Sunteți pe pagina 1din 8

TRANSILVANIA GRAND PROCEDURA TEHNICA

Cod Editia : 1
CONSTRUCT S.R.L. EXECUTIE CONSTRUCTII METALICE Revizia: 1
PTE-222
Pag. 1 din 8

EXECUTIE CONSTRUCTII METALICE


COD: PTE - 222

LISTA DE SEMNATURI

Intocmit Aprobat - Administrator


Nume si prenume Ing.Birsan Cornel Florin Crasnean
Data 01.02.2019 04.02.2019
Semnatura

FISA DE EVIDENTA A EDITIILOR/REVIZIILOR

Nr. Editia: Revizia Data Parti modificate Aprobat /Nume /


Crt. Functia/Semnat.

LISTA DE DIFUZARE/ RETRAGERE

Nr. DESTINATAR Ex. Editia/ DATA SI NUME/SEMNATURA DE :


Crt Nr. Revizia PRIMIRE RETRAGERE
A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODIFICARI EFECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. Text existent Continutul modificarii
TRANSILVANIA GRAND PROCEDURA TEHNICA
Cod Editia : 1
CONSTRUCT S.R.L. EXECUTIE CONSTRUCTII METALICE Revizia: 1
PTE-222
Pag. 2 din 8

1. SCOP

Scopul procedurii este de a identifica și planifica execuția, supravegherea și


controlul proceselor specifice confectionarii si montarii elementelor metalice, pentru a
asigura că procesele respective se efectuează în condiții corespunzătoare.
Procedura stabilește responsabilitățile și autoritatea personalului implicat ăn
execuția, supravegherea și controlul proceselor specifice confectionarii si montarii
elementelor metalice și întocmirea dovezilor obiective care atestă că toți factorii ce pot
influența calitatea sunt ținuți sub control.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică pentru procesele si tehnologiile executate de
TRANSILVANIA GRAND CONSTRUCT S.R.L.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
 C 150/1990 – Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel ale
construcțiilor civile, industriale și agricole.
 SR EN 288 - Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale
metalice.
 STAS 767/0-1988 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Constructii
din otel. Conditii tehnice generale de calitate.
 SR EN 25817 - Imbinari sudate cu arc electric din otel. Ghid pentru nivelurile de
acceptare a defectelor

4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI

Prin constructii metalice se înţeleg structurile care au ca elemente principale stâlpi şi


rigle din oţel. Prin element structural se înţelege o parte componentă a structurii (stâlp,
riglă, contravântuire, pană), care are rolul de a prelua încărcărileşi a le transmite altor
elemente.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Resurse principale


Materiale
 Suruburi de fundație;
 Stâlpi metalici SM1;
 Structură portantă fațade long, laterale;
 Fermă FM;
 Contravântuiri;
 Șarpantă.
Mijloace de muncă folosite (utilaje)
 Macara cu braț
 Șablon metalic confecționat în atelier;
 Schele metalice;
TRANSILVANIA GRAND PROCEDURA TEHNICA
Cod Editia : 1
CONSTRUCT S.R.L. EXECUTIE CONSTRUCTII METALICE Revizia: 1
PTE-222
Pag. 3 din 8

 Aparater de sudură electrice;


 Aparate de tăiat oxiacetilenice;
 Polizoare portabile;
 Dispozitiv de ancorat.
Forță de muncă
 Sudori autorizați
 Lăcătuși;
 Personal deservire
 Electrician
5.2. Transportul pe șantier
Transportul pe șantier se face cu trailerul și cu autotrenul, în dispozitive speciale
confecționate în așa fel încât să se asigure menținerea planeității pieselor
(subansambelor) și a unghiurilor realizate după sudare.
5.3. Montaj structură metalică
 Se așează stâlpi pe poziții
 Se măsoară dimensiunile axiale între axul D-E și axul 1-15 (dimensiunile reale
axul D-E 7250 și axul 1-15 7590). Se așează șablonul metalic pe platformă și
se aliniază. Se așează pe șablon cele 2 semisfere asigurând planeitatea în
plan vertical și orizontal. Se prind cu puncte de sudură.
 Se verifică după asamblare.
 Se efectuează sudura conform WPS 8-WPS 13.
 După verificarea sudurilor la sol se prinde ferma în macara cu cabluri minim 9
metri între cârligul de prindere al fermei și ochiul de prindere în cârligul
macaralei
 Se ridică de la sol până la înălțimea de montaj. Se sudeză pe petale aferente
și se contrafisează provizoriu pe placa superioară a stâlpuluiînainte de
montare a penelor pentru șarpante. Se montează panele în dreptul nodurilor
de la ferme.
 Se montează stâlpi în axul 1-15. Se montează plăcile în capul nodurilor. După
verificarea aliniamentelor se montează țeavă 50x50x2 pentru aplicarea
panourilor multistrat.

