Sunteți pe pagina 1din 16

C

ONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU


PRE$EDINTE

MD-2ll2rRepubHca Moldova, municipiul Chiqiniu, bd. $tefan cel Mare 9i SfAnf 83.
; faxz (+37 3 22) 20-17 -06; e-mail: presedinte.cmc@gmail.com

Tel. : (+373 22) 22-80-7 9

/3.

/4.

2-O/O

in atenlia
Domnului Prim-Ministru, Vlad FILAT,
Pregedinte al Comisiei Paritare pentru descentralizare
Doamnei T atiana BADAN, Pregedinte CALM,
Pregedinte al Grupului de lucru
privind funclionarea gi organizareaAPl

Referitor la constituirea unui grup de lucru


pen/ru definitivarea proiectului de Lege
,,Privind statutul municipiului Chiqindu"

in

scopul definitivdrii proiectului de Lege ,,Privind statutul municipiului


Chigindu", precum gi implicdrii active a reprezentanlitror administraliei publice
locale a municipiului Chigindu in procesul de descentralizare, avdnd in vedere
decizia Consiliului municipal Chigindu din 30.09.2010 ,,privind abilitarea
Pregedintelui CMC", Procesul verbal al gedinlei grupului de lucru pentru
examinarea Proiectului Strategiei de descenlralizare gi a slatutului Municipiului
Chigindu din 17.09.2010, solicitdm constituirea unui subgrup de'"Iucru pentru
definitivarea proiectului de Lege ,privind statutul municipiului Chiqindu" in cadrul
Grupului de lucru ,,privind funclionarea qi orgarizarca administraliei publice
locale".
Documentele care stau la baza acestui demers, precum gi propunerile privind
membrii subgrupului de lucru din partea administraliei publice municipale se
anexeazd,laprezenta:
Anexa L: Proces Verbal al gedinlei grupului de lucru ,,Proiectul Strategiei de
descentralizarc gi statutul Municipiului Chigindu'l din 17 septembie2010
Anexa 2: Membrii subgrupului de lucru propugi din partea administraliei
publice municipale

gedintele Consiliului Municipal Chigindu


Ghenadie Dumanschi

Pre

6tlrl

y'e?t4'jPq

/2|Zr|/

C.(
"/

^*/

Membrii subgrupului lucru propugi din partea administrafiei publice a


municipale pentru definitivarea
proiectului de Lege,rPrivind statutul Municipiului Chiqiniu"

1.

Ghenadie Dumanschi, Pregedinte CMC

2. Alexandru

Corduneanu, Consilier CMC

3. Corneliu P6ntea, Consilier CMC


4. Alexandru
5. Mihail

Roman, Consilier CMC

Severovan, Consilier CMC

6. Emil G,r!o, Consilier CMC


7. Valeriu Diderlcu, Secretar CMC
8. Nistor Grozavu, Vice-primar, PMC

9. Vladimir

$arban, Pretorul sectorului Centru, PMC

l0.Diana Gurschi, qef, Direclia Asistenld Juridice, PMC


I l.Eugenia Ciumac, $ef Direcfie, PMC
12. Ghenadie Ivagcenco, Manager Proiect PNUD ,,DenroItarea

Municipiului Chi gindu"

Pregedintele Consiliului Municipal Chiqiniu


Ghenadie Dumanschi

./'-'

Proiect

L i.l (; li
privind statutul nrurricipiului Chiginiru
Capitolul I

DlsPozlTII GENllI{ALE
1. Sl'cra de rcglcmentilrs
prozenta
lege dezvoitd dispozilia constitulional6 stabilitd la a4.110
(l)
alin.(3) gi reglernenteizitparticularitalile specifice ale organizirli 9i func{ionarii
autoritalilor administraliei publice locale din municipiul Chi gindu.
(2) A<lministralia prtti.a localS din rnr"rnicipiul Chiginhu se organizeazd Ei
otgi'tnizareat
lirnclior-rc azla in baza r.gl.,lr.nLarilor iorrstitut!ioualc, l,cgii privind

Articolul

administrativ-teritorialI a ltepublicii Molclova, Legii privind adrnir-ristra!ia


publica locald, Legii clescentralizdrli adrninistrattive, prezentei legi 9i altor acte
normative.

Articolul 2. Organiz'a rca tcritoriirll 1l lnLlnicipirilui"


(I) Municipiul Chiginlu (in (\)r-r[inuarc - municipiu) esto o uuitate
acJrnir-ristrativ-teritorialir dc nivelul cloi ctivizatd in 5 sectoarc: Botanioa, Buiucatni,
Centru, Ciooana gi Rigcani.

(2) Sectorul

municipiului,

fbrd
personalitate j uridicd gi autoritdli publi ce reprezentative, in care sunt concentrate
scrviciilc publicc clescentrarliz.ale qi dccorlccntrertc cal'c sc reetlizea'z/a de cliferite
autoritdli publice in conditiile legir.
din cotnponenfa
i: UniUlite acJministrativ-teritorialc care I'ac partc
sectoarelor municipiului sunt stabilite de Legea nr.|64-XV din 27 decembrie

teptez\ntd unitatea teritoriaid

2001 privind organ rzarea administrativ-teritorialI a Republicii Moldova.


