Sunteți pe pagina 1din 7

BAZIN ACOPERIT ȘI PAVILION SERVICII

Utilajul, echipamentul tehnologic:Sistem de microgenerare – 1 BUC

Corespondenţa propunerii tehnice cu


Nr. Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de
specificaţiile tehnice impuse prin Caietul Furnizor
crt. sarcini
de sarcini
0 1 2 3
Parametrii tehnici şi funcţionali Parametrii tehnici şi funcţionali
- Motor : in linie, in 4 timpi, cu 4 cilindri,o - Motor : in linie, in 4 timpi, cu 4 cilindri,o
viteza de nominala rotatie de 1.500 rot/minut viteza de nominala rotatie de 1.500 rot/minut
- Combustibil : gaz natural, la o presiune de - Combustibil : gaz natural, la o presiune de
peste 16 mbari peste 16 mbari
- Conexiunea la reteaua de gaz : se va face - Conexiunea la reteaua de gaz : se va face
printr-un regulatorde presiune, capabil sa printr-un regulatorde presiune, capabil sa
furnizeze gaz la o presiune cuprinsa intre furnizeze gaz la o presiune cuprinsa intre
mbari 20 si 50 mbari. mbari 20 si 50 mbari.
- Consum : - Consum :
o aprox. 9,77 Nmc/ora, adica 97,7 kWh/ora, la o aprox. 9,77 Nmc/ora, adica 97,7 kWh/ora, la
un Pc de 10kW/Nmc, in regim de condensatie un Pc de 10kW/Nmc, in regim de condensatie
(temp. retur max. 40 ˚C), (temp. retur max. 40 ˚C),
masurat conform standardului EN50465. masurat conform standardului EN50465.
o aprox. 9,84 Nmc/ora, adica 98,4 kWh/ora, la o aprox. 9,84 Nmc/ora, adica 98,4 kWh/ora, la
un Pc de 10kW/Nmc, fara regim de un Pc de 10kW/Nmc, fara regim de
condensatie (temp. retur peste 60˚C), condensatie (temp. retur peste 60˚C), masurat
masurat conform standardului EN50465. conform standardului EN50465.
- Temperatura la cos a gazelor arse : aprox. - Temperatura la cos a gazelor arse : aprox.
50 ˚C 50 ˚C
- Volumul gazelor arse : 125 mc/ora - Volumul gazelor arse : 125 mc/ora
- Volumul masic al gazelor arse : 135 kg/ora - Volumul masic al gazelor arse : 135 kg/ora
- Contrapresiunea pe cale de evacuare a - Contrapresiunea pe cale de evacuare a
gazelor : max. 5 mbar gazelor : max. 5 mbar
- Generator : asincron, racit cu apa - Generator : asincron, racit cu apa
o Tensiune : 400 V o Tensiune : 400 V
o Curent nominal : 45 A o Curent nominal : 45 A
o Frecventa : 50 Hz o Frecventa : 50 Hz
1 o Cos φ : mai mare de 0,90 o Cos φ : mai mare de 0,90 VALEG
o Compensarea puterii reactive se va face o Compensarea puterii reactive se va face
intr-un singur pas,cu valoarea de 9,3 kVAr intr-un singur pas,cu valoarea de 9,3 kVAr
- Puterea instalata electrica : 33 kW, cu - Puterea instalata electrica : 33 kW, cu
posibilitatea demodulare pana la 16,5 kW posibilitatea demodulare pana la 16,5 kW
- Conexiunea electrica : trifazat, 3 faze si nul, - Conexiunea electrica : trifazat, 3 faze si nul,
la 400 V, debitandin reteaua de JT a locatiei la 400 V, debitandin reteaua de JT a locatiei
- Urmarirea sarcinii electrice se va face, in - Urmarirea sarcinii electrice se va face, in
mod continuu,monitorizand curentii la interfata mod continuu,monitorizand curentii la interfata
dintre sistemul demicrocogenerare si dintre sistemul demicrocogenerare si
instalatia electrica de joasa tensiune alocatiei. instalatia electrica de joasa tensiune alocatiei.
Comanda puterii motorului se va realiza Comanda puterii motorului se va realiza printr-
printr-un semnalde tip 4-20 mA. un semnalde tip 4-20 mA.
