Sunteți pe pagina 1din 5

LEGE nr.

50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executrii


lucrrilor de construcii - Republicare*)
(la data 23-Nov-2009 reglementat de Norme Metodologice din 2009 )
(la data 12-Sep-2005 reglementat de Norme Metodologice din 2005 )

CAPITOLUL I: Autorizarea executrii lucrrilor de construcii


Art. 1
(la data 23-Nov-2009 Art. 1 din capitolul I reglementat de Art. 13 din capitolul I, sectiunea 4 din
Norme Metodologice din 2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 1 din capitolul I reglementat de Art. 1 din capitolul I, sectiunea 1 din
Norme Metodologice din 2009 )

(1)Executarea lucrrilor de construcii este permis numai pe baza unei autorizaii


de construire sau de desfiinare, emis n condiiile prezentei legi, la solicitarea
titularului unui drept real asupra unui imobil - teren i/sau construcii - identificat
prin numr cadastral, n cazul n care legea nu dispune altfel.
(la data 14-Feb-2009 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )

(2)Construciile civile, industriale, inclusiv cele pentru susinerea instalaiilor i


utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alt natur se pot realiza numai cu
respectarea autorizaiei de construire, emis n condiiile prezentei legi, i a
reglementrilor privind proiectarea i executarea construciilor.
Art. 2
(1)Autorizaia de construire constituie actul final de autoritate al administraiei
publice locale pe baza cruia este permis executarea lucrrilor de construcii
corespunztor msurilor prevzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea,
realizarea, exploatarea i postutilizarea construciilor.
(la data 14-Feb-2009 Art. 2, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )

(2)Autorizaia de construire se emite n baza documentaiei pentru autorizarea


executrii lucrrilor de construcii, elaborat n condiiile prezentei legi, n temeiul i
cu respectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, avizate i aprobate
potrivit legii. (la data 14-Oct-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din
Legea 261/2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I reglementat de Art. 13 din capitolul I, sectiunea 4
din Norme Metodologice din 2009 )

(21)Procedura de autorizare a executrii lucrrilor de construcii ncepe odat cu


depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism n scopul obinerii, ca
act final, a autorizaiei de construire i cuprinde urmtoarele etape:

(la data 23-Nov-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I reglementat de anexa 2 din Norme
Metodologice din 2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I reglementat de anexa 1 din Norme
Metodologice din 2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I reglementat de Art. 2 din capitolul I, sectiunea
1 din Norme Metodologice din 2009 )

a)emiterea certificatului de urbanism;


b)emiterea punctului de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului
pentru investiiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului;
c)notificarea de ctre solicitant a autoritii administraiei publice competente cu
privire la meninerea solicitrii de obinere, ca act final, a autorizaiei de construire,

pentru investiiile la care autoritatea competent pentru protecia mediului a stabilit


necesitatea evalurii impactului asupra mediului i a emis ndrumarul conform

legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra


mediului;
d)emiterea avizelor i acordurilor, precum i a actului administrativ al autoritii
pentru protecia mediului competente privind investiiile evaluate din punctul de
vedere al impactului asupra mediului;
e)elaborarea documentaiei tehnice necesare pentru autorizarea executrii
lucrrilor de construcii, denumit n continuare documentaie tehnic - D.T.;
f)depunerea documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii la
autoritatea administraiei publice competente;
g)emiterea autorizaiei de construire.
(la data 14-Oct-2009 Art. 2,
alin. (2^1) din capitolul I
modificat de Art. I, punctul 2.
din Legea 261/2009 ) TIPURILE

PIESE SCRISE

PIESE DESENATE

DE CONSTRUCII PROVIZORII
prevzute la art. 3 alin. (1) lit. d), g)
i h) din Lege pentru care autorizaia
de construire se emite n baza
documen-taiilor tehnice - D.T. cu
coninut simplificat n raport cu
coninutul-cadru prevzut n anexa
nr. 1 la Lege

