n a le cu sim tu l v iz u a l $i
a u d itiv al tru p u lu i, d a r i cu lu c r rile c o re s p u n z to a re : c e a
c o g n itiv a , c a re e lu c ra re a p u te rii c o g n itiv e , i cea e p is te m ic .
c a re e lu c ra re a p u te rii ra tio n a le . P rin c h ib z u in ta s u fle tu l
c o n c e n tre a z in el r a d u n ile lu c ru rilo r s e n s ib ile $i a stfe l le
unente cu s in e a lor. In m o d a s e m n to r su n t c re a te i c e le la lte
tre i v ir tu ti g e n e r a le : d r e p ta te a , c u r a ju l i c u m p ta r e a
fd ik a io s y n e , an d re i a, so p h ro sy n e ].
In c o n tin u a re , p rin u n ire a p rim e lo r d o u v irtu ti. a
c h ib z u in te i i a d re p t tii, c a re c o n tin d e ja fie c a re , a$a cu m am
v z u t, m p le tite in e ie p u te rile c o re s p u n z to a re ale s u fle te lo r.
sim tu rile tru p e ti ?i lu c r rile s u fle te lo r a s u p ra lu c ru rilo r, se
c re a z v irtu tea m a i g e n e ra la a in felep ciu n ii [so p iva ], c a re e
a lc tu it d in to a te p u te rile i s im tu rile c o g n itiv e - am s p u n e a le
fu n c tiilo r p s ih o -s o m a tic e c o g n itiv e a le o m u lu i - d a r i d in
lu c r rile a c e s to r p u te ri sa u din ro a d e le c a re se n a sc d in in t ln ire a
fu n c tiilo r c o g n itiv e cu lu c ru rile , c a re s u n t c u n o tin te le . Iar d in
im p le tire a c e lo r la lte d o u v irtu ti g e n e ra le , a c u r a ju lu i $i
c u m p t rii, se c re a z virtu tea m ai g e n era la a b l n d efii [p ra te s ]
c a re , re p re z e n t n d a rm o n iz a re a i re z u lta n ta tu tu ro r p u te rilo r
a c tiv e a le s u fle tu lu i, a le s im tu rilo r c o re s p u n z to a re a le tru p u lu i
i ale lu c r rilo r s im tu rilo r, se n u m e te i n e p tim ire , p e n tru c
nu e a ltc e v a d e c t a to td e s v r$ ita n e m i c a re a iu tim ii ^i p o fte i
- (ira s c ib ilit tii i c o n c u p is c e n te i [th y m o s k ai e p ith y m ia ]) - sp i e
c e le c o n tra re n a tu rii .
A c e s te d o u v irtu ti m ai g e n e ra le p e c a re le-am p u te a
n um i ?i st ri s p iritu a l-m a te ria le sau fu n c tii p s ih o -s o m a tic e a le
o m u lu i, cu to a te c te a c e s te a le c o n tin in m o d reai aa cu m am
v z u t, su n t co n cen tra te in virtu tea cea m a i g e n e ra la d in tre
to a te : iu b irea [a g a p e ] ". C a u n a c e e s te v irtu te fciu n if ic a to a r e '\
iu b ire a c o n c e n tre a z to a te , a d ic a t te le m e n te le p rim e (s u fle tu l

33

$i p u te rile s u f le tu lu i, tru p u l $i s im tu r ile tru p e $ ti, lu c r rile


s im tu rilo r a s u p r a lu c ru rilo r i ra tiu n ile a c e lo r lu c ru ri). c t $i
m i c a r e a tu ta r o r a c e s to r a s p ie te lu l Io r ( v ir tu tiIe g e n e ra le $ i m ai
g e n e ra le c a re a m v z u t c s u n t sta ri re a le ) in tr - o s in te z u n ita r ,
in tr-o u n ita te d e f in itiv a $i s im p l c a re a re lo c in D u m n e z e u .
A c e a s ta o fa c e iu b ire a fiin d c e s te o \ irlu te e x ta tic ...
in d u m n e zeito a re [e k s ta tik e ... k ai th e o p o ie tik ] in c h ip d ife rit
p e n tru to a te
A s tfe l, re c a p iti!le a z S fa m u l M a x im , fo lo s in d u -s e de
s im tu ri 'c a d e n i te c a r e r a g io n a le a le p u te rii lu i" , su fle tu l p rin d e
in e ie c e le s e n s ib ile i-$i in su e$ te ra tiu n ile lo r. iar p u te rile lui.
c u to t c e c a c e e ie c o n fin a c u m , le u n e n te cu v ertu tile $i cu
ra d u n ile d ivin e a s c u n s e in u ltim e le , p e n tru c v irtu tile nu su n t
sta ri sim p lu o m e n e $ ti ci d iv in o -u m a n e . Iar in te le su l d u h o vn icesc
c a re se a fl in ra tiu n ile d iv in e im b o !d e te d in to a te p a rtile
s u fle tu l ?i il p r e d a in tr e g lui D u m n e z e u . Ia r D u m n e z e u
m b r ti n d u -l c u to tu l, m p re u n c u tru p u l c o n c re s c u t in c h ip
n a tu ra i c u e l, il fa c e a s e m e n e a L u i d u p m s u ra a c e s to r a . ,03*
In a c e s t m o d , tin z n d m p re u n in ju r u l n a tu rii c e le i
u n a a o m u lu i , c e le m u lte p o t s se c o n c e n tre z e in tr-u n a i sa se
a ra te c U n u l e s te C re a to ru l a to a te , s tr b t n d p rin u m a n ita te
in m o d a n a lo g ie to a te c e le ce s u n t , $i D u m n e z e u Insu$i s
d e v in to tu l in to a te , c u p rin z n d $i e n ip o sta ziin d in tru S in e
to a te. 104
A c e s ta e s te o m u l c o n fo rm n a tu rii *'dup c h ip u l lui
D u m n e z e u " , a c e a s ta e fu n c tia lui n a tu ra la , lu c ra re a $i sc o p u l lui
c o n fo rm n a tu rii, A tu n c i c n d d e v ia z d in a c e a s t d ire c tie , el
c a d e in s ta r e a c o n tr a r n a tu rii.
E ste c a z u l lui A d a m . O m u l c e l n t i-c re a t nu s - a m i$ cat
c tre D u m n e z e u . A rh e tip u l i p rin c ip iu l lui n a tu ra i, ci in d ire c tie
o p u s , fa p t c a re a r s tu rn a t, cum e ra n a tu ra i, i fu n c tio n a lit te a
o rg a n is m u lu i lui p s ih o -s o m a tic . D in m o m e n t c e s -a s c h im b a t
p u n c tu l d e r e f e r in t s a u a tra e fie al o m u lu i, p u te rile s u fle tu lu i nu
m ai fo lo s e s c lu c r rile s im tu rilo r, ci s u n t fo lo s ite d e a c e s te a . In
loc c a s u fle tu l s se c o n c e n tre z e in el $i, in c o n tin u a re , in
D u m n e z e u i s u n e a s c a stfe l to a te c e le d iv iz a te d e n a tu ra lor,

34

e l se la s a tra s d e c e le s e n s ib ile i in c e le d in u rm e in ro b it p rin


in te r m e d iu l s i m t u r i l o r d e a c e s te a . A s tf e l, a c u m d o m in a
s c in d a r e a .O d a t c u re fu zu l lu c r riic o n fo rm n a t u r i c i su p u n e re a
lu i. c o n tra r n a tu rii. lu m ii s e n s ib ile , o m u l, c a re e s te c a un un
fe l d e a telier fo a r te c u p rin z to r a to a te ,0\ ca un nel sau "o
leg a tu ra n a tu ra la 106 a to a te , a s c in d a t $i u n ita te a re la tiv a sau
p o ten ziala p e c a re . aa c u m a m v z u t. o c re a e x is tc n ta sa ca si
" c h ip al lui D u m n e z e u ', in u n iv e rs . F o lo s in d u -s e ru d e
p u te re a n a tu ra la d a ta lui p e n tru u n ire a c e lo r d iv iz a te . el a c re a i
" m a i d e g ra b d iv iz iu n e a c e lo r c e e rau u n ite *. |,r
D a r a tu n c i c n d s u fle tu l e s te in ro b it d e c e le se n s ib ile ,
l u c r a n t e s im tu r ilo r , s i m t u r i l e i n s a l i i, in e ie , p u te r ilc
c u rc s p u n z a to a re a le s u fle tu lu i, im b ra c a , d in m o m e n t c e se
s u p u n lor. fo rm a c e lo r s e n s ib ile i-$i fa c un c h ip a n a lo g lo r.
" P rin in te rm e d iu l tru p u lu i. s u fle tu l m i cat im p o triv a fi rii c tre
m a te rie im b ra c a c h ip u l p m n te s c " . m E ste c e e a c e n u m e a m
m ai su s, m e d it n d a s u p ra S f n tu lu i G rig o rie d e N y ssa , n ju g a re a
c u a s p e c tu l e x te rio r al u n u i v ie tu ito r ira tio n a l" . R e z u lta tu l
a c e s te i in ju g i i e v ia ta ira tio n a l c a ra c te riz a t , c u m n e -a in v a ia i
d e ja s la m ili c p is c o p al N y s s e i. d e p a tim i. S fa n tu l M a x im
e x p lic $i m o d u l in c a re se n asc p a tim ile .
( a n d m in te a , s e rie el, a re fu z a t m i c a re a ei, co n forili
n atu ri i. spi e D u m n e z e u , n e a v n d a ltu n d e v a u n d e sa se m i te, e a
se p re d a p e sin e sim tirii i a c e a s ta il a m g e te n e n c e ta t ta c n d u I sa r t c e a s c la s u p ra fa ta c e lo r s e n s ib ile " p rin c a re ( s u ll tu l)
u it n d d e b u n t tile n a tu ra le ,i i i n t o a r c e 1to a t lu c ra re a lui s p ie
c e le s e n s ib ile , n s c o c in d p rin a c e s te a m n ii, p o fte $i p ia c e ri
n e c u v e n ite . P e n tru c p l c e re a nu e a ltc e v a d e c t u n m o d al
lu c ra rli s im ju r ilo r c o n s titu itd u p o p o ft ira tio n a l '. C n d c a d e
a s u p ra sim firii, p o fta ira tio n a l o s c h im b p e a c e a s ta d in u rm
in p l c e re , a d u g n d u -i o fo rm , sau un c h ip ' [m o rp h j
razionai. Ia r s im tire a c a re se m i c in a c o rd c u p o fta ira tio n a l
c re a z o d a t cu d o b n d ire a lu c ru lu i s e n s ib il, p l c e re a . 100
I n tr - u n a ltte x t,v o r b in d n e m ijlo c itd e s p re A d a m . S fa n tu l
M a x im s e rie : F c n d u - s e a s tfe l c lc to r al p o r t i n a i " schim bndu-i d ire e p a - ignorand pe D u m n ezeu , am estecndu-i

.............

35

cu in c a p a n n a r e in in tre a g a lui s e n s ib ilita te in tre a g a lui p u te re


in te le c tu a l , el a i m b r a t t a i c u n o tin ta c o m p u s i p ie rz a to a re ,
a c tiv a t sp re p a tim , a c e lo r s e n s ib ile ; i aa s -a a l tu ra t
d o b ito a c e lo r c e lo r fa r d e m in te i s -a a s e m n a t l o f l u c r n d .
c u t n d i v o in d in to t m o d u l a c e le a $ i lu cru ri c a $i e ie , b a c h ia r
d e p in d u -le in i r a p o n a l i t a t e / ll0m

3. Caracterul dublu [dimorphos] al


hainelor de piele^
C re d e m c u ltm e le te x te d a u un r s p u n s s u fic ie n t la
n tre b a re a p e c a re a m p u s-o : eu p riv ire la felu l c u m s -a fa c u t
m ju g a r e a o m u lu i cu a s p e c tu l e x te rio r al un u i v ie tu ito r ira tio n a l,
c u m p u te rile d e "c h ip " (ic o n ic e ) i p o s ib ilita d le o m u lu i s-a u
tra n s fo rm a t in h a in e d e p ie le .
D a r m ai s u s am fo lo s it n e le te x te n c a re D u m n e z e u
e ste p re z e n ta t n m o d a c tiv c a m b r c n d u -i p e o a m e n ii cei
d in t i c re a ti eu h a in e le d e p ie le . i nu e s te o s im p l fig u ra d e stil,
d in m o m e n t c e c h ia r n si fo rm u la re a S fin te i S c rip tu ri e s te
c a te g ric a : i a fa c u t D u m n e z e u lu i A d a m i fe m e ii lui h a in e
d e p ie le i i-a m b r c a t cu e le ( F a c .3 ,21 ). D a c , n s , h a in e le
d e p ie le su n t re z u lta tu l p ro c e s u lu i n a tu ra l p rin c a re p c to s u l
a ju n g e la n ju g a r e a e u a s p e c t e x te rio r al u n u i v ie fu ito r ira fio n al
i la m b r c a re a n c o n tin u a re a h a in e lo r d e p ie le , cu m se
fa c e c D u m n e z e u m b ra e p e o m u l c z u t e u a c e s te h a in e ?
In a c e a s t c o n tra d ic fie se a s c u n d e un m a re a d e v r ce m rita sa
fie c e rc e ta t
A m v z u t c a a d a r c o n fin u tu l c e n tra l al h a in e lo r d e
p ie le e ste m o rta lita te a , tr a n s fo rm a re a v ie tii n s u p ra v ie tu ire .
A c e s t fa p t re p re z in t$ , n tr-a d e v r, un e fe c t n a tu ra l al p c a tu lu i,
n u e s te o c re a fie a lui D u m n e z e u . D u m n e z e u nu c re a z a r u l . 1,1
D a r D u m n e z e u ra b d (a d ic a c c e p ta d in c o n d e s c e n d e n t ,
s u p o r ta ) n iu b ir e a L u i in f in ita i a c e a s t n o u s ta r e $i

36

o trans fo rm o in b in ecu v cintar e. P re fa c e c e c a ce e ste un re z u lta t


al n e g a tie i i, p rin u rm a re , n e g a tiv , n c e v a re la tiv p o z itiv , in
v e d e re a tra n s fig u r rii lui fin a le . P e n tru c D u m n e z e u se
fo lo se te n m o d b u n s p r e n d re p ta re a n o a s tr i d e c e le fa c u te
r u . 1,2 S u b iu b ire a B in e lu i d e s i in t to a re i re n fiin t to a re a
to a te , rul c a re nu e s te n ic i c eva ce este n ici, c u a t t m ai p u tin ,
crea to r d e lu cru ri ce s u n t , p o a te d e v e n i, d u p e x p re s ia
z g u d u ito a re a S f n tu lu i D io n is ie A re o p a g itu l, i fiin t i b in e
i crea to r i cele bune
113
A stfe l, D u m n e z e u C e l in fin it p u te rn ic se fo lo se te d e
n o u a sta re c a d e u n a d in m u lte le ci p e c a re le c u n o a te
n te le p c iu n e a S a c e a m ilo s tiv i m u lt fe lu rit c a s a c o n d u c a
u m a n ita te a sp re b in e le c e l m ai m a re , H risto s, C a re v a re a liz a
n tr-u n m o d n o u , m ai u im ito r i c u v e n it lui D u m n e z e u , d e stin ili
ei in itiai pe c a re A d a m n u 1-a re a liz a t-o fa c n d o re a n tre b u in ta re
a p u te rilo r lui n a t u r a l e .114 $ i o fe r a c e a s t sta re re la tiv p o z itiv
a h a in e lo r d e p i e l e " c a o a d o u a b in e c u v n ta re o m u lu i
a u to e x ila t, o a d a u g c a o a d o u a n a tu ra , n a tu rii lui p e n tru c a el
s p o a t , fa c n d u z c o r e c t d e ea, sa s u p ra v ie tu ia s c ?i s-i
re a liz e z e d e stin ili in H ris to s . T iin d c h a in a e s te a lc tu it d in
c e le c e n e im b ra c a d in a fa r , o fe rin d u - i fo lo su l ei tru p u lu i
v re m e ln ic , nu c o n c re s c u t c u e l p rin fire . A ad ar, m o rta lita te a
[n e c ro z a ] a fo st p u s p r in iconom ie [o ik o n o m ik s] in ju r u l
n a tu rii c re a te sp re n e m u rire , lu a t d in n a tu ra v ie tu ito a re lo r
i r a t i o n a l e '; 1,5
i
i
Pe d e a lta p a rte , c d e re a a re, in acela i tim p un c a ra c te r
n a tu ra i, pe c a re 1-am s tu d ia i m ai su s, i un co n fin u t etic. P c a tu l
e ste o r v o lta i o o f e n s a d u s a d re p t tii lui D u m n ezeu . D re p ta te a
lui D u m n e z e u e ste d u p P rin ti, a a c u m s in te tiz e a z n v { tu ra
lo r p riv ito a re la a c e a s t p ro b le m N ic o la e C a b a s ila n se c .a l
X I V -le a , iu b ire a d e o a m e n i i b u n ta te a u ltim a lui D u m n e z e u
f a t d e n e a m u l (o m e n e s c )... fa p tu l d e a m p rt i fa r p iz m d in
b u n t tile L u i i p rt ia (c o m u n iu n e a ) fe ric irii .* 1,6 D u p
C a b a s ila , Iu b ire a c a re e s te D u m n e z e u (I In .4 , 8) a c r t z id ire a
in m o d lib e r, d in n im ic . A c e s t a c t al c re a tie i, fiin d b u n , a a v u t
d re p t re z u lta t u n c o sm o s , a d ic o o rd in e i o a rm o n ie c a re

37

co lisi tuie d re p ta te a c re a tic i. P rin u rin a re , in tre d re p ta te a b u n ta te a C re a to ru lu i $i d re p ta te a -o rd in e -a rm o n ie a c re a tie i


e x is t o re la tie re a la . in te n s a , ic o n ic a . A s tfe l, re v o lta sa u o fe n s a
o m u lu i im p o triv a lui D u m n e z e u , n e p u t n d sa a tin g d re p ta te a
lui D u m n e z e u - c c i, c u m e cu p u tin t c a in fin itu ! sa Ile a fe c ta t
sau a iin s n tr-u n fel o a re c a re d e fin it? - a fe c te a z in m o d reai
ic o a n a d re p t tii d iv in e in c re a tie , z d ro b e te $i d e z o rg a n iz e a z a
a lc tu ire a p s ih o -s o m a tic ic o n ic a i f u n c tio n a lita te a o m u lu i, i
o rd in e a $ i a rm o n ia c re a tie i. "O fen sa [h y b ris] e ste , in re a lita te ,
o "rana " [tra u m a ]. 117
D ar. d in m o m e n t ce c d e re a re p re z in t in re a lita te o
o t t u s a " , tre b u ie sa e x is te in m od re a i i "p ed ea p sa " [tim o ria ]
c o re s p u n z to a re . " F iin d tre b u ia ca p c a tu l sa fie n im ic it
p rin tr-o p e d e a p s a o a re c a re i sa firn iz b v ip d e v in a lu c ru rilo r
pe c a re le-am g re s il fa ta d e D u n m e z e u p rim in d o o s n d a
p e d e p s e i . ,ls In s p e d e a p s a c a re v in e in m o d n a tu ra i a s u p ra
c e lu i ce o fe n s e a z nu v in e d e la d re p ta te a lui D u m n e z e u c a re
n ici nu a lo v it n ic i riu c e re s a tis fa c tie . ci de a d re p ta te a c re a tie i
[alla a p t s d ik a io s y n e t s k tis e o s ]. L e g ile u ltim e i c o n tin u a sa
fu n c tio n e z e , d a r a c u m in m od d e z o rg a n iz a t 51* r s tu rn a t, $i-l
im p lic a in a c e a s t f u n c t i o n a l i t a t e r s tu r n a t i p e o m ,
c h in u in d u -I i to rtu r n d u -l.
D eci, d in a c e s t p u n c t d e v e d e re , in ju g a re a o m u lu i cu
a s p e c tu l e x te rio r al u n u i v ie tu ito r ira tio n a l $i tra n s fo rm a re a
f u n c jiilo r lui n a tu ra le in p a tim i, h a in e le d e p ie le , c o n s titu ie
"p e d e a p sa " p e c a re in s a li d re p ta te a c re a tie i o a d u c e a s u p ra
o m u lu i. D in a c e st m o tiv , c u t n d p l c e re a , o m u l gse te d u re re a ,
c u t n d v ia t g se $ te m o a rte a . S tu d iin d p e S f n tu l M a x im am
v z u t c u m se in t m p l a c e a s ta , S f n tu l C a b a s ila n e e x p i ic i d e
ce. n9*
P e d e a p s a pe c a re d re p ta te a n e in d u p le c a t a c re a tie i o
a d u c e a s u p ra o m u lu i a r fi v e n ic, n v af C a b a s ila , d a c nu a r
in te rv e n i d r e p ta te a - b u n ta te a lui D u m n e z e u s a in d r e p te
d re p ta te a c re a p e i tra n s fo rm n d c u iu b ire d e o a m e n i in m o d
in te rio r " p e d e a p s a in l e a c [p h rm a k o ], v in d e c n d a stfe l
" r a n a i p e d e p s in d , n im ic in d 120 o c a ra c a re e s te p c a tu l.

38

R a n a , in s , d u re re a i m o a rte a au fo st n s c o c ite d in tru In c e p u t


m p o tr iv a p c a tu lu i... P e n tr u a c e a s ta in d a t d u p p c a t
D u m n e z e u a in g d u it m o a rte a i d u re re a , n u a d u c n d o o s n d
a s u p ra u n u ia c a re a p c tu it, ci m ai d e g ra b o fe rin d un leac
u n u ia c a re s-a m b o ln v it . 121
C e le d e m ai s u s fa c lim p e d e fa p tu l c in recintateci

im ita ra a h a in elo r d e p i e l e " ireb u ie sci d i stin g e m dauci


aspecte, ia r a c e s t p u n c t a re p e n tru te m a n o a s tr o im p o rtan za
d e o s e b it $i d e c is iv a . E ie su n t. am sp u n e . o re a lita te d u b l , ca
a c e le ta b lo u ri c a re a u im p rim a t pe e ie d o u v e d e ri i o d a t cu
m i$ carea p riv ito ru lu i se a ra ta c n d u n a c n d a lta , u n a c a re
p ro v o a c s p a im i a lta v e s e lie . 122 La fo rm a re s p in g to a re pe
c a re a c r e a t- o o m u l o fe n s n d p e D u m n e z e u $i r n in d u -s e p e sin e
n s i t i , la a c e a s ta m a s c h id o a s a " d u p S f n tu l G rig o rie de
N y s s a !2?. D u m n e z e u . fo lo s in d u -s e d e a c e la i m a te ria l, a d a u g
p e c e a d e a d o u a ^ i a s tfe l c re a z a sp e c tu l p o z itiv al 4ih a in e lo r d e
p i e l e " . Pe d e o p a rte , M am ele d e p i e l e " s u n t re z u lta tu l n a tu ra i
al p c a tu lu i, r e p r e z in t o in tu n e c a re a c h ip u lu i lui D u m n e z e u
in o m . o c d e re d in s ta re a c o n fo rm n a tu rii, c o n s titu in d in
acela^ i tim p . o o f e n s a . o s n d $i o r a n a ; pe d e a lta p a rte ,
e ie r e p r e z in t un le a c o b i n e c u v n ta r e , c o n s titu ie
o p o sib ilta te n o u a p e c a re o d D u m n e z e u o m u iu i ca s p o a t
s u p ra v ie tu i in m o a rte . d in m o m e n t ce a p ie rd u t v ia ta , $i m ai a le s
c a s s u p ra v ie tu ia s c c o re c t, s a ju n g in p u n c tu l d e a re g s i m ai
d e p lin v ia ta $i fo rm a m ai fru m o a s a n a tu rii lui in H risto s.
n a in te a u n ei a s e m e n e a m a n ife s t ri c o n c re te a a c e s tu i
m is te r n e g r it al m ilo s tiv irii d u m n e z e ie ti, S f n tu l A p o s to l
P a v e lr m n e r p it in a d o ra re : O . a d n c u l b o g tie i,in te Ie p c iu n ii
i c u n o $ tin te i lui D u m n e z e u . C t d e n e p tru n s e s u n t ju d e c tile
L ui $i n e tiu te c ile L u i! (R o m . 1 1 , 3 3 ).

4. Dimensiunile antropo
pologice i
~ i auble a
cosmol
U n e le e x e m p le v o r fa c e s d e v in m ai c o n c re t a d e v ru l
< \cestQ \realittidublea 'hainelor de p ie le ' '. i m p r e u n c u e a ,

39

sa d e v in m ai d a r i m a i c o n c re t c o n tin u tu l n s u ji al h a in e lo r
d e p i le .
1.
U ltim u l e fe c t n a tu ra i al c d e rii i c e a m ai
p e d e a p s a lui e ste , cu m am v z u t, m o a rte a [h o th n a to s ]. D e
in d a t , n s , c e a a p ru t m o a rte a in isto rie , D u m n e z e u , C a ru ia
i a p a rtin e in c e le d in u r m o r ic e in itia tiv , o fo lo se te cu m v re a
E1 $i p rin in tre b u in ta re a ei d ife rit i-a s c h im b a t ra d ic a i n a tu ra ,
in g d u in d c a o m u l sa im b ra c e v ia ta b io lo g ic a , ro d al p c a tu lu i,
EI a in to rs m o a rte a , i e a ro d al p c a tu lu i, im p o triv a v ie tii
b io lo g ic e $i a s tfe l p rin m o a rte e s te o m o r t nu o m u l, c i
stric a c iu n e a [h e p h to ra ] c a re -l inv lu ie. M o a rte a d is tru g e
in c h iso a re a v ie tii in s tric c iu n e ia ro m u L a b a n d o n n d s tric c iu n ii
i m p r e u n c u m o a r t e a $i c e e a c e a p r i m i t d e la e a , e s t e
e l i b e r a t . ,24*
Se a r a t a stfe l m a re a m in im e a in te le p c iu n ii, iu b irii i
p u te rii lui D u m n e z e u . D ia v o lu l il a d e m e n e te p e om $i-I
p rb u e te in p r p a s tia s tric c iu n ii, u n d e il tin e le g a t im p re u n
cu m o a rte a . D u m n e z e u , in g d u in d m o a rte a , o n to a rc e im p o triv a
s tric c iu n ii $i im p o triv a c a u z e i s tric c iu n ii, p c a tu l,
pune
c a p t a t t s tric c iu n ii c t i p c a tu lu i. L im ite a z in a c e s t fel
in s a li ru l $i r e la ti v iz e a z c d e r e a ,25\ P lan ili L ui in itia l p riv ito r
la v ia ta v e $ n ie a i fe ric it in EI a o m u lu i, r m n e in ta c t.
E x p lic n d a c e s t m is te r al in fin ite i m ilo stiv iri d iv in e , S fin tii
P rin ti in v a t c D u m n e z e u a s u p o rta t i in g d u it m o a rte a ca
r u l sa n u cevin n e m u rito r " (S f n tu l G rig o rie T e o lo g u l). n i
p riv in d d e la a c e a s t in ltim e m o a rte a , o rid ic u liz e a z : S
st m , d e c i, c u v ite jie , r z n d d e m o a rte . 126
Pe d e a lt p a rte , p rin c d e re , d ia v o lu l a u rm rit s
s u p u n pe o m c re a tie i m a te ria le . i a c e a s ta s -a n t m p la t
m b rcn d u -1 cu a s p e c tu l e x te rio r m a te ria l ira tio n a l. M ai m u lt.
cu m o a rte a a u rm rit s-1 fa c s d is p a r in m a te rie . i in
a p a re n t a c e a s ta s-a i n t m p la t d e v re m e c e in m o rm n t tru p u l
se d e s c o m p u n e re d n d p m n tu lu i e le m e n te le c o n s titu tiv e pe
c a re le -a lu a t d in el. 127 A c e a s ta s-a u n e ltit cu v ic le u g d e
s e m n to ru l p c a tu lu i... ca s fa c s d is p a r lu c ru rile lui

40

D u m n e z e u $i sa d c s fa c c e le ce au fo st a lc tu ite s p re ta c e re
(s p re e x is te n t ) . 128
In te rv e n in d , in s , ?i in a c e s t p u n c t cu m a re a ei d is c re d e ,
in te le p c iu n e a lui D u m n e z e u m b o g te te m i c a re a p a s iv
(p tim ito a re ) a in g ro p rii cu u n e le m e n t, am s p u n e , a c tiv , $i in
a c e s t m o d o tra n s fo rm . M o a rte a d e v in e m o d u l in c a re tru p u l
o m e n e s c in tra in c e le m ai d in u n tru a le p m n tu lu i, a ju n g e in
a d n c u rile c re a tie i. P rin m o a ite o m u l a tin g e lim itele u n iv e rsu lu i,
d e v in e a e r i a p $i lu m in a , m a te rie i e n e rg ie , un e le m e n t al
s p a tiu lu i. T r n a se in to a rc e in p m a n t, p re c u m e ra , z ic e
E c le z ia s tu l (1 2 , 7). D a r in s a li t r n a nu e n u m a i m a te rie . Ea
a re d e a s u p ra ei in m o d a d e v ra t $i re a l r a tiu n e a i fo rm a
(s p e c ia ) o m u lu L c u m a r s p u n e S f n tu l M a x im . A stfe l, p re c u m
am v z u t.c re a tia m a te ria l c a re a im b ra c a i im p re u n cu c o ru p tia
ei in m o d o rg a n ic p e om e ste im b ra c a ta a c u m , am s p u n e , d in
in te rio r, iar$i in m o d o rg a n ic, g r a d e c e lu ila lt a s p e c t al real itati i
d u b le pe c a re o c o n s titu ie aceea$ i m o a rte , cu un n o u e le m e n t
c a re , c a tru p al o m u lu i, e s te p rim ito r al n e s tric c iu n ii. D e a c e e a .
o d a t cu in v ie re a fin a l a tr u p u r ilo r p e c a re o va a d u c e la a d o u a
V e n ire a L ui. H risto s v a a d u c e $i tr a n s f o r m a r e a u n iv e rs u lu i ca
'p m a n t n o u " i c e r n o u . A tu n c i... n e s tric c io a s se v a a ra ta
b u n cu vi inta ( c re a tie i). p en tru c va p rim i im p u r i n estricacioase ,
$i e a se va sc h im b a la c h ip in tru m a i b in e . I2l>
c e ru l $i
p m n tu l i n tre a g a c re a tie se v a s tr m u ta la n e s tric c iu n e
im p reu n cu im p u r i le noas n e \ 130
T ra n s fig u ra re a e s h a to lo g ic a u n iv e rsu lu i nu e c u p u tin t
sa se re a liz e z e m a g ic sau m e c a n ic , p rin sim p la a c tiu n e a linei
p u te ri e x te rio a re - p e n tru c D u m n e z e u nu re a liz e a z n im ic in
a c e s t m o d - c i d in i n t e r i o r , o r g a n i c i n a t u r a i , p o r n i n d d e
la o m . 13,4
2.
A m m e n tio n a t m ai su s c a p e n tru S fa n tu l G rig o rie d e
N y s s a , o m u l tru p e s c sau b io lo g ic in ju g a t cu a s p e c tu l e x te rio r
ra tio n a l9e ste c e l p e c a r e S f .A p o s to l P av el il n u m e te o m u l c e l
v e c h i ,32, p e n tru c a S fa n tu l G rig o rie c a ra c te riz e a z a h a in e le d e
p ie le d re p t cu g etu l tru p u lu i [to p h ro n e m a te s sa rk o s] . 133

41

A c e s t c u g e t " S f.A p o sto ! P av el l v e d e d o m n in d n o m u l ce!


v e c h i, tru p e s c , v n d u t su b p c a t ( R o m .7, 15), c a le g e a
p c a tu lu i" , e x is t n d n m d u la re le lui, n ro b in d u -I c a o a
d o u a n a tu ra , d e c a re nu p o a te s se e lib e re z e : c in e m v a izb v i
d e tru p u l m o rtii a c e s te ia ? (R o m .7, 2 3 - 2 4 ) . 1340
A p o s to lu l P av el n u f o lo s e te ,d e s ig u r ,e x p r e s ia G e n e z e i
h a in e d e p e le , d a r in v a sa tu ra P r in tilo r d e s p re c o n tin u tu l
a c e s te i e x p re s ii nu c o n s titu ie a ltc e v a d e c t o e x p c ita r e a
n v t tu rii S n tu lu i A p o sto ! P av el d e s p re s ta r e a d e d u p a c a d e re
a o m u lu i. " H a i n e l e d e p i e l e " , v ia ja ira tio n a l , m p tim it ,
m o a rt . s u n t e u a d e v ra t c u g e tu l tr u p u lu i (R o m .8, 5 -8 ),
v ie tu ire a d u p a tru p c a re d u c e la m o a rte (R o m .8 , 1 2 -1 3 ),
le g e a p c a tu lu i i a m o rtii d e c a re n e e lib e re a z le g e a
D u h u lu i v ie tii n H ris to s lis u s (R o m .8 , 2 ). 135p
L e g e a D u h u lu i a v e n it eu H risto s, le g e a p c a tu lu i p ro v in e d e la
c d e re i lu c re a z , d u p S f.Io a n D a m a s c h in , p rin p ai te a
ira tio n a l a s u f le tu lu i . 136 n tre e ie s t L e g e a iu d a lc d e c a re
S f n tu l A p o s to l P a v e l s-a v z u t si lit, p re c u m s e tie, s s e o c u p e
in ten s.
El d is tin g e L e g e a iu d a ic a t t d e le g e a p c a tu lu i c t i
d e L e g e a D u h u lu i, n u m in d -o d u h o v n ic e a s c (R o m .7 , 14).
L e g e a D u h u lu i n u m e te a ic i ... p e D u h u l , e x p lic S f.Io a n
H riso sto m . F iin d c a a c u m n u m e te le g e a p c a tu lu i p c a tu l,
a a n u m e te leg e a D u h u lu i p e D u h u l. M c a r c , c h ia r i L e g e a
lui M o is e a n u m it-o aa z ic n d : c c i tim c le g e a e s te
d u h o v n ic e a s c . D eci c a re e s te d ife re n te ? M u lt i in fin it ,
p e n tru c a c e e a e s te d u h o v n ic e a s c , ia r a c e a s ta lege a D u h u lu i
... u n a a fo s t d a t n u m a i d e D u h u l, a c e a s ta a d a t d in b e l u g c h ia r
p e D u h u l c e lo r c e o p rim e s c . 137
M e rg n d m ai a d n c , A p o s to lu l p u n e n tre b a re a : D e c i
c e e s te L e g e a ? i r s p u n d e cu m a re c o n c iz ie : E a a fo s t
a d u g a t p e n tr u c lc rile de leg e p n c n d e ra s v in s m n ja
c re ia i s-a d a t f a g d u in ta (G a l.3 , 19). F a p tu I c a fo s t
a d u g a t in d ic c a ra c te ru l ei u lte rio r i nu p rim o rd ia l, te m p o ra l.
C a fo s t a d u g a t p e n tru c lc rile d e le g e n u a r fi g re u d e
n te le s d a c a m c o n s id e ra d re p t c lc ri d e le g e m lte le p c a te

42

d e d u p c a d e re sa u c h ia r p acatili stra m o e sc insui. In a c e s t


p u n c t se p u n e , in s , o in tre b a re m u lt m ai im p o rta n t in g e n e re
i d e c is iv a p e n tru te m a n o a str : nu c u m v a e x is ta v re o re la tie
in tre L e g e a c a re a fo s t d a ta - " a d u g a t " - iu d e ilo r $i " le g e a
p c a tu lu i" c a re a fo st c re a ta c a s ta re in o m d u p a c a d e re ?
R sp u n su l nu e s te u$or. Un in d ic iu I o fe r o a re c u m
p a sa ju l cu c a re se in c h e ie m a re a c e rc e ta re p e c a re o face
A p o sto lu l in E p is to la I c tre C o rin te n i cu p riv ire la n v ie re a
m o rtilo r (1 5 , 5 5 -5 8 ). El n c e p e cu n tre b a re a : D ar v a s p u n e
c in e v a : c u m in v ie m o rtii? cu ce tru p v o r v e n i? 1' In c o n tin u a re
e x p lic a cu m c se s e a m n tru p s u fle te s c " $i n v ia z tru p
d u h o v n ic e s c " ; se s p rjin a pe c re a tie $i re c re a tie : fa c u tu -s -a
o m u l cel d in t i, A d a m , s u fle t v iu , iar A d a m cel d e p e u rm du h
f a c to r d e v ia t ; a s ig u r c p rin in v ie re a m o rtilo r se v a re a liz a
c u v n tu l c a re a fo s t sc ris: m o a rte a a fo st n g h itita d e b iru in t .
U n d e-ti e ste , m o a rte , b o ld u l ta u ? U n d e -ti e ste , ia d u le , b iru in t ? "
$i sfr$e$te cu p a s a ju l c a re ne in te re s e a z : a c u m o rtii e s te
p c atu l, iar p u te re a p c a tu lu i este L e g e d '. A ici neg re it v o rb e$ te
d e sp re L eg ea iu d a ic . D a r c u m d e v in e L e g e a p e c a re a d a t-o
D u m n e z e u p u te re a p c a tu lu i? P o a te c p o z itia p a s a ju lu i.
a s o c ie re a lui cu m o a rte a i in v ie re a . cu p rim u l A d am d e la c a re
a p ro v e n it m o a rte a $i c u A l D o ile a c a re n i m i c e t e a c u f 1m o rtii,
p c a tu l, s lu m in e z e p a s a ju l. P o a te c L e g e a re p re z in t p u te re a
p c a tu lu i p e n tru c n tr-u n a n u m it fel i a re r d c in ile ei in
p c a t, p e n tru c e s te d a t o m u lu i in s ta re a d e p c a t i a re
le g tu r cu s ta re a a c e a s ta to c m a i c a s p o a t s-o in d re p te .
C u a c e s t i n |e l e s , L e g e a c a r e a f o s t a d u g a t "
[prostithetai] d u p c d ere ca un p o g o rm n t11 [synkatbasis] ,38\
am p u te a s p u n e c e s te un a lt asp ect,/?o z/7 /v , al leg ii p c a tu lu i
c a re c o n s titu ie d e c d e re a o m u lu i i a re o c a lita te p u r n eg a tiva .
C e v o m s p u n e ? E s te L e g e a p c a t? S nu fie! D a r n u am
c u n o s c u t p c a tu l d e c t n u m a i p rin L e g e 11 ( R o m .7 ,7 ) . A l d o ile a
a sp e c t, cel p o z itiv , al re a lit tii, L e g e a c a re a fo s t a d u g a t 1d e
D u m n e z e u , il lu m in e a z p e p rim u l, le g e a p c a tu lu i , i-l
n fa ti e a z n e g a tiv , c a s p o a t a stfe l s-1 i n d r e p t e .139 N u a r fi
p u tu t L e g e a c a re ~ a fo s t a d u g a t d e D u m n e z e u s in d re p te

43

leg ca p c a tu lui, d a c nu a r a v e a o re la tie in te r n a cu e a , d a c nu


i-a r a v e a ra d a c i ni le Ei n ea. n tr-u n a stfe l d e c ^ z , L e g e a p e c a r e
a d a t-o D u m n e z e u a r fi n e d re a p ta . a r lu c ra
m o d e x te rio r,
c o n s tr n g to r, i D u m n e z e u nu lu c re a z n ic io d a t n e d re p t.
n a c e a s t p e rs p e c tiv a p u te m n te le g ^ lu p ta p e c a re o
d u c e A p o s to lu l, i c a re e a t t d e im p e d e re f le c ta t n E p is to le le
lui c a tre R o m a n i i G a la te n i, c a s a ra te n a c e t a t i tiitip c e le d o u a
a s p e c te a le a c e le ia i realiti. L e g e a e s te s f a r l a ( R o m .7, 12),
d a r re p re z in t i un b le s te n f ' ( G a i.3, 13). A n) fo st e lib e ra ti d e
L ege (c f.R o m .7 ,6). H risto s Ii d s n g e le S u c a s n e r sc u m p e re
d in e a (c f.G a l.4 , 5 ) l4, d a r s nu se c re a d a c p r in c re d in ta n
H risto s n im icim L egea, " s nu fie! ci ntriin L e g ea' (R o m .3 , 31 ).
L eg ea e x is t " p n c n d v a v en i s m n ta c a r e ja s -a d a t
fa g d u in ta (R o m . 7 ,7 ) , d a r iu b ire a p e c a re o a d u c e C e l fa g d u it
nu e s te o a b o lire ci o " p lin ir e a L e g ii ( R o m .l3 , 10). " tim c
L e g e a e b u n , d a r "n u e p u s p e n tru cel d re p t. c i p e n tru c e i
f r d e le g e i r z v r titi, p e n tru cei n e c re d in c ie li
p c to i...
(I T im .l, 8 -9 ), a d ic e s te d e s tin a t c e lo r n c ^ re ftin c tio n e a z
le g e a p c a tu lu i. S ig u r e s te c sc o p u l L eg ii e s te H ris to s , " c c i
sf r itu l (fe lu l) L e g ii e s te H ris to s (R o m . 10, 4 ). c a ra c te ru l ei
e s te p u r p re g tito r, a s tfe l c L e g e a n e -a fo st p e d a g o g c tre
H ris to s (G a l.3 , 2 4 ). 141
V o m s p u n e , d e c i, c L e g ea e d a t - a d ^ u a a t - c a fie c e
om in m od p e rs o n a l i s o c ie ta te a ca n tre g s s u p ra v ie tu ia s c
m o ral n s ta re a d e c d e re M2; c o n tin u a li ei e s te f o l o s it or, p o z itiv
d in m o m e n tu l c e e c h ilib re a z le g ea p c a tu lu i, m a m u lt, s f n t ,
d in m o m e n t ce d u c e la H risto s, d a r c v a fi d e p e n d d fin itiv i
ea m p re u n e u le g e a p c a tu lu i n H risto s, s*u m a i e x a c t, n
v re m e ce le g e a p c a tu lu i v a fi n im ic it , e a vaf t "mp lin it ", v a
fi tra n s fo rm a t n lu b ire . n v ia ta c e a n o u n H risto s.
P e n tru c iu b ire a , ca " p lin ire a L e g ii (R o m . 13, 10),
d e p e te h o ta re le L e g ii, e a c o n d u c e p e o m n s p a tiu l lib e r t r i
u n d e nu e x is t n ic i o n g r d ire i n ic i o lim ita, a f a f d e n su i
c o n tin u tu l lib e r t r i, L ib e rta te a , iari, c a re ca a rtn o n iz a re i
a c o rd p e rs o n a l d e p lin al o a m e n ilo r e u D u m n e z e u, e s te o p u su l
i n d e p e n d e n t in d iv id u a le , a r e c a i c o n tin u i al jto c m a i iu b ire a
#

44

$i fu n c tio n e a z ca iu b ire . L ib e rta te a $i iu b ire a s u n t fu n c tii $i


sta ri ale o m u lu i c a re au acela i c o n tin u t. Iu b ire a e s te lib e rta te a .
D e a c e e a . lib e rta te a lu p t d a r p riv e ^ te cu iu b ire L e g ea ,4' \ i c u
iu b ire o larg en te, fa c e tra n s p a re n te lim ite le e i,o tr a n s f ig u r e a z .
"A d ev ru l nu s u p rim tip u rile , ci le face m ai e v id e n te " . 144
E to su l lib e rt tii e ste lim ita i d e le g tu rile iu b irii.
P rin u rm a re , c a h a in d e p i e l e '\ L egea e s te b u n $i
p re tio a s . re p re z in t un d a r al lui D u m n e z e u fa c u t o m u lu i. D a r
Iu b ire a n lib e ria te e s te d e a s u p ra L e g ii. S in g u r e a , p ro p riu -z is
v o rb in d . in fa ti e az p e o n i ca f iin d d u p c h ip u l C e lu i ce 1 -a zid it
p e e l... c o n v in g n d v o in ta in d iv id u a la [g n m e] sa u m b le p o triv it
firii, n e re v o lt n d u -s e n ic id e c u m m p o triv a ra tiu n ii firii\ I4>
3.
A m v z u t c in c o n f o n n ita te cu n a tu ra sa d in a in te de
c a d e re , o m u l a v e a d re p t sc o p s a c o n c e n tre z e in tru sin e to a te c e le
s e n s ib ile $i. a d u c n d u -Ie la D u m n e z e u , sa u n e a s c c re a tia cu
C re a to m i ei. A c e a s ta a r f ia d u s to ta liz a r e a u n iv e r s a l /c tf /o //c < 7 /
in D u m n e z e u $i a o m u lu i n su i in to a te d im e n s iu n ile lui,
in c lu s iv d im e n s iu n e a g e n u lu i, d in m o m e n t ce in tre d iv iz iu n ile
p e c a re , d u p S f n tu l M a x im , el tre b u ia sa le d e p $ e a sc $i pe
c a re le -a d e p it in c e le d in u rm H ris to s , se c u p rin d e $i

d iv iziim e a sexelor.
A m v z u t d e ja cu m o m u l, r s tu rn n d m i c a re a c o n fo rm
n atu rii a fu n c p ilo r lui p sih o so m a tic e , s-a \x\vob\tplcerii f h ed n e]
c o n tra re n a tu rii i c u m . n e n c e ta te i c u t ri d e c tre om a
p l c e rii, d re p ta te a n a tu rii ii o p u n e n e c o n te n it $i pe b u n d re p ta te
d u re re a [o d y n e ]. S f n tu l M a x im v o rb e $ te p e larg d e s p re c e rc u l
v ic io s c a re se c re a z in a c e s t m o d $i in c a re e s te fe re c a t
p c to s u l. E un c e re a b s u rd i a d u c to r d e m o a rte p e n tru c p e
c t d e in s is te n t v a c u ta c in e v a p l c e re a pe a t t d e in te n s v a
g u s ta d u re re a c a re in c e le d in u rm v a c u lm in a in m o a rte . ' kD e
a c e e a , p e n tru p l c e re a in tro d u s in m o d c o n tr a r ra tiu n ii in fire
c a un adaos, s-a in tro d u s in sch im b d u rerea co n fo rm r a tiu n ii" .14(1
O m u l n s , v z n d c fie c a re p l c e re e u rm a t d e d u re re , wi$ i
a v e a n tre g u l im b o ld s p re p l c e re i in tre a g a fu g d in fa{a
d u re rii, p e n tru u n a lu p t n d d in to a t p u te re a sa ia r p e a lta

45

c o m b t n d -o cu to a t r v n a , s o c o tin d - lu c ru c a r c e ra cu
n e p u tin t - c a p rin tr-o a stfe l d e m e to d sa in tro d u c o d is ta n t
n tre e ie , iar p rin iu b ire a d e s in e s a ib u n it cu sn e n u m a i
p l c e re a firii fa r n ic i o e x p e rie n t a d u re rii. ig n o r n d n s
fa p tu l c nu e s te cu p u tin t s e x is te v re o d a t p ia c e re fa r
d u re re , c ci n p l c e re a fo st a m e s te c a t ch in ili d u re ri i*- 147
A c e a s t re a lita te n o u p e c a re a c re a t-o p c a tu l, a d ic
a s o c ie r e a p c to a s p l c e re -d u re re . D u m n e z e u a fo lo s it-o cu
m ilo s tiv ire d u p c a d e re c a s d r u ia s c n e a m u lu i o m n e s e - aa
c u m p rin L e g e a d ru it e tic a - s u p ra v ie tu ire a b io lo g ic i- P rin
a c e ia i m i c a re a d lim it t d e c isi v f i a n im icit d fin itiv in
H risto s citt
p l c e re a ccit $ i d u re re a .
^
In a in te n s d e a v e d e a n d e ta l iu a c e a s t in te r v e n n e
m ilo s tiv a lui D u m n e z e u , e n e c e s a r s n e recvnintiit1 s in o p tic
in v ita tu r a u n a n im a $i c a te g o ric a P rin ti lor p o tri v i^ c re ia
in a in te d e c a d e r e nu e ra n e v o ie p e n tru n m u ltire a o a itien ilo r d e
c s to rie , a f a cu m c u n o a fte m re a lita te a ei astzi.
S e rie S f n tu l lo a n H riso sto m : D u p c e a fo s t p l s m u it
a c e la (A d a m ), a r m a s in p a ra d is i nu e ra n ici un rn o tiv
( ra tiu n e ) al c s to rie i; a a v u t n e v o ie s i se fa c $i u f1 a ju to r $i
i s -a f c u t. d a r n ic i a a c s to ria nu p re a a fi n e c e s a f ... p o fta
m p re u n rii, zam islire , d u re ri $i n a te ri, i o ric e fel d e s t r ic c iu n e
e ra u iz g o n ite d in s u fle te le a c e lo ra . 148
A c e s t te x t n e a d u c e a m in te , lite ra lm e n te chiaf* d e a c e la
in c a re S f n tu l G rig o rie al N y s s e i d e te rm in . cu m am v z u t, c a
e le m e n te c o n s titu tiv e a le h a in e lo r d e p ie le m p re l,n a re a \
uz m is lire a \ n a$ terea5, .a .n v t tu r a c e lo r d o i P rin t1c o in c id e
i e x p lic d e c e , v o rb in d m ai su s d e s p re c s to rie , a m s u b lim t
fra z a aa c u m c u n o a te m r e a lita te a ei astzi*. C e n tr u l d e
g re u ta te in a c e s te te x te , c re d e m , c a d e in m o d real pe m P re u n a re ,
z m is liri, d u re ri, n a s ie re i c e le la lte felu ri d e s tr ic c iu n e c a re a u
fo st a d u g a te c a n i te 6Miaine d e p ie le ' * o m u lu i d u p c a d e r e . C e
n se m n a e x a c t in a in te d e c a d e re a c e l i se v a lipi d e f e m e ia sa
$i v o r fi a m a n d o i un trup* ( F a c .2 ,2 4 ), la ce fo rm $i c a lta te d e
u n ire , a d ic d e c s to rie , c o n d u c e a , nu o tim . p e n tru C& nu tm
c u m e ra e x a c t tru p u l o m e n e s c d in a in te d e c d e re .

46

T ru p u l e x is ta . e x is ta u i b arb atili $i fe m e ia , fie c a re cu


c o n f o r m a la lui p s ih o s o m a tic s p e c ific a . S ig u r in s e s te , cu m
c o n firm in m u lte te x te a le sa le S f n tu l H riso sto m ( c a sa
r m n e m la a c e la $ i P r in te ) c o a m e n ii c e i-in t i-z id iti n u e ra u
supu i n e v o ilo r t r u p u r i l o f 149 de$i a v e a u tru p , nu a v e a u n e v o ie
d e n im ic din c e le t r u p e t r , 150 p e tre c e a u in rai ca nite in g e r
fa r a fi ap rin i d e p o ft , i fa r a fi a se d ia ti d e a lte p a tim i . l?l
D in acela i m o tiv nu c u n o a te m ilici m o d u l d e re a liz a re al
poruncii date p ro to p rin tilo r: ' createti $i v a in m u ltitir (Fac. 1 ,2 8 ).
S f.M a x im v o rb e te in g e n e ra i d e s p re o " c r e d e r e $i in m u lfire
s p iritu a l " a n e a m u lu i o m e n e s c . ]>2
S f in tiiP r in tis e lim ite a z la a p r e c iz a f a p tu lc wig e n u rile
c o m p ric i" : a tra c tia p ia c e r li , unirea tru p e a sc $i n a sie re a
b io lo g ica nu e x is ta u in a in te d e c d e re . P e n tru c , in s , sc o p u l
lo r nu e ra d e a d a un r s p u n s la o in tre b a re ce p re o c u p m in te a ,
ei au re fu z a t s s u s tin a firm a tiv o ric e fel d e p o z itie re la tiv a la
a c e a s t te m . A v e m a ic i o a p lic a r e a a p o f a tis m u lu i in
a n tro p o lo g ie . I n te n d a P rin tilo r e ra d e a c re a p rin re fu z u ri
c o n tin u i a c e a s ta re d in a m ic in c a re nu e ste n g d u it o m u lu i s
se in sta le z e in tr-u n p u n c t o a re c a re in a in te d e D u m n e z e u , ci
s-1 m p in g fa r o d ih n sp re S c o p u l lui.
In a c e a s t p e rs p e c tiv c o n s id e r m c tre b u ie c itit $i
c o n tin u a re a te x tu lu i S f n tu l Io an H riso sto m : " ... D u p c e n u a
a s c u lta t d e D u m n e z e u i s -a fa c u t p m n t $i t r n , o m u l a
p ie rd u t im p re u n cu a c e a p e tre c e re fe ric it i fru m u s e te a
fe c io rie i. D u p c e , a ju n g n d ro b iti, au d e z b r c a t a c e a s t lia in
im p r te a s c i au p r s it lu m e a c e re a s c , au p rim it s tric c iu n e a
m o rtii, $i b le s te m u l, i d u re re a , $i v ia ta c h in u it , a tu n c i o d a t c u
a c e s te a a fo s t in tro d u s $i c s to ria ... V ezi d e u n d e $i-a lu a t
o b r ia c s to ria , d e u n d e s -a a r ta t a fi n e c e s a r ? ... F iin d c
a c o lo u n d e e s te m o a rte , a c o lo e i c s to ria , iar a c o lo u n d e nu
e ste a c e e a , n u u rm e a z n ic i a c e a s ta ... C c i ce fel d e c s to r ie ,
sp u n e -m i, a d a t n a te re lui A d a m , i ce fel d e d u re ri E v e i? ...
M iria d e d e m iria d e d e in g e r litu rg h is e s c lui D u m n e z e u ... i n ic i
u n u l d in ei n u a d e v e n it in g e r c a u rm a al a lto ra , n ic i d in n a $ te r f
n ici d in d u re ri sa u z m is lire . D eci cu a t t m ai m u lt i-a fa c u t pe

47

oarvn e n i fa r c s to rie ... D ar i acuiti nu p u te re a c s to rie i


a *c tu ie te n e a m u l n o stru , c i c u v n tu l D o m n u lu i cel c e a z is de
' a n c e p u t: c re te ti i v n m u ltiti i u m p le ti p m n tu l" . L a
n t re b a re a : c u m se v a fi n m u ltit n e a m u l o m e n e s c , o a re nu p rin
a c t;e c re a tio n a le c a a le lui A d a m i E v a , S f n tu l H riso sto m
r a ^ p u n d e in m o d c a ra c te ris tic : kiN u p o t s zie n ici a a n ici a ltfe l,
Pe n tru c D u m n e z e u nu a v e a n e v o ie d e c s to r ie c a s
niY iulteasc p e o a m e n ii d e pe p m a n t" LM. Iar in te rp re t n d lo cu l
d iii G e n e z : $ i A d a m a c u n o s c u t-o p e E v a , fe m e ia lu i", se rie :
1^ a m in te c n d a a v u t loc a c e a s ta : d u p n e a s c u lta re , d u p
c a d e re a d in p a ra d is ; a tu n c i au n c e p u t i c e le a le m p re u n rii.
C ^ c i n a in te d e n e a s c u lta re ei im ita u o v ia t n g e re a s c i nu e ra
vc*rba d e n ic i un fel d e m p r e u n a r e P 155
In lo cu l m u lto r m rtu rii i lo cu ri fra g m e n ta re , am
Pr e fe ra t s p re z e n t m in n tre g im e n v t tu ra u n u i S f n t, i am
a 'e s pe u n u l d in cei m ai iu b ito ri d e c a m e n i i m ai c o m u n ita ri
d in tr e s fin tii iu b ito ri d e o a m e n i i c o m u n ita ri ai B ise ric ii
l a s t r e , c a s a p a r a s tf e l la m o d u l r e p re z e n ta tiv a ta t c a t e g o r i c i
i v a f t u r i i lo r c t i e to su l e i. 156*
P e n tru c n v t tu ra p o triv it c re ia c s to ria . aa cu m
*1c u n o a te m re al ita te a a s t z i, e un fe n o m e n p o s te rio r c d e rii, c
e v re p re z in t un e le m e n t al re a lit p i b ifo rm e a h a in e lo r d e
P e le , nu n s e a m n o d is p re tu ire g e n e ra l n ici o d e p re c ie re
r ic t d e m ic a a e i. din m o m e n t c e c e e a ce su b un a s p e c t e ste
h tr-a d e v r un e f e c t al p c a tu lu i. su b a ltu l e ste s c h im b a t d e
d u m n e z e u n tr-o b in e c u v n ta re , n tr-o " ta in a m a re c a re , d u p
A p o sto lu l P a v e l, a ra t u n ire a lui H risto s c u B is e ric a , lu c ru pe
c are-l p re n c h ip u ie i re la tia , a n te rio a r c d e rii d in tre A d a m i
t v a . T aina a c ea sta m are este ; ia r e u vorbesc d esp re H risto s
Si despre B iserica " (E fe s .5 . 3 2 ).
A c e a s t p o z itie a A p o s to lu lu i o rc h e s tra t in c e le m ai
i'elurite m o d u ri in lite ra tu ra p a tris tic 157 e b a z a i a r n d u ie lii
hisericeti a C u n u n i e i . 158 ln s v r ir e a a c e s te ita in e v e s e lito a r e .
lis e ric a in v o c p o z itiv t a te b in e c u v n t rile i d o re te m irilo r
t a t e b u c u r i i l e l u m i i a c e s t e i a i a l e c e l e i v i i t o a r e :
'B in e c u v n te a z - i p e e i, D o a m n e D u m n e z e u l n o s tru , c u m ai
a

18

b in e c u v a n ta t p e A v ra a m $i p c S a ra ... D a -le lo r r o d u l p a n te c e lu i,
n a teri b u n e , b u n a in te leg e re s u fle te a s c a i tru p e a s c a . In a lta -i
c a p e c e d rii L ib a n u lu i, c a p e o v ita cu tu lp in a b u n a. D a -le
s a m a n ta d e g ra n e c a . a v a n d d in e le in d e a ju n s, sa p ris o s e a s c a
sp re to t lu cru l b u n $i b in e p la c u t T ie , i sa v a d a p e fii fiilo r lo r
c a n i?te v la s ta re d e m a slin in ju r u l m e se i lor. $i b in e p la c a n d
in a in te a T a , s a s tr a lu c e a s c a c a ni$te lu m in a to ri in c e r. in tru T in e
D o m n u l n o s tru " .
D e a c e e a , in acela$ i m o d u n a n im $i c a te g o ric in c a r e au
fo rm u la t in v a ta tu ra d e s p re c a s a to rie d e m ai su s. S fin tii D arinti
n u rn esc e re tic i i ^ a f u r i s e s c , a d ic a ta ie d in B is e ric a , ca pe
n ite m ad u lare c a re se g a se sc p rin voi n ta lo r d e p a rte a d iav o Iu 1u i.
pe c e i ce o s a n d e s c c a s a to r ia ca fu n d p a c a t.,5% D ia v o lu l, c a re a
in $ elat p rim a o a ra p e o m i 1-a in d e p a rta t d e D u m n e z e u , lu cru
c a re a a v u t d re p t e fe c t d e z b ra c a re a v e m a n tu lu i lu m in a t al
fe c io rie i, e ste a c u m c e l c a re , sc h im b a n d u -$ i ta c tic a , u rrn are te
cu in v a ta tu ra e re tic a d u p a c a re c a s a to ria ar fi p a c a t, s a - l 1ip se a sc a
$i d e v e m an tu l s fa n t al c a s a to rie i cu c a re 1-a im b r^ c a t in
c o n tin u a re in c h ip m ilo s tiv D u m n e z e u .s
D u p a a c e s te c la rific a ri n e p u te m in to a rc e la c e rc u l v ic io s
p la ce re-d u re re [h e d o n e -o d y n e j.
I n te r v e n e d to c m a i in a c e s t c e re , D u m n e z e u a in to rs cu
iu b ire d e o a m e n i p la c e re a in sc o p u l re p ro d u c e rii sp ^ c ie i $i
a stfe l a lim ita t-o i im b la n z it-o i, m ai cli se a m a , -a d at
p o s ib ilita te a d e p a $ irii ei p re fa c a n d -o d in s c o p in m ijlo c . *>i
e x is ta e fe c tiv e x e m p le in c a re p la c e re a e s te d c p a $ ita , c u m e s te
in s o jire a f e r ic ita a lui lo a c h im $i a A n e i u n d e e o p ilu l lo r nu a fo st
u n c o p il al p la c e rii, ci al ru g a c iu n ii.
L u c ra re a iu b irii d e sin e [ p h ila u tia f. p la c e re a e s te
d e p a ita in c a s a to rie p e n tru ca, in c a z u r ile in c a re iu b ire a d e sin e
c e d e a z a lo cu l iu b irii a g a p ic e , sa se tra n s fig u re z e in p la c e re $i
b u c u rie s p iritu a ls . A i fe m e ie , ai c o p ii, s c rie S fa n tu l H riso sto m .
c e e g a le a z a a c e a s ta p la c e re ? ... C a c i c e e m ai d u lc e d e c a t p ru n c ii,
sp u n e -m i, ce e m ai d u lc e d e c a t fe m e ia , p e n tru cel c e v r e a s a
tra ia s c a in c u m p a ta re ? ... N im ic nu e m a i d u lc e d e c a t p ru n c ii i
fem eia , d a c a v re i s a tra ie ti c u v iin c io s . 160 D o m n u l a im b ra c a t

49

p l c e re a c u v e m n tu l p o z itiv al b u c u rie i fi n u e s te lip s it d e


s e m n ific a tie fa p tu l c a fa c u t n c e p u tu l m in u n ilo r S a le to c m a i
la o n u n t , p re fa c n d a p a in v in , c a sa nu T ntrerup b u c u ria
o a m e n ilo r.
P rin aceea i m in e a re iu b ito a re d e o a m e n i, D u m n e z e u a
m o d e ra t fi d u re re o p e c a re o c re e a z s tr ic c iu n e a i m o a rte a ,
d in m o m e n t ce n a te re a d e c o p ii e s te c e a m ai m a re m n g ie re
in fa fa m o rti r 161. P e n tru c in tr-a d e v r, s e rie S f n tu l H riso sto m ,
m o a rte a e s te u n ru in e x o ra b il I62. D e a c e e a . a d a u g el,
iu b ito ru l d e o a m e n i D u m n e z e u s u p rim a n d d e n d a t fi d e la
in c e p u t m a sc a in fric o $ to a re a m o rtii, a d r u it s u c c e s iu n e a
c o p iilo r, s u g e r n d - a r p u te a s p u n e c in e v a - p rin a c e a s ta o ic o a n
a in v ie rii i r n d u in d in ic o n o m ia S a c a in lo c u l c e lo r c e c a d sa
se rid ic e a ltii. 163
A c e a s ta c a s z d ro b e a s c in in tre g im e fi p l c e re a fi
d u re re a p rin N a lte r c a D o m n u lu i c a re s -a r e a liz a t n u n u m a i fa r
p ia c e re i d u re re , ci fi p rin tr-o n n o ire ra d ic a la a le g ilo r la c a re
p a c atili a su p u s n a tu ra , cu a lte c u v in te p rin tr-o z m is lire *fa r
d e s m n t " fi o n a $ te re " fa r stric c iu n e , 164 fa r s d is tr u g
fe c io ria M a ic ii L ui ,65.
F iin d c D o m n u l a a v u t o f a c e r e (v e n ire la v ia t ) ra d ic a i
d ife rit d e fa c e r e a [ g n e s is jb io lo g ic c u n o s c u t ce se n u m e te
a ^ e r e [ g e n n s is ] . El a fo s t lib e r d e t a te lim ite le b io lo g ic e
p o s te rio a re c d e rii $i, in m o d s ig u r, i d e m o a rte . Pe a c e s te a
le -a p rim it d e b u n v o ie p rin n a te re a sa re a l - lib e r o a re c u m
fi in a fa ra leg ii fa c e rii p o s te rio a re c d e rii 166, a d ic lib e r d e
z m is lire a p rin s m n t $i n a ^ te re a p rin s tric c iu n e , p e c a re
n a tu ra f i le -a a tra s d u p c lc a re a p o r u n c if 167 - c a s le
z d ro b e a s c . F a c e re a p rin p l c e re d in A d a m p rin c a re se
e x tin d e n e a m u lo m e n e s c , e x p lic S f n tu l M a x im , tira n iz a n a tu ra
a d u c n d -o cu d re p ta te h ra n m o rtii . D a r n a te re a d u p tru p
fi p e n tru iu b ire a d e o a m e n i a D o m n u lu i a lu c r a i s u p rim a re a
a m b e lo r, a p l c e rii d in A d a m fi a m o rtii p e n tru A d a m , terg n d
im p r e u n c u p c a tu l lui A d a m ip e d e a p s a lui A d a m . 168A s tfe l,
c e rc u l v ic io s p l c e re -d u re re a fo st z d ro b it f i n a tu ra u m a n
e lib e ra t .

