Sunteți pe pagina 1din 398
ar + od. ; é INTRU SLAVA SFINTEI CEI DE © FUNTA ‘SIDE VIATA FACATOAREI St NEDESPARTITE! TREIMI MINEIVL LYNE€I IVbIé TIPARIT IN AL DOILEA AN AL DOMNIEI MAJESTATEI SALE MT 7457 a oe, $I JUB PA-TORTA LP. S. PATRIARH MIRON CU BINECUVANTAREA - SFANTULUI SINOD AL SPINTEI BISERICI AUTOCEFALE ORTODOXE ROMANE EDITIA IIL RUCURESTI TIPOGRAFIA CARTILOR BISERICEST! DRECUVANTARE CATRE CITITORI” DE STARETUL NEON AL WANRSTIQE] EAMTULU LA 1846 ubitit mei cetitori, line aceeste a lui lulie este o ek I , le a cincea d i Septemvrie a unsprezecea. Deci pre la sfarsilul acestei ion ee ‘a ‘re ie wa eg mroroveduitt sale, Mantuilorul nosiru Tisus Hrislos, (dupre mirturia injeleptului ieletie Ia Bisericeasca Istorie, Carlea I, cap. 6, § 4). Venind in parlile Chesarie lui Filip, intreba pre ucenicii s&i zicénd: ,Cine imi zic oamenii a fi eu Fiul Omul Si rspunzénd Simon Pelru a zis: ,Tu esli Hristos Fiul lui Dumnezeu celui viu (Matei 16, 13, 16. Mercu 8, 27. Luca 9, 18). De atuncea a incepul lisus a aréla aucenicilor sii, ci se cade lui a merge in lerusalim, si multe a patimi dela batedai, »si dela arhierei, si dela cérturari, sia se omori, sia Ireia zi @ invid. Si ludadu-l »pre el Petru a inceput ai sta improtivé, zicand : Milostiv fii fie Doamne, nu va fi alie aceasta. lari el intorcandu-se a zis lui Petru: Mergi dup& mine satano, ci au »cugefi cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor® (Matei 16, 21, 25. Marcu 8, 30, 35). Luna aceasta, de cilre Eyrei se numesle Aviv, ior&de cétre Atinei, Metaghitnion, side cétre Romeni Julie, cici mai infaiu se numia a de cBlre dénsii; (edict de célre Romeni) Ceniilios, iart apoi pentru cfici intru eceest® lund s’a néscul Chesorul lulie, carele s'a arBlat in Roma cel inléiu monerh, opucdnd mai ‘nainte de nasteree lui Hristes cu patruzeci si saple sau dupre allii cu palruzeci si cinci de ani pre carele Iau ucis Brut si Casie (cu ceri erau unili si alli complotisti) chiar in divanul judecdtoresc. Deci pentru cinstea, zic, @ inlaiului acestui monarh, batrénimea Romet ‘au numito pre aceasi& lun& cu numele siu lulie. (Vezi lo Meletic Bisericeasca Istorie, cartea 1, cap. 1, § 1). Deci in zilele acestei luni multe desidemonii aveau Blinil cet vechi dupre cum am mai erBlal si in Precuvantérile trecutelor uns bine a face ‘sitbilori, dupre pireree lor, si pentru oarecere falémpléri si pricin, mek Mol cyestint prin bigerea de semé o orinduirllor saritoriiorcelor bier cesli, vedem ¢& aceasté Tun’ a Jui Tule, cu @ Iui lunie recul, eu oerecare esen=tar® ine ele, dupre cum ne Puteri Yr celsh dope tf in th mn sr mr sess jergitorul inainte al veniret lui Hristos aceasta serbeari, Pre Pree ie vic, pre carele si cei din Legea veche Ie prea mere cei de a doue, pre marele INE at Oty ech rivnind dupre Domaul sku si vednd © £9) cinste si sfinjenie ta aval, ale Delt pre pSginul imparat Ahaev, dela inch, (@) * inloarce pre inselatul norod, dimpreun CNT ANEOD {Oe Jévitul proroc si Mé PRECUVANTARE __ narea idolilor, a voil si insug a se chinui de foame, incuind Cerul trei ani si sase luni, ca si nu plosie, si iarig prin gura sa deschizandul dup&ce s’a po- cBil si s’a intors Ia Domnul. Cat si pentru c&ci pre popii cei de rusine a junghial, dupre cum de aceasta se scrie Ja a Ireia Carle a impéralilor (Imp. 18, 40). $i la Sirah unde zice: ,Si s’a sculat Ilie prorocul ca focul, si cuvantul lui ca faclia ardea, pcarele a adus preste ei foamete si cu rayna sa ta impulinat pre ei, cu cuvantul »Domnului a opril Cerul si de trei ori a pogortl foc. Cat te-ai mérit Hie intru mi- »hunile tale! Si cine este asemenea fie, ca s& se laude? Cel ce ai invial pre mort »din morfi, si din iad cu cuvantul celui prea inall. Cel ce ai pogorit impéreli la rzare, gi pre cei m&refi de pre scaunul lor. Cel ce ai auzil in Sina mustrare, si »in Horiv judec&{ile izbandirii. Cel ce ai uns impirali spre risplitire, si proroci ,urmélori dup& tine. Cel ce fe-ai inalfal cu vifor de foc, cu car de cai de foc. Cel »ce esli sctis in mustréri la vremi, ca s& pololesti m@nia mei ‘nainte de manie“... (Sirah 48, 4). Dera inc& si in Legea Darului nu féré de laude se pomenesle cici Biserica il numeste inger in trup. laré Gura Domnului gréind de Ioan Bolezitorul zice: ,Acesta este Ilie cel ce va s& vie“ (Mate 11, 14). $i iarési precum in trecuta luné am auzit unde sti scrie pentru sfantul apostol Pavel, cé s’a répil pan’ le al treilea Cer, dupre cum insusi zice: ,Sau in trup, sau in afar& de trup nu stiu, Dumnezeu stie“ (2 