Sunteți pe pagina 1din 17

Cele zece priorităţi ale grupului

PPE pentru perioada 2009-2014


Cetăţenii - esenţa construcţiei
europene

44)
Grupul Partidului Popular European (Creştin - Democrat)
RO
Vizitaţi pagina noastră de Internet

www.eppgroup.eu
Cuprins


«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»
«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»


Deputaţii europeni au avut ocazia să îşi exprime aceste niciodată, de ei depinde capacitatea noastră de a face faţă şi
convingeri în cadrul unui «Decalog». De atunci, ei şi-au de a depăşi această criză. Lor trebuie să le redăm încrederea
îmbogăţit aceste convingeri printr-o muncă continuă de şi curajul.
ascultare şi reflecţie şi consideră că este cazul să le reafirme
astăzi, în contextul crizei, pentru a oferi propriul lor răspuns Uniunea Europeană nu poate rămâne fără reacţie în situaţia
la preocupările cetăţenilor Europei. actuală. Uniunea Europeană nu are dreptul să rămâhă ceva
abstract. Aceasta trebuie să fie un exemplu şi să poată de-
Grupul PPE nu a fost niciodată adeptul unui model monstra că este capabilă să schimbe lucrurile acolo unde i
abstract de societate şi nici nu a pretins punerea în practică s-a încredinţat misiunea de a o face.
a unei ideologii economice. Noi propunem cetăţenilor eu-
ropeni valori, comportamente, o anumită idee despre om.
Această poziţie de prim rang acordată individului şi aceste
principii care ne aparţin trebuie reafirmate astăzi cu şi mai Joseph Daul
multă convingere. Preşedintele Grupului PPE în Parlamentul European

Pentru noi, obiectivul primordial al oricărei acţiuni poli-


tice trebuie să fie bărbatul şi femeia, dreptul acestora de Jaime Mayor Oreja
a-şi construi o familie şi de a evolua în viaţă. Mai mult ca Vicepreşedintele Grupului PPE în Parlamentul European
Joseph Daul - Preşedintele Grupului PPE în Parlamentul European

Jaime Mayor Oreja- Vicepreşedintele Grupului PPE


în Parlamentul European


D intre toate problemele urgente cărora trebuie Această criză este una profundă. Încă nu se văd decât pri-
«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»

să le facem faţă în prezent, cea mai importantă mele «roade». Importanţa sa din punct de vedere politic
este aceea de a înţelege, de a analiza şi de a diag- nu trebuie subestimată. Criza va atrage după sine, în mod
nostica criza care ne afectează pentru a putea oferi soluţii inevitabil, dezechilibre şi mai mari, atât în Europa cât şi în
eficiente şi durabile. lume.

Această criză nu se aseamănă cu celelalte, deoarece nu este De aceea, pe lângă soluţiile pragmatice care încep să fie
doar o criză economică şi financiară. Este o criză a valorilor. adoptate, criza nu poate fi depăşită decât printr-o schim-
bare profundă de atitudine şi de comportament. Trebuie să
Atunci când acumularea de datorii devine un fapt obişnuit, avem curajul s-o spunem.
atunci când ducem un trai care depăşeşte mijloacele noas-
tre materiale, atunci când speculaţia ne dictează cum să ne Parlamentarii grupului PPE au lucrat în echipă mai
comportăm, atunci când rata natalităţii este aşa cum este bine de 200 de săptămâni pe parcursul legislaturii care se
în Europa, atunci când familiile renunţă la obligaţii şi la încheie. Graţie contactului lor permanent cu alegătorii şi
economii pentru a căuta uşurinţa şi confortul, atunci avem cunoscând foarte bine acţiunile concrete pe care le poate
de-a face cu o criză a valorilor. întreprinde Uniunea Europeană, aceştia au reuşit, în ciuda
sensibilităţilor naţionale diferite, să îşi formeze convingeri
Această criză a valorilor, împreună cu proastele obiceiuri şi comune privind modul în care trebuie abordate provocările
erorile pe care le-a generat, stau, fără îndoială, la baza actua- la nivel mondial.
lei crize.
1
3
2
4 Pentru o Europă a valorilor 

«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»


Prin urmare, grupul PPE se angajează să prezinte concret aceste convingeri:
Mai mult ca niciodată, Uniunea Europeană trebuie Uniunea Europeană trebuie să promoveze
să protejeze demnitatea umană: pacea ca valoare prin toate mijloacele posibile:
9 pentru a asigura tuturor condiţii de trai decente; 9 p rin încurajarea eforturilor de instaurare a păcii în zo-
nele de tensiuni şi conflicte;
9 p entru a conserva viaţa umană fără a împiedica dezbate-

1
rile referitoare la bioetică; 9 prin implicarea în dialogul dintre culturi şi religii;
9 pentru a combate discriminarea şi violenţa; 9 prin combaterea acerbă a oricărei forme de terorism.
9 pentru păstrarea valorilor căsătoriei;
p entru a susţine familia ca prim cadru de socializare şi Uniunea Europeană trebuie să asigure, în inte-
9
dezvoltare personală; riorul său, respectarea libertăţilor economice:

9 pentru a promova egalitatea efectivă de gen. 9 întărirea celor patru libertăţi fundamentale ale pieţei
interne (libera circulaţie a bunurilor, a serviciilor, a per-
soanelor şi a capitalurilor) prin elaborarea unei legis-
Acum când manifestările de intoleranţă sunt laţii care să permită fiecărui cetăţean un acces egal la
U niunea Europeană are nevoie de actualizarea, rea-
firmarea şi modernizarea propriilor sale valori (li-
bertate, democraţie, egalitate, stat de drept, precum şi
din ce în ce mai numeroase, Uniunea Europeană
trebuie să lupte pentru libertatea de conştiinţă,
acestea;
g arantarea libertăţii învăţământului, educaţiei, cercetă-
de expresie şi de cult peste tot în lume: 9
 respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor rii, care reprezintă condiţii esenţiale de formare a liber-
minorităţilor). Aceste valori sunt comune tuturor statelor 9 p rin garantarea libertăţii totale de exprimare, dar şi res- tăţii de conştiinţă şi factori indispensabili economiei
membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nedis- pectarea libertăţii personale; cunoaşterii;
«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»

criminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate de gen.


