Sunteți pe pagina 1din 8

PROCEDURA TEHNICA

TRANSILVANIA GRAND Editia : 1


FUNDATI DIRECTE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-020
Pag. 1 din 8

FUNDATII DIRECTE
COD: PT - 020

LISTA DE SEMNATURI

Intocmit Aprobat - Administrator


Nume si prenume Ing.Birsan Cornel Florin Crasnean
Data 01.02.2019 04.02.2019
Semnatura

FISA DE EVIDENTA A EDITIILOR/REVIZIILOR

Nr. Editia: Revizia Data Parti modificate Aprobat /Nume /


Crt. Functia/Semnat.

LISTA DE DIFUZARE/ RETRAGERE

Nr. DESTINATAR Ex. Editia/ DATA SI NUME/SEMNATURA DE :


Crt Nr. Revizia PRIMIRE RETRAGERE
A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODIFICARI EFECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. Text existent Continutul modificarii
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
FUNDATI DIRECTE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-020
Pag. 2 din 8

1. SCOP
Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor
si materialelor necesare executiei fundatiilor directe in conformitate cu cerintele de
calitate prevazute.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică pentru procesele si tehnologiile executate de
TRANSILVANIA GRAND CONSTRUCT S.R.L.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
 normative si standarde in vigoare;
 proiect tehnic;
 caiete de sarcini.

4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI


Material de construcţie cu structura unui conglomerat artificial, obţinut în urma întăririi
unui amestec judicios stabilit de agregate naturale sau artificiale, lianţi anorganici în
Beton amestec cu apa sau lianţi organici. În cazul utilizării lianţilor anorganici (cimenturi)
rezultă betoane de ciment, iar când liantul este bitumul, materialul poartă numele de
beton asfaltic
Material de construcţie realizat din conlucrarea betonului de ciment şi armăturilor
Beton armat executate obişnuit din bare de oţel, iar uneori din diverse tipuri de fibre, pentru
preluarea eforturilor din întindere
Beton ciclopian Material de construcţie cu structura unui conglomerat artificial alcătuit din bolovani de
râu sau fragmente de piatră brută legate printr-un beton de ciment obişnuit
Beton de ciment cu Îmbrăcăminte rutieră din beton de ciment armat cu armătură longitudinală şi
armătură continuă transversală, fără rosturi transversale de contracţie
(îmbrăcăminte din…)
Beton de ciment Amestec de agregate naturale, ciment şi apă în anumite proporţii

5. DESCRIEREA PROCEDURII

CONDITII PREALABILE

Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele;


- asigurarea documentelor de executie;
- verificarea calitatii privind trasarea terenului de fundare;
- verificarea conditiilor speciale, pamanturi sensibile la umezire, pamanturi
contractile;
- instruirea personalului in executarea lucrarilor
- dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii;
- racorduri de energie , apa si alte utilitati
- trasarea lucrarilor;
- existenta inregistrarilor de calitate pentru montaj armatura si piese metalice
conform planurilor de executie;
- trasarea pozitiei cofrajelor;
- inchiderea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor;
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
FUNDATI DIRECTE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-020
Pag. 3 din 8

