Sunteți pe pagina 1din 39
ABECEDAR european A BECEDAR EURO PEAN Ediţia a doua BibliotecaCentrelor„Pro-Europa” dinRepublicaMoldova

ABECEDAR european

A BECEDAR EURO PEAN

Ediţia a doua

ABECEDAR european A BECEDAR EURO PEAN Ediţia a doua BibliotecaCentrelor„Pro-Europa” dinRepublicaMoldova

BibliotecaCentrelor„Pro-Europa”

dinRepublicaMoldova

ABECEDAR european

ABECEDAR

EUROPEAN

Ediţia a doua

Editat încadrulproiectului „Promovareapoliticilor deintegrareeuropeanăîn regiuneadenordaMoldovei”,implementatdeCentrulRegionalCONTACT-Bălţicu finanţareaoferitădeFundaţiaEst-Europeană.

finanţareaoferitădeFundaţiaEst-Europeană. FundaţiaEst-Europeană

FundaţiaEst-Europeană

ABECEDAR european

Tipar executat la S.R.L. “Tipografia din Bălţi”; Tel.:+231/221-31, e-mail:tipograf_balti@mail.ru

Pagini–35

Mai,2010

-----

Aceastăbroşurăestepublicatăîncadrulproiectului„Promovareapoliticilor

deintegrareeuropeanăînregiuneadenordaMoldovei”,implementatdeCentrulRegional

CONTACT-BălţicufinanţareaoferitădeFundaţiaEst-Europeană.

-----

ABECEDAR european, ediţia a doua

Opiniile exprimate în aceastăbroşură nu reprezintă în mod neapărat punctul de vedere al instituţiei finanţatoare şi partenerilor săi.

Lector:EugenUrban

finanţatoare şi partenerilor săi. Lector:EugenUrban Elaborare: Agenţia Monitor Media Coperta, design şi

Elaborare: Agenţia Monitor Media

Coperta, design şi tehnoredactare: Agenţia Monitor Media

monitor.press@gmail.com

Se distribuie gratuit

ABECEDAR european

SUMAR

Capitolul I UniuneaEuropeană:istorie, Structura, legislaţie, simboluri

6

Ce este Uniunea Europeană?

6

Este, oare, UE un stat?

6

Care este misiunea Uniunii Europene?

6

Obiectivele Uniunii Europene

7

Când a apărut UE şi cine este autorul ideii formării comunităţii europene?

7

Cum s-a ajuns la actuala formulă a UE?

7

CARE SUNT PRINCIPALELE INSTITUŢII ALE UE?

8

Parlamentul European

8

Consiliul Uniunii Europene

8

Comisia Europeană

8

Consiliul European

10

Curtea Europeană de Justiţie

10

Curtea Europeană de Conturi

10

CARE SUNT ORGANELE PRINCIPALE ALE UE?

10

Banca Centrală Europeană

10

Comitetul Economic şi Social

10

Comitetul Regiunilor

11

Banca Europeană de Investiţii

11

Ombudsman

11

ORGANISMELE COMPLIMENTARE

11

EUROPOL

11

EUROJUST

12

Agenţii europene

12

De ce a fost nevoie de elaborarea Constituţiei UE?

12

De ce Constituţia nu are încă putere juridică?

13

Ce este extinderea UE?

13

Cine poate deveni membru al UE?

13

SIMBOLURI EUROPENE

14

Steagul

14

Imnul

14

Sloganul UE

15

Euro, moneda unică

15

Ziua Europei

16

ABECEDAR european

Capitolul II PoliticaEuropeanădeVecinătate

17

 

CeestePoliticaEuropeană de Vecinătate?

17

Asupra căror state se răsfrânge PEV?

17

Dar ce-şi propune PEV?

17

Republica Moldova, in contextul PEV

18

Ce sunt Euroregiunile şi de ce avem nevoie de ele?

19

Este parte Moldova la Euroregiuni?

19

Care sunt condiţiile pentru parteneriate in cadrul Euroregiunilor?

19

Capitolul III Moldovaşi integrareaeuropeană Instituţii europene în Moldova . 21

Context general Planul de acţiuni

 

21

R. Moldova – Uniunea Europeană Domeniile prioritare ale

21

Planului

de Acţiuni

22

Care vor fi „consecinţele”

 

realizării Planului de Acţiuni?

22

INSTITUŢII ALE UE IN R. MOLDOVA

23

Delegaţia Comisiei Europene

23

Reprezentantul Special al UE

23

EUBAM, Misiunea de Asistenţă la Frontiera UE

24

SURSE

WEB UTILE

25

Ce trebuie să ştie, în mod obligator, un european

27

Despre Centrele

„Pro-Europa”

29

Despre Centrul CONTACT-Bălţi

31

Partenerii Centrului CONTACT-Bălţi /Agenţia Monitor Media, Agenţia DECA-press şi Institutul pentru Dezvoltare Comunitară/

32

Despre Asociaţia „DIALOG” (Cahul)

33

Partenerii Asociaţiei „DIALOG” /Centrul CONTACT-Cahul, Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu”/

34

ABECEDAR european

ABECEDAR european Centrele Interactive Europene „PRO-Europa” – o fereastră deschisă spre Uniunea Europeană!

Centrele Interactive Europene „PRO-Europa” – o fereastră deschisă spre Uniunea Europeană!

www.pro-europa.md

5

ABECEDAR european

Capitolul I

Uniunea Europeană: istorie, structura, legislaţie, simboluri

Ce este Uniunea Europeană? Uniunea Europeană (UE) este o comunitate statală economică, politică, de securitate şi de apărare formată din 27 de state membre, care realizează în comun o serie de sarcini specifice prin intermediul politicilor şi programelor comunitare. Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare şi integrare, care a început în anul 1951, între şase ţări europene: Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda. După şase valuri de aderare – in 1973: Danemarca, Irlanda şi Regatul Unit; în 1981: Grecia; in 1986: Spania şi Portugalia; în 1995: Austria, Finlanda şi Suedia; în 2004: Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Cipru şi Malta; în 2007:

România şi Bulgaria – Uniunea Europeană are 27 de state membre care însumează un spaţiu de peste patru milioane de kilometri pătraţi, cu o populaţie ce se apropie de cifra de 500 milioane de locuitori. Produsul Intern Brut se estimează la 10 miliarde de euro, UE fiind a doua putere economică din lume, după SUAşi unul dintrecei mai importanţi actori în relaţiilepolitice şi de securitate internaţională.

Este, oare, UE un stat? UE nu este un stat, ci o organizaţie internaţională condusă prin intermediul unor instituţii supranaţionale, cătrecarestatelemembre deleghează o parte din suveranitate şi putere de decizie în propriile afaceri interne. Cu toate acestea, UE are unele din atributele unui stat – instituţii cu puteri executive, legislative, juridicecomune, monedă unică, drapel, imn – şi chiar aleunui sistempolitic – partide politice europene, grupuri de lobby, organizaţii neguvernamentale. Experţii sunt înclinaţi să creadă că pe viitor UE ar putea deveni o federaţie.

Care este misiunea Uniunii Europene? Organizarea relaţiilor dintre statele membre într-o manieră coerentă, având drept scop cooperarea în domeniul politic, economic şi social.

6

ABECEDAR european

Obiectivele Uniunii Europene:

Promovarea progresului economic şi social (piaţa unică a fost instituită în 1993, iar moneda unică a fost lansată în 1999); Afirmarea identităţii Uniunii Europenepe scena internaţională (prin ajutor umanitar pentru ţările care nu sunt membre, o politică externă şi de securitate comună, implicare în rezolvarea crizelor internaţionale, poziţiicomuneîn cadrulorganizaţiilor internaţionale); Instituirea cetăţeniei europene (care nu înlocuieşte cetăţenia naţională, dar o completează, conferind un plus de drepturi civile şi politice cetăţenilor europeni);

Dezvoltarea unei zone de libertate, securitateşi justiţie (legată de funcţionarea pieţei interne şi în particular de liberă circulaţie a persoanelor); Înfiinţarea şi consolidarea dreptului comunitar (corpul legislaţiei adoptate de către instituţiile europene, împreună cu tratatele fondatoare).

Când a apărut UE şi cine este autorul ideii formării comunităţii europene? 9 mai 1950 este considerată data creării UE, iar ideea unei comunităţi europene a fost avansată, pentru prima oară, de către Robert Schuman, ministru francez de Externe, intr-un discurs.

