Sunteți pe pagina 1din 21
eae cae de de oe oe eee pe IB A ee Ae fee Be eRe MASLUL SLUJBA SFANTULUI MASLU Aceast® Sfanth Taina este folositoare tuturor cres teze cugetu preofi sau trei numai, in biserica sau in casi, se imbraci cu epitrahile si s $€ a§a7 o masa, pe care se pune un vas cu faina de grdiu candela eu unt e infisurate c' u vatd pent tul-protos cideste masa si toatd biscrica sau casa si pe cei de fat, apoi, st€nd in fata mesei si cutind spre rasarit, face inceputul asa: Dumnezeul nostru, slava Tie; impirate cerese. Preasfinti ‘Treime..., Tatil nostru.... Doamne, pas ERELEELELEELELEELELE EEL ELEE EREEEEEEER REET he Soe ee Re eRe Re AR A oe MASLUL 127 Slava... Doamue, auzi Aghiasma mica, pagina 185). Apoit CANONUL Facere a lui Arsenie CAntarea I, glasul al 4-lea: dancul Mari Rogii, cu urme neudate, treednd Israel... fi ase milostive, miluieste si timduieste pe robul Cc untdelemaul indurdrii Tale, Stipfne, mangaind pururea sufletele si trupurile oamenilor si pizind prin untdelemn pe credinciosi, fnsufi si acum, prin unt- delemn, miluieste pe cei ce cauta sciipare la Tine. ‘De mila Ta, Stap4ne, este plin tot pamntul; pentru aceas- ta, cu untdelemnul Tau cel dumnezeiesc find unsi astazi, cerem cu credinfii sA ni se dea noua mila Ta cea mai presus de minte. E ip Slava... subitorule de oameni, Care ai poruncit, cu. milostivire apostolilor Tai, si plineasci ungerea Ta cea sfanta peste robii Tai cei neputinciosi, pentru rugiciunile lor, miluieste-ne pe tofi cu ungerea Ta. Lecce seek EERE EERE EEL ED EEE EES EE EE RA: EEE EE EER, | 128 SFINTELE TAINE $1 IERURGHLE Siacum..., a Niscitoarei: Una curati, cea ce ai imbogafit adAncul pacii cu rugaciu- nile tale cele de-a pururea citre Dumnezeu, izbaveste pe robul tau de-toate neputintele si necazurile, ca neincetat si te mireascA pe tine. Cfntarea a 3-a: Irmos: Se veseleste de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigind... T: insufi, Cel ce esti minunat si milostiv pentru oamenii cei credinciosi, di, Hristoase, acestuia, ce boloste cumplit, haral Tau de sus. Stilparea cea de mislin ai aratat-o odinioara spre incetarea potopului, prin milostivirea Ta cea dumnezeiasca; mantuieste, Doamne, prin untdelemnul Tau cel sfant, $i pe acesta ce pitimeste. Slava... Cu luminarea luminii celei dumnezeiesti, lumineazi cu mila Ta, Hristoase, pe acesta ce prin ungere vine acum, eu credin{, spre mila Ta. Si acum..., a Nascitoarei: Cauta de sus cu bundvointi, Maica Facdtorului a toate, si, cu rugiciunile tale, dezleaga suferinja cea amarii a acestuia ce boleste. Apoi Sedealna aceasta, glasul al 8-lea: Podobie: Fluierele pastorest Cel ce esti izvor dumnezeiese al mile si-adane al marii milostiviri, fndurate, arati raurile milei Tale celei dum- nezeiesti si tamaduieste pe tofi; revarsa izvoarele cele bogate ale minunilor si spala pe toti; ca, la Tine pururea alergand, cu caldura cerem har. eA He Sse deco oc oe eke de pe ee oe oe Ae Ie oe ee ee Re ee He Ae Be seb deseabce de bdededbdededbdbdbdbad ibaa ab abe MASLUL 129 Alta, glasul al 4-lea: Podobie: Cel ce Te-ai inalfat pe Cruce de bunavoie... Doctorul si ajutitorul celor ce sunt in dureri, Izbavitorul si Mantuitorul celor neputinciosi, fnsuti, Stapane al tuturor si Doamne, daruieste timAduire neputinciosului robului ‘Tau; induri-Te este pe acesta care mult a gresit si-l izbiveste de picate, Hristoase, ca si sliveasc’ puterea Ta cca dumnezeiasca. Cfintarea a 4-a: Irmos: Ridicat pe Cruce vazAndu-Te, Biserica... Antuitorule, Cel ce esti mirul cel nestricicios si varsat prin har, care curifeste Jumea, indura-Te gi miluieste pe acesta ce-si unge, cu credinfa in Dumnezeirea Ta, ranile cele trupesti. insemn4nd acum pe robii Tai, cu bucuria pecetii Tale, fa, StipAne, simfurile lor intrare de netrecut si de necuprins pentru toate puterile cele potrivnice. Slava... Cel ce ai poruncit ca bolnavii si cheme pe sfintii Tai slu- jitori si si se tamiduiasca. prin rugaciunile lor si prin ungerea cu untdelemnul Tau, Iubitorule de oameni, méntuieste cu mila Ta pe acesta ce piitimeste. Siacum...,a ‘Nasciitoarei: Nascitoare de Dumnezeu, pururea Fecioara preasfanta, ceea ce esti acoperAméant tare si pizitoare, limani si zid, sara gi turn, miluieste si timaduieste pe acest bolnay, ci Ja tine a alergat. | PEPEREEEEPELEEEELELESEEOEEL ELE EE ELE EERE EEE babes diode de deals eae oe epee Ae eRe IE de cceoeaeo ic ope oe ape eI 8 Te ee eT IR IE AE I AEE De Ie 130 SFINTELE TAINE $I IERURGULE ‘CAntarea a 5-a: ‘Irmos: Tu, Doamne, lumina mea, in lume ai venit... Cc: ce esti adancul milei, Bunule, miluieste, Milostive, cu mila Ta cea dumnezeiasca, ca un indurat, pe aces- ta ce pitimeste. Cel ce sfinteste de sus in chip tainic sufletele si trupurile noastre, prin semnul dumnezeiesc al pecefii Tale, Hristoase, cu mila Ta timaduieste pe tofi. Slava... Preabunule Doamne, Cel ce, cu dragostea Ta cea negraita, ai primit ungere cu mir de la desfranata, induri-Te de robul Tau. Si acum..., a Niscitoarei: Ceea ce esti intru totul liudati, curati, preabuna sti- pina, indurd-te de cel ce se unge cu untdelemnul cel dum- nezeiesc si miluieste pe robul tiu. Cfntarea a 6-a: Irmos: Jertfi-voi Tie cu glas de laudi, Doamne... ne de oameni, Cel ce ai aratat prin cuvintele Tale ungerea imparatilor prin untdelemn si ai desa- varsit aceasta si prin semnul pecefii Tale pentru arbierei, méntuieste, ca un indurat, si pe acesta care piitimeste. ” Demonii cei cumpliti si nu se ating’ de acesta ce-si insem- neazi simfurile cu ungere dumnereiasca, Mantuitorule, ci 1 apira pe dinsul cu acoperamAntul slavei Tale. Slavia... ‘Tinde mana Ta din inaltime, Iubitorule de oameni, si, sfin- find ‘untdelemnul Tau acesta, Mantuitorule, di-l robului ‘Tau spre sinitate si izbavire de toate bolile. z sfc oe aoc cc oc ected coc ho ce oc oc eo PREREREEELEEEEEEEEE ELE PELE LEE EEL EE ELE EET EES ee shoe: MASLUL 131 Si acum..., a Niseatoarei: Maica Facatorul fe-ai aratat in casa Dumnezeului tiu mislin roditor, prin care lumea s-a umplut de mili. Pentru | aceasta mAntuieste cu mangaicrea rugiciunilor tale pe aces- |: ta ce patimeste. CONDAG, glasul