Fundatiile directe pot fi: continue, izolate, pe grinzi continue sau pe reazeme
izolate si grinzi, pe radier.
Fundatiile se alcatuiesc din: zidarie de piatra, beton simplu, beton armat, beton
ciclopian
Fundatiile se executa pe baza unui proiect tehnologic de executie, care trebuie sa
cuprinda toate detaliile, otelul beton folosit si marca betonului.
Inainte de inceperea executarii lucrarilor de fundatii trebuie sa fie terminate
lucrarile pregatitoare si anume:
 trasarea axelor fundatiilor si executarea sapaturilor;
 protectia constructiilor vecine si a instalatiilor existente in pamant;
 coborarea nivelului apelor subterane, pentru a permite executarea corpului de
fundatiilor in uscat, atunci cind procedeele de executie adoptate nu permit
executarea sub apa;
 asigurarea suprafetelor necesare pentru amplasarea si functionarea normala
a utilajului de lucru, a depozitelor de materiale si a instalatiilor auxiliare
necesare executarii fundatiilor;
 verificarea axelor fundatiilor;
 verificarea corespunzatoare dintre situatia reala si proiect in ceea ce priveste
calitatile terenului, dimensiunile si pozitiile, in limitele admise tolerantelor
prescrise.
 Incheierea procesului verbal de receptie a terenului de fundare.
Se vor respecta rosturile de tasare si dilatare din proiect.
Betonarea trebuie sa se faca continuu fara intreruperi, in cazul cand nu este
posibil aceasta din cauze organizatorice sau din cauza formei si a dimensiunilor se vor
respecta rosturile de lucru stabilite de proiectant.
In cazul fundarii in apa cu sau fara epuismente se va verifica in mod special ca
nu s-au produs afuieri, ebulmente, prabusiri, sau ca efectele acestora au fost inlaturate
astfel incat fundatia sa se execute corect conform proiectului
In cazul fundarii constructiilor pe terenuri slabe de tipul argilelor moi, nisipuri
afanate, umpluturi, se vor respecta toate masurile prevazute de normativ si proiectul
tehnic.
In cazul fundatiilor pentru stalpi metalici si a celor pentru utilaje se va verifica
calitatea pieselor metalice de prindere si pozitiile lor precum si a mortarului sau
betonului pentru incastrare, subbetonare.
In cazul fundatiilor de tip pahar pentru incastrarea stalpilor prefabricati, se va
verifica dimensiunile golului ( sectiuni orizontale si verticale) impanarea, precum si
incastrarea definitiva prin betonare.
Se vor lua masuri suplimentare de mentinere a echilibrului stalpilor in timpul
montarii.
La executarea lucrarilor de fundatii se vor respecta ”Normele republicane de
protectia muncii”, “Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj” si
“Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor.

5.1.CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTIA FUNDATIILOR DIRECTE IN


INCINTA
Seful de santier va supune aprobarii Dirigintelui de santier , tehnologia preconizata
pentru executie.
Documentatia va contine:
- masurile ce se propun privind dimensionarea incintei, conditiile de executie ale
acesteia, pozitionarea incintei, modul de sapare in interior, masurarea eventualelor
deplasari orizontale.
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
FUNDATI DIRECTE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-020
Pag. 4 din 8

- justificarile necesare privind nedeformabilitatea incintei in timpul sapaturilor;


- compozitia si caracteristicile betoanelor;
- procedeul de betonare in interior pe toata inaltimea fundatiei;
Seful de santier va lua toate masurile pentru pastrarea formei incintei, mentinerea pe
pozitie in timpul sapaturilor pana la cota propusa, tinand seama de tolerantele
prevazute de normele tehnice in vigoare.
Inainte de a incepe sapaturile, Seful de santier va informa dirigintele de santier, in
timpul util, pentru ai permite acestuia sa faca toate verificarile privind amplasamentul,
dimensiunile, incadrarea in tolerante si daca instalatiile necesare sapaturilor sunt in
stare de functionare.
Dupa ajungerea la cota si terminarea lucrarilor de sapatura, seful de santier va anunta
dirigintele de santier care va face toate verificarile privitoare la pozitia si stabilitatea
incintei si va aproba inceperea betonarii fundatiei.
Natura, provenienta si calitatea materialelor necesare pentru executia fundatiilor
executate in incinta, vor corespunde claselor de rezistenta ale betoanelor specificate in
proiect.
La lucrãrile de sãpãturi se vor verifica:
-dimensiunea si pozitia conturului fundatiilor, în comparatie cu proiectul si cu abaterile
admisibile;
-corespondenta dintre natura structurilor întâlnite si prevederile proiectului;
-realizarea pantelor longitudinale si transversale prevãzute în proiect, precum si a altor
dispozitive de colectare si evacuare a apelor.
-existenta unor posibilitãti de dislocãri, lunecãri, infiltratii, izvoare necunoscute la data
întocmirii proiectului.
Cu privire la verificarea cotei de fundare si a naturii terenului se vor întocmi procese
verbale distincte.
In toate cazurile în care se constatã cã, la cota de nivel stabilitã prin proiect, natura
terenului nu corespunde cu aceea avutã în vedere la proiectare, continuarea lucrãrilor
se poate face numai pe baza unei dispozitii scrise a proiectantului.
 Verificãrile pe parcurs se vor efectua pentru toate elementele constructiei si
se vor înregistra în procesele verbale de lucrãri ascunse.
 In cazul în care apar infiltratii, izvoare, dislocãri, afuieri, lunecãri neprevãzute
în proiect, executantul lucrãrilor va înstiinta pe beneficiar si pe proiectant pentru a lua
împreunã si în cel mai scurt timp mãsurile necesare.
La sãpãturile de fundatie ce se executã sub nivelul apei, cu epuizarea acesteia,
executantul va utiliza un numãr de pompe la capacitatea necesarã, pe lângãcare va
avea cel putin o pompã de rezervã montatã la punctul de lucru gata sã intre în actiune
imediat, în cazul defectãrii uneia din cele care functioneazã. Sorburile pompelor vor fi
asezate într-un put de adâncime suficientã, amplasat în p[artea dinspre care vine
curentul subteran si catre care apele vor fi conduse prin santulete umplute cu piatrã
mare (7 – 10 cm).
Acestea vor fi fundate direct, modul de executie al fundatiilor facand obiectul capitolului
2.
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
FUNDATI DIRECTE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-020
Pag. 5 din 8