9 p rin protejarea libertăţii de conştiinţă şi a cultului şi 9  E trebuie să garanteze accesul liber pe teritoriul său
U
Drepturile economice nu sunt drepturi de rangul al doi-
luptând, peste tot în lume, împotriva oricărei forme de şi egalitatea de tratament pentru imigranţii legali, lup-
Apărarea valorilor familiei, mai ales pentru a răspunde pro- lea. Acestea trebuie reafirmate cu tărie. Grupul nostru
intoleranţă faţă de orice religie; tând totodată împotriva
vocărilor reprezentate de evoluţia demografică şi de scăde- consideră dreptul la educaţie, la cercetare, libertatea de a
imigraţiei clandestine şi a
rea natalităţii, precum şi apărarea desfăşura o activitate comercială 9 p rin a se asigura că
traficului de fiinţe umane;
dreptului la educaţie constituie pi- şi libertatea concurenţială ca fiind minorităţile naţio-
lonii de bază ai activităţii noastre Uniunea Europeană are drepturi individuale şi elemente nale îşi pot păstra 9 UE trebuie să contri-
politice. Familia este celula de bază fundamente ale unei economii să- şi dezvolta cultura buie la garantarea dreptu-
a societăţii, oferind persoanelor po-
nevoie de actualizarea, nătoase şi prospere. Nimic nu ar şi elementele esen- lui fiecăruia de a munci în
sibilitatea de a gestiona crize, de reafirmarea şi modernizarea putea justifica încălcarea acestor ţiale ale identităţii plus pentru a-şi suplimenta
a se ajuta reciproc, de a face pla- drepturi care, dimpotrivă, trebuie lor (religie, limbă, resursele, în special în cazul
nuri pentru viitor. Politica noastră propriilor sale valori. respectate şi mai mult în acest tradiţii şi patrimo- tinerilor, pensionarilor şi fe-
trebuie să vizeze consolidarea fa- context. niu cultural), dar meilor;
miliei, solidaritatea între generaţii, şi respectarea inte-
9 UE trebuie să contribuie la
transmiterea valorilor şi a patrimoniului. Valoarea efortului, a muncii, a proprietăţii şi a economiilor resului comun.
consolidarea drepturilor şi sigu-
nu este apărată suficient. Este necesară continuarea refor-
ranţei deponenţilor şi acţionarilor.
Grupul PPE apără laicitatea statului, văzută ca o laici- melor asumate pentru a diminua constrângerile care apasă
tate pozitivă care protejează libertatea religioasă într-un spi- asupra celor care vor să muncească, să economisească sau
rit de cooperare fondat pe dialog, respect şi independenţă să investească.
reciproce.
2 O relație transatlantică solidă și profundă 

«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»


U niunea Europeană are nevoie de o relaţie transa-
tlantică solidă şi profundă bazată pe respect şi înţe-
legere reciprocă.
Există o nevoie clară şi reciprocă de abordare comună în
faţa provocărilor mondiale, cum sunt criza financiară,
schimbările climatice, securitatea energetică şi proliferarea
nucleară.
Relaţia transatlantică este un scop în sine pentru apărarea
valorilor noastre comune. Grupul PPE va face din dezvoltarea echilibrată a re
laţiilor transatlantice o prioritate, având profunda convin-
De asemenea, aceasta constituie un instrument esenţial gere că este unica modalitate de ne a apăra valorile comu-
pentru ca Uniunea Europeană să îşi facă auzită vocea într-o ne de bază.
lume în care globalizarea devine din ce în ce mai accen-
tuată.

Uniunea Europeană
are nevoie de o relaţie
transatlantică solidă şi
profundă bazată pe respect şi
 înţelegere reciprocă.
«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»

Grupul PPE consideră că:


9 trebuie consolidate relaţiile transatlantice, care consti- rolul Curţii Penale Internaţionale, securitatea energetică
tuie un pilon al politicii noastre externe; şi schimbările climatice;
9 e ste de dorit o abordare comună cu partenerii transa- 9 S tatele Unite ar trebui să acorde un tratament egal în
tlantici în negocierile cu actorii geopolitici de prim rang materie de vize tuturor cetăţenilor statelor membre ale
şi o încercare de definire a unor politici comune pentru UE, pe baza unei reciprocităţi perfecte;
abordarea problemelor regionale;
9 trebuie susţinute mecanismele instituite de Consiliul
9 c onsolidarea NATO necesită o mai mare eficacitate a economic transatlantic (CET), iar PPE va continua
apărării europene, aceasta fiind esenţială în cadrul con- să susţină activitatea depusă de cele două părţi pentru
sultărilor privind securitatea; finalizarea proiectelor de referinţă;
9 c ooperarea în materie de securitate energetică consti- 9  ongresul american, Parlamentul canadian, Parlamen-
C
tuie unul dintre cei mai importanţi piloni ai relaţiilor tul European şi parlamentele naţionale ar trebui să se
transatlantice; implice mai mult în crearea, până în 2015, a unei pieţe
transatlantice funcţionale şi concurenţiale;
9 e ste necesară cooperarea cu administraţiile americane
actuale şi viitoare, în special în ceea ce priveşte chestiu- 9 trebuie creată o «Adunare transatlantică».
nile cu privire la care există încă divergenţe, cum sunt
3 dezvoltarea și aprofundarea politicii de vecinătate și continuarea
politicii de extindere


«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»