al 2-lea i" Podobie: Cautiind cele de sus... Cel ce esti izvorul milei, Preabunule, izbaveste de toata suferinfa pe acestia ce cad cu credin{i fierbinte la mila Ta cea negraiti, Indurate, si, usurandu-le neputinfele, di-le dumnezeiescul har de sus. Cfntarea a 7-a: Irmos: in cuptorul persan pruncti lui Avram... Ts MAntuitorule, Cel ce esti singurul Dumnezeu, Care, cu mila si cu indurarile Tale, tamaduiesti tuturor patimile sufletelor si zdrobirile trupurilor, fnsufi vindecd si pe acesta ce pitimeste in neputinge, timéduindu-1. CAnd se vor mirui capetele tuturor cu ungerea untdelem- nului, Hristoase Doamne, acestuia care cere mili de la Tine daruieste-i, cu mila Ta cea bogatd, roada bucuriei si a izbavirii. Slava... Sabie impotriva diavolilor este pecetea Ta, Mantuitorule; iar prin rugiciunile preofilor, foc care mistuieste patimile sufletesti; pentru aceasta, cu credin{a, Te Hindim pe ‘Tine i cei ce am primit vindecare. ‘cum... a Naselitoarei: cea care ai purtat in pintece pe Cel ce fine toate in palma si L-ai intrupat in chip minunat, dupa cum a bine- beck dedecp abba ded db de doa ede op ceo I Ie ee Se ce fp of Oe ec Ae ee ee Oe eee Oe Be eo ete 132 SFINTELE TAINE $1 IERURGIILE placut lui Dumnezeu, te rugim, Maica lui Dumnezeu, fi-L milostiv pe Acela spre acesta care patimeste. Cfntarea a 8-a: ‘Irmos: Mainile tinzAndu-si Daniel... iluiegte-ne pe tofi, Mantuitorule, dupa mare si dum- nezeiasca mila Ta, cA pentru aceasta ne-am adunat nol tofi, ca inchipuind cu taina cobordrea indurarilor Tale, s& aducem, en credinfa, ungere cu untdelemn robului Tau, ‘pe care tamiduieste-1 cu puterea Ta. Cu curgerile milei Tale, Hristoase, si cu ungerile preofilor Tai, spali, Doamne, ca un indurat, durerile si rinile si apisirile chinurilor acestuia ce este chinuit de:suferintele ; ca, flind mAntuit, si Te sliveasci pe Tine cu mulfumire. Slava... SA nw indepartezi, Stipfne, mila Ta de la noi, cei ce fnsemnim chipul pleciciunii celei de sus si al bucuriei, si si nu treci eu vederea pe cel ce cu credinfi striga pururea: binecuvantafi toate lucrurile Domnului pe Domnul. Si acum...,a Nascitoarei: Preacurati, firea a primit, ca o preamariti cunund, nasterea ta cea dumnezeiascd, care opreste si biruieste, cu puterea ci, tabercle vrajmagilor. Pentru, aceasta, find ineu- nunafi cu podoabele cele luminoase ale darurilor tale, pe tine te Kiudim intru tot cantata, Stipand. LE EEE EEE EEPOEES diab dhabde cdi ahdsoedaeabspdvoaiaedpdede edhe abode dpb took dee eee pete MASLUL 133 Cfintarea a 9-a: Irmos: Piatra cea netAiati de mana... auta din cer, indurate, si araté mila Ta tuturor; mite acum, prin ungerea cea dumnezeiasci a preofi- lor, ajutorul Tau si taria Ta celui ce alearga Ja Tine, Iubito- rule de oameni. Am vizut cu bucurie, Mantuitorule, preabunule, untde- lemnul cel sfint, pe care I-ai primit, prin dumnezeiasca Ta Pogorare mai mult decat cei ce se impartagesc de el gi il dai ‘in chip. vazut celor ce se impartigese de baia cea dum- nezeiasca. Slava... Mintuitorule, indurd-Te, miluieste, izbaveste de chinuri si de dureri, si aparii de sigefile celui viclean pe robii Tai, timiduindu-le, ca un Stipan milostiy, sufletele si trupurile cu harul cel dumnezeiese. $i acum..., a Niscitoarei: Fecioari, primind cAntari si rugiciuni de- la robii tai, inbiveste, Preacurati, de patimi cumplite si de dureri, cu rugiciunile tale, pe col ce prin noi aleargi la acoperamantul tu cel dumnezeiesc. Si indata se zice: Cuvine-se cu adeviirat si te fericim, Nascitoare de Dum- nezeu, cea pururea fericita si preanevinovata si Maica Dum- nezeului nostru. Ceea ce esti mai cinstita decat heruvi mai miriti, fard de asemanare, decit serafimii; care, fara stricdciune, pe Dumnezcu Cuvantul ai niseut, pe tine, cea cu adevrat Niscitoare de Dumnezeu, te marim. ct Rete Pee He He Poof 134 SPINTELE TAINE $I IERURGULE ee LUMINANDA Podobie: Cercetatu-ne-a de sus... Cu mili cauta, cu ochiul Tau, Bunule, spre rugiciunea noastra, a celor ce ne-am adunat astizi in biseriea Ta cea sfanti, ca si ungem cu untdelemnul cel dumnezeiesc pe neputinciosii robii Tai. La LAUDE, Se pun sti file pe glasul al 4-lea, dup podobia: Dat-ai semmn:.. ‘Aj dat harul Tau, prin apostolii Tai, lesne Iertatorule si Tubitorule de oameni, ca si timaduiased, cu untdelemnul ‘Tau cel sfiint, riinile si bolile tuturor. Pentru aceasta si acum, caun indurat, pe cel ce vine cu credin{a sfingeste-I, miluieste-1, timaduieste-I prin untdelemnul Tau, de toati neputinfa, sil invredniceste, Doamne, de desfatarea Ta cea nestricdcioasa. Cel ce, ca un indurat, insemnezi, cu mana Ta cea nevi- zuta, simfurile noastre prin untdelemnul Tau cel dumneze- iesc, cauta din cer, Cel ce esti necuprins cu mintea, spre cel ce aleargi la Tine cu credinfi si cere iertare gregelilor, gi daruieste-i timaduire sufletului si trupului, ca sa te prea- sliveascd pe Tine cu dragoste, slivind puterea Ta. Prin ungerea untdelemnului Tau si prin atingerea preo- filor, Iubitorule de oameni, sfinteste de sus pe robii Tai; izba- veste-i de boli side intindciunea sufletului; curdfeste-i, spa- i-i, MAntuitorule, si fereste-i de tot felul de 9 ugureazi-le durerile, izgoneste-le nevoile . si le risipeste necazurile, ca un milostiv si indurat. _ EEEPEEECER EE EEE TESOL EEE EE ELERE EEE EEE EEE EELS Slava... $i acum..., a NascAtoarei: Pe tine te rog, preacuratul palat al imparatului ceresc, ceca ce esti mult-Hudati, curiifeste mintea mea cea intinata cu tot felul de pacate si o fi locas infrumusefat Treimii celei dum- nezeiesti, ca, mantuit find eu, netrebnicul robul tau, si sli- vesc puterea si mila ta cea nemasurata. Dupi aceea: Sfinte Dumnezeule..., Preasfanti Treime..., Tatil nos- tru... Ci a Ta este imparatia... Apoi troparul acesta, glasul al 4-lea: Unule, Cel ce esti grabnic spre ajutor, Hristoase, arata de sus grabnica cercetare robilor Tai, celor ce patimeses izba- yeste-i de boli si de durerile cele amare; ridici-i ca si Te laude si si Te slaveasci neincetat, pentru rugiciunile Nisciitoarei de Dumnezeu, Unule, lubitorule de oameni. ‘Acum, avand untdelemn curat, pus in vas, se