Sunteți pe pagina 1din 14
tee ee eA Re Heo. Re Heh ete 56 SFINTELE TAINE $1 IERURGHLE. ‘Dupi aceea il duce in biseriei, zicind: Si mergénd in Se imbisericeste rob in mijlocul bisericii Te voi ; De aici il duce inaintea usilor altarului, zicind: + i iar de va fi parte fer Ao duce pint inchini la icoanele catapetesmei si la iconostas. Apoi Acum libereazi pe robul Tiu, Stipfne, dupa cuvantul Tau, in pace, cA vizuri ochii mei mAntuirea Ta, pe care ai gitit-o fnaintea fefei tuturor popoarelor; lumini spre desco- perirea neamuri Java poporului Tau, Israel. Si dup acestea, il pune pe prune inaintea usilor altaruh si aga, inchinndu-se nagul de trei ori, il ia pe el si iese. Lar nefiind el de fata, atunci ilia mama pruncului, inchinandu-se de trei ori, si preotul face sfargitul asa: Cel ce a binevoit a fi finut in brafe de drep' pentru a noastri. ma Hristos, Adev: Dumnezeu i eee a ee ec eo te ee he ee eo ee Oo ee ot MARTURISIREA (SPOVEDANIA) INVATATURA PENTRU SPOVEDANIE Paao occ de ede ded Sk Sic ede Ae ded ae oe de ddd ee deed dep ae a. a EEETEUEEEEEEEEED EEE EEPED ERE DEEP EEEEDEOOETES PREBLE RB IR: ceded deeb te Ae IE Ip A Ae RIG IE A AeAe e Aee dbo de de bade ok dp ae ee pe ae ee IE Ae eee seckcedbdhdb de aec ab lbdbc Jee 6 tec ae SR RR EAE IR RIC IS IRIE SE A Aba cb ce ecpop te 58 SFINTELE TAINE $1 IERURGULE, eS MARTURISIREA (SPOVEDANTA) Diept aceea, se cuvine voua, parinjilor duhovnici, si nu va leneviti in aceasta, nfei si asteptati ca pacdtosii de la sine sf se intoarca la pociinfa; ci mai ales voi sii umblafi, cdutdnd si cercetdnd pe cel pacitos tot chipul si-l atragefi, ca, smulgindu-l din niravurile lui cele si-l aducefi citre Dumnezeu, Marturisirea nu se cuvine si se faed asa, ovicum, la intémplare, et precum ne-a ardtat Mantuitorul, cfind a chemat pe Zaheu si pe femeia desfrinata. Caci Zaheu cu umilinfa si-a spus toate pacatele sia figiduit si-si indrepte viafa sa si si puna inceput de fapte bune; iar femeia desfrdnat, tuind un vas cu mir de mule pref si stand Ia pletoarete Lut, in spate, cd in fafi nu cuteza, cu lacrimi le uda si, cu parul capului sia ungea cu mir, plangand, Pentru accea $i Hristos i-a «darti-se fie pacatele tale» (Luca VIL, 47); iar lui Zaheu i-a s-a ficut mantuire casei acesteiay (Luca X devatrata lor po‘ ir celor ce nu piirasese defaima pe Sfintul Duh, ined le zie: (Matei XI, 32). Asemenea gi cei ce nu poarta grijit ca, dupa ce pacitu- , Si se pocdiascd nu vor fi iertati, dupa cum marturiseste evanghe- istul Luca (XIU, 5), zicdnd: «de nu vi veti poedi, toti aga veti asemenea si celor ce nu se supun Lui, Domnul zice: «iat se las casa voastra pustie» (Matei XXII, 38). nt fine si ne spovedim eu ini ds), cf si plini find de betie se incearcd a face lucrdnd impotriva acestei Taine si impotri- lui ce zice: «luafi aminte de voi, ea nu cumva si se ingreuieze Voastre cu méncarile si cu befiile, si fara de veste st vind peste yoi pieirea» (Luca XXI, 34). $i cum, oare, va avea adevaratd zdrobire de inima unul ca acesta? Sau cum se va smeri gi cu ce luare aminte va face cele ale mart Drept aceea, Iuafi aminte ca in nici un chip si nu se faed aceasta, nici si primifi astfel de marturisire. Se euvine fie, 0, duhovnice, si faci marturisirea pentru marea dato- rie ce ai de a mAntui sufletele gi a te ingriji de mntuirea multora, iar nu pentru vreun eéstig lumese, care-ti va fi de mare paguba. Asemenea, afar de canoanele sfingilor paringi sit nu ingreuiezi, nici si usurezi pe A curati si cu umi deschide inima spre mai EEELELEEEELELE EEL EEL EEE LE LES ESEEEEE TS edhchdbdideaedededkdecb adic teats dea a a de pa Ie poe RAE RTE RT I A I. ineva, ca si nu te faci pe tine partag rea, cum am zis, este una din Taine nimeni nu se-poate socoti pe sine mai invafat, nici m: ‘maj multi luare aminte spre aceasta decat sfingil pa Drept aceca, nimeni s nu se ingele pe sine si $4 creada cf ar pr mai jertitor decit sfinfii paringi, purténdu-se ca un om fara g pacdtuind dimpreund cu cei ce fara nici o sfiali cad in pacat ar putea sau ar cuteza a se socoti mai indurator det sfingii p de unde poate avea aceasta putere? De vreme ce pe acestia fi defaim lucrea7a afar de canoanele si hotArarile lor, Jucrul su nu poate fi nici un folos si este