Sunteți pe pagina 1din 40
‘Aoclata de Standarzare cn Romania, AECOM NGENIERIA SRL 17110201, Ics 91.100.15, SR EN 13242+A1 STANDARD ROMAN Decembvie 2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila gi in constructii de drumuri Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction, Granulats pour matériaux jrdités aux iants hydrauliques et matériaux non tratés les travaux de génie civil et pour la construc ussées Standardul european EN 13242:2002+A1:2007 ae statutul ay APROBARE -Aorobat de Dracut General 8 ASRO fa 30 unio 2008 Unui standard roman CORESPONDENTA | Acest standard este identic cu standardul european EN 13242:2002+A1:2007 ‘This standard is identical with the European Standard EN 13242:2002+A1:2007 La présente norme est identique & la Norme européenne EN 13242:2002+A1:2007 AS OCTATIA DE STANDARDIZARE DIN ROWANIA (SRO) ‘Asta potas st. Mendeleev 21-25, 010962, Bucuegh Diwcia generals: To. +4021 211 32 96, Fax 24021 21008 33 Dec Stands Fel sO 10 905,40 21370 2.00 ansesd at 47 4 Fax 4021 BEB 70 Directs Publcall- Serv. VanearVAbonamonte: Tel. *40:2% 212 77 25, 4021 212 7020, 40:21 312 $288 +40.21 9120460, Fax 740.21 210-25 14, 24021 212 76.20 SRSRO Resear ey uloaes ogni su paral a rsaraia sncara hone RTCA FA cx win (eran mace, cia, nave ens Sack exe Rel:SREN 122¢2¢A1-2008 Eaijat Asoc de Standrtzae dn Romania, AECOM INGENERIA SRL. 17402011 ‘Aceat standard reprecits verekunes romin# a texul in imbe englezd a stander european EN 15242:2002+At 2007 Standard 9 fost rads de ASRO, ate cela! situ ca gi versiunle ofl gia fost pubicat cu pormitunes CEN. ‘Standerdul european EN 13242:2002+A:2007 a fost adopt ca standard roman pin noid do ‘onfare ta data de 30 ke 2006; pezenia vaducere Inocuegte mola de conimae pasties sata adore ‘Standercul roman SR EN 19242+A1:2008 nlcuigle standardul SR EN 152422008 gl orate ea 'SR EN 18242-2003 [AC-2004 Fala de standarcl Inout. In prezontul standard a fos inredusa erat [AC sl amendamentl Ai Inlcurle marcate corespunciiot prin Sigel 9 8 fost revi radveerea tena de baz a sandal Corespondenia dre standardele europene la care se face refer si standardle romaine este prevents n sexe nafonais NA Pent apicaree acest standard so ubizeazastandardele eropene gl ntematonal la care se face relosa (neluivstandardle romano dence cu acest} Grad de ehivalons (DT dent), contrm SR 100008 Cove standard european dn textul prezentull standard abu ite ca standard om Asoc de Standarzare din Romania, AECOM INGENERIA SRL, 17102011 ‘STANDARD EUROPEAN EN 13242:2002+A4 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENE EUROPAISCHE NORM Decembrie 2007 res 91 100.15 Teoulegte EN 18242-2002 Versunea romans ‘Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utiizare in Inginerie civild gl in constructii de drumuri Aggregates forunbound and Granule pour matraux Gesteinskomungen fe hyaraucaly bound meters wales aux lants hyeraulques _ungebundone und tyaraulsch Yocusen hilengineaing ‘trraliaux non vaiés gebundene fr Ingeseurund vworkand osceonsncton ulate pour les avaux de “Santa ‘gens cl ol pourla consiiction da chaueetes Acest standard auropean a fest aprobat de CEN la 23 septembre 2002 gl include eata* emis 8 de (CEN la 26 ma 204 pamendamentul aprobal de CEN te 3 nombre 2007, ‘Moméri CEN sunt obliga respecte Reguamentl Inte CENICENELEC care stpulesza contile Ineareacesul dandare euepean so atbve eatutl de sandard national, fra rico modifica. Listole acualzee gl reer biblografc rofertoare a acest standards nationale pat objnute pe baza de care ete Gent ce