50

In g e n e ra i, p rin a c e s t a lt m o ti de fa c e r e al L u i, D om im i
n u n in n ai c a re a d u s n a tu ra u m a n a la s ta re a ei d in a in te de
c a d e re , d a r a i in tre g it-o . S c o p u l pe c a re 1-a a v u t A d a m , a d ic
s 4s c u tu re in in tre g im e d in n a tu ra p rm a fe c tiu n e a a to tn e p a tim a $
d in ju r u l v irtu tii d u m n e z e ie ti" , d i\ i/iu n e a o m u lu i in se x e l6<). 1a d u s la c a p t E l, c a s a re ai iz e z e $i sa a ra te 1ib e r d e p ro p rie t ri le
m a s c u lin it tii i fe m in it tii ^ r a p u n e a " a d n c $i a d e v ra t a
n a tu rii u m a n a c o m u n i u n ita la in c e le d o u se x e . 1701
i p e n tru c a sa d e v in c u a d e v ra t o m , D o m im i a d at un
alt n cep u t n a tu rii u m a n e , in c e p u tu l linei a d o u a f a c e r i" .
a d ic na$terea sp iritu a l p r in B o te z u, c a re nu e n u m a i o
e lib e ra re d e c o n s e c in te le p c a tu lu i str m o e sc , ci i o re a liz a re
p e n tru fie c a re c re d in c io s a o p e re i p e c a re nu e re a liz a t-o A d am .
O m u l cel d in t i z id it a fo st f c u t d u p c h ip u l lui D u m n e /e u .
e x p lic S f n tu l M a x im l72, c u s c o p u ld e a s e w a y /e c u v o ia lui din
D u m n e z e u p rin D u h u l S f n t, c a a s tf e l sa f i e 4bace)a$i o m fa p tu r
a lui D u m n e z e u i d u m n e z e u p rin D u h u l d u p h a r.1' A c e a s ta nu
se p u te a re a liz a d e c t p r in na$terea p r in D u h u l a o m u lu i
c o n lu c r n d lib e r cu " p u te r e a d e s in e m i c to a re $i n e d e s p o tic
c e e x is ta in m o d n a tu ra i in el.
D a r p r im u l o m a s c h im b a t 4'n a te r e a f a c u t d e
D u m n e z e u , d u m n e z e ia s c $i n e m a te r ia l v c u n a te re a
m a te ria l , p tim a , s c ia v a $i s u p u s n e c e s it tii, in v o lu n ta r
d in im p u r i . P e a c e a s ta d in u rm , 4in c a re e ra fo rta o s n d e i
n o a s tre , a p rim it-o c a un b u n $i iu b ito r d e c a m e n i C e l sin g u r
lib e r i fa r d e p c a t - c u o s in g u r e x c e p p e , c u m am v z u t.
s m n ta i s tric c iu n e a 173 - i a s tfe l, d e z le g n d p e n tru noi
in El Insui le g tu rile e i, n e -a d ru it n o u , c e lo r c e c re d e m in
n u m e le L u i, p u te r e a d e a n e fa c e p rin n a ^ te re a d u p d D u h $ id u p
vo in t co p ii a i lu i D u m n e z e u in lo c d e fii ai tru p u lu i $i
s n g e l u i 174
S f n tu l M a x im , a le c ru i te z e le -a m p re z e n ta t d e ja m ai
su s, in a in te a z in a n a liz e m a i p ro fu n d e i fo rm u le a z a d e v ru ri
m u lt m ai in a lte , a t t c u p riv ire la s ta re a o m u lu i in a in te d e c a d e re
c t i la re a lita te a b io lo g ic d e d u p c a d e re in c a re s -a g s it
o m u l, p re c u m i la n a tu r a u m a n a r e c re a ta i in n o ita in H ris to s ,

51
)

i in c a re , d u p c u m a firm A p o sto lu l $i a n a liz e a z p e larg


S f n tu l M a x im , n u m ai e p a rte b rb te a s c i p a rte fe m e ia s c
(G a la te n i 3, 2 8 ). D a r a c e s te a d e v ru ri d e p $ esc p o s ib ilita tile
n o a s tre i d e a c e e a n e lim it m a ic i n u m a i la a in d ic a c itito ru lu i
c a re v a v o i s a le c a u te , u n d e a n u m e s a le g se a s c . I7S*
D in c e le c e am s p u s d e v in e a s tfe l sig u r c S fin tii P rin ti
n u e z it c a n tr e d im e n s iu n ile m ai larg c o n fo rm n a tu rii in
care-1 p la s e a z p e o m c a fiin t te o lo g ic a , in tre o b r$ ia lui d iv in a
?i sc o p u l su te o c e n tric , sa p ro p o v d u ia s c fa r o co l c e l m ai
m a re sc a n d a l p e n tru lo g ic a o m u lu i b io lo g ie , sa r s to a m e p u n c tu l
fu n d a m e n ta l d e a u to d e te r m in a r e d e c a re a c e s ta d is p u n e :
n ci$ terea lu i b io lo g ic a . S u r p a r e a $i d e s f a c e r e a - s a u
d e z b r c a re a " - 176* h a in e lo r d e p ie le sa u , m ai e x a c t, a in fa ti rii
lo r un ice pe c a re a c re a t-o p c a tu l, e n tr-a d e v r tre a p ta p rim a
i in d is p e n s a b il p e n tru c a o m u l sa fie c o n d u s s p re o v ia t in
c a re sa nu m ai fie ro b it s tric c iu n ii, ci c a re s a p o a rte in c d e
a c u m in e a s e m n e le in v ie rii. i77<
C o n c re t, in a c e a s t p e rs p e c tiv , n a $ te re a b io lo g ic a nu
e s te c o n d a m n a t , ci d e v in e in te le a s i p rim it aa c u m o v re a
D u m n e z e z u , a d ic d re p t m a re le d a r al fa c e rii [g n e sis] (v e n irii
la e x is te n t ). B a z n d u -s e p e a c e a s ta i v a lo rific n d -o c o re c t,
o m u l p o a te sa fie c o n d u s d in n o u sp re a d e v ra ta n a siere
[g e n n sis] p r in D u h u , s a im b ra c e e x is te n ta sa b io lo g ic a cu
e xisten ta fe ric it i v e n ic in H risto s , ,78* a stfe l c a fie c a re o m
s a d e v in p rin voin{a sa c e e a c e n -a v ru t s a d e v in A d a m :
f p tu r a lui D u m n e z e u d u p n a tu ra , d a r fiu al lui D u m n e z e u
i d u m n e z e u p rin D u h u l d u p h a r , i, a s tfe l, p c a tu l s fie
d e p $ it in o c e a n u l iu b irii d iv in e i s se a ra te fa p tu l c m a re a
tra g e d ie a p c a tu lu i e s te in r e a lita te o m ru n t in t m p la re in
tim p .
S c a n d a lu l p e care-1 c re a z in lo g ic a n o a s tr in c h is in
c a d re le p o s t e r g a r e c d e rii n v | tu r a P rin tilo r d e s p re n a $ te re a
b io lo g ic e m a i m a re d e c t a c e la a l p ro p o v d u irii in v ie rii
tru p u rilo r, d in m o m e n t c e e m ai uor c a c in e v a s a c c e p te
in v ie re a tra n s p u n n d -o in v iito r, d e c t s o n tre p rin d a ic i i
a c u m , o m o r n d in el d im e n s iu n e a n e g a tiv a ex isten ^ei lui

52

b io lo g ic e - o m o r n d m d u la re le c e le d e p e p m n t, a r s p u n e
A p o sto lu l P a v e l l7Q* - i in v iin d , a d ic tra n s fig u r n d p rin D u h u l
in H risto s , pe c e a p o z itiv . D a r fa r a c e a s t fa p tu ire o m u l nu
p o a te sa se e lib e re z e .
D in acela i m o tiv , S fin tii P rin ti c a re au c u n o s c u t
p u te re a n v ie rii $i au tr it lib e rta te a fiilo r lui D u m n e z e u , nu
e z it sa fo rm u le z e in iu b ire a lo r d e o a m e n i a c e a s t n v t tu r ,
dei la p rim a v e d e re e a p a re d u r $i a s p r . O fac c a sa a ra te
o m u lu ia d e v r a ta s a n a tu r a m r e tia lu i r e a l in D u m n e z e u . i
c a s le a ra te in a c e ta ti tim p i c ile c a re d u e la a c e a sta . P e n tru
c a c e a s t n v t tu r d e m ai su s fa c e e v id e n t i se m n ifca tia
o n to lo g ica ra d ic a l p e c a re o a re p e n tru om B o te z u l i in tre a g a
v ia t s a c ra m e n ta l , a s c e tic i s p iritu a l a B ise ric ii. T a te
a c e s te a nu re p re z in t e le m e n te a d u g a te n a tu rii o m u lu i p e c a re
p o ti s le ai sau n u , d u p p re fe rin t , ci e ie e o n s titu ie in s a li
c o e z iu n e a e x is te n te i lui c o n fo rm e n a tu rii.
i fiin d c a c e s ta e c a ra c te ru l lor, e le p o t i tra n s fo rm a ,
aa c u m v o m v e d e a m a i a n a litic in s tu d iu l u n n to r, e x is te n te
b io lo g ic , n a te re a b io lo g ic , t a te d im e n s iu n ile $i fu n c tiile
vie^ii b io lo g ic e i, in ti d e t a te , d im e n s iu n e a c s to rie i. w In
ta in a c s to rie i. iu b ire a c a re ii fa c e p e c e i d o i o a m e n i s tr ia s c
im p re u n , se n c u n u n e a z cu Iu b ire a a g a p ic c a re u n en te c e le
tre i P e rs o a n e a le P re a S fin te i T re im i - " s e n c u n u n e a z ro b u l lui
D u n in e z e u ... cu ro a b a lui D u m n e z e u ... in N u m e le T a t lu i i al
F iu lu i i al S f n tu lu i D u h - i a stfe l fa m ilia c a re se c re a z nu
e s te o re a lita te sim p lu b io lo g ic , o in s titu tie s o c ia l , o u n ire
e x is te n tia l p s ih o lo g ic sa u e ro tic , c i, in fin it m a i m u lt, o c lu la
a B ise ric ii, a d ic m d u la re cu a d e v ra t i re a lm e n te vii i s fin te
a le p re a s f n tu lu i T ru p al lui H risto s.
4. D e z o rg a n iz a re a pe c a re o c re a z in om p c a tu l a a d u s
o d a t c u e a $i d e z o rg a n iz a re a lu m ii. D u p N ik ita S th e ta to s ,
c re n d p e om d u p c h ip u l Im p ra tu lu i v e a c u rilo r, D u m n e z e u
l-a facu t " im p ra t al z i d i r i r i u l-a f a c u t s a ib e in sin e n su i
ra d u n ile , n a tu rile i c u n o ^ tin ta tu tu ro r c e lo r ce s u n t 18ft. E ra,
licci, in e v ita b il ca d e z o rg a n iz a re a o m u lu i s a d u c s c in d a re a

53

"ra tiu n ilo r" i "n a tu rilo !" c e lo r c e s u n t. a d ic d e zo rg a n iza re a

$i a creatiei.
A

In d im e n s iu n e a ei a n tro p o lo g ic a c a re n e in te re s e a z
a ic i, n tr e a g a c e a s t s c h im b a re c a re s -a fa c u t in c re a tie , e
re d a t d e S fa n tu I G rig o rie P a la m a cu e x p re s ia in te n s e x p re s iv a
'"am fo s t s t a r n u t a t i (c u locuinta)*': fiin d c p e n tr u e l ( p c a t) a m
im b ra c a i h a in e le d e p ie le ... i am fo s t s ta r n u ta ti (c u lo c u in ta ,
c a s a ) n lu m e a a c e a s ta v re m e ln ic i p ie rito a re (ca c e a ra ) i am
fo st o s n d iti s a tr im o v ia t cu m u lte su fc rin ti i m u lte
n e c a z u ri. 181
a

In a c e s t c it t se fa c e a lu z ie d a r la d im e n siu n e a
c o sm o lo g ic a a h a in e lo r d e p ie le . In a in te d e c d e re , c o sm o su l
e ra , aa c u m am v z u t, u n it p rin re la tie cu o m u l. P rin om
m i c a re a m a te rie i i u rm a in m o d n a tu ra i d ire c p a s p re S c o p u l
ei. E ra i e a s p ir itu a ls p rin om . D a r c a lc a re a p o ru n c ii d e c a tre
A d a m a fa c u t c a m i c a re a m a te rie i s d e ra ie z e . D in m o m e n tu l
in c a re re la tia m a te rie i c u tru p u l o m u lu i i p rin el sp re s u fle t i
sp re D u m n e z e u s-a r s tu rn a t, m a te ria s -a in c lu s in s in e a e i,
m i c a re a ei a d e v e n it o a rb i ra ta t . M a te ria lita te a e a c e a s ta re
in c a re m a te ria e c a ra c te r iz a t in e x c lu s iv ita te n u m a i d e
e le m e n te le e i, in c a re e lip sit d e a tr a c p a sa u m i c a re a ei sp re
s p irit. In c d e re a o m u lu i e x is ta i o c a d e re a m a te rie i n s i.
A s tfe l, in c h id e re a o m u lu i in m a te ria lita te a s c h im b a t c o s m o s u l
*kbun fo a rte " in tr-u n u l " p ie r ito r " ia r o m u l c a re a im b ra c a i
m a te ria l ita te a tr ie te in c o sm o s p rin m a te ria lita te , a d ic p rin
h a in e le d e p ie le * ', o v ia f cu m u lte su fe rin ti i cu m u lte
n e c a z u ri. F a p tu l c '"am fo st s t a r n u t a t i nu in se a m n , p rin
u rm a re , o s c h im b a re d e loc - p e n tru c d e a ltfe l i in a in te d e
c a d e re o m u l se g s e a in lu m e - c i sc h im b a re d e re la tii , ia r
a s t z i, c n d tim c p o z p ia e ste p re tu tin d e n i o c o m b in a le d e
re la tii, p u te m in^elege m ai b in e a c e a s t n o tiu n e .
L a a lp P rin p g s im i m ai d a r e x p u s a c e a s t
d im e n s iu n e a h a in e lo r d e p ie le.
S f n tu l lo a n H riso sto m in v a t c in a in te d e c d e re a
o m u lu i nu e ra n e v o ie n ic i d e c e t ti , n ic i d e m e te u g u ri ,
n ici d e a c o p e rire a c u h a in e . A c e s te a e ra u a tu n c i d e p ris o s

54

n s d u p a c e e a au d e v e n it n e c e s a re d in p ric in a n e p u tin te i
n o a s tre ; i a c e s te a i to a te a c e le a ... to a t m u ltim e a c e lo rla lte
n e v o i. F iin d c to a te a c e s te a le -a in tro d u s in v ia t , tr g n d u -le
im p re u n c u sin e , m o a rte a . 18:* H a in e le d e p ie le * s u n t
v e m n tu l c u c a re o m u l n f r u n t m o a r te a . P u te m s le in te le g e m
c a o rg a n iz a re a n o u a v ie tii o m e n e ti, c a nite m e to d e n o i, c a o
a lta h a in , a m s p u n e , c o re s p u n z to a re $i in d is p e n s a b il p e n tru
a in fru n ta c o n d i t i l e d ife rite in c a re s - a a f la t d u p c a d e re p ia n e ta
n o a str .
P e n tru a d e s c rie p riz o n ie ra tu l o m u lu i in c irc u la rita le a
fa r ieire i c o ru p t a m a te ria lit tii, S f n tu I G rig o rie de N y ssa
fo lo se$ te im a g in e a c e lo r c e tr ie s c n tr-o m oar"': cu o c h ii
a c o p e riti tra g e m in c e re la m o a ra v ie tii. v e $ n ic in c o n ju r n d i
str b t n d p rin lu c ru ri a s e m n to a re i in to rc n d u -n e la acelea$ i
lu c ru ri. A c e s t o c o l p e rio d ic in c e re , iti z ie , e ste : p o fta i
s tu ra re a , so m n u l i v e g h e a , g o lire a i u m p le re a . V e n ic d e la
a c e le a la a c e s te a i d e la a c e s te a la a c e le a , i iari la a c e s te a ,
$i n ic io d a t nu in c e t m m e rsu l in c e r e / ' i tre c n d a c u m d e la
p e rc e p tia b io lo g ic a la c e a e x is te n tia l : B in e n u m e te S o lo m o n
v ia ta a c e a s ta b u to i s p a ri i c a s a s tr in V e z i c u m i to a rn
in ea o a m e n ii o n o ru rile , p u te re a , s la v a i to a te c e le a s e m e n e a ?
D a r c e e a c e se to a rn se sc u rg e i n u r m n e n u n tru . C c i
r v n a p e n tru sla v , p u te re i o n o ru ri e s te acti v in to td e a u n a , d a r
b u to iu l p o fte i r m n e n e u m p lu t. 183
S f n tu I G rig o rie Teologul, p e d e a lt p a rte , cu c o n c iz ia
c a re c a ra c te riz e a z c u v n tu l su , s e rie cu re fe rire la o m u l
d in a in te d e c d e re c d u c e a o v ia t s im p l (n e m e $ te $ u g it ) i
fa r n ic i un a c o p e r m n t i a rm u r ; c ci aa se c d e a s fie cel
(z id it) d in tru n c e p u t. 184
Ia r filo s o fu l sf n t M axim M rtu risito ru l a n a liz n d
locul d e m a i su s d in G rig o rie T e o lo g u l, lu m in e a z c u i m ai
m a re c la r ita te te m a n o a s tr . O m u l n t i c r e a t tr ia f a r
m e te$ u g u ri, s e rie , p e n tru c b u n a c o n s titu tie n a tu ra l d a t lui
fiin tia l n u se ris ip is e i a s tfe l nu se g s e a in a c e le n e v o i p e n tru
a c ro r in fru n ta re a v e m a s t z i n e v o ie d e te h n ic i. N u a v e a
n e v o ie n ic i d e v e m n t d in c a u z a n e p tim irii c a re e ra in el i

55

care-1 tin c a d e p a rte d e ru b in e, d a r i p e n tru c n u e ra s u p u s


a tu n c i n g h e tu rilo r ic ld u rilo re x c e s iv e p e n tr u a c r o r in f r u n ta r e
o a m e n ii au c r e a t i n s c o c it c s e le ?i h a in e le . P e d e a lta p a rte ,
c o n tin u a S f n tu l M a x im , a st z i o m u l se m i c fe in ju r u l
im p re s iilo r a m g ito a re p e c a re i le c re a z in lu m e a e x te rio a r
p a tim ile ragionale d e d ra g u l iu b irii d e p ia c e re ; fie in ju r u l
m e te u g u rilo r p e n tru n fru n ta re a n e c e s it tilo r v ita le , fie in
ju r u l ra tiu n ilo r n a tu ra le a le c e lo r c e s u n t d e d ra g u l in v t tu rii.
N im ic d in a c e s te a in s nu a tr g e a p e o m in a in te d e c a d e re ,
p e n tru c e ra d e a s u p ra tu tu ro r a c e s to ra . In tr-a d e v r, fiin d
n e p tim ito r p r in h a r , o m u l n ta i-z id it n u a v e a v re o le g a tu ra
cu in c h ip u irile (fa n te z iile ) a m g ito a re p e c a re le c re a z p rin
p l c e re p a tim ile ; fiin d lip sit de rte v o i , e ra lib e r d e fo lo s ire a
o b lig a to rie a m e te u g u rilo r i te h n ic ilo r p e n tru n f r u n ta re a
n e v o ilo re x is te n te i; i fiin d in fe le p t\ s e g s e a d e a s u p r a tiin f e i
c e lo r c e s u n t a c re i c u ta re re c la m s tu d iu i in v a sa tu ra . N im ic
nu se in te rp u n e a in tre om i D u m n e z e u c a re s -l o b lig e s-I
c e rc e te z e , c a re s rid ic e un o b s ta c o l in c a le a m i$ crii d e iu b ire
lib e re sp re D u m n e z e u i in c a le a n ru d irii c u D u m n e z e u p e c a re
o c re a z a c e a s t m i c a re . D e a c e e a , e s te n u m it d e n v j to ru l
n o stru g o l p e n tru s im p lita te , p e n tru c se g s e a d e a s u p ra
o ric re i c u t ri n a tu ra le ; $i p e n tru c tr ia fa r m e te u g u ri c a
u n u l c u ra t d e o ric e v ia t c a re a re n e v o ie d e m e $ te u g u ri, i
p e n tru c nu a v e a n ic i un a c o p e r m n t i n ic i un o b s ta c o l s p re
c e v a , fiin d c e ra lib e r d e o ric e im p le tire p tim a a s im fu rilo r
cu lu c ru rile s im tite (s e n s ib ile ). A c e s to ra a fo st s u p u s d u p
d re p ta te u lte rio r, c n d a p re fe ra t in lo c u l e x is te n te i p le n a re s
d e v in gol d e t a te a ju n g n d m ai p re jo s d e c t c e le m ai p re s u s
d e c a re e ra p rin f i r e .,? 185
In a c e s t te x t, fu n c^ le c e n tra le a le v ie tii c u n o s c u te
n o u , a d ic c e le ce p riv e s c c u ta re a satisfa c tiilo r, in v fa tu ra
[cu ltu ra] ?i a ctivita tea p ro fesio n a l , su n t d e te rm in a te c u c la rita te
c a f e n o m e n e p o s te r io a r e c d e r ii, a d ic d r e p t e o n tin u t al
h a in e lo r d e p ie le ?'. F u n c tiile in c a u z ?i c e le c e d e c u rg d in
a c e s te a su n t e fe c te a le r s tu m rii p e c a re le -a a d u s p c a tu l
strS m o ^ esc in o r d in e a i a rm o n ia c r e a |i e i .

56

n v t tu ra [c u ltu ra ] i m unca, m ai c o n c re t, re p re z in t
o n g ro a re , o e x p re s ie $i o f u n c io n a r e m b r c a t n m a te ria lita te
a n s u ir ilo r n a tu ra le o rig in a re p e c a r e le a v e a o m u l c a i c h ip
al lui D u m n e z e u , m ai e x a c t a n fe le p c iu n ii $i s u v e ra n it tii.
A c e s te n su iri, c o r e c t n tre b u in ja te , a v e a u d re p t s c o p s-1
c o n d u c p e o m , i m p r e u n c u el lu m e a , la D u m n e z e u . D a r p rin
p c a t e le a u fo s t n c h is e n tr-u n c ir c u it b io lo g ie c o ru p t, s-a u
n g ro a t i tra n s fo rm a t n h a in e d e p ie le .
A c e la i lu c ru e s te v a la b il, c a s m ai d m un e x e m p lu ,
i n c e p riv e te p ro fu n d a co m n inn n a tu ra l a p e rso a n e lo r
d in a in te d e c d ere (tim c o d im e n s iu n e fu n d a m n ta la a
c h ip u lu i lui D u m n e z e u n o m e s te a c e e a c o m u l e s te n
a c e la i tim p p e rs o a n i n a tu ra ), c o m n iu n e c a re p rin c d e re a
o m u lu i la tre a p ta d e in d iv id s -a s tr ic a t i sf iat, ia r c a s
su p ra v ie ju iasc c o m n itar, o a m e n i i au a v u t n c o n tin u a re n e v o ie
d e o o rg a n iz a re e x te rio a r , a d ic d e ceta te [p o lis] i, p rin
e x te n s iu n e , d e p o ltic a . x
C u ltiv a re a isto v ito a re a p m n tu lu i, p ro fe siile , tiin |e le ,
a rte le fru m o a s e , p o ltic a , t a te a c tiv it tile i fu n c jiile p rin c a re
o m u l v ie p iie te n a c e a s t lu m e , re p re z in t c o n tin u tu l h a in e lo r
d e p ie le i p o a r t c a r a c te r u ld u b lu [b i-fo rm ] d e c a re am v o rb it
m ai su s. P e d e o p a rte , e le s u n t c o n s e c in f a p c a tu lu i i
re p re z in t o d e g ra d a re a d im e n siu n ilo r c h ip u lu i lui D u m n e z e u
n o m .y P e d e a lt p a rte , e le s u n t e fe c te a le in te rv e n tie i n |e le p te
i m ilo s tiv e a lui D u m n e z e u i c o n s titu ie n o u l v e m n t g ra [e
c ru ia o a m e n ii v ie fu ie s c n n o ile c o n d ifii p e c a re le -a c r t
c d e re a .
D u m n e z e u n -a n g d u it s d is p a r sa u s s e c o ru p
in te g ra l n s u ir ile c h ip u lu i lu i D u m n e z e u n o m . I87*
In te rv e n in d n p ro c e s u l c o ru p e rii, le -a tr a n s f o rm a t n h a in e d e
p ie le i a s tfe l a fa c u t c a e le s f i e c ele ca re o fer o m u lu i
su p ra viefu irea . A trib u in d a c tiv lui D u m n e z e u d if e re n jie re a
p o s te rio a r c d e rii a s t rii o m u lu i i a c o n d ijiilo r v ie |ii lui,
S fa n tu l lo a n H ris o s to m n v a t c D u m n e z e u n u 1-a lip s it p e o m
d e n tre a g a p u te re p e c a re a c e s ta o a v e a a s u p r a lu m ii, c i i-a m ai
l sa t p u fin . 188 I-a l s a t p u te re a s u p r a v ie t p lo r c a re s u n t

57

in d is p e n s a b ile p e n tru c o n s e rv a re a lu i, ia r o m u l p o a te e x e rc ita


o p u te re i a s u p r a c e lo rla lte , c a i n g e n e ra l a s u p ra p m n tu lu i,
cu te h n ic ile p e c a re le d e z v o lt g ra tie ra tiu n ii p e c a re i-a d a t-o
la o rig in i D u m n e z e u i d e c a re n u 1-a p riv t in te g ra l d u p a
c a d e re . C u te h n ic ile c a re se d e z v o lt p ro g re s iv d e -a lu n g u l
tim p u lu i d u p a c a d e re se g o sp o d rete c o n stitu tia lu m ii [he
to u k sm o u s s ta s is o ik o n o m e ita i].189*
D a r nu n u m a i a t t. In te rv e n tia
lui D u m n e z e u e s te n c
9
i m ai p o z itiv a i fa c e c a n s u ir ile 4c h ip u lu i lui D u m n e z e u in
o m p e c a re le -a tra n s fo rm a t, fa r s a le sc h im b e in e s e n ta , in
h a in e le d e p ie le , s a p o a t fo io si o m u lu i n u n u m a i p e n tru
sim p la s u p ra v ie p iire , ci i c a m ijlo a c e p e c a le a lu i n o u a sp re
D um nezeu. P rin a c e e a c n u -i g s e s c m p lin ire a in lu m e , p o fta
ic u ta r e a s a tis f a c tiilo r lc l u z e s c ia r i p e o m u l n te le p t s p re
c u ta re a s in g u ru lu i lu c ru b u n . M ai m u lt d e c t o ric e a ltc e v a ,
s e rie S f n tu l G rig o rie T e o lo g u l, i a c e s t lu c ru 1-a u rz it C u v n tu l
m e te u g a r i I n te le p c iu n e a c e a m ai p re s u s d e o ric e m in te , c a sa
firn b a tjo c o riti in c e le v z u te c e se fa c i p re fa c In c e le m ai
fe lu rite c h ip u ri, c a re o iau n su s i n j o s i a le a rg , a lu n e c i
fu g ... c a s a v e d e m n e s ta re a i n e o r n d u ia la lo r i s m e r g e m sp re
c e le v iito a r e . ]9 Insi c u ta re a p c to a s a p l c e rilo r -c a re e
e x p re s ia n e g a tiv a p u te r ii d a te d e D u m n e z e u la n c e p u t
s u fle tu lu i d e a sim ti p l c e re , a d ic d o rin ta p o triv it ra tiu n ii a
m in tii d u p D u m n e z e u ' - 191 c o n tin u s c o n tin e le m e n tu l
p o z itiv o rig in a r i d e p in d e d e o m s n to a rc m i c a re a ei iari
sp re b n e le re a l, s fa e u z d e e a p o z itiv , i n u n e g a tiv .
L u c ru l e v a la b il i p e n tru n v t tu r , m u n c , tiin t ,
a rte le fru m o a s e , p o litic . F u n c p ile a c e s te a p o t i su n t c h e m a te
s Fie fo lo s ite c a m ijlo a c e noi p rin c a re o m u l s-i e x e rc ite
s u v e ra n ita te a s a a s u p ra lu m ii ia r a tu n c i c n d el tr ie te e u h a ru l
lui D u m n e z e u , s-1 tra n s m it p e a c e s ta i lu m ii, s tr a n s f ig u re z e
c o n d i t i l e d e v ia t i, c e n tr n d u -s e p e s in e n su i i c e n tr n d
c o n d itiile d e v ia t i lu m e a (c o s m o s u l) p e H risto s, nu n u m a i s
re p a re r u p tu rile c re a te d e p c a t la t a te n iv e le le , d a r i s
a c tiv e z e p ra c tic n is to rie u n ific a re a d iv iz iu n ilo r a n te rio a re
c d e rii p e c a re a fa p tu it-o n E l p e n tru n tre g c o s m o s u l H ris to s .
A

58

A c e a s ta e m a rea o p e ra la c a re s u n t c h e m a te s s lu je a s c ,
d in c o lo d e sim p la a s ig u ra re a su p ra v ie tu iri i, c u n o a te re a u m a n a ,
m u n c a , te h n ic a , p o litic a i c e le la lte f u n e r i ale v ie p i d e d u p a
c d e re .

59

C. Consecintele teologici Chipului lui


Dumnezeu i a hainelor depiele
asupra relatiei Biseric-lume
A

In v a sa tu ra p a tris tic a d e s p re c h ip u l lui D u m n e z e u in o m


i h a in e le d e p ie le p e c a re am v z u t-o p n a c u m , o fe r , c re d e m ,
d in c o lo d e o in |e le g e r e o rto d o x a a o m u lu i, i b a z a p e c a re se v a
p u te a s p rijin i te o lo g ia o rto d o x a s p re a a ju ta e fe c tiv lu m e a
c o n te m p o ra n . P o z itia te o lo g ic i o rto d o x e fa ja d e lu m e se
d e fin e te d in c e le d e m ai su s c a u n a ra d ic a i c ritic a i in acela i
tim p ra d ic a i p o zitiv .
T e o lo g ia o rto d o x a e s te c h e m a t d e la in c e p u t s a c rii ice
is c o n d a m n e fa r c o n cesii a u to n o m ia p e t a te p la n u rile $i in
t a te f rm e le ei. S tu d iin d d im e n s iu n e a a n tro p o lo g ic a a p c atu lu i,
am v z u t c u m a u to n o m ia e s te s u rs a i c o n tin u tu l p c a tu lu i,
p e n tru c e a re p re z in t o fa ls ific a re a a d e v ru lu i o m u lu i. o
a m p u ta re i in c h id e re a lui in b io lo g ie . A c u z a a c e a s ta d e v in e i
m ai m a re a tu n c i c n d o m u l im b ra c a i in h a in e le d e p ie le le
a u to n o m iz e a z a in c o n se cin { i p e e ie . In a c e s t c a z , h a in e le d e
p ie le se p re z in t n u m ai su b in fa ti a re a lo r n e g a tiv a, fim c jio n n d
d u p S fa n tu l A p o s to l P a v e l c a i c u g e t al c m ii i c o n d u c in
m o d ire v e rs ib il s p re m o a rte . P e n tru z ile le n o a s tre a c e a s ta
in s e a m n c a u to n o m iz a re a le g ii, a s e x u a lit tii, 2 te h n o lo g ie i,
p o litic ii, e tc ., a m e n in | sa c o n d u c a u m a n ita te a la o a u to c a ta s tro fa
m o ra l , p o litic a i c h ia r b io lo g ic a . T e o lo g ia c r e t i n a tre b u ie sa
p ro p o v d u ia s c c u in te n s ita te a c e s t a d e v r, p e n tru c e fe c tiv
e s te c e a s u l d e p e u rm .
1 D a r c a s fa c a c e a s ta , te o lo g ia c re tin c o n te m p o ra n
tr e b u ie s- i re g s e a s c a u te n tic ita te a e v a n g h e lic i p a tris tic .
C u v n tu l s u e s te c u n e p u tin j s fie a s c u lta t d e c tre o ric a re o m
d e c e n t a c tu a l, a tu n c i c n d a c e s t c u v n t p re z in t p c a tu l c a o
s im p l n e s u p u n e re f a j d e n i te p o ru n c i e x te rio a re sa u , i m a i

60

ru, ca n e su p u n e re fa f d e o situ a tie so c ia l sa u p o litic a in stitu it .


F a ls ific a re a in v t tu rii b ib lic e i p a tris tic e d e c tre
te o lo g ia c re a tin a , in itia l o c c id e n ta l , a lu a t p ro p o rtii i a a v u t
j\
co n secin ^ e d u re ro a s e . In a n u m ite c o n d itii g e n e ra le i su b a lte
in flu e n te , c o n c e p tia p o triv it c re ia n a tu ra o rig in a ra a lui A d a m
e ra to t u n a cu a lc tu ir e a s a b io lo g ic a c re ia D u m n e z e u i-a
a d u g a tc a d a r s u p r a n a tu r a l h a ru l, i - a c o n d u s p e u n ii c e rc e t to ri
serio i ai a u t e n t i c i t ^ o m u lu i la r e s p in g e re a lui D u m n e z e u .192
C o n s e c in te s im ila re a a v u t i a x io m a lui A u g u s tin d u p
c a re 4isi h o m o n o n p e riis e t, F iliu s h o m in is n o n v e n is s e t [d a c
o m u l nu a r fl p ie rit, F iu l o m u lu i n -a r fi v e n i t ] . ,9V A c e s t fa p t L a p rin s p e H ris to s i, p rin e x te n s iu n e , v ia ta c re a tin a , re a lit tile
B ise ric ii, T a in e le , c r e d i l a , e tc ., c a n tr-o c u rs in lim ite le p e
c a re le d e te rm in a p c a tu l. H risto s nu e s te in a c e a s t p e rs p e c tiv a
a t t C re a to m i $i R e c a p itu la to ru l a t a te , A lfa i O m e g a d e c a re
v o rb e te S c rip tu ra , ci e x c lu s iv R s c u m p r to ru l d e p c a t. V ia ta
c re a tin a nu e s te c o n c e p u t a t t c a o re a liz a re a d e s tin u iu i
o rig in a r al lui A d a m , c a o tra n s fig u ra re d in a m ic a a o m u lu i i a
lu m ii i c a u n ire c u D u m n e z e u , ci c a s im p l e v ita re a p c a tu lu i.
T ain ele nu su n t o re a liz a re aici i a c u m a Im p r tie i lui D u m n e z e u
$i o m a n ife s ta re a e i, c i s im p le o b lig a tii re lig io a s e sa u m ijlo a c e
p e n tru c tig a re a h a ru lu i. Acclami lu c ru s u n t i fa p te le b u n e i
c r e d i l a . In a c e s t m o d in s lim ite le se n g u s te a z p n la
a x fix ie re . B is e ric a u it d e le g a tu ra ei o n to lo g ic a c u lu m e a $i
c o s m o s u l. la r lu m e a , n e m a iv z n d a u te n tic ita te a ei v a lo riz a t
in B is e ric a , v o rb e te d e in s tr in a re i ru p e le g a tu ra c u ea.
T e o lo g ia c h ip u lu i lui D u m n e z e u i a h a in e lo r d e
p ie le d ep e te a c e s te d ific u lt fi ?i a ite le a s e m n to a re i
p o a te a ju ta re a lm e n te lu m ea. P r iv in d o m u l ilu m e a c a ic o a n e \
e a c in ste te a t t ic o a n a c t i m a te ria lu l c a re re p re z in t ic o a n a .
C n d m a te ria lu l c a u ta s a se a u to n o m iz e z e , s a n u m a i r e p r e z in te
a rh e tip u l ci p e s in e in su i, e a nu e z it s a d e c la re c p rin a c e a s t
acquine m a te ria lu l se a u to d is tm g e . C o n d a m n ra d ic a l p r a c tic a
a u to n o m iz rii, d a r c o n tin u sa iu b e a s c m a te ria lu l tr a u m a tiz a t
?i c o ru p t, d in m o m e n t c e D u m n e z e u 1-a a c c e p ta t i i-a dai: o d a t
cu iu b ire a L u i n o i p o sib ilit fi i ftm c p o n a lita te a n o u a 4h a in e lo r

61

d e p i e l e " . C in s te te h a in e le d e p i e l e " : c s to ria , tiin ta,


p o litic a , te h n ic a , e tc ..3 fa r sa e z ite a -i in fo rm a p e o a m e n i c
a u to n o m iz a re a lo r a.d u ce cu s in e c o n s o lid a re a d e f in itiv a a
p c a tu lu i $i p ie rz a n ia o m u lu i. P rin a c e a s t ju d e c a t i e v a lu a re
s im u lta n a lu m ii, te o lo g ia r m n e fid e l in v t tu rii b ib lic e i
p a tris tic e d e s p re c a r a c te r u l d u b lu , b i-fo rm al h a in e lo r d e
p ie le " .
A c e a s t pozitie a tra d itic i n o a s tre a re o s e m n ific a tie
s p e c ia l p e n tru lu m e a a c tu a l . E a a ra t p e d e o p a rte c fa p tu l
d e a-i p u n e s p e ra n ta ie x c lu s iv in " h a i n e l e d e p i e l e " in o ric a re
m o d d e e x p re s ie a loa*, re p re z in t p e n tru o m nu n u m a i un lu cru
z a d a rn ic i o u to p ia , d a r $i o tra g ic e ro a re . 2 P e n tru c,
a u to n o m iz a te , h a in e le d e p i e l e " fu n c tio n e a z in s e n s in v e rs.
In fa p t, nu e s te u n Uucru in t m p l to r, ci n a tu ra i $i in e v ita b il
p e n tru a c e a s t o r d i n e p e rv e rtit a lu c ru rilo r, c a re v o lte le s in c e re
p e n tru lib rta te s c o n d u c d o a r la a s e rv ire , c a d e z v o lta re a m a re
a p ro d u c tie i s c o n d u c la a b u n d e n t , c a p s tr a re a p c ii s
re c la m e s p o r ir e a in a n n r ilo r , a d ic p r e g tir e a d e r z b o i. C o n d u ci
d e stu d iu l c o r e c t a l a c e s to r fe n o m e n e , s o c io lo g i lu m in a ti au
a ju n s s a v a n s e z e c o n c lu z ia c p ro b le m a u m a n it r i in z ile le
n o a s tre e u n a m o ra l , m a ri e c o n o m is ti s a frm e c e v o rb a d e
o p ro b le m d e a u to r e tin e r e d e la c o n su m sa u d e in fr n a re , iar
m ari filo so fi s d e c i are c a c e a s ta e o p ro b le m o n to lo g ic . Ei
a u f a r in d o ia l d r e p ta te , d a r t a te a c e s te p o z itii s u n t in su fic ie n te .
P e n tru S f n ta S c r ip tu m i P rin tii o rto d o c i, c e n tru l p ro b le m e i
e cred in ta in D u m n e se u , c u a lte c u v in te d a c o m it i$ip u n e sa u
A

nu sc o p u l s a u in D u m n ezeu .
D a c s c o p u l o m u lu i e s te p u s in c r e a tie p e u n p ia n
in fe rio r ( p r o s p e r ita te a ) sau s u p e rio r (o r d in e a m o ra l ), m ai
m u lt, d a c e x iste n a o m u lu i e n ^ eleas c a e x is t n d d o a r in
in te rio ru l lu m ii, im p a s u l e ste in e v ita b il d in m o m e n t c e m i c a re a
sa u e v o lu tia s p re n e c r e a t e ste in tre ru p t i e le m e n tu l d e ifo rm
d in n a tu ra u m a n e s te a m p u ta i, o m u l fiin d lim ita i la o e x is te n fa
d o a r in in te rio ru l lu n tii. In a c e s tc a z , p u te rile c a re -1 m i c p e o m
i lu m e a s u n t d e z o rie n ta te , se c io c n e s c n tre e ie i s e d is tru g .
D in a c e s t m o tiv , d in iu b ire p e n tru o m , te o lo g ia o r to d o x s im te

62

n e v o ia s fie ra d ic a la $i fa r c o n c e s iin c o n d a m n a re a a u to n o m ie i.
P e d e a lta p a rte , in s , a c e e a i iu b ire fa c e te o lo g ia
o rto d o x sa se situ e z e p o zitiv fa ta d e 1urne c u accecai ra d ica i itale
lip s it d e c o n cesii i in a c e s t p u n c t. P e n tru c lu m e a e o c re a tie
a lui D u m n e z e u i c h ia r i h a in e le d e p i e l e '\ a s p e c tu l lo r
p o z itiv s e c u n d , s u n t o b in e c u v n ta re i u n d a r al lui D u m n e z e u .
S fa n tu l lo a n H ris o s to m e s te d e o s e b it d e lim p e d e i in s is ta
a s u p r a a c e s te i te m e . V o r b in d d e s p r e te m a c o n c r e t a a
m e$ te$ u g u riIo r (te h n ic ilo r), a$a c u m am v z u t d e ja , el in v a t c
d u p c a d e re te h n ic ile se d e z v o lt p ro g re s iv p e p m n t .194 Ia r in
a c e a s t e v o lu tie s o c ia l i tiin tific , c u m am sp u n e a s t z i, v e d e
fu n c tio n n d i d e z v o lt n d u -s e p o z itiv p u te re a c u c a re a n z e s tra t
D u m n e z e u n a tu r a u m a n a . V e z i p u { in , i u b i tu le, c u m se
g o s p o d re te c o n s titu tia lu m ii, $i f ie c a r e a fo s t fa c u t d e
in te le p c iu n e a lui D u m n e z e u s d it in t'ire, in v e n ta to r al u n u i
nie$ te u g o a re c a re , $i a$a s-a u in tro d u s in v ia t o c u p a tiile
m e te u g u rilo r. F iin d c cel d in t i (o m ) a a fla t pe p m n t
m u n c a , c e l d e d u p el p s to ritu l, a ltu l c re te re a v ite lo r ia r a ltu l
m u z ic a , a ltu l p r e lu c r a r e a b ro n z u lu i, ia r a c e s ta (N o e ) d in
in v t tu ra s d it in f i r e a n sco cit c u ltiv a re a v ite i d e v ie . 195
In a lt o m ilie a sa el v e d e c a p a c ita te a n a tu ra l a o m u lu i
d e a su p u n e $i fo io si p u te rile n a tu rii ira tio n a le c a un d a r $i o
b in e c u v n ta re a lui D u m n e z e u . C a lu I, s p u n e , e m ai ra p id d e c t
o m u l. D a r o ric t d e ra p id a r fi, el nu p o a te a le rg a m ai m u lt d e
d o u s u te d e sta d ii p e zi. O m u l in s , s c h im b n d c a ii, p o a te
p a rc u rg e m ai m u lt d e d o u m ii d e sta d ii. A s tfe l in c t, c o n c h id e
e l, c e e a ce a c e lu ia ii o fe r ra p id ita te a , a c e s tu ia i-o o fe r m u lt
m ai m u lt, in e x c e s , ra tiu n e a i te h n ic a ... N ic i un v ie tu ito r
n e c u v n t to r nu p o a te in ju g a un a ltu l in fo lo su l s u , d a r o m u l
le su p u n e p e to a te $i p rin te h n ic a fe lu rit d a t lu i de D u m n e ze u
s u b ju g o ric e a n im a i ic o n o m ie i lu c ru rilo r c a re -i c o n v in e cel
m ai b in e lu i. l%* N e in d o ie ln ic in p re lu n g ire a a c e s te i in v f tu ri,
am sp u n e a st z i c un d a r al lui D u m n e z e u e s te $i te h n ic a c a re
in to a rc e in fo lo su l ic o n o m ie i c a re -i c o n v in e lui cel m ai m u lt
fo rta a b u ru lu i, a e le c tric it tii sa u a a to m u lu i.

63

R e sim tim in c o n tin u u te a m in f a ta re a liz rilo r tiin tei


c o n te m p o ra n e , a e n e rg ie i a to m ic e d e e x e m p lu , c u m te a m
re sim fe a u in u lti c rem in i in v re m e a lui G a lile i, p e n tru c v e d e a u
s c h im b n d u -s e o im a g in e d e te rm in a ta a lu m ii in c a re se s im te a u
a s ig u ra ti. D a r S fin g i c a re nu-^i p u n e a u n d e jd e a lo r in n ic i o
im a g in e a lu m ii i in n ic i o fo rm a c o n c re ta d e c iv iliz a tie , n u se
te m e a u . D im p o triv , se b u c u ra u i s l v e a u p e D u m n e z e u p e n tru
n o ile te h n ic i p rin c a re o a m e n ii g o sp o d re sc in m ijlo c u l n o ilo r
n e v o i a le fie c re i e p o c i c o n stitu tia lu m ii lor. 197
M a i m u lt, e x p lic n d c a r te a F a c e rii, S f n tu l lo a n
H riso sto m se rie c D u m n e z e u i-a a r ta t e x c e su l iu b irii s a le d e
o a m e n i ?i p rin a c e e a c " a p u s la d is p o z itia lui (a o m u lu i c z u t)
m lte le 198 i n e n u m ra te le c e le la lte s p e c ii(d e a n im a le ) . E
v o rb a d e n o ile fu n efii c u c a re a in z e s tra t D u m n e z e u p e o m u l
c a re a p c tu it, d e a s p e c tu l p o z itiv al h a in e lo r d e p ie le . T u
n s p riv e ? te , a d ic d e s c h id e -p o c h ii, v e z i , in s is t a ltu n d e v a ;
"si pe c e le ce in n o a t in a d n c u l a p e lo r i p e c e le c e z b o a r in
m a in in e ($i p u te r ile c o s m ic e te r e s tr e si c e le m a rin e s a u
s u b m a rin e , am sp u n e a s t z i) {i le -a s u p u s p rin te h n ic S t p n u l .
T o a te a c e ste a su n t p ric in i d e s l v ire a C re a to ru lu i: S r m n e m ,
a a d a r. s p u n n d a c e s te a , a d m ir n d g rija L u i i u im iti d e
in tc le p c iu n e a , iu b ire a d e o a m e n i i p ro n ia S a p e n tru n o i. 199
D e sig u r, aici se p u n e $i r m n e cu a c u ta te p e rm a n e n t
c ritic p ro b le m a irU rebuintrii ' h a in elo r d e p ie le ' P e n tru c
aceea i re a lita te , b io lo g ic u l n o stru c u t a te d im e n s iu n ile i
fu n c tiile lui, p o a te , p rin in te rv e n g a lib e r t r i n o a s tre , s n e
p re z in te in fle c a re m o m e n t fie a s p e c tu l s u n e g a tiv , fe c e l
p o z itiv .
D ar i a tu n c i cn d p re z in t a s p e c tu l lo r n e g a tiv , h a in e le
d e p ie le nu s u n t d e aj u n s fa r 1i b e rta te a n o a str . In c o n tin u a re a
te x tu lu i d e s p re te h n ic i p e c a re 1-am c ita i, S f n tu l H ris o s to m
a firm c N o e a s d it v ie si a b u t d in v in si s -a im b ta t. A s tfe l,
p e n tru c a fo s t c o n s u m a t in e x c e s , p e ste m su r , le a cu l
d e s c u ra j rii si al s n t tii, n u n u m a i c n u i-a fo lo sit, d a r i-a si
v t m a t st rii lu i. i p u n n d in tre b a re a h o t r to a re : D a r

64

p o a te v a spurie c in e v a : din ce p ric in a fo s t a d u s a la v ia t o


p la n t a d u c to a re d e a t te a re le ? r s p u n d e : N u v o rb i, o m u le ,
in m o d s im p lis t d e s p re c e le s u rv e n ite . F iindc lici p ia n ta nu
este rea, lici virtul, c i n tre b u in ta re a p e ste nevoi... D eci, c n d
v e z i n tre b u in ta re a v in u lu i-'n u a trib u i to tu l v in u lu i, fiin d c la
r u s e tre c e p rin lib e ra a le g e re a v o in te i s tric a te . $ i, a stfe l.
g n d e te -te u n d e s -a fa c u t fo lo s ito r v in u l i n fric o e a z -te ,
o m u le . C c i p rin el se sv r$ e te n s?i c o n d i t a m n tu irii
n o a s t r e [ E u h a r i s t i a ] ; tiu a c e a s t a c e i d e j a i n itia ti [in
c r e t i n i s m ] . :o
S f n tu l e c a te g o rie in d e c la ra tia lu i - c a re a r a v e a
n e g re it m u lte a p lic a p i $i in z ile le n o a s tre - c v itic u ltu ra $i
p ro d u s u l ei s u n t lu c ru ri b u n e ia r p e ric o lu l c re a t d e n tre b u in ta re a
lo r re a n u p ro v in e d e la e ie in s e le , ci d e la a le g e re a lib e r a
v o in te i o m u lu i. A c e a s t p o z itie c o m u n i fu n d a m e n ta l a
P rin p lo ro e x p rim la fe l d e c a te g o ric $i S fn tu l Ioan D am asch in :
N u f re a m a te ria , c c i nu e 1ip s it d e c in s te . P e n tru c nu e x is t
n im ic d e n e c in s te c a re s fie fa c u t d e D u m n e z e u . A c e s ta e
g a n d u l m a n ih e ilo r. S in g u ru l lu c ru d e n e c in s te d a r c a re nu i-a
a v u t c a u z a lui in D u m n e z e u . ci e s te o g s e ln if a n o a s tr p rin
n c lin a r e a s i a b a te re a lib e r a v o in te i d e l a c e e a c e e s te c o n f o r m
n a tu rii s p re c e e a c e e s te c o n tr a r n a tu rii, e s te p c a tu l. :01
D a r in te x tu l d e m a i su s S f n tu l lo a n H riso sto m m e rg e
i m a i d e p a rte . V in u l c a re " a v t m a t s t rii lui N o e nu e d o a r
u n leac al d e s c u r a j r ii i fa c to r c re a to r d e s n ta te ci, m ai
m u lt, e ste c e l p rin c a re se c e le b re a z conditici m n tu irii
n o a s tr e " d u m n e ze ia sc a u h a ristie. N u e lip s it d e le g tu r cu
te m a n o a s tr s s u b lin ie m fa p tu l c p e b a z a a c e stu i m re t
p rin c ip iu p a tris tic , d u p c a re lu m ea re p re zin t un m ijlo c de
u nire a n o a str c u D u m n ezeu , s -a c l d it v ia fa litu rg ic a a
B is e ric ii. n A g h ia s m a ta r g sim r n d u ie li p e n tru n s m n ta t,
p e n tru p rim e le ro a d e , p e n tr u n c e p u tu l u n ei m u n c i, p e n tru to a te
b u c u riile $i tris te tile v ie p i o m e n e ? ti. T o a te fu n c tiile v ie p i s u n t
a s u m a te d e B is e ric i, s f in p te , f u a c p o n e a z corect: a ju t v ia f a
o m u lu i, fip le n a r : d e p ^ e s c lim e te le s p a p u lu i itim p u lu ic o n c re t
i il i n i |i a z p e o m n in f in it, a d ic su n t rid ica te la r a n g d e Taine.

65

A r tre b u i s a in sist m in m o d a n a litic $i p e la rg in stu d iu l


n tre b u in t rii c o re c te i p le n a re a h a in e lo r d e p ie le . C e e a ce
a r c o n d u c e a c e a s t in v e s tig a le p re a d e p a rte d e te m a ei c o n c re ta .
N e v o m m rg in i s a n e re fe rim a ic i la fa p tu l c in p e rs p e c tiv
p a tr is tic a n tre b u in \a re a c o re c t e s te d e te rm in a ta in m o d
fu n d a m e n ta l d e p r in c ip iu l m suri. C e e a ce e s te m ai m u lt
d e c t e n e v o ie , e d e p riso s $i n e fo lo s ito r; a p u n e in c lt ri
in c lt m in te lo r e p e s te n e v o ie , c c i te im p ie d ic la u m b la t ,
s e rie S f n tu l H r is o s to m .202
P e d e a lt p a rte , e x p lic ita re a p le n a r a h a in e lo r de
p ie le se fa c e p rin n lta re a lo r la ra n g u l d e sim firid u h o v n ic e $ ti,
a d ic p rin tr a n s f ig u r a r e a lo r in fu n e fii ale tru p u lu i lu i H ristos.
T e m e le s im tu r ilo r d u h o v n ic e ti [p n e u m a tik s a isth se is] 1
s l lu irii lui H ris to s [en o ikesis C h risto ] in n o i, tre c u te cu
v e d e re a d e te o lo g ia c o n te m p o ra n , re p re z in t , cu to a te a c e s te a ,
a x e a le in v f tu rii p a tris tic e . D e la O rig e n . C a p a d o c ie n i i
M a c a rie E g ip te a n u l, e le tre c d e z v o lta te la M a x im M rtu risito ru l.
o a n D am asch ili, S im e o n N o u i T e o lo g , G rig o rie P a la m a ,N ic o la e
C a b a s ila $i a ju n g la N ic o d im A g h io ritu l. P o triv it a c e s te i
in v ^tu ri, s l lu in d u -s e in o m , H ris to s u n e n te cu s im p jrile $i
fu n c jiiie tru p u lu i S u p ro p riu f e lu r ite le s im tu ri $i fu n c tii
p s ih o s o m a tic e a le o m u lu i $i a stfe l u ltim e ie d e v in s im ju ri i
fu n e p i ale T ru p u lu i c e lu i in v ia i al lui H risto s, a d ic d u h o v n ic e ti
$i n e m u rito a re . 203 D e a c e e a , S f n tu l G rig o rie d e N y s s a c a re
v o rb e te a t t d e m u lt d e s p re v e m n tu l d e d u p c d e re al
h a in e lo r d e p ie le , a ju n g e s s p u n c in n o u a re a lita te p e c a re
o c re a z H ris to s , E1 n su ?i d e v in e i re p re z in t in c e le d in
u r m v e m n tu l c e l n o u a l o m u l u i : I is u s , z i c e , e s t e
v e 5m n tu l 204.
R e n to rc n d u -n e la te m a n o a s tr c o n c re ta , p u te m ac u m
re c a p itu la i c o n c lu z io n a . In v f tu ra p a tris tic a d e s p re c h ip u l
lui D u m n e z e u i h a in e le d e p i e l e r e p r e z in t m e d iu l
contactului O rto d o xieicu lu m ea co n tem p o ra n , fiin d c p e rm ite ,
sa u , m ai m u lt, o b lig g n d ic ea te o lo g ic a s se s itu e z e p o z itiv
f a | d e o m i c iv iliz a tie . R e z u lta te le tiin{ei c o n te m p o ra n e ,
r e v e la p ile p s ih o lo g ie i, c u c e ririle te h n ic ii, c u t rile filo s o fie i

66

n u s u n t lu c ru ri re le sa u d o a r a d m is ib ile , e le s u n t b u n e $i
p re tio a s e la m o d u l p o z itiv . In sa e fo rtu l z a d a rn ic al a u to n o m ie i
a n o m is te le in s tr in e a z a p r o a p e n e in tre ru p t, le v in d e p e un b lid
d e tin te s tric c iu n ii ?i d ia v o lu lu i. $i a s tfe l, in loc sa s lu je a s c
o m u lu i in r e a liz a r la s c o p u lu i s u . o p e re le o m u lu i s e rv e s c
d ia v o lu lu i in o p e ra d e d is tru g e re a o m u lu i $i a lu m ii.
In a c e s t p u n c t se re v e le a z se m n i fic a tia c e n tra la pe c a re
o a r e p o c in ta [m e t n o ia ] i a sc e za [ s k e s is j nu n in n ai p e n tru
o m , ci $i p e n tru is to rie i c iv iliz a tie . A c e ste ac te i m e lo d e
d u h o v n ic e ti re p re z in t lu p ta p rin c a re c re d in c io $ ii o m o a r in
ei i in o p e re le lo r a u to n o m ia a n o m is t , u n ic u l e le m e n t ru i
re p u g n a n t - p e n tru c to a t c re a tu ra lui D u m n e z e u e b u n $i
n im ic nu e d e r e s p in s d a c a se ia cu m u lfu m ire (I T im .4 , 4 ) re s ta u re a z o m u l $ o p e re le lui in fru m u s e te a lo r o rig in a ra ,
in to rc o g lin d a s p re s o a re le c e l a d e v ra t i c r e a tiile o m u lu i se
lu m in e a z i se fac v ii.
A c e a s t m e to d litu rg ic a , a s c e tic a $i e u h a ris tic au
a p lic a t-o P rin tii B is e ric ii i au sa lv a i a s tfe l m a rile c re a tii a le
c iv iliz a tie i e p o c ii lo r. P rin a c e a s t m e to d a fo st b o te z a t i
n c re tin a t , d e e x e m p lu . g n d ire a g re a c a n tic a i a fo st
tra n s fig u ra t in tr-o e x p r e s ie a A d e v ru lu i d iv in tra n s c e n d e n t $i
in a c c e s ib il. T e r m e n ii a d m ira b ili ai filo s o fic i a n tic e au fo st
tr a n s fig u r a ^ fa r a fi s c h im b a fi - e x p re s iile au r m a s acelea$ i:
L o gos, E ik o n , A rc h e ty p o n . T ria s. etc. - i a u c o n s titu it v e m n tu l
c r e a t al A d e v ru lu i n e c re a t. C e e a ce in s e a m n c au d e v e n it
in c o ru p tib ili in tr - u n a s e m e n e a g ra d in c t B is e ric a n o a s tr c re d e
c d o g m e le s u n t n e s c h im b a b ile , ca ?i tru p u r ile S fin tilo r.
A c e s te u ltim e s itu ri c e re p re z in t ro a d e le n a tu ra le a le u n ei
a n tro p o lo g ii a d e v f a te , a d ic h ris to c e n tric e . n e c o n d u c s p re
o p e ra p rin c ip a l a te o lo g ic i o rto d o x e c o n te m p o ra n e .
O p e ra a c e a s ta , s e p o a te sp u n e . nu c o n s t d in a c e e a ca
te o lo g iis s e c o n f o r r n e z e c u in v e s tig a tia $ tiin tif ic s a u a c tiv ita te a
p o litic , c h ip u rile c a s a se in t re a s c , n ici d in e fo rtu l d e a
r s tu m a r e z u lta te le a c e s to r a p e b a z a u n e i in v t tu ri p re tin s
e v a n g h e lic e i p a t r i s t i c e . E v a n g h e lia n e in v a t c lu p ta
c re d in c io ? ilo r nu e im p o tr iv a tru p u lu i i s n g e lu i , a d ic o

67

lu p t in c a d re le p e c a re le c re a z tiin ta , p o litic a i c e le la lte


d im e n s iu n i ale h a in e lo r d e p i e l e " , p e n tru c a c e s te c a d re nu
su n t re le p rin n a tu ra lo r, ci im p o tr iv a in c e p to r iilo r , im p o triv a
p u te rilo r, im p o triv a s t p n ito r ilo r lu m ii in tu n e ric u lu i a c e s tu i
v e a c ( E fe s .6, 12), im p o triv a d ia v o lu lu i i p c a tu lu i.
T e o lo g ia o rto d o x a , am in d r z n i sa s p u n e m , tre b u ie sa
d e o s e b e a s c d u h u rile . E a a re d re p t s c o p s a e lib e re z e ce e s te b u n
in r o a d e le in v e s tig a tiilo r tiin tif ic e ,a le d e z v o lt rii te h n o lo g ic e ,
e tc . din a u to n o m ia a n o m is t c a re e a s e rv ire a lo r c o ru p tie i $i
d ia v o lu lu i, u n ic u l p c a t; s-1 a l tu re a d e v ru lu i e i u n iv e rs a l
(c a to lic ) - p e n tru c a c e s tu i a d e v r ii a p a rtin e p rin in s a li n a tu ra
sa: t a te c a te se sp u n b in e i ffu m o s la to ti s u n t a le n o a s tre a le
c re tin ilo r 205 - i in a c e s t m o d , ro b in d o ric e g n d in a s c u lta re a
lui H ris to s ( li C o r. 10, 5 ), s-I u m p le d e s la v a C h ip u lu i, s-1
tra n s fig u re z e i m n tu ia s c . Ia r n o i to ti o g lin d in d cu fa ja
d e s c o p e rit s la v a D o m n u lu i n e tra n s fo rm m in c h ip u l a c e s ta
d in s la v in s la v c a d e la D u h u l D o m n u lu i (II C o r.3 , 18).
A r fi r e a lm e n te fo a r te u til c a te o lo g ia o r to d o x
c o n te m p o ra n s re fle c te z e c u m i c e a n u m e p o a te a su m a
t e o l o g i a D u m n e z e u - O m u lu i d in f i l o s o f i a c o n te m p o r a n
(filo s o fia m a te rie i, a id e ii, a v ie tii, a e s e n je i, a e x is te n te i, a
fiin fe i), cu m i c e a n u m e d in c o n c lu z iile p re fio a s e a le $tiin{ei
p s ih o lo g ie i p o a te in te g ra e x p e rie n ta v ie tii s a c ra m e n ta le i
a s c e tic e in s in te z a e i, c u m i ce a n u m e d in c re n te le s o c io lo g ic e
c o n te m p o r a n e p o a te v a l o r i f i c a d i m e n s i u n e a e c l e s i a l a
a n tro p o lo g ie i o rto d o x e , e tc . 206
O a s e m e n e a lu c ra re n s e 1im p e d e c d ep e te 1im te le
a c e s tu i stu d iu . A ic i am a v u t sc o p u l lim ita i d e a a r ta p e d e o
p a rte c a c e a s t o p e r p o a te i se im p u n e s se fa c , iar p e d e a lta
s d e te rm in m f u n d a m e n ta l u n ic p e c a re a c e a s t o p e r se p o a te
s p ijin i. F iin d c n im e n i n u p o a te p u n e a lt te m e lie d e c t c e a
p u s d e ja , c a re e s te Iisu s H ris to s (I C o r.3 , 11).

