Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL EDUCAłIEI ŞI CERCETĂRII

ANALELE UNIVERSITĂłII
DIN
ORADEA

ŞTIINłE ECONOMICE

TOM XV
2006

VOLUMUL II
ISSN – 1582 - 5450
COMITET ONORIFIC
Excelenta sa dl. Jonathan Scheele –
Seful Delegatiei Comisiei Europene în România
Academician Mircea MaliŃa
Prof. univ. dr. H.C Aurel Negucioiu
Prof. univ. dr. José Cifuentes-Honrubia
Prof. univ. dr. Kormos Janos
Prof. univ. dr. Teodor JurcuŃ
Prof. univ. dr. Gheorghe Mahara
Prof. univ. dr. Gheorghe Olah

COMITET STIINTIFIC
Prof. univ. dr. Mihai Berinde
Prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu
Prof. univ. dr. Nicolae Pop
Prof. univ. dr. Valer Pop
Prof. univ. dr. Petru Prunea
Prof. univ. dr. Ioan MihuŃ

COLEGIUL DE REDACłIE
Prof. univ. dr. Giuseppe Paolone
Prof. univ. dr. Jose Cifuentes-Honrubia
Prof. univ. dr. Nicolae Pop
Prof. univ. dr. Anca Dodescu
Conf. univ. dr. Elena Botezat
Lect. univ. dr. Ioana Pop CohuŃ
Lect. univ. drd. Adriana Giurgiu
Prep. univ. Adrian Nicula

TEHNOREDACTARE
Cosmin Ştir
Cătălin Zmole
Czego Zsolt

ADRESA REDACłIEI
Universitatea din Oradea
Facultatea de ŞtiinŃe Economice
Str. UniversităŃii nr. 1
410087, Oradea – România
Telefon: 040 (59) 408109 – Decanat, 408276 - Secretariat
Fax: 040 (59) 408409
http://www.uoradea.ro http://steconomice.uoradea.ro
Lucrările publicate în această lucrare
angajează exclusiv răspunderea autorilor
EdiŃie pe suport CD-ROM
C U P R IN S