5.4. Controlul și verificarea calității


Unitatea de montaj are obligația verificării distanțelor între îmbinările de montaj
prin sudare, indiferent de nivelul de acceptare a îmbinării, pentru toate
echipamentele, subansamblele sau piesele din oțel înainte de punerea în poziția
finală.
Elementele care prezintă abateri peste valorile admise în Tabelul nr. 1 din STAS
767/1988 nu vor fi montate fără avizul proiectantului, care va decide asupra
necesităților de remediere sau returnare la furnizor. Pentru elementele care se
îmbină la montaj prin suduri din nivelul de acceptare B se execută un premontaj la
sol. Calificarea procedurilor de sudare anulate la montaj se face conform SR EN 288
pe probe martor.
TRANSILVANIA GRAND PROCEDURA TEHNICA
Cod Editia : 1
CONSTRUCT S.R.L. EXECUTIE CONSTRUCTII METALICE Revizia: 1
PTE-222
Pag. 4 din 8

În cazul în care rezultatele pe epruvete prelevate din probe martor nu se


încadrează în valorile SR EN 288, se oprește execuția și se efectuează altă sudură.
Controlul permanent se face pentru fiecare fază de execuție de către maistrul în
confecții metalice, de către responsabilul tehnic cu sudura, de către organul de
control al firmei.
În vederea urmăririi efectuării efecturării controalelor în timpul execuției se
ănființează un registru de control care se ține la biroul atelerului de confecții
metalice. Cu ocazia controalelor pe parcursul execuției se acordă o atenție deosebită
calității, geometriei suprafețelor, asamblării. Verificarea calității se face în
concordanță cu prevederile STAS 767/0-1988 și cu cele din normativul C150/1999.

5.5. Recepția pe șantier


Recepția pe șantier a elelmentelor structurii metalice se efectuează conform
punctului 5.2 sin STAS 767/0-1988. Descărcarea, manipularea și depozitarea
pieselor, elementelor, subansamblelor pe șantier se face astfel încât să se evite
deteriorarea sau deformarea acestora. Recepția îmbinărilor sudate se face conform
standardului SR EN 25817.
Nivelurile de acceptare a defectelor îmbinărilor sudate cu arc electric ale oțelurilor
sunt conform Tabelului nr.6. nivel B. Recepțiile pe faze nu absolvă unitatea
executantă de răspundere pentru viciile ascunse sau defecțiunile produse din culpă.
La primirea pe șantier sunt obligatorii verificările prevăzute în STAS 767/0-1988,
pct.5.2., în scopul depistării și eliminării degredăriilor dobândite în timpul
manipulării și transportului.
Se interzice sudarea la temperaturi sub +5°C. În caz că este necesar să se
întocmească o tehnologie la temperaturi mai joase. Verificarea calității cusăturilor
sudate se face conform Normativului C150-1999. Protecția anticorozivă se realizează
conform caietului de sarcini. Recepția structurii metalice se face conform
reglementărilor în vigoare privind efectuarea recepției obiectivelor de investiții,
ținând seamă de prevederile punctului5.3. din STAS 767/0-1988.
5.6. Condiții de execuție
Tăierea și prelucrarea pieselor
A) Margini libere
a) Tăiere termică, tăiere cu fierăstău, tăiere cu disc abraziv
b) Tăiere cu foarfece
a) Condțiile normale conform STAS 10564/1-01 clasa 1.1.1. pentru elemente cu
minim îmbinare de nivel B;
b) Se admite condiționat prelucrarea ulterioară prin așchiere la grosimea de 2÷3
mm.
B) Rosturile îmbinărilor sudate
a) Prelucrări termice
TRANSILVANIA GRAND PROCEDURA TEHNICA
Cod Editia : 1
CONSTRUCT S.R.L. EXECUTIE CONSTRUCTII METALICE Revizia: 1
PTE-222
Pag. 5 din 8

b) Așchiere
c) Fierăstrău, disc abraziv.
a) Se admit condiționat, condițiile normale din STAS 10564/1-81 clasa 1.1.1.
pentru calitatea tăieturilor, îmbinărilor de nivel B.
b) Se recomandă așchierea
c) Tăierea rosturilor cu discul abraziv se admite cu încadrarea în clase conform
STAS 10564/1-1981 clasa 1.1.1.
Forma și tipul îmbinărilor sudate
A) Forma și dimensiunile rosturilor
Pentru tehnologii calificate se admite oricare din tipurile de îmbinări sudate conform
standardului SR EN 20692-1991.
Forma suprafeței cusăturii și prelucrările finale prevăzute în proiect nu pot fi
modificate de către executant.
B) Modul de prelucrarea a rădăcinilor
Nu se admite curățirea rădăcinii cu dalta.
Se recomandă curățirea rădăcinii prin procedeul aer-aer.
Remedierea defectelor rezultate din tăiere și prelucrare:
- Se admit completările cu sudură
- Se admite polizarea pentru aducerea la rugozitatea prescrisă.