aprind si lumanirile si diaconul zice: Binecnvintea7i, pirinte. Iar preotul-protos, luand Sfanta Evanghelie, insemneazi chipul Sfintel Cruei peste untdelemn zicind: Binecuvantata este imparatia Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Citeful: Amin, Diaconul zice ectenia aceasta: Cu pace Domnului si ne rugim. CAntiretul: Doamne, miluieste. Pentru pacea de sus si pentru‘mAntuirea sufletelor noas- tre, Domnului si ne rugim. Pentru pacea a toatd lumea, pentru bunastarea sfintelor Jui Dumnezeu biserici si pentru unirea tuturor, Domnului si ne rugam. ! “Sea Te Te Te eRe RG A RoI Te eee Pee AG AE 6 Te de ee Oo ob eee 136 EE SFINTELE TAINE $1 IERURGULE Pentru sfanta biserica aceasta si pentru cei ce cu credin{a, cu evlavie si cu fried de Dumnezeu intra intr-insa, Domnului sine rugim. Pentru ca si se binecuvinteze untdelemnul acesta (sict binecuvinteazi tofipreofii untdclemnul), eu puterca, cu lucrarea $i cu venirea Sfaintului Duh, Domnului sa ne rugim. Pentru robul lui Dummezeu (N), si pentru cercetarea Iui cea intru Dumnezeu si pentru ca si vind peste dansul harul Sfantului Duh, Domnului si ne rugim. Pentru ca sf fim izbavifi, el si noi, de tot necazul, mania, primejdia si nevoia, Domnului si ne rugim. Apird, mAntuieste, miluieste si ne piizeste pe noi, Dum- nezenle, cu harul Tau. Pe Preasfanta, curata, preabinecuvantata, mirita, stipfna noastra, de Dumnezeu Niascdtoarea si pururea Fecioara Maria, eu tofi sfinfii si o pomenim. Pe noi ingine si unii pe alfii si toata viafa noastra Ini Hristos Dumnezeu si o dim. Preotul: Ca Tie se cuvine toati slava, cinstea $i inchindciunea... Dupé aceasta, zice preotul cel dintai Rugiciunea sfintirii untdelemnului Diaconul: Domnului sa ne rugim. oamne, Care, cu mila si cu indurarile Tale, ta- miiduiesti zdrobirile sufletelor si ale trupurilor 4 noastre, insuti, Stapane, sfinfeste untdelemnul acesta (in acest moment al citirii rugiciunii acesteia, tofi preotil binecu- vinteazi untdelemnul), ca si fie, celor ce se vor unge din el, spre timaduire si spre izbavirea de toati patima | RRRRERERa EEL LELELELELEREERELEELELEEEREEEEES Jcbsbobdeshdeded deb deca aaa tea a ae abe Fee Fe Ae eae Re eRe EBA: si intindiciunea trupului si a sufletului si de toata riutatea, Ca si intru aceasta si se preasliveasci preasfant numele Tau, al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, acum si pururea gi in vecii yecilor. Amin. Apoi zic si ceilalfi preofi aceasta rugiiciune, pana se plineste de sapte ori. Tar dupa rugiciune, se cfinti aceste tropare, glasul al 4-lea: Unule, Cel ce esti grabnic spre ajutor, Hristoase, arata de sus grabnica cercetare robilor Tai celor ce patimese; izba- veste-i de boli si de durerile cele amare; ridica-i ca si Te Jaude si si Te sliveasci nefncetat, pentru rugiciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Unule, fubitorule de oameni. Glasul al 4-1ea: Podobie: Ardtatu-Te-ai astizi Fiind orbit la ochii sufletului, vin la Tine, Hristoase, ca si orbul cel din nastere, strigiind ciitre Tine cu pocdinfa: Tu esti lumina cea stralucitoare a celor dintru intuneric. Glasul al Podobie: Fecioara astiz. Doamne, sufletul meu cel slibit cu multe feluri de pacate si cu fapte netrebnice, ridic&-1 cu cercetarea Ta cea dum- nezelased, precum ai ridicat de demult pe slibanogul; ca, find mantuit, si strig Tie: induri-Te, Hristoase, si di-mi tamaduire. Glasul al 4-lea: Cel ce ca ucenic al Domnului ai primit, 0, drepte, Evan- ghelia, cel ce, ca mucenic, ai cununa cea yegnicd si, ca rudi : } | + | i [SEEEEEEEEEESESESESESESESS ESS 138 SFINTELE TAINE $I IERURGIILE a Domnului, ai indraznirea, iar, ca ierarh, ai mijlocirea, roaga pe Hristos Dumnezeu si mantuiasca sufletele noastre, Glasul al 4-lea: Podobie: Cel ce Te-ai inalfat... Dumnezeu, Cuy4ntul cel Unul-Nascut al Tatalui, Care a venit la noi in zilele mai de pe urm, te-a arditat pe tine, mi- nunate Iacov, inti pastor si dascdl al Ierusalimului si ico- nom credincios al tainelor celor duhovnicesti. Pentru aceas- in Mira, sfinte, sfinfitor te-ai arAtat; ci Evanghelia lui Hristos plinind-o, cuvioase, fi-ai pus sufletul pentru poporul tau; méntuit-ai pe cei nevinovafi din moarte. Pentru aceas- ta te-ai sfinfit, ca un mare tainuitor al harului lui Dumnezeu. Acelasi glas: Mare apiriitor te-a aflat intru primejdii lumea, purti- torule de chinuri, pe tine, cel ce ai biruit pe pagani. precum méndria lui Lie ai surpat si la lupt indriznet ai facut pe Nestor, asa, Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagi-L si ne daruiascd noua mare mila. Acelasi glas: Purtatorule de chinuri, Sfinte si timaduitorule Panteli- mon, roagi pe milostival Dumnezeu ca si diruiasca iertare de pacate sufletelor noastre. Glasul al 8-lea: Sfinfilor cei firrd de arginti si facdtorilor de minuni, cer- cetafi neputinfele noastre; in dar afi luat, in dar dafi-ne noua. eS EEEREELRERELEELEELELEE LEE EEE EER EERE EEE ESTEE ces abe aeetee ae eeae dea a eA e MASLUL 139 ee Glasul al 2-1 Miririle tale, iubitorule de feciorie, cine le va spune? Ca izvorasti minuni si versi timiduiri si te rogi pentru sufletele noastre, ca un cuvantitor de Dumnezeu gi de Hristos preaiubit. AL Nascatoarei, asemenea: Ceen ce esti rugitoare calda gi zid nesurpat, izvor de mila si lumii seapare, cu osardie strigim ciitre tine: Naseitoare de Dumnezeu stapana, vino degrab si ne izbaveste pe noi din nevoi, ceea ce singurd esti grabnic ajutitoare. Sa lum aminte. Preotul: Pace tuturor. tau, Prochimen, glasul I: Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nidajduit si noi intru Tine. ‘Stih: Buew i-Va drepfilor intru Doranul. @APOSTOLUL Diaconul: ingelepciune. Din Epistola soborniceasci a Sfintului Apostol Tacov, (V, 10-16) atilor, luafi ca pildi de suferinti si de inde- lungi-ribdare, pe proorocii care au grait in numele Domnului. Iata, noi fericim pe cei ce au ribdare: afi auzit de ribdarea lui Tov si agi vazut sfarsitul harazit Ini de Domnul; ci Mult-milostiv este Domnul si indurator. Iar inainte de toate, frafii mei, si-nu va jurafi nici pe cer, nici pe pamant, nici cu orice alt juraméint, ci si va fie voua ce