FINANłE, CONTABILITATE ŞI BĂNCI ............................................................ 17


INTRODUCEREA SCHEMELOR FACULTATIVE DE PENSII OCUPAłIONALE ÎN
ROMÂNIA ...........................................................................................................................18
PROF.UNIV.DR. EMILIA UNGUREANU .........................................................................18
PREP.UNIV. CRISTIAN UDREA,......................................................................................18
CADRUL DE ÎNTOCMIRE ŞI DE PREZENTARE A SITUAłIILOR FINANCIARE .23
FELEAGĂ LILIANA ...........................................................................................................23
FELEAGĂ NICULAE .........................................................................................................23
INSUFICIENłELE, INCONVENIENTELE ŞI PERICOLELE PRESUPUSE DE
APELUL LA MODELUL DE EVALUARE ÎN VALOARE JUSTĂ.................................28
FELEAGĂ NICULAE .........................................................................................................28
FELEAGĂ LILIANA ...........................................................................................................28
PERFECłIONAREA SISTEMULUI INFORMAłIONAL NAłIONAL ÎN VEDEREA
CONECTĂRII SALE LA SISTEMUL FINANCIAR INTERNAłIONAL.......................32
PROF.UNIV.DR. CONSTANTIN FLORICEL....................................................................32
LECT.UNIV.DRD. VLAD COSTICĂ..................................................................................32
INDICELE BET ..................................................................................................................37
PROF. UNIV. DR. HADA TEODOR..................................................................................37
AUDITUL FINANCIAR AL PRIVATIZARII PROPRIETATII PUBLICE INTRE
REALITATE SI DEZIDERAT ...........................................................................................41
PROF.UNIV.DR. IOAN GH. TARĂ....................................................................................41
EVOLUłII RECENTE ÎN SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC.....................................47
PROF. DR. MARIUS GUS .................................................................................................47
ASIST. DRD. DORIN HOARCĂ.........................................................................................47
MODIFICAREA SISTEMULUI DE IMPOZITARE IN CONTEXTUL INTEGRĂRII
ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANA .......................................................................53
PROF. UNIV. DR. POPEANGĂ VASILE...........................................................................53
LECTOR UNIV. DR. VĂTUIU TEODORA ........................................................................53
ECHILIBRUL BOWEN – LINDHAL – SAMUELSON ÎNTR-O NOUĂ PERSPECTIVĂ
..............................................................................................................................................59
PROF. UNIV. DR. TATIANA MOŞTEANU........................................................................59
LECT. UNIV. DR. MARCEL BOLOS.................................................................................59
SITUAłIA FLUXURILOR DE NUMERAR ÎN VIZIUNEA IAS 7 .................................69
POP VALER, POP COSMINA MĂDĂLINA.......................................................................69
ANALIZA POLITICII FINANCIARE A FIRMEI............................................................74
PROF. UNIV. DR. Vasile Burja .........................................................................................74
FINANłAREA EFICIENTĂ A FIRMEI ..........................................................................79
5
PROF. UNIV. DR. Vasile Burja .........................................................................................79
ALINIEREA CONTABILITATII ROMANESTI LA STANDARDELE
INTERNATIONALE (I.A.S.) – CERINTA A INTEGRARII ROMANIEI IN UNIUNEA
EUROPEANA......................................................................................................................84
VICTOR MUNTEANU .......................................................................................................84
DETERMINAREA PRAGULUI DE RENTABILITATE PE BAZA COSTULUI
CAPITALURILOR ..............................................................................................................95
PROF.UNIV.DR. VINTILĂ GEORGETA ...........................................................................95
ASIST.UNIV.DRD. NEDELESCU DUMITRU MIHAI.......................................................95
SISTEMUL CONTABIL ROMÂNESC LA CUMPĂNA DINTRE ORIENTĂRI.
PREGĂTIT SAU NU PENTRU APLICAREA EFECTIVĂ A IAS/IFRS? ....................100
NICOLETA FARCANE.....................................................................................................100
OVIDIU MEGAN .............................................................................................................100
ADINA POPA ...................................................................................................................100
APLICAREA IAS/IFRS DE CĂTRE FIRMELE DIN JUDEłUL TIMIŞ CARE VOR SĂ
FIE COTATE PE PIEłELE DE CAPITAL ....................................................................111
NICOLETA FARCANE.....................................................................................................111
OVIDIU MEGAN .............................................................................................................111
ADINA POPA ...................................................................................................................111
CLARIFICĂRI CONCEPTUALE PRIVIND NOłIUNEA DE FINANłE ...................112
ANTON BOTA ..................................................................................................................112
FLORIN MOISIN .............................................................................................................112
MICRO ŞI MACROECONOMIA - IMPORTANTA CUNOASTERII ACESTEIA ŞI A
MECANISMELOR DE FUNCłIONARE .......................................................................118
CONF. UNIV. DR. CHIłU ALBERTA – GEORGETA.....................................................118
EC. DRD. CHITU ANDREI..............................................................................................118
MODELELE DE PREZENTARE A CIRCUITULUI DE ANSAMBLU AL ECONOMIEI
NAłIONALE .....................................................................................................................124
CONF. UNIV. DR. CHIłU ALBERTA GEORGETA........................................................124
EC. DRD. CHIłU ANDREI..............................................................................................124
AUDITUL INTERN. ROLUL AUDITORILOR ŞI CARACTERISTICILE
RAPORTULUI DE AUDIT INTERN...............................................................................132
CONF. UNIV. DR. CORINA IOANĂŞ..............................................................................132
PROF. UNIV. DR. ANCA TUłU......................................................................................132
CONF. UNIV. DR. MIHAELA BOTEA ............................................................................132
BUGETAREA ŞI CONTROLUL BUGETAR - O PROVOCARE PENTRU ECONOMIA
ROMÂNEASCĂ (I) ...........................................................................................................137
CONF. DR. CORNELIA DASCĂLU ................................................................................137
PROF. DR. CHIRAłA CARAIANI ...................................................................................137
BUGETAREA ŞI CONTROLUL BUGETAR - O PROVOCARE PENTRU ECONOMIA
ROMÂNEASCĂ (II)..........................................................................................................142
CONF. DR. CORNELIA DASCĂLU ................................................................................142
PROF. DR. CHIRAłA CARAIANI ...................................................................................142
6
PROF. DR. MIHAELA DUMITRANA..............................................................................142
ACCIZELE ÎN łĂRILE UNIUNII EUROPENE. COMBATEREA FRAUDĂRII
ACCIZELOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ...................................................................148
CONF.UNIV.DR. COSTANTIN ROMAN.........................................................................148
LECTOR UNIV.DRD. AURELIANA GETA ROMAN.......................................................148
LECTOR UNIV.DR. CLEOPATRA ŞENDROIU..............................................................148
ARMONIZAREA LEGISLAłIEI ROMÂNEŞTI PRIVIND TAXA PE VALOAREA
ADĂUGATĂ CU LEGISLAłIA DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ..................................154
CONF.UNIV.DR. COSTANTIN ROMAN.........................................................................154
LECTOR UNIV.DRD. AURELIANA GETA ROMAN.......................................................154
LECTOR UNIV.DR. CLEOPATRA ŞENDROIU..............................................................154
ANALIZA EVOLUłIEI CREDITULUI NEGUVERNAMENTAL. REGLEMENTĂRI
............................................................................................................................................160
CONF. UNIV. DR. DANIELA ZAPODEANU ..................................................................160
LECT. UNIV. DR. DORINA POPA ..................................................................................160
PREVIZIUNEA VĂNZĂRILOR, INSTRUMENT DE MĂSURARE A
PERFORMANłEI ENTITĂłII ECONOMICE..............................................................166
CONF, UNIV, DR, FIRESCU VICTORIA........................................................................166
ZONELE DEFAVORIZATE. AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE FISCALE .................171
CONF.UNIV.DR. IOAN DAN MORAR............................................................................171
UNIVERSITATEA DIN ORADEA, STR. UNIVERSITĂłI NR. 1......................................171
PARADISURI FISCALE ..................................................................................................175
CONF.UNIV.DR. IOAN DAN MORAR............................................................................175
METODOLOGII DE EVALUARE A RISCULUI DE CREDIT ÎN PERSPECTIVA
ACORDULUI BASEL II...................................................................................................177
CONF. UNIV. DR. IULIA IUGA ......................................................................................177
MANAGEMENTUL RISCULUI BANCAR .....................................................................182
CONF. UNIV. DR. MIHAELA BOTEA ............................................................................182
MANAGEMENTUL RISCULUI LICHIDITATII...........................................................187
CONF. UNIV. DR. MIHAELA BOTEA ............................................................................187
CONF. UNIV. DR. CORINA IOANAS..............................................................................187
PROF. UNIV. DR. ANCA TUTU......................................................................................187
SITUAłIILE FINANCIARE ANUALE – PRINCIPAL FURNIZOR DE INFORMAłII
ECONOMICE ŞI FINANCIARE .....................................................................................193
CONF.UNIV.DR. MIHAELA TULVINSCHI ....................................................................193
IMPORTANłA ŞI CONłINUTUL EVALUĂRII ÎN CONTABILITATE .....................198
CONF.UNIV.DR. MIHAELA TULVINSCHI ....................................................................198
CAPITALUL AUSTRIAC ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ.........................................203
COORD. CONF.UNIV.DR. ZAPODEANU DANIELA ....................................................203
COROIU SORINA ............................................................................................................203

