Sunteți pe pagina 1din 12
S.C“PARCURI INDUSTRIALE BIHOR? S. R. L. Oradea, Parcul Traian, nr. 5., loc. Oradea, jud. Bihor CULL RO - 30944434 5/1998 /2012 Nr. 45 din 26.05.2014 CONVOCATOR Administratorul SC “PARCURI INDUSTRIALE. BIHOR” S. R. L cu sediul in mun Oradea, Paccul Traian, nr. 5, jud. Bihor, inregistrata la O.R.C. Oradea sub nr. 15/ 1998 /2012, CUL RO 4 ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ASOCIATILOR pentru 0, la sediul societitii, pentru tofi asociatii, respectiv, JUDETUL BIHOR EUROBUSINESS PARC ORADEA SA, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunairii generale, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Modificarea actului constitutiv dupa cum urmeaza: LL. Se numeste Consiliul de Administratie al S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. in urmaroarea componenta incepand cu data de 27.08.2013 pentru o perioada de 4 ani: dl. Cartig Horia Laurengiu -d-na Rada Adina ~ Nicoleta -d-na Dodescu Anca-Otilia -dl. Matyasi Gabor-Istvan dl. Bekesi Csaba-Lajos (economist) 1.2, Asociatul Judetul Bihor va fi reprezentat de catre 5 (cinci) mandatari, si anume: 1. LAKATOS IOAN 2. BULZAN TRAIAN 3, SCRIDON SMARANDA 4, DERSIDAN DAN 5. COPIL OVIDIU 1.3. Se majoreaza capitalul social cu suma de 1.000.000 lei, sum& depusi de asociatul Judetul Bihor prin virament bancar (ordin de plata) 1.4. in urma majorarié capitalului social, capitalul societitii este de 1.010.500 lei (un milion zece mii cinci sute lei) divizat in 10.105 (zece mii o suta cinci) parti sociale indivizibile cu 0 valoare de 100 lei (0 suta lei) fiecare, dupa cum urmeaza: > JUDETUL BIHOR, prin Presedintele Consiliul Judetean Bihor define 10,100 parti sociale in valoare de 1.010.000 lei reprezentind 99,95% din capitalul social; > S.C, EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL detine 5 parti sociale in valoare de 500 lei reprezentind 0,05 % din capitalul social; 2. Modificarea organigramei si a statului de func Hotirarile vor fi adoptate cu votul reprezentind majoritatea absoluta, adica jumatate plus in numrul total al voturilor. Hotirarile avind ca obiect modificarea Actului Constitutiv si cele privind patrimoniul este necesar votul reprezentind majoritatea calificati, adicd dowd treimi din numdrul total al unu Society voturilor. in situatia in care unul dintre reprezentantii in A.G.A. ai asociatilor, intt-o anumité operafiune, se afld intr-o situatie de incompatibilitate sau conflict de interese asa cum sunt acestea definite prin legile speciale sau prin Codul Penal va trebui s& se abjina de la delibert operatiune. Fiecare parte sociala detinuta da dreptul la un vot. Dreptul de vot exercitat de editre fiecare dintre cei sapte mandatari ai asociafilor nu poate fi cedat. le privind acea Efectele Hotiririi Adunirii Generale Ordinare a Acfionarilor S.C “PARCURI INDUSTRIALE BIHOR?” S. R. L., se vor risfrénge asupra tuturor asociatilor. ADMINISTRATOR, Horia-Lautentiu Cartis, we 2 din300r2014 APROBAT AGA, SC ,PARCURI INDUSTRIALE BIHOR” S.R.L ORGANIGRAMA propunere pentru anul 2014 ‘ADUNAREA GENERALA ‘A ASOCIATILOR ‘CONSILIUL DE ADMINISTRATIE = DIRECTOR GENERAL ASISTENT EXECUTIV I ‘ECONOMIST. } | ‘CONSILIER JURIDIC | RESPONSABIL TEHNIC or oe oe “ IaHotirirea AGA 2. din 20062014 APROBAT. AGA S.C. ,PARCURI INDUSTRIALE BIHOR” SRL STAT DE FUNCTIL propunere pentru amul 2014 Nr - Grad Ne posturi Funetia Stuaii ert. ‘une Profesional Total | Din care vaeante T Director general Ss 5 1 T 2 ‘Asistent executiv Ss = 1 r 3. ‘Economist 5 = i 1 4. Consilier juridie S| = 1 1 3. Responsabil tehnie iS) = 1 1 “Avex a Hotirirea Adunarti Generale a Asociatlor mr. A. din (0.06, OU ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATH COMERCIALE “PARCURI INDUSTRIALE BIHOR?” S. R. L. Avind in vedere Hotirarile Consiliului Jude(ean Bihor numirul: 237/27.08.2013, 269/29.10.2013, 330/20.12.2013 si Hotirarea S.C. Eurobusiness Pare Oradea S.R.L. nr, 2/17.03.2013 privind majorarea