Sunteți pe pagina 1din 257
INTRU SLAVA SFINTEI CEI DE © FIINTA $1 DE VIATA FACATOAREI $1 NEDESPARTITEI TREIMI os MINEIUL tn 2" = it g # & LP. S. PATRIARH MIRON CU BINECUVANTAREA SPANTULUI SINOD AL SFINTEI BISERIGL AUTOCEFALE ORTODOXE ROMANE ee EDITIA LIA LUNA LUI MARTIE ARE TREIZECI §I UNA DE ZILE, ZIUA ARE 12 CEASURI $1 NOAPTEA ARE 12 CEASURL. In diva dintat i ivi n ziue dintai, pomenirea sfintei yi prea cuvioasei Mucenife Evdochia, La Dosmne strigat-am... Stihirile glas 4 Podobie: Dat-si semn celor ce se tem de... stnicind mai intai si prin infranare vestejind saltarile trupului, a doua oara cu patimirea ai surpat ma- estriile vrajmasului si ai ridicat biruinf& improtiva lui, o! Evdo- chie de Dumnezeu fericita. Drept aceea, pentru luptele cele indoite te-au incununat pre tine lisus, iubitorul de oameni si Méntuitorul sufletelor noastre. In brazdele inimii primind samanfa cea dumnezeeasca, ca un pamant gras, de Dumnezeu insuflat&, cu adevarat insutit ai inflorit spicul muceniei, si intru jitnifele cele infelegatoare te-ai pastrat, prin puterea Duhului, carele, cu Darul sau, le-a pre- facut si te-a schimbat infru 0 mai buna schimbare, Evdochie prea ldudata. — Sy Prin ostenelele infranérei omorand patimile trupului, Ev- dochie prea léudata, cu po- runca la cea facdtoare de viafa ai inviat morfii. Si acum lcu- esti in ceruri impreuna cu mu- cenicii, bine sAévarsindu-fi alergarea_muceniciei, prin a- jutoriul Duhului, rugandu-te pentru tofi cei ce cu credin- { te laud pre tine prea infe- leapta. Slavé, gles 6, a tui oan Monahul. Cuvioasa muceni{a para- sind cele veselitoare si de multe feluri ale vietii, si crucea pre umere ridicdnd, a venit ca sé se fac& fie mireasa, Hristoase. Sicu suspinurile lacramilor stri- ga: Nu ma lepada pre mine desfranata, cela ce pre curvari fi curSfesti; nu trece cu vede- rea lacramile datoriilor mele celor cumplite. Ci ma primeste ca $i pre curva aceia carea au adus fie mirul ca si eu asijde- 2 LUNA _LUL MARTIE S rea si aud: Credinfa ta te-a méantuit; mergi in pace. ” $i acum, a Néscitoarei: Podobie: A treia zi ai inviat.. Poca&infa nu ai castigat, ne- pociite suflete. Ce te zibovesti? Taerea mor|ii se apropie si sfarsitul a sosit ca furul. Alearga si cazi citre Nascitoarea de Dumnezeu. A Crucii, a Nascatoarei: Vazandu-te rastignit Hris- toase ceia ce te-au nascult, stri- ga: Ce este aceasta taina streina ce vad Fiul meu? Cum mori pre lemn spanzurat cu trupul, dat&torule de viafai? ‘Tropar gles 4. Mielugeana ta Tisuse.. Slava, $i acum, a Nascatoarei: Cauti Ia sfargitul cdr LA UTRENIE. Canonul gi tripesniful Triodului Canonul Sfintei. Al cirui Acrostih Ia Greci este acesta Luptele Evdochiei voi Khuda. Pessna 1, plas 8, Irmos S ce4ntam Domnului, celui ,ce a povafuit pre norodul ,»sdu prin Marea Rosie, cantare »de biruin{a; ca s’au proslavit“. Tntunecarea cea din neluare aminte, carea s’au_ pus preste mine cel ce te laud mucenifa Evdochie, risipeste-o cu razele rugaciunilor tale. Mreaja cuvintelor celor de Dumnezeu fnsuflate te-a vanat pre tine frumoas& mucenifa, ca pre o desfatare a mesei cei nemuritoare si indulcirii cei dumnezeesti. Slava, Lepadand cele paméntesti Evdochie, ai mostenit dupre vrednicie cununa nestricaciunii si desfatarea cea vrednica. Si acum, a Nascdtoarei : Dezlegatu-m’a prea curafa din osdénda morfii Dumnezeu Cuvantul cel intrupat din tine, pentru indurarile milostivirii tale. Peasna 3, Irmos: Tu opti intirires.. feria cea de multe feluri lumii cei_stric&cioase parasind-o slavité Evdochie, comoara nerapita ai luat. Stavt Vazand in ceruri bucuria slavei, semnul pocainfei_ tale cinstit, fe-ai luminat cu botezul. $i acum, a Nascitonrei Toat& dorirea mea ma rog indrepteaza-o catre cel nascut din fine, Nascaitoare de Dum- nezeu, izb&vindu-ma de patimi. Irmosut Tu esti infarirea celor ce ,alearga la fine Doamne; tu westi lumina celor intunecafi, si "pre fine te laud& Duhul meu.“ ee IN_ZUA DINTAL «py Setealnn, gles 4, Podobie | {Pre njetenciunea si Cuvan- iul Kumindndu-te cu raza cea dumnezeeasci, intunerecul in- seliciunii Lai parasit, si ai pri- mit viafi_nematerialnic& (incd in trup fiind), si de dumneze- estile daruri ale Duhului um- plandu-te, cu singura grairea inainte, morfii ai inviat. Pentru aceastala sfarsit cu cununa mu- ceniei dumnezeesle te-ai impo- dobit si pre vicleanul L-ai rusinat, Evdochie cea fntocma cu in- gerii. Roaga-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de gresale s& daruiasca, celor ce praznu- esc cu dragoste sfanté pome- nirea ta. Slav gi acum, a Niscitosrei Imi aduc aminte de jude- cali si ma spaimantez cuge- tandla faptele mele cele viclene, cum voi raspunde Judecatoru- lui eu fic&losul? lara privind cktre icoana ta prea laudata Doamna, primesc alinare de durerile mele. Pentru aceasta nu trece cu vederea rugiciu- nea robului tau. Caci mam desnadajduil desavarsit si ca- zand strig fie: Milostiveste-te prea sfanta, ca milostiv sé-mi fie Fiul tau si Domnul, in ziua judecafii. Ca nu am alfa n&de- jde eu nevrednicul robul tu. A Crucii, & ‘Nascditoarei Pre Mieluselul si Pastorul si Izbavitorul, mielusaua va- zandu-l fri dreptate spanzu- rat pre Cruce, plangand au strigat: Vai mie prea iubite fiule! Vai mie fiule prea dorite! ‘um voi Suferi s& viz aseme- nea priveliste? De cele din l8- untru sunt chinuita, si inima mea arde. Ci o prea bunule! sdvarseste cuvintele tale, si scoalé-te curand, dand tuturor bucurie si izbavire, celor ce cu credin{a lauda prea curata pa- tima ta. Peasna 4-a, Irmos: I uzit-am Doamne faina ico- »nomiei tale, infeles-am lu- »crurile tale, si am proslavit »Dumnezeirea ta“. Prea covarsind cu podoa- ba trupului, dupre vrednicie asemenea ai inflorit frumuse- fea cea sufleteasca, stralucind prin osteneli Evdochie. Prin invafaturile cele sfinte ale lui Ghermano, nebaigand in seam& necuvinfele cele mai de nainte, mucenifa_ai luat ju- decata cea prin luminare, indu- ratoare. ‘Slava: Toala asupreala inselaciu- nii ai pierdut, cd povatuitorul luminii_ adevarului ai avut pre Arhanghelul, carele iti desco- perea fie aratari dumnezeesti. Si acum, a Nasctoaret: Tu prea curaté Stépana in- planzeste furluna valurilor su- % LUNA LUI MARTE fletului meu, slobozindu-ma din vifor si din intreitul val al pa- catului. Peasna 5, Irmos. Mire? strig tie Doamne, méantuieste-ne pre noi. Ca tu esti Dumnezeul nostru, afar de fine pe altul nu stim. Spailandu-te cu lacrimi de noroiul faptelor tale, prin baia botezului mai mult decat soa- rele ai stralucit, Evdochie. Slew Nici bogiafia, nici desmier- darile, nici bataile, nici moar- fea, nu au pulut sd te des- parla, nici zgariiturile, nici sa- bia, pe tine de Dumnezeu. $i acum, a Nascitoarei: Spinul patimii mele, cel slufos arde-I cu focul, carele nu au ars dumnezeesc pante- cele tau Nasc&toare de Dum- nezeu, Peasna 6, irmos aind luminoasé da-mi mie. “h Cu focul patimireitare pe si- ingraséndu-te, te-ai aratat nemistuiti de munci cinstita Evdochie. Stevi : Din dragostea indragitori- lor celor stric&ciosi, iubind pre mirele cel cinstif, intru dorirea cea nestricdcioasi te-ai pus pre sine-ti Evdochie. $i acum, a Naseitonre’ Ceeace ai néscut pre prici- nuitorul linistii Hristos, imblan- zeste valul cel salbatec al pa- timilor mele, prea sfanta sta- pana. Irmosul. Haina luminoasé da-mi me, cela ce te imbraci_cu lumina ca cu o haind mult milostive Hristoase Dumnezeul_nostru. CONDAC, glas 4 Vitejeste nevoindu-te intru patimirea fa, ne luminezi cu varsarea minunilor prea !au- datd, pre noi ceice alergim intru dumnezeeasca_biserica ta, si dinfuind te rugém, prea cuvioasi mucenifaé Evdochie, casi neizbavim de neputinfele cele sufletesli, si si scoatem darul tamaduirilor. 1cos. Biserica cea ribdatoare de chinuri ca o parga s’au aratat, dobandind in mijloc gradina nemurirei, trupul cel cinstit al acestia, si cei ce cuprind ro- durile ei, cu ramurile tale se Jumineazi, iara privind se mi- nuneazi, cum cu_adevarat frupul cel mort izvordste fama- duiri, infelepfind pre tofi. Pen- tru aceasta venifi fofi_ acum impreund cu mine smeritul, ca curafind spurcdciunea, sé scoa- tem darul t&maduirilor. Luna lui Martie are zile 31. Ziua are censuri 12, Si noapten ceasuri 12 In ziua dintai, po- menirea prea cuvicasei mucenifei Evdochiel, Samarineance. y eee IN ZIUA DINTAL Stil Evdochia Sam arine . este cerand: Mapa Ci sangele sau Py ie Mantui sai este aducéng, M@**torute din gramext Intru intaia zi lui Martie: Evdochia s'a savargit prin sabie, ceasta era din cetatea Tiupolei epathici Livanisiel Finichic: Minpole, a impiritiel lui Trsien, fiind necredincioast gi inchinitoare de idoli, Ceres wat we tai petreced viafa sa cu neastimpiare si curveste i trigea spre dinsa mulji in- drigitori cu frumusejea si buna cuviinja fefei sale, si pentru aceasta an strains avere multé, Tari mai pre urm% au crezut in Hristos, auzind dela oarecarele. monah Ghermané, cetindu-se cuvinte folositoare de suflet pentru blagocestic si poctinit, Deci se botexi de episcopul Teodot, ine duplectndu-se prin dumnezcesti descop. rir, care s'au invrednicit ale veded, CXci sau aritat in uimire unde o finea de méné un inger, gi se sui Ia ceruri, Si au vaaut pre sfintii ingeri cum se veseliau pentru intoarcerea ei. $i cum oarecarele negra gi infricosat la chip scrfignia cu dinfii si striga, ci i-se face strambitate de se va lipsi de dansa, Pentru aceasta viindu-si inten sine sau implrfit toat averea, si dindwo stracilor, sau dus le © monastire gi se fic. monahie. Deci pe- trecind bine calea nevoinfei, fu adusé inaintea Ini Avrilian, ce Iuase implritia dupx Traian, parindw-sk dela cei ce ii fusese ci mai inainte indrigitori, si in- viind pre fiul Smpiratultsi ce fusese mort, trase pre impiratul Ia credin{a Iui Hri- stos, $i apoi dupli cifiva ani se cerceti de Diogen, ighemonul cet&jei Tliupolei, si iarig fteind sminuni se slobozi. Tara Sup avestea de Vichentie, ce s'a pus ighe- mon in urma Iui Diogen, i sau thiat capul. Si aga au Inet dela Domaul cu- nuna cea nestricicioast a muceniei. Intru aceasta zi, pomenirea sfintei Domninci, cei din Kir. an in: Domnina purtand de bundtafi poverss Fe oeemet a egot pres Feit se apropie®- ‘Acceasta sau niscut din pirin{i bine- credinciogi si bogati si afjerorindtse pre inesi dis ncie Ini Dumnezeu. gine oe ol ji la cealalts petrecerea fe" spre nevoinfe t 8 trupului; cei $i 0 colibi tu gridinn inice snl pores steal ius, udandu-gi en lac fe » wdandu-gi cu lacrimile sale ecle dea- Purtrea nu nual fafa ci gi rasele sale ele de pl ce le porta, Ik pe la cat area cocosilor intrind in dunezeeasca biserici, da slavé gi mulpisniti Ini Dum. nevew cu toati runlfimea norodului, $i mincarea fi cra linte muiati in api. Si toati osteneala aceasta a postulni'o an ribdat, cu toate cil era Ia trup slabs gi mai moarti. Se arkta insi la toti. si la babaji gi Ia femei, pre care ea fi vedea ins fA sk caute ea in fata cuiva, gi fark agi arita gi ea la alfii fafa so, Si era acoe perindu-se cu haina ei cea de pir pani Ja genunchi si vorbia_gingas gi cu cin ste pururea cu lacrimi cn cel ce venii Pentru pururea pomenita aceasta se zice c& de multe ori lund ména cea dreaptt a fericitului Teodorit, Episcopului Kiru- Tui, pentru ca si io skrute, si punindu-o Ja ‘ochii s&i spre sfinfenic, stata o udi de mult cu lacrimile incét se umplea mina ui de lacrimile ei. Care lacrizai insi se Ficea din dragostea cea fierbinte cite Dummezen, Carele fi aprindea engetul cn- vioasei intru privirea cea dumnezceasc, fmpungénd cugetul ef cu sigeata sa. Si fednd pre sufletul ei a se sili de a pl- Psi viafa aceasta gi a se muta Te cealalti Deci cu aceste sfinfite nevoinfe petrecdnd ita gi noaptea, fu dust gi suit catre Hri- stos, Mirele stu cel dorit, prin faptele ei cele bune gi pltcute Iui Dumnezen “intra lceast& zi, sfinfii_mucenici Markel gi Antonie, prin foe s'au slivargit. " Cuptorul cel infocat amandurora nevoi- Sth Torilor era ca o topitoare, Cari strflucese prin el decat aurul mai ftere. Inteu aceasta zi sfinjii mucenici, Silvestru gi Sofronie, prin sabie s'au sa : iy. Silvestre a jeriG ingeléciunit nesufezind, Bieuna cu Sofronie tdiere ai fost raboand, sebie Intru_aceasté 2i sfaintul Nestorian s'au sfirgit : Intorcandu-fiese grumazul inopoi, iRétoriene prin taiere ineinte mergeai. intru aceastii zi pomenirea sfinfilor mucenici Harisie, Nichifor si Agapie. . 4. ‘Treimea nevoilorilor cum in ceruri Stih: ‘ona intapget, ‘Treimei cei ce pre toate le-wu lucrat, f 6 LUNA LUI MARTIE S intru aceasti 2i pomenirea cuviosul telui nostra Agapie, cel ce a sihistrit in hote- rele monastirei Vatopedului cei din muntele ‘Atofului, carele robindu-se de Saracini, si in= torcdndu-i pre ef la buna credinfa si botezin- du-i ou pace s‘au sivargit. Sth: Agepi prea fericite desi cu trupul adeca te-ai robit, Ins& nu gi cu cugetul @ fi rob te-ai vizut. Cu ale lor sfinte rugiciuni, Doamne milueste-ne si ne mantueste pre noi, Amin Peasna 6, Irmos. inerii cei ce mersese din lu- deia in Vavilon oarecand, cu credinfa Treimei, vapaia cuptorului 0 au calcal, cantand: Dumnezeul parinfilor nostri bi- ne esti cuvantal. Ca o mostenitoare a viefii si aratat izbavita de moartea cea stricitoare de suflet, prin rugiciunea ta pre cei morfi in- viindu-i Evdochie, lui Hristos ai strigat: Dumnezeul parinfilor nostri bine esti cuvantat. Tu cuvioas’ fiind mai na- inte casa pacatului, te-ai curafit pre sinefi lui Dumnezeu, ara- tandu-le casa sfinfita si inbuné: tafit&, frumoasi mucenifa, st gand: Dumnezeul_ parinfilor nostri bine esti cuvantat. Savi: Ci sudorile cele pustnicesti ingr&sindu-te te-ai aratat maslin roditor Evdochie. Cu sabia muceniei si cu varsarea_san- gelui topindu-te, strigai: Dum- nezeul p&rinfilor nostri bine esti cuvantat. $i acum, a Nascitoarei: Zarobit fiind de rautate si de cumplite picate insarcinat, ceeace ai nascut pre Mieluselul carele ridic& pacatul lumii, Fe- cioara Stapana, de stapanirea acestora pazeste-ma. Peesna 8, Irmos: Pre Imparatul Ceresc... oc nematerialnic salasluin- du-se intru tine, si cérbune dumnezeesc fiind in s&nurile fale Prea cinstita, pre muncitori i-au ars, pizindu-te pre tine ne- vatamata. Binecuvéntim pre T Rasplatiri pentru sudorile cele dumnezeesti, ai luat ré- varsirile {amaduirilor Evdo- chie, a omora boale si a invia morfii. | $1 acum, & Niscatozrei Sufletul meu cel omorat de dezmierdari, inviaza-l_ Nascé- toare de Dumnezeu Fecioara, c& tu singuré ai nascut viata, fara de ispité barbateascé. Irmosul : SA laudm bine sf cvvéntix Pre jmparatul Ceresc, pre carele il laud’ ostile ingeresti, Tiudafi-L si-L prea indlfati intru tofi vecii. Peasna 9, Irmos: Cu adevarat Nascatoare... eslegatu-te-ai din ceste vre- melnice Mucenif& Evdo- 4 GF ee in 2 ZiLE chie, si ai primit sivarsi “hi rsitu - tirilor mutandu-te catre Due nezeu prin sabie. Slava | Cu mucenitele, ca o muce- nifa si cu cuvioasele, ca o in- cepatura a Sihastrilor ai str3- lucif, ar&tandute fac&toare de minuni slaviti Evdochie, Si acum, a Nascituarei Cu © folositoare dumneze- easci si ca o n&dejde adevarata singura pre tinete amMaica alui Dumnezeu, ca sa ma izbavese din pacate si din primejdii. Irmosul: Cu adevarat Nascdtoare de Dumnezeu, fe marturisim pre tine Fecioara curata, cei man- tuifi prin tine, cu cetele cele fara de trupuri, marindu-te pre fine. $i cealalta slujba a Utreniei dupre orinduielé ‘gi Otpustul. YF QW INTRU ACEASTA LUNA IN 2 ZILE. ui sfinjitului_ mucenic ya sfantul i Poot EE irinel, gi sfantul_mucenic Teodot Episcopul KI Isihie. La Doamne strigat-am = Stihirile gles 4. rodobie: Ca pre un viteaz.. rhiereu pre sfinfit, te- S\melie bisericii $i stalp neclatit te-ai aratal, nec om Zz prea laudate, cel prea adevarat intre fSc&torii de minuni, de umnezeu d&ruit si luminator Prea luminos si sfinfit ai fost si rai carele ai dobandit in mijloc lemnul vielii, pre lisus dat&torul de viaf&, sfinfite mucenice Te- odote. . Cu vine de bou batandute si pre lemn intinzandu-te, si cu amar strujindute, vrednicule de minune, si in temni{& inchizan- du-te si cu piroane pironindu- fi-se picioarele tale si fiind pus pre pat ars, te-ai aratat neclatit, léudand pre cel ce te intaria pre fine intru toate, sfinfite mu- cenice Teodote. Cu vinele nevoinfelor tale ai sugrumat pre vrajmasul si puterea acestuia ai biruitsi prea luminat imbarbatandu-te, licu- esti intru imparafia cea de sus purtand cunund, si invrednicin- du-fe luminii si frumsefii dan- fuitorilor, si te rogi ca s& se mantuiasca cei ce fe cinstesc pre fine, lauda mucenicilor Teodote. Alte stihiri ale tui Isinie, gles gi Podobie aceiagi. Si intru viafai prea slavit si intre mucenici prea mare cuno- scandu-te patimitorule Isihie, impreuna cu puterile cele ce- resli, stai cu slavé inaintea Im- paratului tufuror prea fericite. Pentru aceasta cu credinf& lau- dam luptele fale cele vitejesti si stivarsim pomenirea fa slavind | pre fac&toriul de bine. Prin credin{ facdndu-te ostas imparatului puterilor, pa- fimiforule_ Isihie, dogma cea fara de Dumnezeu a impara- jilor celor fara de lege ai stricat, slavite, si ai ales ca s& mori pentru dragostea cea dumne- zeiasca. Drept aceia toata cin- stita bisericd praznuieste intru tot praznuité si cea plind de bucurie pomenirea ta. In repejiunile réurilor ai fost aruncat Isihie, si intru a- celea inecand pre balaurul cel razboinic prea fericite. Acum te-ai suit la ceruri yrand ca s& iei cununile. Si stai jnaintea savarsirii doririlor, pur- fitorule de chinuri, lécuitorule impreund cu ingerii, inlarirea bunei credinfe. Slava gi acum a Nascitoarei, Ceia ce ai inc&put in pan- fecile iu, pre Dumnezeu cel neinc&pul, carele s’au facutom pentru iubirea de oameni si au juat din tine framantatura noa- stra si ardlat o au indumnezeit. Nu ma trece cu vederea Prea cura, pre cel ce sunt scarbit acum. Ci de grab ma miluie- ste si de tot felul de vrajmasie si valamare a vicleanului ma izbaveste. A Crucii, « Niscitosrei 8 _LUNA LUI MARTIE 1 cruce Doamne, Mieluseaua si D acd te-au vazut pironit pre Maica ta s& spaimanta si striga: Ce privire este aceasta Fiule prea iubife? cu acestea fi-au rasplatit fie norodul cel neple- cat si fri de lege, carele au primit minunile tale cele multe, cislava negraitei pogorarei tale Stdpane. ‘Troparul glas 4 $i pirteg obiceiurilor... Altul el Sfantului Isihie asemenes. Mucenicul tiu Doamne Isibic... Slav gi acum a Nasc&tonrei: LA UTRENIE CANOANE DOUA Canonul Sfantului Teodot Al caruia Acrostihul la Greci este acesta, A dancul matii rosii cu urme neudate pedestru_trecén- du-l Israil cel de demulf, cu mainile lui Moisi in chipul Cru- cii, puterea lui Amalih in pustie au biruit. Miscirile tale Mucenice cele c&tre Dumnezeu ai indrep- fat, ale c&ruia p&zind poruncile cele cinstite, te-ai facut ierarh sicu sAngele muceniciei aratat ai stralucit. D umnezeeste si cu buna credinfi petrecand, prin nevo- infele infrandrei omorand mis- carile trupului, ai castigat viata, Pre prea marele Isihie voi laude... Peasna 1, Glas 4, Irmos. ~~ se podoaba ierarhilor si implini- rea mucenicilor. . Dubul sfant s&lasluindu-se in inima fa cea prea infeleapta, din sculece fe-ai aratat pre tine drept impreuna patimitor si bland si dumnezeesc ierarh mucenice Teodote. A Nascitoarei: Firea omeneasci cu inse- l&ciune au fost robit intai; iar tu nascand pre Hristos, au do- bandit slobozire, cu mare in- felepciune liudandu-te pre tine. Alt canon al sfantului Isihie. Al ciruia Acrostihul la Greci este acesta. 