Managorent sau orice momer CEN ‘Aces slandardauropean ext In trl vers oficial (ngleza,fanoeza, german). versune fare ata linea, felzata prin vaducore sub resporsabltatca unl memory CEN, In lnbe sa joni notatd Conrado Management, ar aclal satu agi vreunie ofl. Membr CEN sunt caganizayle nationale de standarizare din: Ausra, Begin, Bulgaria, Cou, Danemarea, Eneia, Estona, Flanda, Fania, Gormania, Groza, INanda, Isanda, ala, Loti Litdane, Lixemourg, Mali, Marea tan, Norogla, Ola, Polonia, Porugala, Republica Gens, oman, Stovaca, Slovenia, Spaia, Suosia gi Ungar cEN COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE European Commitee for Standardization ‘Comte Europoean de Normalzaton Eropaiscbes Komitee fr Nornung ‘Gontru de Management: rue de Stessart 36, 8-1050 Bruxcllos ‘SRO CEN Toate creptrie do expatare sub ofc Tarra GT ore ‘od sunt rezerate membrlor CEN Rel: EN 13242:200¥A1-2007 RO ‘Asoc de Standartare dn Romania, AECOM INGENIERIA SRL, 17402011 SR EN 13242+41:2008 Cuprins Preambul 1. Domeniv de apiare 2 Reterinje normatve ae 2 Termen 9 detin 4 Caracorisi gaometion. 41 Gonoratta, 42 Clase de granuoztate 23° Gronuoctate 44 Forma agregatudgrosin 445 Procant do partoue concasto au spare gi total partcullrrounite an agregar rose, 48 Conn de par fie 47 Calttee parlor ne. 5 Caractere face. 5.4 Goneraita 5.2 Reclstona la apmoriara a agrogatul rst 53 Rezislonaia ura a agregar grosier 54 Denaisea granulo. 55 Absorbia pel 5.6 Clsicarea componeniioragregtaorecclte © Caracol cine 81 Generale. 52 Sula soub in cd 83. Sutil = 54 BD Sut slit in aps 85 Atl componen. 7. Corin de durabitate, 14 Generelt. 72 Aeitunea racial sla “Sonneband asupra aval, 13 Realstona ta Ingnet-dezghe,. 8 Evaluates confor 8.1 General, 82 incocar inne et 83 Control producti tn aid 8 Notare gi desrore 84 Notre 8.2 Inlormaji supimertare pert Gesciorea una greg. 10 Marcare sotchetare = ‘Anexa A (pormtiva)Evaluore pt fine Anexa (format) Noe privnd reson a nghe|-dezghet 8 aregalor ‘Anexa C(nermatva} Cont produc de arogate ‘Anexa ZA (nformatvs) Clauze ale acastu Standard European care se adreseaza orl esenfale sau ator preveder ale Drectvelor UE : Bibbogratie i 5 2 : i i ; SREV 13242+A1:2008 Preambul ‘Aco document (EN 13242:2002%A1:2007) a fost elaborat de Comitul Tehric CENT 154 “ngregate, lou secretes djs de BSL ‘Aca standard european ebule38 capte situ de standard natonal, fe pin publearss unui text ‘Goi, pn air, pn col zn kum 2008, fr standardle naionae i contradic Wable ‘ease pind el tra septombrie 2009. ‘Ace document include amendamentl 1, aprabat de CEN l 03-11-2007 grata amis n 2008 ‘Aco document niocuegte EN 13242-2002. Tnceput 51 sfrgtul txt intodus sau modfcat de arendament este indicat in text cusemmele Modtcirie eral CEN respective au ost implementa In lcurle corespunzatore In teat g sunt Ines en somnele ‘Acet standard fost eaboral fn cad unui mana dat CEN de Comisla Eurpeand gl Asociaia Evroyeand a Libortl scrim g se bazeard pe canola esonale ale Drociva UE (61 T0S/EEC), Pentu reli supra Diacve{Diecvelor) UE a se vodoa anexa informatva ZA, care este parte Intogana dn aces! stondara In aos standard european anexela As C sunt normative lar anexa Best nfrmatvd Corrie pot ate uz rato al egrogatsler vor stable in umtoarole standard europe: EN 12620 Agrogato pent baton EN 13043 Agrogate pet amestecur btuinoase pen isa surat, late le ‘consiucja goss,» aeroportrior gia aor zane cu afc EN 10055-1_Agregato wyare. Parte 1: Agregte uyosre pent beloane gi mortar grout ED PEN 19055-2 Agrogateujoor, Paria 2: Agregate