68

NOTE

a)
. loan Damaschin, D esp re cele dou vo in fi in H risto s 30;
P.G.95, 168 B: In cate moduri se spune expresiadup chip? Dup
faptul c omul are ratiune, intelectualitate i librtate; dup faptul c
mintea omului nate cuvnt i emite duh; dup calitatea de stpn a
omului... 8*)
b)
. Epifanie al Ciprului, P an ario n 70; P.G.42,344 B: Pe de
o parte se crede c chipul lui Dumnezeu este n om, iar pe de alta c
acesta este mai degrab in tot omul i nu pur i simplu. Revelatoare
e continuarea pasajului: Unde anume este sau unde se plinete chipul
lui Dumnezeu in om este cunoscut numai de Dumnezeu nsu$i Cel care
a dat prin har omului existenta sa dup chip.
c)
. Grigorie Teologul, Cu vn tarea 4 5 la Sfintele P a $ti 7;
P.G.36, 632 AB: Aceasta vrnd s o arate Logosul meteugar,
creeaz $i un vietuitor alctuit din amndou frile, din cea nevzut
$i cea vzut, pe om; i lund de la materia care exista deja dinainte
trupul $i sdind in el suflare de la Sine Insu$i... a a$ezat pe pmnt ca
o alta lume mare in mic, un alt inger, inchintor amestecat, vztor al
creaturii vzute i initiat in cea inteligibil, mprat al celor de pe
pmnt i fcut imprat de sus... vietuitor cu gospodria sa aici i
strmutat altundeva i, ca i capt al tainei, indumnezeit prin nclinarea
sa spre Dumnezeu. Vezi textul integral mai jos. [Anexa II].
d)
. Grigorie al Nyssei, D esp re constitufia om ului 8; P.G.44,
145 B: De aceea a fost omul zidit ultimul dup plante i anmale,
*

natura inaintn d in m od su cce siv ca p e o c a le sp re ceea ce e


desvr^it . 36*)

e)
. Atanasie cel Mare, Im potriva A rie n ilo r II, 67; P.G.26,
289 C: Fiindc dac s-ar fi fcut om fiind creatur, omul ar rmas

69

cum i era, n e fin d u n ii cu Dum nezeu. Caci cum s-ar fi unit el, creatur
fiind, prin creatur cu Creatorul?" i mai jos in acelai tratat:
nu s-ar fi indumnezeit omul unit cu o creatur, dac Fiul n-ar fi fost
Dumnezeu adevrat (II, 70; P.G.26, 296 A).
f)
. Invtand c natura uman $i cea divin se ating,
unesc in mod real, nesto rianism ul ajungea s admit c omul se poate
apropia de infinit dar nu s se i imbrace in el. Invers, privind ca
mantuire a omului resorbtia lui de ctre Dumnezeu, m onofizism ul
ajungea s predice disparita i nu mntuirea omului. Lupta Printilor
impotriva ereziilor a avut un continui nu numai teologie ci i
antropologie. A fost o lupt pentru asigurarea scopului final i, in
consecint. a mretiei omului.
g)
. Vezi, de exemplu, Metodie de Olimp. A glaop
despre riviere 1,39 (BEPES 18, p. 129): De unde s purcedem iari
cercetnd cele aflate in mainile noastre dovedind suficient c h ain ele
A

de p ie le nu sunt tru p u rile...


h)
. Care era $ i atu n c pinea care se coboar din

viat lumii 75*)


i)
. Grigorie de Nyssa, D esp re constitufia om ului 1
192 B: Fiindc, transferate in viata omeneasc cele prin care a fost
asigurat viata ira tio n a l spre conservarea ei au devenit patimi.
j)
. Explicnd pasajul tkcei ce sunt in trup nu pot p
Dumnezeu (Rom.8. 8), Siantul Ioan Hrisostom serie: fclAici trup nu
inscam n carp iti, n ie i p in ta co rp u lu i, ci viata carnal $i lumeasc
piina de desfatare i nebunie. $i care il face pe tot omul carne (trup)
Interpretare la E p isto la ctre Rom ani, om. 13, 7; P.G.60, 517.
k)
. 1 Cor.2, 14: 3, 3: Efes.4, 22; Rom.8, 8. V
Hrisostom, Interpretare la E p isto la ctre R o m ani, om. 13, 7; P.G.60,
517, unde explic Rom.8.8: fclFiindc a$acum cei inaripati in duhulfa c
duhovnicesc $ i trupul, aa i cei ce fug de aceasta facndu-se robi
pantecelui $i piacerii, f a c trup $ i s e tu L nu transformnd fiinta
acestuia, ci pierznd nobletea lui."
l)
. Cuvantul desemneaz o tumur opusnaturii, o r
cum se rstoarn un vehicul cu rotile in sus, $i, de aceea, o alterare, o
distrugere. Intorcndu-i intreaga sa activitate in opozitie fata de
natur, adic spre lucrurile sensibile, il rstoarn nscocind rutti,
A

70

pofte, piaceri contrare naturii. Sunt forme de mideare alterate i


violente. Nota a pr.prof.D.Stniloae la: Maximou Homojogetou,
P h ilo s o p h ik a k a i th e o lo g ik a e r t m a ta (Epi tas pegs 4), Athena,
1978, p.249.
m) In acest punct s ne ngduie cititorul un comentariu
personal. Strduindu-nesne apropiem textele de mai sus ale Sfntului
Maxim am traverst o aspra ncercare. A fost cu neputint s fle
epuizat continuali lor $i s rmnem pe linia acestui eseu care totui
decurge limpede din aceste texte. Dificultatea se datoreaz faptului c
discursul marelui dascl al Bisericii e att de dens $i de plurivalent in
semnificatii nct simti c fiecare expresie a lui te duce la dreapta i
lastanga, sus ijos, te trage in acelai timp in dou-trei direepi, iti cere '
s te miti n aceeai clip pe dou-trei planuri. De aceea rugm pe
cititor s nu se bazeze pe prezentarea noastr, ci s studieze textele
nsi pe care toemai din acest motiv le citm in extenso la sfritul
crpi. Se va vedea in eie cum cosmologia lui Platon i antropologia lui
Aristotel, ale cror ecouri sunt evidente, sunt mblnzite, sfrmate ca
sisteme, iar elementele adevrate pe care le contin, unificate, ajut la
evidenperea relatiei adevrate care exist ntre cele sensibile i
radunile lor, ntre materie i form, etc. Toemai aceste elemente sunt
folosite de Sfntul Maxim ca i categorii, sau, mai exact, ca realitti,
ca s zideasc cu aceste pietre podul care unente creatul cu necreatul.
Iar acest pod, arat limpede Sfntul Maxim, este n poter i poate fi
i n realitate, omul. Personal nu am ntlnit o descriere mai exact a
legturii omului cu Dumnezeu i cu lumea, o mai mare pretuire i o mai
nalt apreciere a omului.
a

Incpfnate in realism ul lor aceste texte lum ineaz m ulte


alte realitp. De exem plu, legtura puterii volitive a om ului cu sim pil
olfactiv pe care am om is-o n prezentarea care am fcut-o mai sus,
arat de ce tehnica rugciunii min{ii, dar i tehnicile ascetice ale altor
tradipi, acord atta im portant ritm ului respirapei. Sfntul M axim
ofer un fundam ent antropologie rugciunii m inpi. A tari dim ensiuni
ale discursului Sfntului, cititorul le va gsi n m ultele lui texte.
n)
. G rigorie Teologul, Cuvntul 45: la Sfintele Pati 8;
P.G.36, 633 A: om ul ajunge un exilt i m brac hainele de piele...
ctig ns ceva i aici: m oartea i ntreruperea pcatului, ca rul s

71

nu fie nemuritor. i pedeapsa devine iubire de oameni. Fiindc astfei,


sunt convins, pedepsete Dumnezeu/
o)
. Explicnd locul acesta, Sf.Ioan Hrisostom subl
Apostolul nu vorbete aici despre trup in genere, ci despre trupul
p catu lu i, adic despre trupul m uritor, cel supus mortii... (despre)
trupul muritor, sugernd, ceea ce a zis in multe rnduri, c aceasta se
face plecnd de la partea ptimitoare prin care a ajuns uor de apucat
pentru pcat (Interpretare la E p isto la catre Rom ani, om. 13. 3;
P.G.60, 512). 134
p)
. Cugetul trupului inseamn aici gndul pm
ingroat, cel czut in cele ale vietii i in fapte rele' (loan Hrisostom,
Interpretare la E p isto la catre Rom ani, om. 13,6; P.G.60,5 16). 135*)
r)
. Daca un episcop, presbiter sau diacon sau ori
catalogul (cinul) preotesc seabtine de lacstorie... nu pentru infrenare,
ci din scrb, uitnd c tate sunt bune foarte i c Dumnezeu 1-a fcut
pe om brbat $i femeie, i blasfemiind ar defima astfel creatia, fie s
se indrepte, fie s se cateriseasc i s se azvarle afar din Biseric.
Asemeneai laicul. (canonul 51 apostolic).
s)
. Nu este intil s insistm inc putin asupra fap
Printii au scris pagini strlucite pe tema relatiilor dintre brbat $i
femeie nu numai in plan dogmatic-ontologic, ci i practic-pastoral,
artnd astfel c ei cunse tate dimensiunile temei. Dm drept
exemplu fragmente dintr-un text al Sfntului loan Hrisostom in care
Sfntul, dovedind o adnc cunoa$tere a omului $i acaracterului subtil
al relatiilor familiale, sftuiete sotul cum s se comporte i cu ce
cuvinte s vorbeasc cu so{ia lui.
Cuvinte de iubire s-i spui... Eu dintre tate prefer iubirea
ta i nimic nu-mi este att de chinuitor i nepleut dect s m gsesc
departe de tine. i dae ar trebui s las tate i s devin mai srac dect
Iov, i dae m-a afla in cele mai mari primejdii, a suferi orice, tate
imi sunt suportabile, ct imi eti de drag. i copiii imi sunt dragi,
intruet simpatizezi cu mine... Poate iti va spune: Niciodat nu am
cheltuit din cele ale tale, am i eu ale mele pe care mi le-au dat prinfii
mei. Atunci spune-i: Ce spui, frumoasa mea? Mai ai ale tale? Ce
cuvant poate fi mai ru dect acesta? Nu mai ai un trup al tu, dar ai
bani? Nu mai suntem dou trupuri dup nunt, ci am devenit unul; nu

72

mai avem dou averi, ci una... Tate ale mele sunt ale tale i eu sunt
al tu, fata mea. Aceasta ma sfatuiete Pavel zicand c brbatu! nu mai
este stpn pe trupul su, ci femeia. $i dac nu eu mai am putere asupra
trupului meu, ci tu, cu atat mai mult ai ti sunt i banii... Niciodat sa
nu-i vorbeti ei josnic, ci cu cinste i iubire multa. S-o cinste$ti i s
nu simt nevoia sa gseasc cinstire de la aldi; nu va fi nevoie sa caute
ladele altuia daca le are pe ale tale. Sa o prefer dintre tate pentru
frumusetea i cumintenia ei, i s o lauzi. S-i arati c iti face piacere
compania ei i c prefer s rmi in casa ca s fii cu ea, dect s
hlduie$ti prin piat. S o prefer tuturor prietenilor i copiilor pe care
ti-i va da i pe ace$tia s-i iubeti din pricina ei ( Interpretare la
E p isto la catr Efeseni, om. 20, 5; P.G.62, 146-148).
t)
. Maxim Mrturisitorul, R asp unsuri catre T a la s ie \\ P.G.90,
436 A: Fiindc (Hristos) a unit pe om suprim nd ta in ic in duhul
diferenta m ire b arb ai i fem eie i restabilind in amndoi rafiu n ea
natura Uber de propriettile introduse prin patimi.
u)
. Acest lucru e naturai. Pentru c, aa cum viata dup
piacere a lui Adam s-a fcut mam a mordi i stricciunii, aa i
moartea Domnului ca unul ce era liber de plcerea lui Adam, s-a facut
tat pentru Adam, al vietii vernice ( R asp u n su ri catre Talaste 61;
P.G.90, 632 D).
v)
. pentru faptul de a fi preferat in locul bunurilor spirituale
inc neevidente, desftarea $i evidenta senzual.
w)
. Citind acest paragraf, poate c cititorul se va intreba:
desfiintm, deci, cstoria? Rspunsul e evident. Pentru numele lui
Dumnezeu. Dar nu o desfiintm, ci, din contr o reabilitm - mai cu
seam intr-o epoc cum este a noastr in care cstoria traverseaz o
astfel de criz tocmai fiindc fundamntele ei sunt desconsiderate.
Desfiintm, deci, cstoria? S nu fie, ar spune Sf.Ap.Pavel, ci ntrim
cstoria!
5i ca s devin limpede faptul c in aceast viziune patristica
cstoria e restabilit i in ea se dezleag i cele mai intime probleme
morale, ca de exemplu problema na$terii de prunci i scopul relatiilor
sexuale, citm trei pasaje din Sfntul loan Hrisostom ca s fie limpede
pentru cititorul atent marea semnificatie eliberatoare $i restauratoare
a cstoriei: Fiindc dou sunt lucrurile pentru care s-a introdus

73

cstoria: ca s ne cumintim $i ca s devenim printi; dintre acestea


dou, p rim a e pretextul cum infenie, cci deoarece a intrat pofta, a
intrat i cstoria reteznd lipsa de msur (E is to D ia tas p o rn eias
3; P.G.51,213). Pentru c la nceput, cum spuneam, (cstoria) avea
aceste la baz dou supozitii; mai apoi, ns, umplndu-se pmntul
i marea i toat lumea locuit (s se remarce c aceasta o scria n
secolul al V-lea), mai rmne un sin g u r pretext a l ei: suprimarea
nenfrnrii $i desfrnrii (D esp re fe c io rie 19, 1; P.G.48, 547).
uPofta nu e p a ca i, dar cnd cade n lips de moderatie nevrnd s
rmn n interiorul legii cstoriilor, ci calc $i femei strine, atunci
lucrul devine adulter, d ar nu co ntrap o ftei c i contra la co m ie ia ce ste ia
(Interpretare la E p isto la ctre Rom ani, om 13, 1; P.G.60, 508).
x)
. Acelai carcter l are diviziunea neamului ome
semintii (triburi) $i natiuni. 186*)
y) . Grigorie al Nyssei, T lcu ire la F e rie ir i 3; P.G.44, 1228
AB: Chipul lui Dumnezeu al celui ceresc s-a fcut pmntesc; cel ce
a fost rnduit s imprteasc s-a fcut rob; ceea ce a fost crt spre
nemurire s-a stricat i s-a supus mordi... ceea ce era lipsit de stpn i
liber acum este dominai de att de multe $i att de mari rele... C a d
atun ci cn d dom ina, fle c a re d in pat im i le aflate n n o i, devin stpne
a le c e lu i nro b it de ele i, lund ca un tiran, citadela (acropola)

sufletului prin cei rai aflap sub poruea lui i face ri i pe cei supu$i.
z)
. Sfntul loan Hrisostom era aspru fa{ de creti
desconsidernd lucrarea duhovniceasc, i puneau toat grija i
ndejdea n lucrurile lumeti: Acum, n cele ale viepi flecare este mai
tios dect o sabie, i cei ce practic meteugurile i cei ce aeponeaz
fcnd fapte politice; dar n cele necesare i duhovniceti suntem mai
zbavnici dect top, folosindu-ne de lucruri secundare ca de lucruri
propriu-zise, iar pe cele pe care ar trebui s le avem ca mai necesare
dect tate lucrurile socotindu-le c sunt lucruri secundare.
(Interpretare la E v a n g h e lia dupa lo an , om. 30, 3; P.G.59, 175). n
continuarea studiului nostru ne vom sprijini intensiv pe Sfntul loan
Hrisostom ca s evidentiem caracterul pozitiv al hainelor de piele
(tehnicilor, muncii, etc.). Este ns necesar ca cititorul s aib n
permaner n vedere faptui c ceea ce se spune mai jos este corect
numai cu c o n d ita s nu ias din cadrul pe care-1 creeaz aceast
ierarhizare initial.
74

II

VIATA SPIRITUAL A OMULUI IN


HRISTOS
S tu d iu a s u p r a a n tr o p o lo g ie i
h r is to lo g ic e a lu i N ic o la e C a b a s ila

In tre a g a o p e r a a lui N ic o la e C a b a s ila se re fe ra la v ia ta


sp iritu a l . In te resu l e x c e p p o n a l al te x te lo r a c e stu i m istic b iz a n tin
sta in a c e e a c e ie n u se p re o c u p . c a m a jo rita te a te x te lo r
p a tris tic e s im ila re , c u d e s c rie re a s ta d iilo r v ie tii s p iritu a le i
a n a liz a m e to d e lo r $i m ijlo a c e lo r p rin c a re se tr ie te a c e a s ta p o c in t , a sc e z , c u r tire , etc. - c i p re s u p u n n d c u n o s c u te to a te
a c e s te lu c ru ri, s tu d ia z ins i n a tu ra ei.
In fa p t, c e rc e t n d se n su l v ietii sa c ra m e n ta le , e u h a ris tic e
$i a sc e tic e (in lu c r rile lui: D espre v ia fa in H risto s $i T lcuire
la d u m n e ze ia sc a L itu rg h ie ), se n s u l e v la v ie i fata d e F e c io a ra
M a ria (om iliile m a rio lo g ice) $i se n s u l v ie tii u n o r S fin ti lu stri,
al u n o r s rb to ri c e n tra le a le B ise ric ii i al u n o rfu n c tii im p o rta n te
a le v ie tii so c ia le (c e le la lte o m ilii), C a b a s ila p re z in t c o n s titu tia
h ris to lo g ic i e c le z io lo g ic a v ie tii s p iritu a le a o m u lu i. D in
a c e a s t p e rs p e c tiv c o n t r i b u t i lui la te o lo g ia o rto d o x c o n s ta
in fa p tu l c el p ro m o v e a z h o t r t a n tro p o lo g ia h risto lo g ic .
A s tfe l, u n s tu d iu a n a litic a c tu a l a l in v t tu rii m is tic u lu i
b iz a n tin a r p u te a a v e a d re p t titlu : Viata sp iritu a l a o m u lu i in
H ristos, d u p N ic o la e C a b a sila (c o n trib u tie la a n tro p o lo g ia
o rto d o x in H ris to s ). C a s tr u c tu r a a c e s tu ia a r p u te a fi
u rm to a re le c a p ito le : 1. P re m izele v ie tii sp iritu a le (m n tu ire a
in H ris to s ) 2. N a tu ra v ie tii sp iritu a le (v ia ta in H ris to s ) 3.
Trirea v ie tii sp iritu a le ( h r is tifc a re a o m u lu i p rin c o m u n iu n e a
c u H risto s) 4. R o a d ele v ie tii sp iritu a le (tra n s fo rm a re a in tru p u l

75

d e h a in e d e p ie le . A stfe l, a tu n ci c n d v in e e p u iz a re a fiz io lo g ic
i se n c h e ie c ic lu l b io lo g ie al o rg a n is m u lu i u m a n , tru p u l
in c e te a z a m ai a s im ila h ra n a i aerili p rin c a re se s u s i n e in v ia ta
c z u t in s tric c iu n e , nu m ai a re f o tta d e a s u s tin e o m u l, i
m o a r . A c e a s ta e m o a rte a n a t u r a l a .c
D e v in e a s tfe l lim p e d e c tre i s u n t lu c ru rile care-1
s e p a r p e o m d e D u m n e z e u re p re z e n t n d to t a ta te a o b s ta c o le in
c a le a v ie tii s p iritu a le : firea, p a c a titi i m o a rtea [he p h y sis, h e
h a m a rta kai h e th n a to s ].
P e t a te a c e s te a , n s , le -a d e s fiin fa t un u l d u p a ltu l
M n tu ito ru l: a c e e a ( f ir e a ) im p rt in d u -S e d e u m a n ita te , a c e la
( p c a tu l) m u rin d p e C ru c e , ia r u ltim u l z id , tira n a m o rp i, I-a
s e o s cu to tu l a fa r d in n a tu r in v iin d (5 7 2 C D ). $ i a s tfe l,
wip ie d ic ile fiin d in l tu ra te , n im ic n u m ai im p ie d ic D u h u l S f n t
sa se re v e rs e a s u p ra a to t tr u p u l (5 7 2 C ).
M o d u l in c a re H risto s a in v in s a c e s te tre i o b s ta c o le ,
p re cu m $i se m n ific a tia acestei b iru in je p e n tru a r ta re a a d e v ra te i
n a tu ri, a a d e v ra te i v ie ti i a d im e n s iu n ilo r re a le a le o m u lu i.
s u n t s tu d ia te d e C a b a s ila in tr-u n m o d p e n e tra n t i e x tra o rd in a r:
P rin naterea fe ric itu lu i tru p " al D o m n u lu i s e p e tre c e
u n ire a c e lo r d o u n a tu ri d is ta n ta te p n a tu n c i; se d e s fiin te a z a
d ista n ta , d e o a re c e Ip o s ta s u l c o m n s u p rim d is ta n ta d in tre
d iv in ita te i u m a n ita te , fiin d u n te rm e n c o m n fie c re i n a tu r i
(5 7 2 B ); s u p rim i d ife re n ta n a tu rilo r, d e o a re c e p rin n a te re a
S a H risto s a a rm o n iz a t c u E1 Insui to t n e a m u l n o s tru (681 A ).
U n ire a ip o s ta tic re p l m d e te o m u l in tre g in d u -i e x is te n ja
ic o n ic a d in a in te d e c d e re . D e a c e e a , z m is lire a fe ric itu lu i
tr u p al D o m n u lu i in a u g u re a z n o u a o n to lo g ie a o m u lu i ia r
H ris to s re p r e z in t d e fa p t n s c to ru l u m a n it r i c e le i n o i.

P rin via ta S a sfnt, p r in a c tiv ita te a S a iu b ito a re de


o a m en i i m in u n ile S a le m a i p r e su s d e f r e D u m n e z e u -O m u l

Iisu s r e v e le a z lu m ii p e D u m n e z e u , d e o a re c e D u m n e z e u
a c tiv e a z i, in acela i tim p , m a n ife s ta a d e v ra ta n a tu r a
o m u lu i, f iin d c t a te fa p te le L u i se re a liz e a z S p rin in te rm e d iu l
n a tu rii S a le u m a n e c re a te .
P rin P atim ile, rnile i je r tfa de p e C ruce a fe ric itu lu i

78

tru p al D o m n u lu i s u n t z d ro b ite p c a tu l i p u te re a p e c a re o a rc
d ia v o lu la s u p r a o m u lu i,n a tu r a u m a n e s te e lib e r a t d e v r jm ia
fa ta d e D u m n e z e u i d e a s e rv ire a ei d ia v o lu lu i, e s te v in d e c a t ,
r e s ta u r a ta n f r u m u s e te a e i o r ig in a r , n d r e p ta t . R n ile
D o m n u lu i d e v in v in d e c rile ei [traum ata - a m a ta |. C c i d e
c n d (H ris to s ) a u rc a t p e C ru c e , a m rit i a in v ia t, d e a tu n c i a
fo s t in s titu it lib e rta te a o a m e n ilo r i r e c o n s titu te n fa ti a re a i
fru m u s e te a lo r? (5 3 7 C ).
P rin 7 m > /ereafericitu lu i tru p al D o m n u lu i, n a tu ra u m a n a
e s te e lib e ra t d e a s e rv ire a ei s tric c iu n ii im o r tii. P rin n a te re a
S a, D o m n u l a lu a t a s u p ra S a i s tric c iu n e a c a re a n c e p u t eu
A d am p e n tru c a re a c e s ia a i m rit (6 8 0 B ); m o a rte a Lui nu e s te
m im ai o c o n s e c in t a C r u d i , ci re p re z in t i e fe c tu l u ltim al
In tru p rii. In s c o b o r n d c u n a tu ra u m a n a p e c a re a lu a t-o i p rin
in te rm e d iu l ei p n la m o a rte , C u v n tu l 1-a n n o it i l-a fa c u t
n e s tric c io s p e o m . A a c u m p e C ru c e n a tu ra u m a n a fo st
c u r p t d e p a c a i p rin s n g e le D o m n u lu i, aa n M o rm n t p rin
l s a re a p e p m n t a 6ih a in e lo r d e p ie le , a d ic a m o rta lit tii
[n e k r te s], a f a s t c u r t ita n m o d o rg a n ic i de m o rta l it a t e
[th n e t te s]. P e n tru c p rin n g ro p a re a S a d e tre i z ile , D o m n u l a
l sa t pe p m n t d a to ria lui A d a m , c e e a c e el a lu a t d e p e p m n t
p rin c d e re a lui, a d ic tru p e s c u l c a re n tu n e c ( e c r a n e a z )
(493 B ), h a in e le d e p ie le ? c o m p o z ip a i stru c tu ra lui b io lo g ic a .
i re tu m n d -o c a p e o s ta tu ie z d ro b it i s tric a t (5 4 0 C ), a
n v ia t-o n o u , s p iritu a l i n e s tric c io a s . P rin In v ie re , tru p u l
re alm e n te u m an al lui I isus a d ev en it i s-a a r ta t 'trup nem uritor
(6 4 5 D ) i s p ir itu a l " (6 4 5 C ), lib e r d e lim ita tiile s p a p u lu i i
tim p u lu i, n z e s tra t n m o d n a tu ra i c u s im p ri i fu n e p i s p iritu a le
n o i. N a t u r a e r a a t r a s a d i n t r u n c e p u t s p r e n e m u r i r e , d a r
a a t i n s - o a b ia m u lt m a i t rz iu n tru p u l M n tu ito ru lu i, p e c a re
n v iin d u -l El In su i d in m or^i la v ia ta c e a a d e v ra t , l-a fa c u t
p e n tru n e a m u l n o s tru u n c o n d u c to r s p re n e m u rire (6 8 0 C ).
A s tf e l, f e r ic itu l tr u p in v ia i a l D o m n u lu i in c a re
fu n e fio n e a z n o ile sim (iri s p iritu a le d iv in o -u m a n e , v e d e re a
s p ir itu a l , g u s ta r e a s p ir itu a l , e tc ., d e v in e n o u l
m o d e l ( ty p o s ) a l u m a n i t r i . F e r ic itu l tr u p in v ia t a l
A

79

D o m n u lu i r e p r e z i n t r e a l i z a r e a i m a n if e s ta r e a o m u lu i
d e s v r it, a D uninezeu-O m ului. O m u l a d e v ra t $i d e s v r? it
a t t in m o d u rile d e v ia t c t i in c e le la lte 1-a a r ta t cel d in t i i
s in g u r M n tu ito ru l (6 8 0 C ).
D a r T ru p u l F e r ic it [M akaria S r x ] al D o m n u lu i e ste
to c m a i B iserica. P rin v e n ire a D u h u lu i T ru p u l D o m n u lu i
[K yriaknSm a] s -a a r ta t c a B is e ric i re p re z in t in c o n tin u a re
sp a tiu l in c a re se tr ie $ te d e c tre c re d in c io i n o u a v ia t
s p iritu a l i in c a re m n tu ire a d e v in e c o n c re t . In a c e s t o rg a n ism
al tru p u lu i D o m n u lu i v ia ta D u h o v n ic e a s c a C a p u lu i a ju n g e la
m d u la re i le fa c e v ii. In a c e s t se n s, c re a tia B ise ric ii re p re z in t
a d o u a p re m iz a a v ie tii s p iritu a le i B is e ric a c o n s titu ie a d o u a
d im e n s iu n e a m n tu irii. H ris to s nu e s te un sim p lu e lib e ra to r
c a re , d u p e lib e r a r e , ii la s pe o a m e n i sin g u ri, in c re d in t n d u -le
in v a sa tu ra lui n te le a p t . In tr-u n m o d m u lt m ai ra d ic a l, E1
c re e a z p e n tru e i un n o u sp a tiu d e via{. la r a c e s t s p a tiu e c h ia r
tru p u l S u.
F ap tu I c a o m u l s a cu n o a sca pe D u m n e z e u i s-$i
co o rd o n eze v o in ta s a c u voia lui D u m n e ze u re p re z in t a tre ia
p re m iz a a v ie tii s p iritu a le i a tre ia d im e n s iu n e a m n tu irii.
C u n o a te re a lui D u m n e z e u lu m in e a z p e o m ia r iu b ire a il fa c e
v iu . P rin c u n o a te re a d re a p t i iu b ire a lib e r o m u l p o a te s se
n a lte in H ris to s d e la d u p c h ip , la C h ip , c a s a ju n g a d ic
la A se m n a re .

2. Natura vietii spirituale: Viata in Hristos


C a b a s ila s tu d ia z m ai a m p lu a d e v ra ta n a tu ra a o m u lu i
a n a liz n d n a tu ra v ie fii sp iritu a le.
V ia ta o m u lu i d ife r m m o d ra d ic a i d e v ia ta c e lo rla lte
v ie tu ito a re d e p e p m n t. P l s m u it d u p c h ip u l lui D u m n e z e u ,
o m u l a re p rin c o n s titu jia sa c a b o g tie in a lie n a b il a m in tii o
v o in j lib e r ?i p o a te a s tfe l s-i c re e z e p r o p r ia sa lu m e. O lu m e
c o m u n p e n tru n e a m u l o m e n e sc , c iv iliz a tia , sa u o lu m e se p a ra ta ,

80

p e c a re in d iv iz ii in z e s tra ti o c re e a z in in te rio ru l lor. P e a c e s t


p ia n , v ia ta p o a te fi in te rio a r , c a v iz iu n e a u n u i a rtis t sau
filo s o f, sa u se p o a te n u m i s p ir itu a la , in s e n s u l c e ste a c tiv a t
p rin fu n c tiile s u p e rio a re , n e m a te ria le , a le o rg a n ism u lu i um an:
in te le c tu l, s e n tim e n tu l, f a n te z ia . n s o a s e m e n e a v ia ta
in te rio a r sa u s p ir itu a l , fa r a fi u n a in g u s t tru p e a s c , e
n e g r e ;it b io lo g ic a , c u to a t b o g tia i m re tia pe c a re le-a v ru t
sa le in c h id in eie C re a to m i i c u a c e le a i lim ite b io lo g ic e .
O ric t d e d e z v o lta t a r fi, lu m e a s u fle te a s c a o m u lu i, a tu n c i
c n d fu n c tio n e a z a u to n o m , nu p o a te s a ju n g la re a lita te a lui
D u m n e z e u i s tr ia s c v ia ta D u h u lu i. V ia fa a c e a s ta nu a re
le g tu r cu v ia ta s p iritu a le c re a tin a .
P e d e a lt p a rte , o m u l a v n d n e d e z r d c jn a t in el
c o n v i n t a c re a tu ra lita tii lui p o a te c re a o lu m e c a re s ia in se rio s
e x is te n te lui D u m n e z e u , c a re s f ie o rg a n iz a t d e legi ?i d isp o z itii
in v e d e re a lui D u m n e z e u . V ia ta p e a c e s t p ia n se n u m e te
re lig io a s . In s, d a t fiin d c e a e s te d o a r o rg a n iz a t in
v e d e re a lui D u m n n e z e u i nu e s te n c i u n it c u D u m n e z e u ,
ilici a c e a s ta nu p o a te s a fie n u m it v ia ta s p iritu a l . V ia ta
s p iritu a l nu e o v ia t d e legi $i d is p o z itii, ci o v ia f de
m p rt ire , d e iu b ire i d ra g o s te , d e a m e s te c i c o n to p ire cu
D um nezeu.
A la d a r, p e o ric t d e n a lte tre p te a le v ie tii in te rio a re ,
s p iritu a le sau re lig io a s e s - a r in lta o m u l, el nu se p o a te
c o n s id e ra cu a d e v ra t un om s p iritu a l; A p o s to lu l P av el il
im m e tte in m o d a d e c v a t s u fle te s c ( p s ih ic ) (I C o r .2 ,14). P riv it
su b a s p e c t o n to lo g ie , a c e a s ta n s e a m n c nu e ste in c a om
d e p lin i a d e v ra t, to e m a i p e n tru c u n ire a c u D u m n e z e u n u e
un e le m e n t su p ra a d u g a t, ci co n stitu ieo m u l ; re p re z in t d e m e n tili
fu n d a m e n ta l al e x is te n te i lui. C a s fie o m , a c e s ta tre b u ie s
d e v in c e e a c e a fo st p l s m u it s fie.
O m u l, s u s tin e cu c la rita te C a b a s ila , a fo st p l s m u it
d u p c h ip u l lu i H risto s. H ris to s e ste C e l re a lm e n te m a i-in t in s c u t d e c t to a t z id ire a (C o l. 1, 15), a rh e tip u l ;i sc o p u l lui
A d am (6 8 0 A B ). N a tu r a u m a n a fo s t c re a ta d u p c h ip u l lui
I li isto s, c a L o g o su l s p o a t lu a d in e a p e M a ic a S a i s in tre

81

c a o m n lu m e (T h 1 5 0 -1 5 2 ), c a D u m n e z e u s a d e v in a re a lm e n te
D u m n e z e u -O m i o m u l s a d e v in a re a lm e n te , d u p a h a r i
p articip are, el n su i d u m n e z e u -o m . A c e s ta e s te o m u l e u a d e v ra t
re aliz a t.
A d a m a f o s t m o d e la i n a tu ra i a l d e s c e n d e n tilo r lui.
P rin n a te r e a lo r b io lo g ic a , o a m e n ii p o a r t n f a ti a r e a a d a m ic ,
fo rm a i v ia fa a d a m ic , fu n c tiile b io lo g ic e p s ih o -s o m a tic e . P rin
n tru p a re a , n g ro p a re a i n v ie re a L u i, C u v n tu l c r e a to r a
re m o d e l t i r c r t n el m o d e lu l a d a m ic , a c r t un n o u
m o d e l " sp iritu a l d e o m . A fo s t n o u l A d a m , n o u l n s c to r al
u m a n it r i, P a rim e le v e a c u lu i v iito r (541 A ). U n u l (A d a m ) a
in tro d u s v ia ta n e d e s v r it , c a re a re n e v o ie d e zeci d e m ii d e
1u c ru ri aj u t to a re , ia r A ltu 1(H ris to s ) s -a fa c u t o a m e n i lo r p a r in te
al n e m u ririi (6 8 0 C ).
V ia ta p re z e n t e a s e m n a t d e C a b a s ila e u v ia ta
o b s c u r i n o c tu rn p e c a re o tr ie te e m b rio n u l n p n te c e le
m a te rn p re g tin d u -s e p e n tru n a te re a sa. A a cu m p n c n d
e m b rio n u l e s te n v ia ta n tu n e c o a s i n o p ta tic , n a tu ra l
p re g te te p e n tru v ia ta n lu m in a i l p l s m u ie te Iund d re p t
c a n o n v ia ta p e c a re u rm e a z s o p rim e a s c , to t aa se n t m p l
i c u S fin tii... P e o m u l in te rio r i n o u , c r t d u p a D u m n e z e u
(E f. 3, 16; 4 , 2 4 ), lu m e a a c e a s ta l n ate n d u re ri i, o d a t
p l s m u it i fo rm a t a ic i, se n a te d e s v r it n lu m e a c e a
d e s v r it i n e m b tr n ito a re ... A c e a s ta e s te c e e a c e s p u n e a
P a v e l g a la te n ilo r s c riin d : C o p ila ii m ei. p e c a re -i n a sc iari n
d u r e r i , p n c e H r i s t o s v a lu a c h i p n v o i ( G a l . 4 , 1 9 ).
( 4 9 6 B C ). In c e p u tu l v ie tii v iito a re se g se te n v ia ta
a c e a s ta . A ic i a re loc "d ru irea m d u la re lo r is im tir ilo r n o i"
i p r e g tir e a p e n tr u viefu irea de a co lo
$ i a c e a s ta p re g tire
nu se p o a te fa c e d e c t n c o rp o r n d u -n e n H ris to s , p rim in d v ia ta
L u i p ro p rie i p ro p riile L u i s im p ri i fu n e p i. F iin d c e aa, c u m
n u e s te e u p u tin p i p e n tru c in e v a s tr ia s c a c e a s t v ia t
o m e n e a s c f a r s p rim e a s c sim p arile lui A d a m i p u te rile
o m e n e ti n e c e s a re p e n tru a v ie tu i, n a c e la i m o d n u te p o ti
a p ro p ia viu d e a c e a lu m e fe ric it , d a e n u eti p re g tit p e n tru
a c e a s t a p r in v i a j a lu i H r i s t o s i n u e ti m o d e l t d u p
A

82

c h i p u l L u i " (541 A ) d. A c e a s t p o z itie e v id e n tia z fa p tu l c


o m u l a d e v ra t s e nevate p r in na$terea in H risto s , c a n a te re a
b io lo g ic a re p re z in t p re g tire a n a terii re a le n H ris to s . U ltim a
e c u m u lt m ai in a lt , f iin d c il nate p e o m la e x is te n te i v ia ta
u n it cu D u m n e z e u re aliz n d u -1 a stfe l c a o m a d e v ra t. A m
n t ln it a c e a s t n v t tu r la S f n tu l M a x im M rtu ris ito ru l.
N ico lae C ab asila o re p et insistnd n d eo seb i p e ea i m otiv n d -o .
In n a ^ te re a n a tu r a l ; se rie e l, n s c to ru l d c o p ilu lu i
s u s a m a n ta i in c e p u tu l v ie tii , d a r in c o n tin u a re v ia ta
fie c re i p e rs o a n e d ife re n tia z c o p ilu l d e n s c to ri in loc s-i
u n e a s c , in v re m e c e in n a te re a s p iritu a l H ris to s d o m u lu i
v ia ta L u i i v ia ta a c e a s ta a lui H ris to s e v ia ta c e a n o u i
a d e v ra t a o m u lu i. In n a te re a n a tu ra l n s c to ru l d c o p ilu lu i
p o s ib ilita te a d e a-i c re a o c h i i m d u la re a s e m e n e a c e lo r a le
sa le , in v re m e c e in n a te re a s p iritu a l H ris to s d o m u lu i p ro p rii
S i o ch i i p ro p riile L u i m d u la re . N a te re a n a tu ra l e o
se p a ra tie a m am ei d e c o p il, n a te re a s p ir itu a l e o u n ire c o n tin u a
ia r d a c o m u l se s e p a r d e H ris to s m o a r . S n g e le p rin c a re
tr im ac u m e ste s n g e le lui H ris to s i tru p u l n o s tru e s te tru p u l
lui H risto s... co m u n e n e su n t m d u la rele i c o m u n a ne e v i a t a
A c e a s t p o s e s iu n e s im u lta n a a c e lo ra i m d u la re i a a c e le ia ^ i
v ie ti
9 c re a z c o m u n iu n e a re a l . P e n tru c nu e x is t c o m u n iu n e
a tu n c i c n d fle c a re d in d o i a re ce v a: a c u m il a re u n u l ia r a c u m
c e l la it. A c e a s ta a r in s e m n a a nu a v e a c o m u n iu n e c i m ai
d e g ra b a a v e a d is ta n t ... aa c u m nu p o a te fi c in e v a c o lo c a ta r
cu c in e v a p rin fa p tu l c lo c u ie ^ te in aceea i lo c u in t d a r
lo cu ie te in e a d u p a c e la . C o m u n iu n e a c u n s c to rii n a tu ra li
e d o a r o ic o a n a c o m u n iu n ii; c o m u n iu n e a re a l e c o m u n iu n e a
cu H risto s cu C a re tru p , s n g e , m d u la re i t a te c e le la lte s u n t
p u ru re a c o m u n e . H ris to s nu n e -a d a t v ia ta ca s se s e p a re in
c o n tin u a re d e n o i. c a a c e ia (p rin tii), ci e ste p re z e n t i u n it
p u ru re a ; i fa c e v iu i co n stitu ie (pe om ) p r in in s a li fa p tu l c e
p re ze n t (6 0 0 A - 6 0 4 A ) . c
A re loc a s tfe l u im ito a re a s in te z c a re fa c e c a o m u l s
fie p e rs o a n d e o s e b it i lib e r i, in acela i tim p , m d u la r d e
n e d e s fa c u t al tru p u lu i lui H ris to s fin c tio n n d cu fu n c tiile lui
a

83

H risto s. F iin d c nu e x is t n im ic d e c a re sfin tii sa a ib n e v o ie


i El sa nu fie a c e a s ta p e n tru ei. F iin d c i nate, $i c re a te i
h r n e te , e s te i lu m in a i r e s p ir a le , se fa c e p e S in e Insui o c h i
p e n tru e i, ii lu m in e a z ia r ji p rin El Insui $i le d s -L v a d pe
El Insu$i. F iin d h r n ito r e s te i h ra n . El e s te c e l c e o fe r p in e a
v ie jii $i to t El c e e a c e se o fe r ; e ste v ia t p e n tru c e i v ii, m ir
p e n tr u c e i c e r e s p i r , h r a n p e n tr u c e i c e v o r s im b u c e
c e v a (5 0 0 C D ) . f
In m o d p a r a le l,n n a te r e a n a tu ra I p rin tiid a u c o p ilu lu i
un o rg a n is m c a p a b il s tr ia s c a c e a s t v ia t m u rito a re , in tim p
c e in n a $ te re a s p iritu a l H risto s c re a z in o m un n o u o rg a n ism
sp iritu a l p rin c a re o m u l tr ie te v ia ta s p iritu a l , o c h i s p iritu a li
$i u re c h i s p iritu a le . Ia r a c e s t o rg a n ism , c a re e to c m a i o m u l cel
n o u i c a re , c a u n u l s p iritu a l, nu e s u p u s s tric c iu n ii, v a
s u p ra v ie tu i d u p m o a rte ?i v a lin e e x is te n ta u m a n v ie in v ia ta
v e$ n ic. D a c nu a v e m a c e s t o rg a n ism i a c e s te s in ip ri, cu ce
o c h i, in tre a b C a b a s ila , v o m v e d e a s o a re le d re p t tii c a re va
s tr b ic i in v e a c u l v iito r? C u m n e v o m im p a tta c i la M a sa c a re ne
v a fi p u s in a in te ? In a c e s t c a z e x is te n ta u m a n v a fi m o a rt :
m o rti i n e n o ro c ip v o m lo cu i in a c e a lu m e fe ric it (4 9 6 A ).
$ i ca s s u b lin ie z e i m ai in te n s re a lita te a le g tu rii lui
H risto s cu c re d in c io s u l. s e rie c a c e s t u n ire d ep e te o ric e
a lt u n ire p e c a re am p u te a -o c o n c e p e i c n u e s te cu p u tin t ca
e a s fie re d a t c u un s in g u r e x e m p lu . D e a c e e a , S c rip tu m
fo lo se te in a c e ta ti tim p m ai m u lte e x e m p le . L e g a tu ra lui
H risto s cu c re d in c io s u l e m ai m are d e c t c e a pe c a re o a re un
lo c u ito r c u lo c u in ta lui, v ia cu m l d ita ei, b rb a tu l cu fe m e ia in
c s to rie , c a p u l cu m d u la re le tru p u lu i. U ltim u l lu cru a d e v e n it
e v id e n t la M a r tin i c a re au p re fe ra t s-i p ia rd c a p e te le d e c t p e
H risto s. In tim p c e A p o sto lu l P a v e l, p rm a c e e a c d o re a s
d e v in a n a te m a c a s se p re a m re a s c H ris to s , a a r ta t c
a d e v ra tu l c re d in c io s e m u lt m ai u n it c u H ris to s d e c t c u sin e
n su i (5 0 0 A ).
C o m u n iu n e a a c e a s ta a lui H ris to s c u o m u l e c e a
care-1 s c o a te pe u ltim u l d in v ia ta m o a rt i d in e x is te n ta m o a rt ,
d in c a ra c te ru l ei amorf i te r s i d in " ignorant

84

[a m o rp h ia , a p h a n e ia , a g n o s ia ]. A c e a s t te z e d e m n d e o
a te n tie s p e c ia l . A b o rd n d lu c ru ri le din u n g h iu l d e v e d e re al lui
D u m n e z e u , C a b a s ila nu e z it sa s u s tin c D u m n e z e u cu n o a te
p e c e le p ro p rii L u i" , a d ic T a t l c u n o a te p e F iu l i c e e a ce
a p a rtin e A c e s tu ia . C e e a c e nu e s te in H ris to s nu e ste v d it, n ici
c u n o s c u t lui D u m n e z e u " . D a r c e e a ce nu e ste c u n o s c u t lui
D um nezeu e n ecu n o scu t
la m o d u l o b ie c tiv , nu e x is t in
a d e v r. C eca ce n u d evin e e v id e n t p e n tru A c e la in lum ina nu
exist p e d e -a in tre g u l n ic i in a d ev r " (5 2 5 B C ).
P rin B o te z , M ir u n g e r e . E u h a r is tie $i re s tu l v ie tii
s p iritu a le ne in c o rp o r m in H ris to s , p rim im e x is te n ta c re s tin a .
a d ic h ris to c e n tric i h ris to m o rfa
, p re c u m i fo rm a i v ia ja
_
c o re s p u n z to a re . In a c e s t m o d , T a t l g se $ te p e fe te le n o a stre
in s a li fo rm a (c h ip u l) F iu lu i S u i recu n o a te in noi m d u la re le
C e lu i U n u l N s c u t al S u (6 0 0 B ). A s tfe l, fiin d c u n o s c u ti
C e lu i ce c u n o a ^ te c e le p ro p rii ale L u i (5 2 5 B ), ie$im din
^ te rg e re $i u ita re la n e -u ita re , la a d e v r [ a - l th e ia ] .O m u l,'f iin d
n a in te in tu n e ric , d e v in e lu m in , p r im e v e su b zisten t fiin d
in a in te n im ic ; e ste im p ro p ria t i n fia t d e D u m n e z e u fiin d d u s
d in te m n ita $i d in s c la v ia e x tre m $i a e za t p e un scau n
m p r te s c (5 3 2 A ).
T itlu l lu c r rii fu n d a m e n ta le a lui C a b a s ila nu e ste
in t m p l to r. P e n tru te o lo g u l b iz a n tin , v ia ta s p iritu a l e to c m a i
via ta in H risto s sa u v ia ta lui H ris to s in n o i. E se n ta v ie tii
s p iritu a le e ste re d a t c u c la rita te d e e x p re s ia A p o s to lu lu i P avel
n u m a i tr ie s c e u , c i H ris to s tr ie $ te in m in e " (G a l.2, 2 0 ),
a tu n c i c n d o in fe le g e m ad litte ra m " .
D in c e le d e m a i su s d e v in e lim p e d e fa p tu l c a d e v ru l
o m u lu i c o n s t in d e ifo rm ita te a sau m ai e x a c t in h risto m o rfism u l
[c h risto eid e ia ] ih risto c e n trism u l lui. In c o n se c in t , a n tro p o lo g ia
o rto d o x tre b u ie s-i c a u te a lc tu ire a in ce p riv e te su b sta n fa ,
d a r i m e to d a i fo rm a, in p e rs p e c ti v a a n tro p o lo g ie i h risto lo g ic e .
H ris to lo g ia c re tin o rto d o x e s te p ro p riu -z is o
te a n tro p o lo g ie .

85

3. Trirea vietii spirituale: hristificarea


omului prin comuniunea cu Hristos

D in m o m e n t ce om a d e v ra t e ornul in H risto s i v ia ta
s p iritu a l e v ia ta in H ris to s , tr ire a u itim e i nu se p o a te re a liz a
d e c t in u n ire a i c o m u n iu n e a o m u lu i c u H risto s, c o m u n iu n e
c a re in p le n itu d in e a ei se n u m e te in tr a d itia o r to d o x a
mumwQZQWt [th o sis] i c a re , d u p C a b a s ila , are d re p t c o n tin u i
a n tro p o lo g ie al ei h ristifica re a [ c h r is to p o ie s is f \ In p rim e le
cin ci c a p ito le a le lu crrii sa ie^D esp re viata in / / r / a s ,C a b a s iIa
e x p lic a (d u p F .A p . 17, 2 8 ) fa p tu l c u n ire a $i c o m u n iu n e a
o m u lu i cu H risto s se re a iiz e a z cu e xisten ta [t e in a i] o m u lu i;
cu m i^carea [k in e sis] c a re a c tiv e a z e x is te n ta ; cu v ia ta [z o ],
re s p e c tiv , cu cu n o $ tin fa i cu v o in ta lui. A Fi u n it cu H risto s
e s te cu p u tin t p e n tru io ti cei c e tre c p rin t a te c te a tre c u t
H r i s t o s , i s u f e r t a t e $i d e v in t a t e c ie a s u f e r i t i
d e v e n i t E P (521 A ).
P rin B o te z , in s a li e x is te n ta " b io lo g ic a a o m u lu i se
i m p r t a n t e in m o d re ai d e m o a rte a i n v ie re a lui H ris to s .
B o te z u l re p re z in t lite ra lm e n te o n o u n a tere in H ris to s i in
a c e s t se n s, o n o u c re a tie a o m u lu i. In s a c e a s t n o u c re a tie nu
se fa c e d in n im ic , n ic i, c u m s-a in t m p la t la p rim u l om , p le c n d
d e la v ia |a b io lo g ic p re e x is te n t , c i p le c n d d e la e x is te n ta
b io lo g ic u m a n p re e x is te n t .
A a c u m am v z u t d e ja , in a fa ra lui H ris to s , e x is te n fa
b io lo g ic u m a n , o m u l b io lo g ie n u a re n ic i n fa ti a re?,> n ic i
n u m e , ci e s te o i4m a te rie a m o rfa . C a n d a ju n g in to p ito a re ,
e x p lic a n tro p o lo g u l b iz a n tin , a u ru l i a ra m a se c u r a ta d e
d ife rite le im p u rit fi i c n d su n t t rn a te in fo rm e iau f o rm a d e
p o d o a b , d e m o n e d sa u d e s ta tu ie , d e v in c e e a c e u rm a u sa
d e v in i a b ia a tu n c i iau i n u m e le c a re in d ic c e e s te fle c a re d in
e le . A n te rio r, e ie a v e a u n u m e le g e n e ric al m a te rie i. in m o d
sim ila r, o m u l s e c u fu n d in a p a B o te z u lu i c a o m a terie a m o rfa

86

f i j a r a c h ip i iese a fa r p u rt n d c h ip u l" fr u m o s a l lui H ris to s .


S u n te m m o d e la ti $i im p rim a ti $i v ia ta n o a str a m o rfa $i
n e d e fin it p rim e te o fo rm a o d e fin ire (5 2 5 A , 53 7 D ).
N a tu ra o m u lu i ia fo rm a , c u a lte c u v in te c o n s titu tia i
fu n c tiile n a tu rii u m a n e n d u m n e z e ite a lui H risto s. P e n tru c
p rin In tru p a re a S a, H ris to s nu s-a m rg in it s a a d u c in lum e
lu m in a , c i a p r e g tit f i o c h r (c a re sa o v a d a ), n -a re v rs a t
n u m a i m iru l d u m n e z e irii c i a d a t fis in itir e a (c a re s-i s im t
m ire a s m a ), a d ic a c r e a t in o rg a n is m u l u m a n pe c a re $i l-a
a s u m a t a cele d im e n s iu n ififu n c tii n o i p rin c a re o m u I s-i p o a t
im p ro p ria v ia ta d u m n e z e ia s c . P rin B o te z fle c a re c re d in e ios se
u n en te i-i fa c e a le s a le s im tirile i fu n c tiile tru p u lu i lui
H risto s. B a ia s f n t u n e n te p e cei spalaci in e a c u in s a li a c e s te
sim tiri $i p u te r i (5 3 7 D ). A s tfe l, ieind d in a p p u rt m in
s u fle te le n o a s tre p e In su i M n tu ito ru I n o s tru p e c a p , p e o c h i,
in c h ia r m ru n ta ie le n o a s tre , p e t a te m d u la re le , c u ra t d e
p c a t, iz b v it d e to a t s tric c iu n e a , aa c u m a in v ia i, a fo st v z u t
d e u c e n ic i i s -a in lta t, i c u m v a v e n i iari s a c e a r in a p o i
a c e a s t c o m o a r (5 1 7 D ).
A c e a s t c o n e c ta re " ' i tr a n s fo rm a re in c o n s e c in t a
d im e n s iu n ilo r $i fu n c tiilo r b io lo g ic e a le o m u lu i in fu n e fii a le
tru p u lu i lui H risto s n u se fa c e cu d is tru g e re a p rim e lo r, ci p rin
tra n s fig u ra re a lor. H ris to s , e x p lic a C a b a s ila , in tr n noi in m o d
re a i, tru p e s c , p rin f u n c tiile b io lo g ic e p rin c a re in tro d u c n d
a e ru l $i h ra n a a ju t m la v ia ta tru p u lu i" (5 2 0 A ). Ii fa c e a le S a le
( m p ro p ria z ) a c e s te fu n c tii, se a m e s te c fa r c o n fu z ie d a r
reai in t a te f a c u lta d le n o a s tre p s ih o s o m a tic e (5 2 0 A ) i p rin
a c e a s t ta in ic a m e s te c a re n a tu ra la , s u b in fluenza a c tiv a
tru p u lu i S u n v ia t,tra n s fo rm , re m o d e le a z $ in n o ie ? te fu n c Jiile
n o a stre p s ih o s o m a tic e f c n d u -le fu n e fii ale p ro p riu lu i S u
trup. F iin d c f rje le m a i m a ri n u n g d u ie c a f rje le m ai m ic i
s r m n in e ie in s e le , c i a tu n c i c n d n t ln e te fo c u l, fie ru l nu
m ai a re n im ic d in fie r, d a r, i p m n tu l i a p a , a tu n c i c n d
p rim e s c fo c u l, s c h im b p r o p rie t jile lo r c u c e le a le fo c u lu i. Ia r
d a c la fo rte o m o g e n e c e le m a i m a ri a c jio n e a z a s u p ra c e lo r m ai
m ic i, c e tre b u ie s g n d im d e s p re a c e a f o rj s u p ra n a tu ra l ?

87

E ste , d e c i, e v id e n t c p e d e o p a rte H ris to s se re v a rs i a m e s te c


c u n o i, ia r p e d e a lta p a rte c n e s c h im b $i n e p re fa c e pe n o i in
E1 Insui, c a o p ic tu r m ic a d e a p v rs a t in tr-u n o c e a n in fin it
d e m ir (5 9 3 C ). A m e s te c n d u -s e i to p in d u -s e a stfe l p e S in e
Insui in noi in tru to a te , fa c e d in n o i p ro p riu l S u tru p i d e v in e
p e n tru noi c e e a c e e ste c a p u l p e n tru m d u la re (5 2 0 A ).
F iin d c s u f le t i tru p i to a te p u te rile lo r d e v in d e in d a t
s p iritu a le , p e n tru c se a m e s te c s u fle t cu su fle t, tru p cu tru p i
s n g e cu s n g e . $ i ce re z u lt d e a ic i? C e le m ai b u n e i m ai
p u te rn ic e d o m in a s u p ra c e lo r m ai m ic i, i c e le d u m n e z e ie ti
a s u p ra c e lo r o m e n e jti; i c u m s p u n e P av eI d e s p re n v ie re ,
m u rito ru i e s te a b s o rb it d e v ia t (II C o r .5 ,4 ) i a ltu n d e v a , nu
m ai tr ie s c e u , ci H ris to s tr ie te in m in e ( G a l.2 ,2 0 ) ? (5 8 4 D ).
A c e a s t u ltim fra z a A p o s to lu lu i, c re ia C a b a s ila i
d o g re u ta te d e o s e b it , a ra t c re n a te re a $i re m o d e la re a
o m u lu i in B o te z nu e ste n u m ai o re m o d e la re a n a tu rii o m u lu i,
a d im e n s iu n ilo r $i f u n c tiilo r lui n a tu ra le , c i o re n a sie re $i a
p e rso a n e i um ane. E x is te n fa u m a n in in te g ra iita te a ei, n a tu r i
p e rso a n , e s te re in n o it i in a c e s t se n s re c re a t . O m u l ren an te
s p iritu a l n u d in s n g iu iri... n ic i d in v o in t b rb te a s c , ci din
D u m n e z e u D u h u l S f n t (601 D ). P rin i n c o r p o r a l a in H risto s
e x is te n ta b io lo g ic i g se te a d e v ra tu l ei ip o sta s s p iritu a l.
N a tu r a u m a n c re a t , in c a re se c o n s titu ie p e rs o a n a
u m a n d e n e in te le s in a fa ra n a tu rii u m a n e , e s te ip o s ta z ia t in
H risto s, g sin d u - i a s tfe l a d e v ru l, a u te n tic ita te a , s n ta te a i
fu n c p o n a re a ei c o re c t i p le n a r la in fin it. P rin aceea i m i care,
p e rs o a n a u m a n c re a t in c a re d e v in e c o n c re t n a tu ra u m a n d e
n e in fe le s in a f a r a p e rs o a n e i, e s te ip o s ta z ia t in H ris to s i-i
g se te s u b z is te n ta a d e v ra t i v e n ic p o triv it lui H ris to s
[kat C h rist n h y p o st n a i ], c a re e u n ic a s u b z is te n t d e m n
d e o m . (5 3 3 D ). A s tfe l, H risto s d e v in e p e n tru o m lite ra lm e n te
( in a d e v r i nu c u m s p u n e p ro v e rb u l d e s p re p rie te n i
f o l o s i n d u - s e d e h i p e r b o l ) u n a lt el in s u i [ llo s a u t s Y
(6 6 5 A ).
'
B o te z u l a re o f u n e r e m u ltip l . C u r te te o m u l d e
p c a te le p e rs o n a le , il e lib e re a z d e la n tu rile p e c a re le -a p u s
A

88

n e a m u lu i o m e n e s c p c a tu l p ro to p rin tilo r, d a r, n c i m ai
ra d ic a l, il ip o sta zia z in H risto s , e v e n im e n t c a re e c a u z a tu tu r o r
c e lo rla lte b u n u ri p e c a re le d ru ie T a in a . B o te z u l re p re z in t
p e n tru o m un e v e n im e n t o n to lo g ie care ii rem odeleazci i i
ntregete e xiste n ta creata. D e a c e e a , el re p re z in t p u n c tu l d e
p ie c a re s ta to rn ic a l o ric re i a b o rd ri o rto d o x e a o n to lo g ie i
o m u lu i. i d e a c e e a el c o n s titu ie r d c in a , iz v o ru l i
p o s ta m e n tu l v ie tii s p iritu a le .
O m u l c a re a p rim it n B o te z n o u a e x is te n ta n H ris to s
ii g se te n o u a m in e a re i a c tiv a re a ex isten ^ ei d u p a H ris to s n
T a in a M iru lu i. A s tfe l, cei c e au fo s t c o n s titu id s p iritu a l i s-a u
n s c u t n a c e s t m o d tre b u ie s a c tig e i o lu cra re (activita te)
p o triv it u n e i a s tfe l d e n a te ri, i o m icare co resp u n z to a re.
A c e a s ta o p o a te (s v r i) n n o ic e le b r a r e a p re a d u m n e z e ie s c u lu i
M ir . (5 6 9 A ).
C a b a s ila e x p lic m o d u l n c a re se re a liz e a z a c e a s t
a c t i v a r e . E l u n e te s t r n s d i m e n s i u n e a h r i s t o l o g i c i
p n e v m a to lo g ic a Ic o n o m iei d u m n e z e ie ti. In a in te d e In tru p a re a
C u v n tu lu i, s e rie e l, D u m n e z e u e r a u n M ir c e r m n e a a s u p ra
L ui In su i. In s p rin a s u m a re a n a tu rii o m e n e ti, M iru l s -a
v rs a t d in L o g o s n e a i a s tfe l s -a p re fa c u t n u n g e re . D a r
d u p a ce s - a c o n s titu it fe ric itu l tru p c a re a p rim it to a t p lin ta te a
d u m n e z e irii... a tu n c i m iru l v rs a t p e s te e a e s te i se n u m e te p e
d re p t c u v n t u n g e re [ chrism a] (5 6 9 C - 5 7 2 A ). P rin In tru p a re a
S a. C u v n tu l a m iru n s u m a n ita te a e u D u m n e z e ire a L u i.
P re a s fa n tu I D u h in tr a s tfe l a c u m n u m a n ita te nu c a la
n tia c re a tie , c i p e rs o n a l. F iin d c a tu n c i, z ic e , a s u fla t s u fla re
d e v ia t , ia r a c u m n e c o m u n ic a D u h u l L u i. E C e l ce m i c i
face v iu tru p u l f e r ic it al D o m n u lu i i s e re v a rs p e s te to t o m u l
r c r t, c e n tr t p e H ris to s . C c i a trim is , z ic e D u m n e z e u p e
D uh u l Fiu 1ui S u n in im ile n o a s tre c a re strig a A v a ! P r in te !
(G a l.4 , 6 ) (6 1 7 B ). T a in a M iru lu i re p re z in t C in c iz e c im e a
fie c ru i o m c o n c re t.
n a c e a s t T a in , D u h u l a c tiv e a z i v iv ific fu n c (iile
o m u lu i n H ris to s . F a c e a c tiv e e n e rg iile s p iritu a le , la u n u l p e
u n a, la a ltu l p e a lta , la a ltu l m ai m u lte , d u p c u m e s te p re g tire a
A

89

fie c ru ia p e n tru ta in a " (5 6 9 A ). E v o rb a d e d a ru rile (h a ris m e le )


D u h u lu i,c a re n p rim e le tirn p u ri c re tin e s e d d e a u c re d in c io ilo r
b o te z a ti p rin p u n e r e a m in ilo r A p o s to lilo r ia r a c u m p rin S f n tu l
M ir, d a ru ri p rin c a re s e o rg a n iz e a z c u m in eare d u m n e z e ia s c
B ise ric a . E v o rb a iari d e v irtu tile c a re re p re z in t re fle x e le
ra z e lo r d u m n e z e ie ti, ro a d e le lu c r rilo r D u h u lu i C a re v in e la
o m p rin T a in a . A s tfe l d a ru rile , ca i v irtu tile , p o t fi n te le s e c a
m o d u ln o u transfigurai in c a re fu n c tio n e a z sim tu ri le i fu n c tiile
p s ih o s o m a tic e a le o m u lu i, c n tra te n H ris to s i m i c a te d e
D u h u l. V irtu
ti d u m n e z e ie ti i m ai p r e s u s d e le e a o m e n e a s c .
jk
D u m n ezeu Insui f i i n d C e! ce le p u n e in m ineare" (5 7 6 B ).
D u m n ezeia sca E u h a ristie e s te v ia ta n n tre a g a ei
p lin ta te . ''D u p a M ir v e n im l a M a s , a c e a sta e ste c c ip tu lv ie tii,
c e l o r c a r e a u a j u n s la e a n e m a ilip s in d u -le n im ic p e n tru fe ric ire a
c u ta t (581 A ). P e n tru c a ic i nu n e m p rt im n u m a i d e
m o a rte a i n v ie re a lui H ris to s fiin d a stfe l re c re a ti, n ic i nu
p rim im d o a r m i c a re a e x is te n te i n o a s tre n o i. n d u m n e z e ia s c a
E u h a ris tie su n t re c a p it la te i n tre g ite t a te , fiin d c n i se
d ru ie Insui C el In v ia t... Insui B in e fa c a to ru I, te m p lu l n su i
p e c a re e n te m e ia t t t c ic lu l h a r u r i l o f (581 A ).
C ic lu al h a ru rilo r n u m e te C a b a s ila c ic lu l litu rg ie i
s a c ra m e n ta l, n tre a g a c o n s titu e i v ia ta a B ise ric ii ca T ru p al
lui H risto s. $i e x a c t T ru p u l lui H ris to s , m ai e x a c t H ris to s u l
n tre g , C u v n tu l e u tru p u l p e C a re 1-a lu a t i t a te fa p te le pe c a re
le -a fa c u t, e ste i se o fe r n E u/%h a ris tie . F iin d c n u ne
im p rt fim de c eva d in El, c i de E l In su i " (5 8 4 D ). D e a c e e a ,
E u h a ris tia o fe r d e s v r ire a i a c e lo rla lte T a in e ' (5 8 5 B ).
E u h a ristia e c e n tru l i izv o ru l v ie tii s p iritu a le n H risto s.
A ic i u n ire a eu H ris to s e n tre a g a i d e p lin . E ste tra n sfig u ra i i
h ristifica t n tre g o m u l, n tate d im e n s iu n ile lui, cu tate
s im p ir ile i f u n c tiile lu i p s ih o s o m a tic e u n it e u H r is to s
p rin tr-o u n ir p ro fu n d . F iin d c a c e a s ta e s te n u n ta c e a m u lt
c n ta t n im n e , n c a r e M i r e l e P r e a S f n t i a c a m i r e a s f e c i o a r
B is e ric a ... p rin ea su n te m c a rn e d in c a rn e a L ui i o a s e d in o a s e le
L u i (5 9 3 D ). D u m n e z e ia s c a E u h a ris tie fa c e d in H risto s b n e le
n o s tru naintea c h ia r a d a ru rilo r n oastre n a tu ra le (6 1 6 C ). O
_

90

m re tia ta in e lo r! C e d e v in e m in te a n o a s tr c n d a fo s t lu a t n
s t p n ire d e m in te a d u m n e z e ia s c ! C e d e v in e v o in ta n o a s tr
n v lu it d e v o in ta
* d u m n e z e ia s c ! C e d e v in e t
* r n a n o a s tr
c n d a fo s t b iru it d e fo cili a c e la ! (5 8 5 A ).
A c e a s t h ris tific a re a o m u lu i nu e ste o im p re sie p e c a re
i-o c re a z c re d in c io s u l d e s p r e sin e nsui. O m u l nu e ste c a ?i
cu m a r d e v e n i m d u la r al lui H ris to s , c i d evin e n m o d re a i
a c e a s ta . C a b a s ila a d u c e c a e x e m p lu p e P a v e l n c a re t a te
fu n c |iile o m e n e t a u fo st tra n s f o r m a te n f u n c t i i a l e lui H risto s.
" F iin d c z ic e : a v e m m in te a lui H ris to s " (11 C o r. 2, 16) i:
P e r e t i o d o v a d c H ris to s v o rb e te n m in e " (Il C o r. 13 , 3 ), i:
v iu b e sc in m ru n ta ie le lui lis u s H ris to s " (I C o r.7 , 4 0 )... i,
c o n c e n tr n d t a te : N u m a i tr ie s c e u , ci H ris to s tr ie te in
m in e (G a l.2 . 2 0 ) (5 8 5 A ).
C a b a s ila n c e a r c c u n d r z n e a l o d e s c r ie r e i e x p lic a re
f iz io lo g i c a a c e s te i tr a n s f o r m r i p e c a r e o n u m e te i
" tr a n s f o r m a r e [m eta skeu \ (7 1 6 A ). In te rp re t n d p a s a ju l
s c rip tu ris tic : cel c e M m n n c v a tr i p rin M in e (lo a n 6,
5 7 ), a d m ite fa p tu l c o m u l, c a e x is te n t s u p e rio a r , p o a te s
a s im ile z e p in e a . v in u l i o ric e a ltc e v a m n n c . D a r a c e s te
m n c ru ri, s u b lin ia z el in s p ir t $i d e S fa n tu l M a x im , nu au
v ia t d e la e ie n s e le i, in c o n s e c in t , nu p o t d a v ia t . D au
im p re s ia c o fe r v ia t , p e n tru c e ie c o n s e rv p ro v iz o riu
tru p u l, n s in re a lita te o fe r o s im p l s u p ra v ie tu ire s u p u s
s tric c iu n ii $i o r ie n ta t s p r e m o a rte . D ar p in e a E u h a ris tie i,
H risto s, c o n tin u e l, e r e a lm e n te v ie i a stfe l e a p o a te s o fe re
in a d e v r v ia t . M a i m u lt, c a a b s o lu t tra n s c e n d e n t cu m e s te , nu
El se p re fa c e a tu n c i c n d S e o fe r c a h ra n o m u lu i, ci il p re fa c e
pe o m in c e e a ce e s te El n s u i. H ra n a se tra n s fo rm a [p re fa c e ,
m e ta b lici J in cel ce o m n n c ; p e te le , p in e a i o ric e a lt
a lim e n t se tra n s fo rm n s n g e o m e n e s c . A ic i n s se n t m p l
in n tre g im e c o n tra riu l. F iin d c nsi p in e a v ie tii m i c p e c e l
c e se h r n e te i-1 s c h im b i tra n s fo rm (p re fa c e ) in e a n s i
(5 9 7 A B ). A stfe l, o m u l s e tra n s fo rm in m d u la r e fe c tiv al
tru p u lu i lui H risto s c a re e s te h r n it i fa c u t v iu d e C ap . F iin d c
c e le a le c a p u lu i c u n e c e s ita te c o b o a r la tru p (5 2 0 A ). A c e a s t

91

a n a liz fa c e e v id e n t lite ra lita te a fra z e lo r p a u lin e d e m ai su s.


E ie i n d i c c u c l a r i t a t e a x u l c e n t r a i a l a n t r o p o l o g i e i
lui C a b a s ila . 8
D a r d u m n e z e ia s c a E u h a ris tie a re i o s e m n if c a p e m ai
g e n e ra la , cosm ica. T ra n s fo rm a nu n u m a i o m u l, ci i d im e n siu n ile
u n iv e rs u lu i. E a re p re z in t d u p C a b a s ila re a lita te a u ltim a ,
te lu T c e lo r c e su n t, sc o p u l v ie p i d e p e p m n t i c o n p n u tu l
v ie p i c e re ti, tra n s fig u ra re a is to rie i. T im p u l E u h a ris tie i u n ific a
tre c u tu l, p re z e n tu l i v iito ru l, m a n ife s ta c i a c tiv e a z in m o d reai
v e n ic ia in re a lita te a c o tid ia n . S p a tiu l E u h a ris tie i e sp a tiu l
Im p r p e i, p a tria re a la a c re tin ilo r.
C a a d u n a r e a c r e d in c io ilo r n ju r u l A lta ru lu i, E u h a ristia
re p re z in t r e c o n s titu ir e a v e tre i s tr v e c h i a p a ra d is u lu i. C a i
c o m u n iu n e d e p lin a c re d in c io ilo r c u D u m n e z e u i n tre o la lt ,
e a d e s v r e te a c e a v a tr , u n if ic a a b s o l u t u m a n ita te a
f a c n d - o T ru p al lui H ris to s . C a j e r t f a i o fra n d , c re a z d in n o u
r e la p a d in a in te d e c a d e re a o m u lu i c u c re a tia i o d e s v r e te .
C re a tu rile c a re re p re z in t b o g p a o m u lu i s u n t o fe rite c u iu b ire
lui D u m n e z e u . A s tfe l, c r e a p a d e v in e m e d iu l p rin c a re o m u l se
u n e n te cu D u m n e z e u . M a te ria se u m p le d e D u h u l i via^a
s p iritu a l f u n c p o n e a z in L itu rg h ie n e n tre ru p t i d e p lin . T o a te
a c e s te a se fa c p e n tru c E u h a ristia este H risto s C a re re p re z in t
tre c u tu l, p re z e n tu l $i v iito ru l S fin p lo r, tre c u tu l, p re z e n tu l i
v iito ru l reai al lu m ii.
A ta t c a c e le b ra re , c t i ca a c p u n e d e tra n s s u b s ta n p e re
a p in ii i a v in u lu i n T ru p u l i S n g e le lui H ris to s , d a r i ca
m p rtci re a cred in c io i lo r cu a c e st T ru p i S n g e, d u m n e z e ia sc a
E u h a ris tie re c o n stitu ie $i a c tu a lize a z n p re z e n t c e e a c e a fa c u t
H ris to s n tr e c u t p e n tru m n tu ire a o a m e n ilo r, n a te re a , via^a,
p a tim a , n v ie re a , nl^area, re v rsa re a D u h u lu i. V re m e a a c e a s ta
(a E u h a ris tie i) n s e a m n v re m e a a c e e a (a Ic o n o m ie i) (4 5 2 B ).
A s tf e l, c e l e b r a r e a E u h a r is tie i f a c e p e n tr u n o i p r e z e n te
e v e n im e n te le tre c u te i v iito a re a le Isto rie i s fin te a m n tu irii i
p a rtic ip a re a n o a s tr la e a n e s c o a te a fa r d in p a rc u rs u l c irc u la r
al isto rie i i n e in tro d u c e n tim p u l n o u a l B is e ric ii, n c a re
e te m u l in tra n tim p i fu n c p o n e a z c a p re z e n t c o n tin u u .

T ru p u l isto rie al lui lisu s, aa c u m a tra it, a m rit i a


in v ia i, c u m s tr lu c e te p re a m rit la d re a p ta T a t lu i, se gase te
in m o d re al pe s f n ta M a s i se o fe r c re d in c io ilo r c a C in a d e
ta in a . h C in n d , c re d in c io ii d e v in m d u la re a le tru p u lu i L ui i
p rin a c e a s ta c o n te m p o ra n i ai Iis u s u lu i isto rie i p rtai in c a d e
p e a c u m ai b u n u rilo r v iito a re . A c e s t tru p e u h a ris tic e tru p u l
B is e ric ii, tru p u l c re d in c io ilo r, m n tu ire a c re a p e i, sla v a lui
D u m n e z e u i a o a m e n ilo r , l i b e r t a t e a , b u c u r ia i h r a n a
S fin tilo r. C a E u h a ris tie , c o m u n iu n e , c a c in , c a tru p al lui
H risto s i tru p al c re d in c io ilo r, a c e s t T ru p , e a d e v ra tu l S p a tiu
i T i m p a l B i s e r i c i i , in E l v i e t u i m , n e m i c m i
su n te m (c f.F .A p . 17, 2 8 ) . 1
In T a in e D u m n e z e u o fe r to tu l i n u se m ai p o a te
a d u g a n im ic n p lu s. E ste n s n e c e s a r c a o m u l sa c in s te a s c
p rin conlucrcirea [sy n e rg ia ] lui p e rs o n a l c o m o a ra pe c a re a
p rim it-o n T a in e . F iin d c a a c u m se p e tre c e in lu c ru rile
( r e a lit p ie ) in s e le , to t a a cei c e au p rim it v ia ta nu se c a d e s se
m u ltu m e a s c c u a c e a s ta i s d o a rm c a i cu m a r a v e a to tu l, ci
tre b u ie s a ca u te f i c ele p r in ca re p zim (pstrm ) a cea sta
via f (641 A ) .J
D a r o m u l e s te n m o d fu n d a m e n ta l c eea ce g n d e fte f i
ceea ce vrea. A a d a r, n u e cu p u tin f s se s o c o te a s c u n it cu
H risto s fa r c a f u n e p ile s u p e rio a re a le lui s fe u n ite cu El. In
a c e s t c a z , el e s te c o p il ^i tcm d u la r' al lui H risto s, d in m o m e n t
c e se c u m in e c cu T ru p u l i S n g e le L u i, d a r c o p il b la m a b il
i m d u la r m o rt5' (641 D ). D in c o n tr , a tu n c i c n d g n d ire a lui
e u n it c u g n d ire a lui H ris to s $i v o in fa lui a c o rd a t cu v o in fa
lui H ris to s , e Trese c a a c e s to ra s le u rm e z e o m u l n tre g i u n ire a
e ste a tu n c i d e p lin . M o d u lu i in c a re o m u l p o a te , v a lo rific n d
n a fte r e a , m i$c a rea i via ta ce se g s e s c n T a in e , s lu c re z e c a
s a tin g h ris tific a re a m in tii i a vo in fei lui, C a b a s ila i d e d ic a
u ltm e le d o u c a p ito le a le lu c r rii lui D esp re viafa in H ristos
P re s u p u n n d c u n o s c u t m e to d a a s c e tic a a c u r p rii i
u n ific rii m infii, C a b a s ila n u in s is t a s u p ra e i, ci i n d re a p t
e fo rtu l s u sp re a a r a ta c H ris to s e s te sin g u ru l A d e v r i c El
e ste n a c o rd c u n a tu r a n o a s tr i, p rin u rm a re , e fo lo s ito r i

93

n e c e s a r s a m e d it m a s u p ra L ui.
M ai cu s e a m m e d ita tia a s u p ra fa p te lo r Ic o n o m iei
d u m n e z e ie $ ti, s e rie e l, u m p le m in te a o m u lu i d e m re tia i
fru m u s e te a lui H ris to s i nu o la s s a fie a tra s d e ru . P e n tru
c , c u m m ai p u te m m e rg e sp re ru a tu n c i c n d am in te le s
d ra g o ste a n e b u n [to'n m aniko'n ro ta ] (6 4 8 A ) cu c a re n e -a
iu b it D u m n e z e u , p a n a a c o lo in c t sa v in la n o i. s-$i m p ro p rie z e
m iz e riile v ie tii n o a s tre . s u fe rin ta n o a s tr , sa se g o le a s c Tn n o i,
sa se a m e s te c e c u n o i, sa ne fa c te m p ie i m d u la re a le L u i? k
C e l la lt a s p e c t al m e d ita tic i a s u p ra c e lo r fa c u te d e
D u m n e z e u p e n tru noi e m e d ita tia " d e m n it tii n a tu rii n o a stre
(6 5 2 A ). M d u la re le n o a s tre , e x p lic C a b a s ila , s u n t m d u la re
a le lui H risto s. C a p u lu i a c e s to r m d u la re se in c h in a H e ru v im ii,
p ic io a re le a c e s te a , m a in ile a c e s te a a t m d e a c e a in im ... C e
lu cru m ai s fa n t a r p u te a e x is ta d e c t tru p u l a c e s ta cu c a re
H ris to s s -a c o n to p it m a i p re s u s d e c t o ric e c o n c re s c e n t
n a tu ra la ? ... C u m s n e m ai fo lo s im o c h ii la c e le c e nu se
c u v in ? ... N u n e v o m m ai m ica p ic io a re le , n u n e v o m m ai
Tntinde m a in ile s p re c e e s te r u (6 4 8 B - 6 4 9 A ).
A c e a s t s ta r e a v ie tii e cu p u tin t s o tin e m d a c av em
a c tiv in su fle t c u v ? itu l[S c rip tu rii]p riv ito r la acestea. c a d ic
a c e s te a s u n t m d u la re a le lui H risto s, s u n t s fin te i p o a rt ca
nite v a se s n g e le lui H ris to s (6 4 8 C ). F ra z a a c e a s ta a ra t
lim p e d e c n ici in a c e s t p u n c t C a b a s ila n u v o rb e te s e n tim e n ta l
sau m e ta fo ric . S u b lirism u l e x p re s iilo r lui i su b im a g in ile pe
c a re le fo lo se $ te se g se te te m e lia s o lid a a n o ii a n tro p o lo g ii in
H risto s. C a s n te m e ie z e i m ai m u lt p o z ifia sa , in acela i
c a p ito l el e x p lic fa p tu l c o m u l a fo s t c re a t d e la in c e p u t
p e n tru o m u l c e l n o u (H ris to s ). i m in te a $i pofita au fo s t
a lc tu ite p e n tru A c e la . A m p rim it ra tiu n e c a s c u n o a te m p e
H ris to s ; p o ft c a s a le rg m s p re A c e la ; m e m o rie , c a s-1
p u rt m p e A c e la ; p e n tru c E l ln su i a fo st a rh e tip u l [m o d e lu l]
p e n tru c e le c r e a te (6 8 0 A ). T o c m a i d e a c e e a , p rin n a tu ra , p rin
v o in t i p rin g n d u rile s a le o m u l n z u ie te sp re H risto s nu
n u m a i d in p ric in a d iv in it tii L u i, c a re e fin ta [t lo s] a to a te , ci
i d in p ric in a c e le ila lte n a tu ri a L ui (c e a o m e n e a s c ). i El e ste

94

a te rn u tu l tu tu ro r d ra g o s te lo r o m e n e ti, El e s te d e s fa ta re a
gn d u rilo r.* ' F a p tu l d e a n to a rc e fie iu b ire a , fie g n d ire a
n o a s tr sp re o ric e a lt lu c ru c a re nu e s te in H ris to s re p re z in t o
d e v ie re a d a r d e la c e le a $ e z a te la b a z a, in s u b -s tra tu l n a tu rii
n o a stre . A c e a sta p e n tru c H risto s e s te su b -stra tu l [ h y p th e s is " ] [sau Cih y p -s ta s is *-ul] g n d u rilo r n o a s tre (681 B ).
C u m am re la ta t d e ja , C a b a s ila n u d e s c rie o fo rm a sau
a lta d e v ia t s p iritu a l , n ic i un sta d iu sa u a ltu l al ei. V re a sa
e v id e n tie z e n s te m e iu l o n to lo g ie c o m n tu tu r o r fo rm e lo r i
tu tu ro r s ta d iilo r, fu n d a m e n tu l o n to lo g ie al c o n te m p la jie i la
c a re a ju n g , d u p un lu n g d ru m d e c u r jire i c o n c e n tra re
in te rio a r , isih a$ tii. M in te a c u r jit i u n ific a ta p o a te s a v a d a pe
D u m n e z e u i sa se o d ih n e a s c in EI, p e n tru c El e s te su b s tra tu l" d e s v r it al g n d u rilo r o m u lu i.
D a r, in acela i tim p , a ra t c p e acela$ i p rin c ip iu
o n to lo g ie se p o a te in te m e ia o c u r tire i o tra n s fig u ra re a m in jii
p o s ib ile d e re a liz a t p ro g re s iv - p rin c o n c e n tra re a g n d u rilo r
a s u p ra lui H ris to s $i a s u p r a a c e e a c e z id e te T ru p u l lui H risto s,
ca si a su p ra m o d u rilo r in c a re fle c a re p o a te fi z id it c a T ru p al lui
H risto s - d e ca tre io ti credincio$ii d in lu m e c o n d u c n d u -i la
p lin ta te a v ie tii s p iritu a le . El p ro p u n e , a s tfe l, un m o d d e v ia ja
s p iritu a l c o re s p u n z to r o a m e n ilo r e p o c ii lui i e x tre m de
a c tu a l a st z i.
E x ist , s p u n e e l, fe lu rite c o n d itii d e v ia ja i, p rin
u rm are, d iv e rse fo rm e d e v irtu te . A ltfel se tr ie$ te v ia ja sp iritu a l
d e c e i c e se o c u p d e tre b u rile p o litic e c o m u n e (o b te ti) $i de
cei c e $i fa c tre b u rile lo r p ro p rii , a ltfe l d e cei c e nu i-au lu at
nici o o b lig a tie d u p B o te z , $i a ltfe l d e c e i ce au fa g d u it sa
tr ia s c in fe c io rie i s nu a ib n im ic ... i a c ro r v ia ja e
s o lita r . E x is t n s, o d a to rie co m u n a tu tu ro r c e lo r ch em a fi
cu n u m ele d e la H risto s ( c r e s tin ilo ry ' (641 B ). la r a c e a s ta e ste ,
in p u n ctu l c o n c re t p e c a re -l stu d ie m aici, c o n c e n tra re a g n d u rilo r
a s u p ra lui H risto s, c o n c e n tra re ce d e v in e in te g ra la in rugciune.
N u e s te in d is p e n s a b il, e x p lic C a b a s ila , c a c in e v a s se
g se a s c in c o n d itii s p e c ia le c a s se ro a g e : P e n tru ru g c iu n i
nu e n e v o ie d e p re g tiri i d e lo c u ri s p e c ia le , n ic i d e strig t...