1 Prinos incuviinjat Iui Dumnezeu te-ai aratat fericite... Facerea lui Iosif. Peasna I, Glas 4, Irmos. Cant fie Doamne Dumnezeule... u dumnezeestile stréluciri ale Mantuitorului find stra- lucit patimitorule, pre ceice cu credin{a savarsesc sfanté pati- mirea ta, umple-i de Jumina dumnezeeasci. Cu totul déndu-te Mantui- torului, vitejeste ai suferit moar- fea cea pentru dansul, Isihie prea fericite si ai castigat dum- nezeeasca viala. Slava: T ngradit fiind cu legile Sta- panului, momelele cele viclene ale celor fara de lege le-ai le- padat, prea fericite Isihie, vr IN 2 ZILE $i acum, a Nascitoarei: Fecioara ai ramas dupa na- stere Ca si mai inainte de naste- re, nascind cu adevirat pre Ziditoriul. Pre carele roagé-l preacurat&é s& se mantuiascd ceice te lauda pre tine. Peasna 3, Irmos, VY eseleascé-se de tine Bise- rica ta Hristoase strigand: Tu esti puterea mea Doamne, siscéparea si intarirea. Cu lacrimile si cu oftarile si cu curgerile sangiurilor tale ai stins carbunii cei aprinsi ai inselaciunii, sfinfite mucenice Teodote. Viafa ta cea curala aratén- du-le pre tine sfinfit si dumne- zeesc luminatoriu, te-au facut si adevarat marturisitor patimi- lor lui Hristos. Stand in mijlocul divanulut si ranindu-te cu rane cumplite, nu te-ai lepadat de numele lui Hristos, mucenice Teodole. A Nasc&toarei: Tmidueste cugetul_ meu cel slabit de navillirile sarpelui celui viclean si robit de pacate, Prea curaté. Alt canon, Irmos. Arcul celor puternici.. Avand cugetul sus catre Dumnezeu purlatoriule de chi- nuri, puterea gonacilor cea a 10 LUNA LUI MARTIE duc&toare de pierzare o ai bi- ruil, patimind prea cu rabdare. Numai frumsefea cea do- riti a lui Hristos iubind, de frumsefile lumii ai fugit; si pa- timind ai primit cununa drep- talii prea fericite Isihie. Slava: Pre o Dumnezeire cunos- cand, nestafornicia mulfimei dumnezeilor aiurat purtatorule de chinuri, si cu mucenia te-ai straiucit, vrednicule de minune Isihie. $i scum, @ Nascdtosrei St&panind p4na la fine, moartea au incefat, ci ai_na- scut izvorul nemuririi: pre Hri- stos singur prea bunul Dum- nezeul nostru, prea sfanta Fe- cioara. Irmosul. Arcul celor puternici au slabit si cei neputinciosi s’au incins cu putere; pentru acea- sta s’au intérit intru Domnul inima mea. Sedealne gles, 2. Podobie: Pe frumusejea fecioriei tale... P atimitor nebiruit te-ai fa cut Atotfiitorului, fericite Isihie, nepartinind trupului in vremea goanelor. Pentru aceasta omo- randu-te in raurile apelor, in- trinsele ai inecat pe balaurul cel luptitor. Drept aceea cu yeselie praiznuim dumneze- easca pomenirea ta mucenice. Slava, $i acum, a Nascétoarei: Neinjeleasa si necuprins& este cea cu adevarat infrico- safa tain, carea s’au lucrat in- tru fine, ci pre cel necuprins zAmislindu-l, |-ai niscut cu trup din preacurafe sdngiurile tale Stap4na de Dumnezeu daruita, pre carele, ca pre Fiul tau, roa- ga-| totdeauna Prea curata ca s& se mantuiasca sufletele noa- stre. maica ta, cea neispifité de nun- {8 Hristoase, vazandu-te mort spanzurat pre lemn, ca o maica plangand graia: Ce fi-au ras- platit {ie norodul cel fari de lege si nemulfaimitor al jidovi- lor, carele cu multe si mari darurile tale Fiul meu, s‘au des- fatat? laud dumnezeeasca po- gorérea ta. Peasna |, Irmos yidicat pre Cruce vazéndu- te Biserica, pre Tine soarele dreptatei, au statut intru a sa randuialé. precum se cuvine, strigand: Slava puterii tale Doamne. Sféramandu-(i-se trupul tau cu rane, fe-ai facut cugel cu adevarat prea tare si ai strigat: Slava puterii tale Doamne. Aprinzandu-te de dragostea Stapanului, durerile cele prea cumplite ale ranelor ai suferit si insu-fi tu_ai fost ca cum ar fi p&timit altul, prea mare intre mucenici Teodote. Munrcile ce si apropie de trupul t&u ai suferit, c&ci prin cuget curat ai vazut rasplatirea cea viitoare, carea ifi usura durerile tale de Dumnezeu in- felepte Pdrinte. A Nascitoarei: Palat prea luminos al St3- panului, prea sfanti de Dum- nezeu Nascitoare, arati-ne lo- casuri Sfantului Duh, pre noi cei ce intru lacasul tau cel sfant aducem Domnului lauda. Alt canon, Irmos. Pentru dragostea chipului.. Cu vitejia minfii te-ai_ pus improtiva munciforului_ celui pagan, prea fericite, carele ifi poruncia sa jertfesti idolilor, Isihie slavite. Ca ojertfa prea curata te-ai adus celui ce sau jertfit pen- fru tine, pentru indurarile mi- lostivirii, prea mare Isihie, frum- sefea mucenicilor. Slava: , Inf3rire fie si putere fi-s’au ardtat Stapanul in_ vremea_pa- timilor, pururea fericite. Pen- fru aceasta nu te-ai_ infricosat de moartea cea vremelnica. $i acum, a Néscatosret: Oarislind Fecioara stru- gurul cel fara stricaciune, ca- IN 2 ZILE rele pick futuror mustul nemu- Tirii, te-ai ar&tat cu totul Prea cural& si maic& si fecioar’, Poasna 5, Irmos: Doamnelumina meainlu- di Meaivenit, lumina cea sfan- fa, carea intorci dintru intune- recul necunostinfei, pre cei ce te lauda pre tine cu credinfa. Suindu-te pre lemninfelepte Teodote cu tarie ai rabdat rumperile trupului tau, tofi mi- nunandu-se. Fiind spanzurat, ai rabdat strujirile trupului, avand pre St&p4nul cel ce cu credinfa te infaria pre tine Teodote. Cu_udaturile sangiurilor vapsindu-{i haina ta cea sfin- {il&, prea luminoasé o ai aralal, fericite Teodote. A Nascitoarei: Zemislit-ai pre Dumnezeu cel ce s'a facut om, o Stapa- na! Pentru aceasta neamurile neamurilor neincelat te fericesc pre tine. Alt canon, Irmos. Lumina ta Doamne.. Luminéndu-se mintea ta de lumina cea_nematerialnicd, au risipit inselaciunea ratacirii mulfimei dumnezeilor, Isihie fericite. Cu infelegeri_ stralucile si cu suiri bune indumnezeindu- fe prea fericite, de nestator , _ 12 2 LUNA LUI MARTIE, cia nedumnezeirei ai sc&pat, | purtitorule de chinuri. Slava: P arasind necunostinfa cea cu multa amestecare, te-ai lini- stit si in locul ostenelilor si al durerilor ai luat dumnezeea- sca bucurie, purtatorule de chinuri. Si acum, a Nascitoarei: Tu singura Prea curala ai nascut pre Dumnezeu Cuvan- tul cel ceresc pre pamant, pre carele il Jauda toata faptura ca pre Facdforul si Domnul. Peasna 6, [rmos: ir . ae te | erffi-voi fie cu glas de lauda Doamne, Biserica striga ci- re tine, de sangele dracilor curafindu-se cu sdngele cel curs prin milostivire din coa- sta ta. F iind inchis in temnifi. ca un talhar Teodote, ai fost pazi for poruncilor dumnezeesti ale St4p4nului celui ce au luminat dumnezeeascé praznuirea ta. S t&tut-ai fnaintea divanului celor nedrepfi, si judecdndu-te ai judecat pre oamenii cei fara de lege, cari socotiau mai mult nedreptate, decat dreptate, de Dumnezeu infelepte. Valurile muncilor celor iufi ai sfaramat ca o piatra, inaltan- du-te cu suirea inimei tale c&- {re piafra cea din marginca unghiului Hristos Dumnezeu, prea fericite Teodote. ‘A Nasc8toarei Saldsluindu-se in pantecele tau Hristos Dumnezeul nostru, goneste pacatul cel ce s’au sd- lasluit intru oameni, si prin iu- birea sa de oameni, ii face ai sai. Alt Canon, Irmos : Strigat-au mai inainte... [ nalfand dragostea inimii tale caitre Dumnezeu, fntru re- pejunile réurilor ai fost arun- cat Isihie, si infru acelea ai aflat sfarsitul ce] fericit mu- cenice. Pardul desfatarei_ dupa vrednicie te-au primif pre fine Isihie, cela ce ai primit sfarsi- ful cel fericif, intru repejunile raului, in care ai inecat mulfi- mea dracilor. Savi: Cu fariea si cu puferea Du- hului ai calcat mulfimea vrij: masilor celor nevazui, si incu- nunandu-te cu biruintele, te-ai numarat impreund cu cetele ingerilor. Si acum a Nascétoarei Lacuind Domnul in sfant pantecele tau, Nascdtoare de Dumnezeu. lacasuri veselitoare ale Treimei sivarseste pre cei ce cu credinfa adevarului_ pre tine acum te fericesc. 1% ‘Stih: Teodote de tanele chinuir Irmosul ; Strigat-am mai ’nainte fi otr te in- chipuind ingroparea ta cea de trei zile, Proorocul Iona in chit rugandu-se: Din_ stricdiciune ma izbiaveste, lisuse imparate al puterilor. CONDAC, gles 3. , Credinta cea rea a mirii ai rusinat, si fnselaciunea_ne- dumnezeirei cei idolesti cu cre- dinfa dreptei credinfe ai ranit, si facdndute ca o ardere de tot dumnezeeasci, prin lucra- rea _minunilor, stropesti mar- ginile prea sfinfite Teodote. Roa. ga-te lui Hristos Dumnezeu, sé se déruiasc’ nou’ mare mild. Intru_aceastd luni in 2 zile. Pomenires sfain- tului sfinjitului mucenic Teodot, Episcopt} Ki- riniet Kiprului, umplandu-te, primindu-te. Prin cate gi Hristos cu pace o Intru 2 dotia zi in limanarile cerestt au in- strat Teodot cel prea liudat. Accesta au fost in vremile impiratu- lui Lichinie sia Ini Savin ighemonului Kiprului. Tar’ pentru miirturisirea lui Hri- stos stind fnaintea ighemonului, fu b tut cu vine de bou, dupa accia il span- qurari giei. strugjir'truptl sil intinserk pre un pat de fier ars, si eu darul Tui Firistos s'at ferit prea slivit far de nici o pricticiune. Deci pentru aceasta fi baturl Gi piroane in picloare sil silea si alerge: ‘Api bigandu-se in temnipi $i dupe aecia potolinds-se goama, din porunce fi dogma fui Constantin implrat st scoast Gis temnita In nowisprezece ile ale Tui {umuarie, in carea zi s& strbeazi pote: nirea sa, Gi trecdnd doi ani se prisivi titre Domnnl in dow zile ale lui Mar tie, pentra aceia fart si slxbee sfantului_ muce- Intru aceasté zi pomenires nie Isihie, Singeliticului. ee Zit oS Stih: Pre Isihie in raurile apelor gat : Prin cere de ru focuh ty sdpal : _Aecsta au fost pre vremea impliratu- lui Maximian, cel intai al palatului fiind. Deci poruncind impiratul Maximian ca tofi crestinii ce se gisese in ostigie de nu se vor lepida de Hristos si li'se ia bricle gi st petreact fir% cinste. Pentru aceasta mulfi crestini au ales mai bine s vieluiascd féré de cinmste, decit prin cinste si-si piardi sufletele.’ Dintre cari unul era gi sfantul Isihie. De carele in- stiinfandu-se impSratul au poruncit s& se dezbrace de hainele ce era imbricat, fiind acelea de mult pref, si si se imbrace eu o haind de pir proasti gi fri méneci gi sX petreact tmpreun cu femeile spre ne- cinstea si rnginea sa, lari accasta ficdn- du-se, chemandue pre el impératul il in- treba, dack nu si rugincari, find pogo- rit din cinstea magistrilor la necinstita aceia petrecere; iar el zicdnd c& cinstea cea de fai este vremelnicé, iara cinstea lui Hristos este vepnick gi nesfargiti, au poruncit impiratul si ise cege de gat o piatr’ de moar, gi si fie aruneat in mij- Jocul réultd Antiohici, numit Oront. In= tru carele g'au primit fericitul sfirgit. Intru aceasté zi, pomenirea sfantului mucenic Koint fécitorul de minuni. sstin: Numirea ai lust din fapte. Facere de minuni Kointe fericite. Acesta s’e niiscut in Frigia, gi acolo Sati invajat blagocestia. Deci ducindu-se Ja cetatea Neolida impirfea milostenie a cei lipsiti. Tari pre vremile imptratului Avtilian, ighemonul Rufin sfatuindu-l pre el ca 88 jertfcascd idolilor si fiind finut Ge dree si prin rugiciunea siintului vin- decindu-se, au laisat pre sféntul, raspliti du-i facerea de bine cu daruri. Si iardsi prinzindwcl pre cl cei ce se afla in capistes jdolilor, fiinded prin rugacitunea sfantulud au Rieut cutremur, au cizut Ja pimant, i capigtea si idolii dintrinse, scipind et Fark au Tasat pre sfimtul. Deci dup’ cu- tremurul acela, trecfind incd patruzect de ile, prinzind pre affintul, Klearh boiariul loctlti era desidemon §i ravnitor spre inchiniciunea idoleasc’, au poruncit s& se zdrobeasch fluerile picioarelor sfin- tuft, carele indatii eu. puterea lui Hristos 14 LUNA LUI Sau ficut intregi gi slntitoase. Tard dup’ aceasta au trecut zece ani dela zdrobirea fluerilor, in carea vreme incungitira el, vindecdnd toat% boala si toatl neputinta gi ajutind pre siraci s'au mutat citre Domnul. Intru aceasta zi, pomenirea sfantului_mucenic Nestor gi Trivimiu prin sabie s'au savargit. Stih: Cel ce au rinit grumezul lui Nestor prin sabie, ‘Deasemenea rani au det gi lui Trivimie. Accestia eran din laturea Kiveriotilor, din cetatea Pergiei; iar pre vremea Ini Dechie celui niu credincios, fiind dati ei de inchinitorii de idoli la stipénitorul laturii si propoveduind pre Hristos au fost desbricati gi batnti cu vine de bou uscate, Apoi find spanzurati li s’an strujit trupurile pind la miruntaie. $i rimanand ei necfintiti in credinfi li s'an thiat cape- tele de sabie. Intru_aceastié’ zi, pomenirea sfantului apostol Parmena unul din cei gapte diaconi Stih: Te fine pre tine mormantul insé numai trupul flind, Ca sufletul tiu Permena cu ingerii este pe- treclind. Intru aceasta zi, pomenirea stantului mucenic Troadie, gi cei impreund cu dnsul ce au mér- turisit pre vremea lui Dechie imparat. Stih: Troadie a murit de sabie nu indelunga, ici indelungind nu te vei incununa. Intru aceasta zi, sfanta fecioard E\talia, prin sabie s'au sivargit. Stih: Pre Fiul maicei Fecioar& cocos ‘ubit, Pentru carea cocoana fecioard frumoasi té- iere ai suferit. Intra aceasta 2i, sfin Atanasia de set Andronic §1 argit. Sain: Cu Atanasia cea vest Impreuni, mur ri ‘Andronic cel vestit, credem ci sunt viefuind Cu ale lor sfinte rugiciuni_ Peasna # Irmos n cupforul persesc finerii lui Avraam, cu pofta bunei cre- dinfe mai vartos decat cu va- paia focului fiind aprinsi au — MARTIE strigat: Bine esti cuvantat in Bi- serica slavei tale Doamne. Aprinzéndu-te de dragos- tea dumnezeescului Duh, puin- du-te pre pat foartears, ai ramas nears, strigand: Bine esti cu- vantat in Biserica slavei tale Doamne. Fiind tu insufi ca cum ar fi patimit altul, cu fot cugetul ai alergat citre Dumnezeu fericite si t&erile si arderile n'ai bagat in seam nesimfind, prin purta- rea de grij& a lui Hristos. Cu infelepciunea cuvinte lor pre cei ce au fost plini de necuvanlare, in mijlocul diva- nului i-ai rusinat, arétandu-i ca pre niste neputinciosi ai relei credinfe si ca pre cei ce au pri- mit capistile dracilor mai mult decat pre Ziditorul. Cucetele cele de sus maica lui Dumnezeu strigim fie: Bu- cura-te cerul cel insufletit si pa- latul cel prea slavit si scaun de foc, pre carele Hristos cu tru- pul s’au odihnit. ‘Alt Canon Irmos Tinerii Vitejeste inpleticindu-te cu vrajmasul ai smerif puterea aceluia prea fericite Isihie, stri- gand: Dumnezeul parinfilor bine esti cuvantat. lui Avraam oarec&nd.. Vitejia si ispravile tale si ‘jia $I IN credinta cea adevirat’ dela marginile paméntului pana la Margine sa vestesc, mucenice Isihie cugefatorule de Dum- nezeu, Slava: Cu vinele cele prea tari ale luptelor tale mucenice ai span- zurat pre vrajmasul si moarte prea slavif& intru tnecdciunea apelor ai primit Isihie. Si acum, a Nascitoarei: Niascand Viafa, pre noi cei omorAfi de pacal, pre tofi ne-ai inviat: Pentru aceasta strigam fie Nascitoare de Dumnezeu Fecioara, pururea prea prosla- vita. Mim fntinzandu-si Daniil, WL gurile leilor cele des- »chise in groapa le-au incuiat »si puterea focului au sfins, cu »buna fapta incingéndu-se. Ti- »nerii cei iubitori de buna cre- »dinfa strigand: Binecuvantafi toate lucrurile Domnului pre »Domnul*. Tmprotivindu-te yrajmasului prin chinurile tale mucenice Te- odote, ai fost pironil in picioa- re cu piroane $i ai mers spre c&rarea carea duce catre impa- rafia Cerului, prea liudate, can- fand: Bine cuvantafi toate lu- crurile Domnului pre Domnul. Propoveduind pre Dum: nezeu cel ce au yenit pre p' Peasna 8, Irmos: 2 ZLE 15 S mént si prin dumnezeesti pa- timi au sfaramat patima cea de tot pierzitoare, ai suferit patima cea dumnezeeasca si fericit% cu frupul Teodote cantand: Bine cuvéntaji_ toate lucrurile Domnului pre Domnul. Cc u picaturile sangiurilor si prin curgerea invafaturilor celor sfinfile, prin dar ai ad&pat inimile credinciosilor celor buni prea infelepte, si ai agezal casa odrasleasca infelepciunile cele dumnezeiesti_ lucr3torului de pamant, caruia strigim: Bi- necuvéntafi toate lucrurile Domnului pre Domnul. A Nascatoarci De toat& spurcdciunea ai curafit firea omeneascd Fe- cioar&, nascand ploaia cea ce- reasca, pre cel ce s’au facut om si pre noi ceice eram in- vechifi ne-ai inoit prea curata, pre cei ce strigim: Binecuvan- fafi toate lucrurile Domnului pre Domnul. Alt Canon, Irmos: Toate lucrurile lui Dumnezeu.. Néavilit-ai cu vitejie catre lupte, pre Hristos avand im- preuna sprijinitor slivite. Si biruind desavarsit ai primit cu- nuna nestric&ciunii si viefuiesti in veci. Cu luptele cele_sfintife oprit curgel nedumnez a infelepte Isihie, si aruncat fiind , LUNA_LUIMARTIE_ Binecuvantim pre T Ca unul ce ai imparafit, cu buna slavire asupra_insela- ciunii, petrecerile cele impara- testi si vrednicia cea mare le-ai parasit slavite si te-ai lipit de Impiratul tuturor. $i acum, « Nascdtoarei: Prea sfinfitul Prooroc te numeste pre fine usd neum- blat& Preacurata, prin carea au trecut Ziditoriul, precum insus stie, lasndu-te iartis incuiaté precum si mai inainte de na- stere. Irmosul: ‘S& lduddm bine s& cuvantam: Toate lucrurile lui Dumne- zeu si toat& zidirea bine cu- vantafi pre Domnul; cei cuviosi si_noroadele cele smerite cu inima_ léudafi si-l prea inalfafi pre El intru tofi vecii. in rau, tntru acela ai_primit sfarsitul, liudand pre Hristos in veci. | Pensna 9, Irmos: 1 iristos piatra cea netéiata Mae mina, cea din marginea unghiului, din tine muntele cel netaiat Fecioara s’au taiat, adunand _firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pre tine Nasc&toare de Dum- nezeu fe marim. Sicriul cel dumnezeesc al moastelor prea sfin{itului_ Pas- tor, tot felul de tamaduiri izvora- ste si potoleste palimile, si dez- leag& durerile cele de preste an, cu darul cel dumnezeesc al Méntuitorului. Ca un sfinfit mucenic avand puterea a lega si a deslega, desleag& lanfurile rautafilor mele si stropeste sufletul meu cel ce arde de focul pacatului, rugdnd pre cel mult indurator. Astazi praznuieste cu cre- dinf& biserica pomenireata cea prea sfinfilé si mutarea c&tre iubitorul de oameni. Si bucu- randu-se ifi impleteste fie dia- demele cele dumnezeiesti ale laudelor. Castigandu-te pre fine ca pre o stea de zi stralucitoare, cu razele cele luminoase ale dumnezeiestilor doriri, si cu luminile cele curate ale minu- nilor tale ne luminim, de Dum- nezeu graitoriule Teodote. A Nascitoarei Niascut-ai_ nou’ Fecioara pre lumina ceia ce negrait au stralucit din Tatal mai nainte de lumina, risipind fntunericul necunostinfei si pre cei ce dor- miau sub umbra pacatului iau luminal. Alt Canon, Irmos : Eva adici prin bosla,.. Cu chipul sufletului si al trupului frumos te-ai cunoscut Isihie; c& tu vrednicia si bo- IN 8 ZILE afia si slava_cea vremelnicé | €-al pardsit si singur lui Hri- stos ai urmat, impreunandu-te cu mulfimile mucenicilor. . Z drobit-ai pre idolii pier- zarii infelepte Isihie si ai iubit mai ales a muri prea cu silni- cie, ca si dobandesti viafa cea viitoare, impreund cu tofi cei ce bine au patimit. Pentru aceasta pre fine cu credinfa te fericim. Slavi Sositu-ne-au noua astazi pomenirea ta Isihie de Dum- nezeu fericite, luminand ini- mile futuror celor ce cu cre- dinfi laud intr’insa ostenelele si luptele tale cele vitejesti si nevoinfele trudelor. $i acum, a Nascitoarei: Din tine prea curat& au ra- sdrit noua lumina, singur Dom- nul tuturor si au luminat inimile tuturor cu dumnezeesti cuno- stinfe si intunerecul necunostin- fei au micsorat. Pentru acea- sta fofipre tine te fericim. Irmosul Eva adic prin boala neas- cultrii blestem inléuntru au a- dus; iar tu Fecioara de Dum- nezeu Nascatoare, prin odrasla purtarii in pantece lumii bla- goslovenia ai inflorit. Pentru aceasta tofi te marim. Gi cealalti slujba, a Utreniel dupre ordnduialé ‘gi Otpustul. ye EP INTRU ACEASTA LUNA IN 3 ZILE Sfinfii_ mucenici Evtropie, Kleonic gi Vasilise. La Doamne strigat-rm: Stihirile Triodului gi ale sfinjilor. Glas 1, Podobie: Prea laudajflor mucenici.. ucenici fntreifi cu nu- méarul, Juptandu-va cu {arie improtiva jude- catorilor celor prea cruzi, si cu credin{f& suferind felurile durerilor celor foarte cu iu- feal&, imparafia cea de sus afi dobandit. Pentru aceasta ru- gafi-va, s{ se daruiasca sutle- telor noastre pace si mare mila. Pre Evtropie, pre Kleonik cel fare si pre Vasilisc cu du- hovnicesti cantari sa-i audaim. C& prin darul bunei credinje au ars cufoc materia nedum- nezeirei si acum lumineazd marginile cu straluciri dum- nezeesti, ca niste prea stralu- cifi luminatori, ca cei ce au pierdut toala inseléciunea. Capetele taindu-vi-se, ca- pul vrajmasului afi sfaraémat cu picioarele voastre cele prea frumoase, vilejilor mucenici, stele neratacite si junghieri in- suflejite, odoarele Bisericii cei ceresti Evtropie slavite, Vasi- liske si Kleonike, tuluror pace cersindu-le. LUNA LUI MARTIE Slava, si acum, # Nascitoarei Sufletul meu, carele bo- lesti cumplit de patimi prea rele, vindecd-l prea ldudat’, carea pre Tamaduilorul si Man- tuitorul futuror, pre Hristos ai nascut, carele vindecé toat& neputinfa, cel ce au_ranit min- tea cea rea a diavolului si din moarte ne-au slobozit pre noi. A Crucii, gi acum, a Nasektoarei: Junghierea tacea nedreapta Hristoase vizandu-o Fecioara | tanguindu-se striga fie: Prea dulce Fiule, cum mori fard dreptate? cum te spanzuri pre lemn, carele ai spanzurat tot paméntul pre ape? Numa lisa singura, Fa&cdtorule de bine mult milostive, pre Maica si slujnica ta rogu-ma. eSsSsse=S=" LA UTRENIE CANONUL Mucenicilor. Al ciruia Acrostihul la Greci este acesta: Prin