Uniunea Europeană are nevoie de dezvoltarea şi aprofundarea Aderarea la Uniunea Europeană presupune Este timpul să eliminăm disparităţile concep-
politicii de vecinătate acceptarea unei viziuni politice comune susţinute tuale, politice şi juridice dintre cele două politici
de valori comune externe principale ale Uniunii Europene, politica
de extindere şi politica de vecinătate, prin ela-
E xistă o continuitate umană de facto între populaţia
Uniunii şi populaţia care locuieşte în afara Europei
şi pe coastele Mediteranei. Această continuitate de facto
iar instrumentele acestora eficientizate. Trebuie dezvol-
tate proiecte concrete în domeniul mediului, educaţiei, mo-
bilităţii şi schimburilor economice.
Extinderea este unul din instrumentele politice cele mai
puternice ale Uniunii Europene. Aceasta a contribuit la
borarea unei noi arhitecturi a relaţiilor dintre
Uniunea Europeană şi vecinii săi
depăşirea stadiului de divizare a Europei şi la instaurarea
generează schimburi umane, economice şi culturale cu ţă-
păcii şi stabilităţii pe întregul continent. Extinderea a ge- Conform acestei viziuni, politicile comune ar trebui să
ri cărora Uniunea le conferă statute diferite: ţară candidată,
De asemenea, grupul PPE se pronunţă în favoarea ideii
nerat o serie de reforme şi a consolidat principiile comune aibă drept scop sprijinirea ţărilor vecine de la est şi sud în
asociată, vecină etc. de îmbunătăţire şi aprofundare a strategiei Uniunii Europe-
ale libertăţii, democraţiei, respectării drepturilor omului vederea atingerii treptate de către acestea a standardelor
ne pentru regiunea Mării Negre, astfel încât iniţiativa actu-
şi drepturilor fundamentale, precum şi principiile statului Uniunii. În plus, aceste politici ar trebui elaborate în co-
Această continuitate geografică trebuie transformată într-un ală să includă şi un acord de cooperare şi securitate pentru
de drept şi ale economiei de piaţă. laborare cu ţările participante pe baza mecanismelor de
spaţiu de solidaritate eficace în care Marea Neagră şi Marea Caspică,
luare a deciziilor specifice, după modelul Spaţiului Eco-
sunt împărtăşite aceleaşi valori fun- acord care ar trebui să includă, cu
damentale. Există o continuitate umană un statut de egalitate, Uniunea Cu toate acestea, în prezent trebuie asigurată coeziunea nomic European extins (SEE+), al unui Commonwealth
Uniunii. Orice acţiune viitoare precipitată pentru o nouă european.
Europeană, Turcia şi toate statele
Politica europeană de vecinătate, de facto între populaţia riverane, asigurând inclusiv asocie-
extindere, fără o consolidare şi o pregătire corespunzătoare,
ar putea dăuna coeziunii Uniunii, ale cărei resurse se vor
Uniunea pentru Mediterană şi
parteneriatul strategic cu Rusia
Uniunii şi populaţia care rea cu drepturi depline a Rusiei.
reduce în urma crizei economice, putând afecta şi capaci-
 trebuie dezvoltate, consolidate, locuieşte în afara Europei şi tatea sa de acţiune şi de solidaritate.

pe coastele Mediteranei. Pe de altă parte, înainte de


«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»

a stabili oportunitatea pri-


mirii de noi membri, în afa-
ra celor care sunt deja în curs
de aderare, trebuie să ne asi-
gurăm că ţările candidate împăr-
tăşesc aceeaşi viziune asupra Euro-
pei şi au aceleaşi aspiraţii.

Aderarea la UE nu poate fi unicul instrument de care


dispunem pentru a convinge alte ţări să pună în practică
reforme care servesc propriului lor interes. Sunt nece-
sare şi alte mijloace pentru a crea în jurul nostru o zonă
de pace, stabilitate, democraţie şi prosperitate şi pentru a
asocia în deplină siguranţă câmpului nostru de gravitaţie
politică ţările vecine dornice să îşi consolideze relaţiile cu
Uniunea Europeană.
1
3
2
4 Pentru o Europă a creșterii și a ocupării forței de muncă 11

«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»


Răspunsul la criza financiară şi elaborarea măsurilor de redresare

4 Elaborarea unor soluţii pragmatice


specifice crizei financiare, o mai bună
Economia mondială şi activitatea financiară sunt zdruncinate de o gravă criză de încredere. Cri-
za afectează şi Europa: creşterea a încetinit drastic, întreprinderile europene, în special IMM-
urile, principalele surse de locuri de muncă şi motoare ale inovaţiei în Europa, se confruntă

coordonare a politicilor economice cu dificultăţi din ce în ce mai ridicate de finanţare. Predomină nesiguranţa: familiile sunt preo-
cupate de puterea de cumpărare, angajaţii de locul de muncă, pensionarii de pensiile lor, iar

şi finalizarea pieţei interne deponenţii de depozitele lor.

Uniunea nu poate rămâne pasivă şi fără opinie. Respectarea principiului subsidiarităţii trebuie
să fie însoţită de coerenţă şi solidaritate între statele membre.

Grupul PPE formulează o serie de propuneri pragmatice:


10 9 o strategie de ansamblu coerentă şi partajată în mate- temului european de supraveghere şi o mai bună coor-
rie de politică economică trebuie să favorizeze relua- donare a politicilor de reglementare financiară în cadrul
rea rapidă a creşterii în întreaga Europă, cu o inflaţie Zonei Euro;
«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»

aflată sub control. În primul rând, trebuie susţinută pu-


9 trebuieîntreprins un efort major pentru combaterea
terea de cumpărare a europenilor, iar creşterea fiscalită-
îndatorării excesive a gospodăriilor şi favorizarea eco-
ţii, care descurajează iniţiativa, trebuie prevenită;
nomisirii, ca sursă de investiţii;
9 în contextul actual, trebuie acordată o atenţie deosebită
9 trebuie susţinute măsurile luate în favoarea libertăţii de
protecţiei sistemelor bancare pentru a asigura pereni-
a desfăşura o activitate co-
tatea finanţării economiei, siguranţa şi încrederea de-
mercială, libertăţii de trans-
ponenţilor. De asemenea, trebuie încurajată orice mă-
misie, de recrutare, de sta-
sură menită să evite înăsprirea condiţiilor de creditare a
bilire a libertăţii activi-
întreprinderilor, în special a IMM-urilor;
tăţilor independente sau
9 sporirea transparenţei şi responsabilizarea tuturor acto- a celor în regim de
rilor financiari ar trebui să remedieze disfuncţionalităţi- timp parţial pen-
le şi să creeze mecanisme prin care să se evite asuma- tru a pregăti redre-
rea unor riscuri financiare excesive. În acest context, sarea.
grupul PPE se pronunţă pentru o consolidare a sis-
13

