Sunteți pe pagina 1din 6

Contabilitate : Mates Dorel

1. Înregistrati urmãtoarele tranzactii conform OMFP nr. 1.752/2005:


– se vând 1.000 actiuni (interese de participare) la pretul de vânzare de 4 u.m./actiune, costul de achizitie
al actiunilor este de 1 u.m./actiune;
– se încaseazã contravaloarea titlurilor vândute;
– se achizitioneazã 1.000 actiuni (titluri de plasament) la pretul de 0,5 u.m./actiune;
– se vând 500 actiuni (titluri de plasament) la pretul de vânzare de 700 u.m./actiune, costul de achizitie
al actiunilor este de 0,5 u.m./actiune;
– se vând 400 actiuni (titluri de plasament) la pretul de vânzare de 0,4 u.m./actiune, costul de achizitie al
actiunilor este de 0,5 u.m./actiune.

2. La data de 1 ianuarie anul N o societate comercialã nou-înfiintatã, specializatã în productia ciocolatei,


a importat un echipament în valoare de 500.000 u.m., taxe vamale 5.000 u.m., comision vamal 500 u.m.,
TVA plãtit în vamã 1.200 u.m., rabat primit de la furnizor 2.000 u.m. În vederea achizitiei, societatea a
suportat urmãtoarele costuri suplimentare: costuri de livrare 36.000 u.m., costuri de instalare 49.000
u.m., costuri generale de administratie 6.000 u.m., cheltuieli cu reclama 20.000 u.m., onorariile
arhitectilor care instaleazã echipamentul 18.000 u.m. Perioada de instalare si montare a durat douã luni,
iar pentru a adduce echipamentul în conditiile de functionare s-au efectuat costuri în valoare de 42.000
u.m. Costurile de deschidere a noului echipament 25.000 u.m. Costurile de testare a functionãrii corecte
a activului 12.000 u.m., iar încasãrile nete provenite din vânzarea ciocolatelor produse la testarea
echipamentului 2.000 u.m. În primele 4 luni cantitatea de ciocolatã produsã a fost foarte micã, generând
o pierdere initialã din exploatare de 30.000 u.m. Ca atare, societatea s-a hotãrât sã introducã un nou
sortiment, costurile fiind de 13.000 u.m. Costurile estimate de demontare recunoscute printr-un
provizion se ridicã la 25.000 u.m. Calculati, conform IAS 16, costul si precizati înregistrarea contabilã
legatã de achizitie.

3. Pânã pe 1 august N, întreprinderea a ocupat un imobil cu birouri, imobil care se aflã în proprietatea sa.
Pe 1 august N, societatea l-a închiriat altor societãti, astfel încât imobilul a devenit imobil de plasament.
La aceastã datã se cunosc urmãtoarele informatii privind imobilul: valoarea justã 14.000 u.m., valoarea
de intrare 10.000 u.m., amortizarea cumulatã 4.000 u.m. Presupunem cã valoarea justã devine 13.500
u.m. la 31.12.N si 14.200 u.m. la 31.12.N+1. Sã se contabilizeze schimbarea clasificãrii
imobilului la 1 august N si evaluarea acestuia la 31.12.N si la 31.12.N+1, stiind cã societatea foloseste
modelul valorii juste, în conformitate cu IAS 40.

4. Un teren cumpãrat în exercitiul N-4 la un cost de 200.000 u.m. a fost reevaluat în exercitiul N-2 la
350.000 u.m. Între timp (din N-2 pânã în prezent), rezerva din reevaluare contabilizatã nu a suportat
nicio modificare. La închiderea exercitiului N, valoarea recuperabilã a terenului este 180.000 u.m.
Sã se efectueze testul de depreciere a terenului si sã se contabilizeze eventuala pierdere constatatã în
conformitate cu IAS 36.