cAntiri laud ostenelile a trei_nevoitori intro o unire cugetatori. Peasna 1, Glas 4, Irmos: \, dancul marii rosii cu urme #2 neudate, pedestru trecan- du-l Israil cel de demult, cu miinile lui Moisi in chipul Cru- cii, puterea lui Amalik in pus- tie au biruil. Cu stralucirile dumne- zeiesti varsiri de lumina strélucindu-vé. si cu_cununile patimitorilor cu adevarat lumi- — nandu-vi, sfinfilor cei intocma cunumirul Treimei, pre acea- sta imblanzité noua sa o facefi. Glasuindu-va duhovniceste de graiurile cele dumnezeiesti mucenicilor, si fiind unifi intru una, fiind legatura p&cii intru sine-va, afi_biruit ingeliciunea vrajmasului. Slava: [ntocma cu numirul Trei- mei aratandu-vi_mucenicilor, intocma cu credinfa cugelaénd intr'insa de o potriva, afi aflat cununa, Evtropie, Kleonike, im- preuna cu Vasilisc, bunilor bi- ruitori. ‘Si acum, a Nascatoarei: Frumos mai mult decat fiii oamenilor, cuvantul cel mai ’nainte de veci iesind din pan- tecele tau, Stap4na, au pierdut posomoréarea morfii, dandu-ne noua_ viaf& vesnic&, Preacu- rata Fecioara. Pessna 3, Irmos: Veseleste-s& de tine... ntérindu-te intru Hristos Ev- tropie, cu acelas nume ade- varat fe-ai facut purtdtorul de biruinja improtiva vrajmasilor, slavile mucenice. Muceniceste patimind, ara- fat ai luat laud& nemuritoare a biruinfei, infelepte mucenice Kleonike, pironindu-te pre cru- ce vitejeste. v Slava: Implatosindu-te cu crucea slavite, imparateste ai surpat multa nedumnezeire cea eli- neasci, mucenice Vasiliske, pu- rurea pomenite. St acum, a Nascitoarei: L Scas linistit si anghir& ne- rup{& avandu-te credinciosii pre tine Nascdtoare de Dumnezeu, din cele cumplite ale insela- ciunii s& ne izbavim. Irmosul: Vesele ste-se de tine Biserica fa Hristoase, strigand: Tu esti puterea mea Doamne, si sci- parea si intaérirea. Sedealna glas, 1. Podobie: Mormantul tau. Pre Treimea cea prea sli- vita, treimea mucenicilor o au marturisit inaintea norodului celui mult, si p&timind muce- niceste s’au numérat cu cetele celor fara de trupuri. Pre a- cestia ast&zi s8-i iudaim cu cre- din{&, priznuind pomenirea lor cea sfinfita si veselitoare lumii. Slava, si acum, a Nascitoarei: Nadejdea credinciosilor, prea sfanta Fecioara, pre Dum- nezeu pre carele L’ai nascut mai pre sus de minte si de cu- yant,roag&l neincetatimpreun& cu puterile cele de sus, ca sa ne dea iertare de pacale noua tuturor siindreptare vielii, celor ce cu cre si cu dragoste pururea te slavim pre tine. A Crucii, « Nascitoarei: O minune nous! O taina infricosata! Striga Preacurata Maica si cea cu totul fara pri- hana, cand au vazut pre Dom- nul intins pre cruce. Cel ce toafe le fine cu palma, ca un osandit de judecatorii cei fara delege spre cruce si osandeste. Peasna 4, Irmos: idicat pre cruce vazandu-te X} Biserica, pre tine Soarele drepftajii, au statut intru a sa randuiali, precum se cuvine strig4nd: Slava puterii tale Doamne. Fiind intemeiafi_pre piatra adevirului, vafi arttat_necla- tifide asuprelele muncilor, mult patimitori mucenici, dez- rid&cinand ardtat toaté inte- meierea inseliciunii. Toat& dorirea intinzand cé- tre Ziditoriul, intinzandu-va_de legaturi si de zgarieturi, avand durere vafi aratat_nebiruifi in locul cel de lupta, Kleonike, Evtropie impreuna cu Vasilisc. Slavit: Cu prea frumoase raze fiind stralucifi, ca cei ce priviti cé tre Hristos, unde sunt purtétorii de chinuri, prea lesne afi_ suferit revarsarea focului, arz4nd pre cei protivnici. f 20 LUNA LUI MARTIE , $i acum, n NascRtonrei: Curgerea pasunii morfii o ai oprit, ndscAnd raul viefii, pre Hristos. Pre carele roaga-L si sting& cuptoriul p&catului sufle- tului. meu, Maica_ milostivirii Preacurata. Peasna 5, Irmos. Te Doamne lumina mea in lume ai venit, lumina cea sfanta, carea intorci dintru intu- nerecul necunostintei, pre cei ce te laud pre tine cu credinja. Cu tiria cugetului surpand semefia muncitorilor, barfeala cruzimei lor afi zdrobit, prea rabdatorilor mucenici. Mai pre sus de ceste pa- méantesti cugetand de buna ro- direa cea cereasca, carea inflo- reste, afi parasit ostdsirea, bo- gatia si slava. Slavii N einfricos4ndu-va_ de ne- bunia cea fara de omeniea mun- citorilor, vitejeste afi defaimat focul si bataile, si zgarieturile si muncile. Si acum, a Nisci fru mine imbracandu-se din tine cel ce m’ai zidit, Nas- c&toare de Dumnezeu, au iesit jn doua firi cunoscut intr’ un Ipostas fiind neamestecat. Peasna 0, Irmos: arei Jertfi-voi ti F ind intarit& societatea de fra- {i a mucenicilor, dumneze- escul Kleonik impreuna cu Ey- tropie dupre mulle chinuri pi- ronindu-se pre Cruce, aratal des&varsit s’au incununat. alatorind pre calea cea neclatité. a muceniei_ slavitul Vasilisc si pironindu-se picioa- rele au zdrobit capetele draci- lor calcandu-le. Slava: Biserica facdnd inima ta ai surpat chipul ingelaciunii ar- zandu-l si prin sabie taindu-ti- se capul ai primit si cununa, mucenice Vasiliske, pururea pomenite. $i acum, @ Nascitonrei Ca un trandafir in mijlocul spinilor, si ca un crin prea cu- ral, si ca pre o floare din vai aflandu-te Mirele Cuvantul, o Maica lui Dumnezeu in pan- fecele tu s’au salasluit. Irmosul: J ertfi-voi fie cu glas de lau- d& Doamne, Biserica striga ca- fre Tine, de sdngele dracilor curdfindu-se, cu sangele cel curs prin milostivire din coa- sta ta. CONDAG, glas 2. Podobie: Cele de sus etutand.. L uminatori_ luminosi vati aratat_ dumnezeesti mucenici cei frei cu numarul si cu stra- lucirile minunilor luminaftitoata zidirea, pururea gonind noap- vy IN 3 ZILE tea cea adancd a neputinjelor, si unui Hristos Dumnezeu ru- gandu-va, ca sai se daruiasca noua mare mila. Inteu aceasti zi in 3 zile, pomenirea stinfilor mucenici Evtropie, Kleonic si Vasilise Sti: Evtropie prin inchipuire i s'au aratat urmand lui Hristus, Carele gi sfargitul ludnd prin sebie au aflat pre Hristos. $i Kieonic stralucité biruinfé este avand, Ca gi Hristosul meu de demult, pre Cruce spanzurnd. ‘Trupul ca o temnifé avandu-l gi mai nainte de a temnitei inchidere, Vasilisc (acum se bucura) de amandou’ tem- nifele Iuand izbavire. Pre lemnul crucit Evtropie, Sau pironit in a treia a lui Martie, Accestia erau pre vremile lui Maxi- mian impreuni ostay si rudenii sfantu- lui mucenic Teodor Tiron cu neamul din Amasia, care este cetate striluciti a Pontului Kapadochiei, Acestia fiind cle- vetiti la ighemonul Asclipiodot, viind inaintea lui gi batindu-i cumplit, Tara sfantul Evtropie primi rane preste guré, c&ci au batjocorit pre ighemonul. Atuncia cei ce-i biteau slabird de multi puterea muneii, iar’ mucenicii aritindu-li-se Dom- nul si slivitul mucenic Teodor si insi- nitogari, Deci crezind multi in Hristos pentru minunea aceasta, s'au sivazgit prin sabie. Tard ighemonul schimbandu-si fi- rea, gi ispitind cu amigituri ca sé in- toarcé pre sfantul Kleonik din credinja Ind Hristos, unele daruri figkduindu-i si altele gi dandui. Nimic sfantul de ace- stea nu sau induplecat, ci mai vartos si iufea, c& gi nebunia ighemonului ockra, si neputinfa idolilor batjocoria. Gi ficind el jertfi doborat-au jos prin rugiciune jdolul Artemindei. Drept aceia turnar’ preste dénsii smoali topitd de trei cal- Giri, Din care ei fur feriti fra strict ciune, Iari muncitorii si cei ce slujau la unele ca acelea au ars, dupa aceia Kleo- nik si Evtropie furd rastignifi, s'au_pri- mit sfargitul, Iar% sfantul Vasilise bagandu-l in temnif’, preste putin’ vreme au pri- mit gi el sférgitul. Intru aceasta 2i, sfantul sfinjtul mucenie ferul Antiohiei. Stih : Oarecare loc el Edemului incépere, Inlduntru gi pre Teodorit cel prea mare, are spre . Julian mogul niu credinciosului Tu- lien peravatultd crestin fiind gi Anagnost marei biserici din “Antiobia, iari indu- plecindu-si de riu credinciosul Iulian nepotul stu si impuratul, nu numai de credinta Ini Hristos gau lepadat gi sau inchinat idolilor, ci inci au si prodosit iu credinciosului tiran toati Logitia si sfintele odoare ce le-au afferosit marele Constantin bisericii Antiohiei, de impa- ratul find rénduit el gonaci gi judector acolo. Deci imprigtiind spurcatul clirosul bisericesc, au rimas singur sfantul Teo- dorit impreun& cu alti crestini, propove- duind cu indrizneali gi marturisind cre- dinta lui Hristos. Pre carele si prinzin- du-l I-au pus la inchisoare si aducdndu-l fafi au poruncit mai intdi sii bati pi- cioarele, apoi mai in urm& gi capul ase- aenea. Si desbricindu-l Iau spinzurat pre un Iemn gi au poruncit si se stru- jeascl. Deci strujindu-se fericitul ca la trei ceasuri, singele curgea ca un pariu, iarA faja sa era mai luminata. Iara dup’ ce au auzit sfantul pre paganul zicand: jertleste ticdlosule dumnezeilor si de esti ‘ator vistieriei impliritesi sau si altuia cuiva, impiratul te va izbiivi pre tine $i te va slobozi de datorie, si nu-ti vei Jepiida sufletul thu aga rau si cu si nicie, Au zis sfantul, tu bicisnice esti calos si imparatul tu, ckci lsind pre Hristos vali lipit de Antihrist si sintefi datori a va face afafare focului celui vesnic. Taré en nu sunt dator cuiva decat Dom- nului meu, adevaratultd Dumnezeu, sunt dator cu adevirata credinfi pani Ja cea din urm’ a mea rasuflare. Acestea auzin- du-le spurcatul, si uratoriul de Dumnezeu firan au poruncit cu dowi féclii aprinse si arzi coastele sfantului. Carele jean- du-si ochii spre cer, sé ruga, soptind. Si fndath cei ce fineatt facliile au cizut la pamint ca nigte morti, si turburindu-sé Yulian si cei impreun’ cu dansul gi cu gribire ridicindu-i pre ei, si zicand: De trei ori blestematilor pentru ce afi Tasat dea arde pre rau credinciosul si prea ti- célosul si Vai dat Ia dormitare si Ia le- hevie. Rispuns-au ostagii: Tu esti rau credincios si de trei ori blestemat gi orbit er 2 en vederile, ci nn veri patrn ingeri cari pazesc pre robul Ini Dumnezen si ne opresc pre noi a ne apropia de daosul. Deci nu verovi nebuneste, mare este Dum- nezeul crestinilor, Deci tiranul ruginin- du.se au poruncit s% se aronce ej in fun- aul riulni Orontulni, Si cind fi ducea pre ei, le zicea sfantul: Ducefiv’ fii mei calea cea fericita cu pace, céci voi veni sien urmandu-v von gi mi voi bucura cu voi bucuria cea vesnicd intru impiritia cerurilor. Si acestia acest fel de mucenicesc sfarsit an Inat. lar sfantul Teodorit dupice sta asopra sa cit totul Tulian, si-l silea s& jertieascd idolilor, ian zis: Tu adicé prea rau credinciosule gi prea ticdlosole decit tofi oamenii dia vremea ta insugi mérnntaiele tale, cu dinfii mestecindu-le np’ pofine ceasuri, cu silmicie iti vei lepada spurcatul tin soflet, trimitindu-] pre el Ia focel cel vegnic. Tara tiranul cel mai rin credincios decit tine in pa- mantnl persese gi el find lovit de ce- reasca sulifi va fi aruncat in gheena fo- culni, Si acestea sunt © prea ticdloase risplitirile faptelor voastre; iark en voi jertii Dumnezeului men jerifi de lauda, ‘Asa an vorovit sfintul gi indati au poruncit tiranul ca sii se taie capul. Tard in vremea ce i! duicea spre aceasta, sfantul fice’ ru- Biciune cu veselie sufleteascd si tZindu-se capul, san mutat citre Dumnezen. Tard stintele Ini moaste oarecari cregtini dopre vrednicie ingropandule, au insemnat cele ce se zisese de sfantal si dupa putine zile, precum an spus sfantn] mai inainte, amindoi Iulianii rin credinciosul mogul si prea inrautititul nepot rau cei rai gan Inat sfarsital, Intru aceasta zi sfingi Zinon $i Zor), cu pace siau sévasgit. Stih- Lui Zinon gi Zoil a viefi deslegare, AU stitut pricing de mai buna viefuire. Intrut aceastd zi prea cuvioass Piamun fe cu pace s'aB sivargit Stk: Ca cu Piamun cee ctt negeu imbr&ct ‘Si aduce cu bundtifile find igpodobité. Cu ale lor stinte rugicioni, Doamne, & milneste-ne gi ne mantuieste pre noi, Amin. LUNA LULMARTIE | | Peesne 7, Irmos: n cuptorul persesc tinerii lui Avraam, cu pofta bunei cre- infe mai vartos decat cu va- paia focului fiind aprinsi, au strigat: Bine esti cuvantat in Bi- serica slavei tale Doamne. Acum dupre vrednicie. precum au zis F&cdtorul ca- tre patimitori, castigand viata cea vesnica purtatorilor de chi- nuri, cantafi: Bine esti cuvantat in Biserica slavei fale Doamne. Mostenit-ati purtatorilor de chinuri tainicd ducerea cea mai pre sus de minte, si slava si cunun, frumsefea cea vesnica si bucuria cea neintristata, stri- gand: Bine esti cuvantat in Bi- serica slavei tale Doamne. Stasi Voi mucenicii cei neclatifi rébdand patimire in cuptoriul muncilor, pre slujitorii insela- ciunii i-afi ars, strigand: Bine esti cuvantat in Biserica slavei tale Doamne. ‘$i acum iscBtoa & Rumpe Fecioaré zapisul pacatelor mele $i ma mantueste de tot felul de vatamare gsi de asupreala_vicleanului, ca sa strig fie: Binecuvantata esti tu intre mueri Preacuralaé Sta- pana. S osit-au acum praznicul vos- y IN 3 ZILE tru sfinjilor cel de preste an, plin de veselie si de bucurie stralucita, intru care cu drago- ste pre voi l8udandu-va cu can- tari, strigim d&t&toriului de cu- nuni si Dumnezeu: Binecuvan- tafi toate lucrurile Domnului pre Domnul. Frumoase sunt ranele voa- stre Mucenicilor, c&ci ca aurul si ca piatra cea scumpa s’au aratat lui Dumnezeu, carora cu credinfi inchinandune Dum- nezeului celui ce v’au intarit pre voi strigam: Binecuvantafi toate lucrurile Domnului pre Domnul. Binecuvéstam pre Tatal.. Izvor adevarat al darurilor intru Hristos, ar&tat s’au dat Mucenicilor. Paéméantul cel fara umezeala aduce roduri, si cel fara de apa izvoraste rauri, si firea cea necuvantatoare au ajuns a striga cu cantare: Bine- cuvantafi toate lucrurile Dom- nului pre Domnul. $i acum, a Nascatouret Cuvantul salisluindu-se in pantecele tau prea curata Sta- pana, trup s’au facut, indum- nezeind firea mea, cel mai pre sus de dumnezeire, prin desa- varsit§ iubirea sa de oameni. Pre carele cu credin{a laudan- du-l cantim: Binecuvanta{i toa- te lucrurile Domnului pre Domnul. ay Irmosul: SA laudim, bire si cuvaéntim.., Miainile intinzandu-si Daniil, gurile leilor cele deschise in groapa le-au incuiat, si puterea focului au stins, cu buna fapta incingandu-se Tinerii cei iubi- fori de buna credinfi, strigand: Binecuvantafi toate lucrurile Domnului pre Domnul, Peasna 9, Irmos: Hristos piatra cea netaiati... Bb cum vazand ardtat slava £4, Domnului purtatorilor de cununi, impreund cu cetele ce- lor fara de trupuri, si cu ale mu- cenicilor, si ale drepfilor lui, rugafi-va cu fierbinjeal& pentru noi mucenicii cei trei la numar. Cu totul intru sine-vi sala- sluind pre M@ntuitorul, dupre vrednicie vafi cunoscut lui Dumnezeu_celate intemeiata pre turnuri dumnezeesti Evtro- pie si Klenoike impreuna cu Vasilisc, ganditorilor de Dum- = ‘Slava: P entru cei ce cu credinfa savarsesc prea sfanté pomeni- rea voastra, si lauda luptele cele dumnezeesti sfinfite, rugafi pre Ziditorul slavitilor mucenici, ca si se afle iertarea p&catelor. $1 acum, a Naseatoarel. Tu singuré sprijineali si nadejde si mantuire, tu scdpa- rea mea si zid si dumnezeiasca 24 LUNA LU MARTIE méngaiere sufletului meu te-ai aratat. Pentru aceasta izbave- ste-ma de toaté munca puru- rea Fecioara. Irmosul: Hiistos piatra cea netaiald de mana cea din marginea unghiului. Din tine muntele cel netaiat Fecioara s’au taial, adu- nand firile cele osebife. Pentru aceasta veselindu-ne, pre tine Nasc&toare de Dumnezeu te mérim. Svetilna glesului gi Stihoavne Triodului. $i coalalta sluib& 2 Utreniei dupre ordnduialé ‘gi Otpustul, IN 4 ZILE. Pree cuviosul pirintele nostru Gherasim cel deta Jordan. La Doamne strigat-am: Stihirile ‘Triodului ale cuviosulut gles 8. Podobie: © Prea slivité minune... arinte de Dumnezeu intelepfite Gherasime, ; intraripandu-fi gandul cdtre Dumnezeu, prin credin{a ai urit nestatornicia_ameste- c&rii cei lumesti, si Crucea ta ridicand, ai urmat Vazatoriului a toate, supuind cuvéntarii tru- pul cel cu anevoie infranat, cu nevointele pustniciei, prin pu- tereadumnezeescului Duh. Culumina bunatafilor, si cu strélucirile minunilor, aflandu- ie in pustie ca un soare cu mult lumina ai calatorit o Gherasi- me. Si cu hiarele petrecdnd le-ai poruncit afi sluji fie. O cat este de minunat Dumnezeu Domnul, carele prea aratat su- pune oamenilor hiarele ca pre niste cuvantatoare. Tntru liniste mullé si intru plangere, si in lacrimi toata viafa fi-ai petrecut, si monahi- Jor indemnator prin credin{a te-ai facut cu neavere impodo- bindute, si cu infranarea infru- musefandu-te, strein si nemer- nic pre paméant aralandu-te. Pentru aceasta ai aflat desfa- tarea bunatafilor de Dumnezeu fericite. Slava, gi acum # Nascitoarei: Pre tine te rugam cu totul fara prihan&, pre folositoarea noastra si mijlocitoarea intru necazuri, nu trece cu vederea pre robii tai cei_ce pier pana in sfarsil, ci grabeste si ne iz- baveste pre noi de urgiasi ne- cazul ce ne sf& de fafa, ceiace ai incaput pre Dumnezeu, Nas- cafoare de Dumnezeu Preacu- rat& Caci tu esti noud zid si ajutor nebiruit. A Crucii, gi acum a Nasc&toarei S oarele s'auintunecat Fiule si luna in haind neagra s’au schimbat lumina ! Pamntul si clateste si cafapiteasma biseri cii fale sa rumpe. Si eu cum nu ma voi rumpe la cele din- launtru, zgaria-m&-voi Js fats, prea dulce Mantuitorul meu, vazandu-le pre line mort fara dreptate. LA UTRENIE CANONUL Sfantului gi Tripesneful Triodutvi dupre oranduiala lor. CANONUL Stantului, Facerea lui Gheorghie. Peasna I, Glas 4, Irmos: Anta-voi fie Doamne Dum- Creceat meu, c& ai scos pre norod din robia Eghipetului si ai acoperit pre Faraon cu ca- rufele lui si puterea lui. Avvnd infranarea arm tare asupra tuturor méestriilor ce- lui strein, vitejeste s& c&ilcim mestesugirile lui. Cu stralucirea duhului lu- minandu-te la ochii cei intele- gatori ai sufletului tdu, prin bu- nélale ai biruit catre lumina cea neapusi de Dumnezeu purtatorule. Slava: Sarcina cea pimanteasca acestor de aicea prin neavere lepadand-o, ca un fra de trup ai savarsit calea sihastriei_ pa- tinte Gherasime. $i acum a Niascitoarei: Preacurala, nasterea ta cea cu toful fara prihand, cu aripile postului dela paméant catre viefuirea cea cereascé IN 4 ZiLE 2 ne-au indlfat pre noi, in ceruri suindu-ne. Peasna 3, mos Intiritu-s'au inima mea... P rin infranare omorand hia- I! rele patimilor, prin nepatimi- re si prin curafie sé ne apro- piem la Hristos. Privind pururea catre do- rirea Domnului_ cea nemate- rialnicd, ai defaimat materia cea vremelnicd cuvioase pa- rinte. Slava: Avand pre ba ta tof- deauna pre Hristos, parinte Gherasime, prin minuni inta- reai adevarul cuvintelor tale. $i acum a Niscitoarei: Imputernicind intru postiri si osteneli neputinfa firii noa- stre Fecioara, intareste-o asu- pra patimilor. Irmosul Infaritus-au inima mea in- tru: Domnul Dumnezeul meu, pentru aceasta cei slabi s’au incins cu putere. Sedealna Glas | Podobie: Piatra find pecetluité. cara bunatafilor celor dum- Sreveest svarsind, te-ai inal- fat spre indlfimea vedeniei cei infelegatoare, si ai primit dela Hristos arat&rile cele curate ale dumnezeestilor Taine. Pentru 26 LUNA LUI MARTIE aceasta purtaforule de Dum- nezeu pre fine te cinstim cu buna credin{&si strigim : Slava lui Hristos celui ce te-au inta- rit; Slava celui ce te-au incu- nunaft; Slava celui ce lucreaza prin fine tuturor fémadui Slava, gi acum a Nascitoarei: Miinile tale cele dumne zeesti prea sfanti Fecioara, cu care ai finut pre Ziditorul, cel ce s‘au intrupat pentru buna- tatea, intinzandu-le roag&-L pre D&nsul, ca si ne izb&veasca pre noi din ispite si din patimi, si din primejdie, cei ce fe lau- dam cu dragoste si ifi strigam: Slava celui ce s’au salasluit in- tru tine; Slava celui ce a esit din tine; Slavé celui ce ne-au slobozit pre noi prin nasterea fa. A Crucii, si acum, a Nasedtoarci : De cei fari de lege piro- nindu-te pre Cruce, Mantuito- tule, si coasta impungandu- fise de sulifa ostasului, Prea- curafa sa fanguia cu amar, si de multa si infricosafé rabda- rea fa s& spaéimanfa, strigand: Slav8 dragostei_tale cei catre oameni; Slava bunatatii tale; Slava fie celui ce cu moartea fa ai facut pre oameni nemu- ritori. Peasna 4, Irmos \7 enirea aratarii fale cei de Y pre pamént Hristoase Dum- & zeule vestindu-o proorocul mai ’nainte, cu bucurie au stri- gat: Slav& puterii tale Doamne. Prin milostivirea tacea pen- fru oameni Hristoase Dumne- zeule, semn ai dat vremea in- franarii prin carea curafesti si sfinfesti sufletele si trupurile ro- bilor t&i, Mantuitorule. S8varsind scara_faptelor celor bune infelepte, te-ai