95

c c i n u e x is ta lo c u ri u n d e sa nu fie p re z e n t (H ris to s ), n ic i n u se
p o a te sa nu fie m p re u n cu n o i, c a U n u l c e e s te p e n tru c e i
c e -L c a u ta m a i a p ro a p e d e c t in im a lo r. N u e n e v o ie sa te fi
n lta t p e c u lm i d e s fin te n ie , fiin d c n u -L c h e m m p e S t p n u l
c a sa n e in c o r o n e z e . D e a c e e a , to ti au n e v o ie d e ru g c iu n e . $ i
cei r i3' p e n tru c C el c h e m a t e s te b u n : (681 B C ). T a in e le $i
ru g c iu n e a s u n t c a le a c o m u n a tu tu ro r, c o n tin u tu l c o m n tu tu ro r
fo rm e lo r d e via^ s p iritu a l .
P rin ru g c iu n e , g n d u rile o m u lu i i lu c ru rile p e c a re le
v iz e a z a c e s te a : p e rs o a n e , lu c ru ri, s t ri, n o tiu n i, s u n to f e r ite lui
H ris to s ia r H ris to s e ste c h e m a t s v in in m ijlo c u ! lo r. C h ia r
d a c nu a ju n g e la c o n te m p la tie , ru g c iu n e a c l u z e $ te g n d u rile
i c o n tin u tu l lo r la D u m n e z e u , lu m in e a z m in te a i t a te c e le pe
c a re le n te le g e m in te a cu lu m in a lui D u m n e z e u c o n d u c n d
a s tfe l o m u l la a d e v r. D e a c e e a , in a c o rd c u in tre a g a tra d itie
p a tris tic , ru g c iu n e a o fe r c u n o a $ te re a re a l i a rta ru g c iu n ii
re p re z in t a d e v ra ta $ tiin t i filo s o fie .
C o m u n iu n e a in s is te n t i c o n tin u a o m u lu i c u m in te a
lui D u m n e z e u p rin ru g c iu n e a m in tii, o c o n d u c e p e a c e a s ta s
v a d re a lita te a d in u n g h iu l d e v e d e re al lui D u m n e z e u . s
ra (io n e z e in a c o rd c u m in te a lu i H risto s.
C n d d e v in e in te g r a l , c o m u n iu n e a r e p r e z in t o
tra n s fig u ra re i h ris tific a re p r a c tic a m in tii i o fe r cunoa$terea
su p rem a . T a t l re c u n o a $ te in m in te a n o a s tr m in te a F iu lu i S u
$i n o i, p rin m in te a F iu lu i, a ju n g e m s c u n o a te m p e T a t l, lu c ru
c a re , d u p E v a n g h e iis tu l lo a n , re p re z in t c o n tin u tu l v ie p i
v e rn ic e : A c e a s ta e ste v ia ta v e n ic , c a s te c u n o a s c p e T in e ,
sin g u ru l D u m n e z e u a d e v ra t i p e lis u s H ris to s p e c a re 1-ai
trim is (lo a n 17, 3 ).
A s e m n to a re e u n ire a i c o m u n iu n e a c u H ris to s p r in
voinf. V o in ta , e x p lic C a b a s ila , se e x p rim i se a c tu a liz e a z
p rin p o ft , d o r in t sa u c o n c u p isc e n ^ [e p ith ym ia ]. D a r p o fta
o m u lu i n u e s te s a tis fa c u t d e n im ic d in c e le c re a te . O ric e lu c ru
b u n a r fa c e o m u l, p o fta m in tii il im p in g e m a i d e p a rte , t a te
s u n t p re a m ic i p e n tru e l, i cad n a p o i i, c h ia r d a c a r o b lin e
t a te b u n u rile , i le -a r o b tin e c h ia r p e t a te , el p riv e te m ai

96

d e p a rte $i c a u ta c e ^ a c e nu e d e fa ta , d is p re tu in d (p riv in d d e su s)
c e le ce s u n t m e re u de f a ta ( p re z e n te ) . A c e a s ta nu se in t m p l
p e n tru c b n e le pcjftit e in fin it ia r p o fta o m u lu i, fa c u lta te a
v o in te i i a p o fte |u e m rg in ita ; d a c a a r fi aa, m rg in itu l
n -a r p u te a c u ta in fo itu l. D im p o triv , se in t m p l aa p e n tru c
$i p o fta o m u lu i *este d is p u s i a lc tu it s p re a c e a in fin ta te '.
$ i a c e a s t fu n c p e p s ih ic a o m u lu i n u cu n o a te b o ta r , p e n tru
c D u m n e z e u C re a to 111* $ i-apotrivit-o , [adaptat-o] L ui Insidi...
c a n u m a i in E l n s u d s a ne putern b u cu ra d e in trea g a p ia c e re
(7 0 8 B C ) .1V e d e rn c a 5* a *ci se a p lic a p rin c ip iu l fu n d a m e n ta l al
c re a e i o m u lu i d u p ^ c h ip u l lui D u m n e z e u . V o in ta o m u lu i tin d e
s p re B in e le infinita p e n tru c aa a fo st c re a ta d e la n c e p u t.
A c e a s t te n d in t r e f r e z in t u n e le m e n t c o n s titu tiv al e x is te n je i
ei. A c e s ta e funclam e n tu l Pe c a re s e s p r ijin in v t tu ra lui
N ic o la e C a b a s ila d ^ s Pre h ris tific a re a v o in te i.
A c e a s t o b s e r v a P e o n t o l o g i c a e c o m p l e t a t d e
a n tro p o lo g u l bizan**11 cu a d o u a c a re se p la se a z , am s p u n e
a s t z i, in sp a fiu l a titro p o lo g ie i fe n o m e n o lo g ic e . V o in ta , s e rie
el, e in o m p u te re ^ c e n tra l d e m in e a re . T a te a le n o a stre
u rm e a z v o in tei i ire rg a c o lo u n d e e a le d u c e . V o in ta o rie n te a z
a t t p o rn irile tru p u 'tii c t i m i c a re a g n d u rilo r, d a r i o ric e
a c tiu n e $i, in g e n e re , o ric e lu c ru o m e n e s c . $ i, in g e n e ra i, v o in ta
c o n d u c e i p o a rt to t c e e a c e n e p riv e te i, d a c a e a e re p n u t
u n d e v a , t a te s u n t ten u te a c o lo (721 C ).
D ar, c o n tiP u a e l, s in te tiz n d c e le d o u o b s e rv a tii d e
m ai su s $i conclu^*o n a n d , o m u l p o fte te s a tr ia s c fe ric it.
T r ie $ te i e x is t
s -i n ie a rg b in e , p e n tru o e x is te n ta b u n
[t e einai]. T oa*e rn i$ crile s u fle tu lu i s u c a u t e x is te n ja
a d e v ra t i fe rin it . V re m e x is te n ta p e n tru e x is te n ta b u n "
(7 0 9 C ). In c o n s e c i11^ p e n tru c e x is te n ta u m a n a d e v ra t
se gase te, d u p c u m am v z u t, in H ris to s , cei a c ro r v o in ta a
fo st r p ita p n la a p t d e H ris to s i e a lp ita d o a r d e E l, in c t
t a te c te v o r i ^ b e s c i c a u t s u n t A c e la , a c e ia g s e s c in
H ris to s r e a liz a r la *o r in te g ra l , a d e v ra t i fe ric ire a lo r re a l
(721 C).^
in a c e a s t p e rs p e c tiv , v ia ta s p iritu a l se re v e le a z c a

97

o v ia t o rie n ta ta nu n u m a i d u p leg i e x te rio a re o m u lu i, ci d e


e x ig e n ta e x is te n tia l r a d ic a l a o m u lu ip r in c a r e a c e s ta n z u ie te
d u p fe ric ire . V ia ta s p ir itu a l a re o s e m n ific a tie $i u tilita te
s u p re m a p e n tru o m , p e n tru c e a c o n d u c e d e la e x is te n t la
e x is te n t b u n . C o n tin u tu l ei nu e s te e tic , aa cu m fo lo sim d e
m u lte o ri a st z i a c e s t te rm e n , sa u s o c io lo g ie , sau o ric a re a ltu l
p e rife rie , ci u n u l o n to lo g ie . D a c n - a r f i aa, H ris to s n - a r f ic e v a
e s e n tia l p e n tru o m , u n ic u l lu c ru n e c e s a r . i B is e ric a c re a tin a
n -a r fi a d e v ru l u n iv e rs a l al o m u lu i i al lu m ii, ci o e x p re s ie
re lig io a s a d a te lo r s o c ia le i a c e lo r ce tin d e v iz iu n e a lu m ii i
d e c iv iliz a tie , p ro p rii u n u i p o p o r sa u a ltu ia .
V ia ta s p ir itu a l se m ai re v e le a z c a d e z v o lta re a i
a c tu a liz a re a d e p lin a fa c u lt tilo r i fu n c tiilo r o m u lu i. In ce
p riv e$ te v o in ta , p e c a re o s tu d ie m a ic i, C a b a s ila s e rie , cu
s e n tim e n tu l d e p lin al re a lit tii e fe c tiv e , c o m u l a fo st c re a t s
c a u te b in e le ce-i a re iz v o ru l lui in D u m n e z e u . In a fa ra b in e lu i,
v o in ta , a c e s t s e n z o r i o rg a n al fe ric irii, e s te s u p u s n e c e s it tii
i fu n c tio n e a z s u b n iv e lu l ei sau a l tu re a cu el, a$a cu m a tu n c i
c n d nu e x is t lu m in a , o c h iu l, o rg a n u l v e d e rii, fu n c tio n e a z
d e fic ita r. O c h iu l o m u lu i a fo s t c re a i p e n tru lu m in i v o in ta lui
p e n tru b in e . O c h iu l fa r lu m in i v o in ta fa r b in e se g s e s c in
a fa ra n a tu rii lo r i fu n c tio n e a z d e v ia n t, p e l n g n a tu r .
F iin d c n ici v o in ta nu p o a te s tr ia s c i s fie a c tiv d e c t
r m n n d in H ris to s , p e n tru c to t b in e le e s te a c o lo , aa cu m
o c h iu l n u p o a te fa c e c e le a le s a le d a c n u se fo lo se te d e lu m in *
(721 C ). P e n tru c o c h iu l a fo s t fa c u t a stfe l c a s se b u c u re d e
lu m in , a u z u l d e a u z ire , i fe c a re o rg a n p e n tru Iucrul p o triv it,
a d a p ta t lui; ia rp o fta su jle tu lu in z u ie te n u m a is p r e H r is to s . i
a c e a s ta e s te i a ^ te m u tu l i o d ih n a e i, p e n tru c E l S in g u r e i
b in e le i a d e v ru l i o ric e a lt lu c ru v re d n ic d e iu b ire [ ro s ]
(561 A ).
C h e m a re a lui H ris to s , in v a fa te o lo g u l n o stru , a tin g n d
u n a lt a s p e c t a l a c e s te i te m e , se a d re s e a z tu tu ro r o a m e n ilo r,
in d e p e n d e n t d e s e m in tie sa u n e a m , v rs t sa u p ro fe s iu n e ,
p o z ifie s o c ia l , in d e p e n d e n t d e fa p tu l d a c tr ie te in p u s tie
sau in c e ta te i z a rv . Ia r a c e a s t in v ita tie c o m u n tu tu r o r e:

98

s a nu ne I upturn, [r zb o i] c u vointa lui H r is to s " (641 C ).


R s p u n s u l la a c e a s ta c h e m a re c o n s titu ie c o n tin u tu l v ie tii
s p iritu a le in p rim u l ei s ta d iu . In s ta d iile tin a ie c h e m a re a este:
sa civem co m u n i une de v o in ta c u D u m n ezeu (701 C ). m C u
to a t d ife re n te d e g ra d , in t a te e ta p e le v ie tii s p iritu a le i in
t a te f rm e le ei c o n tin u tu l e s te a c e ta ti: c o m u n iu n e a 'v o in te i
o m en e ti cu v o in ta lui H ris to s .
D a t fiin d c v o in ta jo a c un rol a t t d e im p o rta n t in v ia ta
s p i r i t u a l D u m n e z e u c a u ta s-i im p ro p rie z e a c e a s ta fu n c tie a
o m u lu i in a in te a o ric re i a lte ia . EI a c re a t cerili $i p m n tu l i
s o a re le , to a t fru m u s e te a lu m ii v z u te i n e v z u te , i i a ra ta
o m u lu i, cu m \f\ a ra ta in d r g o s titii h a in e le lor, in te le p c iu n e a $i
fru m u s e te a Lui ca s p o a t s d i in ei d ra g o s te a [to n r o ta j d e
E l". i a tu n c i can d o m u l, in loc s i se d ru ie , a fu g it d e p a rte d e
EI, D u m n e z e u a lu a t fire a o m e n e a s c i a s u p o rta t zeci d e m ii
d e re le ca s -l leg e d e S in e p e c e l iu b it [to n e r m e n o n ] ... ca
s-1 in to a rc la S in e i s in d u p le c e v o in ta lui'". $i nu s -a lim ita t
la a c e a s ta , ci S -a d a t p e S in e n su i p re t d e r s c u m p ra re pe
C ru c e , c a s c u m p e re d e la o m v o in ta lui, p e n tru c n u m a i
p le c n d d e la e a p o a te s -i o fe re fe ric ire a . F iin d c EI e ra st p n
p e s te t a te c e le la lte , d a r nu a v e a p u te re a s u p ra in tre g ii n o a stre
f i n . A m fu g it d e EI cu v o ia n o a s tr lib e r . D e a c e e a pe t a te
le -a fa c u t c a s o a tra g la S in e . F iin d c d e o a re c e c u ta v o in ta .
n -a fa c u t n im ic c a s o c o n s tr n g , n ic i n -a r p it-o . ci a
c u m p ra t-o . A s tfe l, fa p tu l d e a -L p rim i p e H ris to s c a M n tu ito r
a re (p e n tru c re d in c io s ) a c e e a i s e m n ific a fie c u a c e la d e a-1 o fe ri
la m o d u l a b s o lu t i in te g ra i v o in ta lui. V o in ta c e lu i m n tu it
n u -i m ai a p a rtin e lui, ci M n tu ito ru lu i. A c e s ta e s te , in te rp re te a z
C a b a s ila , se n su l c u v in te lo r A p o s to lu lu i P a v e l: nu m ai su n te fi
ai v o tri, c c i a{i f o s tc u m p ra fi c u p re f (I C o r .6 ,2 0 ). T ransferid

[h e m etaphor[ vo in fei de la n o i la H risto s c o n stitu ie m n tu irea


(6 5 7 C , 6 8 8 B C , 7 1 7 B C D ) .n
In te g ra iiz a re a c o m u n iu n ii v o in te i o m e n e ti c u H ris to s ,
h ristifica rea vo in tei , re p re z in t c o n tin u tu l v ie fii s p iritu a le in
sta d iu l ei cel m a i n a lt, e a fu n c fio n e a z c a iubire [a g p e ] i se
n u m e te sfin \e n ie [h a g i te s] . S fa n tu l se v re a n u p e sin e in su i,

99

c i p e A c e la ... S e la s p e s in e n su i i ie se sp re D u m n e z e u eu
to a t v o in ta lu i. Ii u it s r c ia sa i r m n e eu g u ra c s c a t n
fafa C e lu i b o g a t... F iin d c p u te re a iu b irii tie s a f a e p ro p rii
c e lo r c e iu b e s c c e le a le c e lo r u b iti. D a r Fiindc p u te re a v o in te i
i p o fte i la s fin ti se c h e ltu ie to a t n D u m n e z e u , ei II s o c o te s c
n u m a i p e El a fi a c e l b in e , i n ic i tru p n ic i su fle t... n ic i a ltc e v a
d in c e le c o n a tu ra le i p ro p rii n a tu rii... n u -i m ai p o t d e s fa ta , ci,
c a u n ii c e au ie it o d a t d in ei n ii i i-a u tra n s f r t a ltu n d e v a
v ia ta i to a t p o fta lo r, se ig n o ra p e ei n i i. (7 0 8 D - 7 0 9 A ).
A s tfe l, S fn tii se b u c u r d e c e se b u c u r H ris to s , se n tris tre a z
d e c e se n tris te a z H ris to s , e x p rim a i a c tu a liz e a z n isto rie
v o ia lui H ris to s . V o rb e s c c a n i te g u ri a le lui H ris to s i a ra t
a d e v ru l. L u c re a z c a m a in i a le lui H ris to s i fa c m in u n i.
R m n e re a in iu b ire n s e a m n r m n e re a n D u m n e z e u .
C c i c e l c e r m n e n iu b ire , s e z ic e , n D u m n e z e u r m n e i
D u m n e z e u n e i (I Io a n 4, 16) (721 A ). A n tro p o lo g u l n o stru
m is tic n e invada c a d e v ra ta v ia t s p iritu a l e iu b ire a , to e m a i
p e n tru c D u m n e z e u e s te Iu b ire [A g a p e ], Ia r d a e v ia fa e
p u te re a c a re m i c c e le v ii, ce a ltc e v a d e c t iu b ire a n s i a r g si
c in e v a c e s te c e e a c e -i m i c p e o a m e n ii v ii e u a d e v ra t, al
c ro r D u m n e z e u e s te D u m n e z e u l v iilo r i n u al m o rtilo r, iu b ire
c a re n u n u m a i c -i d u c e i-i p o a rt , d a r i i sc o a te e u u u rin t
d in ei n ii i a s tfe l p o a te a e p o n a m u lt m ai m u lt a s u p ra lo r d e c t
to a t v ia ta , n c t d e v in e m ai p u te m ic a s u p ra lo r d e c t v ia ta ;
c c i i c o n v in g e s d is p r e tu ia s c v ia ta , n u n u m a i p e c e a
c u rg to a re , ci i p e c e a s t t to a re . D e c i ce a ltc e v a s -a r p u te a
n u m i m a i e u d re p ta te v ia f d e c t iu b ire a [a g a p e]? (7 2 5 C D ).
D in a c e s te m o tiv e , r e z u m C a b a s ila ,p r in V ointa o m u lu i
se c re a z i s e s l lu ie te n a c e a s ta v ia ta fe ric it , a d ic
fe ric ire a s ta to m ic , s ta b il i d e p lin . D a c v o m d e z v o lta
( e x p lic ita ) v o in ta c e lu i ce tr ie te d u p D u m n e z e u , v o m g si
s tr lu c in d n e a v ia ta f e r ic it (6 8 9 A ).
C e le d e m a i su s fa c v id e n t fa p tu l c to e m a i c o m u n iu n e a
e u H ris to s n n o ie te o m u l. E x iste n fa n o u , e n erg ia , viata,
cu n o tin fa i v o in fa lu i n o u , n tre g o rg a n is m u l h r is to m o r f
tr a n s f ig u r a i c u s im tu rile s p iritu a le i d a ru rile D u h u lu i c a re

100

re p re z in t n o ile m o d u ri d e fu n c tio n a re a le lu i, c o n s titu ie n o u l


o m In H risto s. T o a te a c e s te a p o t a lc tu i, c re d e m , c a p ito le
fu n d a m e n ta le ale u n e i a n tro p o lo g ii h ris to io g ic e o rto d o x e .

4.
Roadele vietii spirituale:
Transfigurarea creatiei in trupul lui Hristos
ca Biseric
V ita liz a re a i in n o ir e a pe c a re o o f e r o m u lu i D u h u l lui
D u m n e z e u se e x tin d e la in tre a g a c re a tie . C a b a s ila c o m p le te a z
a n tro p o lo g ia sa h r is to lo g ic c u o in v t tu r a d m ira b il d e s p re
c a ra c te ru l h ris to c e n tric p e care-1 are creatici in in treg u l e i ,
a tu n c i c n d e ste n lta t la ra n g u l d e T ru p a l lui H risto s.
A m v z u t in p rim u l s tu d iu d in a c e a s t c a rte in v a sa tu ra
P rin tilo r d e s p re re la tia o rg a n ic a c e e x is t In tre o m i re s tu l
c re a tie i. O m u l e s te un in el d e le g a tu ra al n tre g ii c r e a p i
(P .G .8 8 , 3 2 0 A ), a re in s in e to a te p a rtile In tre g u lu i (B E P E S
1 8 ,1 6 0 .4 ).
D u p C a b a s ila , fr n tu ra d e c re a tie p e c a re a a s u m a t-o
prin n tru p a re a S a L o g o s u l n -a e lib e ra t-o n u m a i d e s tric c iu n e ,
ci a i s c h im b a t-o ra d ic a i. In e a s -a re a liz a t sc o p u l p e n tru c a re
a fo st c re a ta lu m e a d e la in c e p u t; p rin In tru p a re c re a tu ra lui
I )u m n e z e u a d ev en it T ru p al C u v n tu lu i, i-a g s it su b zisten fa'"
ei ip o sta tic , e x tra c re a tu ra l .
A c e a s t f r m n t tu r o m e n e a s c a s u m a t , T ru p u l
D o m n u lu i, fu n c tio n e a z in c o n tin u a re p e n tru in tre a g a c re a fie
c a m iru n g e re [chrism a] (5 7 2 A ). S e in t m p l , e x p lic to t
C a b a s ila , c e e a c e se in t m p l in c a z u l u n u i v a s c e c o n fin e m ir.
C n d , n tr-u n fel o a re c a re p e re tii v a s u lu i se tra n s fo rm in m ir,
a tu n c i, in [oc s s p a r m im i d e a tm o s fe ra d in j u r , el c o n trib u ie
la re v rs a re a lu i in ea. In acela i m o d , d u p c e n a tu r a n o a s tr
e in d u m n e z e it in tru p u l M n tu ito ru lu i, n u m ai e x is t n im ic
c a re s d e s p a rt n e a m u l o m e n e s c d e D u m n e z e u
(5 7 2 B ).
T ru p u l a f o s t in d u m n e z e it i n a tu r a o a m e n ilo r a p rim it ip o s ta s

101

p e Insui D u m n e z e u , z id u le s te u c u m m ir (5 7 2 A ). A stfe l. c e e a
c e s e p a ra pe om d e D u m n e z e u , a c u m l u n e te e u E l. M iru n s ,
n a tu ra c re a ta a d e v e n it p u rt to a re a D u m n e z e irii, T ru p al lui
H risto s, n a tu ra h ris tific a t . B serica. i c e e a c e s e a lto ie te n
c o n tin u a re n T ru p u l D o m n u lu i se p re s c h im b n m o d real n
T ru p al lui H ris to s , d e v in e B ise ric . iSiserica e creatici a lto ii

p e H risto s ^ fa c u ta vie de D uhul.


M is te ru l o rig in a r i su p re m al c re d ili tei n o a stre e ste ,
d u p a A p o s to lu l P a v e l, H r is to s , n tr u p a r e a i ic o n o m iile
d u m n e z e ie ti p r in c a r e C u v n tu l a m n tu it lu m e a (I T im . 3 ,1 6 ) .
D u p a m istic u l b iz a n tin . a c e s t M is te r in itial c a re e s te H risto s, se
e x tin d e , d e v in e c o n c re t i a c tu a l n tim p n T a in e le p rin c a re e
o rg a n iz a t i tr ie te B ise ric . C a b a s ila in v a ia c e x is ta o
id e n tita te in te rio a r n tre tru p u l isto rie al lu i Iisu s i c e l al
B ise ric ii, n tre lu c r rile tru p u lu i c o n c re t al D o m n u lu i i c e le a le
T a in e lo r. T a in e le p re lu n g e s c n m o d real f u n c tiile a c e lu i tru p i
o fe r cu a d e v ra t v ia ta lui. C e le s v r ite (c e le b ra te ) litu rg ie
s u n t o in itie re [m y sta g o g ia ] n m iste ru l a c e s te i n o m e n iri a
D o m n u lu i. (3 9 2 D ). D e a c e e a . B is e ric e c re a ta , o rg a n iz a t $i
e v ie p rin T a in e . B is e ric e n s e m n a t n T a in e , nu ca n
s im b o a le , ci aa c u m (s u n t n s e m n a te ) m d u la re le n in im i
ra m u rile n r d c in i, d u p c u m z ic e a D o m n u l, c a m (a d itele n
v ita . F iin d c a ic i nu e n u m a i o c o m u n ita te d e n u m e sa u o
a n a lo g ie d e a s e m n a re , c i o id en tita te a r e a lit tir (4 5 2 C D ).
M i$ c a rea e ste d u b l . H risto s se p re lu n g e te n tim p
p rin lu c ra re a D u h u lu i ia r lu m e a e ste asum ata. H risto s se e x tin d e
a su m n d lu m ea. B i s e r i c a n u e s t e o r e a lita te sta tic a . E a re p re z in t
o m i c are , o d in a m ic tra n s fig u ra to rie . E n u n ta n e n c e ta t n
sp a tiu $i tim p a C re a to ru lu i i a c re a tu rii L u i. In a c e s t a m e ste c
fa r c o n to p ire a n a tu r ii c re a te c u c e a n e c re a t , creap a se
re to p e te n tru p u l D o m n u lu i, se re a lc tu ie te s a c ra m e n ta l, e ste
tra n s fig u ra t , d e v in e i e v ie ca T ru p al lui H risto s.
M o d u l n c a re se re a liz e a z a c e a s t tra n s fig u ra re su n t
T a in e le , fiin d c e le re p re z in t , a a cu m am v z u t, to e m a i
p re lu n g ire a In tru p rii i a f a p te lo r m n tu ito a re a le D o m n u lu i.
C a b a s ila b a z e a z p e S fin te le T a in e n tre a g a sa e c le s io lo g ie ,

102

a d ic in v a sa tu ra lui d e s p re c e e a c e am p u te a n u m i o co sm o lo g ie
h risto c en tric a , c u a lte c u v in te in v ita tu r a d e s p re c r e a l a c e a
n o u a , lu m e a in n tre g u l ei tra n s fig u ra t , o rg a n iz a t i v ie c a
T ru p al lui H ris to s .
D a r n v t tu ra lui C a b a si la d e sp re T a in e e fo a rte di ferit
d e c e a pe c a re a a v u t-o te o lo g ia s c o la s tic a , c a re le d e fin e n te c a
c e le b r ri v z u te c e c o m u n ic a h a ru l n e v z u t al lui D u m n e z e u i
lim ite a z n u m ru l lo r la ap te.
C a b a s i la c o n s id e r a d re p t T a in a c e n tra la E u h a ris tia c a re
re -p re -z in t , a d ic fa c e d in n o u p re z e n t in m o d a c tu a l in fle c a re
s p a tiu i tim p c o n c re t Ic o n o m ia M n tu ito ru lu i, i, d e a s e m e n e a
B o te z u l i M iru n g e re a c a re c o n d u c o m u l la E u h a ris tie . D a r d in
a c e a s ta d in u rm d e c u rg o m u n irn e d e c e le b r ri s fin te c a re
m b r ji e a z in tre a g a v ia t i t a te d im e n s iu n ile o m u lu i in
lu m e. Se c re a z a s tfe l un n o u m o d d e v ia t i o n o u o rg a n iz a re
a re la jiilo r o a m e n ilo r in tre e i, cu D u m n e z e u i c u lu m ea, o n o u
o rg a n iz a re in H ris to s a c o m u n iu n ii o a m e n ilo r i a lu m ii. V ia ja
n o u pe c a re o d ru ie te H ris to s se n u m e te d u p C a b a s ila v ia ja
s a c ra m e n ta l . la r p n e te le d in tim p i sp a tiu in c a re v ia ja
d u m n e z e ia s c o n t ln e te p e c e a o m e n e a s c i o tra n s ifig u re a z
- e v e n im e n tu l n s in e al n t ln irii i tra n s fig u r rii p re c u m i
a c jiu n ile , a d ic ritu rile sau p ro c e d e e le p rin c a re se re a liz e a z
tra n s fig u ra re a - se n u m e s c T a in e .
Pe d e a lta p a rte , d u p sc o la stic i, n T a in e e x ist e le m en tu l
e x te rio r, se m n e le p e rc e p u te s e n s ib il, i, d is tin c t d e e ie , fiin ja
T a in e lo r c a re e h a ru l d iv in n e v z u t. P e n tru C a b a s ila i in
g e n e ra i p e n tru tr a d ijia p a tris tic o rto d o x , a c e a s t se p a ra jie
e s te in e x is te n t . In B o te z , p re o tu l s fin je te m a i n t i a p a i o m u l
se b o te a z n tr-o a p s fin jit . In d u m n e z e ia s c a E u h a ris tie p in e a
i v in u l d e v in r e a lm e n te T ru p u l i S n g e le lui H ris to s . In
M iru n g e re c r e d in c io s u l e s te u n s c u u n td e le m n s fin jit. T ru p u l
o m u lu i i, n c o n s e c in j , o m u l n u p o a te fi c o n c e p u t d e c t
n tr-o le g tu r o rg a n ic c u re s tu l c re a jie i.
In a c e a s t p e r s p e c tiv a C a b a s ila n v a j c T a in e le
re p re z in t p o a r ta i (,c a l a p rin c a re v ia ja lui D u m n e z e u
v in e in c re a jie , o iz b v e te d e p c a t i d e m o a rte , o fa c e v ie i
A

103

o s f i n i t e . A c e a s ta c a le a tra s a t-o D o m n u l v e n in d la n o i i
a c e a s t p o a rt a d e s c h is -o v e n in d n lu m e . i m e rg n d la T a t l
n -a r b d a t sa o n c h id , ci d e la A c e la re v in e la o a m e n i, sa u m ai
d e g ra b e ste p re z e n t p u ru re a , e s te i v a fi cu noi p e n tru
to td e a u n a ... A a d a r, a c e a s ta nu e s te a ltc e v a d e c t c a sa lui
D u m n e z e u i p o a rta c e ru lu i (F a c e re 2 8 , 17) (5 0 4 C D ). i:
P rin a c e s te T a in e c a p rin n ite fe re s tre in tra in lu m e a a c e a s ta
n tu n e c a t s o a re le d re p t tii i o m o a r v ia ta c o re s p u n z to a re
lu m ii a c e s te ia i n v ie p e c e a s u p ra lu m e a s c ; i b iru ie lu m e a
L u m in a lu m ii... a d u c n d n trup m u rito r i c u rg to r v ia ta
s ta to m ic i n e m u rito a re (5 0 4 B C ). C e le d o u a e x p re s ii p e c a re
le-am s u b lin ia t n p a s a ju l d e m ai su s in d ic a c o n c e p tia p e c a re o
a re C a b a s ila d e s p re lu m e a m n tu it , c a re e s te c a s a i tr u p
a l lui D u m n e z e u . Ia r T a in e le s u n t fe re s tre le p rin c a re S o a re le
D re p t tii lu m in e a z C a s a , a ite re te p rin c a re v ia ta C a p u lu i
fa c e v iu T ru p u l.
U n ire a d e p lin a c re a tu lu i i n e c re a tu lu i n T a in e
b iru ie lim ite le s p a tiu lu i i tim p u lu i fa r s le z d ro b e a s c , i
le o fe r n o i d im e n s iu n i. C re a fia re c o n s titu it s a c ra m e n ta i, c a re
se n u m e te B is e ric , a re n o i d im e n s iu n i, n o i fu n e fii i o n o u a
v iaf: d im e n s iu n ile , fu n c fiile i v ia ta tru p u lu i D o m n u lu i C e lu i
n v ia t. T o a te p o t a c u m s s e c o n s titu ie i s tr ia s c n c re a tie
n tr-u n m o d n o u , n ic i n u m a i o m e n e s c , n ic i n u m a i e x c lu s iv
d u m n e z e ie s c , ci d iv in o -u m a n . E ste c r t sp a fiu l litu rg ie i
tim p u l litu rg ie . In a c e s t sp a tiu i tim p litu rg ie se re a liz e a z a
a m e s te c u l fa r c o n fu z ie al v ie tii p m n te ti e u c e a c e re a s c , al
isto ric i c u v e rn ic ia . U n u l e s te tru p u l lui H ris to s ... u n u l tru p u l
c re d in c io ilo r... ia r n a c e s t tru p n u in tro d u c e d is ta n te n ici
tim p u l n ic i s p a tiu l C el ce a v e n it la n o i n e -a a e z a t m p re u n
cu in g e rii, n e -a r n d u it n c o ru l a c e lo ra (4 1 3 A ). U n ire a a c e a s ta
e s te a t t d e r a d ic a la i d e p lin c n u re a d u c e n u m a i c re a fia la
s ta re a d e d in a in te d e c a d e re a v e tre i p a ra d is u lu i, ci c r e a z o
n o u a v a tr i un n o u p a ra d is , m u lt m ai n a lt d e c t p rim u l:
B is e ric . L u m e a n u m a i e d o a r o c a s a a o m u lu i, c i c a sa a
. D u m n ezeu lu i C e lu i viu (4 0 9 B ). D u m n e z e u C a re n a in te d e
n tru p a re e ra lip s it d e c a s a [ o ik o s] n c re a fie , g se te a c u m

104

un lo c c r t n c a re s r m n i un s la (T h 144). A s tfe l, n
c re a tie se g se te n u n u m a i a lta ru l la c a re e ste a d o ra t D u m n e z e u ,
c i D u m n e z e u n s u i, ia r u m a n ita te a d e v in e fa m ilie a lu i
D u m n ezeu . T ra n s f o rm a r e a e n c i m a i p ro fu n d . B is e ric nu
e n u m a i C a s i F a m ilie , c i Trup a lui D u m n e z e u .
n a c e a s t n o u s ta re o a m e n ii tr ie s c e u via{a iu b irii
(7 2 5 D ), n lib e rta te i b u c u rie , a v n d s im tire a lui D u m n e z e u
(561 D ), v z n d i p rim in d s la v a i s tr lu c ire a L u i (5 6 4 B ).
S fin tii, a c e ti fii a i T a t lu i, m d u la re le i p rie te n ii F iu lu i,
ic o n o m ii i m o te n ito rii C a s e i, p rim e s c ra z a D o m n u lu i, c a re
e s te D u h u l i o r e f le c t a c tiv . V re i s -ti a r t a c e a s ta ?
n tr e a b S f n tu l H r is o s to m p e c a re -1 c i t e a z C a b a s ila .
G n d e te -te la P a v e l a le c ru i h a in e lu c ra u (m in u n i), la P e tru
a c ru i u m b r a v e a p u te re ... P u rta u c h ip u l Im p ra tu lu i i e ra u
s c n te ie rile lui n e a p ro p ia te (5 6 4 C ). N o u l m o d d e v ia t al
o a m e n ilo r, n o u 1e to s c re tin , e s te u n e to s d e ifo r m s a u h r is to m o r f
[th e o e id s e c h ris to e id s ] m a i exa c t un e to s teo cen tric i
A

h risto cen tric.


D e fa p t, s f in te n ia nu a re a it iz v o r al ei d e c t p e
D u m n e z e u . In a c e s t m o d li s e n t m p l s fin filo r fa p tu l d e a fi
fe ric iti i s fin ti: d in p r ic in a C e lu i f e ric it u n it e u e i... F iin d c d e
a c a s , d e la ei n ii, d e la n a tu r a i r v n a o m e n e a s c ... n u s -a
fa c u t n ic i u n u l, ci ei s u n t sfin fi d in p ric in a C e lu i S f n t i d re p ti
i n te le p p d in p r ic in a C e lu i d r e p t i s fa n t u n it e u e i (6 1 3 A ).
O ric e v irtu te a o m u lu i a re o v a lo a re re a l n m s u ra n c a re e s te
v irtu te a lui H ris to s , p e n tru c n u m a i c e e a c e e s te in c o rp o r t n
H risto s, i e s te p rin u rm a re lu c ru d u h o v n ic e s c ( n s c u t d in
D u h u l ), p o a te s d e p e a s c lim ite le b io lo g ic e a le s tric c iu n ii
i m o rtii, s fie v iu i s a ib v a lo a re re a l p e n tru v e n ic ie (6 1 6
D ). F iji m ilo s tiv i n u e u m il o m e n e a s c , ci p re c u m e s te
m ilo s tiv T a t l v o stru . i iu b ip - v u n ii p e a lfii p re c u m v -a m iu b it
e u p e v o i. C re d in c io ii s u n t c h e m a fi s a iu b e a s c e u iu b ire a eu
c a re iu b e a P a v e l: n m ru n ta ie le lui Iis u s H ris to s . i s a ib
p a c e a lui H ris to s i iu b ire a e u c a re iu b e a T a t l p e F iu l .
P e n tr u c , a a c u m n a t e r e a e s t e u n a d u m n e z e i a s c
s u p ra fire a s c , t t a s tfe l i v ia fa i c o n d u ita i filo s o fia i to a te

10

c e le la lte su n t noi i s p iritu a le (6 1 6 A ).


Toate a c e s te a se re fe r la d ife rite le d im e n s iu n i $i
fu n c fii a le o m u lu i. A c e s te fu n c tii su n t c h e m a te s a f ie c u r tite i
s se sc h im b e , sa se u m p le d e D u h u l lui D u m n e z e u i sa
fu n c tio n e z e in tr-u n m od n o u , in a c o rd c u fu n c tiile tru p u lu i lu i
H ristos. A c e a s ta in s nu se v a face p rin a b a n d o n a re a lo r, ci
p rin tr-u n p ro c e s c o n c re t d e s c h im b a re i tra n s fig u ra re c a re
unen te lu c ra re a o m u lu i cu h a ru l lui D u m n e z e u . i;M slin u l cel
b u r \ a d ic e x is te n ta $i v ia fa n o u p e c a re o d H ris to s , a lto ie te
p rin T a in e i p rin n tre a g a lu p t s p iritu a l a o m u lu i, m slin u l
s lb a tic , a d ic e x is te n ta b io lo g ic $i a lc tu ir e a p s ih o s o m a tic
a o m u lu i. i ro d u l cel n o u , n o u l m o d d e e x is te n ta , e s te m o d u l
m s lin u lu i b u n (5 9 2 C ).
P a r intele, d e e x e m p lu , c a re n a n te b io lo g ie c o p ilu l, e ste
c h e m a t s-l n a s c i s p iritu a l in B ise ric . P a te m ita te a s p iritu a l
c o n d u c e la s c o p u l e i, d v a lo a re v e n ic i c o n fin u t s p iritu a l
n e stric c io s patfem itf ii b io lo g ic e i in a c e s t s e n s o tra n sfig u rea z .
In m o d s im ila r, p ro c e s u l c o n tin u u d e in noire g ra fie
c ru ia se m e n tin e viu o rg a n is m u l b io lo g ie u m a n - T nnoirea
c e lu le lo r c a re {ine v iu tru p u l i c e a a tr ir ilo r c a re nu p e rm it
lu m ii s e n tim e n ta le , in te le c tu a le i p s ih ic e a o m u lu i s a d o a rm
sa u s m o a r - se in tre g e te i tra n s fig u re a z ra d ic a i p rin
re n a te re a re a l a B o te z u lu i c a re o fe r o m u lu i v ia fa s p iritu a l
d u ra b il i n e s tric c io a s .
Iu b irea in tre d o i o a m e n i c a re -i c o n d u c e la c s to rie i
c a re , o ric t d e a d e v ra t a r fi, e su p u s , c a u n a c re a ta , stric c iu n ii,
p r im e v e p u te re p rin T a in a C u n u n ie i i s e l rg e te la in fin it, se
e te m iz e a z , se s c h im b ra d ic a i, s e tr a n s f o r m f r s se
d e s iin fe z e n tr-o d im e n s iu n e a iu b irii p e c a re o a re D u m n e z e u
p e n tru lu m e. U n ire a b rb a tu lu i $i a fe m e ii se a lto ie te p e m a re a
ta in a u n irii lu i H ris to s c u lu m e a , ta in c a re in a lf lu m e a - i
fa m ilia n o u c a re se c re e a z - la tr e a p ta d e B is e ric .
In a c ela i m o d , d u p c u m e x p lic te o lo g u l n o s tru in
lu c r rile c u c o n fin u t s o c ia l, d re p ta te a c a re g u v e m e a z re la fiile
in tre o a m e n i i o rg a n iz e a z v ia fa s o c ia l e s te c h e m a t s d e v in
re a lm e n te e fe c tiv a , s se tra n s fo rm e in tr-o d re p ta te d e ifo rm ,

106

a d ic in tr-o d re p ta te c a re re f le c t i a c tu a liz e a z in s o c ie ta te
d r e p ta te a lu i D u m n e z e u , a c e a a r m o n ie s u p r e m in c a re
D u m n e z e u a c re a t la n c e p u t i a re c re a t in H ris to s lu m ea.
D in e x e m p le le d e m ai su s d e v in e e v id e n t fa p tu l c t a te
d im e n s iu n ile $i fu n c tiile v ie tii s u n t c h e m a te $i p o t s fie
tra n s fig ra te in H ris to s .
M a i d e v in e e v id e n t a c e e a c viata sp iritu a l n u este o
fu g a d e lume, c t o tra n sfig u ra re a ei. N u e s te o s c h im b a re de
loe [t p o s ], ci d e m o d [tr p o s ], d e e x is te n t $i d e v ia t . In a c e st
m od, s e rie C a b a s ila , v ie tu im in D u m n e z e u : s tr m u t n d u -n e
v ia ta d e la lu m e a n o a s tr v z u t la c e a n e v z u t , nu sc h im b n d
lo cu l, c i v ia ta i v ie tu ire a . F iin d c n u noi n e -a m m i c a t sau u rc a t
la D u m n e z e u , ci E l a v e n it i a c o b o r t la n o i... E1 s -a a p le c a t pe
p m n t i a g s it c h ip u l ( n o s tru )... 1-a rid ic a t i 1-a o p r it d in
r t c ire , n e -a fa c u t c e r e tti, nu s tr m u t n d u -n e d e a ic i, ci
r m a n n d n o i p e p m n t; a p u s in n o i v ia ta d in c e r nu d u c n d u ne la c e r, c i a p le c n d i c o b o r n d la n o i c e n tr ile (5 0 4 A B ).
A c e s t d u b lu a d e v r n e c o n d u c e la c o n c lu z ia c in s ta re a
n o u a lu c ru rilo r c r e a t p e p m n t p rim T a in e , c re d in c io ii p o t
s tr ia s c p lin ta te a v ie tii s p iritu a le f a r s se recla m e p e n tru
a c e a s ta c o n d ita e x te r io a r e sp e c ia le . V ia f a li tu r g ic i
s a c ra m e n ta l a B is e ric ii e a lc tu it a s tfe l n c t s tra n s fig u re z e
to e m a i a c e s te c o n d ifii.
N u e s te n e a p r a t in d is p e n s a b il p e n tru c re d in c io s c a el
s-$i a b a n d o n e z e p ro fe s iu n e a , s e rie C a b a s ila : F a p tu l d e a
p ra c tic a i d e a te fo io si d e m e$ te$ u g u ri n u e c e v a in fe rio r i nu
e x is ta n ic i o p ie d ic s p re o ric e fel d e o c u p a tie . G e n e ra lu l s
c o m a n d e , a g ric u lto ru l s c u ltiv e p m n tu l, m e te u g aru l s-$i
fac lu c ru rile lu i, i n im e n i s n u se lip s e a s c d in a c e s te m o tiv e
d e c e le fa c u te d e e l (6 5 7 D ). T a te d im e n s iu n ile v ie tii.
p ro fe s io n a l , a rtis tic , in te le c tu a l , i o ric a re a lt fu n e fie din
c e le ce c o n s titu ie , c u m a m v z u t, h a in e le d e p ie le , p o t i su n t
c h e m a te s se a lto ia s c p e v ia fa s a c ra m e n ta l ?i a tu n c i e ie d ev in
nu n u m a i s im p le fa c u lt fi (p u te r i) p e n tru a tr a i , c i, m u lt m ai
m u lt, Msim firi i fu n c tii sp ir itu a le c a re , in lo c s im p ie d ic e ,
a ju t v ia fa s p iritu a l ?i, m a i m u lt, d e v in m ijlo a c e p rin c a re

107

c re d in c io ii a s u m i in c o rp o re a z c o s m o s u l in B is e ric . A stfe l,
v ia ta sto ric a se a lto ie te pe H risto s i d e v in e i e a tru p al L u i.
In a c e s t p u n c t d e v e d e re se e v id e n tia z m is iu n e a s o c ia l $i
m a re a fo rt tra n s fig u ra to a re a O rto d o x ie i:
F iin d c nu e n e c e s a r s a te re tra g i la c a p a tili lu m ii, n ici
sa m n n c i v re o m a n c a re n e o b i n u it , n ici s -ti s c h im b i h a in a .
n ici s-{i s tric i s n ta te a , nici s a n d r z n e ^ ti v re u n a lt lu cru
n d r z n e t (6 5 7 D - 6 6 0 A ). F a p tu l d e a te n d e p rta d e
s o c ie ta te a o a m e n i lo r a trai o v ia ta sol itai ?*e u n m o d d e v ia ta
su b lim , d a r n u re p re z in t o p re m iz i o c o n d itie e s e n t a l a a
v ie p i s p iritu a le ; c re d in c io s u l nu e s te p riv a i d e n im ic d a c ,
r m n n d in lu m e, tr ie te in p iin ta te a v ie tii s a c ra m e n ta le . C u
to a t d e o s e b ire a in fo rm a , c o n tin u tu l e s e n tia l al v ie p i s p iritu a le
e s t e r i in a c e s te d o u c a z u r i acela$ i: p a r tic ip a r e a r e a l la C r u c e a
$i In v ie re a lui H ris to s , a d ic m o a rte a re a l a o m u lu i fap i d e
p c a t, in v ie re a lui c a m d u ta r a i T ru p u lu i lui H ris to s i u m p le re a
d e P re a s f n tu l D u h c a re o fe r via{a s p iritu a l .
P r e z e n ta r e a c o n c r e ta $i s u b til a a c e s tu i a d e v r
re p re z in t m a re a c o n trib u tie a lui C a b a s ila la v ia ta i te o lo g ia
b is e ric e a s c a s e c o lu lu i al X lV - le a c a i in g e n e re la is to ria
te o lo g ic i c r e a tin e . n v t tu r a lu i a c o n tr ib u ii d e c is iv la
re s p in g e re a i r s tu m a re a ra d ic a l a a c u z e lo r in te le c tu a lilo r
u m a n isti ai e p o c ii la a d re s a m o n a h ilo r. P rim ii p riv e a u c a o
c d e re g ro s o la n in m a te ria lita te e fo rtu l m o n a h ilo r d e a a ju n g e
i la u n ire a a tru p u lu i c u D u m n e z e u . C a b a s ila a a r ta t c nu
n u m a i tru p u l, a tu n c i c n d f u n c p ile lui a u f o s t in s n to ite p rin
a s c e z a tr u p e a s c ?i u m p lu te d e D u h u l, p o a te s se u n e a s c c u
D u m n e z e u , ci c h ia r i v ia ta in lu m e i Tnsi lu m e a , a tu n c i c n d
e re s ta u ra t f u n c jia ei e u h a ris tic - p e n tru c to a t c r e a tu ra e
b u n i n u e x is t n im ic d e le p d a t d a c s e ia c u m u l{ u m ire v
(I T im . 4 ,4 ) - i se u m p le p rin T a in e d e D u h u l, p o a te s se
u n e a s c c u D u m n e z e u i s se tra n s fo rm e in T ru p al L u i,
a lc tu in d B is e ric .
N ic o la e C a b a s ila se p la s e a z lim p e d e p e lin ia S f n tu lu i
G rig o rie P a la m a i a in tre g ii tr a d ip i b ib lic e i p a tris tic e . E1 a
a r ta t c u c la rita te c to t c re a tu l e s te c h e m a t i p o a te s se

108

u n e a s c c u D u m n e z e u l n e c re a t, c u c o n d itia c a a c e s ta s re fu z e
in te g ra i, p n la m o a rte , a u to n o m ia c a re c o n s titu ie n u c le u l i
c a u z a g e n e ra to a re a p c a tu lu i. El a e v id e n fia t n c o n d i t i l e
c o n c re te a le s e c o lu lu i al X IV -Ie a , a m p lific n d o p e ra S f n tu lu i
G rig o rie P a la m a , a d e v ru l o rto d o x i a c o n trib u it la c o n d a m n a re a
u m a n is m u lu ie r e tic a le p o c ii lui. D a r a a r t a t c u a c e e a ic la r ita te
c a tu n c i c n d se le a p d d e a u to n o m ia io r, in tre g c re a tu l i, n
m o d c o n c re t, t a te f rm e le i fu n c tiile v ie tii p o t s se u n e a s c
p rin T a in e eu D u m n e z e u . C u a c e s t u ltim p u n c t al n v t tu rii,
p rin c a re a a s u m a t i tr a n s f ig u r t c u t r ile a u te n tic e a le
u m a n i tilo r s e c o lu lu i al X IV -le a , el a p u s b a z e le te o lo g ic e a le
un u i u m a n ism teo cen tric.
ln p a ra le l, p rin fa p tu l c a a r ta t c p lin ta te a v ie tii
s p iritu a le p o a te fi tr it i in lu m e i a e v id e n tia t m o d u rile
fu n d a m n ta le a le a c e s to r tr iri, el a d e v e n it un p io n ie r n o p e ra
sa a d m ira b il d e a c a n a liz a m a re a re n a te re is ih a s t a s e c o lu lu i
al X IV -le a n lu m e , c a re n a c ie re a v ie tiilitu r g ic e isacram entale.
A c r t a stfe l b a z e le p e n tru o s p iritu a lita te s o c ia l o rto d o x .
A c e a s t o p e r , a c re i s e m n ific a tie p e n tru z iie le n o a s tre e s te
e v id e n t , e n e c e s a r s fie c o n tin u a t .
D a r la fel d e p re tio a s e n v t tu ra lui C a b a s ila d e sp re
n o u a o rg a n iza re p e ca re o dobndee lu m e a a tu n c i c n d se
tra n s fo rm n B is e ric , c a i d e s p re p ro b le m a c o n c re t i c ritic
a o rg a n iza ra insedi. A c e s te p u e te a le n v t tu rii lui C a b a s ila
e n e c e s a r s fie s e m n a la te n c o n tin u a re .
R e c o n stitu ire a lu m ii n B is e ric se o b tin e p rin l rg ire a
i re o rg a n iz a re a litu rg ic a d im e n s iu n ilo r fu n d a m n ta le c a re
d e fn e s e lu m e a , re s p e c tiv a tim p u lu i i a s p a p u lu i.
S rb to rile b is e ric e ti ris ip ite d e -a lu n g u l u n u i an
re p re z in t a s e m e n e a c e n tr e c a re o r g a n iz e a z n tr - o n o u
d im e n s iu n e tim puL P a tile , N a te re a D o m n u lu i, A d o rm ire a
M aicii D o m n u lu i i c e le la lte s rb to ri, c u p o s tu rile i s lu jb e le
lor, d a u tim p u lu i o n o u o rie n ta re i d im e n s iu n e . F r a fi
d e sfiin ta t, tim p u l c re a tu ra l, p la n , cu m o d u l lui s p c ifie e ste
d e p it. A c e la i sc o p , l rg ire a i re o rg a n iz a re a tim p u lu i, l
v iz e a z si p o m e n irile z iln ic e a le S f in p lo r i M a rtirilo r, c a i
A

109

cicliti s p t n i n a l i z iln ic al L a u d e lo r b ise ric e ti. A c e a s t


tra n s fig u ra re a tim p u lu i se re a liz e a z i se m a n ife s ta p rin
e x c e le n f a$a c u m am re la ta t c e v a m ai p e la rg m ai su s, in
d u m n e z e ia s c a E u h a ris tie in c a re c u lm in e a z t a te s lu jb e le ,
p o s tu rile i s rb to rile .
In m o d s im ila r se o b tin e n o u a o rg a n iz a re a spatiului,
c a re se re a liz e a z p rin e x c e le n t in d u m n e z e ia s c a E u h a ris tie ,
d a r nu se e p u iz e a z a c o lo to c m a i p e n tru c E u h a ris tia insi nu
se e p u iz e a z in c e le b ra re a d u m in ic a l . C a rtie ru l u n d e o a m e n ii
i$i p e tre c v ia ta d e zi cu zi s u p u s c o n d itio n rilo r, s e s c h im b
a tu n c i c n d e s te o rg a n iz a t c a p a ro h ie in ju r u l b is e ric ii, ia r
m p re u n cu el se s c h im b i v ia ta o a m e n ilo r. d in m o m e n t c e in
B is e ric o a m e n ii n u s e c a r a c te r iz e a z p rin in s u irile lo r
s o c io lo g ic e (b o g a ti, s ra c i, c u ltiv a d , a n a lfa b e ti, e tc .), ci se
c u n se d u p a n u m e le lo r d e b o te z i s u n t c h e m a ti s tr ia s c ca
fra ti. In a c e ta ti m o d p o a te s se s c h im b e o p ro v in c ie a tu n c i c n d
e s te o rg a n iz a t c a e p is c o p ie b is e ric e a s c i p o a te s se sc h im b e
$i in tre a g a lu m e lo c u it , a tu n c i c n d v re a s tr ia s c i s
a b o rd e z e p ro b le m e le ei in a c o rd c u m o d e lu l S in o d u lu i A p o sto l ic
i al c e lo r E c u m e n ic e , a d ic p rin re fle c ta re a in c o m n a s u p ra
tu tu ro rp ro b le m e lo r su b insufi a re a D u h u lu i: P ru tu -s -a D u h u lu i
S f n t i n o u (F . A p. 1 5 ,2 8 ). D a r c h ia r $i c e le m ai m ru n te grij i
o m en e$ ti: c o n s tru c tia u n ei c a se , d e s c h id e re a u n u i m a g a z in .
s e m n a re a u n u i o g o r se s c h im b a tu n c i c n d c re d in c io $ ii le
le a g c o n t i e n i d e B is e ric p rin s fin tire a lor. C a sa , m a g a z in u l
o g o ru l, nu s u n t n u m a i sim p le fr n tu ri a le s p a tiu lu i c u n o s c u t
n o u , ci d e v in c e lu le a le o rg a n is m u lu i b is e ric e s c in c a re o m u l
p o a te s tr ia s c v ia ja c e re a s c in fin it , fa r s re s p in g c a d re le
c o n c re te a le v ie tii p m n te $ ti. A c e s t a lt c o n tin u i f i a lta
o rg a n iza re a c o n d itiiio r c u n o s c u te in c a re se ro sto g o le te v ia ta
o m e n e a s c e m a re le d a r al B is e ric ii fa c u t lu m ii. L a a c e a s t
tra n s fo rm a re c h e a m H risto s lu m ea.
D a r B is e ric , in c a lita te a ei d e c o m u n ita te c o n c re t d e
o a m e n i, c a o rg a n is m v z u t in s p a tiu $i tim p , a re ?i in e a insi
axe de o rg a n iza re m a i co n crete. A c e s te a x e c o n c re te , in ju r u l
c ro ra se a rtic u le a z o rg a n iz a re a sa i se d e z v o lt v ia ta ei

110

s a c ra m e n ta l , s u n t d u p a C a b a s ila tre i:
In ti d e t a te e S f n tu l J e rtfe ln ic (A lta r) c a re e s te
s in g u ru l lu cru d in n tr e a g a c r e a tie , a fa r d e o a m e n i, c a re s e u n g e
cu S f n tu l M ir. la r S f n tu l M ir, c u m s p u n e D io n is ie A re o p a g itu l
i re p e t C a b a s ila , in tro d u c e p e H ris to s (6 3 3 C ). A s tfe l n
c re a tie e x is ta un p u n c t s e n s ib il c o n c re t n c a re e ste s ig u r i
s ta b il p re z e n ta s a c ra m e n ta l a C re a to ru lu i. D in a c e s t m o tiv
je rtfe ln ic u l r e p r e z in t o b r $ ia ( in c e p u tu l) ...o r ic r e ic e le b r r i
(625 A ). P rin M iru n g e re a c e a s t p ia tr a f o s tin lta t ji re p re z in t
n c o n tin u a re n tr - a d e v r $i n m o d re al m n a lui H ris to s c a re
s u s tin e , d e s a v h e n te i o fe r T a i n e l e . J e rtfe ln ic e le im ita m n a
D o m n u lu i $i d e la a c e a s t m a s a s fin tit ni s e o fe r p in e a c a
T ru p al lui H risto s $i b em S n g e le L u i c a d in in s i M n a
A c e lu ia (5 7 7 D - 5 8 0 A ). P e a lta r (sa u a n tim is , c a re ti e lo cu l
u n e o ri) e p re z e n t i a c tiv s a c ra m e n ta l H risto s. D e a c e e a a lta ru l
e ste cel ce sfin fe te d a r u l (5 8 0 A B ).
D a r a lta ru l e s te n te m e ia t i s f in tit d& E piscop. In tre a g a
c e le b ra re a s fin tirii b is e ric ii, aa c u m o a n a liz e a z C a b a s ila n
c a p ito lu l V al lu c r rii D e sp re via ta n H risto s , a re d re p t s c o p
s in d ic e fa p tu l c m o d e lu l a lta ru lu i e E p is c o p u l p e n tru c
te m p lu al lui D u m n e z e u i je r tf e ln ic cu a d e v ra t d in tre t a te
c e le v z u te p o a te s fie n u m a i f ir e a o a m e n ilo r (6 2 9 A B C ). A a
cu m a rtistu l a re p rim u l n m in te a lui c e e a ce c re a z , to t aa i
E p isc o p u l, je r tf e ln ic u l in s u f le tit al lui D u m n e z e u , in tip re te
pe p ia tr c e e a c e e ste el in su i. M ai m u lt, e l p a rfu m e a z m a s a
cu m ire s m e d e a le n o a s tre , c u v in i m ie re : u ltim u l p ro d u c e
d e s f a ta r e ia r p r im u l a j u t v i e p i , a s tf e l c a , n a i n t e d e
d u m n e z e ie s c u l M ir c a re in tro d u c e p e H ris to s , s in tro d u c n
M a s t a te c e le o m e n e ? t f (6 3 3 A B ). P e n tru c n u m a i o m a s a
re a lm e n te o m e n e a s c p o a te d e v e n i a lta r al lui D u m n e z e u . $ i n
a c e s t p u n c t d e v in e e v id e n t d im e n s iu n e a a n tro p o l g ic a $i
c o s m o l g ic a a e c le s io lo g ie i lui N ic o la e C a b a s ila .
A tre ia d im e n s iu n e fu n d a m e n ta l a o rg a n iz rii lu m ii
t ra n sfo rm a te n B is e ric s u n t Sfin fii. D e a c e e a n sluj b a s fin p rii,
d u p M ir i E p is c o p , o p o z itie c e n tra l e a c o rd a t m o a te lo r
S i m i l o r . P e n tru c p u te r e a je r tf e ln ic u lu i e m iru l, tr e b u ia c a el
A

111

sa a ib i m a te ria s u p u s a c e ste i p u te ri, c c i aa e a p o a te fi


a c tiv a m ai e fic ie n t, c u m s u n t fo c u l $i lu m in a tre c n d p rin
c o rp u rile p o triv ite (6 3 6 A ). D a r n im ic n u e s te m ai in ru d it cu
T a in e le lui H ris to s d e c t M a r tin i c a re au in c o m n c u H risto s
$i tru p u l i s n g e le i fe lu l m o rp i i t a te c e le la lte , c a U n u l c a re
e s te c u ei $i c n d e rau v ii, d a r i a tu n c i c n d s-a u s v r it d in
v ia t ... fiin d a m e s te c a t i u n it c u t r n a lo r (6 3 6 B ).
D in c e le d e m ai su s d e v in e lim p e d e c , d u p C a b a s ila ,
e x is ta o re la tie in te rio a r in tre a ita r, e p is c o p $i s fin te n ie . i
a c e a s t re la tie este c en tru l i c o n fin u tu l lo r com n: H risto s.
A a c u m a ita m i e ste lis u s (5 8 0 A ), to t aa i a rh ie re u l reai c a re
svarete E u h a ris tia e ste H risto s: H risto s e ste C el ce svrete
a c e a s t lu c ra re s fa n t (4 7 7 A ). D a r i M o a te le S f in tilo r p o a r t
e fe c tiv in e le p e H ris to s i re p re z in t o a re c u m c e le la lte ta in e ,
d in m o m e n t c e , d a c a se p o a te g si c e v a d in c e le v z u te c a re s
c o n tin pe M n tu ito ru l, a c e s te a s u n t a c e s te o s e m in te " (6 3 6 B ).
A c e s te ire i a x e , in ju r u l c ro ra se c o n s titu ie o rg a n iz a re a
i u n ita te a B is e ric ii, n u se p o t s e p a ra in tre e ie . E p is c o p u l a re
n e v o ie d e a ita r i d e sfiliti, a ita m i d e e p is c o p i m o a te, s fln tii
d e e p is c o p i a ita r. F ie c a re d in a c e s te a tre i $i g se $ te p lin ire a
in c e l la lt i e s te d e te rm in a i d e c e l la lt. E ie re p re z in t tre i
c o n d ip i, tre i p re m iz e c a re sf r esc in d u m n e ze ia sc a E u h a ristie
in c a re se re a liz e a z $i se re v e le a z in p le n itu d in e a lo r a d e v ru l
i u n ita te a B is e ric ii. D a c una d in c ele trei lipse^te n u se p o a te

servarci E u h a ristia .
T u lb u ra re a e c h ilib ru lu i, a c c e n t u a l a u n ila te r a l a u n e ia
d in a c e s te a tr e i, d u c e la s c in d a re a u n it tii i d e z o rg a n iz a re a
v ie tii b is e ric e i, in e v ita b il, la s c in d a re a i d e z o rg a n iz a re a
B is e ric ii c a T ru p al lui H risto s. M u lte d in e re z iile i s c h is m e le
c e se o b s e rv in B is e ric se d a to re a z a c e s te i tu lb u r ri, c a $i
m u lte d in d if ic u lt p le p e c a re le n t m p in azi B ise ric O rto d o x
ins i in re a liz a re a p lin t p i u n it p i i o rg a n iz rii ei v z u te .
D a r in p e rs p e c tiv a e c le s io lo g ic u n iv e rs a l (c a to l ic ) a
lu i C a b a s i l a , p e r s p e c t i v in a c e la $ i tim p h r i s t o l o g i c ,
p n e v m a to lo g ic i c o s m o lo g ic , e p o s ib il s g sim s o lu p a lo r i
a m u lto r a lto r p ro b le m e la fel d e c ritic e p e c a re le n fru n t a st z i

112

B is e ric a . P ro b l m e c a re au le g tu r nu n u m a i c u u n ita te a i
o rg a n iz a re a e i, ci i c u a c tiv ita te a p a s to ra l i m is iu n e a e i, cu
re la tia cu lu m e a , cu e fo rtu l d e d e te rm in a re a u n e i tr iri a c t a le
a v ieti i asc etic e , m o ra le , etc. D in m o m e n t c e , a a c u m a c c e n tu e a z
in s is te n t C a b a s ila , B is e ric a e lu m e a tra n s fo rm a t in T ru p al lui
H ris to s i fa c u t v ie d e D u h u l, p ro b le m e le B is e ric ii nu s u n t
c h e s tiu n i in te rn e a le u n e i c o m u n it ri n c h is e , ci p rin n si
n a tu ra lo r, s u n t p ro b le m e le c o n s titu p e i, u n it tii i v ie p i lu m ii.
E s te e v id e n t c N ic o la e C a b a s ila c h e a m c e rc e ta re a
e c le s io lo g ic i te o lo g ic a z ile lo r n o a s tr e s a d e p e a s c
c a ra c te ru l is to r ic o - f lo lo g ic n g u s t, c o n f e s io n a l i ju r id ic c a n o n ic , s a lase c o lile i s ia s in o riz o n tu l d e s c h is al Ico n o m iei
d u m n e z e ie ti, a d ic al lu c r ri i p e c a re o fa c e p n a c u m T a t l,
c a s a tra n s fo rm e p rin D u h u l lu m e a - i p ro p ria n o a str lu m e
a c t a la - n T ru p al F iu lu i S u .