7
POSIBILITĂłI DE ANALIZĂ FINANCIARĂ MULTIDIMENSIONALĂ OFERITE DE
CĂTRE O NOUĂ GENERAłIE DE SISTEME INFORMATICE DE ASISTARE A
DECIZIEI (SIAD) DE TIP DATA MINING ...................................................................211
CONF. UNIV. DR. IONESCU IULIANA..........................................................................211
PROF. UNIV. DR. IONESCU BOGDAN .........................................................................211
SITUAłIA ACTUALĂ A PIEłEI ASIGURĂRII CREDITELOR ÎN łARA NOASTRĂ
ŞI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A ACESTEIA ..................................................218
LECT. UNIV. DR. CORNELIU BENłE ...........................................................................218
OPORTUNITATEA INSTITUIRII OBLIGATIVITĂłII ASIGURĂRII LOCUINłELOR
............................................................................................................................................223
LECT. UNIV. DR. CORNELIU BENłE ...........................................................................223
ASPECTE PRIVIND LOCUL ŞI POZIłIA BĂNCILOR STRĂINE ÎN PEISAJUL
BĂNCILOR COMERCIALE DIN ROMÂNIA (I)...........................................................227
LECT.UNIV.DRD. DANIEL BADULESCU .....................................................................227
ASPECTE PRIVIND LOCUL ŞI POZIłIA BĂNCILOR STRĂINE ÎN PEISAJUL
BĂNCILOR COMERCIALE DIN ROMÂNIA (II) .........................................................232
LECT.UNIV.DRD. DANIEL BADULESCU .....................................................................232
PUNCTE DE VEDERE PRIVIND CONTABILITATEA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR
CONTINGENTE ...............................................................................................................236
BENGESCU MARCELA...................................................................................................236
SCURTE COMENTARII CU PRIVIRE LA ANUMITE CATEGORII DE CHELTUIELI
............................................................................................................................................242
BENGESCU MARCELA...................................................................................................242
TENDINłELE EVOLUłIEI PRESTAłIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT -
PREZENT ŞI PERSPECTIVE -.......................................................................................247
LECTOR UNIV. DRD. ARPAD SZARKA.........................................................................247
EVOLUłIA SUSTENABILITĂłII SISTEMULUI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE
STAT ÎN PERIOADA DE DUPĂ EVENIMENTELE DIN 1989 ...................................257
LECTOR UNIV. DRD. ARPAD SZARKA.........................................................................257
PLANIFICARE ŞI CONTROL – EXISTĂ SPERANłA UNEI „CĂI AURITE DE
MIJLOC” PENTRU CONTROLLER ? ...........................................................................269
LECTOR UNIV.DRD. AURELIANA GETA ROMAN.......................................................269
EC.ROLAND RECHAR ....................................................................................................269
PROF.UNIV.DR. MIHAI RISTEA ....................................................................................269
CONF.UNIV.DR. COSTANTIN ROMAN.........................................................................269
LECTOR UNIV.DR. CLEOPATRA ŞENDROIU..............................................................269
ROLUL REłELEI DE INFORMARE CONTABILĂ AGRICOLĂ (RICA) ÎN
PROCESUL INTEGRARII EUROPENE ........................................................................274
LECTOR UNIV.DRD. AURELIANA GETA ROMAN.......................................................274
PROF.UNIV.DR. MIHAI RISTEA ....................................................................................274
CONF.UNIV.DR. COSTANTIN ROMAN – ASE BUCUREŞTI........................................274
LECTOR UNIV.DR. CLEOPATRA ŞENDROIU..............................................................274