5.7. Condiții de calitate


Abaterile dimensionale ale peselr, elementelor și subansamblelor sudate.
Abaterile imită de formă și dimensiunile pieselor și subansamblelor sudate sunt cele
specificate în STAS 767/0-1988, punctele 2.3.1.÷2.3.5. și tabelele nr. 1, 2 și 3 cu
următoarele limitări și precizări:
a) Abateri limită la lungimea pieselor secundare 2÷4 mm
b) Abateri limită la lungimea grinzilor prinicipale:
- Până la deschiderea de 9 m inclusiv, 0 ÷4 mm
- la deschideri >9 m, 0÷6 mm.
c) Abateri limită la stâlpi cu capetele nefrezate, însă prelucrate pentru sudare;
d) Pentru a respecta toleranța la deformarea ”în ciupercă” se recomandă ca tălpile
superioare ale grinzilor principale să fie predeformate invers la rece înainte de
sudare.
În vederea realizării corespunzătoare a rosturilor la montaj între subansamble și
tronsoane, abaterile la înălțimea și lățimea acestora pe zonele de montaj sunt
conform Tabelului nr.3.a STAS 767/0-1988 poz. nr. 13 și 14 de 2÷3 mm.
Excepție fac distanțele dintre fețele interioare ale stâlpilor în care se montează
grinzi fără rosturi în lungul lor, care trebuie să fie de cel mult ±2 mm. Pentru
restul abarterilor limită se respectă prevederile din Tabelul 3a, iar pentru
toleranțele de aliniere cele din Tabelul 4 STAS 767/0-1988.
TRANSILVANIA GRAND PROCEDURA TEHNICA
Cod Editia : 1
CONSTRUCT S.R.L. EXECUTIE CONSTRUCTII METALICE Revizia: 1
PTE-222
Pag. 6 din 8

Se recomandă curățirea rădăcinii prin procesul aer-aer.


Remdierea defectelor rezultate din tăiere și prelucrare:
- Se admit completările cu sudură
- Se admite polizarea pentru aducerea la rugozitatea prescrisă.
Condiții de calitate a cusăturilor sudate
Indiferent de tipul îmbinărilor și forma cusăturilor, calitatea cusăturilor sudate se
verifică vizual, dimensional cu lupa cu lichide penetrante.
Abaterile dimensionale și de formă ale cusăturilor sudate, defectele de suprafață
neadmise sunt cele din tabelul 6 din Normativul C150-1999.
La examinarea exterioară și cu lichide penetrante nu se admit fisuri sau crăpături de
nici un fel.
Nu se admit crestături marginale mai adânci de 5% din grosimea pieselor sudate.
Nu se admit cratere, cratere inițiale și finale, scurgeri de metal sau stropi reci înglobați
în cusătură.
Nu se admit supraînălțări.
Condițiile de calitate pentru tăierea marginilor și prelevarea rosturilor corespunzătoare
nivelului de acceptare a îmbinărilor sudate din proiect sunt cele din Tabelul 3
Normativul C150-1999.
Măsuri NTS.
Întrucât lucrările de montaj și sudură se execută în alte condiții decât la sol, se
elaborează suplimentar prezentele norme NTSM și PSI. Pentru executarea în condiții
depline se securitare a montajului se vor asigura:
-Schele de montaj pentru fiecare fază de lucru
-Dispozitive de prindere și ancorare
-Echipament de protecție corespunzător: mănuși de protecție, șorț, cască,
centuri de siguranță.
- Schelele de montaj vor fi prevăzute cu bară de protecție la +0,5 m și la +1 m
pentru fiecare nivel de lucru.
- Se interzice accesul în zona de lucru a altor persoane. Acest lucru este
semnalizat prin aplicarea de panouri avertizoare inscripționate ”Acces interzis”
- Sculele vor fi transportate în lăzi speciale.
- Schelele vor fi prevăzute cu podină de lucru pentru fiecare nivel.
- Este interzisă urcarea direct pe schelă.
Înainte de începerea lucrului se verifică schelele de montaj, dacă corespund procesului
tehnologic de montaj.
Se vor respecta prevederile normativelor în vigoare privind lucrul la înălțime.
TRANSILVANIA GRAND PROCEDURA TEHNICA
Cod Editia : 1
CONSTRUCT S.R.L. EXECUTIE CONSTRUCTII METALICE Revizia: 1
PTE-222
Pag. 7 din 8

