Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2007
Proba scrisă la ECONOMIE ŞI EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ
Varianta 1

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.
SUBIECTUL I (15 puncte)
Identificarea resurselor şi a oportunităţilor pieţei, alegerea domeniului de activitate şi a formei
juridice a firmei constituie paşii pregătitori ai înfiinţării acesteia. După ce firma a dobândit
personalitate juridică, antreprenorul trece la elaborarea planului de afaceri.
A. Caracterizaţi planul de afaceri, ca instrument de planificare, de management şi de
comunicare. 5 puncte
B. Construiţi un exemplu simplu prin care să ilustraţi conţinutul uneia dintre componentele
unui plan de afaceri. 5 puncte
C. Argumentaţi ideea potrivit căreia planul de afaceri este o adevarată “carte de vizită” a
firmei. 5 puncte
SUBIECTUL II (20 puncte)
În legătură cu activitatea unui întreprinzător care produce un bun X, având un coeficient de
elasticitate a ofertei în funcţie de preţ de 0,8, se cunosc următoarele date:
În T0:
- volumul producţiei = 1000 buc.
- preţul bunului X este de 100 u.m., egal cu preţul mediu al tuturor bunurilor care circulă în economie
- cheltuielile materiale directe = 40.000 u.m., din care 20% reprezintă valoarea materiilor
prime din import
- cheltuielile salariale directe = 20.000 u.m.
- costurile fixe = 20.000 u.m.
În T1:
- preţul intern al materiilor prime provenite din import creşte cu 20%
- consumul tehnologic unitar se menţine constant
- rata inflaţiei = 10%
- sporul de cheltuieli aferent creşterii volumului producţiei este asigurat prin autofinanţare
- toate cheltuielile incluse în costul fix au fost negociate pentru T1 la valoarea din T0
- salariile nu sunt supuse indexărilor
1. Pe baza datelor de mai sus, calculaţi, scriind explicit algoritmul de rezolvare şi explicitând
simbolurile utilizate, indicele ratei rentabilităţii şi rata investiţiilor nete în intervalul T0-T1.
2. Pe baza rezultatelor obţinute la pct. 1, explicaţi succint dacă procesul inflaţionist a afectat
negativ situaţia economică a întreprinzătorului.
Notă: Calculele se efectuează reţinând prima zecimală.
SUBIECTUL III (25 puncte)
Elaboraţi o analiză, de aproximativ 4 pagini, a influenţelor şomajului asupra pieţei muncii, pe baza
următoarelor repere:
- explicarea înţelesului a trei noţiuni economice utilizate în analiza pieţei muncii şi a şomajului
- prezentarea specificului pieţei muncii într-o economie afectată de şomaj
- demonstrarea faptului că şomajul este deopotrivă un dezechilibru al pieţei muncii şi al pieţei
bunurilor şi serviciilor
- argumentarea unui punct de vedere personal referitor la efectele deschiderii pieţei
europene a muncii asupra economiei României
Notă: Se punctează şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate (2 puncte), organizarea
prezentării – introducere, cuprins, concluzie (1 punct) şi încadrarea analizei elaborate în limita de
spaţiu precizată, adică ±¼ pagină (2 puncte).

Probă scrisă la Economie şi Educaţie antreprenorială Varianta 1


1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL IV (30 puncte)


Demonstraţi posibilităţile de integrare eficientă a mijloacelor de învăţământ în activitatea didactică,
la disciplina/ disciplinele de concurs, având în vedere:
- caracterizarea generală şi enunţarea funcţiilor specifice ale acestora,
- clasificarea mijloacelor de învăţământ,
- analiza critică a rolului tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor – TIC,
- prezentarea modalităţilor de adaptare şi de integrare a mijloacelor de învăţământ la
disciplina/ disciplinele de concurs, cu exemplificări.

Probă scrisă la Economie şi Educaţie antreprenorială Varianta 1


2