ugoare pent amesiecutbituninoase, pentru Snares supretea gl pony ulizarIn sven walt neat, excusl Detoaneie pentru marare gtencuiel EN 13199 Agrogate pentru mortar EN 13988-1_Anvocemento— Part: Specfeati EV 13450 1 Agrogats pent balast pon calea forte Conform RogulamentuiIniem CENICENELEC organismele do standardzare nationale ale ‘urmatcarlr fr cunt obgae 8 pura in apes acest standard european Austra, Bell, Bulga, ‘Cpr, Danemarca, Eveta, Estona, Filonda, Frama, Gamani, Grecia, Wanda, Ieanda, tala {otona, Ltuana, Luxemburg, Maa, Morea Sean, Nerve, Olande, Poinia, Ponugaia, Republos ‘Asocita d Standadizare in Romani, AECOM INGENIERIA SRL, 17402011 SSR EN 13242+A1:2008 41 Domeniul de aplicare ‘Acest standard european stablese propeaile aregatslorobtinue pin pelucrrea matealelor stirs, cise au recat, pent material Toga i nelgate hsfeule pert lua ce Ingerie cil sau consti de run ‘Aces! sanders european servest la evauares conformist preduseor. [EDNOTA 1 Ext noosa ca agrogne zt constct2 eapece tae cal prez stardrd opaan Pa ngs argu na aan gmt tadhintse, mandoed 125 -Mgroga tea Soraherosct oboe mare uae a at ma un gna. Apogee recess nue Th ‘Sindee gent tun study avanet de ears motode rol Se ncrcare pene seeie agp ToL. ornate rare‘ suse ssunre, oot cept ec’ an aesacrdzare esi tle {ia mu repel George cedars acon are raya cote sea tere al pj unas, aca sun bode pe pal ca apogate, tude st respecte recent ands Procum regemrtie najorae rertoore manana purclotc foe vesea sora ZA 8 oar so) tune Ge ulzaea or brevets, Caractere solaris ot feb Gea eae {an nsnebe do evpararie cba prt uelusen posi dette fh coe pein NOTA2—Propratiie orga upcore srt stile In EN 1305.2 2. Referinje normative ‘Acest standard european cuprinde, prin refer dott sau nacatat, proveder dinate publoat ‘esse refer normative sunt ciate In locutle corespunzstowe Gn tox, lor publetil sunt ‘enumerate mal jos. Pent refers cea, modiiarie sau revzurte Uteoare ale ocala dive fsceste publeati nu eo apicd aces slardard european decd! daca ee au fst Incorporate pin ‘Modicare sou evaure Per relorile recta, se apica utima edie a publica! la ox se face ror (neluand g amiondarenile) EN 1962 Metiodof testing coment Pat 2: Chemica analysis of cement EN952:3 Tests or gonaral proparies of aggrogates- Pat 3: Procedure and terminology {or simplifled petrographic description EN952-5 Tests or general properties of aggregates — Part 5: Common equipment and Calsration EN953-1 Teste for geometries! properties of aggregates - Part: Determination of parce Ske dtnbuton = Sioving motion EN9503 Tests or geometric! properties af aggregates — Par 3: Determination of particle Shape esiibuien~ Plakness index EN93=-4 Taste or goomotical properties of aggregates ~ Pat: Determination of parte hope dtbuton~ Shape index £11033 Tests for goometrial properties of agaregaes ~ Part 5: Determination of peresniage of eushed and broken surfaces coarse apgrgates parties £91883:8 Tests for gaometrical proper of aggregates ~ Part @: Assessment of fis ~ Sand equtvalont test E9839 Tests or gsometrical properties of aggregates ~ Part 9: Assessmont of fras = Methylene bve test [BD preN 990-1", Tests for goomstnca properties of agoragatat —~ Part 11: lasiction ts forthe constants of coarse recycled aggregates G1 EN 1097-1 Tests for mechantea and physica! properties of aggregate ~ Part: Determination of theresiatane o wear (mero-Deva) EN 1097-2:1988 Tests for mechanical and physial proparties of aggrogats~ Part : Mothods for the determination of resistance fo agent 4 ‘Asoclta de