5. O societate are înregistrate venituri anuale din vânzãri de bunuri în sumã de 15.000 u.m., dar se
cunoaste cã aproximativ 3% din bunurile tranzactionate sunt returnate. Se mai cunoaste cã societatea
practicã un adaos mediu la total vânzãri de 15% din pretul de vânzare.
Care vor fi efectele în situatiile financiare conform IAS 18 „Venituri”?
6. Între o societate ALFA (locator) si societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locatie-
finantare cu urmãtoarele caracteristici: data semnãrii contractului 1 ianuarie exercitiul N; durata
contractului 4 ani; vãrsãmântul initial 2.000 lei; sunt prevãzute 4 rate de 500 lei, plãtibile în ultima zi a
anului; optiunea de cumpãrare se exercitã la pretul de 400 lei; valoarea rezidualã a activului este 600 lei;
rata implicitã a dobânzii anuale calculatã de locatar 10%. Calculati valoarea actualizatã a plãtilor
minimale de leasing.

7. Care sunt prevederile OMFP nr. 1.752/2005 privind contabilitatea contractelor de leasing financiar la
întreprinderile care întocmesc situatii financiare simplificate?

8. O întreprindere detine echipamente tehnologice achizitionate la un cost de 20.000 lei, amortizate


pentru suma de 5.000 lei. Întreprinderea decide sã contabilizeze echipamentele la valoarea justã
determinate de experti de 45.000 lei. Sã se contabilizeze reevaluarea conform celor douã procedee
recomandate de norma IAS 16 „Imobilizãri corporale”.

9. Pentru a fabrica 90 buc. din produsul B, în exercitiul N, s-au angajat urmãtoarele cheltuieli:
cheltuieli directe 100.000 u.m.;
cheltuieli indirecte 40.000 u.m., din care:
– cheltuieli variabile 30.000 u.m.;
– cheltuieli fixe 10.000 u.m.;
capacitatea normalã de productie este de 180 buc.;
cheltuieli administrative 20.000 lei;
pierderi din rebuturi 8.000 lei.
Sã se calculeze costul de productie conform prevederilor IAS 2 „Stocuri“.

10. O societate a înregistrat urmãtoarele costuri: materii prime 8.000 lei, salarii pentru muncitori 4.000
lei, salarii pentru personalul de distributie 2.000 lei, publicitate 1.000 lei, amortizarea masinilor
productive 8.000 lei (subactivitate 10%), chirie 4.000 lei, din care pentru productie 60%. Calculati
costurile de productie.

Contabilitate : Horga Petru

1. Pentru un produs s-au stabilit urmãtoarele standarde:


– consum unitar pentru manopera directã: 2 ore;
– tarif orar 10 lei.
În cursul perioadei s-au fabricat 3.000 bucãti de produse, pentru care s-au consumat 6.200 ore de
manoperã, costul total al manoperei fiind de 68.200 lei. Calculati abaterile pentru manopera directã.

2. Se dau urmãtoarele informatii: capitaluri proprii aferente exercitiului N: 1.000 lei; capitaluri proprii
aferente exercitiului N-1: 600 lei. În cursul exercitiului N au avut loc urmãtoarele operatii: cresteri de
capital prin aporturi noi în naturã 50 lei; conversia datoriilor în capital 20 lei; încorporarea primelor de
emisiune în capital 40 lei; rambursãri de capital în numerar cãtre asociati 10 lei. Care este rezultatul net
aferent exercitiului N?

3. Efectuati înregistrãrile contabile conform OMFP nr. 1.752/2005 pentru urmãtoarele


tranzactii/evenimente:
a) lipsa unui echipament la inventar în valoare de 2.000 u.m. amortizat 20%;
b) imputarea acesteia unui salariat la pretul de 2.200 u.m., TVA 19%;
c) retinerea din salariu a sumei;
d) donarea de cãtre un tert a unui utilaj cu o valoare contabilã de 4.000 u.m., amortizat 80%;
e) se primeste un împrumut nerambursabil pentru achizitionarea unui echipament în sumã de 4.000 u.m.;
f) societatea încheie un contract cu o firmã de profil pentru executarea unor lucrãri de desecare a unui
teren. Lucrãrile de amenajare sunt facturate la 4.000 u.m., TVA 19%.

4. Societatea A achizitioneazã de la societatea B un utilaj al cãrui pret de achizitie este 520.000 lei.
Pentru societatea B utilajul este produs finit. Contractul încheiat cu furnizorul prevede posibilitatea fie a
plãtii integrale la livrare a sumei de 520.000 lei, fie a unei plãti la livrare de 30.000 lei urmatã de o platã
ulterioarã, peste 1 an, de 510.000 lei. Precizati înregistrãrile contabile la cele douã societãti în cazul celei
de-a doua variante conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”, respective IAS 18 „Venituri”.