La scaderea puterii absorbite de locatie, sub La scaderea puterii absorbite de locatie, sub
50% din putereanominala a echipamentului 50% din putereanominala a echipamentului
acesta se va opri acesta se va opri
- Repornirea se va face la indeplinirea - Repornirea se va face la indeplinirea
simultana aurmatoarelorconditii : simultana aurmatoarelorconditii :
o Consumul de energie electrica din locatie o Consumul de energie electrica din locatie
este mai maredecat 50% din puterea este mai maredecat 50% din puterea
nominala a echipamentului nominala a echipamentului
o Valoarea temperaturii pe returul care vine o Valoarea temperaturii pe returul care vine
din locatie este maimica decat temperatura din locatie este maimica decat temperatura
setata setata
o Valoarea temperaturii in varful o Valoarea temperaturii in varful
acumulatorului de caldura estemai mica decat acumulatorului de caldura estemai mica decat
temperatura setata temperatura setata
- La oprirea echipamentului, respectiv - La oprirea echipamentului, respectiv
pornirea acestuia, se vautiliza histerezis pornirea acestuia, se vautiliza histerezis
reglabil de timp si histerezis reglabil reglabil de timp si histerezis reglabil
pentruvaloarea puterii absorbite de locatie. pentruvaloarea puterii absorbite de locatie.
- Reglarea valorilor puterilor absorbite la - Reglarea valorilor puterilor absorbite la
oprire/pornire, precum sia histerezisului se va oprire/pornire, precum sia histerezisului se va
face de la panoul de automatizare si de la face de la panoul de automatizare si de la
distanta, prin conexiune internet. distanta, prin conexiune internet.
- Puterea instalata termica : - Puterea instalata termica :
o 73,4 kWth, cu posibilitatea de modulare o 73,4 kWth, cu posibilitatea de modulare
pana la 48,4 kW, inregim de condensatie pana la 48,4 kW, inregim de condensatie
(temp. retur max. 40 ˚C)o 67,0 kWth, cu (temp. retur max. 40 ˚C)o 67,0 kWth, cu
posibilitatea de modulare pana la 43,5 posibilitatea de modulare pana la 43,5
kW,fara regim de condensatie (temp. retur kW,fara regim de condensatie (temp. retur
peste 60 ˚C) peste 60 ˚C)
- Temperatura maxima a apei pe tur : max. 90 - Temperatura maxima a apei pe tur : max. 90
˚C, tipic 80 ˚C ˚C, tipic 80 ˚C
- Temperatura maxima, acceptata, a apei pe - Temperatura maxima, acceptata, a apei pe
retur : 70 ˚C,tipic 64-65 ˚C retur : 70 ˚C,tipic 64-65 ˚C
- Conexiunea la reteaua termica : - Conexiunea la reteaua termica :
o Sistemul microcogenerare se va cupla la o Sistemul microcogenerare se va cupla la
reteaua de energie reteaua de energie
termica printr-un schimbator de caldura termica printr-un schimbator de caldura
o Sistemul de microcogenerare se va o Sistemul de microcogenerare se va
«descarca» termic intr- unacumulator de «descarca» termic intr- unacumulator de
caldura, fara serpentina, care va aveavolumul caldura, fara serpentina, care va aveavolumul
de 3 mc de 3 mc
o Acumulatorul de caldura va livra energie o Acumulatorul de caldura va livra energie
termica in returulcazanelor ce compun termica in returulcazanelor ce compun
centrala termica, printr-o conexiune cenu va centrala termica, printr-o conexiune cenu va
permite circulatia inversa a apei agent termic. permite circulatia inversa a apei agent termic.
o Caldura se va livra sub forma de apa calda, o Caldura se va livra sub forma de apa calda,
in circuiteleprimare, la o presiune de max. 3 in circuiteleprimare, la o presiune de max. 3
bari. bari.