in- vrednicit vedeniei cei mai de taina. Pentru aceasta si dar ai luat a vedea si cele viitoare mai ’nainte de vreme. Slav: | Cu sudorile lupfelor tale celor Dumnezeesti, ai adapat pusfia cea neroditoare, si adu- catoare de roada o ai aratal, carea aducea lui Hristos pre oameni. Si acum, a Nascitoarei: Ca ceiace este data infarire credinciosilor dela Hristos, ca- rele fe-au proslavit pre fine, Fecioara Preacurat’, in vre- mea infranarii, incinge-ne pre noi cu putere, cei ce te Isudam. Peasna 5, lrmos: Ce ce ai réséril lumina si luminat zorile si ai ara- tat ziua: Slava fie, slava fie, li- suse Fiul lui Dumnezeu. Dintru dorirea cea ravni- toare de ceste de jos, prin in- franare rapindu-ne, trage-ne calre inailfimea iubirii tale lisu- se indurate. B IN 4 ZILE 27 Vv. Cu nivilirile rugaciunilor taberile dracilor vitejeste le-ai rénit Gherasime, si pre Hristos il léudai fiu al lui: Dumnezeu. Slava Ceafa patimilor risipindu-o, de Dumnezeu purtatorule te-ai apropial prin cuget catre lu- mina neintinaciunii si a cu- rifiel. Si acum, a Nascitoarei De intinaciunea cea infele- gatoare sp&landu-ne prin infra- nare, arata-ne curafi a slavo- slovi pre Fiul lui Dumnezeu, Fecioara. Peasne 6, lrmos: Pre cum ai izbavit... F iind noi luminafi cu stralu- cirea infranarii, invrednice- sle-ne a vedea dumnezeeasca slava si stralucirea scularii tale, Méntuitorule. Ca un luceafair strilucind intru intunerecul viefii Ghera- sime, ai povafuit pre oameni spre lumina petrecerii ingeri- lor celor far& de trupuri. Slava. Cu toiagul rugaciunilor tale ai sfaramat capetele hiarelor ce- lor infelegatoare si de vanarea acelora ai mantuif pre oameni, pururea prea slavite Parinte. Si acum, a Nascaloarer Cunoscand prin tine pre St8p4nul tuturor, Nasc3toarede Dumnezeu de ingel&ciunea i- dolilor ne-am izbavit, si cu dra- goste te slavim, cu adevarat Maica lui Dumnezeu. Irmosul Precum ai izbivit pre Iona Proorocul din chit, Hristoase Dumnezeule, asa si pre mine dintru adancul gresalelor scoa- fe-ma si m& méntueste, unule iubitorule de oameni. CONDAG, gles 4. Podobie: Cel ce te-ai indljat.. Aprinzéndu-te de dorirea celor de sus, asprimea pustiei Tordanului mai mult decat toate dulcefile lumii ai socotit. Unde plecandu-fi-se fie hiara pana la moarte cu poslusanie, si cu jale pre morméntul t&u_s’au sfarsit, proslavindu-teasa Dum- nezeu. Pre carele roagé-1 pen- tru noi p&rinte Gherasime. ner aceasta luni titi prea cuviosul sim, cel dela lordan, Stih: Lui Gherasim risplatirea ii este hiera slujitoare . ‘Carele au omorat hiarele patimilor mai ‘na- inte de a vielii incetare. Intra a patra zi Gherasim cel liudat. Din viefa aceasta au zburat. A cesta din copilirie pedepsindn-se cn frica Ini Dumnezen si cilugtrindu-se Seu dus in pustiul cel mai dinfiuntra al Tivaidei, in zilele impératului Con- stantin barbosul, nepotul Ini Iraclie, gi at pus atita nevoinfi pentru bunktafi de Fatt feut Hicas Ini Dumnezen, incit si hriarele cele silbatece le stipines, ci se aflase wn leu de-i slujia, carele pe lange altele sltujbe grele, ce fi ficea cuviosului fvea si slujba aceasta adic, ii ducea gi in 4 zile pomenivea sfan- Grintelui nostra Ghera~ p 28 LUNA LUI MAR’ S catérul ce-i cra apli del pigtea si iarly Sl aducea Ia schit, Tari odinioar’ 1uds du-se catirul dup’ niste negufitori cil tori, il legari cu cimilele de se dust, dormind leul. Si aga monahul cel ce sluja prea cuviosului, se mahni vieind seara & vine leul singur la chilie, si cugetd & Teul au méncat pe catar, de care lucru an spus sfantului, iar sfantul porunci si fie leul in locul catirului si s& faci slujba lui. Care slujbi primindu-o in citi vreme at fost catirul prins la negufitori, el purta vasele cele de api pre spatele sale, gi alergand eat putea de tare se silea si aduci api. Ci jars pe acea cale si intimplase a sh intoarce negufitorii, si intimplandu-se si leul Ia rau de unde céra apa si vizind gi cunoscnd pre ca- tar ce urma dupa camile, se repezi fard de veste micnind tare cat si ingrozird ne- guiltorii si fugir Tari el apuctnd pre catér de cipistru il trase. Deci rigindu-l pre catar si clmilele se trigeau dup’ ca- tar, care erau legate una de alta dupre obiceiul lor, pind aduse catérul gi cimi- lele Ja chilia sfamtului Gherasim. Gi butind ta ug cn coada, ca cum adeck ar fi adus vinat sfintului; iark sfantul 2mbind a ride putin zisi citre ucenicul stu: In desert sau osindit de ctre noi leul. Fie dar slobod dela slujba gi pasci-se gi petreac dupre obiceiul sau. Atuncea leul inchinindu-se cu capul, ca cum iar fi mulfumit sfantului, si dusi la pustie, si fntrn o stptimand odati venid la sfantul gi igi pleca capul facind in chip de inchinciune. Dect murind sfan- tul au venit jars el si merse ca si-i dea obignuita blagoslovenie. Si negisind pre sfantul pricepu de moartea Ini dela mo- nahul ucenicul sfantului, cercle il duse la mormantul ui, Pentru aceasta planse inti mugind incetigor, dup’ aceia ricnind tare, muri deasupra mormantului cuvio- sului, Aga sliiveste Dummezeul pre cei ce-1 slivese. Si le giteste a le sluji si hiarele, cand pizesc icoana cea dupre chip gi dupre asemnare neintinat’i gi curata. Intru aceasté zi, porenirea sfinjilor mucenici Pavel si lulianiei surorii sale. Sti; Pavel cel ce zace asemenea gi luliania, Sant frafi thisjt cu sabia, A cestea erau pre vremea imparatului Avrilian, din Ptolemaida, fraji_dupre trup si fii de blagocestivi parinti gi Pavel exa cetef, adic cetea la norod sfintele Scrip- turi carele Je invifase cu mult osteneal si le infolesese bine. Incét de si era tanir prea Iesne astupa gurile ereticilor, ca un propoveduitor dumnezeiesc a randuelei cue vantulni Ini Dummezeu cea pentru noi, Tari viind impiratul Avrilian la Ptolemaida, el imburbita pre soru-sa Iuliani, ca si stea cu indrimealt, fiindci are si se intimple mare ispitt. Deci el intrarmandu-se ou semnul cinstitei cruci, fiindci nu se indoi & este int’rit, sau dus la imparatul gi au mirturisit credinja Ini Hristos; iar de- serticiunea idoleasci o au mustrat, Deci, fu spanzurat gi strujit. Pre carele vizindu-l soru-sa striga improtiva tirannlui, cf cu nedreptate munceste pre fratele su. Deci fu prins’ gi ea si dinduse la spanzuri toare sa struji si amandoi fura bagati in- trun cazan en smoali clocotit#, $i inca ri ménind ei intru credinfa lui Hristos, au fost intingi pre un pat de fier infocat, gi pe dcasupra fi bitea pre ei pe spinare. Unde Kodrat si Acachie muncitorii ort {ind pre slin{i li s'au thiat capetele. Deci riminind ei nevatimati, ott lanfuri de fier legindu-i, iaris i-au pus la iuchisoare, si prin atttarea ingerului find deslegati, side brand indestuléndu-se, mulfimia Ini Hristos, Dupa aceasta iarisi infitisindu- se la impératul gi nevrand a jertfi idotilor, fi spanzurard iardg si fi bata cumplit Atuncea si oarecarele Stratonic unul din muncitor’ ctirtia fi era mild de sfanta Tuliani si sé abiituse citre partea sting carele att si crezut in Hristos, tn vremea cind sfanta i] indemna si nu_o crufe, ci SM fack voia imparatului, turburandu-se tiranul i-au thiat capul Ini; ard sfiny poruncit si se inchizi Ia’ un loc, unde erau jivini otravitoare. Deci find paeifi nevitimati cu darul Ini Dumnezeu, pre sfantul Pavel adect au poruncit sil lege la un stilp si falcile Iui si le bath cu miiciuei de plumb, si celalalt trup sé-l bat cu toiage de fier infocate. Tari pre soru-sa Tuliana, at portncit sé 0 duck fa © curviisirie gi sii bat joc de ea bar- bati desfranafi. Inst infitisandu-se inge- rul Dommului, cu insugi praful picioare- Jor Ini au orbit ochii acclora desfranati. Ci inst sfanta milostivindtes’ au aruncat v IN 4 ZILE apt preste ei gi i-an fleut stntitogi. Deci tamaind sfanta nevitimaté au fost arun- cat impreuna cu fratele sin intr’ o groaph cu foc, si poruncind tiranul ca acolo sk fie improgcati cn pietre, van aritat din cer un nor de foc, care apropiindu-se de impératul ploua preste el ploae de foc. De carea temandu-se el, au scos pre sfinti din groapt, dar insk nu s'au indreptat, ci att poruncit, ca cu ficlii aprinse si se arzi ochii lor gi tot trupul, si dup& acea- sta si li si taie capetele, Intru aceasta zi Sfantul Grigorie de Kipru, cu pace sat sdvargit. Stih: Ca cerbul din curse, din viapi izba- vindu-se, Grigorie unde este apa cea vie acum sa vede suindu-se. Intru aceasta zi sfintii_mucenici Kodret, Acachie si Stratonic, cei (le muncitorij de sabie s'au savargit. Wn re clues oF Suh: Trei cari ca apa sangele a multora eu varsat, Al lor singe Hristoase tie sabie cu adevarat i-1 vars& prin Intru aceasta zi sfantul Grigorie episcopul Assului celoi/din Anadol cnrele af vieluit te anul 0 mic”o suta cinci zeci cu pace s'ayf sé- vargit. : Din morméntul tiu Grigorie curge, fe- ricite spre slava Ini Dumnezeu apa prea dulce Cu ale lor sfinte rugicinni, Doamne, milueste-ne gi ne mantueste pre noi, Amin. Peasna 7, Irmos ela ce ai grait cu Moisi in munte, si chipul Fecioarei in rug |-ai aratat: Bine esti cuvan- tat Dumnezeul parintilor nostri. Prin infranare suindu-ne in muntele viefii cei dumnezeesti si al curafiei, pre Domnul da- f&torul luminei infelegdtor sa-1 privim. Intru raiurile cele nestricé- cioase ale bunatatilor dan{uind, ai cules florile, minunilor de Dumnezeu purtatorule daruind yy tuturor darul indestulat al acestora. Slava: P azind vrednicia cea dupre chipul lui Dumnezeu, te-ai ara- tat infricosat hiarelor celor ne- inblanzite, purtatorule de Dum- nezeu, neincetat canténd mul- {amire lui Dumnezeu. $i acum, a Nascétoarei: Prin post si prin nevointe incinge-ne cu tarie asupra vraj- masilor celor ganditori, pre noi cei ce fe l4ud&m si te cantam pre tine N&sc&toare de Dum- nezeu. Peasna 8, Irmos Pre Imparetul Hristos... fmparate al tuturor Stapane [Doamn e, invredniceste-ne prin post si prin osteneli ca un bun a imparafi si noi asupra patimilor si desmierdarilor ce- lor trupesti: Ca bine sa te cu- yant&im intru tofi vecii. Pre imparatul Hristos intru inima fa din pruncie primindu-l, de Dumnezeu purtatorule, lé- cas frumos te-ai aratat al Daru- rilor si al strdlucirilor lui celor dumnezeesti, slavindu-l pururea. Binecuvantéim... In vapaia patimilor nefiind ars nicicum, Parinte Gherasi- me, te-au udat din cer rou Darurilor lui Hristos cu totul, pre carele cu dragoste neine — fat 1 cantai: Ca pre un Dum- nezeu al tuturor. $i acum, a Nascitoarei Celce s’auintrupat din prea sfinte sAngiurile tale, Preacu- raté Stap4na, insusi ne curdfe- ste de intindciuni trupesti prin infranare si prin osteneli, inta- rindu-ne cu neincetale rugaciu- nile tale Nasc&toare de Dum- nezeu Fecioara. Irmosut S& ldudim, bine si cuvantam.. Pre impiratul Hristos, pre carele |-au marturisit tinerii cei robifi, in cuptoriu graind cu mare glas: Toate lucrurile lau- dafi pre Domnul. Peasna 9, Irmos: Nasterea ta cea fard... B ogatia Darului Duhului | YD Sfant s& pune inaintea tu- turor, celor ce aduc lui ostene- lile infranarii. Viata si petrecerea cea ne- materialnic, in trup materialnic 0 ai sdvarsit Cuvioase, slaivind pre Domnul carele te intaria pre tine. T oat dorirea sufletului tau avandu-o spre singure cele ne- stric&cioase, te-ai invrednicit de cele ce ai dorit Gherasime. Seva: Impreuna cu cuviosii stand jnaintea lui Hristos, pre acesta roag&-I pentru cei ce sévarsesc 30 LUNA _LUL MARTIE dumnezeeascé pomenirea ta Cuvioase Gherasime. ‘Si acum, a Nascitoarei: De sus strilucind Darul fu Stap4na, lumineaza pre cei ce neincetat te miresc pre tine, Maica lui Dumnezeu. Irmosul : N asterea ta cea fara de si- méan{a Nasc&toare de Dumne- zeu Preacurat&, pre Hristos Dumnezeul nostru cu laude fa- ra de t&cere o marim. $i cealalté slujbi_a Utreniei dupre orad #1 Otpustul. INTRU ACEASTA LUNA IN 5 ZILE. Pomenirea sfantului mucenic Konon. La Doamne strigat-am... Stibirile Triodului gi ale sfantului, gles 1, T dobie: Prea laudetilor mucenici, ucenice pururea sla- vite cu multe scérbe 5 impresurandu-te $i cu chinuri nesuferife impreunan- du-te, ai biruit pre sarpele cel cu multé maestrie si lai supus subt picioarele tale cele prea frumoase slavite. Roagé-te lui Hristos, si se daruiasca sufle- telor noastre pace si mare mila. Konone pururea prea sli- vite, luminandu-fi_ cugetul cu lumina sfantului Duh, intuneri J cul dracilor celor vicleni |-ai 4 . ¢ IN 5 ZILE at S inpufinaf si ai trecutspre lumina cea neapusi, veselindu-te intru Domnul. Pre carele acum roa- gi-l, s& se diruiasca sufletelor noastre pace $i mare mila. onone vrednicule de mi- nune, facutu-te-ai biserica Trei- mei si pre biserica cea prea sfanta, intru carea cu buna cre- din{& s’au pus frupul fau o ai arafat rau de nenumarafe mi- nuni, prea fericife. Pentru a- ceasta roagi-te, si se diruiascé suflefelor noastre pace si mare mild. Slevi, $i acum, a Nascatoarei: Bucuré-te Curata straina auzire. Bucura-te lemn sfant de Dumnezeu s&dit al raiului. Bucura-te pierderea dracilor celor vicleni. Bucura-te sabie cu doua ascufisuri carea tai capul vrajmasului, cu streind nasterea ta, prea sfanta cu fotul Preacurata, si iarasi ne-ai chemat pre noi care ne-au in- streinat. A Cruci, « Nascitonrei : Pre Mieluselul sau Mielu- saua si Sfapana cea Preacu- rat dac& lau vazut pe cruce, neavand chip, nici frumusefe, plangand graia: Vai mie! unde a apus frumusefea fa prea dul- cele meu Fiu? Unde este buna cuvinfa? unde este darul fefii tale cel ce stralucea preaiubite? LA UTRENIE. CANONUL Sfantului gi Tripesnetul Triodului dupre orénduiala lor, CANONUL Sfantului, Al ciruia Acrostitul la Greci este acesta: Konon bine biruitorul mucenic, cu céntiri si se laude, Peasna 1, glas 5, Irmos: ntuitorului Dumnezeu,ce- #°4 lui ce au povafuil pre no- rod pre marea cu _picioare neudate si pre Faraon cu toat& oastea |-au innecat, Aceluia U- nuia sé-i cdnlam, ca s’au pros- lavit. Bunul biruitorul mucenic Konon acum sa se laude, ca unul ce au facut vitejie asupra inselaciunii si s’au ost&sit pen- tru Hristos Dumnezeul tuturor, si s’au incununat cu cunund | nestricdcioasa. Konon slavitul mucenic, do- rind de viafa cea ascunsa si slava cea nemuritoare, le-au luat schimb in locul desfatar cei stricicioasa. Pre carele cu cantiri s&-l cinstim, ci s’au proslavit. Cu haina nestricaiciunii im- bracandu-fe acum Konone sla- vite, te-ai altoit din radacina maslinului celui salbatec intru maslin dumeasnic si ai adus roada lui Hristos, pre cei ce fe-au n&scut pre tine. Slava: R CON) PLO ATSITLS) Deslegandu-se prea slavitul f 32, LUNA LULMARTIE _ S mucenic de blestemul stric&- ciunii stramosului au lepadat jugul, si s-au facut pre sofie, sof curafiei. $i acum, a Nascitosrei: Preacuraté maica lui Dum- nezeu, pre Dumnezeu cel ce nu sau desparfit de sdnurile Tatalui, si s’au intrupat din Tine, neincetat roaga-L s& méntuia- sc de toat& primejdia pre cei ce i-au zidit. Peasna 3, Irmos : Cu puteres crucii tale... les-ai a sluji lui Dumnezeu dorind de lumina, iara nedum- nezeirea idolilor cea intune- coasi 0 ai urat, Konone slavite. Jerttitu-fi-ai lui Hristos sufle- tul si trupul cu osardie, si f8- candu-fe ca un bine primit, in- sufi cu singur St&panul ai vor- bit, prea fericite. Infelepteste ai izbazit no- roade nenumirate, de legile lor cele p&rintesti, in priveliste infruntand pre cel numit cu nu- mele pierzarii, Konone slavite. Shavi- Roagé-te slavite, ca si se dea deslegare patimilor celor sufletesti si trupesti, celor ce praznuesc cu credinfé pome- nirea fa. $i acum, a Nascitoarei : Roagi‘-te neincetat Preacu- rata, celui ce au iesit din coap- | sele tale, ca s& se izb&veasca dintru inselaciunea diavolului, cei ce te canta pre tine, Maica lui Dumnezeu. Irmosul: GQ puterea Crucii fale Hri- stoase intareste gandul meu, ca s& laud si si slivesc ras- tignirea ta cea mantuitoare. Sedeaina, glas I, Podobie. Mormantul tau... Din pruncie lipindu-te de Dumnezeu, Purtdlorule de Dumnezeu, te-ai arafat cinslit vas al Duhului, si duhurile cele viclene le-ai supus. Si patimind dupre vrednicie te-ai marit. Pen- tru aceasta tofi cu credin{a priz- nuim sfant& pomenirea ta. Slav’, gi acum, a Nascatoarei Chiverniseste Preacurata ticlosul meu suflet si-] milue- ste pre dansul, cel ce s’au alu- necat intru adancul pierzarii, pentru mulfimea gresalelor. Si in ceasul infricosatei morfi Preacurata rapeste-ma dela dracii cei ce ma _clevetesc, rogu-ma si ma mantueste. A Crucii, a Nasciitoarei. Fecioara prin inima ta cea curafa si fara prihan&d cu ade- varat sabie au trecut, cand ai vazul pre cruce pre Fiul tau indlfandu-se Preacuraté bine cuvantaté Marie, scdparea pa- catosilor, Nascadtoare de Dum- nezeu, tnfarirea credinciosilor. % Peasna 4, trmos, uzit-am Doamne invierea nla cea din mormént, siam »proslavit nebiruitd puterea ta“. Surpat-ai fericite inselaciu- nea noroadelor, din radacinad si Dumnezeirea lui lisus ai a- ratat. Mincinosul dumnezeul cel de piatra de ingrozirea ta in- fricosandu-se, au bine vestit pre lisus, a fi singur Dumnezeu. Cei neinfeleg&tori au venit la infelegere, prin buza cea de piatra, primind prea adevarata premenirea cea mai pre sus de fire. Slav: Taina negraita este ceiace prin Tine se propoveduieste, ca pre cei ratacifi fi intorci catre Domnul mucenice. $i acum, a Nascitoarei: u adevarat te slavim pre fine Nasc&toare de Dumnezeu nenuntitd si la limanul tau sca- pam credinciosii. Peasna 5, Irmos, Anecand strig&m catre Tine Doamne: Mantueste-ne »pre noi, cd Tu esti Dumnezeul »nostru, afara de Tine pre altul »nu stim“. Facutu-te-au Darul vas lu- minei cei curate si nestricacioa- s&, pre fine slava si lauda mu- fh ceniciior | Cu dumnezeiasca cuno- stinfa graiurilor celor negraite te-ai inbogAafit si ai invafat nenu- mérale noroade, prea cinstite. Slavi:- Darul minunilor tale vézan- du cel fra delege striga: Dum- nezeul lui Konon au biruit in- selaciunea. $i acum, a Nascitoarei: Fecioara dupa nastere te cantam pre tine de Dumnezeu Nascitoare, ci tu pre Dumne- zeu Cuvantul, cu trup L-ai nas- cut lumii. Peasna 6, Irmos, Incungiuretu-m-au adancul.. Fete Darul prin rugaciu- I nile tale crestere si bogafie celor ce au crezul, iar improli- virea au fost pierzare celor ne- supusi, Konone prea fericite. Avratat fi s’au supus mulfi- mile dracilor fericile, céci te-ai supus pre sinefi lui Dumnezeu celui ce te-au facut de sineti volnic, mucenice Kononeslavite ‘Slava: De tine se povafuia mulfi- mile invafandu-se prin fapta si prin cuvant, ca sd aleagd dum- nezeieste mila, si sé urascd bo- gailia cea iubitoare de argint prea fericite. $i acum, a Nascitosrei: Rug nears si munte, scara j — 34 LUNA LULMARTIE insuflefit4 si poart& cereasc& dupre vrednicie te slivim pre tine, Marie slavit’, lauda_pra- voslavnicilor. Inmosul : Inconjuratu-m’au adancul, »groapa s’au facut mie chitul, »iaré eu am strigat catre Tine »iubitorule de oameni. Sim’au »méantuit dreapta Ta Doamne‘“. CONDAG, Glas 3. Cu curafia ca un finger vie- fuind pre pimént, dintru acea- sta te-ai invrednicit a fi im- preund vorbitor cu ingerii, si pre parintele tau |-ai adus catra cunostinfa lui Hristos, si pre Hristos un Dumnezeu ai mar- turisit, patimind pana la sange mucenice Konone. Roaga-te neincetaf lui Hristos pentru noi tofi. non, eel din Isevi Stih: Dumnezeu prin punere, citre adevé- ratul Dumnezeuai venit, Laséndu-ti parinte Konone farina ta pre pi- mant. Intru a cincea zi, Konon s'au dat Sufletul cel cugetitor de rébdare cu: adevarat. Accesta au fost pre vremile sfintilor Apostoli din satul ce se chema Vidanii, fecior fiind Iui Nestor si Nadei, cari in- suréndtl, el pofti mai vartos a petrece cn femeia sain fecioric. Si sk zice ci Achistratigul Mibail I-an invijat credinja in Hristos si cum ci au botezat in nu- miele Treimei cei de viaté incepitoare gi Lau impartagit cu sfintele Taine gi pt- tere ina dat, ca s% poat face prea sli vite minuni, Drept aceia, au plecat gi pre femeia sa Anna (cici aga sk mums) si fie la un gind cu dansul gi si petreack amindoi cu curifenie. Botezandu-gi $i pie rinfii sii intai gi intorcindu-i Ia credinta Ini Hristos, Inc& si pre tatil sin Nestor eeu plecat ca sX mixturiseasc% pentra Hristos. Si au ficut gi pre cei ce sluja idolilor, de an cunoscut pre adeviratul Dummezenl tuturor, cénd vrea si fact jertfi_ unui demon’ intunccat gi necurat ce era intrn o pester% Deci mixturisind gi demonn! singur ci nu este el Dum nezeu, féeu si pre nesupusele noroade a striga ci unul este Dumnezeu, cel al Ini Konon. Care aceste glasuri la Isavreni gi pan’ astizi sii strigk cu glas mare la ziua sfintului, Si aice inc’, of atata dar gi pu- tere au Inst dela Dumnezen asupra drae cilor, incat pre unii din dreci fi ficea plugari si pre alfii pandari de paziau se- miniturile gi roadele, Tart pre alfii ian inchis in chipuri de Iut gi ian pece- thit, ingropindu-i adénc sub temelia ca- sei sale, Tar pricina mirturisirii sale an fost aceasta: Ca mergand intra acel loc Magnos ighemonul cu porunci impiri- testi si prinzind pre sfintul si aducin- aul fnaintea lui, gi m&rturisind sfantal pre Hristos Dumnezen adevirat, Ian bi- tut foarte cumplit. Deci, strangandu-se norodul ca si scosti pre sfintul gi si uci pre Magnos ighemontl, el prin- zind de veste a fugit, Tari norodul slo- bozind pre sfintul si stergindu-i ranele de singe, Lan dus la casa Ini, unde triind dup’ aceia doi ani, s'au pristivit citre Domnul, Si spun ch dupa sfargitul sin vrind crestinii si prefact casa, ca si 0 facd bi- serici, Sau aflat chiupurile acelea intra care inchisese duhurile cele viclene, Dine tru care destupindu-se unul, pardindt-li-sa Tucritorilor oi va fi aur intrinsul pentru preime, csiré dracii ca focul. $i adecé, cei ce Iucrau la bisericé toti clizuri la pa mint; iar zidirea bisericii s'au résipit si Jemnele si funiile au ars. Gi dup’ epu- sul soarelti numei cuteza nimenea a si apropia de locul accla. Inst iarlg dupa pufink vreme sau izbavit locul acela de acca bantuialé driiceasck prin rugiciunile sfantului Konop, si prin posturile si ru- Biciumile crestinilor celor de acolo. Inteu aceast® zi pomenirea stantulyi muce- nic Konon gradinarul. Sti: Konon In Domnul cel ce semnele cuelor este purtind. v IN 5 ZILE Si spropie semnele cuelor pre picioarele sale aviind, A cesta era din Nozaretul Galilei pre vremile impiratului Dechie. Deci, scu- Tindu-se de acolo au venit la cetatea Pam- filiei, numit® Mandron si se afla in locul ce se zice Carmena, bine lucrandu-si gri- dina sa, din carea igi agonisea brané. Inst era cu obicejurile prostatic si fir de riue tate, inedt viind cei ce-l cautau pre el si-] prin’ si afara pre cémp inchinandu.i.st, din suflet li sau inchinat gi el. Si spu nand aicea pricina pentru care au venit, adeci c& ighemonul Puplie il chemi pe el, au rispuns: C& ce trebuinti are acela de mine, mai ales crestin fiind eu? cheme pre cei de un cuget cu el si pre pirta- sii credintei sale, Deci, fiind legat si adus ia ighemonul si indemnat fiind ca s& jert- feasci idolilor, suspindnd din adanc au batjocorit pre’ tiranul gi incredinpindu-l c& el ramane intru mérturisirea Iui Hristos sick orice munci i sar face intirindu-si c& nu si va cliti din aceia, i sau bitut cuie de fier prin picioare si au fost silit ca s& alerge inaintea cirufei ighemonu- Tui Deci lesinfnd el gi cizind pre ge- nunchi, ficind rugéciune gau dat dubul la Dumnezeu. Intru: aceasti zi, pomenirea prea cuviosului parintelui nostru Marco monahul, facatorul de minuni. Stih: ‘Taci Marco dupre legea morfilor. Ins& desi mort nu te voi da pre tine tacerei. Arcesta fiind foarte iubitor de oste- neali s'au dat pre sine la fnvatitura dum- nezeestilor Scripturi sitot odati au ajuns 1a desivargirea sibtstriei si a bunitatii. $i semn spre dovedirea amdndurora acestora sant, atat cuvintele ce s'au scris de el, care sant pline de toatl tuvafitura si de folos, cat sidarul facerilor de minuni, ce i sau dat lui dela Mantuitorul Hristos. Din care minuni de nevoe este si povestim aicea una. Oare- cand sffmtul linigtindusi in ograda sa si Iuaaminte de sine, au venit Ia dénsul o hiend salbatect aducdndusi lui pre puiul ei orb gi cu chip de smerenie arat’ c roagd pre sfan- tul si se milostivease’ spre puitl ei gi sli vindece ochif. Tari sfaintul scuipand pre ochii Tui si facdnd rugiciune ian dat vedere. $i dupt céteva zile i-au adus hiena © mare ‘piele de berbece, ca si cind spre 35, visplitire si mulyimit pentru vindecarea puiului stu. Tard sfantul nu o au primit pani cand inau arfitat hiena cu oarecare semmn c& in viitorime nu va mai viitima oile siracilor. Din care inelegem, cX dack sfantul era atat de milostiv spre hiarele cele necuvantitoare; oare cit de milo- stiv era spre oamenii cu cari chiar firea il lega? Si cere ca si se milostiveasca fiestecarele spre cei de un neam gi de o semintie cu el; gi atéta era de curat bir- batul cu viata, ineét preotul monastirel prin jurkmant zicea: ci niciodati el nau dat monabului Marco dumnezeestile taine, ci cand se apropia el, ingerul Domnulul fl implrtisia A cliruia numai mina de prin coti'o vedea fiind lingurifa, prin carea cuviosul si impirtigia de sfintele Taine. Cand se lepidase cuviosul cu to- tul de toate grijile si turburarile lumesti, era de patruzeci de ani gi petrecind in sibastrie sase zeci de ani, s'au mutat ch tre Domnul, Eri mic de stat, spinatec Ja barb’, plin de Dubul sfant si avan- dui capul inlSuntru Iuminat cu darul Dubului Sfint. Intru aceasti zi sfinta mucenifi Iravda gi pomenires sfantului mucenic Evloghie cel din Palestin: Stih: Bine cuvinteze toati faptura pre Ev- pentru Tine, Faca- Intru aceesti zi sfantul mucenic Evampie, Sti taiat, ‘ - Si ruginesz reaua credinjé cea degarté a itunecat. Intru aceasta zi sfantul mucenic Arhelaos, gi cei impreund cu dansul o suti cinci zeci ¢1 Goi de mucenici prin sabie s'au savargit. Lui Evlampie grumazul de sebie is'au Stih : Arhelaie intai grumazul Ia sebie dnd, ‘Téiarea ta dumnezeiescule norod al Dom- nului este incepand. Intru aceasta zi sfantul mucenic loan Bul- garul, carele au méarturisit in Constantinopol, fa anul o mie gaple sute optzeci gi patru prin sabie s'au. savargit, Stih: © Ioane fericite semnul Crucii caci il inchipuesti ardtet, C&ci Ucenic sant zice al Domnului cu ade- varat. Cu ale lor sfinte rugiciuni, Doamne miluegte-ne si ne méntueste pre noi, Amin. Peasna 7, Irmos: ela ce fn cuptorul cel cu »foc, pre tinerii cei cuvan- »latori de cantare i-ai mantuit, bine esti cuvantat Dumnezeul »parinfilor nostri“. Muceniceste luptandu-te patimitorule, strigai: Bine esti cuvantat Dumnezeul parintilor nostri. Birund pre vrajmasul, te-ai aratat purt&tor de chinuri, stri- gand: Bine esti cuvantat Dum- nezeul parinfilor nostri. Pre pamént biruitor, iara in ceruri incoronat al lui Hri- stos te-ai propoveduit muce- nice nebiruite. ‘Slava : Aducand sfinfité lui Dum- nezeu méantuirea celor ratacifi, strigi: Bine este cuvantat Dum- nezeu! parinfilor nostri. $i acum, # Nasc&toarei : Cel ce te-ai niscut din Fe- cioaré pre carea Nascatoare de Dumnezeu o ai facut: Bine esti. cuvantat Dumnezeul pa- rintilor nostri. Peasna 8, Irmos: Pre cel ce s'au ndscut.. Yer pre stapanitorul intu- nerecului lumii pagubit de jnseliciunea cea draceasca, prin rugdciunile sfantului: Pre- ofi laudati, noroade prea inal- fati pre Hristos in veci. 36 LUNA LULMARTIE Cetele celor facdtori de rele, muncindu-se de tine, prin duhurile cele pierzitoare de Dumnezeu incuviinfate, striga: Preofi laudafi, noroade prea fnalfafi pre Hristos in veci. Ca ceia ce ai mantuit prin porunca fa cea lucrdatoare ne- vatamat pre pruncul din falcile hiarai cei salbatece, ca in brafe de maica, neincetat strigi: Pre- ofi udafi, noroade prea inal- fafi pre Hristos in veci. Binecuvantiim pre Tatil. Strdlucitu-te-ai bogat pati- mitorule, cu lumina cea intreit stralucitoare, c&ci cantand firea cea fn trei Ipostasuri strigai: Preofi ludafi-o, noroade prea inalfafi-o intru tofi vecii. $i acum, a Nascitoarei : ecat heruvimii mai inalta te-ai aratat, Prea slavité Nascé- toare de Dumnezeu Marie. Ca in pantecele tiu s’au sdlasluit Dumnezeu, pre carele noi oa- menii, impreuna cu cei fara de trup, il slavoslovim intru_ tofi vecii. Trmosul: Si lavdim bine si cuvantim: Pre cel ce s’au nascut din »Tatal mai ’nainte de veci, Fiul si Dumnezeu, si in anii cei mai de pre urma din Fecioara »Maica s’au intrupat, preofi liu- »daji-l, noroade prea inilfafi »intru tofi vecii*. Peasna 9, Irmos: Pre tine Meica lui Dumnezeu... C u totul facdndu-te darul do- / rului celui nematerialnic, ai dorit a bea paharul lui Hristos, fericite. Pentru aceasta tofi pre tine te fericim. Cu plicere dumnezeiascd urmand legii cei dumnezeiesti iara nu momelelor, cu tot su- fletul te-ai aratat band paharul lui Hristos, fericite Konone. * Frumusefe mucenicilor te-ai aratat slavite, infrumuse- fandu-te cu prea cinstitele ra- nele lui Hristos. Pentru aceasta tofi pre tine te cinstim. Slava: Intru odihna cea cereascé aflandu-teacumslavite Konone, izbaveste-m& de impresurarile cele cumplite ale viefii, patimi- torule al Domnului. $i acum, a Nascitoarci: Bucura-te Nasc&toare de Dumnezeu, Maica lui Hristos Dumnezeu; Bucur&-te munte sfant; Bucurd-te capul cinstitei Feciorii; Bucura-te Stapana. Irmosul: Pre tine Maica lui Dumne- »zeu cea mai pre sus de minte »si de cuvant, carea ai nascut »negrait sub anii pre cel fard de ani, credinciosii cu un gand te »marim“. Svetiina glasului gi Stihovna Triodulti. $i cealalta slujbi a Utreniei dupre oranduialé i Olpustul, IN 6 ZILE INTRU ACEASTA LUNA | IN 6 ZILE, Pomenirea sfinjilor celor patruzeci gi doi de mucenici din Amoreia, Teodor, Constantin, Kalist, Teofil, Vasciu gi cei impreund cu dangit. La Doamne strigst-am; Stihirile Triodului gi ale Mucenicilor, Glas 4. Podobie: Cela ce de sus esti chemat.. ucenici buni biruitori, ‘in vremile cele mai de pre urmé aratén- du-va ca niste stele neapuse intru cinstita intarirea bisericii, cu stralucirea patimirilor afi luminat toalé lumea cea de sub soare si afi rasipit intu- nerecul insel&ciunii prea lu- datilor, si acum vafi mutat c&tre strélucirea cea vesnica. Drept aceasta cdstigandu-va buni folositori ai nostri, cu cre- dinf& s&varsim sfinfité si purta- foare de lumina mucenia voa- stra. Cu aducere silnic& muce- nici ai lui Hristos, tofi v’afi_ pus legafi in femnif3, in vreme in- delungata fiind cu adevarat dumnezeiesti strajuitori ai cre- dintei. Drept aceia nebunin- du-se hiara cea cu nume rau, v’au omorat pre voi cu sabia, nevrand ca sa va plecafi po- runcilor lui celor cumplite. Si acum voi patruzeci si doi prea slavitilor cu bucurie mostenifi impirafiile cele de sus. ee 38 LUNA LUI MARTIE (Cu Constantinimpreunacu Vasoiu si cu Calist, pre Teofil si pre Teodor si pre cealalté dumnezeiasca ceafé a puréto- rilor de chinuri, cu mare glas tofi si-i udm. Caci cu bu- curie junghiindu-se, au ales a se omori pentru viata tuturor. Si acum se odihnesc in cetatea Dumnezeului celui viu, si ne cer ca s& aflim noi iertare de pacate si desavarsit izbavire in ziua judecafii. Slav, glas 2, a Iui Metodie, tizi praznueste Biserica fn tain&, imbrac4ndu-sd cu po- doab& noua, ca cu o porfira si cu vison, cu sangiurile purtato- rilor de chinuri celor de acum. Ca pre acestia intru buna cre- dinfé crescandu-i, jertf& far’ prihana primit& si bine plicut&d lui Hristos s’au adus. Pentru aceasta cela ce i-ai aratat pre dansii biruitori asupra celor f8- radelege si i-ai incununat si i-ai proslavit, trimite-ne si noua prin rugaciunile lor mare mila. ‘$i acum, a Nasciitoarei: Toatd n&dejdea cea spre tine o pui Maica lui Dumne- zeu, pazeste-ma sub acopere- méantul tau. A Crucii, a Nascitoarei: Podobie: Cénd de pre lemn.. ‘Vazand Prea curala pre fa- catorul tuturor rabdand multe ocari si pre Cruce inalfaf, sus- pinai zicdnd: Prea ldudate Doamne Fiule si Dumnezeul meu, cum suferi necinste cu trupul, vrand sa cinstesti zidirea ta Stipane. Slavé multei milo- stivirei si pogorarei tale, iubi- torule de oameni. LA STIHOAVNA. Samoglasnica zilei de 2 ori gi Mucenicina. Slevii a sfinflor, gles 6, a tui Sicheot Venifi, iubitorilor de muce- nici, duhovniceste savarsind sfinfit{ pomenirea cetei cei de Dumnezeu incoronata a muce- nicilor, celor aratafide curand, a junghierei cei fara prihand ce s’au jertfit cu osardie pentru Hristos, impreunat& ostasirea cea aleas& a celor patruzeci si doi, cu sfinfenie s& strigém ca- tre dansii: Zdrobifi semefia Aga- renilor celor fara de Dumnezeu, si izbavifi pre norodul cel pra- voslavnic de toaté incunjura- rea prin rugiciunile voastre. $i acum, a Nascitoarei: A tein zi al inviat Hristoase... mari daruri te-a invred- nicit Prea curataé Fecioara, sin- gura a lui Dumnezeu Maicd, c& ai n&scut cu trup pe Unul din Treime, pre Hristos datato- rul de vieafa, spre méntuirea sufletelor noastre. Podobie: A Crucii, a Nascitoarei: Dac te-au vazut Prea cu- rata pre Tine spanzurat pre Cruce, plangand cu jale, striga wr IN 6 ZILE cao Maica: Fiul meu si Dum- nezeul meu, prea dulcele meu Fiu, cum suferi patima de o- cara? SSS LA UTRENIE. CANONUL Mucenicilor. Al ciruia Acrostihul la Greci este aceste. Laud nevoinfele bunilor biruitori Mucenici. Facerea lui losif. Peasna 1, glas 6, Irmos. pre uscat umbland Israil, »cu urmele prin adaéne pre »gonaciul Faron vazandu-l in- »necat, au strigat: Lui Dum- »hezeu cantare de biruinf& sa-I ,cantim“. Ihiru inalfimea Bisericii lui Hristos, ariténdu-va_ slavifilor ca niste stele luminoase, lumi- nafi sufletele credinciosilor, go- nind infunerecul ingelaciunii. Cu vitejia mintii impleticin- du-va cu vrajmasul, Mucenici- lor, pre acesta I-afi surpat si_o- mordndu-va impreun, afi aflat viafé fara de sfarsit fericifilor. Find stralucifi cu frumsefea muceniei cei cu raze luminoa- se, si tari Vafi adus lui Hristos celui junghiat cu trupul si cu cetele cele mucenicesti impreu- na Vafi numarat mucenicilor. Slav: Prea slavifilor mucenici ai Domnului cei patruzeci si doi, surpénd mulfime nenumérata a nelegiuitilor, vafi invrednicit multor bunatafi in ceruri. = Y Si acum, a Nascitoarei: Prea sfanta Fecioara, dum- nezeiasc& fnfrumsefarea_pilli- mitorilor, carea ai n&scut pre Hristos cel frumos, cu frumse- file, Pre acesta roagi-] ca si infrumsefeze sufletul meu. Peasna 3, Irmos: Nu este sfint,. See de fafa in mijlocul pri- elistei, cu glas slobod vite- jeste ai propoveduit pre Man- tuitorul, Cuvantul cel intrupat pentru noi, mare viteazule Teodore. Tntru credin{a p&timind, in- felepfeste te-ai lepadat de trup, si taierei sabiei pre sine-fi ple- candu-fe, te-ai junghiat ca un miel, Constantine mucenice vrednicule de minune. Sle Vremea luptelor tuturor te-au aratat pre tine prieten cre- dincios a lui Dumnezeu, ca pre unul ce desparfeai_cugetul de stricdciosul prietesug al frupu- lui, prea alesule Teofile. $i acum, a Nascatoarei: Addunarea sfinfilor celor pa- fruzeci si doi patimind, adeva- rat te propoveduia pre fine, ade- varala Maicd lui Dumnezeu ce- lui dintru inalfime, carea fi in- fSreai pre ei cu mijlocirile tale. Irmosul: Nu este sfant precum Tu 40 LUNA LUL MARTIE »Doamne Dumnezeul meu, ca- ,releaiinalfat cornul credincio- } ysilor Tai Bunule, si ne-ai intai »bre noi pre piatra_ marturisirii »lale“. Sedeaina, glas 4, Podobie : Cela ce te-ai inalat. Ingr&diti fiind cu vitejie c’- tre cei fara de lege, impreunati fiind intru o ceata cu cuvantare, toafé arma lui Hristos Dumne- zeu afi ridicat c&tre cei fara de Dumnezeu. Si credinfa ca o sabie in mini ludnd, si pavaza n&dejdea pre umere puind-o, si cu platosa dragostei aratat fiind imbracafi, pre vrajmasul afi biruit. Slavi, alté Sedealn’, Glas 8. Podobie: Pre infelepciunea.. Ducdndu-vi legati de vraj- masul, si inchiz4ndu-va fn tem- nif intru mulfi ani, afi ramas nevatamafi, fiind pazifi cu cre- dinfa, si prin sabie deslegandu- va din trup, aratat v’afi legat cu dumnezeiescul dor sfinfilor. Pentru aceasta ca_niste lumi- natori afi stralucit in lume, lu- minand pe tofi cu darul duhu- lui, purfétorilor de chinuri fe- ricifilor. Rugati pre Hristos Dumnezeu, iertare de gresale sa daruiascd, celor ce praz- nuese cu dragoste sfanté po- menirea voastra. $i acum, a Nascétoarei: Pre Injelepciunea si Cu- mii ai nascut pe cela ce fine lumea. Si in brafe ai avut pre celace cuprinde toale, pre Da- fitorul de hran& al tuturor si Fac&torul fapturei. Pentru a- ceasta fe rog pre fine prea sfanta Fecioara, si cu credinfa te méresc, ca sa ma izbavesc eu de gresale, cand voi vrea s& stau in ceasul judecatii in- naintea fefii Ziditorului_ meu. Al fu ajutor atuncea sa-mi da- tuiesti, Stipand Fecioaré Cu- rata. Ca pre tine te am na- dejde eu nevrednicul robul tau. A Cnucii, a Nascitoarei: , Pre Mieluselul si Pastoriul sitzbavitoriul, Mielugaua vazan- dul pre cruce fara dreptate spanzurat, plangand striga cu amar: Lumea se bucura prin fine primind izbavire ; iar pan- tecele meu arde vazénd rastig- nirea Ta, carea rabzi pentru milostivirea milei, prea bunule Dumnezeule, adancul milei si izvorul cel nedesertat milosti- veste-te si daruieste iertare de gresale, celor ce laud& cu cre- dinfa dumnezeestile tale patimi. Pessna 1, trmos: ristos este puterea mea, 1, Dumnezeu si Domnul, cin- »Stita Bisericd cu dumnezeiascd ,cuvinfa canta, strigand: Din cu- »get curat intru Domnul praz- »nuind. yantul, in pantece zemislandu-L G puterea dumnezeiescu- k negrait Maicalui Dumnezer lui Duh, toata reputincoase IN 6 ZILE puterea vrajmasului o afi sur- pat, omoréndu-v§ mucenicilor, si afi mostenif viaja cea vesnicd. Prin cugetarile cele dum- nezeiesli prea bine Calist int&- rindu-si_ sufletul vitejeste, au mers bucurandu-s& spre t&ie- rea sabiei, ca s8_ mosteneasca cele ceresti. Temeiurile cele infelegi- loare ale chinurilor, frumos le-ai pus pe piatra cunostinfei minfii tale, si barbateste go- nind pe vrajmasii tai, i-au im- piedecat prea fericite Vassoiu. Slavi: ‘Varsandu-va séngiurile, im- preuné luminat v’afi dat duhu- rile celui ce pentru noi, prin bog&fia bunatafii sangele sau lau varsat pre cruce, prea sla- tilor. Si acum, a Niscitoarei : Dumnezeiestii_ mucenici stiindu-te Fecioar§ curaté pre tine Maica si slavind marirea cea dintru tine, au mostenil intruinalfime darurile cele ne- muritoare. Peasna 5, Irmos: u dumnezeiasc&_ stralucirea ),ta bunule, sufletele celor ce »manec’ la tine cu dragoste, »ma rog lumineazé-le, ca sa te »vaz’ Cuvinte a lui Dumnezeu, »pre tine adevaralul Dumnezeu, »pre cela ce chemi din negura »gresalelor“. Poclii tSinuitoare vali aratal, 41 luminand sufletele credinciosi- lor, cu lumina pravoslaviei, ‘si rasipind intunerecul necunos- tinfei, purtatorilor de chinuri ai Domnului prea fericifilor. De c&scitile leilor celor ganditori scipand nevalamafi, mucenici ai Domnului, prea dulce mancare vali facut St3- panului tufuror, invrednicindu- va desfaitarei cei nestric3cioas’. Slava = Mucenicii cei patruzeci si doi, aducefi lui Dumnezeu ru- gaciuni pentru noi, ca s& ne izbavim de toaté munca, si de nenumérate scarbe cele ce ne vin asupra. $i acum, a Néscitoarei: Rogu-ma Prea curata, in- drepteazé-mi_ miscarile_mintii mele, citre Dumnezeu cel ce este calea viefii, si au netezit cararile purtatorilor de chinuri, cele ce duc c&tre cele ceresli. Peasna 7, Irmos: ‘Marea viejii vizdndu-o... u vetreala crucii infraripan- du-se patimitorii, neudat au jnofat marea far&delegii, si au ajunsja limanurile cele linistite, ficdndu-se ocarmuitori credin- ciosilor. Pre mucenicii Domaului pre Constantin si pre slavitul Teodor, pre Calist |si pre Vas- soiu, si cu acestia pre marele 42. LUNA LUI MARTIE Teofil, si pre cei impreuna pa- timitori ai lor cu buna credinf& s&-i udim. Slava: Ca niste flori dulci mirosi- toare tainuit inflorind in _gra- dina patimitorilor, toati Bise- rica afi umplut de mireasma infelegatoare, gonind putoarea insel&ciunei. Si acum a Nascdtoar Nisc&toarea de Dumnezeu Fecioara cu adevarat, afaré de legile firii te-a nascut mai pre sus de fire pre Tine, Hristoase, carele ai incununat pre muce- nicii cei ce cu credin{ au pa- timit dupre lege. Inmosul: + Marea viefii vazandu-o inal- »fandu-se de viforul ispitelor, la nlimanul tau cel lin alergand, »Strig c&tre tine: Scoate din stri- ,caciune viafa mea mult mi- »lostive". CONDAC, gles 2, Podobie: Cele de sus ciutand... Pre ostasii credin{ei cei de curand aratafi, cari pentru Hri- stos cu osardie au patimit cu cununi de laude dupre vredni- cie tofi si-i incununam, ca pre cei ce se roag& pentru noi lui Hristos, si ca pre niste turnuri si pazitori ai stapanirii cres- tinesti. 