Sunteți pe pagina 1din 4
eects Drama Tae! Dre Comte eZ eee eer Geers Pree een ean sc numele de Stefan, Vasile ioe ere ee ee Reco eM fericire si LA MULTI ANI! ¢ m octcien cen oe eer noastra, cei care sarbato- ec er cn oes ere a Sa ee ro Fesrairacor kere tm Cormeen ten ne PO eon ea coe: 6S" yep e and Rome Satchinez, Baréteaz gi Hodoni, judetul Timis, cod postal 307365 ristos s-a ndscut! Comunei Satchinez Local al Comunei in Betleem ni se-araté C-astazi s-a nascut Cel fir’ de-neeput Cum au zis proros erul Domnului s-a ardtat scildand lu- itr-o lumina orbitoare si a spus: ,Nu va “ci vii aduc o veste bund care va fi o mare bucurie pentru tot poporul: Astizi in § cetatea lui David vi s-a nascut un Mantuitor, care este Iisus Hristos Domnul” si deodati 0 ‘oaste de ingeri a umplut tot cerul si a ineeput ss cdnte in cor ,Slavai lui Dumnezeu in locurile preainalte si pace pe pamant intre oamenii plicut Lui”, liudandu-L pe Dumnezeu. ‘mei consateni, peste cdteva zile vom sarbatorit Nasterea Mantuitorului nostra lisus Hristos, care a fost dat de Dumnezeu pe acest pamant ca pele picatele gi sii ne Mntuiasca, ‘Acum 2015 ani aceast veste a surprins i mod plicut intreaga omenire si faptul c& Feeioara Maria naste, prin puterea lui Dumnezen pe pruncul isus in ieslea Betleemului nu este decat un adevir care a fost prezis si in Vechiul Testament din Biblie Este vremea cotindelor, a sufletului curat, este vremea de a ne manifesta aceasti bucurie prin credinti si fapte, de a arita c& suntem mai buni, mai luminati si mai intelepti La acest ceas de mare sirbatoare a Nasterit Mantuitorului Lumii, vi dorese din tot sufletul at din partea mea cat si din partea Consiliului Local al Comunei Satehinez si al jatilor Primiriei si petreceti tori in lumina credintei noastre strimo- primul rnd in valoare as- 8 pe care aceasti sirbitoare fl parte de foarte mult sinatate si fericire, iar in anul care va urm Dumneveu si va aibi in paza Lui gi sa va cali- uzeaseé inima si pasii spre Incruri bune, curate si cinstite, iar Pacea lui Tisus si fie prezenti in voi! ‘Aciun Fericit si La Multi Ani Satchinez, Hodoni si Barateaz! 1 aceste Primar, Ton Dan www.satchinez.ro Comuna Satchinez Strada Daliei nr 82 jud. Timis cod 307365 Romania telefon: 0256) RTM Stimati concetateni, este aproximativ o siptiména, inche- jem anul 2015, A fost un an eu multe ureu- suri si coborasuri, cu multe dorinte st aspi- ratii, un an in care s-au intimplat foarte multe, atat pe scena polities eit si in viata noastr de zi eu zi. Nu am si ma refer la acest ceas de sirbitoare la politic’ ci am si fac referire doar din punct de vedere admi- nistrativ Ia cea ce s-a intimplat in comu- nna noastra pe parcursul acestui an, Ajutat fiind de Consiliul Local si de an- sgajati_Primtriei am reusit si ducem la bun sfarsit o serie din Iuerarile pe care ni Je-am propus la ineeput de an, si anume: reabilitarea a 5000 mp de trotuare, mo- dernizarea a1,7 km de straai prin asfalti asterneri de piatri pe 28 km de str repararea acoperigului la Seoala German din Hodoni, constructia gardului la cimiti- rele din Hodoni, terminarea luerdrilor la Biserica Ortodoxi din Satchinez, pavazarea curtii Ciminului Cultural din Satchiner, reabilitarea. prin 7ugrivire a tuturor edificilor colare, toate aceste Iuerari fiind finantate din bugetul local, precum gifinalizarea construejiei centrului de informare turisticd si a cirea 2500 mp de trotuare pe strada Daliei in vale, pre- cum $i aleex Garii din Satchinez, ambele cu finantare european’. Nu vreau si uit reabilitarea drumului agrieol din Hodoni care este in proportie de 60% terminat. Nu este o laud ceea ce s-a realizat, ci este un fapt In tot acest timp nu trebuie sa uitim a, comuna noastri beneficiazA de ilumi- nat nocturn stalp