Sunteți pe pagina 1din 12

Art. l - Lcgea nr. 57112003 privind Codul Fiscal. publicara In Monirorul Oficial al Romiinici, Parte a L nr.

927 din 23 dccemhrie 2003, ell modificarile ~i cornpletarile ulterioarc. se modifica si se completeaza dup<i cum urrne az a:

1. La articolului 1 I, alincatul (1) se !Hodincii. ~t va avea urmatorul cuprins:

"(3) lmpozirul [JIM!l unu: slat strain esre dedus, daca se aplica prevedcrile conventiei de evirare a dublei impuneri IncheiaUi lntre Romania ~i statui strain $i clac[l persoana j urid ica rornana prezi llta documenratia corespunzatoare, call form prevederilor legale, din care sa rezulte faptul eli impozitul a fast plJlil statului strain."

4. La articolul 49 dupii alineatul (2) se introduce un nou alineat alin.(2t) ell urmatcrul cuprins:

9. La articolul 57, alineatul (2) se modifica ~i va avea urmiitorul cuprins: "(2) Veil itul ! unar h;u,} de cal c ul nsu pra C:lrll! ,1, S'::: \labilc'ile impozitul lunar prevazut la ali n. (1) se deterrnina astfcl:

a) la loeul unde se ana functia de baza, vcniiul ba_~tl de clk:!! se detennina ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din vcnitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, ~i unnatoarele:

- dcducerea personala acordata pentru luna respeciiva;

- cotizatia sindicala platita III luna respectiva;

- contriuuriile I;) Iondurile de pensii facultative, ast!el illd'i( la nivelul anului SZl 1111 se depaseasca echivalenrul in lei a 400 euro:

b) peutru veniturile obtinute in celelalic cazuri. "'c~!\iIUi b:J7.(~ '_k: cabd se de te un i l1a ca d i fere ilIa intre veni ell 1 brut si couuiouti de ob I igatori i pe ficcare loc de real izare a acestora.

10. La artlcolul 57, se introduce un nou alineat, alineatul (22) ell

intermediarilor, societatilor de adminisuare a invesiitiilor In cazui rascumpararii de titlur: de partic ipare la fondurile deschise de investiti: sal! alter platitor: de venit, dupa caz , la fiecare tranzactie. Impozitu] calculat $i reiinut la surs::i se vireaza la bugetul de stat p811a la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fast retinut. Penuu uanzactiile din anul fiscal contribuabilul are obligaria depuner ii declaratiei de irnpunere. Impozitul anual datorai se stabileste de catre contribuabil prin aplicarca cotei de 16% asupra castigulu: net anual aJ fiecarui conrribuubil. determinat pouivii prevedcrilor art. 6G alin. (5), pentru tilll.iriL de \;\\'l:l!"lib\r~:i;;;\\': ';;Hi :·~-j':(:'il'llp{;!'J;';' '·,~'I

,--~·::-·:ui itillfi!(_)!" rj .. :: p~{rlil:ip:_H-e I~.\ f\_\!ldu(l ck~:-;·~:hi'~\~ <k· In··.·~_\~-,til;ii.; i:1t!lf<-~I\'r·l_ de d~';t~!

\.;Uh~~i;(.lirll ~1'< .. ·C\t(1r:t'J_

( ... )

c) castigu! din operatiuni de vanznre-cumparare de valuia la ierme n. pe baza de contract, pre cum ~i din orice alte operauuni de acest gen, alrele decfu cele cu insrrumente financiare tranzactiouate pc piete autorizrue ~i suprave ghc ate de Comisia Naiionala a Valorilor Mobiliare, se impune ell 0 cora de W% la Iiccare uanzactie.

urrnaroarele conditii:

a) se ap l ica prevederile couventiei de evitare a dublei irnpuncri lncheiara lntre Romania si statui strain iu care s-a platit irnpozitul;

b) i !TIpO zitul platit In strainatate, pentru venitul obt inu t III stra: naiate, a fost cfcctiv platit in mod direct de persoana fizica sau de reprczenrantul sau legal ori prin reiinere In sur sa de catre platitorul venitului. Plata impozitului In srrainatare se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoruatca cornperenta a staiului strain respectiv ;

c) venitul penrru care se acorda credit fiscal face parte din una dintrc caregoriile de ve nituri prevazute la art. 41."

16. La a rt.icoiul 115 alineatul (4) se abroga.

n. La articolul 117, literele a), c), f), 0, k) se abroga.

IS. La articolului 251. alineatul (:~n Sf' modific'l ;;:i v::. c)vp::. ,,,·"'<;I .... ,·,,f

I L. x.racrre-anexa eu cadre om beton annal sau Cll pereti exteriori din caram ida ars a sau din orice al te rnateriale rezulrate In urrna unui tratame nt terrnic si/sau chimic

D. Cladire-ancxa ell peretii exteriori din Ie 111 11, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci salt din

\ ariee aile m ateriale nesupuse unui ne nt termic si/sau chirnic

274

246

164

108

E. in cazul contribuabilului care derine la acee as: adresa lllCi)peri arnpl asate la sub sol, dernisol si/sau 1<1 mansarda, ut ilizate ca locuirua, "in one are cl i ntre ti purile de cladi ri prevazute la lit. A-D

75% din surna care s- 75!}~· din suma care s-

ar aplica cludirii ar apiica cladirii

1-. in cazul contribuabilului care dctine la aceeasi adresa incaperi

arnplasate In subsol, la dernisol 50% din surua care s- 50% din SUIT\a care s-

~i/sau la mansarda, utilizate in alte ar aplica cladirii ar aplica cladirii

cuprrns:

"(4) Pentru stabilirea irnpozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc surnele din tabelul urrnator:

Z"nJ
NI. lei/l1<1
crt. Cate.goria de folosinta I C
A B I D
I Tere n arabi I 48 36 I ~? 26
_) -
2-1 Pasune 36 32 1 26 22
3 Fane8ta 36 32 I 26 22
4 Vie 80 60 \ 43 32
5 Livada 92 80 60 48
h. I Padure sau alt teren ell . ~ - , I - ~ - - ).1 VlC pana ta mtrarea pe rod x x x x
6 Livada pe rod, alta decat 96 92 86 82
ccaprevazura la nr. crt, 6. I
Livada pana la innarea pe 1
6.1 x x x X
rod
I Padure salt alt teren eu
7 vegetatie forestiera, ell 28 24 20 14
I exceptia celui prevazut la
nr. crt 7. i
Padure in varsta de pana In
7.1 20 de ani ~i padure eu rol x x x x
de protectie
8 Teren ell apa, altul dedit eel 10 8 4 :2
ell amenajari piseieole 8. ! 1 eren CLl arnenajari I I I
piscicole 58 54 I 48 44
9 I Drurnuri si cai fcrate ! x I x I x x
!O I Teren neproductiv I x I x 1 x L x ~

L

22, La articolul 263, alineatul (2) se moclifica ~i VJ. avea urmatorul cuprins:

On) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impoz.iiul pe mijlocul

l_- - ----.

"(4) In cazul unui autovehicul de transport marfa ell !11Jsa talala aurorizata

egala sau rnai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport e ste egal CLl Slll11J corespunzatoare prevazuta 111 tabelul urrnator:

Autovehicule de transport marfa en masa totala autorizatu eg;t!~ sau rnai mare de 12 tone

Vehiculc cu alt sisrern de suspensie

Nuruarul axelor ~i masa rota I [1 lll,txil1lii aurorizata

Irnpozitul, In lei. peruru vehicule!e augajate exclusiv III operatiunile de transport in/ern

tmpOl[tut in lei, pentru vehiculcle angajate in op eratiu.nilc

de transport intern :::i international

Vehicule cu sistern de suspensie pneumatics sau

Vehicule cu Vehicule elf

sistem de alt

sistem de suspeusie

suspensie pneumatica sau un

I lone, dar I111 mat i I 1
mull de 19 tone i
3 Masa l1U mai 379 492 I 474 I 615
putin de 19 \
lone, dar l1U mai
mult de 21 lone I
4 Masa nu mai 492 758 l 615 I 948
putin de 21 I
tone, dar I1U rnai
rnult de 23 tone I J
I
5 Masa nu mai 758 lin I 948 _:'J
I
I putin de 23 i
I lone, dar nu mai I r~~I--l rnul t de 25 lone I I I
I I I
6 I Masa nu mai 758 9elS ---
1178 1473
puiin de 2S
lone, dar nu mai
I mull de 26 tone I I
IIi I v ehicule ell patru axe I
I Masa Ill! mai I 492 499 615 623
putin de 23
lone, dar IlU mai
---r-------=---~ mult de 25 lone LOm0Il13!J! de autovelucule (autovehicule articulate san trcnuri rutlere) de transport
marfa ell rnasa totala maxima autorizata egaD sau mat mare de 12 tone
Irnpozitul, 'in lei, pentru Irnpozitul in lei pentru
Numarul axelor si rnasa totala vehiculele angajat e exclusiv vchiculele angajate 111
max i rna au tori zilla 111 operatiunlle de
operatiunil e de t ranspor! transport
ill/em I ill tent
I si international Vehicule cu Vehicule cu Vchicule ell Vchicule
sistern :d( sisrem de ell nit
de sisiem de suspcnsie sistcm de
suspensie suspens ie pncurnatica suspensic
pneurnarica sal!
SZlll un
un cchivalcnt
cchivaleni (TCllI10Scn!
reCULlOSCU(
I Vehicule CLL 2+1 axe
1 ! ~;,~:8 ~1~~. [.~1,~i",~2\:~i.~~.d,~ ~ ~ ... 0 I Ii I 0 0 I
3 Masa JlU rnai putin de 26 ! 393 577 491 721
lone, dar nu mai mult de 28
tone
4 Masa nu mai putin de 28 I 577 697 721 871
I
tone, dar nu mai mult de 29
tone
5 Masa nu mat rutin de 29 69; 1144 871 1430
roue, dar l1U mai mull de 31
lone
(j Masa IlU rnai putin de 31 1144 1588 I 1430 1985
(one, dar nu mai mult de 33
tone ~ 1985-
i 7 Masa nu rnai putin de 33 1588 2411 1-- 3014 r \ [0\110• d at' uu mai ruu It de 36 I I
Lone
l 8 IvLlSJ nu mai pu(in de 36 I 2411 1985 3014
tone dar IlU mai mull de 38
tone
III Vehiculc cu 2+3 axe I I
I Masa I1U mai putin de 36 1264 I 1759 1580 2199
I
tone. dar nu mai mull de 38
lone
2 Masa l1U mai putiu de 38 1759 \ 2391 \ 2199 2988
tone. dar nu mai rnu I [ de 40
. ~.~.~ Art. III - (I) Prezeuta ordonanta de urgcnta intra rn vigoare la data de