O mai bună coordonare a politicilor economice Accelerarea finalizării pieţei unice

«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»


O mai bună coordonare a politicilor economice şi fiscale
va favoriza revitalizarea activităţii economice europene şi
Familia PPE consideră că reluarea creşterii poate fi stimu- crearea de locuri de muncă. O piaţă unică inovatoare, în creştere, deschisă şi eficientă
lată la nivel european prin intermediul unei mai bune este singurul răspuns durabil la fenomenul globalizării şi la
coordonări a politicilor economice ale statelor membre, În acest scop, PPE formulează o serie de criza economică.
mai ales în ceea ce priveşte punerea în aplicare a Programe- propuneri:
lor de reformă naţională (PRN). Una din priorităţile permanente ale Grupului PPE constă
9 organizarea de reuniuni la vârf ale liderilor ţărilor din în promovarea politicilor care să permită pieţei unice să
zona euro, înaintea fiecărei reuniuni a Consiliului Eu- atingă un nivel ridicat de creştere economică şi să extindă
ropean; posibilitatea de alegere a consumatorilor.
9 elaborarea unui bilanţ consolidat al finanţelor publice
Europa nu va putea avea obiective sociale ambiţioase atât
Astfel, Grupul PPE va susţine propunerile
din zona euro, inclusiv al bugetului comunitar;
timp cât nu se va relua creşterea. Grupul nostru refuză ide- care vizează:
9 informarea publicului în legătură cu capitolele din bu- ea fatalistă a unui «declin european». Mai mult ca nicio-
9 protecţia eficientă a proprietăţii intelectuale în Europa
getul naţional care contribuie la finanţarea politicilor dată, trebuie apărate libera concurenţă şi spiritul între-
prin intermediul unui sistem european de brevetare
comunitare; prinzător, acestea stând la baza creării de locuri de muncă
abordabil, simplu şi eficient;
şi, prin urmare, a puterii de cumpărare. Trebuie acordată o
9 implicarea deplină a parlamentelor naţionale din zona
atenţie deosebită întreprinderilor mici şi mijlocii. 9 finalizarea reglementărilor privind achiziţiile publice şi
euro, prin organizarea anuală a unei dezbateri comu-
utilizarea acestora ca instrument de stimulare a inova-
ne în sistem de teleconferinţă privind orientările buge-
Îmbunătăţirea pieţei interne şi buna sa funcţionare consti- ţiei;
tare pentru următorul exerciţiu financiar.
tuie chei ale succesului în această privinţă. De fiecare dată
9 adoptarea unei legi pentru întreprinderile europene
când cade o barieră din calea pieţei unice, apare posibilita-
mici si mijlocii, care să confere IMM-urilor inovatoa-
tea creării de noi locuri de muncă competitive.
re încredere, claritate juridică şi acces la finanţarea
12 necesară pentru a prospera în cadrul pieţei unice;
Grupul PPE face apel la: 9 acordarea unei atenţii speciale economiei digitale şi teh-
nologiilor convergente.
«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»

9 finalizarea pieţei unice în sectorul energetic, în cel al


transporturilor prin extinderea rapidă a Reţelei Trans-
Libertăţile inerente pieţei unice trebuie să fie accesibile
europene de Transport, în sectorul serviciilor, mai ales
tuturor cetăţenilor. În prezent, anumite situaţii continuă
al serviciilor adresate întreprinderilor;
să suscite frustrări, cum ar fi înmatricularea unui auto-
9 continuarea luptei împotriva birocraţiei, aceasta parali- vehicul sau accesul la asistenţă medicală într-un alt stat
zând creşterea şi prosperitatea Europei şi împiedicând membru, sau chiar cumpărarea unor produse online.
întreprinderile şi cetăţenii să îşi manifeste pe deplin po-
tenţialul în cadrul pieţei unice;
PPE trebuie să identifice şi să elimine
9 testarea pieţei interne, care presupune examinarea in- aceste obstacole, propunând în primul
fluenţei oricărei noi măsuri legislative de anvergură, rând:
indiferent de domeniu, asupra celor patru libertăţi fun-
damentale; 9 consultarea cetăţenilor cu privire la principalele difi-
cultăţi cu care se confruntă aceştia şi luarea unor măsuri
9 recunoaşterea faptului că inovaţia trebuie să fie motorul
în acest sens de către Comisie şi statele membre;
creşterii şi al prosperităţii în Europa şi să reprezinte ele-
mentul esenţial al răspunsului european la fenomenul 9 susţinerea unor iniţiative noi, menite să asigure perma-
globalizării. nent un mediu sigur pentru consumatori.
5 Reforma bugetului european şi a
finanţării acestuia
15

«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»


Ar trebui încheiat un acord politic
privind finanţarea, precum şi o
nouă repartizare a cheltuielilor din
bugetul comunitar.

G rupul PPE consideră că modelul de finanţare a Uniunii Europene a devenit de-


suet şi, prin urmare, trebuie modificat în profunzime.