capitalului social al Societiii si modificarea pArfilor sociale ale actionarilor, JUDETUL BIHOR, cu sediul in Oradea, Parcul Traian, nr. 5, Judeful Bihor, Cod Fiscal 4244997, reprezentat legal de catre domnul Cornel Popa ~ in calitate de Presedinte al Consiliului Judefean Bihor, in baza art.102 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 — republ si S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., cu sediul in Oradea, Piaja Uniti nr.1, Judeful Bihor, inmatriculaté in Registrul Comerjului sub numarul J05/2814/2008, Cod Fiscal 24734055, reprezentata legal de citre doamna Delia Ungur in calitate de Director General, Jn calitate de asociati au hotdrdt modificarea Actului Constituiv al Societdtii, dupa cum urmeaza: CAP. 1- DENUMIRE. FORMA JURIDICA. DIUL. DURATA. ART. 1 Denumirea Soci Comerciale este S.C, “PARCURI INDUSTRIALE BIHOR” 8. R. L. ART.2 (1) in toate actele, facturile, anunturile, publicafiile gi alte acte emannd de la societatea comerciala, denumirea acesteia este precedata sau urmati de “societate cu rispundere limitata “ sau de initialele S.R.L, sediu, capitalul social, numairul de inmatriculare de la Registrul Comertului gi codul fiscal. 2) in orice facturé, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuinjate in comert, emanind de la Societate, se va mentiona denumirea, forma juridicd, sediul social, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare si capitalul so ART. 3 Societatea Comercial “PARCURI INDUSTRIALE BIHOR” S. R. L. este persoana juridicd romana, avand forma juridica de * societate cu raspundere limitata”. Societatea Comercial “PARCURI INDUSTRIALE BIHOR” S. R. L. se organizeaza si functioneazA in conformitate eu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicaté, cu modificarile si completarile ulterioare privind societajile comerciale, ale Legii nr. 490/2002 pentru aprobarea Ordonanjei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale si ale 0.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prezentul Act Constitutiv. ART. 4 Sediul Societatii Comerciale este in Romania, Judetul mr. 5. Societatea poate avea reprezentane, agentii, birouri, depozite, puncte de lucra, amplasamente pe raza Judeului Bihor, in yard si/sau strainatate. \or, Localitatea Oradea, Pareul Traian, ‘etitii Comerciale este nelimitatd, cu incepere de la data inregistrarii in Registrul CAP. IT - SCOPUL $I OBIECTUL DE ACTIVITATE ALE SOCIETATI COMERCIALE ART. 6 Scopul Socictatii Comerciale il constituie administrarea parcurilor industriale. Domeniul de activitate este: prestiri servicii ART.7 Societatea comercial va avea ca obiect unic de activitate: TRANZAC INCHIRIERI SI ACTIVITATI. DE SERVICH PRESTATE INTREPRINDERILOR IMOBILIARE, PRINCIPAL 683 — Activitiji imobiliare pe baz de tarife sau contract 6832 — Administrarea imobilelor pe baz de tarife sau contract — activitatea de administrare a parcurilor industriale CAP. IIT - CAPITALUL SOCIAL. Capitalul social al Societajii Comerciale “PARCURI INDUSTRIALE BIHOR? S. R. L. este de 1.010.500 Lei (un milion zece mii einci sute lei) si este divizat in 10.105 (una mie una sutit cinci) piirti sociale indivizibile cu o valoare de 100 Lei fiecare, Capitalul social subscris este constituit integral din numerar. Aportul fiecdrui asociat la capitalul social in valoare de 1.010.500 Lei este urm&torul: 1 JUDETUL BIHOR, define 10.100 (zece mii o sutf) parti sociale in valoare total de 1.010.000 Lei reprezentind 99,95 % din eapitalul social; 2.8.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SA define 5 (cinci) parti sociale in valoare {otal& de 00 Lef reprezentind 0,08 % din capitalul social Partile sociale sunt egale ca valoare si indivizibile conferind asociajilor dreptul de a-si_ primi dividendele. Aportul asociafilor la capitalul social nu este purtator de dobénzi. Majorarea capitalului social se hotaraste de cAtre Adunarea General a Asociafilor si se face prin: a) aporturile de capital ale eventualilor asociati nois b) alte rezerve; ©) beneficiis, 4) alte surse prevazute de lege. Cheltuielile aferente majoratii capitalului persoane juridice) se suporta integral de ace; ocial prin cooptarea de noi asi i (persoane fizice sau a capitalului social se hotaraste de catre Adunarea Generali a Asociatilor cu respectarea conditiilor de forma, de fond si de publicitate prevazute de lege. Hotirdrea va trebui si respecte minimul de capital social prevazut de lege. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asocia capitalului social subscris si varsat. Patrimoniul Societafii mu poate fi grevat de creanfe sau de alte obligatii personale ale asociatilor. Societatea trebuie si find, prin grija administratorilor, un registru al asociatilor in care se vor inscrie, dupa caz, numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecdrui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul ale sau orice alta modificare privitoare la acestea. Administratorii raspund personal si solidar pentru orice prejudiciu cauzat prin nerespestarea prevederilor alineatului precedent. Registrul asociafilor poate fi cei ispunznd numai pana la concurena tat de re asociati si de cite creditori CAP. IV- ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR ART.9 (1) Adunarea Generala a Asociatilor este organul de conducere al Societ Asociafii sunt reprezentati de mandatari desemnati prin hotirdre a Consiliul Judefean Bihor si prin hotaréte a Consiliului Local al Municipiului Oradea si Adundrii Generale a Asociatilor S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SA. Acestia vor adopta hotararile din toate domeniile care ead in ‘competenja Adundrii Generale a Asociatilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. 2) JUDETUL BIHOR, va fi reprezentat de cdtre 5 (cinci) mandatari, si anune. 1. LAKATOS IOAN 2. BULZAN TRAIAN 3, SCRIDON SMARANDA 4, DERSIDAN DAN 5. COPIL OVIDIU S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. va fi reprezentati de ciitre 2 (doi) mandatari, si anume: - DELIA FLORINA UNGUR; - MIHAI JURCA. (3) Adunarea Generala a Asociatilor se intruneste in sedinte ordinare si extraordinare. Adunarea Generala a Asociatilor va fi convocata in gedinfa ordinara cel pufin 0 daté pe an sau ori de cfite ori este necesar de cdtre Consiliul de Administratie/Administrator sau de c&tre oricare dintre asociati. in cazul Adunarilor Generale ordinare, convocarea asociafilor se face cu cel putin 10 (zece) zile fnainte de ziua fixaté pentru finerea Adunarii. Convocarea se va face in seris, prin fax, scrisoare recomandata sau prin posta electronica ({nsotita de confirmarea de primire). Adunarea Generali se poate intruni ori de cate ori este necesar si in sedinfe extraordinare, potrivit legii. In cazul Adunarilor Generale extraordinare, convocarea asociatilor se face eu cel putin 5 (cinei) zile fnainte de ziua fixaté pentru finerea Adunirii. Convocarea se va face in seris, prin fax, scrisoare recomandata sau prin posta electronica (insofité de confirmarea de primie). (4) Hotatérile vor fi adoptate cu votul reptezentind majoritarea absolutd, adica jumdtate plus unu di numérul total al voturilor, Pentru hotirérile avand ca obiect modificarea Actului Constitutiv si privind patrimoniul Societajii este necesar votul reprezentand majoritatea calificatd, adicd doud treimi din numarul total al voturitor. 6) in situatia in care unul dintre reprezentantii in A.G.A. ai asociatilor, intr-o anumita operatiune, se afld intr-o situatie de incompatibilitate sau conflict de interese aga cum sunt acestea definite prin legile speciale sau prin Codul Penal va trebui sa se abfina de la deliberarile privind acea operatiune. (© Fiecare parte social’ detimuta da dreptul la un vot. Dreptul de vot exercitat de catre fiecare dintre cei sapte mandatari ai asociajilor nu poate fi cedat. () Exercitarea dreptului de vot in vederea adoptiri ‘corespondentai. hotararilor A.G.A. se poate face si prin ART.10 ()Sedinjele Adunarii Generale a Asociayilor se vor desfégura_ Ia sediul S.C.PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL, in locul si la data indicate in convocare. Cand pe ordinea de zi figureazd propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui s& cuprind’ textul integral al propunerilor. Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie, respectiv raportul Cenzorului, precum si propunerea cu privire la repartizarea profitului net se pun la dispozitia mandatarilor asociatilor la sediul Societatii, de la data convocarii Adunarii Generale. @) Hotardrile Adunarii Generale a Asociatilor se iau prin vot deschis, cu excepfia votului privind mumirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie/Administratorului, pentru numirea sau revocarea Cenzorului si pentru Iuarea hotiririlor referitoare la raspanderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Socictati (3) in ziua gi la ora aratate in convocare, sedinja Adunarit se va deschide de cdtre Administrator! membrul Consiliului de Administratie care exerciti si functia de director general sau de catre unul dintre administratorii desemnati prin decizia Consiliului de Administraic, in situatia in care niciunul din administratori nu cumuleaza si funefia de director general. (4) Administratorul/ membrul Consiliului de Administratie care exervita si functia de director general unul dintre administratorii_ desemnati prin decizia Consiliului de Administratie, in situatia in care niciunut din administratori nu cumuleaza gi functia de director general va desemna dintre angaja Societatii un sceretar care va intocmi procesul-verbal al sedin;ei si va constata indeplinirea formalititilor de convocare, data si locul finerii Adunarii Generale, reprezentantii prezenti, dezbaterile in rezumat, precum si hotirrile luate, Procesul-verbal va fi insolit de actele referitoare la convocare, precum si de lista de prezenta a reprezentantilor desemnati de catre asociati. (8) Procesul-verbal va fi trecut in registrul Aduntirilor Generale si se va semna de catre Administrator/membral Consiliului de Administratie care exerciti si lunetia de director general sau de catre unul dintre administratorii desemnaii prin decizia Consiliului de Administrafe, in situafia fn care niciunul din administratori nu cumuleaza si functia de director general, precum si de cétre secretarul desemnat si indep| previzute la alineatul precedent ART.L (1) Adunarea Generali a Asociafilor are, in principal, urmitoarele atribu(ii, competente si responsabilititi 1) aproba schimbarea formei juridice a Societ 2) aprobit mutarea sediului Societati 3) aproba schimbarea obiectului de activitate al Societai 4) aproba infiinjarea sau desfiinfarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lueru; 5) aproba majorarea capitalului social si stabileste conditiile efectuarii acestei operafiuni; 6) aproba reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin orice forma permisa de lege; 7) modified Actul Constitutiv al Societati; 8) aproba fuziunea cu alte societati, divizarea Societatii sau dizolvaree anticipata a acesteia; 9) decide urmirirea administratorilor sau/si cenzorului pentru daunele pricinuite Societafii, desemnand si persoana insarcinatd si o exercite; 10) hotaraste asupra participarii Societafii la capitalul social al altor societati comerciale; 11) numeste si revocd membrii Consiliului de Administratie conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderilor publice; 12) numeste gi revoca Cenzorul ; 13) aproba situatiile financiare anuale inso{ite de raportul Consiliului de Administratie si de raportul Cenzorulu 14) aproba repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, dupa cazs 15) aproba Bugetul anual de venituri si cheltuieli; 16) stabileste, respectiv modified remunerajia cuvenit& membrilor Consiliului de Administratie si Cenzorului; 4 17) aproba strategia de dezvoltare si modernizare a Societatiis 18) aproba