Co- rinleni 12, 3). Asemenea veder si in aceast& lund In Parimiile ce se cetesc In ziua Prasnuirii acestui prooroc, si dupre cum s’a zis si mai sus, ci adeci, cu cirult si cu cai de foc s’a suit vézul spre Cer. lat& dar acestea dou’ aseman’ri au aceste dous luni intre ele. Deci noi iubifilor sliindw-le acestea s& priimim cu dragoste si cartea lunei acestia a lui lulie, si pre sfinfii cei din fiestecare zi, ce sunt cupringi intr’insa st-i cinstim cu tot sufletul, si mai ales s& ne sérguim pre c@t ne ve fi prin pulin{i spre urmarea petrecerei lor. Carea ficandu-o ne vom invrednici a fi mostenitori desfittrei cei vesnice gi imp&ratiei cei ceresti, in Hristos lisus Domnul nostru al c&ruia Har si mild, s& fie cu voi cu tofi. Amin. Al dragostei voastre fierbinte rugitor c&lre milostivul Dumnezeu pentru man- tuirea voastré si dorifor de tot binele. NEONIL Arhimandrit si Stare{ al sfintelor Monastiri Neamful si Secul impreun cu tot soborul. TALLINN TDS SCE INO OMIM ORCAS Glasul 1-iu. Podobie Ceea ce esti bucuria... razele rainunilor, go- niti toata neputinta du- G rerilor noastre, revar- 3 sand Darul fara de argint, siim- $3 podobindu-va cu darurile Inva- 3 tatorului, celui ce a ridicat pre umeri durerile celor nascuti pre pamant. De doua ori. hvatandu-va intai tamadu- j irilor, curatiti prin credinta & durerile tuturor. Iara a doua 4 iarasi duhovniceste intrarman- du-vé dumnezeeste, goniti si neputintele cele siricacioase ale sufletelor noastre. De dona ori. ( ) Fara argint priimind Darul . e i) AACA AINA LVNA LYI IvbIe ARE TREIZECI $I UNA DE ZILE ZIUA ARE CEASURI 14 $I NOAPTEA CEASURI 10. ea In ziua dintdiu, sfinfii facdtorii de minuni f&r4 de argin{i, Cosma si Damian, cari au marturisit In Roma, LaDoamne strigat-am... punem Stihirile pe 6, iat& de se va intampla in vre o Durninica, Stihirile pe 10, ale Invierei 3, gi alelui Anatolie 3, si ale Sfintilor 4. dela Hristos Dumnezeu, fara de argint tamaduiti neputintele tuturor, si nu numai boalele noastre le curatiti, ci si dobitoa- celor dati indreptarea cea cu- vantatoare, ca niste milostivi. De doua ori. lava, glasul al 6-lea a lui Anatolie Fara de sfarsit este Darul sfintilor, carele dela Hristos a luat. Pentru aceasta si moastele lor din dumnezeeasca putere neincetat lucreaza minuni. Ale carora si singure numele cu credinta chemandv-se, de boale netamaduite izbavesc. Prin cari Doamne, si pre noi din pati- mile sufletului si ale trupului ne slobozeste, ca un iubitor de oameni. "& Si acum, » Nascatoarei Nasca&toare de Dumnezeu, tu esti vita cea adevarata, carea ai odraslit rodul vietii, tie ne rugam: Roaga-te Stapana cu sfintii, cei fara de arginti, si « cu toti sfintii, sa se milueasca sufletele noastre. A Crucei, » Nascatoare: Mielusaua cea nespurcata $i nevinovata Stépana, de demult daci a vazut pre Mielul sau pre lemnul Crucei, ca o Maicad se jelia, si_mirandu-se striga: Prea dulce Fiule, ce este aceasta nouaé si prea slavita vedere? Cum te-a dat pre tine aduna- rea celor faradelege judecatei lui Pilat? Si spre moarte osandeste pre viata tuturor! ci laud Cuvinte pogorarea ta cea nespusa. LA STIHOAVNA Stihirile glasulvi {-iu, Podobie: Ceea ce esti bucuria... ba pomenirea celor fara de argin{i toti sa alergam. Din inima curata, si din cunostinta de sine lamurita, strigand catre dansii: Bucura-te doime, tama- duirea bolnavilor, caci ati pri- imit dela Dumnezeu puterea tamadvirilor. Stih: Sfinfilor, celor ce sunt pre pamantul minunate a facut Domnul toate voile sale intr'i Pazind poruncile Domnului, si prea intelepteste taind boala 6) jubirii de argint tamaduiti fara | WLR SSTON COCA ETO OIE OE deargint. Pentru aceasta dupre vrednica datorie cinstim chinu- irea voastra cea cinstita facato- rilor de minuni: Rugati-va sane mantuim noi. ‘Stith: Tats acum ce este bun sau ce este frumos fara numai a locui frafii impreun’. Ca unii ce ati luat indraz- neala, dela insusi Dumnezeu, a milui si a mantui, izbavitide & multe feluri de primejdii, side patimi, de nevoi, si de supa- & rarile sufletului si ale trupului, © pre cei ce cu credinta vd lauda & pre voi purtatorilorde Dumne- 6) zeu fara de arginti. (5) Slava, glasul al 6-lea Avand pre Hristos pururea & lucrand intru voi, sfintilor cei i fara de arginti, minuni faceti in lume, pre cei bolnavi vin- decati. Pentruca doftoria voas- tra izvor este neimputinat, si scotandu-se dintr’insul, mai mult izvoraste, si varsandu-se mai de prisosit este, in toate zilele se desarta, si mai mult & se inmulteste, tuturor dand si & nescazand. Si cei ce scot, se satura de tamaduiri, si acelas ramane neimputinat. Deci ce va vom zice pre voi? Doftori, @ tamaduitori de suflete si de trupuri, vindecdtori de patimi nevindecate, cari in Dar tama- duiti pre toti, luand darurile dela Mantuitorul Hristos, cel 5 ce darueste noua mare milay @\ acum, a NascAtoarei: Podobie: A treia zi ai inviat... Pocainta nu ai suflete ne- pocaite, ce te zdbovesti? Ta- lerea mortei se apropie, si sfar- = Situlca un fur a sosit: Alearga, 4 Si cazi inaintea Nascatoarei de Dumnezeu. A Crucei, a Nascatoarei Fristoase vazandu te rastig- nit, ceea ce te-a ndscuta stri- gat: Fiul meu ce taina streina vaz? Cum mori cu trupul gs Spanzurandu-te pre lemn, da- j tatorule de viata? Tropar, glasul, al 8-lea Stintilor cei fara de argint si de minuni facatorilor, cer- cetati neputintele noastre. Si es ca cei ce in Dar ati luat, in 3} Dar dati-ne noua. Slava, $i acum, a Nascatoarei Cauta la sfargitul carfei LA: UTRENIE CANOANELE, Amandoua ale Octoibului, far, mucenicie, si al sfintilor pe 6. Facerea lui Iosif. Peasna 1, flasul al 4-lea, Irmo celui ce a povatuit de de- mult pre Israil, fugand »din robia lui Faraon, si in »pustie l-a hranit. Sa _cantam »MAntuitorului nostru Dumne- Gypzes ca s’a prea slavit. - IN ZIUA ENTAIA, srTOR YAY TAY Prin cuvinte de cantari s& laudam astazi cu glasuri de veselie, pre cei prin Dar dati dela Dumnezeu noua tuturor, facatori de minuni si doftori, intarire Bisericei, si razimuri credinciosilor, Cei ce totdeauna ne batem de intreitele valuri intru adan- cul boalelor, si in vifor cum- plit de boale cumplite, veniti sa mergem cu bucurie la lima- nul doftorilor celor fara de arginti, ca sd ne mantuim. Slava Prin bunatatile cele prea luminate aratandu-va fericitilor casé dumnezeescului si a tot lucratorului Duh, ne aratati noua aceasta dumnezeeasca cas noian de tamaduiri dum- nezeesti, cu cercetarile voastre. Pre tine, care esti lacasul lui Dumnezeu, masa cea inte- legatoare, frumsetea lui Iacov, podul cel ce lesne trece pre dansul, si scara cea nemiscata, neamurile neamurilor cu dra- goste te fericim Preacurata. Peasna 3 a, Irmos Cela ce intaresti tunetul:.. oimea cea cinstita a dum- nezeestilor celor far a di arginti, luminandu-se prea ldue dat cu stralucirile cele in t-r- sori, lumineazé marginiedepl IORI E mantului cu luminile tamadui- rilor, intru slava Dumnezeului nostru. F iind impreunati sfintilor cu cetele cele ingeresti, si stand inaintea scaunului slavei cu toata cinstea, luati aminte la cei de jos cu milostivire, sco- tandu-i totdeauna din rautati. Slava: T eologhisind sfintilor pre Treimea cea dumnezeeasca insdsi Stapanire, ati vietuit pre pamant ca niste ingeri, impli- nind voia cea dumnzeeasca, si acum va fericiji. Si acum, a Nascatoarei : Cela ce este infricogat cdtre ostile cele de sus, negrait s’a salasluit intru tine, aflandu-te mai curataé decat firca cea va- zuta, si cea intelegatoare, prea curataé Fecioaraé, pentru acea- sta te fericim. Irmosul : Cela ce intaresti tunetul, si »zidesti Duhul, intareste-ma »Doamne, ca sa te laud pre tine adevarat, si sd fac voia »ta; ca nu este sfant afara de ptine, iubitorule de oameni‘. Sedeaina, glasul al 8-ea, Podobie : atatori tamaduirilor minu- nati, si sfesnicepurtatoare de 4 Jumina ale minunilor v’ati ara- Pre Infelepciunea $i Cuvantul... BUNA LULTULIE tat tuturor prin Darul Duhului; caci vapaia patimilor racorin- & du-o cu credinta, printr'insa in- & calziti cugetul credinciosilor. Pentru aceasta avand noi la- cagul vostru cel dumnezeesc % casi de doftorie sufletelor, @ strigam catre voi: Rugati-va 2 lui Hristos Dumnezeu, purta- §) torilor de Dumnezeu cei fara de arginti, iertare de gresale sa daruiasca, celor ce cu dra- goste préaznuesc sfanté pome- nirea voastra. De doua ori, Slava, $i acum, a Nascatoaret Pre tine fecioara, ca pre ceea ce numai tu intre femei mai presus de fire ai nascut pre Dumnezeu cu trup, toate nea- 6 murile omenesti te fericesc; ca & focul Dumnezeirei intru tine s’a sdlasluit, sica pre un prunc cu lapte ai hranit pre Zidito- § rul si Domnul. Pentru aceasta 3 neamul ingeresc si omenesc, £) dupre vrednicie slavim prea sfanta nasterea ta, si cu un glas strigim catre tine: Roaga §} pre Fiul tau si Dumnezeu, ier- tare de gresale sd daruiasca, § celor ce cu credinté ne inchi- & nam prea sfintei nasterii tale. & A Crucei, a Nascatoarei: Pre mieluselul si Pastorul 6} si MAantuitorul, Mielusita va- zindu-l fara dreptate ridicat pre Cruce, plangand striga cu amar:, _ IN ZA