Standarzare dn Romania, AECOM INGENIERIA SRL, 171102014, SREN 13242+A1:2008 EN 1097-6:2000 Tests for mechanical and physical proper of aggregats~ Part 6: Delamination ‘of pate dnsty and water absorption EN 1367-1 Tests forthamal and weathering proporiee of aggregation - Part Determination of resistance to freezing and thawing EN 1907-2 Test for homal and weathering properties of aggregation = Pert 2: Magnesium sat test, EN 1967-3 Tests forthrmal and weathering properties of aggregation = Prt 3: Boling test fe Sonnenbrona basa BEN 1744-1 G1 Tests for chemical proper cf aggregates ~ Part 1: Chomical analysis EN 17443 Tests forchomical opera of aggregates - Par 3: Propration of eluates by leaching of gorogatos ISO565 Test soves— Mota ie cloth, porforted metal plato and eecroformed sheet ~ Nominal sizes of openings 3. Termeni si definiit entry scopul acest siandard european 6 apicé urmatri tment dein 3.4, agregat ‘materia granular iit in construc. Aregtele pot Frat, atic sau recite 3.2. agregat natural ‘Bgregat ce origin mineral care nua suert deco ransfommare macaricd 2.3. agrogat artificial ‘or0get co orgie mineral rezitatpint-an goces Industral care 2 suet ransformartemice sau eats natura 2.4 agregat reciclat ‘oroga onset pn raelormarea unl material anorganic fel ante fn conebucts 3.5. agregat de greutate normals ‘aepat de orgne minerals a. cad densate a partculeelor asia cups Tne 2.00 Moin* {2000 gin’) $3.00 Malm (S000 a) 3.6 clas de granulozitate ‘Ganvicarea egraatslor in rapor cu cimansiunes inferoarh (2) 31 supercars (0) prin cemere, epemata pin aD NOTA Acsaia ontoare ac pezoia wor paul care vr rte pe sa super (as) 92 Ura parei eater Wace pan site’ (rea). Dmensunen ta noe () pal #2 3.7. agregat fin ‘Gontfcarea daselr de granuloatate a cared ete (@sevodea tabolul2) 320409 D asta mai mic eau egal ov 63 mm NOTA Aaregatst oat poaus pn dzmtgrares ntl aocor su pei sleau pe concataea ‘oar sepoequ Baa, wares seguir artes 2.8 agregat grosier ola aselr de grandoztat la care deste 3 sau mal mare de 1 mm gO mal mare de? mm 3.9 agregat de amesiec ‘regal ce const itn amestoc ce agreage rosie de aprgat incu D mai mare de 63 mn, Alaa de Stondardzare dn Romania AECOM INGENERIA SRL, 17102011 'SREN 15242+A1:2008 NOTA Pate rds fra separa net grocers he eau pote prods prin combine agrgar (posers fa apepia ne 3.40. parte find ‘roca granular 2 agregatuli care Wece pin sae 0,083 mm 3.4% categorie vl une crac unl agregat expat sub forma unl domeniu ne dous valor sau @ une ‘all NOTA Ns ext ito wae ie caloprl tail ara 3.42. granulozitate lato granaometica a parkcuslor exerimaté ca procent de mas8 eave Wee prit-un enumit urge sto, 3.13. trocut (subgranulatie) aro 8 sgrogatli care voce prin stale cu censure cle mai ici wate n descrere casl de (Grardotate 8 agrgaul, 3.14 rimas (eupragranuiatio) aro 8 sgregetl rents do stole cu dimensiue cole mai mari uilizate Tn descerss casei de raructate a agra 4 Caracteristici geometrice 441 Generalitat NNocattatea incociri s! decor) ture caacterisiclor in acest arto! trebule iat to Convordant cu ulizaria parsculre, sizer fnala‘sau orgies agropatll. Cand esta neces, Inoardeio sabite Ih areal 4 uobule ealzate pent & determina caracierstclor geometice orespunatoar, [NOTA 1~ Aun cn eta neesartpreczares vl poe care ele dees do ts abi, Drona nui dct presse find i elagre cramer, Je KOM Ty bel 8 nu de Je [patze poruus oo 60 cespundo Fl (vars cova) NOTA 2nd pop ete cou, poste lest claps" 9 cl NOTA 3 —Indeal de sete a catagailrcorespunzoare une arumte alto gs ni prevedeie ans n