(a) in .oifnrr-r-ritate cu prevederile C'onstitufiei Itepublicii Molclova, oraqLrl
cic
[.higiniru cstc capi.r,rl;i l{cpublicii Moli,[o\/i1, cLl s'Latuil c]c tituiricipir"r, clispuLririd
sirnbolich care se utrltz.cazlacleopotrivd cu simbolica statuIui'
(5) Municipiul Chiginau este ccntrul politic, administrativ, culIural,
spiritual, istoric, gtiinlific gi educafional al Republicii Moldova in care igi au
regedinla parlamentul, geful statului, Guvernul, Curtea Constitufionald, Curtea
publicc,
Suipre'r6 dc Justilic, organelc ccntralc c1c spccialitatc arlc adrninistraliei
rnisiu'ile diplonaticc ale statclor stritinc ;;i c,rgr'rnizaliilor irlte|nalionale.

Articolul 3. Autorit[filc administrafici publicc ale municipiului Chiginiu

Chigindu se realizeazd de cdtre


Consiliul r-nunicipal ca autoritate reprezentativa gi deliberativa 9i de primalul
,,'ur-,icipiului Chigindu cer autoril,aLc lcprezcnLativir r;i cxccutivltlc
gc'cral
'l
nivelul al doilca.
(I

) Administralia publica a municipiului

(2) in veclerea realizdr\\ sarcinilor ailministraliei publice locale in


municipiul Chiginau, Consiliul municipal gi primarul general exercitd atribulii
specifice autoritdlilor publice locale de ni
eral este asisitat de cite un
(3) in ...iour"j. -unicipiului, pr
espccl'iv"
prctot', carc^cstc rcprczentant al acestuia iu
(4) ln u,-rita1il. administrativ-teritoriale din compotlonla sectoarelor
qi
muinicipiului, administralia publicd locarld este realizatra cle consiliile locale
primari aleqi in condiliile Codului electoral'

Articolul 4. Autonomia gi raporturile dintre autoritifilc publice alc


rnunicipiului.

til

Autoritalile achninistrafiei publice ale rnunicipiulu'i se bucurd

de

autonomie local6 consfinlitd cle Constitulie qi legislaiia in vigoare'


(2) I{aporturile dintre autoritdlilc a<lministrafiei publice municipale 9i cele
ale oragelor, satelor (comunelor) din componenla sectoarelor municipiului se
intru
interneiazd pe principiile autonomiei, lcgalit[1ii, transparentei 9i colaboririi
rczolvarca problcrnelor comune.
(3) lnlr-e autoritAtile publice centrale gi cele din mut-ricipiu, nu existd
raporturi de subordonare.
(4) Autorit6lile administraliei publice centrale nu sunt in drept sa delege
de
comperenge autoriialilor administraliei publice municipale frrd a fi insolite
aloc6ri cle r.csLlrsc financiarc neccsare pentru l ae opcri costr'rl cxc|ciliului
competenlei dclegate'

CaPitolul II
CONSILIUL MUNICIPAL

Articolul 5. Structura consiliului rnunicipal'


(l) Consiliul municipal este constitr-rit din 51 consilieri, aleqi in

baza

pluralismului politic in condiliile stabilite de Codul electoral'

Articolul 6. Competente ale consiliului municipal


(l) Componenta, tonstituirea gi funclionarea consiliului municipal sunt
consiliilc
r.cglemcntatc clc I-cgca privir-rcl aiJn-rinisrulia purblicir locald prir,'itol la
locale.

(2) pe lAnga atribuliile previzute de Lcgca privind administralia publicd


locald, consiliul municipal mai exercitd urmdtoarele funclii:
a) alege din rindul ctnsilierilor un preqedinte de 9edint6, pe intreaga duratd a
acestela.
b) alege, Ia pt'oPutlcrea primar.ului gcncral, viccprimarii, in condiliile prezentei

legi;

reprezentantul sdu in instanla de judecatd in litigiile privind


alte
legalitatea deciziilor adoptate 9i in cele care rezulta din raporlurile cu
autoritAli publice;
d) desctrncaz.it, pc bazia de concurs clcsliqurat confortlr legislaliei in vigoare,
sccrctarul consilir-rlui munic ipal;

c) desemnea'zra

in

administrare, concesiclnarea, darea


e) clecide, in condiliile legii, darea
bunurilor cloutcnitrlui pr-rblic qi privat ale
arcnclir or-i localiunc
mulicipiului, prccum gi a scr-viciilor publice de interes rnunicipal;

in

clecide, in condiliile legii, instrdinarea (privatizarea, vinzarea) bunurilor


domeniului privat ale municipiului;

efectuarea auclitului intern, punerea in aplicare 9i


rnoilifi.u.tu, in lirnitele competenlei, a cuantumului irnpozitelor qi taxelor
localc, acordzrrcn clc faciliLali pc pat'culsul anului bugetar, opcrarca de
moclificari in bugetul rnunicipal, in concliqiilc legii;
h) decide asupra lucrdr:ilor <Je p;oiectare, oonstruclie, intrelinere $i
cu
moclernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ in condiliile Legii
privire la locuinle, precum gi ulto. obiective din domeniul economic, social,
comunal gi de agrement de interes municipal;
i) clecicle organiiarea activitalii, in lirnitele competenlei sale, a serviciilor
publice cle interes municipal clin subordinea Administraliei Publice a
municipiului Chigindu, aprobd taril'ele la serviciile cu plat[ prestate de
in
acestea, cu exceplia celor aprobate de Agenlia Nalionald de Reglementare

g) decide privinct

j)

