Sunteți pe pagina 1din 312

PARTEA I

Anul 173 (XVII) — Nr. 1.124 bis LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE Mar˛i, 13 decembrie 2005

SUMAR
Pagina

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor


∫i turismului nr. 2.055/2005 pentru aprobarea
Reglement„rii tehnice îNormativ privind calculul
termotehnic al elementelor de construc˛ie ale
cl„dirilor“, indicativ C 107-2005................................ 2–310

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îNormativ privind calculul termotehnic
al elementelor de construc˛ie ale cl„dirilor“, indicativ C 107-2005*)
Œn conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile
ulterioare,
Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere procesele-verbale de avizare nr. 1, 2, 3, 4 ∫i 5 din 23 noiembrie 2005 ale comitetelor tehnice de
specialitate — CTS 11 ∫i CTS 12 ∫i Procesul-verbal de avizare nr. 3 din 28 noiembrie 2005 al Comitetului Tehnic de
Coordonare General„,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:

Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îNormativ Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,
privind calculul termotehnic al elementelor de construc˛ie Ordinul ministrului lucr„rilor publice ∫i amenaj„rii teritoriului
ale cl„dirilor“, indicativ C 107-2005, prev„zut„ Ón anexa**)
nr. 24/N/1997, publicat Ón Buletinul Construc˛iilor nr. 13 ∫i
care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial 14 din 1998 ∫i nr. 1 din 1999, precum ∫i orice alte
al Rom‚niei, Partea I. dispozi˛ii contrare Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,


Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 2.055.