Cum s-a ajuns la actuala formulă a UE? La propunerea „tatălui” UE, Robert Schuman, în 1952 a fost creată prima structură supranaţională. Este vorba de Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) de către şase ţări: Franţa, Germania, Belgia, Olanda, Luxemburg şi Italia. CECO a reprezentat simbolul dorinţei Franţei şi Germaniei de a face imposibilă reluarea războiului dintre aceste două state. În 1958 sunt create alte două instituţii – Comunitatea Economică Europeană (CEE, cunoscută şi ca „Piaţa comună”) şi Comunitatea Europeană pentru EnergieAtomică (cunoscută şi ca EURATOM). Prin crearea acestor trei structuri s-a pus fundaţia pentru „o uniune tot mai apropiată”, cu crearea pieţei comune, utilizarea energie atomice în scopuri paşnice. Mişcarea bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor în interiorul

energie atomice în scopuri paşnice. Mişcarea bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor în interiorul 7

7

8

ABECEDAR european

comunităţilor create -- sunt cele patru libertăţi proclamate odată cu crearea pieţei comune. În urmă cu 40 de ani, în 1967, cele trei comunităţi – CECO, CEE şi EURATOM – fuzionează formând Comunitatea Europeană, fiind stabilit un cadru instituţional comun. În 1991, în Olanda, este semnat Tratatul de la Maastricht (cunoscut şi ca Tratatul Uniunii Europene), ratificat in 1993, la Comunitatea Europeană aderă Uniunea Europeană, o nouă organizaţie. Aşadar, UE, în actuala formulă, s-a format în perioada anilor 1991- 1993. PrinTratatul Uniunii Europene a fost creată o suprastructură din trei „piloni”: Comunitatea Economică Europeană, Politica Externă şi de Securitate Comună, şi Justiţia şi Afacerile Interne.

CARE SUNT PRINCIPALELE INSTITUŢII ALE UE? Parlamentul European– este singura instituţiesupranaţională ai cărei membri, în număr de peste 700, sunt aleşi democratic prin vot universal şi direct. Parlamentul European reprezintă popoarele celor 27 de state membre şi este ales la fiecare cinci ani, fiind implicat in elaborarea a numeroase legi. In prezent Parlamentul European deţine pârghiile unui co-legislator, are un cuvant greu de spus la adoptarea bugetului european şi exercită un control democratic asupra celorlalte instituţii europene. Parlamentarii europeni se grupează după apartenenţa de partid şi nu naţională. Parlamentul European are câteva sedii: la Strasbourg (Franţa), Bruxelles (Belgia) şi Luxemburg (Luxemburg). Lucrările se desfăşoară în cele 20 de limbi oficiale ale UE. Următoarele alegeri parlamentare au avut loc în 2009. Parlamentarii europeni au imunitate parlamentară. În ce priveşte salariul, acesta este echivalent cu salariul unui parlamentar în ţara de origine. Parlamentul European se reuneşte în sesiuni ordinare lunare de câte o săptămână şi în sesiuni extraordinare. Are 20 de comisii parlamentare. Pe lângă comisii funcţionează şi 35 de delegaţii, rolul cărora este de a întreţine relaţii cu state care nu sunt membre ale UE.

funcţionează şi 35 de delegaţii, rolul cărora este de a întreţine relaţii cu state care nu

ABECEDAR european

Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Miniştri) reprezintă interesele statelor membre ale UE şi este organul legislativ principal, cu puteri mai mari în politica externă şi de securitatecomună şi în justiţia şi afacerile interne. Este compus din cate un reprezentant la nivel ministerial ai statelor membre, iar preşedintele Consiliului este asigurat de către ţările membre pentru o perioadă de şase luni, după principiul rotaţiei. Consiliul „gestionează” nouă domenii: afacerile generale şi relaţiile externe; afacerile economice şi financiare; cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne; forţa de muncă, politica socială, sănătatea şi protecţia consumatorilor; concurenţa; transport, telecomunicaţii şi energie; agricultură şi pescuit; mediu; educaţie, tineret şi cultura. Îşi are sediul al Bruxelles.

Comisia Europeană – este organul executiv principal al UE, care asigură respectarea şi elaborarea legislaţiei UE şi care poartă responsabilitatea exclusivă pentru executarea bugetului UE. Este supranumită „gardian al tratatelor” sau „forţa motrice” a UE. Comisia se compune din 27 de Comisari europeni, desemnaţi pe un termen de cinci ani. Preşedintele Comisiei Europene este propus de Consiliul European şi aprobat de Parlamentul European. Dacă este respins, Consiliul European va nominaliza alt candidat în decurs de o lună. Preşedintele Comisiei Europene îi desemnează pe ceilalţi comisari din listele propuse de statele membre. Membrii Comisiei nu pot cere sau primi, în exercitarea atribuţiilor lor, instrucţiuni din partea guvernelor naţionale sau a altor instituţii naţionale sau comunitare. Comisarii se întrunesc, cel puţin, o dată pe săptămână. Comisia este una dintre cele mai mari instituţii europene – aici muncesc 15 mii de angajaţi, dintre care 20 la sută reprezintă traducătorii. Comisia are Reprezentanţe în toate cele 27 de state membre şi Delegaţii în statele candidate sau în statele terţe.

are Reprezentanţe în toate cele 27 de state membre şi Delegaţii în statele candidate sau în
are Reprezentanţe în toate cele 27 de state membre şi Delegaţii în statele candidate sau în

9

ABECEDAR european

Consiliul European (a nu se confunda cu Consiliul Europei)

– este autoritatea politică şi decizională supremă a UE. Aceasta

este formată din şefii de state şi guverne şi preşedintele Comisiei Europene şi stabileşte direcţiile generale de dezvoltare a UE în cadrul a patru şedinţe pe an.

Curtea Europeana de Justiţie – are rolul de a garanta aplicarea, interpretarea şi respectarea dreptului comunitar pe intreg teritoriul Uniunii Europene. Soluţionează litigiile dintre state şi UE. Curtea esteformata din 27 judecători, reprezentând câte un stat membru şi nouă avocaţi. Sediul Curţii este la Luxemburg.

Curtea Europeană de Conturi – exercită controlul financiar asupra instituţiilor comunitare, asupra modului de încasare a veniturilor comunitare şi de realizare a cheltuielilor din bugetul comunitar. Această instituţie redactează rapoarte anuale privind modul de administrare a conturilor comunitare. Curţii Europene de Conturi îi lipseşte atribuţia jurisdicţională. A fost înfiinţată în 1975 şi îşi are sediul la Luxemburg.

înfiinţată în 1975 şi îşi are sediul la Luxemburg. C ARE SUNT ORGANELE PRINCIPALE ALE UE?
înfiinţată în 1975 şi îşi are sediul la Luxemburg. C ARE SUNT ORGANELE PRINCIPALE ALE UE?

CARE SUNT ORGANELE PRINCIPALE ALE UE?

10

Banca Centrală Europeană –verifică utilizarea corespunzătoare a fondurilor europene; menţinerea stabilităţii în zona euro; controlul masei monetare; monitorizarea evoluţiei preţurilor şi stabilirea ratei dobanzii bancare. Componenţa acestui organism are un mandat pe un termen de opt ani. Îşi are sediul in Frankfrut (Germania).

Comitetul Economic şi Social – are misiunea de prezentare

a punctului de vedere al societăţii în procesul de adoptare a

Economic şi Social – are misiunea de prezentare a punctului de vedere al societăţii în procesul

ABECEDAR european

deciziilor. Comitetul are competenţa de a prezenta recomandări Consiliului, Comisiei şi Parlamentului European; de a încuraja societatea civilă de a se implica în procesul de luare a deciziilor şi susţinerea societăţii civile din statele care nu sunt membre ale UE in constituirea structurilor consultative. Membri ai acestui Comitet sunt reprezentanţi ai grupurilor deangajatori, ai angajaţilor şi ai unor grupuri de interese. Mandatul Comitetului este pe patru ani. Îşi are sediul la Bruxelles.

Comitetul Regiunilor – are competenţa de a impune punctul de vedere regional şi local în legislaţia UE; să prezinte opiniile în Consiliu, Comisie şi Parlament. Este compus din şase comisii specializate.

