Sunteți pe pagina 1din 18

clarificari

L 165_6 iun 2014


O.C.P.I. HARGHITA

Subiect: c1arificari L 165_6 iun 2014


de la: IIc'N.C,1I<cnc@ancpLro>

NRtf/$'20IN

C16 tJ/~

Data: 04.06.2014 14:54


Catre: ab@ancpLro, ar@ancpLro, ag@ancpLro, bc@ancpLro, bh@ancpLro, bn@ancpLro,
bt@ancpLro, bv@ancpLro, br@ancpLro, ocpib@ancpLro, bz@ancpLro, cs@ancpLro,
c1@ancpLro, cj@ancpLro, ct@ancpLro, cv@ancpLro, db@ancpLro, dj@ancpLro,
gl@ancpLro, gr@ancpLro, gj@ancpLro, OCPI Harghita <hr@ancpLro>, hd@ancpLro,
is@ancpLro, if@ancpLro, mm@ancpLro, mh@ancpLro, ms <ms@ancpLro>, nt@ancpLro,
ot@ancpLro, ph@ancpLro, sm@ancpLro, sj@ancpLro, sb@ancpLro, sv <sv@ancpLro>,
tr@ancpLro, tm@ancpLro, tl@ancpi.ro, vs@ancpi.ro, vl@ancpi.ro, vn <vn@ancpLro>, il
<il@ancpi.ro>, constantin. ene@ancpi.ro, dori nel. retegan@ancpi.ro,
em il.manasturean@ancpLro, petrica.dragan@ancpi.ro, marius.manescu@ancpi.ro,
sori n.truta@ancpi.ro, ruxand ra.gh iba@ancpi.ro, sim ion .stancel@ancpi.ro,
virgiliu.nanu@ancpi.ro, arthu r.ursu@ancpi.ro, horia.francu@ancpi.ro,
marcela.cristea@ancpLro, cristina. nastase@ancpi.ro, maria. tu nd rea@ancpLro,
angelica.dobrisanu@ancpLro, marcel.grigore@ancpi.ro, victor.grigorescu@ancpi.ro
Stimati colegi,
Va transmitem alaturat adresa MAl cu nr. 1794565/DGICIP din 4 iunie 2014, transmisa
institutiilor prefectuluicu privire la c1arificarileelaborate de ANCPI in colaborare cu ANRP, in ~edinta
desfa~urata in perioada 27-28 mai a.c., cu participarea persoanelor nominalizate in Ordinul DG al
ANCPI cu nr.470/29.04.2014.
Adresa nu contine si anexe. Acestea sunt cele puse la dispozitie de catre coordonatorii de zona.
Mentionam ca aceste clarificari pot fi vizualizate de catre orice persoana interesata (comisii locale de
inventariere)si pe site-ul www.anrp.gov.rola sectiunea Informare publica.
Va rog confirmati primirea mesajului.
Cu stima,
Ileana SPIROIU

Office C.N.C.
Centrul National de Cartografie

Buievardui

Expozitiei

nr. 1A, sector 1, Bucure;;ti,

cod postai 01:2101

tel: +4 021.224.16.21

fax: +4 021.224.19.96

web: cngcft. ro

email: cngcft@ancpLro

-Anexe:--------------------------------460 KG

1 din 1

04.06.2014

15:

ROMANIA

MINISTERUL AFACERIlOR INTERNE


DIRECTIA GENEAALA
PENTRU iNDRUMAREA ~ CONTROLUL
INSTITUTIEI

179456S/DGICIP
BUcure~, 4 iUn~e20~~

PREFECrULUl

INSTITUTIA PREFECTULUI
JUDETUL

(Municipiul Bucure5ti)

I
.

