Sunteți pe pagina 1din 6

PROCEDURA TEHNICA

Editia : 1
TERASAMENTE SI DESFACERI Cod
Revizia: 0
DE SISTEME RUTIERE PTE-003
Pag. 1 din 6

TERASAMENTE SI DESFACERI DE SISTEME RUTIERE


COD: PT - 003

LISTA DE SEMNATURI

Intocmit Aprobat - Administrator


Nume si prenume
Data
Semnatura

FISA DE EVIDENTA A EDITIILOR/REVIZIILOR

Nr. Editia: Revizia Data Parti modificate Aprobat /Nume /


Crt. Functia/Semnat.

LISTA DE DIFUZARE/ RETRAGERE

Nr. DESTINATAR Ex. Editia/ DATA SI NUME/SEMNATURA DE :


Crt Nr. Revizia PRIMIRE RETRAGERE
A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODIFICARI EFECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. Text existent Continutul modificarii
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
TERASAMENTE SI DESFACERI Cod
Revizia: 0
DE SISTEME RUTIERE PTE-003
Pag. 2 din 6

1. SCOP
Prezenta procedură are drept scop stabilirea metodologiei de execuţie a
terasamentelor şi desfascerilor de sisteme rutiere degradate la lucrările executate de
societate.
Prezenta procedura stabileşte de asemenea metodologia şi rãspunderile de revin
personalului din cadrul societãţii pentru asigurarea şi controlul calităţii la aceste lucrări.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică pentru procesele si tehnologiile executate de
TRANSILVANIA GRAND CONSTRUCT S.R.L.
Prezenta procedurã are caracter general şi se aplicã lucrărilor de execuţie a
terasamentelor şi desfascerilor de sisteme rutiere degradate, în conformitate cu caietul
de sarcini al proiectului care se realizează de către societate.
Procedura se aplicã şi în cazul executãrii unor lucrãri complexe care includ şi
execuţia la cald a straturilor de bazã din mixturi bituminoase cu agregate anrobate. În
acest sens, procedura completetazã Şi este completatã de celelalte proceduri ale
lucrãrilor aparţinãnd aceluiaşi lanţ tehnologic de operaţiuni, aşa cum reiese din
planurile de controlul calităţii verificãri şi încercãri, elaborat pentru fiecare obiectiv în
parte.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
 normative si standarde in vigoare;
 proiect tehnic;
 caiete de sarcini.

4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI


-Agregate naturale – materiale granulare naturale de origine minerala, provenind din
sfaramarea naturala sau artificiala a rocilor;
-Balast– agregat natural de balastiera constituit dintr-un amestec de pietris si nisip cu
granulatie 0 – 71 mm.
-Beton de ciment – amestec de agregate naturale, ciment, apa, eventual aditivi in
anumite proportii, care prezinta un volum minim de goluri si rezistenta mecanica
superioara;
-Colmatare – operatie de umplere a rosturilor, fisurilor si crapaturilor imbracamintilor
rutiere cu materiale adecvate;
-Cota de proiect (sinonim COTA LINIEI ROSII): - cota caii proiectata se considera in
axa drumului;
-Dala – element al imbracamintei din beton de ciment sau stratului de baza delimitat
in plan prin rosturi ;
-Debleu – sapatura avand forma geometrica regulata, executata pentru realizarea
platformei drumului sub nivelul terenului natural;
-Declivitate – inclinarea liniei rosii a drumului fata de orizontala;
-Fundatia drumului – strat sau ansambluri de straturi din sistemul rutier care primeste,
transmite si repartizeaza patului drumului eforturile verticale provenite din trafic, astfel
incat sa nu se depaseasca portanta patului, in conditiile cele mai defavorabile care pot
survenii in perioada de perspectiva considerata la dimensionarea drumului.
-Gradul de compactare – raportul procentual dintre densitatea aparenta efectiva a
pamantului in stare uscata sau a altui material care alcatuieste un strat rutietr si
densitatea aparenta maxima obtinuta in conditii standard de laborator.
-Patul drumului – suprafata amenajata a terasamentelor care constituie suportul
structurii rutiere.
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
TERASAMENTE SI DESFACERI Cod
Revizia: 0
DE SISTEME RUTIERE PTE-003
Pag. 3 din 6

