Sunteți pe pagina 1din 18

ACATISTUL SFINŢILOR ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA

Ziua prăznuirii: 21 Mai


Rugăciunile începătoare

Slavă ţie, Dumnezeul nostru, slavă ţie.


Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti;
Vistierul bunătăţilor si Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe
noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Prea Sfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă
fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte (de trei ori), Slavă ... Şi acum …
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne
iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în
ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Amin.
Apoi troparele de umilinţă:
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns,
această rugăciune aducem ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.
Slavă...
Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni
fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii nostri,
că Tu esti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău; toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău
chemăm. Şi acum... a Născătoarei de Dumnezeu:
Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu
pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, căci tu eşti mântuirea
neamului
creştinesc.
Apoi Crezul:
Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor
celor
văzute si nevăzute.
Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut
mai
înainte de toţi vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut
iar nu făcut,
Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la
Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu
Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.
Apoi: Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă ... Şi acum ... şi apoi
Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru
dreptatea
Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul
prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă in picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca
morţii cei
din veacuri. Mâhnit este duhul în mine şi inima mea încremenită înăuntrul meu. Adusu-mi-am
aminte de
zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.
Întins-am
către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrabă auzi-mă, Doamne, că a
slăbit
duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în
mormânt. Fă să
aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine
am ridicat
sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta,
că Tu eşti
Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele
Tău,
Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de
stârpeşte
pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge
fărădelegea
mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeste. Că
fărădelegea mea eu o
cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am
făcut, aşa
încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi
m-am
zămislit, şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele
ascunse ale
înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai
vârtos
decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele cele
smerite.
Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată
zideşte întru
mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la
faţa Ta, şi
Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor

întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
Izbăveşte-mă
de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de
dreptatea
Ta. Doamne, buzele mele-vei deschide, şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-
aş fi dat;
arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit, inima înfrântă şi smerită
Dumnezeu
nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile
Ierusalimului.
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău
viţei.

Condacele şi Icoasele

Condacul 1 :
Cel ce chipul Crucii strălucind pe cer mai mult decât soarele l-ai văzut şi biruinţa
semnului Domnului bine ţi-a descoperit, cu care într-armându-te pe toţi vrăjmaşii i-
ai biruit, acum şi nouă celor ce ne plecăm genunchii înaintea icoanei tale, Sfinte
Împărate Constantin, dă-ne nouă, împreună cu buna ta maică, Împărăteasa Elena,
ajutor, celor ce cântăm vouă: Bucuraţi-vă, părinţii creştinilor!
Icosul 1 :
Ca un înger luminos ai binevestit lumii pe Domnul nostru Iisus Hristos, că este
Dumnezeu şi Fiul lui Dumnezeu cel adevărat; pentru aceasta cântăm ţie acestea:
Bucură-te, al creştinilor numit de noi tată;
Bucură-te, că singur Domnul Iisus în vis ţie s-a arătat;
Bucură-te, căci cu semnul Sfintei Cruci te-a înarmat;
Bucură-te, că pe Maxenţie, prin puterea cinstitei cruci, l-ai biruit;
Bucură-te, că în Roma cu mare alai ai intrat;
Bucură-te, că romanii cu bucurie împărat al lor te-au pus;
Bucură-te, că în cinstea Domnului Iisus Hristos o cruce de piatră în mijlocul Romei
ai pus;
Bucură-te, că pe Sfânta Cruce ai scris: "Iisus Hristos NIKA", adică, cu acest semn
vei birui;
Bucură-te, că prin puterea crucii lui Hristos pe toţi vrăjmaşii tăi i-ai biruit;
Bucură-te, căci cu ştirea şi voia lui Dumnezeu, de boala leprei te-ai îmbolnăvit;
Bucură-te, că ţie sfinţii mai-marii apostolilor ţi s-au arătat;
Bucură-te, că prin învăţătura Sfântului Ierarh Silvestru cu toată inima ai crezut în
Domnul nostru Iisus Hristos;
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin!