De fapt, uniunea politică a Europei celor 27 se bazează încă pe bugetul micii


comunităţi economice din anii ’80. Cheltuielile se axează prea mult pe
politicile tradiţionale, în detrimentul măsurilor inovatoare pro-
puse prin Strategia de la Lisabona. Finanţarea bugetului se
realizează prin contribuţiile bugetelor naţionale, ceea ce
înseamnă că depinde de posibilităţile financiare
ale statelor membre mai puţin norocoase
din punct de vedere financiar, ale celor
mai puţin europene sau ale ce-
lor mai prost gestionate.

14
«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»

PPE reiterează propunerile adoptate la 29 martie 2007 de către Parlament


cu o majoritate de 80%:

9 definirea principiului neutralităţii costurilor la acelaşi bugetele naţionale. Această măsură nu înseamnă un
nivel cu principiul subsidiarităţii. Orice suplimentare alt pas în direcţia integrării europene, ci reîntoarcerea
într-un anumit domeniu trebuie să corespundă unei la spiritul şi litera primelor tratate din 1951 şi 1957. Ar
diminuări de aceeaşi amploare într-un alt domeniu. trebui să aibă loc o dezbatere susţinută privind natura
Uniunea Europeană nu are dreptul să se îndatoreze. acestor resurse. PPE respinge ideea unei taxe europene
Aceasta este condiţia prealabilă oricărei reforme buge- pentru finanţarea bugetului comunitar;
tare a Uniunii Europene;
9 artrebui încheiat un acord politic privind finanţarea,
9 în acest context, este extrem de urgent să se procedeze precum şi o nouă repartizare a cheltuielilor din bugetul
la o primă reformă pentru a simplifica contribuţiile din comunitar, astfel încât priorităţile politice ale Uniunii
partea bugetelor naţionale; să poată fi mai bine finanţate. Principiul cofinanţării,
care este în conformitate cu principiul subsidiarităţii,
9 aceste contribuţii trebuie înlocuite treptat cu resurse
trebuie să prevaleze.
proprii reale, care să nu mai constituie o povară pentru
1
3
2
4 Pentru o Europă mai sigură 17

«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»


6 Intensificarea luptei împotriva teroris-
mului şi protecţia cetăţenilor împotriva
crimei organizate

O rganizaţiile teroriste, în special terorismul «jihadist», reprezintă principala


ameninţare la adresa coabitării şi a valorilor comune.

Lupta împotriva terorismului este de competenţa state-


lor membre. Uniunii Europene îi revine, totuşi,
16 rolul politic de a crea un sistem global
de securitate, la scară europeană.
9 colaborarea între serviciile de informaţii este de im- acţionând în consecinţă. Uniunea Europeană ar trebui
portanţă capitală. Crearea unui centru de informare să elaboreze un plan de acţiune pentru promovarea de-
«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»

european, aplicarea efectivă a principiului accesului mocraţiei în lumea musulmană;


la documente şi date, precum şi organizarea unor reu-
9 UE trebuie să pună accentul pe dialogul intercultural.
niuni ale diverselor servicii de informaţii ale statelor
În acest sens, PPE se angajează să consolideze reuniu-
membre trebuie să figureze printre priorităţile Uniunii
nile anuale pe care le organizează în cadrul dialogului
Europene;
cu Islamul.
Pentru un veritabil proiect politic european destinat combaterii terorismului
9 strategia antiteroristă europeană trebuie să fie atent
de tip «jihad»: coordonată: trebuie create legături şi sinergii între Co-
9 este vorba de combaterea terorismului şi nu a unui cu- 9 atentatorii nu sunt singurii responsabili. Complicii misarul pentru libertate, securitate şi justiţie, Coordo- Pentru o protecţie eficientă a cetăţenilor
rent religios: trebuie făcută o distincţie clară între Islam care îi protejează şi susţin pe aceşti criminali trebuie să natorul luptei împotriva terorismului din cadrul Con- împotriva crimei organizate:
şi terorismul de tip «jihad»; fie deferiţi justiţiei şi pedepsiţi; siliului European şi directorul Europol;
Pentru a-şi proteja cetăţenii, Uniunea Europeană trebuie
9 deşi poate fi comis în numele religiei, un atentat care 9 Uniunea Europeană trebuie să adopte o decizie-cadru 9 trebuie organizate în mod regulat reuniuni între
să reacţioneze în faţa ameninţării pe care o reprezintă
aduce atingere vieţii este un act de ură motivat de o care să armonizeze condiţiile de expulzare de pe teri- miniştrii de interne ai tuturor statelor membre, comi-
crima organizată. Pentru a combate această ameninţare,
viziune politică totalitară care nu are nicio legătură cu toriul european a oricărei persoane care incită la acte sarul responsabil, coordonatorul european al luptei îm-
este necesar să se aibă în vedere acţiuni comune în
religia. Uniunea Europeană şi statele membre trebuie teroriste; potriva terorismului şi directorii Europol, Eurojust,
materie de prevenire şi luptă împotriva criminalităţii
să dea dovadă de toleranţă zero atunci când răspund SITCEN şi Frontex;
9 Uniunea Europeană trebuie să facă faţă tehnicilor de şi a organizaţiilor criminale. Este necesară mobilizarea
ameninţărilor şi actelor violente;
infiltrare utilizate de grupurile teroriste pentru a recru- 9 politica externă a Uniunii Europene trebuie să facă dis- comună a resurselor poliţieneşti şi judiciare pentru a
9 trebuie găsit un echilibru între lupta împotriva teroris- ta noi membri, mai ales dintre persoanele provenind tincţie între regimurile şi guvernele care susţin teroris- se asigura că autorii infracţiunilor şi produsul crimelor
mului şi protecţia drepturilor fundamentale; din categorii defavorizate şi din penitenciare; mul în mod implicit sau explicit şi cele care nu îl susţin, lor nu se refugiază pe teritoriul Uniunii.
7 O politică energetică coerentă pentru combaterea schimbărilor
climatice şi o dezvoltare durabilă
19

«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»


