Sunteți pe pagina 1din 12

FORMULARE

Secţiunea conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi


prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de
evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedură are obligaţia
de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător
şi semnate de persoanele autorizate.
Formular nr. 1
OFERTANTUL
………………………… Înregistrat la sediul autorității
(denumirea/numele) contractante………………….
Nr. .............../................. Nr. ........…....... /.…….…........

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către,
………………..…………………………………………
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a invitației nr. .............. din data de ………….. privind achizitia pentru atribuirea
contractului ............................................................................................
noi ....................................................................... vă transmitem alăturat următoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
a) oferta;
b) documentele care însoțesc oferta.

Informaţii ofertant:
Denumire ofertant/lider asociere
Adresă
Telefon/Fax
E-mail (valabil pentru comunicare la
prezenta achiziție directă)
Numele şi prenumele persoanei /
persoanelor împuternicite să semneze
documentele pentru prezenta achiziție
Cont trezorerie

Informații subcontractanți (dacă este cazul):


Denumire subcontractant
Adresă
Telefon/Fax
E-mail

Data completării ................................

Operator economic,
..............................................
(semnătura autorizata şi stampila
Formular nr. 2
Operator economic
________________
(denumirea/numele)

Declarație privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de


interese conform art. 59-60 din Legea 98/2016

1. Subsemnatul ______________________________________, reprezentant legal al


__________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa
operatorului
economic) în calitate de ____________________________________ (ofertant / ofertant asociat /
terţ susţinător al ofertantului/subcontractant____________________) la achiziția
_____________________________________, declar pe proprie răspundere,
următoarele: cunoscând prevederile art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă
cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea
noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din procedură.

Persoanele cu funcţie de decizie implicate în procedură sunt: Moldovan Emil Radu -


Preşedinte Consiliu Judeţean Bistrița-Năsăud; Tabără Camelia - Vicepreședinte Consiliu Judeţean
Bistrița-Năsăud; Moldovan Grigore Florin - Administrator public; Borș Crina Alexandrina -
Secretarul general al judeţului; Cioarbă Teofil Iulian - Director executiv Direcția economică; Oprea
Ciprian-Ceclan – Director executiv Direcția Investiții, Drumuri Județene; Hasnăș Veronica – Șef
serviciu Serviciul Managementul investițiilor publice; Ungureanu Elisabeta – Șef Birou achiziții
publice, contracte; Beican Iulia – Consilier juridic Birou achiziţii publice, contracte - viză juridică
contract; Burzo Lenuța - Consilier achiziții publice principal Birou achiziţii publice, contracte; Buțiu
Florin-Gheorghe – Consilier superior Serviciul Managementul investițiilor publice; Popescu
Cristian-Ilie - Consilier superior Serviciul Managementul investițiilor publice; Jiga Emanuela Diana
- Consilier superior Serviciul Managementul investițiilor publice; Câmpan Anca Aurora - inspector
superior Serviciul coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu viză CFP contract.

Consilieri Judeteni: Antal Atilla, Bertel Doru, Calo Viorica, Cârlig Cristian-Costel, Cîrcu Mirela-
Maria, Coman Samuel-Leon, Darabont Emiliana Cristina, Dedean-Bortăș Ioan, Demian Ioan-Alin,
Duca Simona Elena, Filipoiu Augustin-Florinel, Forai Mihael-Simion, Galeș Florin-Grigore, Ganea
Octavian-Mihai, Lupșan Nicolae-Grigore, Manea Angelo-Aurelian, Marica Marius-Macedon,
Moldovan Florin-Cristian, Pintea Vasile-Lucian, Pop George, Puica Vasile, Rus Dorin-Octavian, Rus
Marin-Vasile, Rus Romulus-Virgil, Scuturici Gheorghe, Sbîrciu Călin, Sigmirean Doina, Ulecan
Maria.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi


înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

2. Subsemnatul ________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă


vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere şi prevederile art. 61 din
Legea nr. 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Reprezentant legal Operator economic,


_______________
(semnătură autorizată)
Formular nr. 3
Operator economic
________________

Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul _______________________________, reprezentant legal al


__________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa
operatorului economic), în calitate de ________________ (ofertant / ofertant asociat / terţ
susţinător al ofertantului / subcontractant) la achiziția
_________________________________________________declar pe propria
răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de
fals în acte publice, că nu mă aflu în niciuna din situațiile de excluder menționate la art.
164, 165 și 167 din Legea 98/2016.