la stip, e& pe orice stra- a din orice localitate se poate ajunge cu masina in orice moment al zilei si ei cet {enii au fost serviti cu promtitudine de ccitre angajatii primaiei ori de cate ori a fost necesar. Desigur, sunt foarte multe Iueruri de realizat in comuna noastr, insi pe masura posibilitiilor financiare gi a priortitilor, aeestea, eu ajutorul lui Dumnezeu vor fi realizate. Avem in derulare 9 proiecte majore pentru perioada 2016-2019 si anume: rea- Dilitarea in totalitate a drumului comunal 37 pe distanta Hodoni-Sinandrei, reabili- {area prin asfaltare a 8 km de strizi in localitatile aferente, canalizarea in localita- tea Satchinez, alimentarea cu api in Biri teaz, canalizare partial plus statie. de pompare in Hodoni, eapele la toate cele 3 cimitire din Satchinee, Hodoni si Baratea, construirea unet Sal multifunctional In Seoala Satchinez, constrairea a2 Sali de sport in Hodoni st Bariteaz, precum Feabiltarea ined 15000 mp de trotuare, ‘Am mai spus-o si cn ate ocazi, pan in anul 2020 in comuna noastr nu mai tre- Dues existe strat neasfaltate! ‘rebuie sh Vi spun ek cea mai mare instistaete a mea, In ealitate de Prima al dumneavonsta este cio serie din cetifeni comune! nu ti-au infeles ined intentil, nici macar dupa eei 7 ani de end condue comuna. Aici ma refer la: neplatataxeor si imporitelor locale, la distrugerile care se produ pe domenil publi, Ia coguile de gunoi, bine indicatoare de strat si de Eireulatio, la intrare pe dramurile Judete- ne, Conminale spe stale din loalitii cu tractoarepline de notoi pe roti, precum si Inlte aspecte care dezavantajeara bun ners al comunel. Nu pot si vi spun toate totivele are sta la baza acestorneregul, dar vi spun ed acest cameni sunt ipii de serupule si pan Ia urma ehiar de earacter pentru c& vor si benefiiere de facilis Inaterale si logstice fra s fie angrenati nici fel n bunastarea comune! unt foarte bucurs cla nivel de comu- ni iin apropiezeaacesteia exist locuri de mone, e& am avat un an agricol dest de bun sfe8 Dumnezeu a tinuteu noi si am fost ferti de calamitati naturale 5 intern- peri major fi malfemim pentru aceasta. Se sie foarte bine cf urmitorul an, 2016, va fun an electoral eu dow’ rinduri de alegeri si anume: alegerile locale din luna jimi st alegerle parlamentare din Tuna noiembre. Va fn an ex malte pro- misiuni din partea a-nimerosi candidat, care vor incerea si vl cucereased votl Obiectival meu principal pentra antl vitor este c& dorese st due la indepinire angajamentele ce mi le-am propus in 2012 odata cu al T-lea mandat, tar eu ajutorul Ini Dumnezea, si candidee pentru cel de-al Iiilea mandat_de Primar, pentra ami putea duce la indepliniee ceea ce mi-am Bropus eu privie la schimbarea in bine a Comune Satchinez ‘Astizi, cid foarte adesea iubinea sau bunitatea din inimi este inloeuiti et tata sau nepisarea,cind faptele Bune se imputineaz, iar cele rele se inmulese, Primaria Comunei ind putini oameni se’ imbogitese, iar foarte multi siricesc, Evanghelia Nasterii lui Hristos-Domnul ‘ne cheam& pe noi, crestinii, care purtim numele Tui Hristos, Ja mult rugaciune si priveghere, la mult responsabilitate gi multé Iuerare a faptelor Dune, Parintii vegheazi la leaginul copii- lor, dascalit vegheaz4 la educarea tinerilor, profesorii vegheazit la formarea studenti- lor, medicit vegheaza la vindecarea bolna- vilor, conducitorii injelepti vegheazi la Dbunul mers al cetitii, iar preotii vegheazi la mantuirea sufletelor eredinciosilor. Daca am siiricit material, s& ave rij si nu ne pierdem si ultima bogitie care ne-a rimas: bogitia sufletului, adicd dreapta credinta gi bunitatea inimii, mi- lostenia, prietenia si omenia. Si pistrim si si inmultim comoara cea mare si sfanti a Bisericii si virtuile stramogesti: eredinta