Sunteți pe pagina 1din 1

00023 I 65

pf
PRtruAnln MUNtctptuLuf cHt$lruAu
DISPOZITIE

din 22 Lo{u.,r"ziz

e0l6

pentru activitatea barului din


str. Vissarion Belinski, 65

Avdnd in vedere sesizarea din 12.01.2016 a Dispeceratului


rnunicipal
care
s-a
comunicat
despre
utiliz.area buteliilor de gaz in barul
3!ntra]' .nrin
l'l' ,,zaiachina Galina" din str. Vissarion Belinski,
65, in confbnnitate cu
prevederile Regulamentului privind eliberarea autorizaliilor
de func{ionare a
unitdlilor comerciale Ei de prestare a serviciilor sociale pe
teritoriul municipiului
chiginau, aprobat prin decizia consiliului municipai
chiginau nr. l3l4 din
27'12'2007'in terneiul art.29 alin. (l), qi art. ].2 alin. (l)
din l,egea Republicii
Moldova nr. 436-xvl din 2g.12.2006
,,p.iuind u4,.,-,;nirt.alia publica locald,,,
Primarul general ar rnunicipiului chiginau btspuNn,
' Se srtspenda autoriza[ia de func{ionare nr. 2157g din 1g.04.200g, valabild
pAnd la data de 26'11.2:016, eliberata i.t.
,,zaiachina Galina', pentru activitatea
barului din str. Vissarion llelinski, 65.
2' Prezenta dispozilie va ti comunicata Direcfiei de poliqie
a rnunicipiul'i
chiginiu' Inspectoratului fiscal de stat chiqinau, centrului
de sdndtate publicd
municipal chigindu, Dirercliei situalii exceplionale
a rnunicipiului clrisindu Ei
Preturii sectorului

3'

Ilr-riucani.

Direc{ia situalii exceplionale a municipir-rlui


chigindu ;i pretura
sectorului IJuiucar-ri vor asigura controlr-rl
exccutdrii prevederilor prezentei

dispozitrii.

CI IIR-I'OACA