este da, da, i Fi q aL ad of ik ede. 140 SFINTELE TAINE $I IERURGILE sice este nu, nu, ca sA nu cddefi in judecata. Este vreunul dintre voi in suferinfi? Si se roage. Este cineva cu inimA buna? Sa cAnte psalmi. Este cineva bolnav intre voi? Si cheme preofii Bisericii si si se roage pentru el, ungandu-l cu untdelemn, intru nu- mele Domnului. Si rugdciunea credintei va mantui pe cel bolnav si Domnul il va ridica si, de va fi facut Pacate, se vor ierta lui. Marturisifi-va, deci, unul altuia picatele si va rugafi unul pentru altul, ca si va vindecafi, ci mult poate rugiciunea stiruitoare a dreptului. Preotul: Pace fie... Cantireful: Aliluia, glasul al 8-lea. Stih: Mild si judecati voi céinta Tie, Doamne. @EVANGHELIA Diaconul: ingelepeiune, drepti. Din Sfinta Evanghelie de la Luca, citire: &, 25-37) m vremea aceea a venit la Jisus un invatator de Lege, ispitindu-L si zicand: fnva¢atorule, ce si fac ca si mostenesc viata cea vegnici? Lar Tisus a Zis cAtre el:.Ce este scris in Lege? Cum citesti? Iar el, raspunzAnd, a zis: Si iubesti pe Domnul Dum- nezeul tau din toata inima ta si din tot sufletul tiu din toata puterea ta si din tot cugetul tau; iar pe aproapele tau, ca pe'tine insufi. Tar El i-a-zis: Drept ai raspuns; ff aceasta si vei fi viu. Dar el, vrind si se indrepteze pe sine, a zis citre lisus: Si cine este MASLUL 141 aproapele meu? Lar Iisus, rispunzand, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon si a cizut intre talhari, care, dupi ce l-au dezbricat gi Lau rinit, au plecat, liséndu-l aproape mort. Din intaémplare un preot se cobora pe calea aceea si, vazandu-l, a trecut pe alaturi. De asemenea gi un levit, ajungand in acel loc si vazAnd, a trecut pe alaturi. far un samarinean, mergand pe cale, a venit la el si, vaz4ndu-l, i s-a fi- cut mila si, apropiindu-se, i-a legat rinile, turnand pe ele untdelemn si vin si, pundndu-l pe dobitocul sau, -a adus la o casi de oaspeti si a purtat grija de el. lar a doua zi, scotand doi dinari, i-a dat gazdei si i-a zis: Ai grija de el si ce vei mai cheltui, eu, cind ma voi intoarce, iti voi da. Care dintre acesti trei fi se pare ci a fost aproapele celui cizut intre talhari? Tar el a zis: Cel care a facut mila cu el. Si isus i-a zis: Mergi si fai si tu asemenea. Apoi diaconul zice: Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule, dupa mare mila Ta, rugimu-ne Tie, auzi-ne si ne miluieste. inca ne rugam pentru mila, viata, pacea, sindtatea, man- tuirea, cercetarea, lasarea gi iertarea pacatelor robului lui Dumnezeu (N), si pentru ca si i se ierte Ini toata greseala cea de voie si cea fara de voie. Preotul: Ca milostiv si ubitor de oameni Dumnezeu esti si. Tie slava inaltiim, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum gi pururea si in vecii vecilor. Amin. Diaconul: Domnulus si ne rugim. | PERERELLELEEEELELEELELEL EEE EEE ERED ELE EREE: | edalpole ted apo ok face fe AR Te RTCA EAE eT A Ie Re Ae A Ae ee He Be eH Ae es Hl fl H H| H | H | Hl H H i 1 i i H H 4 H i i i (HI 142 SFINTELE TAINE $I IERURGULE Preotul citeste aceasta (1) Rugiciune 4 el ce esti fara de inceput si fara de sfarsit, Sfinte al sfintilor, Care ai trimis pe Unul-Nascut Fiul ‘Tau si timaduiasca toatd boala si neputinta su- fletelor si trupurilor noastre, trimite Duhul Tau cel Sfant si sfinteste untdelemnul acesta si-1 fa robului Tau acesta (N), care se va unge, spre izbavire desi- varsita de pacatele lui si spre mostenirea imparatiei cerurilor. Ca Tu esti Dumnezeu mare si minunat, Care pizesti legamantul Tau si dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine; Cel ce dai izbavire de picate prin Sfant Pruncul Tau, Iisus Hristos; Care ne-ai rends- cut pe noi din pacat; Cel ce luminezi orbii si ridici pe cei cizuti; Care iubesti pe cei drepti si pe cei pa- c&tosi miluiesti; Cel ce ne-ai scos din fatuneric si din umbra morfii, zicind celor din legiturile iadului: iesiti, si celor din intuneric: descoperifi-va. CA a stralucit in inimile noastre lumina cunostingei Unuia-Nascut Fiului Tau, de cdnd S-a aratat pentru noi pe pamant si cu oamenii impreun a viefuit. Si celor ce L-au primit, le-ai dat putere si se facd fii lui Dumnezeu prin baia nasterii din nou, daruindu-ne infierea si facindu-ne partasi biruintei asupra dia- yolului. Pentru ci n-ai binevoit a ne curati prin stige, ci-ai dat si in untdelemnul sfintit chipul Crucii, ca sa ne facem noi-turma lui Hristos, preotie imparateascd, neam sfant, curdtindu-ne cu apa si sfintindu-ne cu Duhul cel Sfant. Insuti, Stapane sob ce ce ec occ a Jock a oc oc oe ee oe SELEEEL EAE SALLE LEA EEE ELE TEES A MASLUL 143 Doamne, di-ne har spre slujba Ta aceasta, precum ai dat lui Moise slugii Tale si lui Samuel iubitului Tau si lui Ioan alesului Tau si tuturor celor ce au bineplicut Jie in fiecare neam si neam. Asa fa-ne si pe noi s fim slujitori ai legii Tale celei noi a Fiului ‘Tau, prin untdelemnul acesta, pe care sfinfeste-1 cu scump Singele Sau, ca, dezbracdndu-ne de poftele cele lumesti, si murim pacatului si sé viem dreptatii, imbrac4ndu-ne in Domnul nostru Tisus Hristos, prin ungerea cu sfinfenia ce va fi adusa untdelemnului acesta. Faci-se, Doamne, untdelemnul acesta, unt- delemn de bucurie, untdelemn de sfintenie, imbri- ciminte imparAteasca, pavaza puternica izbavitoare de toati Iucrarea diavoleasci, pecete nestricata, bucurie a inimii, veselie vesnica. Ca si cei care se vor unge cu untdelemnul acesta al fnnoirii si fie de temut pentru cei potrivnici si si straluceasea in stralucirile sfinfilor Tai, neavind intinaciune ori prihand; sa fie primifi in odihna Ta cea vesnica si si ia plata chemirii celei de sus. Ca Tie se cuvine sa ne miluiesti si si me mAntuiesti, Dumnezeule, Dum- nezeul nostru, si Tie slava inaltam, impreuna si Unuia-Nascut Fiului Tau si Preasfantului. Dub, acum si pururea gi in vecii vecilor, Amin. Dupi aceastii rugiciune, pana ce unge preotul pe cel ciruia i se face maslul, se cAnta troparul acesta, glasul al 8-leaz ‘Doamne, arma asupra diavolului, Crucea Ta o ai dat Hioud; ci se ingrozeste si se cutremurd, nesuferind a ciuta spre puterea ei; ci morfii