Sunteți pe pagina 1din 13
LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE PRIORITATEA I:

LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU”

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE PRIORITATEA I:

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

PRIORITATEA I: Dezvoltarea unui sistem de management al calității la nivelul unității școlare

Obiectiv: Dezvoltarea capacității de management la nivelul unității școlare.

 

Ţinta: Director și responsabili de comisii metodice.

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce anume trebuie să se întâmple?)

Indicatori

 

Termen de

Persoana/persoane

 

Resurse

Evaluare

realizare

responsabile

necesare

1.Realizarea analizei şi a diagnozei activităţii desfăşurate în anul şcolar 2014-2015

Rezultatele obţinute de elevi

20

octombrie 2015

Director

 

Legislaţia

Rapoarte de

 

Responsabili comisii

în vigoare

activitate/ sintetice

 

Rezultate punctuale ale analizei SWOT

metodice

ale responsabililor

de compartimente

2.Elaborarea strategiei de dezvoltare a unităţii şcolare privind organizarea activităţilor, gestionarea resurselor umane, materiale şi financiare.

Reactualizarea Planului de Dezvoltare Instituţionala

octombrie 2015

Director Coordonator de proiecte şi programe educative Responsabilii de comisii metodice

 

Raportul

Decizii interne Procese verbale ale

de analiză

a

activității

C.A

   

în anul

școlar

 

2014-2015

3.Elaborarea documentelor de planificare şi organizare a activităţii la nivelul compartimentelor si la nivelul fiecărei discipline.

Plan managerial anual

20

octombrie 2015

Director Coordonator de proiecte şi programe educative Responsabili de comisii metodice

 

Raportul

Îmbunătățirea și

Planificare anuală şi calendaristică la fiecare disciplină

 

de analiză

dinamizarea

a activității

comunicării interne

   

în anul

și externe

 

școlar

 

2014-2015

4.Delegarea autorităţii manageriale pentru fiecare compartiment si stabilirea comisiilor de lucru de la nivelul unităţii şcolare.

Planuri manageriale

14 septembrie 2015

Director

 

Raportul

Concluziile

ale comisiilor

de analiză

inspecțiilor

metodice.

a

activității

efectuate

 

în anul

școlar

1

Str. Traian Nr.84, Drobeta Turnu Severin Jud. Mehedinţi fundatiagheorghetiteica@yahoo.com Tel./Fax: 0252214164

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE      

LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU”

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE      

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

       

2014-2015

 

5. Planificarea asistentelor la ore

Grafic de inspecţii

octombrie 2015

Director

Proceduri

Concluziile

Fişe ale postului, reactualizate

operaționa

inspecțiilor

le

efectuate

Regulament de ordine interioară, reactualizat.

6. Elaborarea documentelor CEAC si a procedurilor de lucru

Elaborarea raportului de evaluare interna pentru anul şcolar

15 octombrie 2015

Comisia CEAC

Planuri de

Procese verbale ale comisiei CEAC

îmbunătăți

 

re a

 

2014/2015

activității

Realizarea unor proceduri de lucru

Acțiuni pentru atingerea obiectivului:

Indicatori

Termen de

Persoana/persoane

Resurse

Evaluare

(ce anume trebuie să se întâmple?)

realizare

responsabile

necesare

1. Participarea cadrelor didactice și a elevilor( în special din clasele terminale) la Târgul pentru promovarea ofertei educaționale

Implicarea cadrelor didactice și elevilor pentru promovarea ofertei educaționale a Liceului Teoretic ,,Șerban Cioculescu”.

Conform

Directorii

I.Ş.J.

Realizarea de pliante și broșuri pentru promovarea ofertei educaționale.

calendarului

Mehedinţi

organizatorului

2

Str. Traian Nr.84, Drobeta Turnu Severin Jud. Mehedinţi fundatiagheorghetiteica@yahoo.com Tel./Fax: 0252214164

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 2. Poiectarea şi

LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU”

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 2. Poiectarea şi

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

2.