Energetic6;
ctecicie sau, dupd caz, propunc' ir-rfiintarea,

in concliliile lcgii, de institulii


publice gi intrcprinderi de interes t'tlulicipal, pfeculll gi participarea la

fondarea societdlilor comerc iale;


k) decide infiinlarea, reorganrzarea 9i lichidarea instituliilor social-culturale de

interes municipal

gi asigurd buna lor functionare, in limita

prevdzute la bugetul resPectiv;

aloca[iilor

deslbgurarca cJc activitali gtii'!ificc, instruotiveducative, cultural-educative, sportive 9i de tineret, de interes municipal;
m) decide, in concliliile legii, asocierea cu alte autoriteti ale administraliei
publice locale, inclusiv .oop.rur.a transfrontalierd, pentru realizarea unor
iucrdri gi servicii de interes public, promovarea qi protejarea intereselor
autoritaiilor.aclministrafiei publice locale, precum 9i colaborarea cu agenfi
eoonolnlcr gr asocialii obgtegti clin lara gi din strdindtate, in scopt-tl lealizdrii
unor acliuni sau lucrdri de interes colrun;
n)'p.ironul
aprob[, la propunerea primarului general, organigrama 9i statele de
ale primariei municipiuluri, ale direcliilor gi alc altor subdiviziuni
subordonate consiliului municipal, precum gi suma totald a cheltuielilor
necesarc pentru asigurarca aolivitAfii lor;
o) aprobd rcgulamentul cle llnclionat'e a consiliului municipal;
municipal, relaliile acestuia cu bugetele satelor (comunelor),
pi
^' aprobd bugetul
de
oragelor din componenla municipiului, inclusiv normativele defalcdrilor
la impozite $i taxe generale de stat qi transferurile de la bugetul municipal
incheiere a
cdtre tugeteie o.ug.lor, satelor (comunelor), precum qi contul de
excrciliului bugetar municipal, ?n concliliile Legii plivind administra!ia
public6 locala gi Legii privind finanlcle publice locale;
q) aproba ..gula-enle gi instruc!iuni privincl eliber:area autorizaliilor 9i
licentelor pentru anumite genuri de activitate, conform legislaliei in vigoare;

l)

clccidc organi7.a..a

gi

I
I

stabileqte volumurl qi domeniul


bugetul municiPal

cle

folosire a investiliilor capitale cle la

aproba taxe de localiune a imobilelor de locuit din fondul locativ


municipal, pentru deservirea blocului loqativ gi intrelinerea refelelor
ingipcrcati intcrne, precLun qi pentru scrviciile cotlunale, indiferent de
apaftenenla cleparlamentald 9i tipul de proprietate;
s) aprobd strategii, prognoze, planuri gi programe de dezvoltare socialeconornicd a municipiului, planurile urbanistice $i de amenajare a
teritoriului, programe de refacere qi proteclie a mediului inconjurdtor,
programe de utilizare a florlei de muncd in teritoriu, monitorizeazd realizarea

r)-

accstora;

t) aprob6, in con<li1iile Legii, normo specifice pentru structurile autonome 9i


pentru instituliile publice pe care le infiin{eaza;
u) ia rndsuri de protecfie sociald conlbrm legislaliei in vigoare;
v) aprobd simbolica municiPiului;
w) colaboreaz6, cu consiliile or6genegti gi s[tegti (comunale) din componenfa
municipiului in veclerea realiz/arii serviciilor publice de interes municipal;
x) stabilegte qi modificd hotarele sectoarelor, hra a rnodifica hotarele
unitdlilor administrativ-teritoriale din rnunicipiu;
y) audiazd conducdtorii intreprinderilor, organizaliilor 9i instituliilor ce
presteazd,servicii sau lucrdri de interes municipal. Conducdtorii respectivi, la
primirca ipterpcldrii, sint obligali sit prezintc ir-rlolrnaliile ;i datele cerute, ctt
excepfia cclor cu aocesibilitate limitata;
(2) in scopul soluliondrii in termen a necesitdlilor curente a persoanelor fizice qi
juridic.
administrat, Consiliul municipal poate decide asupra
"delegariiAin teritoriul
c[tre primarul general a atribuliilor ce-i revin potrivit aliniatului 1
n. ;, _f, u ;\ y al prezentului articol. Decizia in cauz'a se va adopta cu votul
majoritalii consilierilor aleqi.
(3)
intru exercitarea atribuliilor incredinlate de consiliul municipal specificate in
'aliniatul
2 al prezentului articol, primarul general va crea un grup de lucru
format din funcfionari din cadrul aparatului prin"rarului general 9i/sau a
subcliviziunilor din suborclinea administra!ici publice locale a municipiulr-ri
ChiEinau.

Articolul 7' Func{ionarea consiliului municipal


prevederile legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administralia publica
locall referitoare li organizarea gi funclionarea consiliilor locale, se aplicS, in
mocl corespunzdtor, consiliului muinicipal cu completdrile gi exepfiile stabilite
de prezenta lege.
Articolul 8. Convocarea consiliului municipal

(l)

Consiliul municipal se intruneqte in qedinfe ordinare o datd la 3 luni.