INTAIA Lumea se bucura luand izba- vire prin tine, iara pantecele meu arde vazand rastignirea ta, carea rabzi pentru milosti- virea milei prea bune Dumne- zeule, Doamne cel fara de pa- cate. Careia cu credinté sa-i strigam: Milostivire arata Fe- cioaré spre noi, si iertare de pacate darueste celor ce ne in- chinam patimilor aceluia, Peasna 4, Irmos: uzit-am Dumnezeule au- zul tau, si m’am temut, »vazut-am lucrurile tale, si »m’am spaimantat: Slava pute- »rei tale Doamne*. Imbracandu-va sfintilor cu podoaba nestricadciunei, prin dezbracarea trupului celui pa- mantesc, totdeauna stati ina- intea scaunului Treimei dim- preuna cu ingerii. Patimile sufletelor celor cu multe dureri Je vindecati, si boalele trupului le taméduiti, cei cu bune laude fara de ar- ginti, daruind sanatate si man- gaere de catre toate cele ce aduc intristare. Slava. Cercetati pre cei ce cu bu- na credinté alearga la sfantul vostru lucas, cei ce santeti fara de argint, daruind sanatate si liniste, de toate cele ce aduc % intristare. ‘Si acum, a Nascatoarei. F aclia Dumnezeestei lumini sa slaveste, Nascatoarea de © Dumnezeu, cea mai aleasa de- cat toate fapturile, care a in- dumnezeit pre om, ca una ce a ndscut pre Dumnezeu. Peasna 5, Irmos: Résari-mi mie Doamne, lu- mina poruncilor tale, ca »la tine maneca duhul meu, si e) »te lauda pre tine; ca tu esti »Dumnezeul nostru, si la tine »Scap imparatul pacei*. Cei fara de argint laudati ai lui Hristos, tragandu-se de- la rasdritul cel cu adevarat da- tator de lumina, lumineaza lu- mea cu lucirile tamaduirilor, si risipesc intunerecul cel cumplit al patimilor. Cei ce suntem inviforati de boale, si innecati de patimi, si cufundati cu intreitele valuri ale intamplarilor celor fara de ma- sura, veniti cu bucurie sa sca- pam la limanul prea inteleptilor 5 doftori. Slava: Dorind sfintii de Treimea ( cea mai pre sus de dumnezei, i sau aratat Ei slugi. Pentru & aceea cu milostivire tamaduesc boalele tutulor cele cumplite, aritandu-se pururea minunati. ‘Si acum a Nascatoarei, Rasari-mi Stapana raza DOTA LUNA LUI IULIE dumnezeestei cunostinte, mie celui ce sunt cumplit cuprins de intunerecul necunostintei, si ma povatueste catre lumina pocaintei Preacurata, ceeace esti usa luminei. Peasna 6, Irmos: Cuprinzéndu-ma furtuna... Fevorand ape de vindecari, ic ca niste izvoare de man- 4 tuire, spalati toata intinaciunea boalelor celor sufletesti si tru- pesti, sfintilor cei fara de ar- 3 ginti, luminatori ai lumei cei (3 prea luminati. & Sfant este lacasul vostru, 4 fiind impodobit cu minuni si % cu Ssemne, la care tot omul, ce | alearga dintru tot sufletul, cas- tiga sanatate, fericindu-va pre voi dupre datorie. Slava: Ca doua stele straluciti la intarirea Bisericei lui Hristos, si cu_buna credinta o luminati c pre dansa cu razele tamadui- 2 rilor, lucratorilor de minuni, cei cu nume mare. Si acum, a Nascatoarei: 5 Mantueste-ma ceea ce ai nascut pre MAntuitorul; caci ma turburé adancimea pacate- lor, si ma inviforeazé valurile dezmierdarilor, si ma intristea- za furtuna duhurilor celor Irmosul : Viforul gandurilor apucan- »du-ma, intru adancul gresale- »lor celor nemasurate ma trage. »Ci tu Ocarmuitorule bune, »mai ’nainte apucand ocdrmu- »este-ma, ca pre proorocul, si »ma mantueste*. CONDAC, glasul al 2-Jea. Podobie: Cele de sus cdutand... Cei ce ati priimit Darul ta- maduirilor, dati sanatate celor ce sunt intru nevoi, doftorilor cari sunteti facatori de minuni, mariti. Ci dar cu cercetarea voastra, surpati semetiile vraj- masilor, tamaduind lumea cu minunile. Icos Cuvantul inteleptilor doftori este mai pre sus decat toata mintea gi intelepciunea, caci da- rueste sanatate tuturor din des- tul. Pentru aceastasi mie mi-a daruit Darul de povestire, sa-i laud ca pre niste purtatori de Dumnezeu, sislugi bine placute lui Hristos, cari dau multime de tamaduiri catre toti, si-iizbavesc de boale, vindecand lumea cu minunile. In ziua dintai, pomenirea sfinfilor mucenici si dof tori fara deargin{i, Cosma si Damian, cei ce s‘au savargit in Roma. Stih :Improgcarile de pietre pre frafi nu tau despartit, Ca cei ce amandoi intarindu-se pre Hristos ca Acestia au fost din marea cetate a Romel tn zilele imparatului Carin, trafi find, sia mestesugul doftori, vindecand nu numai oa. meni, ci si dobitoace. Si cersind ca plata Pentru doftorie de la cei ce se lecuiau, cre, Ginfa si marturisirea in Hristes, neluand alt himnic. Decl, fiind patiti la impiratul, cum Ca cu mestesug fermecatoresc fac vindect. tile, si prinzand