Sunteți pe pagina 1din 1

00023 ] 65

pp
RTMAR|A MUN|CIP|ULU| CHt$tNAu
DISPOZITIE

Nr.

5l-

_lT

Cu privire la suspendarea autoriza\iei de


funclionare rc. 33730 din 26.08.2015,

eliberati S.R.L.,,Andalinet"
pentru cafeneaua din str. Mitropoli t Y arla"am, 63

Avdnd in vedere deflagralia produsd pe 09.01.2016 in incinta cafenelei din


str. Mitropolit Yarl,aam, 63, care aparfine S.R.L. ,,Andalinet", in conformitate cu
prevederile Regulamentului privind eliberarea autorizaliilor de funclionare a
unitdlilor comerciale qi de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul municipiului
Chigindu, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chigindu nr. l3l4 din
27.12.2007,in temeiul art.29 alin. (1), 9i art. 32 alin. (1) din Legea Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind administralia publicd locald",
Primarul general al municipiului Chiqindu DISPUNE:
1. Se suspendd autorizalia de funclionare nr.33730 din 26.08.2015, valabild
pAnd Ia 26.08.2016, eliberatd S.R.L. ,,Andalinet" pentru cafeneaua din str.

Mitropolit Y arlaam, 63 .
2. Prezenta dispozilie va fi comunicatd" Direcliei de polilie a municipiului
Chigindu, Inspectoratului fiscal de stat Chigindu, Centrului de sdnitat. p,-tbti.a
municipal Chigindu, Direcliei Situalii Fxceplionale a municipiului ChiEindu gi
Preturii sectorului Centru.

3. Direclia Situalii Excepfionale a municipiului Chiqiniu qi

Pretura
sectorului Centru vor asigura controlul executdrii prevederilor prezentei dispozilii.

GENERAL
!.' :l

rin CHIRTOACA