rnariaC\Docunlentsandsetti|)qs\u5e|\Localsetli[gs\Ten]po|ar

(2) Consiliul rnunicipal se poate intruni in gedinla extraordinard, cu


ordinea 6e zi propr-rsir, ori cle cite ori este necesar, la iniliativa, prir-r-rarurlui
general sau a cel pulin o treime din nunrdrul consilierilor aleqi.
(3) Convocarea consilir-rlui municipal se face, prin dispo'zigie a primarului,
cu cel pulin 10 zile inaintea gedinlelor ordinare qi cu cel pulin 3 zile inaintea
celor extraordinare. in temeiul dispoziliei cle convocare a gedinfei, fiecdrui
consilier i se expecliazd o ingtiinjare in care se indicd ordinea de zi, data, ora 9i
locul cleslTgurarii :;eclinlei. ingtiinlarcc esl"c setnnatd cle secretat'ul consiliului
munioipal Chiginau.
carc primarurl general re luz[ oonvocarea r;edinlei
(4)
cazul
extraordinare a consiliului, cerutd de cel pulin o treime din numdrul consilierilor
alegi,. acegtia sint in drept sd convoace gedinla consiliului de'sine stdtdtor, in
condiliile Legii privind adrninistralia purblicd locald.

in

in

Articolul 9. Adoptarea deciziilor dc citre consiliul municipal


(l) in realizarea competenlelor sale, consiliul municipal adoptd decizii cu
votul majoritalii consilierilor prezenfi, cu excepfia cazurilor in care legea sau
regulamentul consiliului cere un numdr mai mare de voturi.
(2) Deciziile se semne a'z.d de pregeclintele gedir-rlei gi se contrasemneazd de
secretarul consiliului.
(3) Consiliul dispune de sigiliu care este pdstrat la secretarul consiliului.

(l)

10. Dizolvarea consiliului municipal


Consiliul municipal poate fi dizolvat inainte de expirarea termenului

Articolul

in circunrstan[ele gi condiliile I-egii nr. 436-XVI privind administrafia publica


locald

Articolul

11. Alegerea pre$edintelui de qedin{5

1) La inceputul fiecdrei gedinfe, consiliul municipal alege din rindul

consilierilor prezenfi un pregedinte de gedinla, pe durata gedinfei convocate.


(2) Pregeclinrele de gedinla se alege cu votul rnajoritalii consilierilor prezenli
la qedin!a.

Articolul 12. Atribufiile preqedintelui

de gedinfi

1) Pregedintele de qedinla are urtndtoarele atribufii:


a) con<luce lucrdrile consiliului pe intreaga duratd a gedinlei pentru care a
lost ales;
(

b) asigurh respectarea

Regulamcntului

gi rnenlinerea ordinii in

timpul

gedinlelor;
c) anunla rezultatul votdrii deciziilor adoptate;
d) semneazd deciziile adoPtate;
e) indeplineqte ;i alte atribulii prcv[zr-rle de I{egulamentul consiliului gi/sau
incredinlate de consiliu.
(2) in timpul gedinfei, Consiliul n-runicipal poate decide, cu votul majoritllii
consilieril or prezenfi, desemnarea unui alt consilier in calitate de preqedinte al
gedinlei in cazurile in care preqedintele inilial ales:

a) refuz.ra, {in

<Jiferite motive, prezidarea de mai deparle a r;edinlei;


b) se afla in irnposibilitate de a continua prezidarea gedinfei;
(3) in circumstanlele survenite la alineatul (2), pregedintele de qedinld nou
ales, va semna toate deciziile adoptate de cor-rsiliu inscrise pe ordinea de zi a
qcdinfei respective.
13. Secretarul consiliului municipal
( 1) Funclia de secretar al consiliului municipal se ocupd prin concurs
funclia de secretar trebuie sd
organizat in condiliile legii. Persoana numitd,
fie licenfiatd a unei facultdli de drept sau de administrare publicS.
(2) Prevederile alin.(l) se aplicd nun-rai in cazul in care I'unclia de secretar
este vacanta. Vacanfa intervine in cazul demisiondrii, decesului, concedierii
persoanei in temeiul gi in rnodul stabilit de legislafia rnuncii gi de l-egea privind
funcfia publica gi statutul funclionarului public.
(3) Secretarul consiliului se bucurd de stabilitate in funcJie qi cade sub
inciclenfa I-egii privind funclia publicd r;i statutul funclionarulr;i public.
(4) llliberarea din funclie a seorelarului se face, in temeiul legii, de cdtre
consiliul respectiv, la propunerea primarului general sau a unei treimi din
numdrul consilierilor aleqi, prin decizie adoptatd cu votul majoritSlii consilierilor

Articolul

in

alegi.

(5) Pe durata unei lipse indelungate pe motive intemeiate a secretarului,


consiliul municipal poate irnputernici un alt funclionar public din aparatul
primarului gcr-reral pentru a indeplini toate atribufiile secretarului sau doar unele
din ele.

secretarului se acordd in temeiul dispoziliei


primarului general. Pe perioada concediului, primarul general desemneazd un
func{ionar din cadrul aparatului sau pentru exercitarea atribuliilor de secretar.

(6) Concediul anual al

Articolul
(

14.

Atribufiilc sccrctarului consilului

1) Secretarul consiliului indeplinegte urrndtoarele atribufii de bazd:


a) asigurd inqtiinlarea convocdrii consiliului municipal;
b) participd la gedinfele consiliului;
c) avizeazd proiectele de decizi\ ale consiliului gi contrasemneazd

deciziile;
cl) asigurd buna funclionare a consiliului municipal;
e) asigurd efectuarea lucrdrilor de secretariat;
f) pregdtegte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii in
consiliul rnunicipal;
g) comunica Ei remite, in termcn de 5 zile, daca legea nu prevede altfel,
autolit[gilor gi persoanelor interesate actele emise de consiliul
rrunicipal;
h) aduce la cunogtinfa publica deciziile consiliului municipal;
i) primegte gi intre{ine corespondenfa;
j) el\bereazd extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului
rnunicipal, in afara celor care confin informaJii secrete, potrivit legii;

k) pastreazd

l)

gi

aplicd,

dupa

acorcla ajutol consilierilor

;i

caz, sigilir"rl consilir-rlui;


comisiilor de specialitate ale consiliului

municipal;

m) consufta secretarii consiliilor locale din teritoriul municipiului


privincl probleme ale organizirri qi funcliondrii consiliilor;
(2) Secretarul indeplinegte gi alte atribulii prevdzute de lege sau
increclintate de cdtre consiliul municipal gi/sau cle primarul general.
CaPitolul

