1

Ex. nr. __

C~itre,

Comisia de disciplina

a functionarilor publici cu statut special

• din

Penitenciarul Spital Coliba!ji

Comisar sef de penitenciare Apostoaie Liviu, domiciliat in judo Arge!?, localitatea Pltesti, strada Tudor Vladimirescu, bloc P20, scara A, apartament 10, incadrat la Penitenciarul Spital Colibaiii in functia de sef birou resurse umane iii formare profesionala, in temeiul prevederilor art. 22 alln, (1), lit. e) din Regulamentul privind modul de constituire, organizare !?i desfasurare a actlvltetllor comisiilor de discipllna din A.N.P. !?i din unltatlle subardonate, aprobat prin O.M.J. nr. 2856/C/2004, cu rnodificarile sl completarlle ulterioare, !?i art. 74 alin. (1) din Legea nr. 293/2004 privlnd Statutul functionarilor publici cu statut special din Adrninistratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, formulez prezenta

SESIZARE

in vederea cercetarf faptelor savarstte de catre domnul agent principal de penitenciare Deleanu Valentin, agent administrativ principal I (contabil) in cadrul biroului l.oqistica din Penitenciarul Spital Colibasi care constau in:

- Incalcarea prevederilor art. 48 lit. e) iii art. 69 lit. d) sl lit. p) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functlonarllor publici cu statut special din Administratia Nationals a . Penitenciarelor, republlcata;

- i neal carea ob I igatiilor prevazute de art. 6 al in. (1) lit. b) !?i lit. c), at. 12 ali n. (1) di n Ordinul M.J. nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistem ul ad mini strati ei penitenci are;

- Incalcarea obliga1i~i prevazuta in fisa postului, respeetiv "sa alba 0 conduita respectuoasa fata de colegi iii §efii ierarhiei";

- Incalcarea prevederilor art. 40 iii art. 41 din Regulamentul de ordine lnterioara aprobat prin Decizia directorului Penitenciarului Spital Colibasi nr. 123/27.06.2007.

in sensul ca:

in ziua de 21.05.2010, in jurul orelor 1440, in timp ce ma aflam pe hoi in Iata biroului Resurse Umane, alaturl de agent sef de peniteneiare lonila Corneliu si agent sef de penitenciare Zarafu Daniel- Tiberiu, in celalalt capat al holului, la 0 dtstanta de aproximativ 20 de metri, a avut loe 0 discutie in eontradietoriu intre agent principal de penitenciare Deleanu Valentin !?i agent sef de penitenciare Militaru Gabriel-Marius, din care eu am auzit doar partea finala in care dl. Militaru nu era de aeard eu 0 anurntta solicitare a dl. agent principal Deleanu Valentin.

in aeest moment, dl agent principal Deleanu Valentin, de§i se afla la 0 distants apreclablla de grupul de persoane din care taceam parte (aprox. 20 metri), mi s-a adresat in mod direct, folosind 0 tonalitate vocala ridicata, ostila, exprimandu-se .poate vrea Apostoaie

dupa ce se pensioneaza sa-l inchei un contract de prestari servicii pentru a prelua activitatea de achizitii" .

'Atat colegii mei cat ~i eu am rarnas surprinsi atat de atitudinea agresiva verbal a cat !iii de lirnbaiul lipsit de respect asupra mea, cu atat mai mult ca nu am fast parte in niei un fel la dlscutiile purtate intre domnii Deleanu !iii Militaru.

, in continuare, agentul avand aceeasi atitudine nervoasa a inceput sa se deplaseze lntrun ritm alert catre mine, fapt pentru care l-am intrebat pe un ton calm ~i respectuos: .domnule Deleanu va rag sa-rni spuneti despre ce este vorba". Agentul si-a continuat deplasarea catre mine amenintator, reprosandu-ml "ai propus sa iau eu gestiunea auto !iii daca mai ai netamunri a sa-ti spun in particular".