i-ai sculat si moartea o ai surpat, péntru aceasta ne inchindm ingroparii Tale si invie1 | RELEEEEEEEEELELEEEELELELELELELELEE EE ELE EEL ES: a 144 SFINTELE TAINE $1 IERURGULE $i, lnand preotul un befisor din cele sapte, il ‘in untdelemnul ce s-a sfinfit si unge pe cel bolnav in chipul crucii Ia frunte, la gura, la ii, la urechi, pe piept, pe maini si pe talpi, zicfind aceasta Rugiciune Arinte Sfinte, doctorul sufletelor si al trupurilor, Care ai trimis pe Unul-Nascut Fiul Tau, Dom- nul nostru lisus Hristos, si vindece toata boala gi si rascumpere din moarte, tamiaduieste pe robul Tau acesta (N) de neputinfa trupeasca si sufleteasca ce l-a cuprins si-l fa si vieze prin harul Hristosului Tau; pentru rugiciunile Preacuratei stapanei noas- tre, Nascatoarei de Dumnezeu gi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viati facitoat Cruci; cu folosirile cinstitelor, cerestilor celor fara de trup puteri; pentru rugiciunile cinstitului, maritu- Jui prooroc, {naintemergitorului si Botezdtorului Toan; ale sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor apostoli; ale sfintilor, miritilor si bunilor biruitori mucenici; ale sfinfilor si de Dumnezeu purtatorilor nostri parinti; ale sfintilor si timaduitorilor fara de arginti Cosma si Damian, Chir si Ioan, Pantelimon gsi Ermolae, Samson si Diomid, Mochie si Anichit, Talaleu si Trifon; ale sfintilor, dreptilor si dum- nezeiestilor parinti Joachim si Ana. si cu ale tuturor sfintilor. Ca Tu esti izyorul tamaduirilor, Dum- nezeule, Dumnezeul nostru, si Tie slava. inaltim impreuna si Unuia-Nascut Fiului Tau si Preasfin- decade esac de oa eee oe eR MASLUL 145 a Aceasti rugiciune se zice de eitre fiecare preot, dupa ce se citese Evanghelia si rugiciunea (1), ungdnd cu untdelemn pe cel efruia i se face mastul. $1, dac& va fi discon, zice: Si Inim aminte. Preotul: Pace tuturor. Cantireful: $i duhului tau. Prochimen, glasul al 2-lea: Taria mea si sciparea mea este Domaul si s-a flicut mie spre mAntuire, Stih: Certfindu-mi m-a certat Dommul, dar morfii nu m-a dat, (@APOSTOLUL Diaconul: infelepciune. Din Epistola ciitre Romani a Sfintului Apostol Pavel, citire: (xy, 1-7) ratilor, datori suntem noi, cei tari, si purtim Ail sHibiciunile celor neputinciosi si si nu ciutim plicerea noastri; ci fiecare dintre noi si caute si placa aproapelui su, la ce este bine, spre zidire. CA si Hristos n-a cdutat a Sa plicere, ci, precum este scris: «Ocarile celor ce te ocarasc pe tine au cazut asupra mea». Cici toate cAte s-au scris mai inainte, s-au scris spre invatitura noastr, ca, prin ribdarea si mangéierea care vin din Scripturi, si avem ni- dejde. lar Dumnezeul rabdarii si al mangéierii si va dea youd a gindi la fel unii pentru alfii, dupa Iisus Hristos, pentru ca tofi laolalta si cu o singura gura si slaviti pe Dumnezeu si Tataél Domnului nostru lisus Hristos. De aceea, primifi-va sufleteste wnii pe alfii, precum gi Hristos v-a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu. tului Duh, acum gi pururea si in vecii vecilor. Amin. ERERELELEEEELELEE ERE ET ELELER ELE LEER EP ERE z z : # i (PEEEEEREREEREE LEER EE EEE LEE E LE EEE EE EEL EET i | i | | I iu i | | i i | | | | i decode ee a oe de 6 6 fe fe ee Ae I ee ee ee ee ot i ‘ ; i i i [SSIES ESE 146 SFINTELE TAINE $I IERURGIILE Preotul: Pace fie... CAntireful: Aliluia, glasul al 5-tea. Stih: Miele Tale, Doamne, in veac voi canta, Q)EVANGHELIA Diaconul: infelepciune, drepfi... Din Sfiinta Evanghelie de la Luca, ci (XIX, 1-10) Bj n vremea aceea trecea Lisus prin Jerihon si iata un barbat, eu numele Zaheu, si acesta era mai- marele vamesilor gi era bogat. $i cduta si vad cine este Lisus, dar nu putea de mulfime, pentru ci era mic de staturd. Si, alergand el inainte, s-a suit intr-un dud, ca’ si-L vada, cici pe acolo avea si treacd. Si cind a sosit la locul acela, lisus, privind fn sus, a zis citre el: Zahee, coboari-te degrabi, cici astazi trebuie si rman in casa ta. Si a coborat de- grabi si L-a primit, bucurandu-se. Si vazind, toti murmurau, zicind ci a intrat si gizduiasca la un om picatos. Iar Zaheu, stand, a zis catre Domnul: Jat, jumitate din averea mea, Doamne, o dau siira- cilor si, daci am n&pastuit pe cineva cu ceva, intore impatrit. Sia zis cAtre el lisus: Astizi s-a facut man- tuire casei acesteia, cici si acesta este fiu al lui Ayraam. Caci Fiul Omului a venit si caute si sa mintuiasca pe cel pierdut. Apoi diaconul zice: Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule... ined ne rugim pentru mila... Preotul: CA milostiv si tubitor de oameni Dumnezeu esti. Diaconul: Domnului si ne rugim. ie E k i é LLELRDLA LARA AAR BEE A EE EEE TE AE EE MASLUL 147 Preotul citeste aceasta (2) Rugiciune Aumnezeule cel Mare si Preainalt, Care esti &\yinchinat de toata faptura, izvorul infelepeiunii 4 si adancul cel necuprins al bunatitii celei ade- varate si noianul cel nemirginit al milostivirii, Insuti, lubitorule de oameni, Stapéne, Dumnezeul celor vesnice si al celor minunate, pe Care nimeni dintre oameni nu poate sa Te cuprinda cu gindul, cauta si ne auzi pe noi, nevrednicii robii Tai; si aici, unde aducem acest untdelemn in numele Tau cel mare, trimite darul Tau cel tamaduitor si iertarea paca- telor, si timaduieste pe robul Tau cu multimea milei Tale. Asa, Doamne, Cel ce esti lesne iertitor, Unule, Milostive si Iubitorule de oameni, Caruia fti pare riu de rautafile noastre; Cel ce stii ci gandul omu- lui este plecat spre cele rele din tinerefile lui; Care nu voiesti moartea picitosului, ci sA se fntoarca gi sai fie viu; Cel ce, pentru mantuirea picitosilor, Te-ai intrupat, Dumnezeu fiind, si Te-ai ficut om pentru zidirea Ta; Tu esti Cel ce ai zis: n-am venit si chem pe cei drepti, ci pe cei pacatosi, la pocainfa; Tu esti Cel ce ai cdutat oaia cea raticita; Tu esti Cel ce cu osardie ai cdutat drahma cea pierduta gi ai aflat-o; Tu esti Cel ce ai zis: pe cel care vine la Mine nu-l voi scoate afar; Tu esti Cel ce nu Te-ai scArbit de pacd- toasa care a spalat cu lacrimi cinstitele Tale picioare; Tu esti Cel ce ai zis: de cAte ori vei ciidea, scoali-te : ‘e sa seca see