von oe” e tame areas [NOTA 4~Cind s spac cml porn zr produ al val 8 oslsc co dn acest ‘Mevtar erapean (es enemrsoraes peau nes contrat pare pent sept de ame. 42 Clase de granulozitate ‘Toate aprepatelerebue noite In terme de casa granular utlzénd notrea a gi vebuie 63 tesgectecatactorstcle ce graruicziat sable a 43. Clatsle de granuloztatetebue 6 stable prin wizarea densi sir prezertat ntl 1 {isd cond sori de baz, sau seria de bara plus serie, sgu sera do baza plus seria 2, NU este ‘Eom combinares dimeneunlorsteor cin seria pid sala 2 Resort dine coa mai mare dinenslune D gi cea mal mic8 dnensune oa claselr granviare nu ‘Woade 68lo mel mc do 14 GIAO. OTAWATIONALA -A sot Jn wgoare nara tere ‘Aoclta de Standertrare dn Romania, AECOM INGENIERIA SRL, 17402011 SR EN 13242+/1:2008 ‘Tabelu 1 Dimensiunil sislor pentru stabirea claselor de granuloetate aaa | eee |B wT : : : : i i so : “ sje : ‘ 4 aay He ; HB nip “ s : : : 5 F : AR TAT TE ST RAI work Omi dma it ci te a 43 Granulozitate 43.4. Goneratt CGranuontate agrgatelor, cd este determina conorm EN 933-1, ebule sé se pun cerijlor ola 432 914.38 corespuneitor clas! sale do granuoztate dD. ‘Sunt permis combina a doud sou mal mute clase aciacente de granuocate a agregatui sau ‘amestocuu do egrogats Nora le farce en in ames de lerte dmonsisl sau put, veove orogens. Cans Chron Sa dati omnia trast omogenzne ree avs i ene eatea ae eae. Cand se evlueucs producti tn cad sete de conta al procul n fabric la cl pin 90 % ‘in grauleate agrogater, lato n lou ert pe o pertoadd de maximum 6 lnk, tleranele ‘ranuizatap tip docterae de prosucter tabula 8 se casreze In imiale stablts la 432 4143.3, _Axocota de Standrtzare din Romens, ACCOM INGENERIA SRL, 171072014 SR EN 13242+A1:2008 ‘Tabet 2~ Cernfe generale de granulontate ——— ete oa 20 ao" o e ae BE - soo ES eae = aca = =e ee —s a ecm gegen car esto mal mare de 63m (eer 8 mn 9 80) aed ‘etl seen tac arse pe se 4, snows nc ste tana 50 Soa Pa " auc sine clit a 14D si en se regen ca bin de sn eri 180 SABR20, 0 aorta ‘rman corn kel ma feapory mal mS. “ pene te spec po ibe corn ain " rocnt a trace ponte fal mare de 8%, ab! e cay, posto webu ak dosumertane _fstttn ase ip base, ty tae ssh puna oa ah Stu 2. tarmedare nce 1. Ste un apo 14 on al mic det urtoare 8 mic pt "intl ert proce de veer po mdse des Ipinale 15 peru G:85-15 de 1 pina 20 Wu 5 cha ete nena hoa nape cus graazt Soe Sine 42 Agregat grosier “Toate aregallegrosier rebue 8 respecie cernole generale de grandoztale sabe abet 2 corespuneateae valor a. Cand s sock, pont agrogatle gros a care 4D 22 se apicd umatoaree cern complementare pot procentl de recere pe sia de dmersine madi toate granulate ble sb incadeze ine tala geraraa inate ntl 3 {production obules& documereze sila cere, sf decaregranulozkatea tp care rece Sta modo. Abstr Iimiaobule sa recpoct carfeorcloporior olctata Itt In ‘oncordanlé cue ania aplaie sau ov utlizare fa entry cazul particular in care agregatl arose ore D/d<2, nu webu se provad corte ‘suplmentare faa de cele sabia abe 2. ‘Tabolul 3 Categorl ale limitelor generale gi toleranolragrogatolor grosiore ‘pentru site cu dimenalun! ml a eae TOR pT ae bie stamilet | recutseatonetecninéeBe2 | Cage a = =o age ere — ee ‘ted ta cy airwna ad ctl ma sun ur ceo os BO SURO vel ds loaancb ‘Asociata de Standardzare dn Romania, AECOM INGENERIA SRL, 171402014 SR EN 192424412008 433° Agrogat in agregets de amestec Aaregatsle fne sapregtee de amesiec trebule 8 respecte conde generale de granuoziats ‘Sabine in abel 2 (Cind ese solitat, production! tebule $8 documenteze 9 a corre, 58 declare granuoztate tip Bent fcc agregat fn si agrogal do amesioc produte. Absiorse lms wee s8 respect ‘Seiler exlegorlrselecte dn taboll conform cu o anu plese sau cu ubtzarea hal. ‘abel 4 ~ Catogor de tolerante ale granulozatl tip declarate do producdtor ‘pert grants te step to omesoe ent ne Cxtrgore rr Bir sal cea eed ae 0 = 7 cn 38 creas eras rae ere ‘Ca as ose aa ra ue uel pS TG ORSETDD Wane we IOS a a ‘pop stan sone Escape pen copra eos bau 8) * exon pen cata gf par regaefo 9 9 pr progee de amestos ame doa ‘soa Eager cteat ohm azeoe ei toms mann (dn 44 Forma agrogatului grosier Ccind se solos, fama agregar reser trebue determina in rmens noel de apatizare, ‘ae com este slab In EN 9933. Indcele de apaizaretrebue 88 roprezneIncarcaa do rotor pentru deteminarea fermelagrogatoior rsiero. indole do aplatizaretrebue deirat conform cu slog retevanis specticala fn tbls, in concordant cu © anumea apleafe sau c utlzarea ‘naa “Tabolul 8 Catogorl pentru valorilo maxime ale incelul de aplatizare Indie dapat mga 235 Fy 350 Fo mn Fase (Cin s¢ sola, indole de forms deteminat conform EN 953-4, trebue declarat conform cu slogans rtvani spocteals fe tabel 6, concordan co enum aplcate seu cu utizarea ‘nal “Tabolu 6~Categorl pentru valorile maxime ale incoli de aplatizare tne oom ‘rages St Slot ‘Asociata de Standardzare dn Romania, AECOM INGENIERUA SRL, 7072041 SREN 13242+1:2008 45 Procent de particule concasate sau sparte gi totalul particulelor rotunjite din ‘agregate grosiere (Cid se sok, procentul de parcule concasste sau spare si de parioul total rtunte din ‘rogaie rosie, determnat conform EN 9335, vebule dedarat conform cu catogoia r}ovants ‘Sabin abel 7. ‘Agregtele obj prin coneasara rocor webu 88 fle evaluate ca find din eategria Cys gi mL neces ioarcare supimentar “Tahalul 7 Catagort pant procentl de particule concasate sau sparte si ‘particule rotunje total de agragato grosiore ee a = aaa — ca — comet = pire sim = : io oe i cach = oe) oe aa aoe cans 48 Continut de parti fine Cind se soleta, contnutl de pdr fine pent agregalulgrosior, fo sau agregstul de amestc, ‘wobul detarat conan cu catgora relevant speceaa In abel “Tabell 8 Catagor pentru valorile maxime ale continutulul de parting Frac ge mest cwewwee | Gag Aaron estaba rn ’ ¢ 2 @ Nise sina ‘ 33 6 Fin ae te Fe al 2 tra Hie so Te s 6 Ea é eames a fh Nise asa fs 10 ‘Aoclta de Standart cn Romania AECOM INGENIERIA SRL, 17102011 SREN 132424412008 47 Calitatea partior fine Cand confit de par fine ntrun aprogat fm depagost otractune da masa de 3% gi exist 0 ovads de uilzare corespunzatoare, nu ma esto neoesard © incercare supers. Cand se ‘oleHa, agrogalow Webule ste eveuale penvu detominaree efector negatwo ae Péflor fne, Conform anes! 5 Caracteristicl fizice 5.4 Genorality) Nooestatea inoecri g\ desert! ituror propretilor dln acest aries! varexa In func do Inebuinires fel, 254 natura aprogatu, Cénd se sole, ingore state In arco §webule ‘alate ase ina 68 detormne caractercio lacs corespuresioare NOTA 1 — cs et nacosrt precisa vir ve prope care nu ett ct inte tbe, aoasta ote soca de prodnr c i clopota tore Gb oxomp taba, vu cont Los Angles, Pronupur sb crepunce os ore Soclar) NOTA2~ Cin propitious, poate lst algae se sole NOTA.