Avand in vedere starea de surescitare, vizibil nervoasa a agentului, cat si amenintarea ca daca am nelarnurlri privind reprosurlls sale la adresa mea a sa mi Ie spuna in "particular", am evitat orice gest sau dlscutle cu agentul pentru a evita a posibila !iii previzlblla escaladare a comportamentului necuviincios al agentului care, in final, vazand lipsa oricarei reactli din partea mea a renuntat la depiasarea iniliala amenlntatoare catre mine.

Atitudinea agentului este surprinzatoare pentru ca intre mine !iii dansul in afara de faptul ca in anul 2005 l-am sancnonat cu "MUSTRARE SCRIS.A." pentru neindeplinirea in mod repetat, a sarcinilor de serviciu, pana in prezent au existat relatii profesionale si colegiale normale.

Initial nu am avut in intentie sesizarea Comisie de disciplina, asteptand ca pana la data intocmirii prezentei domnul agent principal Deleanu Valentin sa-!?i explice motivele atitudinii jignitoare la adresa mea sl, desl am fast pus Intr-o situatle stanlenltoare ~i umilitoare eram dispus sa-l ascult, sa-l gasesc circurnstante atenuante ca in final, in cazul in care acesta ar fi regretat sincer cele tntamplate sa consider acest eveniment incheiat. M-am tnselat, Colegul meu nu a avut bunavointa de a-si explica atitudinea, cu atat mai putin sa alba un anumit regret fata de cuvintele jignitoare la adresa mea, sens in care consider ca a atitudine in continuare toleranta din partea mea ar conduce la 0 incurajare a comportamentului ireverentlos avut de dl. agent principal Deleanu Valentin fata de mine sau altl colegi din unitate.

Avand in vedere cele mentionate, apreciez ca agent principal de peniteneiare Deleanu Valentin se face vinovat de tncelcarea prevederilor legale mentionate in preambulul sesizartl, sens in care va rag sa dlspunetl verificarea celor semnalate, la care au fast martori persoanele nominalizate in prezenta sesizare ~i pe cale de conseclnta, sa dlspuneti rnasurile legale care se impun.

Comisar !jet de penitenciare A $ef birou I (resurse umane i tor

Cu deosebita consideratie,

26.05.2010

Ex. nr.~ Nr. M 24336/SPCAGI 01.06 . .:1.0/0 Penitenciarul Spital Collbasl Comisia de disciplina functionarl publici cu statut special Cosar nr.5/2010

Citatie

~ ,

(Instilntare sensa de luare la cunostlnta prin sernnatura)

Catre

Agent principal de penitenciare Valentin DELEANU Birou Logistica

Penitenciarul Spital Coliba$i

Bd. Dacia nr. 1, loc. Mioveni, judo Arqes,

cu damiciliu declarat: Str. Muntenia, bl. E10, sc. B, et. 3, ap. 27, loc. Mioveni, judo Arge~

In vederea soluflonarii cauzei referitaare la faptele camise de catre agent principal de penitenciare DELEANU VALENTIN, agent administrativ principal I (contabil) in cadrul biroului Logistica din Penitenciarul Spital Coubasi in ziua de 21.05.2010 care canstau in :

- Incatcarea prevederilor art. 48 lit. e) §i art. 69 lit. d) sl lit. p) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratta Nationala a Penitenciarelar, repuolicata;

- lncalcarea obliga\iilor prevazute de art. 6 alin. (1) lit. b) §i lit. c), at.12 alin. (1) din Ordinul M.J. nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Cadului deantalogic al persanalului din slsternul adrninistratiei pen itenciare;

-Incalcarea abliga\iei prevazuta in fisa postului, respectiv "sa alba a conduita respectuoasa fata de colegi si ~efii ierarhici";

- lncalcarea prevederilor art. 40 :;;i art. 41 din Regulamentul de ordine intarioara aprobat prin Oecizia directarului Penitenciarului Spital Colibasi nr. 123/27.06.2007,

suntetl citat legal in data de 21.06.2010, ora OgQQ. la sediul Penitenciarului Spital Ootlbasl, Sala CLUB cadre, in tata comisiei de disclpllna.