G rupul PPE pledează pentru punerea în practică a
unei repartizări energetice diversificate care să per-
mită o mai mare eficacitate energetică în toate sectoarele
de activitate, crearea pieţei interne a energiei şi elaborarea
unei politici energetice externe coerente. Piaţa internă a energiei la baza unei Pentru o diplomaţie energetică solidară
concurenţe deschise, a unei eficienţe crescute
şi a unor preţuri care corespund costurilor UE, care reprezintă mai mult de 500 de milioane de consu-
matori, trebuie să pună în practică o veritabilă diplomaţie
energetică.
Eficienţa energetică, factor-cheie al Crearea pieţei interne a energiei este indispensabilă pentru
competitivităţii şi al respectării mediului îndeplinirea obiectivelor privind siguranţa aprovizionării
În situaţii de urgenţă, trebuie prevăzute mecanisme de
şi protecţia mediului. Totuşi, există încă un număr în-
înconjurător solidaritate între statele membre. Criza aprovizionării cu
Pentru un ansamblu energetic cu emisii semnat de obstacole în calea liberei circulaţii a gazului şi a
18 reduse sau fără emisii de CO2 electricităţii în cadrul UE: lipsa unor mecanisme de inter-
gaz din ultimii doi ani şi cele două pene de amploare eu-
Eficienţa energetică în toate sectoarele de activitate repre- ropeană ilustrează necesitatea ameliorării interconectării
conectare între statele membre, insuficienta armonizare a
zintă cel mai rapid şi cel mai rentabil mijloc pentru a redu- fizice şi a mecanismelor de acţionare rapidă pentru a evita
Grupul PPE face apel la: reglementărilor tehnice de bază, protecţionismul politic,
«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»

ce dependenţa de importul de energie, a raţionaliza consu- consecinţele potenţial dramatice ale unor astfel de situaţii
juxtapunerea a 27 de cadre de reglementare.
mul gospodăriilor şi al industriei, precum şi pentru a dimi- pentru economie şi societate.
9 creşterea investiţiilor în domeniul R&D privind tehno-
nua semnificativ emisiile de CO2. Toate sectoarele econo-
logiile curate, cum sunt captarea şi stocarea carbonului,
mice şi sociale trebuie mobilizate în acest scop. Grupul PPE face apel la:
energia provenită din hidrogen şi metanol, biocarbu-
9 o mai mare armonizare tehnică şi a reglementărilor,
ranţi, biogaz şi biomasă, ceea ce ar permite exploatarea
Grupul PPE face apel la: care să acorde acelaşi statut tuturor întreprinderilor,
durabilă a resurselor energetice autohtone;
pentru ca acestea să poată deservi clienţi din întrea-
9 acordarea unei importanţe sporite tehnologiilor energe- 9 acordarea de stimulente fiscale cetăţenilor şi întreprin- ga UE, să poată mări capacitatea de interconectare şi
tice curate, precum energia nucleară pentru statele care derilor pentru execuţia de lucrări de renovare în mate- să devină competitive în regiunile îndepărtate şi izo-
doresc acest lucru, utilizarea unei tehnologii curate pen- rie de construcţii şi pentru achiziţionarea de autovehi- late;
tru exploatarea combustibililor fosili şi energiile regene- cule şi aparate cu eficienţă energetică ridicată;
9 punerea în aplicare a unor programe sociale pentru
rabile de origine eoliană, marină, solară sau termică;
9 punerea la dispoziţia utilizatorilor a unor informaţii segmentele vulnerabile ale societăţii, fără a aduce atin-
9 renovarea la scară largă a oraşelor (parcuri imobiliare, sis- precise pentru a controla consumul de energie prin fa- gere concurenţei de pe piaţă;
teme de încălzire urbană, transportul în comun); vorizarea, în special, a noilor tehnologii, cum sunt con-
9 favorizarea unei pieţe într-adevăr integrate şi deschi-
toarele inteligente;
9 consolidarea cooperării şi a dialogului între statele mem- se pentru a garanta preţuri ale energiei care să reflecte
bre pentru a preveni consecinţele negative asupra pre- 9 extinderea rapidă a cogenerării în cazul industriilor cu costurile reale de producţie. O piaţă eficace este, de ase-
ţului şi cantităţii de energie importată, precum şi asupra consum energetic ridicat şi încurajarea altor industrii să menea, esenţială pentru favorizarea investiţiilor masive
nivelului total al emisiilor de CO2 al Uniunii Europene. urmeze acest exemplu. necesare introducerii surselor de energie regenerabilă.
8 Apărarea securităţii şi a siguranţei alimentare 21

«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»


A gricultura europeană trebuie să urmărească un obiec-
tiv strategic dublu: o alimentaţie sănătoasă obţinută
în mod independent pentru cetăţenii europeni.
Grupul PPE recomandă:
9 permanenta monitorizare a tuturor terenurilor necul-
Consolidarea siguranţei alimentare