oo bk bo 148 SFINTELE TAINE $1 IERURGULE gi te vei mantui; Tu esti Cel ce ai zis: bucurie se face in-cer pentru un pacatos care se pociieste; insuti, indurate Stip4ne, cauti din inalfimea Ta cea sfanta, umbrindu-ne pe noi pacatosii gi nevrednicii robii Tai cu harul Sfantului Tau Duh in ceasul acesta si tri- mite-I peste robul Tau acesta (N), care si-a cunoscut picatele sale si a venit la Tine cu credin{a. Primin- du-I cu iubirea Ta de oameni si iertandu-i orice a gresit cu cuvantul, cu Iucrul, sau cu gindul, spali-l si-l curdteste pe el de tot picatul. $i, viefuind puru- rea impreuna cu dansul, pazeste-t in ceilalfi ani ai vietii lui, ca, umbland intru poruncile Tale, sa nu mai fie el batjocura diavolului, ca si intr-insul si se sliveasca preasfant numele Tau. Ci Tie se cuvine si ne miluiesti si si ne mAntuiesti pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, si Tie slavi indltim, impreund si Celui fara de inceput al Tau Parinte si Preasfantului si bunului si de-viata-facdtorului Tau Duh, acum si pururea gi in vecii vecilor. Amin. Apoi face preotul ungerea impreun cu rugiciunea: Parinte Sfinte... precum s-a ariitat inapoi Ja pagina 144, $i aceasta se va face dupa fiecare rugiiciune, care urmeazi dupa Evangh Si de va fi diacon, zice: SA ludm aminte. Preotul: Pace tuturor. (CAntireful: Si duhului tau, Prochimen, glasul al 3-lea: Domnul este lurinarea mes'si Mantuitorul meu, de cine mi voi teme? Stih: Domaul este pazitorul viefii mele, de cine mi voi infricosa? Be i ELPECEELELEEEE EEL ETEELELEEEELELELELELEEE EES @APOSTOLUL Diaconul: infelepeiune. Din Epistola intai catre Corinteni a Sfintutui Apostol Pavel, citire: (XU, 27-31; XH, 1-8) rafilor, voi suntefi trupul lui Hristos si madu- lare (fiecare) in parte. Si pe unii i-a pus Dum- it nezeu, in Biserica: int4i apostoli, al doilea prooroci, al treilea invatatori; apoi pe cei ce au darul de a face minuni; apoi darurile vindecarilor, ajuto- ririle, carmuirile, felurile limbilor. Oare tofi sunt apostoli? Oare tofi sunt prooroci? Oare tofi inva- fitori? Oare toti au putere s& sivarseasci minuni? Oare toti au darurile vindecarilor? Oare toti vor- bese in limbi? Oare tofi pot si talmaceasci? RAvniti insa la darurile cele mai bune. Si va arat inca 0 cale care le intrece pe toate: De ag grii in limbile oame- nilor si ale ingerilor, iar dragoste nu am, facutu-m-am arama sunatoare si chimval rasunator. Si de as avea darul proorociei si tainele toate le-as cunoaste si orice stiinfa, si de as avea atata credin{a incat si mut si muntii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. $i de as impérti toati avutia mea si de as da trupul meu ca si fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseste. Dragostea indelung rabd4; dragostea este bine- Yoitoare, dragostea nu pizmuieste, nu se laud’, nu se trufeste. Dragostea nu se poarti cu necuviinta, nu cauta ale sale, nu se aprinde de manie, nu gandeste SSSSSISSNSES SEES TEESE E RESET ESTE 150 SFINTELE TAINE $1 IERURGILE raul. Nu se bucura de nedreptate, ci se bucuré de adevir. Toate le sufera, toate le crede, toate le nAdajduieste, toate le rabdi. Dragostea nu cade niciodata. Preotul: Pace fie... Cntireful: Aliluia, glasul al 2-lea. ‘Stih: intru Tine, Doamne, am ni si nu fiu rusinat in veac. @EVANGHELIA Diaconul: fnfelepciune, drepti... Din Sfainta Evanghelie de la Matei, citire: 15-8) “i n vremea aceea, chemand la Sine pe cei doi- sprezece ucenici ai Sai, lisus le-a dat lor putere 261 asupra duhurilor celor necurate, ca si le scoati si si timaduiasca orice boald si orice neputinta. Pe acesti doisprezece i-a trimis lisus, poruncindu-le lor gi zicdnd: In calca paganilor si nu mergeti si fn vreo cetate de samarineni si nu intrati; ci mai degraba mergefi catre oile cele pierdute ale casei lui Israel. Si, mergand, propovaduifi, zicind: S-a apropiat im- pirafia cerurilor. Tamaduifi pe cei neputinciosi, in- viafi pe cei morti, curififi pe cei leprosi, scoatefi afar pe demoni; in dar ati luat, in dar sa dati. ‘Apoi diaconul zice: Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule... ined ne rugim pentru mila... Preotul: Ca milostiv si iubiter de oameni duit, LPLEEAPAL EDEL ALE EELS LESS ELE ETS MASLUL 151 Jar preotul citeste aceasti (3) Rugaciune tipfne atottiitorule, imparate Sfinte, Cel ce pedepsesti si nu omori, Care intaresti pe cei ne~ SA putinciosi si ridici pe cei cizufi; Cel ce indrep- tezi chinurile cele trupesti ale oamenilor, rugimu-ne Tie, Dumnezeul nostru, ca si aduci mila Ta peste untdelemnul acesta si peste cei care se ung din el in numele Tau, ca si le fie lor spre tamaduirea sufletu- lui si a trupului si spre curatie si fnlaturare a toata patima si a toati neputinfa si boala si a toata inti- niciunea trupeasca gi sufleteasci. Aga, Doamne, trimite din cer puterea Ta cea timiduitoare; atinge-Te de trup, potoleste-i fierbinfeala, usureazi-i sufe- rintele si-i izgoneste toata boala cea ascunsa. Fii timaduitorul robului Tau acesta (N); ridici-1 pe dansul din patul durerii si din asternutul chinuirii. Diruieste-I pe dansul sinatos si intreg Bisericii Tale, ca si fie bineplacut Tie si si faci voia Ta. Ca Tie se cuvine sa ne miluiesti si si ne mAntuiesti pe noi, Dumnezeul nostru, si Tie slavi inalfim, ‘Tatalui si Fiului si Sfantului Dub, acum si pururea si in veeii vecilor. Amin. Se face ungerea, cum se arata la pagina 144. Side va fi diacon, zice: SA Iam aminte. Preotul: Pace tuturor. Sede cece See a Sea Se Sede oe Sede ae de dp ie eo op ae dee ea tee ee Ie ec ae Dumnezeu est... Céntireful: $i duhului tau. :Prochimen, glasul al 4-Iea: in orice zi Te voi chema, degrab ma auzi. : t E ; E : 4 E t : Diaconul: Domnului si ne rugim. | soedpapa deci dpc IR OR IORI I IRR I RI I TO TERR Tee eto vpocTosteorg vie ee SFINTELE TAINE $I IERURGULE Stih: Doamne, auzi rugticiunea mea. (@APOSTOLUL Diaconul: infelepciune. Din Epistola a doua citre Corinteni a Sfantulul Apostol Pavel, citire: (VI, 46-185 VIL, 1) ratilor, noi suntem templu al Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis ca: Voi locui in ei si voi umbla si voi fi Dumnezeul lor si ei