DOAMNA

i
I

I DOMNUI:E PREFECT,
I

i
I

Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatllor, care in baza atributiilor! stabilite


prin lege gestioneaza intreaga ,problematil:a privind operationalizarea Legii nr. 165/2013 privind
masurile pentru finalizarea procesulul del restituire, jnri~tura sau prin echival~nt, a imobilelor.
preluate in mod abuziv, 'In' perioada regimLilui comunist din' Romania, a solicitatiisprijinul
Ministerului Afacerilor Interne !pentru ca pdn lntermediul I~stltu~iilor Prefeetuluti sa fie jaduse la
cuno~in~a autoritatilor apmini~tratiei publice 19C91~~L a celorlalte' institutir ~i autoritatl publice
implicate in realizarea operatiunilor de Inventarlere a terenurilor ultlmele recorTiandari ~Iaborate
de Agentia Nationala de. Cadastru ~i Publicitate Imobiliara privind modul de cqmp,etar;f a unor

de

anexe. Clarifidkile elaboJate


Agentia i Naponala de Cadastru ~i Publicitate. Imobili~r~ sunt
prezentate in anexa, in forma comunicata prin adresa ANRP nr. 516/GB/03.06.2014.
!l
_. R-eferltQI:_@._contL~~t~L_ir:nc:~b~~i._
Anex~i _~I_.inf~~ma ~omu~i.cata p~in .a~resa IN&P, nr.
289/GB/28.03~2014, preclzam ca aceasta a fost pusa la dlspozltlalnStitu~I~I-"Pief~ttulul
cu..
adresa noastra nr. 1793~09/91.04.2014.
:1
I

Cu deosebitii c~nsid~ratie,
:
!

.E~EAAL.

!
I

1.

MIHART'
,/
'.

Telefcn: 021-316.36.76/

_,;....-,..._-_

. _.

, " --!

~ilX:021.316.36.S4

. . ":

". -

.'

..'

C;P: Ol0086.le-mall: >Qnmntlo.mlbart@lma.ooy.ro.PIataltevelupelor.I.SQaor1.RO

. ":

~I~.~J'M.A.L/S':Q.c
..C.L:~C~!

\ ".~ RO:~I~: - (~M~

i. .

~I
- BUcu~

If"'

\"':1,~~f*-EOJdin
~~l):.~I~'

- .
1

I
1

I
I

raJ 001
~OOI

Secretar de Stat
Ministerul

AfaceriJclr Interne

.1

Stimate domnuJe seCjtar de stat,

Avand Sn vedenr ~edinta Comltetulul Interministerial pelTtru monitoriza~r

~j

sprljlnirea pu~erij in aplicare a Legii nr,165/2013 privind masul"i1e pentru flnali~area

procesului de; reStitUire] in natura sau prin echivalent. a imobileJor preluate in;: mod

'

'I

abuziv in peri~ada regimu/ui comun/st in Romania, din data de 02.06,2014, inllcara

s-a adus

III

de caire Aganpa Nalionalii de Cadastru ~I PUbli~e

bun~

Imobiliara necesitates ~nor clariflcari cu plivire la modul de Intocmire a anexejpr 1,


3 ~i 7 precumi ~i a ane*ei centralizatoare

art.S din L~ea

1B5f013,

necesitatea oOmunlcarii
recoma ndari: - ,-I

71'1

a necesarului de taren Tntocmita

prln prezenta,
teritoriu,

supUl'em

coriform

atentiei

dUnineavo~stra

prin Institutille PrefectulLli,

a urmatoa'lor

Anexa 1,se va in ocmi in conformitate cu macheta anexa /81 adresa Autotit~YI

Nationaie pentru I Restituirea Proprietatilor cu nr. 289/G.8.128,03:2014l


urmatoare1e preCi~!iri:
o

CLi
j

,~
1. IUd toa te terenun'I'e. Indffieren t de ca tegone. de fpl OSln~i
]1 ~~
In anexa 1 sEf,nc
'

de~ ~i cele f~re$tlere;

o Tn eploana

se'lnclud suprafetele terenurilor din anexele 2, 3,4. 581

6, ~uprafete e vor fi evldentiate


i

pe sector/U

num~; pentru a reafiza i;nchid :r~a


i

T;

;
I

'.

",,:'

....:-.-

--'--.

.~.-!--.
I

....
T~ ...:...
.Jirinet ~x ...
,

+4.O;.2f~009048 , Fa;(: +<IO:u ~3' 54iO

"~,,1l3
__

, _ ".,-

.._''

j
;

"

o Tn coJrana 5'.lin cazul: in care suprefetele nu pot fi Identificate

fieear

pen
sectorifn
parte, se va ce,mpleta numal uttimul rand. respe8iv
.
.
,

TOTAt UAT.
!