8
CONQUEST - AVANSURI DE TREZORERIE ..............................................................279
CARMEN POP, HORIA DEMIAN ...................................................................................279
MIHNEA POP ..................................................................................................................279
CONQUEST – DEFINIRE SI EXPORT DE NOTE CONTABILE ...............................284
LECT. DRD. CARMEN POP............................................................................................284
LECT. DRD. HORIA DEMIAN, ANTON VIOREL MIHAI ..............................................284
CALCULAłIA COSTURILOR PE ACTIVITĂłI ...........................................................289
SCORłE CARMEN ..........................................................................................................289
TARGET-COSTINGUL, O NOUĂ POSIBILITATE DE CALCULAłIE A
COSTURILOR...................................................................................................................296
SCORłE CARMEN ..........................................................................................................296
FARCAŞ MARIANA .........................................................................................................296
AUDITUL INTERN. PLANUL SI RAPORTUL DE AUDIT IN SANATATE...............301
LADAR CALIN .................................................................................................................301
FINANłAREA SECTORULUI SĂNĂTĂłII. HAZARDUL MORAL- O PROBLEMĂ
COMUNĂ A FINANłĂRII BAZATĂ PE ASIGURĂRILE DE SĂNĂTATE................308
LADAR CALIN .................................................................................................................308
CIRCUMSTANłE CE ACCENTUEAZĂ STRINGENłA REFORMĂRII SISTEMULUI
DE PENSII DIN ROMÂNIA ............................................................................................313
LECT. UNIV. DRD. CENAR IULIANA ............................................................................313
O NOUĂ DIMENSIUNE A CONTABILITĂłII: CONTABILITATEA MANAGERIALĂ
A MEDIULUI ....................................................................................................................322
LECT.UNIV.DR. CLEOPATRA ŞENDROIU ...................................................................322
LECT.UNIV.DRD. AURELIANA ROMAN.......................................................................322
CONF.UNIV.DR ALBERTA CHIłU ................................................................................322
SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ÎN FAłA UNEI NOI PROVOCĂRI....................328
LECT. UNIV. DRD. CONSTANTIN ADRIAN BLANARU................................................328
ASPECTE ECONOMICE LEGATE DE INTRODUCEREA ŞI STABILIREA MĂRIMII
TAXELOR DE MEDIU CONFORM NORMELOR EUROPENE .................................332
LECTOR DR.DAVID OANA.............................................................................................332
EC.TROCMAER ANA MARIA..........................................................................................332
ANALIZA COST-BENEFICIU PENTRU PROGRAMELE DE CHELTUIELI
PUBLICE...........................................................................................................................337
LECT. UNIV. DR. DANULETIU DAN CONSTANTIN ....................................................337
CLASIFICAłIA BUGETARĂ – ELEMENT ESENłIAL PENTRU ALOCAREA
RESURSELOR BUGETARE............................................................................................342
LECT. UNIV. DR. DANULETIU DAN CONSTANTIN ....................................................342
MODALITĂłI DE DETERMINARE A UNITĂTILOR DE LUCRU ŞI MASURĂ A
PRODUCłIEI CENTRELOR DE GESTIUNE-RESPONSABILITATE.......................348
LECT. UNIV.DR. CHIRILA EMIL ...................................................................................348

