Sunteți pe pagina 1din 13
UNIVERSITATEA SPIRU HARET METODOLOGIA organizarii si desfasurarii examenelor de finalizare a studiilor - examen de licenta / diploma / disertatie - 2010 UNIVERSITATEA *SPIRU HARET* CABINET PRESEDINTE $1RECTOR we /204 an? ¥ 20 METODOLOGIA —<—<—= organizarii si desfAsuririi examenelor de finalizare a studiilor — examen de licenti / diploma / disertatie — 1. INTRODUCERE. Universitatea Spiru Haret — institutie de invatimant superior acreditata ~ organizeazi si desfigoara examenele de finalizare a studiilor ~ examen de licenta, diploma si disertatie — in conformitate cu legislatia in vigoare, potrivit Ordinului Ministrului Educatiei si Cercetirii nr. 295 din 5 februarie 2007 privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invitimantul superior — examene de absolvire, licenti, diploma, selectie, disertatie si de finalizare a programelor de pregitire universitar’ avansati din cadrul studiilor universitare de doctorat)! si prezentei metodologii, aprobata de Senatul universitar. Universitatea Spiru Haret, ca institutie de invatimant superior acreditata, organizeaza examen pentru finalizarea studiilor pentru absolventii proprii la: a) specializiri pentru care are acreditare, in conditiile legii, denumite, in continuare, specializdri acreditate; b) specializari autorizate sa functioneze provizoriu, din acelasi domeniu sau din domenii apropiate cu specializirile acreditate ale aceluiasi domeniu fundamental. © in fiecare an universitar, examenele de finalizare a studiilor la Universitatea Spiru Haret se organizeazi in doui sesiuni: sesiunea de vara (lunile iunie-august) gi sesiunea de iarni (luna februaric). in cadrul celor dou’ sesiuni, facultitile stabilesc, prin metodologiile proprii, datele concrete ale desfigurarii examenului de licent@/diplomé/disertatie in cadrul unei specializari, examenul de finalizare a studiilor se organizeaza si se desfasoara in aceleasi conditii pentru toti candidatii La examenul de licen{a/diploma din sesiunea de vari 2010, se pot prezenta absolventii specializarilor din promotia 2010 si promofiile anterioare, de la invatiméntul de zi, invatimantul cu freeventi redusi si invitimantul la distanta. * Absolventi sustin, de regula, examenul de licent/diploma/disertatie in cadrul facultitilor Universititii Spiru Haret, care organizeazi examen de finalizare a studiilor, la sediile acestora. " Eventuala publicare, pénd la data programatd a examenelor, aaltor acte normative va impune revederea metodologiet {in conformitate cu prevederil respective. Vom trimite in timp util facultailor metodologiaastfel recut 2 IL FACULTATILE SI SPECIALIZARILE CARE ORGANIZEAZA EXAMEN DE LICENTA/DIPLOMA Examenu! de licenta/diploma se organizeaza la facultatile si specializarile prevazute in Anexa nr. 1, care cuprinde gi repartizarea specializarilor autorizate si functioneze provizoriu la facultatile organizatoare de examen de licenta. La alcatuirea Anexei nr. / au fost avute in vedere urmatoarele principii ~ numérul de student programati s& sustind simultan examenul si nu depaseascd 4500; - durata examenului pe serie de studenti, stabilita de facultati, este de doud ore, cu pauza de 30 de minute intre serii, Din Anexa nr. 1 rezulta c& specializarile autorizate si functioneze provizoriu vor susfine examenul de finalizare a studiilor dupa cum urmeazi: - specializatile Finante si Bnei din cadrul Facultatilor: Finanfe si Banci - Blaj, Management Financiar - Contabil - Constanta, Management Financiar - Contabil ~ Craiova, Contabilitate si Finante - Campulung Muscel, Contabilitate si Finanfe - Ramnicu Valcea vor sustine examen de licenta cu comisie organizata in cadrul Facultatii de Finante si Banci din Bucuresti; - specializarile Administrarea afacerilor de la Facultatile din Blaj si Campulung vor sustine examenul de licenté cu comisie organizatai in cadrul Facultitii de Management, Brasov; - specializarea Afaceri internationale din cadrul Facultiii de Management Financiar - Contabil — Craiova va sustine examenul de licenti cu comisie organizati in cadrul Facultitii de Marketing si Afaceri Economice Intemationale; - specializarea Contabilitate si informatica de gestiune din cadrul Facultatii de Management — Brasov va sustine examen de