Poiectarea şi implementarea unui calendar

Calendar de activităţi

Decembrie

Director

Diriginți

Calendar pentru

obliobligatoriu pentru activităţile de informare şi conconsiliere pentru absolvenţii claselor a XII-a și a

2015

Consilier educativ

Cadre

activități de

didactice

formare și

XIII

Consilier

consiliere

psiholog

3.

Vizite de studiu la agenţii economici de profil de pe

Minim 1 vizită de studiu

Permanent

Director

Cadre

 

raz

raza judeţului Mehedinți, cu elevii clasei a XII-a.

Consilier educative

didactice

Parteneriate și

 

Agenţi

contracte încheiate

economici

cu agenții

economici

4.

Popularizarea ofertei educaţionale a universităţilor

Creşterea % de absolvenţi care continuă studiile în Învăţământul superior și postliceal.

Permanent

Director

Universităţi

Întâlniri cu

și și și școlilor postliceale în rândul elevilor claselor a

Consilier educativ

Diriginţii

reprezentanți ai

XII XII-a şi a XIII-a.

claselor a

XII/XIII

Elevii

universităților și

școlilor postliceale.

 

claselor a

XII/XIII

 

Acțiuni pentru atingerea obiectivului: (ce anume trebuie să se întâmple?)

Indicatori

Termen de

Persoana/persoane

Resurse

 

realizare

responsabile

necesare

1.Prezentarea ofertei educaţionale absolvenţilor clasei a VIII-a din şcolile generale din municipiu şi zone limitrofe, precum și absolvenților claselor a IV-a din municipiu.

Creşterea numărului de elevi proveniți atât din mediul urban cât şi din mediu rural cu un procent de 25 %

Mai 2015

Director

Cadre

 

didactice

Elevi

3

Str. Traian Nr.84, Drobeta Turnu Severin Jud. Mehedinţi fundatiagheorghetiteica@yahoo.com Tel./Fax: 0252214164

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 2. Aplicarea unui

LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU”

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 2. Aplicarea unui

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

2.

Aplicarea unui chestionar elevilor proveniți din

Concluziile pe baza chestionarelor aplicate

Martie 2015

Directori

Directori

mediul rural pentru identificarea problemelor de acces la învăţământul liceal și gimnazial din mediul urban.

Psihologul şcolii

şcolilor

 

generale

din mediul

 

rural

Cadrele

didactice

din şcoală

3. Facilitarea mobilităţii elevilor în teritoriu (transport, bursă, masă, cazare etc.).

Creşterea procentului de elevi din mediul rural cu peste 30%

Permanent

Adm. Financiar

Director

Secretar şef

general

 

Director

4. Elaborarea în colaborare cu agenţii economici a unor materiale care să vină în sprijinul orientării şi consilierii profesionale a elevilor

Existenţa materialelor de prezentare a unităţilor economice de profil şi a calificărilor aferente

Aprilie 2016

Director

Agenţii

economici

Diriginți

 

Cadre

 

didactice

5.

Proiectarea unui grafic de activităţi concrete pentru

Graficul de activităţi

Aprilie-Mai 2016

Director

Şcolile generale din Dr. Tr. Severin și cele din apropiere a orașului. Cadrele didactice din şcoală

atragerea unui număr mai mare de elevi de clasa a IV-a și a VIII-a, în clasele a V-a și a IX-a: afişe şi broșuri

Consilier educativ

   

Cadre didactice

pe pentru fiecare școală generală, participarea cadrelor didactice la ședințele cu părinţii organizate de şcolile generale.

4

Str. Traian Nr.84, Drobeta Turnu Severin Jud. Mehedinţi fundatiagheorghetiteica@yahoo.com Tel./Fax: 0252214164

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 6. Aplicarea riguroasă

LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU”

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 6. Aplicarea riguroasă

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

6.

Aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire

Procent de promovabilitate de 100% la examenele de certificare a competenţelor profesionale

Permanent

Director

Cadrele

profesională în procesul didactic.

tehnice de

specialitate

7.

Stabilirea CDS-urilor pentru anul şcolar 20152016

Cereri părinţi Tabele opţiuni elevi

Septembrie

Director

Cadre

pe baza opţiunilor părinţilor (gimnazial) şi elevilor (nivel liceal).

