P. 1
Anexa 3_Programe Scolare I_II_III AMG

Anexa 3_Programe Scolare I_II_III AMG

5.0

|Views: 36,203|Likes:
Published by ochishori

More info:

Published by: ochishori on Sep 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2015

pdf

text

original

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică
Nivelul: 3 avansat
Calificarea profesională:
Asistent medical generalist

1

MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Anexa nr. 3 la O.METC nr. 2713/29.11.2007

CURRICULUM

PENTRU

NIVEL 3 AVANSAT
ŞCOALA POSTLICEALĂ

CALIFICAREA PROFESIONALĂ:
ASISTENT MEDICAL GENERALIST
DOMENIUL: SĂNĂTATE ŞI ASISTENłĂ PEDAGOGICĂ

– 2007 –

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică
Nivelul: 3 avansat
Calificarea profesională:
Asistent medical generalist

2

AUTORI:

1. Agapie SperanŃa, asistent medical, Spitalul Sf. Spiridon, Iaşi
2. Alexandru Mihaela, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni
3. Dr. Bran Liliana, director, Şcoala Postliceală Sanitară Arad
4. Cristescu Eugenia, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni
5. Iancu Elena, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni
6. Dr. Marcean Crin, director, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni
7. Merlă Doina, DirecŃia de Sănătate Publică Sibiu
8. Staicu Olga, director, Şcoala Sanitară „C Davila” Feteşti
9. Stanciu Maria, profesor, Grup Şcolar „George Emil Palade” ConstanŃa
10. Stănescu Elena, director, Şcoala Sanitară „C. Davila” Piteşti
11. Udma Florica, profesor, Grup Şcolar „George Emil Palade” ConstanŃa

COORDONARE:

• Romita Lupascu Tiglea, inspector general - MECT- DGMIP
• Paula Posea, expert curriculum –MECT-CNDIPT

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică
Nivelul: 3 avansat
Calificarea profesională:
Asistent medical generalist

3

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT
ŞCOALA POSTLICEALĂ

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică
Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Anul I: 42 săptămâni

Modulul 1: UUttiilliizzaarreeaa ccaallccuullaattoorruulluuii şşii tteehhnnoollooggiiaa ccoommuunniiccaaŃŃiiiilloorr

Total ore:

60 ore

din care: laborator tehnologic

30 ore

Modulul 2: CCoommuunniiccaarree pprrooffeessiioonnaallăă

Total ore:

60 ore

din care: invatamant clinic

30 ore

Modulul 3: AAnnaattoommiiaa şşii ffiizziioollooggiiaa oommuulluuii

Total ore:

120 ore

din care: laborator tehnologic

30 ore

Modulul 4: VViirruussoollooggiiee,, bbaacctteerriioollooggiiee,, ppaarraazziittoollooggiiee

Total ore:

120 ore

din care: laborator tehnologic

30 ore

Modulul 5: BBiioocchhiimmiiee

Total ore:

60 ore

din care: laborator tehnologic

30 ore

Modulul 6: EEmmbbrriioollooggiiee şşii ggeenneettiiccăă

Total ore:

60 ore

din care: laborator tehnologic

30 ore

Modulul 7: PPssiihhoollooggiiee ggeenneerraallăă

Total ore:

120 ore

din care: laborator tehnologic

60 ore

Modulul 8: SSoocciioollooggiiee,, ppoolliittiiccii ssoocciiaallee şşii ddee ssăănnăăttaattee

Total ore:

120 ore

din care: laborator tehnologic

60 ore

Modulul 9: BBiiooffiizziiccăă şşii iimmaaggiissttiiccăă mmeeddiiccaallăă

Total ore:

60 ore

din care: laborator tehnologic

30 ore

Modulul 10: MMeeddiiuu şşii ssăănnăăttaattee

Total ore:

60 ore

din care: invatamant clinic

30 ore

Modulul 11: EEdduuccaaŃŃiiee ppeennttrruu ssăănnăăttaattee

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

90 ore

Modulul 12: FFaarrmmaaccoollooggiiee ggeenneerraallăă

Total ore:

60 ore

din care: laborator tehnologic

30 ore

Modulul 13: BBaazzeellee şşttiiiinnŃŃeeii nnuurrssiinngg--uulluuii

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

60 ore

Modulul 14: FFiiiinnŃŃaa uummaannăă şşii nnuurrssiinngg--uull

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

60 ore

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică
Nivelul: 3 avansat
Calificarea profesională:
Asistent medical generalist

4

Modulul 15: SSeemmiioollooggiiee mmeeddiiccaallăă

Total ore:

60 ore

din care: invatamant clinic

30 ore

Modulul 16: TTeehhnniiccii ddee nnuurrssiinngg şşii iinnvveessttiiggaaŃŃiiii

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

90 ore

Modulul 17: PPrrootteeccŃŃiiaa şşii sseeccuurriittaatteeaa îînn mmuunnccăă

Total ore:

60 ore

din care: invatamant clinic

30 ore

Modulul 18: AAddmmiinniissttrraarreeaa mmeeddiiccaammeenntteelloorr

Total ore:

60 ore

din care: invatamant clinic

30 ore

Numar total:

1.560 ore (26 credite)

din care: invatamant clinic: 450 ore

Anul I: 42 saptamani. Sem I si Sem II au urmatoarea structura: 15 saptamani
invatamant teoteretic si tehnic si 6 saptamani de invatamant clinic.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică
Nivelul: 3 avansat
Calificarea profesională:
Asistent medical generalist

5

Anul II: 42 săptămâni

Modulul 19: CCoommuunniiccaarreeaa îînn lliimmbbaa mmooddeerrnnăă

Total ore:

60 ore

din care: laborator tehnologic

36 ore

Modulul 20: MMaannaaggeemmeenntt şşii lleeggiissllaaŃŃiiee ssaanniittaarrăă

Total ore:

60 ore

din care:laborator tehnologic

36 ore

Modulul 21: EEppiiddeemmiioollooggiiee şşii ssăănnăăttaattee ppuubblliiccăă

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

96 ore

Modulul 22: PPrriinncciippiiii ddee bbaazzăă aallee cceerrcceettăărriiii

Total ore:

60 ore

din care: invatamant clinic

36 ore

Modulul 23: PPnneeuummoollooggiiee şşii nnuurrssiinngg ssppeecciiffiicc

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

72 ore

Modulul 24: CCaarrddiioollooggiiee şşii nnuurrssiinngg îînn ccaarrddiioollooggiiee

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

72 ore

Modulul 25: GGaassttrrooeenntteerroollooggiiee şşii nnuurrssiinngg îînn ggaassttrrooeenntteerroollooggiiee

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

72 ore

Modulul 26: NNeeffrroollooggiiee,, uurroollooggiiee şşii nnuurrssiinngg îînn aaffeeccŃŃiiuunniillee rreennaallee

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

72 ore

Modulul 27: CChhiirruurrggiiee ggeenneerraallăă şşii nnuurrssiinngg îînn cchhiirruurrggiiaa ggeenneerraallăă

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

72 ore

Modulul 28: CChhiirruurrggiiee ttoorraacciiccăă,, ccaarrddiioovvaassccuullaarrăă şşii nnuurrssiinngg ssppeecciiffiicc

Total ore:

60 ore

din care: invatamant clinic

36 ore

Modulul 29: O.R.L. şi nursing O.R.L.

Total ore:

60 ore

din care: invatamant clinic

36 ore

Modulul 30: OOffttaallmmoollooggiiee şşii nnuurrssiinngg îînn ooffttaallmmoollooggiiee

Total ore:

60 ore

din care: invatamant clinic

36 ore

Modulul 31: HHeemmaattoollooggiiee şşii nnuurrssiinngg îînn hheemmaattoollooggiiee

Total ore:

60 ore

din care: invatamant clinic

36 ore

Modulul 32: OOrrttooppeeddiiee,, ttrraauummaattoollooggiiee şşii nnuurrssiinngg ssppeecciiffiicc

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

96 ore

Modulul 33: RReeuummaattoollooggiiee şşii nnuurrssiinngg îînn rreeuummaattoollooggiiee

Total ore:

60 ore

din care: invatamant clinic

36 ore

Modulul 34: DDeerrmmaattoo--vveenneerroollooggiiee şşii nnuurrssiinngg ssppeecciiffiicc

Total ore:

60 ore

din care: invatamant clinic

36 ore

Modulul 35: BBoollii iinnffeeccttoo--ccoonnttaaggiiooaassee şşii nnuurrssiinngg ssppeecciiffiicc

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică
Nivelul: 3 avansat
Calificarea profesională:
Asistent medical generalist

6

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

96 ore

Modulul 36: EEnnddooccrriinnoollooggiiee şşii nnuurrssiinngg îînn eennddooccrriinnoollooggiiee

Total ore:

60 ore

din care: invatamant clinic

36 ore

Modulul 37: BBoollii mmeettaabboolliiccee,, ddee nnuuttrriiŃŃiiee şşii nnuurrssiinngg ssppeecciiffiicc

Total ore:

60 ore

din care: invatamant clinic

36 ore

Modulul 38: NNuuttrriiŃŃiiee şşii ddiieetteettiiccăă

Total ore:

60 ore

din care: invatamant clinic

36 ore

Numar total:

1.680 ore (28

credite)

din care: invatamant clinic: 1.008 ore

Anul II: 42 saptamani. Sem I si Sem II au urmatoarea structura: 12 saptamani alocate
invatamantului teoteretic si tehnic si 9 saptamani alocate invatamantului clinic.
In semestrul II, in saptamanile repartizate invatamantului teoretic si tehnic, o zi /
saptamana (cu durata de 8 ore), este prevazuta invatamantui clinic corespunzator modulului
M 21: Epidimiologie si sanatate publica.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică
Nivelul: 3 avansat
Calificarea profesională:
Asistent medical generalist

7

Anul III: 42 săptămâni

Modulul 39: MMaannaaggeemmeennttuull pprrooiieecctteelloorr ddee ssaannaattaattee

Total ore:

60 ore

din care: laborator tehnologic

24 ore

Modulul 40: CCaalliittaatteeaa sseerrvviicciiiilloorr ddee nnuurrssiinngg

Total ore:

60 ore

din care: invatamant clinic

36 ore

Modulul 41: DDeeoonnttoollooggiiee şşii eettiiccăă pprrooffeessiioonnaallăă

Total ore:

60 ore

din care: laborator tehnologic

36 ore

Modulul 42: PPssiihhoollooggiiee mmeeddiiccaallăă

Total ore:

60 ore

din care: laborator tehnologic

36 ore

Modulul 43: PPeeddaaggooggiiee

Total ore:

60 ore

din care: laborator tehnologic

36 ore

Modulul 44: CCeerrcceettaarree îînn nnuurrssiinngg

Total ore:

60 ore

din care: invatamant clinic

36 ore

Modulul 45: GGiinneeccoollooggiiee şşii nnuurrssiinngg îînn ggiinneeccoollooggiiee

Total ore:

60 ore

din care: invatamant clinic

36 ore

Modulul 46: OObbsstteettrriiccăă şşii nnuurrssiinngg îînn oobbsstteettrriiccăă

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

72 ore

Modulul 47: PPuueerriiccuullttuurrăă,, ppeeddiiaattrriiee şşii nnuurrssiinngg ssppeecciiffiicc

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

72 ore

Modulul 48: NNeeuurroollooggiiee şşii nnuurrssiinngg îînn nneeuurroollooggiiee

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

84 ore

Modulul 49: Psihiatrie şi nursing în psihiatrie

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

84 ore

Modulul 50: AAnneesstteezziiee –– tteerraappiiee iinntteennssiivvăă şşii nnuurrssiinngg ssppeecciiffiicc

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

96 ore

Modulul 51: CCoonndduuiittăă îînn uurrggeennŃŃee mmeeddiiccoo -- cchhiirruurrggiiccaallee

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

72 ore

Modulul 52: GGeerroonnttoollooggiiee,, ggeerriiaattrriiee şşii nnuurrssiinngg ssppeecciiffiicc

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

84 ore

Modulul 53: OOnnccoollooggiiee şşii nnuurrssiinngg îînn oonnccoollooggiiee

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

84 ore

Modulul 54: ÎÎnnggrriijjiirrii ppaalliiaattiivvee

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

96 ore

Modulul 55: NNuurrssiinngg ccoommuunniittaarr

Total ore:

120 ore

din care: invatamant clinic

96 ore

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică
Nivelul: 3 avansat
Calificarea profesională:
Asistent medical generalist

8

Modulul 56: IInnggrriijjiirrii llaa ddoommiicciilliiuu

Total ore:

60 ore

din care: invatamant clinic

36 ore

Numar total:

1.680 ore (28 credite)

din care: invatamant clinic: 984 ore

Anul III: 42 saptamani. Sem I si Sem II au urmatoarea structura: 12 saptamani alocate
invatamantului teoteretic si tehnic si 9 saptamani alocate invatamantului clinic.
In semestrul II, in saptamanile repartizate invatamantului teoretic si tehnic, o zi /
saptamana (cu durata de 8 ore), este prevazuta invatamantui clinic in comunitate.