~ scald slate a estar crespunztere ur arurite apa pt geo In provera rajoaleinwoare ioe in careceulases reget 52. Rezistenfa la fragmentare a agregatulul grosior (Cand se sot, estona la rogmentaretrebule determina n ‘ermonlcoesontu Los Angeles, ‘aga cum ost sab n EN 1097-2 1996, aricoll 6. Metoda de Incercare Los Angeles tebule sé Feprainieincereares de roferns pert detominaoa rezstono! ia Fagmentare. Cooientl Los ‘Angels trobule cecal conform Gu calogoa relevant stabi fn tabell @ in concordant cu © Sptcape seu cu ull tala, ‘Tabolul 9 Categorl pentru valorile maxime ale coeficienior Los Angeles ‘Conicint Loe Angelos cages kw Ls 590 Ly 95 as 0 he Bsa we bs 00 a <0 mn Tsao Ti (Cand 2 solcts, rexistonta Ia fragrertare pen impact detorminata conform EN 1087-2:1998 ‘sricoll 6, wobuieSoclrat contr eu categoria relevant sabia Inaba! 10 n concordanf cu 0 Splcale sau cu ubtzare tala " SR EN 13242+A1:2008 ‘Tebelul 10 ~Categori penta valorle maxime ale rezstenel a impact "aaa ena Tp aiageia . = 28 Sa T bcwcamlainons | caiavaondelneascins | sg phnewcae Las Aries | crea confoais oe oe SP ames aa = 7.8. Reziotonfa la Inghot dezghot 73.4. Generali Modaltatie generale de urea agregatlrint-un mea care esto apus ia inghet i dezghel eso prozortat Tr anexa 8 73.2. Absorbfia de api caincercare de clasificare pentru rezistena Ia inghetdezghet Cind se soe, valoarea absorb de apd ca Incecare de cascare ebule determina conform {u procedure stabi m EN 1087-62000, aro T sau aricoll 8 A, fon EN 1057-6:2000 ‘anoraB, cu decararearezutatui ga melode de ncrcare wate, NOTA - Alegre moto! 3a Iotete 8 sberfeldo2p8 sabia In EEN 10576200, arteoul 7 sau ‘rool sou ane 8. dpnce Se arnoe pep ack absorbia de api, determina in conformiate cu EDEN 1097-62000, arteoul 7 sau ‘ricoll& ru ete mal mare dod! una in valoroalsedi catgorile stabi I ED tape 18.2, ‘Sorogatl webuieconsoal esol ing. dexghe Bp Tabelul 18 G ~catogori pentru valve maxime ale absorbte de apa (BEN 1007-62000, arcoll 7 eau aricolul 8) dean ‘aiopoie ‘e was 22 Wad NOTA Vsaea SSS GE HONG SRT Se AST TE acd absorbia de apd, deteminstd conform EN 1087-62000 anexa B nu este mai mare det 0 \Valoae masema de 05%, atin! agregatl tebe consort rezistnt a Inghe-dezght (a0 esos BD tabot 18 7 /AECOMINGENIERIA SRL 174072011 ‘Asoclata de Standarzare dn Roma SREN 132424412008 1B Tabet 19 G- Categor pentru valorito maxi TEN 1097-62000, snaxa 8) absorb de aps Rosie do at aie Proce eat Bue aC] BWerbecones a Bi, 133. Reslatenta la inghetdezghet CCind se soci, recistonja Ia inghot-dezshe, determin sau conform EN'Ta67.2, ebue decarala In contrite cu calogorsrlevara sabia tn BD taboll 20 @] sau Bava. [B Tabolu! 20 Gl Categori penta valor maxime ae rexatone le inghotdezghe Tae aay aise aia’ 5 = % 2 a 24 Feat Te oi Fn Taal exe ae werre eos sed Safa ce se eae deghalve ‘tare, ca sar pore neree cre itsosa soe sree Soon destas in GN 196-1100 nea Lol dn salable alc 1B Tebetul21 G - catogor pontruvalorile maximo ale ‘3B sulatlul GH de magneciy Daa ama es cage ry ie 8 Evaluarea conforma 8:1 Generalitat Produatlond abu 38 etactuere crc de ip ile ae veden 82) contol produ a {aon (ose veden anexaC)ponth a sna 8 Produ! eso Cover ch seat Saha ‘tropean 98 cocare vl corenpunaaionr. 182 Incoredile do tip iniiate Tnercitle Jo tp intial relevante pont utlares previzuts, webue realzate pent vericares ‘confer cu coe species nuestro creumstarte: 8 ‘Asolo de Stanardzare dn Romania AECOM INGENIERIA SRL, 17102011 SSREN 13242+A1:2008 2) ee lla o nous sus de aprogate; 1) exist © oicare major In natura aterilcr prime sa In conde de prekcrare care pot tet propre soregsteo. Renita ncercrior inal rebuie confrmate prin documents ca punct de plecare pentru conch produc in fares pon eel materia. Aceasla Vebule sa nctust In partularontfcarea ort ‘Components ls care exist prebacltaea elon ce