2015

didactice

 

Mai 2016

8.

Identificarea cerinţelor specifice din partea

CDL- uri clasa a IX- a şi a X-a avizate de agenţii economici

Mai 2016

 

Agenți

angajatorului în vederea adaptării CDL-ului (stagii de pregătire practică comasată) pentru clasele a IX-a şi a X-a profilul tehnician în activități economice.

Cadrele tehnice de specialitate

economici

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce anume trebuie să se întâmple?)

Indicatori

Termen de

Persoana/persoane

Resurse

Evaluare

realizare

responsabile

necesar

 

e

1.

Monitorizarea lunara a absenţelor elevilor pe clase.

Număr de absente înregistrate

lunar

Directorii

Legislaţie

Rapoarte specifice

 

Diriginţii

specifică

2. Identificarea si analiza cauzelor împreună cu

Resurse identificate

Octombrie

Consilier educativ

Programe

Rapoarte de

5

Str. Traian Nr.84, Drobeta Turnu Severin Jud. Mehedinţi fundatiagheorghetiteica@yahoo.com Tel./Fax: 0252214164

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE familiile acestora

LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU”

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE familiile acestora

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

familiile acestora

     

2015

Diriginţi

locale

inspecţie şcolară.

3.

Identificarea si monitorizarea elevilor a căror părinţi

Număr de elevi identificaţi

 

Octombrie

Diriginţi

Programe

Raport statistic

sunt plecaţi în străinătate.

 

2015

locale

Graficul întâlnirilor

   

cu părinţii.

4.Şedinţe cu părinții pentru informarea periodică privind numărul de absente si consecințele acestora in pregătirea elevilor.

Număr de absenţe

 

lunar

Diriginţii

Grafic

Procese verbale de la ședințele cu părinții.

 

Director

întâlniri cu

CA, CEAC

părinții

 

PRIORITATEA V : Implementarea unor strategii de evaluare cu scop de ameliorare a rezultatelor învățării

Obiectiv: Ameliorarea rezultatelor învățării

 

Ţinta: elevii scolii.

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce anume trebuie să se întâmple?)

Indicatori

Termen de

 

Persoana/persoane

Resurse necesare

 

Evaluare

realizare

responsabile

 

1.

Organizarea evaluărilor iniţiale ca reper

Existenţa şi aplicarea testelor pe discipline

Sept.- Oct.

       

Procese verbale ale catedrelor, comisiilor, CP, CA

pentru adaptarea procesului de învăţare la particularităţile elevilor.

2015

 

Director

Legislaţia în vigoare

   

Cadre didactice

 

2. Analiza rezultatelor obţinute la testările iniţiale pe discipline şi comunicarea acestora elevilor şi părinţilor

Centralizatoare şi grafice statistice

Oct. Nov.

   

Rapoarte sintetice

2015

 

Director

Curriculum Naţional

 

6

Str. Traian Nr.84, Drobeta Turnu Severin Jud. Mehedinţi fundatiagheorghetiteica@yahoo.com Tel./Fax: 0252214164

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 3. Proiectarea unor

LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU”

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 3. Proiectarea unor

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

3.

Proiectarea unor planuri operaţionale

Existenţa planurilor de acţiune în toate unităţile de învăţământ

Oct. Nov.

   

Rapoarte scrise Procese verbale ale inspecţiilor

remediale în scopul remedierii deficienţelor, asigurării progresului şcolar şi stimulării performanţelor.

2015

Cadre didactice

4.

Organizarea evaluării finale şi analiza

Existenţa şi aplicarea testelor pe discipline

Ianuarie

   

Procese verbale ale catedrelor, comisiilor, CP, CA

comparativă a rezultatelor

2016

Director

Teste de evaluare

5.

Analiza comparativă între rezultatele

Centralizatoare şi grafice statistice

Periodic conform

Director

Programele şcolare

Rapoarte sintetice

evaluărilor şi cele obţinute la examenele

graficelor MECS

naţionale.