Anaxam alaturat 0 capie a sestzaril camisiei de oisciplina cu nr. M 24336/SPCAG/26.05.201 O.

In canformitate cu Ordinul nr. 28561C/2004, art. 29, aveti dreptul de a depune salicitare scrisa pana Tn ziua audierii dvs. pentru ca sedintete comisiei de dlscipllna sa nu fie publice.

Presedlntele Comisiei de dlsclplina

/J1u»fv

Comisar !jef de penitenciare

Daniela ONOFREICIUC

Redactat

Secretar comisie disciplina

;t~

Inspector principal de penitenciare Mariana GHICA

Am luat la cunostlnta si am primit un exempla :

Data c;z ·QCc ~ ur \!G Sernnatura __ ---'\k":f--T-_

OD/GM/01,06.2010

DOAMNA PRESEDINTE

Subsemnatul Deleanu Valentin, domiciliat in Mioveni, str. Muntenia, bl. E 10, sc B, ap 27, avand functia de agent administrativ principal I in cadrul Biroului Logistica din Penitenciarul Spital Colibasi, cercetat in dosarul nr. 4/2010 al Comisiei de disciplina a functionarilor publici eu statut special din cadrul unitatii indicate mai sus, va solicit sa-rni aprobati ca in data de 29.06.2010, ora 9:00 sa fiu asistat de catre d-na avocat Emilia Mateescu, intr-o noua audiere in fata comisiei,

DATA 28.06.2010

DOAMNEI PRESEDINTE A COMISIEI DE OISCIPLINA A FUNCTIONARILOR PUBLICI CU ST ATUT SPECIAL DIN CAORUL

,

PENITENCIARUL SPITAL COLIBASI

-r:

!f'ft1l&l - of, Or. ;loltJ.

DOAMNA PRESEDINTE

Subsemnatul Deleanu Valentin, domiciliat in Mioveni, str. Muntenia, bl, E 10, sc B, ap 27, avand functia de agent administrativ principal I in cadrul Biroului Logistica din Penitenciarul Spital Colibasi, cercetat in dosarul nr. 4/2010 al Comisiei de disciplina a functionarilor publici cu statut special din cadrul unitatii indicate mai sus, va solicit schimbarea datei de 02.07.2010 ca fixata pentru 0 noua audiere in fata comisiei, deoarece in ziua respectiva sunt liber.

DATA 28.06.2010

LEANU

DOAMNEI PRESEDINTE A COMISIEI DE DISCIPLINA. A FUNCTIONARILOR PUBLICI CU ST ATUT SPECIAL DIN CADRUL

,

PENITENCIARUL SPITAL COLIBASI

Ex. nr_&_ Nr. M 24336/SPCAGI22. 0./. 12..0(0, Penitenciarul Spital Colibasi Comisia de disclplina functlonari publici Dosar nr. 3/2010

- iNSTIiNTARE SCRISA DE ADUCERE LA CUNOSTINTA-

; J

Catre

Agent principal de penitenciare DELEANU Valentin,

Functionar public cu statut special in cadrul Penitenciarului Spital Colibasl, Bd. Dacia nr. 1, loc. Mioveni, judo Arge!]

in conformitate cu prevederile art. 28 din Ordinul M.J. nr. 2856/C/2004 cu modlflcarile ulterioare va lnalntarn un exemplar al Referatului (I) cuprinzand rezultatele actlvitatil de cercetare desfasurate de comisia de dlscipllna privind abaterea disciplinara sav8f!?ita de dvs., sesizata comisiei cu nr. M24336/SPCAG/26.05.2010, in vederea formularll unor eventuale obiectii in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data luarii la

,

cunosti nta.

Eventualele oblectil sense vor fi depuse in termenul aratat mai sus la seeretarul eomisiei de disciplina.