MEMORIU
CUPRINZND
DESCRIEREA
SUMAR A
LUCRRILOR

UTILITI URBANE

REFERATE DE
VERIFICARE
PROIECT

AVIZE I
ACORDURI

ARHITECTURA

SPECIFICE

STRUCTUR

Plan cons-trucii
sub-terane
(reele tehnicoedili-tare) sc.
1:2000 / 1:100

D
a
t
e
g
e
n
e
r
a
l
e

A
r
h
it
e
c
t
u
r
a
s
u
p
r
a
f
a

a
c
o
n
s
t
r
u
it

d
e
s
f

u
r
a
t

S
is
t
e
m
u
l
d
e
a
c
o
p
e
ri
r
e
(
t
e
r
a
s

a
r
p
a
n
t

N
u
m

r
u
l
d
e
n
i
v
e
l
u
ri
/

li
m
e
a
l
a
s
t
r
e
a
i
n

P
ri
n
ci
p
a
l
e
l
e
m
a
t
e
ri
a
l
e
u
ti
li
z
a
t
e

S
t
r
u
c
t
u
r
a
si
s
t
e
m
u
l
c
o
n
s
t
r
u
c
ti
v

I
n
s
t
a
l
a
i
il
e
a
f
e
r
e
n
t
e

A
m
e
n
a
j

ri
e
x
t
e
ri
o
a
r
e
ci
r
c
u
l
a
i
i
c
a
r
o
s
a
b
il
e

C
e
ri
n

a
R
e
zi
s
t
e
n

m
e
c
a
n
ic

i
s
t
a
b
il
it
a
t
e

C
e
ri
n

a
S
i
g
u
r
a
n

n
e
x
p
l
o
a
t
a
r
e

C
e
ri
n

a
S
e
c
u
ri
t
a
t
e
l
a
i
n
c
e
n
d
i
u

A
li
m
e
n
t
a
r
e
c
u
a
p

c
a
n
a
li
z
a
r
e

A
li
m
e
n
t
a
r
e
c
u
e
n
e
r
g
i
e
e
l
e
c
t
ri
c

A
li
m
e
n
t
a
r
e
c
u
g
a
z
e
n
a
t
u
r
a
l
e

A
li
m
e
n
t
a
r
e
c
u
e
n
e
r
g
i
e
t
e
r
m
ic

T
e
l
e
c
o
m
u
n
ic
a
i
i

P
u
n
c
t
u
l
d
e
v
e
d
e
r
e
/
a
c
t
u
l
a
d
m
in
is
t
r
a
ti
v
a
l
a
u
t
o
ri
t

i
i
c
o
m
p
e
t
e
n
t
e
p
e
n
t
r
u
p
r
o
t
e

P
r
e
v
e
n
ir
e
a
i
s
ti
n
g
e
r
e
a
i
n
c
e
n
d
ii
l
o
r

P
r
o
t
e
c
i
a
ci
v
il

P
r
o
t
e
c
i
a
s

i
i
p
o
p
u
l
a
i
e
i

P
l
a
n
d
e
si
t
u
a
i
e
s
c
.
1
:
2
0
0
0
/
1
:
1
0
0

P
l
a
n
u
ri
l
e
t
u
t
u
r
o
r
n
i
v
e
lu
ri
l
o
r
(i
n
cl
u
si
v
a
l
a
c
o
p
e
ri

u
l
u
i)
s
c
.
1
:
1
0
0

S
e
c
i
u
n
e
c
a
r
a
c
t
e
ri
s
ti
c

s
c
.
1
:
1
0
0

T
o
a
t
e
f
a

a
d
e
l
e
(
v
e
d
e
ri
/
d
e
s
f

u
r

ri
)
s
c
.
1
:
1
0
0

S
is
t
e
m
u
l
c
o
n
s
t
r
u
c
ti
v
(
f
u
n
d
a
i
i,
s
t

l
p
i,
c
e
n
t
u
ri
,
p
l
a
n

e
e
)
*

P
l
a
n
f
u
n
d
a
i
i
(
a
m
p
l
a
s
a
r
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t

)
s
c
.
1
:
1
0
0

P
l
a
n
f
u
n
d
a
i
i
(
a
li
p
ir
e
l
a
c
a
lc
a
n
)
s
c
.
1
:
1
0
0

Pl
a
n
s

p
t
u
r

(
p
e
n
tr
u
al
ip
ir
e
la
c
al
c
a
n
)
s
c.
1
:
1
0
0

c
i
a
m
e
d
i
u
l
u
i