pre alfii penteu dansii, ei nesuferind a fi alfii in locul lor, stan ‘dat singuri, Si nevrand sa se lepede de Hristos, ci mal vartos inca si pre imparatul acesta Carin i! mantuira din paganatate, fiind 1a maduit de dansii. Czici acesta la intrebarea ce le faced, spaimantandu-i cu grele infrico- seri, is’au dezlegat grumazii, de i s'a tors obrazul la spate. Si pentru aceasta cei ce se aflase acolo, ati crezut in Hristos, cu cari si impératul cu tofi ai casei lui amar- turisit pre Hristos, si a liberat pre sfinfi, trimifandu-i cu cinste la locul lor. Dupa a- ceea dascalul lor, cel ce iva invatat meste- sugul doftoriei, pizmuindu-i si luandu-i. se sui cu dangii intrun munte, facindu-se a merge ca s& culeaga erburi de leacuri, deci acolo sculéndu-se fi ucise cu pietre. Intro aceasta zi, pomenirea prea cuviosului parintelui nostru Vasilie, ce a intarit monastirea dela izvorul adanc. Stih: Cu adevarat prin fapta Vasilie te-ai vizut, Ca cel ce preste necuvantilourele pati paratit, Intru aceasta zi, pomenirea cuviosului parinte- lui nostru Petru Patriciul ce a vieluit intru ale lui Evandru. Stih:Lasind slave pamintului, si induleirea paménteasca. Petru dupa moarte s'a impartasit de slava ce- reascé. Intru aceasta zi, cuviosul Leon pustoicul, gol petrecand s'a sévargit. Sth- Mai ‘nainte de moarte Leone, trupului sau Evei nu te-ai pleca, . Precum intaiul Adam, si gol fiind nu te-ai rusinat Intru aceasta 2i, sfinjii doua mii de mucenict prin sabie s‘au savargil. th Sabia omoara doua mii de barbati, Ce ith eae ea nose instifi nevoitori, Yeni fife IN 2 INA 1 0 4 aeX pT ROE ON MAINO! . Trtru aceasté zi, sfantul mucenic Mavrchic hind ns cu micre si muscat de albine s'a savarsit, Stib: Mavrichie gol cu miere uns fiind, Muscarile albinclor dulce miere era sccotind, Intru aceasta zi, sf cenici, cari in Nicomi Stih: Numarul barbat prejur incheiere, loud zeci si cinci de mu- ia prin foc s‘au_savargil, Milor in foc arsi este im- Caci de cinei ori cinci aratata este ca o in- cunjurare, Cu ale Jor sfinte rugaciuni, Doamne mili & SRT NER Chipuluiceluideaurneinchi- nandu-se tineriilui Avra- yam, s’au lamurit ca aurul in »topitoare in cuptorul focului, »cari ca intru o camara lumi- »nata dantuiau cantand: Bine »esticuvantat Dumnezeul pa- »Vintilor nostri“. Norodul lui Dumnezeu adu- nandu-se cu credinta la bise- rica voastrdfericitilor, vesteste darurile voastre, lauda tama- duiriJe, mareste luminat vietu- irea cea dumnezeeasca, si feri- ceste pururea petrecerea cea cinstita. Veniti cu credinté sa vedem jzvorul, care izvoraste, rauri de minuni, sicu veselie impreuna Domnuluisé strigdm:Foarte esti minunat Dumnezeule, cel cefaci minunate minuni pre paméant, prin robii tai. Slava Infrumsetatu-s'a_ Biserica stintilor celor fara de arginti cu © LUNA LUI IULIE multe minuni, intru care se vin- deca multe feluri de boale, ale celor ce cu credinta neindoita alearga la dansa, si pururea tri- mit lauda lui Dumnezeu, ca unui datator de bunatati. $i acum, a Nascitoarei: “P ogoratu-s’a Hristos ca ploa- ia pre lana in pantecele tau, ceea ce esti de Dumnezeu daru- ita, si incetat-au paraele nele- giuirii, si ca un Dumnezeu va izvori nestricaciune si vieata celor ce canta: Bine esti cuvan- tat Dumnezeul parintilor nostri. Peasna 8, Irmos: Pa&mantul gi toate... p Améantul lacuind, in ceruri aratat ati dobandit vie- {uire cereasca, nevoindu-va bine sisurpand pre sarpele, ati prii- mit Har a vindeca boalele oa- menilor, intru slava silauda Do- mnului, sfintilor fara de arginti. Prin rugaciunea cea catre Dumnezeu, sfintilor, deschideti ochii, schiopilor aratat le dati bun umblet, si slabanogilor sa- natate desavarsit, minunandu- va cu credin{a, sfintilor fara de arginti. Pentru aceasta dupre datorie va laudam pre voi. Binecuvantim pre Tatil, pre Fiul, si pre Slantul Deh Dormnul. Ca unraiu intelegator nise cunoaste noua aceasta casé a )) Stintilor, carea pururea aduce inainte bun miros de taina, Da- rul cel dumnezeesc, carele vi la daruit voua Tisus, dand cu- getelor noastre buna mireazma. Si acum, a Nascitoarei: Din sangiurile tale cele stin- 5 tite s’a intrupat Ziditorul tutu- ror, siaiesit din pantecele tau, pazindu-te pre tine Fecioara, o minunea minunilor! O ara- tare de taina noua! Carea s'a & lucrat intru tine intru toti veci. Irmosul: ‘Sa laudam, bine si cuvantam, si si ne inchinam Domnului céntand, si prea inalfandu-I pre dansul... Pamantul, si toate cele ce »sunt pre dansul, marile si toate izvoarele, cerurile ceru- © »tilor, lumina si