În materie de alimentaţie, cetăţenii europeni dau dovadă


Grupul PPE recomandă:
9 întărirea
rolului Autorităţii Europene pentru Siguran-
tivate de pe teritoriul Uniunii Europene; ţa Alimentară (EFSA) şi conferirea rolului esenţial
de exigenţe din ce în ce mai mari în ceea ce priveşte cali-
de a furniza statelor membre şi consumatorilor decizii
Creşterea securităţii alimentare 9 crearea de stocuri regulatoare de produse alimentare; tatea nutriţională şi siguranţa sanitară a produselor.
şi informaţii independente şi avizate ştiinţific privind
9 trecereaaccelerată la producţia şi utilizarea unei bio- chestiunile legate de siguranţa alimentară;
În prezent, cererea mondială în continuă creştere, diversi- Grupul PPE acordă o atenţie deosebită dreptului
energii de a doua generaţie (obţinută prin transforma-
ficarea nevoilor alimentare umane, mai ales în ţările emer- consumatorilor de a lua propriile lor decizii, în special 9 susţinerea ideii de monitorizare continuă a alimentelor
rea gunoiului de grajd şi a deşeurilor agricole);
gente, cererea mare de produse brute destinate alimentaţiei prin intermediul unei legislaţii eficace privind etichetarea pe tot parcursul lanţului alimentar;
animale, intensificarea utilizării în scopuri nealimentare a 9 eliminarea ajutoarelor financiare destinate cultivării alimentelor, menţiunile nutriţionale şi de sănătate, pre-
9 susţinerea principiului «poluatorul plăteşte» în ceea
produselor agricole, în primul rând a biocarburanţilor, fe- speciilor energetice; cum şi alimentele MG. Informarea şi educarea sunt esen-
ce priveşte igiena prelucrării şi a producţiei alimente-
nomenele climatice care afectează recoltele au contribuit ţiale pentru a permite concetăţenilor noştri să îşi asume
9 cercetareaşi dezvoltarea de noi tehnologii (inclusiv lor folosite pentru nutriţia animalelor;
la creşterea cererii mondiale, ceea ce a generat o scădere responsabilităţile care le revin, dar PPE se opune unei
MG) destinate alimentaţiei umane şi animale şi pro-
globală a stocurilor şi, în consecinţă, creşterea preţurilor la politici de îndoctrinare educativă forţată şi unui mod de 9 aplicareanormelor europene, inclusiv a sancţiunilor,
ducţiei energetice;
produsele agricole, aceasta reflectându-se în preţul produ- viaţă dictat prin lege. în cazul produselor importate destinate alimentaţiei
selor alimentare. 9 analiza impactului agriculturii ecologice asupra dimi- umane şi animale;
nuării producţiei alimentare: desigur că trebuie admi-
9 încurajarea utilizării atente a pesticidelor, îngrăşămin-
Uniunea Europeană va trebui să contribuie la dublarea să producţia de alimente ecologice, dar aceste proce-
telor şi produselor sanitare veterinare;
producţiei alimentare mondiale pentru a răspunde nevoi- dee necesită o suprafaţă superioară celei necesare agri-
lor celor 3,5 miliarde de persoane care se vor adăuga culturii tradiţionale pentru a produce aceeaşi cantitate 9 susţinerea unei etichetări corecte, precise şi funda-
populaţiei actuale până în 2050. Pentru a atenua de produs; mentate ştiinţific în alimentaţie, în locul unei dictatu-
20 riscul unei penurii mondiale şi pentru a-şi păstra ri legislative şi a unei birocraţii sufocante;
9 analizarea îmbunătăţită a impactului actualelor politi-
independenţa alimentară, Europa va trebui să produ-
ci europene asupra mediului şi a impactului amenajă- 9 organizarea cu sprijinul Uniunii Europene a unor cam-
că mai mult, mai eficient şi mai durabil.
«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»

rii teritoriului asupra producţiei agricole. panii de informare privind un mod de viaţă sănătos;
9 orice consumator trebuie să poată face o alegere res-
ponsabilă pentru propriul său mod de viaţă. De aseme-
nea, orice cetăţean trebuie să fie conştient de propria
sa responsabilitate şi de responsabilitatea ca părinte fa-
ţă de copiii săi;
9 specialităţileşi bucătăriile tradiţionale şi regionale
aparţin patrimoniului nostru cultural şi, de aceea, tre-
buie păstrate.
9 O politică comună în domeniul imigraţiei 23

«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»


O mai bună organizare a imigraţiei legale Consolidarea integrării şi a dialogului intercultural

F amilia PPE consideră că o abordare europeană comu-


nă în privinţa imigraţiei trebuie să reprezinte una din
priorităţile sale strategice.
O imigraţie legală, organizată şi monitorizată poate aduce
beneficii atât imigranţilor în cauză, cât şi ţărilor de destinaţie.
Grupul PPE este în favoarea promovării dialogului in-
tercultural şi a integrării imigranţilor legali în societăţile ţă-
rilor de destinaţie, aceasta fiind în interesul imigranţilor şi al
În acest sens, Grupul PPE se pronunţă societăţilor respective.
Odată cu extinderea spaţiului Schengen, care elimină fron- pentru:
tierele interne şi întăreşte frontierele externe, statele mem- În acest sens, Grupul PPE se pronunţă
bre şi-au asumat o dependenţă reciprocă crescândă în 9 lansarea unor iniţiative comune privind imigraţia lega- pentru:
materie de imigraţie şi azil, astfel încât orice decizie a unui lă pentru lucrătorii cu înaltă calificare şi cei necalificaţi;
stat membru are consecinţe asupra celorlalte state membre. 9 integrarea imigranţilor legali;
9 continuareapunerii în practică şi aplicării sistemului
În aceste condiţii, o politică europeană comună în dome-
de emitere a cărţii albastre pentru lucrătorii cu înaltă 9 adoptarea unor măsuri de integrare, inclusiv prin do-
niul imigraţiei nu este doar indispensabilă, ci şi inevitabilă.
calificare; bândirea de competenţe practice şi lingvistice, care nu
ar trebui să depăşească măsurile puse la dispoziţia ce-
Combaterea cu fermitate a imigraţiei clandes- 9 elaborarea
unui sistem de imigraţie legală limitată în
tăţenilor din ţările de destinaţie.
tine timp pentru lucrătorii cu slabă calificare sau necalifi-
22 caţi;
Milioane de persoane trăiesc în prezent ilegal pe
9 aplicarea
unei politici stricte, dar echitabile, de regru-
teritoriul european, iar numărul acestora continuă
pare familială în cazul imigraţiei legale.
«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»