licenté cu comisie organizati in cadrul Facultitii de Management Financiar Contabil - Bucuresti; - specializarea Relatii Internationale si Studi Europene din cadrul Facultatii de Relafii Internationale si Studii Europene va sustine examen de licent cu comisie organizati in cadrul Facultatii de Sociologie - Psihologie; ~ specializarile Drept din cadrul Facultatii de Drept si Administratie Publica - Craiova si Stiinfe Juridice si Administrative - Brasov, vor sustine examenul de licenta cu comisie organizata in cadrul Facultatii de Drept si Administratie Publica, Bucuresti; - specializarile Administratie Public din cadrul Facultatilor de Drept si Administrafie Publica Constanta, Craiova si Bucuresti vor sustine examen de licenti cu comisie organizata in cadrul Facultatii de $tiinte Juridice si Administrative - Brasov; - La Facultatea de Medicina Veterinara, specializarea Medicind veterinard si la Facultatea de Athitectura, specializarea Arhitecturd se sustine, conform legii, examen de diploma, 3 Programul de pregitire a personalului didactic se finalizeaza, potrivit reglementatilor in vigoare, printr-o evaluare finald a pregatirii pentru profesiunea didactica, in luna iulic 2010, on-line, prin intermediul Platformei de e-learning Blackboard a Studiile universitare/postuniversitare de —masterat se finalizeazi cu prezentarea si sustinerea lueririi de diserta Absolventii Facultatilor de Arhitectura si Teatru, care au promovat, in sesiunile anterioare de licent/diploma, una din cele dou’ probe, se pot prezenta Ia examenul de licenta/diploma 2010 pentru sustinerea probei nepromovate, cu achitarea taxei stabilite de Senatul Universititi. III. CONTINUTUL EXAMENULUI DE LICENTA / DIPLOMA / DISERTATIE Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 295/05.02.2007 precizeaza, Ia art.4- (1), ca examenul de licenti/diploma consti din 1-2 probe, stabilite de Senatul universitar, si anume: a) proba | ~ Evaluarea cunostinfelor fundamentale si de specialitate; ) proba 2 ~ Prezentarea si sustinerea Iucrarii de licenta/proiectului de diploma. in conformitate cu hotararea Senatului, in Universitatea Spiru Haret, examenul de licenti/diploma consti, incepand cu sesiunea de vari 2007, dintr-o singura proba Aceasta este Evaluarea cunostinfelor fundamentale si de specialitate. Exceptie fac specializirile: arhitecturd si artele spectacolului de teatru, specializiri cu caracter vocational, la care examenul de diplomia/licenta isi pastreaz’, in principal, structura anterioar’, care include proiectul de diploma/proba vocationala, precum si specializarea Mediciné veterinaré, unde examenul de diploma const din prezentarea si sustinerea lucrarii, care poate fi si public’. in situatiile in care specializarea pentru care se organizeaza examenul de licenta are doud componente distincte [A si B, sau ,.dubla specializare”: Limba gi literatura strain’ A- Limba si literatura straina B; Limba gi literatur’ romana-O limba si literatura straina (englezi sau franceza)], Evaluarea cunostin{elor fundamentale si de specialitate va consta din doua subprobe: a) Evaluarea cunostin{elor fundamentale si de specialitate la componenta/specializarea A si b) Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate la componenta/specializarea B. Sustinerea probei Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate se va realiza sub forma de test complex tip gril, pe calculator. Acesta este compus din intrebari, sub forma de enunturi cu variante de rispuns, iar in cazul specializarilor cu dowd componente (,dubla specializare“), numarul intrebarilor va fi dublu. Numérul total al intrebarilor va fi cuprins intre 250-350, grupate pe discipline. Timpul alocat pentru sustinerea probei Evaluarea cunostintelor fundamentale si de tate este de 2 ore, cu o jumatate de ord pauz’ intre serii. intrebarile/enunturile vor fi afisate pe Internet, cel mai tarziu cu 30 de zile inainte de desfaisurarea examenului de licenta. Metodologiile proprii ale facultifilor vor stabili modalitatile concrete de elaborare a testelor tip grild (format, numar etc.). in cazul specializarilor cu un pronuntat caracter practic (Limbi si Literaturi Straine etc.), Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate poate cuprinde si 0 4 speci