vor fi poporul Meu. De aceea: Iesifi din mijlocul lor si va osebiti, zice Domnul, si de ce este necurat si nu va atingeti si Eu va voi primi pe voi. Si voi fi voua tata, si veti fi Mie fii si fice, zice Domnul, Atotfiitorul. Avand, deci, aceste figiduinte, iubifilor, si ne cura- fim pe noi de toata intinarea trupului si a duhului, desavargind sfintenia in frica lui Dumnezeu. Preotul: Pace fie... Céntareful: Alituia, glasul al 2-tea. Stih: Agteptnd am asteptat pe Domnul... @EVANGHELIA Diaconul: Intelepciune, drepti... Din Sffinta Evanghelie de la Matei, citire: (VIL, 14-23) n vremea aceea, venind Lisus in casa lui Petru, a vizut pe soacra acestuia zacand si aprinsi de friguri. $i S-a atins de mana ei si au lisat-o fri- gurile si s-a sculat si fi slujea Lui. Si, ficdndu-se sear, au adus la El multi demonizati si a scos duhu- rile numai cu cuvantul si pe tofi cei bolnavi i-a vin- decat, ca.si se implineasca ceea ce s-a spus prin Isaia Sidi deca ce eae ete Ab IR de eek ie de ede eae AR AR IR IR IEE a AG A Ae Ae Re Pe Ee MASLUL 153 proorocul, care zice: Acesta neputinfele noastre a luat gi bolile noastre le-a purtat. Si vizind Tisus multime imprejurul Lui, a poruncit ucenicilor sé treaca de cealalta parte a marii. Si apropiindu-se un cArturar, i-a zis: Invatitorule, Te voi urma oriunde vei merge. Dar lisus i-a raspuns: Vulpile au vizuini si pisirile cerului cuiburi; Fiul Omului ins’ nu are unde sa-Si plece capul. Un altul dintre ucenici I-a zis: Doamne, di-mi Voie intai si ma duc si si ingrop pe tatal meu. Jar Iisus i-a zis: Vino dupa Mine si las morfii si-si ingroape mortii lor. Intrand El in corabie, ucenicii Lui L-au urmat. Apoi diaconul zice: Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule... inci ne rugim pentru mila... Preotul: Ca milostiv si iubitor de oameni Dumnezeu esti... Diaconul: Domnului si ne rugim, Tar Preotul eiteste aceasti (4) Rugiciune unule si Tubitorule de oameni, Indurate si Mult-milostive Doamne, Cel plin de mila si bo- gat in bunatate, Parinte al indurdrilor si Dum- nezeule a toati mangiierea, Cel ce, prin Sfinfii Tai Apostoli, ne-ai dat noui puterea si timaduim, cu untdelemn insofit cu rugiiciunea, neputingele po- porului, fnsugi si untdelemnul acesta intocmeste-1 spre timéduirea celor care se ung din el, spre depar- tarea a toata neputinta gi a toata boala, spre izba- | | | | | | i i | | | | i | 154 SFINTELE TAINE $1 IERURGIILE iad edd pads ee ede le ebb oc oe ea ea EEE ecco de a doa deco aa cece dc ded. oe de MASLUL 1s: Virea de rele a celor ce asteapta de la Tine mantuire. Asa, Stipane Doamne, Dumnezeul nostru, rugamu-ne, Atotputernice, si ne méntuiesti pe noi, pe tofi. Unule, Cel ce esti doctorul sufletelor si al trupurilor, sfinfeste-ne pe noi, pe tofi. Cel ce timaduiesti toata neputinfa, timaduieste si pe robul Tau acesta (N); ridicd-1 pe dansul din patul durerii pentru mila bu- nattii Tale; cerceteazi-I pe dansul cu mila si cu in- durarile Tale; departeaza de la dénsul toata boala si neputinta. Ca, ridicindu-l cu mana Ta cea tare, si slujeasca Tie cu toati mulfumirea. Ca, si acum, fi- cdndu-ne pirtasi iubirii Tale de oameni celei ne- griite, si Te liudam gi si Te slivim pe Tine, Cel ce faci lucruri mari si minunate, slivite si preainalte. CA Tie se cuvine sa ne miluiesti si si ne mantuiesti pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, si Tie slava indlfim, impreund si Parintelui Tau celui fara de inceput si Preasfantului Duh, acum si pururea gi in vecii vecilor. Amin. Se face ungerea, cum se aratii Ia pagina 144, Side va fi diacon, zice: Si Iuim aminte. Preotul: Pace tuturor. CAntareful: $i duhului tiu. Prochimen, glasul al 5-lea: ‘Tu, Doamme, ne vel pazi si ne vei apara de neamul acesta in veac. Stih: Mantuieste-ma, Doamne, cA a lipsit cel cuvios. @APOSTOLUL Diaconul: infelepeiune. Din Epistola a doua catre Corinteni a Sfiintului Apostol Pavel, citire sy rafilor, nu voim ca voi si. nu stiti de necazul an tru, care ni s-a fiicut in Asia, ci, peste masuri peste puteri, am fost ingreuiafi, init nu ma nadijduiam si mai seipim cu viata. Ci noi, in. no insine, ne-am soeotit ca osanditi la moarte, ea sin ne punem increderea in noi, ci in Dumnezeu, Ce ae inviazA pe cei morti, Care ne-a izbavit pe noi din moarte ca aceasta si ne izbaveste, si in Care ni dajduim cd inci ne va mai izbavi, ajutindu-ne si x cu rugiciunea pentru noi, aga incat darul nar facut noua, prin rugiciunea multora, si ne fie prile de mulfumire adusa de cAtre mulfi, pentru noi. glasul al 5-lea. je voi cfinta. (@)EVANGHELIA Diaconul: ingelepciune, drepti... Din Sfainta Evanghelie de la Matei, citire: (XXV, 1-13) isa Domnul pilda aceasta: imparafia cerurilc se va asemina cu zece fecioare, care, lund cai delele lor, au iesit in intampinarea mirelu Cinci ins dintre ele erau fara minte, iar cinci i p| vA felepte. Caci cele fara minte, lund candelele, n-2 Saeed esc dock ce eco RE oc sc a oc eee | Bote EREEEEEESERE PEE ETE EE ES ETE TPP EE EEE ESESEES: EEELELELEEEEELL ELLE ELE RELL ECE RDP AIS a LEELLELEL ERE REA RRR EE I: 156 SFINTELE TAINE $I IERURGILE Juat cu sine untdelemn. Iar cele infelepte au luat unt- delemn fn vase, odata cu candelele lor. Dar mirele intarziind, au afipit toate si au adormit. Tar Ja mie- zul noptii s-a facut strigare: Iati, mirele vine! Iesiti intru intampinarea lui! Atunci s-au desteptat toate acele fecioare si au impodobit candelele lor. Si cele fari minte au zis catre cele intelepte: Dati-ne din untdelemnul yostru, ci se sting candelele noastre. Dar cele infelepte le-au raspuns, zicind: Nu, ca nu cumva si nu ne ajunga nici noua si nici voud. Mai bine mergefi la cei ce yand si cumparati pentru voi. Deci, plecAnd ele ca si cumpere, a venit mirele si cele ce erau gata au intrat cu el la nunti si usa s-a inchis. Jar mai pe urma, au sosit si celelalte fecioare, zi- cAnd: Doamne, Doamne, deschide-ne noua. Jar el, rAspunzand, a zis: Adevarat zic vouad: Nu va cunosc pe voi. Drept aceea, privegheati, ci nu stifi ziua, nici ceasul cind vine Fiul Omului. Apoi diaconul zi rugim pentru mila. Dumnezeu esti... Diaconuk: Domnului si