5. Trupul cosmic al M ntuitorului Hristos :


transform area eshatologic a universului
A c e a s t e c le s io lo g ie a lui C a b a s ila , d a r i a n tro p o lo g ia
$i in tre a g a lui in v a sa tu ra d e s p re v ia fa s p ir itu a l s u n t lu m in a te
in te rio r d e V e n ire a a $ te p ta t a D o m n u lu i.
tim c L o g o s u l a in d u m n e z e it n a tu r a u m a n a pe c a re a
a s u m a t-o i c F e ric itu l T ru p c a re s -a z m is lit d e la D u h u l S fa n t
i F e c io a ra M a ria e s te iz v o ru l ?i sp a fiu l tr irii v ie fii sp iritu a le .
D e a s e m e n e a , a m v z u t c p in e a E u h a ris tie i e c u a d e v ra t i in
m o d re a i T ru p u l D o m n u lu i ?i c in a c e s t T r u p lu m e a se alto ie te
$i se tra n s fo rm in B is e ric p rin T a in e . in tr e a g a in v { tu r a lui
C a b a s ila sf r e te in a c e e a c a c e s t T ru p , a d ic T ru p u l
lis u s -u lu i is to rie c a re e s te P in e a E u h a ris tie i $i to to d a t T ru p u l
B ise ric ii, v a s tr lu c i la a D o u a V e n ire c a m a r e le tru p co sm ic a l

M n tu ito ru lu i H ristos.
P in e a a c e a s ta , tru p u l a c e s ta , p e c a re lu n d u -l d e la
a c e a s t m a s d e a ic i, il v o r d u c e acr>in cn ? a c e s ta e s te c e l c e se

113

v a a r a ta a tu n c i tu tu r o r o c h ilo r p e n o ri i v a a r ta s tr lu c ire a sa
d e la r s rit i p n la a p u s in tr-o c lip it , a s e m e n e a u n u i fiilg e r .
R a z a d u m n e z e ir ii in c a re tr ie s c s fin tii in c d in a c e a s t v ia t
n u -i v a p a r a s i. D im p o triv , c n d se v a a r ta H risto s, a tu n c i i
f r n a a c e a s ta (tru p u rile m o a rte a le s fin tilo r) i v a a r ta
fru m u s e te a , c n d v a a p a re fiin d m d u la r al a c e le i s tr lu c iri, se
v a p o triv i c u S o a re le i v a e m ite o ra z c o m u n c u e l . T ru p u rile
S f in tilo r v o r s tr lu c i cu lu m in a T ru p u lu i A c e lu ia (6 2 4 A B ).
U r m n d A p o s to lu lu i P a v e l, m is tic u l b iz a n tin n u m e te
n v ie r e a c e a d e obte d e la a D o u a V e n ire r p ir e '\ F iin d c
v o m fi rp id i, z ic e , p e n o ri in n t m p in a re a D o m n u lu i in v z d u h
(1 T e s .4 ,1 7 ) . D e a c e e a , D o m n u l i-a n u m it p e sfingi v u ltu ri .
C c i u n d e v a fi st rv u l a c o lo se v o r a d u n a v u ltu rii (M a te i 2 4 ,
2 8 ). C e e a c e se n t m p l c u g re u t tile m a ri, c a re , a tu n c i c n d se
ru p le g tu r ile c e le fin su s - in te rp re te a z C a b a s ila - c a d cu
p u te re p e p m n t, se v a n t m p l i c u tru p u rile S fin tilo r c a re ,
a tu n c i c n d se v a a r ta lib e rta te a lo r, se v o r a v n ta c u u n e la n
ire z is tib il s p r e H ris to s , p u rta te s p re lo c u l lo r (6 2 4 C ). T ru p u l
in v ia i a l C r e a to r u lu i in tru p a t v a s tr lu c i c a i c e n tra l re a i al
a tra c fie i c o s m ic e c a re le v a a tra g e la s in e p e t a te .
F ie c a r e o m ii v a re g si a tu n c i tru p u l su . R e u n in d u se c u c a p u l, o a s e le , m d u la re le i p a rlile tru p u lu i v o r re c o n s titu
in te g rita te a u m a n . C e v a sim ila r se v a p e tre c e ?i c u M n tu ito ra l
H ris to s , C a p u l c o m n al tu tu r o r . D e a b ia v a s tr lu c i C a p u l p e
n o rii c e r u lu i, i m d u la re le lui se v o r lu a d e p e ste to t c a s
a lc tu ia s c a s tfe l T ru p u l L u i m a re (6 2 4 B C ).
D a r m d u la re le T ru p u lu i c o s m ic v o r fi p e rs o a n e . D e
a c e e a , i T r u p u l v a fi, in acela i tim p , F a m ilie , E u h a ris tie , C o r.
C c i a r t n d u - s e S t p n u l, E1 v a fi n c o n jifr t d e c o ru l ro b ilo r
lu i c e i b u n i i, s tr lu c in d A c e la, v o r s tr lu c i i ei. C e p riv eli te!
S v e z i p e n o ri m u lfim e m a re d e lu m in to ri, o a m e n i rid icaci in
z b o r s p r z n u ia s c u n p ra z n ic fa r p u tin f d e a s e m n a re , p o p o r
d e d u m n e z e i in j u r a l lui D u m n e z e u , fru m o i in j u r a l C e lu i
fra m o s , c a s n ic i in j u r a l S t p n u lu i (6 4 9 B C ). S fin fii v o r fi in
v e a c u l v i i t o r d u m n e z e i n c o n ju r n d p e D u m n e z e u i m o ten ito ri
a le c e lo r a l e S a le i m p r fin d a c ee a i im p r fie c u E l (5 2 0 C ).

114

D u r n n e z e u - O m u l v a s tr lu c i c a " D u m n e ze u in m ijlo c u l
'in m rie ze ilo r, c a un c o rife u fru m o s c o n d u c n d c o ru l fru m o s al
S fin tilo r: C o rife u fru m o s al u n u i c o r fru m o s (6 2 4 B ).
Im a g in e a a m in te te A p o c a lip s a , a c e a s t n o u a
c o sm o g o n ie (na$tere a lu m ii) n M n tu ito ru l H risto s: S tr lu c in d ,
fd c o b o a r p e p m n t d in c e r, ia r p m n tu l r id ic a lji so ri p e n tru
S o a re le D re p t tii. i t a te se u m p lu d e lu m in a . (6 4 9 q )

N O TE

a)

. Operele lui Cabasila D esp re V a la in H risto s $i T a lc u


D u m n e ze ie tiiL itu rg h iisunt publcate (n original grec) n P a tro lo g ia
lui M igne, tomul 150, coloanele493-726, respectiv 368-492, editie la
care trimitem mai jos indicnd n parantez numai numarul coloanei
$i sectiunea ei. O m iliile m ariale au fost editate n seria Epi ts pigs
nr.2, a Editurii Apostoliki Diakonia, cu titlul H e Theom etor, la care
trimitem eu prescurtarea Th i indicarea n parantez a paginii. Pentru
celelalte opere ale lui Cabasila, ca i pentru viata, locul lui n sec.XIV
i importala lui, vezi P.Nellas, Prolegom ena e is tn m elten N iko lo u
tou K a b sila , Athena, 1968.
b)
. Pcatul era viu $i era cu neputinj s ne rsar viata
adevrat (513 D)
c)
. Dincolo de nchiderea n stricciune, pcatul are
dimensiuni. Este ,,b o a l ,' pentru om, a n a rh ie pentru creale,
"aservire(m ro b ire) diavolului, o car $i "vrajm ie mpotriva lui
Dumnezeu. Tate acestea, ca $i modurile concrete n care Hristos a
izbvit umanitatea de eie segsesc expuse pe-larg n cartea noastr. H e
p e ri d ikaiseo s tou anthrpou d id a sk a lia N iko lo u tou K a b sila ,

Peiraieus, 1975.
d)
. n generai ns ce pot s fae pentru noi celebr
(Tainelor)?. Ne pregtesc pentru viaja viitorare. F iin d c a eie sunt
p u terile v e a cu lu i viito r de ca re vorbete P a v e r . (688 D).
e) Cnd citm n continuare n pasaje din Cabasila facem
trimiterea direct la sfritul lor.
f)
. Dm i continuarea pasajului: El este Cel prin care p
umbla, El este i calea, i tot El i oprirea $i captul cii. Suntem
mdulare, El este cap; trebuie s luptm, i El lupt mpreun cu noi;
pentru cei cese disting n lupt estearbritru; de biruim, ndat El nsu$i
este cununa. Astfel de pretutindeni El ne ntoarce spre El nsui i nu

116

las mintea noastr s ia seama la nimic din celelalte, nici s se


indrgosteasc de ceva din cele ce sunt. Cci chiar dac ne mi$cm
pofta ntr-acolo, El o oprete i potole$te; i dac o indreptm acolo,
El este iari aici; i dac e altundeva, Ei ocup i aceast cale pune
mna pe cei ce o au. Dac m voi inlta la cer, tu acolo eti, zice
(Psalmistul), daccobor in iad, tu acolo eti" (Ps. 138,8) (580 D - 501
A).
g)
. Cabasila staruie mult asupra faptului c expresiile biblice
care vorbesc despre unirea omului cu Hristos nu sunt simple asemnri,
ci au un continui reai. Face continuu lungi analize ale acestor expresii,
mai cu seam n legtur cu dumnezeiasca Euharistie. Dm drept
exemplu analiza pe care o face la versetul Epistolei ctre Evrei a
Carni casa suntem noi" (3.7) in legtur cu versetul Evangheliei dup
loan cel ce mnnc T rupul Meu i bea Sngele Meu rmne in M ine
$i Eu in ei (6, 56). Dumnezeiasca Euharistie, serie, e cea care ne
slIuie$te in Hristos i sl$luiete pe Hristos in noi... astfel inct f i
locuim f i suntem locuiti f i ne facem un duh cu EP\ i atunci cnd
Hristos rmne in noi ca in locuinta Lui, ce lucru ne mai poate lipsi i
pe care s nu-1 avem, ce bine ne mai poate scpa? Cnd, iar$i, noi
locuim in Hristos ca n casa noastr, ce mai putem dori s avem i nu
avem deja? Este $i locuitor i locuint. Fericiti suntem de o asemenea
iocuint, fericiti c ne-am fcut locuinj (unui asemenea locuitor) .
Ce altceva putem s mai vrem cnd El este att de unit cu noi,
ptrunde tate ale noastre, detine tate cele dinluntrul nostru i este
$i n jurul nostru?" Nici un ru exterior nu ne mai poate afla, pentru c
Hristos ne invluie ca o cas atunci cnd acesta ne urmre$te, dup
cum ne curtete i de orice ru interior din moment ce locuie$te in noi
$i umple cu E1 nsui toat existenta noastr (584 BCD).
h)
. Cnd **este svrit $i incheiat toat lucrarea sfnt...
marea victim sfnt junghiat pentru lume se vede zcand pe sfnta
mas. Cci pinea, trupului Domnului nu este chip... ci insufi Trupul
preasfnt a! Stapnului, care a primit tate suferintele, ocrile i
batjocurile, trupul rstignit i injunghiat, care a dat lui Pontiu Pilat
mrturia cu bun, cel plmuit, ncununat cu spini, scuipat, adpat cu
Fiere. Asemenea i vinul este insufi Sngele scurs din trupul cel
injunghiat. Acesta este trupul, acesta sngele cel alctuit de Duhul

117

Sfnt, nscut de Prea Stanta Fecioar, ingropat, inviat atreia zi, inltat
la ceruri i care $ade de-a dreapta Tatlui (425 CD).
i)
. Cum e i firesc, in acest eseu nu facem dect o preze
mult prea sinoptic i o interpretare la fel de sinoptic a invfturii lui
Cabasila. Suntem constrni s lsm deoparte puete importante,
cum e acela c dumnezeiasca Euharistie reprezint continutul reai al
I m p r fie i eshatologice. Vom avea o intelegere mult mai adnc a
ceea ce se intmpl in dumnezeiasca Euharistie, dar i a ceea ce este
Imprfia Cerurilor, daca avem in vedere pasajele de mai jos: Ceea
ce fcea desftarea $i fericirea celor de acolo, fe paradis, fie snuri ale
lui Avraam, fie locuri lipsite de intristare i suferint, luminate cu
verdeat $i de odihn sufletelor, fie insali imprtia, nu era nimic
altceva dect acest Potir $i aceast Pine (461 D). $i: S-a
artat c toat odihna sufletelor i toat rsplata virtutii, mic
i mare, nu sunt nimic altceva dect aceast Pine i acest
Potir... De aceea, Domnul numete desftarea sfintilor in veacul
viitor cin: ca s arate c acolo nu exist nimic mai mult
dect aceast mas (465 AB).
j)
. De altfel, insi Tainele nu lucreaz far conlucr
omului: In dou moduri se zice c lucreaz harul in cinstitele daruri:
intr-un mod in care acestea sunt sfintite, iar in altul in care harul se
sfintere prin ele. Pe primul, faptul c harul lucreaz in sfintele daruri
nu-1 poate impiedica nici unul din relele omeneti; al doilea ins a r e
lip s $i d e r v n a m a s t r a . De aceea este i mpiedicat de uurtatea
noastr. Cci harul ne sfinfete prin sfintele daruri dac ne-am
apropiat cum se cuvine de sfintenie, dac ins cade in oameni
nepregtiti, nu aduce nici un folos $i s aeaz in noi o vtmare
inmiit (444 D - 445 A). O dezvoltare pe larg a acestei teme concrete
in cartea mea, H e p e r id ik a i s e o s ... p. 137-158. Ingenerai despretema
conlucrrii (sinergici) care define un loc centrai la Cabasila i despre
care el face nele din cele mai ptrunztoare observatii care au existat
vreodat, vezi omiliile mariale din H e T h e o m e to r .
k)
. Fiindc atunci cnd aceste lucruri au reu$it s prin
eie mintea i s ocupe sufletul, nu euor pentru el s-i intoarc gndul
spre altceva i s-i strmute pofta altundeva, att de frumoase i de
atrgtoare sunt eie; pentru c binefacerile il biruie prin mulfimea i
A

118

mretia lor iar afectiunea care-1 atrage spre eie e prea mare pentru a
mai cdea in ganduri omeneti. Fiindc aacum la oameni, afectiunea
i face pe cei indrgostiti sa ias din ei in$ii atunci cnd covr$ete
inimile i devine mai mare dect cei ce o privesc, in acelai mod
dragostea pentru oameni 1-a golit, (de$ertat) pe Dumnezeu (Fil.2,6).
Fiindc EI nu cheam la Sine pe robul pe care 1-a iubit rmnnd pe
locul Su, ci coboar EI insu$i in cutarea lui; Cei bogat vine la cei
srac i apropiindu-se i declara El insu$i donai su $i caut acelai
lucru; respins nu se retrage; ocrt nu se infurie; prigonit se a$eaz la
porti; face tate ca s arate cine iube$te: ia asupra sa suferintele $i
moar (644 D - 645 A).
l) . Astfel, inainte de Hristos nu putea nimeni s fie fericit,
*'fiin d c lu cru l dorit [io pothom enon]nu era n ic ie ri. Dar ''pentru
cei care L-au gustai pe Mntuitorul, este prezent ns$i acest lucru
dorit pentru care dragostea [ ro s] omeneasc a fost facut de la
inceput ca dup un canon $i un hotar, ca o visterie deajuns de mare i
de larga s poat p rim i p e Dum nezeu" (560 D).
m) . Gnm e nseamn aici ^voint (boulese).
n)
. Folosirea expresiei deosebit de intense a cu m p ra
(ag o rio ) de ctre Pavel i Cabasila, expresia "nu sunteti a i v o f ir ii
precum i expresia paralela ro b i a i lu i Dum nezeu potprea exagrate
$i aspre pentru cititorul contemporan. Nu avem aici posibilitatea de ne
ntinde la o analiza mai adanc a lor. Trimitem pe cititorul care dore$te
s vad cum prin aceste expresi i este evidentiat binele suprem a l
libertri, cum conceptia ortodox despre mantuire e identic cu
corectarea in om a libertri lui i cum in procesul mntuirii, inteles
adecvat, functioneaz libertatea, la textele insedi lui Cabasila sau la
cartea noastr H e p e ri d ikai seo s... p.137-168, mai ales p.l 17-125:
Eliberarea.
o)
, loan Hrisostom, O m ilia la "in aceasta ve(i cu n o afie 6,
P.G.56, 277.

BIBLIOTECA
JV&ETEANA
,.P*JNAT
C E R N A ' r V l.C E A
T

de

T?' T>

III.

CADRELE ANTROPOLOGICE 1
COSMOLOGICE ALE UNIRII CU
DUMNEZEU
S tu d iu a s u p r a r d n d u ie lii C a n o n u lu i M a re

1. Cadrele cosmologice

l ; 4 ^ . . 4 ;v 2 ^ W

J o i in a c in c e a s p t m n d in S f n tu l f i M arele P ost ,
se to a c la a l p a tr u le a ceas din noapte. i a d u n n d u -se io ti in
bisericd, p r e o tu l d b in ecu v n ta rea f i se incepe U trenia d u p
rnduial. D u p c e i fa s e P salm i, s e cantl A lilu ia f i tro p a rele
T reim ice ale g la su lu i d e ra n d f i se c ite fte c a tism a a opta d in
P salt ire. D up care se c itefte Viata C uvioasei M aria E gipteanca,
in d o u st ri. A poi, d u p P s a lm u l50, in cep em in d a t s a c n t m
C a n o n u l M are, ca re se zice ra r , c u g la s u m ilit f i c u inim
infrnt, f c n d la fie c a r e tro p a r cie ire i m e ta n ii f i zic n d :
M ilu iefte-m , D u m n ezeu le , m ilu ie fte -m ! .
A c e s te in d ru m ri a le T rio d u lu i d e s p re fe lu l c u m se
c u v in e a c a n ta C a n o n u l M a re nu d e s c riu p u r i sim p lu c a d re le
tip ic o n a le , ci cadrele m ai g e n e ra le , cosm ologice i antropologice
in c a re se sv r e te a c e s t o fic iu 1itu rg ic . In d ru m ri le tip ic o n a le
p re c iz e a z a n u m ite c o n d itii in c a re ru g c iu n e a p o a te fi a d e v ra t ,
ro d n ic i cu e fe c t, i a n u m e c a d re le in c a re o m u l p o a te s a se
c o n c e n tre z e in D u m n ezeu , sa se a lip e a sc cu st ru in t i o ste n e a l
d e E l, sa c u r te a s c , lu m in e z e i re s ta u re z e , s a o fe re i sa
u n e a s c cu D u m n e z e u d im e n s iu n ile e x is te n fe i sa le : m in te ,
v o in t , s e n tim e n t, sim tire , tru p .
S c u la re a la c e a su l al p a tru le a d in n o a p te - a d ic in ju r u l
m ie z u lu in o p p i- a d u n a r e a in B is e ric , b in e c u v n ta re a p re o tu lu i,
cei ase P s a lm i, a c ro r c itire s im b o liz e a z v re m e a c e le i d e -a
d o u a Yfcniri / d e aC e in b is e ric d o m n e te u n n tu n e ric i o

Iinite a b s o lu ta ) d u p a c a re u rm e a z a in d a t im n u l crea(:iei i
u im ire a fa ta d e D u m n e z e u C e l in T re im e - A lilu ia $i tro p a re le
T re im ic e - p re c u m i c itire a P sa ltirii c a re p r e g a t e l e c a o
tr m b ita d e lu p ta p e c re d in c io i p e n tru in d e lu n g a ta lu p ta
n o c tu rn a , s u n t p rim e le e le m e n te c a re , r e c o n s t i t u i d tim p u l
c u rg to r i s p a tiu l, c re a z a a lte c o n d itii, la fel d e re a le c a $i
a c e le a , i in c a re p o a te a v e a loe lu c ra re a p rin e x c e le n t a
o m u lu i: ru g a c iu n e a .
A c e ste c o n d itii d e b a z a a le o ric a re i u tre n ii su n t p re cz a te
in c o n tin u a re m ai p e la rg in le g a tu ra cu c o n tin u tu l sp e c ia l ?i
sc o p u l c o n c re t al D e n ie i C a n o n u lu i M a re . S e c ite te V ia ta
C u v io a s e i M a ria E g ip te a n c a p e n tru a d e ta a m in te a i v o in ta
c re d in c io ilo r d e iu b ire a fa ta d e lu m e i a le c l u z i p e u rm e le
p a iI o r C u v io a s e i,in in im a p u s tie i,in in im a m is te r u lu ip o c a in te i.
A stfe l p re g a titi, c re d in c io ii r s te s e in p ic io a re P sa lm u l
50, P sa lm u l p o c a in te i, i in c e p in d a t c u rs a m a ra t n a C a n o n u lu i
M a re la c a re e c h e m a t s a ia p a rte o m u l in tre g : Vino, tica lo a se

suflete, im p reu n c u tru p u l tan, / d e te m a rtu rise te Z id ito ru lu i


a t a te / i te d e p rte a za acu m de n e b u n ia [ira tio n a lita tea ]
dinainte, / $i a d u lu i D u m n ezeu la c rim i de p o c a in t " (I, 2 ).
S u f le tu l a tr a g e t r u p u l d in a in te p r e g tit c u p o s tu l i
p riv e g h e re a la in c h in a c iu n e n e in tre ru p ta - tre i m e ta n ii p e n tru
fle c a re d in c e le 3 0 0 d e tro p a re a le C a n o n u lu i - i la l'a c rim i,,
d in in im a , p e n tru c a ru g a c iu n e a sa d e v in m rtu risire " d in
a d n c , s trig t al e x is te n fe i u m a n e d u p a ra tio n a lita te a " ei
p ie rd u t .
U n a lt d a t c a re d e s c rie c a d re te p e c t d e n o i p e a t t d e
re a le in c a re se sav r e te a c e s t o fic iu litu rg ie , i a n u m e noile
d im e n siu n i p e ca re le iau sp a fiu l $i tim p u l r e c o n s titu , su n t
p e rs o a n e le e fe c tiv a c tiv e in a c tiu n e a c u ltic , in a fa r d e
c re d in c io i.
In t i d e t a te e s te D u m n ezeu C e l in Treim e. In ju r u l
tro n u lu i S u se s tr n g c re d in c io ? ii. N o a p te a c a re c u n tu n e ric u l
$i t c e re a e i fa c e n e m i c a te s im p rile tru p e ? ti, A lilu ia , tro p a re le
T re im ic e d e la n c e p u t, p ic tu ra b is e ric ii, t a te a ju t e x is te n ta
u m a n a s a se in to a rc s p re D u m n e z e u l C e l in T re im e , sa se a ?eze
A

121

in a in te a L ui: Tic s tr ig c n ta r e a c e a m a r e /c e a in treit c a n ta ta


/ in tr u c e id in in ltim e " (IV ,2 8 ). S c o p u l e c a , strn i in B is e ric ,
c re d in c io ii sa se re g s e a s c in C a s a T a t lu i, ia r lu m e a s a se
s c h im b e p rin p o c in t $i ru g c iu n e $i s a re d e v in in B is e ric ,
V e c h e a V atr.
P re z e n t a c tiv p rin e x c e le n t e a d o u a P ersoanci a
S fin te i Traimi cu e f c ie n ta p e c a re am p u te a -o n u m i f iz i c , d in
m o m e n tu l in c a re se g m e n tili c re a t d in lu m e a n o a s tr p e c a re
l-a a s u m a t i L a fa c u t infinita fa c n d u -I T ru p u l S u , e B is e ric
in c a re s p a p u l $i tiin p u l n o s tru $i g s e s c noi d im e n s iu n i, c e ne
in g d u ie sa s v r im a c tiu n ile c u ltic e in g e n e re . A d u n a re a
c re d in c io i!o r d e v in e lite ra lm e n te T ru p u l lui H risto s. H risto s
e s te C a s a n o a str .
D a r C u v n tu l in tru p a t, D o m n u l n o stru Iisu s H risto s,
e s te p re z e n t i c u o e fic ie n t n e m ijlo c it , existen tia l . Ei e ste
R s c u m p r to ru l iu b ito r d e o a m e n i, M ire le r s tig n it c a re b a te
cu iu b ire a lui la in im ile c re d in c io ^ ilo r i c h e a m la o ta in ic
u n ire d e iu b ire . A a c u m o p e rc e p e m d e ru l n d u -s e tr o p a r d u p
tro p a r, te s tu ra C a n o n u lu i M a r e fa c e e v id e n tf a p tu lc r u g c iu n e a
c re d in c io ilo r n u e s te un m o n o lo g , ci o v o c e a u n u i d ia lo g c a re
a re loc in a d n c u rile ta in ic e a le e x is te n te lo r u m an e.
P re z e n t ap o i cu o e fic ie n t s p e c ia l e P re a S f n ta
F ecio a r M aria. T ru p u l ei p ro p riu e tru p u l D u m n e z e u -o m u lu i:
B ise ric . M a ria e N sca ti tare de D u m n e z e u '. In e a s-a re a liz a t
m a re a m in u n e ca U n itid in Treim e s se fa c c e e a ce su n te m
n o i. E a e s te U a $ i S c a ra ce u n en te c e ru l $i p m n tu L c a r e c re a z
in lim ite le s p a tiu lu i i tim p u lu i n o stru o ru p tu r m n tu ito a re i
c o b o a r d e a c u m in lum t cele m a ip re su s d e lu m e: L u d m u te, b in e te c u v n t m . / in c h in d m u -n e tie, N s c to a re de
D u m nezeu J c d a iz m is litp e U nui d in T reim ea cea n ed esp d rtitd ,

/ p e U nui F iu $i D u m n ezeu ; / $i in su ti n e -a i d e sch is n o u c e lo r


d e p e p a n ta n i / cele c ere tti. " (V II, 2 2 ).
P re a S f n ta F e c io a r e $i m n g ie to a re a p lin d e
a f e c p u n e a c r e d in c io $ ilo r in v r e m e a a r id a p o s tu lu i,a p r to a r e a
lo r in lu p ta c e a d e to a t n o a p te a a ru g c iu n ii, c l u z ito a re a la
H ris to s , m ijlo c ito a re a p e n tru p c a te , c e a c a re c o n d u c e s u fle tu l
1 22

c a p e o m ire a s la u n ire a lui ta in ic eu M ire le H risto s. E a e


p re z e n t d e la n c e p u tu l i p n la s f r itu l s lu jb e i: C re d in c io ii
d ia lo g h e a z eu e a , c a i e u H risto s.
M ai e p re z e n t n c i C u vio a sa M a ria E gip tea n ca .
( i t i r e a v ie tii ei n -a re sim p lu l s c o p d e a e m o z io n a c re d in c io ii.
Ea a re o fu n c tie m u lt m a i p ro fu n d i m ai re a l n c a d ru l slu jb ei.
C re d in c io ii o rto d o e i tiu b in e c s rb to a re a u n u i s f n t nu e
o s im p l c in s tire a d u s S f n tu lu i sa u o re m e m o ra re a v iefii lui
l c u t n sc o p u ri p u r d id a c tic e . E a e s te m u lt m ai m u lt: o
p a r t i c i p a i re a l la v ia ta , lu p te le , b iru in ta i s la v a lui. A stfe l,
c itire a v ie tii lui se fa c e p e n tru a-1 a d u c e n m o d a d e v ra t i real
in m ijlo c u l n o stru pe S f n t, e u to a t v ia ta i lu p te le lui; d e a c e e a
in p a ra le l c u a c e a s ta se fa c e o lita n ie i se p u n n tr-u n lo c v iz ib il
din to a te p rtile , m o a te le lui o ri, c n d a c e s te a lip s e s c , ic o a n a
sa, ia r c re d in c io ii s u n t m im iti d in u n td e le m n u l m o a te lo r sau
ic o a n ei S f n tu lu i. C itir e a v ie tii S f n tu lu i e un a c t litu rg ie. S e
lace a d ic n tr-u n a lt tim p , c e l litu rg ie i c re a z , m p re u n eu
to ate c e le ia lte d e m e n te tip ic o n a le , un a it s p a p u -litu rg ic .
In a c e s t s p a tiu n o u i tim p n o u , a c te le s v r ite i
c u v in te le ro s tite , au a lte d im e n s iu n i i ra p o rtu ri, au a lt c o n tin u i
>i o a lt ro d n ic ie . A s tfe l, c itire a litu rg ic a v ie tii C u v io a se i
M a ria E g ip te a n c a o fa c e p re z e n t n tr-u n m o d ta in ic n a d u n a re a
c re d in c io ilo r p e C u v io a s a n s i, p e n tru a -i n so fi i lu p ta
m p re u n eu ei lu p ta p o c in te i i a ru g c iu n ii. D e a c e e a , la
sf r itu l fie c re i c n t ri (o d e ) a C a n o n u lu i e x is t d o u tro p a re
p rin c a re c re d in c io ii i se a d re s e a z : " C e lp e ca re F a i iubit i
F a i d o rt M a ic . / p e a le C ru i urm e a i m ers , / A c e sta te-a a fla t

si ti-a d a t p o c in t / ca u n u i sin g u r D u m n e ze u m ilo stiv


( co m p im ito r]/ P e ca re ro a g -l n en ceta t , / s a ne izb vea sc
de p a t im i i d e p r im e jd ii i p e n o i
n a c e la i m o d ta in ic e p re z e n t iS f n tu lA n d rei, cel c e
a c o m p u s C a n o n u l. B is e ric a in c o r p o r t n C a n o n u l su , la
sf ritu l fie c re i o d e , c te un tr o p a r c a re se a d re s e a z n sp e c ia l
S f n tu lu i. D e sig u r, c e rc e ta re a tiin tific c a re v re a s s tu d ie z e
C a n o n u l n m o d tiin p fic , la s d e o p a rte a c e s te tro p a re ca
" u lte rio a re i n e a u te n tic e , s c o p u l e i fiin d d e a v a lu a p o e z ia

123

lui A n d re i C rite a n u l i d e a o p la s a n is to ria 1ite ra tu rii b iz a n tin e . :


n acelai fel, ti in ta te o lo g ic se str d u ie te sa g se a s c n o tiu n ile
d e te o lo g ie c a re se a s c u n d n s e c tiu n e a a u te n tic a a C a n o n u lu i.
P e n tru tiin t , c o n f u z ia e p o c ilo r c e c a r a c te r iz e a z te x tu l
im n o lo g ic e s tra n ie i n e p e rm is .
D a r p e n tru B is e ric n u e x is ta c o n fu z ie . n S in a x a ru l
c a re se cten te la fle c a re u tre n ie d u p a o d a a a sea i c a re e x p u n e
c a u z a . c o n tin u tu l i sc o p u l a d u n rii litu rg ic e , B is e ric e x p lic a
c e e ste C a n o n u l M a re , c a re e a u to m i lu i, p e n tru ce a fo s t l g a t
d e v ia ta C u v io a s e i M a ria E g ip te a n c a s c ris n s e c o lu l al V II-le a
d e S o fro n ie ,p a tria rh u l Ie ru sa lim u lu i, id n g e n e r a l in fo rm a tin e
isto ric e p e c a re ea le s o c o te te c s u n t n e c e sa re . D a r B is e ric
tr ie te i se m ic n tr-o p ro fu n z im e d ia c ro n ic a c a re c o n tin e
d a r d e p e te cu m u lt tim p u l u n id im e n s io n a l d lim it t d e
in f o r m a tile isto ric e . n a c e a s t p ro fu n z im e d ia c ro n ic a d iv e rs e le
p u e te a le tim p u lu i is to rie s e n t ln e s c i a stfe l n u e d e lo e
stra n iu ca S f.A n d re i, a rh ie p is c o p al C re te i n se c o lu l a l V III-le a
i c o m p o z ito r al C a n o n u lu i M a re , s fie p re z e n t d e fle c a re d a ta
c n d B is e ric s v r e te a c e s t C a n o n i s -i in ifie z e a pe
c re d in c io i n lu c ra re a ta in ic a ru g c iu n ii i p o c in fe i. S a u , ca
s o sp u n e m a ltfe l, p rin a c e a s t a c tiu n e litu rg ic a , c a i n t a te
c e le la lte a c tiu n i b isericeti, c re d in c io ii p tru n d n n su i a d n cu l
tim p u lu i, n c a re , d u p a p ro fu n d a e x p re s ie a E p is to le i c tre
D io g n e t b , vrem u rile se a d u n a ' n B is e ric , T ru p u l lui
H risto s, a c e s t a it s p a tiu , d e v in c o n te m p o ra n i i c a s n ic i ai
S fa n tu lu i A n d re i, ai C u v io a s e i M a ria , ai tu tu r o r S fin tilo r, ai
P re a F e ric ite i F e c io a re , ai lui H ris to s In su i. In a c e s te a lte
d im e n s iu n i p e c a re le d o b n d e te sp a tiu l i tim p u l n o s tru
c u n o s c u t, p e rs o a n e le se a d n c e s c i p re lu n g e s c , se n e m rg in e s c
fa r s-i p ia rd ip o sta su l lo r c o n c re t i, m ai c u s e a m , se
a d n c e s c i p re lu n g e s c c u v in te le i e v e n im e n te le , d in m o m e n t
ce s e m n ific a p a lo r se m b o g te te in fin it.
A s t z i a v e m d i f i c u l t p n a n f e l e g e p r o f u n d a
ra tio n a lita te a a c te lo r b is e ric e ti (T a in e , s lu jb e , c ic lu ri d e
s r b to ri, r u g c iu n e , a s c e z , p o c in t ) p e n tr u c s u n te m
m p ie d ic a fi d e c o n c e p t a u n id im e n s io n a l , p la n , p e c a re o
A

124

av em a s u p ra s p a p u lu i i tim p u lu i. D a r in B ise ric d o m in a o a lta


cosm o lo g ie. A c e a s t c o n c e p tie d ife rit a s u p ra s p a p u lu i $i
lim p u lu i o e x p rim p ic tu ra i a r h ite c tu r a b iz a n tin a i p e a c e a s ta
o p re su p u n e $i im n o g ra fia b iz a n tin a . A n s a m b lu rile a rh ite c tu ra le ,
ic o a n e le , m nee ( A s t z is -a s p n z u r a tp e le m n ... V V e n ifis n e
r stig n im im p reu n c u E l... e tc ) nu s u n t fig u ri d e lim b aj sau
h ip e rb o le a le u n ei fa n te z ii n z e s tra te , ci e x p rim o re a lita te ; to t
aa c u m n a te re a c e a n o u p e c a re o d ru ie $ te B o te z u l,
c u m in e c a re a c u T ru p u l i S n g e le lui H ris to s c a re a re loc in
d u m n e z e ia s c a E u h a ris tie nu s u n t m e ta fo re , ci re a lit ti. D a c nu
lum in s e rio s c a d re le c o s m o lo g ic e i a n tro p o lo g ic e d ife rite in
c a re tr ie te i se m i c B is e ric a , e c u n e p u tin t s in te le g e m
arta b iz a n tin , te x te le b ib lic e , p a tris tic e i litu rg ic e . aa cu m e
im p o sib il s in te le g e m ra g io n a iita te a i re a lita te a p e c a re le
include in el m o d u l c o n c re t in c a re e co n stiti! it v ia ta b ise ric e a sc
ca re o rg a n iz a re i p re fa c e re a c tiv , d e c is iv i m n tu ito a re a
ilim e n siu n ilo r i f u n c tiilo r m rg in ite a le lu m ii c re a te i a le
c x iste n te i u m a n e c re a te .
In a c e a s t a lta p e rs p e c ti v, e c le s io lo g ic , in c a re c re a tia
c in lta t la r a n g d e m is te r, g sin d u - i a d ic in H ris to s a rm o n ia
ei p ro fu n d a , ade\>ratele d im n siu n i i fu n c tio n a lita te a ei
p len a r , p u te m in te le g e c, aa c u m 1-a s c ris c o m p o z ito ru l lui
>i-I sv re te n e c o n te n it B ise ric a , C a n o n u l M a r e e s te d if e r itd e
un te x t iite ra r p e c a re filo lo g ia a c a d e m ic c o n te m p o ra n il
p o a te a n a liz a cu m e to d e le e i sau d e un te x t in c a re tiin ta
te o lo g ic a a r p u te a c u ta n o tiu n i te o lo g ic e . M a i e x a c t, am p u te a
sp u n e c e s te un te x t Iitera r in d e p lin ta te a lu i, d in m o m e n t ce
p rin p ro fu n d a lui a rm o n ie , p rin d im e n s iu n ile lui a d e v ra te c x tin s e la in fin it - i d e p lin a lui fu n c tio n a lita te d iv in o -u m a n el e x p rim i a ju t p e o m s p tru n d in a c e l tim p i sp a tiu a le
c ro r d im n s iu n i p a rtic u la re le b n u ie $ te sa u sp re c a re p riv e te
si pe c a re se lu p t s le e x p rim e a d e v ra ta a rt . $ i e s te un te x t
teologie in d e p lin ta te a lui, d in m o m e n t c e in el g n d ire a , a rta ,
i n f o r m a l a is to ric , f u n c tio n n d c a ru g c iu n e , i g s e s c
n d e v ra te le d im n s iu n i i f u n c p o n a lita te a lo r d e p lin , d e v in
m ijlo a c e le c a re il c l u z e s c p e o m s p re p o cin ^, a d ic sp re
*

125

s c h im b a re a i re m o d e la re a lui nsui i a m e d iu lu i n c o n ju ra to r.
E u n te x tte o lo g ic n d e p lin ta te a lu if iin d c n u e s te u n c o m e n ta r iu
$ tiin tific , ci un o fic iu litu rg ie b is e ric e s c , a d ic o a c tiu n e c a re
s c h im b i m n tu ie te p e om i lu m ea.
In a c e s t s p a tiu -tim p n o u al B ise ric ii d o m n e s c a lte
a m in tiri, p e rs o a n e le i e v e n im e n te le Isto ric i S tin te a M n tu irii.
D u p S in a x a r, s f n tu lc o m p o z ito ra lC a n o n u lu i M are a a le tu it

_
__

ciitul de f a t a c u le g n d f i str n g n d to a t isto ria V echiului f i


N o u lu i T estam ent de la A d a m $i p n la In a i (a rea lu i H risto s
f i p ro p o v d u ire a A p o sto lilo r
S e tie c p e n tru tra d itia o rto d o x lin ia A d a m -H ris to s
d e fin e n te a d e v ru l isto rie i, c o n tin u tu l m ai p ro fu n d $i sco p ili
d e v e n irii is to ric e . A s tfe l, d e la G e n e z a la A p o c a lip s S tin te le
S c rip tu ri re p re z in ta p e n tru B is e r ic c a r te a s f n t a lu m ii to e m a i
p e n tru c e a c o n tin e etapele c en tra le a le a c e ste i d e ve n iri
istorice m a i p r o fu n d e .
L a a c e s t flu x a d n c c a re c o n d u c e d e la n c e p u tu ri p n
la S f r it, c re d in c io $ ii tle c re i e p o c i ra p o rte a z c e le a le lo r i
a le lum ii lo r a s tfe l n c t, c u fu n d n d u -le n a c e s ta , g re f n d u -le
p e a x u l c e n tra l, s le tra n s f r d in e fe m e r (d in fir e a cu rg to a re
a tim p u lu i V I, 12) in s ta b ilita te , d in lim ite le n g u s te a le
c o tid ia n u lu i i e p o c ii n c e e a ce n H risto s a re v e rn ic ia i
in fin itu l. A c e a s t s tr m u ta re (te x tu l o n u m e te ,tr e c e r e ,\
Ckd i b a s is ') re p re z in ta n u c le u l p o c in te i i un u l d in s c o p u rile
c e n tra le a le lu c ru lu i c itirii S c rip tu rilo r $i a ru g a c iu n ii.
T o a te a c e s te a " le -a p o triv it [ a r m o n iz a t] fo a r te fr u m o s

f i cu m uli m e fie u g C el ntru S fin ii P rin tele n o stru A ndrei,


a rh ie p isc o p u l C retei " n C a n o n u l c e l M a re al s u .
In v o c n d m e m o ria lui S o lo m o n c a re f c n d v ic le u g
in a in tea Iui D u m n e z e u /s -a d e p rta t d e E l ' ( V II, 10), p c to s u I
n c n e p o c a it e ste c l u z it s c o n tie n tiz e z e fa p tu l c , ra m n n d
d e p a rte d e D u m n e z e u , i a re via{a a se m n a ta s tric c iu n ii.
P re z e n t n d n o a p te a n tre a g ua Im p r tie i d e s c h is
d u p a In tru p a re a lui H risto s i p e t lh a ri $i d e s fr n a te g ra b in d u se r s p u n z n d c h e m rii lui Iisu s, s 1r p e a sc Im p r p a p rin
s c h im b a re a ra d ic a la , p rin p r e fa c e r e a p o c n te i, a c e s ta i
a

126

in ta re te p e cei o v ie ln ic i c a , p r s in d e z ita re a , sa v in in
sp a tiu l u n d e p a c a to c i se tra n s fo rm a in s tn ti:

"H ristos s -a f c u t orni c h e m n d la p o c in t p e ta lh a ri


$* ip e d e s fr n te J S a fle te , pocie$te-te, / c s-a d e sch is acu m u$a
Im p a ra tici / i o r p e se in a in te /fa r is e ii, v a m e jii i d e sfr n tii
/ p r e f c n d u -fi via ta p r in p o c in t (IX , 6 )
la r p e c re d in c io s u l p re g tit il a ru n c d in tr-o d a ta in
c o r n i m a r ilo r r u g to r i ai D o m n u lu i, fa c n d u -1 s a s tr ig e
u n in d u - i g la s u l lui im p re u n cu ei:

C a t lh a ru l s tr ig Jie: p o m en e$ te-m y/ c a P e tr u p l n g
c u a m a r A Ia rt -m , M ntuitorule, strig c a $ iv a m e $ u l/, l crim e z
c a $i desfrnatCL / P rim e$ te-m i tnguirea, ca o a r e c n d p e cea
a C a n a n een cei ( V ili, 14)
In a c e s t m o d , a m in tir ile is to ric i s tn te d e v in v ii.
E v e n im e n te le m a n tu irii d e v in a c t a le in c re d in c io $ ii c a re se
m a n tu ie s c a s t z i. $ i a c t u a l i t a t e a in c a r e s u n t r e in v ia te
e v e n im e n te le m a n tu irii se d ila ta , c u p rin d e n e c u p rin s u l, sp a rg e
b a rie re le s p a tiu lu i i a le tim p u lu i, se p re lu n g e $ te i a d n c e te la
in fin it.
A c e a s t p r e fa c e r e s a u s c h im b a r e a m in tii s a u
tra n sfig u ra re a d a te lo r n a tu ra le (fizice), sa u o ric u m a ltfe l am
v re a sa o n u m im , i c a re c o n d u c e s p re o m u l c e l no u i s p re
c re a tia c e a n o u in H ris to s este m n tu irea . E a s e re a liz e a z in
m od fu n d a m e n ta l in d u m n e z e ia s c a E u h a ris tie u n d e c re a tu l,
im p rt $ in d u -s e d e p lin c u n e c re a tu l, d e v in e in f in it $i se
n d u m n e z e ie te i c o n s titu ie c o n tin u tu l i sc o p u l in tre g ii v ie ti
b iserice$ ti s a c ra m e n ta le $i a s c e tic e : al T a in e lo r, s rb to rilo r,
s lu jb e lo r, ru g c iu n ii, p o s tu lu i, p riv e g h e rii.
A c e a s t p ro c e d u ra , pe c a re tr a d itia o rto d o x a a p o s to lic a
$i p a tris tic a fix a t-o c u o p ro fu n d a c u n o a te re a a lc tu irii
p s ih o s o m a tic e a o m u lu i ia r e la tiilo r o m u lu ic u lu m ea, a r e d r e p t
p rem ize c a d re le c o s m o lo g ic e i a n tro p o lo g ic e , c a re su n t to to d a t
c a d re le o b r ie i i s c o p u lu i c re a p e i, p re c u m i a c e le a pe c a re
le-a c re a t e$ ecu l o m u lu i in a-i a tin g e s c o p u l, c a i in tra re a
p e rs o n a l a lui D u m n e z e u in sp a tiu l i tim p u l c re a t. A c e s te
c a d re s u n t d e s c ris e lim p e d e in S fin te le S c rip tu ri c a fa c e re a

127

lu m ii a o m u lu i, c a i c a d e re i c l u z ire a u m a n it r i, ca
In tru p a re a lui D u m n e z e u , R s tig n ire , In v ie re $i In lta re a
D u m n e z e u -O m u lu i, ca v e n ire a D u h u lu i i ca a te p ta re a
im p a ra tic i e s h a to lo g ic e .
T a te a c e s te a n u su n t p o z itii m eta fzice p e c a re ornili
r tre b u ie sa le a c c e p te c a sa e v ite o p e d e a p s a o a re c a re sa u c a sa
i se d ru ia s c m n tu ire a , c i even im en te istorice. E le d e fn e s e
c o o rd o n a te le in c a re au fo st c re a te i in c a re s-ajj a fla t d u p
c a d e re $i se re g s e s c in H risto s o m u l i lu m ea. D in a c e s t m o tiv ,
ele d e fn e s e a d e v ra ta n a tu ra a o m u lu i. a d e v ru l isto rie L In
a fa ra a c e s to ra , c re a tia e c o n tra r n a tu ri n u m a i in e ie e a i
g ase te n a tu ra lita te a $i n a in te a z s p re d e s v r^ ire .
In a c e s te c a d r e c o s m o lo g ic e i a n tr o p o lo g ic e e
c o n s titu it n tre a g a v ia t a B ise ric ii. P e e le le p re s u p u n t a te
a c te le b ise ric e ^ ti, in c lu s iv C a n o n u l M a re . C u t a te a c e s te a ,
a v n d u -le c a p re m iz p e t a te , fle c a re d in e ie (a c e s te a c te )
ra m a n e $i in c a d re d e fin ite d is tin c te , c o re s p u n z to r s c o p u lu i
sp e c ia l i fu n c tie i lui te ra p e u tic e i d e d e sa v r^ ire c o n c re te .
S itu a ta in c e n tru l c e lo r 4 0 d e z ile a le P stu lu i M a re . D e n ia
C a n o n u lu i M a re u rm re$ te s-1 a ju te p e o m s-i c o n $ tie n tiz e z e
tra g is m u l c o n d itic i c o n tra re in c a re se g ase te p rin p c a t i
s-i n t re a s c h o t r re a i lu p ta d e n to a rc e re la c o n d itia
c o n fo rm n a tu riid in a in te d e c a d e re , c u m a fo st fa c u t d e s v r ita
in H risto s. D e a c e e a c a d re te c o re s p u n z to a re a c e s tu i s c o p s u n t
m ai e v id e n te in C a n o n u l M a re . S a n c e rc m s le d e s c rie m in
c o n tin u a re .
A

2. Cadrele antropologice de nainte de


cadere
C o n d itia o m u lu i c o n fo rm a n a tu rii e d e fin ita in c h ip
fu n d a m e n ta l d e s ta re a lui d in a in te d e c a d e re : F c a n d v iu Intu
O larul, / a i p u s in m in e / trup $i oase. /s u fla r e
via t " ( 1 ,1 0 ).
D ru in d o m u lu i e x is te n te , C re a to m i o in z e s tre a z ( a i p u s in
m ine ) tru p e te ( carne, trup $i oase ") i su fle te te ( su fla re

128

Si viat ) . A c e s te d o u a d im e n s iu n i a le o m u lu i c a re leag
p e rs o a n a u m a n d c d im e n s iu n e a m a te ria l $i s p iritu a l a c re a tie i,
fa c d in om o re c a p itu ia re a u n iv e rsu lu i i un m ic ro c o s m .
P e rs o a n a u m a n a c o n s titu it n a tu ra i in c re a tie . o m u l in
in te g rita te a lui, $i a re o n to lo g ia in D u m n e z e u , f iin d c e p l s m u it
d u p cliip u l lui D u m n e z e u . O n to lo g ia lui e ic o n ic a . Ii g se$ te
in te g rita te a , a rm o n ia , fru m u s e te a . fe ric ire a in D u m n e z e u . H arul
lui D u m n e z e u - a d ic iu b ire a . v ia ta . sla v a , cu un c u v n t e n e rg i ile
n e c re a te a le lui D u m n e z e u - e ste c o n fe rii i n tre te s u t cu
e x is te n ta c o n fo rm a cu D u m n e z e u $i a lc tu ire a o m u lu i. El
re p re z in t c o n n i c e l n c h ip u it de D u m n e ze u ' (II a 19),

"vem niul d in t i/p e care l-a tesu td in tru inceput P lasm uiloruI
(II a 7), 'fru m u se te a C h ip u lu i (II a 21 ), 4'fr u m u s e te a te a in t iz id it " (l a ,l 0 ), n t ii-n scu ti a i fru tn u s e lii d in t i ' '. A stfe l,
o m u l g u s ta in P a ra d is d e sf ta rea im p a ra tici vernice " (1,3 ), a re
vred n icie m p r te a sc " (IV , 15), d ia d em a si porfirei " (IV ,
15). e s te " b o g a ts id r e p t , 44im p o v a ra td e b o g a tie sid o b ito a c e .
(IV , 15).
T re b u ie sa a v e m In v e d e re fa p tu l c M a re le C a n o n al
S f n tu lu i A n d re i C rite a n u l nu e un te x t c a te h e tic p e n tru a n a liz a
i e x e g e z a . E l e ste un a c t litu rg ie i c a a ta re e d e s tin t s a a d u c
a m in te d e s ta re a d in c a re a c a z u t o m u l p e n tru ca to t c re d in e io s u l
s c o n tie n tiz e z e tra g is m u l m c a re s e g se te a c u m i sa
p rim e a s c p u te re p e n tru lu p ta p o c in te i. C o n c iz ia v e rsu lu i
p o e tic a ra ta c a o s g e a t a s c u (it c a d ru l d in a in te d e c a d e re ,
d e s ig u r i cu a ju to ru l c a te h e z e i p e c a re o o fe r a t te a a lte te x te
p a tris tic e a c r o r c u n o a te re e p re s u p u s n a c tu l c u ltic . A stfe l,
v e rs u rile pe c a re to e m a i le-am c it t v in sa re c re e z e cu c la rita te
in c re d in c io s in v a sa tu ra c u n o s c u t a B is e ric ii d e s p re c re a re a
o m u lu i d u p c h ip u l lui D u m n e z e u 1p re z e n ta t , in m o d a n a litic ,
ca u n a fu n d a m e n ta l , in p rim u l stu d iu d in a c e a s t c a r te . C a n o n u l
M are re p re z in t c a a c t litu rg ie , o tra ire i a p lic a re c o n c re ta a
acestei n v t tu ri. P e d e a lta p a rte, el a ju t h o t r to r la n te le g e re a
d e p lin a n v ta tu rii d o g m a tic e , d e v re m e c e n c o n c e p tia
o rto d o x c u n o a te re a se d o b n d e te n c h ip fu n d a m e n ta l p rin
tr ire .

129

3. Cadrele macerrii
I

C a lc a re a p o ru n c ii d e c tre A d a m c u c a re c re d in c io s u l
id e n tific a i p ro p ria lui c a d e re ( r v n in d s intrec in c a d e r e p e
A d a m c e l n t i-z id it", 1,3) e o s c h im b a re d e b u n v o ie a
d ru m u lu i sa u , m a i ra d ic a i, o s c h im b a re d e o b ie c tiv .
P u n n d u -s e c a s c o p i c a p t al s u p e sin e insui
( d isu m i id o l m -a m f c u t " IV ,2 6 ), o m u l ru p e in m o d a rb itra r
r e l a t i a s a i c o n i c i m i c a r e a lu i s p r e D u m n e z e u , se
a u to n o m iz e a z , se a u to iim ite a z la s p a tiu i i tim p u l c re a t la
n a tu ra lui c re a ta , c z a n d c a un e fe c t n a tu ra i in fo a m e a s p iritu a l :
fo a m e a d e D u m n e ze u te-a cu p rin s ( 1 ,21 ), c u n o sca n d u -m
g o l d e D u m n e ze u (1,3).
T r in d nu v ia ta lui D u m n e z e u , ci p rin fire a p r o p r ie ' c
, el e s te c o n d u s in m o d n a tu ra i s p re m o a rte . P ie rd e re a c e n tru lu i
e x tra c re a t d e z o rg a n iz e a z a lc tu i re a Iu i ps ih o so m a tic . C h i pu I
lui D u m n e z e u se n tu n e c , a s e m n a re a se p re s c h im b in
n e a s e m n a re , p ie rz a n d u - i vem ntul in ch ip u it de D u m n ezeu
o m u l im b ra c a hainele d e /? /e fe ,d in tr - o f iin ta te o lo g ic a d e c a d e
n tr-u n a b io lo g ic a .
C a d re le a n tro p o lo g ic e in c a re a re foc a c e s t p ro c e s d e
d e z o rg a n iz a re i d e s c o m p u n e re a p a r c u c la rita te in C a n o n u l
M a re $i le v o m v e d e a in d a t in c o n tin u a re . M ai in t i, in s , e
n e c e s a r sa d e te rm in m c a d ru l m ai g e n e ra i in c a re s e p la s e a z a
p c a tu l.
E u n fa p t c a ra c te ris tic c to a te v e rb e le c a re e x p rim
lu c ra re a p c a tu lu i sa u d e fin e s c c o n s e c in te le lui se re fe r , d e la
un c a p a i la a ltu l al C a n o n u lu i M a re , n u la D u m n e z e u ci la om
i, in m a re a lo r m a jo rita te , nu a u un c a ra c te r ju r id ic , ci n a tu ra i:

A m p r iv it; am f o s t am git, a m cazut, a m ca lca i (porunca);


m -am in tu n e ca t; m -am in n eg rit , m -am intinat, m -am stric a t;
m -am p ie r d u t; am f o s t rnit, m -a m vtm at, m -a m lovit, m -a m
um p lu t de le p r ; m -a m in tin a t; a m fo s t t r t; am ru p tv e m n tu l

130

d in t i; cu lu tu l m -a m a m e ste c a t; m -am cu fu n d a i in n o r d ;
b o g tia su fletu lu i c h e ltu in d c u r t cirile m e le ; m -am f c u i cu
b u n $tiint u c ig a j su fle tu lu i; de p ia c e r i ani f a s t ta rd i; viu
f c n d tru p u l; am im b ra ca i h a in a c e a rupt; za c gol; m a
ru fin e z; fl m n ze sc
D a r i in v e rb e le c a re au c a r c te r ju r id ic p tru n d
n e m ijlo c it p re c iz ri s e m n ific a tiv e : P c tu it-a m . g r e ft- a m , $i
nm ca lca i p o r u e a Ta; / c ntru p a c a te am fa s t a d u s . f i am
ad u g a t r n ilo r m ele r a n a " (V IH , 1). Sau: D in tru a cestea
m -am ju d e c a t , d in tru a c e ste a m -am o s n d it . / eu. ticlosul, de

p ro p ria -m i con$tUnta, /decit ca re n im ic n u este m ai p u te rn ie ".


(IV , 5).
A cela$i c o n tin u i il au s u b s ta n tv e le fo lo site : g n d u ri

am g ito a re; p o ft ira tio n a l ; m n ca re irational. m ancare


otravita; via t in tim it : va i uri le c d erilo r; acom iap a tim il r;
turb a rea p a tim il r; in tu n ecim ea p a tim il r ; remile su fle tu lu i i
ale im p u ta i; r n iri; v t m ri; ardere; m a lie itine. e tc . d
In flu en zati d e d o c tr in a o c c id e n ta le d e s p r e p acatili
o rig in ar, situ m d e o b ic e i p c a tu l in c a d r e ju r id ic e . il c o n sid e ra n !
c a o n e a s c u lta r e f a ta d e p o r u n c ile lui D u m n e z e u , ia r u rm rile lui
d re p t p e d e p se a le lui D u m n e z e u . In s p e n tru t r a d i t a b ib lic a f\
p a tris tic a o rto d o x a , c a d re te p c a tu lu i str m o e sc i a le fie c ru i
p c a t su n t in p rin c ip a l n a tu ra le . C n d o m u l i^i in c h id e o ch ii
d in a in te a lu m in ii, se g se te in n tu n e ric . C n d ii p ie rd e
c e n tru l, se d e z o rg a n iz e a z . C n d se n d e p rte a z d e v ia t ,
m o ar. P o ru n c ile lui D u m n e z e u nu s u n t a m e n in t ri a le u n ei
p e d e p se ce e m a n a d e la o a u to rita te a fla ta in a fa ra o m u lu i. E ie
c irc u m s c riu in te g rita te a e x is te n te i u m a n e . B o a la , d u re re a ,
m o a rte a , c a re u r m e a z c lc r ii le g ilo r s a n ta jij nu su n t p e d e p se
c a re v in d e la nite le g i, ci re p re z in t c o n s e c in te le n a tu ra le ale
c lc rii (p o ru n c ii). C re a to m i r u lu i nu e s te D u m n e z e u , ci o m u l.
A c e st a d e v r a re o s e m n ific a tie fu n d a m n ta la . F iin d c a stfe l
p c to s u l se p la s e a z in a in te a lui D u m n e z e u nu c u t n d
r s p u n d e ric ic a re s p o n s a b il, ia r c a le a p o c in te ir m n e d e s c h is .
lu b ito ru l d e o a m e n i, D u m n e z e u , nu a b a n d o n e a z in n ic i un c a z
l p tu ra Sa. O m u l a fo s t $i e c h e m a t s se n to a rc . A c e a s t

131

n to a rc e re , s tr m u ta re a in sp a tiu l lui D u m n e z e u c a re ad u ce,


o d a t cu in sa n a to ? re a , re s ta u ra re a i p re fa c e re a e x is te n te i
u m a n e , e o n s titu ie n u c le u l p o c in fe i ?i c o n tin u tu l in tre g ii lu p te
s p iritu a le - i a lu p te i p e c a re o d u c e c re d in c io s u l la s v r ire a
C a n o n u lu i M a re .
In a c e s te c a d re g e n e ra le a le re la tie i D u m n e z e u -o m se
p l a s e a z i e v o l u t i a p e c a r e o u r m e a z p c t o s u l in
d e z o rg a n iz a re a ?i m a c e ra re a (z d ro b ire a [syntrib]) lui d e p a rte
d e D u m n e z e u . C u o u im ito a re c u n o a ? te re a a b is u lu i s u fle tu lu i
o m e n e s c i a a lc tu irii c o m p o z ite , p s ih o -s o m a tic e , a o m u lu i
s u n t d e s c ris e in C a n o n u l M are c a d re le m a c e r rii. L e v o m
p r e z e n ta in c o n tin u a re , re a m in tin d d in n o u fa p tu l c M a re le
C a n o n nu fa c e a n a liz e ci o fe r p o s ib ilit p d e tr ire . M u lte d in
p u n c te le d e m ai j o s su n t e x p u s e a n a litic in a lte u n ita ti a le c rtii
n o a s tre . N - a f o s t in s p o s ib il s a le o m ite m a ic i fa r sa d e fo rm a rli
im a g in e a c a d re lo r in c a re n e c h e a m sa n e p la s m c a s a tr im
d u h o v n ic e te s lu jb a C a n o n u lu i M a re . In B is e ric , s p a tiu al
v ie tii, e x is t re p e r ib ile in e v ita b ile c e c a ra c te riz e a z v ia ta .
j
D e p a rte d e D u m n e z e u ?i fa r v ia fa L u i, su fle tu l c a u t s
se n tre fin ( h r n e a s c ) s to rc n d (e x p lo a t n d ) tru p u l. A s tfe l se
n a sc p a tim ile su fle te ? ti: m a i c o re c t, fa c u lt tile n e p tim ito a re
a le s u fle tu lu i - c a re re p re z in t in o m d e s c h id e rile a c e s tu ia sp re
D u m n e z e u l n e c re a t, re c e p ta c o le le in c a re fa c u lt file p s ih ic e
p rim e s c h a ru l lui D u m n e z e u c a re h r n e ? te i fa c e v iu o m u l
in tre g - se tra n s fo rm , p rin s u b o rd o n a re a lo r tru p u lu i, in p a tim i
p tim a e, a s tfe l in c t v ia ta s u fle tu lu i p c to s d e v in e iu b ir e a d e
p ia c e re [p h ile d o n ia ]. P u ls iu n ile iu b ito a re d e p l c e re m is tu ie i
e p u iz e a z fu n c fiile s u fle tu lu i. tlF c n d u -m i c h ip d in lip sa de
A

c h ip a p a tim ilo r / p r in p o rn irile iu b ito a re de p l c e re / m i-a m


s tr ic a tfr u m u s e te a m in fii . c (Il a , 2 0 ).
T rupul , la r n d u l lu i, n e g s in d v ia ta in su fle t, s e in to a r c e
s p re c e le d in a f a r i d e v in e c a p tiv , c u m e ra i fire sc , in m a te rie ;
se in c h id e in c irc u la rita te a s tric c iu n ii. A s tfe l a p a r p a tim ile
tru p e ti iu b ito a re d e p l c e re p rin c a re o m u l se lu p t s s c o a t
v ia ta i b u c u rie d in m a te r i e f .T o c m a i p e n tru c p a tim ile tru p e ? ti
c a u ta c u v e h e m e n f m a te ria c a s se p o t s a tis fa c e , o m u l c a re

132

lrie?te in p a tim i a ju n g e s c o n s id e re m a te ria c a iz v o r al v ietii


si s in lo c u ia s c p e D u m n e z e u cu e a . Id o la tria e c o n s e c in ta
m e v ita b il a iu b irii d e p l c e re : " In g r m d itu -ti-a i , s u fi e t e,

arim ele, / in lt n d u -ti p a tim ile c u u r a d u n i / $i in m u ltin d cele


dezg u st to a re 8 (V II, 16).
In a c e s t m o d o rd in e a n a tu rii e r stu rn a t . In tim p ce in
^

'la re a c o n fo rm n a tu rii m a te ria ?i g s e ? te c o m p o z itia i


Iu n c tio n a lita te a c e a m ai in a lt in o rg a n is m u l u m a n , in a le cru i
iliin e n siu n i p s ih ic e se d e s c h id e s p re D u m n e z e u l n e c re a t, in
.larea c o n tra r n a tu rii, p rin r e s p in g e v a i ru p e re a d e D u m n e z e u ,
a ille tu ls e s u p u n e tr u p u lu ih? ia c e s ta m a te rie i. A c e a s t r stu m a re
c o n d u c e p e om la o 'viata iubitoare de m a te rie $i de c jtig
ce c o n s titu ie un "lant g r e u " p e n tru o m , fiin d c re p re z in t o
a s e rv ire i o in c a rc e ra re a lui in d a te le s u fo c a n te a le c re a tic i
m a te r ia le .1
A c e a s t p rim r s tu rn a re e ste in s o p t d e o a lta la fel d e
ra d ic a l . T ra d itia b ib lic ?i p a tris tic o rto d o x c o n s id e r d re p t
c c n tru al o rg a n iz rii p s ih o s o m a tic e ?i al v ie tii o m u lu i, d re p t
organ in c a re se re a liz e a z tr e c e r e a ta in ic a p sih ic u lu i in
so m atic ?i a s o m a tic u lu i in p sih ic : inim a. A c e s t o rg a n nu are
num ai o fu n c tie s o m a tic , ci ?i u n a p s ih ic . D u p in v t tu ra
b ib lic ?i p a tris tic , in in im se in s ta le a z in tre p tru n z n d u -s e
re cip ro c fu n c p ile p s ih ic e ?i d in e a t ? n e sc lu c r rile s u fle tu lu i.
Inim se n u m e ? te in a c e la ? i tim p iz v o ru l v iefii tru p u lu i i c e n tru l
su fle tu lu i. D e a c e e a in in im , a c e s t c e n tru p ro fu n d al p e rso a n e i
c o n c ie n te , lib ere ?i ra tio n a le ,il in tln e?te, d u p t r a d i t a o rto d o x ,
D u m n ezeu p e o m .
C n d v o in fa lib e r a o m u lu i II re s p in g e p e D u m n e z e u
?i o m u l d e v in e d in c h ip al lui D u m n e z e u , idol al lui in su ? i, d u p
C a n o n u l M a re in im a se in v rto ? e a z ?i se 'in t r e fte iar
u n ita te a fu n c fiilo r p s ih o s o m a tic e se fr n g e ", p e rs o n a lita te
se sc in d e a z . F u n c tiile s o m a tic e c a re n u s u n t h r n ite d e h a ru l lui
D u m n ezeu d e c a d la ra n g u l d e s im p le fu n c tii b io lo g ic e . Iar
fu n ctiile s u fle tu lu i, lip site d e h a ru l d iv in , se s c le ro z e a z i
ingroa?, fu n c tio n e a z su b n iv e lu l lo r i, h r n ite fiin d d e p cat,
se n ito re d e la fu n c tio n a lita te a lo r c o re c t i se d e fo rm e a z .

133

Vointa, c a re in fu n c tio n a lita te a e i s p iritu a l a c tiv e a z a


lib e rta te a i iu b ire a , se in to a rc e p rin p a c a i s p re p o ft , se
in ro b e te ei i na$te a ro g a n ta . M in te a , c a re in o m u l c o n fo rm
n a tu rii re p re z in t a n s a m b lu l fu n c tiilo r c o g n itiv e i c e n tru l
u n it tir lo r, o c h iu l s u fle tu lu i, lu m in a ra tiu n ii u m a n e d e ifo rm e
c a re lu m in e a z i o r ie n te a z o m u l, p rin in d e p r ta r e a d e
D u m n e z e u fu n c tio n e a z c a s im p l n te le g e re d is c u rs iv . A stfe l
cunoa$terea c a re in f u n c tio n a lita te a ei c o n fo rm a n a tu rii e ste
c o m u n iu n e a d e p lin n iu b ir e a c u n o s c to r u lu i cu cel c u n o s c u t,
d e v in e in s ta re a c o n tra r n a tu rii o sim p l o b s e rv a tie , a d ic o
c o n c e n tra re d e in fo rm a c i d e s p re o b ie c tu l c u n o sc u t $ io p re lu c ra re
ragionala a lor. C o n tin u tu l m in tii, g n d u rile , a b a n d o n n d u - i
c e n tru l ra tio n a l, se in v rt in ju r u l lu m ii e x te rio a re $i-l fa c p e om
s-i p ia r d r e a lita te a , s d e v in a b s e n td in el nsu$i $i s v n e z e
in a fa ra e x is te n te i sa le id o lii lip siti d e s u b z is te n t ai lui in su i.
In a c e a s t a lc tu ire i fu n c tio n a lita te d e d u p c a d e re ,
fu n c tiile so m a tic e $ ip s ih ic e ale o m u lu i s u n t n u m ite d e tra d itia
b ib lic a i p a tris tic a "baine d e p i e l e . A u to lim ita re a o m u lu i la
s p a tiu l c re a t "a c u su t " n e a m u lu i o m e n e s c a c e s te b a in e d e
p ie le ?' in Io cu l v e m n tu lu i n e p tim a te s u t d e h a r: C u su tu A

m i-a baine d e p ie le / p c a tu l $i m ie / d ezb r c n d u -m de


v e jm n tu l tesu t de D u m n ezeu " ( I l a 12).
A c e st v e$ m n t p sih o so m a tic al p e rso a n e i d e d u p c d ere
p o a te , d e s ig u r, re d e v e n i s p iritu a l p rin a s c e z a i v ia t s p iritu a l ,
p e n tru c a o m u l s v ie tu ia s c cu v ia ta d iv in . D a r p o a te s se i
d e te rio re z e d e v e n in d "hain im p e strita t i s n g e ra t ru$inos
/ p r in c u rg e re a v ie tii d e p ia c e r i " (Il a 1 4 ) j
I n tr - d e v r , v n z n d c e lo r d e a lt n e a m ( a d ic
p a s iu n ilo r p c to a s e ) n t ii-n s c u ti ai lib e rt tii sa le , vo in ta
p o a te d e v e n i "p o rn ire n esta to rn ic ^i ir o tto n a la \ t(lcom ie
iubitoare de p ia c e r e , p o a te s se su p u n p l c e rii la m o d u l
a b s o lu t i s se p re s c h im b e in iu b ire d e p l c e re .
I n s ta re a d e p c to e n ie a v a n s a t , m in tea se a m estec
cu Iu tu l, d e v in e t r n , se c u fu n d in m a te ria lita te i, in
v re m e ce ii p la c e s se a ra te g r ito a re de c ele in a ile , d e v in e
in re a lita te c rtit ce u m b l p e su b p m n t. C o n lu c r n d cu
A

134

p a tim ile iu b ito a re d e p ia c e re , g n d u rile s u n t a c tiv a te c a a c te


p c to a s e c a re ra n e s c o m u l. C tig n d d re p t c o n tin u i al lor
p c a tu l, e ie d e v in "p a tin ia te i u cig a g e", c re d in c io s u l le
s im te c a n i te ta lh a r ic a r e - i v a ta m a e x is te n ta : E u su n t c e l czut

intre t lh a rii/g n d u rilo r m e le ; / c u to lu l su n t acu m remit de e ie /


$i m -a m um plut de tu b e (I, 1 4 ) k
S u fletu l zg lt it " in a c e st fel, din c a re porne$te p u ru re a
p c a tu l, s tric a i tru p u l. T e m p lu l D u h u lu i d e v in e loc de
d e sc in d e re a l n tin a c iu n ilo r im p e s ti ' \ F a rm e c u l tru p u lu i
o m e n e sc , m u ltip le le p o s ib ilit ti d e c o m u n ic a re pe c a re le o fe r
tru p u l p e rso a n e i u m a n e , su n t a rs e i d is tru s e d e iu b ire a d e
p ia c e re , tru p u l $i o m u l im p re u n cu e l, d e v in e "risip a

d esfr n rii im ptim ite


C n d o m u l se s u p u n e in n tre g im e p c a tu lu i e ste c o n d u s
p an a la u ltim e le lim ite a le a u to m a c e r rii. P rin v o ia i a le g e re a
lui lib e r el p o a te s-i u c id " c o n s u n ta " s-$i o m o a re in
c o n tin u a re c u p ie tre tru p u l $i s-^i " u c id " m in te a . " C u v o ie
m -am f c u t uciga$ a l co n $ tiin tei su fle tu lu i " (1, 7). C ui te-a i

asem nat, m uli p c to a se s u fi eie, / deceit lu i C a in i lu i L a m eh


ac e tuia, /u c ig n d u -li c u p ie tr e tru p u l p r in fa p te r e le / i
o m o r n d u -ti m in tea p r in p o rn irile cele f a r de m inte " (II, 6 2 ).
S itu a t in s lu jb a C a n o n u lu i M a re , a c e a s t d e s c rie re a
d r u m u lu i p e c a r e l-a u r m a t p c to s u l in m a c e r a r e a $i
d e s c o m p u n e re a lui d e p a rte d e D u m n e z e u , d e s c rie re c a re nu are
un sc o p te o re tic , ci v ita l, fu n c tio n e a z in m o d o rg a n ic , ca un a c t
s-i z ic e m drameitic. P riv in d c a d re te lui m a c e ra te d e p cat,
c re d in c io s u l c o n tie n tiz e a z tra g is m u l c o n d itic i lui p c to a s e .
in B is e ric , in fa ta tro n u lu i lui D u m n e z e u i a v n d in ju r u l su
co ru l s tr lu c it al S fin tilo r, s im te c n ic i e l nu a re h a in d e n u n t ,
c e s te g o l. Se ru in e az , se c ris p e a z , se in tris te a z , p i n g e $i
se t n g u ie . Tnguire c a re s tr b a te to a te o d e le C a n o n u lu i - D e

nude vo i incepe a p i n g e /fa p te le vietii m ele c e le i ticloase?