*) Ordinul nr. 2.055/2005 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.124 din 13 decembrie 2005 ∫i este reprodus ∫i Ón
acest num„r bis.
**) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
2 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 3
4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 5
6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 7
8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 9
10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 11
12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 13
14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 15
16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 17
18 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 19
20 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 21
22 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 23
24 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 25
26 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 27
28 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 29
30 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 31
32 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 33
34 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 35
36 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 37
38 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 39
40 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 41
42 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 43
44 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 45
46 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 47
48 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 49
50 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 51
52 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 53
54 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 55
56 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 57
58 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 59
60 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 61
62 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 63
64 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 65
66 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 67
68 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 69
70 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 71
72 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 73
74 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 75
76 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 77
78 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 79
80 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 81
82 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 83
84 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 85
86 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 87
88 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 89
90 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 91
92 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 93
94 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 95
96 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 97
98 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 99
100 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 101
102 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 103
104 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 105
106 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 107
108 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 109
110 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 111
112 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 113
114 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 115
116 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 117
118 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 119
120 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 121
122 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 123
124 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 125
126 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 127
128 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 129
130 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 131
132 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 133
134 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 135
136 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 137
138 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 139
140 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 141
142 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 143
144 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 145
146 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 147
148 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 149
150 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 151
152 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 153
154 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 155
156 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 157
158 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 159
160 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 161
162 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 163
164 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 165
166 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 167
168 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 169
170 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 171
172 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 173
174 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 175
176 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 177
178 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 179
180 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 181
182 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 183
184 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 185
186 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 187
188 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 189
190 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 191
192 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 193
194 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 195
196 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 197
198 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 199
200 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 201
202 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 203
204 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 205
206 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 207
208 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 209
210 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 211
212 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 213
214 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 215
216 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 217
218 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 219
220 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 221
222 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 223
224 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 225
226 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 227
228 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 229
230 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 231
232 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 233
234 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 235
236 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 237
238 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 239
240 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 241
242 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 243
244 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 245
246 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 247
248 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 249
250 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 251
252 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 253
254 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 255
256 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 257
258 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 259
260 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 261
262 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 263
264 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 265
266 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 267
268 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 269
270 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 271
272 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 273
274 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 275
276 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 277
278 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 279
280 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 281
282 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 283
284 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 285