Presedlntele co~e disciplinii Comisar ~ef de penitenciare Daniela ONOFREICIUC

Redactat secret$~ disciplinii

Inspector principal de penitenciare Mariana GHICA

0017

( .)

Dosar n r. 3120 1 ()

1

Comisia de disciplina functionari publici cu statut special

Pcn itcnciaru I Spital Colibasi Blvd. Daci a nr. 1, M ioven i I !54{lf)' jud. Argq, Romiin ia

Ex. nr )

Nr. M 24336/SPCAGI;2.2· 0:1· :z6(0) Penitenciarul Spital Colibasi Comisia de dlsclplina functlonari publici Dosar nr. 3/2010

REFERATI

Avand in vedere sesizarea nr. M24336/SPCAG/26.05.2010 ad-lui. comisar sef de penitenciare APOSTOAIE Liviu Constantin, in calitate de persoana care se considera vatarnata prin faptele savarsite de dl. agent principal de penitenciare DELEANU Valentin indeplinind functia de agent administrativ principal I (contabil) in cadrul biroului Logistica din Penitenciarul Spital Colibasi care constau in:

- Incalcarea prevederilor art. 48 lit. e) ~i art. 69 lit. d) iii lit. p) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republlcata:

- i ncalcarea 'obligaliilor prevazute de art. 6 alin. (1) lit. b) ~i lit. c), at.12 alin, (1) din Ordinul M.J. nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administratiei penitenciare;

- Incalcarea obllqatiei prevazuta in fi~a postului, respectiv "sa alba 0 conduita respectuoasa fata de colegi ~i ~efii ierarhici";

- Incalcarea prevederilor art. 40 ~i art. 41 din Regulamentul de ordine lnterioara aprobat prin Decizia directorului Penitenciarului Spital Colibasi nr. 123/27.06.2007,

in temeiul prevederilor art. 21 ~i art. 22 din Regulamentul privind modul de constituire, organizare ~i dssfasurare a activitatii comisiilor de discipline din cadrul Adrrurustratiei Nationals a Penitenciarelor si din unitatile subordonate aprobat prin Ordinul nr.2856/C din 29 octombrie 2004, cu rnodificarite ~i cornpletarile ulterioare comisia de disciplina fermata din:

=Comisar sef de penitenciare Onofreiciuc Daniela - presedinte ·Subcomisar de penitenciare Voiculescu Daniela - membru ·Agent sef de penitenciare Samoila Ana - membru

·Agent sef principal de penitenciare Gont Costin - membru ·Subcomisar de penitenciare Marin Valentiu- membru supleant

a procedat la desfasurarea tuturor activltatilor prevazute in Regulamentul privind modul de constituire, organizare ~i desfasurare a actlvitatilor comisiilor de disciplina din Adrninistratia Nationala a Penitenciarelor ~i unitalile subordonate aprobat prin Ordinul nr. 2856/C din 29 octombrie 2004 cu moditicarile si completarile ulterioare.

Fapta savarsita este prevazuta ca abatere disclpllnara de art. 69 lit. d) din Legea nr. 293/2004 (actuallzata la 22 septembrie 2009), respectiv "manifestarea unui

Dos<J1' 111. 3120 I 0

Comisia de disciplina functionari publici cu starut special

Penitenciarul Spira] Colihasi Blvd. Dacia nr, I, M ioveni 115400, jud.Arges, Romania

comportament necorespunzator tala de alte persoane cu care intra in contact in timpulserviciului".

Prezentarea faptei:

in data de 21.05.2010. in jurul orelor 1440 , pe holul Pavilionului administrativ de la etaj s-a declansat un conflict spontan intre cei doi functlonari publici, in sensul ca dl. agent principal de penitenciare Deleanu Valentin ~i-a exprimat public anumite nernulturnirl pe un ton ridicat ~i avand un comportament neadecvat fata de dl. comisar sef de penitenciare Apostoaie Constantin Uviu, la acest conflict verbal aslstand ~i altl functionari publici din unitate.