1c OS: Frumusefea lui Hristos cea neasemanata si slava cea ne- graita, carea cetele ingeresti doresc s& 0 vaza, cu indras- neala voi vizéndu-o impreund cu fofi sfinfii cei din veac, vi- teji ai lui Hristos cei patruzeci si doi, cu sfintele voastre ru- gaciuni pre cei ce va lauda pre voi luminafi, gonind intu- nerecul pacatelor, si fii lum nei facandu-i, ca cei ce santefi turnuri si pazifori ai stépaniei crestinesti. Intru aceasti luni in 6 zile, Pomeniren sfin- filor mafilor mucenici patruzeci gi doi, Teodor, Constantin, Kelist, Teofil, Vassois gi cu, sofille lor, Cari in Amoreia au patimit. | <2 ‘re Stih: Cesta a numér de gase poartd. Impreund cu cea ingaptitt find taints In & sasea zi sant taiate : Patruzeci si doud capete. Acestia era cei mai int Amorci, ceri, daci Inari Agerenii cetatea, au fost Inafi robi gi ei, voevozi si cipi- tani mari fiind si de neam mare intre Greci, cari nici pentru frica, nici pentru dragostea vietii, nici pentru slibicinnes, nici pentru pitimirea cea rea care de mulfi ani in robie eu sulferit, nu gan schimbat eredinfa Iui Hristos, ei cu soco- teali barbiiteascl gi cu vitejia sufletului luptindusse, neintinandn.si sufletul de chinuirea si de topirea trupului, ci tofi vitejeste stand si nevrand a se leptida de credinja Ini Hristos, bucurandu-se li s'au tiat capetele. Intru aceasta zi, pomenirea prea cuviosului pirintelui nostru Arcadie, Intra aceasta 2i pomenirea prea cuviosului Isihie, ficdtorul de minuni. Stin: Isihie pre sineji la viet& linigtité: dan- du-te, Te lipsesti din viafé sfarsitul ejungandute. Intru aceasti zi prea cuviosul Maxim, ucis cu pietre stau sivargit. Sn IN 6 ZILE 43 Stih; Cu toati mintea Maxim citre cununi privi Citre improgeeres pietrilor s'au aritat pia tri fling. me _Intru aceast® zi sfaintul Evfrosin, cu api fler- binte clocotiti adipat stau sivargit. Sti: Cu pshar adanc band bautura ferti, Hlucenicul Evitosin au eflat calea cea des fatati. intru aceast& zi aflarea cinstitei ciuci cand s'ati aflat de fericita Elena. Stin; Ne 48 nou& Elena darul acest at vedea, Lemnul carele ne-au pricinuit noua din stri- ciciune mantuirea. Intru aceasta zi aflarea cinstitelor piroane. Sti; Cucle se arati impiritescului cap po- doaba, Lard ocatmuirei intatire se afl, Intru aceasté 21 Julian gi Evul prin sebie s'au sivargit, jin; Vino sé murim de sabie Iui Evul zi- candu-i, julien bund sfatuire dandu-i. Cu ale lor sfinte rugiciuni, Doamne, milnieste-ne si ne méntueste pre noi, Amin. Peasna 7, Irmos. Stator de roua cuptorul |-au Ditecut ingerul, cuviosilor fi- 1 ‘neri; iard pre Haldei arzéndu-i »porunca lui Dumnezeu, pre »muncitoriul |-au plecat a stri- »ga: Bine esti cuvantat Dum- »nezeul parintilor nostri“. Cei patruzeci si doi de mu- cenici ai lui Hristos, ca cei ce au pazit legile lui dupa inde- lungata inchidere, deslegandu- se din temnifa trupului, s’au a- ratat adevarafi pazitori ai nostri, lécuind fn ceruri. Asemanandu-vé dumneze- iestilor trei tineri celor robifi in Vavilon oarecand, ca niste robi fiind dusi la loc d&partat, bu- nilor biruitori mucenici, acolo afi robit pre vrajmasul cel mult turburator. Slava: Cu curgeri sangelui vo- stru afi_uscat raurile deserti- ciunii, $i fiind aruncafi intru re- pejiunile raurilor, v’afi lipit c&- tre apa vielii, izvorandu-ne noua izvoarele nemurirei, injeleptilor. $i acum, a Nisciitoarei: Fiind tu curat’ carte prea noua, ai avut intru tine pre Cu- vantul scris, carele au scris in cartea celor vii pre ai sai dum- nezeiesti patimitori, cei ce cu osardie au plinit cele scrise, Pessna 8, Irmos. Din vapse cuviog ntru dumnezeiasca priveliste a mucenicilor intrand, afi a- ratat barb&teste lupte tmproti- viloare, surpand pre vrajmasul. Pentru aceasta va léudaém pre voi ostasi ai lui Hristos. Celor deserti la minte, cari fe silea ca sd te desparfi din darul lui Hristos, vitejeste le-ai sttut improtiv’, patimitorule Constantine, si te-ai_ numéarat in cetele mucenicilor. Bine cuvantam... Cei patruzeci si doi purta- tori de chinuri, junghiindu-se impreund ca niste mielusei fara de réutate, bucuréndu-se cu mula indrazneal, au urmat pa- 44 LUNA LUI MARTIE timii cei cinstite a lui Hristos, celui ce s’au junghiat ca 0 oaie. i acum, a Nascétoarei Impodobitor de mireasé a- ratandu-se fie dumnezeiescul Arhanghelul, striga fie: Bucu- ré-te scaunul cel de foc al lui Dumnezeu, neintinalaé Prea cu- rata, inlarirea purt&torilor de chinuri, a celor ce au marturi- sit pre Dumnezeu, cel ce s’au aratat in trup. Irmosul: udim bine s cuvantém.. Din vapaie cuviosilor roua ,ai izvoréat, si jertfa dreptului cu napa o ai ars; ca toate le faci »Hristoase cu singura voirea. »Pre Tine te prea inalfam intru n»tofii vecii*. Peasna 9, Irmos : Pre Dumnezeu a-L vedea... invrednicitu-v afi a vedea pre LDomnul, cel ce au daruit voud cununa slavei cei_nestri c&cioasié, Constantine, Vassoe, Teodore, Caliste viteazule, feri- cite Teofile, impreuné cu ceilalli pentru noi pururea rugafi-va. Cao lumini, ca 0 dimineafii, ca un soare mare, stréilucind astizi pomenirea patimitorilor, au luminat sufletele credincio- silor, pre carea s&varsindu-o s8-i {ud&m pre dansii, cari prin méadularile lor au proslavit pre izbavitorul Hristos. Tabara mucenicilor, dum- nezeiescul sirag cel de patru- zeci si doi, s’au numarat prin dar cu multimile ingerilor, cer- sindu-ne noua acum dezlegare de gresale, dupre m&sura po- stului celui de patruzeci de zile. Slava: Sangele vostru [au primit paméantul, si trupurile aruncate le-au impreunat raul, capetele cele taiate cinstite sAnt, fiindc& s& aducea asupra lor stralucire dumnezeiasc, si aratat povafuia inainte cu putere dumnezeiasca. $i acum, @ Nascitoarei : Ceiace esti vas al luminii, de Dumnezeu daruit&, cu ra- zele tale cele luminatoare, lu- mineazi inima mea, gonind norii trandavii mele, si risipind intunerecul p&catului ca una ce ai nascut pre Dumnezeul cel fri de picale. Inmosul ; Pre Dumnezeu a-L veded ,nu este cu putinf% oamenilor, spre carele nu cufeaz& a ciula »cetele ingeresti. Iara prin tine »prea curatd s’au arétat oame- enilor Cuvantul intrupat, pre »carele marindu-! cu oslile ce- »resti te fericim“. SVETILNA Podobie: Cu Duhul in Bisericd Ceala cea de patruzeci si doi ce era intrun cugel, au IN 7 ZI Pos patimit prea tare pana in sfar- sit si toate miestriile vrijma- sului le-au surpat, si s’au mu- tat c&tre lacasurile cele ceresti, si cununa biruinfei cea lumi- noasi au luat din dreapta celui prea inalt. A Niscitonr Ca ceeace ai indurare si mil prea mare, prea laudati de Dumnezeu Nascatoare Fe- cioara, caulé spre smerenia mea si risipeste turburarea pa- timilor sia smintelelor vie(ii, si de focul gheenei ma izbaveste, prin rugiciunile tale Doamna. Si coalalti slujbi a Utreniei dupre randuiala si Otpustul. INTRU ACEASTA LUNA JN 7 ZILE Pomenirea sfintilor sfintitilor mucenici cari au miarturisit in Herson: Vasilevs, Efrem, Ev- ghenie, Cepiton, Eterie i ceilalti. La Doamne strigetam: Stihi ale sfinjilor, glas 4. Podobie; Dat-ai semn.. ucenici nebiruifi si prea laudafi ierarhi si luminatori a toalé lu- mea, faculu-v'afi stalpi neclatifi ai dumnezeestei Biserici, temei dogmelor si povaluitori bine credinciosilor si surpatori inselaciunii, parinfi cugetatori Triodulu gi atori de cele ceresti, luminatori su- fletelor noastre, vorbitori im- ee WE 6 preuna cu ingerii si aparatori ai Treimei. Efrem pururea slavitul si Vasilevs de Dumnezeu infe- lepfitul, simarele Capiton, dum- nezeescul Agatodor, impreuna cu Elpidie si cu Eterie si cu slavitul Evghenie, prin dumne- zeesti cuvinte s& se fericeasca. Ca viefuind cu cuviosie si pa- timind cu sfinfenie, s’au araitat licuitori imparafiei cei ceresti. Vasilevs pururea pomenitul prin lupte cugetul cel trupesc omorandu-l, au inviat morfii cu dumnezeeasca chemare, si Capiton iaras prea sfinfitul pa- stor, stand in mijlocul vapaii cu bucurie s’au aréatat nears. Prin rugaciunile lor iubitorule de oameni, daruieste noua cu- rafire si mare mild. Slava gi acum, & Nésedtoarei : Bucuré-te cea in chipul soa- relui neapusd, carufi a Soare- lui, carea ai stralucit pre Soa- rele cel neinfeles: Bucuré-te mintea cea stralucitoare cu dumnezeesti stréluciri, raza ful- gerului carea luminezi margi- nile pamantului, cea cu ade- véral cu raze de au r,carea au strélucit credinciosilor lumina cea neinserata. A Crucii, a Nascitoarei Preacurata Stipana vazand pre Hristos rastignil, si cu su- litaimpungaénduise coasta, cea 46 LUNA LUI MARTIE fara prihana plangea, strigand: Ce este aceasta Fiul meu? ce fi-au rasplatit fie norodul cel nemulfimitor, pentru bunaté- file care ai facut, si fe sargu- esti si ma faci fara de Fiul pre mine prea iubite! M& in- grozesc indurate, de rastigni- rea fa cea de buna voie. LA UTRENIE. Canonul Sfinjilor Al c&rui Acrostihul la greci este acesta. Cinstesc cesta cea ingeptité a pitimitorilor, Facerea lui Iosif... Peasna 1, glas 4, Irmos. dancul marii rosii cu urme A »neudate, pedestru trecan- »du-l Israil cel de demull, cu »mainile lui Moisi in chipul »Crucii, puterea lui Amalic in »pustie au biruit*. Cu dumnezeestile varsarile luminii ravars4ndu-vé. muceni- cilor, pre cei ce cu buna cre- dinf& cinstesc pururea, praz- nicul vostru cel purt&tor de lu- mina si stralucit, izbavifi-i de negura patimilor. Cuvantul lui Dumnezeu in- trupandu-se prea slavifii pistori Wau aratat cuviosi, ca sd vestifi dumnezeirea lui, celor ratacifi si primejduifi de necunostinfa. Savi: U mplandu-va de apele cele fcdtoare de viaf& ale Duhului, pre cei topiti de arsura nedum- nezeirei cei cumplite i-afi ada- pal, si catraé apa mantuirei i-afi povatuit slavifilor. Si acum, a Nascitoarei: Deslegatu-s’au blestemul stramosilor, prin nasterea ta cea mai pre sus de minte, Prea curala fecioara, si intrarea ra- ‘iului cea dintai au céstigat cei ce cu glas mare te lauda pre tine. Peasna 3, Irmos: Veseleste-si de tine. prinzandu-te la minte cu fo- #2%cul cel dumnezeiesc Vasi- levs prea infelepte, ai ars ma- teria nedumnezeirei, ca un nas- cator prea ales. Cu lumina Duhului afi tras catrd lumina prea sfantului bo- tez, pre cei dintru intunerecul celor cumplite, slavitilor. Slav : Indreptandu-se cirarile tale catre Dumnezeu, Vasilevs, cu darul ai intors pre tofi din ca- lea _ratacirii, c&tra cunostinfa lui Dumnezeu. Si acum, a Nascitoarei: Pre Domnul cel puternic carele izbaveste pre oameni din silnicia vrajmasului, fara {nfindciune |-ai nascut prea cu- rata fecioara. Irmosul : Veseleste-si de tine bise- IN 7 ZLE a Tica Ta Hristoase, strigand: » Tu esti puterea mea Doamne, »Si scaparea si intarirea“. Sedeaina, glas 3. Podobie; De frumusetea fe Prin darul mirului preofind, cugetatori de Dumnezeu, pas- c&tori vafi aratat ai norodului, si ca nisle curafi mielusei jun- ghiindu-va, v’afi adus Cuvan- tului celui intai pasc&tor ce s’au jertfit ca o oaie, mucenici prea léudafi, luminatori a toat& lu- mea. Pentru aceasta praznuim fofi, cu dragoste dumnezeiasca, pomenirea voastra. Slava, Si acum, a Niscitoarei: Ca 0 vif& nelucrat& fecioar’, strugurul cel prea frumos ai crescut, cel ce izvoraste noua vinul mantuirei, carele vese- leste sufletele si trupurile tutu- ror. Pentru aceasta pre tine ca pre o pricinuitoare a bunatafi- lor fericindu-te, pururea cu in- gerul strigim fie: Bucura-te cea plina de daruri. A Crucii, a Nascitoarei: Moarte de ocar& prin ras- tignire ai ribdat de buna voie Indurale, pre carele vazandu-te ceia ce fea nascut pre tine Hristoase s’au ranit. Cu ale cdreia rugaciuni, prin bund in- durarea milei tale, Unule prea bunule, si iubitorule de oa- meni Doamne, milostiveste-te si mantuieste lumea, Cel ce k ai ridicat pacatul lumii. ‘ei tale. Peasna 4, Irmos : idicat pre cruce vézandu-te Biserica pre Tine Soarele odrepti i, au statut intru a sa »randuial’, precum se cuvine, »Strigand: Slava puterii tale »Doamne“. rea sfinfita ceafé a mu- cenicilor, cea impodobit& cu darul preofiei si al muceniciei, sd se laude si sd cantim cu bucurie: Slav puterii tale Doamne. Purtatorii de Dumnezeu, Efrem, si Agatodor, Vasilevs, Capiton, Evghenie, Elpidie si dumnezeescul Eterie s’au ara- fat plini de duhul sfant, ocar- muitori ai Bisericii. Invatati fiind cele dumne- zeiesti, dumnezeiestilor parinfi, cu adevarat iniru cuvinfa si dreptate afi p&scut noroadele si sfarsit fericit afi primit prin mucenie. ‘Slavéi: Cei omorafi de necredin{a, prin scularea celui ce au muri, viaf& vesnicé au dobandit, prin fine crezdnd lui Hrislos Dum- nezeului nostru, prea sfinfite mucenice Vasilevs. $i acum, a Nascitosrai Pre oamenii cei omorati i-ai inviat Fecioara, mai presus de tot cugetul nscénd Viala cea Ipostatnicé, pre Hristos Dumnezeul nostru, carele s‘au fScul om pentru milostivirea. 48 LUNA LUI MARTIE Pensna’5, Irmos: 1u Doamne lumina mea in ylume ai venit, lumina cea »sfanta,carea intorci dintruintu- »nerecul necunostin{ei, pre cei »cetelauda pretine cu credinfa“, Paharul muceniei cu cinste Lafi baut, purt&torilor de Dum- nezeu parinfi, chemand cu cre- dinfé numele Domnului. Celace singur morfilor le suflainviere, prin rugaciunea ta Vasilevs, au inviat pre cel mort luminand propoveduirea ta. Sk Propoveduind pre Fiul in- tocma la cinste cu Tatil, afi micsorat tirinia mulfimei dum- nezeilor, ainebuniei ceiidolesti, mucenici prea sfinfifi parinfi. Si acum, a Nascitoarei: Fericit este norodul carele te cunoaste pre tine Prea cu- rata, Maic&é Stap4nului tuturor, si cu dragoste te fericeste pre tine. Peasna 6, Irmos: Jertf-voi fie eu gle Px. Agatodor si pre Evghe- nie si pre marele Vasilevs si pre infeleptul Elpidie, cei ce sunt ierarhi si mucenici prea viteji, cu laude sd-i incunundm. Intru cele legiuite ale Du- hului fiind crescufi prea infe- lepfilor si puind legi marturi- sitoare celor nelegiuifi, ardtat “s afi tras pre ei catre lumina bunei credinje. Slava Aritatu-v'afi oi din multe cet&fi, iaré pastori unui norod simostenitoriai cetafii cei dum- nezeiesti, infru carea licuesc mucenicii cei bine placuli lui Dumnezeu. Si acum, a Nascétoar Umbrele legii si_pildele proorocilor mai ’nainte te-au inchipuit pre tine Fecioara, carea ai avut nastere prin cu- vant negrail, carea mantuesle lumea, Prea curafa. Irmosul ; Jerti-voi fiecu glas de lauda »Doamne, Biserica striga catre Tine, de sangele dracilor cu- »afindu-se, cu sangele cel curs prin milostivire din coasta ta“. CONDAG, glas 2. Podobie; Cele de sus céutand... Ziua cea purlatoare de lu- min’ este astizi a pistorilor, cari luminat au preofit in Her- son,a cdrora praznuire lgudaim, ca cei ce afi patimit pentru Hri- stos, sfinfifi mucenici_ rugali pre Hristos incepatorul pasto- Tilor, ca si ne numere si pre noi la starea cea dea dreapta a oilor, ca s& céntém voud: Bucurafi-va sfinfi parinfi cei ce afi varsat sangele vostru pentru Hristos. IN 7 ZILE 49 __Intru aceasti tind in 7 zile, Pomenirea sfin- lor sfinfifilor mucenici ce aul fost episcopi in lersong Efrem, Vasilevs, Evghenie, Agatodor, Elpidie, Kapiton gi Eterie. Stib: Cepul 1a cei ciopliti neplecdndv-1 ‘Te veselesti Efreme In taiere pre el tinzndt-t Vesilevs de mainile Desidemonilor tairat fiind wi Mainile Desidemonestei ingeliiciuni este zdro~ ind. Treimea a impreuné nevoitorilor dupre pro- oroceasca zicere, ‘Spre batdi zice am dat spatele mele gi durere, Kepiton mainile Ia rugaciune au radicat, $i ridicdindu-gi picioarele In Dumnezeu Sau mutat, Din rau la Dumnezeu te duci pi Carele in réu s'au spalat trupegte. In a gapten zi au ripit moartes, Pre parinfii cei cu numérul de gapte. La gasesprezece ani ai imparitiei lui Dioctitian, trimitind prea sfantul epis- copul Tertsalimului Ermon, episcopi pre Ia deosebite neamuri ca si propoveduiasc’ apostoleste cuvantul si sk mirturiseasct pre Hristos, fost-au trimisi de dansul gi acesti purtitori de Dumnezeu pirintii nostri in fara Tavroschitilor. Insi Efrem la Schitia. Tati Vasilevs la Herson. Deci, sosind in cetate gi propoveduind pockinta si intoarcere spre crecinfi, fu batut gi Ronit din cetate de cei de loc, ca un vestitor de viefuire mowi socotindy 1 si stricitor de obicciurile cele ale patriei gi de lege; si fugind Teui in pestera ce-i zic Partenon, despre o parte bucurindu-se ckci sau necinstit pentru Hristos gi despre alta parte intristandu-se pentru orbirea si Titicirea necredinciogilor acelora, Deci i aflindu-se aga si rugandu-si pentru dansii, fu chemat iariy de aciagi, ci intimplin- du-se de muri copilul domnulni lor, si mai marele cetiii lor. Pre carele ingro- andu-l parinii si rudeniile Ini gi stre- juind la groapé, li se arti in vis mortal i le zise: ,De veti vrea ca si mai tnviez, Chemati pre streinul accla ce I-afi necin- stit, gi crezind invéfiturile Ini, rugafi-l siifack rug’ciune pentru mine“, Deci facur aga. Si inviind copilul cu rugiciunile sfantulai si prin turnarea sfintel ape in chipul botesului, pentru aceasta primira parinfii Ini credinfa in Hristos si nivi- Tir la scilditoarea botezului eu tofi eu- noscutii gi rudeniile de se botezrh Tard cafi ramaser’ necredinciosi, pornin- fe" cu manie de citre jidovi, trascri pre sféntul in drum si smfcindns fau dat sufletal le Domnaen Dees jarig dupa moartea sfantului Vasilie, viind Ia Herson Evghenie gi Agatodor si Elpidie, o& si ei asemenea erau trimisi de episcopul Teruselimului, propoveduitori neamurilor, mirturisind méntuirea se ridicard asupre lor pllgani si bitindud f:% de mild si cu erurie, Hi omorari, trecind anul Ia ziva fericitului Efrem si Vasilevs in gapte ale lumii Ini Martie. Tara dupa cijiva ani fu trimis iaris dela Teruselim ‘episcopul Eteric, carele viednd silbiticirea gi nesu- punerea norodului, se duse la Vizantia Si vorbeasc cu impliratul pentru dain- i, ci atuncia ocirmuia marele Constan- tin impiratia Romanilor. $i Reindu-se voroava dupre gindul sin si gonindu-se cu puterea impiriteascH piginii din ce- tate gi intrind in locul lor alti I€guitori, cameni bine credinciogi, $i intorendu-se fericitul Hterie iarag 1a Vizantia ca sh mulfumeasci imptratului, si fiindui pi ganii calea Ia intoarcere, Lan aruncat in apa ce sX chiam’ Dunavin si sévarsin« du-gi acolo muceniceste calea sa in gapte ale Ini Martie. Trimis-au cei_de loc ai cetifii rugiminte citre marele Constantin, de au Iuat episcop pre fericitul Capiton, De care Incru crestinii bucurandu-se si piganii mahnindu-se si cergind semn de credin{Z, si intre episcopul intrun cup. tor aprins din cele ce rau aproape si si iasi nevitimat si nears. Aga episco- pul imbrécindu-se cu sfintele vesminte gi punindws Omoforul si fieind sem- nul crucii intr’ in foc. gi stind cdtva esi nears avandu-sgi felontl depre dansul plin de jeratic aprins si ingrozind pre tofi ct. minunea accesta si botezdndu- Dupre ce i-au intors pre tofi spre Dum: nezen s'a mutat si el din viaja cu feri- cire in douazeci si doutt ale Ini Dechem- brie. Intra aceasti zi Nestor si Arcadie, episcor ‘Trimitundei Kiprului cu pace s'au sivargit. Sti: pre cei doi pastori prea buni ai Tri- mitundei si-i udm cu un gad, Pre cei ce in frumusefile reiului se desfi- teaza séltand. Intru aceasta zi, pomeniren prea cuviosului parintelui nostru Pavel Prostul. 