-Rost – spatiu liber amenajat in mod special care imparte imbracamintea din beton de
ciment (valabil si pentru stratul de baza din beton) in dale pentru a impiedica fisurarea
datorita contractiei sau dilatarii acestora si pentru necesitati de executie.
-Sistem rutier - (sinonim STRUCTURA RUTIERA) – ansamblu de straturi asezate pe
patul drumului care constituie structura de rezistenta a drumului.
-Sistem rutier rigid – sistem rutier care are ca imbracaminte beton de ciment sau
macadam cimentat.
-Strada – drum public din interiorul localitatilor, special amenajat pentru circulatia
vehiculelor si a pietonilor, amplasarii retelelor tehnico-edilitare si asigurarii acceselor la
cladirile limitrofe.
-Strat de baza – parte din sistemul rutier situata intre imbracaminte si fundatie avand
rolul de a prelua incarcarile din trafic, in special actiunile tangentiale si de intindere,
repartizand fundatiei eforturi verticale in limita capacitatii de rezistenta a acesteia.
-Strat rutier– strat component al sistemului rutier.
-Strat de uzura – stratul superior al imbracamintei bituminoase sau din beton de
ciment menit sa reziste la actiunile tangentiale produse de trafic si la agentii naturali.
In general la strazi se foloseste strat de baza din beton de ciment.
-Substrat – strat constructiv cu rol, dupa caz, drenant, anticapilar, izolator sau
antigelitiv, asezat pe pamantul din patul drumului in scopul de a feri sistemul rutier sau
pamantul din fundatie de efecte daunatoare.
-Terasamente – totalitatea lucrarilor de pamant executate in scopul realizarii
infrastructurii drumului.
-Trotuar – parte laterala a strazii amenajata pentru circulatia pietonilor.
-Umiditate optima de compactare – umiditate pentru care in procesul compactarii se
obtine, pentru un lucru mecanic specific dat, valoarea maxima a densitatii aparente in
stare uscata a pamantului.

5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Conditii prealabile

Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele;


- asigurarea documentelor de executie;
verificarea calitatii privind trasarea terenului de fundare;
- verificarea conditiilor speciale, pamanturi sensibile la umezire, pamanturi contractile;
- instruirea personalului in executarea lucrarilor
- dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii;
- racorduri de energie , apa si alte utilitati
- trasarea lucrarilor;
- existenta inregistrarilor de calitate pentru montaj armatura si piese metalice conform
planurilor de executie;
- trasarea pozitiei cofrajelor;
- inchiderea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor;

5.2. Descrierea instructiunii


5.2.1.Generalitãţi:
Procedura se referã la executarea lucrãrilor de terasament la carosabilul
respectiv, la trotuarele noi, cât şi la desfacerea parţialã sau totalã a pavajelor şi
elementelor de structurã şi fundaţie la carosabilul şi trotuarele degradate.

5.2.2. Acţiuni implicate:


-Deterrminarea zonelor degradate şi stabilirea cauzelor care au condos la
dgradare.
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
TERASAMENTE SI DESFACERI Cod
Revizia: 0
DE SISTEME RUTIERE PTE-003
Pag. 4 din 6

-Stabilirea lucrãrilor necesare şi a tehnologiei, corespunzãtoare situaţiei structurii


drumului şi traficului existent.
-Încadrarea şi semnalizarea zonelor de lucru.
-Desfacerea sistemului degradat şi îndepãrtarea molozului rezultat.
-Determinarea capacitãţii portante a pãmântului în zona de lucru.
-Întocmirea înregistrãrilor de calitate.