,

Ca urmare a primirii seslzaril nr. M24336/SPCAG/26.05.2010 comisia a verificat conform Ordinului M.J. nr. 2856/2004 art. 23 alin. 1, 3 si a constatat ca sesizarea lndeplineste conditllle prevazute de art. 22 alin. 2 din Ordinul M.J. nr.2856/2004 ~i ca se refera la 0 abatere disciplinara prevazuta de Legea 293/2004. Comisia de dlsciplina a eonstatat, de asemenea, ca este cornpetenta sa cerceteze fapta care constituie obiectul sesizarii.

In datele de 03.06.2010 (proces-verbal nr. 1112010) §i 21.06.2010 (proces-verbal nr. 1212010) Comisia de dlsclpllna a audiat persoanele legal citate, cu aceasta ocazie fiind intocmiteproeese verbale:

1. Cms. sef de penit. Apostoaie Constantin Liviu - in calitate de persoana care se considers vatamata prin fapta functionarutui public sesizat;

2. Ag. prine. de penit. Deleanu Valentin - in calitate de functionar public a carui

fapta constituie obiectul seslzaril;

3. Ag. ~ef prine. de penit. lonila Corneliu;

4. Ag. ~ef de penit. Zarafu Daniel Tiberiu;

5. Ag. sef de penit. Militaru Gabriel Marius;

6. Subems. de penit. Onofre Gheorghila.

Yn vederea csrcetaril taptelor sesizate, comisia a administrat urmatoarele probe:

- procesele verbale nr. M 24336JSPCAG/03.06.2010 ~i M 24336/SPCAGJ21.06.2010 incheiate de catre Comisia de cercetare disciplinara din cadrul unitatii noastre cu ocazia audierilor persoanei care se consldera vatarnata prin fapta functionarului public sesizat, a functionarului public a carul fapta eonstituie obieetul seslzarll §i ale persoanelor ale carer declaratii au putut duee la clarifiearea evenimentelor ce constituie obiectul

,

sesizarll.

Documente primite la solicitarile comisiei de disc;plina sunt:

Nota interna nr. M 24336JSPCAG/01.06.2010 de la Biroul Resurse Umane ~i Formare Profeslonala:

Nota interns nr. M 24336/SPCAGJ01.06.2010 de la Compartimentul Secretariat.

In urma studierii pieselor dosarului cauzei ~i a audierii persoanelor mai sus

rnentlonate, in unanimitate membrii comisiei de dlsclplina apreciaza faptul ca 5e confirms savarsirea abaterii disciplinare prevazuta de art. 69 lit. d) din Legea nr. 293/2004 (actualizata la 22 septembrie 2009), respectiv "manifestarea unui comportament necorespunzator tala de alte persoane cu care intra In contact in

Dcsar or, 3/20! o 2

Comisia de disciplina funetionari publici cu srarur special

Penitenciaru] Spital Colibasi Blvd. Dacia 1Ir.1, Mioveni 115400, jud.Arges, Romania

timpul serviciului". motiv pentru care am intocmit prezentul referat, in conformitate cu dlspozltlile art. 30 din Ordinul M.J. 2856/2004.

Prezentul referat va fi adus la cunostinta persoanei care a facut sesizarea, respectiv comisar ,ef de penitenciare APOSTOAIE liviu Constantin, in calitate de persoana care se consldsra vatarnata , cat !?i agent principal de penitenciare DELEANU Valentin indeplinind functla de agent administrativ principal I (contabil) in cadrul biroului l.oqlstlca din Penitenciarul Spital Colibasl.