gi speranta, iubirea si darnicia. Bunitatea inimii sau bogitia spiri- tualé a sufletului nostru se arati in cuvinte si fapte. Intr-o vreme in care, foarte ade- Sea, cuvantal folosit in publie einegte mai mult decit vindec’, creeazi mai multi confuzie decit comtniune, seamind mai multi dezbinare decit unitate, sunte chemati si inlocuim riutatea $i. séricia fletului egoist cu bunitatea si bogitia sufletului generos pe care le aduce in suflet credinta vie in Dumnezen gi legitura cu El prin rugiciune. Nu in ultimul rand, dorese si multu- ‘mes tuturor colaboratorilor si firmelor cu care am luerat pe pareursul acestui an, inclusiv dorese foarte multi sinatate si prosperitate celor care ne ajuta in editarea acest ziar local, pentru ei de 5 ani sunt alaturi de noi Vreau si vl rog si fiti optimist, si aveti fneredere in mine si in Consiliul Local pentru cd va reprezentm cum se cuvine in orice imprejurarel Dumnezeu si inecuvanteze Satchinezul, Hodoniul $i Bardteazul! La Multi Ani 2016! Primarul Comunei Satchinez Ton Dan Satchinez Finantare pentru drumul comunal 37 intre localitatile Hodoni si Sinandrei fn data de 10 noiembrie Hodoni-Sinandrei” este de 11; » am semnat la Prefectura milioane lei (113 miliarde lei imig contractul de finantare vechi), aproximativ 2,5 milioane jpentru construirea gi moderniza- de euro, deci vi dati seama ci este Sea drumului comunal 37 intre o investitie de proportii pe care Mocalititile Hodoni si Sinandrei Comuna Satchinez nu ar fi putut- Smpreund eu doamna Ministru al o realiza fara ajutoral Guvernului Regionale de la vre- Roméniei prin Programul Natio Sevil Saideh, din nal de Dezvoltare Locala (PNDL). guvernarea PSD condusi de Pri- In conditii normale, conform co mul Ministru Victor Ponta. Dru- tractului luerarile vor maul Satchinez-Hodoni si Hodoni- incepe in primavara anului 2036 Preocuparea mea si obligatoriu vor fi terminate la ned de cind am ajuns Primar. Cu sfarsitul anului 2017 pentru cA eu. jumat Tin si jGim acest drum a fost realizat in Ponta, ‘sali 2012-2013 si iat ci acum la public, precum si C Sfirsitul anului 2015 suntem in implicarea za de licitatie publica pe siste- proiect, pentru c& atunci cand este saul electronic de achizitii publice in joc Comuna Satchinez si inves- AP) pentru distanfa de 7,4 km tiille ei, potiticul este pe locul 2, c= a rdmas de executat din acest lGrum de mare insemnitate pentru v jccuitorii din Hodoni gi Satchinez. demersul acestei lucriri Waloarea totali a investi Pr Construire si Modernizare DC37 este o lucrare de anvergui be a apa re a Oar eae eee renee eo ae ee as een ine ae ee eon ee des eee eeme ont etre atte SO er gare one re eater ey Fie éa ihtelépciurtea, Increderea si Generozitatea Saga DE OMe ek tno tear Ree pte y ect Bot once ee US One acer pea * * Coreen ee cera Pa erat ae it ee ee ated dar cel mai mare eadou ni la ftcut Se Ce re fees Fie ca Elst adued bucuri = TS ane ene : Rear tre ZF Doe cette! >. erat SCnrants nnn etr say PE ttee ‘Mult-asteptata deschidere pentru circulatie a lotului 2 al autostrazii Timisoara ~ Lugoj va avea raves cn Gite Car eae pe crtr f ell FAI Sirbitorilor de Ecologic Service S.A. Cee omen ett tt Perea re PUBL can ial Pennoni eC een ieee eee eon Den areas eee ace a omen ores ee ees Pee rea ee Cee roe ret ees oreo ere ores ccs conn acre Sc ets eee eee ee ae ay ec ee ene ec ea re ea eran eet ner we eke ee ec ce tay Steet eV eo ( Evo Caotctacd De ee Angajatii Priméiriei si Membrii Consiliului Local Satehinez vit ureaztt Sarbatori fericite! www.satchinez.ro Cea ce esti se vede in ceea ce faci! Thomas Edison Colindatul, obicei stravechi pentru romani Una dintre cele mai importante festivitati ale Criciunului roménese 0 reprezint& eolindul. in unele sate din Timis, traditile vechi