Ce in cep u t voi p u n e H ristose, / a c e ste i la n g u iri de a c u m ?
( 1 ,1 ) - a ra t i ea c a ra c te ru l d ra m a tic al a c tu lu i litu rg ie . E v o rb a
d e o d ra m d e c e a m a i m a re im p o rta n t , in c a re nu e x is t
sp e c ta to ri, ci n u m a i a c to ri $i u n d e d e la tra g is m a ju n g p rin

135

c u r tire la iz b v ire n u m a i cei ce p a rtic ip a d ire c t la el.


C u c e a la lt v e d e re p e c a re o d ru ie o m u lu i p e rs p e c tiv e le
n o i a le B is e ric ii, a le s p a tiu lu i ei re s tru c tu r t n c a re c a p e o s c e n a
se c o n c e n tre a z v ia ta $i s e c e le b re a z tr e c e r e a d e la tra g is m la
iz b v ire , c re d in c io s u l p riv e te a b is u l re a i a l p c a tu lu i. n fe le g e
c nu e v o rb a d e o s im p l n tu n e c a re m o ra l , ci d e o c a d e re
g e n e ra la . la r p c a tu l n u c o n s ta d in m ai m u lte sa u m ai p u tin e
fa p te p c to a s e , ci d in tr-o p ie rd e re to ta l a v ie fii. E s te o
d is p a r itie e f e c tiv c o n tie n tiz a t d e o m c a a b s e n j a lui
D u m n e z e u , a c e lo rla lte p e rs o a n e , a lu i n su i, a lu c ru rilo r, c a o
a b s e n ta n g e n e ra i a s c o p u lu i i s e n s u lu i, i p rin e x te n s iu n e , c a
s o litu d in e i a g o n ie . In d ic ii a le a c e s tu i fa p t s u n t e x p re s ii
c o re s p u n z to a re a le C a n o n u lu i M a re : p u s tiu sunt; f a r c o p ii

f i n o m a d ; via t m u tila ; v ia ta s ra c ; m p o v ra t; d e fe rt c iu n e
f i z d rn ic ie ; tu lb u ra re f i v a lu ri in treite; p o to p f i scufundare,
a d n e n ep a tru n s; p r p a stie a p m n tu /u i; abis; fl c r ile lip sei
d e m inte (nebuniei); in cen d iu ; a r fit a su fle tu lu i; fu r tu n a ;
in tu n ecim e; d isp era re
V ia ta o m u lu i nu se lim ite a z a t t la
n c lc ri c o n c re te lu a te in p a rte . C o n tin u tu I ei m ai p ro fu n d i
tra g is m u l ei re ai se m a n ife s ta in d e e rt c iu n e a , a b s u rd ita te a i
ira tio n a lita te a c a re o c a ra c te riz e a z a .
D e s c rie re a c e a m ai p tru n z to a re a p c to s u lu i e d a ta
n p a ra b o la fiu lu i ris ip ito r i d e s fr n a t. El nu a d e c z u t n u m a i
din p u n c t d e v e d e re m o ra l, ci e d e p a rte d e c a s a p rin te a s c ,
p ie rd u t d e la fa ta lui D u m n e z e u , c u fu n d a t in n tu n e ric i u ita re ,
nu se u it la el n ic i cei c e 1-a to e m it c u sim b rie , n ic i p rie te n ii lui,
ilici p o rc ii, e p ie rd u t i p e n tru el n su i, e lite ra lm e n te un fiu al
p ie rz a n ie i. R e n to a rc e re a lui la e x i s t e r a e c a ra c te riz a t in
p a ra b o la p rin e x p re s ia p ro fu n d s e m n ific a tiv : v e n in d u -fi in

s i ne
A c e a s t re n to a rc e re la e x is te n ta c o n tie n t e p rim u l
a c t al m n tu irii, p u n c tu l d e p u n e re in m i care. S p re a c e s t p u n c t
d e p ie c a re , n a in te d e o ric e a ltc e v a , il c o n d u c e p e om C a n o n u l
M a re .
In p a ra le l, a c tu l litu rg ie d e s c h id e in fa ta c re d in c io s u lu i
c a le a c o n v e rtirii, a n to a rc e rii, l c h e a m i il c l u z e te s p re

136

o p e ra c o n c re ta a p o c in te i sa u a p re fa c e rii, a d ic a n s n to irii,
restau rarli i d esv ririi lui. R e a liz a re a a c e ste i o p e re o rep rezin t
n to a rc e re a .
S a n c e rc m n c o n tin u a re sa d e s c rie m c a d re le in c a re
situ e a z C a n o n u l M a re a c e a s t o p e ra .

4. Cadrele ntoarcerii
C n d o m u l d e v in e c o n tie n t d e e x is te n ta lu i, e x is ta
p o s ib ilita te a c a el s nu g s e a s c in s in e i in ju r u l lui d e c t
v i d u l ,d a r p o a t e s a u d a c i g l a s u l lui D u m n e z e u c h e m n d u -1 din
c ele m ai in te rio a re lui d e c t e l n su i, s-i a d u c a stfe l a m in te
de ta t l u ita t i s fie c u p rin s d e n o s ta lg ia c a se i p rin te ti
p r site . U n d ru m d u c e la d is p e ra re i a b s u rd ita te , c e l la lt
in cep e cu p l n su l p lin d e n d e jd e , p l n su l fa c to r-d e -b u c u rie ,
$i se te rm in c u v e s e lia u n irii c u D u m n e z e u . In p rim u l c a z se
g sete o m u l c a r e n i m rg in e te e x is te n ta la lim ite le c re a tie i,
c a re i-a n c h is d e b u n v o ie d im e n s iu n ile lu i c a re tin d e a u
p lecn d d in n a tu ra lui, sp re D u m n e z e u , a d ic o m u l a u to n o m iz a t.
In cei d e -a l d o ile a c a z se g se te o m u l c a re i-a tin u t, m ai m u lt
sau m ai pu{in, fa p tu l n -a re in u ltim in s ta n t m a re im p o rta n t ,
e x i s t e r a s a m a c e ra t d e s c h is s p re D u m n e z e u . n c e p u tu l i
ic m e lia m n tu irii e n to a rc e r e a o m u lu i la D u m n e z e u .
P c to s u l c a re se n to a rc e la D u m n e z e u sim te n a in te
d e to a te n e v o ia d e a in v o c a m ila $i a ju to ru l L u i. In je le g e c
\in g u r e s te n e p u tin c io s s s e a p ro p ie d e E l. Im p lo ra re a [ik e sia ],
d eci, c a ra c te riz e a z in m o d c e n tra i n c e p u tu l, d a r i n tre g u l
m ers al o m u lu i sp re p o c in t i m n tu ire : P e m in e c e i ce za c
rup i, M ntuitorule, n a in te a p o rtilo r T a le / s a n u m a lepezi...
(I, 13). "S n u in tri c u m in e la ju d e c a t , / u$a Ta d esch id emi-o m ie (II, a 2 6 ). A m p c tu iU m ilu ie fte -m (V I, a 1) , L a
l ine v in , tm aduie$te-m . P c a te le s u n t m ari, c ci n im en i
din c e i d in A d a m / n -a p c tu it c a m in e (II, a 2 4 ), d a r iu b ire a
ile o a m e n i a lui D u m n e z e u e i m a i m a re : s a vedem , s a vedem
iu b ir e a d e o a m e n i a l u i D u m n e z e u f i S t p n u l

137

(II. b a S f.A n d re i). A s tfe l, o m u l in d r z n e te sa im p lo re cu


in c re d e re : R idica d e la m ine p o v a r / p c a tu lu i c e a in cu la ta
/ $i ca un M ilo stiv d -m i / ierta re g re$ a lelo r (I, 2 4 : tria d ic a ).
M iln ie n te f p tu ra Ta, M ilostive , /in d u r -te de Iu cru l m in ilo r
tale ( VI b, 14). Tu e $ tiP sto ru l C e l bun, /c a u t - m p e m ine
o a ia / cea r t c it / .>/ n u m a trece cu v e d e r e a (III a 6).
''F a -m a oaie / in p fu n e a o ilo r Tale " ( V ili, 19). Tu e$ti
d u lcele Iisus , / Tu e$ti Z id ito ru l meu, / in tru Tine m a voi
ind rep ta (III a 7).
D a r o p e ra m n tu irii nu e s te s v r it e x c lu s iv d e h arul
lui D u m n e z e u . E a re c la m a c o n lu c ra rea [sy n e rg a sia ] o m u lu i,
o c o n lu c ra re re s p o n s a b il , c o n c re ta $i h o t r t . P c to s u l c a re
v re a sa se m n tu ia s c e c h e m a t sa re a iiz e z e in e l, p rin v in d e c a re a
p r e m e r g to a r e i r e c o n s titu ir e a f u n c t i i l o r lu i p s ih ic e , o
reven ire [a n a d ro m ], o in to a rc e re la in te g rita te a lui ic o n ic a ,
la s n ta te a lui i, in acela i tim p , sa re a liz e z e o a p ro p iere
[p ro sa g o g ] a lui insui d e D u m n e z e u .
A p r o p ie r e a d e D u m n e z e u e in d is p e n s a b il fiin d c
m n tu ire a , a d ic d e s v r$ ire a la in fin it a o m u lu i i d o b n d ire a
a c e le i fe ric iri a t t d e m ari in c t s a d e p e a sc m o a rte a , e
im p o sib il d e re a liz a t in sp a tiu l d e ta ^ ri i i re n e g rii (a p o s ta z ie i).
In a c e st s p a p u p c to s u l se sim te c a i d ra h m a im p r tea sc "
p ie rd u t . D e m n ita te a lui ca om e n e s o c o tit . C e e a c e el e s te , face
i a re e lu c ru p u tin , s tric c io s , d e ^ e rt. D e a c e e a , el ii in to a rc e
o cliii i paii s p re " p m n tu lm o d e r im i , c a u t s se m u te in
acel p m n t, s d e v in ,c a i A v ra am , p r ib e a g : D in p m n tu l
H aran, a d ic d in p c a tf ie$i 1 / su fle te a l m eu $i / vino in
p m n tu l ce izvor$te d e -a p u r u r e a n e stric c iu n e (III b 6).
N u e v o rb a d e o s tr m u ta re s p a i a l a . F ilg a d in S o d o m a
$i G o m o r a e o fu g de "jla c ra a rz to a re a to a t p o fta
n eb u n ea sc (irational) (III b 15). M n tu ire a se c tig j o s pe
p m n t, in tru p i e o m n tu ire n u n u m a i a d u h u lu i, ci i a
tru p u lu i, o m n tu ire a s u fle tu lu i c a re d e v in e m n tu ire a vie^ii.
In C a n o n u I M a r e in t ln im e x p r e s ia f o a r te s e m n if ic a tiv sc a p

v ia la .
P rim a tr e a p t a
138

r e v e n i r l i i a p r o p i e r i i e

cunoa$terea de sin e [a u to g n o s ia ]: In to a rce-te , pocie$te-te,


/ d e sco p e r c ele a scu n se ( V ili, 19).
T r e b u ie s a d u c e m la lu m in a n ti n u m a if a p te le p c to a s e
a sc u n se , pe c a re p c to s u l le d e c la r in T a in a M rtu ris irii c a s
a ie rta re a . ci i c a u z e le a s c u n s e a le a c e s to r fa p te , r u t tile ,
p a tim ile , fo c a re le din c a re se n a sc fa p te p c to a s e : " cele
a scu n se ale in im ii m e le / le-am m rtu risit Tie , J u d e c t ru l
M e u (V II, 2 ).
A tu n c i c n d s u n t p re c iz a te fo c a re le p ro fu n d e i a sc u n se
g e n e ra to a re d e re le , e p o s ib il c a e ie s Fie v in d e c a te in c o n tin u a re
p r in tr-o c o n d u it c o r e s p u n z to a r e . E p itim iile p e c a re le p re sc riu
s fin te le c a n o a n e nu s u n t p e d e p s e , ci ja lo a n e le u n e i c o n d u ite
te ra p e u tic e .
A d o u a tre a p t e f p tu ir e a [p ra x is]. C a fa p tu ire e
c o n s id e ra t in m o d fu n d a m e n ta l a s c e z a p rin c a re s u n t c u r tite
$i v in d e c a te f e l u r i t e l e f u n c tii a le o m u lu i. C r e d in c io s u l
m b la n z e ^ te p rin e a p o rn irile n esta to rn ice ale p l c e r ilo r '\
re sp in g e tu rb a rea p a tim ilo r , lo v e fte cu p u m n i i fe lu ritii
v r jm a $ i: iu b ir e a d e p l c e r e , e g o is m u l, p a tim ile ; b ir u ie
44g n d u rile a m g ito a r e , "se d esfa ce d e p a c a i ; iese d in
n eb u n ia [ira tio n a lita te a ] d in a in te , a ju n g e la c u r a j i la
"tarla v o in fe i; 44se stpne$te '\ d e v in e 44s e t b r b te s c .
P rin s r c ia d e b u n v o ie , p o st, p riv e g h e re i c e le la lte p ra c tic i
a s c e tic e , tru p u l ta ie d e p e n d e n t lui in ro b ito a re f a t d e p c a t,
c$tig i n d e p e n d e n t ^ lib e ria te fat d e Iu m e a m a te ria l ,re g sin d
in p aralel i re la tia c o re c t fa t d e s u f le t i, a stfe l, p rin in te rm e d iu l
tru p u lu i, le g tu ra lui n a tu ra l cu c re a tia m a te ria l p o a te s-i
e x e rc ite din n o u s lu jir e a p re o te a s c , p ro fe tic $i im p r te a s c
in lu m e.
C a fa p tu ire s u n t c o n s id e ra te i fa p te le b u n e a le iu b irii
u n o ra fa t d e altii i p a z a p o ru n c ilo r: cautpm ntulm o$tenirii,
/ locuie$te in e l cu b u n le g iu ir e (V I a 10): B u n a r n d u ia l e
c e a care-1 c o n d u c e p e o m s se d e p rte z e d e fa p te le cele
in tin a te i s fe c o n d u s s p re 4fa p te le cele dum nezeie$ti p rin
c a re "viata c e a a c o p e r it d e le p r o s e inlbete ise c u r a te le .
E fo rtu l a s p ru c e se c e re p e n tru p a z a p o ru n c ilo r m i

139

e ecu riie in e v ita b ile d ru ie sc o m u lu i o in im p u ru re a zd ro b it


i o s r cie duhovniceasc. C re d in c io s u l p riv e te n e p u tin ta
lui $i m a rile p rim e jd ii p e c a re le in f r a n ta , crsele i g ro p ile
r t c irii ", i inaila ca u n z i d " e fo rtu l lu i, tre a p t cu tre a p t ,
" c u fr ic a dum nezeiasc. " I m b r a c a m o d e stia " i e v ia v ia " c e
re p re z in t tem elia n e c lin tit " a s c rii ce d u c e la c e r. O p e ra
a c e a s ta e o o p e ra a vo in tei c a re il invada a s tfe l p e om n c e tu l cu
TncetuI p rin p a z a p o ru n c ilo r sa se p u n in a c o rd c u v o ia lui
D u m n e z e u c a re v re a to c m a i m n tu ire a o m u lu i.
A tre ia trea p t , p a r le la in tim p c u c e a d e -a d o u a , e s te
cuno$tinta [ g n sisj. L u c ra re a v o in fe i e d irija t i s p r ijin it d e
lu c ra re a m in$ii. T re z ire a f u n c p ilo r in te le c tu a le i r s p u n s u l lor
la c h e m a re a lui D u m n e z e u in s e a m n n c e p u tu l u rc u u lu i i
a p ro p ie n i": sc o a l m in tea la in to a rcere " ( V ili, 1).
L u c ra re a c u r tirii g n d u rilo r p rin c a re fu n c p o n e a z
m in te a , lu c ra re c e c o n s titu ie o d im e n s iu n e fu n d a m n ta la a
in to a rc e rii o m u lu i la s n ta te a i in te g rita te a lui, c e re u n e fo rt
a sp ru .
G n d u rile tre b u ie s a in ceteze a m a i se rv i p o fte lo r.
C n d s u n t in ro b ite p o fte lo r, eie a u d re p t lu c ra re sa n s c o c e a s c
m o d u ri d e s a tis fa c e re a p o fte lo r. i c u c t s u n t m ai a c u te i m ai
p tru n z to a re , c u a t t m ai d e s v r$ ite m o d u ri d e s a tis fa c e re a
p o f te lo rn s c o c e s c ,m p o d o b in d i fa c n d d e s v r itr u l: Turn

a iisc o d its zid e ti, suflete, / i in t r itu r s fa c i/p o fte lo r tale. "
(Il b 7). A d e v ra ta re la tie a g n d u rilo r fa^ d e p o fte e a c e e a c a
p rim e le sa le d irije z e p e c e le la lte s p re c e e a c e e a d e v ra t i, p rin
u rm a re , i b u n i fru m o s.
T re b u ie n s c a g n d u rile s a se elib ere ze de in ro b irea
lo rlu c ru rilo r. C t tim p s u n t in ro b ite a c e s to ra , e ie n u v d se n su l
i s c o p u l lo r, s rv e s e o d e z v o lta re o a rb in c a re o m u l d e v in e
sc la v , m b o ld in d u -1 la p le n itu d in e a s r c c io a s a s a tis fa c e rii
p o fte lo r lui. G n d u rile s u n t c h e m a te s a lu m in e z e lu c ru rile , sa
a d u c la lu m in a s e n s u rile a c e s to ra , s le e x p lic ite z e i o rd o n e z e
a rh ite c to n ic , in a c o rd c u n a tu ra lo r a d e v ra t , a d ic in a c o rd c u
sc o p u l p e c a re li 1-a d a t C re a to ru l lo r.
In m s u ra in c a re g n d u rile se e lib e re a z d e p o fte i

140

lu c ru ri, e ie se c u r te s c $i se c o n c e n tre a z in m in te . O m u l se
in to a rc e la s in e n su i. M in te a g u v e m e a z a in c o n tin u a re in m o d
ra tio n a l via{a i fa p te le o m u lu i. G a sin d u - i c e n tru l lo r, fu n c tiile
p s ih o s o m a tic e a le o m u lu i in c e te a z s se m ai lu p te in tre e ie ,
o m u l se u n ific i se s im p lific a .
In p a r a le l, m in te a r e c o n s t i t u i t i lu m in a t p rin
ru g c iu n e , p o a te s d e p e a s c lite ra i s a ju n g la sp iritili
legi i, s se h r n e a s c d in a d e v ru l d e v ia t p u rta to r al c u v n tu lui
d u m n e z e ie s c : b ea a p a le g ii/c e a cu rsa d in sto a rc e rea lite re i "
(V I b 8). O m u l p o a te a s tfe i s d e c rip te z e a d e v ru l a s c u n s in el
insui i in lu m e , $i s d e v in iu b ito r a l in te le p c iu n ii\
In d e m n u l p e care-1 d C a n o n u l M a re e ste : "p u n e-fi in flam bare
(a d ic s tr n g e c a h ra n ) in telep ciu n ea ".
In a c e s t fe i, in s n to ire a in itia l i s c h im b a re a m in tii,
p o c in ta , a ju n g e s d e v in c u n o f t i n t a ' [e p g n o sis]. O m u l
c u n o a te a d e v ru l lu c ru rilo r, g a n d e ^ te d re p t, in te le g e $i, p rin
ui m a re , a b o rd e a z re a lita te a d in u n g h iu l d e v e d e re al lui
I )u m n e z e u in a C ru i lu m in s tr lu c e jte i m in te a c a re in je le g e
si re a lita te a in te le a s . A c e a s t n o u in te le g e re i a b o rd a re a
realit^ii s e n u m e te cred in (a [p is tis j.
F u n c tiile p s ih o s o m a tic e a le o m u lu i c u r tite d e fa p tu ire
si lu m in a te d e c u n o tin | p rim e s c in e ie h a ru l lui D u m n e z e u i
lu n c tio n e a z in tr-u n m o d n o u . L o c u l p l c e rii il ia in c e tu l cu
n cetu l b u c u ria. L ib e rta te a , in d e p e n d e n ta d e e g o ism , se m a n ife st
c a iu b ire p e m s u r c e o m u l in a in te a z . P a tim ile se e lib e re a z
d e im p tim ire , f u n c p o n e a z c a fu n c tii p u r n a tu ra le ; p e m su ra
u n irii c u D u m n e z e u e ie se s u b lim e a z in v irtu ti, c a s a ju n g p e
ire p te le n a in ta te a le s fin te n ie i, a tu n c i c n d u n ire a cu D u m n e z e u
a tin g e d e p lin ta te a , la s im p r i i fu n c p o n ri s p iritu a le . O m u l
iese d in in tu n e ric , se a ra t lf i u a l lu m in ii'\ c tig h a in a d e
n u n t , a ra t fr u m u s e te a d o rit a m ire se i .
A stfe l s-a u c r e a t p re m iz e le p e n tru c e l d e - a l p a tr u le a ji
a d m a i in a lt s ta d iu al v ie p i s p ir itu a le , c o n te m p la d a f i
n ep tim irea [th e o ria k a i a p a th e ia ]. M in te a c u r p t i lu m in a t
d e a d e v ru l d u m n e z e ie s c c o b o a r in tr-u n e f o r i c h in u ito r d e
a u to c o n c e n tra re in in im i a c o lo o m u l u n ific a t i c u ra t v e d e
A

141

c e le n e v z u te . C o n te m p la tif tr e a p ta c e a m ai n a lt a c u n o tin te i,
e n s o tit d e n e p tim ire a c a re se a fl la a n tip o d u l p a s io n a lita tii,
d in m o m e n t ce e ste s u p re m a a c tiv ita te , tr e a p ta ce a m ai n a lt a
fa p tu irii: n ep tim ire c ere a sc a i c tig a t / privi v ietu irea cea
m a i m a lta p e p m a n t (V I, a M a rie i E g ip te a n c a ).
C r e d in c io s u l c a re a p r im it d a r u l d u m n e z e ie s c al
n e p t i m i r i i i c o n t e m p l a t i c i , f a r s a fi p r s i t t r u p u l $i
p m n t u l n, tr ie te n tr-u n m o d c e re s c : 44vielu ire n e tru p e a sca
d u c n d in trup " (IV a M a rie i E g ip te a n c a ), lu cru c a re a ra ta c el
la s n u rin a sa p re o c u p a re a d e c e e a c e e v re m e ln ic i s tric c io s .
C a n e g u t to ru l c a re a d e s c o p e rit m rg rita ru l cel d e m u lt p r t,
el v in d e to a te ca sa c a u te cu "d ra g a ste ne a s em a n a i a " lu c ru l cel
m ai m a re i u n ie ca re tre b i d e n t e P riv e g h e a za , s u fi e te a l

meu, fa - te m a i bufi, / c a s a c ftig i fd p tu ire a m p reu n a c u


cunotinia; / c a sa te fa c i m inte v z to a re de D u m n ezeu / $i sa
a ju n g i in co n tem p la i ie n o ru l c e l n ea p u s / $ i s a te fa c i n e g u ta to r
d e lu eru ri m a ri (IV , 9).
A c e a s t n s n to ire $i r e c o n s titu ir e p r o g r e s iv a
o m u lu i, a le c r e i c a d re le-am v z u t m ai su s. a re loc n tr-u n c a d ru
c o s m o lo g ie m ai larg . c e l p e ca re D u m n e ze u l-a c re a i p r in

veti ir ea L u i in cr t ie.
A m v z u t m p rim a s e c tiu n e a s tu d iu lu i de fa t cu m in
B ise ric se re c o n s titu ie i se n n o ie s c d im e n s iu n ile n a tu rii,
s p a tiu l i tim p u l, c u m fu n c tio n e a z n tr-u n m o d n o u a m in tirile
isto ric i, .a .m .d . A c e a s t tra n s fo rm a re se re a liz e a z fiin d c
B is e ric e tru p u l D u m n e z e u -O m u lu i in c a re H risto s a n n o it
le g ile ,a d ic fu n c tio n a lita te a n a tu rii: C e lc e s -a n a s c u tinnoiete
le g ile f ir i i" $i "se b irn ien te r n d u ia la f i r i i " (IV , 2 1 , a
N s c to a re i).
D a r H ris to s n n o ie te in T ru p u l S u i f u n c |io n a lita te a
c o n c re t a o m u lu i. El a c re a i nu n u m a i s tru c tu rile c o s m o lo g ic e ,
ci i c e le a n tro p o lo g ic e . A tra n s fo rm a t fa c u lt tile v ita le a le
o m u lu i n fu n c tii s p iritu a le , s im tu rile n a tu ra le in s im tu ri
d u h o v n ic e ti. Im b r c a t-a fr m n t tu r a m ea / C el ce a z id it
veacurile " i "a unit cu S in e fir e a o a m e n ilo r " (V , 2 2 , a
N s c to a re i). P rin a c e a s t u n ire a tra n s m is in n a tu ra o m e n e a s c

142

p e c a r e a a s u m a t- o , v i a t a lu i D u m n e z e u , a i n n o it- o i
s p iritu a liz a t-o . P rin T a in e i a s c e z c re d in c io ii se g re fe a z in
n a tu r a u m a n a D u m n e z e u - O m u lu i, iau v ia ta $ i fu n c tio n a lita te a
e i se m n tu ie sc . A lto ir e a n H risto s r e p r e z in t c o n tin u tu l real
si in tre g u l sc o p al v ie tii b ise ric e ti s a c ra m n ta le $i a s c e tic e .
S fa n tu l d e v in e a se m n a re a lu i H ristos
G a n o n u l M a re
n u m e r e a c e a s t a lto ir e ie r ta r e , in g d u in t , c o n lo c u ire
[synchresis ] .
P riv it d in p e rs p e c tiv a a n tro p o l g ic a , m n tu ire a se
n u m e te p re fa c e re , s c h im b a r e a m in tii [m etapoesis. m etcm oia],
(p o c in t ). D a r tra n s fo rm a re a o m u lu i e cu p u tin t d a to rit
u n ir ii, c o n - lo c u ir ii [s y n -c h o r e sis] , i n g d u i r i i a l tu r i d e
I )u m n e z e u c a re se real iz e a z in sp a tiu l [c h o ro s] c a re e ste tru p u l
lui H risto s: B ise ric a . In flu e n ta ti d e c o n c e p tia ju r d ic a d e s p re
m n tu ire , c o n s id e r m ie rta re a , in g d u in t [syn c h re sis] c a o
sim p l la sa re a p c a te lo r de$i e a e ste c e v a m u lt m ai larg.
Ie rta re a , l sa re a p c a te lo r se re a liz e a z f iin d c in c o n -lo c u ire a ,
in g d u in t lui D u m n e z e u , o c e a n u l b u n t tii d u m n e z e ie ti face
s d is p a r . terg e p c a te le o m e n e ti. In re a lita te a e i d e p lin
d e c i, ie rta re a e c o n -Io c u ire , e co m u n iu n e cu H r is to s " i

"c o m u n iu n ea Im p r tiei lu i H ristos

5. Deznodmntul Dramei
A $ a c u m am s u b lin ia t, c a a c t litu rg ic , C a n o n u l M a re nu
face a n a liz e . El il p la s e a z p e c re d in c io s in c a d re le m n tu irii.
R e a liz a re a lu c r rii m n tu irii d ep e te c e a s u l o fic ie rii lui.
D e s c o p e rire a c e lo r a s c u n s e se fa c e v is tie rie a c o n c e n tr rii d e
sin e m rtu ris irii; in s n to ire a i r e c o n s titu ire a v o in te i i
m in tii se re a liz e a z p rin a s c e z a d e zi c u zi c a re s c h im b in tre a g a
v ia t ; c o n te m p la b a i n e p tim ire a se v o r re a liz a in ru g c iu n e a
n e in c e ta t . T e x tu l im n o lo g ic o fe r e le m e n te d in t a te a c e s te a .
d a r n -a m s o c o tit j u s t s d e p im lim te le p e c a re im n o g ra fu l le
p u n e in te x tu l lui. R e stu l se p re s u p u n e i se d e v a n s e a z . M re tia
pe c a re o o fe r o fic iu l lui litu rg ic s t in a c e e a c el il in itia z p e
*

143

o m in sp a tiu l u n d e se p o t re a liz a t a te a c e s te a , $7 sp a tiu l este


H risto s [kai ho c h o ro s e in a i h o C h ris t s ].
L a m ijlo c u l c e lo r 4 0 d e z ile a le P o s tu lu i M a re u n d e e
p la s a t , D e n ia C a n o n u lu i M a re il c h e a m p e c re d in c io s s-i
a lto ia s c v ia ta s p iritu a le p e d ru m u l lui H ris to s s p re G o lg o ta i
s p re In v ie re , d ru m p e c a re se c o n d e n s e a z d e s tin u l u m a n it ri i.
S p u n e a m m ai su s c M a re le C a n o n e o d ra m a . $ i se tie
c in t a te d ra m e le a d e v ra te d e z n o d m n tu l v in e d in v iito r. In
c a z u l d e fata, d e z n o d m n tu l v in e p rin In v ie re a lui H risto s
p e n tru c a re c re d in c io ii s e p re g te s c to t in te rv a iu l c e lo r 4 0 d e
z ile a le P o s tu lu i M a r e ; p rin I n v ie r e a c a r e d e s f iin te a z
s tric c iu n e a , c a re a d u c e o m u lu i i u n iv e rs u lu i v ia ta lui c e a n o u
i n o ile lui d im e n s iu n i d e s c h is e la in fin it.
D a r a c e a s t n o u re a lita te e p re z e n ta t d e a c u m in fa ta
c re d in c io ilo r p rin tr-o d ra m m e s ia n ic . p ro fe tia h ris to lo g ic a
lui Is a ia , cu a c re i c itire s e in c h e ie D e n ia C a n o n u lu i M are.
In fin a lu l lu n g ii p riv e g h e ri, in m ijlo c u l c u v n tu lu i
p ro fe tic r s u n c a irn i m re t, c a s o a re le c e r sa re , g la su l lui
D u m n e z e u T a t l C a re trim ite pe F iu l S u in lu m e i v e ste n te
lu c ru rile m ari p e c a re le v a re a liz a A c e sta :
A

Te- a m d a i c a leg m n t a lp o p o r u lu i M e u sp re lu m in a
n eam urilor, c a sci d e sch izi o c h ii o rb ita r . sa sc o ti din le g a tu ri p e
cei leg a ti f d in c a sa in c h iso riip e c e i ce $ed in in tu n eric ... cele
d in tru inceput, la ta le-a ti a u zit , $/ a itele n o i p e c a re v i le
vestesc... V esele$ te-tep u stie $i sa te le e i in ca re a re s!a$ K edar
s inalte glas. S c h iu ie de veselie c e i ce lo cu iesc P etra i de p e
va rfu rile m u n tilo r s strige. S d e a s la v lu i D u m n ezeu $i s
v e ste a sc v ir tu file L u i in o stro a v e . D o m n u l , D u m n e ze u l
p u te r ilo r , va ie$i $i va f a c e r zb o i , va a t ta r v n a Sa, v a strig a
im p o triva vrjm afila r cu p u tere ... i voi duce p e o rb i p e
d r u m u r ip e care n u le cu n se ip e p o te c i p e ca re n u le tiu vo r
m erge. L e vo i fa c e in lu n e ric u l lu m in ia rc e le p o v rn ite netede.
C u vin tele a cestea le v o ifa c e i nu le v o i trece c u v e d e re a (Is a ia
4 2 , 6 -7 .9 .1 1 -1 3 .1 6 ).

144

N O TE

f a t i

uvd'-

,v e **$..

> iv ^v ity < ?i \u .

I
!

*) Informatii despre chestiuniie istorice i filologice legate


ile Canonul Mare - pe care noi le-am lsat deoparte - cititorul interesat
le poate gsi in studiul detaliat al lui P.Christou, H o M g a s K a n n
A n d r o u to i K r te s , Thessalonike, 1952. Vezi i articolul: Andras
ho Krtes5 T h r e s k e u tik e k a i E t h i k E n k y k l o p a i d e i a '\ t.Il, col.674693, mai ales 689-690. i: L e G r a n d C a n o n d e S .A n d r e d e C r e te ,
introduction de Teveque Pierre, presentation de Andre Fyrillas, Paris,
1979.
[Cu exceptia celor cte dou triode, glas 8, care prefateaz
Odele IV, Vili i IX i, respectiv, a troparelor Cuvioasei Maria
lgipteanca i a Sfantului Andrei Criteanul (introduse de stihurile
Cuvioas Maic Marie... $i, respectiv: Cuvioase Printe Andreie,
ioag-te lui Dumnezeu pentru noi), restul troparelor(=strofelor) pe
glas 6 apartin Sfantului Andrei Criteanul, dup cum urmeaz: oda l:
25 de strofe; oda 2, in dou serii a i b : 29+19 strofe; oda 3, in dou
scrii a i b : 9+19; oda 4 : 29 strofe; oda 5: 23 de strofe; oda 6 in dou
scrii a $i b : 17+16 strofe; oda 7:22 de strofe; oda 8:22 de strofe i oda
9: 27 de strofe, in total, deci 250 de strofe + cele 11 strofe-model sau
irmoase nenumerotate = 261 de strofe. Referintele din text i din
note la Canonul Mare din Triod se fac, deci, astfel: oda cu cifre
romane, seria cu a i b , strofa cu litere arabe. (Nota traductorului)].
a)
. C tu e$ti mistagog preales al pocinfei (III, a Sf. Andrei
Criteanul).
b) . E p is to la c a f r e D io g n e t , XII, 9.
c)
.Expresie a Sf.Macarie Egipteanul, O m ilii d u h o v n ic e $ ti
XII, 2; P.G.34, 557 B.
d) . Citm aici mai pe larg unele strofe: P ie r d u tu - m i- a m
145

frumusefea cea intu zi d ita /fi podoaba mea; / fi acum zac gol f ma
ruftnez. " ( H a l l ) , fngropat-am frumusefea cea dinti a chipului, /
Vfntuitorule. cu patini ile; / dar ca pe o drahm oarecare, / cutndum, aa ma afl. " (II a 21 ). mpodobitu-mi-am stantia trupului/ cu
imbracamintea pesirifa a gndurilor celor de rubine / $i sunt osndit
(II a 18). "Rnitu-m-am, vtamatu-m-am, / iuta sagefile vrjmaculiti
/ au strpuns sufletul meu $i trupul./ lata rande, bubele fi arsurile /
arata vtmrile / patimilor mele cele de bunci voie (II a 9).
"Intunecat-am chipul Tau/fi am strieal por unta Ta;/toatfrumusefea
m i s-a innegri t / f cu patini ile/m i s-a stinsJdelia, Mntuitorule./Dar,
milostivindu-Te. d-mi / bucurie precum cnta David. (VII 18).
e). "nt unecatu-m i-am frumusefea sufletului / cu piacer ile
poftelor, / f i cu tomi toat mintea frn mi-am fcut. (II a 6).

f)- "Crnurile cele de porc i cldrile / f bucatele cele


egiptenefi / mai vrio s dect cele ceretti / le-ai volt, se te al meu
(VI a 7).
g)
. Urciunea i dezgustarea indic idolii. [cf.Dan
9, 27; 12, l i Matei 24, 15; n.tr.]
h) . 1Supus-ai trupului tu/vrednicia ta cea nerobit ' (VII, 9).
i)
. Czut-am in plictiseala patimilor / f in stricciu
materialnic; / f i din acestea acum vrjma$ul ma batjocorefe " ( H a i 6).
j)
. Mintea s-a rnit, trupul s-a slbnogit, / dubiti baien
cuvntul a slbit, / viafa s-a omorl, / sfrfitu l este la u$. (IX, 1).
k)
. "Gndul cel ptimas in trup, artndu-mi, / ca o E
inlelegtoare, in locul celei irupefi, / cele plcute, / m hr n efe
pururea cu mancare otrvit. " (I, 5).
l)
. Vezi i Condacul: Suflete al meu, suflete al m eu/scoa
Pentru ce dormi? ...
m ). " ... ccifar osteneli nicifaptuirea/nici contemplafia nu
se va stvrf, suete. " (IV, 8).
n). Nunta eins ti t est e / $i patul neintinat / c Hristos pe
amndou mai inaiate le-a binecicvntat/ la nunta din Cana... (IX, 12).

146

IV

TEXTE PATRISTICE

L F r a g m e n td in in v t tu r a ^ /r ^ /a l L yonului(sec.II)despre
crcarea lui Adam ca $i chip al lui Dumnezeu in stare de pruncie ?i in
dmm spre desvrjire i despre recapitularea tuturor in Hristos Adam
ccl nou.
IL Concentrare a inv{aturii creatine despre om. Din acest text
il SfG rigorie Teologai (sec.IV ) am luat titlul crtii $i la el revenim
Constant, ile direct fie indirect, in analizele i interpretrile pe care alti
Printi le-au dat form ulelor lui lapidare.
III. Unul din textele fm dam entale in care S f Grigorie al
Nyssei (sec.IV) formuleaza invasatura lui desprechipul lui Dumnezeu'
$i hainele de piele" nu ca sim ple tem e teologice, ci inserat organic
in ansam blul vietii duhovnicejti.
IV. 1. Inv tura S f Maxim Mrturisitorul (sec.VII) despre
cele cinci diviziuni a e creatiei, despre om ca inel de legatura naturai
.1 toate cu m enirea de a le unifica, despre folosirea contrar naturii de
catre Adam a puterii lui naturale $i despre cadere, i despre Hristos
care a im plinit ceea ce a hotrt Dum nezeu pentru om unificnd
diviziunile, etc.
2. Invftura antropologica fundam ental a Sf.Maxrm pe care
am prezentat-o in primul studiu.
3. Rspuns la ntrebarea privitoare la relatia dintre najterea
biologica i cea spiritual. In principal pe acest text se bazeaz secjiunea
despre cstorie din primul Studiu. Sa fie pus in legatura i cu fragmentele
din Sf.M axim citate in textul Sf.Nicodim , reprodus mai jos.
V.
TextuI fundam entaIdinV iatain Hristos incare5^/V/co/ae
(a b a sila (sec.X IV ) prezint pe H ristos ca arhetip al om ului $i
indum nezeirea ca unire cu Hristos. Alte texte sim ilare in O m iliile
m ariologice ale aceluiaji.
VI. A pologia Sf.Nicodim Aghioritul (sec. XVIII), despre a
cSrei sem nificatie am vorbit in prefat.
147

1. Sfntul Irineu al Lyonului


R e s p in g e r e f i r s tu r n a r e a g n o z e i c u n u m e
m in c in o s *

1. Daca nsa ar spune cineva: nu putea Dumnezeu sa arate pe


om desvrit de la inceput? sa tie c la Dum nezeu Care este pururea
Acela$i $i nenscut, tate sunt cu putint in ce-L prvente pe El, dar cele
create, iniruct au avut un inceput ulterior genezei lor, trebuie sa fie
lipsite de aceste in su b ri ale Fctorului lor, fiindc nu ar putea fi
nenscute cele nscute mai recent. Deci intruct nu sunt nenscute, in
acee a su n tji lipsite de desvrire. Iarintructsuntrecente(ulterioare), I
in aceea sunt i ca ni$te prunci $i neobi$nui{i i far exercijiu in ceea
ce privejte conduita desvrit. Cci a$a cum marna poate oferi
pruncului ei hran tare desvr^it, dar el nu poate s prim eascaceast
m ncare prea vrstnic pentru el, aa $i Dumnezeu ar fi putut oferi
omului de la inceput desvrirea, dar omului ii era cu neputin^ s o
prim easc, cci era prunc. D e aceea i Domnul nostru care a venit la noi
in vrem ile de pe urm recapitulnd in El tate (E fes.l, 10), n-a venit
cum ar fi putut El, ci cum puteam noi s-L vedem. Pentru c El putea
veni la noi in slava Lui nestriccioas, dar noi n-am fi putut nicicum
suferi mrefia slavei Lui. De aceea, Pinea cea desvrjit a Tatlui ni
s-a oferit pe Sine Insui nou, ca unor prunci, ca lapte, lucru care a fost
venirea Lui la noi ca om; pentru ca hrnifi fiind ca de la snul trupului
Su i obinuindu-ne prin aceast alptare, s mncm $i s bem
Cuvntul lui D um nezeu, s putem avea in noi inine Pinea cea
desvar$it Care e Duhul Tatlui.
2. De aceea zice Pavel Corintenilor: V-am dat s be{i lapte nu
hran tare, cci nu o putea^i suporta (1 C o r.3 ,2), adic: a{i fost invtafi
despre venirea Dom nului ca om dar Duhul Tatlui meu se odihnete
peste voi din cauza slbiciunii voastre... Deci, a$a cum Apostolul putea
s le dea hran tare, dar aceia nu puteau s o prim easc..., aa $i
Dum nezeu putea s dea om ului desvrjirea, dar aceia, abia facut, nu

*) IV, 38; P.G.7, 1105A-1108C.


148

putea s o primeasc sau, chiar primind-o, s o cuprind, sau, chiar


cuprinzand-o, so retin. De aceea, desvr$it fund, Fiul lui Dumnezeu
-a facut prune impreun cu omul, cuprinzndu-se astfei, nu pentru
Sine Insui ci pentru pruncia omului, ca s-L poat cuprinde omul...
3.... Prin aceast rnduial i prin astfei de potriviri$i o astfei
de conduit, omul nscut $i plsmuit devine dup chipul $i asemnarea
Dumnezeului nenscut, Tatl binevoind $i poruncind, Fiul faptuind i
crend, Duhul hrnind i faend s creasc, iar omul progresnd incet
ji venind astfei la desvr$ire, adic aproape de Dumnezeul Nenscut.
I iindcCelNenscutedesvriti El este Dumnezeu. Secdea, deci,
ca mai inti omul s fie tacut, i, facut, s creasc, iar crescnd sdevin
brbat, iar facut brbat s se inmulteasc, i inmulpndu-se s se
intreasc, iar intrit s se preamreasc, iar preamrit s vad pe
Stpnul Lui. Pentru c Dumnezeu e Cel ce va fi vzut, iar vederea lui
Dumnezeu ofer nestricciunea, iar nestricciunea ne face s fim
aproape de Dumnezeu.

149

2. Sfntul Grigorie Teologul


Cuvntarea a 45-a la Sfntele Pa$ti*

7 .... V rnd,deci, Cuvntul m eteugars arate i un vietuitor


alctuit din am ndou, adic din natura nevzut i vzut, creaz pe
om. i lund de la m ateria care prexista trupul, iar de la Sine Insui
aezn d n elsu flarea(p e care Cuvntul Scripturii o tieca fiind sufletul
ntelegtor, nzestrat cu minte i chipul lui Dum nezeu), il pune pe
pm ant ca o alta lume mare in cea mica, ca un alt nger, inchintor
am estecat [al lui Dumnezeu], vztor al creatici vzute i initit in cea
intei igibil, m prat al celor de pe pm anti m prtit de sus, pmntesc
i ceresc, vrem elnic i nem uritor, vzut i nevzut dar nteles cu mintea,
la mijloc ntre m retie i um ilint, acelai duh i trup: duh pentru har
i trup pentru nltarea lui; una ca sa rm n i s m reasc pe
Binefctorul, iar alta ca s sufere, i suferind s-i aduc am inte i s
fie pedepsit cnd e prins de am bitia m retiei: vietuitor (anim al) rnduit
prin iconom ie aici, dar strm utat altundeva. iar drept capt al tainei,
ndum nezeit prin inclinarea spie Dumnezeu...
8. Pe acesta l-a aezat in paradis (oricare ar fi acest paradis)
cinstindu-l cu libertatea, pentru ca binele s fie al lui prin alegere nu mai
putin decat al Celui ce i-a oferit sem intele lui, ca i cultivator de piante
nem uritoare, adic al gndurilor dumnezeieti celor mai sim ple i
desvrite, gol prin sim plitatea lui neartificial i far nici un
acoperm nt sau protectie [arm]; fiindc aa se cdea s fie omul la
nceput. i i-a dat ca m aterie libertri o lege. Legea era o porunc
privitoare la ce plante trebuie s ia i s guste i de care nu trebuie s
se ating. Ultim a era pomul cunotintei care n-a fost fcut dintru
nceput ru, nici n-a fost oprit din pizm (s nu-i malte aici limbile
lupttorii m potriva lui Dumnezeu, nici s imite arpele), ci era bun
dac se gusta din el la vrem ea potrivit (c pianta aceasta era o
* ) P.G. 36, 6 3 2 A -6 3 6 A (A cela i text se gsete i n Cuvntarea a 38a la Teofanie, P .G .36,321 C-325D).

150

contem plale, ca i co n tem p lala mea, la care era sigur accesul numai
celor desvr?iti in deprinderile !or), dar nu era bun pentru cei mai
simpli ?i lacomi in dorinta lor, aa cum nici hrana desvr$it nu este
folositoare pruncilor $i celor ce au nevoie de lapte. Dar dup ce prin
pizma diavolului $i am girea femeii pe care aceasta a ptit-o ca una mai
vu Inerabi l i pe care a propus-o i brbatului, ca una mai convingtoare
(vai, de slbiciunea mea! cci a m ea este slbiciunea protoprintelui),
,i uitat de porunca dat ?i a fost biruit de acea m ic gustare. i pentru
lutatea lui a fost surghiunit departe $i de pomul vietii i de rai $i de
I )umnezeu, i a im brcat hainele de piele, care se refer poate la trupul
ingroat; m uritor i opac; i atunci i$i cunoate pentru intia dat
i u$inea proprie i se ascunde de Dumnezeu. C lig a de aici i moartea
care taie pcatul, ca rul s nu fie nemuritor. i astfel pedeapsa devine
iubire de oam eni, cci a$a pedepsete, cred, Dumnezeu.
9. Povtuit, pedepsit i educat mai nti in m ulte feluri pentru
multele pcate pe care le-a vlstrit rdcina rului din diferite principii
>i in diferite timpuri, prin cuvnt, prin Iege, prin prooroci, prin taceri
de bine, prin am enintii. prin rni, prin ape, prin foc $i incendii, prin
lzboaie, prin victorii, prin infrngeri, prin sem ne din eer, din aer, de
pe pmnt $i de pe mare, sem ne facute de brbari, de cetti, de neamuri,
prin schimbri n esp erateacro rsco p eraszd ro b easc r u l-in cele din
urm a fost nevoie de un leac mai putem ic... Acesta a fost Insui
( uvntul lui Dumnezeu, Cel m aiinaintedeveci,C el nevzut,necuprins,
nelrupesc, obria din obr?ie, lumina din lumin, izvorul vietii i al
nem uririi,m ulajularhetipului, pecetea n e m ic a ta , icoananeschim bat,
d e fin ita $i ratiunea Tatlui, care vine la chipul Lui i poart trup pentru
trupul meu i seam esteccu u n su fle tin z estra tc u m in te pentru sufletul
tneu, i curtind prin asem ntor asem ntorul, se face ntru totul om,
.dar de pcat. Zm islindu-se din Fecioara curjit cu sufletul ?i cu
trupul de Duhul (ftindc se cdea $i s cinsteasc naterea i s prefere
fecioria), a venit Dum nezeu m preuncu trupul asum at, unul singur din
dou lucruri potri vnice, din trup $i din duh, dintre care unul andum nezeit
iarcellaltafostindum nezeit.O ,m ixturnou!0,am estecareuim itoare!
Cel ce este, devine $i Cel necreat se creeaz iar Cel necuprins se
cuprinde; prin intennediul sufletului inzestrat cu m inte ce m ediaz
intre dum nezeire ?i grosim ea trupului, Cel bogat srce$te: srcete cu
trupul meu, ca eu s m im bogtesc cu dum nezeirea Lui. Cel plin se
golette, cci segole?te pentru putin de slava Lui, caeu sm im prtjesc
ile plinirea Lui. Ce este bogjia acestei buntti? Ce este taina aceasta

151

din jurul meu? M-am facut prta? de chip ?i nu 1-am pzit; iar El se face
prta? latrupul meuca?i chipul s-1 mntuiasc?i trupul s-l nemureasc.
Comunic o a doua comuniune, mult mai uimitoare deca prima; pe ct
odinioar ne-a facut prta?i la ce e mai bun, pe att se face acum prta?
la ceea ce e mai ru. lar acest lucru e mai dumnezeiesc deca primul,
desigur celor ce au o intelegere mai inalt.

52

3. Sfntul Grigorie al Nyssei


D espre fe c io rie , e p sto la in dem n toare la va la de
virtu te*

12. Acest viefuitor [animal] racional i gnditor, omul, opera


> imitatie a naturii divine pur... n-a avut n el insui dupa fire, nici
oexistnd impreun cu el laprima genez, pasional itateai mortalitatea.
I iindc nu era cu putint s fie pstrat ratiunea [definida] chipului,
daca frumusetea reflectat in chip ar fi fost contraa arhetipului. Dar
imtima a fost introdus in el ulterior, dupa prima creafie, i a fost
mtrodus astfel: omul era, precum s-a zis, chip [icoan] i asemnare
.1 puterii care imprfete tate cele ce sunt... guvernndu-se prin voia
proprie spre ceea ce i se parea afi bine alegnd lber ceea ce ii placea.
Ikzastrul care domina acum umanul l-aimbrtiatel insui debunvoie
liind dus de amgire, el insuji facndu-se inventatorul ruttii, nu
K.isind-o pe aceasta facut de Dumnezeu. Cci Dumnezeu n-a facut
moartea, ci intr-un anume fel omul s-a facut creator i ziditor al rului.
I*iindc, aa cum imprtirea de lumina soarelui e comuna tuturor
color in care e prezentj puterea de avedea, dar, dac vrea cineva, poate,
mchizndu-i ochii, s ajung in afara perceperii luminii..., cci nu
poate desfiinta facultatea sa vizual prin inchiderea pleoapelor, atunci
c u necestate suspendarea vederii devine un act al intunecrii ei
constituit voluntar in om prin nevedere; sau, aa cum, dac cineva
eonstruiete o cas fr a face nici o deschiztur care s ingduie
luminii s ptrund inuntru, atunci cu necestate acela va tri in
intuneric, incuind de bun voie razelor intrarea in cas, aai primu om
.ilcfituit din pmnt sau mai degrab cel ce a nscut rul in om, avea in
puterea lui de pretutindeni zcnd in firea lui frumosul i bnele, dar in
voluntar a inventat de la sine insu cele contrare firii, crend prin
mtoarcereasade la virtute, din alegere liber, experienja rului. Pentru
C't in afara alegerii i contemplat intr-un ipostas propriu, rul nu este
nimio din natura celor ce sunt. Cci orice creatur a lui Dumnezeu este

mod

*) IVG.46, 369B-376C.

153

bun i niciuna nu este de lepdat, i tate cte le-a facut Domnul sunt
bune foarte' (Fac.l, 31). Dar pentru c n modul rostit mai sus
succesiunea pctuirii a intrat n viaja oamenilor corupnd-o i plecnd
de la un mie punct s-a vrsat n om ntr-un infinit de rutate, chiarii acea
frumusete deiform a sufletului facut dupa imitarea prototipului s-a
nnegrit ca un fier de rugina raului i nu i-a mai pstrat grafia chipului
propriu ei prin tire, ci ea s-a transformat n urtenia pcatului. De aceea
omul, acest lucru mare i precios cum e numit de Scriptur
(Pilde 20, 6 ), a czut din demnitatea [vrednicia] lui proprie, aa cum
pjesc cei ce alunecnd se umplu de noroi i, mnjindu-i chipul eu
fina, devin de nerecunoscut chiar i pentru cei apropian lor. Aa i
acela, cznd in noroiul pcatului, a pierdut faptul de a mai fi chip
[icoan] a Dumnezeului Celui nestriccios i a Imbracai n locul ei
chipul striccios i argilos al pcatului pe care Cuvntu! Scripturii ne
sftuiete s-1 dm jos splndu-I cu apa curat a viejuirii (Is.l, 16),
pentru ca, desfiintnd acest val pmntesc, sse arate iari frumusejea
sufletului. lar depunerea i lepdarea aceea ce este strin esterevenirea
laceea ce este propriu lui dup fire, lucru care nu poate fi altfel dobndit
dect faendu-se iari aa cum a fost crt la nceput...
... Deci daca acesta este nfelesul gsirii a ceea ce se cuta,
restaurarea [apokatstasis] chipului dumnezeiesc acoperit acum de
ntinciunea trupului n starea lui originar, nsemna s devenim ceea
ce a fost omul cei nti plsmuit n prima lui viat. Deci, ce era acela?
Era gol de vemntul adugat ulterior al hainelor de piele, privind eu
Uidrzneal fata lui Dumnezeu. Nu judeca nc frumosul prin gustare
i vedere, ci se desfata numai de Domnul i pentru aceastatrebuia s se
foloseasc de ajutorul dat lui, aa cum nsemneaz dumnezeiasca
Scriptur remarcnd c n-a cunoscut-o (pe Eva) nainte de a fi izgoniti
din rai i nainte ca aceasta s fi fost osndit, pentru pcatul pe care
1-a svrit lsndu-se amgit, la pedeapsa durerilor (naterii) (Fac.2,
18; 4,1). Aadar prin aceast succesiune (de evenimente) am ajuns n
afara raiului, exclui de acolo mpreun eu protoprintele nostru, iar
acum tot prin aceasta ne este eu putint ca, strbtnd-o n sens invers,
s ne rentoarcem la fericirea originar. Care e aceast succesiune?
nceputul cderii 1-a facut plcerea lucrat prin amgire. Dup care
patimii plcerii i-au urmat ruinea i frica, i faptul de anu mai ndrzni
s fie ei (protoprinfii) n ochif Creatorului, i ascunderea lor sub
frunze i n umbr; dup acestea ei au fost acoperiti eu haine de piele.
i astfel au fost trimii far cas n acest tinut plin de boli i osteneal

154

in care a fost invntala cstoria ca mngiere pentru moarte.


Deci, dac vrem s ne desfacem de cele de aici $i s fim
impreun cu Hristos (Fil. 1,23), secuvine s incepem iari de la ultima
etapa a desfacerii; ca $i cei care, instrinndu-se de ai lor, vrnd s se
mtoarc de unde au fost impin$i, mai inti prsesc locul in care au
ajuns ultima data. Deci, pentru c ultima etap a separrii de paradisul
vietii e castoria, ratiunea sugereaz celor ce vor s se desfac de tate
;i s fie cu Hristos, s prseasc mai inti aceast ultima etap:
castoria, apoi s se retrag de mizeriile legate de pmnt i in care a
fost intors omul dupa cderea in pcat. Pe langa aceasta, trebuie s ias
din inveliurile crnii dezbrcnd hainele de piele5', adic cugetul
trupului $i lepdndu-se de tate cele ascunse ale ruinii. Nu mai
trebuie s se lase umbriti de smochinul acestei vieti amare, ci azvrlind
tate acopermintele din frunzele trectoare ale acestei vieti, s vin
iar$i in ochii Creatorului, s lepede amgirea ce vine prin gustare $
vedere, nemaiavnd sfatuitor prpele cel veninos, ci numai poruea lui
I)umnezeu. aceasta inseamn a se atinge numai de bine i a respinge
gustarea lucrurilor rele, cci'de acolo i-au luat succesiunea cele rele:
din faptul de a nu voi s nu $tim ce este rul. De aceea, protoprintilor
li s-a nterzis faptul de a la cunojtint impreun cu bnele i de cele
contrare lui, ci ei trebuiau s se abtin de la cunoaterea binelui a
iului (Fac.2,9) i s rodeasc bnele curat, neamestecat i neprta? la
ru. Lucru care nu este nimic altceva, dup rationamentul meu, decl
a li numai cu Dumnezeu, a te bucura neincetat i continuu de aceast
desfatare i a nu amesteca nicidecum in aceast desfatare cele ce trag
spre cele opuse. i dac e s indrznim a zice aa, poate c a$ava fi rpit
cineva din nou din aceast lume care zace in cel ru (l loan 5,19) in raiul
in care fiind rpit i Pavel a auzit i vzut cele negrite ?i nevzute care
nu se cuvine omul a le gri (II Cor. 12,4).

155

4. Sfntul Maxim M rturisitorul


4 .1 . A m b ig u a 4 3 *)

Sfintii - care au primit cele mai multe din taineledumnezeieti de


la cei ce au fost urmtori ?i slujitori ai Cuvntului i. deci, au fost initiati
nemijlocit in cunojtinta lucrurilor, intruct le-a fost transmis in chip
succesiv prin cei dinaintea lor - spun ca in substenla tuturor celor create
se disting cinci diviziuni [diairseis]. Cea dinti din acestea spun c e cea
care divide firea creata in generai, care a primit existente prin facere
[genez], de fireanecreat. Cci ei spun c Dumnezeu a facut din buntate
straiucitoarea ordine a tuturor lucrurilor; de aceea nu-i este acesteia de la
sine vdit ce $i cun este. Aceast ne$fiint care distinge creatura de
Dumnezeu o considera semnul deosebirii. Dar ce este aceea ce distinge
acestea intreolalt in chip naturai, inct niciodat nu primesc unirea ntr-o
fiint, neputnd primi una i aceea$i ratiune, au lsat-o nespus. A doua
diviziune ecea prin care toat firea care a luat existente de la Dumnezeu se
divide in inteligibil i in sensibil. A treia e cea prin care firea sensibil se
divide in cer i pmnt. A patra e cea prin care pmntul se divide in rai $i
lumea locuit. $i a cincea e cea prin care omul care e peste tate, ca un
laborator[ergastrion] cefinei leagtatelaun loei medi ind[ mesiteon]
prin sine in chip naturai intre tate extremiteple tuturor diviziunilor, fiind
introdus intre fapturi prin facerea de buntate, se divide in masculin i
feminin. Fiindc el are in chip naturai prin insuirea prplor sale de a fi in
relatie cu tate extremittile puterea de unire prin medierile intre tate
extremittile. Prin aceast puterecompletndu-se modul crearii prin cauz
a celor divizate, omul avea s fac artat prin sine marea tain a tintei
dumnezeie?ti: unireaarmonioasintreeleaextremittilordin fapturi, unire
ce nainteaz in sus $i pe rnd de la cele mediate la cele mai indeprtate i
de la cele mai dejos la cele mai inalte, avndu-i captul in Dumnezeu.
Pentru aceasta El a introdus intre fapturi drept cei din urm pe om, ca o
legtur natural[ uhysiks syridestrios] ce mij locete prin partile sale intre
extremittile universului $i aduce in sine launitate cele desprtite dup fire
printr-o mare distant. Aceasta, pentru ca omul, prin unirea prin care tate
le adun la Dumnezeu ca la Cauzatorul lor, incepnd mai inti de la
* )P .G .9 1 , 1 3 0 4 D - 1312 B (P .S .B .80. p.260-266; tradu cererevizu it).

156

iliviziunea sa proprie i naintnd apoi prin cele de la mijloc, pe rnd i


trcptat, saiain Dumnezeu, in Care nuediviziune, prin unireacu El, sfarjitul
ineujului inalt svr$it prin toate. Aceasta o face ntruct scutur mai nti
eutotul dinfire, prinafecpuneaatotneptimafatadevirtuteadumnezeiasc,
insu$ireademasculin i feminin, caredup ratiunea initialnu eralegatade
planul lui Dumnezeu cu privire la facereaomului. Prin aceastasearataci se
face, potrivit cu intenda dumnezeiasc, numai om, nedivizat prin numele
demasculini feminin, conform cu ratiuneadupcareafostcreatlainceput,
neimprtit in sectiunile in care este acum, datorita cuno$tintei desvr$ite
i ratiunii sale, dup care, precum am zis, a fost creai. Apoi unind, prin
virtutea sa sfant, raiul $i lumea locuit, face pmntul unul, ca sa nu mai
fie pentru el divizat dup diferenta prplor omului, ci mai vrtos adunat,
intruct omul nu mai sufer nici o ispitire spre vreunadin parlile lui. Dup
aceea unind cern i pmntul, pentru identitatea viefii sale cu ingerii prin
viitutepe ct ecu putinpi oamenilor, facecreatiasensibi l0 identitateunica
>i indivizibil, nedivizat pentru el spatial prin distante, caunul ceadevenit
u$or cu duhul i neretinut la pmnt de nici 0 povar a trupului $i
ncimpiedicat in urcuul spre ceruri. Aceasta, datorit desvrjitei
indivizibilitp a mintii, care se silente sincer spre Dumnezeu i-?i face cu
in(elepciune drumul inltrii spre El in mod treptat, ca pe 0 cale de obte,
de la ceea ce a atins la ceea ce urmeaz. Apoi unind, pe lng acestea, cele
inteligibilei celesensibileprin desvritaegalitatecuinger iin cunotint,
face intreaga creapune 0 singur creatiune, nedivizat pentru el din punct
de vedere al cunoaterii i al necunoaterii. Cci a dobndit 0 tiin^a
cunosctoare [gnostic] a rapunilor din lucruri, liber de orice lipsuri
intocmai cu a ingerilor, prin care, venind revrsarea nesfar$it de damica a
injelepciunii adevrate, sedruie$te drept urmare celor vrednici nemijlocit
si in chip curat cunotinpi de neinteles i de netlmcit despre Dumnezeu.
In sfarit, dup toate acestea unind prin iubire firea creat cu cea necreat
( 0 ! minune a iubirii de oameni a lui Dumnezeu fat de noi), le arata una i
aceeai prin posesiunea harului ca putere habitual, ntreptrunzndu-se
h w r ic h o r s a s ] intreg i in chip integrai cu Dumnezeu intreg $i devenit tot
cc estei Dumnezeu, afarde identitateadup fiint. El II arepe Dumnezeu
nsui intregin lpcul suinsui ii agonisetecapremiu atotunical urcu$ului
pc Dumnezeu Insui ca tinta final a micrii celor ce se mic i ca
stabilitate neclintit i nemicata a celor purtate spre El, i ca 0 granir i
margine nehotmicit51' nesfaritaatoatgranitai regulai legea, ratiunea
$i mintea i firea.
Dup ce a fost creat, ins, omul nu s-a mijcat in chip naturai in

157

jurul Celui nemicat, ca obrie proprie (adic n jurul lui Dumnezeu), ci


s-a micat, de bunvoie, contrar firii i far de minte, n jurul celor de sub
el, peste care a fost pus de Dumnezeu s stpneasc, abuznd de puterea
naturala data lui de creatiune spre unirea celor divizate, ca mai vrtos sa
divida cele unite. Primejduindu-se astfel, putin a lipsit ca s se strmute
iari, n chipjalnic, n neexistent. De aceea se nnoiesc firile i, n chip
minunat, Cel eu totul nemicat dupa fire Se mic nemicat, ca s zie aa,
mai presus de fire, njurul aceeacesemic prin fire; i Dumnezeu Se face
om, ca s mntuiasc pe omul cel pierdut. Unind astfel prin Sine insui
partile naturale sfamiate ale firii universale in totalitatea ei i radunile
generale manifestate n prti, prin care senfaptuiete unirea celor divizate,
mplinete marele sfat al lui Dumnezeu i Tatl, recapituland toate in Sine,
n Care aufostcreateceledincericeledepepmnt.Incepnd astfel unirea
generalaatuturor in Sine de ladiviziunea din noi, Se faceom, avnd pentru
noi, canoi, toate alenoastre far nici o lips, afarde pcat, neavnd nevoie
nicidecum spre aceasta de rnduiala conjugal natural. Prin acestea
socotesccaartat totodatcpoateexistai alt mod pretiutde Dumnezeu
pentru nmultireaoamenilor, dac primul om pzea poruncai nu secobora
la animalitate, abuznd de puterile sale. Astfel, a deprtat diferenta i
diviziunea firii dup masculin i fminin. decare,cum amspus, omul nu ar
fi avut poate numaidect nevoie, cci cele farde care era poate cu putint
omului s fi existt nu e necesar sapersiste pururea. (pentru c4*n Hristos.
spune Apostolul, nu e nici masculin, nici fminin"). Dup aceea sfintind
lumeanoastrlocuitprinvietuireaSacaom,dupmoarteintrnempiedicat
in rai, cum afagduit n chip nemincinos tlharului: *4Astzi vei fi cu Mine
n rai '1. Apoi, deoarece Iumeanoastr locuitnu mai erapentru El deosebit
derai, dup nvierea din morti, S-a artat iari n eapetrecnd mpreun cu
ucenicii. Prin aceasta a artat c pmntul e unul i divizat n el insui i
pstrnd liber ratiunea potrivit creia exist diviziunea rezultat din
diferenta. Pe urm, prin nlfarea la cer a unit cern cu pmntul, cci prin
intrareacu acest trup pmtesc, deo firei deo esentcu noi, n cer, aartat
c toat firea sensibil e una n ratiunea ei mai generala, tergnd astfel n
sine nota diviziunii care o sectiona. Apoi, pe lngaceasta, strbtand prin
toatecinurile ingerenti dumnezeieti i inteligibile din cer. cu sufletul i cu
trupul, adic cu firea noastr desvrit, a unit cele sensibile ?i cele
inteligibile, artand n Sine cu totul nedivizat i nedezbinat convergenta
spre unitate a ntregii creatiuni in ratiunea ei atotorigjnar i atotgeneral.
$i n sfarit, dup toate acestea, ajunge la Dumnezeu nsui, cu umanitatea
Sa, nfatindu-Se adic pentru noi, precum s-a scris, in fata lui Dumnezeu

158

>i Tata!, ca om, El, Care nu poate s Se desparta niciodat in nici un mod
de Dumnezeu. Astfel a mplinit, ca om, cu fapta i cu adevrul, prin
.iscultareaneclintit, tate cate ca Dumnezeu le-a rnduit de mai inainte El
Insuji s se faca, realiznd tot sfatul lui Dumnezeu $i Tatl in favoarea
noastr, care am zdmicit prin reaua intrebuintare puterea ce ni s-a dat de
la inceput, in chip natural, spre aceasta. Mai inti ne-a unit pe noi cu noi
indinein Sine, prin inlturareadiferentei dupa masculin $i feminin, i in loe
de brbafl i femei, in care seobserva mai alesmodul diviziunii, ne-a artat
numai oameni in sens propriu adevrat, modelati cu totul dupa El i
pmtnd nevtmat i cu totul neintinat chipul Lui, neatins in nici un mod
de vreo trsturastricciunii; i impreuncu noi $i pentru noi aimbrtiat
prin cele de lamijloc, ca prti ale Lui, toat creatiunea 51' a unit injurul Lui
mtre ele in chip indisolubil raiul i lumea locuit, cerul i pmntul, cele
sensibile $ cele inteligibile, ca unul ce avea simtire, suflet ji minte ca noi.
( ci insuindu- prin flecare din acestea, ca prin nite prti, extremitatea
imuditcu flecare in modul amintit, arecapitulat late in Sine. Prin aceasta
a artat c toat creatiunea este una, ca un alt om, implinindu-se prin
convergente prtilor intre ele $i inclinnd spre ea insi in totalitatea
existentei ei prin notiunea unic, simpl, indefinita i nediferentiat a
ereatiunii din nimic, in baza creia toat creatiunea poate primi una $i
aceearatiunecu totul indistinctcaunace are faptulca^nu era'?mai vechi
dect acela este .
4 . 2 . A m b i g u a 2 1 *)

i iari, precum lumea sensibil este, prin fire, indrumtoare


clementaracelorcincisimturi,czndsubelei cluzindsprein^elegerea
ei, a?a i lumea nteligibil a virtutilor cznd sub puterile sufletului le
indrumeaza pe acesteaspre Duh, conducndu-le spre unitate prin faptul c
le facessemine numai injurul Aceluia, i ssesprijinepepercep^iile Lui.
Dar chiar simturile trupului, dup ratiunea mai dumnezeiasc adeevat lor,
spun unii c sunt indrumtoarele elementare ale puterilor sufletului,
adaptndu-le treptat spre faptuirea [virtutilor], prin perceperile ratiunilor
din lucruri, prin care ca prin nite litere, cei ce prvese intins spre adevr
citesc pe Dumnezeu-Cuvntul. De aceea, unii au $i numit simturile icoane
ale puterilor sufleteti; cci flecare simtire cu organul ei, adic cu simjul, e
rezervat, dup fire, in mod principal, potrivit unei ratiuni mai tainice, unei
) P.G.91, 1248 A - 1249 C (P .S .B .8 0 , p.218-221).

