Sunteți pe pagina 1din 2
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE $1 ADMINISTRATIET PUBLICE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII C&tre: Remus Decebal Florescu, redactor-sef adjunct .,/. yg Adevarul, editia de Transilvania Pet ae d' hes $.C, Adevirul Digital Media $.R.L. Vf Fes ib remus. florescu@adevarul.ro, remus_florescu@yahoo.com Stimate domnule Remus Decebal Florescu, in urma adresei dumneavoastra, inregistrata la Inspectoratul de Stat in Constructii - 1.5.C. cu nr, 1256/15.01.2016, prin care solicitati informatii de interes public referitoare la obiectivul de investitii ,Extinderea pistei de decolare - aterizare 07-25, a suprafetelor de miscare si dezvoltarea Infrastructurif aeroportuare, in vederea realizarit obiectivulu de investitii - Aeroportul International Avram Jancu - Pista de decolare-aterizare 3500 m, amplasat& in incinta aeroportului international Avram fancu din municipiul Cluj-Napoca, str, Traian Vuia, nr. 149-151”, v3 comunic&m urmatoarele: 1. Obiectivul de investitii Pista de decolare-aterizare 3.500 m - Etapa | (2.100 m) si suprafete de miscare aferente” a fost receptionat prin Procesul-verbal de receptie la terminarea (ucrérilor din 09.09.2014. Pista de decolare-aterizare 3.500 m - Etapa | (2.100 m) a fost datd in folosinta fn incinta aeroportului international Avram fancu din intravilanul municipiului Cluj-Napoca. in conformitate cu prevederile Regulamentului de receptie a lucrérilor de construct si instalafii aferente acestora, aprobat cu H.G. NR. 273/194, cu modifictrile si completérile ulterioare, receptia constituie o component a sistemului calit&tii fn constructii si este actul prin care investitorul declara ca accept, preia lucrarea cu sau fard rezerve si c& aceasta poate fi dati in folosinta. Prin actul de receptie se certificd faptul c& executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie. in conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea in construcsfi, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare, Inspectoratul de Stat in Constructii exercita controlul statului cu privire la aplicarea unitar& a prevederilor Legale in domeniul calit’tii constructiilor, in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii. 2. Receptia la terminarea lucrarilor ta obiectivul de investitii sus-mentionat s-a facut ca urmare a activit&tii comisiei de receptie care a intocmit Procesul-verbal de receptie ta terminarea lucrérilor din 09.09.2014. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in conformitate cu prevederile Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalafii aferente acestora, aprobat cu H.G. NR. 273/194, cu modificdrile si completatile ulterioare. 3. In conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul de receptie a tucrérilor de construct si instalatii aferente acestora, aprobat cu H.G. NR. 273/1994, cu modlficdrite si completérile ulterioare, comisiile de receptie pentru constructit si pentru instalatiile aferente acestora se vor numi de c&tre investitor si vor fi alctuite din cel putin 5 membri. Sir, CF. Robesu nt. 23, Sector’, cox opal 30297, Buco ak 6402 387.00, Fas e021 318171940402 B17 0, 49 2 3B 1704 oma ceo rine INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT Dintre acestia, obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitorulul si un reprezentant al administratiei publice locale pe teritoriul c&reia este situat& constructia, iar ceilalti vor fi spectalisti in domeniu. Pentru constructiile de important exceptional, avnd fn vedere gradul de risc sub aspectul sigurantel, destinatia, modul de utilizare, complexitatea si volumul lucr&rilor care fac obiectul receptiei, comistile de receptie vor fi alcatuite din cel putin 7 membri, numarul de spectalisti fiind de minimum 5. De asemenea, art. 8 din Regulament prevede c& pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, prezenta reprezentantilor Inspectoratului de Stat in Constructii in calitate de invitati este obligatorie. Reprezentantii Consitiului Judetean Cluj au fost invitati, in scris, de c&tre investitor, ins& nu s-au prezentat la comisia de receprie. Conform prevederilor art. 13 din Regutament, Comisia de receptie se intruneste la data, ora $i locul fixate, iar presedintele acesteia, numit de investitor, stabileste programul dupa care va fi facuta receptia. Comisia de receptie poate functiona numai in prezenta a cel putin 2/3 din membrii numigi ai acesteia. Hot&rarile comisiei se fau cu majoritate simpla. Faptul c& reprezentanyii Consitiului Judefean Cluj au refuzat, in mod repetat, sa ia parte la activitatea comistei de receptie la terminarea lucrarilor, desi au fost convocati, nu poate conduce la anularea activitasti comistel de receptie. 4. in conformitate cu prevederile Legit 10/1995, privind calitatea in construcfii, republicatd, cu modificdrile si completérite ulterioare, Inspectoratul de Stat in Constructii + 1.S.C. exercité controlul statului cu privire la aplicarea unitar’ a prevederilor legale in domeniul calit&tti constructiilor, fn toate etapele si componentele sistemulut calitétit in construct, inclusiv la recepsia constructiilor, constata contraventiile, aplicd sanctiunile si mésurile prevazute de lege. Inspectoratul Regional in Construcyii Nord-Vest, prin Inspectoratul Judeyean in Construcsit Cluj, a exercitat activitisi de control si inspecfie pe parcursul execusfe! lucrarilor ta obiectivul sus-mentionat, constaténd unele neconformitagl referitoare la reglementarile tehnice in vigoare. Urmare neconformit&tilor constatate, s-au dispus masuri corective factorilor implicayi la realizarea lucr&rilor de construct, masurile flind duse la indeptinire de catre acestia. Inspectoratul Judetean in Constructii Cluj, avand reprezentanti membri in comisitle de receptie la terminarea tucrarilor, a participat la intocmirea anexelor (privind executia) la Procesul verbal de receprie la terminarea lucrarilor. Neconformitatile mensionate in anexele privind executia au fost corectate de cétre executantul (ucrarilor, pe baza solutiilor stabilite de proiectant, la termenele stabilite. St CE Robes 23 Sector cod pata 30217, cary Be 30470 PotD 1 Beta FE, 0231817 04Ea eB bre