Tn colbana 6 ~e vor tnscrie Inclusiv terenurile forestiere predate pe

bha'

de pr~tocol c4misiilor locale de 'fond funciar. pentru care nu s.aue~ls

titluri ~e propri,etate sal! procese verbale de punere Tnposesie;

,
o

'j

'I

in colpana 7 n~ se vor mal insuma sup;afelele diii coloansle 4b, 5 ~i6~

II

o tn colpsna 7 s~ vor face trel tipuri de mentiuni:

I,

Se v?r Tnserle suprafetele' din zonele foste ne~opera.tlv~tej


pentru care nu s-au depus cereri de emitere titluri de proprieJte,
supr~fete care sa regaseso l?iin coloana 6 ca rezerva a co~i~i~i
,

i'

local$;

Se v~r Tnscrie.l separat, terenurile forestlere


protoPeI comisiei locale

predate pe ba~

~i pentru care nu s-au emis titluri; de

il

prop~ietate sau process verbale de punere in posesie;


,

I.

de

Se v~r evldent1a suprafetele inscrise in mod eronat tntltlUrilJ d~


prop~etate sub aspeotul tar1alei ~i parcelei. raportat la "punJ!rea
efectiv~ 1n posesie (situa~lIe sunt necesare pentt'U apll~rea

prevederllor art.47 alin.2 din legea nr.16512013);

':

Tn anexa ~ nu se vor mai trece la observatii (coloana 6) suprafe\9le de teren

Regia-N-ationalll' iip'adur-ifor :-R-OMSILVA -c~itrecomisille lodal~de-fond fun~jar ~I pentru eare nu s-au emis titiurt de proprietate saupro~s~
predate'd~'

pun

verbale'dl'

Tn posesle.

ere

in anexa; 7, In coloana 2, sa vor trece suprafe+ele de teren din

'II

eoloanel~4b+6;

anexa

1.

II

Situapa ~ecesarlJ'ui de taren sa va intocmi de eatre comlsia locals derond


funciar cPnform machetei nr. 1 an"xata prezentef .i va fi transmisa ~atr~
comisia j~deteana de fond funclar

pan a la data de 16.06.2014:

11

I
I

Cabinet

PI"lI1edlnte A.H.k.P.

Tel: ..&02. 2009'1B4. Fax: .40211315420


Cllbinet.pfesc-dll'lte~nrp.!lQy.ro

,.,,~lnflZ/'

I,

il:t
I;

,.

Sit\Jatia ~ntraliz.a~oare 8 necesarulul de terel'l la nh/el judetean se vatnt6cml',

de caire <iori\19ia
judeleQM de fond !uncier conform machetel nr. 2an~tll
prezentel.! Dupa .~rea
de caire p~edlntele coll'li.lel judetene dellond
,

'

;,fu!1ci$r"aceast~ ~itua~e va fI comunlcata,


:

pans

la data de ,26.06.,,014,

'

OficllJ111i ~e:Cada,$thJ ~i Publicltate Imobiliara.

!i

Re"mindm ~apt"l ~ data de 26 lunle 2014 reprezintii tennenul de Ilnaltzare


a aetivitStii coJ..isii1or ~e inventariere dispus prin Ordonan\il I1r.115/2014Jcare

'

modifies!}i c0rT'pletea~a Legea 165/2013.


.
;

I
I

sa sybliniem \faptUI ca dupa vizarea situa'itor centrslizatoare tnto,'ite la


nivel local de qatre oftcfiile de cadastru jude~ne sa pot relua emiterea hotaparilor,
Dorim

p1

boour'
eliberarea titlurilor de! proprte'ate, punare" In posesia ~I celelatte
administrative ~In domeniul restitulrti fondulu; lunciar, pentru respectiva ilinitate
adminlstrativa.:,

II

'

Cu s~era~,a ea

rye

ve~ oferi sprijinul dumneavoastra, W

rugam sa Ilrimi\i.
i

domnule Sec~tar de ~tat. asigurarea inaltei mele considera~il.

iI

I
!I

I
01

1I
1

i
'

..

"

I
I
I

I.

I
\
..