5. O întreprindere efectueazã urmãtoarele tranzactii: vinde unui client pe data de 01.01.N mãrfuri în
valoare de 100.000 lei, conditiile de platã fiind: 20% din pret se plãteste în momentul vânzãrii, 30% din
pret se va plãti dupã un an de la vânzare, iar 50%, dupã 2 ani de la vânzare. Se estimeazã cã în acel
moment clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiarã la o ratã a dobânzii de 10%.
În conditiile aplicãrii IAS 18 „Venituri”:
– Efectuati înregistrãrile contabile corespunzãtoare exercitiului N.
– Calculati valoarea cifrei de afaceri si a creantei clienti la sfârsitul anului N.

6. Situatia înainte de cresterea capitalului se prezintã astfel: capital social 1.800 lei, format din 1.800
actiuni, rezerve 360 lei. Se decide cresterea capitalului social prin încorporarea de rezerve în valoare de
120 lei pentru care se emit actiuni noi la valoarea nominalã.
Care este valoarea matematicã contabilã nouã a unei actiuni si mãrimea DA-ului?
Argumentati solutia.

7. Se cumpãrã materii prime în valoare de 15.000 lei, transport inclus în facturã 1.000 lei, remizã 500 lei,
cheltuieli salariale aferente gestionarului 4.000 lei. Determinati valoarea costului de achizitie.

8. Filiala F detine terenuri achizitionate la costul de 400.000 u.m. În situatiile financiare ale filialei
terenurile sunt evaluate la cost. Politica grupului din care face parte F este de a reevalua terenurile.
Valoarea justã a terenurilor a evoluat astfel:
Anul Valoarea justa
N 420000
N+1 390000
N+2 430000
N+3 440000
La sfârsitul exercitiului N+4 terenurile sunt vândute. Cota de impozitare este de 16%. Ce retratãri de
omogenizare sunt efectuate în exercitiul N, stiind cã se utilizeazã metoda pe fluxuri?

9. Se cunosc urmãtoarele informatii (în u.m.): cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor 320; stocuri la
01.01.N. 700; datorii din exploatare la 31.12.N. 800; rezultat ordinar înainte de impozitare 1.600;
venituri în avans la 31.12.N. 700 (din care 440 subventii pentru investitii); venituri din provizioane
pentru deprecierea mãrfurilor 175; creante din exploatare la 01.01.N. 400; venituri din cesiunea
imobilizãrilor corporale 120; datorii din exploatare la 01.01.N. 680; stocuri la 31.12.N. 550; venituri în
avans la 01.01.N. 800 (din care 580 subventii pentru investitii); creante din exploatare la 31.12.N. 300;
cheltuiala cu impozitul pe profit 300; costul de achizitie al imobilizãrilor corporale vândute 400;
amortizarea cumulatã aferentã imobilizãrilor corporale vândute 200;

Audit : Furca Teodora

1. Elementele probante: definitie, rol, criterii de apreciere.

2. Ce sunt si ce rol joaca normele de audit?

3. În calitate de auditor al întreprinderii Omega SA ati constatat ca la 31 decembrie stocul la produsul X


este contabilizat pentru 6.500.000 lei.
Care este valoarea stocului la 31 decembrie, cunoscând ca întreprinderea foloseste metoda FIFO, ca
stocul la 1 decembrie a fost de 500 unitati a 10.000 lei fiecare, ca în 10 decembrie s-au cumparat 500
unitati a 12.000 lei fiecare si ca în 20 decembrie au iesit 400 unitati?

4. Care sunt principalele obiective ale auditului intern?

Organizarea auditului : Furca Teodora

1. Organizarea contabilitatii pe centre de profit. Studiu de caz.

2. Inventarierea patrimoniului. Proceduri . Studiu de caz.

Expertiza contabila : Furca Teodora

1. Care este finalitatea expertizelor contabile?

2. Care sunt principiile deontologice dupa care se ghideaza expertul contabil în efectuarea expertizelor
contabile judiciare si extrajudiciare?

3. Care sunt calitatile esentiale ce confera autoritate stiintifico-profesionala lucrarilor expertului contabil si
cum le dezvolta?