Data completării ......................

Reprezentant legal Operator economic,


________________
(semnătură autorizată)
Formular nr. 4

Operator economic
......................…………

DECLARAŢIE
pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor Caietului de
sarcini

Subscrisa ………….....…………………., cu sediul în


……………………………………………………….………………, reprezentată legal prin
………………………………………….., în calitate de ofertant la achiziția, având ca obiect
………………………………………………………...................................., declar pe proprie
răspundere că în derularea contractului vom respecta prevederile Caietului de
sarcini nr. ______________.

Reprezentant legal Operator economic,


________________
(semnătură autorizată)
Formular nr. 5
OPERATOR ECONOMIC
......................…………

DECLARAŢIE
de acceptare a condiţiilor contractuale

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………….. (denumirea


ofertantului), declar că, în cazul în care vom fi declarați câștigători în cadrul achiziției
pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca
obiect ................................................. .................., la data de .............................,
organizată de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, ne vom îndeplini toate sarcinile
astfel încât să aducem la îndeplinirea în bune condiții a contractului, însușindu-ne
conținutul acestuia, inclusiv eventualele amendamente la clauzele contractuale.

Data completării: ............................

Operator economic

................................

(semnătura autorizată)
Formular nr. 6
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului,
social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și
sănătate în muncă

Subsemnatul(a) (nume/prenume), în calitate de reprezentant legal/împuternicit al


ofertantului/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător ……………………………… (în
cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) la procedura pentru
atribuirea contractului de ………………………………………………. organizată de
……………………………………………………… declar pe propria raspundere, ca pe toata durata
contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al
relatiilor de munca.
De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi
respecta legislatia de securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul
angajat in executia lucrarilor.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii
» din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei
persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară
activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Data _______________

Reprezentant legal ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător


__________________________________________________
(denumirea operatorului economic/asocierii/subcontractantului si a reprezentantului legal)

___________________
(semnatura si stampila)
Formular nr. 7
OPERATOR ECONOMIC
......................…………

FORMULAR DE OFERTA
..............................................

Catre ...........................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............


(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse
în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm serviciile..................................... (denumirea
serviciului) pentru suma totală de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi
moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare
de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile
conform condițiilor contractuale.

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, de la termenul


limită de primire a ofertelor (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea
va rămâne obligatorie pentru noi, până ladata de ………(ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):


|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la finalizarea serviciilor aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de


dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă
primită.

Nota : Formularul de OFERTA include si următoarele anexe:


 Anexa la Formularul de ofertă
Data _______________
Reprezentant legal __________________________________________________

Formular nr. 8
OPERATOR ECONOMIC
......................…………

ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ


CENTRALIZATOR DE PREȚURI

Servicii de întocmire a documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate,


aferentă obiectivului "Imobil cu destinația parcare, str. Bistricioarei din municipiul
Bistrița"

Nr. DENUMIRE VALOARE (LEI TVA VALOARE


crt. FĂRĂ TVA) (LEI CU TVA)

1. Studiu de Fezabilitate
2. Documentații pentru obținerea acordurilor/avizelor
TOTAL

Data completării: ...........................

Operator economic

................................

(semnătura autorizată)
Nr .............. / ...............................

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,
_________________________________
(denumire autoritate contractantă)

Referitor la achiziţia directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică


__________________________________________ - COD CPSA/CPV
________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

1. ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

2.____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

3.____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de


vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu consideraţie,
S.C……………………………………….
…………………………………………….
(adresa)
…………………………………………….
(semnătura autorizată)

S-ar putea să vă placă și