Comisia de disciplina:

·Comisar sef de penitenciare Onofreiciuc Daniela - presedlnte ·Subcomisar de penitenciare Voiculescu Daniela - membru ·Agent sef de penitenciare Sarnolta Ana - membru ·Subcomisar de penitenciare Marin Valentlu - membru supleant ·Agent sef principalde penitenciare Ghiocanu Emilian - membru

• Inspector principal de penitenciare Ghica Mariana - secretar

Dosar nr. 3/20! 0

Cornisia de disciplina functionari publici cu statut special

Penitcnciarul Spital Colibasi Blvd. Dacia nr. l , Mioveni [ 15400. jud.Arges, Romania

3

OOMNULE PRE$EDINTE

Subsemnatul, Valentin Oeleanu, domiciliat in Mioveni, str. Muntenia, bl E 10, sc B, ap 27, jud Arges, avand functia de agent administrativ principal in cadrul Biroului Logistica din Penitenciarul Spital Colibasi, cerceta! in dosarul nr. 3/2010 al Comisiei de disciplina a functonarilor publici eu statut special din eadrul unitatii indicate mai sus, in temeiul art. 28 din OMJ nr. 2856/2004 formulez prezentele

OBIECTIUNI

La referatul Comisiei de disciplina ce mi-a fost comunicat in data de 22.07.2010.

MOTIVE:

in fapt, sunt cereetal de catre Comisie pentru pretinsa savarslre a unei abateri disciplinare constand in manifestarea de cafre mine a unui eomportament necorespunzator fata de colegul meu de serviciu, d-I Apostoaie Constantin Liviu, autorul sesizarii.

in urma administrarii probelor, constand in declaratiile parfilor implicate in pretinsul incident ~i a alter persoane care au asis!at la acesla, Comisia a apreciat in mod neintemeiat ~i nemotvand-si opinia ca a~ fi savarslt abaterea disciplinara pentru care am fost cerceta!.

Mentionez ca aceasta constatare a Comisiei este netemeinica intrucat ea nu are la baza contrutul declaratiilor din dosar ci reprezinta 0 interpretare eronata ~i subiecfiva a acestora, contrara solutiei firssf ce-ar fi decurs din acestea,

Astfel, din audierea martorilor a rezultat ea in data de 21.05.2010, in jurul orele 14.40, am avut o conversate eu d-l Apostoaie Liviu. Aeeasta s-a desfasurat pe unul din holurlle uniUltii si a avu! ea subiect propunerea d-Iui Apostoaie Liviu din cadrul ~edintei CCR-ului ca sarcinile de serviciu ale d-Iui Dragomirescu Lucian sa fie preluate de subsemnatul, inca odata aratandu-mi ca are ceva personal cu mine, fiind subiectiv in momentul cand face aceasta propunere deoarece In cadrul Compartimentului Economico-Administrativ din care fac parte mai sunt 6 contabili. Dlscutla avea un caracter amical avand in vedere ~i locul desfa~urarii sale. I-am spuns ca atributiile mele de serviciu imi ocupa tot timpul atectat muncii si i-am sugerat 0 alta posibilitate pentru a fi preluate sarcinile de serviciu ale d-Iui Oragomireseu Lucian. lntrucat eram la a oarecare distanta de d-I Apostoaie, acesta, se pare, nu a auzit tot ce-i spusesem ~i rni-a cerut, pe un ton ridicat sl lntrebator, sa repel. Eu am avut, in acel moment, impresia ea d-l Apostoaie Liviu auzise ceea ce-i spusesem si dorea ca eu sa repet numai pentru distracfia colegilor. Din acest mati v , i-am spus putin mai tare ca nu mai repet motivandu-i ca, crezusem ctl a auzit tot ee-l spusesem iar 0 repefite nu mai era necesara. Mentionez CEl nu am avut nici un moment vreun ton ireverentos fata de d-I Apostoaie Liviu. Nu cunosc insa care au fast motivele interne ce l-au determinat pe acesta sa se supere pe mine sl sa considere atitudinea mea ca un afront. In acel moment nu mi-a aratat ca I-af fi deraniat discutia noastra, ba, chiar mai mult, am continual sa vorbim arnical.