III

PRIMARUL GENEITAL $I VICEI'ITIMAIIII MT]NICIPIULUI


CHI$INAU

Articolul 15. Il.olul 9i statutul primarului gencral


( I ) Primarul general este autolitatea t'cprezentativa

populafiei
municipiului Chigin[u gi organul executiv al adrninistrafiei publice locale, care
in limiiele competenlei exercitd conducerea operativd a necesitdlilor publice din
rnunicipiu, .ooidon eazd qi controleazd activitatea serviciilor publice municipale,
conduce primdria.

(2) Priniarul general rcprezintd municipiul in calitate de persoand juridica


in raporturi cu alte autoritdfi publice, ou persoane fizice sau juridice din lard sau
din strdindtate,precum 9i in justilie.

Articolul

16.

Atribufiile primarului general

(1) Pentru indeplnirea funcliilor cu care este investit primarul general, cu


exceplia celor prcvdzute la articolul 29 din Legea privind adrninistrafia publica
locald, care sc aplicd in mo<J corespunzdtor, exercita 9i urmdtoarele atribulii:
a) coordonegzia activitatea autofitAlilor executive ale adrninistraliei publice
locale din muncipiu in vederea realizarti serviciilor publice de interes
municipal;
gedinlele extraordinare ale consiliului municipal;
b) convoaci 'consiliului
municipal pcntru exatninarea in Eedinfe ordinare 9i
c) propule
Lxtraordinare ulele chestiuni ce lin de administrarea publicd a municipiului,
care se inolud in ordinea de zi cu prioritate;
d) numegte qi elib ereazd" din funclie pretorii, vicepretorii, secretarii preturilor
din munciupiu, aprobd candidatura la funcfia de gef al poliliei rnunicipale;
e) poatc delega viceprirnarilor, pretorilor, prin dispozilie, atributii ce ii revin
conform Legii;
f) elaborare azd Si asigurd controlul realiziarii Planului general de dezvoltare
social-economicd al municipiului;
g) constituie gi conduce activitatea anumitor grupuri de lucru 9i comisii pentru
studierea ;i elucidarea anumitor cazuri gi situalii (probleme) de interes
municiparl;

h)

calitate cle pregedinte al c ,rnisiei pentru situalii exceplionale a


municipiului, ia m[suri, impreund cu serviciile publice desconcentrate ale
orgu.r.io. centrale de specialilate, pentru prevenirea qi diminuarea

in

96:0Chisinau%202[2] doc
ntaril C \Docunents and Sertings\user\Local Sertingsfl-enrpornr Internet Iiles\Conlent ltr5\5BN107PIY\Stal "/i,20nrun

calamitatilof

naturale, calastrol'elor, incendiilor,


consecintelor
epiclemiilor, epifitotiilor gi epizootiilor, mobiltzeazd in acest scop, in caz de
necesitate, populafia, agenlii economici qi institufiile publice din municipiu,
acestea fiind obligate sd execute mdsurile trasate;
i) asigurd ocrotirea zonei istorice a municipiuh-ri, proteclia monumentelor de
istorie gi culturd de interes municipal, contribuie Ia ocrotirea zonelor
sanitare ;i de proteclie, inclusiv a zonelor de proteclie abazinelor acvatice;
j) desemneazd persoanele juridice qi fizice cu dreptul de proiectare, construcfie
gi reconstrucfie, reparare gi amenajare, finanlate de la bugetul municipal,
inclusiv din fondurile gi mijloace speciale, autorizeazd studiile topografice,
geodezicc Ai geologice;
k) dispune demolarea de imobile construite neautorizat, elibereazl, certificate
de urbanism, autoriza\ii de construcJie qi autorizalii de desfiinfare precum gi
de schimbare a destinafiei construcfiilor;
l) coordone azd. luudrile de construclie capitald a obiectivelor municipale de
menire social-culturald gi comunald, a blocurilor locative, a instala{iilor
ingineregti, a rnagistralelor de alimentare a n-runicipiului ou apd potabila gi
rnenajerd, cu gaze naturale, energie electricd gi termica, de canalizare gi
telecomunicalii;
m) aprobd, in calitate de preqedinte al comisiei procesele verbale de receplie a
constructiilor situate pe teritoriul municipiului;

n) dirijeazd activitatea instituliilor finanJate de


s

la

bugetul municipal

uprav e gh eazTa formar ea b azei teh ni c o -materi al e a ace stora

qi

o) conduce activitatea serviciilor publice municipale;


p) verificd, din oficiu sau la cerere, dispoziliile emise de pretor cu dreptul de a

q)

r)

le revoca pe motiv de ilegalitate sau inoportunitate;


ia misuri in vedere a organizarii gi efectu6rii recensdmintului in municipiu;
elibcreaz.'a bonuri de repartilic dirr caclrul fonclului locativ n-runicipal Ei de
Stat.