Condacul al 2-lea :
Văzându-te singur că eşti lepros cu trupul şi cu sufletul, ai chemat în ajutor pe
Dumnezeul creştinilor, iar Dumnezeu, nezăbovind, ţi-a trimis pe Sfinţii Apostoli să
te mîngâie şi ţi-a spus ce să faci ca să fii sănătos şi, bucurîndu-te de dumnezeiasca
cercetare, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea :
Pe împărăteasa Elena cea prea-cinstită, pe maica împăratului Constantin, cu
bucurie să ne adunăm toţi dreptcredincioşii creştini, împreună cu monahii şi
monahiile şi să o lăudăm cu cântări ca acestea:
Bucură-te, că eşti născută din neam împărătesc;
Bucură-te, că eşti maica Sfântului Împărat Constantin;
Bucură-te, că în Iisus Hristos ai crezut;
Bucură-te, că în numele Sfintei Treimi te-ai botezat;
Bucură-te, căci cu sârguinţă şi cu multă evlavie la Ierusalim ai plecat;
Bucură-te, că tu Crucea Domnului mult ai dorit;
Bucură-te, că acolo Crucea cea de viaţă făcătoare ai aflat;
Bucură-te, că Sfintei Cruci tu întâi ai zis: "Bucură-te lemn fericit";
Bucură-te, căci cu mare veselie te-ai bucurat când Sfânta Cruce pe cel mort l-a
înviat;
Bucură-te, că în Ierusalim biserică mare şi prea frumoasă ai poruncit să se
zidească;
Bucură-te, că "Biserica Învierii Domnului Iisus Hristos" ai poruncit să se
numească;
Bucură-te, că tu creştinilor ne eşti ca o maică;
Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Elena!

Condacul al 3-lea :
Preacinstită împărăteasă, noi credincioşii, împreună cu clerul şi cu toţi monahii,
către tine năzuim în nevoile noastre; fii acum şi nouă păcătoşilor grabnică
folositoare, ca să cântăm cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea :
Râvnitor fiind de Împărăţia cea de sus, fericite împărate Constantin, Împăratului şi
Stăpânului tuturor cu minte curată crezând, te-ai botezat; pentru aceasta cântăm ţie
aşa:
Bucură-te, că în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh te-ai botezat;
Bucură-te, că în timpul botezului mâna Domnului Hristos de tine s-a atins;
Bucură-te, că boala leprei ca nişte solzi de pe tine a căzut;
Bucură-te, că în haine albe îmbrăcându-te, împărat creştin te-ai numit;
Bucură-te, că tuturor păgânilor a se boteza le-ai poruncit şi creştini să se numească;
Bucură-te, că tu capiştile idolilor ai poruncit să se risipească;
Bucură-te, că sfinte biserici în numele lui Iisus Hristos ai poruncit să se zidească;
Bucură-te, că pe sfânta maică Elena cu multă cinste şi avere la Ierusalim ai trimis-
o;
Bucură-te, între împăraţi cel dintâi creştin;
Bucură-te, că în toată lumea cu botezul tău mare bucurie ai făcut;
Bucură-te, că păgânii, căutând la tine, creştini s-au făcut;
Bucură-te, că şi noi, clerul mirean şi călugăresc, deşi păcătoşi fiind, îţi cântăm
laude şi măriri totdeauna;
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin!