5.3.Punerea în opera
-Atât la lucrãri noi, cât şi la reparaţii, se verificã şi se constatã calitatea
materialelor şi structura drumului existent în vederea aducerii la starea anterioarã
degradãrii.
-Din materialele scoase din structura existentã se selecteazã elementele care se pot
refolosi în cadrul reparaţiilor. Restul materialelor se îndepãrteazã de pe amplasament
pentru descongestionarea zonei de lucru şi asigurarea fluenţei treficului în zonele
adiacente, precum şi pentru îndeplinirea cerinţelor de protecţia mediului.
-În cazul trotuarelor şi carosabilului nou executate, se verificã amplasamentul pus la
dispoziţie şi modul în care proiectul poate fi lansat în execuţie.
-Dupã constatarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru începerea lucrului, se
picheteazã reperii principali, apoi se traseazã şi se marcheazã zona de lucru.
-La elemente noi de drum (carosabil sau trotuar) se executã excavaţia pânã la cotele
indicate în proiect prin profilele longitudinal şi cele transversale.
-Se mãsoarã cota de sãpãturã corespunzãtoare fundaţiei cu ajutorul nivelei
topometrice, teurilor de nivel, ruletei sau furtunului cu apã şi se constatã natura
terenului. Funcţie de planul de control al calitãţii, verificãri şi încercãri stabilit prin
proiect, aceste constatãri se consemneazã prin proces verbal de lucrãri ascunse.
-La execuţia elementelor noi de drum se depun şi se completeazã materialele de
umpluturã prevãzute în proiect şi, dupã caz, în dispoziţiile de şantier emise de cãtre
proiectant pentru îmbunãtãţirea stratului de pãmânt pe care se amplaseazã fundaţia
drumului.
-La lucrãrile de reparaţii la carosabil şi la trotuarele existente, se constatã zonele
degradate din teren prin întocmirea unui plan de releveu care se comparã cu
prevederile proiectului.
-Se înlãturã praful, noroiul şi alte reziduuri din zona de lucru. Se traseazã cotele din
proiect pe reperi şi se marcheazã zona de lucru pentru devierea circulaţiei.
-La lucrãrile de reabilitare a strãzilor se obţine acceptul pentru oprirea totalã sau
parţialã a circulaţiei de la instituţiile de resort (primãrie, poliţie).
-La reparaţii de pavaje se desface manual suprafaţa existentã. La desfacerile la
carosabil şi trotuare cu acoperiri din beton pe bazã de ciment sau asfalt turnat se
întrebuinţeazã mijloace macanizate, cum sunt maşini de tãiat cu disc de oţel dur, picon
pe excavator pe pneuri şi ciocane pneumatice de mânã.
-Lucrãrile de desfacere a zonelor degradate de drumuri se executã pe timp cãlduros şi
uscat pentru evitarea rãspândirii de materiale reziduale în vecinãtatea zonelor de lucru.
Funcţie de dispoziţiile primãriei şi condiţiile de lucru (perioade ploioase, îngheţ)
desfacerile se executã în perioada 15 martie-15 noiembrie a anului în curs.

6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

6.1 Sef proiect executie


 Urmareste ducerea la indeplinire a termenelor stabilite a masurilor dispuse prin
actele de control sau prin documentele de receptie ale lucrarilor.
 Aproba procurarea de materiale si produse precum si angajarea de servicii numai
de la subcontractanti care asigura conditiile prevazute de Regulamentul privind
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
TERASAMENTE SI DESFACERI Cod
Revizia: 0
DE SISTEME RUTIERE PTE-003
Pag. 5 din 6

agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii si


de Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii
 Dispune oprierea lucrarilor ori de cate ori se constata abateri de la cerintele de
calitate, stabileste tratarea neconformitatilor si aplicarea de masuri corective.