Banca Europeană de Investiţii – competenţele acestei structuri sunt finanţarea proiectelor; modernizarea industriei europene; dezvoltarea zonelor defavorizate; atragerea investiţiilor suplimentare; prezenţa de acţionar majoritare în Fondul European de Investiţii (EIF). Îşi are sediul la Luxemburg.

Ombudsman (Institutul „avocatului poporului în UE”). De competenţa acestui institut ţine investigarea cazurilor de administrare defectuoasă, discriminare, lipsa sau refuzul accesului la informaţie. Ombudsman investighează cazurile şi sesizează instituţiile pârâte, care în termen de trei luni trebuie să răspundă sesizărilor. Ombudsman elaborează rapoarte către Parlamentul European şi instituţiile vizate în diferite cazuri.

ORGANISMELE COMPLIMENTARE Iată câteva organisme complementare care activează în cadrul

Uniunii Europene: EUROPOL – misiunea acestei structuri rezidă în lupta cu criminalitatea;

crimei

e : EUROPOL – misiunea acestei structuri rezidă în lupta cu criminalitatea; crimei prevenirea şi combaterea
e : EUROPOL – misiunea acestei structuri rezidă în lupta cu criminalitatea; crimei prevenirea şi combaterea
e : EUROPOL – misiunea acestei structuri rezidă în lupta cu criminalitatea; crimei prevenirea şi combaterea
e : EUROPOL – misiunea acestei structuri rezidă în lupta cu criminalitatea; crimei prevenirea şi combaterea

prevenirea

şi

combaterea

11

ABECEDAR european

organizate; crearea şi menţinerea unei baze de date; realizarea unei cooperări strânse între statele membre. A fost creat în 1992 şi îşi are sediul central la Haga (Olanda). EUROJUST – este o structură creată în 2002, care vine în spijinul instanţelor judiciare şi procuraturilor din statele membre ale UE. Îşi are sediul la Haga.

Există şi cel puţin 15 agenţii europenedenumirea cărora ne face înţeleasă sfera de activitate. Printre aceste agenţii se numără:

sfera de activitate. Printre aceste agenţii se numără: CEDEFOP –CentrulEuropeanpentruDezvoltareaInstruirii

CEDEFOP–CentrulEuropeanpentruDezvoltareaInstruirii vocaţionale; EUROFOUND–FundaţiaEuropeanăpentruÎmbunătăţirea Condiţiilor de muncă şi de trai; EEA–Agenţia Europeană de Mediu; ETF –Fundaţia Europeană de Instruire; EMCDDA– Centrul European de Monitorizare a Drogurilor; EMEA–Agenţia Europeană de Evaluare a Produselor Medicale; OHIM– Oficiul de Armonizare a Pieţei Interne; EU-OSHA–Agenţia Europeană de Protecţie a Muncii; CPVO – Oficiul Proprietăţii Industriale; CdT– Centrul de Traduceri; EAR –Agenţia Europeană de Reconstrucţie; EUMC– Centrul European de Monitorizare a Rasismului şi Xenofobie; EFSA–Autoritatea Europeană de Securitate Alimentară; EMSA–Agenţia Europeană de Securitate Maritimă; EASA–Agenţia Europeană de SecuritateAviatică.

12

De ce a fost nevoie de elaborarea Constituţiei UE? Procesul de integrare europeană are loc în baza Tratatelor europe, încheiate între statele membre şi care definesc obiectivele UE, stabilesc modalităţile de luare a deciziilor in domeniile de cooperare comunitară şi instituţiile care realizează aceste obiective. In prezent, tratatele europene numără circa 700 dearticole, care formează o masă de texte care, deseori, se suprapun şi se contrazic. Consolidarea acestora intr-un singur act este unul din

o masă de texte care, deseori, se suprapun şi se contrazic. Consolidarea acestora intr-un singur act

ABECEDAR european

obiectivele elaborării unui Tratat Constituţional sau a unei Constituţii a UE. Aceasta prevede, printre altele, reforma instituţională a UE: desemnarea unui ministru de Externe al UE şi alegerea unui preşedinte al Consiliului European, sporirea competenţelor Parlamentului, extinderea votului majoritar în afacerile comunitare. Constituţia, care conţine 60 de articole, simplifică procesul legislativ alUEşi proclamă o Cartă a drepturilor omului care include şi drepturile sociale,

De ce Constituţia nu are încă putere juridică? Proiectul Constituţiei a fost semnat în octombrie 2004, însă nu poate intra în vigoare decât după ratificarea de către toate statele membre, proces care a fost stopat după ce a fost respins în cadrul plebiscitelor din Franţa şi Olanda, în 2005.

Ce este extinderea UE? Extinderea este instrumentul principal prin care UE lărgeşte

zona de pace, prosperitate şi stabilitate spre noi state, contribuie la reunificarea continentului. Prin extinderea UE îşi extinde piaţa comună, devenind mai competitivă pe

arena mondială şi mai pregătită pentru a face faţă proceselor de globalizare şi îşi consolidează rolul de actor geopolitic.

Cine poate deve-ni membru al UE? Tratatul UE spune că „orice stat euro- pean poate depune cerere de aderare la UE”. Pentru a putea adera la UE, un stat trebuie să îndepli- nească trei criterii de

Celeşasevalurideaderare Din momentul creării primei comunităţi europene – CECO – în 1952 şi până la ora actuală s-au produs şase valuri de extindere a UE, care au favorizat creşterea numărului de membri până la 27, în 2007. Iată care sunt cele şase valuri de extindere:

Primul val, in 1973: Danemarca, Irlanda şi Regatul Unit; Al doilea val, in 1981: Grecia; Al treilea val, in 1986: Spania şi Portugalia; Al patrulea val, in 1995: Austria, Finlanda şi Suedia; Al cincilea val, in 2004: Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Cipru şi Malta; Al şaselea val, în 2007: România şi Bulgaria. După cum se vede, cel mai mare val de extindere s-a produs in 2004. Alte state pretendente pentru aderare sunt:

Turcia, Croaţia şi Macedonia.

13

14

ABECEDAR european

aderare. 1) Politic – stabilitatea institu- ţiilor care garantează democraţia, supre- maţia legii, dreptu-rile omului şi respe- ctarea şi protecţia drepturilor minori- tăţilor; 2) Economic – existenţa unei economii de piaţă funcţionale şi capaci- tatea de a face faţă

competiţiei pe piaţa internă a UE; 3) Criteriul acquis-ului. Capacitatea de a-şi asuma obligaţiile de membru, inclusiv adeziunea la obiectivele uniunii politice, economice şi monetare. Acest criteriu presupune adoptarea şi aplicarea legislaţiei europene, cunoscute sub numele de acquis comunitar.

SIMBOLURILE EUROPENE Steagul, cu cele 12 stele, amplasate in cerc, pe un fond albastru, înseamnă unitatea şi identitatea popoarelor Europei. El reprezintă un cerc din 12 stele aurii pe un fundal albastru. Numărul de stele este invariabil, doisprezece fiind considerată drept o cifră a perfecţiunii. A fost adoptat de Consiliul Europei in 1995. In 1996, el a fost adoptat şi de Uniunea Europeană.

Imnul. Tot Consiliul Europei a fost cel care a decis, in 1972, ca „Oda bucuriei” (ultima parte a Simfoniei a IX-a de Ludwig van Beethoven) să devină imnul său. În 1985, statele membre ale UE l-au adoptat şi ele ca imn oficial al Uniunii Europene, in aranjamentul orchestral al lui Herbert von Karajan. Uniunea Europeană nu a urmărit,

O definiţie a acquis-ului comunitar Acquis-ul comunitar reprezintă ansamblul de drepturi şi obligaţii comune ce se aplică tuturor statelor membre ale UE. Trebuie să se facă distincţie între două tipuri de legislaţie europeană:

Legislaţia primară include tratatele Comunităţii cu toate modificările şi completările ulterioare şi reprezintă cadrul constituţional al

UE. Legislaţia secundară cuprinde toate actele juridice comunitare (directive, regulamente, decizii, recomandări, avize etc.) adoptate de instituţiile comunitare în temeiul tratatelor.

(directive, regulamente, decizii, recomandări, avize etc.) adoptate de instituţiile comunitare în temeiul tratatelor.
(directive, regulamente, decizii, recomandări, avize etc.) adoptate de instituţiile comunitare în temeiul tratatelor.
(directive, regulamente, decizii, recomandări, avize etc.) adoptate de instituţiile comunitare în temeiul tratatelor.

