Sunteți pe pagina 1din 2
GUVERNUL REPUBLICIL MOLDOVA HOTARIRE or, din Chisinau Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 Guvernul HOTARASTE: Se aproba si se prezinté Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege privind modificarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006. Prim-ministru PAVEL FILIP Aprobat, prin Hotirirea Guvernului nr. din 2016 AVIZ asupra proiectului de lege privind modificarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova ur. 260-XVI din 27 iulie 2006 Guvernul a examinat proiectul de lege privind modificarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006, inaintat cu titlu de inijiativa legislativi (nr. 236 din 2 iunie 2015) de catre un grup de deputati in Parlament, gi relevé urmatoarele. Potrivit art. 66 alin. (3) din Codul audiovizualului, o persoand fizicd sau juridic’ poate detine cel mult cinci ficenfe de emisie in aceeasi unitate administrativ-teritoriala sau zona, fara posibilitatea de a detine exclusivitatea. Proiectul propune de a acorda persoanelor fizice sau juridice dreptul de a define cel mult doud licenfe de emisie, fuird posibilitatea de a dejine exclusivitatea. Potrivit notei informative, solutia proiectului este orientat& spre excluderea monopolului in domeniul audiovizualului. in plan international, sistemele legislative ale altor state reglementeazii acest subiect in mod diferit. Cu titlu de exemplu, art. 44 al Legii audiovizualului din Romania stabileste 4 0 persoand fizicd sau juridicd poate detine cel mult dou’ licente audiovizuale de acelasi tip in acecagi unitate administrativ-teritoriald sau zoné, fri posibilitatea de a define exclusivitatea. Potrivit art. $ al Legii audiovizualului din Ucraina, un radiodifuzor privat poate define doar o licenta de emisie in acelasi segment teritorial. in temeiul prevederilor art. 20 lit. e) din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, in cazul in care proicctul actului legislativ vizeazi activitatea de intreprinzitor, acesta necesitA a fi insofit de analiza impactului de reglementare asupra activititii de intreprinzitor. Totodata, se atentioneazi asupra necesitafii de a asigura respectarea dreptului titularilor licenfelor deja objinute in temei legal de a-si continua exercitarea activititii lor in baza acestor licenje pe toata perioada de valabilitate. Astfel, este necesari completarea proiectului cu o norma ce ar determina modalitatea punerii in aplicare a noii prevederi. . Proiectul are carente de tehnica legislativa. In acest context, este de mentionat cA, in cazul in care proiectul vizeazi un singur articol dintr-un act legislativ, in titlul acestuia se face refering la articolul respectiv care se modifica sau se completeaz’. Pentru corectitudinea redactirii, sursa de publicare a Codului audiovizualului ar urma sa fie expusi in formula ,(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131-133, art. 679)”.