Sunteți pe pagina 1din 15

Instrucţiuni de utilizare

AUTOPRESS

DISPOZITIV DE INFUZIE RAPIDĂ

0123
0123

RO – Ediţia 03 / 2007

Instruc ţ iuni de utilizare AUTOPRESS DISPOZITIV DE INFUZIE RAPID Ă 0123 RO – Edi ţ
Instruc ţ iuni de utilizare AUTOPRESS DISPOZITIV DE INFUZIE RAPID Ă 0123 RO – Edi ţ

Instrucţiuni de utilizare – Autopress

BIEGLER

IMPORTANT

Prezentele instrucţiuni reprezintă o componentă esenţială a aparatului. De aceea, ele trebuie păstrate într-un loc adecvat situat aproape de aparat şi trebuie să îl însoţească în momentul transferului către alţi utilizatori.

Pentru utilizarea corespunzătoare şi în condiţii de siguranţă a aparatului este vital ca atenţionările şi instrucţiunile de siguranţă în exploatare, ca şi celelate instrucţiuni de utilizare să fie citite şi respectate cu atenţie de toţi utilizatorii înaintea trecerii la prima folosire a aparatului.

Utilizatorii aparatului răspund de familiarizarea lor totală cu folosirea şi funcţionarea corectă a aparatului.

Dacă există suspiciuni cu privire la o eventuală defecţiune, aparatul trebuie scos imediat din funcţiune şi pe el se vor aplica etichete de avertizare pentru a fi siguri că nu va fi utilizat din nou înaintea executării lucrărilor necesare pe linie de reparatii si servisare.

BIEGLER

Instrucţiuni de utilizare - Autopress

SUMAR

1 Atenţionări şi instrucţiuni de siguranţă în exploatare

4

2 Descriere

5

2.1 Descriere generală

5

2.2 Componenţa livrării

5

3 Prima punere în funcţiune

6

4 Întreţinerea aparatului

8

5 Curăţirea şi dezinfectarea aparatului

8

6 Inspecţii periodice

8

7 Răspunderea producătorului

9

8 Garanţia

9

9 Returnarea aparatului

10

10 Declaraţia producătorului

10

11 Simboluri

11

12 Condiţii de funcţionare şi depozitare

11

13 Specificaţia tehnică

12

14 Referinţele producătorului

12

Instrucţiuni de utilizare – Autopress

BIEGLER

1 Atenţionări şi instrucţiuni de siguranţă în exploatare

Aparatul poate fi ataşat numai de stative sau trepiede, acestea fiind recunoscute pentru stabilitate şi capacitate portantă.

La seringa automată AUTOPRESS pot fi folosite doar consumabile sterile BIEGLER.

Aparatul trebuie folosit numai în locuri în care instalaţia electrică respectă regulile şi reglementările în vigoare.

Aparatul nu trebuie utilizat în încăperi în care există pericol de explozie.

Lucrările de reparaţii sau de modificare a aparatului pot fi executate numai de persoane sau centre de service autorizate de firma BIEGLER.

Aparatul nu trebuie introdus în lichide sau sterilizat cu abur ori prin metode termochimice.

Influenţa factorilor externi, precum ar fi radiaţiile sau temperaturile înalte, trebuie redusă la minimum.

Evitaţi utilizarea forţei asupra aparatului sau accesoriilor acestuia.

În cazul în care aparatul a căzut, a fost deteriorat prin aplicarea forţei sau dacă prin modul său de funcţionare se abate de la parametrii din instrucţiunile de utilizare, nu folosiţi aparatul şi returnaţi-l centrului de service.

Trebuie efectuate periodic inspecţii tehnice privind siguranţa în exploatare, în conformitate cu prevederile capitolului “Inspecţii periodice”.

BIEGLER

Instrucţiuni de utilizare - Autopress

2 Descriere

2.1 Descriere generală

BIEGLER AUTOPRESS este utilizat în mişcare atunci când lichidele trebuie administrate cu presiune constantă.

Aparatul AUTOPRESS poate folosit cu toate modelele de încălzitoare de sânge BIEGLER sau ca dispozitiv independent.