Condacul al 4-lea :
Pomenirea binecredinciosului împărat Constantin ca nişte mir de mult preţ, astăzi a
răsărit, căci de Hristos dorind, pe idoli a defăimat; pentru aceasta, după vrednicie,
împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea :
Tie, celei după vrednicie şi cu credinţă următoare Cuvântului lui Dumnezeu, Care
pentru bună cucernicia ta te-a împodobit cu multă cinste, ca pe o împărăteasă a
creştinilor, cu bucurie îţi aducem aceste laude:
Bucură-te, că în Ierusalim optsprezece biserici ai zidit;
Bucură-te, că pe aceste biserici cu toate podoabele le-ai înfrumuseţat;
Bucură-te, că împreună cu fiul tău, împăratul Constantin, Sfânta Cruce în mâini o
ţineţi;
Bucură-te, că o parte din lemnul crucii celei de viaţă făcătoare la Constantinopol ai
adus-o;
Bucură-te, că şi sfintelor piroane pe cruce Domnul Iisus Hristos le-a dat putere
vindecătoare, iar tu în mâini le-ai purtat;
Bucură-te, că după botez cu dreaptă credinţă lui Hristos ai slujit;
Bucură-te, că întotdeauna pe săraci ai miluit;
Bucură-te, că tu cu toate faptele bune te-ai împodobit;
Bucură-te, că pentru viaţa ta cea bună pe pământ de multă cinste te-ai învrednicit;
Bucură-te, că toate neamurile creştine ca pe o împărăteasă binecredincioasă te
cinstesc;
Bucură-te, că slăbind de osteneli şi de blândeţe, aproape de sfârşitul vieţii ai ajuns;
Bucură-te, că bine-plăcând lui Dumnezeu, te-ai mutat din viaţa aceasta, la viaţa cea
veşnică;
Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Elena!

Condacul al 5-lea :
Cu mare râvnă te-ai străduit Sfinte Împărate Constantin, să răspândeşti creştinismul
în tot imperiul tău, precum şi în toată lumea; drept aceea multe şi drepte hotărâri ai
luat pentru a aduce la bun sfârşit acest act creştinesc, precum şi de a curăţi
diferitele eresuri ce o dată cu creştinismul întemeiat au răsărit ca neghinele în holda
dreptei credinţe; pentru aceasta împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu cu
dragoste: Aliluia!

Icosul al 5-lea :
Ai adunat, preafericite împărate Constantin, sobor de părinţi de Dumnezeu
purtători şi printr-înşii inimile tuturor cele înviforate de blestematul eres al lui Arie
le-ai întărit să slăvească pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; pentru care
îţi aducem ţie laudele acestea:
Bucură-te, că soborul cel dintâi al celor trei sute optsprezece sfinţi părinţi cu
porunca ta în Niceea s-au adunat;
Bucură-te, că prin lupte mari credinţa cea dreaptă s-a luminat;
Bucură-te, că Arie de la sobor a rămas ruşinat;
Bucură-te, că necredinciosul Arie în veci cu diavolii este băgat în iad;
Bucură-te, că noi creştinii de la tine cu dreapta credinţă suntem luminaţi;
Bucură-te, că pe Domnul nostru Iisus Hristos în toată lumea L-ai propovăduit a fi
Fiul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin creştinarea ta Crucea Domnului s-a aflat;
Bucură-te, că prin aflarea Sfintei Cruci duşmanii ei se tânguiesc;
Bucură-te, că prin însemnarea cinstitei Cruci diavolii se izgonesc;
Bucură-te, că împreună cu sfântă maica ta, Crucea Domnului Iisus Hristos în mâini
o ţineţi;
Bucură-te, că o parte din lemnul crucii adus de sfântă maica ta, împărăteasa Elena,
în sfintele tale mâini ai primit-o;
Bucură-te, că nouă fraţilor în Hristos eşti rugător mare către Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin!

Condacul al 6-lea :
Ca şi cu o porfiră te-ai îmbrăcat, mărite, cu milostivirea, şi ca şi cu o hlamidă cu
bunele blândeţi te-ai împodobit. Drept aceea, cinstind pomenirea ta, preaslăvim pe
Dumnezeu, zicând: Aliluia!