o Temperatura apei calde livrate, in circuitele o Temperatura apei calde livrate, in circuitele
primare : primare :
▪ Reglata automat de sistemul de conducere ▪ Reglata automat de sistemul de conducere
al sistemuluide microcogenerare al sistemuluide microcogenerare
▪ Sistemul de microcogenerare va asigura ▪ Sistemul de microcogenerare va asigura
reglareatemperaturii pe : reglareatemperaturii pe :
• Doua circuite de incalzire • Doua circuite de incalzire
• Un circuit de apa calda menajera • Un circuit de apa calda menajera
- Urmarirea sarcinii termice : - Urmarirea sarcinii termice :
o Se va face utilizand un algoritm de tip o Se va face utilizand un algoritm de tip
«rampa temperaturaretur » «rampa temperaturaretur »
o La depasirea valorii temperaturii setate o La depasirea valorii temperaturii setate
pentru returul carevine din locatie, pentru returul carevine din locatie,
echipamentul se va opri. echipamentul se va opri.
o Repornirea se va face la indeplinirea o Repornirea se va face la indeplinirea
simultana aurmatoarelor conditii : simultana aurmatoarelor conditii :
▪ Valoarea temperaturii pe returul care vine ▪ Valoarea temperaturii pe returul care vine
din locatieeste mai mica decat temperatura din locatieeste mai mica decat temperatura
setata setata
▪ Valoarea temperaturii in varful ▪ Valoarea temperaturii in varful
acumulatorului decaldura este mai mica decat acumulatorului decaldura este mai mica decat
temperatura setata temperatura setata
▪ Consumul de energie electrica din locatie ▪ Consumul de energie electrica din locatie
este maimare decat 50% din puterea este maimare decat 50% din puterea
nominala aechipamentului nominala aechipamentului
o La oprirea echipamentului, respectiv o La oprirea echipamentului, respectiv
pornirea acestuia, se vautiliza histerezis pornirea acestuia, se vautiliza histerezis
reglabil de timp si histerezis reglabil pentru reglabil de timp si histerezis reglabil pentru
valoarea temperaturii de oprire, cat si de valoarea temperaturii de oprire, cat si de
pornire pornire
o Reglarea parametrilor «rampa temperatura o Reglarea parametrilor «rampa temperatura
retur», a valorilortemperaturilor de retur», a valorilortemperaturilor de
oprire/pornire, precum si a histerezisului se oprire/pornire, precum si a histerezisului se
va face de la panoul de automatizare si de la va face de la panoul de automatizare si de la
distanta, princonexiune internet. distanta, princonexiune internet.
- Temperatura la locul de instalare si - Temperatura la locul de instalare si
functionare: 5 ˚C – 35 ˚C functionare: 5 ˚C – 35 ˚C
Specificaţii de performanţă şi condiţii Specificaţii de performanţă şi condiţii
privind siguranţa în exploatare: privind siguranţa în exploatare:
- Puterea instalata electrica : 33 kW, cu - Puterea instalata electrica : 33 kW, cu
posibilitatea demodulare pana la 16,5 kW posibilitatea demodulare pana la 16,5 kW
- Puterea instalata termica : - Puterea instalata termica :
o 73,4 kWth, cu posibilitatea de modulare o 73,4 kWth, cu posibilitatea de modulare
pana la 48,4 kW, inregim de condensatie pana la 48,4 kW, inregim de condensatie
(temp. retur max. 40 ˚C) (temp. retur max. 40 ˚C)
o 67,0 kWth, cu posibilitatea de modulare o 67,0 kWth, cu posibilitatea de modulare