9
METODE DE DELIMITARE A CHELTUIELILOR VARIABILE ŞI FIXE ÎN
CONSTRUCłII .................................................................................................................352
LECT. UNIV.DR. CHIRILA EMIL ...................................................................................352
CONSIDERAłII PRIVIND OBIECTIVELE INFORMAłIEI CONTABILE ÎN
SECTORUL PUBLIC........................................................................................................358
GHEORGHE FLOREA ....................................................................................................358
UTILIZATORII SITUAłIILOR FINANCIARE ŞI NECESITĂłILE LOR
INFORMAłIONAL-DECIZIONALE ÎN SECTORUL PUBLIC...................................364
GHEORGHE FLOREA ....................................................................................................364
PERSPECTIVA ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI
APLICAREA NOULUI REGIM DE POLITICĂ MONETARĂ – łINTIREA DIRECTĂ
A INFLAłIEI ....................................................................................................................369
LECT.UNIV.DRD. IOANA DUCA ...................................................................................369
CAPITAL VS BANK-ORIENTED FINANCIAL SYSTEM - BENEFICIAL
TRANSFORMATION TRENDS FOR FIRMS ...............................................................373
LECT.UNIV. DR. LAURA GIURCĂ VASILESCU ...........................................................373
INSIGHTS INTO OPERATING AND FINANCIAL LEVERAGE................................378
PH.D. LECT. LAURA GIURCA VASILESCU..................................................................378
PH. D. LECT. DANIELA GIURESCU .............................................................................378
ROLUL IMPOZITULUI PE PROFIT ÎN IMPULSIONAREA DEZVOLTĂRII
ECONOMICE ÎN UE........................................................................................................383
LECT.UNIV.DRD. LEONARD CALIN ABRUDAN..........................................................383
ROLUL TVA ÎN IMPULSIONAREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE ÎN UE .............387
LECT.UNIV.DRD. LEONARD CALIN ABRUDAN..........................................................387
MODELE ŞI DEFINIłII PRIVIND SITUAłIILE FINANCIARE...............................390
LECT.UNIV.DRD. MARILENA ZUCA ...........................................................................390
FILIALA VS RAMURA - ASPECTE INTERNAłIONALE PRIVIND MODALITĂłI
DE ORGANIZARE ALE DIVIZIILOR..........................................................................400
LECT.UNIV.DRD. ŞTEFAN ZUCA..................................................................................400
DIFERENłE CONCEPTUALE PRIVIND ACłIUNILE PE LINIA SECURITĂłII
SOCIALE ÎN EUROPA ....................................................................................................409
LECT.DR. DANIELA PÎRVU ...........................................................................................409
LECT.DR. MAGDALENA RĂDULESCU.........................................................................409
POLITICA MONETARĂ A BNR ÎN PERIOADA 2000-2005 ........................................414
LECT.UNIV.DR. PIRVU DANIELA.................................................................................414
LECT.UNIV.DR. RADULESCU MAGDALENA ..............................................................414
IMPLEMENTAREA BASEL II ÎN SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC – CERINłĂ A
ACTIVĂRII COMPETITIVE ÎN SPAłIUL EUROPEAN .............................................420
LECT.UNIV.DRD. ROXANA DAVIDESCU.....................................................................420
LIMITĂRI INERENTE ÎN CREDITAREA BANCARĂ.................................................425
A PERSOANELOR FIZICE.............................................................................................425
10
LECT.UNIV.DR. SOCOL ADELA....................................................................................425
PROBLEMATICA ACORDULUI DE CAPITAL BASEL II ŞI PROVOCĂRILE
VIITOAREI SALE APLICĂRI ÎN ROMÂNIA................................................................430
LECT. UNIV.DR. SOCOL ADELA...................................................................................430
PRACTICI DE CONTABILITATE SUB AMPRENTA CREATIVITĂłII....................434
LECT.UNIV. DR. BOGDAN VICTORIA..........................................................................434
PREP.UNIV. BALACIU DIANA.......................................................................................434
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE VERSUS AJUSTĂRI PENTRU
DEPRECIERE VERSUS RECUNOAŞTEREA PIERDERII DE VALOARE A UNUI
ACTIV ................................................................................................................................440
LECT.UNIV. DR. VICTORIA BOGDAN ..........................................................................440
LECT.UNIV.DRD. CARMEN MIHAELA SCORTE .........................................................440
REGLEMENTAREA SPAłIULUI FINANCIAR INTERNAłIONAL..........................446
ASIST.UNIV.DRD. APOSTOL LUIZA .............................................................................446
ASIST.UNIV.DRD. CLIPICI EMILIA ..............................................................................446
PROGRESELE ROMÂNIEI ÎN DIRECłIA ADOPTĂRII ACQUIS-ULUI
COMUNITAR ÎN DOMENIUL FINANCIAR ŞI BUGETAR ........................................452
ASIST. UNIVDRD. APOSTOL LUIZA .............................................................................452
ASIST.UNIV.DRD. CLIPICI EMILIA ..............................................................................452
CONTABILITATEA MANAGERIALĂ ...........................................................................458
ÎNTRE REALITATE ŞI OPORTUNITATE ....................................................................458
ASIST.UNIV.DRD. ALICE EMILIA łÎNłĂ .....................................................................458
PIAłA CARDURILOR BANCARE DIN ROMÂNIA .....................................................463
ASIST.UNIV.DRD. ATTILA GYÖRGY .............................................................................463
ROLUL TERMINALELOR TIP POS ÎN TRANZACłIILE...........................................467
ELECTRONICE FINANCIARE ......................................................................................467
ASIST. UNIV. DRD. ATTILA GYÖRGY ...........................................................................467
STRATEGII DE COMUNICARE ALE BĂNCII NAłIONALE A ROMÂNIEI ÎN
CONTEXTUL INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ .........................................472