Icosul al 6-lea :
Dar cum vom cânta mai cu vrednicie, sau cu ce cuvinte mai potrivite vom lăuda
frumuseţea bunătăţilor tale, cinstită Elena, cele câştigate în ceruri, de la Dumnezeu,
Cel ce ştie a cinsti pe cei drepţi; pentru aceasta noi îţi cântăm ţie unele ca acestea:
Bucură-te, ceea ce sfântul tău suflet cu mare cinste în ceruri de îngeri este suit;
Bucură-te, că în lumina cea prea strălucită pe Dumnezeu ai văzut;
Bucură-te, că lui Dumnezeu-Cuvântul şi preacuratei Maicii Lui, căzând, te-ai
închinat;
Bucură-te, că locaşurile cele prea frumoase ale sfinţilor le-ai cercetat;
Bucură-te, că şi frumuseţile raiului toate ţi le-a arătat;
Bucură-te, că pe cele ce ochiul omenesc nu le-a văzut şi urechea nu le-a auzit şi la
inima omului nu s-au suit, acum tu luminat te îndulceşti de ele;
Bucură-te, că întru Împărăţia cerurilor te-ai sălăşluit;
Bucură-te, împărăteasă, căci cu Împărăteasa cerurilor împreună eşti petrecătoare;
Bucură-te, că împreună cu arhangheli eşti vorbitoare
Bucură-te, că împreună cu îngerii cânţi lui Dumnezeu cântare;
Bucură-te, că şi noi nevrednicii îţi cântăm cântare veselitoare;
Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Elena!

Condacul al 7-lea :
Si după deprinderi şi după ale tale fapte bune ai fost iubitoare de Dumnezeu şi
vrednică de minuni, fericită împărăteasă Elena; pentru aceasta cu credinţă şi cu
evlavie mare, noi, cei ce suntem luminaţi prin harul lui Dumnezeu, cântare
veselitoare cântăm: Aliluia!

Icosul al 7-lea :
Popor al lui Dumnezeu ai făcut, prin dumnezeiescul Duh, pe poporul cel vechi al
iudeilor şi al păgânilor, cu baia botezului luminându-i; pentru aceasta te lăudăm,
zicând:
Bucură-te, că întocmai cu apostolii, de la Dumnezeu eşti cinstit;
Bucură-te, căci cât ai trăit multe milostenii şi faceri de bine ai făcut;
Bucură-te, că, după multe osteneli, nevoinţe şi griji, la fericit sfârşit ai ajuns;
Bucură-te, că, după puţină boală, ai adormit şi sufletul de trup s-a despărţit,
zburând la cer;
Bucură-te, că arhanghelii cu frumoase cântări îngereşti la ceruri te-au suit;
Bucură-te, că scaunului Sfintei Treimi te-ai închinat;
Bucură-te, că Sfinţii Apostoli înaintea lui Dumnezeu te-au lăudat;
Bucură-te, că sfinţii mucenici şi cuvioşii şi toţi drepţii cu cinste ţi-au ieşit înainte;
Bucură-te, că bunătăţile raiului le moşteneşti acum şi în vecii nesfârşiţi;
Bucură-te, că întru Împărăţia cerurilor acum şi totdeauna vieţuieşti;
Bucură-te, că şi noi, împreună cu monahii şi cu pustnicii, toţi, într-un glas îţi
cântăm aşa:
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin!

Condacul al 8-lea :
Mormântul tău, unde odihneşte sfinţitul şi cinstitul tău trup, împărate Constantin,
raze de dumnezeieşti vindecări izvorăşte celor ce cu credinţă se apropie, iar nouă
celor ce vieţuim în dreapta credinţă, te rugăm, ca împreună cu buna ta maică Elena,
să ne daţi mână de ajutor, celor ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea :
Cât este de luminat sufletul tău, mărită împărăteasă Elena, lauda femeilor, că acum
eşti în ceruri, primind plata ostenelilor; pentru aceasta îţi cântăm aşa:
Bucură-te, aflarea cinstitei cruci;
Bucură-te, a ei vrednică închinătoare;
Bucură-te, că prin al crucii ajutor creştinilor ai fost izbăvitoare;
Bucură-te, că prin cruce te-ai făcut lui Hristos următoare;
Bucură-te, a stăpânirii iadului şi a satanei învingătoare;
Bucură-te, a cereştii măriri moştenitoare în veci;
Bucură-te, a celor greşiţi şi păcătoşi, către Dumnezeu mijlocitoare;
Bucură-te, a judecătorilor celor răi bună îndreptătoare;
Bucură-te, a celor din nevoi grabnică ajutătoare;
Bucură-te, de patimile noastre trupeşti şi sufleteşti izbăvitoare;
Bucură-te, a bolnavilor bună tămăduitoare;
Bucură-te, a tuturor binecredincioşilor creştini bună ajutătoare;
Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Elena!