159

puter asufletului. A$a,spuncsimtireavzului sluje$teputerii intelegtoare,


adicmintii;ceaaauzului,puteriirationalesaucuvntului;ceaamirosului,
puterii irascibile; cea a gustului, puterii poftitoare; cea a pipitului, puterii
vitale. i simplu, ca sa spun mai dar, vederea sau ochiul e icoana mintii,
auzul sau urechea, a cuvntului (radumi); mirosul sau nasul e icoana
iutimii; gustili, a poitei; pipitul, a vietii. Sufletul e purtat i condus de
acestea, prin puterile sale, dup legea lui Dumnezeu, Care tate le-a facut
intelept, in chip variai, ndreptate spe cele sensibile; i daca se folose$te
bine de simturi prin puterile sale, culegnd ratiunile de tot felul ale
lucrurilor, i muta in sine tot ce se vede, in care se ascunde Dumnezeu, pe
Care 11propovduiete in tacere, creeaz$i el prin libera alegerein cugetare
o lume prea fmmoas $i spiritual. In scopul acesta unente intre eie cele
patm viituti generale, ca pe nite demente spre nchegarea lumii ce se
alctuietedin eiein chip inteligibil prin Duh. lar flecarevirtutesenateprin
mpletirea unei puteri a sufletului cu simturile. Astfel, prudenta, din
luci-area cunosctoare $i priceput a puterii intelegtoare i ragionale, este
inimpletirecusimtireavzuluiiaauzuIui,apIicatIacelesensibileproprii
acestora; curajul, din impletirea iutimii cu mirosul sau cu nasul, in care
saljluie^te,cumspun unii,duhul irascibili aplicarealucrariicerezultdin
aceastimbinare in modegai (taraaprinderi i potoliri) ladomeniul sensibil
corespunzatoncumptarea, din intrebuintareamoderataputerii poftitoare
unite cu simtirea gustului, in aplicarea la domeniul sensibil propriu;
dreptatea, din distribuireaordonati armonioas aputerii vitale in acpune,
prin simtul pipitului in toate injurul tuturorcelor sensibile. lar din aceste
patru viituti generale invaia sa realizeze prin sintez dou i mai generale:
intelepciunea i bindetea; intelepciunea, ca margine ultima a celor ce pot
fi cunoscute, iar blnde(ea, acelor cetrebuie tcute. De pild, din prudenta
i dreptate realizeaza intelepciunea, careecauza sustintoare acunotin|ei;
deaceeaeae, precumamspus, captul celor cepot fi cunoscute. Iar din curaj
$i cumptare, bindetea, care nu e altceva dect desavrjita nemi$care a
iutimii ipoftei sprecelecontrarefirii;peaceasta unii aunumit-oneptimire
i de aceea ea etinta final a faptuirii. Iar pe acestea le concentreaz iarai
in viitutea ceamai generala dintretate, adic in iubire, care facesaiasdin
sine cele ce sunt din ea, le aduce la sine pe cele ce sunt prin ea i le unifica
insinepeceleceauinceputs-aumi$catisfar$escinea,ieindumnezeitoare
in chip diferit pentru tate. Astfel, mijcndu-se sufletul cu intelepciune $i
lucrnd conform ratiunii dumnezeie$ti desavi^ite, prin care este ?i s-a
facut, pe cele sensibile le percepe cu folos prin simturi, insu?indu-i
duhovnicete ratiunile din eie, iar simfurile insele, rationalizate de mai

160

inainteprin abundenta ratiunii, le folosejte capenitevehiculerationateale


puterilorsale; puterile, larndul lor, teunentecu virtutile, iarpesineinsuji,
prin virtuti, cu radunile mai dumnezeiejti din ele. lar radunile mai
dumnezeieti alevirtutilor il unesccu intelesul duhovnicesc ascuns nevzut
in eie. i intelesul duhovnicesc al ratiunilor mai dumnezeie?ti din virtuti,
inlturnd toat afectiune a [relatia] naturala i voit ce o are sufletul fata
de cele prezente, il preda intreg i simplu lui Dumnezeu intreg; iar
Dumnezeu, imbrtiandu-I cu totul impreun cu trupul concrescut, il face
in mod proporzionai asemeneaLui, aainct prin intreg sufletul saSe poat
irtanecircumscris intreg Cel cai edupa fuenu searatadin Sinenicidecum
nici unei fapturi.

4.3.Ambigua 42 *)
Cu ce scop $i din ce cauz a legat invaiatomi naterea din
botez de Intrupare (cci aceasta mai rmne sa fie cercetat din tema de
fa(), voi spune pe scurt, aa precum am aflat. Spun cei ce tlcuiesc
mistic cuvintele dumnezeieti $i le cinstesc precum se cuvine cu
contemplaci mai inalte, c omul a fost facut la inceput dup chipul lui
I)umnezeu ca sa se nasca cu voinja din Duh i sa primeasc asemnarea
adaus lui prin pzirea poruncii dumnezeie$ti-aceasta ca sa fie acela$i
om faptur a lui Dumnezeu dup fire ?i fui al lui Dumnezeu i
dumnezeu prin Duh dup har. Cci nu era cu putint ca omul creat s
se arate altfel fiu al lui Dumnezeu i dumnezeu prin ndumnezeirea din
har, daca nu se ntea mai inainte cu voin{a din Duh, datorit puterii
de-sine-mictoare i liber aflat in el prin fire. Aceasta natere
imaterial indumnezeitoare i dumnezeiasc prsind-o primul om,
prin aceeac aales in locul buntplor gndite [inteligibile] i neartate
pc cele plcute i artate simprii [sensibile], Dumnezeu 1-a osndit
dup cuviinf s aib o natere involuntar, materiata i pieritoare. Cci
a socotit c e drept ca cel ce a ales de bunvoie in locul celor mai bune
pc cele mai rele s schimbe naterea liber, nepti mi toare, voit i
curat cu cea ptima, roab i silit, dup asemnarea dobitoacelor
necuvnttoare $i far minte i s primeasc in locul cinstei celei
impreun cu Dumnezeu i dumnezeieti i negrite, necinstita alipire
de materie, impreun cu animatele cete far de minte. De aceast
naltere voind Cuvntul, Care acreat fireaoamenilor, selibereze pe om
^i s-1 readuc te fericirea dumnezeiasc, Se face cu adevrat om dintre
) P.G.91, 1345 C - 1349 A (P .S .B .8 0 , p.294-297).

161

oameni i Se nate trupete far de pacai pentru om $i Se boteaz


suportnd, Cel ce e Dumnezeu dupa fiint i Fiul lui Dumnezeu dup
fire, de bunvoie pentru noi, na$terea spre infiere duhovniceasc, spre
desfiinfarea najterii din trupuri. A$adar, Fiul $i Cuvntul, Care ne-a
facut pe noi $i e singur impreun - Dumnezeu $i impreun-slvit-cuTatl $i cu Duhul, Se face pentru noi cu adevrat om ca noi, din noi, $i
Se na$te trupe$te far de pcat i primeve s suporte pentru noi, Cel ce
e prin fire Dumnezeu, naterea din botez spre infierea duhovniceasc.
De aceeasocotesc c a legat invttorul na$terea din botez de Intrupare
spre a intelege naterea din botez ca desfiintare a naterii din trupuri i
ca dezlegare de ea. Cci ceea ce a prsit Adam (na$terea din Duh spre
ndumnezeire) de bunvoie, fiind osndit s se nasc trupete spre
stricciune, a restabilit Acesta, facndu-Se de bunvoie om, ca un bun
$i de-oameni-iubitor. Cci S-a aezat sub grecala noastr. osndinduSe cu voia pe Sine Insui impreun cu noi El, Cel singur liber i far de
pcat. i primind s suporte na$terea noastr din trupuri, in care sttea
puterea osndci noastre, a restabilit tainic naterea noastr in Duh. i
dezlegndin Sine, pentru noi, legturile naterii trupeti, ne-adat nou,
celor ce crcdem in numele Lui, putere prin na$terea cu voia in Duh, s
ne facem fii ai lui Dumnezeu in loc de fii ai trupului i ai sngelui. Deci
mai inti a avut loc la Domnul intruparea i naterea trupeasc din
pricina osandirii mele i apoi a urmat na$terea pssit de noi, prin
botez, in Duh, pentru mntuirea $i rechemarea, sau, mai limpede spus,
pentru recrearea mea. Astfel, Dumnezeu a unit ratiunea existenfei mele
i rafiunea existenfei bune i a inlturat sectionarea $i distanta acestora
produs de mine $i prin acestea m-a pus in infelepciune in mijcare spre
ratiunea existentei vernice. Aceast ratiune nu-i mai lasa pe oameni s
fie purtafi ?i s se poarte far voie, cci iconomia purtrii lor vzute ia
sfar$it cu marea i objteasca nviere, care na$te pe om spre nemurire
intr-o existenf neschimbat. Fiindc pentru om a luat firea celor
vzute, existenfa devenirii prin facere, ?i impreun cu el va lua prin har
nestricciunea dup voinf. Dar de voiti, s recapitulm infelesul celor
spuse, reamintindu-le pe scurt. Avem naterea din trup aMntuitorului
nostru, desprfit numai prin cugetare in ratiunea primordial a firii i
in aceea care exist acum in noi, in care a $i murit; ?i iari, in ratiunea
facerii cea dup fire i modui na$terii; apoi, in modul diferit al facerii
dup fiinf a sufletului ?i atrupului; pe lng acestea, in zmislirea far
de smnt i in na$terea far de stricciune. Deci v apartine vou, ca
unor judectori drepfi, s aprobafi, din opiniile expuse, pe cea mai
bun.
162

5. Sfntul N icolae Cabasila


D e vita in C h risto VI*)

Fiindc pentru Ornili cel nou a fost alctuit firea omului, iar
mintea i pofta au fost fcute spre Acela. Am primit. aladar, gndire ca
.i-L cunoa$tem pe Hristos, pofta ca s alergm spre El. memorie ca s-L
purtm pe El. fiindc El a fost Arhetipul nostru atunci cand am fost creali.
Fiindc nu Adam cel vechi este modelul celui Nou. ci Adam cel Nou este
modelul celui vechi. Chiar dac se spune c Adam cel Nou s-a facut dup
.isemnarea celui vechi. aceasta s-a fcut pentru stricciunea pe care acela
a ini{iat-o iar Acesta a mo$tenit-o. pentru ca s desfiinteze prin leacurile
.diate in El neputinta firii i. dup cum spune Pavel, 'muntomi s fie
.ihsorbit deviat (Il Cor.5.4). inct din pricina firii insedi. Adam cel vechi
.ir putea fi model pentu noi care-1 cunoatem pe el mai inti. dar pentru
|Dumnezeu] Cel ce are inaintea ochilor tate inainte de a fi eie. cel vechi
oste imitatie celui de-al doilea: a fost plsmuit dup infati$area $i dup
chipul Aceluia. darmi ai rmasa$asau,maicurnd,afostimpinsspreacel
chip, dar nu 1-aatins. De aceea. acela [cel vechi] aprimit Legea. dar Acesta
(cel Nou] a pzit-o. celui vechi i s-a cerut ascultarea. dar a implinit-o cel
Nou... cel dinti a introdus viaja nedesvr$it sau care are lips de zeci de
mii de ajutoare, cel de-al doilea s-a fcut pentru oameni tat al nemuririi.
I)e lainceput firea a fost impins spre nemurire. dar aatins-o abia in tmpul
Mntuitomlui pe care inviindu-l Acesta din morji spre viaja venic, a
devenit conductor spre nemurire pentru neamul [omenesc]. i ca s spun
totul: omul adevrat i desvrit att in modurile de comportare ct ^i in
\iaj $i in tate celelalte 1-a artat, primul i singuml, Mntuitoml.
Iar dac aceasta e adevrata definire a omului spre care privind
Dumnezeu 1-afcut pe om ultimul. vreau sspun viaja nefalsificat. cu un
II up curat destricciune ^i o voint liberdeoricepcat - fiindc abiaatunci
poate fi desvr$it cnd Cel ce 1-a creat pe el va lucra in el tot ceea ce a
socotit c e necesar. pentru c $i frumusejea unei statui e restabilit abia
odat cu ultima man a artistului -, deci, dac cel dinti avea nevoie inc
de multe spre a fi desvar$it iar cel de-al doilea era desvrit intru tate $i
) P.G.150, 680 A - 684 B.

163

a imprtit $i oamenilor desvr$irea lui i $i-a potrivit [armonizat] lui $i


intreg neamul omenesc, cum atunci cel de-al doilea n-afost modelul celui
dinti, $i cum nu trebuie socotit ccel de-al doilea a fost arhetipul iar cel
dinti a fost facut dup el? Fiindc ar fi dintre lucrurile cele mai absurde
acrede c aceleacare sunt ce sunt mai desvr$itedect tate sunt impinse
spi ecele nedesvr$ite, c cele rele sunt modele pentru cele mai bune $i c
orbii trebuie s conduca pe cei ce vd. Fiindc n-ar fi drept ca acelea sa fie
admrate pentru csunt anterioareintimp, ci trebuiecrezut c sunt principii
alecelomedesvr$ite pentru ceiesunt desvarjite. gndindu-ne la faptul
c multe din lucrurile create spre folosul omului au fost facute inaintea lui,
iar omul care este canonul tuturor acestora a venit pe pamant cel din urm
dintre tate.
' :.> .n \n } jf,\
. j & M l r iu t& i& ts ii n & I
Fie. Aladar, pentru tate acestea $i prin fire i prin voint $i prin
gnduri omul nzuie$te spre Hristos, nu numai pentru divinitatea Lui, care
escopul tuturor Iucruri lor, ci dinpricinaceleilaltefiri aLui [fireaomeneasc].
El este a$temutul dragostelor [erosurilor] omene$ti, El este i desftarea
gnduri lor, iar aiubi sau ate gndi laorice altceva afarde El este un pcat
evident fat de singurul lucru de lips $i o abatere de la fundamntele
alzate dintru inceput la baza firii [noastre]. Dar ca sputem avea pururea
meditada noastr la EI $i sputem fi in flecare clip prini in aceastrvn,
s-L chemm in tot ceasul s fie El subiectul gndurilor [noastre]. lar
pentru a-L chema nu e nevoie nici de locuri special pregtite pentru
rugciune, nici de strigte. Fiindc nu exist loe unde sa nu fie El de faj,
nici nu poate s nu fie impreun cu noi. ca unul ce pentru cei ce-L caut e
mai aproape dect ins$i inima lor(Ps.l44, 18). Prin urmare, trebuie s
credem caceleape care lecerem inrugciunilenastre vor primi rspuns,
i s nu ne indoim de aceasta pentru c suntem ri in comportarea noastr.
ci s indrznim intruct Cel invocat este bun... Fiindc nu-L chemm pe
Stpnul ca s ne incununeze, nici ca s ne acorde vreo alt favoare
asemntoare, ci ca sne miluiasc... S-L chemm. deci, pe Dumnezeu i
cu limba $i cu voinfa i cu gndurile, pentru ca peste tate cele in care am
pctuit saplicm singurul leacmantuitor: ucci nu existalt nume in care
trebuie s ne mntuirrf (F.Ap.4, 12).
Pentru tate acesteava fi de ajuns - pentru c eane va da vigoare
[tensiune] rvnei noastre i va smulge u$urtatea ce paralizeaz sufletul
nostru - Pinea care intre$te cu adevrat inima omului (Ps. 103,5) i care
a venit s ne aduc din cer viaja (In.6 , 33) i pe care trebuie s cutm a o

164

m.mca ntot chipul. Fcndu-ne?deci, lucrare continuu Cia aceasta, sne


pft/.imde foamete; i. pentru ca s nu ne facem sufletul neputincios $i mai
ru dect tate. re(inndu-ne mai mult dect se cuvine de la Mas sub
prctextul de a nu ne apropia prea mult de Sfintele Taine. venind la preoti
pentru pcate. s bem Sngele cel curtitor. Negre$it nu ne vom face
u-sponsabili de pcate att de mari nct s fim exclu$i de la Sfnta Mas.
dac ne vom hrni cu aceste gnduri. Fiindc. aa cum nu este din cele
Ingduite sindrzneasc lacelesfintecinevacareapctuit demoarte. aa
iuj este potrvit ca aceia ce nu bolesc de astfel de lucruri s fug de Paine.

165

.Sfntul N ico d im A g h io ritu l


A p o lo g ie p e n tru in sem narea p u s in ca rtea
"R zboiul n e v z u t d esp re D oam na n o a str
N a sc to a re a de D um nezeu *)
Fiindc oarecari invdi care se indeletnicesc indeosebi cu
sfnta teologie citind insemnarea pe care o am despre Doamna noastr
de-Dumnezeu-Nsctoarea in cartea recent tiprit a Rzboiului
nevzut1 sunt nedumeriji de: 1 . cum am zis c dac, presupunnd
ipotetic c top oamenii $i celelalte creaturi ar fi devenit rele, singur
Doamna de-Dumnezeu-Nsctoare ar fi fost de ajuns sa mulpimeasc
pe Dumnezeu? i 2. cum am zis c toat lumea inteligibil $i sensibil
[spiritual i material] s-a facut pentru acest scop, adic pentru
Doamna de-Dumnezeu-Nsctoarea, $i iari Doamna-de-Dumnezeu
Nasctoarea s-a facut pentru Domnul nostru lisus Hristos? fiindc, zie,
unii sunt nedumeriti despre acestea, dau aici un rspuns [$i o aparare apologoumai] pe scurt spre solutionarea nedumeririlor [aporiilor] Ior.
... La punctul 2.rspund c nu numai toat lumea inteligibil
$i sensibil s-a facut pentru acest scop, adic pentru Doamna deDumnezeu-Nsctoarea, iar Doamna de-Dumnezeu-Nsctoarea s-a
facut pentru Domnul nostru lisus Hristos, cum arata aceasta dar i
limpede inteleptul $i preateologicul Iosif Vrienios care zice cuvnt de
cuvnt a$a: i ca s vorbesc concentra^ intreg scopul i al lumii
acesteia,al tuturor elementelor$i speciilor ntregii creatici al intregului
gen timan $i al tuturor seminpilor lui, al tuturor veacurilor i al tuturor
vremurilor este pe de o parte floarea: Stpna de-DumnezeuNsctoarea, iar pe de alt parte preafrumosul ei rod (zie aceasta dup
umanitate): Fiul Acesteia Cel Unul Nscut (Cuv.2 la Bunavestire,
vol.2, p. 143). Nu rspund ns zicnd numai aceasta, ci, pe lng
acestea, spun c toat lumea inteligibil i sensibil a fost precunoscut
i prehotrt din veac pentru acest scop. De unde se vede aceasta? Din
cele ce sevor spune in continuare. Fiindc dumnezeietile Scripturi dau
mrturie c taina Iconomiei in trup a lui Dumnezeu Cuvntul e
nceputul tuturor cilor Domnului, c ea este mai nti dect tate
creaturile $i c a fost prehotrt inaintea prehotrrii tuturor celor
mntuiti; iar zicerile Scripturilor prin care se d mrturie de acestea

166

sunt: Domnul m-a zidit inceput al cilor Lui, spre lucrimi e Lui",
inainte de veac m-a ntemeiat pe mine" (Prov.8 , 22.23); Care este
chip al Dumnezeului nevzut, mai nti nscut dect toat zidirea"
(Col.li 15). (Vezi, c nu a spus aici simplu decat zidirea, ci dect
toat zidirea, adic $i cea inteligibil i cea sensibil): i aceasta: pe
cei pe care i-a precunoscut, pe aceta i-a i prehotrt sa fie conforni
chipului (icoanei) Fiului Su, casa fie El nti - nscut ntre multi frati"
(Rom.8 , 29).
Cu dumnezeie$tile Scripturi conglsuiesc i multi din
dumnezeie$tii Printi, care tlcuind zicerile de mai sus (Domnul m-a
zidit... $i inti-nscut dect toat zidirea), zie c acestea se nteleg
despre Iisus Hristos, nu dup di vin tate, fi inde, ntruct este Dumnezeu,
ca Unul ce este de-o-fiinta $i impreun-venic cu Tatal, nici nu a fost
/iditde Dumnezeu. nici nu ecea dintidintre zidiri cum blasfemia Arie,
ci se intelege dup umanitatea Lui, pe care, adic, Dumnezeu a
precunoscut-o naintea oricrui alt lucru ca inceput al hotrrilor Lui
dumnezeieti i vernice ca fiind cea dinti dintre tate lapturile;
Printii acetia sunt Marele Atanasie (Contra Arienilor. cuv.lll i IV),
Chirii al Alexandriei (Tezaurele IV, 4, 6 $i 8 ) $i dumnezeiescul
Augustin (cartea I despre Treime).
Iarc prehotrrealui Hristos e inceputul prehotrrii tuturor
cclor mntuiti d mrturie Apostolul care zice mai sus: "pe acetia i-a
prehotrt s fie conform chipului [icoanei] Fiului su" $i mrturisete
mpreun cu el $i Oikoumenios care tlcuiete aceasta zicere: ceea ce
este Fiul lui Dumnezeu dup fire in ntrupare (adic, sfnt i far de
pcat) aceasta s-au facuti ei duphar, iar chip [icoan] a lui Dumnezeu
numete iconomia i trupul Lui de aici". C acest chip [icoan] este
acesta ca fiind viata in sfintire $i petrecerea far de prihan fata de orice
lucru I-a tlcuit i Chirii al Alexandrei citai de Oikoumenios, $i
Koresios careexpunemai largaceastadogm in cartea despre prehotrre
|predestinare].

Zice ns i de Dumnezeu-purttorul Maxim despre


dumnezeiasca ntrupare in cei de-al 60-Iea rspuns la nedumeririle
biblice ale lui Talasie acestea: 'Aceasta este taina cea mare $i ascuns,
acesta e sfritul fericit pentru care s-au alctuit tate, acesta e scopul
dumnezeiesc gndit inainte de inceputul fiintelor, pe care definindu-I
spunem c este un sfrit mai-dinainte cugetat, pentru care sunt tate,
iar el pentru nici unul. Spre acest sfrit privind a adus Dumnezeu 1a
existent fiinta tuturor celor ce sunt. Acesta este captul proniei $i a
167

celor premiate dup care la Dumnezeu este recapitularea tuturor celor


facute de El. Aceasta este taina care circumscrie tate veacurile $i arat
sfatul cel mare al lui Dumnezeu cel suprainfinit i care preexist de
infinite ori infinit inaintea veacurilor, sfat al crui Vestitor finger] s-a
facut Insui Cuvntul lui Dumnezeu facndu-se om dup fiinf i, dac
ne este ingduit a zice, facnd descopent insali adncul cel mai luntric
al Buntfii Tatlui i artnd in El sfaritul pentru care i-au luat cu
intelepciune inceputul existentei cele facute. Auzi cum pentru aceast
tain au fost precunoscute, prehotrte $i s-au facut tate, iar ea n-a fost
precunoscut, prehotrt $i nici nu s-a facut pentru nici un sfar$it f{el]?
Aproape acelea$i lucruri cu de-Dumnezeu-purttoruI Maxim
le teologhisele $i marele Grigorie [Palama] al Tesalonicului care in
Cuvntarea laLumini [Botez] zice cuvnt de cuvnt acestea: Spunand
Tatl despre Cel ce se boteza dup trup: Acesta este Fiul Meu Cel
Iubit intru care bine am voit , a artat c tate celelalte cele facute prin
Profeti, legiuirile, fagduinjele, infierile erau nedesvarite i nu s-au
spus $i svrit dup voin{a inipal a lui Dumnezeu, ci priveau spre
sfar$itul de acum i chiar i acelea au fost desvrite prin ceea ce s-a
svrit acum. i ce vorbesc de legiuirile, fagduinteie i infierile prin
Proooroci? Fiindc i ntemeierea dintru inceput a lumii privea spre
Acesta, adic spre Cel Care ca Fiu al Omului se botezajos iarde sus era
mrturisit ca unic Fiu iubit al lui Dumnezeu, pentru Care $i prin Care
sunt tate, dup cum spune Apostolul. Ajadar, $i aducerea la existent
dintru inceput a omului plsmuit dup chipul lui Dumnezeu s-a fcut
pentru El, ca s poat cuprinde cndva Arhetipul. i legea dat de
Dumnezeu in rai era pentru El; cci nu 1-ar fi pus Cel ce 1-a pus acolo,
dac era s rman cu totul nedesvarjit. i cele zise i facute de
Dumnezeu dup el, aproape tate s-au facut pentru El. De nu va zice
cineva bine c $i tate cele mai presus de lume, adica firile i cetele
ingerenti $i rnduielile de acolo tind de la bun inceput spre acest {el:
iconomia divino-uman [teandric] creia i-au slujit de la inceput $i
pn la sfr$it. Cci ilbunvoire este aici voia lui Dumnezeu iniziala,
bun i desvr^it, iar Acesta este Singurul intru care a binevoit, se
odihne$te i ii gsejte plcerea in chip desvrit Tatl: Sfetnicul Lui
minunat, ngerul Sfatului Su celui mare, Care-1 aude i griejte de la
nsi Tatl Lui druind viaf celor ce-1 ascult. Auzi, deci, cde aceea
I-a fcut Dumnezeu pe om dup chipul Su, ca s poat cuprinde
Arhetipul prin Intrupare? De aceea 1-a creat Dumnezeu pe om ca inel
de legtur al lumii inteligibile $i sensibile, ca recapitulare i epilog al

168

tuturor creaturilor, cu scopul ca, unindu-se cu El, sa se uneasc cu tate


ereaturile $i sa recapituleze in Hristos cele ceretti ?i cele pmntetL
cum zice Pavel, $i s devin Creator $i creatura intr-un singur postas,
dup cum zice i de Dumnezeu-purttorul Maxim, lar c Intruparea
lui Dumnezeu era necesar d mrturie dumnezeiescul Chirii al
Alexandrei (in cap. 17 al Comentariului la Evanghelia dup Matei).
...Dar $i sfinptul Augustin zice in Enchiridion (cap.26) c de aceea
aluat trup Dumnezeu, casfericeascsufletulitrupulomului:sufletul
prin divinitatea Lui, trupul prin umanitatea Lui.
i las aici deoparte a mai spune aceea c $i cetele ngerilor
aveau nevoie de iconomia in trup, nu numai ca prin ea s-$i ia
neschimbabilitatea, fiindca dup prerea multor teologi inainte de
aceasta inc nu o aveau, ci ca prin aceasta s se fac i mai incptori
$i s se bucure in consecinf de luminrie $i tainele tearhice. De aceea
a zis infeleptul Teodoret c, dup Intrupare Ingerii vd pe Dumnezeu
nu in asemnarea slavei ca mai inainte, ci in acopermntul viu i
adevrat al trupului, $i de aceea Pavel aspus c Hristos (dup umanitate)
c cap peste tate. Sau, cum serie dumnezeiescul leronim: cap peste
intreaga Biseric a ngerilor $i a oamenilor (Ef. 1,22). Zice $i Dionisie
Areopagitul despre inger acestea: nvrednicindu-se de comuniunea
lui Iisus, ei nu-i mai imprim asemnarea teurgic ca o forma in
asemnri sfinte plsmuite, ci se apropie de El cu adevrat intr-o
imprt$ireprimacunoateriiluminilorLuiteurgice (Despre ierarhiile
ceretti cap.7). Zice $i Sfantul Isaac:nainte de venirea in trup a lui
Hristos nu le era cu putin{a (ngerilor) s intre dup putere la aceste
taine, dar de cnd s-a intrupat Logosul li s-a deschis ua in Iisus
(Cuv.84),
Inc $i sfin^itul propoveduitor Miniat zice aceasta foarte
limpede la DuminicadinainteaNaterii lui Hristos: Taina cea mare a
Iconomiei in trup, a$a cum este opera cea mai sublim, nobil $i
desvr$it a in^elepciunii i puterii creatoare dumnezeieti, aa a fost
precugetatji precunoscutdemirtea caretate lepoarta lui Dumnezeu
mai inainte de orice altceva. inainte de a prehotri creapa, fie a
ngerilor, fie a oamenilor, fie a oricrei alte creaturi, Dumnezeu a
prehotrt in sfatul Lui cel venic intruparea Cuvntului dumnezeiesc.
De aceea, in dumnezeie$tile Scripturi intruparea Cuvntului lui
Dumnezeu senume$te: nceput al cilor Domnului iar nsui Cuvntul
dumnezeiesc intrupat e numit Umai-inti-nscut dect toat zidirea.
Iar in continuare, grind cele ce le-am spus mai sus, adaug: Dup

169

cuviint a fost prehotrt inaintea tuturor lucrurilor Lui Iconomia in


trup, pentru c, zie sfintii teologi, cel mai muli dintre tpate lucrurile lui
Dumnezeu aduce slava lui Dumnezeu Iconomia in trup. Toti oamenii
impreun, toti ingerii laolalt nu ajung s dea atta slava lui Dumnezeu
ct ii d singur Cuvntul ntrupat Dumnezeu-omul Care, vorbind
despre aceasta cu Tatl Su Cel far de inceput, zice: Eu te-am
preamrit pepmnf \ lar daca, dupa acest ntelept dascl taina ntrupari i
afost precunoscut i prehctrt inainte de orice alta creatura, urmeaz
c ea este (elul pentru care au foat precunoscute $i prehotrte tate
creaturile, ca nele preacunoscute i preahotrte dup acela.
Dar i Gheorghios Koresios in Aporiile asupra Iconomiei in
trup zice c Hristos este numit tei [sfr$it] al.lucrurilor lui Dumnezeu
dup Chirii al Alexandriei i alti Invttori. lar dac Hristos este numit
tei [sfarai]) al lucrurilor lui Dumnezeu dup umanitate, iar dup
Aristotel (cartea a VH-a a Metafizicii) $i top metafizicienii mai vechi
i mai noi Jelul [scopul] oricrui lucru este mai inti in teorie i in
cunoa$tere iar mai apoi in practica realizare, uimeaz c $i Hristos
dup umanitate in care este tei [sfrjitul] lucrurilor lui Dumnezeu, a
fost mai inti precunoscut i gnditteoretiede Dumnezeu, $i ulteriora
fost facut in fapt, fiindc dup filosofi tate cele medii sunt specificate
de [elul [scopul] care preexist in minte. Apoi taina Iconomiei in trup
este denumit de Isaia sfatul cel vechi al lui Dumnezeu, cci zice:
Doamne, Dumnezeule, te voi slavi, voi cnta numele Tu, c ai facut
lucruri minunate, sfat vechi $i adevraf' (Is.25,1). Vechi" se nume$te
ca originar i mai inti dect tate celelalte sfaturi ale lui Dumnezeu;
iar dac ar fi fost un alt sfat precunoscut inaintea acestuia, nu ar mai fi
fost numit vechi, ci mai degrab kimai nou i urmtor.
:
Voi spune ins un cuvnt $i mai inalt $i mai adnc.Trei lucruri
se gsesc in Dumnezeu: fiinf, ipostas i energie: energia e exterioar,
ipostasul e mai interior, iar fiinta are interioritate maxim; cci spune
marele Vasilie: energiile lui Dumnezeu pogoar la noi, dar fiinta lui
rmne neapropiat". In conformitate cu acestea trei, Dumnezeu aavut
din veac trei relatii generale: Tatl a avut ca relatie s aib comuniune
dup fiinta cu Fiul cel de-o-fiinfsi DuhuI Sfant: pe Unul nscndu-L
iar pe Celalt purcezndu-L din veac; cci dac Dumnezeu ar fi rmas
cu totul arelafional $i absolut, n-ar fi avut Fiu, nici Duh Sfant, nici
n-ar fi imprtit Acestora fiinta Lui, pentru c dup fiinta cele trei sunt
una. Fiul aavut carelape saib comuniune dup ipostas cu umanitatea,
pentii! care a precunoscut o relatie i a prehotrt unirea real cu ea in

170

timp; cci, neavnd un postas propriu, umanitatea Lui s-a imprtit de


ipostasul Fiului care i I-a comunicat $i in care i-a primit existent.
I)umnezeu (i mai cu seam Duhul Sfant, Care dup Koresios $i ceilalti
teologi, reprezint prin excelent energia comuna a fericitei Treimi) a
.ivut din veac ca relape sa intre in comuniune dup energie cu tate
eelelalte creaturi, drept pentru care aprecunoscut o relatie i aprehotrt
sse fac tate creaturile inteligibile i sensibile; deoarece creaturile se
imprtesc numai de energia i puterea lui Dumnezeu, iar nu de
ipostas sau flint $i fire, ca nele ce-i primesc existenta in puterea i
energia divin. Acestea, deci, fiind precunoscute, fiindc ipostasul e
mai interior dect energia, urmeaz c relatia dup ipostas e mai
interioar dect relatia dup energie; iar dac e aa, atunci i pre^tiinta
si prehotrrea lui Dumnezeu Cuvntul dup relapa ipostasului e mai
interioar dect pre?tiin|a $i predeterminarea celorlalte creaturi dup
lelatiaenergiei. lar dac precinta umanitri lui Hristosemai interioar,
e evident c dup ordine aceasta e anterioar i cauz a pretiin(ei
ereaturilor; pentru c i ipostasul divin pe care se sprijin relapa i
pre$tiin{a umanitpi este, dup top teologii, cauz a energiei divine pe
care energie se sprijin relapa ?i precinta tuturor ereaturilor.
De cele spuse legm $i faptul c aproape cu aceleai nume
sublime $i vrednice de Dumnezeu cu care teologhisele mai sus de
Dumnezeu purttorul Maxim taina Iconomiei in trup, cu aceeai laud
Andrei Criteanul, divinul intre melozi $i ptrunztorul ntre teologi, i
substratul de viaj nceptor $i de Dumnezeu primitor aINsctoarei de
Dumnezeu ca un organ $i un intermediar far mijlocire i o impreuncauz foarte necesar far de care nu s-ar fi realizat aceasta tain. Cum
altfel, dect cape o Maic a lui Dumnezeu Cuvntul ntrupat? Fiindc
a$a teologhisele despre ea in cel de-al doilea cuvnt din cele irei la
Adormir: Prin urmare, trupulNsctoarei de Dumnezeu e de-via{inceptor primind de la Dumnezeire: plintatea nceptoare de viat,
inchipuirea asemntoare a frumusepi originare, materia prea
armonioas a dumnezeie$tii ntrupri; lumea mare in cea mic a Celui
ce a adus la existen^ lumea din cele ce nu erau. Acesta este captul
testamentelor pe care le-a aezat pentru noi Dumnezeu; aceasta e
artarea adncurilor ascunse ale dumnezeie$tii necuprinderi; acesta e
scopul gndit inainte de veci de Fctorul veacurilor; aceasta e cununa
proorocirilor dumnezeie$ti; acesta e sfatul negrit i supranecunoscut
al purtrii de grija celei mai inainte far de inceput pentru om, i
eelelalte. Iar dacNsctoarea de Dumnezeu e numit de acest teolog

171

scop mai inainte gndit al lui Dumnezeu, iar, definind acest scop mai
inainte gndit, de Dumnezeu purttorul Maxim a zis c este un {el
(sfr$it) mai inainte gndit, urmeaz c n-ar fi neverosimil daca i
Nsctoarea de Dumnezeu ar fi numit fel (sfar$it) mai inainte gndit
spre care privind Dumnezeu a adus la existent fiin{ele existen^elor,
adic lumea inteligibili sensibil. Mcar c^elul(sfar?itul)acesta era
pentru felul (sfar$itul) cel mai de pe urm al tuturor, adic pentru
Inomenirea lui Dumnezeu Cuvntul cea mai inainte hotrt de a se
face nemijlocit dintr-insa. Fiindc aceasta se arata din implinirea
(scopului). Cci prin Nsctoarea de Dumnezeu lumea inteligibil a
Ingerilor s-a invrednicit de neschimbabilitate iar lumea sensibil a
oamenilor de cunoa$terea lui Dumnezeu precum d mrturie vestitul
ntre teologi $i inv|tori Iosif Vrienios care zice (in Cuvntul al II-lea
JaNa$tereaNsctoarei de Dumnezeu): Alt cer insuflept i cuvnttor
a fcut (Dumnezeu), ca prin aceasta s-i pun in rnduial $i pe oameni
spre cunoaterea Lui i pe ingerii, care n-au czut spre
neschimbabilitate. (vol.III, p. 15). i acuma DoamnaNsctoarea de
Dumnezeu ca pe o maic a lui Dumnezeu fiind nemijlocit dup
Dumnezeu i depjind neasemnat^ nu numai pe oameni ci i ins$i
cetele cele dinti i mai inalte ale ingerilor, Heruvimii ?i Serafimii,
imparte prin sine bogpa tuturor darurilor i luminrilor care vin de la
Dumnezeu tuturor, ingerilori oamenilor, cum cugetin comn intreaga
Biseric a lui Hristos.
(...) De ce a spus mai sus de Dumnezeu purttorul Maxim c
pentru tainadumnezeietii intrupri s-au fcuttatecreaturile, iareanu
s-a fcut pentru nici un {el (sfarjit), de vreme ce dumnezeietile
Scripturi $i ceilalfi Prinp de Dumnezeu purttori vestesc deschis c
aceasttain s-a fcut pentru replmdirea ?i mntuirea oamenilor? Mi
se pare fiindc, dup metafizicieni, nele sunt numai mijloace iar nu
scopuri, iar ltele sunt i mijloace ?i au ?i scopurile in eie, adic pentru
cele infermare sunt scopuri iar pentru cele superioare mijloace; dar
exist $i nele care sunt numai scopuri i nu mijloace, care se numesc
i scopuri ale scopurilor, ca fiind superioare tuturor. De aceea,
de-Dumnezeu-purttorul Maxim teologhisele aici c taina intruprii
lui Dumnezeu Cuvntul e numai scop iar nu mijloc, ca fiind cea mai
nalt i sublim dintre tate operele sfintei Treimi i scopul cel mai
inalt al tuturor scopurilor, pentru care sunt tate iar el pentru nici unul.
Pentru c ce e mai inalt dect unirea dup postas a Creatorului $i
creafiei? chiar dac privit dintr-un alt punct de vedere ea s-a fcut
172

pentru replsmuirea$i mntuirea oamenilor. i, ca sa vorbim generai,


taina dumnezeietii Intrupri e nceput i sfarit, principiu i scop, al
tuturor creaturilor, inteligibile, sensibile $i mixte. E inceput al tuturor
creaturilor, pentru c prejtiinta $i prehotrrea acestei taine s-a facut
inceput i cauz a pretiin^ei, prehotrrii i crerii tuturor creaturilor,
dup acel: DomnuI m-a zydit inceput al cilor Lui, spre lucruriie Lui
$i Mai-inti-nscutdect toat zidirea zise despreFiul $i Cuvntul
ca om, precum am zis mai sus. Zice ins i de-Dumnezeu-purttoruI
Maxim in cea de-a 60-a solufie la aporiile scripturistice ale lui Talasie:
pentru Hristos, adic pentru taina lui Hristos au luat inceputul i
sfrjitul existentei tate veacurile $i cele din aceste veacurL Fiindc a
fost mai naintegndito unirea veacurilor, a limitatului$inelimitatului,
amsurii i imensului, a finitulu i infinitului, acreatorului i creatului,
a stabilittn 5 mi$crii, care s-a fcut artndu-se in Hristos in vremile
de pe urm, dnd o implinire pretiinfei lui Dumnezeu prin ea insali.
Dar aceast taina s-a facut $i mijloc, pentru c a druit
implinire pre$tiin|ei lui Dumnezeu, cum a spus mai inainte
dumnezeiescul Maxim; adruitneschimbabilitateingerilor$inemi$care
spre ru, cum am spus mai sus dup dumnezeiescul Grigorie al
Tesalonicului, dup Iosif Vrienios $i dup Nikita; iar aceast
neschimbabilitate a ingerilor Grigorie Teologul in Cuvntul la Pati a
numit-o fflntuire a lumii nevzute. Dar i dumnezeiescul Maxim
spunea c taina ntruprii a fost prehotrt ca in jurul a ceea ce este
cu totul nemicat dup fiint s se-stabilizeze (opreasc) cele micare
prin fire, ieind din mijcarea spre eie insele i spre aitele , unde
scoliastul lui Maxim spune c prin unirea cu Dumnezeu tate se
prefac spre neschimbabilitate ; adruit oamenilor dezlegareapcatului
strmojesc, druire a harului dumnezeiesc, nestricciune, nemurire,
neschimbabilitate, mntuire $i alte zeci de mii de lucruri bune.
Este ins aceast tain i scop ({el, sfarit), intruct s-a facut
pentru inger $i oameni i pentru intreaga zidire, desvrjire i
ndumnezeire, slav $i fericire; i intruct s-a facut recapitulare a celor
cerejti i pmntejti ?i unire dup ipostas a Creatorului i creaturilor i
slav aTatlui far de inceput Care estepreamrit nu de simple creaturi,
ci de Ins$i Fiul i Cuvntul Lui dup fi in{ care poart firea oamenilor.
Acest scop este cel mai inalt dintre tate, dup care nu exista alt Jel mai
inalt, pentru care sunt tate iar el nu este pentru nici unul, dup cum
spunea iari dumnezeiescul Maxim. Ca in numele lui Iisus, zice
Aposto! ul, ssepiecetot genunchiul, al celor ceretti, al celor pmnteti

$i al celor de dedesubt, i toat limba s mrturiseasc c Domnul este


De ce? i pentru ce? ntru slava lui Dumnezeu Tatl
(Fil.2, 10-11).
Din cele spuse oricine poate concluziona c taina ntruprii
trebuia sse facin mod indispensabil, in primul rnd pentru c aceast
tain era voinfa inifial a lui Dumnezeu, cum am spus dup Grigorie al
Tesalonicului, avnd drept cauz primara a punerii lui in micare
buntatea infinit, fiinpal i suprabun a lui Dumnezeu sau, mai
degrab,insu$i adncul cel mai interior al buntpi Tatlui cum spunea
dumnezeiescul Maxim; iar in al doilea rnd pentru c era necesar
tuturor creaturilor inteligibile i sensibile, ca inceput, mijloc $i sfar?it
al lor, dup cum s-a artat.
Aceste purine lucruri sunt destule, socot, ca rspuns
judectorilor i cititorilor priceputi ai insemnrii mele sus zise despre
Doamna de Dumnezeu Nsctoarea, pe care ii rog s nu ma defaime
far rost; cci n-am scris aceasta acolo dup prerea ji opinia mea
proprie, ci urmnd opiniei teologilor sus-zii. lar daca unii micati de
imptimire (care m rog s nu fie) m acuza, s acuze mai degrab pe
de Dumnezeu purttorul Maxim, pe Grigorie (Palama) al Tesalonicului,
pe marele Andrei i pe ceilalfi, de la care am cerit eu aceasta opinie.

HsusHristos.

174

NOTE

1. Vezi H.Willms, E ik o n : E in e b e g riffsg e sch ich tlich e


Untersuchung zum Platonism us. 1. P h ilo von A lexan d reia mit einer
I inleitungberPlatonunddieZwischenzeit,Mnster, 1935.G.Kittel,
theologisches W rterbuch zum N euen Testament, 2, p.386-387.
P.Aubi, L 'im a g e de l'o e u vre de Platon, Recherches de science
religieuse 41 (1953), p.348-379. H.Merki, Ebenbildlichkeit,
R eallexiko n f r A ntike und Christentum 4, 1959, p.459-479.
2. F a ce re 1,26-27; In fe le p ciu n e a lu i Solom on 7,24-28. Vezi
k l..Schmidt, Hom o Im ago D e i im A lten und N euen Testam ent, n
ira n o s -J a h r buch 15, 1947, p.149-195. L.Kohler, D ie G ru n d stelle
der Im a g o -D e i-L e h re G n . 1, 26, Theologische Zeitschrift 4 (1948),
p. 16-22. H.H.Rowley, The F a ith o f Is ra e l, London, 1956, p.74-98.
I .1.Stamm, D ie G otteseb enb ild lichkeit des M enschen im A .T , Zrich,
1959. J.Jervell, Im ago D e i.G e n 1, 2 6 im Sptjudentum , in der G n o sis
und in den p a u lin isch en Briefen, Gttingen, 1960. V.Vellas, H o
nthropos kata' ten P a la ia n D iatheken, Athena, 1966. N.Bratsiotis,
A nthropologia tes P a la ia s D iathkes. I. H o nthropos hos theion
dem iourgem a, Athena, 1967.
3. Vezi H.Willms, mai sus. J.Giblet,/, 'homme im age de D ie u
dans les com m entaires littraux de P h ilo n d 'A lexan d rie, Studia
I lellenistica 5 (1948), p.93-118.I.D.Karavidpoulos, H e p e rlT h e o u
k a i anthrpou d id a sk a lia P h il n o s tou A lexandros (extras din
I heologia, Atena, 1966, p.33-53). S.Agouridis, P h ilo n ho lo u d a io s

(extras din Gregorios ho Palams, Tesaloniki, 1967).


4. Vezi Sf.Ioan Hrisostom, L a E v re i 2, 2-3; P.G.63, 22-23.
( T.G. Kittel, Theologisches W rterbuch zum N euen Testament, 2,
p 193-396. F.W.Eltester, E ik o n im N euen Testament, Berlin, 1958.
175

I.D.Karavidopoulos,
A p o s t lo

P a u lo .

a n tr o p o lo g a s .

E ik n T h e o u " k a i k a t 'e i k n a " T h e o p a r a t


H a i C h r is to lo g ik a i b s e is

te s

P a u le io u

Thessaloniki, 1964.
5. Vezi VI.Lossky, E s s a i s u r l a th o lo g ie m y s tiq u e d e
l'E g l i s e d 'O r i e n t , Paris, 1944, p. 109-129 i A l 'i m a g e e t a la
r e s s e m b la n c e d e D ie u , Paris, 1967, p. 123-137.
6 . Este vident c, dei e fundamntala, tema c h i p u l u f ' nu
poate epuiza dtele antropologiei ortodoxe. Alte teme, cum sunt de
exemplu: a s e m n a r e a , li n r u d i r e a ' \ h a r u l , i n f i e r e d \
n d u m n e ie ir e [homoiosis, syngeneia, chris, hyothesia, thosis]
ofer dimensiuni complementare i ntregesc perspectiva ortodox.
7.
*) Sf.Grigorie al Nyssei, D e s p r e c o n s titu fia o m u lu i 11: c
natura omului scap considra^ ilorteoretice (eatheretos)P.G.44,
153 D - 156 B. n spcial 156 AB: A$adar, fiindc una din nsuirile
considrate n jurul naturii divine e incomprehensibilitatea fiintei, e u
n e c e s ta te i n aceasta c h ip u l a r e im ita d a a r h e tip u lu i. Fiindc dae
natura chipului ar putea fl cuprins dar prototipul ar Fi mai presus de
cuprindere, contrarietatea acestor calitp considrate a r d e m o n s tr a
c a r c te r u l ilu z o r iu a l c h ip u lu i. Dar pentru c natura conform mintii
noastre care este dup chipul Creatorului scap cunotintei, ea are o
asemnare exact fat de cea superioar, gravnd prin caracterul ei
incognoscibil n sine natura incomprehensibil. Vezi R.Leys, L im a g e
d e D ie u c h e z S. G r g o ir e d e N y s s e . E s q u is s e d 'u n e d o c tr in e . Bruxel lesParis, 1951, p.77-78.
8.
*) Vezi H.C.Graef, L 'im a g e d e D ie u e t la s tr u c tu r e d ' m e
c h e z le s P e r e s g r e c s , La Vie Spirituelle (Supplment), 22 (1952),
p.33 1-339. P. Camelot, L a th o lo g ie d e l 'i m a g e d e D ie u . Revue des
sciences philosophiques et theologiques 40 (1956), p.443-471.
G. W.H.Lampe. A G r e e k P a tr is tic L e x ik o n , Oxford, 1968, p.410-416,
mai aies p.413-414. n anumite cazuri Printii folosesc formule
categorice i care se exclud nele pe ltele. Aceasta se datoreaz
faptului c au n faja lor i combat o erezie concret. Vezi Origen, L a
F a c e r e , P.G. 12,96: chipul nu este n trup, ci n sufletul rational. Aici
Origen combate pe unii care limitau chipul la trup ntre care este $i
Meliton, care a lsat scrieri despre faptul c Dumnezeu e corporal
(P.G. 12, 95). Vezi mai jos $i nota 18.

176

9. O.Cullm ann,

D ie C h risto lo g ie des Neuen Testaments,

l Ubingen, 1958, p. 152.

Herm eneutikon hypmnema


,*/a ten p ro s K o lo ssa eis epistoTen tou A p .P a lo u , uEpistem onike
10. V e z i I.D .K a ra vid p ou los,

I pctris T h e o lo g ik e s S chles Panepistem iou Th essalon ik es

13

( 1969), p .3 8 3 -4 9 2 ,aici i b ib lio g ra fia a ctu a l referito a re la acesttext.


IVntru alte texte fundamentale pe aceast tem, ca R om .8, 29; II
i or.4 ,4 ; E v r .l, 3; I In.3 ,2 ; v e z i G .K ittel,

Theologisches W rterbuch

. um Neuen Testament, 2, p.393-396.


1 1. A . O rbe, A ntrop o lo gia d i San Iren eo , M adrid, 1969. E
Peterson, L'hom m e im age de D ie u chez Sain t lrn e La V ie
Spirituelle, 100 (1 9 5 9 ) p.584-594. A . M ayer, D a s B ild (Jottes im
Menschen nach Clem ens von A lexandrien, R om ae 1942. C. Mondesert,
I oc a b u la ire de Clm ent d 'A lexand rie : le mot " Jo g i k s". Recherches
le science r e lig ie u s e ", 42 (1 9 5 4 ) p. 528-265. H. C rou zel, Thologie
le l'im age de D ie u chez rig n e , Paris, 1956. R. Bernard, L 'im age de
D ieu d'aprs saint Athanase, Paris 1952. J. Roldanus, L e C h rist et
Thorn me dans la thologie d A thanase d 'A lexan d rie. Etude de la
conjonction de sa conception de l'hom m e avec sa christologie,
l eiden, 1968. B.J. Schoem ann. E ikn in den Schriften des hl.
ithanasius, Scholastica , 1 8 ( 1 9 4 3 )p .3 1-53,175-200. l.M outsoula,
/ Usrko sis tou Lgou k a i he thosis tou anthrpou kata ten did askalian
( ireg o rio u tou N ysses, Athena. 1965. J. D anilou. Platonism e et
thologie m ystique. D o ctrin e sp iritu e lle de sain t G r g o ire de Nysse,
N ou velle dition, Paris, 1954, a. 48-60. R. G illet, L'hom m edivinisateur
cosm ique dans la pense de sain t G r g o ire de N ysse, Studa
Ihitristica 6, B erlin, 1962, p.62-83. B .G .Ladner, The P h ilo so p h ica l
I nthropology o f Sain t G re g o ry o fN y s sa ,1 1Dum barton Oaks Papers ?.
1 2 (1 9 5 8 ) p. 59-94. R : L eys, L'im ag e de D ie u chez Sain t G r g o ire de
Nysse. Esq u isse d'une doctrine, B ruxelles-Paris, 1951. A . Lieske, D ie
Theologie der Christusm ystik G reg o rs von N yssa . Zeitschrift fr
m

Katholische T h e o lo g ie , 70 (1 9 4 8 ) p. 49-93, 129-168. 315-340. H.

H om oiosis Theo, Von der p lato n isch en A n g lcich u n g an Gott


ur G o tthnlichkeit b ei G re g o r von N yssa , Freibu rg i.B., 1952. T.J.
M ckle, The D o ctrin e o f St. G re g o ry o f N yssa on M an as the Im age
o f G o d M e d ie v a l Studies , 7 (1 9 4 5 ) p.55-84. J.W . Burghardt, The
M erki,

111

Im age o f G o d in M an acco rd in g to C y r il o f A lexan d ria, Woodstock,


Maryland, 1957. R.W. Jenkinson, The Im ag e a n d the Liken ess o f G o d
in M an in the Eigh teen Lectures on the C re d o o f C y r il o f Jerusalem

Ephemerides Theologices Lovanienses, 40 (1964) p. 48-71. E.


Montmasson, L'hom m e cre l'im age de D ie u d'apres Thodoret de
C y re t P ro co p ed e G a za ., Echosd'Orient 14 (191 l)p .334-339,15
(1912) p. 154-162. L. Thunberg, M icrocosm a n d M ediator. The
T h eo lo g ica l A nthropology o f M axim us the Confessor, Lund, 1965.
J .J . Mearty, The Im age o f G o d in M an a cco rd in g to the D o ctrin e o f
saint Jo h n D am ascene, Manilla, 1954. D. Cairns, The Im age o f G o d
in M an, London, 1953. P. Camelot, L a thologie de l im age de D ie u ,

Revue des sciences philosophiques et thologiques , 40 (1956), p.


443-471. C.H. Graef, L'im ag e de D ie u et la structure de l'm e chez les
P res grecs, La vie Spirituelle (Supplment), 22 (1952) p.331339, J.Kirchmeyer, Grecque (Eglise) , n D ictio n n a ire de spiritualit,
t.6 (1967), col.808-872, mai aies 812-822. B.G. Ladner, Eikn n
R eallexiko n f r A ntike und Christentum , 4 (1954), p. 777-789. VI.
Lossky, A l'im age et la ressem blance de D ieu , Paris, 1967. M.LotBorodine, L a d ificatio n de l'homme, Paris, 1970. A. Slomkovski,
L'etat p rim itif de l'hom m e dans la tradition de l'E g lis e avant S.
A ugustin, Strassbourg-Paris, 1928. B. Zenkovsky, D a s B ild vom
M e n sch e n in d e r O stk irc h e . G ru n d la g e n d e r o rth o d o x en
A nthropologie, Stuttgart, 1951, Ioannis Romandis, To propatorikon
ham artem a, Athena, 1957. A. Michel, Image n D ictio n n a ire de la
Theologie Cath o liq u e, tables generales, fase. 9 (1960), col. 2181-

2186, aici $i bibliografia complta.


12. Origen, C o n tra lu i C e lsu s 6 , 63; P.G. 11, 1393.
13. Sf.Ioan Hrisostom, L a C o lo se n i, om.8 , 2; P.G.62, 353.
Vezi $i Sf.Atanasie cel Mare, C o n tra E lin ilo r 2; P.G.25, 8 : vede
chipul Tatlui, pe Dumnezeu Cuvntul dup a crui chip am fost
fcuti.
14. Vezi P.Bratsiotis, To Gen. 1,26 en teo rth d o xo theologia,
Orthodoxia 27 (1952), p.359-375, mai ales p.361-364.
15. Vezi de exemplu P.N.Trembelas, D o g m atike tes
Orthodxou K ath o likes E k k le sia s, t.I., Athena, 1959, p.487-494, mai
ales p.487.
'
.
1

178

16. Sf.Atanasie cel Mare, C u v n t d esp re [n tru p area


cu v n tu lu i3y P.G.25,101 B 5 1 104CD:FiindcDumnezeununumai
cil ne-a fcut din cele ce nu sunt, ci prin h a ru l C u v n tu lu i ne-a druit
>i s vietuim dup Dumnezeu. Sau, acela$i, C o n tra E lin ilo r 2.
P.G.25, 5 C - 8 C: Vezi R.Bemard, L'im a g e de D ie u d apres
S A thanase , Paris, 1952, p.21-56, 91- 126T
17. Clement Alexandrinul, P e d a g o g u l 2; P.G.8 , 497
B.cf.Fac.l; 27-31.
18.
*) Sf.Grigorie al Nyssei, D esp re constitutia o m vlu i 4;
P.G.44, 136 BC: Pentru c sufletul arat partea mprteasc i
inltat de sine, separat i departe de umilinta simplittii prin aceea
nu are stpn $i e liber, guvemndu-se suveran (autocrat) prin
vointele proprii. Cci a cui altuia dac nu a unui mprat e acest lucru?
Pc lng acestea, faptul c a fost fcut chip al naturii care are putere
peste toate nu e nimic altceva dect aceea c de la bun inceput natura
a fost creata im prteasd" . Acelai, D esp re fe d o n e 12; P.G.46, 369
B C . Vezi R.Leys, o p .cit.(su p ra , nota 7.*), p.71-72. Cf: Sf.Ioan
llrisostom. C tre S ta g e irio n 1,2; P.G.47,427: (Dumnezeu) a hotrt
; Fie pmant ceea ce este $i n ceruri. Fiindc acel *s facem om dup
chipul $i asemnarea noastr" nu e n im ic altceva dect c $ i lu i i-a fo st
data stp nirea asu p ra ce lo r de p e pm ntC Vezi $i Th.Zissis,
Anthropos k a i ksm os en te oikonom a tou Theou kata ton hieron
Chrysstom on. Thessalonike, 1971, p.76-78. Pentru atribuirea mai

general n coaia antiohian achipulur suveranittii omului asupra


creapei, (de exemplu, Diodor al Tarsului, L a F a ce re I, 26; P.G.33,
1564-1565), vezi C.Cornitescu, H o anthropism os kat ton hieron
Chrysstom on, Tessalonike, 1971, p.49.
19. Sf.Grigorie al Nyssei, D esp re fe c io rie 12; P.G.46, 369
BC. Cf.R.Leys, op.cit ., p.72-75 i J.Gaith, L a conception de la libert
chez G r g o ire de N ysse, Paris, 1953, p.40-46. Vezi i Sf.Maxim
Mrturisitorul, D isp u ta eu Pyrrh u s, P.G.91,304 C: Dac omul a fost
fcut dup chipul Dumnezeirii celei fericite i supraesentiale, iar
natura divin e liber, urmeaz c $i omul, care e chipul ei adevrat,
este lib e r p rin natura [autexousios tynchnei phsei]. Sf.Ioan
Damaschin, Expunere exact a dreptei c r e d ile 2, 12; P.G.94, 920.
20. Teodoret al Cyrului, L a F a ce re ntrebarea 20; P.G.80,

179

109 B unde se gsete acest text din Teodor al Mopsuestiei.


21. Anastasie Sinaitul (?), L a crearea o m ului dupa ch ip ",
P.G.89, 1148 D - 1149 A: Cf.i 1161 C. Sf.Grigorie Palama (?),
Prosopopeea , P.G. 150,1361 B. Indemnat de doctrina despre natur
a Scripturii a$ afirma c nici numai sufletul, nici numai trupul se
numesc om, c i am ndoua m preun. care (ntreg) se spune c a fost
fcut de Dumnezeu dup chipul Su. Despre patemitatea acestei
scrieri atribuit lui Mihail Akominates, vezi J.Meyendorff, Introduction
a tude de S. G r g o ire Palam as, Paris, 1959, p.335 nota 17.
22. Aceast pozifie o prezint i suspne drept centru al
chipului lui Dumnezeu'' n om Vl.Lossky, Theologie m ystique de
g lis e d 'G rien t, Paris, 1944, p. 109-129 unde se pot citi $i textele
patristice cele mai caracteristice.
23. Vezi de exemplu J.Mouroux, Sens chrtien de l homme,
Paris, 1947. Igor Caruso, P sych a n lysis k a i synthesis tes hyprxeos,
A

(sch sis m etaxy p sych o lo gikes an alseo s k a i axio n tes zoes), metaph.
A.Karadoni, Ethena, 1953. P.Teilhard de Chardin, L e phnom ne
hum ain, Paris, 1955. M . Barthlmy - Madaule, L a personne et le
dram e hum ain chez T e ilb a r d de C h a rd in . Paris, 1967. J.E.Jarque, F o i
en V homme, Paris, 1970. Olivier Clment, Q uestions su r l homme,
Paris, 1972. Pierre-P.Grasse, Toi, ce petit D ie u ! E s s a i su r l histoire
n atu relle de /homme, Paris, 1971. B.Hring, Persp ective chrtienne
p o u r une m edicine hum aine, Paris, 1975. Cl. Trs montant, L a m ystique
chrtienne et l av e n ir de l homme, Paris, 1977.
24. Sf.Atanasie cel Mare. C o n tra A rie n ilo r 2, 78; P.G.26,

312 BC.
25. Cf.Sf.Grigorie Teologul, C u vn tarea A S , 7; P.G.36,632
AB. Sf.Grigorie al Nyssei, D esp re constitufia o m ului 4 \ P.G.44, 136.
Sf.Ioan Hrisostom, C tre Stag eirio n 1, 2; P.G.47, 427.
26. Sf.Ioan Hrisostom, L a Fa ce re , hom.5, 4; P.G.56, 475:
Ce estechipul?... Dumnezeu estedrept. Deci, dac facemdreptate...
dac suntem iubitori de oameni, milostivi, suntem chip al lui
Dumnezeu.
27. Sf.Nicolae Cabasila, D esp re v ia f n H risto s 2; P.G. 150,
560 D - 561 A: ... spre Care [Hristos] a fost fcut dintru nceput ca
dup un canon i o defmitie dragostea [ros] omeneasc, care e ca o

180

visterie attde mare $i att de larg nct spoat primi pe Dumnezeu...


pentru c seteasufletelor omene$ti are lips de o ap infinit, iar lumea
aceasta mrginit cum ar putea-o satisface?
28. Vezi Sf.Grigorie al Nyssei, D e s p r e c o n s titu fia o m u lu i
16 , P.G.44. 177 D - 180 A. Pentru istoria termenului microcosm,
vezi R.Allers, M ic r o c o s m o s f r o m A n a x im a n d r o s to P a r a c e ls u s ,
Traditio 2 (1944), p.319-407.
29.
*) Expresia ea Sfantului Vasile cel Mare, Vezi Sf.Grigorie
leologul, C u v a n tf u n e b r u la m a r c ia V a silie , P.G.36,560 A: nu sufr
a adora vreo creatur, ca unul ce sunt creatura dar a m p r im it p o r u n c a
sa f i n d u m n e z e u . T h e o u te k t i s m a t y n c h n o n k a i th e s e l n a i
k e k e le u s m n o s ]

30. Sf.Maxim Mrturisitorul, M y s t a g o g i a 4, P.G.97,672 B:


Omul e o biseric tainic ca unul ce face s strluceasc virtuos prin
irup ca printr-un naos (templu) partea practic a sufletului) prin
lucrarile poruncilor potrivit dfilozofiei morale... Vezi tot acolo
cap.6, 684 A: iar printr-o contemplale anagogica zicea c Biseric
e un om spiritual, ia r o m u l o B is e r ic ta in ic . [ m y s tik n d e E k k le s ia n
ton n th r o p o n ] ."
31. Sf.Simeon Noul Teolog, A l 4 - le a C u v n t e tic , Sources
chrtiennes 129, Paris, 1967, p.64.
32. Sf.Grigorie al Nyssei, D e s p r e c o n s titu fia o m u lu i 16,
P.G.44, 180 A.
33. Pentru istoria mai veche a problemei, vezi: E.Des Places,
S y g g e n e ia . L a p a r e n te d e l h o m m e a D ie u d H o m r e a la p a tr is tiq u e ,

Paris, 1964.
34. Sf.Ioan Damaschin, E x p u n e r e e x a c t a d r e p te i c r e d in fe
I, 13: P.G.94, 853 C.
35. G.Florovsky, T v a r i tv a r n o s t (Creafie $i creaturalitate),
Pravoslavnaia Misi ( St.Serge, Paris), 1928, p. 176-212, mai aies
p. 179-181. Cf.Sf.Atanasie cel Mare, C o n tr a A r ie n ilo r 1,20; P.G.26,
col. 53; 1,21, col.56; III, 60, col.448. Sf.Macarie Egipteanul, O m ilii
d u h o v n ic e fti 49, 4; P.G.34, 816.
36.
*) In aceea$i lucrare, 148 C: Prin urmare, cum e dealtfel
vcrosimil, n a tu r a i face urcuul ca p r i n n i te tr e p te ... urcnd de la
cele mai mici la ceea ce este desvrit. ntreg textul: 145 B - 148 C.

181

C f P.Christou, T o a n th r p in o p l r o m a k a ta te n d id a s k a lia n G r e g o r io u
to u N y s s e s , Kleronomia 4 (1972), p.41-42. Sf.Atanasie cel Mare,
C o n tr a A r ie n ilo r II, 19; P.G.26, 188 B. Sf.Nicodim Aghioritul,
H e o r to d r m io n , Venetia, 1836, p.20: Aa cum Dumnezeu 1-a ales pe
Avraam din neamul caldeilor... a$a i pe Adam $ i l- a r e z e r v a t p e n t r u
E l J n su i d in in tr e a g a z id ir e .
37. Sf.loan Damaschin, A l tr e ile a c u v n t c o n tr a c e lo r c e
d e fa im s fin te le ic o a n e 26; P.G.94, 1348 AB.
38. Gregoriou tou Palam S y n g r m m a ta , ekd.P.Christou,
t.ll, Tessaloniki, 1969, p.255, 356-357, 440.
39. Sf.Nicodim Aghioritul, A p o lo g ie p e n t r u in s e m n a r e a
*

f c u t in c a r te a R z b o iu l n e v z u t " d e s p r e D o a m n a n o a s tr d e
D u m n e z e u N a s c to a r e a , in S y m b o u le tik o n e n c h e ir id io n , to i p e r i

ekd.S.N.Schoinas, Volos, 1958,p.207.