6.2 Sef santier


 Asigura respectarea prevederilor procedurii tehnice de executie la realizarea
lucrarilor
 Raspunde de respectarea proiectului si a detaliilor de executie.
 Raspunde de efectuarea inspectiilor si a incercarilor prevazute in PCCVI
 Raspunde de utilizarea in executia numai a produselor si procedeelor prevazute
in proiecte, certificate calitativ sau pentru care eixsta agremente tehnice,
accepta inlocuirea acestora cu altele numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectant cu acordul investitorului.
 Raspunde de convocarea factorilor care trebuie sa participle la verificarea
lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor
necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a
lucrarilor.
 Raspunde de solutionarea neconformitatilorm, a defectelor si neconcordantelor
aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant.
 Opreste utilizarea materialelor pentru care a primit de la laborator buletine de
incercare din care rezulta ca nu se indeplinesc conditiile de calitate, opreste de
asemenea executia lucrarilor la care buletinele de incercare indica existent unor
abateri de la prevederile proiectelor sau de la cerintele de calitate.
 Supune la receptive numai lucrari care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au predate investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei.
 Asigura aducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin
actele de control sau prin documente de receptive a lucrarilor de constructii.
 Raspunde de initierea si aplicarea actiunilor corrective si preventive necesare
eliminarii cauzelor neconformitatii constatate la executia lucrarilor ca urmare a
auditurilor interne, a controlului calitatii lucrarilor sau a inspectiilor organelor
abilitate.
 Raspunde de respectarea conditiilor de manipulare, transport, depozitare a
materialelor si produselor si de livrarea acestora la punctele de lucru cu
documente de certificare a calitatii.

6.3 Controlorul tehnic de calitate
 Asigura ca nu este permisa continuarea executiei unor lucrari la care s-au
constat abateri de la proiect si reglementarile tehnice si s-au utilizat produse
care nu sunt conforme cu conditiile specificate, verifica si asigura ca
neconformitatile constatate sa fie tratate si remediate conform procedurii.
 Elaboreaza planul de control calitate
 Efectueaza controlul calitatii la lucrari, avand drept obiectiv monitorizarea
proceselor respective si eliminarea cauzelor de functionare necorespunzatoare.
In efectuarea controalelor se bazeaza pe prevederile procedurilor sistemului de
management al calitatii si pe procedurile de process, respective a planului
calitatii specific lucrarii.
 Neconformitatile pe care le constata cu ocazia controalelor le inscribe in
rapoartele de neconformitate cu propuneri de actiuni corrective si preventive si
totodata stabileste impreuna cu seful de santier masurile necesare pentru
remedierea deficientelor constatate, pe care le inscrie in nota de control.
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
TERASAMENTE SI DESFACERI Cod
Revizia: 0
DE SISTEME RUTIERE PTE-003
Pag. 6 din 6

 Verifica colectarea, indexarea, indosarierea, arhivarea, pastrarea si eliminarea


inregistrarilor calitatii. In acest sens controleaza intocmirea documentatiei
privind executia lucrarilor conform prevederilro Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

6.4 Responsabilul tehnic cu executia atestat


 Asigura ca executia lucrarilor de constructii sa se desfasoare conform
prevederilor proiectului si a planului calitatii si ca sunt in curs de satisfacere
conditiile specificate referitoare la calitate.
 Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor
de executie verificate de specialist verificatori de proiecte atestati.
 Raporteaza Directorului General modul de functionare a sistemului de
management al calitatii si solicita oprirea executiei lucrarilor de constructii in
cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile
proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedirea
acestora.
 Supravegheaza calitatea lucrarilor prin monitorizari si verificari continue ale
stadiului executiei efectuand urmatoarele verificari:
- Verifica si elaboreaza proiecte tehnologice de executie, procedure tehnice
si proiecte de organizare
- Verifica lucrarile si avizeaza documentele si inregistrarile calitatii intocmite
pe parcursul realizarii acestora
- Intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor de contructii pe
care le coordoneaza tehnic si de care raspunde
- Pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru
verificarea respectarii Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor si a executiei lucrarilor de contructii
 Asigura ca identificarea stadiului inspectiilor si incercarilor sa fie mentinuta asa
cum s-a definit in planul calitatii si/sau in procedurile documentate pe tot
parcursul executiei in scopul supunerii la receptie numai a constructiilor la care
sunt effectuate inspectiile si incercarile cerute.

7. INREGISTRARI - FORMULARE
Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor:
- proces verbal de lucrari ascunse
- proces verbal de trasare a lucrarilor
- proces verbal la recoltarea probelor de pamant

S-ar putea să vă placă și