ABECEDAR european

prin această decizie, să înlocuiască imnurile naţionale ale statelor membre.Alegerea acestei melodii ca imn subliniază aspiraţia spre valorile comune, unitatea în diversitate şi idealurile de libertate, pace şi solidaritate care stau la baza UE.

Sloganul UE – „Unitate prin diversitate”.Afost folosit pentru prima dată în anul 2000, fiind menţionat oficial in 2004, in Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa. Semnificaţia sloganului este că, prin Uniunea Europeană, europenii îşi unesc eforturile pentru a lucra împreună pentru menţinerea păcii şi pentru prosperitate, şi că numeroasele culturi, tradiţii şi limbi diferite care coexista in Europa sunt un atu pentru „bătrânul continent”. Sloganul UE este rodul unui concurs la care au participat, cu propuneri, 80.000 de tineri.

Euro, moneda unica – a luat naştere la 1 ianuarie 1999, odată cu intrarea în a treia fază a Uniunii Economice şi Monetare. Această monedă a înlocuit monedele naţionale ale statelor care participă la zona euro. La această zonă participă toate statele membre UE cu excepţia Marii Britanii, Danemarcei şi Suediei. Încă de la 1 ianuarie 2001 euro a apărut pe piaţă sub forma banilor de cont. Tot de la acea dată ţările care fac parte din zona euro au început să afişeze preţurile la produse şi servicii şi în moneda naţională dar şi în euro. Începând cu 1 ianuarie 2002 euro a luat şi o formă fizică intrând în circulaţie în paralel cu moneda naţională a statelor participante la zona euro. Începând cu 28 februarie 2002 unităţile monetarenaţionale s-au retras de pe piaţă. Reprezentarea grafică a monedei unice a fost inspirată de litera grecească „epsilon”, ea trebuind să facă legătură atât cu leagănul civilizaţiei şi democraţiei europene, cât şi cu prima litera din cuvantul „Europa”. Cele doua linii paralele din simbolul grafic sunt un indicator al stabilităţii euro.

din cuvantul „Europa”. Cele doua linii paralele din simbolul grafic sunt un indicator al stabilităţii euro.

15

ABECEDAR european

Moneda. Există opt tipuri de monede: 1 euro, 2 euro, 50 de cenţi, 20 de cenţi, 10 cenţi, 5 cenţi, 2 cenţi, 1 cent.

cenţi, 20 de cenţi, 10 cenţi, 5 cenţi, 2 cenţi, 1 cent. 16 Bancnota. Sunt în

16

Bancnota. Sunt în număr de şapte şi au următoarele valori: 5 euro, 10 euro, 20 de euro, 50 de euro, 100 de euro, 200 de euro şi 500 de euro. Pe faţeta bancnotelor sunt desenate uşi şi ferestre care simbolizează spiritul european al deschiderii şi coope- rării. Pe reversul fiecă- rei bancnote este dese- nat cate un pod care simbolizează strânsa colaborare şi comuni- care dintre Europa şi restul lumii.

Ziua Europei este consemnată în fiecare an, la 9 mai. Asta pentru că ziua de 9 mai 1950 a reprezentat primul pas către crearea a ceea ce este astăzi UE. În 1985, când proiectul construcţiei europene era deja clar conturat, cele zece state membre, care formau la acea dată Comunitatea Europeană, au hotărât ca ziua de 9 mai să devină Ziua Europei.

Europeană, au hotărât ca ziua de 9 mai să devină Ziua Europei. Bancnota de euro cu

Bancnota de euro cu cea mai mare valoare

nominală

Europeană, au hotărât ca ziua de 9 mai să devină Ziua Europei. Bancnota de euro cu

ABECEDAR european

Capitolul II

Politica Europeană de Vecinătate

Ce este Politica Europeană de Vecinătate?

Pentru prima oară, noţiunea de Politica Europeană de Vecinătate (PEV) a fost utilizată după cel de-al cincilea val, în 2004, cand la UE au aderat zece noi state. Obiectivul PEV este de a împărtăşi beneficiile acestei extinderi cu statele din vecinătatea apropiată pentru care nu există, pe termen

mediu, perspectiva de aderare la UE. Menirea acestei politici este de a evita

divizarea dintre Europa extinsă şi vecinii acesteia prin antrenarea ţărilor-vecine în activităţile UE prin colaborări politice şi economice.

Asupra căror state se răsfrânge PEV? In PEV sunt vizate 16 state din diferite regiuni ale globului. În regiunea de est: Belarus, Ucraina şi R. Moldova. În regiunea Caucazului de Sud: Georgia, Armenia şi Azerbaijean. Statele sud- şi est-mediteranene: Maroc, Alger, Tunisia, Libia, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Siria şi Autoritatea Palestiniană. Cu Federaţia Rusă, UE dezvoltă un „parteneriat strategic”, iar statele candidate la aderarea UE (Turica, Croaţia şi Macedonia), precum şi statele din Balcanii de vest nu participă la PEV.

Dar ce-şi propune PEV? În domeniul politic se urmăreşte intensificarea dialogului politic cu UE şi asistenţa din partea acesteia pentru consolidarea instituţiilor care garantează democraţia şi statul de drept. Scopul acestei colaborări constă în promovarea priorităţilor de politică externă a UE. În domeniul economic, PEV urmăreşte consolidarea relaţiilor comerciale preferenţiale, sporirea asistenţei tehnice şi financiare,

Valuldeextinderedin2004alăsatîn

afarahotarelorUEcirca385demilioanede

locuitori ai statelor din vecinătatea apropiată.

afarahotarelorUEcirca385demilioanede locuitori ai statelor din vecinătatea apropiată. 17

17

ABECEDAR european

participarea graduală într-o serie de programe şi politici UE, dar şi participarea la piaţa internă a UE prin aproximarea legislativă şi integrarea graduală a sistemului de transport, energetic şi de comunicaţii. Nota Bene: Pentru realizarea acestor obiective, statele vecine trebuie să facă un efort susţinut şi coerent de realizare a unei serii de reforme complexe. PEV nu presupune aderarea statelor vecine la UE. Mai curând, PEV este o politică de alternativă celei de extindere, elaborată special pentru statele

celei de extindere, elaborată special pentru statele RealizareaPEVse aplicăîndouă etape. Prima etapă

RealizareaPEVse aplicăîndouă etape. Prima etapă presupune stabilirea unei agende de reforme; la cea de- a doua – UE oferă asistenţă pentru realizarea acestora.

pentru care, pe termen mediu, nu există perspectiva clară de aderare la UE. Republica Moldova, in contextul PEV Republica Moldova care de la 1 ianuarie 2007, după aderarea Romaniei la UE, a devenit vecin direct al Misiunii Europene, participă în Politica Europeană de Vecinătate prin implementarea Planului de Acţiuni. PEV, la fel ca şi implementarea Planului de

Europeană de Vecinătate prin implementarea Planului de Acţiuni. PEV, la fel ca şi implementarea Planului de

18

ABECEDAR european

Acţiuni RM-UE este considerată drept etapă tranzitorie spre un nou statut mai avansat în relaţiile cu Uniunea Europeană.

Ce sunt Euroregiunile şi de ce avem nevoie de ele? Modelul euroregional presupune asocierea colectivităţilor teritoriale locale din două sau mai multe state vecine, formând o zonă unitară, caracterizată prin anumite particularităţi sau interese comune. Euroregiunile concretizează solidarităţi georgrafice, în ciuda frontierelor statale, realizând noi spaţii de cooperare descentralizată în Europa. Cooperarea transfrontalieră constituie o componentă indinspensabilă şi importantă în procesul de integrare europeană, oferind posibilităţi de a găsi soluţii comune la probleme similare in ariile frontaliere.

Este parte Moldova la Euroregiuni? Republica Moldova este parte la trei Euroregiuni. Iată care sunt acestea:

• Euroregiunea „Dunărea de Jos”. Din această structură fac

parte teritoriile din fostul judeţ Cahul (R. Moldova); judeţele Brăila, Galaţi şi Tulcea (România); regiunea Odesa (Ucraina);

• Euroregiunea „Prutul de Sus”. Din această structură fac

parte teritoriile din fostele judeţe Bălţi şi Edineţ (R. Moldova);

judeţele Botoşani şi Suceava (România); regiunea Cernăuţi (Ucraina);

• Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru”. Din această structură

fac parte teritoriile din fostele judeţe Ungheni, Chişinău, Lăpuşna,

Soroca şi Orhei (R. Moldova); judeţele Iaşi, Piatra Neamţ şi Vaslui (Romania).