pana la 43,5 kW,fara regim de condensatie pana la 43,5 kW,fara regim de condensatie
(temp. retur peste 60 ˚C) (temp. retur peste 60 ˚C)
- Randamentul total, la incarcare 100% si o - Randamentul total, la incarcare 100% si o
temperatura a apeide retur de max. 40 ˚C temperatura a apeide retur de max. 40 ˚C
o Masurat conform EN50465 o Masurat conform EN50465
▪ Randamentul electric: 33,8% ▪ Randamentul electric: 33,8%
▪ Randamentu termic: 75,2% ▪ Randamentu termic: 75,2%
▪ Randamentul total: 109,0% ▪ Randamentul total: 109,0%
o In exploatarea curenta o In exploatarea curenta
▪ Randamentul electric: 32,1% ▪ Randamentul electric: 32,1%
▪ Randamentu termic: 71,4% ▪ Randamentu termic: 71,4%
▪ Randamentul total: 103,5% ▪ Randamentul total: 103,5%
- Economia de energie primara (in conf. cu - Economia de energie primara (in conf. cu
EU RL 2004/8/EG) EU RL 2004/8/EG)
o Masurat conform EN50465 : 36,5% o Masurat conform EN50465 : 36,5%
2 o In exploatarea curenta : 33,2% o In exploatarea curenta : 33,2% VALEG
- Factorul de energie primara (in conf. cu - Factorul de energie primara (in conf. cu
EnEV 2014) EnEV 2014)
o Masurat conform EN50465 : 0,2 o Masurat conform EN50465 : 0,2
o In exploatarea curenta : 0,28 o In exploatarea curenta : 0,28
- Nivelul de zgomot : < 48,5 dB, la 1 metru - Nivelul de zgomot : < 48,5 dB, la 1 metru
distanta, masurat inconformitate cu DIN EN distanta, masurat inconformitate cu DIN EN
ISO 3744:2011 – 2 ISO 3744:2011 – 2
- Emisii de noxe, masurate la un volum de - Emisii de noxe, masurate la un volum de
oxigen ramas de0% : oxigen ramas de0% :
o CO (monoxid de carbon) : max. 55,5 o CO (monoxid de carbon) : max. 55,5
mg/kWh mg/kWh
o NOx (oxid de azot) : max. 37,9 mg/kWh o NOx (oxid de azot) : max. 37,9 mg/kWh
- Protectii electrice (in conf. cu standardul - Protectii electrice (in conf. cu standardul
VDE-AR-N 4105) VDE-AR-N 4105)
o Protectie la scaderea tensiunii – U < 0,8 x o Protectie la scaderea tensiunii – U < 0,8 x
Un (100ms) Un (100ms)
o Protectie la cresterea tensiunii – U > 1,1 x o Protectie la cresterea tensiunii – U > 1,1 x
Un (100ms) Un (100ms)
o Protectie limita la cresterea tensiunii – o Protectie limita la cresterea tensiunii –
U>>1,15 x Un(100ms) U>>1,15 x Un(100ms)
o Protectie la scaderea frecventei – f < 47,5 o Protectie la scaderea frecventei – f < 47,5
Hz (100ms) Hz (100ms)
o Protectie la scaderea frecventei – f > 51,5 o Protectie la scaderea frecventei – f > 51,5
Hz (100ms) Hz (100ms)
Condiţii privind conformitatea cu Condiţii privind conformitatea cu
standardele relevante standardele relevante
- Echipamentele trebuie sa fie fabricate in - Echipamentele trebuie sa fie fabricate in
conformitate custandardele europene in conformitate custandardele europene in
vigoare, aplicabile domeniului. vigoare, aplicabile domeniului.
3 VALEG
- Materialele si echipamentele folosite vor - Materialele si echipamentele folosite vor
trebui sa aibă etichetaCE. trebui sa aibă etichetaCE.
- Echipamentele vor fi noi si nefolosite, cu - Echipamentele vor fi noi si nefolosite, cu
exceptia orelor defunctionare in cadrul exceptia orelor defunctionare in cadrul testelor
testelor de functionare din fabrica. de functionare din fabrica.