Toate eele aratste mai sus au fast confirmate pe pareursul cercetarf disciplinare prin declaraliils urmatoarelor persoane audiate:

Martarul lonila Cornel arata ca .niciunul (n.n. dintre noi) nu mi s-a parut agresiv" ehiar daca ulterior se eontraziee in propria-i susfinere,

Martorul Zarafu Daniel a aratat ea i-am vorbit respeetuos d-nului Apostoaie Liviu adresandu-rna acestuia eu .dorrnul Apostoaie" ~i ca acesta mi-a cerut sa repet ce-am spus, motiv pentru care am raspuns, ca ariee am, eu un ton pulin mai ridleat, conform solicitarii d-nului Apostoaie Liviu.

Martarul Militaru Gabriel a aratat ea .nu a ridicat nicunul tonul" si ea .tonul folosit a fast de gluma", iar atitudinea ernandurora indica, dupa aprecierea sa, ca .nu s-au jienit ~i nici amenintat".

Martorul Onofre Gheorghita a aratat ea, eomportamentul meu a fost normal. Dumnealui a aratat eEl se afla in biroul d-nului Boia, foarte aproape de locul discutiei noastre, de unde .nu a auzit nimie". Cu alte cuvinte, daca tonul meu ar fi fest ridieat, aeest manor I-ar fi auzit ~i ar fi relatat aeest aspect lntrucat a fast a simpla discutie, fara variajuni majore a vocilor, aeest martor a putut aprecia normalitatea conversafiei pe care am avut-o eu d-I Apostoaie.

Toate aeeste declara1ii nu au fast avute in vedere de Comisie la intoemirea Referatului, propunerea aeesleia bazandu-se numai pe subieetivismul transmis aeesteia prin sesizarea d-nului Apostoaie Liviu.

Declarajia dumnealui nu a fast coroborata eu celelalte mijloace de proba, ci a reprezental unicul temei al propunerilor Comisiei. Aces! aspect apare lesne de lnteles innucat declaratia d-nului Apostoaie Liviu nu este sus\inuta de declaratia niciunui alt martor.

in plus, la eonsiderarea pretinsei fapte drept 0 abatere disciplinara, Comisia nu a avut in vedere modalitatea in care s-au petrecut evenimentele. AsUel, nu s-a finut seama de faptul ea voeea mea a fast putin ridicata lnfrucat dumnealui imi aratase ea nu aude ee l-am spus. Or, in atare situatie, reacta mea era una fireasca, iar nicidecum 0 reacte anormala, ce-ar pulea fi considerata 0 manifestare necorespunzaloare in relatia eu eolegul meu. De altfel, Comisia nu-si rnotiveaza in niciun fel soluta in sensul ca nu arata ee anume manifestare a mea a retlnut-o ea fiind necorespunzatoare deontologiei profesion ale.

Mentionez ca, constatarea Comisiei potrivit careia eu a9 fi savar!?it abaterea disciplinara prsvazuta de art. 69 lit. d) din Legea nr. 293/2004 esle netemeinica ~i nelegala ~i solicit sa constatsf ca nu am savar~it abaterea disciplinara pentru care sunt cercetat.

Cu deosebita considerafie.

Data 27.07.2010

/'1

Ag. PLD ... E ... LEr;A .... ;0 'LENTIN

(__ '"

.~ t

",' :-

, ,

DOMNULUI PRE$EDINTE AL COMISIEI DE DISCIPLINA A FUNCTIONARILOR PUBLICI CU STATUT SPECIAL DIN PENITENCIARUL SPITAL COLlBA$1

2

1m putern ici re

Subsemnatul Deleanu Valentin, domiciliat in oras Mioveni, str. Muntenia, bl E10, sc B, ap, 27, et 3, jud Arges, angajat al Penitenciarului Spital Colibasi in functia de agent administrativ pro I, IMPUTERNICESC pe domnul Sorin Dumitrascu, presedinte FSANP, sa ma reprezinte in Comisia de disciplina din cadrul penitenciarului sus mentionat in dosarele nr. 3 si 4/2010

Data 31.o-i.2010