intunericul, »gerul si zaduful, fiii oameni- »lor si preoti, binecuvantati »pre Domnul, si-] prea inaltati »pre el in veci*. Peasna 9-a, Irmos Facut-a biruinta cu bratul... cat este de mare aceasta QO bisericé prea sfinfita, @ sfintilor fara de argint, catre care viind, savarsiti mariri si semne infricosate, si minuni cu adevarat, inteleptilor. Pentru aceasta adunandu-ne astazi, va laudaém pre voi cu mare glas. T oti sa incheem danturi duhovnicesti, marind pre Cos- ma cugetatorul de Dumnezeu, si pre Damian cel ales, pre & , doimea cea cinstita, carii pri y 8 IN ZIUA INTAIA panul a toata lumea, si Dum- nezeu si Domnul si Mantuitorul tuturor, Slava: D eschisu-s’a tuturor pe pa- mant casa de doftorie, sfanta casa celor fara de arginti, care inceteaza frigurile celor ce adesea vin catre dangii, si izba- veste pre cei necajiti de duhuri cumplite, si da tamaduire tutu- ror oamenilor. Si acum, a Nascétoarei : F ecioara ceea ce te-ai ara- tat mai pre sus de cat Heru- vimii, f4 mintea mea mai pre sus de zburdarile trupului si de supararile vietei, si-mi da putere a umbla cu buna podoa- ba pre caile cele de izbavire, care ne duc la cetatea cea de sus, Preacurata. Irmosul : F acut-a tarie cu bratul sau, »pentru ca a surpat pre cei »puternici de pre scaune, sia »indltat pre cei smeriti Dum- »nezeul lui Israjl, intru care »ne-a cercetat pre noi Rasari- »tul cel dintru indltime, si ne-a »indreptat pre calea pacei*. SVETILNA Podobie; Cu duhul in hiserica.. P riimind dela Dumnezeu Darul taméaduirilor, fericitilor D cei fara de arginti, tamdduiti fapte bune au slavit pre Sta- * LAY I CTSSA SCC OUTTA boalele, si vindecati pre toti, Cel ce cu credinta alearga la dumnezeezsca biserica voas- tra. Pentru aceasta ca dintrun glas dimpreuna, dupre vredni- cie fericim cinstita pomenirea voastra. A. Nascatoarei: Podobie: Lumina neschimbata.,. A rata milostivire de ascul- @ tare, prea laudata Nascatoare © de Dumnezeu, si mantueste pre cei ce se inchina prea cu- ratului tau chip, caci toti la & tine avem nadejde, ca la o & folositoare intarita. (5) LA HVALITE Stihirile pe 4. glas al 4-lea Podobie; Dat-ai semn.. Ca niste rauri revarsatoare, si aratat poezitoare cu apele & Duhului, adapati zidirea cu & dumnezeestile semne, si cu & darile vindecarilor cele minu- & nate, si patimile celepierzatoare de suflet le uscati, si boalele tamaduinti, si duhuri goniti, pur- tatorilor de Dumnezeu fara de arginti, si rugétorilor pentru su- fletele noastre. De doua ori. Supuind patimele cele ne- cuvantatoare, daruiti oame- & nilor si dobitoacelor facerile de f bine, cu puterile cele sufletesti, dela Hristos fiind imbogatiti cu Darul tamaduirilor. Pentruacea- () sta savarsind sfintita, si purta; DSO DLO DSO DSOACOL: 12 _LUNA toare de lumina praznuirea voa- stra, cerem luminare sufletelor noastre. Biserica voastra cea dum- nezeeasca, s’a aratat ca Cervl de luminoasa si cereasca, a- vand acum ca niste stele mi- munele cele de mantuire, si ca un soare luminos dumnezeas- ca lucrarea vindecarilor, Cosma prea fericite, Damiane pururea pomenite, cei ce santeti slugi 3 Domnului, si rugatori pentru sufletele noastre. Slava, glasul al 4-lea Tzvorul tamaduirilor avand sfintilor cei fara de arginti, ta- maduiri dati tuturor celor ce le trebuesc; cd de prea mari da- s ruri_vati invrednicit dela iz- } vorul cel pururea curgator al Mantuitorului Hristos; ca a zis catra voi Domnul, ca ceiimpreu- na rivnitori cu apostolii: Tata vam dat vouadputere asupra du- hurilor celor necurate, ca sa le scoateti pre ele, si sa tamaduiti toata boala si toata neputinta. Pentru aceasta intru invatatu- rile lui bine vietuind, in dar ati luat in dar dati tamaduind pati- mile sufletelor, si ale trupurilor noastre. Si acum, a Nascatoarei~ De tot telul de primejdii pa- zeste prerobii tai, binecuvan- ONTOS ILS DAI HALNHTLA LULIULIE ca sa te slavim pre tine, na- dejdea sufletelor noastre. A Crucei, a Nascatoarei. Cea prea curaté vazand ras- tignit pre Hristos, iubitorul de oameni, si coasta patrunsé cu sulita, plangand striga: Ce este aceasta Fiul meu? Ce ti-au ras- platit tie nemultamitoarele po- poare, pentru bunatatile cele ce ai facut lor?Si te sarguesti ca sa ma faci pre mine lipsita de Fiu, intru tot prea iubite; ma minunez Bunule indurate de rastignirea ta cea de buna voie. De voesti, fa Slavosl va mare, iara de nu, STI- HOAVNA din Octom, Slava, a stinfilor. glasul al 2-1 Jzvorul tamaduirilor, numai pre unul intr'un an tamaduia; jara lacasul celor fara de arginti, toata multimea celor