Care sunt condiţiile pentru parteneriate în cadrul Euroregiunilor? Derularea unor activităţi în cadrul unui parteneriat

transfrontalier presupune îndeplinirea câtorva condiţii minimale. Acestea sunt:

• Existenţa a cel puţin doi-trei parteneri;

• Respectarea obligaţiilor asumate anterior;

• Încredere şi respect reciproc;

• Comunicare eficientă;

19

ABECEDAR european

• Consens în privinţa obiectivelor asumate;

• Situarea partenerilor pe poziţii egale

• Mediul politic propice parteneriatului.

Activităţile în cadrul Euroregiunilor se pot axa pe următoarele domenii prioritare:

• Dezvoltarea infrastructurii;

• Protecţia mediului;

• Ocrotirea sănătăţii.

Moldova şi Parteneriatul Estic Summitul de lansarea Parteneriatului Estic al Uniunii Europene a avut loc la 7 mai 2009, in Praga. Parteneriatul Estic este o platformă de cooperare şi consolidare a legăturilor UE cu şase republici fostesovietice–Armenia,Azerbaidjan, Georgia, Moldova, Ucraina şi Belarus. Acesta prevede alocarea, în total, a sumei de 600 demilioanedeeuro până în2013 pentru promovarea reformelor democratice şi integrării economice. Parteneriatul Estic esterăspunsul UE la provocărileşi aspiraţiile ţărilor partenere, având în vedere că UE are un interes vital pentru ca vecinătatea sa estică să se dezvolte economic, să fie condusă democratic şi să fiemai stabilă. Bazându-sepe progresul înregistrat în cadrul Politicii Europene de Vecinătate (PEV), Parteneriatul Estic oferă măsuri bilaterale şi multilaterale pentru o cooperare sporită. Participarea la Parteneriatul Estic nu prevede perspectiva aderării, dar va dezvolta fără prejudicii aspiraţiile individuale ale oricăror ţări participante în privinţa relaţiilor cu UE.

PrincipalelepunctealeParteneriatuluiEstic:

· noi acorduri de asociere, inclusiv acorduri cuprinzătoare de liber schimb, pentru aceia care sunt pregătiţi să îşi asume angajamente profunde cu UE conţinute de aceste acorduri;

· programe complexe finanţate de UE pentru a îmbunătăţi

capacitatea administrativă a partenerilor în scopul dea putea profita de pe urma ofertei;

· serie de pacte de mobilitate şi stabilitate, care simplifică

călătoriile legale în UE şi, în acelaşi timp, accentuează eforturile

pentru a combate corupţia, crima organizată şi migraţia ilegală.

20

ABECEDAR european

Aceste pacte vor îmbunătăţi, de asemenea, sistemele de azil în funcţie de standardele UE şi vor înfiinţa structuri integrate de gestionare a graniţelor. Obiectivul cel mai important pe termen lung ar fi liberalizarea completă a vizelor, în funcţie de fiecare caz

în parte, cu condiţia ca mobilitatea să fie bine gestionată şi sigură;

· Comisia Europeană va studia opţiuni privind mobilitatea forţei

de muncă în scopul de a deschidepe viitor şi mai mult piaţa muncii

europeană.

· securitate energetică sporită în ţările partenere şi în UE, inclusiv susţinere pentru investiţii în infrastructură, reglementări mai bune, eficienţă energetică, şi sisteme mai eficiente de atenţionare preventivă pentru a reduce riscurile de întrerupere a aprovizionării.

· platforme multilaterale care să susţină eforturile individuale

ale ţărilor prin asigurarea unui cadru în care să fie abordate probleme comune. Acestea vor include seminarii pentru a îmbunătăţi înţelegerea legislaţiei europene şi a standardelor,

împărtăşirea experienţei, şi, în cazurile în care este potrivit, să se dezvolte activităţi comune. Sunt propuse patru platforme de cooperare în domeniul democraţiei, bunei guvernări şi stabilităţii; integrării economice şi a convergenţei cu politicile UE, securităţii energetice şi a contactelor între oameni;

· cooperare sporită în domeniul mediului;

· mai multe contacte între oameni şi o implicare mai mare a societăţii civile şi a altor actori.

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona a intrat in vigoare la 1 decembrie 2009. Tratatul este rezultatul negocierilor intre statele membre, reunite în cadrul unei conferinţe interguvernamentale, la lucrările căreia au participat Comisia Europeană şi Parlamentul European. Toate cele 27 de state membre l-au ratificat. Tratatul de la Lisabona modifică Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatele CE, fără a le înlocui, şi pune la dispoziţia Uniunii cadrul legal şi instrumentele juridice necesare pentru a face faţă provocărilor viitoare şi pentru a răspunde aşteptărilor cetăţenilor. Documentul îşi propune transpunerea continentului european într-o Europă mai democratică şi mai transparentă, o Europă mai

21

ABECEDAR european

eficientă şi o Europă a drepturilor, valorilor, libertăţii, solidarităţii şi siguranţei. Tratatul de la Lisabona conferă:

• un rol consolidat pentru Parlamentul European: ales direct

de către cetăţenii Uniunii Europene, acesta are noi atribuţii majore privind legislaţia, bugetul Uniunii Europene şi acordurile internaţionale;

• o mai mare implicare a parlamentelor naţionale: parlamentele

naţionalepot participa într-o măsură mai marela activităţileUniunii

Europene, în special datorită unui nou mecanism care le permite să se asigure că aceasta intervine numai atunci când se pot obţine rezultate mai bune la nivel comunitar (principiul subsidiarităţii). Alături de rolul consolidat al Parlamentului European, implicarea parlamentelor naţionale conduce la consolidarea caracterului democratic şi la creşterea legitimităţii acţiunilor Uniunii;

• o voce mai puternică pentru cetăţeni: datorită iniţiativei

cetăţenilor, un milion de cetăţeni din diferite state membre pot cere Comisiei să prezinte noi propuneri politice;

• relaţia dintre statele membre şi UE este mai clară, odată cu repartizarea competenţelor;

• retragerea din Uniune: Tratatul de la Lisabona recunoaşte

explicit, pentru prima dată, posibilitatea ca un stat membru să se retragă din Uniune;

• Tratatul de la Lisabona menţine drepturile existente şi

introduce altele noi. În mod special, garantează libertăţile şi principiile înscrise în Carta drepturilor fundamentale şi conferă dispoziţiilor acesteia forţă juridică obligatorie. Sereferă la drepturi civile, politice, economice şi sociale;

• libertate pentru cetăţenii europeni, prin consolidarea celor

„patru libertăţi”, precumşi libertatea politică, economică şi socială

a cetăţenilor europeni;

• solidaritate între statele membre: atât Uniunea, cât şi statele

membre acţionează împreună în spirit de solidaritate în cazul în care un stat membru este ţinta unui atac terorist sau victima unei catastrofe naturale sau provocate de om. De asemenea, se subliniază solidaritatea în domeniul energiei. Tratatul de la Lisabona vizează diverse domenii de prioritate majoră pentru Uniunea de azi şi pentru cetăţenii săi, precum:

libertatea, securitatea şi justiţia (combaterea terorismului sau lupta împotriva criminalităţii). Tratatul sereferă şi la altedomenii, printre care politica energetică, sănătatea publică, schimbările climatice, serviciile de interes general, cercetare, spaţiu, coeziune teritorială, politică comercială, ajutor umanitar, sport, turism şi cooperare

administrativă.