Condacul al 9-lea :
Cu sfinţenie a ta viaţă săvârşindu-ţi, cu sfinţii acum eşti sălăşluită, plină fiind de
sfinţenie şi de lumină nespusă; pentru aceasta ne luminezi şi pe noi cei întunecaţi
cu păcatele, ca, luând prin tine iertare, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea :
Pe Împăratul şi Ziditorul tuturor cinstindu-L, împărate Constantin, ca dar pentru
osteneli te-a învrednicit pe tine în ceruri de mare slavă; pentru aceasta îţi cântăm
ţie aceste laude:
Bucură-te, că Preacuviosului Paisie, singur i-ai spus că eşti cinstit împreună cu
sfinţii;
Bucură-te, că, sfânt fiind, te rogi pentru noi către Domnul Dumnezeu;
Bucură-te, că noi păcătoşii avem mare nădejde în rugăciunile tale;
Bucură-te, că noi în nevoi chemăm numele tău şi tu ne auzi;
Bucură-te, că în necazuri ne eşti nouă mare bucurie;
Bucură-te, mărgăritarul nostru cel de mult preţ;
Bucură-te, cel ce eşti pentru noi soare luminos;
Bucură-te, că pe idoli i-ai dat iadului celui întunecos;
Bucură-te, că demonii fug, izgoniţi fiind cu puterea rugăciunii tale;
Bucură-te, că tu eşti lauda cârmuitorilor creştini;
Bucură-te, turnul cel nebiruit al creştinilor ortodocşi;
Bucură-te, al mănăstirilor şi al bisericilor noastre mare apărător;
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin!

Condacul al 10-lea :
Din cer ca şi Pavel te-a vânat Hristos Domnul, Sfinte Constantin, învăţându-te ca
să-L cinsteşti pe Acesta ca pe Împăratul cel Unul; şi cu adevărat crezând întru El,
L-ai cinstit, aducând lumea toată la credinţa Lui, ca să-I cânte neîncetat: Aliluia!

Icosul al 10-lea :
Împărăteasă Elena, sfântă de Domnul Hristos aleasă, milostiveşte-te spre noi şi
luminează sufletele noastre cele întunecate cu păcatele, netrecând cu vederea
sufletele şi rugăciunile noastre şi primind mulţumirile noastre acestea:
Bucură-te, trandafir prea frumos mirositor al raiului;
Bucură-te, crin alb răsărit în grădina cea de sus a raiului ceresc;
Bucură-te, împărăteasă duhovnicească;
Bucură-te, a dreptei credinţe propovăduitoare;
Bucură-te, a închinării de idoli surpătoare;
Bucură-te, a eresurilor pierzătoare;
Bucură-te, a răutăţilor duşmanilor izgonitoare;
Bucură-te, în nevoile noastre ajutătoare;
Bucură-te, către Dumnezeu a noastră mijlocitoare;
Bucură-te, de bucurii duhovniceşti aducătoare;
Bucură-te, de fapte bune pilduitoare;
Bucură-te, a obştii creştineşti povăţuitoare;
Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Elena!

Condacul al 11-lea :
Acestea zicând, mă liniştesc cu sufletul şi mă bucur; nu mă tem de tot ce vor urzi
împotriva mea vrăjmaşii mei, pentru că te am pe tine, împărăteasă Elena, puternică
ajutătoare în toate nevoile; drept aceea împreună cu îngerii preaslăvesc pe
Dumnezeu cu cântarea: Aliluia!