bolnavi vindeca, cé neimputinata este si necheltuita bogatia sfintilor. Pentru rugaciunile lor Hristoase Dumnezeule, milueste-ne pre noi. Si acum, a Nascatoarei Toaté nadejdea mea spre tine o pui, Maica lui Dumne- zeu, pazeste-ma subt acope- remantul tau. A Cruces, a Nascatoarei Podobie: Cand de pre lemn.. Strugurul cel intru tot copt i) tata Nascatoare de Dumnezeu _Preacurata, pre carele nelucrat © lai purtatin pantece; daca |-ai vazut pre acesta spanzurat pre lemn, tanguindu-te ai strigat, zicand: Fiule, izvoraste must prin care se va lepada toata betia patimilor, Facatorule de bine, pentru mine care te-am nascut, prin indurarea ta milos- tivindu-te. Si cealelté slujb&a Utrenie’ dupre rinduiala si Otpustul. LA LITURGHIE Fericirile Octoihului pe 4, si din Canonul sfintilor Peasna 3, pe 4. Prochimenul, glas 4: Sfintilor carii sunt pre pamantuf lui... Stih: Mai ’nainte vedeam pre Dommul... Aposto- lu! catre Corinteni: Prufilor, voi swatefi tru- pul lui Hristos. Aliluia, glas 4: Tata “acum ce este bun... Evanghelia dela Matei, dela jumatate: Tn eremea aceea, chenuind fisus pre cei duisprezece apostoli ai sui CHINONICUL. Bucurati-va dreptii intru Domnul, celor drepfi se cuvine lauda. SeeKerstexsie! INTRU ACEASTA LUNA IN 2 ZILE Punerea cinstitului vestmant al prea slintei Sta- panei noastre de Dumnese Nascatoarci, in Via herne. La Doamne strgat-am, punem Stihirile pe 6 glas 4. Podobie: Dat-ai semn celor ce. at-ai iubitorule de oa- 7 meni pre Maica ta a- e jutatoare robilor tai, ca Fy un milostiv, prin carea ai facut “) randuiala ta cea negraita siin- 3 fricosata si dumnezeiasca vred- Meier IN DOUA ZILE | rata, acoperemant si lauda, si _ rea lui David, Fecioarei Mire- Hag GLSIONT nicia noastra cea intai ziditao ai indreptat. Pentruaceasta prea cinstita praznuirea ei cinstind, laudam puterea ta, lisuse atot- puternice, Mantuitoruleal sufle- telor noastre, De dova ori, Gelatea care te cinsteste pretinesi dupre datoriete sla- veste, 0 acoperi Prea laudata, cu cinstitul tau vestmant Prea- curata, de varvarii ceipreafara § de Dumnezeu, de foamete, de cutremur si de razboiul cel din- tre noi totdeauna, Fecioara, ce- ea ce esti neispitita de nunta, si pentru aceasta te slaveste pre tine preasfanté dumneze- { easca Mireasa, ajutatoarea oa- % menilor. De doud ori. Cinstitul tau vegtmant, de Dumnezeu daruita Stapana, l-ai daruit cetétei tale bogatie nefu- zid nebiruit, si visterie de ta- maduiri, si izvor de minuni pu- rurea curgator, si liman deman- 6 tuire celor inviforati totdeauna. Pentru aceasta te laudam pre & tine prea laudata Stapana. De 2 ori. Slava, Si acum, glasul al 2-lea Gandul si mintea curatin- du-ne, cu ingerii sinoi sa praz- nuim luminat, incepand canta- rarer 1 QUOYE LUNA LULTULIE _ sei imparatului Hristos Dum- nezeuluinostru: Scoala-te Doa- mne zicand intru odihna ta, tu &® si sicriul sfinteniei tale, cd o ai 3 impodobit pre dansa ca pre 0 & polataé frumoasé, si o ai daruit 1 cetadtei tale Stapane, sao ape- 3 resisdo acopere, de varvarii (} cei protivnici cu puternica taria ta, pentru rugaciunile ei. LA STIHOAVNA. Stihirile, glasul 1-iu. Podobie Prea laudafilor mucenici... Poota insufletita numai tu ( te-ai facut lui Dumnezeu, si cin- stit vestmantul tau, cel pus ca (3 o visterie in sfanta casata, cre- dinciosilor sfintenie si zid ne- biruit l-ai daruit, prin care ce- tatea ta se mantueste, Maica lui Dumnezeu, Jaudand dumne- } zeeascd puterea ta. ‘Stih:Scoala-te Doamne intru odihna ta, tu si sicriul sfinfirei tale. Gastit vesmantul tau, carele a acoperit sfant si cinstit tru- pul tau Curataé, imbracaminte ) de slava |-ai daruit tuturor, si izvor care izvoraste apele Da- 4 rului cele pururea vii. Al cdruia punere praznuim, cinstindu-te ‘ de Dumnezeu Nascatoare, pre 4 tine ceamaicinstita de cat toate. sStih-Fefei tale se vor rug’ bogatii norodului. Casa ta Stapana, purtand sfintit vesmantu] tau ca o vi- sterie de sfintenie, totdeauna sfinteste pre toti,cei ce alear- ga cu credinta;sipre tine dupre datorie te fericesc intr’insa tot- deauna, ceea ceesti nadejdea sufletelor noastre, si acopera- mant tare, si intarire. Slava, Si acum, glasul al 2-lea. Ca cu o cununa prea lumi- noasa s’a imbracat Biserica lui Dumnezeu cu sfantul téu ves- mant, prea curaté Nascatoare de Dumnezeu, si bucurandu-se, se lumineazd astazi, si prin taina dantueste strigand tie Stapana: Bucvra-te diadema cinstita, si coroana dumneze- estei slave; bucura-te una slava plinirei, si vesnica veselie. Bu- cura-te limanul sifolosin{acelor