22

ABECEDAR european

Capitolul III

Moldova şi integrarea europeană Instituţii europene în Moldova

Context general Integrarea Europeană este obiectivul strategic ireversibil al politicii externe şi interne al Republicii Moldova. Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC) reprezintă baza juridică a relaţiilor dintreRepublica Moldova şiUniunea Europeană. Acordul a fost semnat la 28 noiembrie 1994 şi a intrat în vigoare la 1 iulie 1998 pentru o durată iniţială de 10 ani. Acordul asigură baza colaborării cu UE în domeniul politic, comercial, economic, juridic, cultural-ştiinţific şi are ca obiective susţinerea Moldovei pentru: consolidarea democraţiei şi statului de drept cu respectarea drepturilor omului şi a minorităţilor prin asigu-rarea cadrului corespunzător al dialogului politic; dezvoltarea durabilă a economiei şi finalizarea procesului de tranziţie spre economia de piaţă prin promovarea schimburilor comerciale, inve-stiţiilor şi relaţiilor economice armonioase. Relaţiile R. Moldova cu Uniunea Europeană sunt instituţio- nalizate prin intermediul structurilor create in cadrul APC intensificarea dialogului politic şi monitorizarea implementării Acordului: Consiliul de Cooperare RM-UE, Comitetul de Cooperare R. Moldova-UE, Comitetul de Cooperare Parlamentară R. Moldova-UE şi Subcomitete de Cooperare R. Moldova-UE Politica de integrare europeană a Moldovei se bazează pe doi piloni principali: (1) realizarea Planului deAcţiuni Moldova-UE şi (2) valorificarea posibilităţilor ce derivă din participarea Moldovei la iniţiativele regionale din Europa de Sud-Est – Pactul de Stabilitate, Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) şi acordul CEFTA. Acestea sunt două direcţii prioritare ale

23

ABECEDAR european

proceselor de integrare europeană a Moldovei, care deseori se complementează şi se susţin reciproc.

Planul de Acţiuni R. Moldova – Uniunea Europeană Republica Moldova a semnat la 22 februarie 2005 la Bruxelles, Planul de Acţiuni RM-UE in cadrul Politicii Europene de Veci- nătate (PEV). Planul deAcţiuni R. Moldova-UE este un document care include obiective strategice şi acţiuni concrete pentru atingerea acestora. Implementarea Planului de Acţiuni va avansa semnificativ armonizarea legislaţiei Moldovei, a normelor şi standardelor sale cu cele ale UE. Îndeplinirea obiectivelor şi acţiunilor incluse în Planul de Acţiuni va crea condiţii pentru avansarea la un alt grad al relaţiilor cu UE. Pentru consolidarea poziţiei Republicii Moldova în vederea avansării pe calea integrării europene, se impune în primul rând implementarea deplină şi în termenii stabiliţi a Planului deAcţiuni R. Moldova -UE.

Domeniile prioritare ale Planului de Acţiuni

Planul de Acţiuni (PA) prevede o serie de măsuri pe termen scurt şi lung în şapte domenii generice de cooperare:

• Dialogul şi reforma politică;

• Cooperarea pentru soluţionarea conflictului transnistrean;

• Reformele şi dezvoltarea economică şi socială;

• Relaţii comerciale, reforma depiaţă şi cea regulatorie;

• Cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne;

• Transport, energie, telecomunicaţii, mediu ambiant, cercetare, dezvoltare şi inovaţie;

• Contacte umane.

Care vor fi „consecinţele” realizării PA? Realizarea deplină a obiectivelor PAare un rol important pentru

atingerea obiectivului de aderare la UE din două motive principale:

1. R. Moldova va deveni un stat mai democratic şi cu un nivel

de viaţă mai apropiat de cel al statelor UE;

2. Relaţiile politice şi economice apropiate şi, prin urmare, un

mare grad de interdependenţă dintre R. Moldova şi UE vor oferi

24

ABECEDAR european

Moldovei mai multe parghii de promovare a statutului de stat candidat pentru aderare la UE.

PlanuldeAcţiuniRM-UEafinalizatînprimăvaraanului2008.

INSTITUŢII ALE UE IN R. MOLDOVA Uniunea Europeană este prezentă în R. Moldova prin:

Delegaţia Comisiei Europene, Reprezentantul Special al Uniunii Europene în Moldova şi Misiunea de Asistenta la frontiera moldo- ucraineana pe segmentul transnistrean. Aceste instituţii au apărut pe parcursul anului 2005.

Delegaţia Uniunii Europene

Delegaţia Uniunii Europene la Chişinău a fost inaugurată la 6 octombrie 2005. Este cea mai importantă prezenţă a UE în R. Moldova. Delegaţia are statutul unei misiuni diplomatice şi reprezintă oficial Comisia Europeană. Delegaţia promovează relaţiile politice şi economice între Moldova şi UE prin menţinerea unor relaţii ample cu instituţiile guvernamentale şi prin creşterea gradului de cunoaştere a UE, instituţiilor şi programelor sale; monitorizează implementareaAPC între UE şi Moldova; participă la implementarea Programului UE- TACIS (Asistenţa Tehnică pentru CSI), care prevede finanţări prin granturi pentru dezvoltarea unor economii de piaţă şi societăţi democratice in statele membre ale CSI. Rolulacestei misiuni diplomatice europene va creşte pe viitor, pentru ca aceasta va gestiona fondurile comunitare destinate R. Moldova. Anterior, Delegaţiile Uniunii Europene în diferite ţări aveau denumirea Delegaţia Comisiei Europene. Noile denumiri au intrat in vigoare la 1 decembrie 2009, in corespundere cu prevederile Tratatului de la Lisabona. În prezent, şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău este Ambasadorul Dirk Steffen Schuebel, care fost numit în această funcţie la finele lunii octombrie 2009. Până la Dirk Schuebel,

care fost numit în această funcţie la finele lunii octombrie 2009. Până la Dirk Schuebel, Dirk

Dirk Steffen Schuebel

25

ABECEDAR european

mandatul şefului Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău a fost exercitat de Cesare de Montis. Până la venirea sa la Chişinău, Dirk Schuebel a activat, din 2006 şi până în 2009, în cadrul Delegaţiei Uniunii Europene în Ucraina şi Balarus cu sediul la Kiev.

Reprezentatul Special al UE pentru R. Moldova

In prezent Kalman Mizsei este Reprezentantul Special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, fiind numit la recomandările şefului

politicii externe al UE Javier Solana. Kalman Mizsei are54 ani. Estedoctor in economie, specializare - macroeconomie.

A fost adjunct al secretarului general al ONU şi director

regional al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltarepentru Europa şi statele membre CSI. Intr-un articol din 2004, el aprecia ca noii vecini ai Uniunii Europene, în special Ucraina şi Republica Moldova, nu trebuie

ţinuţi la distanţă, ci ar trebui să aibă acces sporit la piaţa europeană, aşa cum s-a oferit în trecut Poloniei şi celorlalte foste ţări comuniste. Misiunea Reprezentatului Special al UE in R. Moldova este deasista la reglementarea conflictului transnistrean in conformitate cu obiectivele de politică externă a UE şi cooperare strânsă cu OSCE.

În funcţia de Reprezentat Special al UE pentru R. Moldova,

Kalman Mizsei l-a succedat pe Ambasadorul Adriaan Jacobovits de Szeged, care şi-a exercitat mandatul în Moldova de la 23 martie 2005 până în martie 2007.

Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina (EUBAM) Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în R. Moldova şi Ucraina (http://www.eubam.org) a fost instituită la

de Asistenţă la Frontieră în R. Moldova şi Ucraina (http://www.eubam.org) a fost instituită la Kalman Mizsei

Kalman

Mizsei

de Asistenţă la Frontieră în R. Moldova şi Ucraina (http://www.eubam.org) a fost instituită la Kalman Mizsei

26

ABECEDAR european

30 noiembrie 2005. Aceasta s-a realizat graţie solicitării comune din 2 iunie 2005 a Preşedinţilor Republicii Moldova şi Ucrainei adresat UE privind acordarea asistenţei pentru securizarea frontierei moldo-ucrainene. Ulterior, pe7 octombrie2005, in cadrul vizitei în Republica Moldova a Comisarului UE pentru Relaţii Externe şi Politica Europeană de Vecinătate, Benita Ferrero- Waldner, a fost semnat Memorandumul de Înţelegere cu privire la Misiunea Comisiei Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina. Germanul Udo Burkholder a fost confirmat, în luna mai 2010, în funcţia de Şef al EUBAM. Udo Burkholder

a preluat această funcţie după

expirarea mandatului lui maghiarului Ferenc Banfi. Mandatul Misiunii a fost prelungit

maghiarului Ferenc Banfi. Mandatul Misiunii a fost prelungit Udo Burkholder de două ori – în 2007

Udo

Burkholder

de două ori – în 2007 şi în 2009.