6. RESPONSABILITATI

6.1 Sef proiect executie/Seful de santier

 Asigura respectarea prevederilor procedurii tehnice de executie la realizarea


lucrarilor .
 Raspunde de respectarea proiectului si a detaliilor de executie.
 Raspunde de efectuarea inspectiilor si incercarilor prevazute in PCCVI.
 Raspunde de utilizarea in executie numai a produselor si a procedeelor prevazute
in proiect, certificate calitativ sau pentru care exista agremente tehnice, accepta
inlocuirea acestora cu altele numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu
acordul investitorului.
 Raspunde de convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea
lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor
necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a
lucrarilor.
 Raspunde de solutionarea neconformitatilor , a defectelor si neconcordantelor
aparute in fazele de executie , numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant
 Opreste utilizarea materialelor pentru care a primit de la laborator buletin de
incercare din care rezulta ca nu indeplinesc conditiile de calitate , opreste de
asemenea executia lucrarilor la care buletinele de incercare indica existenta unor
abateri de la prevederile proiectelor sau de la cerintele de calitate.
 Supune la receptie numai lucrari care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au predat investitorului documentele necesare intocmirii carti tehnice a
constructiei.
 Asigura aducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin
actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii.
 Raspunde de initierea si aplicarea actiunilor corective si preventive necesare
eliminarii cauzelor neconformitatii constatate la executia lucrarilor ca urmare a
auditurilor interne a controlului calitatii lucrarilor sau a inspectiilor organelor
abilitate.
 Raspunde de respectarea conditiilor de manipulare, transport, depozitare a
materialelor si produselor si de livrare acestora la punctele de lucru cu
documente de certificarea calitatii.

6.2 Responsabil control calitate

 Asigura ca nu este permisa continuarea executiei unor lucrari la care s-au


constatat abateri de la proiect si reglementari tehnice si s-au utilizat produse
care nu sunt conform cu conditiile specificate , verifica si asigura ca
neconformitatile constatate sa fie tratate si remediate procedurii.
 Elaboreaza planul de control calitate.
 Efectueaza controlul calitatii la lucrari, avand drept obiectiv monitorizarea
proceselor respective si eliminarea cauzelor de functionare necorespunzatoare.
In efectuarea controalelor se bazeaza pe prevederile procedurilor sistemului de
management al calitatii si pe procedurile de proces , respectiv a planului calitatii
specific lucrarii.
 Neconformitatile pe care le constata cu ocazia controalelor le inscrie in rapoartele
de neconformitate cu propuneri de actiuni corective si preventive si totodata
stabileste impreuna cu seful de santier masurile necesare pentru remedierea
deficientelor constatate, pe care le inscrie in nota de control .
 Verifica colectarea , indexarea, indosarierea, arhivarea, pastrarea si eliminarea
inregistrarilor calitatii. In acest sens controleaza intocmirea documentelor privind
TRANSILVANIA GRAND PROCEDURA TEHNICA
Cod Editia : 1
CONSTRUCT S.R.L. EXECUTIE CONSTRUCTII METALICE Revizia: 1
PTE-222
Pag. 8 din 8

executia lucrarilor conform prevederilor Regulamentului de receptie la lucrarilor


de constructii si instalatii aferente acestora

6.3 Responsabilul tehnic cu executia atestat

 Asigura ca executia lucrarilor de constructii sa se desfasoare conform


prevederilor proiectului si a planului calitatii si ca sunt in curs de satisfacere
conditiile specificate referitoare la calitate.
 Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor
de executie verificate de specialist verificatori de proiecte atestati.
 Raporteaza Directorului General modul de functionare a sistemului de
management al calitatii si solicita oprirea executiei lucrarilor de constructii in
cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile
proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedirea
acestora.
 Supravegheaza calitatea lucrarilor prin monitorizari si verificari continue ale
stadiului executiei efectuand urmatoarele verificari:
- Verifica si elaboreaza proiecte tehnologice de executie, procedure tehnice
si proiecte de organizare
- Verifica lucrarile si avizeaza documentele si inregistrarile calitatii intocmite
pe parcursul realizarii acestora
- Intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor de contructii pe
care le coordoneaza tehnic si de care raspunde
- Pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru
verificarea respectarii Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor si a executiei lucrarilor de contructii;
 Asigura ca identificarea stadiului inspectiilor si incercarilor sa fie mentinuta asa
cum s-a definit in planul calitatii si/sau in procedurile documentate pe tot
parcursul executiei in scopul supunerii la receptie numai a constructiilor la care
sunt efectuate inspectiile si incercarile cerute.

7. INREGISTRARI - FORMULARE

Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor:


1. Certificat de calitate pentru elementele de construcții – instalații;
2. Buletin de examinare vizuală a sudurilor;
3. Tabel cu sudorii autorizați;
4. Tabel privind execuția sudurilor;
5. Proces verbal de recepție calitativă.

S-ar putea să vă placă și