Sunteți pe pagina 1din 1

Formularul nr.

39 A

ANGAJAMENT IN NUME PERSONAL


Subsemnatul/Subsemnata _____________________, posesor al actului de
identitate carte de identitate/ buletin de identitate - seria ___ nr. _________, emis de
________________________________la data de _______________, cod numeric
personal ___________________, avnd contract de prestri de servicii cu
_______________________________________, m angajez sa particip, la executia
contractului ___________________________________________________in cazul in
care acest contract va fi executat de catre _____________________________________ .
Nume prenume
..(semnatura)

Operator economic,
tempila i semntura autorizat