BOGDAN CĂPRARU .......................................................................................................472
DETERMINAREA STĂRII FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII PRIN ANALIZA
ECHILIBRULUI FINANCIAR........................................................................................478
ASIST.UNIV.DRD. DĂNULEłIU ADINA ELENA...........................................................478
ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL INTREPRINDERII .............................483
ASIST.UNIV.DRD. DĂNULEłIU ADINA ELENA...........................................................483
MODALITATEA DE PREZENTARE ŞI ÎNTOCMIRE A BALANłEI DE ÎNCASĂRI ŞI
PLĂłI LA O EXPLOATAłIE AGRICOLĂ ÎN FALIMENT .........................................488
ASIST. UNIV.DRD. DEACONU SORIN-CONSTANTIN .................................................488
ASPECTE PRIVIND PROCESUL DE ARMONIZARE CONTABILĂ DIN ROMÂNIA
............................................................................................................................................493
11
ASIST .DRD. DUMITRU MIHAELA................................................................................493
ASIST.DRD. BANUTA MARIANA....................................................................................493
4. CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE INFORMAłIEI PREZENTATE ÎN
SITUAłIILE FINANCIARE..............................................................................................496
ASPECTE PRIVIND IMPORTANłA STANDARDELOR INTERNAłIONALE DE
CONTABILITATE ............................................................................................................499
ASIST.DRD. DUMITRU MIHAELA.................................................................................499
LECT.DRD. BONDOC DANIELA ...................................................................................499
MODALITĂłI DE OPTIMIZARE A COSTULUI FISCAL ÎN ÎNTREPRINDERE....505
ASIST.UNIV.DRD. MONICA-GABRIELA TĂNASE ........................................................505
POLITICA FISCALĂ ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ.
............................................................................................................................................510
ASIST.UNIV.DRD. MONICA-GABRIELA TĂNASE ........................................................510
PARADISURILE FISCALE .............................................................................................514
ASIS.UNIV.DRD. POPA DIANA CLAUDIA ....................................................................514
TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ – FACTOR DE INFLUENłĂ A RENTABILITĂłII
ÎNTREPRINDERII ...........................................................................................................517
ASIS. UNIV. DRD. POPA DIANA CLAUDIA ..................................................................517
PREP.UNIV. BALACIU DIANA.......................................................................................517
COTA UNICĂ DE IMPOZITARE ŞI IMPLICAłIILE ACESTEIA ASUPRA
INTEGRĂRII EUROPENE A ROMÂNIEI.....................................................................521
SEBASTIAN LAZĂR .........................................................................................................521
EFECTELE COTEI UNICE DE IMPOZITARE – O ANALIZĂ DUPA UN AN..........526
SEBASTIAN LAZĂR .........................................................................................................526
CHELTUIELILE ŞI VENITURILE, STRUCTURILE CONTULUI DE PROFIT ŞI
PIERDERE........................................................................................................................531
ASIST. UNIV. DRD. TEIUŞAN SORIN-CIPRIAN............................................................531
ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A CURłII DE APEL ORADEA ........536
VONEA RĂZVAN LUCIAN, .............................................................................................536
PROGRAMUL MULTIANUAL DE INVESTIłII DERULAT ÎN CADRUL
INSTANłELOR JUDECĂTOREŞTI...............................................................................539
VONEA RĂZVAN LUCIAN ..............................................................................................539
IAS 12 PENTRU INSTITUTIILE DE CREDIT..............................................................545
ZĂRNESCU ODI MIHAELA ............................................................................................545
CHELTUIELILE PUBLICE LOCALE IN CONTEXTUL ACTUAL EUROPEAN.....551
PREP. UNIV. DRD. ALINA ERNST.................................................................................551
OBLIGAłIUNILE CORPORATISTE – INSTRUMENT DE FINANłARE
INSUFICIENT UTILIZAT PE PIAłA ROMÂNEASCĂ ...............................................556
POP COSMINA MĂDĂLINA ...........................................................................................556
OBLIGAłIUNILE MUNICIPALE PE PIAłA ROMÂNEASCĂ ...................................561
POP COSMINA MĂDĂLINA ...........................................................................................561
12
RISCUL DE LICHIDITATE AL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC ÎN PRAGUL
INTEGRĂRII EUROPENE..............................................................................................565
DRD. RITA BROSCĂUNCEANU.....................................................................................565
POLITICA DE COEZIUNE ÎN CONTEXTUL EXTINDERII UE ŞI IMPLICAłII
PENTRU ROMÂNIA ÎN PERSPECTIVA 2007-2013.....................................................570
ADINA MARTIN...............................................................................................................570
CONVERGENłA NOMINALĂ ŞI REALĂ A ECONOMIEI ROMÂNEŞTI ÎN
CONTEXTUL INTEGRĂRII ÎN UE................................................................................575
ADINA MARTIN...............................................................................................................575
NECESITATEA ŞI IMPORTANłA INFORMAłIEI CONTABILE PRIVIND
CHELTUIELILE...............................................................................................................581
CUC LAVINIA DENISIA..................................................................................................581
POLITICA AGRICOLĂ. MODALITĂłI DE FINANłARE ÎN VEDEREA
INTEGRĂRII EUROPENE..............................................................................................585
POPOVICI IOANA – FLORINA, .....................................................................................585
COORD. CONF.UNIV.DR. DANIELA ZAPODEANU ....................................................585

STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ ............................................ 591


ASISTAREA INFORMATICĂ A DECIZIEI PRIN DEMERSUL IDENTIFICĂRII DE
CUNOŞTINłE ÎN BAZELE DE DATE - KDD (KNOWLEDGE DISCOVERY IN
DATABASES)....................................................................................................................592
PROF.UNIV.DR. IONESCU BOGDAN ...........................................................................592
CONF.UNIV.DR. MIHAI FLORIN ..................................................................................592
ELABORAREA SERILOR DE INDICI FACTORIALI PRIN MDF ............................597
PROF.DR. IOAN FLOREA ..............................................................................................597
EUROPEAN CULTURAL VALUES: POETRY AND STATISTICS .............................600
MIHAITA NICULAE ........................................................................................................600
PHD UNIVERSITY PROFESSOR....................................................................................600
ONICESCU’S INFORMATIONAL STATISTICS AND THE POEM ...........................606
MIHAITA NICULAE ........................................................................................................606
PHD UNIVERSITY PROFESSOR....................................................................................606
ASPECTE PRIVIND APLICAREA TESTELOR PARAMETRICE ..............................611
CONF.UNIV.DR. ELISABETA R. ROŞCA.......................................................................611
ROLUL CALCULULUI PROBABILISTIC ÎN STATISTICA AFACERILOR .............617
CONF. UNIV. DR. ELISABETA R. ROŞCA .....................................................................617
COMUNICAREA CUNOŞTINłELOR ÎN SISTEMELE MULTIEXPERT INTEGRATE
ÎN SISTEMUL INFORMAłIONAL – DECIZIONAL ORGANIZAłIONAL. ..............622
CONF.UNIV.DR. MIHAI FLORIN ..................................................................................622
CONF.UNIV.DR. IONESCU IULIANA............................................................................622
INTERNETUL – MEDIU DE BAZĂ ÎN REALIZAREA ORIENTĂRII SPRE CLIENT
A FIRMELOR ...................................................................................................................628
13
CONF.UNIV.DR. NAIANA łARCĂ..................................................................................628
CONF.UNIV.DR. IOAN łARCĂ ......................................................................................628
ASIST.UNIV. ADELA POPA ............................................................................................628
IMPLICAłII ALE TEHNOLOGIEI INFORMAłIONALE ÎN GESTIONAREA
RELAłIILOR FIRMEI CU CLIENłII SĂI....................................................................632
CONF.UNIV.DR. NAIANA łARCĂ..................................................................................632
ANALIZA INTELIGENTĂ A DATELOR ÎN AUDITUL FINANCIAR ........................637
CONF. DR. GHEORGHE MIRELA .................................................................................637
ASIST. DRD. BOLDEANU DANA....................................................................................637
ASIST. DRD. ALECA OFELIA.........................................................................................637
GUVERNANłA IT – CHEIA OPTIMIZĂRII UNEI AFACERI ...................................642
CONF.DR.GHEORGHE MIRELA ...................................................................................642
UTILIZAREA DEPOZITELOR DE DATE ÎN INDUSTRIA DE PETROL..................647
DUŞMĂNESCU DOREL ..................................................................................................647
PĂUNESCU LOREDANA ................................................................................................647
ASPECTE ALE FACTORING-ULUI IN 2005................................................................651
DOROFTEI GEORGE .....................................................................................................651
CONQUEST – COMENZI ONLINE................................................................................656
LECT. DRD. HORIA DEMIAN ........................................................................................656
LECT. DRD. CARMEN POP............................................................................................656
LECT. DR. MARIA MADELA ABRUDAN .......................................................................656
ARBORI – ALGORITM DE PARCURGERE INVERSA ...............................................664
LECT. DRD. HORIA DEMIAN ........................................................................................664
LECT. DRD. CARMEN POP............................................................................................664
APLICAłII ÎN ANALIZA MACROECONOMICĂ ALE IPOTEZEI DE RĂDĂCINĂ
UNITARĂ ..........................................................................................................................668
MEŞTER IOANA TEODORA ...........................................................................................668
COMPONENTELE UNUI SERVER WEB .....................................................................673
LECTOR UNIV. LUMINIłA ŞERBĂNESCU ...................................................................673
PREZENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC DE EVALUARE .............................679
LECTOR UNIV. LUMINIłA ŞERBĂNESCU ...................................................................679
SERVICIILE WEB – NOI OPORTUNITĂłI DE BUSINESS.......................................685
DINU SIMONA.................................................................................................................685
TEHNOLOGII INFORMAłIONALE ÎN TURISM – STRATEGII ŞI PERSPECTIVE
............................................................................................................................................690
DINU SIMONA.................................................................................................................690
ROLUL ECONOMIEI DIGITALE ÎN IMPLEMENTAREA MANAGEMENTULUI
EDUCAłIONAL ...............................................................................................................695
VĂTUIU TEODORA.........................................................................................................695
CIUNGU PETRE..............................................................................................................695