Condiţii de garanţie şi postgaranţie Condiţii de garanţie şi postgaranţie
Garanție: Garanție:
- 36 luni de la punerea in functiune, dar nu - 36 luni de la punerea in functiune, dar nu
4 VALEG
mai mult de 30 de lunide la livrare mai mult de 30 de lunide la livrare
- in perioada de garantie, se vor asigura, in - in perioada de garantie, se vor asigura, in
mod gratuit, interventiilein caz de avarie mod gratuit, interventiilein caz de avarie
- in perioada de garantie, se vor inlocui, in - in perioada de garantie, se vor inlocui, in
mod gratuit, pieseledefecte in cazul mod gratuit, pieseledefecte in cazul
reclamatiilor intemeiate reclamatiilor intemeiate
- in perioada de garanțieție prezentarea la fata - in perioada de garanțieție prezentarea la fata
locului, pentruconstatare, se va face în maxim locului, pentruconstatare, se va face în maxim
48 ore de la notificare 48 ore de la notificare
Post garantie: Post garantie:
- furnizorul echipamentelor trebuie sa asigure - furnizorul echipamentelor trebuie sa asigure
piese de schimb inperioada post garantie piese de schimb inperioada post garantie
(contra cost pe baza de CONTRACT de (contra cost pe baza de CONTRACT de
SERVICE) SERVICE)
- furnizorul echipamentelor trebuie sa asigure - furnizorul echipamentelor trebuie sa asigure
SERVICE contracost pe baza de CONTRACT SERVICE contracost pe baza de CONTRACT
de SERVICE de SERVICE
Mentenanta preventiva (manopera si Mentenanta
entenanta preventiva (manopera si
materiale consumabile) va fiasigurata, contra materiale consumabile) va fiasigurata, contra
cost, de furnizor, atat in perioada de garanti
garantie cost, de furnizor, atat in perioada de garantie
cat cat
si de postgarantie respectandu-se se cerintele si de postgarantie respectandu-se se cerintele
producatoruluiechipamentului. producatoruluiechipamentului.
Alte condiţii cu caracter tehnic: Alte condiţii cu caracter tehnic:
Echipamentul va permite accesul on line, Echipamentul va permite accesul on line, line
pentru monitorizare,testare si reglare, printr
printr-o pentru monitorizare,testare si reglare, printr-o
printr
conexiune internet standard. conexiune internet standard.
Ecranele automatului programabil care Ecranele automatului programabil care
asigura controlul automat alechipamentului de asigura controlul automat alechipamentului de
microcogenerare vor fi traduse in limba microcogenerare vor fi traduse in limba
5 VALEG
romana. romana.
Mesajele
ele de eroare si alarma vor fi traduse in Mesajele de eroare si alarma vor fi traduse in
limba romana. limba romana.
Se va asigura manual de exploatare în limba Se va asigura manual de exploatare în limba
română. română.
Dupa punerea in functiune se va realiza Dupa punerea in functiune se va realiza
scolarizarea personaluluioperator scolarizarea personaluluioperator

Ofertant,
MIS GRUP SRL(LIDER)
Sisteme de climatizare și dezumidificare – 2 BUC
Utilajul, echipamentul tehnologic:Sisteme

Furnizor
Corespondenţa propunerii tehnice cu
Nr. Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de (denumire,
specificaţiile tehnice impuse prin Caietul
crt. sarcini adresa, telefon,
de sarcini
fax)
0 1 2 3
Parametrii tehnici şi funcţionali Parametrii tehnici şi funcţionali
Capacitate: Capacitate:
Umiditate extrasă la 30°C si 60%: [l/24h] Umiditate extrasă la 30°C si 60%: [l/24h]
2270,8 2270,8
Capacitatea de încălzire totală [kW] 80,3 Capacitatea de încălzire totală [kW] 80,3
Putere intrare [kW] 28,2 Putere intrare [kW] 28,2
Interval temperatură de lucru [°C] 1515-36 Interval temperatură de lucru [°C] 15-36
Aer intern: Aer intern:
Temperatură: [°C] 30 Temperatură: [°C] 30
Umiditate relativă: [%] 60 Umiditate relativă: [%] 60
Ventilatoare: Ventilatoare:
ventilatoare buc. 3 ventilatoare buc. 3
debit nominal: [m3/h] 25000 debit nominal: [m3/h] 25000
putere de alimentare pt fiecare ventilator: [kW] putere de alimentare pt fiecare ventilator: [kW]
2,2 2,2
consum de curent de fiecare ventilator: [A] 5,3 consum de curent de fiecare ventilator: r: [A] 5,3
presiune statică disponibilă [Pa] 250 presiune statică disponibilă [Pa] 250
Vaporizator: Vaporizator:
tip agent frigorific R407C tip agent frigorific R407C