ce alearga la tine, si mantui- rea noastra. Tropar, glasul al 8-lea. Nascatoare de Dumnezeu pururea Fecioara, acopereman- tul oamenilor, vestmantul si braul prea curatului tau trup, puternic acoperemant cetatei tale ai daruit, prin nasterea ta cea mai pre sus de fire nestricata ramaind, ca intru tine si firea se innoeste si vremea. Pentru aceasta te rugam, pace lumei tale darueste, si sufletelor noastre mare mila. a OOO DO OO OOOO) IN DOUA ZILE om Dumnezeu Nascatoare Fecioa- ra, norodului celui ce te cin- LA UTRENIE steste pre tine pururea, lai 9) I ©) LaDumnezeu este Domnul... Troparul Nases. Garuit acoperemint sfintit, toata toarei de Dumnezeu, de trei ori, navalirea celor protivnici tot- Dupa intaia Stihologhie, Sedealna glasulvi al 4-lea. F tere: (9) S deauna_ biruind cu uterea Podobie : Aratatu-te-ai astazi.. Duhului. P I ntru punerea cinstitului tau Cu pipaireaceluices’a aratat vegmant, praznueste astazi no- cu trup pre pamant pentru noi rodul tau prea laudata, si nein- din curat sangele tau, sfintit cetatstrigd catretine: Bucura-te — vegmant ti-ai sfintit cu atinge- Fecioara lauda crestinilor. rea de trupul tau. Prin carele Slava, Si acum, iar aceasta. pre toti robii tai, cei ce te Dupa a doua Stihologhie, Sedealna, glasul, si | lauda& pre tine, fi sfintesti Fe- Podobia aceeasi. cioara. Praznueste astazi lumea, cinstité. punerea vesméantului tau, o Curata, si cu dragoste strigd catre tine: Bucura-te Fe- cioara ajutatoarea credinciosi- | Visterie cinstita celor ce te cinstesc pre tine cu credinta Fecioara ceea ce esti bunacu adevarat, le-ai daruit vesman- tul tau, pre toti imbogatindu-i lor. | cu darurile dumnezeescului Slava, si acum, iard aceasta. Duh, si cu multe aratari de CANOANE | minuni. Doua ale prea sfintei Nascitoarei de Dumnezeu Miclusa neintinata, ceea ce Cel diataiu eu Irmosul pe 8, gi al doilea pe 4 at nascut pre Mielul lui Dum- Al cdruia acrostih la Greci este acestas nezeu mai pre sus de fire, Cinstesc vesmantul prea curatei Fecioarei. Garuitu-ne-ainoua cinstitahaina Facerea lui Iosif ta, carea curditeste totdeauna Peasna 1-a, glasul al 4-lea Irmos: cu adevarat intinaciunea_ si re Voevozii cei tari, pre spurcaciunea celorceseinchina P cele trei parti ale sulle- ei, ceea ce esti cu totul fara ,tului, cela ce te-ai nascut din prihana. Fecioara, intru adancul nepa- ‘Alt. CANON. timirei Inneaca-i rogu-ma. Ca Peasna 1-0, glasul acelag Irmos. "tie ca intru o alauta intru Adancul marei Rogii.. yomorarea trupului, sa-ti cant Aclie de lumina ardt&toare »cantare de biruinta“. si neapusa, biserica celei | Cinstitul tau vegmant de Preacurate afland cinstita haina , estan TCLS ATO UOT CG Cle LUNA LUI TULIE _ ei, ca un cer luminos lumineaza ' cinstit vegmantul tau le-ai lumeaastazi cu razele darurilor. Slava Putere si legatura de inta- rire Preacurata, dumnezeescul tau vesmant dobandindu-l cu adevarat cetatea ta, trie nebi- ruité are, pentru aceasta se si bucura de tine. Si acum: Mai cinstita decat sicriul cel de demult cu adevarat, racla ta s’a arétat pre pamant de Dum- nezeu Nascitoare, ale careia inchipuirile purtand, inca si cunostintele adevarului credin- ciosilor pazind. Catavasie : Deschide-voiu gura mea... Peasna 3:a, Irmos: Biserica cea stearpa ands- cut din pagani, si aduna- »rea cea cu multi fii a slabit, »minunatulul Dumnezeului »nostru sa-i strigam: Sfant esti »Doamne*. Pre stintirea cea frumoasa, pre usa cea cereasca, pre Maica | lui Dumnezeu sa o laudam, si vesmantul ei cel ce izvoraste daruri dumnezeesti, cu dra- goste sé-l sarutam. Cu haina nestricdciunii, pre icaciunea goliti, prin daruit bogatie neimputinata. Preacurata, tu pre cel ce acopere tot Cerul cu norii lai acoperit cu cinstit vesmantul tau, céruiainchinandu-necucre- dinté pre tine te slavim, aco- peremantul sufletelor noastre. Doftorie fara de plata celor neputinciosi este dumnezeea- sca casa aceasta, ca vesmantul tau Curata, izvor, carele nein- cetat izvoraste tamaduiri, la {5 castigat, ceea ce esti cu totul fara prihana. Alt Canon, Irmos : Se veseleste de tine Biserica... Sa cinstim credinciosii ca pre o legatura de impreunare cu Dumnezeu astazi, cu cre- din{a priimind vesmantul celei Preacurate. s Mult cinstita haina celei Preacurate si prea cinstite, noua necredinciosilor prin Dar ne izvoraste astazi tamaduiri. Si acums Ca niste roud de dimineata veselia ta curgand pururea, potoleste cuptorul patimilor, al celor ce te cinstesc pre tine totdeauna. Sedeatna, glus Podobie: Cela ce te:

S-ar putea să vă placă și