În funcţie de opţiune, pot fi folosite pungi de 2 x 500, 2 x 1000, 1 x 3000 cm 3 sau combinaţii între acestea (folosirea unei pungi de 3000 cm3 va mări durata atingerii presiunii).

Alte avantaje oferite sunt:

Uşurinţa manevrării

Dimensiunea redusă

Greutatea redusă

Presiune consistentă

Presiune exactă, setată electronic

Presiune limitată la 300 mmHg

Funcţionează alimentată de la reţea sau pe baterie

Pe baterie funcţionează cca. 90 de minute

Garourile pneumatice pot fi golite rapid şi în siguranţă

Reducere semnificativă a timpului de pregătire

2.2 Componenţa livrării

Aparatul BIEGLER AUTOPRESS, inclusiv adaptorul de alimentare de la reţea, instrucţiunile de utilizare şi 2 manşete de umflare de 500 cm 3 .

Accesorii disponibile:

Manşete BIEGLER de

Manşete BIEGLER de 1000 cm 3 Manşete BIEGLER de 3000 cm 3

500 cm 3

Instrucţiuni de utilizare – Autopress

BIEGLER

3 Prima punere în funcţiune

– Autopress BIEGLER 3 Prima punere în func ţ iune Utilizatorii trebuie s ă se familiarizeze

Utilizatorii trebuie să se familiarizeze în amănunţime cu conţinutul prezentelor instrucţiuni înainte să pună aparatul în funcţiune.

Pornirea aparatului

Agăţaţi dispozitivul AUTOPRESS de un trepied adecvat.

Conectaţi adaptorul de reţea la priza aleasă. Ledul din faţa aparatului indică alimentare prin adaptorul de reţea. Modul de funcţionare pe baterie este şi el posibil dacă aceasta este alimentată la capacitate. Dacă se scoate ştecherul din priză în timpul funcţionării aparatului, pe ecran se afişează simbolul bateriei. Aparatul poate continua să funcţioneze timp de cca. 90 de minute cu o baterie încărcată la capacitate.

90 de minute cu o baterie înc ă rcat ă la capacitate. Conecta ţ i punga

Conectaţi punga selectată la conectorul Luer-Lock.

Setaţi comutatorul aflat sub aparat pe poziţia ON.

Preselectaţi presiune cu ajutorul tastei din mijloc (în trepte de 5 mmHg).

Începeţi umplerea unei manşete pe canalul selectat apăsând pe tasta START. Aparatul rămâne câteva secunde pe modul de lucru de pregătire a soluţiei şi pe

. În acest timp, utilizatorul nu poate activa nici o altă funcţie.

După finalizarea acestui mod de lucru, pe ecran apare simbolul ► şi pot fi operate

de lucru, pe ecran apare simbolul ► ş i pot fi operate ecran apare simbolul alte

ecran apare simbolul

alte înregistrări.

Apăsând pe tasta STOP, se elimină presiunea din aparat şi acesta se ventilează.

stânga Luer – Lock conectorul

Selectare creştere presiune

START

START

Lock conectorul Selectare cre ş tere presiune START START STOP Selectare sc ă dere presiune STOP

STOP

Selectare scădere presiune

STOP

dreapta Luer – Lock conectorul

BIEGLER

Instrucţiuni de utilizare - Autopress

Canal stânga GATA

ECRAN

Selectare presiune

Status baterie

Canal dreapta GATA

ECRAN Selectare presiune Status baterie Canal dreapta GATA Presiune curent ă Presiune curent ă Indic ă

Presiune curentă

Presiune curentă

Indic ă func ţ ionarea canalului selectat

Indică funcţionarea canalului selectat

Indic ă progresul select ă rii

Indică progresul selectării

Indic ă faptul c ă excesul de presiune în apar at a fost cauzat de

Indică faptul că excesul de presiune în aparat a fost cauzat de o funcţionare incorectă

Înc ă rcare baterie (ledul clipe ş te intermitent)

Încărcare baterie (ledul clipeşte intermitent)

Baterie slab înc ă rcat ă -> Reînc ă rca ţ i ! (ledul clipe

Baterie slab încărcată -> Reîncărcaţi ! (ledul clipeşte intermitent)

   

Funcţionare pe baterie (aparatul nu este alimentat de la reţea)

Instrucţiuni de utilizare – Autopress

BIEGLER

4 Întreţinerea aparatului

AUTOPRESS este proiectat pentru a avea nevoie de un nivel redus de întreţinere. Pentru menţinerea calităţii şi siguranţei în exploatare, vă rugăm să respectaţi următoarele cerinţe:

Păstraţi întotdeauna curate aparatul şi accesoriile sale (vezi secţiunea “Curăţirea şi dezinfecţia”).