temperatură intrare aer [°C] 30 temperatură intrare aer [°C] 30
umiditate relativă intrare aer [%] 60 umiditate relativă intrare aer [%] 60
temperatură ieșire aer [°C] 20,67 temperatură ieșire aer [°C] 20,67
1 VALEG
umiditate relativă ieșire
șire aer [%] 82,24 umiditate relativă ieșire aer [%] 82,24
Condensator: Condensator:
tip agent frigorific R407C tip agent frigorific R407C
temperatură intrare aer [°C] 20,67 temperatură intrare aer [°C] 20,67
umiditate relativă intrare aer [%] 82,24 umiditate relativă intrare aer [%] 82,24
temperatură ieșire aer [°C] 41,16 temperatură ieșire aer [°C] 41,16
umiditate relativă ieșire
șire aer [%] 26,17 umiditate relativă ieșire aer [%] 26,17
Bat. încălzire: Bat. încălzire:
capacitate registru de încălzire capacitate registru de încălzire
(compresor în stand-by) by) [kW] 155,01 (compresor în stand-by) [kW] 155,01
temperatura de intrare aer [°C] 41,16 temperatura de intrare aer [°C] 41,16
temperatura de ieșire aer [°C] 63,04 temperatura de ieșire aer [°C] 63,04
temperatura de intrare apa [°C] 80 temperatura de intrare apa [°C] 80
temperatura de ieșire aer [°C] 70 temperatura de ieșire aer [°C] 70
Caract. el.: Caract. el.:
FLI nominal [kW] 34,79 FLI max. [kW] 55,00 FLI nominal [kW] 34,79 FLI max. [kW] 55,00
FLA nominal [A] 71,98 FLA max. [A] 97,90 FLA nominal [A] 71,98 FLA max. [A] 97,90
SA nominal [A] 268,94 SA max. [A] 281,90 SA nominal [A] 268,94 SA max. [A] 281,90
Alimentare: Alimentare:
[V/ph/Hz] 400/3+N/50 [V/ph/Hz] 400/3+N/50
Nivel de zgomot: Nivel de zgomot:
măsurat la 1 m (ISO9614) [dB(A)] 74,00 măsurat la 1 m (ISO9614) [dB(A)] 74,00
Specificaţii de performanţă şi condiţii privind Specificaţii de performanţă şi condiţii privind
2 VALEG
siguranţa în exploatare: conform Legea 10 siguranţa în exploatare: conform Legea 10
Condiţii privind conformitatea cu Condiţii privind conformitatea cu
standardele relevante standardele relevante
3 VALEG
- să posede act de omologare sau agrement - să posede act de omologare sau agrement
tehnic tehnic
Condiţii de garanţie şi postgaranţie Condiţii de garanţie şi postgaranţie
Conform intelegerii acceptata de beneficiar si Conform intelegerii acceptata de beneficiar si
4 VALEG
legislatiei in vigoare legislatiei in vigoare
36 LUNI 36 LUNI
5 Alte condiţii cu caracter tehnic: Alte condiţii cu caracter tehnic: VALEG

Ofertant,
MIS GRUP SRL (LIDER)
Utilajul, echipamentul tehnologic:Cazane de pardoseala cu puteri intre 170 si 250KW– 3 BUC

Furnizor
Corespondenţa propunerii tehnice cu
Nr. Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de (denumire,
specificaţiile tehnice impuse prin Caietul
crt. sarcini adresa, telefon,
de sarcini
fax)
0 1 2 3
Parametrii tehnici şi funcţionali Parametrii tehnici şi funcţionali
Cazan de pardoseala vertical in condensatie, Cazan de pardoseala vertical in condensatie,
cu functionare pe gaz natural, cu functionare pe gaz natural,
camera de ardere din otel inoxidabil. Tevile de camera de ardere din otel inoxidabil. Tevile de
fum au o singura trecere, sunt fum au o singura trecere, sunt
executate din otel inoxidabil cu insertie de executate din otel inoxidabil cu insertie de
profile de aluminiu-siliciu tip aluFer® profile de aluminiu-siliciu tip aluFer®
Furnitura include arzator pe gaz metan, Furnitura include arzator pe gaz metan,
complet echipat, cu functionare complet echipat, cu functionare
modulanta ,cu emisii de noxe reduse Nox ≤ modulanta ,cu emisii de noxe reduse Nox ≤
38 mg/kWh, incl. senzor de presiune 38 mg/kWh, incl. senzor de presiune
cu rol de presostat de minim si maxim cu rol de presostat de minim si maxim
Date tehnice cazan: Date tehnice cazan:
- Putere nominala la 40/30°C: 49 - 250 kW - Putere nominala la 40/30°C: 49 - 250 kW
- Putere nominala la 80/60°C: 44 - 231 kW - Putere nominala la 80/60°C: 44 - 231 kW
- Presiune de lucru admisa: 1,0 - 5,0 bar - Presiune de lucru admisa: 1,0 - 5,0 bar
- Racorduri tur cazan:.. DN 65 - Racorduri tur cazan:.. DN 65
- Racorduri retur temperatura inalta cazan: - Racorduri retur temperatura inalta cazan:
DN 65 DN 65
- Racorduri retur temperatura joasa cazan: . - Racorduri retur temperatura joasa cazan: .
