Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Str. Lt. Drăghescu Nr. 4A, Cod. 610125, Mun. Piatra Neamţ, Jud. Neamţ
Tel. 0233/ 214860 Fax: 0233/ 215807, E-mail: isj_neamt@yahoo.com

Pentru site-ul ISJ


Nr. 18134/15.10.2007

CĂTRE
ŞCOALA/LICEUL/COLEGIUL/GRUPUL ŞCOLAR
În atenţia directorului, profesorului coordonator de proiecte şi programe educative,
profesorilor diriginţi, învăţătorilor, educatoarelor

PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI AVIZAREA EXCURSIILOR ŞCOLARE ŞI


PREŞCOLARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2007-2008

Vă înaintăm Precizările Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ aprobate în CA din


04/10.2007 privind organizarea şi avizarea excursiilor şcolare şi preşcolare în anul şcolar 2007-2008.

Având în vedere metodologia şi cerinţele organizării excursiilor şi taberelor pentru elevi şi


preşcolari, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ a aprobat în CA din data de 04.10.2007
Precizările privind organizarea şi avizarea excursiilor şcolare şi preşcolare:
1. La Inspectoratul Şcolar se înaintează spre avizare adresele de solicitare a organizării numai
pentru excursiile desfăşurate în timpul programului şcolar sau preşcolar, cu scoaterea de la
ore a elevilor sau cadrelor didactice.
2. Pentru celelalte excursii se vor întocmi şi păstra documentele la nivelul unităţii şcolare-la
coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, dosar cuprinzând:
• cerere de solicitare din partea cadrului/cadrelor didactic/e organizator/oare;
• Procesul verbal de instruire şi tabelul nominal cu elevii/preşcolarii semnat de aceştia şi/sau de
către părinţi.
• copie după licenţa de transport;

Mai jos, vă înaintăm machetele pentru documentele excursiei (anexele 1 şi 2). Aceste documente,
avizate de conducerea şcolii, se păstrează la coordonatorul pentru proiecte şi programe educative
şcolare şi extraşcolare.

1
_______________________________________ Anexa 1
(unitatea de învăţământ)
_______________________________________
(localitatea, judeţul)
Nr. înreg. __________________________________

CERERE
AVIZAT DIRECTOR,
Dnă/dle director

1. Vă rugăm să aprobaţi deplasarea/ excursia/tabăra de


studii/agrement/tematică/concurs/festival____ efectuată cu un număr de ___ elevi din clasele
_________, şi un număr de ____ cadre didactice însoţitoare.
2. Itinerar: _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3. Perioada ___________________________________ Durata excursiei: _______ zile, L Ma Mi J V S D
iniţială / reprogramată pentru_________din motive _________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. Obiective vizate: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. Programul excursiei:
Ziua Activitate în localitatea Orel Activitate în localitatea Orele
e
Plecarea din localitatea

Sosirea înapoi în localitatea


6. Mijloace de transport: __________________________________________________________________________
asigurate de ___________________________________________(Anexă: copie după lcenţa de transport
nr.____)
7. Colectivul care răspunde de organizarea excursiei:
- cadre didactice însoţitoare care răspund de securitatea elevilor: Subsemnaţii, însoţitori ai elevilor
în această excursie, declarăm pe propria răspundere că vom asigura securitatea şi integritatea elevilor
participanţi. Am efectuat instruirea elevilor, prezentându-le normele de comportament civilizat şi cele
pentru asigurarea integrităţii lor fizice:
Semnătura
1. _________________________________________________ (conducător)
__________________________
2. ______________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________
8. Alţi adulţi însoţitori (părinţi, rude, etc.)
1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
9. Instructajul elevilor privind securitatea deplasării s-a făcut la data de _________ şi se va repeta înainte
de plecare de către
_____________________________________________________________________________________
10. Organizarea programului de recuperare a orelor absentate
este excursia anuală cu elevii claselor primare, nu necesită program de recuperare
excursia este organizată în zile nelucrătoare/vacanţă, nu necesită program de recuperare
elevii participanţi individual se angajează să recupereze în ritm propriu temele predate în orele de
la care au absentat

întrucât deplasarea se efectuează în timpul programului şcolar, recuperarea orelor, pentru profesori
şi elevi, se va face în felul următor: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
11. Alte menţiuni cu privire la organizarea şi desfăşurarea excursiei:

2
costurile excursiei sunt suportate de  părinţi  I.Ş.J.  M.E.C.T  consiliul local  sponsorul
________________________________________________________________________________________
grupul are în dotare trusa obligatorie de prim-ajutor / este însoţită de cadrul medical
___________________
cazarea este asigurată la____________________________________________________________________

PROFESOR/ÎNVĂŢĂTOR/EDUCATOARE
____________________________
L.S.
_______________________________________ Anexa 2
(unitatea de învăţământ)
_______________________________________
(localitatea, judeţul)
Nr. înreg. __________________________________

TABEL NOMINAL
cuprinzând participanţii la deplasarea/excursia/tabăra de
studii/agrement/tematică/concurs/festival/_______
din perioada ___________________, pe traseul _______________________________________________

Subsemnaţii, declarăm că am luat la cunoştinţă regulile de comportare şi securitate


privind deplasarea în excursiile şi taberele şcolare şi ne angajăm să le respectăm
întocmai.

SEMNĂTURA CLAS SEMNĂTURA CLAS


NR NUMELE ŞI NR NUMELE ŞI
ELEV/PĂRINT A ELEV/PĂRINT A
. PRENUMELE . PRENUMELE
E /OBS. E /OBS.
1. 27
2. 28
3. 29
4. 30
5. 31
6. 32
7. 33
8. 34
9. 35
10. 36
11. 37
12. 38
13. 39
14. 40
15. 41
16. 42
17. 43
18. 44
19. 45
20. 46
21. 47
22. 48
23. 49
24. 50
25. 51
26. 52

3
CONDUCĂTORUL EXCURSIEI:____________________________SEMNAT__
CADRE DIDACTICE ÎNSOŢITOARE:________________________SEMNAT_
____________________________________________________SEMNAT__
____________________________________________________SEMNAT__

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,


PROF. MIHAI LĂCĂTUŞU

INSPECTORI CU ACTIVITATEA EDUCATIVĂ,


PROF. ELENA CIUREA
PROF. EUGEN VASILIU-DINU

evd/ec//evd-2 ex.
dosar nr_______