Sunteți pe pagina 1din 2
INTRODUCERE IN STUDIUL DREPTULUI PENAL AL AFACERILOR ., 9 Sectriunea I. Preliminarii 9 $1. Dezvoltarea
INTRODUCERE IN STUDIUL DREPTULUI PENAL AL AFACERILOR
.,
9
Sectriunea I. Preliminarii
9
$1. Dezvoltarea social-economicd gi evolufia dreptului ca sistem
9
$2. Evolu(ia dreptului
penal
10
subsidiar
1.1. Caracterul
11
1.2. Structura dreptului penal contemporan
1 I
Secliunea a II - a Criminalitatea (infractrionalitateo)
tn afaceri
12
$1. Criminalitatea in afaceri din perspectiva studiilor criminologice
12
complex
1.1.
Economia subterand ca fenomen social-economic
13
1 .l
.
Definirea conceptuala
qi esenfa economiei subterane
14
$2. Realitatea criminologici
in
domeniul afacerilor
17
general
2.1.
Aprecieri de ordin
17
2.2.
Criminalitatea in afaceri in in perioada
de tyanzi[ie
17
$3. Aspecte specifice
criminalitlfii din sfera afacerilor
18
3.1. Generalitilli
18
3.2. Categorii
de
persoane implicate in criminalitatea afacerilor
18
.illli::::11
':: ::::l-::T":i'*ll1
capitotutrr
3 i:
ln,o
DREPTUL
PENAL AL AFACERILOR CA PARTE A DREPTULUI PENAL
20
Secliunea I. Generalitdti
20
$1. Istoricul dreptului penal
al afacerilor
20
penal al afacerilor
1.1. Aparitia dreptului
20
al afacerilor
1.2. Consacrarea dreptului penal
20
1.3. Problema dreptului penal al
afacerilor in lara noastrd
20
ii
s' *;:i:tffiiJJJ::::: :T::::::::::l::::::i :l :iT::lll:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
al afacerilor
2.2.
Obiectul dreptului penal
22
al afacerilor
2.3.
Scopul dreptului penal
23
$3. Trlsiturile specifice
dreptului penal al afacerilor
23
3.1. Preliminarii
23
3.2. Aspecte specifice privind unele derogdri de la principiul
legalitalii
incrimindrii
24
infracliunilor
3.3. Particularitdli privind elementele constitutive ale
25
subiecfii infractiunilor
3.4. Unele aspecte specifice privind
26
3.5. Aspecte specifice cu privire
la sistemul de sancliuni
26
al afacerilor
3.6. Alte particularitafi ale dreptului
penal
26
dreptatl penal al afacerilor
Secliunea II. Aspecte procesuale cu privire la
27
infrac(iunilor
$1. Cu privire la constatzrea
27
Secliunea a III. Incidenla
legisla1iei comunitare asupra dreptului penal al afacerilor
28
$1 .Generaliti{i
28
Modalitnfl de
asigurare a respectirii legislafiei comunitare prin folosirea mijloacelor
$2.
drept penal nafional
de
29
cAprroLUL
ru.
REGLEMENTAREA INFRACTT(\NrLOR ECONOMTCE iW mCiSnqTIA PENAU,4.q
KEPUBLICII
MOLDOVA
3]
Secliunea I. Sistemul infracliunilor economice
3I
$1. Generalitl{i
31
2 Aspecte
criminologice privind infrac{iunile economice
34
$
Secliunea II. Analiza juridicd a infracliunilor economice prevdzute ln legea penald a Republicii
Moldova
40
$ 1. Infrac{iuni economice cu caracter general
40
241 C.P.)
1.1. Practicarea ilegald a activitd{ii de intreprinzdtor
(ar1.
40
242 C.P.)
1.2. Pseudoactivitatea de intreprinzdtor (art.
43
2. Infrac{iuni economice in domeniul
finanfelor
44
$
2.1 . Fabricarea
sau punerea in circulalie a banilor falgi sau a titlurilor de valoare false
(art.236 C.P.)
44
2.2.Fabricarea sau pllnerea in circulalie a cardurilor salr a altor carnete de platd false (art.
237 C.P.)
4s
238 C.P.) 2.3. (art. 46 2. Dobindirea creditului prin ingeldciune .incdlcarea regulilor de creditare (art
238 C.P.)
2.3.
(art.
46
2.