DN 65 DN 65
- Racord pentru evacuare gaze arse: Ø 252 - Racord pentru evacuare gaze arse: Ø 252
- Greutate cazan (fara apa,inclusiv - Greutate cazan (fara apa,inclusiv
carcasa):674 kg carcasa):674 kg
- Demin minim de circulatie apa in cazan: 0 l/h - Demin minim de circulatie apa in cazan: 0 l/h
- Volum de apa min in cazan: 341 litri - Volum de apa min in cazan: 341 litri
- Randament cazan raportat la PCI la temp. - Randament cazan raportat la PCI la temp.
sist. de incalzire 40/30°C: 109,7% sist. de incalzire 40/30°C: 109,7%
1 - Randament cazan raportat la PCI la temp. - Randament cazan raportat la PCI la temp. CLIMAVET
sist. de incalzire 75/60°C: 107,2% sist. de incalzire 75/60°C: 107,2%
- Amprenta echipament pe sol ≤ 1700 × 950 - Amprenta echipament pe sol ≤ 1700 × 950
mm (pentru a permite montajulechipamentului mm (pentru a permite montajulechipamentului
in spatiul centralei termice). in spatiul centralei termice).
Furnitura cazanului include panou de Furnitura cazanului include panou de
comanda si automatizare comanda si automatizare
modelTopTronic®E/, sau similar, realizand modelTopTronic®E/, sau similar, realizand
minim urmatoarele functiuni: minim urmatoarele functiuni:
• Selectarea regimurilor de funcționare • Selectarea regimurilor de funcționare
• Configurare programe zilnice si • Configurare programe zilnice si saptamanale
saptamanale • Operarea modulelor in magistrală CAN BUS
• Operarea modulelor in magistrală CAN BUS • Functie asistent punere in functiune
• Functie asistent punere in functiune • Funcție de service și întreținere
• Funcție de service și întreținere • Afisare avarie si functie asistent de
• Afisare avarie si functie asistent de remediere avarie
remediere avarie • Funcție de analiză functionare
• Funcție de analiză functionare • Afișaj prognoza meteo (cu opțiunea on-line)
• Afișaj prognoza meteo (cu opțiunea on-line) • Adaptarea strategiei de încălzire bazate pe
• Adaptarea strategiei de încălzire bazate pe prognoza meteo (cu opțiunea online)
prognoza meteo (cu opțiunea online) • Ecran color touchscreen de 4,3 inch
• Ecran color touchscreen de 4,3 inch • Posibilitatea de contorizare: managerierea
• Posibilitatea de contorizare: managerierea puterii și a consumului deincalzire / circuit de
puterii și a consumului deincalzire / circuit de apă caldă sau a generatorului de căldură
apă caldă sau a generatorului de căldură (posibil încombinație cu senzori de debit)
(posibil încombinație cu senzori de debit) Furnitura include de asemenea :
Furnitura include de asemenea : - Senzor de temperatura cazan, senzor de
- Senzor de temperatura cazan, senzor de temperatura gaze arse, senzor depresiune
temperatura gaze arse, senzor depresiune - Limitator de nivel apa,
- Limitator de nivel apa, - Limitator de temperatura de siguranta 110
- Limitator de temperatura de siguranta 110 °C,
°C, - Termometru indicator,
- Termometru indicator, - Senzor exterior AF/2P/K,
- Senzor exterior AF/2P/K, - Senzor tur ALF/2P/4/T,
- Senzor tur ALF/2P/4/T, - Senzor pentru apa calda TF/2P/5/6T,
- Senzor pentru apa calda TF/2P/5/6T, - Set picioare fonoabsorbante,
- Set picioare fonoabsorbante, - Clapeta de inchidere hidraulice PN 16 DN 65
- Clapeta de inchidere hidraulice PN 16 DN - Dispozitiv de neutralizare a condensatului