C~b!net Pr~dint.e A
ll.P.
T.l: ..
O:U %,009<1&4. f'1lX~.40 2.1 131;.420
; c.abi~t. p:se<l\ntSlParn"p-IlDV .rco

:
I-

I'QgJntI

I
I

I
I

I
i

-~

Re: intalnirea Legea 165/2013

Subiect: Re: intalnirea Legea 165/2013


de la: "C.N.C." <cnc@ancpi.ro>
Data: 29.05.2014 15:35
Catre: victor.grigorescu@ancpi.ro, ab@ancpi.ro, cj@ancpi.ro, br@ancpi.ro, gj@ancpi.ro,
OCPI Harghita <hr@ancpi.ro>, if@ancpi.ro, nt@ancpi.ro, ph@ancpi.ro, tm@ancpi.ro, vn
.<vn@ancpi.ro>, dsig <dsig@ancpi.ro>, marcela.cristea@ancpi.ro, maria.tundrea@ancpi.ro
Stimati calegi,
Avand in vedere intrebarile venite in urma celui de-al dailea mail va transmitem
urmataarele:
in anexa 1 calaana 6 se var inscrie numai suprafetele de teren care canstituie rezerva
retracedabila (fara suprafetele de teren cu procese verbale de punere in pasesie - calaana
4b).
In anexa 7 calaana 2 se var inscrie suprafetele de teren din anexa 1 cal 4b+ cal 6 si se var
calara cu rasu in anexa 9.
Cu stima,
Cristina NASTASE

Office C.N.C.
Centrul National de Cartografie

Bulevardul ExpozitieI nr. 1A, sector 1, Bucure~ti, cod postal 012101

1 din 1

tel: +4021.224.16.21

fax: +4 021.224.19.96

web: cngcft. ro

email: cngcft@ancpi.ro

29.05.201416:01

Re:intalnirea Legea 165/2013

Subiect: Re: intalnirea Legea 165/2013


de la: IIC.N.C." <cnc@ancpi.ro>
Data: 29.05.2014 14:59
Catre: victor.grigorescu@ancpi.ro, ab@ancpi.ro, cj@ancpi.ro, br@ancpi.ro, gj@ancpi.ro,
OCPI Harghita <hr@ancpi.ro>, if@ancpi.ro, nt@ancpi.ro, ph@ancpi.ro, tm@ancpi.ro, vn
<vn@ancpi.ro>, dsig <dsig@ancpi.ro>, marcela.cristea@ancpi.ro,

maria.tundrea@ancpi.ro

Stimata Doamna/Stimate Domnule Director,


Din discutia avuta cu domnul director al OCPITimis in aceasta dimineata am concluzionat ca
trebuie facute doua modificari in documentele pe care vi Ie-am transmis dupa cum
urmeaza:
1. s-a scos formula de calcul al coloanei 6 - rezerva retrocedabila - din anexa 1 si anume col
6= col 2- (coI3+coI4a+4b) deoarece am convenit cu ANRP ca in coloana 3 vor fi recapitulate
doar drumurUe, caile ferate, apele aceasta coloana ne mai incluzand anexele 2-6. Va rugam
sa aveti in vedere noua formula dupa cum urmeaza:
CoI6=coI2-( coI3+coI4a+coI4b+a2+a3+a4+aS+a6)
2. la coloana 5 din anexa 1 am inserat mentiunea de la necesarul de teren privind
suprafetele de teren validate in anexele de despagubiri prevazute de lege (anexa 39 si 23)
care au fost comunicate ANRP.
Mentionam ca ambele modificari au fost discutate si acceptate de catre ANRP.
Va transmitem si procesul verbal scanat cu toate semnaturile.
Cu stima,
Ileana SPIROIU

Office C.N.C.
Centrul National de Cartografie

Bulevardul Expozitiei nr. 1A,sector 1, Bucure~tl. cod postal 012101


tel: +4 021.224.16.21

fax: +4 021.224.19.96

web: cngcft.ro

email: cngcft@ancpi.ro

-Anexe: ----------------------

proces verb_intalnire

1din2

27-28_ mai.pdf

621 KO

29.05.2014 15:33

Anexa nr. 1

JUDETUL

la norme

UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITDRIALA

lerenurilor

Nr. crt.