50 LUNA LULMARTIE Sti: Pavel mutandu-se vantul de pre pimént, Inmulfite cununi pentru prostie este priming, A cest intrn sfingi pirintele nostru Pa- vel, carele si prost s’au numit era plu- gar gi prostatic, insi fir de riutate gi nepreficut la minte, ca nimenea altul. | Dar avea sotie tnriutiiti si prea curvé si inten multi vreme se taintia de drep- tul. Deci intruna din zile fri de veste viind el din farin’, afaré de vremea obis- nuts, (prectm urmeark a se intémpla) au aflat ‘pre sofia sa prea curvind in casa sa. Si zambind de ras au zis catre ei: Bine, bine, nu-mi past nimic, mi jur pre Ti- sus, eu de acum inainte nu voi nici cu ochii sk o viz. Tari clitre prea curvar au zis: Aibi-o pre ea si pre copii ei, si cu mi due si mX voi face monah. $i indat& Tisindu-le pre toate si bine randuindu-le, sau dus catre fericitul Antonie gi lovind in ugii au egit fericitul Antonie gi i-au zis Iui: Cine esti frate sice cau{i aicea? iar& el au rispuns: Strein sunt si am ve- nit clire tine s% mi fac monab. Tard sfén- tul iau zis: Bitrin fiind de gasezeci de ani nn pofi sé te faci monah, nici si s feri sctrbele gi reaua pitimire a pusti Tari dack voesti, du-te la Chinovie ca si afli cu imbelgugare cele spre trebuinja trupului gi st petreci fari de osteneali impreun’ cu monahii aceia. Cici fratii vor ajuta neputinjei tale, fiindek eu pe- tree singur, Sila cinei zile minénc odati Paine si aceasta mai mult flaménd. Ci el inst nu suferea si audi acestea dela ba- tranul gi se sirguia ca si rimaie impreun’ | cu el. Deci neputind sfantul ca sil de- pirteze au inchis usa chiliei gi lau lsat pre el afer trei ile, neicsind sfantul afari pentrit ca sél vad pre el. Inst Pavel au rimas postind si nu sau dus Tori a patra zi silind pre sfintul oare carea trebuin{i neapirati au deschis uga chiliei si afland pre Pavel i-an zis :Du- batrinule de aicea, nn m& sili, mu poti fi tmprenmé on mine. Tari Pavel i-au zis: Cu neputinfi este si mi duc aiurea. Atuncea infelegind sfintul c Pavel ot avea nici traisti, nici paine, nei ap’, nici altceva, an zis citre el: De vei avea as- cultare gi vei face cele poruneite de mine fra de lenevire gi Riki de cittire, vei Dumnezeu CuI pttea si aicea si te mimuiegti, Tari de nu Ie vei face acestea, ce te ostenesti in zadar gi nu te fntorci de unde ai venit? Tar Pavel rispunzind au zis: Ori 8 tei vei porunci, pre toate cu osirdie le voi face. Atuncea sfantul i-au zis: Stai drept aicea si fi rugiciune, panX voi iegi ca siefi aduc fie de lucru) Deci intrand fericitul Antonie in pester Ina seama printr'o ferestruicd si vedea pre Pavel c& sta nemigcat, rugindu-se gi prajindu-se de arsura soarelui, Tari dup a gaptea zi, au iegit sfantul si udandwi ramuri de fi- nice, au zis Iui Pavel: Ta-le acestea gi le impleteste girag, precum m& veri pe mine impletind. Deci, cu multi osteneali, au impletit bitranul pin’ la al noulea ceas, cincisprezece stanjeni. $i sfantul i-au zis: Riu ai tmpletit, despleteste siragul gi-1 impleteste dintéi. Gi era Pavel postind sapte ile. Acestea le facea sfantul Anto- nie, ca ingrenindu-se Pavel si se duck dela el. Tari Pavel cu multi indelungi ribdare gi osirdie despletind sireagul gi iartisi fairi de cértire gi fard de a se m- sina, cu mult rénduialé tmpletindu-, au spiiméntat pre sfantul. Pentru care si umilindn-se, apuind acum soarele, at zis citre Pavel: Vei si mincim putin paine? iark Pavel au zis: Precum poruncesti pé- rinte. Care acestea iarisi au mudat inima sfantului. $i puind masa au pus pre ea pairu buciijele de pfine care era de gase unghii una (adeck patruzeci gi opt de dra muri) gi au muiet pentru dansul una, iar pentru batrinul trei. $i ineepand Au- tonie psalmii ca si intrn aceasta s& ispi- teasck pe Pavel, au cantat de dou% ori pre acelas psalm poltorindu-!; iard Pavel mai cu osardie ficea rugiciune impreund cu sféntul. Si zicea batranul etre Pavel: Gezi la mast gi ia aminte si mu te ating! de cele puse inainte. $i ficénd dupre po- runca Iui i-au zis sfantul: scoala-te, si fi- cénd rugiciune culet-te. Si Pavel, nici cum atinginduse de brant, au ficut’ aga. Tarx pe la miezul noptii sculanduse Antonie la rugéciune, au sculat si pre Pavel, si pani Ia al noulea ceas din wi i-au inde- Tungat rugiciunile. Tari ficandu-se searX au mancat Anto- nie patticicea sa si de alta nu sau mai atins. Tari Pavel mancind mai cu zibavii, mai avea inci din pitticica ce minca si in sfargit, dup’ ce au méancat 0 toata i-au a zis Antonie: Batranule, minancé si alti bucatX de pine. $i Pavel i-au zis: Dack vei ménca gi tu, voi ménca gi eu. Iara Antonie i-an zis: Destul imi este o bue cat, cXci sunt monah. $i Pavel i-au zis: Deci si cu voi a m& face monah, destul imi este si mie o bueati. Si sculindu-se au cfntat si dup& ce au dormit putin, sculindu-s%, iar’g au inceput a cinta Si fécindu se zind lan trimis pre el, ca sa umble prin pustie gi dupi trei zile si se intoarca, Care ficindu-se si intAmplan- du-se a veni oarecari frafi la Antonie, Pavel Iua aminte ce este dator si faci. Deci sfantul ian zis Ini: Slujeste fratilor cu ticere, nimic gustind pani ce se vor duce. Si dup’ ce acum st plinea a treia zi, ne- gustind nimic Pavel, il intreba pre el fra tii, zicind: Pentru ce taci? iara el neras- punzand, i-au zis sfantul voroveste frafilor gi au inceput a vorovi. Deci intruna din zile aducind oarecine la sfantul un chiup cu miere o an varsat pre pamant si dupa aceasta. au zis lui Pavel: strange mierea intron vas si ia seama si nu strangi im- preun’ si niscai gunoaie netrebnice. Si aceasta ficindu-se nici cum s’an turburat, sau Sau schimbat Pavel. Intru alta vreme jars i-au poruncit Ini si scoatd ap’ toatt ziua gi sé o verse far de nici un folos. Si alté datk iarly spintecindu-i sfantul haina Ini, ian poruncit Ini on silinfa sé © coasa. Deci dup’ ce Lan vazut pre el sfantul, ci ficea toate poruncile Ini nein- fra de cdatire, sau oprire, au zis cé- Tati frate, dack vei putea si faci in toati ziua aga, ramAi impreunii cu mine. Tar’ de nu, du-te de unde ai venit. Catre carele au zis Pavel: Nu stin de ai st-mi poruncesti ceva mai mult decat aceasta, c&ci cele pam’ acum poruncite, eu ust- rinfi pe toate le fac. Deci acest fel si atata de multi ascultare si smerenie au cgtigat fericitul acesta Pavel. Incat si dar au Inat asupra dracilor ca stoi ingoneascl gi deplin incredinjandu-se marele Anto- nie, il avea impreuna pant la o vreme. Apoi ficindu-i chilie, lau agezat acolo, ca si se invefe ada rézboi improtiva vicle- gugurilor dricesti. Deci dar petrecénd un in in deosebi si aratindu-se facitor de minuni si slujind Iui Dummezen cu vred- nicie, sai dus la cerestile Técaguti. IN 7 ZILE % Intru aceasté zi sfaintul i fiche ca matt 3 st Eten patriathul An- Stih: Pastorul Efi : rem acum eu ps trecere are, Pastoral pe- © ce mare vrednicie! Cel mic cu cel mere. Gu ale lor sfinte rugiciuni, Doamne milue- gle-ne gi ne mantueste pre noi, Amin. Peasna 7, Irmos n cuptorul persesc linerii lui »Avraam, cu pofta bunei cre- fe, mai vartos decat cu va- »paia focului fiind aprinsi au »Strigat: Bine esti cuvantatin Bi- »serica slavei tale Doamne“. Intratai bucurandu-te P%- rinte Capitone singur incuptor, nearzdndu-te ca si cei trei_ti neri, si scofand pre necredi ciosi din focul cel ce va sa fie, incredinfandu-se prin dumne- zeiestile minunile tale. Nespaimantandute sinein- fricos4ndu-te de porunca, pa- rinte Capitone, cu sfinfitul ves- mant te imbracai, purténd pre dansul c&rbunii focului prea fericite. Oo pril-ai curgerea necunos- tinfei_ prin dumnezeiestile cu- vintele tale, puind cunostinfa bunei credinfe intru_tofi_ cei alunecafi la adancurile deser- {&ciunii, sfinfite lucréitorule Ca- pitone, cuprinsule de Dum- nezeu. Slava Si acum, a Nascitoarei : Cuvantul lui Dumnezeu Fe- cioar’, carele au zidit pre Eva cu ména, vrand iar pre tofi LUNA _LULMARTIE v. ai innoi, din p&ntecele tau se zideste, primind incepere, cel de un scaun cu Talal si cu Duhul. Peasna 8, frmos: Mainil le intinzdindu-gi P= durerile trupului omoran- du-va cuviosilor parin{i, via- {a fara de moarte afi pricinuit celor ce seinchina dumnezeilor celor morfi si cei mantuifi, pu- rurea cu voi siriga: Bine cu- vantafi toate lucrurile Domnu- lui pre Domnul. Cu un glas s& laud&m cre- dinciosii pre Evghenie, si pre Agatodor, pre Vasilevs si pre Capiton, pre Efrem si pre El pidie, impreund cu Eterie ca pre niste surpatori ai vrajmia- sului si ierarhi ai lui Hristos, caruia strigim: Bine cuvantali foafe lucrurile Domnului_ pre Domnul. Veselind noroadele Parinte infelepte Lfreme cuinvafaturile, ai frecut acum cittre strélucirea ceaneinseraia, catre veseliacea pururea vesnica, primind ras- platirile trudelor tale si strigand: Bine cuvantafi toate lucrurile Domnului pre Domnul. Bine cuvntim : Struguri ai viei_ viefii fiind acum prea fericifilor, izvorafi vinul témaduirilor pururea, si veselifi inimile tuturor celor ce cu credinfa va lauda pre voi si —_¥ strigi: Bine cuvantafi toate lu- crurile Domnului pre Domnul. Si acum, a Niiscitoarei: V&zutu-s’au ca un om din tine Prea curat&, nascandu-se cel mai pre sus de fire, indoit cu firile, cu lucrarile si cu voile, aratindu-se oamenilor c&rora s’au aseminal, caruia strigim: Bine cuvéntafi toate lucrurile Domnului pre Domnul. Irmosul : ‘Sa laudim bine si cuvantim... Mainile intinzandu-si Danii ygurile leilor cele deschise in »groapale-au incuial, si puterea ~focului au slins, cu buna fapta »incingandu-se, finerii cei iubi- »tori de buna credinfi, strigand: »Bine cuvantafi toate lucrurile »Domnului pre Domnul“. Peasna 9, Trmos: Hristos pratra cen netiiatd. . Cc sfinfite cnléri sivarsind, infifi pomenirea sfinfilor sfinfitilor mucenici, venifi_ tofi cu glas mare sé-i cinsfim, ca pre cei ce se roaga pentru noi prea indurafului. Dumnezeului nostru. De cei fara de Dumnezeu tarandu-va pe pamént, vafi ara- tat ca niste pietre cinstite dum- nezeieslilor mucenici, si zidirile inselaciunii cu pulerealui Dum- nezeu surpandu-le. Pentru a- ceasta dupre vrednicie va fe- Ticifi. IN 8 ZiLE Astazi cetatea Hersonului pranzueste pomenirea voastra, Caci acestea v'afi aratat turnuri, t&rii si stalpi dumnezeiesti. Pas- tori si invafatori si rugdtori catre Dumnezeu fericifilor. Slava: Accum ceata parinjilor s’au numarat cu cefele ingerilor, Evghenie, Efrem si Capiton, Elpidie si Eterie, cu Vasilevs slavitul si Agatodor cugetatorul de Dumnezeu. $i acum, a Nascétoarei: Doamna cea de Dumne- zeu daruiti purtand in brafe pre Hristos, Cela ce toate le poarté cu mana, spaimantan- du-se striga, zicand: Cum si te cunosc pre tine si Fiu si Fa- cator al meu, Cela ce esti ne- cuprins ? Irmosul : Hristos piatra cea nefaiala »de mana cea din marginea un- »ghiului, dintine muntele cel ne- »taiat Fecioara s’au taiat, adu- »nand firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pre tine »Nascitoare de Dumnezeu te »marim“. Si cealana shybA aC trenter lupe ala, yt Utpustitl, INTRU ACEASTA LUNA IN 8 ZILE Prea cuviosul pirintele nostra §i torul Teofilact episcopal Nicomidie La Doamne striget-am: Stihirile Triodului gi ale Siantului, glas |. Podobie: Prea laudafilor mucenici... 3)arinte Teofilacte, intem- nife inchizandu-te, de Dumnezeu te-ai_pazit nevaétémat si te-ai aratat turn neclatit al Bisericii, nemiscat de ispite de miestriile ereticilor. Si acum te rogi, sd se daruiascad sufletelor noastre, pace $i mare mila. P arinte Teofilacte, mutan- du-te de pre paméant, te-ai suit catre cer si pentru izgonirea ce ai rabdat pentru Hristos, te-ai invrednicit a lécui in cele ceresti. Si acum te roaga, sé se déruiasca sufletelor noastre, pace si mare milé. Parinte Teofilacte, acum va- zand pre Dumnezeu pre cat este cu putin{a fericite, si va- yandu-fe prin unire mai bund si indulcindu-te de dansul si Fiu dupre dar facandu-te, cu bu- curie ai castigat dorirea cea aleasi si fericité, petrecdnd jmpreund cu ingerii lerarhe prea fericite. Slava’ St acum 4 Nascatoater Sufletul meu carele cum- Sa LUNA LUL MAKTIE plit boleste de patimi prea rele, fimadueste-] prea laudata, carea ai nascut pe Hristos Ta- méaduitorul si Méntuitorul tu- turor, Cel ce toali neputinfa tam%dueste. Carele au ranit cu- getarea cea rea a diavolului, si din moarte ne-au slobozit pre noi. A Crucii, 9 Niscitoarei: Daca au vazut pre Hristos spanzuraénd pre lemn Prea curala Fecioara graia: Sabie au trecut prin inima mea si ma rumpe Stapéne, precum de de- mult mi-au proorocit Simeon, ci scoalai-+te, Nemuritorule, si impreuna proslaveste pre Maica si slujnica Ta rogu-ma. ,SSSSeSS° LA UTRENIE CANONUL ‘Sfantului gi Tripesnijul Triodului, CANONUL sfaintut Al ciruia Acrostihul Ia Greci este acest: ‘Pre dumnezeescul Teofilact cu cntari voi auc Facerea lui Teofan. Peasna 1, Glas 8, Irmos. 4 canfim Domnului, Celui S ce au povafuit pre norodul »sdu prin marea rosie, cantare »de biruinf&, c& s’au proslavit*. Stand inaintea scaunului St&panului, purtdtorule de Dumnezeu p§rinte Teofilacte, pre cei ce cu credina savai sesc pomenirea ta, pazeste-i. Unsu-te-au pre tine dupre vrednicie Darul Duhului prea fericite, pentru adevarul si pen- tru bun&tatea obiceiurilor tale. Slava: Pentru ca si dobandesti cele ceresti fericite, cele pa méantesti toate le-ai calcat si lui Hristos Dumnezeu ai urmat. $i acum, # Niiscitoarei : Cel ce bine au voit a se naste din pantecele tau prea curat& mireas’ dumnezeiasca, cu totul este dorire si dulceafa si lumina neapusa. Peasna 3, Irmos: ‘Tu esti intérires.. egilor Stép&nului tSu_ple- Lcincute tu slavite Arhie- reule, legile imparatilor celor fara de lege prin dumnezeiasca cugetare le-ai defaimat. Dumnezeiasca si prea cura- 18 inchipuire a lui Hristos 0 ai cinstité arhiereule, de pagana- t&file necredinciosilor lepadan- du-te. Sle Suferit-ai_ mai ’nainte mu- cenia stiinfei pustniceste si_a- cum cu coroana mucenicilor te-ai incoronat. Si acum, a Niscitoarei: Pentru ca sa ne arafi noud St&pane cararea cea ducitoare spre sfinfenie, ai ldcuit cu toaté sfinfenia intru tot pantecele Fe- cioarei. IN 8 ZILE Iemosul : Tu esti int&rirea celor ce yalearga& la ‘line, Doamne, tu esti lumina celor intunecafi si »bre tine te laud Duhul meu". Sedealna, glas 8, Podobie: Pre injelepciunea gi cuvantul... Cu cuvinfa sihastrind Pa- rinte infelepte, te-ai uns ierarh a sluji cu sfinfenie Tainele cele dumnezeesti, spre castiga- rea sufletelor si icoana lui Hri stos cinstind, ai suferitizgoniri si scdrbe, si inchidere indelun- gaté. Pentru aceasta dupa sa- e izvorand tamaduiri, pre cei bolnavi vindeci si luminezi pre ceice cAnté; Ierarhe Teo- filacte, roagi-te lui Hristos Dumnezeu, ierlare de gresale si d&ruiasc&, celor ce praz- nuese cu dragoste sfanté po- menirea ta. Slava, si acum a Nascdtoarei: Norule al soarelui celui intelegator, sfesnice cel cu raze de aur al luminei cei dumne- zeesti, nespurcat’, neintinatd, Prea curald Stépan&, sufletul meu cel intunecat si orbit de patimi lumineaza-| rogu-mé cu raza nepatimirei, $i inima mea cea pangarita spala-o cu curge- rile umilinfei si cu lacrimile pociinfzi, pentruca cu drago- ste sa strig fie: Roaga-te Fiului t3u si Dumnezeu, ca s&-mi dea mie ierlare de gresale, cd nu- mai pre fine fe am nadejde eu nevrednicul robul tau. A Crucii, @ Nascdtoarei Pre Mieluselul si Pastorul si Mantuitorul lumii, Mielusaua ceiace |-au nascut, vizdndu-L Pre cruce, graid lacramand: Lumea se bucur’ primind iz- bavire, iar& pantecele meu arde vazdnd ristignirea ta, ca- rea pentru fofi o rabzi, Fiule si Dumnezeul meu. Peasna 4, Irmos : Kee Doamne faina ico- nomiei tale, infeles-am iu- »cturile tale, si am proslavit »dumnezeirea ta“. Nu te-ai spaimantat de fo- cul ispitelor, de Dumnezeu in- suflate prea fericite, nu au _sli- bit puterea sufletului tau Teo- filacte. Pus-au Hristos paz& gurii si buzelor tale Cuvioase. Pen- fru aceasta ai ramas_neclatit cand au statut inaintea ta pé- ganii. Slava: Asteptand ai asteptat_ pre cela ce au pus pre piatra pi- cioarele tale, si au luat aminte cel prea innalt, de tine cel ce fe inchinai icoanei lui. $i acum, a Nascatoarei: Prin nasterea ta Preacu- ral izbavindu-ne de datoria picatului, cantare de mulfa- mil iti aducem fie dumne- zeiasca Mireasi. % 8. LUNA LULMARTIE y Peasna 5, Irmos : Slava: (qanecand strigém Tie Nor izvorator de ploaia IM, Doamne, méntuieste-ne | vielii, Hristos pre tine te-a ara- »pre noi, ci tu esti Dumnezeul || tal p&rinte, ierarhe a lui Hri- ,nostru, afara de Tine pre altul || stos Teofilacte. »hu stim“. . ai $i acum, @ Nasedtoarei: Mainile tale cu cuviinfa ri- Frumos este mai mull de- dicéndu-se c&tre Dumnezeu, || cat tofi oamenii Fiul tau Prea- de Dumnezeu insuflate parinte, || curata, cu frumusefea dumne- au biruit pre cei rau credin- | zeirii, macar de au si luat trup ciosi. pentru noi. De mana ta cea dreapta Irmosul, fiindu-te parinte, Domnul catre Hainaé luminoasa da-mi desfatarea cea cereasci te-au || ,mie, celace te imbraci cu lu- povafuit. »Mina ca cu o haina, mult mi- ylostive Hristoase Dumnezeul Slava »nostru“. Trecind cararea cea stramt& Teofilacte, ai ajuns ca- CONDAG, glas 2. tre largimea raiului, de Dum- Podobie: Cele de sus chutdnd.. nezeu insuflate. Luminitor luminos te-ai rataf marginilor sfintite Teofi- $i acum, a Nascdtoarel : _ || lacte, propoveduind tu pre Cu- Maica lui Dumnezeu, cei vantul cel de o fiinf& cu Tatal ce nu fe cunosc pre tine N&s- | si cu Duhul, ceata dumnezeies- cétoare de Dumnezeu, sé nu | filor p&rinfi o ai luminal, ara- vazi lumina cea nascuta din | {andu-te plécut Treimei, ciria fine Prea curaté. fnainte stand, roaga-te neince- Peasna 6, Irmos: fat pentru noi tofi. Hain& luminossd dé-mi mie... Intru aceasta lund, in 8 zile, pomenirea prea a ae A cuviosulut parintelui" nosteu gl marturisitorul Ps infranare omordndu- ‘Teotilact, Episeop Nicor “ simfirile, ai st&panit patimile, |} sun: $i ¢in trep precum yi din patie este Teofilacte, si acum te desfatezi | 7°" it Sluciri Atimirii nezet 1 Teofilact cel de Di \ezeu intru stralucirile nep&atimirii. pia ezeeseut Teo te Dumn Tn @ opta zi venit-au, Pre tofi ai invafat a si in- Teofilact aproape de Dumnezeu. i i i Antuit Acest fericit au fost despre piirtile china icoanei Mantuitorului, | tii sl petrecindu-si bine viafa din strélucind aratat cu lucrurile || icg varsta, din dumnezceascs purterea si cu dogmele Teofilacte. de griji egind de acolo sau dus in Con- ~ IN 8 ZILE 57 stantinopol si imprietenindu-se cu ispravni- cul celor ce sfnt la tainele impiratesti, carele Si zice latineste Asicritas. Carele acesta era Tarasie cel mare, stralucitorul Pravoslaviel. Gi de vreme ce fu ales de Dumneveu in scau- nul patriarhiei Constantinopolei, lisfnd Pa vel chiprenul scaunul de buna voie, si sui Inmina pre sfegnic. Si indata minunatul ar- hieren facind o monastire langi gura Mérei Negre, pe prea cuviosu! ‘Teofilact si pre Mi- hail al Sinadului Si facu calugari in loc de ni, cari infrumusefau soboral si cu cu- vintele si cu faptele. Dupi aceia arhiereul a- fland fapta buna cea strilucitoare a acestor barbati si procopsirea cea intra Hristos, in dati trimise de fi 1u8, si-i puse la casa sa cea de rugiciune. $i nu trecu multi vreme si-ifi- cu episcopi. Insa pre Mihail la Sinada, iara pre cinstitul Teofilact la Nicomidia, Cat dara au fost lucrurile cele bune ale acestuia, ace~ leagi lucruri ce sau facut pe dansul dovedese. Adeca sfintele case ce le-aut zidit si bolnitele siajutoral viduvelor si al siracilor gi cea fra de nursar milostenie. Caci atta era de milo- sérd marele acesta al lui Dumnezen urmator, ca ludnd vas cu apa incropita singur spali bolnavii gi betegii si stricapii si-i sterged cu mina sa. Deci parasind viafa aceasca marele ‘Tarasie, stralucind nousprezece ani in scau- nul patriarhiei, Si primind scaunul prea in- feleptul Nichifor intimplatu-’au un Inera de jale. Céci apuct impiritia Leon Armeanul uratorul de Hristos 51 numai decat ticalosul se poral spre surparea sfintelor icoane. Si daca se vidi aceasta, iar marele Nichifor tri- mise delta cu dansul pre cei mai alesi din ar- hierei, anume pre Emmilian al Chizicului si pre Eftimie al Sardiei si pre Iosif al Tesalo- nicului, pre Evdochie al Amoreei, pre Mihail al Sinadului, cu alti mulfi impreuna si pre fericitul Teofilact si merse citre piginul si vicleanul imparat, si-i aduserd inainte multe ierburi lecnitoare din dunnezciestile Scrip- turi, Iara el, ca o aspida ce-si astupa trechile, nau vrut sa infeleaga cele zise, imand toate Incrurile se finea tot de cele dintfi ale Ini, Deci ceilalfi arhierei tacura; iar numai fericitul Teofilact zise catre dansul: Stin cf calc indelung’ rabdarea lui Dumnezen, dar ii va veni fra de veste cumplita stricaciune gisurpare asemenea ca nn vifor sinu vei afla pre nimenea si te izbaveascé, Din cuvintele Acestea umplindu-se de mnie fi trimise pre tofi cu urgic la izgonire. Ins& pre dumnezees- cul Nichifor la ostrovul Tasului gi pre cel deapururea pomenit Mihail al Sinadului la Evdochiada i pre alfiintralte paryi. Tari pre fericitul Teofilact 1a Strovila cetatea carea este Ia locul Kivereofilor lang mare. Intrn aceia petrecdnd acest fericit marturisitor trei- veci de ani, rabdind cu vitejie traiul cel cu anevoie in pimént strein, s'au: pristivit ciitre Domnul. Deci dupa citiva ani potolindu-se eresul si luminand pravoslavia in zilele bla- gocestivei angustel Teodorei gi a prea sfan- tului patriarh Metodoie sau adus prea cinstic tele moaste ale prea cuviosului parintelui no- stru Teofilact dela iegonire, sis'au pus in Ni- comidia in biserica cea ziditi de dinsul. Intra aceasta zi prea cuviosul parintele nostru Pavel, marturisitorul Plusiados. Stin: Tace trambifa Pavel al Plusiedei, Asteptind cel mai de pre urma gles el trambitei. Accesta era pre vremile luptitorilor de icoane. Si vicdnd pre cei cese indracea nebu- neste improtiva Biserici, i toata de amarun= timea asezimanturilor bisericesti o risturna, si stergea inchipuirea sfintelor icoane, si pre buna podoaba sfintelor licaguri ostingea. Pre acestia zic adeca vazndwei pururea pomeni- tul cu dumnezeiesti graiuri, ca cu ségeti ilo- vea. Suferind prigoniri, surguniri si rele pax