Icosul al 11-lea :
Dat-ai, preadulce, Iisuse, bine-credinciosului împărat Constantin, înţelepciunea lui
Solomon, blândeţile lui David, dreapta credinţă a apostolilor şi puterea lui Samson
asupra vrăjmaşilor; pentru aceasta şi noi îl cinstim cu laude, zicând:
Bucură-te, decât toţi împăraţii mai întâiule şi alesule al lui Dumnezeu;
Bucură-te, că pe Domnul nostru Iisus Hristos ţie Tatăl ţi L-a descoperit;
Bucură-te, că pe Acesta Dumnezeu adevărat L-ai propovăduit;
Bucură-te, luminătorule al cereştii cunoştinţe;
Bucură-te, că prin tine Domnul Iisus Hristos S-a slăvit;
Bucură-te, că prin tine Crucea Domnului Hristos se cinsteşte;
Bucură-te, al luminii celei nemărginite privitorule;
Bucură-te, că prin tine lumea s-a luminat cu dreapta credinţă;
Bucură-te, că prin tine s-a izgonit întunericul relei credinţe;
Bucură-te, prietenul lui Dumnezeu cel curat cu inima şi luminat cu sufletul;
Bucură-te, că pe noi cei slabi ne întăreşti cu răbdare;
Bucură-te, că de la milostivul Dumnezeu ne mijloceşti nouă mântuire;
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin!

Condacul al 12-lea :
Darurile cele prea bogate şi mai bune le primeşti acum de la Dumnezeu, Sfinte
Împărate Constantin, veselindu-te ca un împărat în ceruri; pentru aceasta şi
binecredinciosul domn Brâncoveanu Constantin întru al tău nume a zidit sfinte
mănăstiri Domnului, iar noi, bucurându-ne, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea :
Niciodată nu vom tăcea a vesti minunile tale; în glas mare vom cânta prăznuirea ta
şi după cuviinţă îţi aducem mulţumire pentru toate facerile de bine ce ne faci nouă,
Sfântă Împărăteasă Elena, cinstind pomenirea ta cu aceste laude:
Bucură-te, împărăteasă smerită şi prea iubită;
Bucură-te, comoară de bunătăţi nedeşertată;
Bucură-te, a celor ce te roagă cu credinţă ocrotitoare neobosită;
Bucură-te, a vrăjmaşilor sfintelor mănăstiri izbăvitoare;
Bucură-te, că celor ce te cinstesc pe tine le eşti bună mângâietoare;
Bucură-te, că de sus din ceruri priveşti şi le ajuţi celor ce se roagă ţie;
Bucură-te, că înaintea Preasfintei Treimi stând, te rogi pentru noi;
Bucură-te, că şi la preacurata Născătoare de Dumnezeu mijloceşti pentru noi;
Bucură-te, că a ta fericire în ceruri în veci nu se sfârşeşte;
Bucură-te, că împreună cu fiul tău, împăratul Constantin, întru împărăţia lui
Dumnezeu te veseleşti;
Bucură-te, a trupurilor noastre de patimi tămăduitoare;
Bucură-te, că sfintele tale rugăciuni sunt pentru noi toţi folositoare;
Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Elena!

Condacul al 13-lea :
Luminători care aţi luminat lumea cu dreapta credinţă, voi cu adevărat v-aţi arătat,
de Dumnezeu încununaţilor Împăraţi Constantin şi Elena; primiţi acum şi
rugăciunile noastre şi le duceţi Împăratului Hristos, pe care Îl slăvim ca pe Unul ce
v-a încununat pe voi, cântându-I cu voi şi cu toate oştile cereşti: Aliluia! (Acest
condac se zice de trei ori)