Nr. sector

cadastral

Supralala seclor
cadaslral
-ha-

Supralala
nerelrocedabiliifT olal
SUpralilla leren
neagricol (ape.
drumuri, canale. cai
lerale elc.)
-lla-

SITUATIA
rezerva comislei

care consliluie

locale de fond funclar

Supralala de leren relrocedala


-ha-

Supralala de leren
relrocedalii in baza
lillurilor de proprielale

Supralala de teren
relrocedatii in baza
proveselor vema Ie de
punere in posesie tara
tillu de proprielale

4a

4b

Tolal supralalii
validatii si nepusa in
posesielsenlinle civile
nepuse in aplicare
-ha-

Supralala rezerva
relrocedabilii
-ha-

Observalii

Total UAT":
DATA:
INTOCMIT:

Pre~edinlele

Comisiel:

In coloana 3 nu sa indud suprafe'ele terenurilor din anexele 2. 3,4. 5 si 6. Acestea 'lor fi foloslte numal pentru a face fnchlderea pe sectorlUAT
Coloanele 4 si 5 S8 indud suprefe\ele, inditarent de categoria de folosinta
In coloana 5, in cazul in care suprate~ele nu pot fi identificate
pentru fiecare
in coloana

6 S8 'lor inscrie

incfusiv terenurile

In coloana

7 nu se vor mai insuma

forestiere

suprafe'ele

a)eu privire la suprafetele

din coloanele

din zonele

b) cu privire la terenurile

forestiere

c) cu privire la suprafata

cuprinsa

predate

foste
predate

4b. 5 ~i 6. Sa

necooperativlzate
cu protocolla

In TP eliberate

sector in parte,

cu protocolla

pentru

comisiile

sa va completa

locale

de fond

numai

fundar,

ultimul

penlru

care

rand,

respectiv

nu s.au emis

TOTAL

VAT.

De asemenea

titJuri de proprietate

sau procese

,nu S8 'lor indude


verbale

suprafetele

de punere

vor trece trei tipuri de observatii:


pentru

dispozWa
acelasi

care nu
comisiei

amplasament

s~audepus
locale

ceren

si pentru

in teren

pentru

de emitere

care

nu s.au

situatiile

TP,
emis

suprafete

care

sa regasesc

TP sau PVPP;

menlionate

la art.47

alin.2

din L 165;

si in

col 6

ca rezeNa

a comisiellocale;

in posesie

de teren

validate

in anexele

de despagubiri

prevazute

de lege

(anexa

39 si 23) care

31

,-

Modell
Comisia locala de fond func:iar a oras/comuna
Nr. de inregistrare

SITUA TIA NECESARULUI

DE TEREN IN VEDEREA FINAUzARII

Suprafata total validata + sentinte

IICrt

UAT

I
Sup pus in posesie
TP (col 4a AD1)

I I
111

Aqricol
3

Forestier
4

Nu se vor include suprafetele

PV
(col4b AD1)
Amicol

Membrii

'

Forestier

Nepus in posesie'
(col 5 A01)

Amicol

FForestier

DE RESTITUIRE

A TERENURILOR

Terenuri in zona
Suprfetele din cereri ne-validate
necoop pt care nu
-u ~,..,,..
u.-Ie lJu.~,",,'
~Q
in~a
aflate la CLFF ~ilsau CJFF si - CI
IV,>l
I",
sentinte aflate pe rolul
1
ceren
instantelor
(se extrag din col 7
A01)
Aq~COI

I:

Forestier
10

Necesar teren

Agricol
12=5+7+9+11

11

de teren validate in anexele de despagubiri prevazule de lege (anexa 39 si 23) care au fost comunicate

Intocmit,
Comisia locala de fond funciar a oras/comuna
Presedinte

PROCESULUI

ANRP

Forestier
13=6+8+10

Viza!,
MODEL 2

Comisia judeleana

JUDETUL.

SITUATIA

CENTRALIZATOARE

Supra/ala
I

I ~r.1

II

IN VEDEREA

TOTAL JUDET

PROCESULUI

Suprafetele din cereri ne.validate

II

FINALIzARII

aflate pe rolul instantelor

.,}

I
I

A
..

Nepus in posesie"
(col 5 A01)

PV
(coI4bA01)

oJ

'..
"

I
I

ITerenun

DE RESTITUIRE

in zona necooPI

depuse inca <.:eren


(se extrag din col? AD1)
Forestier
13=6+8+10

il

Nu se vor include suprafelele de teren validate in anexele de despagubiri prevazule de lege (anexa 39 si 23) care au fast comunicale ANRP

Inlocmit .