286 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 287
288 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 289
290 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 291
292 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 293
294 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 295
296 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 297
298 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 299
300 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 301
302 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 303
304 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 305
306 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 307
308 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005 309
310 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.124 bis/13.XII.2005
TARIFE
pentru publicarea unor acte Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei pentru anul 2005
1. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale mini∫trilor, preciz„ri, instruc˛iuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administra˛iei publice ∫i de alte institu˛ii publice, 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
care nu sunt prev„zute de Constitu˛ie, republicat„, Ón art. 78, 100, 108, 115 ∫i 147
1.2. Deciziile pronun˛ate de Sec˛iile Unite ale Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
2. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a III-a
2.1. Pierderi de acte, sigilii, ∫tampile, ciocane silvice, roviniete 120.000 lei/act/12 lei noi/act
2.2. Schimb„ri de nume 120.000 lei/act/12 lei noi/act
2.3. Cita˛ii emise de instan˛ele judec„tore∫ti 120.000 lei/act/12 lei noi/act
2.4. Cita˛ii la care num„rul persoanelor citate este mai mare de unu 120.000 lei/act + 2.500 lei/cuv‚nt/
12 lei noi/act + 0,25 lei noi/cuv‚nt
2.5. Publicarea ordonan˛ei judec„toriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plat„, 650.000 lei/act/65 lei noi/act
a cambiei ∫i a biletului la ordin
2.6. Acte procedurale ale instan˛elor judec„tore∫ti, a c„ror publicare este prev„zut„ de lege 650.000 lei/act/65 lei noi/act
2.7. Extras-cerere pentru dob‚ndirea sau renun˛area la cet„˛enia rom‚n„ 750.000 lei/anun˛/75 lei noi/anun˛
2.8. Concursuri pentru ocuparea de posturi didactice Ón Ónv„˛„m‚ntul superior ∫i a posturilor vacante de func˛ionari publici 2.500 lei/cuv‚nt/0,25 lei noi/cuv‚nt
2.9. Anun˛uri privind concursul de admitere la Institutul Na˛ional al Magistraturii, la concursul de admitere Ón magistratur„, 2.500 lei/cuv‚nt/0,25 lei noi/cuv‚nt
la examenul de capacitate pentru magistra˛ii stagiari, precum ∫i pentru locurile vacante de magistra˛i, executori
judec„tore∫ti, notari publici
2.10. Anun˛uri privind concursul pentru posturile vacante de manager economic ∫i celelalte posturi vacante de personal ale cur˛ilor de apel ∫i tribunalelor 2.500 lei/cuv‚nt/0,25 lei noi/cuv‚nt
2.11. Anun˛uri privind data la care au loc adun„rile generale ale judec„torilor ∫i procurorilor, precum ∫i perioada 2.500 lei/cuv‚nt/0,25 lei noi/cuv‚nt
de depunere a propunerilor de candidaturi pentru Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.)
2.12. Publicarea ordonan˛ei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau a hot„r‚rii irevocabile a instan˛ei judec„tore∫ti, 650.000 lei/act/65 lei noi/act
prin care se constat„ c„ provenien˛a bunurilor este justificat„
2.13. Publicarea declara˛iilor de avere potrivit legii 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
2.14. Publicarea rapoartelor periodice de activitate ale autorit„˛ilor publice ∫i a raportului privind starea justi˛iei 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
2.15. Bilan˛uri de ocupare a for˛ei de munc„ pe jude˛e ∫i la nivel na˛ional 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
2.16. Publicarea listei donatorilor ∫i a dona˛iilor f„cute partidelor politice, precum ∫i a raportului de venituri 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
∫i cheltuieli electorale ale partidelor
2.17. Alte publica˛ii cu prezentare tabelar„ 50.000 lei/r‚nd tabel/5 lei noi/r‚nd tabel
2.18. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege 2.500 lei/cuv‚nt/0,25 lei noi/cuv‚nt
3. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a
3.1. Publicarea Ón extras sau integral a Óncheierilor judec„torului delegat de autorizare a constituirii societ„˛ilor comerciale ∫i de Ónmatriculare a acestora 315.000 lei/pag. de manuscris/31,5 lei noi/pag. de manuscris
3.2. Alte hot„r‚ri judec„tore∫ti prev„zute de lege 750.000 lei/pag. de manuscris/75 lei noi/pag. de manuscris
3.3. Publicarea proiectului de fuziune sau divizare 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
3.4. Bilan˛uri ∫i conturi de profit ∫i pierdere (anun˛uri-extras) 795.000 lei/anun˛/79,5 lei/anun˛
3.5. Bilan˛uri ale b„ncilor 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
3.6. Acte adi˛ionale 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
3.7. Publicarea dispozitivului hot„r‚rii definitive de excludere a unui asociat (S.N.C., S.C.S., S.R.L.), precum 400.000 lei/anun˛/40 lei noi/anun˛
∫i a hot„r‚rii de declarare a nulit„˛ii unei societ„˛i comerciale
3.8. Alte publica˛ii ale agen˛ilor economici, sub form„ de text, a c„ror publicare este prev„zut„ de lege (soma˛ii, convoc„ri de adun„ri generale, 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
hot„r‚ri ale adun„rilor generale, acte de numire a lichidatorilor, bilan˛uri contabile ale lichidatorilor, raportul cenzorilor Ón caz de lichidare etc.)
3.9. Publica˛ii cu prezentare tabelar„ 50.000 lei/r‚nd tabel/5 lei noi/r‚nd tabel
3.10. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
4. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a V-a
4.1. Publicarea contractelor colective de munc„ Óncheiate la nivel na˛ional ∫i de ramur„ Tariful se calculeaz„ Ón func˛ie de num„rul de pagini ∫i de
tirajul comandat
5. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a
5.1. Publicarea anun˛ului de inten˛ie pentru ini˛ierea unor proiecte Ón condi˛ii de parteneriat public-privat, conform O.G. nr. 16/2002 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
5.2. Publicarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti irevocabile pronun˛ate Ón aplicarea O.U.G. nr. 60/2001 720.000 lei/pag. de manuscris/72 lei noi/pag. de manuscris
5.3. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ Ón vederea deleg„rii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap„ ∫i de canalizare 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
5.4. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localit„˛ilor prin concesiune 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
5.5. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ privind organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
∫i privat de interes local
5.6. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
6. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a
6.1. Œncheierea judec„torului-delegat de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului a societ„˛ii cooperative, conform Legii nr. 1/2005; 315.000 lei/pag. de manuscris/31,5 lei noi/pag. de manuscris
6.2. Hot„r‚rea adun„rii generale opozabil„ ter˛ilor. Œn cazul Ón care aceast„ hot„r‚re implic„ modificarea actului constitutiv, 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
se public„ numai actul adi˛ional cuprinz‚nd textul integral al clauzelor modificatoare;
6.3. Hot„r‚rea judec„toreasc„ irevocabil„ de anulare a hot„r‚rii adun„rii generale; 400.000 lei/anun˛/40 lei noi/anun˛
6.4. Hot„r‚rea adoptat„ de adunarea general„ a membrilor cooperatori prin care se aprob„ situa˛ia financiar„ anual„; 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
6.5. Hot„r‚rea adun„rii generale pentru majorarea capitalului social, numai dac„ majorarea este mai mare de 10%; 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
6.6. Proiectul de fuziune sau de diviziune, vizat de judec„torul-delegat, integral sau Ón extras, potrivit dispozi˛iei judec„torului-delegat sau cererii p„r˛ilor, 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
cu cel pu˛in 30 de zile Ónaintea adun„rii generale a membrilor cooperatori;
6.7. Actul modificator al actului constitutiv al societ„˛ii cooperative absorbante, vizat de judec„torul-delegat; 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
6.8. Actul prin care se comunic„ la registrul comer˛ului dizolvarea societ„˛ii; 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
6.9. Actul de numire a lichidatorilor, precum ∫i orice alt act care ar aduce schimb„ri Ón persoana acestora. 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
Tarifele de publicare cuprind T.V.A. Ón cot„ de 19%.

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
&JUYDGY|066830]
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.124 bis/13.XII.2005 con˛ine 312 pagini. Pre˛ul: 56,16 lei noi/561.600 lei vechi ISSN 1453—4495

Acest num„r al Monitorului Oficial al Rom‚niei a fost tip„rit Ón afara abonamentului.