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică
Nivelul: 3 avansat
Calificarea profesională:
Asistent medical generalist

9

Conform reglementărilor europene şi naŃionale, asistentul medical generalist exercită

următoarele funcŃii esenŃiale:
a) dă îngrijiri competente persoanelor a căror stare le cere, Ńinând cont de nevoile fizice, afective şi
spirituale ale bolnavului în mediul spitalicesc, familial, la şcoală, la locul de muncă etc.;
b) observă situaŃiile sau condiŃiile fizice sau afective care exercită un efect important asupra sănătăŃii
şi comunică aceste observaŃii celorlalŃi membri ai echipei sanitare;
c) formează şi dirijează personalul auxiliar necesar pentru a răspunde nevoilor serviciului de asistenŃă
din orice instituŃie de sănătate.
Cu această responsabilitate, asistentul medical generalist trebuie să aprecieze în orice moment care
sunt îngrijirile de care fiecare bolnav are nevoie şi să îi atribuie personalul corespunzător.
Numărul de ore de învăŃământ de bază pentru asistenŃi medicali generalişti trebuie fixat la
minimum 4.600. ProporŃia consacrată învăŃământului clinic (stagii) trebuie să reprezinte cel puŃin
jumătate din timpul consacrat învăŃământului total. Numărul de ore pentru învăŃământul teoretic şi
tehnic nu trebuie să fie mai mic de o treime din timpul consacrat formării în totalitate.
I. ÎnvăŃământului clinic (stagii) – reprezintă instruirea efectuată în spitale, instituŃii de
sănătate, inclusiv servicii de îngrijire medicală la domiciliu. Este o instruire coordonată.
ÎnvăŃământul clinic (stagii) trebuie să aibă ca obiect toate aspectele rolului de asistent în materie
de îngrijiri de sănătate la acest nivel, incluzând prevenirea bolii, educaŃia sanitară, precum şi îngrijirile de
sănătate de primă urgenŃă, de reanimare şi de transfuzie sanguină.
Acesta include:

1. medicină generală şi specialităŃi medicale;
2. chirurgie generală şi specialităŃi chirurgicale;
3. îngrijirea copilului şi pediatrie;
4. igiena şi îngrijirile mamei şi nou-născutului;
5. sănătate mintală şi psihiatrie (pe cât posibil într-un serviciu specializat);
6. îngrijirea persoanelor în vârstă şi geriatrie;
7. îngrijiri la domiciliu.
În determinarea locurilor de stagiu trebuie să se Ńină seama de următorii factori:
a. ÎnvăŃământul clinic de îngrijiri la nivel de asistent trebuie să aibă în ansamblul său o valoare

educativă, de aceea:

trebuie să existe un personal calificat suficient de numeros pentru a asigura o calitate
satisfăcătoare a îngrijirilor de sănătate la nivel de asistent;
trebuie să existe condiŃii satisfăcătoare în materie de sedii şi de material utilizate
pentru îngrijirea bolnavilor.
b. În toate serviciile în care elevii asistenŃi sunt repartizaŃi în cursul formării lor practice trebuie să
existe în orice moment cel puŃin un asistent cu diplomă care poate asigura supravegherea şi suficient
personal de alte categorii pentru a evita ca elevului să i se încredinŃeze sarcini fără valoare educativă
pentru el.

c. AsistenŃii cu diplomă din serviciile acreditate ca teren de stagiu trebuie să colaboreze la
supravegherea şi formarea elevilor aflaŃi sub responsabilitatea instructoarelor şcolii.
II. ÎnvăŃământului teoretic şi tehnic cuprinde:
1. Orientare şi etică profesională
2. Principii generale de sănătate şi îngrijiri de sănătate
3.1. Medicină generală şi specialităŃi medicale
3.2. Chirurgie generală şi specialităŃi chirurgicale
3.3. Puericultură şi pediatrie
3.4. Igienă şi îngrijirile de sănătate a mamei şi nou-
născutului
3.5. Sănătate mintală şi psihiatrie

A. Îngrijiri de sănătate

3. Principii de
îngrijiri de
sănătate pentru:

3.6. Îngrijiri de sănătate pentru persoanele în vârstă şi
geriatrie

B. ŞtiinŃe fundamentale 1. Anatomie şi fiziologie

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică
Nivelul: 3 avansat
Calificarea profesională:
Asistent medical generalist

10

2. Patologie generală
3. Bacteriologie, virusologie şi parazitologie
4. Biofizică şi biochimie
5. Dietetică

6.1. Profilaxie

6. Igienă

6.2. EducaŃie sanitară

7. Farmacologie

8.1. Sociologie
8.2. Psihologie
8.3. Principii de administraŃie
8.4. Principii de învăŃare (pedagogie)
8.5. LegislaŃie socială şi sanitară

8. ŞtiinŃe sociale

8.6. Aspecte juridice ale profesiei

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică
Nivelul: 3 avansat
Calificarea profesională:
Asistent medical generalist

11

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->