A TERENURILOR

II

Forestier
10

Foreslier

Forestier

A ricol

Forestier

A~ricol
I

DE TEREN

lotal validata + sentinte

Sup pus in posesie TP


(col4a A01)

II

A NECESARULUI

UAT

\...rt

de Fond Funciar ct. art. 8 alin.3

Presed,nte

L165

Subiect: L165
de la: "C.N.C." <cnc@ancpi.ro>
Data: 06.06.2014 10:27
Catre: ab@ancpi.ro, ar@ancpi.ro, ag@ancpi.ro, bc@ancpi.ro, bh@ancpi.ro, bn@ancpi.ro, bt@ancpi.ro, bv@ancpi.ro, br@ancpi.ro,
ocpib@ancpi.ro, bz@ancpi.ro, cs@ancpi.ro, c1@ancpi.ro, cj@ancpi.ro, ct@ancpi.ro, cv@ancpi.ro, db@ancpi.ro, dj@ancpi.ro, gl@ancpi.ro,
gr@ancpi.ro, gj@ancpi.ro, OCPI Harghita <hr@ancpi.ro>, hd@ancpi.ro, is@ancpi.ro, if@ancpi.ro, mm@ancpi.ro, mh@ancpi.ro, ms
<ms@ancpi.ro>, nt@ancpi.ro, ot@ancpi.ro, ph@ancpi.ro, sm@ancpi.ro, sj@ancpi.ro, sb@ancpi.ro, sv <sv@ancpi.ro>, tr@ancpi.ro,
tm@ancpi.ro, tl@ancpi.ro, vs@ancpi.ro, vl@ancpi.ro, vn <vn@ancpi.ro>, iI <il@ancpi.ro>
Stimati colegi,
Avand in vedere ca se apropie termenullegal de finalizare a lucrarilor comisiilor locale de inventariere (26.06.2014) , va reamintesc cateva
dintre cerintele tehnice pe care trebuie sa Ie indeplineasca anexele 07 si 09 pentru a putea fi integrate in baza de date centralizata la nivel
national:
- lucrarea trebuie sa se inch ida pe limitele administrativ-teritoriale
incarcate in aplicatia informatica E-terra, atat din punct de vedere al
geometriei cat si din punct de vedere al suprafetei. ATENTIE - nu se vor accepta date despre imobile situate dincolo de limita
administrativa a UAT-ului/Judetului. Acestea, daca exista, vor fi transmise UAT-ului care administreaza terenurile si vor fi incluse in situatiile
prezentate de comisiile locale ale acestuia.
- intravilanul nu trebuie sa fie inclus in sectorul 0
-Iayere-Ie continute de dxfjdwgjshp trebuie denumite corect si anume: Iimita_UAT, sector_cadastral, sectorO, anexa1, anexa2, anexa3 ....
- anexa 7 trebuie completata in modelul (template-ul) trimis de CNC.
Va rog sa verificati anexele grafice inainte de a Ie trimite la CNC din punct de vedere al corectitudinii

denumirii layerelor si respectarii art.9

din GHID pentru completarea anexelor la Normele de aplicare a Leg;; nr. 165/2013.

Datorita faptului ca avem de integrat anexe pentru 3181 UAT-uri, va aducem la cunostinta ca se va face singura iteratie referitoare la
corectiile grafice necesare urmand ca, dupa aceasta, anexa grafica in format electronic pe care veti trimite, va fi integrata in baza de date

asumandu-va integral responsabilitatea cu privire la informatiile

1 din 2

transmise.

06.06.201410:34

L165

CNC va face integra rea in baza de date centralizata la nivel national a informatiilor cuprinse in anexele 7 si 9 (transmise in format
electronic) doar dupa primirea acestora certificate prin semnatura si stampila OCPI.
Cu stima,
Cristina NASTASE

Office C.N.C.
Centrul National de Cartografie

Bulevardul

2din 2

Expozitiei nr. 1A, sector 1, Bucure!itl, cod postal 012101

tel: +4021.224.16.21

fax: +4 021.224.19.96

web: cngcft.ro

email: cngcft@ancpi.ro

06.06.201410:34