structura organizatoricd a Societiii; 19) numeste si revoca Directorul General; 20) aproba obiectivele si criteriile de performanta ale Directorului General pe anul in curs: 21) rispunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare in domeniul sau de activitate;, 22) aproba, la propunerea Consiliului de Administrajie, modelul contractelor de concesiune/administrare $i modificarea acestora; 23) aproba organigrama, statul de funcfii, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intem; 24) hotaraste asupra oricdror probleme care intra in competenta sa potrivit legis 2) orice alte atributii care, prin actele normative aplicabile, sunt stabilite in competenta Adundt Generale a Asociatilor. (2) Publicitatea hotarérilor si modalitagile de contestare a acestora se fac potri legii CAP. V- ADMINISTRAREA SI CONTROLUL SOCIETATIL ART.I2 (()Administrarea Societatii se realizeaza de catre Consiliul de Administratie format din 5 (einet) membri selectionati conform prevederilor legale. Unul dintre membrii Consiliului de Administratie poate detine si functia de director general al Societatii, in baza unui contract de mandat. Membrilor Consiliului de Administrafie le revin obligafiile prevazute de lege pentru aceasti calitate. (2)Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani, Mandatul administratorilor cate si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit. Consiliul de Administratie va avea puteri depline i le va exercita in mod exclusiv. Consiliului de Administratie fi revin administrarea si conducerea curenta a Societatii. Acesta detine dreptul de a reprezenta Societatea si are puteri depline care sunt exercitate impreuna de catre membrii acestuia, cu exceptia acelor atributii delegate expres prin decizia Consiliului de Administratie unuia dintre administratori sau directorului general. Se interzice delegarea iuturor atributiilor catre unul sau ‘mai multi administrator’ ori directorulwi general Consitiul de Administratie conduce afacerile curente ale Societafii in conformitate cu prevederile legale, cu prevederile p rezentului Act Constitutiv si cu hotardrile asociatilor si trebuie s& incheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societaqii si pentru ducerea la indeplinire a hotararilor asociafilor. Membrii Consiliului de Administratie lucreazé impreund, iar deciziile se adopt cu unanimitate de voturi 3) Obligatiile si rispunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la ‘mandat si de cele special prevazute in Legea nr.31/1990 privind socie:atile comercial (4) Administratorii nu pot primi, fri autorizarea prealabilé a Adunarii Generale a Asociatilor, mandatul de administrator in alte societafi concurente sau avind acelasi obiect de activitate, nici sa faci acelasi fel de comer ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fiziee sau juridice, sub sancjiunea revocatii si rispunderii pentru daune, ART.I3 Consiliul de Administratie are, in principal, urmatoarele atributi 1) convoaca Adunarea General a Asociatilor, stabilind ordinea de zi a sedintei; 2) intocmeste si prezinta Adunairii Generale a Asociatilor raportul cu privire la activitatea Societatii pe nul anterior, bilanjul si contul de profit si pierderi gi urmareste respectarea prevederilor bugetului de heltuicli aprobat de Adunarea Generala a Asociatilor; 3) propune Adunarii Generale a Asociajilor bugetul de venituri si cheltuieli pe anul urmator si rectificdrile necesare in cursul exercitiului financiar; 4) stabileste si propune spre aprobare Adunarii Generale a Asociatilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispozitiilor legale privind constituirea fondurilor de rezerva, dezvoltare si a fondurilor cu stabilite de Adunarea Generala a Asociajilor; 5 5) propune Adunaii Generale a Asociafilor modificarea Actului Constitutiv, majorarea sau miesorarea capitalului social si constituirea de rezerve, plasarea unei parti din mijloacele financiare ale fondului