Adancimea de fundare se stabileste pe considerente de rezistenta si stabilitate la


afuieri.
Infrastructurile vor trebui sa respecte conditiile prevazute in proiect, in STAS 10111/1-
77 "Poduri de cale ferata si sosea. Infrastructuri de zidarie, beton si beton armat.
Prescriptii de proiectare" si in prezentul caiet de sarcini.
Nu este admisa fundarea infrastructurilor mai sus de adancimea de inghet prevazuta in
STAS 6054 - 77 "Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului
Romaniei".
Executantul are obligatia sa urmareasca corespondenta dintre stratificatia prevazuta in
proiect si cea reala si sa semnaleze Consultantului orice nepotrivire, in scopul stabilirii
masurilor necesare.
Inceperea executiei infrastructurilor se va face in urma trasarii de catre executant a
axelor fundatiilor.
Dupa terminarea trasarii, executantul va instiinta Consultantul care urmeaza sa-si dea
avizul pentru inceperea lucrarilor.
Dupa terminarea fundatiilor se vor efectua, de catre antreprenor, noi masuratori.
Antreprenorul are obligatia sa semnaleze Consultantului orice abateri de la trasarea
initiala si sa propuna solutii de remediere in cazul unor eventuale nepotriviri.
Masuratorile se vor repeta si dupa terminarea elevatiilor in scopul determinarii exacte a
lungimii suprastructurii. Eventualele corecturi se vor face pe baza propunerilor
antreprenorului si numai cu avizul Consultantului si Proiectantului.
Lucrarile la fundatii, radiere, elevatii, etc. se vor executa numai pe baza de proiect.
Modul de cofrare si tratare a suprafetelor infrastructurilor va avea acordul
Consultantului.

5.2.MATERIALELE DE CONSTRUCTIE FOLOSITE LA EXECUTIA


INFRASTRUCTURILOR VOR INDEPLINI CONDITIILE DE MAI JOS:
5.2.1. Agregatele
Agregatele vor corespunde SR EN 662 -Agregate naturale grele pentru betonare si
mortare cu lianti minerali" si Codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton,
beton armat si beton precomprimat indicativ NE 012-99;
Nisipul utilizat va proveni numai din cariere naturale. Nu se admite folosirea nisipului
de concasaj. Partea levigabila este de max. 2%.
Se va folosi pietris de rau sorturile 7 - 16 si 16 - 31. Partea levigabila admisa la pietris
este de 0,5%.
- Amestecul format din sorturile de agregate, nisip 0 - 3; 3-7, pietris 7 - 16 si 16
- 31, se va inscrie in zona foarte buna a limitelor granulometrice;
- Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite, spalate si sortate;
- Se vor lua masuri pentru evitarea depunerilor de praf pe agregate.
5.2.2. Cimenturi
- Cimentul va corespunde conform cerintelor NE 012-1:2008
- Nu se admite amestecarea cimenturilor de diferite clase si tipuri si utilizarea lor ca
atare.
Pentru fiecare tip de ciment se va asigura o incapere, un siloz sau un bunker separat,
avandu-se in vedere si starea de conservare.
5.2.3. Armaturile
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
FUNDATI DIRECTE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-020
Pag. 6 din 8

- Armaturile trebuie sa respecte planurile de executie din proiect.