ne rugim. + Miluieste-ne pe noi, Dummezeule... Incd ne Preotul: CA milostiv si fubitor de oameni Tar preotul citeste aceasta (5) Rugiciune oamne, Dumnezeul nostru, Cel ce pedepsesti si iarasi timaduiesti, Care ridici de la pamént pe A cel sarac si din gunoi inalfi pe cel lipsit, Tatil orfanilor, limanul celor inviforati si doctorul celor LELELELEELEEEEEE ¥ EREELELEELELEREEREE EEE ETE Seep ap Sede deep ae CIT Sede Pe IR IE IEA: SER AAA ART Ae te Tee oe Ie ee ee eRe He eRe ee ee ee eee MASLUL 157 bolnavi; Cel ce porti fari mahnire slabiciunile noas- tre si iei asupra-Ti suferinfele noastre; Care mi- luiesti cu linistirea; Cel ce treci peste firidelegi si ierti nedreptatile; Cel grabnic spre ajutor si zibav- nic la mnie; Care ai suflat peste ucenicii Tai si ai zis: Luati Duh Sfant, carora vefi ierta pacatele, se vor ierta lor; Cel ce primesti pocdinta pacatosilor si ai putere a ierta picatele cele multe gi grele si dai timdaduire tuturor celor ce petrec intru neputinta si in boala indelungata; Care, si pe mine, smeritul si pacatosul si nevrednicul robul Tau, cel incurcat in multe pAcate si cufundat in patimile dezmierdirilor, m-ai chemat la sfanta si preainalta treapti a preo- fiei, ca si intru fn ceea ce este dincolo de catape- teasmi, in Sfanta Sfintelor, unde sfintii ingeri dorese s priveasca si si auda glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu gi si vad cu ochii lor chipul Sfintei Jertfe sisa se indulceasci de dumnezeiasca gi Sfanta Liturghie; Cel ce m-ai invrednicit a sivarsi cerestile Tale Taine si a-Ji aduce daruri si jertfe pentru pa- catele noastre si pentru greselile cele din nestiinfa ale poporului si a fi mijlocitor pentru oile Tale cele cuvantitoare, ca, prin multa gi negriita Ta iubire de oameni, si curatesti pacatele lor; Insuti, Preabunule Impirate, asculta rugiciunea mea in ceasul acesta si fn aceasta sfanta zi si in toatA vremea gi locul, si ia aminte la glasul rugiciunii mele si diruieste timi- duire robului Tau (N), care este in neputinta sufle- ies | 158 SFINTELE TAINE $1 IERURGHLE tului si a trupului, dindu-i lui slobozire de pacate si iertare greselilor celor de voie si celor fara de voie, tamaduindu-i lui rinile cele netamiaduite gi toatai boala si toaté neputinfa. Daruieste-i lui tamaduire sufleteasci, Cel ce Te-ai atins de soacra lui Petru si au lisat-o pe dAnsa frigurile si s-a sculat si a slujit Tie. insufi, Stipane, si robului Tau acesta (N), di-i timéduire si izbivire de toata boala cea vatim: toare. Adu-Ji aminte de induririle Tale cele bogate gi de mila Ta. Adu-Ti aminte ca gandul omului cu osrdie este plecat spre cele rele, din tineretile lui, si c& nimeni nu este fara de pacat pe pamant. Ca Tu singur esti fara de picat, Cel ce ai venit si ai mantuit neamul omenesc si ne-ai izbivit pe noi din robia yrajmagului. Ca de vei intra in judecaté cu robii Tai, nimeni nu va fi aflat curat de fntindciune, ci va amufi toati gura, neavand ce raspunde, pentru cd ‘toati dreptatea noastr4 este inaintea Ta ca o cArpa lepadati. Pentru aceasta picatele tineretilor noastre nu le pomeni, Doamne. Ca Tu esti nadejdea celor far de nadejde si odihna celor istoviti si impovarati cu firdidelegi, si Tie slava indltim, impreunii si Celui fara de inceput al Tau Parinte si Preasfantului si bunului si de-viata-facdtorului Taw Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Se face ungerea, cum se arati la pagina 144, Side va fi diacon, zice: Si luim aminte, Preotul: Pace tuturor. (CAntareful: Si duhului tau, REELELELEELEELE EERE LESTE ELEF EEE PERE EEE EEE: ecb cece eR RSE ESR MASLUL 159 Prochimen, glasul al 6-lea: Miluieste-ma, Dumnezeule, dup mare mila Ta... HERR AAAS: Stih: Inima curati zideste intru mine, Dumnezeule... @APOSTOLUL Diaconul: infelepciune. Din Epistola catre Galateni a Sfantului Apostol Pavel, eitire: (V, 22-26; VI, 1-2) ratilor, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, indelunga-rabdarea, bunatatea, facerea de bine, credinta, blandefea, infranarea, cu- ratia; fmpotriva unora ca acestea nu este lege. Jar cei ce sunt ai lui Hristos lisus si-au rastignit trupul, jmpreuna cu patimile si cu poftele. Dacd traim in Duhul, in Duhul sa si umblam. Sa nu fim iubitori de miarire desarta, suparandu-ne unii pe alfii si pizmuin- du-ne unii pe alfii. Fratilor, chiar de va cidea un om in vreo gresealA, voi, cei uhovnicesti, indreptati-I pe unul ca acesta cu duhul blandetii, luand seama la tine insuti, ca si nu cazi si tu in ispiti. Purtati-va sareinile unii altora si asa veti implini legea lui Hristos. te Preotul: Pace fic... CAntireful: Aliluia, glasul al 6-lea. Stih: Fericit barbatul care se teme de Domnul. I eR cece choke hee | eodecice espe ae Abe ete ee ae eae AB eo Te ee eo ee eee ee te Ree 160 SFINTELE TAINE $I IERURGULE. (EVANGHELIA Diaconul: infelepciune, drepfi... Sfinta Evanghelie de la Matei, citire: (XV, 21-28) nvremea aceea S-a dus lisus prin partile Tiru- lui gi ale Sidonului si iat o femeie cananeianci, din acele finuturi, iegind striga, zicdnd: Milu- ieste-mi, Doamne, Fiul lui David! Fiiea mea este rau chinuiti de demon. El ins nu i-a rispuns nici un cuvant; si apropiindu-se, ucenicii Lui fl rugau, zi- cAnd: Slobozeste-o, cA strigd in urma noastra. Jar El, riispunznd, a zis: Nu sunt frimis decit catre oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea, venind, s-a inchinat Lui, zicand: Doamne, ajuti-mi. EJ insa, rispunzfnd, i-a zis: Nu este bine si iei pAinea copiilor sis-o arunci cAinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar si cdinii mAn4nc din fardmiturile care cad de Ja masa stipAnilor lor. Atunci, rspunzénd, Iisus i-a zis: O, femeie; mare este credinta ta; fie fie dupa cum voiesti. Si s-a tméduit fiica ei din ceasul acela. Apoi diaconul zice: Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule... inci ne rugim pentru mila... Preotul: CA milostiv si tubitor de cameni Dumnezeu esti. Diaconul: Doranului sa ne rugam. MASLUL 161 Jar preotal (© Rugiciune [ornate Tie, Doamne, Dumnezeul nostru, aceast’ 41 Bunule si Iubitorule de oameni, doctorul sufle-

S-ar putea să vă placă și