de rezerva si ale fondurilor cu destinatie special in titluri ale statului si alte valor; 6) propune spre aprobare Adunarii Generale a Asociatilor organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern; 7) aprobai strategia si tactica de marketing si indruma conducerea cu privire la atragerea de clienti si diversificarea serviciilor pentru eresterea veniturilor; 8) decide si rezolva alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Asociatilor ; 9) propune spre aprobare Adunarii Generale a Asociatilor obiectivele si criteriile de performanti ale directorului general; 10) propune Adunarii Generale a Asociatilor spre aprobare modelul contractelor de concesiune/administrare si modificarea acestora; 11) inregistreazi la registrul comerfului numirea/revocarea Cenzorului; 12) incheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societitii si pentru ducerea la indeplinire a hotarérilor asociatilor; 13) orice alte atributii care, prin lege, sunt stabilite in competenta administratorilor Sox ART.14 Societatea isi va deschide conturi in lei si in devize convertibile la sucursala (filiala) unei banci autorizate din localitatea in care isi are sediul gi are drept de dispozitie asupra lor prin persoancle desemnate de asociaji, acestea urmand a depune specimenele de semnaturi la banca (bancile) cu care lucreaza Societatea si a semna documentele bancare, ART.AS (1) Consiliul de Administratie are dreptul si reprezinte Societatea in fata oricarei instante, auloritati administrative, financiare sau a altor autoritiqi, bineilor sau institutiilor, precum gi in fafa sociexgtilor romdne si strane. (2) Consiliul de Administratie are dreptul de a efectua plafi sau de a primi plati, de a angaja persenal si de a lua masurile de administrare, in numele Societatii, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv si hotirarile Adundrii Generale a Asociatilor. ART.I6 nfa contabila si bilanful contabil si contul de profit si pierderi se fine si, respectiv, se intoemese conform normelor legate. ART.I7 (J)Gestiunea Societai va fi controlata de citre asociati si de catre cenzorul expert contabil desemnat de acestia (2) Societatea va avea un cenzor si un supleant alesi de Adunarea General a Asociatilor pe o durat de 3 ani, putand fi realesi. Cenzorul trebuie sa isi exercite personal mandatul. (3) Nu pot fi cenzori, iar dacd au fost alesi, decad din mandatul lor: a) rudele sau afinii pind la al patrulea grad inclusiv sau sofii administratorilor, ») persoanele care primese sub orice forma, pentru alte functii deedt aceea de cenzor, un salariu sau 0 remunerafie de la administratori sau de la societate ori ai céror angajatori sunt in raporturi contractuale sau se afld in concurent’ cu aceasta; ©) persoanele carora le este interzisa functia de membru al Consiliului de Administratie, conform Legii 1r.31/1990; 4) persoanele care, pe durata exercitariiatribujilor conferite de aceasta calitate, au atributii de control in cadrul Ministerului Finanfelor Publice sau al altor institufii publice, cu excepfia situatiilor prevazute expres de lege. (4) in caz de deces, impiedicare fizica sau legal, incetare oti renunfare la mandat a Cenzorului expert contabil, acesta va fi inlocuit de supleant. In aceasta situatie, precum $i in situatia in care cenzorul expert contabil nu poate fi inlocuit cu supleantul ori nu mai raiméne in funetie niciun cenzor, 6 vederea desemnarii unui nou cenzor administratorii vor convoca de urgenfi: Adunarea General expert contabil si a supleantulu )Cenzorul este obligat si supravegheze gestiunea societdfi, sa verifice daca situafiile financiare sunt legal intocmite si in concordanfa cu registrele, dac& acestea din urma sunt inute regulat si daca evaluarea clementelor patrimoniale sa ficut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. (6) Cenzorul va aduce la cunostinja membrilor Consiliului de Administragie neregulile tn administrare si incdlearile dispozitiilor