s) asigurd, inbazadeciziilor consilir-rlui rnunicipal, construclia spafiului locativ

t)

municipal gi a infrastructurii ingincregti;


organiz,eazd tinerea evidenlei locuinfelor

de stat gi

municipale din
administrarea consiliului municipal, departamental, cooperatist qi

asocialiilor proprietarilor locuinfelor privatizate, asigurd finantarea,


exploatarea, reparafia curenta gi capitald a fondului de locuinle aflat in
proprietatea gi/sau gestiunea municipiului;
u) semne azd actele gi acordurile incheiate in numele municipiului, inclusiv de
colaborare gi prietenie cu alte unitSli administrativ-teritoriale din lara gi de
peste hotare qi, dupd caz,le propune spre aprobare consiliului municipal;
v) propune decorarea locuitorilor municipir-rlui pentru merite deosebite in
activitate;
w) asigurd aducerea la cunoqtinla publrc/a deciziile consiliului municipal qi

dispoziliile sale;
x) exercitd qi alte atribufii conform legii ;i/sau incredinfate de consiliul
rnr-rnicipal.

ntariaC\DoqunlcntsandSettings\user\Loca|Set|ings\Tempornryl0te|netFi|cs\coltc|tt||j-5l5Bi\1c|7|,IY\SIat%

Articolul 17. Viceprimarii municipiului Chiginiu


( I ) Nunldrul viceprimarilor sc stabilegte de consiliul municipal,

propunerea primarului general.


(2) Funcfia de viceprimar se ocupd la propunerea primarul general, gi

aprobi prin decizie a consiliului rnunioipal

la
se

adoptatd cu votul majoritalii

consilierilor alegi.
(3) ElibeLarea din funcfie a viceprimarului se foce, la propunerea primarului
general prin decizie a consiliului rnunicipal, adoptatd cu votul majoritblii
consilierilor alegi, in conformitate cu legea.
() La funcfia de viceprimar poate candida orice persoand, inclusiv din
rindul consilierilor municipali.
(5) Atribuliile viceprimarilor sunt stabilite de cdtre primarul general.
(6) in exercitarea atribuliilor salc, viceprimarului i se pot aplica sancfiuni
disciplinare in conformitate cu legislalia, prin dispozilia primarului general.

Articolul 1tl. Primlria municipiului chiginiu


( 1) Primaria municipiului este structura funcfionali a primarului general
care igi desfhgoard activitatea in baza unui regulament aprobat de primarul
generar.

gi secretarul consiliului rnnicipal fac parte din personalul


primdriei gi activeazd sub autoritatea primarului general.

(2) Viceprimarii

Capitolul IV
PRETORUL
19. Pretorul
1) Pretorul este funcfionar public, desemnat gi eliberat din funcfie de cdtre
primarul general, cu consultarea consiliului rnunicipal.

Articolul
(

(2) Pretorul este reprezentant al prirnarului general in sector gi in


activitatea sa se cdlduzeqte de legislaf ia in vigoare, deciziile consiliului
municipal, dispoziliile primarului general gi de regulamentul preturii de sector,
aprobat de primarul general.
(3) in activitatea sa pretorul este asistat de cdtre vicepretori numili qi
eliberafi din funclie de cdtre primarul general.

Articolul 20. Atribufiile pretorului


(l) in teritoriul administrat pretorul exercitd urmdtoarele atribulii debazd:
conducerea operativd a necesitdlilor
publice din sector, in limitele competenfei;

a) conduce activitatea preturii, exercitd

b) asigura executarea deciziilor consiliului municipal

gi

dispoziliilor

prirnarului general;
c) asigurd, in limitele competenlci, funclionarea normala gi interacliunea
serviciilor publice din sector;
nrarraC\DocunlcnrsandSettings\user\Loca|Sct(iDgs\Ten]po|||y|nte|netFi|es\(-0n|cnt

t0

fur-rclie, in conformitate cu
d) numegte gi elibereazd din
legislalia muncii gi eea din domeniul serviciului public, personalul
preturii, inclusiv gefii compartimentelor din cadrul preturii, cu excepfia
vicepretorului gi a secretarului;
e) propune primarului general intru inaintare oonsiliului municipal spre
aprobare organigrama, statele cle personal, schema de salarizare a
personalului preturii gi a subdiviziunilor instituite in sectoare, precum gi
re gulamentul preturii, elabor at in baza re gulamentului -tip;
f) conduce gi controleazd activitatea personalului preturii, constituie grupuri
de lucru gi cornisii pentru studierea anumitor cazuri gi situalii (probleme)
la nivel de sector;
g) stabilegte atribuliile vicepretorului, secretarului gi personalului preturii, in
condiliile legii gi regulamentului preturii;
h) prezintd primarului general rapoarte anuale privind starea economicd gi
sociald din sector; audtazd conducdtorii intreprinderilor, organiza[iilor gi
instituliilor ce presteazdin sector servicii sau lucrdri de interes rnunicipal;
i) parricipa la intocrnirea proiectului bugetului rnunicipal gi a darii de seamd
asupra executdrii bugetului in parlea ce line de sectorul administrat;
j) coordoneazia activitblile ce 1in de dezvoltarea social-eoonornicd in
teritoriu in conformitate cu legislafia, cu deciziile consiliului municipal gi
cu dispoziliile primarului general;
k) elaboreazd gi prezintd, primarului general propuneri de dezvoltare
economicd gi sociali a sectorului, pentru a fi incluse in planurile curente
gi de perspectivd municipale, prezintd dari de seamd privind realizarealor,
avizeazd. amplasarea pe teritoriul sectorului a obiectivelor de menire
socio-culturalS;
l) asigurd ordinea publicd in sector prin intermediul colaboratorilor de
polilie, care sunt obligali s[ reactioneze, in rnodul stabilit la solicitdrile
pretorului; coordoneazd in condiliile legii, activitatea centrului de
recrutare, incorporare gi completare;
m) sesizeaid organele de resort pentru luarea de mdsuri in scopul inlaturarii
sau curmdrii incdlc6rilor legislagiei in vigoare, comise de persoane frzice
sau juridice in teritoriul administrat;
n) intreprinde rndsuri, in condiliilc legii, rnenite sd asigure proteolia
mediului;
o) exercitd, in numele primarului general, funcliile de tutela gi curateld
(instituirea tutele gi curatelei, plasarea copiilor in institulii de tip internat,
instrdinarea, inchirierea, punerea in gaj a bunurilor copiilor orfani gi
rdmagi frrd ocrotire pdrinteascd), supravegheazd. activitatea tutorelor gi
curatorelor din cadrul subdiviziunii pentru proteclia drepturilor copilului,
conduce cornisia pentru minori, coordoneazd, in condif ile legii,
activitatea de asistenld social61'
p) confirmd numirea gi eliberarea din func{ie a gefului poliliei municipale
din sector;