Text publicat n acest volum mai sus n secjiunea IV de Texte
Patristice.
40. Sf.Nicolae Cabasila, D e s p r e v ia ta n H r is to s 3, P.G. 150,
572 B.
41. Sf.Grigorie al Nyssei, M a r e le c u v n t c a te h e tic 5, P.G.45,
21 CD.
42. Sf.Nicolae Cabasila, D e s p r e v ia fa n H r is to s 6, P.G. 150,
680 A.
43. Ib id e m , 6, col.681 AB.
44. Ib id e m , 6, col.681 A.
45. Sf loan Damaschin, C u v n t la s m o c h in u l u s c a t ip a r a b o la
v ife i 2; P.G.96, 580 A.
46. Sf.Nicolae Cabasila, D e s p r e v ia fa n H r is to s 2, P.G. 150,
560 D.
47. Sf.Grigorie Palama, O m i l i e l a L u m in i, ed.S.Oikonomos,
Athena, 1861, p.259.
48. Sf. Maxim Mrturisitorul, R s p u n s u r i c tr e T a la s ie d e s p r e
d ife r ite lo c u r i o b s c u r e d in d u m n e z e ia s c a S c r ip tu r 60; P.G.90, 621
A.
49. Sf.Nicolae Cabasila, H e T h e o m to r . T re is th e o m te r ik e s
h o m ilie s , ed.P.Nellas (Epi tas pegs. Eklekta paterika keimena 2),
Athena, 1974, p. 150-152. O mul{ime de alte mrturii patristice i o

p h y la k e s t o n p e n t e a is th e s e o n ,

182

maliz profiind a temei n A p o lo g ia Sf.Nicodim Aghioritul, redat


mai sus n secpunea IV din acest volum.
50.
*) Cf.Sf.Maxim Mrturisitorul, A m b ig u a s a u d e s p r e lo c u ri
o b s c u r e d in S fin tii D io n is ie f i G r ig o r ie , P.G.9I, 1097 C: ca s nu
.ijung departe de Dumnezeu omul nstrinat de El se cdea c a s a s e
in tr o d u c a u n a lt... m o d ... m a i u im ito r $ i p o t r i v i t c e /o r d u m n e z e ie fti

pe ct ceea ce este mai presus de tire e mai nalt dect


ceca ce este conform firii.
51. *) Sf.Maxim Mrturisitorul, I b id e m , col. 1097 D. Cf i
1092 BC, 1280 ABC, 1308 C -1309 A. $i R a s p u n s u r ic a tr e T a l a s i e l l ,
P.G.90, 317 B-320 C i 620 C-621 C.
E cunoscut pozitia pe care a formulat-o primul Rupert von
I)eutz (sec.XI l) i pe care a dezvoltat-o Duns Scotus (sec.X111) dup
tare Cuvntul s-ar fi facut om independent de pcatul lui Adam. Se
cimose deasemenea lungile discupi pe care aceast pozitie le-a
provocai in Occident (vezi prezentarea lor sinoptic n G. Florovsky,
C'ur D e u s h o m o ? M o b ilu l n tr u p a r iii n T h m a ta O r to d x o u T h e o lo g ta s,
Athena, 1973, p.33-42). Mulp studiosi occidentali ai Printilor (cf
d.ex.: H.U. von Balthasar, L itu r g ie c o s m iq u e . M a x im e le C o n fe s s e u r ,
Paris, 1947, p.205) ca i teologi ortodoei (cf G.Florovsky, o p .c it. p.38;
N. Nissiotis, P r o le g o m e n a e is th e o lo g i/c n g n o s io lo g ia n , Athenai,
1965, p.67. A. Theodorou, C u r D e u s H o m o ? A p r o y p th e to s e
c m p r o y p te to s e n a n th r p e s is to u T h e o u L g o u , Athena, 1974) dupa
investigatii serioase i valoroase lor s se gseasc eu toate acestea n
impas n efortul par de a corela nv^tura Printilor despre s fa tu l m a i

d e c t p r im u l,

S n ainte d e v e c i a lu i D u m n e z e u d e a u n i p r i n ip o s ta s u l C u v n tu lu i

cu doctrina citat mai sus a lui Duns


Scotus. n cele din urm, n climatul pe care 1-au crt discutine
occidentale, se admite c pentru tradipa ortodox aceasta n-a fost
clarificat, c e o teologumen.
Credem, ns, c ntre problematica lui Duns Scotus i
inv{tura Printilor nu exist nici o relape real. Printii nu vorbesc
despre o chestiune teoretic, despre ce s-ar fi fi ntmplat dac n-ar fi
c/.ut Adam. Nici nu se refer la o tem teologic, care a fost scopul
lui Dumnezeu Cuvntul?, cci cum este cu putint ca Dumnezeu Cel
absolut simplu s aib un scop $i nc un scop pe care s 1-1 fixeze

n a tu r a u m a n a c u c e a d iv in a

183

creala? Inv^tura Printilor e numai antropologic $i cosmologica,


se reter la scopul creatici $i al lumii. Sf. Maxim e dar atunci cand
nva| c scopul lumii afast i este imirea dupa ipostas cu Dumnezeu,
preciznd c s-a schimbat doar modul de realizare a acestui scop. Dar
aceast schimbare de mod nu schimb scopul. lar dup Printi,
esential, e scopul.
In aceast nota nu vrem s discutm chestiunea, ci numai s
dm o explicare elementar a faptului de ce nu o prezentm ca o
teologumena \ ci in mod categoric ca o nvttur a Printilor, care
nu are absolut nici o legtur cu opinia lui Duns Scotus. Ndjduim s
relum intr-un studiu viitor ntreagachestiune. fiindc e foarte actual,
reprezint o premiz fundamental a cretinismului, iar ntelegerea ei
eronatconduce la o ntelegerei trire eronata credintei evanghelice
i patristice. Insistenta Sf.Nicodim Aghioritul n densul textul pecare1publicm in sectiunea IV din acest volum e un fapt caracteristic (Cf
mai jos nota 193).
52. Vezi I.Romandis, Tbprotopateriknhamrtema, Athena,
1957, p. 113-140. E.Peterson, L homme image de Dieu chez saint
rene, Vie spirituelle' 100 (1959) p.584-594.A. Benoit, Saint
! rne. Introduction a l tude de sa thologie, Paris 1960, p.227-230.
A . Orbe, Antropologia di san Ireneo, Madrid 1969. A.Theodoru, He
peri anakephalaiseos didaskalia tou Eirenaiou, Athena 1972.
H.Lassiat, Promotion de l homme en Jsus-Christ d apres rne de
Lyon. Paris, 1977,acela$i: 'anthropologie d'Irne, Nouvel le revue
thologique 100 (1978), 3,p.399-4l7. i textul reprezentativ din
Sf.Irineu reprodus mai sus n sectiunea IV din acest volum.
53. Sf.Nicolae Cabasila, Despre viafa in Hristos, 2,P.G. 150,533 D.
54 *) T eologia Epistolei I Corinteni ( 11,1 -16) ecaracteristic.
Cap al femeii e brbatul, cap al brbatului e Hristos, capul lui Hristos
e Dumnezeu. Linia e continu. Dac ar exista undeva o sectionare a ei,
s-ar crea o ntrerupere a comuniunii, o lips de plintate.
55. Sf.Nicolae Cabasila, Despre viafa in Hristos 4, P.G. 150,604 A.
56. Sf.Vasile cel Mare, La N alterca lui Hristos 6 , P.G. 31, 1473 A.
57. Sf.Grigorie TeologuI, Cuvntul I la Sf.Pa^ti pentru
zbav, 4, P.G.35, 397 B.
58. Sf.Maxim Mrturisitorul, Rspunsuri catre Talaste 63,
A

184

IVG.90, 692 B.
5 9 . Sf.Maxim Mrturisitorul, Ambigua, P.G.91, 1084 q
60.
Divinisation (patristique grecque) n Dictionnaire de
spiritualit, t*3, col.1376-1389.
6 1 . Pe ct $tim, pn n acest moment nvttura patrjstjc
privitoarela hainele de piele n-afoststudiatn ntregimeaei, ntre
lucrrile partiale citm: E.Stephanou, Lacoxistence initiale du orj)S
,7 de l'ame d apres S.Grgoire de Nysse et S. Maxime le Confe.\scur
! chos L Orient 31 ( 1932)p.304-315. J.W.Mc.Garry,5/.Gregoryoj
N vs s a and Adam's Body; "Thought' 10 (1935-1936). p.$ |_ 9 4
J.Quasten, A Pythagorean Idea in Jerome American Jour^a| 0f
Philology 73 (l 942). p.207-215. Acelai Theodore o f 'Mopsue$naon
the Exorcis o f the Cilicium, Harvard Theological Revie\y 3 5
(1942). p.209-2 i 9. E. Peterson, Pour une thologie du vet<zmeni
I von. 1944. W.Burhardt, Cyrill o f Alexandria on Wool and hinen,
I raditio" 2 (1944). p.484-486. J.Danilou, Platonisme etth^\0gie
mystique. Essai sur la doctrine spirituelle de S.Gregoire de Nysse,
Paris, 1953- p.48-60. G.Ladner, The Philosophical Anthropology Qf
S.Gregory o f Nyssa, Dumbarton Oaks Papers 12 (1958) p-59-94.
mai ales p.88-89. H.Moutsoula, Hesdrkosis tou Logou kai he thosis
tou anthrpou kat tn didaskalian Gregorou tou Nysses, Athena,
1965. p.87-96. L.Thunberg, Microcosm and Mediator. The Theoi0gjcai
Anthropology o f Maximus the Confessor, Lund, 1965, p. 1^9-164.
J.Danilou. Les tuniques de peau chez Grgoire de Nysse, n Gaube,
Geisl. Geschichte. Festschrift fur E.Benz, Leiden. 1967, p.3 5 5 .3 5 7
C.Skouteris. Svnpeiaitesptseos kailoutronpalingenesias, Athena,
1973, p.67-68. M.Orphanos, He psyche kai to sma tou anthrpou
kat ton Didymon Alexandra Tessalonike, 1974, p.9<t-l02.
A.Radoslavievic, To mystrion tes soterias kata ton hagon Mqx [mori
ton Homologten, Athena, 1975, p.59-60. Ch.Bernard, Th^0i0gie
symbolique, Paris 1978, p.207-210. Nu ne ocupm aici de ^ceast
tem a$a cum 0 abordeaz flosofii necretini. Referinte la ac^tia se
fac n lucrrile citate mai sus.
62.
Facere 2,25-3,24. Cf.Sf.Grigorie al Nyssei, Marekcuvnt
Catehetic 8 , P.G.45,33 C. Despre rugciunea domneasc 5, P.q .44,
1184 C. J.Danilou, Platonisme et thologie mystique, p.58^59

185

63. Sf.Grigorie al Nyssei; La Ecleziasi 1: P.G.44, 624 B.


64. Cf. H .F . Ellenberger, A la dcouvert de l Inconscient,
V i1leurbane. 1974. Cl.T resmontant. Sciences de l univers et problmes
mtaphysiques, Paris, 1976. Vezi mai sus nota 23.
65. Cf. J.Danilou, Les tuniques de peau...{supra, nota 61),
p.355. K.Skouteris, Synpeiai tes ptseos... {supra, nota 61), p.62.
M.Orphanos, He psychkai t sma... {supra, nota 61 ), p.94 nota 1.
6 6 . *) Origen, La Facere 3,2: P.G. 12, 101 A: ns ce
nseamn hainele de piele? Pentru c este lucru extrem nesbuit i
bbesc i nedemn de Dumnezeu a crede c Dumnezeu a fcut haine...
ca un curelar... jupuind pieile unor animale... Iari: aspune chainele
de piele nu sunt altceva dect trupurile e pe de o parte ceva verosmil
$i putnd mbrtia un oarecare consimtmnt, dei nu este $iceva ciar
sau adevrat. Cci dac hainele de piele sunt came $i oase, cum a zis
atunci nainte de ele Adam: Aceasta e os din oasele mele $i carne din
carnea mea?' ?
67. *) Cf. Metodie din Olimp, Aglaofon sau despre inviere
1,39 (textul se gsete $i la Epifanie al Ciprului, Panarion (64,23,
P.G.41,1105 C). Epifanie al Ciprului, Panarion 64,4; P.G.41, 1077.
leronim. Contra Johannem Hierosolymitanum 7, P.L.23, 360 BC.
Mai multe informatii la A.Guillaumont, Les Kephalaia gnostica
d Evagre le Pontique et l histoire de l'Origenisme chez le Grecs et les
Syriens (Patristica Soborniensia), Paris. 1962, p.89-90. Aceti Prinfi
atribuie ciar lui Origen opinia eronat c el ar considera drept haine
de piele trupul: faptul c le-a fcut haine de piele $i i-a mbrcat eu
ele, zice el, este trupul. (Epifanie. P.G.41,1077 B). Cu tate acestea,
ei folosesc argumentul pe care l-a relatai primul Origen: acesta este
os din oasele mele $i came din carnea mea (vezi supra nota 6 6 ),
precum $i opinia c hainele de piele sunt necroza intrat n trup
dup cdere pe care o menjioneaz Origen {La Facere 3,2; P.G. 12,
101 B). Poate c n acest punct Origen s fi fost victima restului
opiniilor lui eronate. Concepfia lui exact despre hainele de piele
rmne s fie cercetat. Cf. A.Guillamont, op.cit, p.109 nota 131 i
L.Thunberg, Microcsm and Mediator, p. 159
6 8 . Sf.Epifanie al Ciprului, Panarion64,18; P.G.41,1197 D.
Vezi Sf.Grigorie Teologul, Cuvntarea 45 la Sfntele Pati, P.G.36,

186

632. Sf.Grigorie alNyssei; D e s p r e c o n s t i t u y a o m u l u i 2 9 . P.G.44.233


I). Vezi $i supra, nota 21.
69. Metodie din Olimp, A g la o fo n s a u d e s p r e In v ie r 1.38
(BEPES 18) p.129.
70. Sf.Grigorie al Nyssei; D e s p r e fe c io r ie 12, P.G.46.373 C.
71. Ib id e m , col.376 A. Cf. $i C. Skoutris. S y n p e ia i te s
p t s e o s k a i lo tr o n p a lin g e n e s ia s , Athena, 1973, p.61.
72. Sf.Grigorie alNyssei. M a r e le c u v n tc a te h e tic 8 . P.G. 45.33
CD.

73. Vezi Sf.Atanasie cel Mare, L a P a i im a D o m n u lu i $i la


( 'ru ce, P.G. 28,221 A. Despre autenticitatea omiliei, vezi J.Quasten,
P a tro lo g y , t.3, Utrecht, 1960, p.50. Sf.GrigorieTeologul. C u v n ta r e a
38,12, P.G.36, 324 CD. Sf.Nil Ascetul, E p is to la c a tr e S o s a n d r o s /;
P.G.79, 172 A. Sf.Grigorie Palama, O m ilia 31 ; P.G. 151,388 C.
74. *) Sf.Grigorie alNyssei, T lc u ir e la C n ta r e a C a n ta r ilo r,
12. P.G.44,1021D : in succesiunile ceior nscuti a intrat mortalitatea
n e k r te s ] . De aceea ni s-a transmis o viat moart [ n k r s h i o s j ,
ins$i viata omorndu-ne intr-un fel pe noi [ a u te s tr p o n tin a te s z o e s
A

h em n a p o th a n o s e s p .

75. *) Intercalala pe care o face Sf.Maxim in pasajul pe


care-1 prezentm aici e uimitoare pentru o alt intelegere a timpului pe
care o presupune. Eaare un interes special $i pentru tema primei prti
a studiului nostru: Ins hrana acelei vieti fericite este pinea care sa pogort din cer i d viat lumii\ cum a grit despre El nsu$i in
I
vanghelieCuvntu1ce1neminc inos, d in c a r e n e v o i n d s s e h r a n e a s c
p r im u l o m a pierdut via{a dumnezeiasc $i a primit alta generatoare a
mortii. A m b ig u a , P.G.91, 1157 A.
76. Ib id e m , 1156 A - 1157 A.
77. Ib id e m , 1157 C.
78. Sf.Ioan Hrisostom, L a I I C o r in te n i 1,4; P.G.61. 387.
Aceast fraz exist i in L a F a c e r e 18, P.G.53, 150 cu referire
nemijlocit la mortalitate i hainele de piele: pentru c din cauza
clcrii omul s-a supus pedepsei mortii... le-a fcut haine de piele
invtandu-ne s fugim de viata umed i care se dizolv.
79. Sf.Grigorie al Nyssei, L a in s c r ip fiile P s a lm ilo r 12,
P.G.44, 556 B.
a

187

80. Sf.GrigoriealNyssei. Despre suflet $i intiere 18, P.G.46,


I48C-149 A.
81. Sf.Grigorie al Nyssei, Despre constituya omului 18,
P.G.44, 192 BC.
82. Sf.Grigorie al Nyssei, Cuvnt la cei adormiti. P.G.46,
524 D.
83. Sf.GrigoriealNyssei. TlcuirelaRugaciuneadomneasca
5, P.G.44. 1184 B.
84. Ibidem.
85. Sf.Grigorie al Nyssei, Cuvnt la cei adormid, P.G.46,
524 D
8 6 . I b id e m , 532 C.
87. *) Sf.Grigorie al Nyssei, Despre suflet $i inviere, P.G.46,
108 A. Aceste expresii $i ltele similare i fac aproape pe toti
cercettorii sfantului Grigorie, dac nu s identifice, atunci mcar s
lege unilateral hainele de piele de trupul de dup cadere al omului,
ignornd faptul c Sf.Grigorie exprima prin categoria hainelor de
piele, ntreg vemntul psihomatic al omului de dup cadere. Cf. de
ex.: - G.B. Ladner, The Philosophical Anthropology o f St.Grigory' o f
Nyssa (supra, nota 61 ). p.8 8 . Hainele de piele sunt o anumit calitate
a naturii noastre corporale ce decurge din cadere, diferit de cea a
omului ideal al primei creati i. Aceast formula care reddimensiunea
trupeasc [somatica] a hainelor de piele ignora n chip desvar$it
dimensiunea lor sufleteasc [psihic].
8 8 .Sf.Grigorie al Nyssei, Despre suflet $i inviere, P.G.44,
108 A. C f Cuvnt la cei adormifi. P.G.46, 532 C. Cuvntfunebru la
Meletie, P.G.46, 861 B. C.Skouteris, Synpeiai tes ptseos...,p.61.
89. *) Sf.Grigorie al Nyssei, Tlcuire la viafa lui Moise,
P.G.44,388 D. Cei ce vrea s fie preot al lui Dumnezeu'*este chemat
n acest text s reduc prin curfia viefii tate ocupa\iile artificiale
ale viefir $i s-i remodeleze aceast fire trupeasc (adic ntreaga
fire a omului care s-a fcut trupeasc, nu zice: trup). O perceptie
corespunztoare a acestei remodelri a omului o creaz imnologia
Bisericii noastre, n principal ceaprivitoare la Martiri $i Cuvioi (vezi
de ex. Slava de la vecemia Sfintei Eufimia, 12 iulie).
90. *) Sf.Grigorie al Nyssei, Tlcuire la CntareaCntrilor

188

11, P.G.44, 1005 A. Aici Sf.Grigorie descrie cum Mireasa Cntrii


dczbrcnd mai nti acea hain de piele pe care a mbrcat-o dup
pftcat, ' 1v e m n tu lc a r n a i a l o m u l u i c e l v e c h P \ mbrachainacreat
de Dumnezeu d in c u v io ie i d r e p t a t e Aceast hain nou, explic
Sintul Printe, e haina Domnului n chipul soarelui... cum a artato |>emuntele Schimbrii la Fat. Acest text a fost intens discutt. Vezi
( .Skouteris, o p .c it, p.34.64. Cercettorii considera haina Domnului
strlucitoare ca soarele fiind trupul Lui, de$i expresia iar indica mai
degrab slava necreat a Dumnezeirii care a nvluit din interior pe
Domnul. Faptule vident $in imnologiasrbtorii Schimbrii laFat.
(C anon, oda 9: Hristos a "luat ca hain lumina i slava).
Discupeacreatde asemeneachestiuneadependenteiexpresiei
in chipul soarelui [helioeids] de expresia corespunztoare pe care
0 folose$te $i Plotin. Sf.Grigorie cunoate desigur pe Platon $i-l
folose$te, dar aici aren vedere relatarea Evangheliei despreSchimbarea
la Fat.
91. Sf.Grigorie al Nyssei, T lc u ir e la C n ta r e a C n t r ilo r
1I, P.G.44, 1004 D - 1005 A.
92. Sf.Grigorie al Nyssei, D e s p r e fe c io r ie 12, P.G.46,376 B:
dezbrcnd hainele de piele , adic c u g e tu l c r n iP \
93. E caracterizarea obinuit pe care o atribuie imnologia
vemntului omului dinainte de cdere: Cu hain de Dumnezeu
jesut m-ai mbrcat, Mntuitorule Oda 6 a Canonului Duminicii
Brnzei din 7>'/W(Vezi Roman Melodul, Condac la Teofanie, icos2).
Si n aceast mai jos carte studiul despre Canonul Mare. Pentru
condita generala a omului nainte de cdere despre Sf.Grigorie al
Nyssei, vezi: J.Gaith, L a c o n c e p tio n d e la lib e r t c h e z G r g o ir e d e
N y sse , Paris, 1953,p.52, .u.
94. Sf.loan Hrisostom, L a F a c e r e 15,4; P.G.53 123 i 16,5,
col. 131. Vezi E.Peterson, P o u r u n e th o lo g ie d u v e te m e n t, Lyon,
1944, 8-9 unde se fac i trimiteri la Irineu, Ambrozie, Augustin.
95. Sf.Grigorie al Nyssei, C u v n t la c e i a d o r m ip , P.G.46,
521 D.
96. Sf.Grigorie Teologai, C u v n tu l 45 la S f.P c q ti 8 ; P.G.36,632 C.
97. Sf.Maxim Mrturisitorul, A m b ig u a , P.G.91, 1353 AB.
98. Sf.Grigorie al Nyssei, L a i n g r i p p i l e P s a lm ilo r 2,6;

189

P.G.44, 508 BC. Expresia s-a amestecat cu noroiul, a dezertat la


$arpe"' am inserat-o dintr-un alt text al Sf.Grigorie al Nyssei, Tlcuire
la Rugciunea Domneasca 5, P.G.44,1184 C.
99. Sf.Maxim Mrturisitorul, Ambigua, P.G.91, 1097 C.
100. Ibidem, 1193 D.
101.
*) Ibidem, 1304 D - 1308 C. Opera aceasta pe care n
facut-o Adam a realizat-o Hristos. Vezi continuarea textului, 1308 C
- 1313 B. Textul e publicat integral mai sus n acest volum.
CfRspunsuri catre Talaste 48; P.G.90, 436 AB. Un rezumat al
nvtturii Sf.Maxim despre cele cincidiviziunialecrea{iei$idep$irea
lor, vezi la Vl.Lossky, Thologie Mystique de l'Eglise d Orient, Paris,
1944, p. 103-105. O analiz extins a acestei nvtturi n legturcu
celelalte puete corelative laeadin teologia maximian, laL.Thunberg,
Microcosm and Mediator. The Theological A nthropology o f Maximus
the Confessor, Lund, 1965, p.351-459.
102. Sf.Maxim Mrturisitorul, Ambigua, P.G.91, 1248 A 1249 C. Textul ntreg publicat mai sus n acest volum.
103.*)Ibidem, 1248 A - 1249 C. Acest text important n-a fost
valorificat nici remarcat de cercetarea teologic maximian. Nici
chiar de L.Thunberg, dei era central pentru tema lui. Cf.i 1193 C 1196 B. 113 C.
104.Ibidem, 1092 C.
105. Ibidem, 1305 A.
106. Ibidem, 1305 B.
107. Ibidem, 1308 C.
108. Ibidem, 11I2C.
109. Ibidem, 1112 AC.
110. Sf.Maxim Mrturisitorul, Rspunsuri catre Talaste,
P.G.90, 253 CD.
111. Pentru acest adevr central al tradipei patristice, vezi
Sf.Vasile cel Mare, OmiliecDumnezeunuesteautorulrului, P.G.31,
329 A - 353 A.
112. Sf.Maxim Mrturisitorul,ScoliilaNumeleDivineA, 33,
P.G.4, 305 D.
113. Sf.Dionisie Areopagitul, Despre Numele Divine 4,20, P.G.3,
717 C.
190

114. Sf.Maxim Mrturisitorul, Ambigua, P.G.91, 1097 CD.


115. Sf.Grigorie al Nyssei, Marele Cuvnt catehetic 8 ,
P.G.45, 33CD.
116. Sf. Nicolae Cabasila, Despre viata in Hristos 1, P.G.150,
508 A.
117. Ib id e m , 516 BC: Fiindcde cearfi vrednic i ce arpti
un sclav neruinat care zdrobe$te icoana imprteasc $i o ocr$te
intr-un asemenea grad?
118. Ibidem, 516 B.
119.
*) Cabasila a dezvoltat aceast nvttur - subliniind in
special i prezentnd intr-un intreg organic elementele care existau in
traditia patristica mai veche - din cauza marilor sisteme soteriologice
create din sec.al X I-lea pn in sec.al XlV-leain Occident, in principal
din cauza teoriei satisfactiei a lui Anselm. Ceea ce anterior circula
sporadic ca element germinativ in traditia patristica a fost folosit de
Cabasila ca sa formuleze o nvttur concreta. Vezi analitic aceast
nvttur, modul cum s-a format i relatia ei cu teoria satisfactiei, la
P.Nellas, He peri dikaiseos tou anthrpou didaskalia Nikolou tou
Kabsila, Peiraeus, 1975.
120. Expresia e a lui Cabasila, o p . c i t 516 B.
121. Ibidem, 513 C. Fr analizele lui Cabasila, acela$i lucru
il invat de exemplu Sf.Ioan Hrisostom, La im brattatipePriscila ",
P.G.51,194: Aceasta pare a fi pedeaps i osnd... ins cu adevrat
e o povtuire i o cumintire i un leac al rnilor fcute de pcat. O
analiz antropologica a modului cum efectele drepttii traumatizate a
creatici sunt folosite educativ de Dumnezeu spre vindecarea omului,
vezi la Sf.Maxim, Ambigua, P.G.91, 1104 A - 1105 A.
122. Sf.Grigorie de Nyssa folosete ca sa exprime o alta
realitate imaginea formelor sculptate in diglif pe care artitii care
le realizeaz le fac ca sa uimeasc pe cei care dau peste eie, gravnd
intr-un singur cap dou figuri. Despre constitufia omului 18, P.G.44,
192 C.
123. Sf.Grigorie al Nyssei, ibidem, 193 C.
124.
*) Metodie din Olimp, Aglaofon sau despre inviere 1,
18: Hainele de piele le-a facut (Dumnezeu) imbrcndu-l parc (pe
om) in mortai itate [ nekrteti] pentru ca prin desfacerea trupului sa

1.

191

moar in el tot r u l Cf.acelai, Sym posionul celor zece


fe cio a re 2; Sf.Irineu, Conira Ereziilor 3, 23, 5-6; Sf.Grigorie
al Nyssei, Tlcuire la Cntarea Cntrilor 12, P.G.44, 1020 B:
Prin moarte sufletul se scoal din moarte (cci dac n-ar muri,
ar rmne pentru totdeauna mort...), iar prin moarte ajunge la
vi api lepdnd toat necroza.
125. *)Cf.Sf.Maxim Mrturisitorul, Rspunsuri ctre Talasie
61, P.G.90, 633 D: Hristos ptimind a rsturnat firea mortii, care nu
mai este in el osnd a firii, ci in chip vdit a morpi In acelai mod
rstoam firea mortii i Sfinpi. Ibidem, 637 A. Astfel, cum serie
Sf.Ioan Hrisostom, prin amndou acestea (prin moarte $i ehin,
Dumnezeu) a suprimat pcatul $i a fcut ca muma lor s piar ucis de
copili ei. ( La Statui 5, 4; P.G.49, 75).
126. Sf.Ioan Hrisostom, La Evrei 4, P.G.63, 42. Vezi
I.Romanidis, To protopatorikon hm artem a, Athena. 1957,
p. 145-155.
127. Sf.Grigorie al Nyssei, Marelecuvantcatehetic 8 , P.G.45,
33 D: Se dezleag sensibilul... dezlegare ins este desfacerea iar$i
in elementul lumii din care am fost constituiti.
128. Sf. Maxim Mrturisitorul, Rspunsurictre Talasie
62, P.G.90, 633 BC: Fiindc acest lucru a fost me$teugit de
smn(a pcatului ca s fac s dispar lucrurile lui Dumnezeu
i s descompun cele constituite spre facere [genez]...
(pcatul) impingnd spre desfacere prin moarte natura celor
fcute. Cf. i 63, scolia 1, 641B.
129. Sf.Ioan Hrisostom, Ctre Teodor 1,11; P.G.47, 291.
130. Sf.Ioan Hrisostom, LaGalateni, 3; P.G.61,679. Vezi,
acela$i, La Romani 14, 5; P.G.60, 530: fiindc se elibereaz, zice,
[creapa] de robia stricciunii, adic nu va mai Fi striccioas ci va
urma chipului bun [eumorphia] al trupului Su."
131.
*) La aceast pozitie conduce, cred, afar de cele de
sus,$invtturaSf.MaximMrturisitoruldespreomca inelnaturai
[physiks syndesmos] $i atelier [ergasterion] care confine toate in
care se dep$esc cele cinci diviziuni. Vezi, textul intreg in sec{iunea
IV a acestui volum. Cf. Sf.Marcu Eugenicul, Despre inviere,
ed.A.Schmmemann, Theologia 22 (1951) p.53-60, mai ales p.56-

192

57. Sf.Nicolae Cabasila, Rugaciune la Domnulnostru Hsus Hristos in


I.Nel las. Prolegomenaeis ten melten Nikolou tou Kabdsila, Athena,
1968. p.58-59. J.Danilou, La Resurrection. Paris, 1969, p.95-98.
K. Rahner, Le chrtien et la mort, Paris, 1969, p.20-21.37-38,
7172. Cel interesat n aceast tema s studieze i cap.27 din tratatul
Sf.Grigorie al Nyssei, Despreconst itutiaomului, P.G.44,225 A - 229
A: c este eu putint ca trupul omenesc care se desface n elementele
universului s-$i salveze iar$i din ceea ce este comun ceea ce este
propriu fiecruia.,,
132. Vezi supra nota 54.
133. Vezi supra nota 53 i 92.
134. Vezi n general pentru cele zise n acest paragraf
intreag omilia a 13-a a Sf.Hrisostom La Romani eu titlul: tim c
logea e duhovniceasc, eu ns sunt trupesc, lucrat de pcat. P.G.60.
507-524, mai aies 512-513,515-517.
135.
*) Nu ncercm n acest studiu sa artm, folosind
inotoda tiintific analitica, identitatea nvtturii care exista la Prinpi
t are folosesc termenul 'haine de piele" $i cei care vorbesc numai de
continutul ei - mortalitate, mptimire, iraponalitate, etc. - fr s
foloseasc nsui termenul. N-am considrt c printr-o asemenea
metod am ajuta scopul acestui studiu - al crpi n general - care e mai
degrab acela de a face vie $i aduce n zilele noastre nvttura
Printilor,maidegrabdectdeaoanaliza istorie $i filosofie. Aceasta
c valabil i pentru punctul concret al relatiei termenului paulin
"cugetulcrnii "eucel mozaic haine depiele[dermtinoichitnes] .
Dincolo de formularea limpede a Sf.Grigorie al Nyssei i interpretarea
mediat, dar la fel de dar a Sf.Hrisostom, credem c cititorului eu
criterii ortodoxe nu-i va fi greu s vad sub deosebirea termenilor
identitatea nvtturii.
136. Sf.Ioan Damaschin, Expunere exact a drepteicredinfe
4, 22; P.G.94, 1200 B.
137. Sf.Ioan Hrisostom, La Romani 13,4; P.G.60,513. Vezi,
acelai, La II Corinteni 6 , 2; P.G.61, 438.
138.
*) Sf.Ioan Hrisostom, La Romani 13, 4; P.G.60, 512:
Prin Lege au fost rnduite asemenea lucruri cte era eu putint s fie
realizate i stpnind pcatul. Fiindc ea nu trgea pe oameni spre o

193

vietuire extrem, ci le ingduia s se bucure de bani, nu-i impiedica s


aibe mai multe femei, i s se foloseasc de desftare cu msur;
aceasta era p o g o r m n tu l, inct chiar lucruri mai mici pe care legea
naturala le interzicea legea scris le cerea/ Vezi i acelai, D e s p r e
f e c i o r i e 16, P.G.48, 545. Sf.Grigorie Teologul, C u\> ntarea 4 5 la
S f P a $ t i 12, P.G.36, 640 B: Pentru aceasta ni s-a dat Legea spre
ajutor, caun fel de zid desprtitor intTe Dumnezeu i idoli, de la acetia
abtndu-ne i spre E1 ducndu-ne. Ea in g d u ie pupn la inceput, ca s
ia mai mult la sfarit.
139. Desigur, aceasta aduce i o reaprmdere a pcatului i
consecinta pedepsirii lui. Acestea sunt dimensiuni asupra crora
Apostolul insist, dar pe care nu le putem studia aici, pentru c nu se
refer nemij locit ia tema noastr. Mai pe larg ne ocupm de tema Legii
in studiul: H e e n C h r is to d ik a i s is to u a n th r p o u k a ta t n A p o s t lo n
P a u lo n ,

in C h a r i s t r i a e is tim e n to u M e t r o p o l i t o u G r o n t o s

C h a lk e d n o s M e lit n o s ,

Thessalonike, 1977, p.379-400.


140. Vezi: Rscumpratu-ne-ai pe noi din blestemul Legii
cu scump sngele Tu... ( T r io d , Rnduiala Sfintelor Patimi)
141. Vezi Sf.loan Hrisostom, L a G a l a t e n i 3 , 5; P.G.61,655.
142. E ca o diet medical care preserie bolnavului nu hrana
deplin aomului sntos, ci cea care-i permite ssupravietuiasc i si rectige sntatea. Vezi Sf.loan Hrisostom, D e s p r e f e c i o r i e 16,
P.G.48, 545-546.
143.
*) Sf.loan Hrisostom, L a R o m a n i 12, 6 ; P.G.60, 5
Din acestea arat i superioritatea harului fat de lege; s u p e r io rita te a ,
n u lu p ta

144. Sf.Chirii al Alexandriei, T lc u ir e la R o m a n i, P.G.74,


780 D.$i 801 B - 804 A.
145. Sf.Maxim Mrturisitorul, E p i s t o l a I I c t r e I o a n
C u b ic u la r u l, d e s p r e iu b ire , P.G.91, 396 C.
146: Sf.Maxim Mrturisitorul, R s p u n s u r i c t r e T a la s ie 6 1,
P.G.90, 628 B.
147. I b i d e m , 256 A $i q.61, 629 D - 632 A.
148. Sf.loan Hrisostom, D e s p r e f e c i o r i e 14; P.G.48, 543.
149. Acelai, L a F a c e r e 18,4; P.G.53,153 i 16,A1, col. 126.
150. I b i d e m , 16, 4; P.G.53, 130.

194

151. Ib id e m , 15, 4; col. 123.


152. Sf.Maxim Mrturisitorul, A m b ig u a , P.G.91, 1341 C.
153.
*) In aceast perspectiva se lumineazoarecum, credem,
dou puete difcil de interprtt n legtur cu constituya omului i
care au fost intens disctate de teologii de profesie. E vorba de opinia
pe care o exprim Sf.Grigorie al Nyssei referitor la: a). aa-numitul
o m p r im o r d ia l ", adic la p r i m a c r e a t i e a omului n care nu a
existt diviziunea n sexe, i b). a$a-numita creale secund n care
dupa expresia Sf.Grigorie (D e s p r e c o n s titu y a o m u lu i 16; P.G.44,185
A) diviziunea n sexeafost mete$ugit caun adaos [ e p e te c h n th e ]
nc nainte de cdere eu scopul de a exista o posibiltate de nmuljire
a neamului omenesc dupa cderea pe care Dumnezeu a prevzut-o, n
vreme ce initial oamenii s-ar fi nmultit n modul n care au crescut
ajungnd multime ingerii (ib id , 17, col. 189 CD). Pentru discuta n
jurul acestor teme $i bibliografie mai ampl, vezi I.Moutsola, H e
s r k o s is to u L g o u k a i h e th o s is to u a n th r p o u k a ta t n d id a s k a lia n

Athna, 1965, p.63-96. E.Corsini, P l r m e


h u m a in e t p l r o m e c o s m iq u e c h e z G r g o ir e d e N y s s e n: E c r itu r e e t
c u ltu r e p h ilo s o p h iq u e d a n s la p e n s e d e G r g o ir e d e N y s s e ed.M.Harl,
Leiden, 1971, p.l 11-126. P.Christou, T a n th r p in o n p l r o m a k a ta
t n d id a s k a lia n to u G r e g o r io u N y s s e s , Kleronomia 4 (1972), 1,
p.41-62. L.Thunberg, M ic r o c o s m a n d M e d ia to r . T h e T h e o lo g ic a l
A n th r o p o lo g y o f M a x im u s th C o n fe s s o r , Lund, 1965, p.l55-163.
F.Floeri, L e s e n s d e la d iv is io n d e s s e x e s c h e z G r g o ir e d e N y s s e ,
Rvue des Sciences Religieuses 27 (1953), p.l05-111.
Ar fi intil sa extindem discuta lund n considerare i
opiniile altor Printi, ca de exemplu opinia lui Metodie din Olimp pe
care acesta o folosete ca argument pentru faptul c nu este eu putint
ca trupul s reprezinte hainele de piele, din moment de diviziunea
in masculin i fminin i alipirea (brbatului) de femeie ca sa fie cei
doi ntr-un singur trup serefer la starea dinainte de cdere (A g la o fo n
s a u d e s p r e n v ie r e 38). Deasemenea, opinia sf.Ioan Hrisostom c
dup cdere Dumnezeu a transformat spre folos trupul omenesccare era la nceput mai frumos i mai bun dect cel de acum (L a
S ta tu 11,4; P.G.49, 125). E caracteristic faptul c Sf.Hrisostom nu
vorbete despre o a doua creatie nainte sau dup cdere, ci despre o

to u G r e g o r io u to u N y s s e s ,

195

transformare [metaskevs], i faptul c n aceeai omilie, descriind


functiile omului, serie c lacrimile sunt o functie posterioar cderii
(ibidem, 1 1,3;P.G.49,122), lucru care i are desigurcorespondentele
lui. Aluzii la dimensiunea procesului naturai al acestei transformri
am vzut deja mai sus cnd am prezentat o sec{iune din nvttura
Sf.Maxim Mrturisitorul. n perspectiva acestuia din urm cineva ar
putea pune n discute opinia: nu cumva ntrega functionalitate a
organismului psihosomatic al omului era nainte de cdere real dar
spiritual, mai concret, fr plcerea care dezorienteaz, rstoam i
n acest sens transform funcfonalitatea psihosomatic a omului. Ar
fl util s fie luate n considerare aici i interpretadle patristice la
Galateni 3, 28, adic la faptul diviziunii genului uman n masculin i
fminin i a depirii ei n Hristos, pe care le-am citt mai sus la nota
170.
Ins tate opiniile de mai sus ale Printilor - i acest punct
credemc estefundamental, literalmente dterminant pentru ntelegerea
gndirii patristice - nu constituie pentru Prinp teze pozitive, ci mai
degrab aluzii care n ultim analiz reprezint negafii ale oricrei
teze clare fi definitive. i aceasta pentru c orice tez n acest domeniu
ar risca s interpreteze omul, aceast fiint teologic prin natura ei,
utiliznd numai categoriile biologice, n vreme ce pentru Prinji omul
este nteles mereu iconic, lucru care nseamn c, pentru a fi ntelese
corect, tezele patristice trebuie situate n cadrele a ceea ce numeam un
apofatism antropologie. Cadmi general sigur crezut pretutindeni,
ntotdeauna i de ctre toti i n care au rmas ntotdeauna Prinii n
investigatine lor l red lapidar Sfloan Damaschin: Dar tiind
Dumnezeu, Cel ce pe tate le tie nainte de a se face, n pretiinta Lui
c omul va cdea n pcat i va fi osndit la moarte, 1-a fcut pe om
masculin i fminin i i-a poruncit s creasc i s se nmulteasc
(Expunere exacta a dreptei credinfe 4, 24; P.G.94, 1208 D).
Cele de mai sus ajung, credem, s lumineze, pe ct e eu
putint n limitele unei note, pnetele difcil de interprtt rezultate
mai nainte din nvttura Sf.Grigorie a Nyssei. n cartea pe care am
mentionat-o, E.Corsini caracterizeaz drept enigmatic opinia
Sf.Grigorie despre uom ul primordial " i creafiasecunda , i observ
c ntelegerea i conjugarea ei armonic cu celelalte dimensiuni ale
A

196

nvtturii Sfntului episcop al Nyssei constituie o problem pentru


tofi care au cercetat filosofa i doctrina lui mistic. Observaba ejust.
Faptul se explic, credem, prin aceea c opinia n cauz nu e un
rspuns la o aporie intelectual ci la una mistic, cu alte cuvinte este
o viziune apofatic prin natura ei i cu un continui soteriologic care
vizeaz n ultim analiz s evite primejdia nchistrii ntr-o pozitie
catafatic oarecare.
Acelai lucru l face Sf.Grigorie i n ce privete ultimul
punct al axei Creatie - Cdere - Mntuire n Biseric - Eshaton, unde
atinge, cum se tie, tema apocatastazei dar fr s dea un rspuns
defnitiv (vezi J.Danilou, L 'apocatastase chez S. Grgoire de Nysse
"Recherches des Science Religieuse 30,1940, p.328-347. A.J.Phillips,
The Eschatology ofSt. Gregory ofNyssa, Oxford, 1963). Explicnd pe
larg etapele intermediare, el face aluzii apofatice, foarte utile pentru
viata spiritual. i la cele dou extreme. Ceea ce unete nceputul cu
sfritul este, cum am vzut n prima parte a acestui studiu, Hristos
care este Chipul [Icoana)]Tatlui i realizarea desvrit a omului ca
i chip [icoan]. De aceea, dintre tate interpretrile opiniilor
Sf.Grigorie al Nyssei privitoare la omul primordial i creafia
secunda fcute pn astzi cea mai fericit credem c este cea a lui
J.Danilou care d acestui punct al doctrinei Nyssanului, chiar dae
fr s insiste cum ar trebui, o interpretare hristologic (Platonisme et
thologie mystique, p.52-53, 56 sq i 167 sq).
154. Sf.Ioan Hrisostom, Desprefeciorie 14-17; P.G.48,544-546.
155. Acelai, La Facere,om: 18,4;P.G.53, 153.Cf.iom. 15,
4, col.123-124.
156.
*) Sf.Ioan Hrisostom a fost caracterizat cu o expresie
fericit aprtor al cstoriei i apostol al fecioriei (A.Moulard,
S Jean Chrysostome, le dfensseur du mariage et Tpotre de la
virginit, Paris, 1923). Citm i nvttura Sf.Ioan Damaschin, pentru
c ea rezum i n acest punct nvttura patristic: Creteti i v
mnultitr nu arat nmultirea prin unire conjugal. Pentru cDumnezeu
putea s nmulteasc i ntr-un alt mod neamul omenesc, dac acesta
ar fi pzit pn la sfarit poruea (Expunere exacta a dreptei credinfe
4, 24; P.G.94, 1208 B). n general asupra acestei teme: D.S.Bailey,
The Man-Woman Relation in Christian Thought, London, 1959,
p. 19-102. P.Evdokimov, Le sacrament de Tamour, Paris, 1962.
197

Ch.Vantsos, Ho gmos kai he proetoimasiu ex untou eppseos


orlhodxonpoimantike's, Athena, 1977, p.33-107.
157. Vezi de exemplu Sf.Ioan Hrisostom. .a Coloseni,
om. 12, 5; P.G.62, 387; orti. 12, 6-7, col.387-390. La EJseni, om.20;
P.G.62,135-150. Vezi T h.Z issis, .4nihropos kai ksmos ente oikonomia
ton Theou kat tn hieron Chrvsstomon, Thessalonike, 1971,
p. 144-145.
158. Dumnezeule Cl \c$nic. Care adni la un loc pe cele
impartite... cel ce li-ai logodit Biseric dintre meamuri...
(Evhologhion)
159. Cf.can.l, 4, 9. 10, 14 ale Sinodului din Gangra.
Cf.G.Kapsanis, He poimantik diakonia kat tois hieros kannas,
Peiraeus, 1976, p.l 75-184. i Ch.Vantsos (supra, nota 156),p.35-41.
160. Sf.Ioan Hrisostom, La Matei, om.38, 6 ; P.G.57, 428.
161. /6/de/w,om.48,3; P.G.57,490. Cf.Sf.Grigorie de Nyssa,
Despre feciorie 12; P.G.44, 376 A.
162. Sf.Ioan Hrisostom, ibidem.
163. Sf.Ioan Hrisostom,LaFacere, om. 18,4; P.G.53,154.vezi
analiza acestei teze n om.17, 7; col. 143-144.
164. Sf.Maxim Mrturisitorul, Ambigua, P.G.91, 1341 C 1349 A.
165. Ibidem, col. 1276 A.
166. Vezi descrierea i analiza mai profund a acestei legi la
Sf.Maxim Mrturisitorul, Raspunsuri ctre Talasie 21 ; P.G.90, 312
C-313 A.$iq.61,633 B. Sau, Ambigua, P.G.91, 1276 AC. 1316 A 1317 C. 1345 D - 1348 A.
167. Acetati, Ambigua, P.G.91, 1341 C. Cf.Rspunsuri
ctre Talasie 61 ; P.G.90, 632 B.
168. Raspunsuri ctre Talasie 61 ; P.G.90, 632 D.$i 644 D,
sau q.21; 313 BC.
169. Ambigua, P.G.91, 1305 CD. i continuarea pasajului:
astfel nct sa se arate i s se fac dup intenda divin numai om,
nedivizat prin apelativul de masculin i fminin, dup a crui ratiune
a fost facut initial nemprtit de diviziunile care sunt acum prin
cunoaterea desvrit a ratiunii dupa care exista.^
170.
*) Vezi Sf.Maxim Mrturisitorul, Ambigua, P.G.9
1309 AB. Larugciunea "Tatlnostru , P.G.90,889 C - 892 A, pasaj
important. Cf.I.H.Dalmais, Un traite de thologie contemplative: le
commentaire du Pater Noster de S. Maxime le Confesseur, Revue
198

d'ascetique et de mystique1' 29 (1953), p. 132-139


159 (aici i
bibliografa). Vezi$i Sf.GrigorieTeologul,Ctfvd/7/7rea 7,23; P.G.35,
785 C: ca s nu mai firn masculin i feminin... ci spurtm in noi
numai carcter ul divin prin cari $i pentru care am fa st f c u fi
Evagrie, Cpete gnostice 1,63; P.G.40,1237 B. Clement Alexandrinul,
Stromate 3, 13 i. pentru pozitia general a lui Clement fat de sex i
cstorie $i 6 , 12, F.Quatemberg, Die christliche Lebenshaltung des
Klemens von Alexandrien nach seinen Paedagogus, Wien, 1946,
p. 137-140. iar pentru pozitia lui Clement fat de institutia
subintroduselor din Biserica veche, D.S.Bailey op.cit.(supra, nota
156). p.33 sq.
171. Sf.Maxim Mrturisitorul, Ctre Talasie 61; P.G.90,
632 A.

172. Prezentm aici pasajul din Ambigua, P.G.91, 1345 D 1348 C.

173. Intervenga noastr in pasajul maximian citat.


174. Ambigua, P.G.91, 1345 D - 1348 C.
175.
*) Cf.P.G.90,253 C - 256 B. 3 12 B - 313 D. 628 A - 645
C. P.G.91. 1195 D - 1196 b. 1273 D-1276 D. 1304 D - 1305 A. 1308
D - 1309 A. 1313 CD. 1316 A - 1321 d. 1340 B - 1341 C. 1345 C 1349 A. Dup ct am putut s ne dm seama, cea mai metodic lucrare
auxiliarin abordareatextelorSfntului Maxim ecartea lui L.Thunberg,
Aficrocosm and Mediator. The Theological A nthropologyof Maxim us
Confessor, Lund. 1965, aici p.395-405. Inscredem indispensabil s
nu se bazeze cineva numai pe analizele lui L.Thunberg, ci s recurg
la textele maximiene nsele. Cea mai bun introducere teologic Tn
gndirea Sf.Maxim i cea mai credibil prezentare a Tnvtturii lui o
gsim la pr.D.Stniloae Tn introducerea $i comentariile lui extinse la
cditiile: Maximou Homologtou. Mystgoga (Ep tas pigs /),
Athena, 1973 i Maximou Homologtou, Philosophikakatheologika
erotmata (Epi tas pgas 4), Athena, 1978.
176.
*) Corespondenta cu Tnvttura biblic e evident:
dezbracndpe omul cel vechi" (Col.3, 9).
177.
*) u$i imbracndpe cel nou i reinnoit spre recunoaterea
chipului Creatorului Sau, unde nu mai e nici Elin nici Iudeu, nici tiere
imprejur nici netiere, nici barbar nici seit, nici sclav nici om liber ci
tate $i in toti Hristos (Col.3, 10-11).
178.
*) Cfi in Hristos v-a(i botezat, in Hristos v-afi fi
imbracat,r (Gal.3, 27).

199

11 9 * ) O m o r f,

d e c i, m o d u la r e ie c e le p m a n te ti...

lepdati

$i voi toate' (C ol.3, 5-8).

180. Sf.Nichita Stithatul, C a p e te 3,10; P.G. 120,957 D - 980 A.


181. Sf.Grigorie Palama, O m ilia 31; P.G.151, 388 C.
182.
*) Sf.Ioan Hrisostom, D e s p r e f e c i o r i e 15, P.G.48, 545
Vezi acela$i P.G.63, 474 B: Vezi cum nimic din viata prezent nu e
simbol al celei de dincolo? Nici mcteuguri, nici comert, nici
constructii, nici veminte, nici incltminte, nici acoperi$, nici mas,
nici osteneal, nici ntristare. nici moarte, nici vreuna din celelalte
ptimiri nu vor fi acolo, ci luminate vor fi vestibulele i strlucitoare
portile de intrare." L a I C o r in te n i, om.17,3; P.G.61,143: cci Adam
n-avea nevoie nici de hain, nici de hran, nici de altceva din cele
fabricate astfel.1 D e s p r e f e c i o r i e 14; P.G.48, 544. L a F a c e r e , om. 16,
1-5; P.G.53, 126-131. in alte locuri, ins (ca de exemplu L a S ta tu i 19,
1; P.G.49, 188; L a I I C o r in te n i, om.15, 3; P.G.61, 506), Sf.Ioan
Hrisostom vorbete despre un fel de munc i unele meteuguri pe
care Adam le exercita in rai nainte de cdere. Din cte tiu cea mai
bun cercetare a acestei aparente contradictii se gse$te intr-un studiu
aflat in curs de editare i pe care autorul a binevoit s ni-1 pun la
dispozitie. I.Lappas, H e p e r i e r g a s ia s d i d a s k a l i a l o n n o u to u
C h r y s o s t m o u (Analkta Vlatdon), cap.lll, 2. Pentru o solutie a
noastr proprie la antiteza aparent in cauz cf.mai jos nota 189.*).
183. Sf.Grigorie al Nyssei, L a P la k illa : P.G.46, 888 D. 889 A.
184: Sf.Grigorie Teologai, C u v n ta r e a 4 5 Ia S f P a $ t i 8 ;
P.G.36, 632 C.
185. Sf.Maxim Mrturisitorul, A m b ig u a ^ P.G.91, 1352 B 1356 A.
186.
*) Sf.Grigorie Teologul, C u v n ta r e a 7,23; P.G.35,78
C: ca s devenim toti una in Hristos... ca s nu mai firn masculin i
feminin, barbar, scit, rob, om liber, care sunt serrine d i s t i n t i v e ale
trupului, ci s purtm in noi inaine numai caracterul divin prin care i
spi ecare am fost facut, lsndu-ne pn intr-attmodelafi i imprimali
de el, inct s firn cunoscuti numai prin el. Cf.Evagrie, C a p e te
g n o s tic e 7, 63; P.G.40, 1237.
187.
*) Sf. Epifanie al Salaminiei, P a n a r io n 70; P.G.42,34
B: fiindc omul n - a p i e r d u t c h ip u l, c i F a f a c u t h id o s ntinndu-se cu
lucruri indiferente $i cu pcate necuviincioase. Cf.Sf.Grigorie al
Nyssei, L a F e r ic ir i , P.G.44,1272 A i D e s p r e fe c io r ie 12, P.G.46,373
C. 188. Sf.Ioan Hrisostom, L a P s a lm u l 5 0 , 7; P.G.55,118. L a S ta tu i

200

11,4-5; P.G.49, 124-126.


189.
*) Sf.Ioan Hrisostom, La Facere, om.29, 3; P.G.55.
264-265. sau om.20, 2; col. 168. In aceast perspectiv, credem. se
gsete rspunsul la contradictia aparent citat la Sf.Hrisostom cu
privire la proveniente meteugurilor. (cf.supra, nota 182.*). Hainele
de piele nu sunt fr legturcu faculttile iconice ale omului dinainte
de cdere. Eie reprezint o functionare a lor ngroat, cufundat in
materialitate. n rai omul avea de svrit un lucru, iar svrirea
acestui lucru constituia un fei de meteug (tehnic), desigur unul care
avea o alt calitate i pe care omul o exercita la un alt nivel i ntr-o
alt directe. Semnificativ e faptul c Sf.Hrisostom vorbete despre
aceast lucrare i acest mete$ug dinainte de cadere referindu-se in
principal la monahi (La Statui 19, 1; P.G.49, 188. La Matei, om.6 8 ,
3; P.G.58, 643) a cror scop este de a face drumul invers celui al lui
Adam, de a-i curati hainele de piele i de a-$i nlta fiinctiile existentei
lor la rangul de functii iconice conform firii dinainte de cadere.
190. Sf.Grigorie Teologul, Cuvntarea 14 despre iubireade
saraci, 20; P.G.35, 884 AB. Cf.Sf.Grigorie al Nyssei, Cafre cei ce
plng, P.G.46,524 BD i excelenta analizaacestui text laJ.Danilou,
Les Tuniques de peau (supra, nota 61), p.359-362.
191. Sf.Maxim Mrturisitorul, Catre Talasie 61; P.G.90,

628 A.
192. Cf.J.Danielou, Platonisme et thologie mystique,
p.58-59: Astfel ajungem la o conceptie despre om foarte diferit, ba
chiar inversa celei a teologici occidentale. n aceasta ni se prezint un
om naturar' cruia i se supraadaug harul; riscul acestei conceptii
:ste cel al unui umanism nchis, care exclude supranaturalul. n
perspectiv lui Grigorie e invers: primordial echipul lui Dumnezeu,
omul natural e supraadugat. (cf.i p.50).
193.
*) Augustin, Enchiridion sive de fide, spe et char ilaie
V I I I , 27 - IX, 29. Cf.J.Rivire, La dogme de la Rdemption chez
S. A ugustin, Paris, 1933. T. J.van Bavel, Recherches sur la christologie
de S.Augustin, Fribourg, 1954. P.Berg^uer, Der Jacobusbrief bei
A ugustinus und die damit verbundenen Probleme der Rechtfertigung,
Wien, 1962. Este dar c teza lui Duns Scotus (vezi supra, nota 51 .*)
ieprezint antipodul acestei teze a Fer.Augustin. Nu vom intra aici n
discuriagradului in care pozipa lui Duns Scotus reprezint o consecint
inevitabil a celei a lui Augustin. La amndoi credem se face eroarea
liindamental de a fixa lui Dumnezeu un scop ce provine din lume.

201

Eroarea aceasta conduce fie la o depreciere a lumii (in cazul in care


lumea se gse$te, ca radical neputincioas, la dispozitia exclusive $i
absolut a lui Dumnezeu) fie la supraevaluarea ei (in cazul in care
lumea este considerat c are posibilitatea de a impune lui Dumnezeu
intruparea). In continuarea textului nostru artm, foarte pe scuri,
consecintele deprecierii. Un fruct inevitabil al supraevaluarii este,
credem, o conceptie secularizat atat a Intruprii (o hristologie
generalizat) ct i a lui Dumnezeu nsui. Vezi: G.Vahanian, T h e
D e a th o f G o d . T h e C u ltu r e o f o u r P o s t- C h r is tia n E ra , New York,
1961. P.M.van Buren, T h e S e c u la r M e a n in g o f th e G o s p e l, New York,
1963. J.A.T.Robinson, H o n e s t to G o d , London, 1963. D.Soelle,
S te llv e r tr e tu n g . E in K a p ite l T h e o lo g ie n a c h d e m T o d e G o t t e s
Stuttgart, 1965. Th.J.Altizer, T h e G o s p e l o f C h r is tia n A th e is m ,
Philadelphia, 1966. Acela$i, T o w a r d s a N e w C r is tia n ity, New York,

1967, etc.
194. Mai exact ar fi trebuit s spunem: tehnicile aa cum le
cunoa$tem astzi. Vezi s u p r a nota 189.*).
195. Sf.Ioan Hrisostom, L a F a c e r e , om.29, 3; P.G.53, 264.
$i om.20, 2, col. 168.
196. Sf.Ioan Hrisostom, L a S ta tu i, 11,4; P.G.49, 124.
197. Acelai, L a F a c e r e , om.29, 3; P.G.53, 264. L a M a te i,
om.49, 4; P.G.58, 501: constituind viata noastr prin tehnici.
198. I b id e m , om.27, 1; P.G.53, 240. Sf.Ioan Hrisostom
insist pe larg asupra acestui adevr. Cf.Th.Zissis, n th r o p o s k a i
k s m o s e n te o ik o n o m a to u T h e o u k a ta (o n h ie r o n C h r y s o s to m ,

Thessalonike, 1971, p. 133-188.


199. Sf.Ioan Hrisostom, L a P s a l m u l 5 0 , 8; P.G.55, 119.
200. Acelai, L a F a c e r e , om.29, 3; P.G.53, 264-265.
201. Sf.Ioan Damaschin, C o n tr a c e lo r c e d e fa im a S fin te le
I c o a n e 1, 16; P.G.94, 1245 C. Cf.Sf.Maxim Mrturisitorul, C a p e te
d e s p r e iu b ir e III, 4; P.G.90, 1017 CD: nu mncrurile suntrele, ci
lcomia; nici facerea de copii, ci desfrnarea; nici banii, ci iubirea de
arginti, nici slava, ci slava deart. lar dac e aa, nu exist nimic ru
in cel ce sunt, afar de abuzul lor.
202. Sf.Ioan Hrisostom, L a S t a tu i 2, 5; P.G.49, 42. L a I I
C o r in te n i, om.19,3; P.G .6 I , 534. Th.Zissis, o p .c it. { s u p r a , nota 198),
p.151-161.

V
;
203.
*) Mersul naturai al cercetrii pe care o facem in acest
eseu ar fi in consecin( ca dup prima parte ( 'c h ip a l lu i D u m n e z e u ' )

202

si ceade-adoua( b a in e d e p i e l e ' ') sstudiem reindreptarea hainelor


de piele* $i readucerea lor la rangul de functii ale chipului , ca $i
intregirea lor prin transformarea lor in simturi if u n c t i i a le T r u p u lu i
lu i H r is to s , lucru care se realizeaz prin ascez, rugciune $i Taine. Ar
li, deci, naturai s studiem marile texte patristice ale "s im tu r ilo r
s p i r i t u a le i " s l $ lu ir ii lu i H r i s t o s inom. Dup care ar veni studiai
temei hainelor de piele ca punti ale Bisericii spre realitatea lumii.
1 iindc aceast din urmchestiune ecritic i urgent in zilele noastr,
ne ocupm de ea aici. n urmtoarele dou studii ale acestei cat ti vom
studia celelalte dou teme in dou locuri concrete ale traditici.
Studierea lor sintetic in intreaga traditie ortodox in modul in care am
studiat temele chipului i hainelor de piele ramane inc de facut.
204.
*) Sf.Grigorie al Nyssei, T lc u ire la C n ta r e a C a n ta r ilor,
om.1l: P.G.44, 1005 A. Acela^i, L a P la k illa , P.G.46, 889 C: Ai
imbrcat pe Hristos. Acesta este haina cea cu adevrat imprteasc
cinstit. Cele de mai sus ne conduc la observatia esential c
dreapta intrebuintare a hainelor de piele singur e insuficient.
Utilizarea lorcorecti deplineatunci cndeainalt viatapuruman
la viata divino-uman i conduce spre Imprtia lui Dumnezeu. Cele
bune au drept scop sne conduc spre cele cu adevrat bune. In aceast
perspectiv e necesar s notm c S f.J o a n H r is o s to m completeaz
invttura despre mete$uguri pe care am vzut-o mai sus cu
determinarea limitelor pe care le au tehnicile. Acest al doilea aspect
al invtturii hrisostomice trebuie luat serios in considerale pentru o
corect intelegere a primului (cf.I.Lappas, s u p r a , nota 182.*).
205. Iustin Martirul i Filosoful, A p o lo g ia a d o u a p e n tr u
crem lini 13; P.G.6, 465 C.
206. Eforturi pentru o abordare special a anumitor teme in
aceast perspectiv am fcut in studiile noastre: O r th o d o x ia k a i
p o l i t i k . T r e is b ib lik s p r o h y p o t h s e i s , in volumul: M a r ty r ia
O r t h o d o x i a s , Athena, 1971. A n t h r o p o s k a i T h e n t h r o p o s ,
Kleronomia 3 (1971), p.l 11-124. H o i n e o i k a i ta p r o b l m a ta t s
O r th o d o x ia s , Athena. 1971 (extras). H e p t r a to u T p h o u (s c h lio s te
p r o s o p ik e b io s e te s A n a s t s e o s to u S o t r o s ) , in C h r is tia n ik o n
S y m p s io n , Athena, 1972 (extras). H e H a g ia k a i M e g le S y n o d o s te s
O r th o d x o u E k k le s ia s . S k p s e is g i m ia th e o lo g ik k a ip r o e to i m a s i a
tes, Tessalonike, 1972. H e M e t r a to u T h e o t k a i h o th e o k e n tr ik s
a n th r o p is m s , Thessalonike, 19973 (extras). H o th n a to s to u T h e o u
k a i h e a n s ta s e to u a n th r o p o u , Athena, 1975 (extras). H e o r th d o x e

203

c h r is tia n ik e d id a s k a la k a i to m th e m a te s th e r e s k e u tik n , Athna,


1977 (extras). S a c e r d o c e ro y a l. E s s a i s u r le p r o b l m e d u la ic a t,
Kleronomia 8 (1976), p. 149-162. L e s c h r tie n s d a n s u n m o n d e e n
c r a tio n , Contacts 99 ( 1977), p. 198-217. L E g lis e d a n s u n m o n d e
e n m u ta tio n , Contacts 103 ( 1978), p.231-236. T d y tik te c h o lo g ik
p la is ia t s z o s k a i h e O r th o d o x e E k k le s a , Epopteia 38 (1978),

p.713-719.

204

C U P R IN S

indumnezeirea" omului, P.Nellasi conflictul


antropologiilor
Guvnt nainte al autorului '

V - XL1
1

I -CHIP (ICOAN) A LUI DUMNEZEU $i HAINE DE


PIELE'*. O investigarle n ju ru l u n o rp uete centrale ale invfturii
P rin filo r despre om i despre rela tia B iseric-lum e.

A. -Chip al lui Dumnezeu**


1. Omul, chip al Arhetipului: -chip al
Chipului"
2. Arhetipul omului. Logosul intrupat
B. Hainele de piele *
1. Continutuiantropologie centrai
2. Transformarea puteriior chipului" de
nainte de cderejn haine de piele.3. Caracterul dublu al hainelor de piele.
4. Dimensiurlile aritrpologicei cosmologie
ale realittii dubl a hainelor de piele.
C. Consecintele teologici Chipului lui Dumnezeu $i
a hainelor de piele asupra relapei Biseric-lume
Note
II. VIAJA SPIRITUAL A OMULUI IN HRISTOS. Stu d iu
asupra a n tro p o lo g iei hristocentrice a lu i N icolae C abasila.

1. Premisele viepi spirituale: Mantuireain


Hristos.
2. Natura vietii spirituale: Viafa in Hristos.
3. Trireavie{ii spirituale: hristificareaomului
prin comuniunea cu Hristos.
4. Roadele vietii spirituale: transfigurarea
creatici in Biseric, in trupul Domnului.

7
16
24
25
31
36
39
60
69
75
76
80
86
101

5. TrupuI cosmic a! Mntuitorului


Hristos: transfigurarea eshatologic a
universului.
Note
III. CADRELE ANTROPOLOGICE I COSMOLOGICE
ALE UNI RII CU DUMNEZEU. S t u d i u a s u p r a r n d u ie lii
C a n o n u lu i M a re .
L Cadrele cosmologice.
2. Cadrele antropologice de nainte de
cdere.
3. Cadrele macerrii.
4. Cadrele ntoarcerii.
5. Deznodmntul dramei.
Note
IV. TEXTE PATRISTICE
1. Sf.Irineu al Lionului, A d v ersu s H aereses,
IV, 38, 1-3.
T-:
O ratio 45, 7-9.
- ' s 3-. Sf(3rigrie'aN\i6sei, D e virginitate 12 13.
" *' *4. Si.MaximMrtnrisitorul.m bigua 43; 21:42.

fV * 4*5.>Sf.NioteerCabasa, D e vila in Christo VI.


6 . Sf.Nicodim Aghioritul. A p o lo g ia V.
V N O TE "
' "
* *

Editura

'D IIS IS

Emile Zola nr. 3


tel. 069/412796
2400, SIBIU

13

116

120

128
130
137
143
145
147
148
150
153
156
163
166
175

T i p r i t la :
S.fl.L.

C tN T U M V IR IL C C 11
tels C69/41 17 36
23C C , SIBILI

colectia DOGMATICA
" h i c a r ic a i n titu la t
Zon theomeon ( V i e f u i t o r
i n d u m n e z e i t ) , P a n a y o tis N e l l a s
- te o lo g g r e c d e c c d a t p r e m a tu r
i n 1 9 8 6 la v r s ta d e 5 0 d e a n i a d a i t e o l o g i e i o r to d o x e c e a m a i
c u p r im a to are
i
fid e l
e x p u n e re a a n tr o p o lo g ie i
p a i r s i ic e , c a r e a f o s t t o t t i m p i l i
$ j e s t e i a z i a n tr o p o lo g ia
B i s e r c i i O r to d o x e .
C a r ic a l u i N e l l a s a re o
v a lo a r e i r e s t i m a b il p r in fa p tu !
d e a f i p u s i n l u m i n c a l i triti le
s u p e r i d a r e a le a n t r o p o l o g i e i
o r t o d o x e , s in g u r a c a r e p o a t e
a s ig u r a c r e a t r e a s p i r i t u a l i f i n i
s fa r a it a p e r s o a n e l o r u m a n e
p r in u n irea lo r c u llr is lo s .
P r o fu n z im e a p e r m a n e r li f e c u n d i $ i a c t u a l i a
a n t r o p o l o g i e i p a t r i s t i c e a f o s t p u s a i n r e l i e f d e N e l l a s m a i a le s
p r i n e v i d e n ( i e r e a c a r a c t e r n i u i e i b r is to lo g ic .
C a r ic a s e r e m a r c i p r in to ta la f i d e l i t a t e f a f i d e t e x t c l e
p a t r i s t i c e d e s p r e orn. B a r a c c a s t i pire z e n ta r e f i d e l i # j s i s t e m a t i z a t i
a id e ilo r p a tr is tic e d e sp re o m a s e r v ii lu i N e lla s ca b a z i p e n tr u
p r e t i b a s e r e f f c c f i i p e r s o n a le c a r e p u n i n l u m i n i v ia s i
s u r p r i n z i t o a r e a a c tu a li ta te d e a z i s i d e t o t d e a u n a a a n t r o p o l o g i e i
p a tr is tic e , d a to r iti p r o f u m i m i i e i n e s c h im b a te .
E s t e m e r ilu i lu i N e lla s d e a f i c o n tr ib u it p r in r e f/e c fiile
s a l e la a d a n c ir e a a n tr o p o lo g ie i p a t r i s t i c e s i d e a f i d e s c h i s
p e r s p e c t i v e l e u n e i c o n t i n u e a d a n c ir i a e i in v ii t o r ; c o r e s p u n z a t o r
g a u d i r i i s i p r o b l e m a t i c i i d in f i c c a r e t i m p , a r a i a n d a s t f e l
f e c u n d i t a t e a s i a c tu a l i t a te a e i p e r n i m en ta . "
P a r in t e l e D u m i t r u S t i m i l o a ie

'Editora ^

4NIjK4

ISBN 973-6 329-7-1

m .ISIS

S-ar putea să vă placă și