Sunteți pe pagina 1din 1

PROCURA

Subsemnatul ......................................................................... cetatean ......................................., nascut la


data de ...................................., in localitatea ......................................, de sex .................., casatorit/necasatorit,
domiciliat in .........................................., str. ..................................................... nr. ..................., bloc ........,
scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ...................................., posesor al ..............................,
seria ............... nr. .......................... eliberat de ................................. la data de ............................................., cod
numeric personal ........................................................., imputernicesc prin prezenta
pe ................................................................. cetatean ........................., nascut la data de ...................................,
in localitatea ....................................., de sex ...................., casatorit/necasatorit, domiciliat
in ..........................................., str. .................................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........,
etaj ........, apart. ........., sector/judet ..................................., posesor al .............................., seria ...............
nr. .......................... eliberat de ................................. la data de ........................................, cod numeric
personal .............................................................., ca in numele meu si pentru mine sa indeplineasca toate
formalitatile necesare donarii catre ................................................................. cu domiciliul
in ...................................................... a dreptului nostru de proprietate asupra terenului in suprafata
de ..................................................... mp, amplasat in tarlaua ..........................................
parcela ..................................., avand urmatoarele vecinatati: la Nord ........................, la Est ............., la
Sud .............. si la Vest ................. .
Mentionez ca terenul descris mai sus a fost dobandit prin ................................. de la .................. conform
.................................................................................... .
Mandatarul meu va obtine actele si certificatele necesare contractului de donatie, va semna actul de
donatie in forma autentica, va solicita radierea din evidentele fiscale si va indeplini toate operatiunile impuse de
lege.
Totodata, declar ca terenul ce se doneaza este liber de orice sarcini si de urmariri de orice natura, nu a
fost scos din circuitul civil prin trecere in proprietate publica, fiind in mod legal si continuu in posesia si
proprietatea mea, de la data dobandirii si pana in prezent, eu, donatorul, garantandu-l pe donatar impotriva
oricarei evictiuni, potrivit art. 828 Cod civil.
Pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat, imputernicitul meu va semna in numele meu si
pentru mine, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
Redactata si editata/dactilografiata in .............. exemplare, la ............., astazi, data autentificarii.
S-au eliberat partilor ................ exemplare.

MANDANT