să crească. Grupul PPE este conştient că, pentru a obţine


sprijinul populaţiei în favoarea imigraţiei legale, Europa
trebuie să îşi demonstreze eficienţa în lupta împotriva Solidaritatea şi cooperarea cu ţările terţe O mai bună coordonare în privinţa dreptului de
imigraţiei ilegale. azil
Politica în domeniul imigraţiei ar trebui să se bazeze pe
În acest sens, Grupul PPE se pronunţă solidaritate în situaţiile în care statele membre cele mai Grupul PPE recunoaşte că anumiţi resortisanţi ai ţărilor
pentru: expuse fluxurilor masive nu pot face faţă singure imi- terţe au dreptul la protecţie şi azil în sânul Uniunii Euro-
graţiei. pene, dat fiind statutul de refugiaţi sau altă formă de
9 măsuri stricte de control la frontierele externe; protecţie internaţională.
9 o politică de repatriere eficientă în cazul imigranţilor În acest sens, Grupul PPE se pronunţă
clandestini; pentru: În acest sens, Grupul PPE se pronunţă
pentru:
9 o susţinere fermă a Frontex şi a echipelor de intervenţie 9 întărirea solidarităţii la nivel european cu statele mem-
rapidă la frontiere (RABIT); bre care se confruntă cu fluxuri disproporţionate; 9 adoptarea unei definiţii comune a conceptului de «azil»
pe întreg teritoriul Uniunii Europene;
9 o cooperare mai strânsă în lupta împotriva activităţilor 9 alocarea resurselor necesare funcţionării instrumen-
ilegale şi a organizaţiilor criminale care, deseori, stau telor specifice, cum ar fi agenţia Frontex; 9 stabilirea
unor clauze procedurale şi a unor norme co-
la baza imigraţiei în masă şi a traficului de persoane; mune de instrumentare a cererilor de azil;
9 intensificarea cooperării cu ţările de origine şi cele de
9 o politică comună solidă în materie de vize. tranzit. 9 ameliorarea protecţiei persoanelor vulnerabile.
Pentru o Europă

10
1
3
2
4 mai solidară
O mai mare solidaritate între statele
membre, în special în cadrul politicii de
coeziune, şi pentru apărarea valorilor
modelului social european

Grupul PPE crede într-o dezvoltare ţenilor, mai degrabă decât protecţia anumitor locuri de
teritorială echilibrată muncă specifice şi susţinerea unei mai bune ocupări a
forţei de muncă prin învăţarea de-a lungul vieţii;
9 criza poate avea consecinţe negative asupra dezvoltării
9 o organizare mai flexibilă a muncii, care să favorizeze
teritoriilor celor mai puţin avantajate ale Uniunii, asu-
concilierea vieţii profesionale şi a celei familiale, precum
pra celor care trăiesc şi muncesc în acele zone. De ace-
şi integrarea lucrătorilor vârstnici pe piaţa muncii;
ea, Grupul PPE pledează pentru o politică de coeziune
24 teritorială ambiţioasă; 9 libera circulaţie a lucrătorilor, care este indispensabilă
finalizării reale a pieţei interne, ceea ce ar face ca econo-
9 pentru a putea face faţă provocărilor societăţii viitoru-
mia europeană să fie mai dinamică, iar eforturile în acest
«Cetăţenii - esenţa construcţiei europene»

lui, precum evoluţia demografică, imigraţia, globaliza-


sens trebuie intensificate;
rea, mediul şi schimbările climatice, şi în lumina noului
obiectiv de coeziune teritorială a Uniunii Europene, po- 9 încurajarea iniţiativelor care privesc crearea de întreprin-
litica socială şi de coeziune va trebui redefinită în 2013. deri;
9 promovarea conceptului universal de «muncă decentă»,
Grupul PPE crede în promovarea muncii prin stabilirea a patru obiective:
şi dialogului în cadrul întreprinderilor
Í crearea de locuri de muncă,
Í garantarea dreptului la muncă,
Cea mai profundă injustiţie socială rezidă în nivelul ridi-
Í extinderea treptată a protecţiei sociale,
cat al şomajului. De aceea, Grupul PPE propune o mai
Í promovarea dialogului între lucrători şi angaja-
mare solidaritate în ceea ce priveşte munca şi promo-
tori şi soluţionarea conflictelor prin negociere.
varea acesteia ca valoare fondatoare a modelului social
european, solicitând:
9 îmbunătăţirea accesului tuturor cetăţenilor la mijloa-
cele necesare pentru a face faţă schimbărilor, astfel
încât aceştia să poată dobândi noi competenţe care să
corespundă unor noi locuri de muncă, protecţia cetă-
Ultimele publicaţii apărute în 2008
Tema: «Strategii politice»
Grupul PPE în Parlamentul european

The ten priorities for the EPP-ED Meeting of the EPP-ED Group Bureau 4th Joint Parliamentary Meeting on
Group in Nicosia (7-8 February 08) the Lisbon Strategy
Martie 2008 Aprilie 2008 Iunie 2008
FR, EN, GE, NL, SP FR, EN, GE, EL EN

Meeting of the EPP-ED Group 8th Summit of Chairmen of the Joint Parliamentary Meeting on the
Bureau in Slovenia EPP-ED Parliamentary Groups in Western Balkans
(17-18 April 08) the EP(15 April 08) (26-27 mai 2008)
Iunie 2008 Octombrie 2008 Octombrie 2008
FR, EN FR, EN EN

EPP-ED Study Days in Paris Group Presidency meeting on the Conclusions of the EPP-ED
(2-4 July 08) island of Réunion Horizontal Working Group
Octombrie 2008 (26-29 November 08) (9 December 08)
FR, EN Noiembrie 2008 Decembrie 2008
FR, EN FR, EN, GE
Publicat de:  rupul PPE
G
Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat)
Data apariţiei: Iunie 2009
Responsabil: Christine Detourbet
Responsabil pe tema Strategii politice
Coordonare şi Caïra Edition sprl
tehnoredactare: www.caira-edition.eu
Adresa de corespondenţă: Parlamentul european
47-53 rue Wiertz
B - 1047 Brussels
Belgia
Internet: http://www.eppgroup.eu
E-mail: eppgroup@europarl.europa.eu

http://www.europes-driving-force.eu