radial peste nivel de fond normal, © orcior ‘componente la cae exist probabiistes £8 elberaze pelceun aratice sau ate. subsanfe perauosee, Dash confi oricirua ine aceste componente depayes lala Th viQoare nform eu revedee valle la ocular, ebue decarterezuatoeInercior nae, 83. Controlul productie in fabricd Produeston/ treble si implementeze de un sistem de contol al producisl do agregate care s& respecte cornjle dn ana C. lorogisre tine do productortrebuie #8 Indice ce procedu de convo al cali sunt puse Th funjun in curs product de egrepcte NOTA | = Fos de contol apes eu pepe deine Ge zea se plant de relents twortoae aso isa oe 8 Notare si deseriere 94 Notare [© Aarogetu webu ientiica mn modul uma: 8) suse producto — dacs materi! a mai fot manevtint-un depot, webule ‘eal g sursa deposi ») pul agregatu (ese veda EN 982-3) pen agregate recite: agregste recite’ ©) ponru agregatereclare, categoria component n conformist cu abel 12 4) dasa de granucette. 9.2 Informati suplimentare pentru descrierea unui agregat Nocestatea fara lor ifm depinge de stuae g do ulizare naa, de exompl 19) un cod de lett te derumie gi descr: ») ic ata intermate suptmentar necesara enter agregatu [NOTA Bane tue inerrige urine omer despre rsa spl aoste (Se evar tere al agregar slr perv at superar care au acer Tn 10 Marcare si etichetare Borderoul de var rable 8 contin cl pun urmstoarle infrmati 8) donumitea; ») dats expecta: 6) umara de sare al bordel 8) refrac! standard european. NOTA - Pont marcare sl otchotare CE a vee ech 28.3 9 -Aociats de Standardizare dn Romania, AECOM INGENEERIA SRL, 1 SSR EN 13242+A1:2008 ‘Anexa A {(normativa) Evaluarea partir fine nee trebule consieratanepericuloase cénd xe apie una din cle par condi de ma jos: 9 BD contrutl de pi fine ale sgrepselor tne sau sprogatler do amosioc GH ru esto mai mare de) % S20 aka Valore in conformist cy provederie vlable Ia toc bizar ‘regal 1) valoares echivalentulul de nip (SE) cid este Inercaté conform EN 933-8, este mal mare eed valoara ita stabia, 1 In-cazln care Incercarea os abstr de metion (MB) delerminats conform EN 958, este mai mlc8 deco vloaroa init sabi cond este stabi echvalortaperlormants! cu un agregatcunosout ca find creepunzsor, ‘S20 dec nit dovada nel uilizicorespunesloare ra probleme Sewer port re agrogut ie nanos ett Euopa Lint ea capone vr tabu ssi ps bmn sapere cal exstrte pone marine a aee xa sats ncoserate Proven vigae ea” do uta pregat NOTA 2— Cote ce conertte part nace eile enisp 02 mm su OM mn 9 9 [ES rercaren co ata s maton pe Face 02 mm te ein hos nea 2 0 arouse Se ‘Asoclnta d Standartzare dn Romania, AECOM INGENIERIA SRL, 17102011 ‘SR EN 132424412008 ‘Anexa B (informativa) Note privind indicatile rezistenta la inghet-dezghet a agregatelor Bt Gonoraittt ‘Suscepblitatesapreateor de se deteriora a acunes Inpho i deeghelui pind fn primal ‘a de conde cmatco, de utizarea fra, de uzarea produssor chime penu dezphe. de {pul pevogretc de deta menatunlor poor an intron granule 6e agrega. BAA Climat SSevertaize orice! detrlrivaf esocat ou freoventa cicror de inghe-dezaha, cu gral do Inghet dezane| cu gradul de satura al rarusor oe egret B42 Ublzare fins Agrogatl va f suscepti a deteriorare prin actunes de Inghet dezahet In condi de mes patil au toa saturate, sau In sus de unis ceseuth. Riso! Solow ete gemoieaby mal mare ‘tin! en agrepaul ete expus ls aps de mare sau a actunca saruror de dozghaar, BA Tip petrogratc Rezistna la inghet-dezghet este asocat cu reiserta granular de agrogat gi cu dnensunes I

S-ar putea să vă placă și