lt

q) coordoneazd, activitaea poliliei

rnunicipale din sector

cLl

activitatea organelor de stat gi obqtegti pentru prevenirea infracliunilor,


mentinerea ordinii publice, ocrotirea drepturilor cetdfenilor; audiaz/a
rapoarlele gefului poliliei municipale din sector gi ale gefilor de post (de
sector) gi propune luarea cle mdsuri aclecvate intru inldturarea lacunelor
existente in activitatea polifiei municipale din sector;
r) contribuie la exercitarea controlului legalitalii construcliilor din sector,
sesizeazd, organele de control in construc!ii despre intreprinderea
mdsurilor de lichidare a incdlcdrilor de lege;
s) asigurd evidenla organizdrii cooperativelor (asociafii ale coproprietarilor
in condorniniu gi asociafii ale proprietarilor locuinlelor p'livatizate,
- cooperative de construc{ie a garajelor, cooperative de construc{ie a
locuintelor), initiazd gi participd, dupi eaz, la crearea asocialiilor
coproprietarilor in condominiu in fondul locativ, precum gi elibereazd
permisul de inregistrare a asocialiei de coproprietari in condominiu sau a
asociatiei de proprietari ai locuinlelor privatizate;
t) coordoneazd, repartizarea terenurilor pentru construirea gi/sau amplasrea
garajelor inclusiv tetnporare; aplasarea parcdrilor auto gi controleazd
funclionarea lor; investegte persoane fizice qi juridice cu dreptul de a
proiecta, construi gi reconstrui imobile cu suprafala totalS de pdna la 40
metri patrali; aprobd hotdrArile gi confirmd procesele-verbale de gedinfe
ale organelor de conducere al cooperativelor de constructie a locuinfelor,
aprobd repartizarea locuintelor in cooperative de construcfie a locuinfelor;
asigurd evidenfa cetdlenilor care necesiti imbundtafirea condiliilor de trai;
u) asigura acliunile necesare pentru buna desfdgurare a proceselor electorale;
v) semenazd. actele gi contractele incheiate in numele preturii gi sectorului ca
parte componentd, a teritoriului municipal;
w) prezinta periodic prirnarului general al rnunicipiului Chiqindu rapoarte
despre starea de lucruri gi activitatea administrativd, economicd qi sociald
din sector.
(2) Exercit[ gi alte atribufii prevdzute de lege, de regulamentul preturii sau
delegate de cdtre primarul general al municipiului.

Articolul 21. Actele pretorului


(1) in exercitarea atribufiilor, pretorul emite dispozilii;
(2) Dispozi].,iile pretorului pot fi anulate de primarul general, pe motiv de
ilegalitate sau inopofiunitate, cu invocarea motivelor respective.
(3) Dispoziliile pretorului sint supuse controlului administrativ gi pot fi
atacate, in modul stabilit de legea contenciosului adrninistrativ, in instanta de
judecata de cdtre persoanele care se considerd vdtdmate intr-un drept al lor prin
dispozilia respectiv6.

Capitolul V
I'RETURA

ntaria C \Docuntents and Setli ngs\user\Local Settings\Tenrporar

nter neL Fi

les\(irnlent I lr5 ,5 BNl()7t,1 \'\Star

9/020nru n

o/i20Chisinauo,ol02[2

I doc

t2

Articolul 22. Pretura

(1) Preturer este structura func{ionald a pretorului care


activitatea

in

baza unui regulament aprobat de prirnarul general

ili

qi

desfrgoard
are menirea

de a asigura indeplinirea atribufiilor delegate pretorului de c6tre primarul


general;

(2) Pretura este persoana juridica condusd de pretor. Pretura dispune

de

sigiliu care este pdstrat la secretarul preturii.

Articolul 23. Secretarul preturii


(l) Funclia de secretar al preturii este o functie publica gi se ocupd prin
concurs organizat de primarul general. Secretarul preturii face parle din
personalul preturii gi indeplinegte urmdtoarele atribufii:
a) asigurd buna funcfionare a preturii;
b) asigur6 efectuarea lucrdrilor de secretariat;
c) pregdtegte gi elaboreazd proiectele de dispozilii ale pretorului;
d) comunica qi remite, in termen de 5 zile, dacd,legea nu prevede altfel,
autoritafilor gi persoanelor interesate actele emise de pretor;
e) asigurd aducerea la cunogtinld publicd, a dispoziliilor pretorului;
f) primegte, distribuie gi sisternatizeazd corespondenfa;
g) elibereazd extrase sau copii de pe actele preturii,;
h) pastreazd, qi aplic6, dupa caz, sigiliul preturii;
i) administreazd sediul preturii gi bunurile ei;
^
(2) In activitatea sa secretarul preturii mai exercitd gi alte atributii stabilite de
cdtre pretor.

