Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

NR. DIN

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE


1.1 BIROU EXPERT CONTABIL DURDUN ELENA cu sediul in Bucuresti, Str. Girleni
nr.11, Bl. C45, Sc.1, Ap.10, sector 6, cod unic de inregistrare 22933639, cont deschis la
banca
OTP
Bank
Romania
S.A.,
Sucursala/Agentia
Mosilor,
IBAN
RO92OTPV110000269010RO02, persoana fizica autorizata inregistrata la C.E.C.C.A.R.cu
nr. 06983/14.11.2007, nr. carnet 26900/2007 reprezentata de Durdun Elena, numita in
continuare PRESTATOR ,
si
S.C. ........................ cu sediul in Bucuresti, Sos. Andronache nr.158, sector 2, cod
unic de inregistrare RO19104584 , reprezentata de ..................... , denumita in continuare
BENEFICIAR,
au convenit sa incheie prezentul contract de prestari servicii, cu respectarea urmatoarelor
clauze:

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1 Prestatorul se obliga sa presteze servicii de contabilitate si economice Beneficiarului
potrivit Legii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, si a celorlalte acte
normative.
2.2 . Activitatea de prestari servicii va consta in principal in:
- tinerea evidentei sintetice si analitice privind contabilitatea operatiunilor de capital,
imobilizarilor, veniturilor, rezultatelor finanziare si altor angajamente nepatrimoniale, potrivit
normelor metodologice ale Ministerului Finantelor;
-intocmirea evidentelor contabile conform normelor in vigoare;
-intocmirea situatiei rezultatelor financiare si obligatiilor fiscale;
-intocmirea si transmiterea la organele financiare, in termenul prevazut de lege, a situatiilor
financiare semestriale si anuale.

Art.3. DURATA CONTRACTULUI


Prezentul contract se incheie pe o perioada nedeterminata.

Art. 4 PRETUL
4.1 Pentru prestarile de servicii care fac obiectul prezentului contract Beneficiarul va plati
catre Prestator un tarif de 700 RON, in baza facturii emise de prestator prin negociere
directa intre parti.
4.2 Plata facturii catre prestatorul de servicii se va face in data de 05 ale fiecarei luni.

Art. 5 OBLIGATIILE PARTILOR


5.1.

PRESTATORUL se obliga:
- sa intocmeasca toate evidentele contabile
legislatiei romanesti in domeniu;

in conformitate cu prevederile

- sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor actelor puse la dispozitia sa de catre


BENEFICIAR.

5.2.

BENEFICIARUL se obliga:
- sa puna la dispozitia PRESTATORULUI toate documentele aferente lunii
anterioare, necesare intocmirii evidentei contabile conform legislatiei romanesti;
- sa comunice PRESTATORULUI orice informatie care considera ca are impact
asupra informatiilor financiar contabile;
- sa arhiveze si sa pastreze documentele conform dispozitiilor legale
- sa plateasca contravaloarea serviciilor prestate in termen de 15 zile de la data
primirii facturii emise de catre Prestator

Art. 6 INCETAREA CONTRACTULUI


Prezentul contract inceteaza de plin drept in cazul in care una din parti:
- nu isi executa obligatiile prevazute la articolul 5 din prezentul contract;
-

este declarata in stare de incapacitate de a plati sau a fost declansata procedura


de faliment;

isi incalca una din obligatii, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa de
catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea
prezentului contract;

Art. 7 LITIGII
Partile convin ca toate neintelegerile ce pot apare in legatura cu executarea acestui
contract sa fie solutionate pe cale amiabila de catre reprezentantii lor.

Art. 8 DISPOZITII FINALE


8.1. Modificarea prezentului contract se face numai printr-un act aditional, in scris, incheiat
intre cele doua parti contractante.
8.2. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala
dintre acestea, anterioara sau ulterioara inchiderii lui.
8.3. Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale, astazi .....................

Beneficiar
.

Prestator
BIROU EXPERT CONTABIL

DURDUN ELENA