65 montata in soclul cazanului, (pentruevacuarea
- Dispozitiv de neutralizare a condensatului gravitationala a condensului), inclusiv 12 kg
montata in soclul cazanului, (pentruevacuarea solutie de neutralizare,sub forma de granule,
gravitationala a condensului), inclusiv 12 kg - 2 buc. supape de siguranta cazan -
solutie de neutralizare,sub forma de granule, certificate metrologic: 1 ¼ ″ - 6 bari
- 2 buc. supape de siguranta cazan -
certificate metrologic: 1 ¼ ″ - 6 bari
Specificaţii de performanţă şi condiţii Specificaţii de performanţă şi condiţii
privind siguranţa în exploatare: privind siguranţa în exploatare:
Se va asigura asistenta tehnica la montaj şi Se va asigura asistenta tehnica la montaj şi
PIF a cazanului, echipamentelorelectrice şi de PIF a cazanului, echipamentelorelectrice şi de
2 automatizare aferente protecţiilor şi automatizare aferente protecţiilor şi CLIMAVET
semnalizărilor în funcţionare. semnalizărilor în funcţionare.
Fiabilitate in exploatare, materiale utilizate Fiabilitate in exploatare, materiale utilizate otel
otel inox inox
- Arzator pe gaz cu preamestec - Arzator pe gaz cu preamestec
Condiţii privind conformitatea cu Condiţii privind conformitatea cu
standardele relevante standardele relevante
Cazanul ofertat va purta marcaj de Cazanul ofertat va purta marcaj de
conformitate CE. conformitate CE.
3 CLIMAVET
Toate materialele utilizate trebuie să Toate materialele utilizate trebuie să
corespundă normelor şi standardelor corespundă normelor şi standardelor
invigoare. Se vor respecta cerinţele invigoare. Se vor respecta cerinţele
standardului ISO 9001 standardului ISO 9001
Condiţii de garanţie şi postgaranţie Condiţii de garanţie şi postgaranţie
- Termenul de solutionare/rezolvare a - Termenul de solutionare/rezolvare a
problemelor apărute în perioada de problemelor apărute în perioada de
4 garanţie: (zile) garanţie: (zile) CLIMAVET
- Durata de viaţă, minim garantată: 15 (ani) - Durata de viaţă, minim garantată: 15 (ani)
- Garanţie minimă pentru echipament: 60 (luni - Garanţie minimă pentru echipament: 60 (luni
de la P.I.F., pt corp cazan) de la P.I.F., pt corp cazan)
Alte condiţii cu caracter tehnic: Alte condiţii cu caracter tehnic:
- Cazan in condensatie
ndensatie cu o singura trecere - Cazan in condensatie cu o singura trecere
de fum ( vertical) de fum ( vertical)
- Nivel de NOx≤ 38 mg/kWh - Nivel de NOx≤ 38 mg/kWh
- Arzator pe gaz cu preamestec - Arzator pe gaz cu preamestec
- Corp otel inox - Corp otel inox
- Certificat acreditare noxe - Certificat acreditare noxe
- 2 Retururi - 2 Retururi
5 Se va ataşa fişa tehnică a producătorului. Se va ataşa fişa tehnică a producătorului. CLIMAVET
Oferta va cuprinde preţul furniturii complete, Oferta va cuprinde preţul furniturii complete,
gata de montaj. gata de montaj.
Se vor livra cu certificat de garanţie şi Se vor livra cu certificat de garanţie şi
certificat de conformitate/declaraţie certificat de conformitate/declaraţie
deconformitate a calităţii deconformitate a calităţii
Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de
montaj, punere in functiune montaj, punere in functiune
siexploatare/intretinere în limba română siexploatare/intretinere în limba română

Ofertant,
MIS GRUP SRL (LIDER)

S-ar putea să vă placă și