14
ROLUL INFORMATIZĂRII SISTEMULUI DE IMPOZITARE ÎN
IMPLEMENTAREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR .....................................................700
LECTOR UNIV.DR. VĂTUIU TEODORA .......................................................................700
PROF.UNIV.DR. POPEANGĂ VASILE...........................................................................700
CONSIDERAłII GENERALE ASUPRA SISTEMELOR INTELIGENTE ..................706
EUGENIA IANCU............................................................................................................706
ROMULUS VANCEA .......................................................................................................706
INDICI AI AVANTAJELOR COMPARATIVE ÎN COMERłUL ROMÂNIEI CU UE712
ASIST. DRD. IONUł GOLEł ..........................................................................................712
COMERłUL EXTERIOR AL ULTIMELOR łĂRI INTEGRATE. O ABORDARE
GRAVITAłIONALĂ .........................................................................................................717
ASIST. DRD. IONUł GOLEł ..........................................................................................717
MODELE STATISTICE UTILIZATE ÎN ANALIZA CORELATĂ A CIFREI DE
AFACERI ..........................................................................................................................722
ASIST. UNIV. DRD. MIHAELA GRUIESCU ...................................................................722
TABLOUL DE BORD – INSTRUMENT AL CONDUCERII ÎNTREPRINDERII.......728
ASIST. UNIV. DRD. MIHAELA GRUIESCU ...................................................................728
ARBORII DE DECIZIE O PROVOCARE PENTRU CLASIFICAREA ŞI LUAREA
DECIZIILOR ÎN ECONOMIE.........................................................................................734
LAVINIU AURELIAN BĂDULESCU ...............................................................................734
ANALIZA STATISTICĂ A DATELOR ECONOMICE PRIN ALGORITMI DATA
MINING DE ARBORI DE DECIZIE ..............................................................................739
LAVINIU AURELIAN BĂDULESCU ...............................................................................739
ANALIZA STATISTICĂ A MIŞCĂRII POPULAłIEI ROMÂNIEI.............................742
CUMPĂNAŞU PETRUłA ................................................................................................742

IMPACTUL CUNOAŞTERII LIMBILOR STRĂINE ASUPRA


DEZVOLTĂRII MEDIULUI ECONOMIC ........................................................ 747
L’IDENTITÉ DU FRANÇAIS DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES........748
CONF.UNIV.DR. CRISTINA TAMAŞ ..............................................................................748
L’EXPLOITATION DE LA PRESSE ÉCRITE...............................................................752
D’INFORMATION GÉNÉRALE.....................................................................................752
CATARIG ANDRA-TEODORA ........................................................................................752
BOGDAN RODICA ..........................................................................................................752
THE 'IT' TECHNOLOGY IN TEACHING LANGUAGES ............................................757
IOANA HOREA ................................................................................................................757
THE CHALLENGE OF TEACHING BUSINESS ENGLISH .......................................761
IOANA HOREA ................................................................................................................761

15
LIMBA ENGLEZA SI AFACERILE MODERNE IN CONTEXTUL INTEGRARII
EUROPENE A ROMANIEI .............................................................................................765
LILIANA MARUNTELU...................................................................................................765
LES APTONYMES............................................................................................................770
BOGDAN RODICA ..........................................................................................................770
CATARIG ANDRA-TEODORA ........................................................................................770
ENJEUX DU PLURILINGUISME POUR LA CULTURE D’ENTREPRISE ..............775
LECT.UNIV.DR. ŞERBANESCU SORINA.......................................................................775
GESTION DES STEREOTYPES CULTURELS DANS LES
ENTREPRISES MULTINATIONALES..........................................................................780
LECT.UNIV.DR. ŞERBANESCU SORINA.......................................................................780
SLANG TERMS FOR DRINKS, DRUNKS AND HABITS OF DRINKING.................785
ANAMARIA SUPURAN....................................................................................................785
LIFE AND DEATH IMAGERY IN “FRANKESTEIN, OR THE MODERN
PROMETHEUS”...............................................................................................................791
ANAMARIA SUPURAN....................................................................................................791
LE CONTEXTE EUROPEEN DE LA FORMATION PERMANENTE DES
PROFESSEURS DES LANGUES ETRANGERES SUR OBJECTIFS SPECIFIQUES
............................................................................................................................................795
CONSTANTIN FELICIA ..................................................................................................795
NEW DIRECTIONS IN STUDYING FOREIGN LANGUAGES...................................800
POP MIRABELA ..............................................................................................................800
GLOBALIZATION OF ENGLISH ..................................................................................805
POP MIRABELA ..............................................................................................................805
PROPER AND UNPROPER USE OF SOME ECONOMIC TERMS............................810
MONICA SIM ...................................................................................................................810
THE HISTORICAL EVOLUTION OF ENGLISH NEOLOGISMS IN ROMANIAN..814
MONICA SIM ...................................................................................................................814
FALSCHE FREUNDE ANGLOAMERIKANISCHER HERKUNFT IM DEUTSCHEN
............................................................................................................................................819
ASSISTANT LECTURER ADINA ONITA, MA.................................................................819
NEEDS-ASSESSMENT STUDY AND THE SWOT ANALYSIS OF SETTING UP A
WRITING CENTRE..........................................................................................................821
READER ESZTER TIMAR, PH.D. ...................................................................................821
LECTURER STEFANIA PANAITESCU...........................................................................821

16