Inspecţiile tehnice periodice pe linie de siguranţă în exploatare trebuie să fie efectuate (vezi secţiunea ”Inspecţii periodice”).

5 Curăţirea şi dezinfectarea aparatului

Seringa poate fi curăţită numai cu ajutorul unei cârpe moi îmbibate cu un detergent solubil în apă, neagresivă, sau cu un detergent special folosit la curăţirea materialor plastice.

Pentru dezinfectare, pot fi folosite sprayuri cu soluţie dezinfectantă bazate pe alcool.

Important: Înaintea curăţirii sau dezinfectării, aparatul trebuie fie fie întotdeauna deconectat de la reţea.

6 Inspecţii periodice

La încălzitorul BIEGLER ESH 04, inspecţiile tehnice periodice pe linie de siguranţă în exploatare trebuie efectuate la perioade de minimum 12 luni fiecare de către persoane care pe baza pregătirii, cunoştinţelor şi experienţei lor practice sunt calificate să desfăşoare astfel de inspecţii.

Indicaţiile pe linie de siguranţă, inscripţionate pe aparat şi pe accesoriile sale, trebuie să fie uşor de citit.

Starea de pezentare fizico-mecanică a tuturor componentelor trebuie să permită utilizarea continuuă în condiţii de siguranţă a aparatului (carcasa, adaptorul de reţea inclusiv cablul de conectare, conectori Luer-Lock).

Aparatul nu trebuie să prezinte vreo contaminare de natură să compromită siguranţa folosirii sale.

Verificaţi funcţionarea adaptorului de reţea, dacă este necesar.

Rezultatele inspecţiilor periodice trebuie transcrise, împreună cu data şi numele inspectorului/agenţiei inspectoare, pe spatele instrucţiunilor de utilizare a aparatului.

Important: Dacă în timpul unei inspecţii periodice s-a identificat o funcţionare defectuasă, lipiţi pe aparat o etichetă pentru a vă asigura că el va mai fi folosit până la efectuarea lucrărilor de reparaţii necesare.

BIEGLER

Instrucţiuni de utilizare - Autopress

7 Răspunderea producătorului

Producătorul şi furnizorul aparatului resping orice răspundere dacă:

Aparatul nu este folosit conform instrucţiunilor de utilizare.

Personalul deservent nu are o calificare corespunzătoare sau nu este suficient de bine informat cu privire la funcţionarea aparatului pe baza instrucţiunilor de utilizare şi a instrucţiunilor de siguranţă în exploatare.

Reparaţiile nu sunt executate exclusiv de producător sau de persoane şi centre de service autorizate expres de producător.

Aparatul este utilizat în locuri în care instalaţia electrică nu respectă standardele naţionale aplicabile, sau dacă nu se garantează alimentarea cu electricitate în timpul folosirii aparatului.

Nu se utilizează piese de schimb şi materiale originale sau nu se respectă perioadele de întreţinere.

Modul de casare a aparatului şi accesoriilor acestuia trebuie să se desfăşoare în conformitate cu reglementările locale în materie.

8 Garanţia

Producătorul garantează că toate defectele de material şi de execuţie care se manifestă într-o perioadă de 24 de luni de la data achiziţionării vor fi reparate gratuit.

Reclamaţiile se acceptă numai în următoarele condiţii:

Producătorul şi/sau furnizorul este informat imediat cu privire la defectul pentru care se face o reclamaţie pe linie de garanţie.

Se respectă instrucţiunile producătorului şi/sau furnizorului privind depozitarea sau returnarea aparatului.

Prezentarea unei copii lizibile a facturii emise pentru aparatul în cauză, din care să rezulte data cumpărării.

Descrierea exactă a defectelor sau funcţionării defectuoase identificate de către client.