Mandatul actual se sfîrşeşte la 30 noiembrie 2011. Sediul central al Misiunii se află la Odessa, Ucraina, EUBAM are un Oficiu de Legătură la Chişinău, Moldova, şi şase oficii

27

ABECEDAR european

teritoriale de-a lungul frontierei moldo-ucrainene (trei in Moldova şi trei în Ucraina). Personalul EUBAM constituie circa 200 angajaţi, inclusiv experţi din 19 state-membre ale UE.

SURSE WEB UTILE Instituţii europene:

http://europa.eu.int – portalul Uniunii Europene; http://www.europarl.eu.int – portalul Parlamentului European; http://ue.eu.int – Consiliul Uniunii Europene; http://europa.eu.int/comm - portalul Comisiei Europene; http://ec.europa.eu/ http://curia.eu.int – portalul Curţii de Justiţie; http://www.eca.eu.int – portalul Curţii Europene de Conturi; http://www.ces.eu.int – Comitetul Economici şi Social; http://www.cor.eu.int – Comitetul Regiunilor; http://www.ecb.int – Banca Europeană Centrală;

Instituţii europene în R. Moldova http://www.delmda.cec.eu.int/ – portalul Delegaţiei Comisiei Europene in Moldova; http://www.eubam.org - Misiunea de Asistenţă la Frontiera Uniunii Europene;

Alte legături utile:

http://www.gov.md – portalul Guvernului R. Moldova; http://www.mfa.gov.md – pagina Ministerului de Externe şi Integrării Europene al R. Moldova; http://www.europa.md –portal neguvernamental, apolitic şi necomercial, lansat în cadrul Programului „Iniţiative Europene” al Fundaţiei Soros-Moldova; http://ced.pca.md – Centrul de Documentare Europeană; http://www.un. md – portalul ONU in Moldova; http://www.e-democracy.md – pagina Asociaţiei pentru Democraţie Participativă (ADEPT); http://www.expert-grup.org – pagina Centrului independent de analize „Expert-Grup”; http://www.infoeuropa.ro – Centrul de Informare al Comisiei Europene; http://www.coe.int – Consiliul Europei; http://www.osce.org/moldova - Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).

28

ABECEDAR european

Ce trebuie să ştie, în mod obligator, un european

Europaestegeologicşigeograficopeninsulă,formândcincimeavestică aEurasiei.Esteconsiderată,îngeneral,cauncontinentdesinestătător,deşi aceastaestemaimultodefiniţieculturalădecâtunapurgeografică. EuropaestemărginitălavestdeoceanulAtlantic,oceanulArcticlanord, munţii Urali şi râul Ural la est, marea Caspică, munţii Caucaz şi marea Neagrălasud-estşimareaMediteranălasud.

Caucaz şi marea Neagrălasud-estşimareaMediteranălasud. PoziţiaEuropeipemapamond

PoziţiaEuropeipemapamond

Camărime,Europaestepenultimulcontinentdinlumecuosuprafaţăde

10.600.000km˛.Capopulaţieestealdoileacontinentînlume,dupăAsia,cu

aproximativ700.000.000delocuitori,sau11%dinpopulaţialumii.

*** Europa are o istorie lungă a unor mari reuşite culturale şi economice, incepanddinEpocaBronzului.Originileculturiivesticesuntinmodgeneral atribuitegreciloranticişiImperiuluiRoman,careasupusîntregcontinentul pentrumaimultesecole. După declinul Imperiului Roman, Europa a intrat într-o perioadă de stagnare, cunoscută cu numele de Evul Mediu, care s-a terminat prin fenomenulnumitRenaştereşiprinNoiiMonarhi,ceaveausămarchezenoi descoperiri,explorărişicreştereacunoştinţelorştiinţifice. DinsecolulXV,naţiunileeuropene,înspecialSpania,Portugalia,Franţa şiMareaBritanie,auconstruitmariimperiicoloniale,cudependenţeînAfrica,

29

ABECEDAR european

AmericişiAsia.RevoluţiaIndustrialăaînceputînsecolulXVIII,ducândlao prosperitatesporităşi,deci,laocreştereapopulaţiei. DupăaldoilearăzboimondialşipânălasfârşitulRăzboiuluirece,Europa afostîmpărţităîndouămariblocuripoliticeşieconomice:naţiunilecomuniste dinEuropadeEstşiţărilecapitalistedinEuropadeVest.Opoziţiadintrecele

douăblocuriaconduslaun„războirece”,terminatîn1991prindizolvarea

UniuniiSovietice.Înacelaşitimp,unprocesdeintegrareeconomicăşipolitică

adusladezvoltareaPieţeiEuropeneComune,şimaiapoiaUniuniiEuropene.

***

Geografic,Europaesteformatădinurmătoarele45deţări(înordine

alfabetică):

Albania

Macedonia

Andorra

Malta

Austria

Muntenegru

Belgia

RegatulUnit

Belarus

Moldova

BosniaşiHerţegovina

Monaco

Bulgaria

Norvegia

Croaţia

Olanda

Cipru

Polonia

Danemarca

Portugalia

Elveţia

RepublicaCehă

Estonia

Romania

Finlanda

Rusia

Franţa

SanMarino

Germania

Serbia

Grecia

Slovacia

Irlanda

Slovenia

Islanda

Spania

Italia

Suedia

Letonia

Turcia

Liechtenstein

Ucraina

Lituania

Ungaria

Luxemburg

Vatican

30

Sursa:Wikipedia

ABECEDAR european

ŞTIAŢI CĂ

• UE a interzis testele pe animale in industria

producătoare de cosmetice şi a stabilit norme de etichetare a tuturor bunurilor de consum, astfel încât să le cumpăraţi în cunoştinţă de cauză.

În calitate de consummator, sunteţi protejat de o serie de legi de bază care se aplică în toate ţările UE - de exemplu, normele cu privire la faptul că toate ingredientele trebuie afişate pe eticheta produselor pe care le cumpăraţi. În 2003, liderii europeni au decis săinterzicătestelepeanimaleînindustria producătoaredecosmetice.

UE a ajutat peste 2 milioane de tineri să studieze într- o altă ţară.

Studiile în străinătate se bucură de un mare succes.Programele UE de schimb educativ şi parteneriatele transfrontaliere precum Erasmus,LeonardoşiSocratessuntînprezent binecunoscuteîntoată Uniunea.

UE a făcut din Europa liderul mondial în utilizarea şi

fabricarea telefoanelor mobile, datorită standardelor tehnice

comune.

UE ajută în mod activ cercetătorii din diferite ţări să lucreze împreună. Printre rezultatele obţinute datorită acestei politici, să amintimdeAirbusşidenumărul maredetelefoane mobile,europene, care au fost un real succes pentru întreprinderi şi consumatori datorită standardelor tehnice comune denumite GSM.

• UE este cel mai important furnizor de ajutor pentru dezvoltare la nivel mondial.

Înceeace priveşteajutorulpentrudezvoltareşiajutorulumanitar, UE alocă mai multe fonduri decât alte ţări bogate. De asemenea, UE depune eforturi pentru a elabora reguli comerciale echitabile pentru ţările mai sărace.

31

ABECEDAR european

Datorită UE, în ultimii 60 de ani nu au mai existat războaie între statele membre.

UE s-a născut din ruinele celui de-al doilea război mondial. A fost creată pentru a pune capăt vechilor ostilităţi care au stat la originea diverselor războaie şi pentru a genera prosperitate prin cooperare între toţieuropenii.

Ajutorul regional al UE a permis creşterea nivelului de viaţă în regiunile sărace din Europa.

O treime din bugetul anual al UE (aproximativ 100 000 de miliarde de euro) este utilizată pentru a stimula economia şi pentru

a crea locuri de muncă în regiunile defavorizate şi pentru a oferi

formare persoanelor fără un loc de muncă sau celor subcalificate. De exemplu, locuitorii din anumite regiuni din Irlanda şi Spania se bucură de condiţii de viaţă mai bune decât acum 20 de ani.

• UE esteprincipalulpromotor alProtocoluluide la Kyoto

privind reducerea poluării atmosferice care se află la originea încălzirii globale.

Cetăţenii europeni sunt sensibili la problemele de mediu. Prin

urmare, UE dirijează eforturile mondiale către protecţia mediului

şi promovarea dezvoltării durabile. În ultimii ani, s-a pus accentul

pe reunirea cât mai multor ţări din întreaga lume cu scopul de a iniţia acţiuni destinate să evite schimbările climatice, după cumse prevede în „Protocolul de la Kyoto” şi după cumreiese dinpractica europeană.