Evaluarea intreprinderii : Manate Daniel

1. Care dintre urmãtoarele puncte nu se încadreazã în analiza SWOT aplicabilã functiei juridice, în
vederea stabilirii diagnosticului partial: relatiile comerciale cu furnizorii traditionali, promovarea
produselor întreprinderii, existenta Regulamentului de ordine interioarã, posibilitãti de îmbunãtãtire a
cãilor de acces si a utilitãtilor?
2. Activul net corijat al întreprinderii este de 22.000 lei, capacitatea beneficiarã de 3.000 lei, iar rata
neutrã de 20%. Superprofitul va fi de:
a) plus 2.000 mii lei;
b) minus 1.400 mii lei;
c) plus 1.400 mii lei.

3. Sã se determine activul net contabil corectat pe baza urmãtoarelor informatii:


– capital social: 10.000 u.m.;
– rezerve: 3.000;
– rezultat reportat: 5.000;
– cheltuieli de constituire: 2.000;
– cheltuieli de cercetare: 10.000, din care 4.000 destinate creãrii unui produs pentru înlocuirea altuia
care va iesi de pe piatã anul urmãtor;
– cheltuieli în avans pentru abonamente la reviste de specialitate: 1.000.

4. Care dintre indicatorii urmãtori poate fi folosit pentru aprecierea circulatiei si stabilitãtii personalului?
– numãr de grevisti/numãr total de salariati x 100;
– intrãri de personal/numãr mediu scriptic de personal x 100;
– numãr de personal cu vechime mai mare de 5 ani/numãr mediu scriptic de personal.

Administrarea si lichidare : Cernusca Lucian

1. Definiţi lichidarea societăţilor comerciale.

2. Care este termenul în care lichidatorul va convoca adunarea generală a creditorilor de la şedinta
comitetului creditorilor?

3. Care este ordinea în care vor fi plătite creanţele, în cazul falimentului?

4. În cazul creanţelor subordonate, care va fi ordinea de preferinţă?

Fiscalitate: Popa Vasile Ioan

1. O societate comercială A produce o cantitate de 5.000 sticle de vin spumos a 0,75 l/sticlă la un preţ de
producţie de 8 lei/sticlă. Societatea A vinde către societatea B cele 5.000 de sticle. Să se determine
valoarea accizei. Acciza unitară şi cursul de schimb sunt cele prevăzute de codul fiscal.

2. O societate comercială a înregistrat venituri totale de 790.000 lei din care cifra de afaceri este de
750.000 lei. Cheltuielile totale efectuate sunt de 600.000 lei din care 10.000 lei reprezintă impozitul pe
profit plătit în cursul anului, 30.000 lei reprezintă cheltuieli cu sponsorizarea, 3.000 lei reprezintă
majorări de întârziere rezultate în urma unui control fiscal, 5.000 lei reprezintă contravaloarea unor
servicii de consultanţă furnizate de un partener, pentru care nu există contract încheiat şi nu este
justificată necesitatea lor. Să se determine impozitul pe profit de virat statului.
3. Societatea comercială A livrează către societatea B produse în valoare de 6000 lei + TVA 19%, cu
plata în 7 zile. Deoarece plata a fost realizată după 10 zile, societatea B datorează societăţii A dobânzi în
valoare de 20 lei. De asemenea, societatea A livrează produse către sociatatea C în valoare de 1000 lei +
TVA 19%. Deoarece societatea C este un client fidel al societăţii A, va beneficia de o reducere de preţ
de 10%, aplicată la preţul de livrare (1000 lei). Să se determine valoarea taxei pe valoarea adăugată
colectată de către societatea A.

4. O persoană fizică cumpără pe 23 mai un teren în suprafaţă de 500 mp într-o localitate de rangul 1.
Zona în care este încadrat terenul este B. În registrul agricol terenul este prevăzut ca teren cu construcţii.
Pe acest teren se află o casă cu o suprafaţă la sol de 120 mp. În ceea ce priveşte impozitul pe teren,
consiliul local a hotărât o majorare a acestuia cu 10% faţă de nivelul de referinţă stabilit de codul fiscal
(valoarea stabilită de codul fiscal este 4.648 lei/ha). Să se determine impozitul pe teren.