Capitolul VI
SBRVICIILE I'UBLICE MUNICIPALE
4. Organizar ea se rviciilo r pu blice
Consiliul municipal este in drept la propunerea primarului general, sd
organizeze servicii publice in teritoriul municipiului sau a sectorului in
principalele domenii de activitate, potrivit specificului gi necesitdlilor locale, in
condiliile legii gi in limita mijloacelor financiare disponibile.
(2) Serviciile publice de interes municipal sint responsabile in fa[a
primarului general gi a consiliului municipal de executarea atribufiilor ce le
revin.
(3) Consiliul municipal poalc decide contractarea anumitor servicii
publice de interes local de la persoane fizice gi juridice de drept privat, in
condiliile legii.
A rticol ul

(l)

Articolul 25. Numirea qi eliberarea din funcfie a personalului


serviciilor publice
(l) Conducdtorii serviciilor, direcliilor, intreprinderiior municipale din
subordinea adrninistrafiei publice locale sint numili gi eliberali din funcfie de
cStre primarul general.

(2)

Personalul serviciilor $i direc{iilor,


subordinea
din
publice
aclministraliei
locale este angajat ;i eliberaji din funclie de cdtre
conducbtorii acestora, beneficrazd. de drepturi gi exercita obligalii conform Legii
privind funcfia publicd gi statutul func{ionarului public, legisla}iei muncii,
contractelor individuale de muncd gi/sau cele stabilite de conducdtor.
(3) Regulamentele de organizare gi funclionare a serviciilor publice
municipale, competenta, atribufiile, structura qi statele de personal se aprobd, in
condiliile legii, de cdtre consiliul municipal, la propunerea primarului general.

Capitolul VII
PATRIMONIUL $I FINANT'ELE I'UBLICE ALE MT/NICII'IULUI

Articolul 26. Patrimoniul municipal


(1) Patrimoniul municipal constituie baza economicd a municipiului

gi

serveqte drept sursd de oblinere a veniturilor gi de satisfacere a necesitdlilor

social-economice ale populaliei

(2) Constituie patrimoniu al municipiului ansamblul bunurilor mobile

gi

imobile, precum qi drepturile qi obligaJiile cu caracter patrimonial, care sunt de


interes municipal gi nu aparlin altor subiecte de drept, in condiliile legii.
(3) Patrimoniul municipiului se delimiteazd gi se separd clar de patrimoniul
statului, precum gi de patrimoniul unitdlilor adminsitrativ-teritoriale din
componenta sa, in condiliile legii.
(4) Patrimoniul municipiului Chiginau 9i a unitalilor adminsitrativteritoriale din componenfa municipiului se administreazdin exclusivitate de cdtre
autoritdlile publice respective (consiliul municipal, consiliile locale, primarul
general gi primarii comunelor, oraqelor), in condiliile legii.
(5) Statutul juridic al patrimoniului municipal gi cornpetenfa autoritdlilor
publice muncipalc in administrarea lui sc realizeazTa in conformitate cu prezenta
lege, Legea privind adminstrafia publica local[, Legea privind descentralizarea
admisnitrativd.qi alte acte normative, in modul corespunzdtor.

Articolul 27. Resursele financiare gi formarea bugetului municipal


(1) Resursele financiare publice ale municipiului se constituie din mijloace
bugetare, inclusiv mijloace speciale gi fonduri speciale, in conformitate cu
prevederile legii.
(2) Bugetul municipiului Chiginau se divizeazd in bugetul municipal gi
bugetele satelor (comunelor), oragelor din componen{a sectoarelor municipiului.
(3) Bugctul municipiului Chiginau se formeazd gi administreazd in
condiliile Legii privind administrafia publica locald, Legii privind finantele
publice locale, Legii privind descentralizarea administrativd gi altor acte
normative, in modul corespunzdtor.

Articolul 28. Controlul administrativ


(1) Exercitarea controlului administrativ al activitSlii consiliului municipal,
primarului general gi a pretorului se efectueazd, conform Legii privind
administralia publicd local6.
nraria C \Documents and Settings\user \Local Settings\Tenrporar

nte! net Files\,Conrcnt

lI]5 5 UN107l)l\'\Stat

9/o20nrun %20Chisinauo/o212l2]

doc

l4

Capitolul VIII
DISPOZITTI FINALE $I TRANZITORII
Articolul 29.
La data intrdrii in vigoare a prezentei legi, se abrogd Legea w.431-KII
din 19 aprilie 1995 privind statutul municipiului Chiqin[u (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1995, nr.3l-32, art.340), cu modificdrile pi completdrile
ulterioare.

Articolul 30. Guvernul, in te

normative

en de 60 de zile, vaaduce actele


subordonate legii adoptate anterior in concordanfd cu prevederile prezentei legi.

PRE9EDINTELU PARLAMENTULUI

maria C:\Documents and Settingsuser\Local Settings\Tenporary ln(ermr Fils\Content llx5\5BNd07PlY\Stat

%20rnun %20Chisinau%202[2]

dff