UE a adoptat o regulă clară care consacră principiului

egalităţii de remunerare între femei şi bărbaţi pentru aceeaşi muncă prestată.

În anii 1950, primele tratate europene prevedeau o regulă clară în baza căreia bărbaţii şi femeile trebuie să primească un salariu egal pentru aceeaşi muncă prestată. Prin urmare, UE şi-a asumat un rol de pionier in lupta pentru drepturile femeilor, care in prezent fac parte integrantă din toate politicile UE.

32

ABECEDAR european

ABECEDAR european Centrele Interactive Europene „ Pro-Europa” Centrele Interactive Europene „PRO-Europa” din

Centrele Interactive Europene Pro-Europa”

Centrele Interactive Europene „PRO-Europa” din Bălţi, Cahul şi Comrat sunt parte a unui proiect comun lansat de Fundaţia Eurasia, Reprezentanţa în Moldova, şi Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova. Proiectul este finanţat de Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţionala (Sida), Ministerul Regal alAfacerilor Externe al Norvegiei şiAgenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţionala (USAID).

Misiune:

Centrele InteractiveEuropene„PRO-Europa” au fost createpentru

a oferi un acces cât mai larg publicului moldovenesc la informaţii

despre Uniunea Europeană, instituţiile, politicile şi programele comunitare, precumşi desprerelaţiiledintre UE şi Republica Moldova, în special Politica Europeană de Vecinătate şi Planul de Acţiuni UE- Moldova.

Obiective:

Contribuirea la o mai buna cunoaştere şi înţelegere a aspectelor legate de Uniunea Europeana, procesul de extindere, integrarea europeana, programele de vecinătate şi implementarea Planului de Acţiuni Moldova – UE. Facilitarea accesului la informatieprivind Uniunea Europeana prin

aducerea acesteia cat mai aproape de interesele si cerintele publicului de la nivel local şi regional. Facilitarea accesului la informatie specializata pentru interesele

si cerintele diferitor grupuri sociale şi asociaţii profesionale.

Beneficiari:

Centrele Interactive Europene „PRO-Europa” prezintă un serviciu de interes public, gratuit şi care se adresează:

Publicului larg din Republica Moldova, căruia i se furnizează informaţii despre Uniunea Europeană, Politica de Vecinătate,

33

ABECEDAR european

implementarea Planului de Acţiuni UE-Moldova şi procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Grupurilor ţintă: copii şi tineri, femei, fermieri, societatea civilă, autorităţi locale şi instituţii publice, oameni de afaceri, mass-media, partide politice, oameni de ştiinţă, cărora li se oferă informaţii specializatepentru interesele şi cerinţele acestora, aspecteleprincipale ale Planului de Acţiuni UE-Moldova şi Politica Europeană de Vecinătate.

Centrele Interactive Europene „PRO-Europa” – o fereastră deschisă spre Uniunea Europeană!

34

ABECEDAR european

Centrul

ABECEDAR european Centrul „Pro-Europa” din Bălţi este administrat de Centrul CONTACT-Bălţi Misiune: A contribui la

„Pro-Europa”

din

Bălţi

este

administrat de Centrul CONTACT-Bălţi

Misiune:

A contribui la promovarea proceselor democratice prin consolidarea societăţii civile; încurajarea iniţiativei cetăţeneşti; crearea parteneriatelor în regiune; facilitarea creării unei reţele viabile de ONG.

Structură:

Centrul Regional CONTACT-Bălţi include două programe:

• Program Dezvoltare ONG;

Program Dezvoltare Comunitară.

Areal de activitate:

Regiunea de nord-vest a Republicii Moldova: raioanele Briceni, Edineţ, Râşcani, Glodeni, Făleşti, Sângerei, Ungheni, municipiul Bălţi.

Beneficiari:

Circa 500 de organizaţii neguvernamentale din regiunea de nord- vest a Republicii Moldova; Primăriile localităţilor din regiune şi instituţiile publice; Grupurile de iniţiativă a cetăţenilor.

Servicii prestate:

Informare; Asistenţă tehnică; Consultanţă; Instruire; Facilitare.

Date de contact ale CentruluiCONTACT-Bălţi:

Str. Ştefancel Mare 5/83, MD-3121, mun. Bălţi Telefon/fax: 231/ 40157 Telefon: 231/ 43529 e-mail: info@contact-balti.org, balti@pro-europa.md

ABECEDAR european este administrat de Asociaţia “DIALOG” Asociaţia pentru Cooperare şi Comunicare Democratică

ABECEDAR european

este

administrat de Asociaţia “DIALOG”

Asociaţia pentru Cooperare şi Comunicare Democratică “DIALOG” din Cahul este o organizaţie obştească, non-politică şi non-profit, înregistrată în 2002, formată din cadre didactice tinere, studenţi şi oameni de afaceri din oraşul Cahul, care îşi propun să contribuie, prin viziune clară, misiune şi scop, la consolidarea societăţii civileşi creşterea rolului acesteia în dezvoltarea democraţiei, promovarea şi susţinerea aspiraţiilor europene a Republicii Moldova şi stimularea progresului în societate. Asociaţia „DIALOG” a implementat şi implementează un şir de proiecte în domeniul educaţiei civice, drepturile omului, activităţi ştiinţifico-culturale realizate în oraşul şi raionul Cahul cu suportul diferitor organizaţii finanţatoare cum ar fi: Fundaţia Eurasia, Ambasada SUA, Institutul Cultural Român, Fondul Ecologic Naţional şi altele. Având în vedere potenţialul uman al organizaţiei dar şi oportunităţile ce apar în diferite sfere de activitate, capabile să contribuieşi la realizarea obiectivelor statutare, Asociaţia “DIALOG” îşi propune să ofere un imbold societăţii pentru a-şi conştientiza rolul în asigurarea propriei bunăstrări.

Centrul

„Pro-Europa”

din

Cahul

Date de contact ale Asociaţiei “Dialog”:

Piaţa Independenţei 1, Universitatea de Stat “B.P. Haşdeu”, of. 118, or. Cahul, R. Moldova, Tel:+ 299/ 339-26 E-mail: dialog.cahul@gmail.com, cahul@pro-europa.md

ABECEDAR european

ABECEDAR european Fundaţia Est-Europeană Fundaţia Est-Europeană (FEE), înregistrată la 3 noiembrie 2009, este

Fundaţia Est-Europeană

Fundaţia Est-Europeană (FEE), înregistrată la 3 noiembrie 2009, este organizaţia succesoare a Fundaţiei Eurasia (FE) în Moldova. Noua fundaţie continuă activitatea Fundaţiei Eurasia, pe care aceasta a desfăşurat-o timp de 11 ani în domeniul promovării democraţiei şi consolidării economiei de piaţă în Moldova. Urmând modelul său de succes, FE a transferat strategia sa programatică şi resursele sale financiare către echipa locală a Fundaţiei Est-Europene.

Pentru a continua eforturile de consolidare a sistemelor democratice în Moldova şi a susţine dezvoltarea instituţională a Fundaţiei Est-Europene, FE a obţinut suport financiar în sumă de 2,5 milioane dolari SUA de la Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi). Această iniţiativă este co- finanţată de către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

Prin acest grant va fi oferit suport Fundaţiei Est-Europene pentru a consolida eforturile cetăţenilor din Moldova ca ulterior să-şi asume responsabilitatea pentru prosperarea lor civică şi economică; şi pentru a susţine dezvoltarea durabilă prin intermediul programelor educaţionale, asistenţei tehnice şi programelor de granturi care promovează democraţia, consolidează buna guvernare şi contribuie la prosperitatea economică. Resursele oferite vor fi alocate pentru realizarea a trei programe principale: Dezvoltare Economică, Promovarea Bunei Guvernări şi Acţiuni Sociale. În implementarea acestor programe FEE, se va ghida de principiile de egalitate şi nediscriminare.

Pentru informaţii suplimentare despre activităţile şi granturile Fundaţiei Est-Europene accesaţi www.eef.md, sau contactaţi-ne la numărul de telefon /22/ 235343.

Pentru notiţe ABECEDAR european

Pentru notiţe

ABECEDAR european