legale si ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constata, iar cazurile ‘mai importante le va aduce la cunostina Adundrii Generale. (7) Cenzorul are dreptul si obfind in fiecare lund de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor. (8) Este interzis Cenzorului s& comunice mandatarilor asociatilor in particular sau tertilor datele referitoare la operatiunile Societijii constatate cu ocazia exercitarii mandatului for. (9) Oricare dintre reprezentanfii in A.G.A. ai asociatilor are dreptul si reclame Cenzorului faptel despre care crede ci trebuie cenzurate, iar acesta le va avea in vedere la intocmirea raportului catre ‘Adunarea General Daca va aprecia c& reclamatia este intemeiata si urgent, Cenzorul este obligat si convoace im Adunarea General si sa prezinte acesteia observafiile sale. in caz contrar, Cenzorul trebuie s puna in discutie reclamatia la prima Adunare. Adunarea Generala trebuie si adopte 0 hotirdre asupra celor reclamate, (10) intinderea si efectele raspunderii Cenzorului sunt determinate de regulile mandatului. Cenzorul expert contabil este rispunzittor fati de Societate pent a) realitatea varsdmintelor efectuate de asociati; ») existenga real a dividendelor platite; ©) existenta registrelor cerute de lege gi corecta lor finere; d) exacta indeplinire a hotirdrilor Adunarii Generale; ¢) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, Actul Constitutiv le impun. (11)Primul Cenzor al Societifii este dna SABAU_RAMONA FLORENTINA, domiciliata in ‘municipiul Oradea, strada Sucevei nr. 73, ap.11, identificat& prin C.1. nr.XH seria 787912 eliberatit la data de 21.02.2012 de catre SPCLEP Oradea, C.N.P. 2830224055063. CAP.VI- REPARTIZAREA BENEFICIILOR $I PIERDERILOR ART. 18 ‘Asociatilor le revin toate beneficiile Societitii si suporta pierderile acesteia proportional cu contributia fiecdruia la capitalul social. ART.I9 (1) Stabilirea profitului net se va face in conformitate cu dispozitiile legale, i dividendelor se vor face in cursul anului sau la incheierea exercitiului hotararii asociatilor. Q) Din profitul Societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social @)Daci fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauz, acesta va fi completat, cu respectarea prevederilor alineatului (2). repartizarea si plata onomico-financiar, potrivit CAP.VI - DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIE’ ART.20 Durata Societati sste nelimitata, ART.21 Dizolvarea si lichidarea Societajii se fac in situatiile si in condiiile stabilite de lege, in conformitate cu procedura specificd prevazuta de legislatia in vigoare aplicabila in materia societitilor comerciale. CAP.VIT - MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ART.22 (1) Actul Constitutiv poate fi modificat prin hotarérea Adundrii Generale a Asociatilor. (2) Hotirdrea Adundrii Generale a Asociatilor si textul complet al prezentului Act Constitutiv, actualizat cu toate modificarile. se vor depune in termen de 15 zile la Registrul Comertului si vor fi inregistrate in temeiul hotirarii judecdtorului delegat CAP.IX - DISPOZITI FINALE ART, 23 Societatea se constituie ca persoand juridicd romana gi se supune legii materiale romane. ART. 24 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeazi cu dispozi comerciale. legale privitoare la societitile ART. 25 Cheltuielile efectuate de caitre asociati pentru constituirea Sox vor fi inregistrate in evidenta contabild si se vor reflecta in bilanful contabil aferent primului an de activitate. Subscrisele persoane juridice, in calitate de Asociati fondatori, am intocmit, prezentul ACT CONSTITUTIV (ACTUALIZAT), — astizi_ 2. autentificarii/certificarii), intr-un numar de 5 (cinci) exemplare originale. i agp semnat pias ASOCIATH FONDATORI JUDETUL BIHOR S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Prin Presedintele Prin Director General, CONSILIUL JUDETEAN BIHOR, DELIA UNGUR CORNEL POPA

S-ar putea să vă placă și