Garanţia producătorului va fi nulă dacă se constată că instrucţiunile de întreţinere, dezinfecţie şi inspecţie nu au fost respectate în conformitate cu instrucţiunile de utilizare, aparatul a fost distrus prin utilizarea forţei sau datorită unei erori de operare, ori a fost folosit într-un mod contrar instrucţiunilor de utilizare şi instrucţiunilor de siguranţă în exploatare.

Instrucţiuni de utilizare – Autopress

BIEGLER

De asemenea, garanţia va fi nulă dacă nu au fost folosite ca piese de schimb materiale originale BIEGLER, sau măsurile de reparare au fost luate de către persoane care nu au fost autorizate de către producător sau furnizor.

Dacă se solicită producătorului să satisfacă o reclamaţie pe linie de garanţie conform prezentelor condiţii, clientul va suporta costurile şi riscurile transportării aparatului de la şi către locul de utilizare.

Producătorul şi/sau furnizorul nu răspunde în nici un caz pentru neglijenţa superficială. De asemenea, nu se despăgubesc veniturile şi profiturile pierdute.

9 Returnarea aparatului

Aparatele trebuie curăţite şi dezinfectate cu grijă înaintea aşezării în ambalajele originale în scopul returnării lor.

Dacă nu mai există ambalajul original, aparatul trebuie ambalat în funcţie de modul de expediţie.

10 Declaraţia producătorului

Seringa automată AUTOPRESS este un echipament medical, conform definiţiei din Directiva 93/42/EEC.

Această afirmaţie este documentată prin prezenţa marcajului CE.

Instituţie notificată: TŰV Product-Service, Număr de aprobare CE0123

BIEGLER

Instrucţiuni de utilizare - Autopress

11 Simboluri

Instruc ţ iuni de utilizare - Autopress 11 Simboluri Atest ă conformitatea cu prevederile Directivei 93/42/EEC

Atestă conformitatea cu prevederile Directivei 93/42/EEC ă conformitatea cu prevederile Directivei 93/42/EEC

0123

Respectaţ i instruc ţ iunile de utilizare ţi instrucţiunile de utilizare

Nu casaţ i prezentul produs ca de ş eu gunoi municipal nesortat ţi prezentul produs ca deşeu gunoi municipal nesortat

SN:

Număr de serie

Protecţ ie tip B ţie tip B

Aparat din clasa II de protecţ ie ţie

12 Condiţii de funcţionare şi depozitare

Condiţii permise pentru transport şi depozitare:

Temperatura:

Umiditate relativă:

Presiune atmosferică:

10 - 40 o C 30 – 75% 700 – 1060 hPa

Temperatura de funcţionare trebuie să se încadreze în domeniul: 10 - 30 o C

Valorile mai mari sau mai mici decât domeniile specificate mai sus pot provoca avarierea aparatului sau a accesoriilor acestuia.

Instrucţiuni de utilizare – Autopress

BIEGLER

13 Specificaţia tehnică

Aparatul:

Seringă automată

B

Modelul aparatului:

AUTOPRESS

Tensiune:

9 V c.c.

Consum curent:

max. 12 W

Tip de alimentare:

alimentare de la reţea şi reîncărcabil

Gradul de protecţie împotriva electrocutării:

funcţionare cu baterie

Dimensiuni:

90 x 115 x 260 mm

Greutate:

1,5 kg

Clasa:

II a, conform regulii 11

Tip de funcţionare:

funcţionare continuuă

Adaptor pentru reţea tip:

12W P2EFMW3

Intrare:

110-240 V c.a., 50-60 Hz, 250 mA

Ieşire:

9 V c.c., max. 1,33 A

14 Referinţele producătorului

9 V c.c., max. 1,33 A 14 Referin ţ ele produc ă torului E. Biegler GmbH

E. Biegler GmbH Allhangstrasse 18a A-3001 Mauerbach Austria

Tel.

+43 1 979 21 05

Fax

+43 1 979 21 05 16

e-mail: office@biegler.com www.biegler.com

BIEGLER

Instrucţiuni de utilizare - Autopress

Instrucţiuni de utilizare – Autopress

BIEGLER

BIEGLER

Instrucţiuni de utilizare - Autopress