5.2.4. Betoanele
Betoanele vor respecta clasele prevazute in proiect. Prepararea betonului va respecta
prevederile Codului de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si
beton precomprimat indicativ NE 012-1:2008

.5.3. REFACEREA LUCRARILOR CU DEFECTE


In cazul cand o parte a infrastructurii sau intreaga infrastructura nu corespunde
prevederilor proiectului si prezentului caiet de sarcini, antreprenorul este obligat sa
execute remedierile necesare.
Dupa recunoasterea si analiza defectelor, inaintea inceperii lucrarilor de remediere,
antreprenorul propune dirigintelui programul de reparatii, spre aprobare.
Reparatiile intra in sarcina antreprenorului.
Pentru remedierea defectelor de natura sa afecteze calitatea structurii, siguranta si
durabilitatea in exploatare se va proceda astfel:
- intocmirea releveului detaliat al defectelor;
- cercetarea cauzelor, procedandu-se si la efectuarea de incercari, investigatii sau
calcule suplimentare;
- evaluarea consecintelor posibile pe termen scurt sau mai lung;
- intocmirea unui dosar de reparatii insotit de toate justificarile necesare.
In functie de constatarile si de studiile efectuate Consultantul poate sa procedeze
astfel:
- sa acorde viza proiectului de reparatii, cu eventuale observatii;
- sa prevada demolarea unei parti sau a intregii lucrari;
In cazul defectelor privind geometria lucrarii, calitatea si culoarea suprafetelor, dar care
nu afecteaza siguranta si capacitatea portanta a lucrarii, remedierile se pot efectua
astfel:
- defectele minore pot fi corectate prin degrasare, spalare, rabotare sau rostuire;
- in cazul defectiunilor mai importante, antreprenorul va propune Consultantului un
program de remediere, pe care-l va analiza si aproba ca atare sau cu completarile
necesare.
Pe suprafetele vazute, cu parament fin, este interzisa sclivisirea simpla.
Fisurile deschise care pot compromite durabilitatea lucrarii, cat si aspectul, acestea se
colmateaza prin injectie. Dupa injectie, fisurile sunt curatate cu aer comprimat.

6. RESPONSABILITATI

6.1 Sef proiect executie


 Urmareste ducerea la indeplinire a termenelor stabilite a masurilor dispuse prin
actele de control sau prin documentele de receptie ale lucrarilor.
 Aproba procurarea de materiale si produse precum si angajarea de servicii numai
de la subcontractanti care asigura conditiile prevazute de Regulamentul privind
agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii si
de Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii
 Dispune oprierea lucrarilor ori de cate ori se constata abateri de la cerintele de
calitate, stabileste tratarea neconformitatilor si aplicarea de masuri corective.

6.2 Sef santier


PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
FUNDATI DIRECTE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-020
Pag. 7 din 8