 

Responsabili de comisii metodiceCadrele didactice

6. Parcurgerea programei școlare şi evaluarea obiectivă a elevilor

Grafic de inspecţie şcolar

An şcolar 2015-2016

Rapoarte scrise, procese verbale ale inspecţiilor

 

PRIORITATEA VI : Aplicarea învățării centrate pe elev

 

Obiectiv: Formarea si dezvoltarea abilităților si competentelor cadrelor didactice pentru învățarea centrată pe elev si aplicarea acesteia în procesul de predare-învățare

7

Str. Traian Nr.84, Drobeta Turnu Severin Jud. Mehedinţi fundatiagheorghetiteica@yahoo.com Tel./Fax: 0252214164

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Ţinta: cadre didactice,

LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU”

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Ţinta: cadre didactice,

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Ţinta: cadre didactice, elevi.

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce anume trebuie să se întâmple?)

Indicatori

Termen de

Persoana/persoane

Resurse necesare

Evaluare

realizare

responsabile

1.Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice centrate pe elev pe formarea de competenţe

Număr de elevi promovaţi la final de an şi la examene

An scolar

Directorii Responsabili de comisii metodice

Legislaţia specifică

Proceduri

2015-2016

2. Monitorizarea desfășurării orelor la clasa: calitatea lecțiilor desfășurate, activizarea elevilor, transferul cunoștințelor în situații noi.

Număr de elevi care au competenţele cheie formate la nivel corespunzător

Directorii Responsabili de comisii metodice Cadre didactice

Conform graficului

de asistenta

3.Evaluarea continuă a competenţelor obţinute şi stabilirea unui plan de îmbunătăţire.

 

Conform graficului

Directorii

 

Proceduri de

CEAC

Planificari

evaluare şi

calendaristice

autoevaluare

4.

Notarea ritmica, obiectiva care sa

Respectarea

 

Director Responsabili de comisii

Programe de pregătire suplimentară pentru

 

contribuie la ameliorarea rezultatelor

standardelor

An scolar 2015/2016

Evaluare conform

şcolare.

metodice CEAC

elevii cu rezultate foarte slabe.

legislatiei

5.

Conceperea şi aplicarea de planuri de

Îmbunătăţirea climatului educaţional din şcoli prin diminuarea numărului de conflicte

intervenţie personalizate în cazul elevilor cu rezultate foarte slabe.

   
 

PRIORITATEA VII: DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A ŞCOLII

 

8

Str. Traian Nr.84, Drobeta Turnu Severin Jud. Mehedinţi fundatiagheorghetiteica@yahoo.com Tel./Fax: 0252214164

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Obiectiv: Bază materială

LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU”

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Obiectiv: Bază materială

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Obiectiv: Bază materială adaptată noului curriculum

 

Ţinte:

Atragerea de resurse noi pentru investiţii în bază materială;

 

Amenajarea unor săli de clase și laboratoare cu mobilier și material specific învăţământului gimnazial

Creşterea ponderii fondurilor provenite din autofinanţare;

 

Modernizarea bazei materiale existente;

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce anume trebuie să se întâmple?)

   

Persoana/persoane

Resurse necesare

 

Indicatori

Termen de realizare

responsabile

Evaluare

1.Atragerea de resurse prin proiecte.

Atragerea de noi elevi şi de noi fonduri.

 

2015-2016

Cadre didactice de educație fizică și sport

Legislație specifică

Proiecte în derulare

2.Derularea de proiecte în scopul ameliorării infrastructurii şi dezvoltării bazei materiale

Realizarea unui Centru pentru cetăţenie activă şi activităţi extracurriculare.

 

August

Responsabil de proiecte și programe educative Diriginții

Legislație specifică

Proiecte în derulare

Decembrie

Noiembrie

3.Activități de amenajare și dotare a sălilor de clase, laboratoarelor și bibliotecii școlii

Achiziții manuale

 

Permanent

Director

Fonduri proprii

Facturi de achiziții manuale și materiale didactice

cu mobilier și materiale necesare învățământului gimnazial.