fri temei, abiitut find de Ia pravila sfinte canoane. Deci toate si le facem dupa canoane si dupit hotiira p&rinfilor, daci voim a mostent in noi harul lor, si dac& voim ea ierta picatelor, pe care o dam, si fie adevirati sl incredinjata. Tar cele ce pot indemna pe duhovnic a ferta pacatele ori a face wr usurdiri peste canoanele sf tea sunt: cfind cineva ¥ etre dAinsul si se arat cu te si plind de umilingx pen piicatele lor sale, cu adanc duioasa fréngere a sufletului sau, si cu adevarata pardsire a faptelor celor rele, cu departare de dansele si cu inimA curatd, ined si cu pe unul ca acesta sa-l pi ceva ugurare di ditre Dumnezen cu dragostea invaifitw .eni intristat. Ca Dumnezeu cauta cainga d imeni sf nu piard. Dune, fara a lisa pe ni noi tofi, ca pe tofi si ne méntuiascs La Marturisire si ici seama, duhov priceperea si lua aminte, ve poate si aiba minte sau pricepere mai pu{ind decat un copil de Ta seama, dar, ci Dumnezeu ne judecd dupa mintea $i pricep« fiecdruia din noi, cum mai sus am Astfel poruncim vous, duhovnicilor, deoarece mulji dintre oam cénd se imbolnavese, nu cheam pe duhovnic, ci numai cAnd + ecb oc sac see co ac te ech ack se Seed choc ee A ee eA Ae AG Ae Ae Ae ee ee Ae Te ee 60 SFINTELE TAINE $1 IERURGILE aproape de moarte, ineat, aflindu-se in cea din urma sl ul, pe cet mai mulfi fi afla fara gre i pier sufleteste si trupes se imbolnaveste vreunul urma slibiciune, efind I se va indrepta sufleteste dupa duedindu-i fe de nidejdea ce avem, si-l marturisifi, si-l indreptafi si aga si-l ‘mpartasifi cu Sfintele Taine, invasandu-l a avea in mintea sa nidejdea viefii de veei. De asemenea, la sfintele sArbatori, in posturi $i mai ales in Postul Mare, dup cum este stiut, mulfi din parohieni nu merg Ia sfanta bise- ricd, ba unii dintr-insii petrec tot Postul cel Mare fara nici o griji de mintuirea sufletului lor si tocmai aproape de Pasti, eand nu numai ca nu pot si se foloseased, dar nici si audi micar bine canonul ce lise di de duhoynic, atunei vin si, ca niste furi de cele sfinte, se fac a se martu- risi sii, rAticifii, amigindu-se cu nAdejdi mincinoase; ci, ca si cum ar fifost curdfifi de pacate, cu cutezare obraznici se apropie de cele Sfinte si aga, in ¢ impartagese cu preacuratele si Sfintele Taine. ‘Si inviafi, dar, pe unii ca acestia ca in toate postu simai ales in Postul cel Mare; in siptima {ul si mearga a biserie’, precum se cuvi ea tofi si-si marturisease’ picatele p: Sfintelor Patimi, curdfindw-se prin june, efind aga riémin afara de rinduiala sfintei noastre ta, pe acela:si-l aritati Biser Masai cu totul neim- partasit cu Sfintele Taine, pana cAnd se va futoarce si-si va recunoaste Pacatul sau. EREREEEGERER EE EEE EERE EE EEE ELEE EEE EE EEE EEEE ee ae idee ei db ao ok dd ae pace Ace Oe a ce Ae tee Bee Be MARTURISIREA (SPOVEDANIA) 61 INVATATURA citre preotul ce urmeaza si fle ficut duhovnic, cum si ‘invete fard sfiala pe cei ce vin cdtre dansul Cel ce va trebui si ia asupt cea grea a duhovniciei, unu ca acela este dator SA se faci pilda si smerit, Incrator de toati fapta bund, tn tot ceasul rugind Dumnezeu ca si poata indrepta pe cei pisto este si se indele cH cu citirea dumnezeies e ce rost cele zece port de asemenea, Tainele si dogmele credi el micreurea si vinerea peste tot es Postul Mare dupa apostoles co are cl sh poath porunel$ turd gi neinfraina tul sf le pazease ortodoxe; si posteasca int ornduitele posturi, dar sobornicestile canoane, ca, din bunataf altora ca sa le faci. Cici de va fi el insusi fra inval siiubitor de dezmierdari, eum va putea invafa pe al Sau cine ar fi att de nepriceput, ca si poati as vizindwl pe el ci este fir de ordinduiald si b nezeiasea Scriptura: amai crezuti este vederea decat auzub>. Drept aceea ia aminte Ia tine, 0, duhoynice, ea nu pentru nepurtare: ta de grija si piara vreun suflet, clei din ména ta se va cere. Cle! lari ice Seriptura: «blestemat este tot cel ce face lucrul Domnului nepurtare de grija. Si nu te gribesti, el, pe rand, cum afet s-a insem nemird de marimea sau mulfime infricosndu-te, ca nu cumva si ts ste $i sf ascunda pacatele sak 4 ori in ce fel de picat ar fi chiar de ar fi imparat sau domn, partisi cu Sfintele Taine, pentru

S-ar putea să vă placă și