Sunteți pe pagina 1din 1

00023'l

W
PRTMAR|A MUNICIPIULUI CHI$INAU
DISPOZITIE

Nr,

fo-d

--ll-

--l

Cu privire la stoparea actirzitdlii


bufutului dir-r str. Uzinelor,2l,

al S.R.[,.,,Valetan-Com"

Avdnd in vederc nota informativi a I)irecti!,i gcncl.alc cr)lltcrt, alirnerrtafic


publica Ei prestari sclvicii a Consiliulr,ri rlun'icipal ('hisindLr. pr-ir,'ind actirriLatca
ilicita a bufetului din str. [Jz.inelor, ?1, carc apartinc S,R.l-.,,Valctarr-Corr". ?'
conforrnitate cu prcvederile Regularner-rtului privir-rd clibcrarea autorizaliilor de
func{ionare a ur-ritdlilor cornerciale gi de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul
rnunicipiului Chiqir-rdu, aplobat prin dccizia Consitir-rlui gru6icipal (l6iEipau
'r-.
l3l4'din 27.12.2007, in temeiul afi".29 alin. (l) Ei art. 32 alin. (t) din Legea
Republicii Moldoi,a nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Plivind adrlinisrralia publrca
locald.", Prirnarul general al rnunicipiului chiqinau DISptJNIT:
1. Se stopeazS. activitatea bufetului din str.'Uzine.lor', )1, can'e aparlinc S.R.l,.
,,Valetan-Coln", pAna la ?nl[turarea incdlcdrilor depistatc si prezentarea avizului
Direcliei situalii exccptionale a mur-ricipiului Chisi'au.
)' Prez.enta dispozilie va ll conurricatd I)ireclici de polilic a nrLrnicipirriLri
Chigindu, Inspectoratr-rlui flscal de stat Chigindr-r. (lcrrrrulr-ri dc sApdtarc publica
rnunicipal Chiginau, Directier situatii exceptionale a rr,;licipiului Chisi*aLr si
Preturii sectorului C iocana.

3. Direclia sitr-ratii exccplionale a

sectorului Ciocana

vor

murnicipiului Chisin6u si pretura


asigura contlolul execLltarii p;evcdcr-ilor prezeutci

dispozilii

' ' PRIMAR GFTNHRn L


:r'

1.

l)orin CH IR'l'OACA

65