 

școlare

 

Material didactic

Contabil

 
   

special

pentru învățământul

gimnazial

Personal administrativ

Achiziții mobilier

Achiziții calculatoare

9

Str. Traian Nr.84, Drobeta Turnu Severin Jud. Mehedinţi fundatiagheorghetiteica@yahoo.com Tel./Fax: 0252214164

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE  Achiziţii softuri

LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU”

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE  Achiziţii softuri și

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

 Achiziţii softuri și alte aplicații  Achiziții monitoare  Aparat pentru forță  Saltele
 Achiziţii softuri și alte
aplicații
 Achiziții monitoare
 Aparat pentru forță
 Saltele elastice
 Trambulină
 Manuale de
contabilitate
 Monitoare
 Manuale școlare și de
educație sportivă
 Cărți și reviste școlare
 Calculatoare
PRIORITATEA VIII: Creşterea importanţei activităţilor educative şi extracurriculare în vederea formării complete a
personalităţii elevilor

Obiectiv: Participarea elevilor la activitatile educative nonformale

 

Ţinta: cadre didactice, elevi

 

1. Diversificarea activităţilor extracurriculare, în concordanţă cu interesele şi aptitudinile elevilor, în cadrul unor parteneriate educaţionale, cu toţi factorii care pot influenţa, în mod pozitiv, educaţia tinerei

Număr întâlniri şi activităţi derulate de Consiliul elevilor

Permanent

Parteneri interesaţi Coordonator de proiecte si programe educative Consiliul Elevilor

Parteneriate

Respectarea structurii unui proiect educative Rapoarte de monitorizare a frecvenţei elevilor

educaționale

10

Str. Traian Nr.84, Drobeta Turnu Severin Jud. Mehedinţi fundatiagheorghetiteica@yahoo.com Tel./Fax: 0252214164

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE   generaţii.

LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU”

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE   generaţii.

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

 

generaţii.

         
 

PRIORITATEA IX: Dezvoltarea unui sistem de informare, monitorizare și comunicare în domeniul prevenirii si combaterii fenomenelor de violență în școală.

 

Obiectiv: Asigurarea sigurantei şi securitatii elevilor

 
 

Ţinta: cadre didactice, elevi

 
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce anume trebuie să se întâmple?)

Indicatori

Termen de

Persoana/persoane

Resurse necesare

Evaluare

 

realizare

responsabile

1.Aplicarea prevederilor Legii nr.35/2.03.2007 privind siguranţa în unităţile de învăţământ, elaborarea planului de masuri privind siguranţa elevilor şi a personalului didactic.

Existenţa Planurilor

Periodic

Consilier educativ

Legislaţia în vigoare

Respectarea

 

operaţionale

Diriginții

legislaţiei

specifice

Evidenţele

acţiunilor

Număr de acorduri de parteneriat încheiate

specifice

 

2.Realizarea acordurilor de parteneriat între scoala şi autorităţile locale cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă şi a consilierii elevilor aflaţi în situaţii de risc

Director Comisia de prevenire a violentei in mediu scolar

Planuri operationale

Rapoarte

 
 

sintetice

Număr întâlniri şi activităţi derulate de consiliile reprezentative ale părinţilor

 

Rapoarte de

monitorizare

 

3. Optimizarea comunicării cu familia în vederea prevenirii fenomenului de violenţă în

Îmbunătăţirea

Permanent

Director

Proceduri

Graficul

 

climatului

Consilier educativ

operaționale

ședințelor cu

educaţional din

părinţii

11

Str. Traian Nr.84, Drobeta Turnu Severin Jud. Mehedinţi fundatiagheorghetiteica@yahoo.com Tel./Fax: 0252214164

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE unităţile şcolare

LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU”

LICEUL TEORETIC ,, ŞERBAN CIOCULESCU” MINISTERUL EDUCA Ț IEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE unităţile şcolare

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

unităţile şcolare

şcoli prin

   

diminuarea

4. Monitorizarea asigurării securităţii şi siguranţei elevilor în unităţile de învăţământ.

numărului de

Permanent

 

conflicte

Director

12

Str. Traian Nr.84, Drobeta Turnu Severin Jud. Mehedinţi fundatiagheorghetiteica@yahoo.com Tel./Fax: 0252214164