Sunteți pe pagina 1din 4

ROMANIA

JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIBRASOV
HOTARARE

Priveste: Aprobarea documentatiei tehnico- economice pentruo biectivul de investitii


,, AMENAJARE LOC DE JOACA SI TERENURI SPORT IN ZONA ANL Municipiul
Brasovin faza de proiect tehnic

Consiliul Local al Municipiului Brasovintrunit in sedinta de lucru,


Avind in vedere:
-raportul de fundamentare nr.16894 din 17.04.2015 intocmit de compartimentul
Urbanism, AmenajareaTeritoruluisiLucrariPublice;
-expunerea de motive a PrimaruluiorasuluiBrasov, inregistrata la nr.16893 din 17.04.2015;
-raportulcomisiei de specialitate din cadrulConsiliului Local Brasov;
-prevederile art.36, alin.2, lit. b ,si art.36 alin (4) lit ,, d din Legea 215/2001 Legeaadministratieipublice locale, republicata cu modificarilesicompletarileulterioare;
-proiecttehnic ,, Amenajareloc de joacasiterenuri sport in zona ANL
oras Brasov
,inregistrat la nr. 16891 din 17.04.2015
In temeiul art.45 alin. (2) din Legea 215/2001- Legeaadministratieipublice locale,
republicata cu modificarilesicompletarileulterioare;
H O TARAS T E :
Art.1. Se aprobadocumentatiatehnico-economicapentruobiectivul de investitii ,, Amenajareloc
de joacasiterenuri sport in zona ANL Municipiul Brasovin faza de proiecttehnic cu o
valoaretotala a investitiei de
1.540.784,0 lei din care cheltuielipentruinvestitia de baza
1.046.779,0 lei
1. Amplasament :

zona bloc ANL str. PrimaveriiMunicipiul Brasov

2. Esalonareainvestitiei
Anul I

- 1.540.784,0 lei

Din care C+M


3. Durata de realizareainvestitiei
4. Capacitati - suprafataamenajata

- 1.046.779,0 lei
- 8 luni
- 2800 mp

Art.2.Primarul Municipiului Brasov, princompartimentele de specialitateva duce la duce


la indeplinireprevederileprezenteihotarari, dispunindtoatemasurileprevazute de lege.
Art.3.Prezenta
hotarare
se
vacomunicaInstitutieiPrefectuluiJudetuluiBrasovpentrucontrolullegalitatii in termenulprevazut de
lege .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
POPESCU RADU

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Jr. CARP IULIANA ELENA

BRASOV
Nr. 58 din 19.05.2015
Prezentahotarare a fostadoptata cu un numar de 26voturi<<pentru>>, 0voturi<<impotriva>>,
0<<abtineri>> din totalul de 27consilieri in functie, din care un numar de 26consilieriprezenti.

PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV


SERVICIU URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
AV I Z AT
Nr. 16894 din 17.04. 2015
PRIMAR,
GEORGESCU GABRIEL
RAPORT DE FUNDAMENTARE
Cu privire la proiectul de hotarareprivindaprobareadocumentatieitehnico- economicepentruobiectivul de investitii ,,
Amenajareloc de joacasiterenuri sport in zona ANL Municipiul Brasovin faza de proiecttehnic
Subsemnata Bratu Marga, sef serviciuin cadrul Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului si Lucrari
Publice, prezint Consiliului Local Brasov, propunerea pentru amenajareunuiloc de joacasi a unorterenuri sport in
zona ANL,Municipiul Brasov.
Obiectivul investitiei vine in completarea functiunilor existente prin amenajarea unor terenuri
multifunctionale de sport cu suprafata sintetica si a unui loc de joaca.Actualmente amplasamenul se prezinta ca un
teren intravilan neamenajat si deteriorat cu folosinta improprie, intr-o stare avansata de degradare biologica si
constructiva,in mare proportie.
Suprafata totala care face obiectul investitiei este de 2800 mp situata in spatele blocului ANL cu acces auto
si pietonal din strada Primaverii, cu urmatoarele vecinatati :
N-bloc ANL
S- alee acces
E-str. Primaverii
V-bloc 30 A
Constructiile din cadrul obiectivului de investitii sunt urmatoarele :
1.Terenul de sport-Minifotbal
Va avea o suprafata de joc de 20 x40 m si o zona de siguranta de cca.1 m pe contur la care se adauga o
zona perimetrala de cca.1,90 m.
2. Terenul de sport-Tenis
Va avea o suprafata de joc de 10,87 x 23,67 m m si o zona de siguranta perimetrala de cca.3,94 m
,respectiv 5,22 m pe contur .
3.Terenul de joaca va avea urmatoarea componeneta:
-ansamblu de joaca 1-2 turnuri -1 bc
-nisipar acoperit-1bc
-ansamblu de catarare -1 bc
-balansoar 2 locuri-1 bc
-balansoar pe arc 2 bc
-ansamblu 2-4 leagane -1 bc
4. Constructii modulare vestiare 3 module identice complet echipate si dotate
5. Constructie modulara cabina paza
6. Tribune spectatori -6 module realizate pe doua randuri cu cate 20 locuri.
7. Alei asfaltate (interioare si exterioare
8. Parcaj auto asfaltat 8 locuri
9. Acces auto asfaltat
10 .Bancute realizate din lemn pe schelet metalic -11 bc
11 .Bancute realizate din lemn pe schelet metalic -8 bc mobile aferente terenurilor de sport
12. Banci de rezerva pentru terenul de minifotbal-2 bc
13.Peluze gazon
14. Plantare material dendrologic
15. Toalete ecologice 2 bc
16. Imprejmuire confectii metalice multicolore
Valoareatotala a investitieieste de 1.540.784,0 lei din care C+M 1.046.779,0 lei lei, cu o durata de executie de
6 luni .
INTOCMIT,
BRATU MARGA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV

Nr.16893din 17.04.2015
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarire privind aprobareadocumentatieifazaProiectTehnic a investitiei,,
Amenajareloc de joacasiterenuri sport in zona ANL Municipiul Brasov

GEORGESCU GABRIEL- Primarul Municipiului Brasov


Avind in vedere:
-prevederile art.36, alin.2, lit. d silit.,,e ,si art.36 alin (4) lit ,, d si ,, e din Legea 215/2001 Legeaadministratieipublice locale, republicata cu modificarilesicompletarileulterioare;
-raportul de fundamentare al serviciului specialitate nr.16894 din 17.04.2015
Popun amenajareunuiloc de joacasi a unorterenuri sport in zona ANL, municipiul Brasov.
Obiectivul investitiei vine in completarea functiunilor existente prin amenajarea unor terenuri
multifunctionale de sport cu suprafata sintetica si a unui loc de joaca cu urmatoarea componenta :
1.Terenul de sport-Minifotbal
2. Terenul de sport-Tenis
3.Terenul de joaca
4. Constructii modulare vestiare 3 module
5. Constructie modulara cabina paza
6. Tribune spectatori -6 module cu 20 locuri fiecare
7. alei asfaltate (interioare si exterioare )
8. Parcaj auto asfaltat 8 locuri
9. Acces auto
10 .Bancute realizate din lemn pe schelet metalic -11 bc fixate in fundatii din beton
11 .Bancute realizate din lemn pe schelet metalic -8 bc mobile aferente terenurilor de sport
12. Banci de rezerva pentru terenul de minifotbal-2 bc
13.Peluze gazon
14. Plantare material dendrologic
15. Toalete ecologice 2 bc
16. Imprejmuire confectii metalice multicolore

Valoareatotala a investitieeste de : 1.540.785,0 lei cu TVA din care C+M 1.046.779,0 lei
Sper, d-lor consilieri ca fata de cele aratate mai sus veti vota acest proiect de hotarare.
PRIMAR,
GEORGESCU GABRIEL