de secole se ‘mai pistreazi si astizi, aga ci la colindat, din casi in casi, merg atit copiii, cit gi cetele de ti- neri, numiti “pitirai”. In prima ai de Criciun, colindatorii merg eu ,Steaua”, amintind de astral pe care I-au urmat Cei Trei Magi pentru a ajunge Ja locul unde s-a niseut Pruncul lisus. Un alt obicei este cel al ,Viflaimului” sau ,lrozii”, repre- zentnd o sceneti prin care copiii refac, in casa sau in curtea gazdei, povestea nasterii Tui lisus. ‘Traditia spune e&, cel care primeste eolindul va fi binecuvantat si va avea numai noroc in antl care vine, un semn de bunastare fiind si dae prima persoani care intra in casi de Criciun este un Diba. {In uncle sate se pistreazi si un alt obicei: cel ‘mai in varsta membru al familiei trebuie s& arun- ce in fafa eolinditorilor boabe de grau si de po- rumb. Batrinii spun c&, dack boabele peste care au treeut colindatorii vor fi amestecate cu manta pe care o vor pune in brazd, vor avea 0 reeolti foarte bund fn anul urmator. ‘Tot in Banat, existi i obiceiul ca sub fata d ‘mast pe care se vor ageza bucatele sirbatorest, si se punt fire de fn si seminte de gru, porumb sau floarea-soarelui, care se dau apot la vite, ca & aibd casa liniste si bogie. Craciunul pe rit vechi, la sarbi Deosebit de frumoase sunt si obiceiurile sar- bilor legate de sirbitorile de iarn’. Acestia sir atorese Ajunul Criciunului dupt calendarul sgregorian, pe 6 ianuarie. Una dintre traditii este aprinderea Badnjakului — un trunchi de stejar andr — in euptorul casei sau, mai nou, in curtea biserieii, Acest lemn tindr’il simbolizeazt pe Mantuitor si intrarea Tui in lume, iar arderea Badnjakului reprezinté cildura iubisii lui Hris- tos, Se spune e& numérul mare al scfnteilor pro- vocate de arderea lemnului semnifici si bogitia din casa respectiva, pentru anul care vine Unalt obieei al sarbilor de Craciun este ca toate gospodinele si aducd in cas’ paie, care semnificd jeslea Pruncului lisus. Primul musafir de Créiciun trebuie si fie birbat. Asupra acestuia se aruncd griu, iar el trebuie si adune nueile pe care gazda le faruned in camer, prin paie Pomana porcului Obicei din stribuni, Pomana porcului, este denumirea pe care o poarti masa de multumire pentru ajutorul primit la thierea poreului de la rude, vecini, prietent si este oferit, dupa termina- rea treburilor, de citre gazd. tnaintea sirbitoritit Nasterii Dommului lisus Hristos, de Ignat, gospo- dari crestini obignuiese s& taie poreul ereseut in- tregul an, in vederea obtinerii caimit sia preparate- lor din carne, necesare praznicului Nasterii Dom- rnului, Dupi terminarea tAieri, sortiri, preparirit specialitailor din carnea de pore, gazda casei ii inviti pe tofi oamenii, care au ajutat la taierea por- ccului, Ia masi., Felul de maneare traditional, numit Pomana porcului, este obtinut prin prajirea buciti- lor de carne (bueati de muschi,ficat, slinin’, coas~ 1, faled, reprezentind toate pirtile animalului saerificat) in grsime. ‘Traditional, masa se aseazd afar, dupa spilarea si curitarea tuturor urmelor sacrificiului sau ale pro- cesului de preparare a cirnatilor, caltabosilor, to bei, ete. Se miindned in picioare si, alaturi de méin- care, se serveste tuick traditional sau rachiu de che Autoritiitiile locale din comuna Satchinez sunt pregitite cu utilajele de deszpezire Primaria Comunei Satchinez este pregititd si in aceasta ian cu doua utilaje de deszaiperire care stau permanent la dispozitia noastra pen- tru degajarea drumurilor din zona noastr, inclusiv a strazilor din loca P22. in ordinea prioritailor se va intervenii in primul rand pe drumuri leaga cele 3 localititi si doar dupa aceasta se va trece la eliberarea de zipa- di sia strazilor din cele 3 localititi. Va multumim pentru c& ne intelegeti!