Dobindirea creditului prin ingeldciune
.incdlcarea regulilor de creditare (art
239 C.P.)
4l
2.5.Utllizarea contrar destinaJiei
a mijloacelor din irnprumuturile interne sau externe
garantate de stat (art.240 C.P.)
48
2.6. Abuzurile la emiterea
titlurilor de valoare (art.245 C.P.)
49
2.7 . Contrabanda (art.248 C.R)
50
2.8. Eschivarea de la achitarea
plalilor vamale (art.249 C.P.)
53
2.9. insuqirea,
instrdinarea, substituirea sau tdinuirea bunurilor gajate, sechestrate sau
confiscate
(art. 251 C.P.)
54
2.l}.Insolvabilitatea intenJionatd(art.252
C.P.)
56
2.ll.Insolvabilitatea fictivd (art.253
C.P.)
56
$ 3. Infracfiuni economice in comerf
57
3.1. Constringerea de a incheia o tranzac[ie sau de arefuza incheierea ei (art. 24] C.P.)51
3.2.Transportarea, plstrarea sau comercializareamlrfurilor supuse
accizelor,ftrd
C.P.)
marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz(art.250
58
3.3.
Comercializarea mdrfurilor de proastd calitate sau necorespunzdtoare standardelor
C.P.)
(art. ?sa
se
3.4. Inqelarea
clien{ilor (art. 255 C.P.)
60
3.5. Primirea unei
remuneraJii ilicite pentru indeplinirea lucrdrilor legate de deservirea
populafiei
(art.
256 C.P .)
62
$ 4. Infracfiuni economice in construcfii
62
4.1.
Executarea necalitativi a construcliilor (art.257 C.P.)
62
4.2.incdlcarea regulilor
de exploatare, reparalii gi modificare a locuinlelor dintr-un bloc
de locuit (art.258
C.P.)
64
de legi speciale.
Secliunea III. Infracliuni economico-financiare reglementote
65
$1. Infracfiuni privind combaterea concurentei
neloiale
65
1.1. Infracfiunea de restriclie a concurenJei reglementatd de Codul penal al Republicii
Moldova
65
l.2.InfracJiunea de concurentd neloialS reglementatd de Codul penal RomAn
66
1.2.1. Infracfiunea de concurentd neloiald reglementatd de Legea Romdniei nr. 1 lll99L66
1.2.2. Elementele constitutive ale acestei infracliuni gi la aspectele juridice ale acesteia.6l
$2 Evazunea fisca1i
68
2.1 . Fenomenul infracliunri de evazune fiscald, reglem entarea lui juridicd in legea penald
a Republicii Moldova
69
2.2.Reglementarea infracliunii de evaziune fiscald in legea Rom6nieinr.8711994
$3. Spdlarea banilor
70
71
3.1. Fenomenul infracJiunii de spalarea banilor
gi caracteristicajuridica
12
3.2. Metodica infracfiunii
de spdlare a banilor
83
3.3. Aprecieri de sintezd asupra infrac{iunii de spalare a banilor
84
$4. Prevenirea gi combaterea infracfiunilor economico-financiare
84
capirolul IV. INFRACTI(NI
PRIVIND SOCIETATILE COMERCIALE
88
Secliunea
l. Generatitd7i
$1. Cadrul general al reglementirii
88
88
Infracfiunile din sfera
antreprenoriatului gi crima financiar-bancari
88
$2.
Privatizzrea iliciti
94
$3.
Secliunea 2. Aspecte introductive privind persoana juridicd ca subiect al inacliunii.
95
Secliunea 3. Analiza juridico-penald ale infrac\iunilor privind societdlile comerci\e
98
$1. Practicarea ilegali a activiti(ii
de intreprinzdtor
98
intreprinziltor
Pseudoactivitatea de
100
$2.
$3. Insolvabilitatea intenfionati
Insolvabilitatea fictivi
101
103
$4.
Secliunea
4. INFRACTIUNI
PNVIND
MONOPOLUL DE STAT
105
Secliuneo 5. INFRACTIUNf PNVIND REGISTR(IL COMERTULUI
CAPITOLUL V. INFRACTIUNI PRIVIND COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE SI ALTE
105
CONEXE PRIVIND CONTABILITATEA.
INFRACTTUNT
105
Secliunea
I. Aspecte generale
105
$1. Cadrul
general al reglementirii
105