timiri pentru icoana lui Hristos, Deci bine si cu barbatie nevoindu-si, cu pace sau dat dubul Ia Dumnezeu, Intru aceasta zi, pomenirca sténtului apostol Ermi, de carele pomenegte apostolul Pavel la epistolia cen citre romani. Stih: Lui Ermi ucenicului Domnului ce au ar cioplese prin cuvinte chip insufletit, Intru aceasté zi sfantul mucenic Dion de sabie s'au svéryit. Stih: De gi cumplita dreapte te oreapta stipanului te incununeaz Dione. Intru consti zi prea cuviosul Dameti, de sabic s'au savarsit ‘Sti: Dometie datoria sfargitului celui netrecut. Prin mutitori ingeri o au plat ingeldtorului Cu ale Jor sfinte rugiciuai, Doamne miluiegte-ne si ne mantueste pre nol, Amin. Peasna 7. Irmos. . Ta evreesti, au calcat in »cuptor vaépaia cu indraz- 58. LUNA LULMARTIE »neald, si focul in roud lau »schimbal, strigand: Bine esti ,cuvantat Doamne Dumne- ~zeule in veci*. SAvarsind alergarea cea dumnezeiasci fericite si pana in sfarsit credinfa ta pazindu-o ai primit cununa ostenelelor fale infelepte, strigand: Bine esti cuvantat Dumnezeule in veci. indu-te pre cdrufa dum- nezeiestilor bunatafi, te-ai inadlfat catre inalfime, si acum stai in- naintea lui Dumnezeu strigand: Bine esti cuvantat Doamne Dumnezeule in veci. Slava Cel ce au zidit de veci ini- nimile oamenilor, au vazut in- dumnezeirea inimii tale, purta- torule de Dumnezeu, si scaune de inva{aturi au fntemeiat, de trei ori fericite Teofilacte. $1 acum, a Nascitoarei: (Citre fine scap acum Nas- c&toare de Dumnezeu si subt acoperirea si dumnezeiasca fo- losinfa ta. Rugéndu-ma sé ma izbavesti de gresalele cele cum- plite, bine cuvantat& Prea cu- rat& ceiace ai nascut pre Dum- nezeu cu trup. Peasna 8, Irmos: De gapte ori cuptorul nde este locasul celorce se veselesc, te-ai sdlasluit acum marturisiforule si lumina fe-au revarsat, ca unul drept patimi- for cu luptele mucenicilor, prea injelepte ap&ratorule al adeva- rului, cu cari acum strigi: Preofi binecuvntafi, noroade prea in- nalfafi-l intru tofi vecii. Piimit-ai cununa rabdarii, de Dumnezeu cuprinsule, c& intra izgoniri cu amaraciuni ai lécuit, asteptand a lua plata chinurilor tale si de n&dejdea cea bund nu te-ai amagil, lui Hristos stri- gand: Preofi binecuvantafi, no- roade prea inéalfafil intru tofi vecii Bine cuvantim pre... Cu luminoas’ aratare sa si- varseste acum pomenirea ta, purlétorule de Dumnezeu, lu- minand cu lumina marturisirii, c&ci ai cinstit chipul cel sfant al lui Hristos si al Nascatoarei de Dumnezeu si al tuturor sfin- filor, cu cari impreund acum cAnfi: Preofi bine cuvantafi, no- roade inalfafi pre Hristos intru tofi vecii. i acum, @ Nascitoarei: O Maica lui Hristos Prea curala, ranele sufletului_ meu si semnele pacatulul sterge-le, ceiace pre Dumnezeul cel preste toate Lai nascut, din fe- ciorescul neispilit de nunta pan- tece, Fecioara |Preacurat’. Pre carele tine! e-1 cuvinteze, preofii il laud’, noroadele il prea inalfa intru tofi vecii. ¥. In 9 ZILE Irmosul: ‘S& ldudim bine sé cuvantim.. De sapte ori cuptorul, mun- ,citorul Haldeilor I-au ars ne- »buneste, cinstitorilor de Dum- »hezeu. lara vazdndu-i pre ace- »stia cu pufere mai bund mén- »tuifi, fAcAtorului si izbavitoru- lui au strigat: Tineri bine il »cuvantafi, preofi léudafi-l, no- »roade prea inalfafi-I intru tofi »vecii.“ Peasna 9, Irmos: Cu adevérat Nascitoare... e mari daruri cu adevarat te-ai invrednicit purtatorule de Dumnezeu, cu cuget rab- d&tor primejduindu-te pentru Hristos, de Dumnezeu fericife. Cauta spre noi cari te léu- dam pre fine fericite, izbavin- du-ne din ispile si din primejdii, sisfarama maestriile eresurilor. Slav: Qa curafie si cu dreptate viefuind, ca un aratator de cele dumnezeiesti_te-ai facut mu- cenic luminos, fesndu-{i_por- firé din sangiurile tale. $i acum, a NascKtoarei: Avand pre Hristos soarele dreptaii, in brafele_tale Fe- cioara, ca zorile ai rasarit ce- lor dintru intunerec si celor ra- tacifi. Irmosul g 'u adevirat Nascitoare de £2 »Dumnezeu te marlurisim pre »tine Fecioar& Curat&, cei man- »tuifi prin tine, cu cefele celor » fara detrupuri, marindu-te pre tine“. SVETILNA glasului $i STIHOAVNA Triodului. $i cealaltd slujbi a Utreniei dupre oranduialé, gi Otpustul, INTRU ACEASTA LUNA IN 9 ZILE. Sfinfii patruzeci de mucenici cari s'au_muneit in iazerul Sevastici. Se cuvine a sti, cf de se vor intimpla mucenicii in vreo Dumineck de ale post Tui, atuncea se cant intAi stihirile tnvieri apoi ale sfinfilor. Tard in dumineca cru s& cinta: intai ale invierii, apoi ale crucii gi ale sfintilor, Insi mai pre larg si se caute in Triod Tipicul. La Doamne strigat-am (De se slujeste li- turghie). Punem stihirile pe 10 gi cAntim sa- moglasnica zilei de doud ori si mucenicine, apoi 3 Podobnice ale Triodului, dup& aceia ale sfinfilor pe 4, glas 2, ale lui loan Monahul, $i si cénté insugi glasul, X &bdand ceste de aicea vitejeste, bucurandu-se ede cele nadajduite, unul c&tre altul au grait sfinfii muce- nici. Nu dehaina ne desbracam, cipre omul cel vechi lepadim. lute este iarna, dara dulce este raiul. Cu durere este ghiata, dari dulce este desfatarea. Deci s& nu ne ferim, 0, impre- una ostasilor! Putin si rabdaém ca s& ne incununém cu cununi | de biruin{é dela Hristos Dum- 60 LUNA LUL MARTIE. nezeu si Mantuitorul sufletelor noastre. Lepadand_ imbracimintele toate, intrand fara frica in iazar, unul catre altul au gridit sfin mucenici: Pentru raiul carele am pierdut, hainele cele strica- cioase ast&zi si nu le purfam; cei ce prin sarpele cel facator de stricdciune oarecand ne-am imbracat, si ne desbricim a- cum pentru invierea tuturor, Si nu bag&m seama de ghiafa ce- iace se ftopesfe si frupul sé-l urém, ca sa ne incununam cu cununi de biruinf’, dela Hristos Dumnezeul, si Mantuitorul su- fletelor noastre. Vizand muncile ca niste desfatiri, alergaénd Ja iazerul cel rece, ca la o calduré au grait sfinfii mucenici: Si nu ne infricosim de ceasul iernei, ca s& scipim de infricosat focul gheenei. S& arz& piciorul, ca sa dinfuiasca fn veci. Si mana sd se rump, ca sa se inalfe catre Domnul. Si si nu ne fie mila de firea cea muritoare. Ci si alegem moarte, ca s& ne incununém cu cununi de bi- ruin{a, dela Hristos Dumnezeu si Mantuitorul sufletelor noa- stre. Slava, glas 2. Stihira cea dinti Rabdand ceste de aices... $i acum, a Nascitoarci, Invierii Trecut-au umbra legii si darul au venit. Ca precum ru- gul n’au ars fiind aprins, asa Fecioara ai n&scut si Fecioar& air&mas. In locul stélpului celui de foc, au rasarit soarele drep- {8fii. In locul lui Moisi, Hristos mantuirea suflefelor noastre. VOHOD, lumina tina, Prochimenul mucenicilor trei si parimille zilei, si ale Din proorocia Iseiei cetire. Cap. 43, 9. Accestes zice Domnul: Toate neamurile s'an adunat imprenna, si sé vor aduna boierii dintrn ei. Cine le va vesti acestea intra dansii? sau cele din inceput cine au- vite le va face voui? Aducisi marturiile sale si si se indrepteze sisi asculte si si ici adevarul, fifi mle mérturii. si eu sunt martor, graieste Domnul Dumnezeu, si prnncul carele am ales. Ca si stifi si SA credefi si s& cunoastefi ci eu stunt, mai ‘nainte de mine n’au fost alt Dumnezeu si dupa mine nu va f. Eu sunt Dum nezen, si nu este afara de mine mantuitor, eu am vestit, si am mantuit si am de- faimat, si nu’au fost intru voi strein. Voi mie marturii si eu martor Domnalui Dum- nezeu, Inca din incepnt en sunt si nu este cine sa scoafi din miinile mele, Fa- ce-voi, si cine va intoarce aceasta. Aga zice Domnul Dumnezeu, cel ce mantuieste pre noi sfantnl lui Israil. Dela Infelepciunea tui Solomon cetire. Cap. 3, 10. Shetele dreptilor sant fo m&na Ini Dumnezev, sinu se va atinge de dansele munca, parutt-sau intru ochii celor ne- pricepufi a muri, gi sau socotit pedepsire esirea lor, gi mergerea dela noi sfird- mare, iar eu sunt in pace. Ca inaintea fefii oamenilor de vor Jaa si mune’, na- dejdea lor este plina de nemurire. Si inti pufine find pedepsifi, eu mari bunatati se vor darui, ici Dummnezen isan ispitit pre dansii si i-au aflat luis vrednicl. Ca aural in ulcea an Himurit pre ei si ca o jertfi de ardere intreag i-au primit, si it vre- = v. mea cercetirii sale vor striluci si vor fugi ca scinteile pre pae. Judecavor limbi si vor stipani noroade si va impiriti in tPngii Domoul in veci, Cei ce nadajdnese spre dansul vor fofelege adevarul. Si cree dinciosi in dragoste vor petrece cu dansal, ca dar si mila este intru sfingii lui gi cer- cetare intru alesii Ini. Dela Injelepciunea Ini Solomon cetire. Cap. 5, 16, Dreptii in veci vor fi vii, si dela Domnul plata lor si purtarea de grije pentru dAngii dela cel prea inalt. Drept aceia vor Ina imparafia podoabei gi stema frumusefei din mana Domnului, Ca co dreapta sa va acoperi pre ei si cu bratul sau ii va apara. Lnaeva toat’ arma dra- gostea Ini, si va intiri faptura cu arme spre izbinda vrijmagilor. Tmbraca-va in Joc de platosa dreptatea, sissi va pune Inig coi judecata cea nefajarnica, Lua-va pae vig nebiruiti bundtatea, si va ascuti cum- plita manie intru sabie, si va ridica razboi imprenna cu dansul Inmea, asupra celor far de minte. Merge-vor drept nemeri- toare sagetile fulgerilor gi ca dintr’un arc bine incordat al norilor, la finta vor lovi. Si din prastia maniei cea 2varlitoare de pietre pline vor cidea grindine. Infierbin- tase-va asupra lor apa mari si apele cele mari repede vor curge. Stava improtiva lor Duhul puterii si ca un vifor va vau- tura pre ei, Si va pustii tot pamantul fara- de-legea si rautatea va rasturna scaunele puternicilor, Ascultati dari impiarafi si in~ fclegeti, invafati-va judecitorii margiuilor pamantulai. Luafi in urechi cei ce stapa- Rifi mulfimi si ceice va trufiti intra no- roadele limbilor. Ca dela Domnul san dat vona stapanirea si puterea dela cel prea inalt. $i ceilalt& slujba a cei mai ‘nainte sfingite. Jarh de nu se face liturghia cel mei ‘nainte sfinite, punem stihoavne, samoglasnica zilei, & ‘Triodului de 2 ori gi mucenicns. Deci: Slava a sfintilor, glas 6: h glasuri de cantari sd liu- dam credinciosii, pre purtatorii de chinuri patruzeci de muce- nici, si c&tre dansii cu dulce IN 9 oa cantare sa strigim, zicand: Bu- curafi-va mucenici ailui Hristos, Isihie, Melitone, Iraclie, Sma- ragde si Domne, Evnike, Vale si Vivitine, Klavdie si Priske. Bucurafi-vi Teodule, Evtihie loane, Xantie, liane, Sisinie, Ki rione, Anghie, Aelie si Fla Bucurafi-va Accachie, Ekdikie, Lysimahe, Alexandre, Ilie si Candide, Teofile, Dometiane si dumnezeiescule Gaie si Gor- gonie. Bucurafi-va Evtihi si Ata- nasie, Kirille si Sacherdone, Nicolae si Valerie, Filoctimone, Seviriane, Hudione si Aglaie. Ca cei ce avefi indrazneala catre Hristos Dumnezeul no- stru, muce: prea slavifi. Ace- luia cu osardie rugali-vi, sd mantuiasca pre cei ce cu cre- dinji s&vérgesc prea cinstita pomenirea voastra. $i acum, a Nascétoarei: Nascatoare de Dumnezeu, tu esti vifa cea adevarala, carea ai odraslit rodul vielii, fie ne rugim, roagi-te Stapaéne cu sfinfii mucenici, si se miluiasca sufletele noastre. Acum slobozesti.. $i dupa Tatil Nostru, ‘Troparul, gles 1. Pentru durerile sfinjilor tai cari pentru fine au patimil, milostiv Doamne, si toate du- rerile noastre le vindeci, iubito- rule de oameni, rugamu-ne fie. San acesta, glas acclag. Purtatori de chinuri cinstifi 62 patruzeci ostasi_intrarmafi ai lui Hristos, prin foc si prin apa afi trecut, si vafi aratal_im- preuna lacuitori_cu ingerii, cu cari rugafi-va lui Hristos pentru cei ce cu credinfa va lauda pre voi. Slava celui ce au dat voud tarie, slav& celui ce v’au incu- nunat pre voi, slava celui ce au daruit prin voi tuturor t&éma- duiri. Slav gi acum, a Nascitoarci: 4 Gawriil zicandu-i tie Fe- cioard bucura-te, impreuna cu glasul s’au intrupat Stépanul tuturor, intru tine sicriul cel sfant, precum au zis dreptul David: Ardtatute-ai mai desfa- tati decat cerurile, ceiace ai purtat pre Ziditorul tau. Slav& celui ce s’au salasluit intru tine, slavi celui ce au esit din tine, slava celui ce ne-au_slobozit pre noi prin nasterea ta. Ectenia, gi 3 Metanii mari, gi si face Otpustul. LA UTRENIE Le Dumnezeu este Domnul, Troparele aman- __ dowd gi a Nascétoarei. Dupi intéia si a doua Stihologhie : Sedelnele Triodulut, iark ecteniile cele mici nu se zic. Tard dupa'a treia stihologhie, zice preotul ectenia cea mic. Deacia sedealne, plas 4. Podobie: Arétatu-te-ai astézi. instité taria Bisericii, ca ni- iste stele prea mari o lumi- nafi_ pururea, si celor credin- ciosi strilucifi, dumnezeiestilor mucenici ai lui Hristos cei pa- fruzeci. oo LUNA LUI MARTIE Slava, Altt sedealnd, glas 4. Podobie: Cel ce te-ai inaltet.. Cu prea vilejesc gand tre- cnd mucenia, minunajilor pur- titori de patimi, prin foc si prin apa afi trecut si afi iesit la lar- gimea mantuirei, mostenire luand imparafia cerurilor. Si jmpreunad cu ingerii inaintea imparalului_tuturor neincetat stafi cu veselie. ‘$i acum, a Nascitoarei, asemenea : Ca si cante cu mulfimité din inima si s& cear& cu dea- dinsul, Nasc&toare de Dum- nezeu, milele tale daruieste-le robilor {&i, celor ce strigaé si zic: Preasfanta Fecioaré gra- beste de ne izbaveste pre noi de vrajmasii cei nevazuli si va- zufi, si de toata ingrozirea, cé tu esti folositoarea noastra. ride va fi Sambaté, afar de Sambata sffntu- lui Teodor, Dupa intaia Stihologhie: Sedealna. Cinstit& tiria bisericii de 2 ori.. Slavi gi acum, a Nascitoarei: Preacuraté Fecioar’, pri- meste rugaciune dela noi cei ce alergim la acopereméntul tu. Si_nu inceta rugand pre iubitorul de oameni, si mantu- iasc& pre robii fai. Dupa a doua stihologhie. SEDEALNA Gu pren vitejese génd trecdnd de 2 ori. Slav gr acum, a Nascitoarei: Ga sé cfintim cu mulfimiti.. Dup& Polieleu, Sedealna, Glas 5. Podobie: Cuvantul cet impreuni.. Podoaba sfinfilor mucenici pr IN 9 ZILE aceasta impatrat luminati si de Dumnezeu adunat’ multimea acelor patruzeci de ostasi cu adevarat, prin ger si prin foc lamurindu-se infelepfii, s’au a- ratat ostasi ai lui Hristos, im- paratului tuturor, ciruia s& si roaga sa mantuiascd sufletele noastre. pe 2 on. Slava si acum, a Niscitoarei Pre mine mai ’nainte de judecaté acum mi plang, cu- getand la faptele mele cele vi clene sirele sila adancul grega- lelor care au crescut impreund cu mine din tinerete, si mi-am innecat mintea, Curata. Ci cu folosirea ta da-mi iertare sima invredniceste s& dobandesc méantuire. Antifonul dintai al glasului a! patrulea. Pro- chimen, glas 4. ‘Treeut-am prin foc si prin ap, si ne-ai scos pre noi‘intrn rapaos) /a od:hua . Stih: Cu foc ne-ai lamurit pre noi precum se lamureste argintul. Evanghelia dela Luca, Inceper Zis-au Domnul ucenicilor sti: PAziti- va de oameni... Dupi psalm 50, Slava, glas 2. Pentru rugiciunile sfintilor tai muce- nici patruzeci milostive, curijeste mulfi- mea gresalelor noastre. Si acum: Pentru rugiiciunile Nascitoarei de Dum- nezeu milostive.. Mitueste-ma Dumnezeule dupre mere $i Stihira, gles 2. Proorocind, au strigat Da- 63 vid in psalmi: Trecut-am prin foc si prin ap&, si Ne-ai scos Pre noi intrucrap4éé) lar& voi ici lui Hristos, prin sin- gure faptele cuvantul plinind, afi trecut prin foc si prin apa, si afi intrat intru imparafia ce- rurilor. Pentru aceasta ruga- fi-va patruzeci de mucenici, s& méntuiasca sufletele noastre. CANOANE Doui ale sfintilor mucenici gi ale Triodutui dupre ordnduiala lor, Canonul cel dintai Al ciruia acrostihul la Greci este acesta : Ceata cea de Dumnezeu incununaty a mu cenicilor 0 loud... A lui Ioan Monahul, Peasna 1, glas 2, Irmos: V nifi noroadelor s& céntém cantare lui Hristos Dum- »nezeu, celui ce au desparfit »Marea, si au trecut pre noro- dul, pre carele lau slobozit din robia Eghiptenilor, cé s’au »broslavit*. Ceata cea de Dumnezeu incununat’ a mucenicilor lui Hristos 0 laud cu cénléri de Dumnezeu insullate, pomeni- rea cea de preste an a acelor patruzeci luminat praznuind, ca sau proslavit. Pre pamant de toafé nu- mirea lepadandu-se cei patru- zeci, $’au ales numire pre nu- mele lui Hristos. Prin carea fntru cele de sus acum vie- fuesc. 64 LUNA LUI MARTIE S Pentru Hristos trupul si lu- mea urnd, de omul cel vechi Vai desbracat, impreuna cu haina cea vremelnicd, si tn haina_nestricaciunii v'afi_im- bracat. A Nascitoarei: Cine poate si spue dupre vrednicie a ta zemislire cea mai pre sus de cuvant. Ca pre Dumnezeu ai nascul cu trup Prea sfanti, pre Méntuitorul nostru tuturor cel ce s’au ara- tat noua. Alt CANON Facerea lui Kir Teofan. Peasna I, glasul gi irmosul acelug: Pr Dumnezeu noua patru- zeci de mucenici, prin ru- g&ciunile voastre s&-l facefi acum spre bund schimbare, celor ce va chiem&m pre voi cu curat& dragoste a inimii. Cei ce v’afi luminat in ce- ruri cu razele stralucirii cei in trei sori patruzeci de mu- cenici, acoperifi-ne pre noi cei ce suntem inghefali pre pa- méant de iarna napastilor, si va laud&ém pre voi. ‘Slava: Aparatori nebiruifi ai bunei credinje si stalpi_ nemiscafi ai Bisericii, chiemarea cea de Dumnezeu numila de patru- zeci, alinafim& pre mine cel ce cumplit m& turbur acum. $i acum, a Nascitosrei: Pre Ziditorul si Domnul cel ce este mai pre sus de fi- rea tuluror, lai nascut. Carele s’au facut frup pentru noi oa- menii, maica lui Dumnezeu Fecioara_neispilila de barbat. ‘Catavasie : Deschide-voi gura mea .. Peasna 3, Irmos : [rtirestene pre noi intru tine Doamne, cela ce prin lemn »ai omorat pacatul, si frica ta o »Sddeste in inimile noastre, ce- plor ce te liudam pre tine*. Oastea si viafa si frumuse- fea trupului si bogafia, intru ni- mica socolindu-le cei patruzeci, cu prea slavire pre Hristos in locul a toate au mostenit. Cu pietri fara de mili cei patruzeci prin porunca tiranu- lui fiind improscali, zvarliturile improtiva poruncilor prin Du- hul sa intorcea. Grait-au sarpele prin bu- zele tiranilor hule asupra ta Ziditorule. Ci gura acelora, cea luptitoare improtiva lui Dumnezeu, cu pietrile cele aruncate asupra mucenicilor, s& sfarama. A Nascitoarei: Nenuntit’, una pururea Fecioara, care te-ai facut cddel- nif de aur, a dumnezeului car- bune, umple de bun miros ini: ma mea cea impufita. Alt CANON, Irmos acelayi. Oaste a mucenicilor si cea- Yoon 48 insofit& de mucenici purlatori de cununi, stand inaintea St3- panului, méntuifi pre cei ce pururea va lauda pre voi. Cu iazirul patimilor si cu valul napastilor fiind inviforali, catre voi cei patruzeci de os- tasi ai lui Hristos alergam. Slava: Cei ce va incalzifi in sanu- rile lui Avraam, si va inpodobifi cu haina cea _slavild, rugati-vi ca si se deslege cei legati cu gerul incungiurarii. $i acum, a Nascitoarei: Fit intarire si scdpare si a- coperemant (Fecioara mireas& a lui Dumnezeu) celor ce cu credin{a alearga catre tine, site mérturisesc maica a lui Dum- nezeu. Sedealna, clas 8. Podobie: Pre Infelepciunea i Cavéintul... Muceniceste facdndu-va ostasilui Hristos gi vilejeste sur- pand pre vrajmasul, prin fapte afi plinit cuvintele proorocului, ca prin foc si prin apa barba- teste afi Irecuf, r&paos afland viafa cea vecinicda. Pentru aceasta si cununi din cer ludnd, cu celele celor fara de trupuri impreuna va veselifi fer lor, de chinuri purfatori_ prea lau- dafi patruzeci de mucenici. Ru- gafi-va lui Hristos Dumnezeu, ierlare de gresale sa daruiascé, celorce praznuesc cu dragoste fee stants pomenirea voastra. 65, Slava gi acum, a Nascitonrei- Gandese la judecala si ma tem de intrebarea cea infrico- sala, macutremur de raspun- sul Judecatorului, ma spaiman- fez si de muncé ma ingrozese si de durerea focului, de intu- nerecultartarului, de scarsnirea dintilor, de viermele cel nea- dormit. Vai mie! ce voi face, cand s& vor pune scaunele si cartile se vor deschidesi faptele se vor mustra si cele ascunse se vor vadi? Atuncea Stépana ajulatoare mie si-mi fii si folo- sitoare prea fierbinte, c& pre tine te am naddejde eu netreb- nicul robul tau. Peasna, 4 Irmos: uzit-am Doamne auzul ran- dueliitale, si te-am proslavit pre tine Unule iubitorule de ,yoameni*. Va stricafti_ mintea, zis-au patimitorii, puindu-ne inainte pricinuitori de_pagubi, voi cei prea fara de Dumnezeu. Sabii ascufite si fiara si foc si cruce sfinfilor, gonitori lui Hristos au fins. Infricosat este nou& focul gheenei, zis-au patimitori iara de cel de acum ca de un rob jmpreuné cu noi nu ne temem. Sa se deznoade mina, sé se arza piciorul, sfinfii austrigal, ca nestric&cioase acestea iara le vom lua. ee

S-ar putea să vă placă și