Apoi se zice iarăşi

Icosul întâi :
Ca un înger luminos ai binevestit lumii pe Domnul nostru Iisus Hristos, că este
Dumnezeu şi Fiul lui Dumnezeu cel adevărat; pentru aceasta cântăm ţie acestea:
Bucură-te, al creştinilor numit de noi tată;
Bucură-te, că singur Domnul Iisus în vis ţie s-a arătat;
Bucură-te, căci cu semnul Sfintei Cruci te-a înarmat;
Bucură-te, că pe Maxenţie, prin puterea cinstitei cruci, l-ai biruit;
Bucură-te, că în Roma cu mare alai ai intrat;
Bucură-te, că romanii cu bucurie împărat al lor te-au pus;
Bucură-te, că în cinstea Domnului Iisus Hristos o cruce de piatră în mijlocul Romei
ai pus;
Bucură-te, că pe Sfânta Cruce ai scris: "Iisus Hristos NIKA", adică, cu acest semn
vei birui;
Bucură-te, că prin puterea crucii lui Hristos pe toţi vrăjmaşii tăi i-ai biruit;
Bucură-te, căci cu ştirea şi voia lui Dumnezeu, de boala leprei te-ai îmbolnăvit;
Bucură-te, că ţie sfinţii mai-marii apostolilor ţi s-au arătat;
Bucură-te, că prin învăţătura Sfântului Ierarh Silvestru cu toată inima ai crezut în
Domnul nostru Iisus Hristos;
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin!

şi Condacul întâi :
Cel ce chipul Crucii strălucind pe cer mai mult decât soarele l-ai văzut şi biruinţa
semnului Domnului bine ţi-a descoperit, cu care într-armându-te pe toţi vrăjmaşii i-
ai biruit, acum şi nouă celor ce ne plecăm genunchii înaintea icoanei tale, Sfinte
Împărate Constantin, dă-ne nouă, împreună cu buna ta maică, Împărăteasa Elena,
ajutor, celor ce cântăm vouă: Bucuraţi-vă, părinţii creştinilor!

şi apoi se citesc aceste rugăciuni:

RUGĂCIUNEA ÎNTÂI :

Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, după Dumnezeu şi Maica Domnului, voi


sunteţi nădejdea noastră şi folositorii noştri; voi ne sunteţi nouă bucurie în vremea
necazului, voi ne ocrotiţi în nevoi şi ne ajutaţi. Voi sfintelor mănăstiri şi biserici le
sunteţi păzitori; pentru aceasta cădem înaintea voastră cu lacrimi, rugându-vă să nu
încetaţi a ne ajuta nouă neputincioşilor, ci mijlociţi la Dumnezeu şi la preacurata
Lui Maică şi pururea Fecioară Maria, ca şi pe noi să ne păzească fără prihană şi pe
toţi să ne întărească în credinţă, până la sfârşitul vieţii, spre mântuirea sufletelor
noastre. Amin.

RUGĂCIUNEA A DOUA :
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, cei ce sunteţi mai cinstiţi decât toţi
împăraţii, aleşii lui Dumnezeu, căzând înaintea voastră cu lacrimi vă rugăm: Daţi-
ne mângâiere şi nouă celor ce suntem în necazuri; voi sunteţi mijlocitori Sfintei
Treimi şi puteţi să ne ajutaţi nouă. Auziţi-ne şi pe noi acum, alungaţi de la noi
necazurile şi nevoile ce vin asupra noastră în această vremelnică viaţă şi vindecaţi
neputinţele noastre, tămăduiţi bolile noastre, potoliţi răutatea noastră, izgoniţi pe
vrăjmaşii noştri văzuţi şi nevăzuţi. Daţi-ne nouă ca în pace şi în linişte să trăim;
ajutaţi-ne nouă cu sfintele voastre rugăciuni. Pentru mântuirea sufletelor noastre
faceţi milă cu noi acum, când cu frică şi cu umilinţă zicem către voi aşa: Bucuraţi-
vă, părinţii creştinilor. Amin.

S-ar putea să vă placă și