 Asigura respectarea prevederilor procedurii tehnice de executie la realizarea


lucrarilor
 Raspunde de respectarea proiectului si a detaliilor de executie.
 Raspunde de efectuarea inspectiilor si a incercarilor prevazute in PCCVI
 Raspunde de utilizarea in executia numai a produselor si procedeelor prevazute
in proiecte, certificate calitativ sau pentru care eixsta agremente tehnice,
accepta inlocuirea acestora cu altele numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectant cu acordul investitorului.
 Raspunde de convocarea factorilor care trebuie sa participle la verificarea
lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor
necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a
lucrarilor.
 Raspunde de solutionarea neconformitatilorm, a defectelor si neconcordantelor
aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant.
 Opreste utilizarea materialelor pentru care a primit de la laborator buletine de
incercare din care rezulta ca nu se indeplinesc conditiile de calitate, opreste de
asemenea executia lucrarilor la care buletinele de incercare indica existent unor
abateri de la prevederile proiectelor sau de la cerintele de calitate.
 Supune la receptive numai lucrari care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au predate investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei.
 Asigura aducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin
actele de control sau prin documente de receptive a lucrarilor de constructii.
 Raspunde de initierea si aplicarea actiunilor corrective si preventive necesare
eliminarii cauzelor neconformitatii constatate la executia lucrarilor ca urmare a
auditurilor interne, a controlului calitatii lucrarilor sau a inspectiilor organelor
abilitate.
 Raspunde de respectarea conditiilor de manipulare, transport, depozitare a
materialelor si produselor si de livrarea acestora la punctele de lucru cu
documente de certificare a calitatii.

6.3 Controlorul tehnic de calitate


 Asigura ca nu este permisa continuarea executiei unor lucrari la care s-au
constat abateri de la proiect si reglementarile tehnice si s-au utilizat produse
care nu sunt conforme cu conditiile specificate, verifica si asigura ca
neconformitatile constatate sa fie tratate si remediate conform procedurii.
 Elaboreaza planul de control calitate
 Efectueaza controlul calitatii la lucrari, avand drept obiectiv monitorizarea
proceselor respective si eliminarea cauzelor de functionare necorespunzatoare.
In efectuarea controalelor se bazeaza pe prevederile procedurilor sistemului de
management al calitatii si pe procedurile de process, respective a planului
calitatii specific lucrarii.
 Neconformitatile pe care le constata cu ocazia controalelor le inscribe in
rapoartele de neconformitate cu propuneri de actiuni corrective si preventive si
totodata stabileste impreuna cu seful de santier masurile necesare pentru
remedierea deficientelor constatate, pe care le inscrie in nota de control.
 Verifica colectarea, indexarea, indosarierea, arhivarea, pastrarea si eliminarea
inregistrarilor calitatii. In acest sens controleaza intocmirea documentatiei
privind executia lucrarilor conform prevederilro Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

6.4Responsabilul tehnic cu executia atestat


PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
FUNDATI DIRECTE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-020
Pag. 8 din 8

 Asigura ca executia lucrarilor de constructii sa se desfasoare conform


prevederilor proiectului si a planului calitatii si ca sunt in curs de satisfacere
conditiile specificate referitoare la calitate.
 Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor
de executie verificate de specialist verificatori de proiecte atestati.
 Raporteaza Directorului General modul de functionare a sistemului de
management al calitatii si solicita oprirea executiei lucrarilor de constructii in
cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile
proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedirea
acestora.
 Supravegheaza calitatea lucrarilor prin monitorizari si verificari continue ale
stadiului executiei efectuand urmatoarele verificari:
- Verifica si elaboreaza proiecte tehnologice de executie, procedure tehnice
si proiecte de organizare
- Verifica lucrarile si avizeaza documentele si inregistrarile calitatii intocmite
pe parcursul realizarii acestora
- Intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor de contructii pe
care le coordoneaza tehnic si de care raspunde
- Pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru
verificarea respectarii Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor si a executiei lucrarilor de contructii
 Asigura ca identificarea stadiului inspectiilor si incercarilor sa fie mentinuta asa
cum s-a definit in planul calitatii si/sau in procedurile documentate pe tot
parcursul executiei in scopul supunerii la receptie numai a constructiilor la care
sunt efectuate inspectiile si incercarile cerute.

7. INREGISTRARI - FORMULARE

Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor:

-Proces verbal trasare fundatii ;


-Proces verbal cota fundare si natura teren fundare ;
-Proces verbal faza determinanta ;
-Condica de betoane turnate ;
-Proces verbal de cofrare ;
-Proces verbal lucrari ascunse ;
-Proces verbal aspectul betonului dupa decofrare ;
-Bon de livrare – turnare beton

S-ar putea să vă placă și